Uchwała Nr  XIII/87/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie  absolutorium dla Zarządu Powiatu w Jaśle z wykonania budżetu za 2018 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie  powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511) i art. 271 ust. 1 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869)   na wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 4 czerwca 2019 r.,

po zapoznaniu się z:

  1. sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2018 rok,
  2. sprawozdaniem finansowym Powiatu Jasielskiego za 2018 rok,
  3. opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie sprawozdania rocznego Zarządu Powiatu w Jaśle z wykonania budżetu powiatu za 2018 r.
  4. informacją o stanie mienia Powiatu Jasielskiego na dzień 31 grudnia 2018 r.
  5. Uchwałą Nr 1/2019 Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Jaśle z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2018 rok i wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Jaśle z tego tytułu,

Rada Powiatu w Jaśle uchwala, co następuje:

  • § 1

Udziela się Zarządowi Powiatu w Jaśle absolutorium z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2018 rok.

  • § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

TytułTypRozmiarDodany przez
Uchwała Nr XIII/87/2019PDF571.25 KBPaweł Szot
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony.
Dodane załączniki
środa, 26, czerwiec 2019 09:19 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. środa, 26, czerwiec 2019 09:20 Paweł Szot