Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 511) oraz art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 511) Rada Powiatu w Jaśle uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale nr VIII/50/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w 2019 roku z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej w § 2 pkt I i pkt II otrzymują brzmienie:

„I. Z zakresu rehabilitacji społecznej:
1) Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych - w kwocie 105 000 zł;
2) Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych - w kwocie 20 900 zł;
3) Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny – w kwocie 50 000 zł;
4) Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów – w kwocie 386 579 zł;
5) Dofinansowanie kosztów działalności warsztatu terapii zajęciowej - w kwocie 978 780 zł;
6) Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych - w kwocie 165 000 zł.”

II. Z zakresu rehabilitacji zawodowej:
1) Przyznanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej – w kwocie 120 000 zł;
2) Zwrot poniesionych kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej – w kwocie 30 000 zł;
3) Finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu – w kwocie 8 000 zł;
4) Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu - w kwocie 3 000 zł.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Jaśle.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

TytułTypRozmiarDodany przez
Uchwała nr XII/80/2019 PDF366.49 KBPaweł Szot
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 27, maj 2019 14:35 Paweł Szot