Na podstawie art. 42 ust. 6 i ust. 7 pkt 2 oraz art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.), Rada Powiatu w Jaśle uchwala co następuje:

§1

Nauczycielom, którym powierza się stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Jasielski, w zależności od wielkości i typu szkoły oraz warunków pracy obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określonych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela do liczby godzin zajęć określonych w poniższej tabeli:

Lp.

Nazwa stanowiska kierowniczego

Tygodniowy wymiar zajęć

1.

Dyrektor szkoły (zespołu) każdego typu, liczącej:

·         do 11 oddziałów:

·         12 – 18 oddziałów:

·         19 i więcej :

6

4

3

2.

Dyrektor poradni psychologiczno – pedagogicznej:

7

3.

Dyrektor specjalnego ośrodka szkolno – wychowawczego:

4

4.

Kierownik internatu /bursy;

·         do 80 wychowanków

·         powyżej 80 wychowanków

10

6

5.

Dyrektor młodzieżowego domu kultury:

6

6.

Dyrektor centrum kształcenia zawodowego

5

7.

Wicedyrektor w szkole i placówce oświatowej każdego typu:

3 godziny zajęć więcej w stosunku do tygodniowego wymiaru zajęć dyrektora/kierownika

8.

Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły/placówki inne niż wymienione w poz. 1-7

8

§2

Wymiar zajęć ustalony zgodnie z § 1 odnosi się również do nauczyciela pełniącego obowiązki kierownicze w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze i obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powierzono to zastępstwo.

§ 3

1. Rada Powiatu w Jaśle może w uzasadnionych przypadkach zwolnić dyrektora szkoły lub placówki od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć określonych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela lub zmienić ustaloną w § 1 tygodniową liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć, jeżeli warunki funkcjonowania szkoły powodują znaczne zwiększenie zadań dyrektora.
2. Zwolnienia z obowiązku, o którym mowa w ust. 1 udziela się na czas określony, jednak nie dłużej niż na jeden rok szkolny. Może być ono cofnięte w każdym czasie, z chwilą ustania przyczyn je uzasadniających.

§4

Traci moc uchwała nr XV/94/99 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 8 grudnia 1999 r. w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono funkcje kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Jasielski, rozmiaru zniżek oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tych zajęć, a także uchwała nr XI/62/03 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 30 października 2003 roku zmieniającą tą uchwałę.

§5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Jaśle.

§6

Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku urzędowym Województwa Podkarpackiego.

§7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.

TytułTypRozmiarDodany przez
Uchwała nr XII/76/2019PDF398.02 KBPaweł Szot
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 27, maj 2019 14:19 Paweł Szot