Protokół Nr LIV/2018 z LIV Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 24 maja 2018 r.

Sesji przewodniczył Robert Snoch – Przewodniczący Rady Powiatu w Jaśle.

Ad. 1. Otwarcie sesji.

Przewodniczący otworzył sesję, powitał radnych, Starostę, Zarząd Powiatu, pracowników Starostwa, dyrektorów jednostek powiatowych, zaproszonych gości oraz media.

Ad. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

Przewodniczący na podstawie listy obecności, stwierdził, że w sesji bierze udział 19 radnych, więc Rada może podejmować uchwały i decyzje, będące przedmiotem obrad Rady.

Ad. 3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.

Do tej pory nie wpłynęły żadne wnioski ani uwagi dotyczące protokołów.

Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół z L Sesji Rady Powiatu.

- w głosowaniu brało udział 19 radnych.

- za przyjęciem protokołu było 18 radnych,

- wstrzymał się od głosu 1 radny,

- głosów przeciwnych nie było.

Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół z LI Sesji Rady Powiatu.

- w głosowaniu brało udział 19 radnych.

- za przyjęciem protokołu było 18 radnych,

- wstrzymał się od głosu 1 radny,

- głosów przeciwnych nie było.

Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół z LII Sesji Rady Powiatu.

- w głosowaniu brało udział 19 radnych.

- za przyjęciem protokołu było 17 radnych,

- wstrzymało się od głosu 2 radnych,

- głosów przeciwnych nie było.

Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół z LIII Sesji Rady Powiatu.

- w głosowaniu brało udział 19 radnych.

- za przyjęciem protokołu było 18 radnych,

- wstrzymał się od głosu 1 radny,

- głosów przeciwnych nie było.

Ad. 4. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.

Przewodniczący przedstawił wniosek: Zarząd Powiatu w Jaśle zwraca się z wnioskiem o zmianę porządku obrad LIV Sesji Rady Powiatu w Jaśle, w dniu 24 maja 2018 roku, poprzez dodanie w pkt. 6, ppkt. b), k), l), które otrzymują brzmienie:

„b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016 – 2027 ”,

 1. k) w sprawie powierzenia Gminie Dębowiec realizacji zadania własnego Powiatu Jasielskiego pn. „Budowa chodnika wraz z zabudową rowu w ciągu drogi powiatowej Nr 1877R Cieklin – Wola Cieklińska w miejscowości Cieklin (dotacja dla Gminy Dębowiec),
 2. l) w sprawie powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania własnego Powiatu Jasielskiego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze – Potok polegająca na budowie chodnika w km 4 + 230 – 4 + 325 w miejscowości Tarnowiec”.

Pozostałe podpunkty pkt. 6 zmieniają odpowiednio swoją numerację.

Innych propozycji nie było, więc Przewodniczący poddał pod głosowanie wnioski Zarządu:

Wprowadzenie punktu b):

W głosowaniu brało udział 19 radnych.

- za wprowadzeniem punktu b) było 17 radnych,

- przeciwko był 1 radny,

- wstrzymał się od głosu 1 radny.

Wprowadzenie punktu k):

W głosowaniu brało udział 19 radnych.

- wniosek przyjęto jednogłośnie.

Wprowadzenie punktu l):

W głosowaniu brało udział 19 radnych.

- wniosek przyjęto jednogłośnie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
 4. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Wnioskowej.
 6. Podjęcie uchwały:
 7. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2018 rok (Druk Nr 434).
 8. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016 – 2027 (Druk Nr 449).
 9. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle za rok obrotowy 2017 (Druk Nr 435).
 10. w sprawie likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w N. Żmigrodzie (Druk Nr 436).
 11. w sprawie ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Jasielski (Druk Nr 437).
 12. zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania własnego Powiatu Jasielskiego pn. „Przebudowa dróg powiatowych Nr 1849R Wolica – Gliniczek – Sądkowa – Dobrucowa i Nr 1890 Gliniczek – Czeluśnica w miejsc. Gliniczek (Druk Nr 438).
 13. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Jasielskiego (Druk Nr 439).
 14. w sprawie przyjęcia do realizacji „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Jasielskim na lata 2018 – 2020” (Druk Nr 440).
 15. w sprawie przyjęcia do realizacji „Powiatowego Programu Profilaktycznego Promującego Prawidłowe Metody Wychowawcze w Rodzinach Zagrożonych Przemocą na lata 2018 – 2020” (Druk Nr 441).
 16. w sprawie przyjęcia do realizacji „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018 – 2020” (Druk Nr 442 ).
 17. powierzenia Gminie Dębowiec realizacji zadania własnego Powiatu Jasielskiego pn. „Budowa chodnika wraz z zabudową rowu w ciągu drogi powiatowej Nr 1877R Cieklin – Wola Cieklińska w miejscowości Cieklin” (Druk Nr 450).
 18. powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania własnego Powiatu Jasielskiego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze – Potok polegająca na budowie chodnika w km 4+230 – 4+325 w miejscowości Tarnowiec” (Druk Nr 451).
 19. Sprawozdanie Dyrektora PCPR w Jaśle z działalności za 2017 rok (Druk Nr  443).
 20. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2017 r. dla powiatu jasielskiego (Druk Nr 444).
 21. Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaśle o stanie bezpieczeństwa sanitarnego w Powiecie (Druk Nr  445).
 22. Rozpatrzenie informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle o stanie bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej i zagrożenia pożarowego w Powiecie (Druk Nr 446).
 23. Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2017 rok” (Druk Nr 447 ).
 24. Stan dróg powiatowych – harmonogram prac na drogach (Druk Nr 448 ).
 25. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 26. Interpelacje.
 27. Wnioski i zapytania radnych.
 28. Sprawy różne.
 29. Zamknięcie obrad.

Ad. 5. Wybór  Komisji Wnioskowej.

Radny Bogusław Kręcisz zgłosił do pracy w Komisji Wnioskowej Radnych: Mateusza Lechwara, Bożenę Macek – Lubaś, Tomasza Kaletę. Radni wyrazili zgodę na pracę
w Komisji.

W głosowaniu brało udział 19 radnych.

- skład Komisji przyjęto jednogłośnie.

Listę obecności podpisało kolejnych dwóch radnych.

Ad. 6. a) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2018 rok (Druk Nr 434).

Przewodniczący otworzył dyskusję.

Skarbnik Powiatu Teresa Połeć omówiła projekt uchwały oraz dwie autopoprawki przedłożone przez Zarząd Powiatu. Radni otrzymali autopoprawki: jedną przed posiedzeniami Komisji, drugą przed sesją.

Przewodniczący Komisji Finansowo – Budżetowej Franciszek Miśkowicz stwierdził, że Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Społecznej Mateusz Lechwar stwierdził, że Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały.

Przewodniczący Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu Janusz Przetacznik stwierdził, że Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Jan Urban stwierdził, że Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały w działach dotyczących Komisji.

Radny Janusz Przetacznik – otrzymujemy projekt uchwały dotyczący zmiany uchwały budżetowej na ten rok, w tym tematy, które już niejednokrotnie były omawiane,
a dotyczy to wydatków w dziale 900 czyli Ośrodka Ekologicznego w Ożennej. Przesuwamy wydatki na rok 2019, a praktycznie nie znamy jeszcze sytuacji finansowej powiatu jaka będzie w przyszłym roku. W konsekwencji tego jest też podejmowana dzisiaj uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej. Obawy jakie mieli radni podczas dyskusji na ten temat (od grudnia ub. roku) sprawdzają się, że wydatki te będzie ponosił powiat w przyszłej kadencji, nie znając rzeczywistej wartości zadania ani wysokości kosztów utrzymania obiektu. To utwierdza mnie w tym, aby głosować przeciwko tej uchwale, jak również przeciwko uchwale w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Więcej głosów w dyskusji nie było, więc Przewodniczący zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu brało udział 20 radnych.

- za przyjęciem uchwały było 18 radnych,

- przeciwko było 2 radnych,

- głosów wstrzymujących się nie było.

Ad. 6. b) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016 – 2027 (Druk Nr 449).

Przewodniczący otworzył dyskusję.

Pani Skarbnik Powiatu Teresa Połeć omówiła projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Finansowo – Budżetowej Franciszek Miśkowicz stwierdził, że Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji społecznej Mateusz Lechwar stwierdził, że Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały.

Przewodniczący Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu Janusz Przetacznik stwierdził, że Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Jan Urban stwierdził, że Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały w działach dotyczących Komisji.

Więcej głosów w dyskusji nie było, więc Przewodniczący zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu brało udział 20 radnych.

- za przyjęciem uchwały było 18 radnych,

- przeciwko było 2 radnych,

- głosów wstrzymujących się nie było.

Ad. 6. c) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle za rok obrotowy 2017 (Druk Nr 435).

Przewodniczący otworzył dyskusję.

Przewodniczący Komisji Finansowo – Budżetowej Franciszek Miśkowicz stwierdził, że Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Społecznej Mateusz Lechwar stwierdził, że Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały.

Przewodniczący Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu Janusz Przetacznik stwierdził, że Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały.

Dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Jaśle Michał Burbelka – sprawozdanie finansowe szpitala było badane przez niezależnego rewidenta, celem potwierdzenia rzetelności i zgodności wykonania tego sprawozdania. Rewident nie wnosił zastrzeżeń do tego sprawozdania.

Radny Janusz Przetacznik – na temat przyjmowania sprawozdań przez organ stanowiący było już wiele dyskusji. Zgłaszałem propozycje do zmian statutu, aby wraz ze sprawozdaniem finansowym nasza jednostka przedstawiała również sprawozdanie z działalności. Dopiero w tym roku po raz pierwszy Rada Powiatu będzie omawiać sprawozdanie finansowe i podejmować uchwałę o jego przyjęciu, a nie jak dotychczas robił to tylko Zarząd Powiatu. Art. 53 a ustawy o lecznictwie mówi o raporcie o sytuacji ekonomiczno – finansowej jednostki, którą dyrektor ma sporządzić do 31 maja. Dlaczego nie można było poczekać i rozpatrywać sprawozdanie finansowe i raport o sytuacji ekonomiczno – finansowej łącznie. Można byłoby wówczas w sposób merytoryczny i obiektywny dokonać oceny. Radni otrzymali dwa dokumenty, jednakże były one o tej samej treści, szkoda więc tylko papieru. Jeżeli szpital osiągnie wynik ujemny, to również ma obowiązek przedstawić program restrukturyzacji.

Mam pytania dotyczące sprawozdań:

Szpital w roku 2017 zaciągnął kredyt w wysokości 5 mln zł. Szpital miał uczestniczyć w kwestiach inwestycyjnych związanych z rozbudową i miała to być wspólna inwestycja, a okazało się, że absolutnie nie jest realizowana wspólnie tj. przez powiat i szpital. Okazało się również, że szpital ma zdolność kredytową i może zaciągać zobowiązania, bowiem w 2017 r. spłacił kredytem zobowiązania w kwocie ok. 1,2 mln zł. Pomimo zwiększonych przychodów niepokoi nas strata operacyjna. Nie widać skutecznych działań po stronie szpitala ograniczających wydatki. Na koniec roku szpital dysponował środkami pieniężnymi w kwocie 2.490.000 zł i mógł wspomóc powiat w prowadzonej inwestycji albo spłacić zobowiązania.

Mam pytanie dotyczące darowizn pieniężnych w 2017 r., w której pozycji zostały one wykazane i w jakiej są one wysokości.

Sprawa zatrudnienia – w sprawozdaniu jest informacja o zatrudnieniu w roku 2016 na poziomie 900 osób, a w roku 2017 - 920 osób. Mówimy tu o przeciętnym zatrudnieniu. Zwiększenie zatrudnienia występuje w obsłudze administracyjnej. Zwiększenie wynagrodzenia jest o kwotę prawie 4.235.000 zł. a jeżeli do tego dołożymy pochodne, to robi się nam już dość poważna kwota. Nie mamy również informacji jak zostały spożytkowane dotacje przekazane przez Starostwo na szpital. Składałem interpelacje dotyczące dodatkowego zatrudnienia Dyrektora szpitala. W 2016 roku Zarząd wprowadził ograniczenia w tym zakresie, natomiast nie wiem jak to było respektowane w 2017 r. – czy Pan Dyrektor podejmował dodatkowe zatrudnienie?

Dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Jaśle Michał Burbelka – odnośnie zatrudnienia – analiza nie była dokonana porównaniem rok do roku, a metodą średniego zatrudnienia i z tego jest różnica, bowiem rok do roku zatrudnienie wzrosło o 11,5 etatu, natomiast metodą średniego zatrudnienia liczba ta jest większa. W administracji i obsłudze zatrudnienie wzrosło o 2,5 etatu (dwa etaty to zastępstwa za długotrwałą nieobecność) a pół etatu to faktycznie przyjęty pracownik w związku z rozbudową szpitala. Na etatach lekarzy jest również wzrost 2,5 etatu, na etatach pielęgniarki jest niecały etat mniej. Zwiększenie zatrudnienia związane było również z tym, że zrezygnowaliśmy z umów „śmieciowych” i są osoby przyjęte na etat. Wzrost wynagrodzeń wiąże się z kilkoma elementami: wzrost pensji minimalnej, obowiązkowe podwyżki dla pracowników służby zdrowia, wzrost dodatków dla pielęgniarek i ratowników. Podwyżki dla pracowników wynoszą 4 % budżetu płac. Koszty działalności szpitala wynikają z tego, że otwieramy nowe oddziały, nowe poradnie, na dzień dzisiejszy nic nie zamykamy. Nie mamy na tyle lekarzy, że możemy im wstrzymać podwyżki czy też obniżyć pensje. Jest wybór – albo zamykamy poradnie, albo spełniamy niektóre żądania płacowe pracowników. To na pewno nie jest komfortowa sytuacja. W szeregu szpitali zamknięto oddziały, bowiem nie ma wystarczającej liczby lekarzy. Faktycznie mieliśmy na koniec roku prawie 2,5 mln zł, ale wiąże się to z potrzebą zabezpieczenia środków na wynagrodzenia, to nie były zapasy środków. Przed nami kryzys z lekarzami i pielęgniarkami i będziemy stali przed dylematem, czy zamykać przychodnie czy zwiększyć wynagrodzenie. Odnośnie straty w kwocie ok. 1,2 mln zł – gdyby NFZ zapłacił na koniec września, to strata nie przekraczałaby kwoty 600.000 zł. Dokonałem wyboru, że kosztem akceptowalnej  straty utrzymaliśmy wszystkie oddziały w szpitalu i wszystkie przychodnie.

Z-ca Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle Beata Trzop – faktycznie szpital zaciągnął kredyt i spłacił zobowiązania wymagalne – pozostało 80.000 zł. Odnośnie środków na koniec roku, to one zabezpieczają nam wypłacanie wynagrodzenia do 10.01. następnego roku. Szpital otrzymuje środki w określonych transzach. Na zakup środków trwałych w 2017 r. szpital wydał ponad 900.000 zł. Otrzymaliśmy dotację od powiatu oraz gmin powiatu jasielskiego i z tego zakupiliśmy sprzęt dla szpitala.

Radny Adam Kmiecik – w projekcie uchwały zapisane jest, że ujemny wynik finansowy  szpitala zostanie pokryty z przyszłych wpływów i przychodów szpitala. Coroczna strata zwiększa stratę skumulowaną – w jaki sposób Pan Dyrektor zamierza pokryć stratę z roku 2017. Jakie działania się przewiduje i jak będą one rozłożone
w czasie i do kiedy ta strata zostanie pokryta. Czy Pan Dyrektor wystąpił do Pana Burmistrza Miasta Jasła o umorzenie zaległości podatkowych czy też zwolnienie
z podatków od nieruchomości. Pomimo wzrostu przychodów nadal generujemy stratę. Czy wzrost wynagrodzeń był rozłożony równo pomiędzy poszczególne grupy zawodowe. Jakie kroki zamierza podjąć Pan Dyrektor w przyszłości, aby zapobiec kryzysowi braku lekarzy i pielęgniarek.

Dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Jaśle Michał Burbelka – w Polsce statystycznie jest około połowy mniej lekarzy niż w innych częściach Europy. Kryzys, jeżeli chodzi o lekarzy i pielęgniarki jest, ale na razie radzimy sobie. Staramy się pozyskać nowych lekarzy, ale to wiąże się ze stworzeniem odpowiednich warunków finansowych. Ogłaszamy się na stronach internetowych odnośnie potrzeb zatrudnienia nowych lekarzy. Zatrudniamy nowe pielęgniarki, ale mamy problem z położnymi. Nie jesteśmy w stanie wszystkich po równo obdzielić. Lekarzy jest mniej i mają konkretne żądania finansowe i albo ma się lekarza, albo lekarz odchodzi. Równości w dzieleniu nie ma i nie będzie. Jeżeli chodzi o likwidację straty to według zapowiedzi Ministra Zdrowia nakłady na służbę zdrowia wzrosną do 6 % PKB w ciągu 3 lat, tak więc będzie większy przychód z NFZ dla szpitala w formie ryczałtu. Szpital będzie otwierał oddział diabetologii oraz poradnie geriatryczną i neonatologiczną nie zwiększając zatrudnienia, a na to otrzymamy dodatkowe pieniądze z NFZ. Mam nadzieję, że w ten właśnie sposób pokryjemy stratę. Szpital stara się pozyskać nowych lekarzy, ale nie ma chętnych lekarzy do pracy na ginekologii, radiologii, anestezjologii.

Szpital co roku występuje do burmistrza miasta o dotację na zakup sprzętu. W tamtym roku szpital otrzymał w formie dotacji sto tysięcy złotych, dwa lata temu dwieście tysięcy złotych. Te dotacje, które są od burmistrza, mniej więcej równoważą podatek, który byśmy musieli zapłacić. Nie wystąpiłem do Burmistrza z wnioskiem o umorzenie podatku z tego względu, że wystąpiłem o dotację.  

Radny Adam Kmiecik – Pan Dyrektor mówi, że stratę pokryje ze zwiększonego przychodu, ale przecież przychód zwiększa się co roku i nie udawało się do tej pory pokryć straty z roku poprzedniego, więc jak duży musi być wzrost przychodu aby tę stratę pokryć. Wzrost przychodu nie odzwierciedla się we wzroście dochodu.

Dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Jaśle Michał Burbelka – nie jestem w stanie w chwili obecnej na to pytanie odpowiedzieć. To nie jest tak, że są tylko koszty pewnych zabiegów operacyjnych, jeżeli zwiększymy ilość operacji to przełoży się to na większy ryczałt. Myślę, że w okresie trzech lat będziemy w stanie pokryć ujemny wynik finansowy.

Radny Janusz Przetacznik – radni otrzymali sprawozdanie finansowe i dodatkowe wyjaśnienia do tego sprawozdania, a to co nam przedstawia dyrektor szpitala mija się z danymi przedstawionymi w materiałach, a to on jest za to odpowiedzialny. Chodzi
o przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym z podziałem na grupy zawodowe i tam wyraźnie jest zapisane „pracownicy ogółem” wzrost o ponad 20-u pracowników. Ponawiam pytanie, dlaczego nie rozpatrujemy razem sprawozdania finansowego z raportem, który do 31 maja szpitala ma obowiązek przygotować? Na dzień dzisiejszy mamy mało czytelny obraz sytuacji w szpitalu.

Więcej głosów w dyskusji nie było, więc Przewodniczący zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu brało udział 20 radnych.

- za przyjęciem uchwały było 16 radnych,

- przeciwko było 2 radnych,

- wstrzymało się od głosu 2 radnych.

Ad. 6. d) Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Nowym Żmigrodzie (Druk Nr 436).

Przewodniczący otworzył dyskusję.

Przewodniczący Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu Janusz Przetacznik stwierdził, że Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Jan Urban stwierdził, że Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały.

Więcej głosów w dyskusji nie było, więc Przewodniczący zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu brało udział 19 radnych.

- uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Ad. 6. e) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Jasielski (Druk Nr 437).

Przewodniczący otworzył dyskusję.

Przewodniczący Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu Janusz Przetacznik stwierdził, że Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Jan Urban stwierdził, że Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały.

Radca prawny – w ostatnich dniach zmieniła się podstawa prawna dotycząca publikacji Karty Nauczyciela, jest nowy opublikowany tekst jednolity.

Więcej głosów w dyskusji nie było, więc Przewodniczący zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu brało udział 20 radnych.

- uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Ad. 6. f) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania własnego Powiatu Jasielskiego pn. „Przebudowa dróg powiatowych Nr 1849R Wolica – Gliniczek – Sądkowa – Dobrucowa i Nr 1890 Gliniczek – Czeluśnica w miejsc. Gliniczek (Druk Nr  438).

Przewodniczący otworzył dyskusję.

Przewodniczący Komisji Finansowo – Budżetowej Franciszek Miśkowicz stwierdził, że Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały.

Przewodniczący Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu Janusz Przetacznik stwierdził, że Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały.

Więcej głosów w dyskusji nie było, więc Przewodniczący zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu brało udział 20 radnych.

- uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Ad. 6. g) Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Jasielskiego (Druk Nr 439).

Przewodniczący otworzył dyskusję.

Starosta omówił projekt uchwały oraz autopoprawkę Zarządu do projektu uchwały, która wynika z propozycji Komisji Rady Powiatu.

Przewodniczący Komisji Społecznej Mateusz Lechwar stwierdził, że Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały.

Przewodniczący Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu Janusz Przetacznik stwierdził, że Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały. Mam tylko wątpliwość czy zapis w uchwale – „co najmniej 30 mieszkańców” jest prawidłowy. Wydaje mi się, że powinien być zapis o mieszkańcach posiadających czynne prawo wyborcze.

Radna Dorota Woźniak – na Komisji Rozwoju dyskutowaliśmy jeszcze nad § 2 załącznika do uchwały aby był zapis: „Zarząd Powiatu przeprowadza konsultacje społeczne na wniosek:” Wówczas nie ma możliwości nie przeprowadzenia konsultacji społecznych. Dlaczego ten wniosek nie został uwzględniony.

Radny Mariusz Sepioł – na Komisji miałem wątpliwości gdy był zapis, że Zarząd Powiatu decyduje o konsultacjach. Dałem wówczas przykład zadań w Ożennej
i Trzcinicy, których Zarząd na pewno nie chciałby poddać konsultacjom. Te konsultacje powinny komuś służyć.

Więcej głosów w dyskusji nie było, więc Przewodniczący zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu brało udział 19 radnych.

- za przyjęciem uchwały było 11 radnych,

- przeciwko było 7 radnych,

- wstrzymał się od głosu 1 radny.

Radny Franciszek Miśkowicz – głosowałem przeciw ze względu na to, że Radna Dorota Woźniak zadała pytanie, na które nie otrzymała odpowiedzi. Mógł ktoś z Zarządu odpowiedzieć na zadane przez Radą pytanie.

Ad. 6. h) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Jasielskim na lata 2018 – 2020”  (Druk Nr 440).

Przewodniczący otworzył dyskusję.

Przewodniczący Komisji Społecznej Mateusz Lechwar stwierdził, że Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały.

Przewodniczący Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu Janusz Przetacznik stwierdził, że Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały. Komisja stwierdziła, ze środków nie ma za wiele, ale staramy się realizować zadania ustawowe.

Więcej głosów w dyskusji nie było, więc Przewodniczący zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu brało udział 20 radnych.

- uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Ad. 6. i) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji „Powiatowego Programu Profilaktycznego Promującego Prawidłowe Metody Wychowawcze w Rodzinach Zagrożonych Przemocą na lata 2018 – 2020” (Druk Nr  441).

Przewodniczący otworzył dyskusję.

Przewodniczący Komisji Społecznej Mateusz Lechwar stwierdził, że Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały.

Przewodniczący Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu Janusz Przetacznik stwierdził, że Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały.

Więcej głosów w dyskusji nie było, więc Przewodniczący zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu brało udział 16 radnych.

- uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Ad. 6. j) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018 – 2020” (Druk Nr 442 ).

Przewodniczący otworzył dyskusję.

Przewodniczący Komisji Społecznej Mateusz Lechwar stwierdził, że Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały.

Przewodniczący Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu Janusz Przetacznik stwierdził, że Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały.

Radny Mariusz Sepioł – w większości krajów mówi się o przemocy domowej, a u nas mówi się o przemocy w rodzinie, a nie każda przemoc w domu jest przemocą w rodzinie. Zwracałem już na to uwagę, ale nadal stosuje się to słownictwo.

Więcej głosów w dyskusji nie było, więc Przewodniczący zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu brało udział 17 radnych.

- uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Ad. 6. k) Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Dębowiec realizacji zadania własnego Powiatu Jasielskiego pn. „Budowa chodnika wraz z zabudową rowu w ciągu drogi powiatowej Nr 1877R Cieklin – Wola Cieklińska w miejscowości Cieklin” (Druk Nr 450).

Przewodniczący otworzył dyskusję.

Wicestarosta Jasielski Tadeusz Gorgosz omówił projekty uchwał [6 k) i 6 l)].

Więcej głosów w dyskusji nie było, więc Przewodniczący zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu brało udział 19 radnych.

- uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Ad. 6. l) Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania własnego Powiatu Jasielskiego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze – Potok polegająca na budowie chodnika w km 4+230 – 4+325 w miejscowości Tarnowiec”  (Druk Nr 451).

Przewodniczący otworzył dyskusję, głosów w dyskusji nie było, więc Przewodniczący zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu brało udział 18 radnych.

- uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Ad. 7. Sprawozdanie Dyrektora PCPR w Jaśle z działalności za 2017 rok (Druk Nr  443).

Radni otrzymali sprawozdanie w materiałach na sesję.

Radny Mariusz Sepioł – kiedy i jakie były kontrole w WTZ, jakie wnioski i konsekwencje wynikły z tych kontroli i jakie straty były wykazane. Terminy kontroli należy skorelować z terminami odwołania poprzedniego dyrektora i powołania nowego dyrektora. Czy Pani Dyrektor PCPR czegoś się obawia i czy jest wywierana na nią presja. Czy Dyrektor PCPR ma wizję rozwiązania problemu finansowego związanego z PCPR.

Etatowy Członek Zarządu Powiatu Andrzej Stachurski – radny zadał dużo różnych pytań i otrzyma na nie odpowiedź na piśmie.

Barbara Lechowska Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – kontrole finansowe przeprowadzono zgodnie z ustawą i te kontrole są każdego roku przeprowadzane przez pracowników PCPR. Jeżeli chodzi o Warsztaty Terapii Zajęciowej, to po przeprowadzonej rekontroli, która była w lutym tego roku, warsztatom została przypisana do zwrotu kwota 6,5 tys. zł. Jeżeli chodzi o pozostałą działalność Stowarzyszenia, PCPR nie ma w tym temacie informacji. Chciałam jeszcze dodać, że nie jestem w żaden sposób i przez nikogo zastraszana.

Ad. 8.  Ocena zasobów pomocy społecznej za 2017 r. dla powiatu jasielskiego. (Druk Nr  444).

Radni otrzymali ocenę w materiałach przesłanych na sesję.

Barbara Lechowska Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – przedstawiła w skrócie ocenę zasobów pomocy społecznej.

Radni nie zadawali pytań.

Ad. 9. Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaśle o stanie bezpieczeństwa    sanitarnego w Powiecie (Druk Nr  445).

Radni otrzymali informację w materiałach przesłanych na sesję.

Radni nie zadawali pytań.

Ad. 10.  Rozpatrzenie informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle o  stanie bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej i zagrożenia pożarowego w Powiecie (Druk Nr 446).

Radni otrzymali informację w materiałach przesłanych na sesję.

Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle Marek Górniak przedstawił krotką prezentację. Radni nie zadawali pytań.

Ad. 11.Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy z organizacjami   pozarządowymi za 2017 rok” (Druk Nr 447 ).

Radni otrzymali sprawozdanie w materiałach przesłanych na sesję. Radni nie zadawali pytań.

Ad. 12. Stan dróg powiatowych – harmonogram prac na drogach (Druk Nr 448 ).

Radni otrzymali harmonogram prac w materiałach przesłanych na sesję. Radni nie zadawali pytań.

Ad. 13. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.

Radny Janusz Przetacznik – zwracam uwagę, że otrzymujemy enigmatyczne informacje dotyczące realizacji uchwał.

- Np. uchwała z 27.03. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego dla drogi 992. Realizacja tej uchwały wygląda w ten sposób, że przekazano ją do Wydziału Inwestycji i do Wydziału Finansowo – Księgowego. Oczekiwałem informacji np. że w dniu takim a takim zawarto porozumienie bądź umowę. To nie jest żadna informacja o realizacji uchwał. Trzeba precyzyjnie określić jak dana uchwała jest realizowana i jakie będą efekty.

- Zmiana Regulaminu Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle – nie ma informacji czego zmiany dotyczyły.

- Zarząd zdecydował o zaskarżeniu do WSA w Rzeszowie postanowienia SKO w Krośnie o uchyleniu w całości postanowienia Zarządu Powiatu w Jaśle o odmowie uzgodnienia projektu MPZP Miasta Jasła dla obszaru „Lwowska – Towarowa”, powołując się na analizy przedłożone m.in. przez Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle. Chciałbym się dowiedzieć jakie były przyczyny zaskarżenia do WSA postanowienia SKO i proszę przekazać informację na ten temat radnym.

- Zarząd w dniu 20 marca br. zdecydował o zwiększeniu środków finansowych
w wysokości 676.446 zł na zadaniu pn. „Przebudowa stadionu sportowego
z rozbudową obiektów lekkoatletycznych przy Zespole Szkół w Trzcinicy”. Przecież Rada Powiatu podejmowała decyzję później. Jak widać Zarząd decyduje o wydatkach i stawia Radę przed faktami dokonanymi. Nie otrzymaliśmy również informacji
o przedłużeniu terminu związania ofertą o kolejne 15 dni w postępowaniu na wykonanie robót budowlanych przy przebudowie stadionu w Trzcinicy. Zarząd jest zobowiązany przestawiać tego typu informacje Radzie podczas sesji zwyczajnych. Odpowiedzi na interpelacje Zarząd udziela zgodnie z naszym statutem najpóźniej na następnej sesji zwyczajnej i Zarząd z tego korzysta zwołując tylko sesje nadzwyczajne, aby udzielać jak najmniej informacji. Po raz kolejny potwierdza się, że dla Zarządu, Rada Powiatu nie jest partnerem. Podczas dyskusji nad projektem uchwały dotyczącym szpitala nie udzielono nam odpowiedzi na zadane pytania i nie wyczerpujemy tematu, tylko głosujemy. Trudno więc w takiej sytuacji dyskutować nad projektami uchwał. Udzielając odpowiedzi na piśmie zamykamy krąg osób, które otrzymują informację. Dlatego też przesłałem Radnym odpowiedź na interpelację przeze mnie złożoną na sesji. Od następnej kadencji to się zmieni, bowiem odpowiedź ma być umieszczona na stronie internetowej. Myślę, że Pan Przewodniczący Komisji Statutowej zajmie się wreszcie zmianami w statucie.

- Zarząd wyraził zgodę na wprowadzenie w roku szkolnym 2018/2019 proponowanych innowacji pedagogicznych w I LO, II LO, ZST, ZSUiS, ZS Nr 4, LO w Kołaczycach oraz na ich sfinansowanie w kwocie 31.853,12 zł z budżetu Powiatu Jasielskiego. Miałbym prośbę, aby zajęła się tym odpowiednia Komisja. Jakie z tego będą efekty?

- Zarząd zdecydował o powołaniu eksperta w dziedzinie pomocy publicznej w zakresie realizacji przedsięwzięć ze środków pomocowych w związku z projektem pn. „Młodzieżowy Dom Kultury – Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Ożennej”. Ile zapłaciliśmy i co z tej ekspertyzy wynika.

Tych pytań jest jeszcze więcej, ale nie ma sensu ich zadawać bowiem nie uzyskamy na nie odpowiedzi.

Starosta Jasielski Adam Pawluś – odpowiemy na wszystkie pytania pisemnie i będą to odpowiedzi wyczerpujące.

Odnośnie środków pomocowych dla Województwa Podkarpackiego – nie podpisaliśmy jeszcze porozumienia i być może okaże się, że w części podjęta uchwała może być bezprzedmiotowa. Województwo Podkarpackie wraz z partnerem Słowackim otrzyma dofinansowanie w kwocie 3 mln euro. Przetarg zostanie ogłoszony w najbliższych dniach i inwestycja będzie realizowana.

Na pewno nie boimy się pytań i nie boimy się odpowiedzi na nie, działamy jako samorząd w interesie publicznym, transparentnie.

Odnośnie ekspertyzy dla ośrodka w Ożennej – dotyczyło to kwestii kwalifikalności naszych wydatków, czy też pobierania opłat np. za noclegi, wynikających z naszych kosztów. Mamy odpowiedź, że nie jest to prowadzenie działalności gospodarczej i ta opinia była nam pomocna w rozmowach z NFOŚiGW. Przesunięcie środków dla Ożennej wynika z technicznych spraw. Jeżeli uda się nam podpisać umowę w lipcu i rozpisać przetarg to podpisanie umowy z wykonawcą będzie w październiku. Chcielibyśmy wykonać nowe pokrycie dachowe, a to by zabezpieczyło front robót na zimę. Większość tych robót będzie wewnątrz budynku.

Radny Mariusz Sepioł – czy ekspert z punktu 12 protokołu  z dnia 20 marca to ten sam ekspert co z protokołu z dnia 27 marca pkt 3.

Starosta Jasielski Adam Pawluś – to jest ten sam ekspert.

Radny Mariusz Sepioł – proszę o wytłuszczanie w protokole kwestii deklaracji Zarządu, że odpowiedzi będą udzielane na piśmie na zadawane pytania.

Ad. 14.  Interpelacje.

Radni nie składali interpelacji.

Ad. 15. Wnioski i zapytania radnych.

Radna Dorota Woźniak - wnoszę o zmianę zapisu w uchwale dotyczącej trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w § 2 pkt 1 poprzez nadanie mu brzmienia:

„Zarząd Powiatu przeprowadza konsultacje społeczne z inicjatywy własnej lub na wniosek:”

Radna Dorota Woźniak złożyła wniosek w sprawie udzielania odpowiedzi zadawanych przez Radnego w trakcie dyskusji nad projektem uchwały:

Wnioskuję o udzielanie odpowiedzi na pytania radnych w trakcie dyskusji zapowiadanej przez Przewodniczącego Rady nad projektami uchwał ustnie w trakcie dyskusji. W formie pisemnej na pisemny wniosek  radnego w sprawie wątpliwości, które nie dadzą się wyjaśnić w danym momencie.

Radny Franciszek Miśkowicz – chodziło tu tylko o to, aby została udzielona odpowiedź na zadane pytanie przez Radną Dorotę Woźniak.

Radny Stanisław Mlicki – co będzie zrobione ze spaloną wiatą w Parku Edukacji w Foluszu. Zbliża się sezon urlopowy i dobrze byłoby, gdyby wiata ta została odbudowana i dostępna dla ludzi.

Etatowy Członek Zarządu Powiatu Andrzej Stachurski – w tej chwili zostały wysłane zapytania do wykonawców, czekamy na oferty i będziemy przystępować do pracy.

Ad. 16. Sprawy różne.

Radni nie zabierali głosu.

Ad. 17. Zamknięcie obrad.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął LIV Sesję Rady Powiatu w Jaśle o godz. 11.15.

 

   Protokolant

Dorota Szewczyk

Protokół Nr LIV/2018
z LIV Sesji Rady Powiatu w Jaśle
odbytej w dniu 24 maja 2018 r.

Sesji przewodniczył Robert Snoch – Przewodniczący Rady Powiatu w Jaśle.

Ad. 1. Otwarcie sesji.
Przewodniczący otworzył sesję, powitał radnych, Starostę, Zarząd Powiatu, pracowników Starostwa, dyrektorów jednostek powiatowych, zaproszonych gości oraz media.

Ad. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący na podstawie listy obecności, stwierdził, że w sesji bierze udział 19 radnych, więc Rada może podejmować uchwały i decyzje, będące przedmiotem obrad Rady.

Ad. 3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
Do tej pory nie wpłynęły żadne wnioski ani uwagi dotyczące protokołów.
Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół z L Sesji Rady Powiatu.
- w głosowaniu brało udział 19 radnych.
- za przyjęciem protokołu było 18 radnych,
- wstrzymał się od głosu 1 radny,
- głosów przeciwnych nie było.
Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół z LI Sesji Rady Powiatu.
- w głosowaniu brało udział 19 radnych.
- za przyjęciem protokołu było 18 radnych,
- wstrzymał się od głosu 1 radny,
- głosów przeciwnych nie było.
Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół z LII Sesji Rady Powiatu.
- w głosowaniu brało udział 19 radnych.
- za przyjęciem protokołu było 17 radnych,
- wstrzymało się od głosu 2 radnych,
- głosów przeciwnych nie było.
Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół z LIII Sesji Rady Powiatu.
- w głosowaniu brało udział 19 radnych.
- za przyjęciem protokołu było 18 radnych,
- wstrzymał się od głosu 1 radny,
- głosów przeciwnych nie było.

Ad. 4. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.
Przewodniczący przedstawił wniosek: Zarząd Powiatu w Jaśle zwraca się z wnioskiem o zmianę porządku obrad LIV Sesji Rady Powiatu w Jaśle, w dniu 24 maja 2018 roku, poprzez dodanie w pkt. 6, ppkt. b), k), l), które otrzymują brzmienie:
„b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016 – 2027 ”,
k) w sprawie powierzenia Gminie Dębowiec realizacji zadania własnego Powiatu Jasielskiego pn. „Budowa chodnika wraz z zabudową rowu w ciągu drogi powiatowej Nr 1877R Cieklin – Wola Cieklińska w miejscowości Cieklin (dotacja dla Gminy Dębowiec),
l) w sprawie powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania własnego Powiatu Jasielskiego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze – Potok polegająca na budowie chodnika w km 4 + 230 – 4 + 325 w miejscowości Tarnowiec”.
Pozostałe podpunkty pkt. 6 zmieniają odpowiednio swoją numerację.
Innych propozycji nie było, więc Przewodniczący poddał pod głosowanie wnioski Zarządu:
Wprowadzenie punktu b):
W głosowaniu brało udział 19 radnych.
- za wprowadzeniem punktu b) było 17 radnych,
- przeciwko był 1 radny,
- wstrzymał się od głosu 1 radny.
Wprowadzenie punktu k):
W głosowaniu brało udział 19 radnych.
- wniosek przyjęto jednogłośnie.
Wprowadzenie punktu l):
W głosowaniu brało udział 19 radnych.
- wniosek przyjęto jednogłośnie.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
4. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.
5. Wybór Komisji Wnioskowej.
6. Podjęcie uchwały:
a) w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2018 rok (Druk Nr 434).
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016 – 2027 (Druk Nr 449).
c) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle za rok obrotowy 2017 (Druk Nr 435).
d) w sprawie likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w N. Żmigrodzie (Druk Nr 436).
e) w sprawie ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Jasielski (Druk Nr 437).
f) zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania własnego Powiatu Jasielskiego pn. „Przebudowa dróg powiatowych Nr 1849R Wolica – Gliniczek – Sądkowa – Dobrucowa i Nr 1890 Gliniczek – Czeluśnica w miejsc. Gliniczek (Druk Nr 438).
g) w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Jasielskiego (Druk Nr 439).
h) w sprawie przyjęcia do realizacji „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Jasielskim na lata 2018 – 2020” (Druk Nr 440).
i) w sprawie przyjęcia do realizacji „Powiatowego Programu Profilaktycznego Promującego Prawidłowe Metody Wychowawcze w Rodzinach Zagrożonych Przemocą na lata 2018 – 2020” (Druk Nr 441).
j) w sprawie przyjęcia do realizacji „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018 – 2020” (Druk Nr 442 ).
k) powierzenia Gminie Dębowiec realizacji zadania własnego Powiatu Jasielskiego pn. „Budowa chodnika wraz z zabudową rowu w ciągu drogi powiatowej Nr 1877R Cieklin – Wola Cieklińska w miejscowości Cieklin” (Druk Nr 450).
l) powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania własnego Powiatu Jasielskiego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze – Potok polegająca na budowie chodnika w km 4+230 – 4+325 w miejscowości Tarnowiec” (Druk Nr 451).
7. Sprawozdanie Dyrektora PCPR w Jaśle z działalności za 2017 rok (Druk Nr 443).
8. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2017 r. dla powiatu jasielskiego (Druk Nr 444).
9. Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaśle o stanie bezpieczeństwa sanitarnego w Powiecie (Druk Nr 445).
10. Rozpatrzenie informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle o stanie bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej i zagrożenia pożarowego w Powiecie (Druk Nr 446).
11. Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2017 rok” (Druk Nr 447 ).
12. Stan dróg powiatowych – harmonogram prac na drogach (Druk Nr 448 ).
13. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
14. Interpelacje.
15. Wnioski i zapytania radnych.
16. Sprawy różne.
17. Zamknięcie obrad.

Ad. 5. Wybór Komisji Wnioskowej.
Radny Bogusław Kręcisz zgłosił do pracy w Komisji Wnioskowej Radnych: Mateusza Lechwara, Bożenę Macek – Lubaś, Tomasza Kaletę. Radni wyrazili zgodę na pracę
w Komisji.
W głosowaniu brało udział 19 radnych.
- skład Komisji przyjęto jednogłośnie.
Listę obecności podpisało kolejnych dwóch radnych.

Ad. 6. a) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2018 rok (Druk Nr 434).
Przewodniczący otworzył dyskusję.
Skarbnik Powiatu Teresa Połeć omówiła projekt uchwały oraz dwie autopoprawki przedłożone przez Zarząd Powiatu. Radni otrzymali autopoprawki: jedną przed posiedzeniami Komisji, drugą przed sesją.
Przewodniczący Komisji Finansowo – Budżetowej Franciszek Miśkowicz stwierdził, że Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Społecznej Mateusz Lechwar stwierdził, że Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały.
Przewodniczący Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu Janusz Przetacznik stwierdził, że Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Jan Urban stwierdził, że Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały w działach dotyczących Komisji.
Radny Janusz Przetacznik – otrzymujemy projekt uchwały dotyczący zmiany uchwały budżetowej na ten rok, w tym tematy, które już niejednokrotnie były omawiane,
a dotyczy to wydatków w dziale 900 czyli Ośrodka Ekologicznego w Ożennej. Przesuwamy wydatki na rok 2019, a praktycznie nie znamy jeszcze sytuacji finansowej powiatu jaka będzie w przyszłym roku. W konsekwencji tego jest też podejmowana dzisiaj uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej. Obawy jakie mieli radni podczas dyskusji na ten temat (od grudnia ub. roku) sprawdzają się, że wydatki te będzie ponosił powiat w przyszłej kadencji, nie znając rzeczywistej wartości zadania ani wysokości kosztów utrzymania obiektu. To utwierdza mnie w tym, aby głosować przeciwko tej uchwale, jak również przeciwko uchwale w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Więcej głosów w dyskusji nie było, więc Przewodniczący zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 20 radnych.
- za przyjęciem uchwały było 18 radnych,
- przeciwko było 2 radnych,
- głosów wstrzymujących się nie było.

Ad. 6. b) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016 – 2027 (Druk Nr 449).
Przewodniczący otworzył dyskusję.
Pani Skarbnik Powiatu Teresa Połeć omówiła projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Finansowo – Budżetowej Franciszek Miśkowicz stwierdził, że Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji społecznej Mateusz Lechwar stwierdził, że Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały.
Przewodniczący Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu Janusz Przetacznik stwierdził, że Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Jan Urban stwierdził, że Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały w działach dotyczących Komisji.
Więcej głosów w dyskusji nie było, więc Przewodniczący zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 20 radnych.
- za przyjęciem uchwały było 18 radnych,
- przeciwko było 2 radnych,
- głosów wstrzymujących się nie było.

Ad. 6. c) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle za rok obrotowy 2017 (Druk Nr 435).
Przewodniczący otworzył dyskusję.
Przewodniczący Komisji Finansowo – Budżetowej Franciszek Miśkowicz stwierdził, że Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Społecznej Mateusz Lechwar stwierdził, że Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały.
Przewodniczący Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu Janusz Przetacznik stwierdził, że Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały.
Dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Jaśle Michał Burbelka – sprawozdanie finansowe szpitala było badane przez niezależnego rewidenta, celem potwierdzenia rzetelności i zgodności wykonania tego sprawozdania. Rewident nie wnosił zastrzeżeń do tego sprawozdania.
Radny Janusz Przetacznik – na temat przyjmowania sprawozdań przez organ stanowiący było już wiele dyskusji. Zgłaszałem propozycje do zmian statutu, aby wraz ze sprawozdaniem finansowym nasza jednostka przedstawiała również sprawozdanie z działalności. Dopiero w tym roku po raz pierwszy Rada Powiatu będzie omawiać sprawozdanie finansowe i podejmować uchwałę o jego przyjęciu, a nie jak dotychczas robił to tylko Zarząd Powiatu. Art. 53 a ustawy o lecznictwie mówi o raporcie o sytuacji ekonomiczno – finansowej jednostki, którą dyrektor ma sporządzić do 31 maja. Dlaczego nie można było poczekać i rozpatrywać sprawozdanie finansowe i raport o sytuacji ekonomiczno – finansowej łącznie. Można byłoby wówczas w sposób merytoryczny i obiektywny dokonać oceny. Radni otrzymali dwa dokumenty, jednakże były one o tej samej treści, szkoda więc tylko papieru. Jeżeli szpital osiągnie wynik ujemny, to również ma obowiązek przedstawić program restrukturyzacji.
Mam pytania dotyczące sprawozdań:
Szpital w roku 2017 zaciągnął kredyt w wysokości 5 mln zł. Szpital miał uczestniczyć w kwestiach inwestycyjnych związanych z rozbudową i miała to być wspólna inwestycja, a okazało się, że absolutnie nie jest realizowana wspólnie tj. przez powiat i szpital. Okazało się również, że szpital ma zdolność kredytową i może zaciągać zobowiązania, bowiem w 2017 r. spłacił kredytem zobowiązania w kwocie ok. 1,2 mln zł. Pomimo zwiększonych przychodów niepokoi nas strata operacyjna. Nie widać skutecznych działań po stronie szpitala ograniczających wydatki. Na koniec roku szpital dysponował środkami pieniężnymi w kwocie 2.490.000 zł i mógł wspomóc powiat w prowadzonej inwestycji albo spłacić zobowiązania.
Mam pytanie dotyczące darowizn pieniężnych w 2017 r., w której pozycji zostały one wykazane i w jakiej są one wysokości.
Sprawa zatrudnienia – w sprawozdaniu jest informacja o zatrudnieniu w roku 2016 na poziomie 900 osób, a w roku 2017 - 920 osób. Mówimy tu o przeciętnym zatrudnieniu. Zwiększenie zatrudnienia występuje w obsłudze administracyjnej. Zwiększenie wynagrodzenia jest o kwotę prawie 4.235.000 zł. a jeżeli do tego dołożymy pochodne, to robi się nam już dość poważna kwota. Nie mamy również informacji jak zostały spożytkowane dotacje przekazane przez Starostwo na szpital. Składałem interpelacje dotyczące dodatkowego zatrudnienia Dyrektora szpitala. W 2016 roku Zarząd wprowadził ograniczenia w tym zakresie, natomiast nie wiem jak to było respektowane w 2017 r. – czy Pan Dyrektor podejmował dodatkowe zatrudnienie?
Dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Jaśle Michał Burbelka – odnośnie zatrudnienia – analiza nie była dokonana porównaniem rok do roku, a metodą średniego zatrudnienia i z tego jest różnica, bowiem rok do roku zatrudnienie wzrosło o 11,5 etatu, natomiast metodą średniego zatrudnienia liczba ta jest większa. W administracji i obsłudze zatrudnienie wzrosło o 2,5 etatu (dwa etaty to zastępstwa za długotrwałą nieobecność) a pół etatu to faktycznie przyjęty pracownik w związku z rozbudową szpitala. Na etatach lekarzy jest również wzrost 2,5 etatu, na etatach pielęgniarki jest niecały etat mniej. Zwiększenie zatrudnienia związane było również z tym, że zrezygnowaliśmy z umów „śmieciowych” i są osoby przyjęte na etat. Wzrost wynagrodzeń wiąże się z kilkoma elementami: wzrost pensji minimalnej, obowiązkowe podwyżki dla pracowników służby zdrowia, wzrost dodatków dla pielęgniarek i ratowników. Podwyżki dla pracowników wynoszą 4 % budżetu płac. Koszty działalności szpitala wynikają z tego, że otwieramy nowe oddziały, nowe poradnie, na dzień dzisiejszy nic nie zamykamy. Nie mamy na tyle lekarzy, że możemy im wstrzymać podwyżki czy też obniżyć pensje. Jest wybór – albo zamykamy poradnie, albo spełniamy niektóre żądania płacowe pracowników. To na pewno nie jest komfortowa sytuacja. W szeregu szpitali zamknięto oddziały, bowiem nie ma wystarczającej liczby lekarzy. Faktycznie mieliśmy na koniec roku prawie 2,5 mln zł, ale wiąże się to z potrzebą zabezpieczenia środków na wynagrodzenia, to nie były zapasy środków. Przed nami kryzys z lekarzami i pielęgniarkami i będziemy stali przed dylematem, czy zamykać przychodnie czy zwiększyć wynagrodzenie. Odnośnie straty w kwocie ok. 1,2 mln zł – gdyby NFZ zapłacił na koniec września, to strata nie przekraczałaby kwoty 600.000 zł. Dokonałem wyboru, że kosztem akceptowalnej straty utrzymaliśmy wszystkie oddziały w szpitalu i wszystkie przychodnie.
Z-ca Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle Beata Trzop – faktycznie szpital zaciągnął kredyt i spłacił zobowiązania wymagalne – pozostało 80.000 zł. Odnośnie środków na koniec roku, to one zabezpieczają nam wypłacanie wynagrodzenia do 10.01. następnego roku. Szpital otrzymuje środki w określonych transzach. Na zakup środków trwałych w 2017 r. szpital wydał ponad 900.000 zł. Otrzymaliśmy dotację od powiatu oraz gmin powiatu jasielskiego i z tego zakupiliśmy sprzęt dla szpitala.
Radny Adam Kmiecik – w projekcie uchwały zapisane jest, że ujemny wynik finansowy szpitala zostanie pokryty z przyszłych wpływów i przychodów szpitala. Coroczna strata zwiększa stratę skumulowaną – w jaki sposób Pan Dyrektor zamierza pokryć stratę z roku 2017. Jakie działania się przewiduje i jak będą one rozłożone
w czasie i do kiedy ta strata zostanie pokryta. Czy Pan Dyrektor wystąpił do Pana Burmistrza Miasta Jasła o umorzenie zaległości podatkowych czy też zwolnienie
z podatków od nieruchomości. Pomimo wzrostu przychodów nadal generujemy stratę. Czy wzrost wynagrodzeń był rozłożony równo pomiędzy poszczególne grupy zawodowe. Jakie kroki zamierza podjąć Pan Dyrektor w przyszłości, aby zapobiec kryzysowi braku lekarzy i pielęgniarek.
Dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Jaśle Michał Burbelka – w Polsce statystycznie jest około połowy mniej lekarzy niż w innych częściach Europy. Kryzys, jeżeli chodzi o lekarzy i pielęgniarki jest, ale na razie radzimy sobie. Staramy się pozyskać nowych lekarzy, ale to wiąże się ze stworzeniem odpowiednich warunków finansowych. Ogłaszamy się na stronach internetowych odnośnie potrzeb zatrudnienia nowych lekarzy. Zatrudniamy nowe pielęgniarki, ale mamy problem z położnymi. Nie jesteśmy w stanie wszystkich po równo obdzielić. Lekarzy jest mniej i mają konkretne żądania finansowe i albo ma się lekarza, albo lekarz odchodzi. Równości w dzieleniu nie ma i nie będzie. Jeżeli chodzi o likwidację straty to według zapowiedzi Ministra Zdrowia nakłady na służbę zdrowia wzrosną do 6 % PKB w ciągu 3 lat, tak więc będzie większy przychód z NFZ dla szpitala w formie ryczałtu. Szpital będzie otwierał oddział diabetologii oraz poradnie geriatryczną i neonatologiczną nie zwiększając zatrudnienia, a na to otrzymamy dodatkowe pieniądze z NFZ. Mam nadzieję, że w ten właśnie sposób pokryjemy stratę. Szpital stara się pozyskać nowych lekarzy, ale nie ma chętnych lekarzy do pracy na ginekologii, radiologii, anestezjologii.
Szpital co roku występuje do burmistrza miasta o dotację na zakup sprzętu. W tamtym roku szpital otrzymał w formie dotacji sto tysięcy złotych, dwa lata temu dwieście tysięcy złotych. Te dotacje, które są od burmistrza, mniej więcej równoważą podatek, który byśmy musieli zapłacić. Nie wystąpiłem do Burmistrza z wnioskiem o umorzenie podatku z tego względu, że wystąpiłem o dotację.
Radny Adam Kmiecik – Pan Dyrektor mówi, że stratę pokryje ze zwiększonego przychodu, ale przecież przychód zwiększa się co roku i nie udawało się do tej pory pokryć straty z roku poprzedniego, więc jak duży musi być wzrost przychodu aby tę stratę pokryć. Wzrost przychodu nie odzwierciedla się we wzroście dochodu.
Dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Jaśle Michał Burbelka – nie jestem w stanie w chwili obecnej na to pytanie odpowiedzieć. To nie jest tak, że są tylko koszty pewnych zabiegów operacyjnych, jeżeli zwiększymy ilość operacji to przełoży się to na większy ryczałt. Myślę, że w okresie trzech lat będziemy w stanie pokryć ujemny wynik finansowy.
Radny Janusz Przetacznik – radni otrzymali sprawozdanie finansowe i dodatkowe wyjaśnienia do tego sprawozdania, a to co nam przedstawia dyrektor szpitala mija się z danymi przedstawionymi w materiałach, a to on jest za to odpowiedzialny. Chodzi
o przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym z podziałem na grupy zawodowe i tam wyraźnie jest zapisane „pracownicy ogółem” wzrost o ponad 20-u pracowników. Ponawiam pytanie, dlaczego nie rozpatrujemy razem sprawozdania finansowego z raportem, który do 31 maja szpitala ma obowiązek przygotować? Na dzień dzisiejszy mamy mało czytelny obraz sytuacji w szpitalu.
Więcej głosów w dyskusji nie było, więc Przewodniczący zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 20 radnych.
- za przyjęciem uchwały było 16 radnych,
- przeciwko było 2 radnych,
- wstrzymało się od głosu 2 radnych.

Ad. 6. d) Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Nowym Żmigrodzie (Druk Nr 436).
Przewodniczący otworzył dyskusję.
Przewodniczący Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu Janusz Przetacznik stwierdził, że Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Jan Urban stwierdził, że Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały.
Więcej głosów w dyskusji nie było, więc Przewodniczący zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 19 radnych.
- uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Ad. 6. e) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Jasielski (Druk Nr 437).
Przewodniczący otworzył dyskusję.
Przewodniczący Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu Janusz Przetacznik stwierdził, że Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Jan Urban stwierdził, że Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały.
Radca prawny – w ostatnich dniach zmieniła się podstawa prawna dotycząca publikacji Karty Nauczyciela, jest nowy opublikowany tekst jednolity.
Więcej głosów w dyskusji nie było, więc Przewodniczący zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 20 radnych.
- uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Ad. 6. f) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania własnego Powiatu Jasielskiego pn. „Przebudowa dróg powiatowych Nr 1849R Wolica – Gliniczek – Sądkowa – Dobrucowa i Nr 1890 Gliniczek – Czeluśnica w miejsc. Gliniczek (Druk Nr 438).
Przewodniczący otworzył dyskusję.
Przewodniczący Komisji Finansowo – Budżetowej Franciszek Miśkowicz stwierdził, że Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały.
Przewodniczący Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu Janusz Przetacznik stwierdził, że Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały.
Więcej głosów w dyskusji nie było, więc Przewodniczący zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 20 radnych.
- uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Ad. 6. g) Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Jasielskiego (Druk Nr 439).
Przewodniczący otworzył dyskusję.
Starosta omówił projekt uchwały oraz autopoprawkę Zarządu do projektu uchwały, która wynika z propozycji Komisji Rady Powiatu.
Przewodniczący Komisji Społecznej Mateusz Lechwar stwierdził, że Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały.
Przewodniczący Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu Janusz Przetacznik stwierdził, że Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały. Mam tylko wątpliwość czy zapis w uchwale – „co najmniej 30 mieszkańców” jest prawidłowy. Wydaje mi się, że powinien być zapis o mieszkańcach posiadających czynne prawo wyborcze.
Radna Dorota Woźniak – na Komisji Rozwoju dyskutowaliśmy jeszcze nad § 2 załącznika do uchwały aby był zapis: „Zarząd Powiatu przeprowadza konsultacje społeczne na wniosek:” Wówczas nie ma możliwości nie przeprowadzenia konsultacji społecznych. Dlaczego ten wniosek nie został uwzględniony.
Radny Mariusz Sepioł – na Komisji miałem wątpliwości gdy był zapis, że Zarząd Powiatu decyduje o konsultacjach. Dałem wówczas przykład zadań w Ożennej
i Trzcinicy, których Zarząd na pewno nie chciałby poddać konsultacjom. Te konsultacje powinny komuś służyć.
Więcej głosów w dyskusji nie było, więc Przewodniczący zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 19 radnych.
- za przyjęciem uchwały było 11 radnych,
- przeciwko było 7 radnych,
- wstrzymał się od głosu 1 radny.
Radny Franciszek Miśkowicz – głosowałem przeciw ze względu na to, że Radna Dorota Woźniak zadała pytanie, na które nie otrzymała odpowiedzi. Mógł ktoś z Zarządu odpowiedzieć na zadane przez Radą pytanie.

Ad. 6. h) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Jasielskim na lata 2018 – 2020” (Druk Nr 440).
Przewodniczący otworzył dyskusję.
Przewodniczący Komisji Społecznej Mateusz Lechwar stwierdził, że Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały.
Przewodniczący Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu Janusz Przetacznik stwierdził, że Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały. Komisja stwierdziła, ze środków nie ma za wiele, ale staramy się realizować zadania ustawowe.
Więcej głosów w dyskusji nie było, więc Przewodniczący zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 20 radnych.
- uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Ad. 6. i) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji „Powiatowego Programu Profilaktycznego Promującego Prawidłowe Metody Wychowawcze w Rodzinach Zagrożonych Przemocą na lata 2018 – 2020” (Druk Nr 441).
Przewodniczący otworzył dyskusję.
Przewodniczący Komisji Społecznej Mateusz Lechwar stwierdził, że Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały.
Przewodniczący Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu Janusz Przetacznik stwierdził, że Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały.
Więcej głosów w dyskusji nie było, więc Przewodniczący zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 16 radnych.
- uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Ad. 6. j) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018 – 2020” (Druk Nr 442 ).
Przewodniczący otworzył dyskusję.
Przewodniczący Komisji Społecznej Mateusz Lechwar stwierdził, że Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały.
Przewodniczący Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu Janusz Przetacznik stwierdził, że Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały.
Radny Mariusz Sepioł – w większości krajów mówi się o przemocy domowej, a u nas mówi się o przemocy w rodzinie, a nie każda przemoc w domu jest przemocą w rodzinie. Zwracałem już na to uwagę, ale nadal stosuje się to słownictwo.
Więcej głosów w dyskusji nie było, więc Przewodniczący zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 17 radnych.
- uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Ad. 6. k) Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Dębowiec realizacji zadania własnego Powiatu Jasielskiego pn. „Budowa chodnika wraz z zabudową rowu w ciągu drogi powiatowej Nr 1877R Cieklin – Wola Cieklińska w miejscowości Cieklin” (Druk Nr 450).
Przewodniczący otworzył dyskusję.
Wicestarosta Jasielski Tadeusz Gorgosz omówił projekty uchwał [6 k) i 6 l)].
Więcej głosów w dyskusji nie było, więc Przewodniczący zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 19 radnych.
- uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Ad. 6. l) Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania własnego Powiatu Jasielskiego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze – Potok polegająca na budowie chodnika w km 4+230 – 4+325 w miejscowości Tarnowiec” (Druk Nr 451).
Przewodniczący otworzył dyskusję, głosów w dyskusji nie było, więc Przewodniczący zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 18 radnych.
- uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Ad. 7. Sprawozdanie Dyrektora PCPR w Jaśle z działalności za 2017 rok (Druk Nr 443).
Radni otrzymali sprawozdanie w materiałach na sesję.
Radny Mariusz Sepioł – kiedy i jakie były kontrole w WTZ, jakie wnioski i konsekwencje wynikły z tych kontroli i jakie straty były wykazane. Terminy kontroli należy skorelować z terminami odwołania poprzedniego dyrektora i powołania nowego dyrektora. Czy Pani Dyrektor PCPR czegoś się obawia i czy jest wywierana na nią presja. Czy Dyrektor PCPR ma wizję rozwiązania problemu finansowego związanego z PCPR.
Etatowy Członek Zarządu Powiatu Andrzej Stachurski – radny zadał dużo różnych pytań i otrzyma na nie odpowiedź na piśmie.
Barbara Lechowska Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – kontrole finansowe przeprowadzono zgodnie z ustawą i te kontrole są każdego roku przeprowadzane przez pracowników PCPR. Jeżeli chodzi o Warsztaty Terapii Zajęciowej, to po przeprowadzonej rekontroli, która była w lutym tego roku, warsztatom została przypisana do zwrotu kwota 6,5 tys. zł. Jeżeli chodzi o pozostałą działalność Stowarzyszenia, PCPR nie ma w tym temacie informacji. Chciałam jeszcze dodać, że nie jestem w żaden sposób i przez nikogo zastraszana.

Ad. 8. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2017 r. dla powiatu jasielskiego. (Druk Nr 444).
Radni otrzymali ocenę w materiałach przesłanych na sesję.
Barbara Lechowska Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – przedstawiła w skrócie ocenę zasobów pomocy społecznej.
Radni nie zadawali pytań.

Ad. 9. Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaśle o stanie bezpieczeństwa sanitarnego w Powiecie (Druk Nr 445).
Radni otrzymali informację w materiałach przesłanych na sesję.
Radni nie zadawali pytań.

Ad. 10. Rozpatrzenie informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle o stanie bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej i zagrożenia pożarowego w Powiecie (Druk Nr 446).
Radni otrzymali informację w materiałach przesłanych na sesję.
Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle Marek Górniak przedstawił krotką prezentację. Radni nie zadawali pytań.

Ad. 11.Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2017 rok” (Druk Nr 447 ).
Radni otrzymali sprawozdanie w materiałach przesłanych na sesję. Radni nie zadawali pytań.

Ad. 12. Stan dróg powiatowych – harmonogram prac na drogach (Druk Nr 448 ).
Radni otrzymali harmonogram prac w materiałach przesłanych na sesję. Radni nie zadawali pytań.

Ad. 13. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
Radny Janusz Przetacznik – zwracam uwagę, że otrzymujemy enigmatyczne informacje dotyczące realizacji uchwał.
- Np. uchwała z 27.03. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego dla drogi 992. Realizacja tej uchwały wygląda w ten sposób, że przekazano ją do Wydziału Inwestycji i do Wydziału Finansowo – Księgowego. Oczekiwałem informacji np. że w dniu takim a takim zawarto porozumienie bądź umowę. To nie jest żadna informacja o realizacji uchwał. Trzeba precyzyjnie określić jak dana uchwała jest realizowana i jakie będą efekty.
- Zmiana Regulaminu Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle – nie ma informacji czego zmiany dotyczyły.
- Zarząd zdecydował o zaskarżeniu do WSA w Rzeszowie postanowienia SKO w Krośnie o uchyleniu w całości postanowienia Zarządu Powiatu w Jaśle o odmowie uzgodnienia projektu MPZP Miasta Jasła dla obszaru „Lwowska – Towarowa”, powołując się na analizy przedłożone m.in. przez Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle. Chciałbym się dowiedzieć jakie były przyczyny zaskarżenia do WSA postanowienia SKO i proszę przekazać informację na ten temat radnym.
- Zarząd w dniu 20 marca br. zdecydował o zwiększeniu środków finansowych
w wysokości 676.446 zł na zadaniu pn. „Przebudowa stadionu sportowego
z rozbudową obiektów lekkoatletycznych przy Zespole Szkół w Trzcinicy”. Przecież Rada Powiatu podejmowała decyzję później. Jak widać Zarząd decyduje o wydatkach i stawia Radę przed faktami dokonanymi. Nie otrzymaliśmy również informacji
o przedłużeniu terminu związania ofertą o kolejne 15 dni w postępowaniu na wykonanie robót budowlanych przy przebudowie stadionu w Trzcinicy. Zarząd jest zobowiązany przestawiać tego typu informacje Radzie podczas sesji zwyczajnych. Odpowiedzi na interpelacje Zarząd udziela zgodnie z naszym statutem najpóźniej na następnej sesji zwyczajnej i Zarząd z tego korzysta zwołując tylko sesje nadzwyczajne, aby udzielać jak najmniej informacji. Po raz kolejny potwierdza się, że dla Zarządu, Rada Powiatu nie jest partnerem. Podczas dyskusji nad projektem uchwały dotyczącym szpitala nie udzielono nam odpowiedzi na zadane pytania i nie wyczerpujemy tematu, tylko głosujemy. Trudno więc w takiej sytuacji dyskutować nad projektami uchwał. Udzielając odpowiedzi na piśmie zamykamy krąg osób, które otrzymują informację. Dlatego też przesłałem Radnym odpowiedź na interpelację przeze mnie złożoną na sesji. Od następnej kadencji to się zmieni, bowiem odpowiedź ma być umieszczona na stronie internetowej. Myślę, że Pan Przewodniczący Komisji Statutowej zajmie się wreszcie zmianami w statucie.
- Zarząd wyraził zgodę na wprowadzenie w roku szkolnym 2018/2019 proponowanych innowacji pedagogicznych w I LO, II LO, ZST, ZSUiS, ZS Nr 4, LO w Kołaczycach oraz na ich sfinansowanie w kwocie 31.853,12 zł z budżetu Powiatu Jasielskiego. Miałbym prośbę, aby zajęła się tym odpowiednia Komisja. Jakie z tego będą efekty?
- Zarząd zdecydował o powołaniu eksperta w dziedzinie pomocy publicznej w zakresie realizacji przedsięwzięć ze środków pomocowych w związku z projektem pn. „Młodzieżowy Dom Kultury – Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Ożennej”. Ile zapłaciliśmy i co z tej ekspertyzy wynika.
Tych pytań jest jeszcze więcej, ale nie ma sensu ich zadawać bowiem nie uzyskamy na nie odpowiedzi.
Starosta Jasielski Adam Pawluś – odpowiemy na wszystkie pytania pisemnie i będą to odpowiedzi wyczerpujące.
Odnośnie środków pomocowych dla Województwa Podkarpackiego – nie podpisaliśmy jeszcze porozumienia i być może okaże się, że w części podjęta uchwała może być bezprzedmiotowa. Województwo Podkarpackie wraz z partnerem Słowackim otrzyma dofinansowanie w kwocie 3 mln euro. Przetarg zostanie ogłoszony w najbliższych dniach i inwestycja będzie realizowana.
Na pewno nie boimy się pytań i nie boimy się odpowiedzi na nie, działamy jako samorząd w interesie publicznym, transparentnie.
Odnośnie ekspertyzy dla ośrodka w Ożennej – dotyczyło to kwestii kwalifikalności naszych wydatków, czy też pobierania opłat np. za noclegi, wynikających z naszych kosztów. Mamy odpowiedź, że nie jest to prowadzenie działalności gospodarczej i ta opinia była nam pomocna w rozmowach z NFOŚiGW. Przesunięcie środków dla Ożennej wynika z technicznych spraw. Jeżeli uda się nam podpisać umowę w lipcu i rozpisać przetarg to podpisanie umowy z wykonawcą będzie w październiku. Chcielibyśmy wykonać nowe pokrycie dachowe, a to by zabezpieczyło front robót na zimę. Większość tych robót będzie wewnątrz budynku.
Radny Mariusz Sepioł – czy ekspert z punktu 12 protokołu z dnia 20 marca to ten sam ekspert co z protokołu z dnia 27 marca pkt 3.
Starosta Jasielski Adam Pawluś – to jest ten sam ekspert.
Radny Mariusz Sepioł – proszę o wytłuszczanie w protokole kwestii deklaracji Zarządu, że odpowiedzi będą udzielane na piśmie na zadawane pytania.

Ad. 14. Interpelacje.
Radni nie składali interpelacji.

Ad. 15. Wnioski i zapytania radnych.
Radna Dorota Woźniak - wnoszę o zmianę zapisu w uchwale dotyczącej trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w § 2 pkt 1 poprzez nadanie mu brzmienia:
„Zarząd Powiatu przeprowadza konsultacje społeczne z inicjatywy własnej lub na wniosek:”
Radna Dorota Woźniak złożyła wniosek w sprawie udzielania odpowiedzi zadawanych przez Radnego w trakcie dyskusji nad projektem uchwały:
Wnioskuję o udzielanie odpowiedzi na pytania radnych w trakcie dyskusji zapowiadanej przez Przewodniczącego Rady nad projektami uchwał ustnie w trakcie dyskusji. W formie pisemnej na pisemny wniosek radnego w sprawie wątpliwości, które nie dadzą się wyjaśnić w danym momencie.
Radny Franciszek Miśkowicz – chodziło tu tylko o to, aby została udzielona odpowiedź na zadane pytanie przez Radną Dorotę Woźniak.
Radny Stanisław Mlicki – co będzie zrobione ze spaloną wiatą w Parku Edukacji w Foluszu. Zbliża się sezon urlopowy i dobrze byłoby, gdyby wiata ta została odbudowana i dostępna dla ludzi.
Etatowy Członek Zarządu Powiatu Andrzej Stachurski – w tej chwili zostały wysłane zapytania do wykonawców, czekamy na oferty i będziemy przystępować do pracy.

Ad. 16. Sprawy różne.
Radni nie zabierali głosu.

Ad. 17. Zamknięcie obrad.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął LIV Sesję Rady Powiatu w Jaśle o godz. 11.15.

Protokolant

Dorota Szewczyk

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony.
Dodane załączniki
środa, 20, czerwiec 2018 09:01 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. wtorek, 07, sierpień 2018 12:53 Paweł Szot