Uchwała Nr XIII/88/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2019 rok

 

Działając na podstawie art. 12 pkt 5, art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku  o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869), na wniosek Zarządu Powiatu w Jaśle, Rada Powiatu w Jaśle uchwala, co następuje:

 

  • §1

 

Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu Jasielskiego na 2019 rok o kwotę 4.515.062,00 zł zgodnie z tabelą Nr 1.

Tabela Nr 1: Zmiany planu dochodów budżetu Powiatu Jasielskiego na 2019 rok

(PLN)

Klasyfikacja budżetowa

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, źródła dochodów

Jednostka realizująca dochody

Zwiększenie

Zmniejszenie

Dz.

Rozdz.

§

600

 

 

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

 

1.016.000,00

-

60078

 

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

 

1.016.000,00

-

 

Dochody majątkowe, w tym:

 

1.016.000,00

-

6430

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu

 

1.016.000,00

-

758

 

 

RÓŻNE ROZLICZENIA

 

3.484.659,00

-

75802

 

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

 

3.484.659,00

-

 

Dochody majątkowe, w tym:

 

3.484.659,00

-

6180

Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu

 

3.484.659,00

-

801

 

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

 

14.403,00

-

80115

 

Technika

 

14.403,00

-

 

Dochody bieżące, w tym:

 

14.403,00

-

0950

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

ZST w Jaśle

14.403,00

-

 

OGÓŁEM

4.515.062,00

-

Dochody bieżące

14.403,00

-

Dochody majątkowe

4.500.659,00

-

 

 

  • §2

 

 

  1. Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2019 rok o kwotę 5.256.101,00 zł zgodnie z tabelą Nr 2.
  2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2019 rok o kwotę 741.039,00 zł zgodnie z tabelą Nr 2.

 

Tabela Nr 2: Zmiany planu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2019 rok

(PLN)

Klasyfikacja budżetowa

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, grupy wydatków

Jednostka realizująca wydatki

Zwiększenie

Zmniejszenie

Dz.

Rozdz.

§

600

 

 

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

 

4.661.568,00

660.909,00

60014

 

Drogi publiczne powiatowe

 

3.484.659,00

500.000,00

 

Wydatki majątkowe, w tym:

SP w Jaśle,

Zwiększenie – 3.484.659 zł środki z rezerwy subwencji ogólnej

Zmniejszenie – 500.000 zł środki własne powiatu

3.484.659,00

500.000,00

 inwestycje

3.484.659,00

500.000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

3.484.659,00

500.000,00

60078

 

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

 

1.176.909,00

160.909,00

 

Wydatki majątkowe, w tym:

 

1.176.909,00

160.909,00

 inwestycje

1.176.909,00

160.909,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

SP w Jaśle

1.176.909,00

160.909,00

700

 

 

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

 

-

19.680,00

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

 

-

19.680,00

 

Wydatki bieżące, w tym:

 

-

19.680,00

wydatki jednostek budżetowych, z tego:

 

-

19.680,00

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

-

19.680,00

4430

Różne opłaty i składki

SP w Jaśle

-

19.680,00

710

 

 

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

 

38.130,00

18.450,00

71004

 

Plany zagospodarowania przestrzennego

 

38.130,00

-

 

Wydatki bieżące, w tym:

 

38.130,00

-

wydatki jednostek budżetowych, z tego:

SP w Jaśle

na projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rafineria – ulica 3 Maja” oraz projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła

38.130,00

-

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

38.130,00

-

4520

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

38.130,00

-

71012

 

Zadania z zakresu geodezji i kartografii

 

-

18.450,00

 

Wydatki bieżące, w tym:

 

-

18.450,00

wydatki jednostek budżetowych, z tego:

 

-

18.450,00

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

-

18.450,00

4300

Zakup usług pozostałych

SP w Jaśle

-

18.450,00

801

 

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

 

514.403,00

-

80195

 

Pozostała działalność

 

14.403,00

-

 

Wydatki bieżące, w tym:

 

14.403,00

-

wydatki jednostek budżetowych, z tego:

 

14.403,00

-

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

14.403,00

-

4270

Zakup usług remontowych

ZST w Jaśle

14.403,00

-

 

Wydatki majątkowe, w tym:

 

500.000,00

-

inwestycje

500.000,00

-

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

SP w Jaśle

500.000,00

-

852

 

 

POMOC SPOŁECZNA

 

42.000,00

42.000,00

85202

 

Domy pomocy społecznej

 

42.000,00

42.000,00

 

Wydatki majątkowe, w tym:

SP w Jaśle:

- 42.000 zł zmniejszenie

- 10.000 zł zwiększenie

 

DPS w Foluszu - 32.000 zł zwiększenie

42.000,00

42.000,00

inwestycje

42.000,00

42.000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

42.000,00

42.000,00

 

OGÓŁEM

5.256.101,00

741.039,00

Wydatki bieżące, w tym:

52.533,00

38.130,00

wydatki jednostek budżetowych, z tego:

52.533,00

38.130,00

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

52.533,00

38.130,00

Wydatki majątkowe, w tym:

5.203.568,00

702.909,00

inwestycje

5.203.568,00

702.909,00

 

  • §3

 

Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2019 rok zgodnie z tabelą Nr 3.

 

Tabela Nr 3: Zmiany planu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2019 rok

(PLN)

Klasyfikacja budżetowa

Nazwa zadania

Realizator zadania

Zwiększenie

Zmniejszenie

Dz.

Rozdz.

600

60014

Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze – Potok wraz z mostem w km 1+699 na rzece Jasiołce w miejscowości Dobrucowa wraz z dojazdami

SP w Jaśle

3.484.659,00

500.000,00

w tym: inwestycje

3.484.659,00

500.000,00

Razem rozdział 60014

 

3.484.659,00

500.000,00

w tym: inwestycje

3.484.659,00

500.000,00

60078

Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej Nr 1905R Kąty – Desznica – Świątkowa Wielka – Świątkowa Mała w km 10+060 – 10+105 w miejscowości Świątkowa Wielka

SP w Jaśle

-

160.909,00

w tym: inwestycje

-

160.909,00

Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej Nr 1905R Kąty – Desznica – Świątkowa Wielka – Świątkowa Mała w km 10+060 – 10+105 w m. Świątkowa Wielka

SP w Jaśle

1.176.909,00

-

w tym: inwestycje

1.176.909,00

-

Razem rozdział 60078

 

1.176.909,00

160.909,00

w tym: inwestycje

1.176.909,00

160.909,00

Razem dział 600

 

4.661.568,00

660.909,00

w tym: inwestycje

4.661.568,00

660.909,00

801

80195

Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Jasielskiego

SP w Jaśle

500.000,00

-

w tym: inwestycje

500.000,00

-

Razem rozdział 80195

 

500.000,00

-

w tym: inwestycje

500.000,00

-

Razem dział 801

 

500.000,00

-

w tym: inwestycje

500.000,00

-

852

85202

Termomodernizacja pawilonu nr 10 Domu Pomocy Społecznej w Foluszu

SP w Jaśle

-

42.000,00

w tym: inwestycje

-

42.000,00

Wymiana kotła c.o. dla Domu Pomocy Społecznej w Foluszu

DPS w Foluszu

32.000,00

-

w tym: inwestycje

32.000,00

-

Wykonanie dachu na przewiązce w Domu Pomocy Społecznej w Foluszu

SP w Jaśle

10.000,00

-

w tym: inwestycje

10.000,00

-

Razem rozdział 85202

 

42.000,00

42.000,00

w tym: inwestycje

42.000,00

42.000,00

Razem dział 852

 

42.000,00

42.000,00

w tym: inwestycje

42.000,00

42.000,00

 

 

OGÓŁEM

5.203.568,00

702.909,00

w tym: inwestycje

5.203.568,00

702.909,00

 

  • §4

 

Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu w Jaśle.

 

  • §5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

TytułTypRozmiarDodany przez
Uchwała Nr XIII/88/2019PDF2.51 MBPaweł Szot
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony.
Dodane załączniki
środa, 26, czerwiec 2019 09:13 Paweł Szot