Uchwała Nr L/370/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 15 marca 2018 r w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2018 rok Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 679
Uchwała Nr LIV/388/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 maja 2018 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania własnego Powiatu Jasielskiego pn. „Przebudowa dróg powiatowych Nr 1849R Wolica – Gliniczek – Sądkowa – Dobr Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 679
Protokół nr XLI/2017 z XLI Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 28 czerwca 2017 r. Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 678
Instalacja odnawialnych źródeł energii – fotowoltaika i pompy ciepła do wspomagania ogrzewania wody na budynkach wielomieszkaniowych, produkcyjnych i budynkach użyteczności publicznej Udostępniony przez: Monika Niziołek Odsłon: 677
Uchwała XXX/218/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2016 rok Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 675
Protokół nr XLV/2017 z XLV Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 17 listopada 2017 r. Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 675
Uchwała Nr VI/74/2015 z dnia 3 grudnia 2015 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Powiat Jasielski w projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok. Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 675
Uchwała Nr LIV/394/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania własnego Powiatu Jasielskiego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze – Potok polegająca na bud Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 675
Uchwała Nr VII/47/07 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie wysokości diet radnych Rady Powiatu w Jaśle Udostępniony przez: Urszula Kozłecka Odsłon: 674
Protokół nr XXXVIII/2017 z XXXVIII Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 30 marca 2017 r. Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 672
Uchwała Nr LVIII/408/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 25 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Powiatu Jasielskiego przez Centrum Kształcenia i Usług Sp. z o.o. w Oświęcimiu Udostępniony przez: Urszula Kozłecka Odsłon: 671
Petycja w sprawie działania Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 671
Protokół nr XLIV/2017 z XLIV Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 26 października 2017 r. Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 669
Protokół Nr XLVIII/2018 z XLVIII Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 19 stycznia 2018 r. Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 668
Uchwała Nr XLVII/356/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 21 grudnia 2017 r w sprawie nadania statutu Szpitalowi Specjalistycznemu w Jaśle Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 667
Uchwała Nr XLVII/352/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 14 grudnia 2017 r zmieniająca Uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania własnego Powiatu Jasielskiego pn "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1850R Jasło-Łajsce-Zręcin w Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 665
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Powiatu Jasielskiego na 2020r. Udostępniony przez: Magdalena Furman Odsłon: 665
Uchwała Nr L/371/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 15 marca 2018 r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016-2027 Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 662
Uchwała Nr LIV/392/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia do realizacji „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018 – 2020”. Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 662
Uchwała Nr XLVII/351/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 14 grudnia 2017 r zmieniająca Uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania własnego Powiatu Jasielskiego pn "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1849R Wolica-Gliniczek-Sądkowa-Dobrucowa Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 660
Uchwała Nr LIX/413/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań na 2015 rok na pokrycie kosztów związanych z zimowym utrzymywanie dróg, zakupem paliwa do środków transportowych, konserwacje sygn Udostępniony przez: Urszula Kozłecka Odsłon: 659
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2018 rok Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 659
Uchwała nr VI/24/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. Składy Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Powiat Jasielski w projekcie uchwały budżetowej na 2011 rok Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 658
Uchwała Nr LIX/418/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie oceny działalności Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 658
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2019 Udostępniony przez: Monika Niziołek Odsłon: 658
Usługi w zakresie wykonania pomiarów i opracowań geodezyjno - kartograficznych Udostępniony przez: Magdalena Furman Odsłon: 658
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń i kursów dla uczniów i nauczycieli w ramach projektu „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Jasielskiego” Udostępniony przez: Magdalena Furman Odsłon: 653
Uchwała Nr XLIX/365/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 22 lutego 2018 r w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Powiatu Jasielskiego przez inne niż Powiat Jasielski osoby prawne i osoby fizyc Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 651
Uchwała Nr LVI/397/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Jaśle z wykonania budżetu za 2017 rok Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 650
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania "Adaptacja budynku byłego internatu LO w Kołaczycach wraz z niezbędnymi instalacjami i przyłączami, na potrzeby całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego" - I etap Udostępniony przez: Paweł Krajciewicz Odsłon: 650