Protokół Nr LI/2018 z LI Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 27 marca 2018 r.

Sesji przewodniczył Robert Snoch – Przewodniczący Rady Powiatu w Jaśle.

Ad. 1. Otwarcie sesji.

Przewodniczący otworzył sesję, powitał radnych, Starostę, Zarząd Powiatu, pracowników Starostwa, dyrektorów jednostek powiatowych, zaproszonych gości oraz media.

Przewodniczący przedstawił wniosek Zarządu Powiatu o zwołanie Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Jaśle z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wybór Komisji Wnioskowej.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
 5. udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.
 6. wyrażenia zgody na zaciągnięcie na 2019 rok zobowiązań finansowych na udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.
 7. zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2018 r.
 8. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016 – 2027.
 9. powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania własnego Powiatu Jasielskiego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1887R Czeluśnica – Tarnowiec w km 2+050 – 2 + 733 – opracowanie dokumentacji projektowej”
 10. Zamknięcie obrad.

Uzasadnienie:

W związku z koniecznością wypłaty odszkodowań za wywłaszczone decyzją zrid nieruchomości pod „Budowę nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 w miejscowości Jasło” i co za tym idzie planowanym zwiększeniem przez Powiat Jasielski dotacji celowej dla Województwa Podkarpackiego do łącznej wartości 1.500.000,00 zł konieczne jest podjęcie przez Radę Powiatu stosownych uchwał.

Zmian w Uchwale budżetowej wymaga natomiast, realizowane przez Powiat Jasielski, zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa stadionu sportowego z rozbudową obiektów lekkoatletycznych przy Zespole Szkół w Trzcinicy”, na którym muszą zostać zwiększone środki finansowe, aby była możliwość wyboru najkorzystniejszej oferty.

Ad. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

Przewodniczący na podstawie listy obecności, stwierdził, że w sesji bierze udział 20 radnych, więc Rada może podejmować uchwały i decyzje, będące przedmiotem obrad Rady.

Ad. 3. Wybór Komisji Wnioskowej.

Do pracy w Komisji Wnioskowej Wicestarosta Jasielski Tadeusz Gorgosz zgłosił Radnych: Adama Kmiecika, Mateusza Lechwara, Bożenę Macek – Lubaś. Radni wyrazili zgodę na pracę w Komisji.

W głosowaniu brało udział 20 radnych.

- skład Komisji przyjęto jednogłośnie.

Ad. 4. a) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego (Druk nr 424).

Przewodniczący otworzył dyskusję.

Starosta – Województwo Podkarpackie podjęło już uchwałę niemniej jednak liczą na nasze wsparcie tej inwestycji. W ubiegłym roku zadeklarowaliśmy kwotę 700.000 zł. Minister Infrastruktury zawiadomił, że nie ma obecnie wystarczających środków, aby wniosek transgraniczny Polsko – Słowacki uzyskał pełne dofinansowanie, a środki zostaną uzupełnione w terminie późniejszym. Rada Miejska Jasło przyjęła już uchwałę o dofinansowanie tej inwestycji.

Radny Janusz Przetacznik – Komisja Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu obradowała nad projektem tej uchwały. Na posiedzeniu tym był obecny Pan Burmistrz Miasta Jasła i Przewodniczący Rady Miejskiej. Członkowie Komisji mieli możliwości dokładnego zapoznania się z przebiegiem negocjacji. Po wyjaśnieniach Komisja poparła obydwa projekty uchwał w sprawie dofinansowania.

Otrzymałem dwa różne projekty uchwał, gdzie są dwie różne kwoty. Proszę o wyjaśnienie, który projekt jest aktualny (na kwotę 1,5 mln zł czy też 2 mln zł).

Starosta – prostowaliśmy już tę sprawę, jest to błąd pisarski – chodzi o 2 mln zł i to jest właściwy ostateczny projekt uchwały.

Radny Janusz Przetacznik – w piśmie OK z 23 marca podpisanym przez Pana Starostę jest nadal kwota 1,5 mln zł.

Więcej głosów w dyskusji nie było, więc Przewodniczący zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu brało udział 19 radnych.

- uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Ad. 4. b) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie na 2019 rok zobowiązań finansowych na udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego (Druk nr 423).

Przewodniczący otworzył dyskusję.

Głosów w dyskusji nie było, więc Przewodniczący zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu brało udział 19 radnych.

- uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Ad. 4. c) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2018 r. (Druk nr 425).

Przewodniczący otworzył dyskusję.

Skarbnik Powiatu Teresa Połeć omówiła projekt uchwały oraz autopoprawki Zarządu Powiatu do projektu uchwały.

Radny Janusz Przetacznik – chciałbym wskazać, ze otrzymujemy dzisiaj projekt uchwały budżetowej wraz z autopoprawką, którą radni nie mieli czasu przedyskutować, a mamy tutaj dodatkowe tematy, na które trzeba wydatkować dodatkowe środki na lata 2018 i 2019. Znowu Rada Powiatu jest zaskakiwana nowymi kwestiami, a chcemy przecież, aby Rada Powiatu była podmiotem rozstrzygania w sprawach finansowych, a nie przedmiotem tj. maszynką do głosowania. Z tym kategorycznie się nie zgadzam. Dodaję również, że niestosowne są komunikaty umieszczane w internecie na temat działania Rady Powiatu. Po raz kolejny chciałbym przeciwko temu zaprotestować. Proponowaliśmy aby odbyć szerszą debatę, aby radni zobaczyli co nas czeka w perspektywie lat 2018 i 2019. W kwestii inwestycji w Trzcinicy czy też Ożennej jesteśmy zaskakiwani kolejnymi kwotami. Chciałbym abyśmy nad uchwałami  procedowali spokojnie i rozważnie, a nie byli ciągle zaskakiwani przez Zarząd Powiatu. Uważam, że na tym etapie tej uchwały budżetowej nie powinniśmy przyjmować.

Więcej głosów w dyskusji nie było, więc Przewodniczący zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W trakcie głosowania Radny Mariusz Sepioł stwierdził, że pomylił się w głosowaniu: głosował przeciwko, a nacisnął przycisk za. Prosi o reasumpcję głosowania.

Wg elektronicznego systemu wspomagania prowadzenia sesji w głosowaniu brało udział 19 radnych.

- za przyjęciem uchwały było 11 radnych,

- przeciwko było 8 radnych,

- głosów wstrzymujących się nie było.

Radca Prawny – Małgorzata Kulig – w zakresie reasumpcji głosowania nie ma regulacji prawnych.

Przewodniczący zastosował reasumpcję głosowania.

Po ponownym głosowaniu, a Przewodniczący Rady manualnie przeliczał głosy radnych:

W głosowaniu brało udział 20 radnych.

- za przyjęciem uchwały było 10 radnych,

- przeciwko było 10 radnych,

- głosów wstrzymujących się nie było.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta.

Wicestarosta Jasielski Tadeusz Gorgosz – na jakiej podstawie była zarządzona reasumpcja głosowania. Uważam, że jesteśmy dorośli i każdy jest świadomy głosowania.

Radny Janusz Przetacznik – w zakresie głosowanie obowiązujące są uregulowania zawarte w Statucie Powiatu Jasielskiego w § 43 ust. 1, który ewidentnie wskazuje, że głosowanie jawne odbywa się poprzez podniesienie ręki, a zmiany w tym zakresie w Statucie nie zostały dokonane.

Radca Prawny – Małgorzata Kulig – odnośnie reasumpcji głosowania – jeżeli przed ponownym głosowaniem nikt z radnych nie oponował przeciwko reasumpcji i później głosował to znaczy, że to zwyczajowe prawo poprzez konkretne fakty zostało przyjęte, a obrady prowadzi Pan Przewodniczący.

Przewodniczący – głosowanie na projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej nie ma uzasadnienia, jeżeli nie została przyjęta uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

Pani Skarbnik Powiatu Teresa Połeć – jeżeli chodzi o projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania własnego Powiatu Jasielskiego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1887R Czeluśnica – Tarnowiec w km 2+050 – 2 + 733 – opracowanie dokumentacji projektowej” to w projekcie uchwały w sprawie zmiany budżetu jest zawarta kwota dofinasowania.

Starosta zaproponował przerwę w obradach.

Przewodniczący ogłosił przerwę.

Po przerwie.

Starosta Jasielski – Zarząd Powiatu zwraca się do Rady Powiatu o wprowadzenie do porządku obrad nowego projektu zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2018 r. Proponujemy w stosunku do poprzedniego projektu wyłączenie inwestycji Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Ożennej.

Radny Adam Kmiecik – proszę o 5 minut przerwy, abyśmy mogli się zapoznać z projektami uchwał.

Przewodniczący ogłosił przerwę.

Po przerwie.

Starosta Jasielski Adam Pawluś – w związku z tym, że nie osiągnęliśmy kompromisu wycofuję wniosek o zmianę porządku obrad.

 1. Zamknięcie obrad.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął LI Nadzwyczajną Sesję Rady Powiatu w Jaśle o godz. 13.45.

   Protokolant

Dorota Szewczyk

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony.
Dodane załączniki
środa, 30, maj 2018 12:33 Paweł Szot