Protokół Nr LII/2018 z LII Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 3 kwietnia 2018 r.

Sesji przewodniczył Robert Snoch – Przewodniczący Rady Powiatu w Jaśle.

Ad. 1. Otwarcie sesji.

Przewodniczący otworzył sesję, powitał radnych, Starostę, Zarząd Powiatu, pracowników Starostwa, dyrektorów jednostek powiatowych, zaproszonych gości oraz media.

Przewodniczący przedstawił wniosek Zarządu Powiatu o zwołanie Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Jaśle z następującym porządkiem obrad:

Zarząd Powiatu w Jaśle zwraca się z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Jaśle z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Wybór Komisji Wnioskowej.
  4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  5. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016 – 2027 (Druk Nr 428).
  6. powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania własnego Powiatu Jasielskiego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1887R Czeluśnica – Tarnowiec w km 2+050 – 2+733 – opracowanie dokumentacji projektowej” (Druk Nr 427).
  7. Zamknięcie obrad.

Uzasadnienie:

W związku z podjętą na Sesji Rady Powiatu w Jaśle w dniu 27 marca 2018 roku Uchwałą Nr LI/376/2018 w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2018 rok, której skutki wpływają na Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Jasielskiego na lata 2016-2017, zachodzi konieczność wprowadzenia w niej stosownych zmian.

Ponadto Przewodniczący przedstawił wniosek Zarządu Powiatu o zmianę porządku obrad LII sesji Rady Powiatu poprzez dodanie w punkcie 4 podpunktu a) o treści: podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2018 rok. Pozostałe podpunkty punktu 4 odpowiednio zmienią numerację.

Ad. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

Przewodniczący na podstawie listy obecności, stwierdził, że w sesji bierze udział 20 radnych, więc Rada może podejmować uchwały i decyzje, będące przedmiotem obrad Rady.

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek Zarządu Powiatu o zmianę porządku obrad.

W głosowaniu brało udział 20 radnych.

- za przyjęciem wniosku było 17 radnych,

- przeciwko było 2 radnych,

- wstrzymał się od głosu 1 radny.

Ad. 3. Wybór Komisji Wnioskowej.

Do pracy w Komisji Wnioskowej Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Bogusław Kręcisz zgłosił Radnych: Stanisław Zając, Marek Biernacki, Stanisław Mlicki. Radni wyrazili zgodę na pracę w Komisji.

W głosowaniu brało udział 20 radnych.

- skład Komisji przyjęto jednogłośnie.

Ad. 4. a) Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2018 rok (Druk Nr 429).

Przewodniczący otworzył dyskusję.

Pani Teresa Połeć Skarbnik Powiatu – omówiła projekt uchwały po stronie dochodów i wydatków budżetowych.

Radny Janusz Przetacznik – po raz kolejny wracamy do tematów, które nie mamy do końca wyjaśnione, a mówię tu o wydatkach w zakresie kultury fizycznej: kwota 776.000 zł po stronie zwiększeń, a po stronie zmniejszeń 100.000 zł. W stosunku do pierwotnych założeń tego zadania inwestycyjnego byliśmy informowani o zupełnie innych kwotach. Pozwolenie na budowę mamy od lutego 2017 r. i od tego czasu mogliśmy na ten temat rozmawiać, a nie zaskakiwać Radę przez Zarząd Powiatu coraz to większymi wydatkami. Zwracam również uwagę Zarządowi Powiatu na to, aby rozwiązać umowę użyczenia nieruchomości ze Stowarzyszeniem.

Więcej głosów w dyskusji nie było więc Przewodniczący zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu brało udział 20 radnych.

- za przyjęciem uchwały było 18 radnych,

- przeciwko było 2 radnych,

- głosów wstrzymujących się nie było.

Tadeusz Gorgosz Wicestarosta Jasielski – podziękował radnym za podjęcie uchwały. Dziękuje również za przyznanie dodatkowych środków na rozbudowę stadionu w Trzcinicy, który będzie służył młodzieży szkół całego powiatu.

Radna Dorota Woźniak – nawiązując do wypowiedzi Radnego Janusza Przetacznika, proszę o wyjaśnienie czy teren ten jest już przekazany do powiatu, czy jest nadal w użyczeniu Stowarzyszeniu.

Dyrektor Zespołu Szkół w Trzcinicy Ludomir Mastej – teren ten jest cały czas własnością Powiatu, a jedynie jest użyczony dla potrzeb Stowarzyszenia.

Radny Janusz Przetacznik – ponieważ będzie to zadanie realizowane przez powiat to i nieruchomość ta ma być we władaniu powiatu i tę oczywistą formalność trzeba dopełnić, bowiem w przeciwnym razie rozliczenie tej inwestycji może być trudne.

Ad. 4. b) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016 – 2027 (Druk Nr 428).

Przewodniczący otworzył dyskusję.

Pani Teresa Połeć Skarbnik Powiatu – omówiła projekt uchwały oraz autopoprawkę Zarządu Powiatu.

Radny Janusz Przetacznik – mam pytanie do § 3 projektu uchwały, gdzie zwiększamy nakłady finansowe na 2019 rok o 1.000.000 zł na budowę infrastruktury sportowej jednostek oświatowych Powiatu Jasielskiego. Pierwotnie Zarząd wnioskował o kwotę 3.200.000 zł. Co się dzieje, że po ograniczeniu zakresu rzeczowego następuje wzrost wydatków. Uważam, że powinniśmy zredukować te wydatki o proponowaną przez Zarząd kwotę 1.000.000 zł.

Adam Pawluś Starosta Jasielski – Zarząd przedstawił kwotę która została ustalona na podstawie szacunków jakie przedstawili nam dyrektorzy szkół. Był na to bardzo krótki okres czasu. Do Ministra Sportu skierowaliśmy wniosek na 3.200.000 zł, a musieliśmy się spieszyć ponieważ upływał termin składania wniosków tj. 31 marca br.

Radny Jan Urban – jeżeli wniosek został skierowany na kwotę 3.200.000 zł; czy zasadnym jest więc zwiększanie kwoty w Wieloletniej Prognozie? Czym jest powodowana ta propozycja Zarządu Powiatu.

Adam Pawluś Starosta Jasielski – jeżeli Wysoka Rada zgodzi się na tę kwotę to ją pozostawiamy, jeżeli natomiast nie wyrazi zgody to jesteśmy skłonni złożyć autopoprawkę. Ta kwota potrzebna jest nam do tego, aby w Ministerstwie porozmawiać o możliwości rozszerzenia tego wniosku o oświetlenie obiektów oraz o jedno dodatkowe boisko.

Radny Janusz Przetacznik – przecież Rada jest zawsze do dyspozycji Zarządu jeżeli są uzasadnione i merytoryczne wydatki. Na posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego rozmawialiśmy o kwocie 3.200.000 zł. Nie mając zakresu rzeczowego planujemy kwotę 4.200.000 zł, więc nie widzę tutaj uzasadnionej potrzeby obciążać Wieloletniej Prognozy wydatkiem 1.000.000 zł i proponuję, aby Zarząd wycofał się z tej propozycji.

Radny Mariusz Sepioł – czy rezygnacja z oświetlenia dotyczy wszystkich boisk?

Adam Pawluś Starosta Jasielski – dotyczy to wszystkich boisk.

Tadeusz Gorgosz Wicestarosta Jasielski – na dzień dzisiejszy nie wiemy jeszcze czy w Ministerstwie wyrażą zgodę na zwiększenie zakresu. Gdyby wyrażono zgodę, to będziemy mieli już przygotowane środki, nie będzie potrzeby zwoływania Rady. Jeżeli Rada nie wyrazi zgody, to Zarząd wycofa się z tej propozycji.

Radny Adam Kmiecik – widzę, że nie jesteśmy wskazać dokładnej wartości tej inwestycji. Kwota podana przez Zarząd jest kwotą szacowaną, która może się zmienić.

Adam Pawluś Starosta Jasielski – podane kwoty są kosztorysowe. Szacunkowe koszty przy Zespole Szkół Budowlanych były za niskie, bowiem po dokładnych analizach okazało się, że jest potrzeba robót dodatkowych i to znacznie zwiększa koszty. Kwota 3.200.000 zł jest to kwota ostateczna po kosztorysowaniu.

Radny Jan Urban – wniosek złożony do Ministerstwa opiewa na 3.200.000 zł. Cała Rada była jednomyślna przeznaczając środki na te zadania. Widząc dobrą wolę całej Rady przy tych zadaniach proponuję aby pozostawić 3.200.000 zł, a na pewno gdy będą potrzebne dodatkowe środki na poszerzone zadania Rada Powiatu wyrazi na to zgodę.

Radny Mariusz Sepioł – wszyscy Radni byli za przyjęciem tego zadania, ja też byłe za tymi zadaniami, ale uchwalane jest to w sprzedaży wiązanej, razem z Trzcinicą i szkoda, że jest to wszystko tak łączone.

Adam Pawluś Starosta Jasielski – Zarząd Powiatu przed chwilą przegłosował autopoprawkę do projektu uchwały o zmniejszenie o kwotę 1.000.000 zł na zadania dotyczące boisk przyszkolnych.

Radny Jan Urban – źle się stało, że na zewnątrz poszła informacja, że to wszystko jest przez radnych, że zakres robot jest ograniczony bo radni nie dali pieniędzy. Należy podkreślić, że wszyscy radni byli zgodni co do potrzeby budowy tych boisk przy szkołach.

Radny Jan Muzyka – ściągnięcie tego miliona zł jest błędem, bowiem byłaby to karta przetargowa, że mamy już na to przeznaczone środki.

Radny Adam Kmiecik – na dzień dzisiejszy nie wiemy ile będzie potrzeba na to środków. Jak już powiedziano na pewno Rada, jeżeli będzie to konieczne  przyzna dodatkowe środki.

Pani Teresa Połeć Skarbnik Powiatu omówiła zmiany w projekcie uchwały po autopoprawce Zarządu Powiatu.

Więcej głosów w dyskusji nie było więc Przewodniczący zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu brało udział 19 radnych.

- za przyjęciem uchwały było 14 radnych,

- przeciwko było 2 radnych,

- wstrzymało się od głosu 3 radnych.

Ad. 4. c) Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania własnego Powiatu Jasielskiego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1887R Czeluśnica – Tarnowiec w km 2+050 – 2 + 733 – opracowanie dokumentacji projektowej” (Druk Nr 427).

Przewodniczący otworzył dyskusję.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu Janusz Przetacznik stwierdził, że Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały.

Więcej głosów w dyskusji nie było więc Przewodniczący zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu brało udział 19 radnych.

- uchwałę przyjęto jednogłośnie.

  1. Zamknięcie obrad.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu zamknął LII Nadzwyczajną Sesję Rady Powiatu w Jaśle o godz. 17.15.

   Protokolant

Dorota Szewczyk

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony.
Dodane załączniki
środa, 30, maj 2018 12:35 Paweł Szot