Protokół Nr LV/2018 z LV Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 5 czerwca 2018 r.

Sesji przewodniczył Robert Snoch – Przewodniczący Rady Powiatu w Jaśle.

Ad. 1. Otwarcie sesji.

Przewodniczący otworzył sesję, powitał radnych, Starostę, Zarząd Powiatu, pracowników Starostwa, dyrektorów jednostek powiatowych, zaproszonych gości oraz media.

Przewodniczący odczytał wniosek Zarządu Powiatu w Jaśle:

Zarząd Powiatu w Jaśle zgodnie z art. 15 ust. 7 ustawy o samorządzie powiatowym oraz § 13 ust. 2 Statutu Powiatu Jasielskiego zwraca się z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Jaśle z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Wybór Komisji Wnioskowej.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2018 r. (Druk Nr 452).
  5. Zamknięcie obrad.

Uzasadnienie

Wniosek o zwołanie Sesji Nadzwyczajnej Rady Powiatu w Jaśle wynika z konieczności zabezpieczenia w Uchwale budżetowej środków finansowych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jaśle, w celu zabezpieczenia funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jaśle.

Ad. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

Przewodniczący na podstawie listy obecności, stwierdził, że w sesji bierze udział 19 radnych, więc Rada może podejmować uchwały i decyzje, będące przedmiotem obrad Rady.

Ad. 3. Wybór Komisji Wnioskowej.

Do pracy w Komisji Wnioskowej Radny Andrzej Stachurski zaproponował Radnych: Jana Urbana, Adama Kmiecika, Mateusza Lechwara. Radni wyrazili zgodę na pracę w Komisji.

Przewodniczący poddał pod głosowanie skład Komisji Wnioskowej.

W głosowaniu brało 19 radnych.

- skład Komisji przyjęto jednogłośnie.

Ad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na  2018 r. (Druk Nr 452).

Przewodniczący otworzył dyskusję.

Starosta Jasielski Adam Pawluś – Zarząd Powiatu podjął szybką decyzję w związku z trudną sytuacją Stowarzyszenia prowadzącego WTZ, które jest obecnie pod zarządem komisarycznym. Zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne. Działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Stowarzyszenie mogłyby ulec zablokowaniu. Zadłużenie Stowarzyszenia nie powstało w związku z działalnością WTZ, ale w związku z prowadzeniem Zakładu Aktywizacji Zawodowej. Wzorując się na innych rozwiązaniach na terenie kraju w celu zabezpieczenia funkcjonowania WTZ w Jaśle, Zarząd Powiatu wyszedł z propozycją, aby WTZ prowadziło SOSW w Jaśle. Nie spowoduje to żadnych zmian w budżecie powiatu, bowiem WTZ będą finansowane z Funduszu Rehabilitacji oraz 10 % z budżetu Powiatu. Cała trudność polega na tym, aby zachować kontynuację funkcjonowania tych Warsztatów i dlatego prosimy o szybkie procedowanie tej uchwały. Zwracamy się również do Burmistrza i Rady Miasta Jasła o użyczenie nieodpłatne pomieszczeń, w których te warsztaty funkcjonują.

Pani Teresa Połeć Skarbnik Powiatu – omówiła projekt uchwały.

Radny Franciszek Miśkowicz – to jest ratowanie sytuacji kryzysowej, ale są przecież osoby, które odpowiadały za funkcjonowanie tych warsztatów i jakie są w tej chwili, wobec tych osób podejmowane działania za doprowadzenie do tej sytuacji.

Starosta Jasielski Adam Pawluś – główną księgową w ZAZ była Pani, która pracowała w PCPR, została zwolniona i toczy się z jej pozwu postepowanie w Sądzie Pracy o przywrócenie do pracy. Toczy się postępowanie prokuratorskie wobec funkcjonowania ZAZ. Jeżeli chodzi o WTZ, to nasza kontrola wykazała jedno uchybienie na kwotę 6.600 zł i wystąpiliśmy o zwrot tej kwoty. Większych nieprawidłowości w funkcjonowaniu WTZ nie stwierdzono. Konsekwencje wobec ZAZ będą wyciągnięte w postępowaniach prowadzonych przez inne instytucje.

Radny Grzegorz Pers – co będzie z osobami, które uczestniczyły w zajęciach w Zakładzie Aktywizacji Zawodowej, a to są osoby niepełnosprawne, które miały tam możliwość pracy i zarabiania pieniędzy. To nie jest ich wina, ale osób zarządzających.

Radny Janusz Przetacznik – mam pytanie dotyczące uchwały, a mianowicie zmiany planu dochodów, bowiem  jak wynika z projektu uchwały, to są ekstra pieniądze, które wprowadzamy do budżetu.

Pani Teresa Połeć Skarbnik Powiatu – WTZ były i są finansowane w 90 % ze środków PFRON a 10 % dokładał Powiat. Dotychczas prowadziło WTZ Stowarzyszenie więc było to finansowanie pozabudżetowe. Obecnie WTZ będzie prowadziła nasza jednostka to musimy to przyjąć do budżetu. Jeżeli Rada przyjmie dzisiejszą uchwałę, to w projekcie budżetu na 2019 rok pojawi się już cała kwota należnych środków.

Radny Janusz Przetacznik – czy Zarząd Powiatu podjął działania i uzgodnienia z PFRON związane z prowadzeniem tych zadań przez naszą jednostkę, czy to będzie się odbywało na podstawie umowy, zlecenia, porozumienia. Czy te formalne działania Powiat już wypełnił. Czy jest już zmieniony Statut naszej jednostki odnośnie prowadzenia WTZ.

Dwa lata temu Komisja Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu wizytowała obiekt, w którym mieszczą się WTZ i jedną z naszych propozycji było, abyśmy ten obiekt przejęli od miasta Jasła (np. zamiana za budynek Bursy), bo tam są przecież realizowane zadania powiatu. Powinniśmy patrzeć na nasze zadania perspektywicznie i starać się zabezpieczyć niezbędne lokale na realizację zadań przynależnych Powiatowi.

Pani Krystyna Dzik – Dyrektor SOSW w Jaśle – jeżeli chodzi o przejęcie prowadzenia WTZ to Rada Pedagogiczna w dniu wczorajszym przyjęła aneks do Statutu, w którym jest zapis, że w strukturze SOSW znajdują się WTZ jako placówka samodzielna ze swoim kierownikiem.

Radny Mariusz Sepioł – czy służby zewnętrzne interesowały się tymi problemami, proszę o bliższe informacje dotyczące problemów finansowych, o jakich kwotach jest obecnie mowa. Czy w skali kraju wiele jest przypadków, że te zadania realizują samorządy, a nie stowarzyszenia.

Starosta Jasielski Adam Pawluś – jeżeli chodzi o WTZ to łączy nas tylko umowa ze Stowarzyszeniem i tu nie ma nieprawidłowości. ZAZ był finansowany przez Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie i my nie mamy oficjalnych informacji na ten temat. Nieoficjalnie mówi się, że do zwrotu jest 900.000 zł środków z PFRON, 300.000 do Województwa Podkarpackiego, są zobowiązania wobec ZUS na kwotę ok. 200.000 zł jak również są zobowiązania wobec pracowników i uczestników ZAZ na kwotę ponad 100.000 zł. Ten problem nie dotyczy Powiatu, tylko Stowarzyszenia. Rozmawiałem z Wiceprezesem PFRON i istnieje możliwość umorzenia należności podlegających zwrotowi. Jest wola, aby utworzyć nowe Stowarzyszenie, którego założycielami będą rodzice osób niepełnosprawnych.

Radny Franciszek Miśkowicz – czy my jako samorząd stoimy z boku tej sprawy, czy nie mieliśmy wcześniej odpowiednich mechanizmów, aby prowadzić właściwy nadzór. Te kwoty są porażające i wynika z tego, że to funkcjonowało na dziko.

Radny Janusz Przetacznik – czy uległa rozwiązaniu umowa ze Stowarzyszeniem, jeżeli tak to z jakimi skutkami i na jakich warunkach oraz w jakim terminie. Czy sprawy z finansowaniem z PFRON WTZ  są już dopięte, czy dopiero po dzisiejszej sesji będą te sprawy załatwiane. Chciałbym, aby informacja dla radnych była kompletna.

Inny ważny temat, o którym już mówiłem to sprawa budynku, który będziemy mieli w użyczeniu. Należy czynić starania w kierunku przejęcia budynku, bo realizowane są tam zadania powiatu. Mamy nieruchomości i budynki, które od lat stoją niewykorzystane (Dom Kultury Rafinerii). Poddaję pod rozwagę rozpatrzenie tej sprawy, przygotujmy sobie „mapę drogową” w tej kwestii a nie działajmy awaryjnie.

Starosta Jasielski Adam Pawluś – trudno nam było podjąć zdecydowane działania, musieliśmy poczekać na decyzję Wysokiej Rady. Mamy wstępne porozumienia, które umożliwią nam szybkie działania. Mamy uzgodnione rozwiązanie umowy za porozumieniem więc będzie dalsza możliwość kontynuowania finansowania WTZ i dlatego też musimy skorzystać z tych pomieszczeń, w których WTZ są obecnie. Opinia PFRON w Rzeszowie jest pozytywna i będzie możliwe dalsze finansowanie WTZ, jeżeli dopniemy wszystkie formalności. Pracownicy z WTZ będą pracownikami samorządowymi, będą zatrudnieni na nowych umowach o pracę. Będę próbował rozmawiać na temat budynku z Burmistrzem, ale w terminie późniejszym. Spotykaliśmy się z rodzicami i pracownikami i w zakresie naszego działania jest bardzo pozytywny odbiór.

Radny Stanisław Mlicki – chciałbym przestrzec przed remontowaniem Rafineryjnego Domu Kultury dla potrzeb niepełnosprawnych. Koszt takich prac byłby niewspółmiernie wysoki.

Radny Janusz Przetacznik – przyjmując dzisiejszą uchwałę dajemy Zarządowi kredyt zaufania i chciałbym aby zdecydowano, czy te warsztaty będzie prowadziła jednostka powiatowa, czy też po nowym roku będziemy szukać innego podmiotu. Proponowaliśmy jako Komisja Rozwoju Gospodarczego przejęcie budynku przy Wincentego Pola w rozliczeniu przekazanego budynku Bursy. Na dzień dzisiejszy mielibyśmy problem rozwiązany. Chciałbym, aby Zarząd poinformował Radę jak będzie chciał rozwiązać te problemy i kiedy to nastąpi.

Radny Jan Urban – temat jest naprawdę wrażliwy, dotyczy ludzi niepełnosprawnych. Przekazanie WTZ do SOSW jest według mnie optymalnym rozwiązaniem. Sprawa dotyczy 55 osób pokrzywdzonych przez los. Na dzień dzisiejszy najważniejsze jest uruchomienie tej jednostki bez zbędnej zwłoki. Uważam, że prowadzenie WTZ przez naszą jednostkę budżetową uchroni nas od nieprawidłowości przekazywania dotacji. Wskazał, że WTZ są obecnie prowadzone w budynku, który jest własnością miasta Jasła, położonym w Sobniowie.

Starosta Jasielski Adam Pawluś – środki, które przekazalibyśmy do Stowarzyszenia, mogłyby być przejęte na rzecz wierzycieli.

Przewodniczący Komisji Społecznej Mateusz Lechwar stwierdził, że Komisja pozytywnie jednogłośnie opiniuje projekt uchwały.

Radny Adam Kmiecik – nie było woli ze strony samorządu aby te WTZ dobrze prowadzić. Warto jednak się zastanowić jak to powinno wyglądać. Jeżeli SOSW przyjmuje WTZ do prowadzenia na dłuższy okres, to należy się jednak zastanowić, czy nie przejąć budynku i tam inwestować. Na dzień dzisiejszy trzeba gasić pożar, ale trzeba się jednak zastanowić jak działać na przyszłość.

Więcej głosów w dyskusji nie było, więc Przewodniczący zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu brało udział 19 radnych.

- za przyjęciem uchwały było 18 radnych,

- wstrzymał się od głosu 1 radny,

- głosów przeciwnych nie było.

Ad. 5.  Zamknięcie obrad.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął LV Nadzwyczajną Sesję Rady Powiatu w Jaśle o godz. 9.15.

    Protokolant

Dorota Szewczyk

 

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony.
Dodane załączniki
środa, 20, czerwiec 2018 09:02 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. wtorek, 07, sierpień 2018 12:54 Paweł Szot