1. Do podstawowych zadań Wydziału w zakresie ochrony środowiska należy w szczególności:

  • koordynowanie spraw związanych z sporządzeniem powiatowego programu ochrony środowiska oraz przygotowywanie okresowych sprawozdań z jego realizacji,
  • udostępnianie informacji o środowisku, prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach dotyczących środowiska,
  • prowadzenie spraw związanych z historycznym zanieczyszczeniem ziemi,
  • opiniowanie programów ochrony powietrza,
  • opiniowanie planów działań krótkoterminowych w przypadku wystąpienia przekroczeń dopuszczalnych lub alarmowych poziomów substancji w powietrzu,
  • prowadzenie okresowych badań jakości gleby,
  • przygotowywanie projektów uchwał dotyczących ograniczenia lub zakazów używania jednostek pływających na określonych zbiornikach wód stojących lub wodach płynących, koniecznych do zapewnienia odpowiednich warunków akustycznych na terenach przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
  • sporządzanie co 5 lat map akustycznych dla terenów poza aglomeracjami oraz przekazywanie ich zarządowi województwa, wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska oraz wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu,
  • przygotowywanie projektów uchwał dotyczących programów działań celem dostosowania poziomu hałasu do dopuszczalnego dla terenów na których poziom hałasu jest przekroczony,
  • wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu,
  • ustalanie na wniosek poszkodowanego wysokości odszkodowania w razie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości,
  • przygotowywanie projektów uchwał dotyczących tworzenia obszarów ograniczonego użytkowania dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, określonych ustawą Prawo ochrony środowiska
  • przyjmowanie wyników pomiarów od prowadzących instalację,
  • nakładanie obowiązków prowadzenia pomiarów wielkości emisji wykraczających poza obowiązki określone ustawą Prawo ochrony środowiska,
  • przyjmowanie zgłoszeń instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia, mogąca negatywnie oddziaływać na środowisko,
  • ustalanie wymagań w zakresie ochrony środowiska dotyczące eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia,
  • przyjmowanie wyników pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii wprowadzanych w związku z eksploatacją dróg, linii kolejowych, tramwajowych, lotnisk i portów,
  • przyjmowanie fragmentów map akustycznych od zarządcy drogą, linią kolejową lub lotniskiem,
  • wydawanie, cofanie oraz ograniczenie pozwoleń :
  • a) zintegrowanych,

   b) na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,

   c) wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi,

   d) na wytwarzanie odpadów,

  • wydawanie zezwoleń na uczestnictwo we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych,
  • ustanawianie zabezpieczenia roszczeń z tytułu wystąpienia negatywnych skutków w środowisku,
  • zobowiązywanie podmiotów prowadzących instalację do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego,
  • nakładanie obowiązku ograniczenia oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia lub przywrócenia środowiska do stanu właściwego,
  • sprawowanie kontroli przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętej właściwością organu,
  • występowanie do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska w przypadkach podejrzenia o naruszenie przepisów o ochronie środowiska,
  • prowadzenie spraw związanych z planowaniem, gospodarowaniem i wykorzystywaniem środków finansowych związanych z realizacją wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska.

 2. Do podstawowych zadań Wydziału w zakresie gospodarki wodnej należy w szczególności:
    
  • prowadzenie spraw dotyczących ustalania linii brzegu, rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami powierzchniowymi z gruntami przyległymi do tych wód,
  • wydawanie decyzji w sprawie stwierdzenia przejścia w trwały zarząd gruntów pokrytych wodami płynącymi Skarbu Państwa,
  • wydawanie decyzji stwierdzających przejście gruntów pokrytych powierzchniowymi wodami płynącymi do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa,
  • przygotowywanie projektów uchwał dotyczących wprowadzenia powszechnego korzystania z wód powierzchniowych innych niż publiczne,
  • ustanawianie stref ochrony bezpośredniej ujęć wody,
  • nakazywanie usunięcia drzew lub krzewów z wałów p. powodziowych oraz z terenów w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału,
  • ustanawianie stref ochronnych urządzeń pomiarowych państwowych służb hydrologiczno-meteorologicznych oraz hydrogeologicznych,
  • wydawanie pozwoleń wodnoprawnych oraz wygaszanie, cofanie lub ograniczanie pozwoleń, 
  • zatwierdzanie statutów spółek wodnych,
  • ustalanie wysokości i rodzaju świadczeń na rzecz spółki wodnej dla osób nie będących członkami spółki wodnej, a odnoszącymi korzyści z urządzeń spółki lub przyczyniają się do zanieczyszczenia wody,
  • sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością spółek wodnych.

  • Do podstawowych zadań Wydziału w zakresie postępowania z odpadami należy w szczególności:
   • wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów,
   • wydawanie decyzji na zbieranie i transport odpadów,
   • wydawanie zezwoleń na przetwarzanie odpadów, tj. na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów, w tym przygotowanie odpadów poprzedzające odzysk lub unieszkodliwianie odpadów,
   • wzywanie do niezwłocznego zaniechania naruszeń przepisów ustawy w zakresie działalności objętej zezwoleniem oraz cofanie zezwoleń w przypadku niedopełnienia obowiązków,
   • prowadzenie rejestru posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwoleń na prowadzenie transportu odpadów,
   • wydawanie decyzji zatwierdzających program gospodarowania odpadami wydobywczymi,
   • wydawanie zezwoleń na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz zgody na ich zamknięcie,
   • wydawanie decyzji nakładających na sprawcę wypadku obowiązków dotyczących gospodarowania odpadami z wypadków,

  • Do podstawowych zadań Wydziału w zakresie gospodarki leśnej należy w szczególności:
   • sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
   • wydawanie decyzji o wykonaniu na koszt nadleśnictw zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa w przypadku wystąpienia organizmów szkodliwych w stopniu grożącym trwałości tych lasów,
   • prowadzenie spraw dotyczących przyznania środków z budżetu państwa na pokrycie kosztów przebudowy i odnowienia drzewostanu w lasach, w których wystąpiły szkody spowodowane pyłami i gazami przemysłowymi bez możliwości ustalenia sprawcy, względnie szkody spowodowane klęskami żywiołowymi,
   • wydawanie decyzji o zmianie lasu nie stanowiącego własności Skarbu Państwa na użytek rolny,
   • prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem dotacji z budżetu państwa na częściowe lub całkowite pokrycie kosztów zalesienia gruntów nieprzydatnych do produkcji rolnej,
   • ustalanie na podstawie inwentaryzacji stanu lasu zadań z zakresu gospodarki leśnej dla lasów rozdrobnionych o pow. do 10 ha,
   • zlecanie wykonania uproszczonych planów urządzenia lasu lub inwentaryzacji stanu lasu nie stanowiącego własności Skarbu Państwa,
   • nadzorowanie wykonania zatwierdzonych uproszczonych planów urządzenia lasu oraz prowadzenia racjonalnej gospodarki leśnej,
   • wyrażanie zgody na pozyskanie drewna niezgodne z uproszczonym planem urządzenia lasu,
   • wyznaczanie zadań gospodarczych dla właścicieli lasów nie posiadających uproszczonych planów urządzenia lasu,
   • opiniowanie przygotowanych przez nadleśnictwa rocznych planów zalesienia gruntów nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
   • prowadzenie rozliczeń środków finansowych przeznaczonych na wypłaty ekwiwalentów,
   • wydawanie decyzji wstrzymującej wypłatę ekwiwalentu w przypadku prowadzenia przez właściciela gruntu uprawy leśnej niezgodnie z planem zalesienia a następnie z uproszczonym planem urządzania lasu oraz wskazywanie warunków przywrócenia wypłaty ekwiwalentu,
   • wydawanie decyzji nakazującej zwrot ekwiwalentu wraz z ustawowymi odsetkami w przypadku zniszczenia uprawy leśnej w wyniku celowego działania właściciela gruntu,
   • dokonywanie oceny udatności upraw leśnych,

  • Do podstawowych zadań Wydziału w zakresie prawa łowieckiego należy:
   • wydawanie zezwoleń,  w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na odstępstwa od zakazu płoszenia, chwytania, przetrzymywania, ranienia i zabijania zwierzyny,
   • wydawanie zezwoleń na posiadanie i hodowlę chartów rasowych lub ich mieszańców,
   • prowadzenie spraw związanych z wydzierżawianiem polnych obwodów łowieckich, wydawanie w szczególnych przypadkach nakazu wykonania odłowu lub odstrzału redukcyjnego zwierzyny.

  • Do podstawowych zadań Wydziału w zakresie ochrony przyrody należy:
   • prowadzenie rejestru roślin lub zwierząt, ich części i produktów pochodnych znajdujących się na terenie Powiatu, podlegających ograniczeniu przy przewozie przez granicę państwa na podstawie umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita jest stroną,
   • wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów stanowiących własność gmin,
   • nakładanie kar za nielegalną wycinkę drzew i krzewów stanowiących własność gmin,
   • prowadzenie spraw dotyczących nakazania usunięcia drzew i krzewów utrudniających widoczność sygnałów i pociągów lub eksploatację urządzeń kolejowych albo powodujących zaspy śnieżne,
   • współdziałanie z Wydziałem Geodezji, Katastru i Nieruchomości w w sprawach związanych z wyrażaniem zgody na wycięcie drzew z nieruchomości Skarbu Państwa bądź Powiatu.

  • Do podstawowych zadań Wydziału w zakresie geologii należy:
   • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych na powierzchni nie przekraczającej 2 ha i rocznym wydobyciu do 20 tys. m3, bez użycia materiałów wybuchowych,
   • przenoszenie koncesji za zgodą przedsiębiorcy na rzecz innego podmiotu,
   • wygaszanie koncesji,
   • zatwierdzanie projektów prac geologicznych, które nie wymagają uzyskania koncesji,
   • wydawanie nakazów wykonania dodatkowych prac pomiarowych,
   • zobowiązywanie przedsiębiorcy do wykonania obmiaru wyrobisk w innym terminie niż przewiduje ustawa,
   • gromadzenie informacji uzyskanych w wyniku prowadzenia prac geologicznych,
   • zatwierdzanie dokumentacji geologicznej,
   • przekazywanie do rejestru obszarów górniczych wymaganych dokumentów,
   • ustalanie wysokości opłat eksploatacyjnych w razie niedopełnienia przez przedsiębiorcę obowiązku wniesienia opłaty eksploatacyjnej,
   • ustalanie opłaty dodatkowej za działalność wykonywaną z rażącym naruszeniem warunków określonych w koncesji lub w zatwierdzonym projekcie geologicznym,
   • sprawowanie nadzoru i kontroli w zakresie wykonywania przez przedsiębiorcę uprawnień z tytułu koncesji,
   • sprawowanie nadzoru nad projektowaniem i wykonywaniem prac geologicznych oraz nad prawidłowością sporządzania dokumentacji geologicznej,
   • przyjmowanie projektów prac geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła Ziemi,
   • archiwizowanie danych geologicznych,
   • prowadzenie spraw z zakresu ustawy Prawo ochrony środowiska w zakresie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy, a także rejestru zawierającego informacje o tych terenach,
   • prowadzenie spraw z zakresu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie:
   • a) opiniowania rozwiązań przyjętych w projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,

    b) uzgadniania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych,

    c) uzgadniania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy w odniesieniu do terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.

  • Do podstawowych zadań Wydziału w zakresie rybactwa śródlądowego należy:
   • wydawanie kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego,
   • rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb,
   • przygotowywanie wniosku o powołanie Społecznej Straży Rybackiej,
   • wystawianie legitymacji i przyznawanie oznaki Społecznej Straży Rybackiej.

  • Do podstawowych zadań Wydziału w zakresie rolnictwa należy w szczególności:
   • współpraca z Agencją Rynku Rolnego, Izbami Rolniczymi, Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz Ośrodkami Doradztwa Rolniczego,
   • współpraca z samorządami gminnymi w pozyskiwaniu środków na rzecz restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa,
   • współpraca ze społeczno - zawodowymi organizacjami rolników,
   • pozyskiwanie środków na rozwój rolnictwa,

  • Do podstawowych zadań Wydziału w zakresie ochrony gruntów rolnych należy:
   • prowadzenie spraw dotyczących rekultywacji gruntów,
   • prowadzenie spraw związanych z nietrwałym wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji rolniczej,
   • przeprowadzanie kontroli wykonywania przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych w zakresie rekultywacji i nietrwałego wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej,
   • przygotowywanie danych do sprawozdań wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych w zakresie należącym do właściwości Wydziału.

   

  Naczelnik: Tomasz Klich

  tel. 13 44 86 451, pok.209

  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   

  Brak załączników.

  Opis zmianDataOsobaPorównaj
  Artykuł został wytworzony. poniedziałek, 24, październik 2016 10:49 Paweł Szot
  Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 22, styczeń 2018 13:56 Paweł Szot
  Artykuł został zmieniony. piątek, 09, sierpień 2019 12:59 Monika Niziołek