Protokół Nr LIII/2018 z LIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 25 kwietnia 2018 r.

Sesji przewodniczył Robert Snoch – Przewodniczący Rady Powiatu w Jaśle.

Ad. 1. Otwarcie sesji.

Przewodniczący otworzył sesję, powitał radnych, Starostę, Zarząd Powiatu, pracowników Starostwa, dyrektorów jednostek powiatowych, zaproszonych gości oraz media.

Przewodniczący przedstawił wniosek Zarządu Powiatu o zwołanie Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Jaśle:

Zarząd Powiatu w Jaśle zwraca się z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Jaśle z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Wybór Komisji Wnioskowej.
  4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  5. zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2018 rok.
  6. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016 – 2027.
  7. wyrażenia zgody na używanie herbu Powiatu Jasielskiego przez Polskie Towarzystwo Numizmatyczne im. dr Stanisława Kadyiego Oddział
    w Jaśle.
  8. Zamknięcie obrad.

Uzasadnienie:

W związku z tym, iż na spotkaniu negocjacyjnym w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ustalono, iż planowane do realizacji w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Ożennej warsztaty, zajęcia terenowe będą nieodpłatne, zaś opłaty dotyczące noclegów nie będą stanowić dochodu Ośrodka, a będą jedynie kompensować bieżące koszty jego utrzymania, zmieniły się okoliczności przystąpienia do zadania pn. „Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle – Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Ożennej”.

Wniosek o zwołanie sesji wynika z konieczności podjęcia w terminie do 30 kwietnia br. Uchwał w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na powyższe zadanie inwestycyjne w celu przedłożenia ich do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Ponadto Przewodniczący przedstawił wniosek Zarządu Powiatu o zmianę porządku obrad LIII sesji Rady Powiatu poprzez dodanie w punkcie 4 podpunktu a) który otrzymuje brzmienie: „podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w 2018 roku z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej”. Pozostałe podpunkty punktu 4 odpowiednio zmieniają numerację.

Ad. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

Przewodniczący na podstawie listy obecności, stwierdził, że w sesji bierze udział 17 radnych, więc Rada może podejmować uchwały i decyzje, będące przedmiotem obrad Rady.

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek Zarządu o zmianę porządku obrad poprzez dodanie w punkcie 4 podpunktu a) który otrzymuje brzmienie: „podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w 2018 roku z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej”.

Pozostałe podpunkty punktu 4 odpowiednio zmieniają numerację.

W głosowaniu brało udział 17 radnych.

- za zmianą porządku obrad było 16 radnych,

- przeciwko był 1 radny,

- głosów wstrzymujących się nie było.

Ad. 3. Wybór Komisji Wnioskowej.

Do pracy w Komisji Wnioskowej Radny Bogusław Kręcisz zgłosił Radnych: Mateusza Lechwara, Bożenę Macek – Lubaś, Tomasza Kaletę. Radni wyrazili zgodę na pracę w Komisji.

W głosowaniu brało udział 15 radnych.

- skład Komisji Wnioskowej przyjęto jednogłośnie.

Listę obecności podpisał kolejny radny.

Ad. 4. a) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w 2018 roku z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej.

Przewodniczący otworzył dyskusję.

Pani Jadwiga Gunia Sekretarz Powiatu – potrzeba zmiany uchwały wypłynęła
w ostatniej chwili i dlatego ten projekt został wprowadzony dzisiaj na sesji. Wiąże się to z faktem, że Regionalna Izba Obrachunkowa, która po raz pierwszy w trybie nadzoru badała uchwałę, którą Rada podjęła 15 marca br. dopatrzyła się uchybień. Otrzymaliśmy postanowienie o wszczęciu postępowania nadzorczego i po rozpoznaniu okazało się, że sprawa dotyczy uchybień formalnych tj. że Rada Powiatu nie miała podstaw prawnych do tego, aby  upoważnić Zarząd do dokonywania przesunięć środków finansowych pomiędzy zadaniami. Aby uniknąć stwierdzenia nieważności uchwały Zarząd Powiatu proponuje podjęcie proponowanej dziś uchwały, a wówczas RIO umorzy postępowanie nadzorcze.

Więcej głosów w dyskusji nie było, więc Przewodniczący zamknął dyskusję
i poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu brało udział 15 radnych.

- za przyjęciem uchwały było 14 radnych,

- wstrzymał się od głosu 1 radny.

Ad. 4. b) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2018 rok.

Przewodniczący otworzył dyskusję.

Pani Teresa Poleć – Skarbnik Powiatu – omówiła projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Finansowo – Budżetowej Franciszek Miśkowicz stwierdził, że Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały.

Radny Franciszek Miśkowicz – na posiedzeniu Komisji radni podnosili temat przekazania 4 mln zł na inwestycje drogowe, bowiem nadal nie wiemy na jakie zadania będą te środki przeznaczone. Prosiłem o przygotowanie takiego wykazu. Wykaz owszem jest, ale brakuje podstawowej informacji – jaka jest wartość kosztorysowa poszczególnych inwestycji oraz w jakiej kolejności będą te inwestycje uruchamiane. Uważam, że radni powinni podejmować decyzje z pełną wiedzą i świadomością jakie zadania są przygotowane i będą wykonywane. Proszę uzupełnić tą informację o te elementy. Należy podejmować jak najszybciej działania przetargowe, bowiem mamy już koniec kwietnia i trzeba przystępować do prac na drogach. Mam również pytanie do Naczelnika Wydziału Edukacji – czy dotacje przekazywane do szkół są już wg nowych wskaźników i jak się to ma do otrzymanej subwencji.

Naczelnik Wydziału Edukacji Piotr Zoła –  zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych kwota dotacji do szkół niepublicznych wynika wprost
z metryki subwencji oświatowej. Na chwilę obecną nie jestem w stanie powiedzieć czy i ile środków pozostanie.

Wicestarosta Jasielski Tadeusz Gorgosz – wyodrębniliśmy w budżecie kwotę 4 mln zł bowiem zawsze w ten sposób postępowaliśmy, wtedy można szybciej realizować zadania, gdy otrzymamy środki z zewnątrz. Do gmin wysłane zostały pisma w sprawie dofinansowania wykonywania chodników. Niektórzy wójtowie podjęli temat, że będą partycypować w kosztach. Te zadania będą w pierwszej kolejności realizowane. Dostaliśmy dofinasowanie do drogi Kąty – Myscowa i ta droga będzie przygotowana do przetargu. Następną drogą jest droga powiatowa Osiek Jasielski – Mytarz. Będzie realizowana droga w Nawsiu Kołaczyckim oraz droga Żydowskie – Grab i Bieździadka – Sowina. Złożyliśmy wniosek do dofinasowania również na drogi: Szebnie – Tarnowiec oraz Brzyska – Kłodawa. Proszę Wysoką Radę o przyjęcie tego projektu uchwały.

Radny Mariusz Sepioł – w projekcie tej uchwały jest również kwota związana
z Ożenną. Rada Powiatu podejmowała już decyzje w tej sprawie, a sprawa wraca jak bumerang i to jest dążenie do celu na siłę. Wybrałem się na Durbaszkę, gdzie jest schronisko młodzieżowe prowadzone przez Urząd Miasta Kraków – bogaty urząd. Nie było młodzieży, ale dorośli chodzili tam, nawet dość dużo jak to w małych Pieninach. Jedna osoba obsługi w tym schronisku podgrzewa w mikrofali zamrożone pizze i zapiekanki. Porozmawiałem sobie
z tym człowiekiem jak u nich się dzieje. Narzekał, że jakoś tam funkcjonują. Spytałem co z tym wyciągiem narciarskim, który jest obok schroniska. Powiedział, że nie stać ich na opłacenie przeglądu technicznego: tysiąc złotych rocznie. Taka jest kondycja finansowa tej inwestycji w terenie, gdzie jest bardzo dużo turystów. Ja nadal podtrzymuję zdanie, że nie jest uzasadniony ekonomicznie ten pomysł „ładowania” pieniędzy – nawet przy 90-procentowym dofinansowaniu z zewnątrz – w schronisko młodzieżowe w Ożennej, gdzie nie będzie stołówki, tylko posiłki będzie zapewniał catering. Radni głosowali przeciwko. Skoro pojawiły się dokumenty na dzisiejszej sesji to znaczy, że wszystko jest przedyskutowane i będzie akceptacja dla tego zadania. Co sprawiło, że Państwo Radni zmieniliście zadnie.

Wicestarosta Jasielski Tadeusz Gorgosz –  zmieniło się dużo, wyjaśniło się bowiem, że my możemy pobierać pieniądze za uczestników, którzy będą tam przebywali i wtedy te pieniądze możemy przeznaczyć na koszty bieżącego utrzymania tego ośrodka. Wiadomo, że musimy realizować ten projekt przez pięć lat. Ale wtedy będziemy mieli całkowicie odremontowany obiekt. Opracowaliśmy plan, który zakłada minimalnie 2,5 tysiąca uczestników rocznie. Ja uważam tak, że są tacy ludzie, teraz nawet coraz więcej, którzy nie chcą nie wiadomo jak wyposażonego hotelu, tylko właśnie takie surowe miejsca. Przyjeżdżają oni do takiego Ośrodka właśnie po to, by wypocząć sobie od ludzi czy zobaczyć nasze piękne tereny. Wiemy też, że jest on zlokalizowany przy granicy słowackiej przez co można też odwiedzić naszych przyjaciół za granicą. Niedaleko jest Bardejów, bardzo blisko są kąpieliska, co można przy okazji wykorzystać. Do końca bieżącego miesiąca samorząd powiatu musi przedłożyć do Funduszu uchwałę intencyjną o zabezpieczeniu wkładu własnego
(w wysokości 10%) do udziału w projekcie.

Radny Stanisław Mlicki – odnośnie dróg – jeżeli Rada Gminy nie wyrazi zgody na udział w kosztach remontu czy też przebudowy, to nie będą tam wykonywane żadne remonty?

Wicestarosta Jasielski Tadeusz Gorgosz – w pierwszej kolejności będziemy robić prace na drogach tam gdzie gminy będą uczestniczyć w kosztach remontu. W pozostałych gminach będziemy również robić ale w drugiej kolejności. Drogi i chodniki są nasze i na pewno będziemy je realizować. W piśmie do gmin zwracamy się o dofinansowanie remontów w 50 %.

Radny Janusz Przetacznik – art. 15 ust. 7 obowiązuje wszystkich tj. zwoływanie sesji na wniosek radnych czy też Zarządu Powiatu. Jednak organizowane są sesje na wniosek Zarządu, a wnioski radnych są nierozpatrywane. Jest to zła praktyka i trzeba to z ubolewaniem to stwierdzić. Mam nadzieję, że doświadczenia z tej kadencji będą owocować w przyszłej kadencji i nie będzie dochodziło do podobnych sytuacji. Dobrze, że zmiana ustawy o samorządzie powiatowym ograniczy dowolność w tej sprawie. Patrząc na uzasadnienie zwołania dzisiejszej sesji, to tematem tym jest sprawa Ożennej. Jest to temat, który był już niejednokrotnie omawiany (od 2016 r.). Nie jest natomiast prawdą, że dopiero teraz wyjaśniło się, że możemy pobierać opłatę od osób tam przebywających, bowiem te zasady są opisane w internecie na stronie Funduszu. Prosiłbym o nienadużywanie informacji o tym, że to zadanie będzie dofinasowane w wysokości 90 %. Uważam, że realne koszty tej inwestycji będą znacznie większe. Proszę nie nadużywać stwierdzenia, że kwota wydatków  samorządu będzie wynosić tylko 10 % (proszę zapisać to w protokole). Przypomnijmy, że przy budowie boisk sportowych Zarząd popełnił błąd przy kalkulacji kosztów i wystąpił z inną kwotą. Zwracam się kolejny raz do Zarządu Powiatu, aby traktował Radę Powiatu jako podmiot podejmowania decyzji, a nie przedmiot podejmowania decyzji. W dniu 9 maja 2017 roku Komisja Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu sformułowała pewne wnioski i skierowała je do Zarządu w zakresie związanym z planowaniem budżetu i harmonogramem jego realizacji. Było to wynikiem prac Komisji Rozwoju Gospodarczego
i dokonywanych przeglądów dróg. Sprawa ta nie została wdrożona, a dzisiaj Zarząd nam wrzuca wydatki na remonty i przebudowę dróg – 4 mln zł. W uchwale budżetowej na 2018 rok – dział 600 - mieliśmy wykazane 32 zadania inwestycyjne. W tym pakiecie zadań zawarliśmy trzy zadania „nienazwane” – poz. 9 „Przebudowa dróg i mostów powiatowych”, poz. 17 „Budowa chodników przy drogach powiatowych”, poz. 19 „Przebudowa przepustów w ciągu dróg powiatowych”, które miały być przesłaniem do późniejszych, konkretnych decyzji a, które już umożliwiały Zarządowi podejmowanie prac projektowych, koncepcyjnych itp. i na te wszystkie zadania Rada wyraziła zgodę. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Komisja Finansowo – Budżetowa na wspólnym posiedzeniu z Komisją Finansową w ramach prac nad budżetem ustaliła, że
w budżecie będą tylko zadania, które będą możliwe do zrealizowania. Zarząd obiecał, że będzie tego przestrzegał. W maju 2017 r. Komisja stwierdziła, że powinien być opracowany projekt harmonogramu poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatowych poprzez ich modernizację, budowę chodników przy drogach powiatowych w ramach przyjętej Strategii Powiatu. Zarząd przyjął to do realizacji i nic. Po raz kolejny otrzymujemy temat związany z podziałem nadwyżki budżetowej na sesji nadzwyczajnej, bez możliwości wymiany poglądów i dyskusji. Materiały dostajemy w pakiecie: Ożenna, podział nadwyżki. Na sesjach w 2016 i 2017 roku rozmawialiśmy o partnerstwie Rady i Zarządu Powiatu w sprawach inwestycji. Można sięgnąć do wypowiedzi radnych na ten temat. Niestety były to tylko wypowiedzi. Kolejną sprawą, którą nam Zarząd dzisiaj zafundował jest dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle w kwocie 1.770.000 zł. Bez programu restrukturyzacji szpitala mamy podejmować decyzję o przekazaniu szpitalowi takiej kwoty. Dlaczego dzisiaj dyskutujemy o sprawach podziału nadwyżki budżetowej, a jest to temat wykraczający poza wniosek Zarządu o zwołaniu sesji. Nie mamy przecież wiedzy co z inwestycjami, które są zapisane w uchwale budżetowej. Chciałbym wiedzieć, które z tych zadań zostaną zrealizowane, a które nie zostaną zrealizowane. O tych wszystkich elementach jako Rada powinniśmy decydować.

Radny Tomasz Kaleta – czy zadania dotyczące budowy chodników mają przygotowaną dokumentację.

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle Katarzyna Kaszowicz –
w niektórych gminach mamy projekty a np. w Przysiekach nie ma projektu na budowę chodnika.

Więcej głosów w dyskusji nie było, więc Przewodniczący zamknął dyskusję
i poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu brało udział 17 radnych.

-  za przyjęciem uchwały było 14 radnych,

-  przeciwko było 3 radnych,

-  głosów wstrzymujących się nie było.

Radny Janusz Przetacznik zwrócił się z wnioskiem o zapis w protokole, że był przeciwny podjęciu tej uchwały oraz wyraził sprzeciw takiemu trybowi pracy Rady nad tym projektem uchwały.

Radny Mariusz Sepioł zwrócił się z wnioskiem o zapis w protokole, że był przeciwny podjęciu tej uchwały.

Radny Józef Rosół zwrócił się z wnioskiem o zapis w protokole, że był przeciwny podjęciu tej uchwały.

Radny Mateusz Lechwar zwrócił się z wnioskiem o zapis w protokole, że był za podjęciem tej uchwały.

Trzech radnych opuściło salę obrad.

Ad. 4. c) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016 – 2027.

Przewodniczący otworzył dyskusję.

Pani Teresa Poleć – Skarbnik Powiatu – omówiła projekt uchwały.

Radni nie zabierali głosu w dyskusji, więc Przewodniczący zamknął dyskusję
i poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu brało udział 15 radnych.

-  uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Ad. 4. d) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Powiatu Jasielskiego przez Polskie Towarzystwo Numizmatyczne im. dr Stanisława Kadyiego Oddział w Jaśle.

Przewodniczący otworzył dyskusję.

Radni nie zabierali głosu w dyskusji, więc Przewodniczący zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu brało udział 15 radnych.

-  uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Pan Wicestarosta Jasielski Tadeusz Gorgosz podziękował radnym za przyjęcie proponowanych uchwał, a szczególnie uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Jasielskiego na 2018 rok.

Radny Franciszek Miśkowicz – brakuje nam informacji o zadaniach już realizowanych bądź takich, na które już są rozstrzygnięte przetargi. Trzeba nam pełnej informacji. Powinno być tak, że się spotykamy i Zarząd proponuje uruchomienie kwoty 4 mln zł na zadania drogowe. Wówczas przy podejmowaniu takiej decyzji byłaby całkiem inna atmosfera, bo to są zadania dla całego powiatu.

Co do stylu naszej pracy przez ostatni okres powiem tak: dobre wzorce warto wdrażać, złych należy unikać. Myślę, że mimo tej atmosfery, która wytworzyła się z różnych powodów, w tej Radzie można znaleźć ludzi, którzy do końca kadencji będą chcieli pewne rzeczy zrealizować, na ile będzie to możliwe. Ale nie może to być na takiej zasadzie, że zostajemy stawiani jak gdyby przed faktem dokonanym. Nie ma czegoś takiego jak wymuszanie siłą, żeby nie dyskutować o pewnych zadaniach. Gdyby były pełne informacje, jak to ma być, to dyskusja o Ożennej się już by się nie toczyła. Ja bym zapytał wszystkich radnych, który z nich jest świadomy co tam w szczegółach będzie zrobione. Niewielu radnych jest, którzy mają taki pełny obraz. Jeżeli ten obraz byłby to może łatwiej byłoby podjąć taką decyzję. To można zrobić. Można nieformalnie, niekoniecznie na sesji, przedyskutować pewne rzeczy i powiedzieć czy jesteśmy w stanie taką decyzję podjąć przy takim dofinansowaniu, że w pewnej części będzie można odzyskać koszty utrzymania. Wtedy decyzja byłaby dużo łatwiejsza. A nie na takiej zasadzie, że coś się puści, potem wydzwania po gminach. To jest złe. Prosiłbym na niedługą przyszłość, która przed nami jest, żeby było trochę więcej partnerskiego podejścia, a nie na zasadzie postawienia Rady przed faktem dokonanym.

Ad. 5. Zamknięcie obrad.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu zamknął obrady LIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Jaśle o godz. 16.15.

  Protokolant

Dorota Szewczyk

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony.
Dodane załączniki
środa, 30, maj 2018 12:36 Paweł Szot