Protokół Nr LVII/2018 z LVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Jaśle  odbytej w dniu 26 czerwca 2018 r.

Sesji przewodniczył Robert Snoch – Przewodniczący Rady Powiatu w Jaśle.

Ad. 1. Otwarcie sesji.
Przewodniczący Rady otworzył sesję, powitał radnych, Starostę, Zarząd Powiatu, pracowników Starostwa, dyrektorów jednostek powiatowych, zaproszonych gości oraz media.
Przewodniczący przedstawił wniosek Zarządu Powiatu o zwołanie Sesji Nadzwyczajnej:
Zarząd Powiatu w Jaśle, zgodnie z art. 15 ust. 7 ustawy o samorządzie powiatowym oraz § 13 ust. 2 Statutu Powiatu Jasielskiego, zwraca się z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Jaśle z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Wybór Komisji Wnioskowej.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu pn. „Instalacja odnawialnych źródeł energii – fotowoltaika i pompy ciepła do wspomagania ogrzewania wody na budynkach wielomieszkaniowych, produkcyjnych i budynkach użyteczności publicznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
b) zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2018 r.,
c) zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania własnego Powiatu Jasielskiego pn. „Budowa chodnika i utwardzenie pobocza drogi powiatowej Nr 1892R Tarnowiec – Wrocanka – Piotrówka w miejscowości Wrocanka”,
d) wyrażenia zgody na zaciągnięcie na 2019 rok zobowiązania na pokrycie kosztów związanych z zakupem gazu dla Starostwa Powiatowego w Jaśle oraz dla jednostek organizacyjnych Powiatu Jasielskiego,
e) wyrażenia zgody na używanie herbu Powiatu Jasielskiego przez Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Krośnie.
5. Zamknięcie obrad.

Uzasadnienie

Wniosek o zwołanie Sesji Nadzwyczajnej Rady Powiatu w Jaśle wynika między innymi z konieczności podjęcia przez Radę Uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu pn. „Instalacja odnawialnych źródeł energii – fotowoltaika i pompy ciepła do wspomagania ogrzewania wody na budynkach wielomieszkaniowych, produkcyjnych i budynkach użyteczności publicznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, która będzie podstawą do ubiegania się o 85% dofinansowania do realizacji powyższego projektu.
Przewodniczący przedstawił wniosek Zarządu Powiatu o zmianę porządku obrad LVII Sesji Rady Powiatu w Jaśle:
„Zarząd Powiatu w Jaśle zwraca się z wnioskiem o zmianę porządku obrad LVII Sesji Rady Powiatu w Jaśle, w dniu 26 czerwca 2018 roku, poprzez dodanie w pkt. 4, ppkt. c), d), e), f), i g) które otrzymują brzmienie:
„c) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016 – 2027 ”,
d) udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego,
e) wyrażenia zgody na zaciągnięcie na 2019 rok zobowiązań finansowych na udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego,
f) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gruntowej znajdującej się w użytkowaniu Szpitala Specjalistycznego w Jaśle,
g) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Jasielskiego
Pozostałe podpunkty pkt. 4 zmieniają odpowiednio swoją numerację”.
Przewodniczący zaproponował przegłosowanie wniosku Zarządu an bloc, jeżeli będzie głos przeciwny, to będziemy głosować przyjęcie każdej zmiany osobno. Radni nie zgłaszali sprzeciwu.
W głosowaniu brało udział 17 radnych.
- za przyjęciem wniosku Zarządu było 16 radnych,
- wstrzymał się od głosu 1 radny,
- głosów przeciwnych nie było.

Program LVII Sesji Rady Powiatu w Jaśle po przyjętych zmianach:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Wybór Komisji Wnioskowej.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu pn. „Instalacja odnawialnych źródeł energii – fotowoltaika i pompy ciepła do wspomagania ogrzewania wody na budynkach wielomieszkaniowych, produkcyjnych i budynkach użyteczności publicznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (Druk nr 456).
b) zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2018 r. (Druk nr 457).
c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016 – 2027 (Druk nr 461).
d) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego (Druk nr 462).
e) w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie na 2019 rok zobowiązań finansowych na udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego (Druk nr 463).
f) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gruntowej znajdującej się w użytkowaniu Szpitala Specjalistycznego w Jaśle (Druk nr 464).
g) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Jasielskiego (Druk nr 465).
h) zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania własnego Powiatu Jasielskiego pn. „Budowa chodnika i utwardzenie pobocza drogi powiatowej Nr 1892R Tarnowiec – Wrocanka – Piotrówka w miejscowości Wrocanka” (Druk nr 458).
i) wyrażenia zgody na zaciągnięcie na 2019 rok zobowiązania na pokrycie kosztów związanych z zakupem gazu dla Starostwa Powiatowego w Jaśle oraz dla jednostek organizacyjnych Powiatu Jasielskiego (Druk nr 459).
j) wyrażenia zgody na używanie herbu Powiatu Jasielskiego przez Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Krośnie (Druk nr 460).
5. Zamknięcie obrad.

Ad. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący na podstawie listy obecności, stwierdził, że w sesji bierze udział 17 radnych, więc Rada może podejmować uchwały i decyzje, będące przedmiotem obrad Rady.

Ad. 3. Wybór Komisji Wnioskowej.
Do pracy w Komisji Wnioskowej Radny Mateusz Lechwar zgłosił Radnych: Marka Biernackiego, Stanisława Mlickiego, Józefa Rosoła. Radni wyrazili zgodę na pracę w Komisji.
W głosowaniu brało udział 17 radnych.
- skład Komisji przyjęto jednogłośnie.

Ad. 4 a) Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu pn. „Instalacja odnawialnych źródeł energii – fotowoltaika i pompy ciepła do wspomagania ogrzewania wody na budynkach wielomieszkaniowych, produkcyjnych i budynkach użyteczności publicznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (Druk nr 456).
Przewodniczący otworzył dyskusję.
Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej PAX Naftobudowa Artur Gomułka – projekt ten jest realizowany przez Spółdzielnię PAX Naftobudowa oraz firmę Tubus z Tarnowca i Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jaśle. Powiat Jasielski wejdzie w miejsce Stowarzyszenia realizując projekt na budynku zajmowanym przez WTZ. Wkład własny to kwota 23.000 zł, a zamontowana instalacja będzie o mocy 13,5 kw.
Radny Franciszek Miśkowicz – jakie jest dofinansowanie tego projektu?
Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej PAX Naftobudowa Artur Gomułka – dofinasowanie do projektu wynosi 53.000 zł.
Więcej głosów w dyskusji nie było, więc Przewodniczący zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 17 radnych.
- uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Ad. 4 b) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2018 r. (Druk nr 457). Zarząd przedłożył autopoprawkę do projektu uchwały. Radni otrzymali autopoprawkę i projekt uchwały po zmianach przed sesją.
Przewodniczący otworzył dyskusję.
Pani Skarbnik Powiatu Teresa Połeć – omówiła projekt uchwały oraz autopoprawkę Zarządu.
Więcej głosów w dyskusji nie było, więc Przewodniczący zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 17 radnych.
- uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Ad. 4 c) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016 – 2027 (Druk nr 461).
Przewodniczący otworzył dyskusję.
Pani Skarbnik Powiatu Teresa Połeć – omówiła projekt uchwały.
Więcej głosów w dyskusji nie było, więc Przewodniczący zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 17 radnych.
- uchwałę przyjęto jednogłośnie.
Listę obecności podpisał kolejny radny.

Ad. 4 d) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego (Druk nr 462).
Przewodniczący otworzył dyskusję.
Starosta Jasielski Adam Pawluś – Województwo Podkarpackie zwróciło się po raz kolejny o pomoc w związku z realizacją drogi 992 od ronda przy ul. W. Polskiego do ronda przy ul. Floriańskiej. Są już wyceny za nieruchomości i są wypłacane odszkodowania. Kwota, która była wyszacowana przez Wydział Geodezji na odszkodowania w rzeczywistości okazała się dużo większa a tym samym wiąże się ro z wyższym odszkodowaniem o 1,7 mln zł. Proszę Wysoką Radę o wsparcie tej inwestycji.
Radny Franciszek Miśkowicz – o ile zwiększyła się nasza pomoc w stosunku to kwoty pierwotnej.
Starosta Jasielski Adam Pawluś – o kwotę 1,7 mln zł wyłączając grunty miasta, powiatu i Skarbu Państwa. Te grunty są przekazane w formie darowizny.
Więcej głosów w dyskusji nie było, więc Przewodniczący zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 17 radnych.
- za przyjęciem uchwały było 15 radnych,
- wstrzymało się od głosu 2 radnych,
- głosów przeciwnych nie było.

Ad. 4 e) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie na 2019 rok zobowiązań finansowych na udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego (Druk nr 463).
Przewodniczący otworzył dyskusję.
Głosów w dyskusji nie było, więc Przewodniczący zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 18 radnych.
- za przyjęciem uchwały było 16 radnych,
- wstrzymało się od głosu 2 radnych,
- głosów przeciwnych nie było.

Ad. 4 f) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gruntowej znajdującej się w użytkowaniu Szpitala Specjalistycznego w Jaśle (Druk nr 464).
Przewodniczący otworzył dyskusję.
Dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Jaśle Michał Burbelka – sprawa dotyczy wydzierżawienia w trybie przetargowym 20 m2 nieruchomości z przeznaczeniem na prowadzenie sklepu medycznego.
Więcej głosów w dyskusji nie było, więc Przewodniczący zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 18 radnych.
- uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Ad. 4 g) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Jasielskiego (Druk nr 465).
Przewodniczący otworzył dyskusję.
Głosów w dyskusji nie było, więc Przewodniczący zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 18 radnych.
- za przyjęciem uchwały było 7 radnych,
- przeciwko było 7 radnych.
- wstrzymało się od głosu 4 radnych,
Uchwała nie została podjęta.

Ad. 4 h) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania własnego Powiatu Jasielskiego pn. „Budowa chodnika i utwardzenie pobocza drogi powiatowej Nr 1892R Tarnowiec – Wrocanka – Piotrówka w miejscowości Wrocanka” (Druk nr 458).
Przewodniczący otworzył dyskusję.
Głosów w dyskusji nie było, więc Przewodniczący zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 18 radnych.
- uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Ad. 4 i) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie na 2019 rok zobowiązania na pokrycie kosztów związanych z zakupem gazu dla Starostwa Powiatowego w Jaśle oraz dla jednostek organizacyjnych Powiatu Jasielskiego (Druk nr 459).
Przewodniczący otworzył dyskusję.
Głosów w dyskusji nie było, więc Przewodniczący zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 17 radnych.
- uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Ad. 4 j) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Powiatu Jasielskiego przez Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Krośnie (Druk nr 460).
Przewodniczący otworzył dyskusję.
Radny Jan Urban – uważam, że zapis w tej uchwale jest niefortunny, bowiem Związek Piłki Nożnej w Krośnie nie mógłby używać herbu np. na plakacie. Jeżeli chcemy aby mogli używać herbu powiatu to napiszmy w ten sposób, aby mogli go używać we wszystkich swoich wydawnictwach.
Starosta Jasielski Adam Pawluś – zgłosił w imieniu Zarządu Powiatu autopoprawkę do projektu uchwały - § 1 otrzyma brzmienie: „Wyraża się zgodę na wykorzystywanie herbu Powiatu Jasielskiego przez Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Krośnie”.
Więcej głosów w dyskusji nie było, więc Przewodniczący zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 17 radnych.
- uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Jaśle Michał Burbelka – podziękował Radnym za przyznanie środków finansowych na modernizację Szpitala Specjalistycznego w Jaśle tj. na remont Oddziału Chirurgii.

5. Zamknięcie obrad.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął LVII Nadzwyczajną Sesję Rady Powiatu w Jaśle o godz. 9.50.

Protokolant

Dorota Szewczyk

 

TytułTypRozmiarDodany przez
Protokół nr LVII/2018PDF1.49 MBPaweł Szot
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 07, sierpień 2018 12:35 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. wtorek, 07, sierpień 2018 12:57 Paweł Szot