Na podstawie art. 5 ust. 2 oraz art. 12 pkt 8 lit. h ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511), art. 8 ust. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) Rada Powiatu w Jaśle uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na powierzenia Gminie Dębowiec zadania w zakresie prowadzenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Foluszu.

§ 2

Zasady realizacji powierzonego Gminie Dębowiec zadania określi odrębne porozumienie.

§ 3

Traci moc uchwała Nr XXXI/213/2001 Rady Powiatu Jasielskiego z dnia 25 maja 2001 r. w sprawie powierzenia Gminie Dębowiec wykonania zadań z zakresu prowadzenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Foluszu.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

TytułTypRozmiarDodany przez
Uchwała nr XII/78/2019pdf181.18 KBPaweł Szot
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 27, maj 2019 14:27 Paweł Szot