Protokół nr XXXVII/2017 z XXXVII Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 9 marca 2017 r. Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 720
Zarząd Powiatu Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 720
Protokół nr XXXI/2016 z XXXI Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 10 listopada 2016 r. Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 719
Protokół nr LVI/2018 z LVI Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 15 czerwca 2018 r Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 713
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych powiatu jasielskiego na 2019r. Udostępniony przez: Magdalena Furman Odsłon: 713
Uchwała nr III/15/10 Rady Powiatu w Jaśle w sprawie ustalenia wysokości diet radnych Rady Powiatu Jasielskiego. Udostępniony przez: Urszula Kozłecka Odsłon: 711
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 705
Obsługa bankowa budżetu Powiatu Jasielskiego w okresie od 01 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2022r. Udostępniony przez: Magdalena Furman Odsłon: 704
Protokół nr XXXVI/2017 z XXXVI Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 24 lutego 2017 r. Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 702
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2017 Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 700
Protokół nr LV/2018 z LV Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 5 czerwca 2018 r Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 700
Protokół Nr XLIX/2018 z XLIX Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 22 lutego 2018 r. Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 695
Uchwała Nr VI/2/2017 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016 - 2027 Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 694
Uchwała Nr LV/395/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2018 rok Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 692
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za II kw 2018 r. Udostępniony przez: Grzegorz Gozdecki Odsłon: 690
Zarząd Powiatu Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 688
Sekretarz Powiatu Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 685
Uchwała Nr VI/70/2016 z dnia 25 listopada 2016 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Powiat Jasielski w projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 684
Protokół nr XXXV/2017 z XXXV Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 10 lutego 2017 r. Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 684
Wymiana drzwi wewnętrznych oraz malowanie sufitów i ścian w budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle Udostępniony przez: Magdalena Furman Odsłon: 682
Protokół nr XXXIV/2017 z XXXIV Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 24 stycznia 2017 r. Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 681
Uchwała nr XV/91 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego. Udostępniony przez: Urszula Kozłecka Odsłon: 680
Uchwała Nr VI/13/2016 z dnia 25 listopada 2016 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016 - 2027 Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 679
Wykonanie pomiarów i opracowań geodezyjno - kartograficznych Udostępniony przez: Magdalena Furman Odsłon: 679
Sprzedaż drzew na pniu rosnących wraz z wykonaniem ich wycinki i uporządkowaniem terenu po wycince w ciągu drogi powiatowej Nr 1828R Siepietnica-Święcany-Lisów w m. Święcany Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 677
Stanowisko Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 lutego 2015 r. Udostępniony przez: Urszula Kozłecka Odsłon: 675
Protokół nr XXXIII/2016 z XXXIII Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 22 grudnia 2016 r. Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 675
Petycja rodziców dzieci objętych zajęciami w SOSW w Jaśle Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 674
Protokół Nr XLVI/2017 z XLVI Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 29 listopada 2017 r. Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 673
Uchwała Nr L/370/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 15 marca 2018 r w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2018 rok Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 673