LpSprawaTreść InterpelacjiOdpowiedź na interpelację
1Interpelacja Radnego Janusza Przetacznika w sprawie budowy Pomnika poświęconego Żołnierzom Niezłomnymimages.pngimages.png
2Interpelacja Radnej Ewy Wawro w sprawie istniejącego sporu zbiorowego pomiędzy dyrekcją Szpitala Specjalistycznego w Jaśle, a ZOZ OZZTMEimages.pngimages.png
3Interpelacja Radnego Krzysztofa Buby w sprawie budowy mostówimages.pngimages.png
4Uzupełnienie Interpelacji Radnej Ewy Wawro z dnia 10 grudnia 2018 w sprawie istniejącego sporu zbiorowego pomiędzy dyrekcją Szpitala a ZOZ OZZTMEimages.pngimages.png
5Interpelacja Radnego Grzegorza Persa w związku z możliwością wycofania karetki specjalistycznej z Nowego Żmigroduimages.pngimages.png
6Zapytanie Radnej Magdaleny Stasiowskiej z VI Sesjiimages.pngimages.png
7Interpelacja Radnego Janusza Przetacznika w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na zadanie "Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992"images.pngimages.png
8Zapytanie Radnej Magdaleny Stasiowskiej z VII Sesjiimages.pngimages.png
9Zapytanie Radnej Ewy Wawro w sprawie wyjaśnienia wydatków na materiały promocyjneimages.pngimages.png
10Interpelacja Radnego Janusza Przetacznika "Aby trwać należy się zmieniać"images.pngimages.png
11Zapytanie Radnego Janusza Przetacznika w sprawie "Pomnika poświęconego Żołnierzom Niezłomnym oraz działaczom polskiego podziemia antykomunistycznego"images.pngimages.png
12Zapytanie Radnego Janusza Przetacznika w sprawie wyjaśnienia zatrudnienia Pana Michała Burbelki na podstawie umowy o pracę na stanowisku pełniącego obowiązki Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśleimages.pngimages.png
13Zapytanie Radnego Janusza Przetacznika w sprawie powództwa przeciwko Powiatowi Jasielskiemu o zwrot poniesionych nakładów i utraconych zysków z poczynionymi staraniami i odmową pozwolenia na budowę myjni na działce przy ul. Jasielskiej w Nowym Żmigrodzieimages.pngimages.png
14Zapytanie Radnego Janusza Przetacznika w sprawie wyjaśnienia nieobecności etatowego pracownika Starostwa Powiatowego w Jaśle Andrzeja Stachurskiego, pełniącego funkcję Etatowego Członka Zarządu, na sesji zwołanej na 19 kwietnia 2018 roku. images.pngimages.png
15Zapytanie Radnego Janusza Przetacznika w sprawie zatrudnienia nauczycieli zwalnianych gimnazjów w szkołach prowadzonych przez Powiat Jasielskiimages.pngimages.png
16Zapytanie Radnego Janusza Przetacznika w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr 3/19 Zarządu Powiatu w Jaśle dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie zatrudnienia Pana Michała Burbelki na podstawie umowy o pracę na stanowisku pełniącego obowiązki Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśleimages.pngimages.png

17

Interpelacja Radnej Bożeny Macek-Lubaś w sprawie drogi nr 1845R Szebnie-Chrząstówka-Przybówka

images.pngimages.png
18Interpelacja Radnego Janusza Przetacznika w sprawie działań członków Zarządu Powiatu w Jaśle celem naprawienia szkód spowodowanych ich działaniem po stwierdzeniu nieważności uchwały nr 3/19 Zarządu Powiatu w Jaśle z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie zatrudnienia Pana Michała Burbelki na podstawie umowy o prace na stanowisku pełniącego obowiązki Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.images.png
images.png 
19

Interpelacja Radnego Janusza Przetacznika dotycząca zrealizowanych wydatków na wyposażenie zakwalifikowanych przez Zarząd w całości jako wydatki  majątkowe - dział 851 rozdział 85111 zadnie nr 46 „Rozbudowa i doposażenie Bloku Operacyjnego oraz Centralnej Sterylizacji Szpitala Specjalistycznego w Jaśle wraz z niezbędną infrastrukturą na rzecz zapewnienia kompleksowej opieki zdrowotnej (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle)” – wykonanie Uchwały Nr  LIII/380/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2018 rok

images.pngimages.png
20Zapytanie Radnej Bożeny Macek-Lubaś dotyczącej dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowychimages.pngimages.png
21Zapytanie Radnej Ewy Wawro dotyczące wyjaśnienia wydatków na promocje w 2018images.pngimages.png
22Zapytanie Radnego Janusza Przetacznika dotyczące wysokości płacy zasadniczej na jaką mógłby liczyć zatrudniony na podstawie umowy o pracę lekarz Michał Burbelka oraz działań członków Zarządu Powiatu w Jaśle, którzy w dniu 18 stycznia 2019 r. uczestniczyli w posiedzeniu Zarządu Powiatu w Jaśle i podjęli zakwestionowaną (stwierdzona nieważność) przez Wojewodę Podkarpackiego uchwałę Nr 3/19 Zarządu Powiatu w Jaśle w sprawie zatrudnienia Pana Michała Burbelki na podstawie umowy o pracę na stanowisku pełniącego obowiązki Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle celem naprawienia szkód spowodowanych ich działaniem images.pngimages.png
23Zapytanie Radnej Doroty Woźniak dotyczące wycinki drzew na terenach użyczonych Stowarzyszeniu Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy - Zespół Szkół w Trzcinicyimages.pngimages.png
24Zapytanie Radnej Doroty Woźniak dotyczącą braku dochodu w wysokości 200 000,00 zł w rozdziale "Zadania w zakresie kultury fizycznej"images.pngimages.png

25

Zapytanie Radnego Janusza Przetacznika dotyczące powierzenia stanowiska dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle po rozstrzygniętym w dniu 2 lipca 2019 r. konkursieimages.pngimages.png
26Zapytanie Radnej Doroty Woźniak dotyczące zadania "Przebudowa stadionu sportowego z rozbudową obiektów lekkoatletycznych przy Zespole Szkół w Trzcinicy"images.pngimages.png
27Zapytanie Radnej Doroty Woźniak dotyczące zadania  "Przebudowa stadionu sportowego z rozbudową obiektów lekkoatletycznych przy Zespole Szkół w Trzcinicy"images.pngimages.png
28Zapytanie Radnego Janusza Przetacznika dotyczące wycinki drzew na terenach użyczonych Stowarzyszeniu Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy - Zespół Szkół w Trzcinicyimages.pngimages.png
29Zapytanie Radnej Doroty Woźniak dotyczące braku zrealizowanych w 2018 roku dochodów w wysokości 200 000,00 zł - dział 929 "kultura fizyczna" rozdział 9260 § 6290 "Zadania w zakresie kultury fizycznej" oraz wycinki drzew na terenach użyczonych Stowarzyszeniu Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy - Zespół Szkół w Trzcinicyimages.pngimages.png
30Zapytanie Radnego Janusza Przetacznika dotyczące wycinki drzew na terenach użyczonych Stowarzyszeniu Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy - Zespół Szkół w Trzcinicy images.pngimages.png
31Zapytanie Radnego Janusza Przetacznika dotyczące regulacji płac nauczycieliimages.pngimages.png
32Zapytanie Radnego Janusza Przetacznika dotyczące przeprowadzonych audytów i kontroli w I LOimages.pngimages.png
33Zapytanie Radnego Janusza Przetacznika dotyczące "pomnika Żołnierzy Wyklętych"images.pngimages.png
34Zapytanie Radnego Janusza Przetacznika dotyczące osuwisk w ciągu dróg powiatowych nr 1867R i nr 1868Rimages.png

images.png

35Zapytanie Radnego Janusza Przetacznika dotyczące "wycinki drzew na terenach użyczonych Stowarzyszeniu Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy - Zespół Szkół w Trzcinicy"images.pngimages.png
36Zapytanie Radnego Janusza Przetacznika dotyczące "dofinansowania studiów podyplomowych Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśleimages.pngimages.png
37Zapytanie Radnego Janusza Przetacznika dotyczące "remontu drogi powiatowej Nr 1909R Krempna -Żydowskie-Grab (popularna nazwa "droga przez Ożenną")"images.pngimages.png
38Zapytanie Radnego Janusza Przetacznika dotyczące "uzupełnienia subwencji oświatowej"images.pngimages.png
39Zapytanie Radnej Ewy Wawro dotyczące "operacji wykonanych w Szpitalu Specjalistycznego w Jaśle przy udziale lekarza medycyny Bogdana Naszkiewicza"images.pngimages.png
40Zapytanie Radnej Ewy Wawro dotyczące "podnoszenia kwalifikacji przez pracowników zatrudnionych w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle"images.pngimages.png
41Zapytanie Radnego Jana Urbana dotyczące "akredytacji Szpitala Specjalistycznego w Jaśle"images.pngimages.png
42Zapytanie Radnego Janusza Przetacznika dotyczące działki nr 1791/16 położonej w Trzcinicy koło Jasłaimages.pngimages.png
43Zapytanie Radnego Janusza Przetacznika dotyczące "godzin ponadwymiarowych"images.pngimages.png
44Zapytanie Radnego Janusza Przetacznika dotyczące "świadczeń dodatkowych przyznanych Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle w formie dofinansowania studiów podyplomowych"images.pngimages.png
45Zapytanie Radnego Janusza Przetacznika dotyczące "struktury organizacyjnej w wydatków na kadrę zarządzającą w I LO w Jaśle"images.pngimages.png
46Zapytanie Radnego Janusza Przetacznika dotyczące "statutu i struktury organizacyjnej I LO w Jaśle"images.pngimages.png
47Zapytanie Radnego Janusza Przetacznika dotyczące "udzielania dodatkowych płatnych świadczeń zdrowotnych i nadzoru i kontrolę nad udzielaniem świadczeń zdrowotnych przez Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle"images.pngimages.png
48Zapytanie Radnego Janusza Przetacznika dotyczące "udzielania dodatkowych płatnych świadczeń zdrowotnych i nadzoru i kontrolę nad udzielaniem świadczeń zdrowotnych przez Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle"images.pngimages.png
49Zapytanie Radnego Janusza Przetacznika dotyczące "Które z zaplanowanych zadań inwestycyjnych i ujętych w uchwale budżetowej PJ na 2019 r. Nr VI/26/2019 z dnia 17 stycznia 2019 r. - dział 600 Tabela nr 4 "Plan wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2019 rok" z późniejszymi zmianami, zostało realizowanych w pełnym zakresie, które w ograniczonym zakresie, a które nie zostały zrealizowane i dlaczego?"images.pngimages.png
50Zapytanie Radnego Janusza Przetacznika dotyczące "Jak wyglądał montaż finansowy zrealizowanych w pełnym lub ograniczonym zakresie zadań inwestycyjnych ujętych w uchwale budżetowej PJ na 2019 r. Nr VI/26/2019 z dnia 17 stycznia 2019 r., - dział 600 Tabela nr 4 "Plan wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na inwestycje u zakupy inwestycyjne na 2019 rok" z późniejszymi zmianami ?"images.pngimages.png
51Zapytanie Radnego Janusza Przetacznika dotyczące "Umocowania prawnego decyzji Zarządu Powiatu w Jaśle o utworzeniu stanowisk wicedyrektora w I LO w Jaśle."images.pngimages.png
52Zapytanie Radnego Janusza Przetacznika dotyczące "Wyjaśnienia kwestii:

- kwalifikacji posiadanych przez osoby powoływane na wicedyrektorów w I LO w Jaśle,

- zasięgnięcia przez p.o. Dyrektora I LO w Jaśle opinii Rady Szkoły i Rady Pedagogicznej oraz organu prowadzącego przy powołaniu na stanowiska wicedyrektorów I LO w Jaśle."

images.pngimages.png
53Zapytanie Radnego Janusza Przetacznika dotyczące "uzupełnienia subwencji oświatowej za 2019 rok"images.pngimages.png
54Zapytanie Radnego Janusza Przetacznika dotyczące "zwiększonych wydatków w I LO w Jaśle"images.pngimages.png
55Zapytania Radnej Doroty Woźniak
  1. Czy któryś z radnych, po 1 stycznia 2019 roku, podjął pracę na podstawie umowy o pracę lub w innej formie tj. umowy zlecenia, umowy o dzieło w powiatowych jednostkach organizacyjnych?
  2. Jeśli tak, to kto, na jakim stanowisku i w jakim wymiarze czasu pracy?
  3. Czy po 1 stycznia 2019 roku w Starostwie Powiatowym w Jaśle lub w powiatowych jednostkach organizacyjnych zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę osoby spokrewnione lub bliskie członkom Zarządu Powiatu w Jaśle? 
images.pngimages.png
56Zapytanie Radnej Magdaleny Stasiowskiej "Czy wszyscy radni Rady Powiatu w Jaśle zamieszkują na terenie Powiatu Jasielskiego?"images.png 
57Zapytanie Radnej Ewy Wawro dotyczące "organizacji i przebiegu imprezy plenerowej, która dobyła się na Górze Liwocz w nocy z 31 grudnia 2019/1 stycznia 2020".images.pngimages.png
58Zapytanie Radnego Janusza Przetacznika dotyczące "uchwały Zarządu nr 11/20 z dnia 28 stycznia 2020 r. i uruchomienia procedury konkursowej wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle".images.pngimages.png
59Zapytanie Radnego Janusza Przetacznika dotyczące "naprawienia szkody".images.pngimages.png
60Zapytanie Radnej Ewy Wawro dotyczące wyjaśnienia organizacji i przebiegu uroczystości związanych z zakończeniem Roku 2019 roku "Sylwester na Górze Liwocz" , które odbyły się w nocy z 31 grudnia 2019 r./1 stycznia 2020 r.images.pngimages.png
61Zapytanie Radnej Ewy Wawro dotyczące wyjaśnienia celu promocji/celów promocyjnych uroczystości związanych z zakończeniem Roku 2019 roku "Sylwester na Górze Liwocz", które odbyły się w nocy z 31 grudnia 2019/1 stycznia 2020"images.pngimages.png
62Interpelacja Radnego Janusza Przetacznika dotycząca "działań Starosty Jasielskiego i Zarządu Powiatu w Jaśle w sprawie podjęcia niezbędnych czynności przeciwdziałających zagrożeniom zdrowiu i życiu mieszkańców Powiatu Jasielskiego oraz ochrony interesu publicznegoimages.pngimages.png
63Zapytanie Radnego Janusza Przetacznika dotyczące "wysokości poniesionych wydatków przez Powiat Jasielski związanych z przygotowaniem od realizacji zadania pn. "Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle"images.pngimages.png
64Zapytanie Radnego Janusza Przetacznika dotyczące "wykonania postanowienia Sądu Okręgowego w Krośnie z dnia 11 października 2018 roku (Syg. Akt.I Ns 180/18)"images.pngimages.png
65Zapytanie Radnego Janusza Przetacznika dotyczące "wysokości poniesionych wydatków związanych ze złożonym pozwem przeciwko "Architects & CD Andrzej Chrzanowski". "images.pngimages.png
66Zapytanie Radnego Krzysztofa Buby dotyczące Realizacji "Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata 2016-2019".images.png

images.png

images.png

67Zapytanie Radnej Ewy Wawro dotyczące wydatków promocyjnych i celów promocyjnych.images.pngimages.png
68Zapytanie Radnej Ewy Wawro dotyczące wyjaśnienia organizacji i przebiegu imprezy plenerowej, która odbyła się na Górze Liwocz w nocy z 31 grudnia / 1 stycznia 2020.images.pngimages.png
69Zapytanie Radnego Janusza Przetacznika dotyczące "kompetencji i uprawnień dyrektorów powiatowych jednostek organizacyjnych".images.pngimages.png
70Zapytanie Radnego Janusza Przetacznika dotyczące "wycinki drzew na terenach użyczonych Stowarzyszeniu Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy - Zespół Szkół w Trzcinicy"images.pngimages.png
71Zapytanie Radnego Janusza Przetacznika dotyczące "wycinki drzew przez Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle 48 drzew rosnących przy Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle".images.pngimages.png
72Zapytanie Radnego Janusza Przetacznika dotyczące "wysokości całkowitych wydatków Powiatu Jasielskiego związanych z przygotowaniem i następnie odstąpieniem od realizacji zadania pn. "Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle" - uchwała Rady Powiatu w Jaśle nr XXXIII/248/2016 z dnia 22 grudnia 2016 r. uchylająca uchwałę w sprawie zamiaru przystąpienia do zadania pn. "Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle" podjęta na wniosek Zarządu Powiatu w Jaśle".images.pngimages.png
73Interpelacja Radnego Janusza Przetacznika dotycząca "strzelnicy w Powiecie Jasielskim w miejscowości Cieklin"images.pngimages.png
74Interpelacja Radnego Janusza Przetacznika dotycząca "Rozbudowy Szpitala Specjalistycznego w Jaśle"images.png
images.png
75Interpelacja Radnego Janusza Przetacznika dotycząca "Rozbudowy Szpitala Specjalistycznego w Jaśle" c.d.images.pngimages.png
76Zapytanie Radnego Janusza Przetacznika dotycząca remontu drogi powiatowej Nr 1836R Droga przez wieś Nawsie Kołaczyckieimages.pngimages.png
77Interpelacja Radnego Janusza Przetacznika "Aby trwać należy się zmieniać" - c.d.images.pngimages.png
 78Interpelacja Radnego Janusza Przetacznika w sprawie zapytania 10/2020 dotyczące wysokości poniesionych wydatków poprzez Powiat Jasielski związanych z przygotowaniem od realizacji zadania pn. "Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle"images.pngimages.png
 79Zapytanie Radnego Janusza Przetacznika dotycząca realizacji peronu Jasło - Sobniówimages.pngimages.png
80Zapytanie Radnego Janusza Przetacznika dotyczące ograniczenia możliwości przydzielania godzin ponadwymiarowych nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze w szkole.images.pngimages.png
81Zapytanie Radnego Janusza Przetacznika dotyczące ograniczenia możliwości przydzielania godzin ponadwymiarowych nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze w szkole.images.pngimages.png
82Zapytanie Radnego Janusza Przetacznika dotyczące rozbudowy serwera o możliwości nagrywania rozmówimages.pngimages.png
83Zapytanie Radnego Franciszka Miśkowicza o następującej treści: "Czy sanepid jasielski zgłaszał sytuację zakażenia osób, które brały udział w ostatniej Sesji? O ile mi wiadomo doszło do licznych zakażeń i osoby, które miały pozytywny wynik testu zgłaszały, że były na sesji i miały taką sytuację. Jedną z tych osób jestem ja. Pytałem sanepid w wywiadzie dlaczego mnie nikt nie powiadomił, że taka sytuacja nastąpiła?" images.pngimages.png
84Zapytanie Radnej Ewy Wawro dotyczące respiratorów dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśleimages.pngimages.png
85Interpelacja Radnego Janusza Przetacznika w sprawie wykonania Uchwały Nr XV/108/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 sierpnia 2019 roku określającej zasady przyznawania stypendium studentom kształcącym się w szkole wyższej na kierunku lekarskimimages.pngimages.png
86Interpelacja Ewy Wawro dotycząca "Programu Naprawczego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na lata 2020-2021images.pngimages.png
87Interpelacja Janusza Przetacznika dotycząca instalacji tlenowej w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśleimages.pngimages.png
88Zapytanie Doroty Woźniak dotyczące analizatora do badań metodą RT-PCRimages.pngimages.png
89Interpelacja Ewy Wawro dotycząca "Programu Naprawczego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na lata 2020-2021"images.pngimages.png
90Zapytanie Ewy Wawro dotyczące Strategii Promocji Powiatu Jasielskiegoimages.png 
91Zapytanie Doroty Woźniak dotyczące budowy strzelnicy w powiecie jasielskimimages.png 
TytułTypRozmiarDodany przez
1. Interpelacja J PrzetacznikPDF1.83 MBPaweł Szot
2. Interpelacja E WawroPDF1.30 MBPaweł Szot
1. Odpowiedź na Interpelację Janusza PrzetacznkaPDF2.01 MBPaweł Szot
2. Odpowiedź na Interpelację Ewy WawroPDF1.01 MBPaweł Szot
Interpelacja Radnego Krzysztofa Buby w sprawie budowy mostówPDF673.76 KBPaweł Szot
Uzupełnienie Interpelacji Radnej Ewy WawroPDF2.91 MBPaweł Szot
Interpelacja Radnego Grzegorza Persapdf186.26 KBPaweł Szot
Zapytanie Radnej Stasiowskiejpdf184.20 KBPaweł Szot
Odpowiedź na interpelację Radnej Wawropdf285.10 KBPaweł Szot
Odpowiedź na interpelację Radnego Persapdf121.03 KBPaweł Szot
Odpowiedź na interpelację Radnego Bubypdf44.57 KBPaweł Szot
Odpowiedź na zapytanie Radnej Stasiowskiejpdf103.73 KBPaweł Szot
Interpelacja Janusza Przetacznika w sprawie drogi 992PDF661.21 KBPaweł Szot
Zapytanie Radnej Stasiowskiejpdf47.00 KBPaweł Szot
Odpowiedź na zapytanie Radnej Stasiowskiejpdf89.39 KBPaweł Szot
Odpowiedź na Interpelację Radnego Przetacznika z VII Sesjipdf3.17 MBPaweł Szot
Zapytanie E.Wawro VIII sesjapdf33.58 KBGrzegorz Gozdecki
Odpowiedź dla E.Wawro VIII sesjapdf41.15 KBGrzegorz Gozdecki
Interpelacja J.Przetacznika VIII sesjapdf198.08 KBGrzegorz Gozdecki
Odpowiedź na Interpelacje J.Przetacznika VIII sesjapdf39.95 KBGrzegorz Gozdecki
Zapytania J.Przetacznika nr1 VIII sesjapdf51.72 KBGrzegorz Gozdecki
Odpowiedź dla J.Przetacznika nr1 VIII sesja.pdfpdf29.40 KBGrzegorz Gozdecki
Zapytania J.Przetacznika nr4 VIII sesja.pdfpdf48.31 KBGrzegorz Gozdecki
Odpowiedź dla J.Przetacznika nr4 VIII sesja.pdfpdf24.86 KBGrzegorz Gozdecki
Zapytania J.Przetacznika nr3 VIII sesjapdf59.50 KBPaweł Szot
Odpowiedź dla J.Przetacznika nr3 VIII sesjapdf37.34 KBPaweł Szot
Zapytanie 1 J.Przetacznika sesja XII pdf651.84 KBGrzegorz Gozdecki
Zapytanie 1 J.Przetacznika sesja XI2pdf651.84 KBGrzegorz Gozdecki
Zapytanie B.Macek-Lubaś sesja XIIpdf241.18 KBGrzegorz Gozdecki
Odpowiedź B.MacekLubas pdf57.51 KBPaweł Szot
Odpowiedź Przetacznik-nauczycielepdf238.41 KBPaweł Szot
Odpowiedź Przetacznik uchwałapdf182.94 KBPaweł Szot
Odpowiedź dla J.Przetacznik_popPDF2.24 MBGrzegorz Gozdecki
Zapytanie J.Przetacznik nr2 VIII sesjapdf100.37 KBGrzegorz Gozdecki
Interpelacja J.Przetacznik sesja XIIIpdf1.23 MBPaweł Krajciewicz
Odpowiedz dla J.Przetacznik sesja XIIIpdf841.21 KBPaweł Krajciewicz
Interpelacja_J_Przetacznik_ws_zrealizowanych_wydatkowpdf154.02 KBPaweł Krajciewicz
Zapytanie_Bozeny_Macek_dofinansowaniepdf37.53 KBPaweł Krajciewicz
Zapytanie_Ewa_Wawro_wydatki_na_promocjepdf54.97 KBPaweł Krajciewicz
Zapytanie _Janusz_Przetacznik_wysokosc_placypdf215.69 KBPaweł Krajciewicz
Zapytanie_Dorota_Wozniak_wycinka_drzewpdf58.82 KBPaweł Krajciewicz
Zapytanie_Dorota_Wozniak_brak_dochodupdf115.47 KBPaweł Krajciewicz
Odpowiedz_J_Przetacznik_wydatki_na_wyposazeniepdf911.88 KBPaweł Krajciewicz
Odpowiedz_J_Przetacznik_Burbelkapdf30.11 KBPaweł Krajciewicz
Odpowiedz_Bozeny_Macek_dofinansowanie_drogpdf61.01 KBPaweł Krajciewicz
Odpowiedz_Dorota_Wozniak_drzewapdf795.34 KBPaweł Krajciewicz
Odpowiedz_Ewa_Wawro_promocjapdf46.12 KBPaweł Krajciewicz
Odpowiedz_Dorota_Wozniak_brak_dochodupdf50.40 KBPaweł Krajciewicz
Odpowiedz_Dorota_Wozniak_imprezy_sportowepdf56.31 KBPaweł Krajciewicz
Odpowiedz_Dorota_Wozniak_przebudowa_stadionupdf46.11 KBPaweł Krajciewicz
Odpowiedz_Dorota_Wozniak_zgodypdf43.88 KBPaweł Krajciewicz
Odpowiedz_J_Przetacznik_konkurs_ILOpdf44.41 KBPaweł Krajciewicz
Odpowiedz_J_Przetacznik_Stowarzyszeniepdf361.50 KBPaweł Krajciewicz
Zapytanie_J_Przetacznik_drzewa_stowarzyszeniePDF3.06 MBPaweł Krajciewicz
Zapytanie_J_Przetacznik_pomnikpdf555.35 KBPaweł Krajciewicz
Zapytanie_J_Przetacznik_ILOpdf611.63 KBPaweł Krajciewicz
Zapytanie_J_Przetacznik_placa_nauczycieliPDF866.05 KBPaweł Krajciewicz
Odpowiedz_J_Przetacznik_pomnikpdf58.05 KBPaweł Krajciewicz
Odpowiedz_J_Przetacznik_nauczyciele_placapdf360.16 KBPaweł Krajciewicz
Odpowiedz_J_Przetacznik_drzewaXVIPDF468.03 KBPaweł Krajciewicz
Odpowiedz_J_Przetacznik_ILOpdf4.47 MBPaweł Krajciewicz
Zapytanie_J_Przetacznik_drzewa_sesja XVIIIpdf252.60 KBPaweł Krajciewicz
Odpowiedz_J_Przetacznik_osuwiska_XVIIISesjapdf50.01 KBPaweł Krajciewicz
Zapytanie_J_Przetacznik_wycinka_drzew_6-listopada_2019pdf252.03 KBa.rabenda
Zapytanie Radnego Janusza Przetacznika dotyczące "dofinansowania studiów podyplomowych Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaślepdf101.81 KBPaweł Krajciewicz
Zapytanie Radnego Janusza Przetacznika dotyczące "remontu drogi powiatowej Nr 1909R Krempna -Żydowskie-Grab (popularna nazwa "droga przez Ożenną")"pdf376.59 KBPaweł Krajciewicz
Zapytanie Radnego Janusza Przetacznika dotyczące "uzupełnienia subwencji oświatowej"pdf42.74 KBPaweł Krajciewicz
Zapytanie Radnej Ewy Wawro dotyczące "operacji wykonanych w Szpitalu Specjalistycznego w Jaśle przy udziale lekarza medycyny Bogdana Naszkiewicza"pdf1.37 MBPaweł Krajciewicz
Zapytanie Radnej Ewy Wawro dotyczące "podnoszenia kwalifikacji przez pracowników zatrudnionych w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle"pdf67.88 KBPaweł Krajciewicz
Zapytanie Radnego Jana Urbana dotyczące "akredytacji Szpitala Specjalistycznego w Jaśle"pdf192.74 KBPaweł Krajciewicz
Zapytanie Radnego Janusza Przetacznika dotyczące działki nr 1791/16 położonej w Trzcinicy koło Jasła pdf438.62 KBa.rabenda
Odpowiedz ws. "droga przez Ożenną"pdf30.66 KBPaweł Krajciewicz
Odpowiedz ws. "dofinansowania studiów podyplomowych Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle"pdf73.13 KBPaweł Krajciewicz
Odpowiedz ws."uzupełnienia subwencji oświatowej"pdf44.19 KBPaweł Krajciewicz
Odpowiedz ws. "operacji wykonanych w Szpitalu Specjalistycznego w Jaśle przy udziale lekarza medycyny Bogdana Naszkiewicza"pdf34.86 KBPaweł Krajciewicz
Odpowiedz ws. "podnoszenia kwalifikacji przez pracowników zatrudnionych w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle"pdf82.20 KBPaweł Krajciewicz
Odpowiedz ws. "akredytacji Szpitala Specjalistycznego w Jaśle"pdf77.82 KBPaweł Krajciewicz
Odpowiedz ws. "działki 1791/16"pdf47.90 KBPaweł Krajciewicz
Zapytanie Radnego Janusza Przetacznika dotyczące godzin ponadwymiarowychpdf103.43 KBPaweł Krajciewicz
Zapytanie Radnego Janusza Przetacznika dotyczące świadczeń dodatkowych przyznanych Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle w formie dofinansowania studiów podyplomowychpdf105.14 KBPaweł Krajciewicz
Zapytanie Radnego Janusza Przetacznika dotyczące struktury organizacyjnej i wydatków na kadrę zarządzającą w ILO w Jaślepdf43.96 KBPaweł Krajciewicz
Zapytanie Radnego Janusza Przetacznika dotyczące statutu i struktury organizacyjną ILO w Jaślepdf148.25 KBPaweł Krajciewicz
Zapytanie Radnego Janusza Przetacznika dotyczące "udzielania dodatkowych płatnych świadczeń zdrowotnych i nadzoru i kontrolę nad udzielaniem świadczeń zdrowotnych przez Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle"pdf59.00 KBPaweł Krajciewicz
Odpowiedz ws. "struktury organizacyjnej w wydatków na kadrę zarządzającą w I LO w Jaśle"pdf82.39 KBPaweł Krajciewicz
Odpowiedz ws. "godzin ponadwymiarowych"pdf370.03 KBPaweł Krajciewicz
Odpowiedz ws."statutu i struktury organizacyjnej I LO w Jaśle"pdf265.35 KBPaweł Krajciewicz
Odpowiedz ws."świadczeń dodatkowych przyznanych Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle w formie dofinansowania studiów podyplomowych"pdf21.65 KBPaweł Krajciewicz
Odpowiedz ws "udzielania dodatkowych płatnych świadczeń zdrowotnych i nadzoru i kontrolę nad udzielaniem świadczeń zdrowotnych przez Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle"pdf44.64 KBPaweł Krajciewicz
Zapytanie Radnego Janusza Przetacznika dotyczące "udzielania dodatkowych płatnych świadczeń zdrowotnych i nadzoru i kontrolę nad udzielaniem świadczeń zdrowotnych przez Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle"pdf304.91 KBPaweł Krajciewicz
Odpowiedz_J_Przetacznik_16012020pdf3.03 MBPaweł Krajciewicz
Zapytanie Radnego Janusza Przetacznika dotyczące "Które z zaplanowanych zadań inwestycyjnych i ujętych w uchwale budżetowej PJ na 2019 r. Nr VI/26/2019 z dnia 17 stycznia 2019 r. - dział 600 Tabela nr 4 "Plan wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2019 rok" z późniejszymi zmianami, zostało realizowanych w pełnym zakresie, które w ograniczonym zakresie, a które nie zostały zrealizowane i dlaczego?"pdf369.45 KBPaweł Krajciewicz
Zapytanie Radnego Janusza Przetacznika dotyczące "Jak wyglądał montaż finansowy zrealizowanych w pełnym lub ograniczonym zakresie zadań inwestycyjnych ujętych w uchwale budżetowej PJ na 2019 r. Nr VI/26/2019 z dnia 17 stycznia 2019 r., - dział 600 Tabela nr 4 "Plan wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na inwestycje u zakupy inwestycyjne na 2019 rok" z późniejszymi zmianami ?"pdf359.43 KBPaweł Krajciewicz
Zapytanie Radnego Janusza Przetacznika dotyczące "Umocowania prawnego decyzji Zarządu Powiatu w Jaśle o utworzeniu stanowisk wicedyrektora w I LO w Jaśle."pdf691.41 KBPaweł Krajciewicz
Zapytanie Radnego Janusza Przetacznika dotyczące "Wyjaśnienia kwestii: - kwalifikacji posiadanych przez osoby powoływane na wicedyrektorów w I LO w Jaśle, - zasięgnięcia przez p.o. Dyrektora I LO w Jaśle opinii Rady Szkoły i Rady Pedagogicznej oraz organu prowadzącego przy powołaniu na stanowiska wicedyrektorów I LO w Jaśle."pdf319.41 KBPaweł Krajciewicz
Zapytanie Radnego Janusza Przetacznika dotyczące "uzupełnienia subwencji oświatowej za 2019 rok"pdf192.49 KBPaweł Krajciewicz
Zapytanie Radnego Janusza Przetacznika dotyczące "zwiększonych wydatków w I LO w Jaśle"pdf611.97 KBPaweł Krajciewicz
Zapytania Radnej Doroty Woźniak Czy któryś z radnych, po 1 stycznia 2019 roku, podjął pracę na podstawie umowy o pracę lub w innej formie tj. umowy zlecenia, umowy o dzieło w powiatowych jednostkach organizacyjnych? Jeśli tak, to kto, na jakim stanowisku i w jakim wymiarze czasu pracy? Czy po 1 stycznia 2019 roku w Starostwie Powiatowym w Jaśle lub w powiatowych jednostkach organizacyjnych zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę osoby spokrewnione lub bliskie członkom Zarządu Powiatu w Jaśle? pdf184.40 KBPaweł Krajciewicz
Zapytanie Radnej Magdaleny Stasiowskiej "Czy wszyscy radni Rady Powiatu w Jaśle zamieszkują na terenie Powiatu Jasielskiego?"pdf122.49 KBPaweł Krajciewicz
Zapytanie Radnej Ewy Wawro dotyczące "organizacji i przebiegu imprezy plenerowej, która dobyła się na Górze Liwocz w nocy z 31 grudnia 2019/1 stycznia 2020"pdf245.21 KBPaweł Krajciewicz
Zapytanie Radnego Janusza Przetacznika dotyczące "uchwały Zarządu nr 11/20 z dnia 28 stycznia 2020 r. i uruchomienia procedury konkursowej wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle"pdf421.02 KBPaweł Krajciewicz
Zapytanie Radnego Janusza Przetacznika dotyczące "naprawienia szkody"pdf475.36 KBPaweł Krajciewicz
Zapytanie Radnej Ewy Wawro dotyczące wyjaśnienia organizacji i przebiegu uroczystości związanych z zakończeniem Roku 2019 roku "Sylwester na Górze Liwocz" , które odbyły się w nocy z 31 grudnia 2019 r./1 stycznia 2020 r.pdf296.13 KBPaweł Krajciewicz
Zapytanie Radnej Ewy Wawro dotyczące wyjaśnienia celu promocji/celów promocyjnych uroczystości związanych z zakończeniem Roku 2019 roku "Sylwester na Górze Liwocz", które odbyły się w nocy z 31 grudnia 2019/1 stycznia 2020"pdf414.90 KBPaweł Krajciewicz
Odpowiedź ws."Które z zaplanowanych zadań inwestycyjnych i ujętych w uchwale budżetowej PJ na 2019 r. Nr VI/26/2019 z dnia 17 stycznia 2019 r. - dział 600 Tabela nr 4 "Plan wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2019 rok" z późniejszymi zmianami, zostało realizowanych w pełnym zakresie, które w ograniczonym zakresie, a które nie zostały zrealizowane i dlaczego?"pdf1.57 MBPaweł Krajciewicz
Odpowiedź ws."Jak wyglądał montaż finansowy zrealizowanych w pełnym lub ograniczonym zakresie zadań inwestycyjnych ujętych w uchwale budżetowej PJ na 2019 r. Nr VI/26/2019 z dnia 17 stycznia 2019 r., - dział 600 Tabela nr 4 "Plan wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na inwestycje u zakupy inwestycyjne na 2019 rok" z późniejszymi zmianami ?"pdf813.40 KBPaweł Krajciewicz
Odpowiedź ws."Umocowania prawnego decyzji Zarządu Powiatu w Jaśle o utworzeniu stanowisk wicedyrektora w I LO w Jaśle."pdf796.67 KBPaweł Krajciewicz
Odpowiedź ws."Wyjaśnienia kwestii: - kwalifikacji posiadanych przez osoby powoływane na wicedyrektorów w I LO w Jaśle, - zasięgnięcia przez p.o. Dyrektora I LO w Jaśle opinii Rady Szkoły i Rady Pedagogicznej oraz organu prowadzącego przy powołaniu na stanowiska wicedyrektorów I LO w Jaśle."pdf796.67 KBPaweł Krajciewicz
Odpowiedź ws."uzupełnienia subwencji oświatowej za 2019 rok"pdf254.98 KBPaweł Krajciewicz
Odpowiedź ws."zwiększonych wydatków w I LO w Jaśle"pdf1.07 MBPaweł Krajciewicz
Odpowiedź ws."organizacji i przebiegu imprezy plenerowej, która dobyła się na Górze Liwocz w nocy z 31 grudnia 2019/1 stycznia 2020"pdf136.95 KBPaweł Krajciewicz
Odpowiedź ws."uchwały Zarządu nr 11/20 z dnia 28 stycznia 2020 r. i uruchomienia procedury konkursowej wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle"pdf929.14 KBPaweł Krajciewicz
Odpowiedz do zapytania nr 55pdf255.89 KBPaweł Krajciewicz
Odpowiedz ws. "naprawienia szkody"pdf695.25 KBPaweł Krajciewicz
Odpowiedz na zapytanie Radnej Ewy Wawro nr 60pdf118.75 KBPaweł Krajciewicz
Odpowiedz na zapytanie Radnej Ewy Wawro nr 61pdf124.85 KBPaweł Krajciewicz
Interpelacja J.Przetacznik z dnia 19 marca 2020 rpdf177.29 KBPaweł Krajciewicz
Odpowiedz J.Przetacznik z dnia 2 kwietnia 2020 rpdf520.78 KBPaweł Krajciewicz
Zapytanie J.Przetacznik 63pdf216.00 KBPaweł Krajciewicz
Zapytanie J.Przetacznik 64pdf131.01 KBPaweł Krajciewicz
Zapytanie J.Przetacznik 65pdf76.36 KBPaweł Krajciewicz
Odpowiedz J.Przetacznik 63pdf158.01 KBPaweł Krajciewicz
Odpowiedz J.Przetacznik 64pdf200.84 KBPaweł Krajciewicz
Odpowiedz J.Przetacznik 65pdf240.40 KBPaweł Krajciewicz
Zapytanie K.Buba 66pdf264.08 KBPaweł Krajciewicz
Zapytanie E.Wawro 67pdf506.15 KBPaweł Krajciewicz
Zapytanie E.Wawro 68pdf569.22 KBPaweł Krajciewicz
Zapytanie J.Przetacznik 69pdf271.01 KBPaweł Krajciewicz
Zapytanie J.Przetacznik 70pdf219.36 KBPaweł Krajciewicz
Zapytanie J.Przetacznik 71pdf206.24 KBPaweł Krajciewicz
Zapytanie J.Przetacznik 72pdf698.29 KBPaweł Krajciewicz
Zapytanie J.Przetacznik 73pdf574.15 KBPaweł Krajciewicz
Zapytanie J.Przetacznik 74pdf527.32 KBPaweł Krajciewicz
Zapytanie J.Przetacznik 75pdf1.29 MBPaweł Krajciewicz
Odpowiedz K.Buba 66pdf8.52 MBPaweł Krajciewicz
Odpowiedz E.Wawro 67pdf144.57 KBPaweł Krajciewicz
Odpowiedz E.Wawro 68pdf141.09 KBPaweł Krajciewicz
Odpowiedz J.Przetacznik 69pdf311.45 KBPaweł Krajciewicz
Odpowiedz J.Przetacznik 70pdf388.45 KBPaweł Krajciewicz
Odpowiedz J.Przetacznik 71pdf2.58 MBPaweł Krajciewicz
Odpowiedz J.Przetacznik 72pdf404.86 KBPaweł Krajciewicz
Odpowiedz J.Przetacznik 73pdf2.61 MBPaweł Krajciewicz
Odpowiedz J.Przetacznik 74pdf812.55 KBPaweł Krajciewicz
Odpowiedz J.Przetacznik 75pdf215.42 KBPaweł Krajciewicz
Zapytanie J.Przetacznik 76pdf427.67 KBPaweł Krajciewicz
Odpowiedz J.Przetacznik 76pdf131.58 KBPaweł Krajciewicz
Uzupełnienie ODP K.Buba 66pdf251.84 KBPaweł Krajciewicz
Interpelacja Radnego Janusza Przetacznika "Aby trwać należy się zmieniać" - c.d.pdf966.95 KBGrzegorz Gozdecki
 Interpelacja Radnego Janusza Przetacznika w sprawie zapytania 10/2020 dotyczące wysokości poniesionych wydatków poprzez Powiat Jasielski związanych z przygotowaniem od realizacji zadania pn. "Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle"pdf373.01 KBGrzegorz Gozdecki
Zapytanie Radnego Janusza Przetacznika dotycząca realizacji peronu Jasło - Sobniówpdf345.85 KBGrzegorz Gozdecki
Odp - "Aby trwać należy się zmieniać" - c.d.pdf117.90 KBGrzegorz Gozdecki
Odp - dotycząca wysokości poniesionych wydatków poprzez Powiat Jasielski związanych z przygotowaniem od realizacji zadania pn. "Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle"pdf94.73 KBGrzegorz Gozdecki
Odp - peron Jasło - Sobniówpdf1.68 MBGrzegorz Gozdecki
Zapytanie Radnego Janusza Przetacznika dotyczące ograniczenia możliwości przydzielania godzin ponadwymiarowych nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze w szkole. pdf453.89 KBa.rabenda
Odpowiedź na zapytanie J. Przetacznik 19/2020pdf6.56 MBa.rabenda
Odpowiedź na zapytanie J. Przetacznik 19/2020pdf200.37 KBa.rabenda
zapytanie J.Przetacznik 21_2020pdf285.16 KBPaweł Krajciewicz
odpowiedz J.Przetacznik 21_2020pdf167.78 KBPaweł Krajciewicz
Zapytanie F.Miskowicz 26_10_2020pdf284.66 KBPaweł Krajciewicz
Odpowiedz FM 83pdf152.79 KBPaweł Krajciewicz
Zapytanie E.Wawro_XXXIVpdf352.33 KBPaweł Krajciewicz
Interpelacja J.Przetacznik_XXXIVpdf615.32 KBPaweł Krajciewicz
Odpowiedz J.Przetacznik 85pdf386.40 KBPaweł Krajciewicz
Odpowiedz E.Wawro 84pdf482.65 KBPaweł Krajciewicz
Interpelacja Janusza Przetacznika dotycząca instalacji tlenowej w Szpitalu Specjalistycznym w Jaślepdf545.25 KBa.rabenda
Zapytanie Doroty Woźniak dotyczące analizatora do badań metodą RT-PCRpdf447.25 KBa.rabenda
Interpelacja Ewy Wawro dotycząca "Programu Naprawczego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na lata 2020-2021pdf822.30 KBa.rabenda
Interpelacja Ewy Wawro dotycząca "Programu Naprawczego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na lata 2020-2021"pdf591.58 KBa.rabenda
Odpowiedź na interpelację Ewy Wawro dotycząca "Programu Naprawczego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na lata 2020-2021"pdf209.51 KBa.rabenda
Zapytanie Ewy Wawro dotyczące Strategii Promocji Powiatu Jasielskiegodoc37.00 KBa.rabenda
Zapytanie Doroty Woźniak dotyczące budowy strzelnicy w powiecie jasielskimpdf620.67 KBa.rabenda
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 10, grudzień 2018 09:18 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 10, grudzień 2018 09:20 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 10, grudzień 2018 09:21 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 10, grudzień 2018 09:34 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 10, grudzień 2018 09:37 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. wtorek, 11, grudzień 2018 14:51 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. wtorek, 11, grudzień 2018 14:51 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. wtorek, 11, grudzień 2018 14:52 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. wtorek, 11, grudzień 2018 14:54 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. wtorek, 11, grudzień 2018 14:54 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. wtorek, 11, grudzień 2018 14:54 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. wtorek, 11, grudzień 2018 14:55 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 21, grudzień 2018 09:42 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. piątek, 21, grudzień 2018 09:43 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 25, styczeń 2019 11:01 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. piątek, 25, styczeń 2019 11:02 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. piątek, 25, styczeń 2019 11:03 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. piątek, 25, styczeń 2019 11:05 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 25, styczeń 2019 11:07 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. piątek, 25, styczeń 2019 11:08 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 31, styczeń 2019 13:52 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. czwartek, 31, styczeń 2019 13:54 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 11, luty 2019 09:09 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 11, luty 2019 09:09 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 13, luty 2019 08:45 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. środa, 13, luty 2019 08:48 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 13, luty 2019 08:56 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. środa, 13, luty 2019 08:57 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
środa, 13, luty 2019 09:50 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 19, luty 2019 12:26 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. wtorek, 19, luty 2019 12:27 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 19, luty 2019 13:13 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. wtorek, 19, luty 2019 13:13 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 26, marzec 2019 11:11 Grzegorz Gozdecki
Artykuł został zmieniony. wtorek, 26, marzec 2019 11:14 Grzegorz Gozdecki
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 26, marzec 2019 11:15 Grzegorz Gozdecki
Artykuł został zmieniony. wtorek, 26, marzec 2019 11:17 Grzegorz Gozdecki
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 26, marzec 2019 11:19 Grzegorz Gozdecki
Artykuł został zmieniony. wtorek, 26, marzec 2019 11:20 Grzegorz Gozdecki
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 26, marzec 2019 11:21 Grzegorz Gozdecki
Artykuł został zmieniony. wtorek, 26, marzec 2019 11:24 Grzegorz Gozdecki
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 26, marzec 2019 11:25 Grzegorz Gozdecki
Artykuł został zmieniony. wtorek, 26, marzec 2019 11:28 Grzegorz Gozdecki
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 26, marzec 2019 11:30 Grzegorz Gozdecki
Artykuł został zmieniony. wtorek, 26, marzec 2019 11:34 Grzegorz Gozdecki
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 15, kwiecień 2019 10:52 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 15, kwiecień 2019 10:53 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 15, kwiecień 2019 10:54 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 15, kwiecień 2019 10:55 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 15, kwiecień 2019 10:56 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 15, kwiecień 2019 10:57 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
poniedziałek, 15, kwiecień 2019 12:40 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 15, kwiecień 2019 12:40 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 28, maj 2019 10:22 Grzegorz Gozdecki
Artykuł został zmieniony. wtorek, 28, maj 2019 10:22 Grzegorz Gozdecki
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 28, maj 2019 10:25 Grzegorz Gozdecki
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 28, maj 2019 10:27 Grzegorz Gozdecki
Artykuł został zmieniony. wtorek, 28, maj 2019 10:28 Grzegorz Gozdecki
Artykuł został zmieniony. czwartek, 30, maj 2019 12:03 Grzegorz Gozdecki
Artykuł został zmieniony. czwartek, 30, maj 2019 12:24 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. czwartek, 30, maj 2019 12:24 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 03, czerwiec 2019 13:18 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 03, czerwiec 2019 13:19 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 05, czerwiec 2019 10:20 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. środa, 05, czerwiec 2019 10:21 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
wtorek, 25, czerwiec 2019 08:00 Grzegorz Gozdecki
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
wtorek, 25, czerwiec 2019 08:01 Grzegorz Gozdecki
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 25, czerwiec 2019 08:03 Grzegorz Gozdecki
Artykuł został zmieniony. wtorek, 25, czerwiec 2019 08:03 Grzegorz Gozdecki
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 25, czerwiec 2019 08:11 Grzegorz Gozdecki
Artykuł został zmieniony. wtorek, 25, czerwiec 2019 08:11 Grzegorz Gozdecki
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 01, lipiec 2019 12:42 Paweł Krajciewicz
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 01, lipiec 2019 12:43 Paweł Krajciewicz
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
poniedziałek, 01, lipiec 2019 12:47 Paweł Krajciewicz
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 01, lipiec 2019 12:48 Paweł Krajciewicz
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 01, lipiec 2019 12:48 Paweł Krajciewicz
Artykuł został zmieniony. wtorek, 02, lipiec 2019 14:41 Paweł Krajciewicz
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 08, lipiec 2019 13:45 Paweł Krajciewicz
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 08, lipiec 2019 13:46 Paweł Krajciewicz
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 15, lipiec 2019 13:06 Paweł Krajciewicz
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 15, lipiec 2019 13:08 Paweł Krajciewicz
Artykuł został zmieniony. środa, 24, lipiec 2019 12:33 Paweł Krajciewicz
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 24, lipiec 2019 12:39 Paweł Krajciewicz
Artykuł został zmieniony. środa, 24, lipiec 2019 12:40 Paweł Krajciewicz
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 25, lipiec 2019 08:37 Paweł Krajciewicz
Artykuł został zmieniony. wtorek, 27, sierpień 2019 15:16 Paweł Krajciewicz
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 09, wrzesień 2019 09:40 Paweł Krajciewicz
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 09, wrzesień 2019 12:10 Paweł Krajciewicz
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 09, wrzesień 2019 12:19 Paweł Krajciewicz
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 09, wrzesień 2019 12:30 Paweł Krajciewicz
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 09, wrzesień 2019 12:31 Paweł Krajciewicz
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
wtorek, 10, wrzesień 2019 09:22 Paweł Krajciewicz
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 30, wrzesień 2019 08:20 Paweł Krajciewicz
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 30, wrzesień 2019 08:27 Paweł Krajciewicz
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 30, wrzesień 2019 08:30 Paweł Krajciewicz
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 04, październik 2019 11:37 Paweł Krajciewicz
Artykuł został zmieniony. piątek, 04, październik 2019 11:38 Paweł Krajciewicz
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 11, październik 2019 12:00 Paweł Krajciewicz
Artykuł został zmieniony. piątek, 11, październik 2019 12:01 Paweł Krajciewicz
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 14, październik 2019 07:55 Paweł Krajciewicz
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 16, październik 2019 14:13 Paweł Krajciewicz
Artykuł został zmieniony. środa, 16, październik 2019 14:14 Paweł Krajciewicz
Artykuł został zmieniony. środa, 16, październik 2019 14:28 Paweł Krajciewicz
Artykuł został zmieniony. czwartek, 31, październik 2019 13:18 a.rabenda
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 07, listopad 2019 13:54 Paweł Krajciewicz
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 14, listopad 2019 08:45 Paweł Krajciewicz
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 18, listopad 2019 14:45 a.rabenda
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 18, listopad 2019 14:47 a.rabenda
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 18, listopad 2019 14:48 a.rabenda
Artykuł został zmieniony. wtorek, 19, listopad 2019 14:45 Paweł Krajciewicz
Artykuł został zmieniony. wtorek, 03, grudzień 2019 10:41 Paweł Krajciewicz
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 03, grudzień 2019 10:50 Paweł Krajciewicz
Artykuł został zmieniony. piątek, 06, grudzień 2019 11:49 a.rabenda
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 06, grudzień 2019 11:50 a.rabenda
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
piątek, 06, grudzień 2019 14:07 a.rabenda
Artykuł został zmieniony. piątek, 06, grudzień 2019 14:09 a.rabenda
Przywrócono wersję artykułu z dnia 2019-12-06 13:07:53.
Dodane załączniki
piątek, 06, grudzień 2019 14:21 a.rabenda
Artykuł został zmieniony. piątek, 06, grudzień 2019 14:22 a.rabenda
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 12, grudzień 2019 14:04 Paweł Krajciewicz
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 17, grudzień 2019 13:43 Paweł Krajciewicz
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 20, grudzień 2019 12:51 Paweł Krajciewicz
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 30, grudzień 2019 14:52 Paweł Krajciewicz
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 03, styczeń 2020 08:29 Paweł Krajciewicz
Artykuł został zmieniony. środa, 08, styczeń 2020 08:16 Paweł Krajciewicz
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 08, styczeń 2020 08:17 Paweł Krajciewicz
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 16, styczeń 2020 10:14 Paweł Krajciewicz
Artykuł został zmieniony. czwartek, 16, styczeń 2020 10:17 Paweł Krajciewicz
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 03, luty 2020 16:14 Paweł Krajciewicz
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 03, luty 2020 16:18 Paweł Krajciewicz
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 03, luty 2020 16:21 Paweł Krajciewicz
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 06, luty 2020 12:30 Paweł Krajciewicz
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 10, luty 2020 09:07 Paweł Krajciewicz
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 10, luty 2020 11:45 Paweł Krajciewicz
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 13, luty 2020 14:16 Paweł Krajciewicz
Artykuł został zmieniony. czwartek, 13, luty 2020 14:47 Paweł Krajciewicz
Artykuł został zmieniony. czwartek, 13, luty 2020 14:50 Paweł Krajciewicz
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 13, luty 2020 15:13 Paweł Krajciewicz
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 17, luty 2020 14:41 Paweł Krajciewicz
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 19, luty 2020 08:39 Paweł Krajciewicz
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 25, luty 2020 11:21 Paweł Krajciewicz
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 23, marzec 2020 14:49 Paweł Krajciewicz
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 23, marzec 2020 14:50 Paweł Krajciewicz
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 02, kwiecień 2020 09:59 Paweł Krajciewicz
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 22, kwiecień 2020 12:36 Paweł Krajciewicz
Artykuł został zmieniony. wtorek, 05, maj 2020 12:52 Paweł Krajciewicz
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 05, maj 2020 12:54 Paweł Krajciewicz
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 01, czerwiec 2020 10:40 Paweł Krajciewicz
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 01, czerwiec 2020 10:47 Paweł Krajciewicz
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 01, czerwiec 2020 10:50 Paweł Krajciewicz
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 15, czerwiec 2020 10:58 Paweł Krajciewicz
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 15, czerwiec 2020 11:08 Paweł Krajciewicz
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 15, czerwiec 2020 11:12 Paweł Krajciewicz
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 15, czerwiec 2020 11:14 Paweł Krajciewicz
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 15, czerwiec 2020 11:15 Paweł Krajciewicz
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 18, czerwiec 2020 08:06 Paweł Krajciewicz
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 26, czerwiec 2020 15:30 Paweł Krajciewicz
Artykuł został zmieniony. piątek, 26, czerwiec 2020 15:31 Paweł Krajciewicz
Artykuł został zmieniony. środa, 15, lipiec 2020 08:06 Grzegorz Gozdecki
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 15, lipiec 2020 08:07 Grzegorz Gozdecki
Artykuł został zmieniony. środa, 15, lipiec 2020 08:08 Grzegorz Gozdecki
Artykuł został zmieniony. środa, 15, lipiec 2020 08:12 Grzegorz Gozdecki
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 15, lipiec 2020 08:12 Grzegorz Gozdecki
Artykuł został zmieniony. środa, 15, lipiec 2020 08:13 Grzegorz Gozdecki
Artykuł został zmieniony. środa, 15, lipiec 2020 08:14 Grzegorz Gozdecki
Artykuł został zmieniony. środa, 15, lipiec 2020 08:15 Grzegorz Gozdecki
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 15, lipiec 2020 08:15 Grzegorz Gozdecki
Artykuł został zmieniony. środa, 15, lipiec 2020 08:16 Grzegorz Gozdecki
Artykuł został zmieniony. czwartek, 23, lipiec 2020 13:38 Grzegorz Gozdecki
Artykuł został zmieniony. czwartek, 23, lipiec 2020 13:38 Grzegorz Gozdecki
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 23, lipiec 2020 13:39 Grzegorz Gozdecki
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 23, lipiec 2020 13:40 Grzegorz Gozdecki
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 23, lipiec 2020 13:41 Grzegorz Gozdecki
Artykuł został zmieniony. czwartek, 23, lipiec 2020 13:42 Grzegorz Gozdecki
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 14, wrzesień 2020 09:37 a.rabenda
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 14, wrzesień 2020 09:41 a.rabenda
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 14, wrzesień 2020 09:42 a.rabenda
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 14, wrzesień 2020 09:42 a.rabenda
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 14, wrzesień 2020 10:06 Paweł Krajciewicz
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 22, październik 2020 13:36 Paweł Krajciewicz
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 28, październik 2020 10:43 Paweł Krajciewicz
Artykuł został zmieniony. czwartek, 05, listopad 2020 13:01 Paweł Krajciewicz
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 05, listopad 2020 13:04 Paweł Krajciewicz
Artykuł został zmieniony. wtorek, 08, grudzień 2020 13:30 Paweł Krajciewicz
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 08, grudzień 2020 13:32 Paweł Krajciewicz
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 14, grudzień 2020 13:27 Paweł Krajciewicz
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 25, styczeń 2021 09:20 a.rabenda
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
poniedziałek, 25, styczeń 2021 09:22 a.rabenda
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 25, styczeń 2021 09:26 a.rabenda
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 25, styczeń 2021 09:27 a.rabenda
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 25, styczeń 2021 09:28 a.rabenda
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
poniedziałek, 25, styczeń 2021 09:29 a.rabenda
Artykuł został zmieniony. wtorek, 09, luty 2021 08:44 a.rabenda
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 11, luty 2021 14:57 a.rabenda
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
czwartek, 11, luty 2021 14:58 a.rabenda
Artykuł został zmieniony. czwartek, 11, luty 2021 14:59 a.rabenda
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 25, luty 2021 12:44 a.rabenda
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 01, marzec 2021 10:40 a.rabenda