Uchwała Nr  XIII/83/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle za rok obrotowy 2018. 

Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie  powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511), art. 3 ust. 1 pkt 7, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r., poz. 351) oraz § 25 ust. 3 Statutu Szpitala Specjalistycznego w Jaśle, Rada Powiatu w Jaśle uchwala, co następuje:

  • § 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Szpitala Specjalistycznego w Jaśle za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

  • § 2

Uchyla się Uchwałę Nr XII/61/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle za rok obrotowy 2018. 

  • § 3

Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu w Jaśle.

  • § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony.
Dodane załączniki
środa, 26, czerwiec 2019 09:30 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 26, czerwiec 2019 09:41 Paweł Szot