Sesji przewodniczył Robert Snoch – Przewodniczący Rady Powiatu w Jaśle.

Ad. 1. Otwarcie sesji.
Przewodniczący Rady otworzył sesję, powitał radnych, Starostę, Zarząd Powiatu, pracowników Starostwa, dyrektorów jednostek powiatowych, zaproszonych gości oraz media.

Ad. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący na podstawie listy obecności, stwierdził, że w sesji bierze udział 18 radnych, więc Rada może podejmować uchwały i decyzje, będące przedmiotem obrad Rady.

Ad. 3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
Przewodniczący poinformował Radę, że nie wpłynęły żadne wnioski ani uwagi dotyczące protokołów. Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół z LVI Sesji Rady Powiatu.
- w głosowaniu brało udział 17 radnych.
- protokół przyjęto jednogłośnie.
Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół z LVII Sesji Rady Powiatu.
- w głosowaniu brało udział 17 radnych.
- protokół przyjęto jednogłośnie.

Ad. 4. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.
Przewodniczący Rady odczytał pismo, w którym Zarząd Powiatu w Jaśle zwraca się z wnioskiem o zmianę porządku obrad LVIII Sesji Rady Powiatu w Jaśle w dniu 26 lip-ca 2018 r. poprzez dodanie w punkcie 6 podpunktu a), który otrzymuje brzmienie:
„a) podjęcie uchwały w sprawie podjęcia działań zmierzających do przeniesienia siedziby placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego”.
Pozostałe podpunkty punktu 6 zmieniają odpowiednio numerację.
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek Zarządu Powiatu.
W głosowaniu brało udział 17 radnych.
- za przyjęciem wniosku było 16 radnych,
- wstrzymał się od głosu 1 radny,
- głosów przeciwnych nie było.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
4. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.
5. Wybór Komisji Wnioskowej.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) podjęcia działań zmierzających do przeniesienia siedziby placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego (Druk nr 472).
b) zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2018 r. (Druk nr 466).
c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016 – 2027 (Druk nr 467).
d) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Jasielskiego (Druk nr 465).
e) zmieniającą uchwałę w sprawie nadania statutu Szpitalowi Specjalistycznemu w Jaśle (Druk nr 468).
f) wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2019 rok na pokrycie kosztów usług teleinformatycznych dla Starostwa Powiatowego w Jaśle oraz dla jednostek organizacyjnych Powiatu Jasielskiego (Druk nr 469).
g) zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w 2018 roku z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej (Druk nr 470).
h) wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Jasielski w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Skołyszyn (Druk nr 471).

7. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
8. Interpelacje.
9. Wnioski i zapytania radnych.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad.

Ad. 5. Wybór Komisji Wnioskowej.
Do pracy w Komisji Wnioskowej Radny Mateusz Lechwar zgłosił Radnych: Bożenę Macek – Lubaś, Tomasza Kaletę, Jana Lazara. Radni wyrazili zgodę na pracę w Komisji.
W głosowaniu brało udział 17 radnych.
- skład Komisji przyjęto jednogłośnie.

Ad. 6 a) Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia działań zmierzających do przeniesienia siedziby placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego (Druk Nr 472).
Przewodniczący otworzył dyskusję.

Starosta Jasielski Adam Pawluś – została podjęta decyzja o likwidacji internatu przy LO w Kołaczycach i Zarząd Powiatu proponuje, aby ten budynek został przeznaczony na potrzeby Domu Dziecka. Przepisy będą nas zobowiązywać do zmniejszenia ilości dzieci w Domach Dziecka, a budynek w Wolicy jest w bardzo złym stanie i wymaga naprawdę dużych środków na jego remont.
Dyrektor Domu Dziecka Renata Pięta – obecnie Dom Dziecka znajduje się w budynku wpisanym do rejestru zabytków, jak również park wokół niego jest wpisany do tego rejestru. Każdy remont musi być zgłoszony konserwatorowi i być realizowany pod jego nadzorem. W budynku w Wolicy najpilniej należy wymienić dach, a jest to kwota ok. 700.000 zł. Obecnie dzieci mieszkają w pokojach 4 lub 5 osobowych, bo-wiem nie ma tam mniejszych pokoi. Budynek w Kołaczycach na pewno stworzy dzieciom dużo lepsze warunki bytowe, jedynie należy w niewielkim stopniu przystosować budynek do potrzeb Domu Dziecka.
Radna Dorota Woźniak – zgodnie z przepisami ilość dzieci ma być zmniejszona do 14 osób, a obecnie jest 23. Co stanie się z pozostałymi dziećmi.
Dyrektor Domu Dziecka Renata Pięta – będziemy schodzić z tej ilości sukcesywnie, dzieci się usamodzielnią. Priorytetem opieki dla dzieci jednak zawsze są rodziny zastępcze.
Radny Jan Urban – popieram sprawę przeniesienia Domu Dziecka do Kołaczyc, bo-wiem warunki dla dzieci będą znacznie lepsze niż dotychczas. Ponadto dzieci będą miały blisko do szkoły.
Etatowy Członek Zarządu Powiatu Andrzej Stachurski – wspólnie z Panią Dyrektor byliśmy w Kołaczycach i po oglądnięciu budynku Pani Dyrektor stwierdziła, że ten budynek po niewielkich pracach (dostosowanie kuchni) będzie spełniał standardy dla potrzeb Domu Dziecka.
Radny Janusz Przetacznik – w dniu dzisiejszym podejmujemy uchwałę intencyjną, dajemy zielone światło dla Zarządu Powiatu, aby kwestie organizacyjne i ekonomiczne podjął i później Radzie przedstawił. Myślę, że jest to dobry kierunek tj. prze-niesienie placówki do budynku bardziej funkcjonalnego. Zwracam się z wnioskiem, aby Zarząd Powiatu w informacji, którą nam przekazuje informował nas na każdej sesji, jakie działania organizacyjne Zarząd podjął i jakie nakłady zostały poczynione. Wraz ze zmniejszeniem ilości dzieci będziemy musieli podejmować decyzje finansowe, bowiem koszt utrzymania jednego dziecka będzie nam znacznie wzrastał.
Radny Jan Urban – zgodnie z reformą będą znaczne cięcia i przemodelowanie tego typu placówek. W 2021 roku będzie całkiem inny kształt Domu Dziecka i będzie funkcjonował na modelu dużej rodziny.
Starosta Jasielski Adam Pawluś – jest opracowany harmonogram dostosowania tego budynku w Kołaczycach, a w uchwale budżetowej jest zapisana kwota 70.000 zł na remont kanalizacji i malowanie ścian. Przeróbki nie będą wielkie i nie pochłoną dużych środków.
Radny Stanisław Mlicki – czy są chętni na prowadzenie rodzin zastępczych?
Dyrektor Domu Dziecka Renata Pięta – zwiększa się ilość rodzina zastępczych, jednak bez względu na ilość rodzin zastępczych nie wszystkie dzieci do nich pójdą. Część dzieci zawsze będzie miała opiekę w domach dziecka.
Radny Janusz Przetacznik – przechodzenie do modelu, o którym mówił Pan Radny Jan Urban odbędzie się bez dołożenia dodatkowych środków dla samorządu, a samo-rząd będzie musiał dostosować placówkę do zapisów ustawowych. Ustawodawca narzuca nam nowe zadania nie dając na ten cel środków.
Więcej głosów w dyskusji nie było, więc Przewodniczący zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały.
- w głosowaniu brało udział 16 radnych.
- uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Ad. 6 b) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2018 r. (Druk nr 466).
Przewodniczący otworzył dyskusję.
Pani Skarbnik Teresa Połeć omówiła projekt uchwały oraz autopoprawkę Zarządu do projektu uchwały (radni przed sesją otrzymali autopoprawkę oraz tekst projektu uchwały po zmianach).
Przewodniczący Komisji Finansowo – Budżetowej Franciszek Miśkowicz stwierdził, że Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu Janusz Prze-tacznik stwierdził, że Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Społecznej Mateusz Lechwar stwierdził, że Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki stwierdził, że Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały.
Radni nie zabierali głosu w dyskusji, więc Przewodniczący zamknął dyskusję i pod-dał pod głosowanie projekt uchwały.
- w głosowaniu brało udział 17 radnych.
- uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Ad. 6 c) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016 – 2027 (Druk nr 467).
Przewodniczący otworzył dyskusję.
Pani Skarbnik Teresa Połeć omówiła projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Finansowo – Budżetowej Franciszek Miśkowicz stwierdził, że Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu Janusz Przetacznik stwierdził, że Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Społecznej Mateusz Lechwar stwierdził, że Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki stwierdził, że Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały.
Radni nie zabierali głosu w dyskusji, więc Przewodniczący zamknął dyskusję i pod-dał pod głosowanie projekt uchwały.
- w głosowaniu brało udział 17 radnych.
- uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Ad. 6 d) Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Jasielskiego (Druk nr 465).
Przewodniczący otworzył dyskusję.
Radca Prawny Małgorzata Kulig – weszły w życie nowe przepisy dotyczące wynagrodzenia m. in. Starosty Jasielskiego. Starosta jest pracownikiem samorządowym i wobec niego stosuje się przepisy ustawy o pracownikach samorządowych i tam jest zapisane, że stosunek pracy Starosty jest z wyboru. Natomiast przepisy kodeksu pracy nie dają podstaw do wypowiadania warunków pracy i płacy dla stanowisk z wyboru.
Radny Janusz Przetacznik – podzielam pogląd Pani Radcy – pracownik pełniący swoją pracę z wyboru jest na słabszej pozycji. Zawsze stałem na stanowisku, że Rada powinna ustalać wynagrodzenie dla każdego starosty po jego wyborze, tym bardziej, że Rada określa wysokość dodatku specjalnego. Sprzeciw mój budzi wprowadzanie w ten sposób regulacji wynagrodzeń w samorządach – rozporządzeniem. Czy Pan Starosta w odniesieniu do pozostałych Członków Zarządu dokonał zmiany wynagrodzenia?
Starosta Jasielski Adam Pawluś – jeszcze nie podjąłem tej decyzji, zamierzam zrobić to dzisiaj. Zwracam się do Wysokiej Rady o ustalenie mojego wynagrodzenia zgodnie z proponowaną uchwałą. Nie przychodziłem tutaj dla pieniędzy. Chcę stosować prawo, które weszło w życie.
Radny Janusz Przetacznik – rozporządzenie ustalające wynagrodzenie jest z 15 maja br. a tabela obowiązuje od 1 lipca. Pracodawca powinien ustalić wynagrodzenie pracownikowi z dniem wejścia przepisów w życie. Jestem zdziwiony taką postawą, bo-wiem uzależnia Pan wynagrodzenie Wicestarosty i Etatowego Członka Zarządu od przyznania Panu wynagrodzenia. Zgodnie z kodeksem pracy pracownik przed podjęciem pracy winien znać wysokość wynagrodzenia.
Radny Jan Urban – źle się dzieje, że rozporządzenie reguluje wynagrodzenia w samorządach, a przecież wiemy, że od początku istnienia samorządu wynagrodzenia były ustalane ustawą.
Więcej głosów w dyskusji nie było, więc Przewodniczący zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 16 radnych.
- za przyjęciem uchwały było 13 radnych,
- wstrzymało się od głosu 3 radnych,
- głosów przeciwnych nie było.

Ad. 6 e) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Szpitalowi Specjalistycznemu w Jaśle (Druk nr 468).
Przewodniczący otworzył dyskusję.
Dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Jaśle Michał Burbelka – zmiany w statucie wiążą się z utworzeniem Oddziału Diabetologii ponadto tworzy się Poradnię Geriatryczną i Poradnię Neonatologiczną oraz dokonuje się zmiany nazwy na Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej z Pododdziałem Urologii i wprowadzenie Poradni Urologicznej. Szpital posiada 5 urologów.
Radny Janusz Przetacznik – Komisja Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały i poinformował, że Komisja na swoim po-siedzeniu dyskutowała również na temat składania sprawozdań finansowych i z działalności szpitala, który został uregulowany w Statucie Szpitala.
Radny Janusz Przetacznik składa wniosek o zmianę projektu uchwały Rady Powiatu w Jaśle zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Szpitalowi Specjalistyczne-mu w Jaśle:
1. W § 1:
a) dotychczasowy pkt 2 otrzymuje numerację punktu 3,
b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„1. Szpital, w terminach określonych w odrębnych przepisach, sporządza i przekazuje Zarządowi Powiatu i Radzie Powiatu w Jaśle:
a) sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Szpitala i sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego,
b) raport o sytuacji ekonomiczno – finansowej Szpitala”.
Przewodniczący Komisji Społecznej Mateusz Lechwar stwierdził, że Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały.
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek Radnego Janusza Przetacznika.
W głosowaniu brało udział 17 radnych.
- za przyjęciem wniosku było 10 radnych,
- przeciwko było 4 radnych,
- wstrzymało się od głosu 3 radnych.
Wniosek przyjęto.
Przewodniczący zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z przyjętym wnioskiem.
- w głosowaniu brało udział 17 radnych.
- za przyjęciem uchwały było 12 radnych,
- przeciwko było 3 radnych,
- wstrzymało się od głosu 2 radnych.

Ad. 6 f) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2019 rok na pokrycie kosztów usług teleinformatycznych dla Starostwa Powiatowego w Jaśle oraz dla jednostek organizacyjnych Powiatu Jasielskiego (Druk nr 469).
Przewodniczący otworzył dyskusję.
Pani Teresa Połeć – Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Finansowo – Budżetowej Franciszek Miśkowicz stwierdził, że Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu Janusz Prze-tacznik stwierdził, że Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały.
Radni nie zabierali głosu w dyskusji, więc Przewodniczący zamknął dyskusję i pod-dał pod głosowanie projekt uchwały.
- w głosowaniu brało udział 17 radnych.
- uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Ad. 6 g) Podjęcie uchwały w sprawie zmieniającą uchwałę w sprawie określenia za-dań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w 2018 roku z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej (Druk nr 470).
Przewodniczący otworzył dyskusję.
Pani Skarbnik Teresa Połeć omówiła projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Finansowo – Budżetowej Franciszek Miśkowicz stwierdził, że Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu Janusz Prze-tacznik stwierdził, że Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Społecznej Mateusz Lechwar stwierdził, że Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały.
Radni nie zabierali głosu w dyskusji, więc Przewodniczący zamknął dyskusję i pod-dał pod głosowanie projekt uchwały.
- w głosowaniu brało udział 17 radnych.
- uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Ad. 6 h) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Ja-sielski w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Skołyszyn (Druk nr 471).
Przewodniczący otworzył dyskusję.
Przewodniczący Komisji Finansowo – Budżetowej Franciszek Miśkowicz stwierdził, że Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu Janusz Prze-tacznik stwierdził, że Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały.
Radni nie zabierali głosu w dyskusji, więc Przewodniczący zamknął dyskusję i pod-dał pod głosowanie projekt uchwały.
- w głosowaniu brało udział 17 radnych.
- uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Ad. 7. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
Radny Józef Kozioł – proszę o informację czy zadanie inwestycyjne przebudowa drogi przez wieś Nawsie Kołaczyckie ma szanse realizacji. Czy z przygotowaniem tej inwestycji zdążymy?
Wicestarosta Jasielski Tadeusz Gorgosz – dostaliśmy promesę na przebudowę tej drogi w kwocie 1,2 mln zł. Wszystkie prace projektowe są prowadzone. Mieszkańcy wnioskowali o pewne zmiany i w projekcie trochę zostało zmienione. Mam nadzieję, że zdążymy przygotować niezbędne dokumenty.

Ad. 8. Interpelacje.
Radny Janusz Przetacznik złożył interpelację o treści:
Działka nr ewidencyjny 475 o powierzchni 0,0678 ha położona w Jaśle obręb nr 08 – Centrum (księga wieczysta – KS1J/000595113/9) jest własnością Powiatu Jasielskiego oddaną w trwały zarząd Zespołowi Szkół nr 4 w Jaśle ul. Sokoła 6 (REGON: 0007056). Poniżej fragment miasta Jasła obejmujący Plac Żwirki i Wigury oraz ulicę Sokoła z zaznaczeniem działek gruntowych, tym działki nr 475 zabudowanej budynkiem oznaczonym numer 6.
Zgodnie z przepisami art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 121 z późniejszymi zmianami) trwały zarząd jest formą prawną władania nieruchomością przez jednostkę organizacyjną, której taką nieruchomość od-dano w trwały zarząd. Natomiast w myśl postanowień art. 43 ust.2 pkt 1 i 2 jednostka organizacyjna ma prawo korzystania z nieruchomości oddanej w trwały zarząd, a w szczególności do:
1) korzystania z nieruchomości w celu prowadzenia działalności należącej do zakresu jej działania,
2) zabudowy, odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, remontu lub rozbiórki obiektu budowlanego na nieruchomości, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, za zgodą organu nadzorującego.
Na niezabudowanej części działki nr 475 od strony Placu Żwirki i Wigury od dłuższego czasu trwały prace budowlane, które obecnie nabrały realnego kształtu i coraz bardziej przypominają pomnik. Poniżej zdjęcie budowli realizowanej na tej działce.
Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 ze zmianami), każdy ma prawo zabudowy nieruchomości gruntowej, jeżeli wykaże prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, pod warunkiem zgodności zamierzenia budowlanego z przepisami. Zważywszy, że ustawa ta normuje działalność obejmującą sprawy budowy obiektów budowlanych, mimo braku ustawowej definicji występującego w tej ustawie pojęcia „zabudowy”, w kontekście procesu budowlanego, który dotyczy także wznoszenia pomników, trudno rozumieć je inaczej niż jako budowę na określonej nieruchomości gruntowej obiektów budowlanych, prowadzącą do zabudowy tej nieruchomości takimi obiektami.
Art. 3 pkt 3 ustawy prawo budowlane wskazuje, że pod pojęciem budowli należy rozumieć każdy obiekt niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, w tym pomniki. Przepisy nie przewidują definicji pomnika. Jednak jak stwierdzają sądy, należy przez to rozumieć dzieło rzeźbiarskie lub rzeźbiarsko-architektoniczne wzniesione dla upamiętnienia danej osoby lub zdarzenia historycznego, którego forma może być różna, w tym może to być obelisk lub głaz naturalny (wyrok WSA w Olsztynie, sygn. akt II SA/Ol 602/06). Z mocy art. 28 ust. 1 powyższej ustawy, roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, z zastrzeżeniem art. 29–31. W art. 29–31 ustawodawca wymienił roboty budowlane, które nie wymagają wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, a na wykonanie których będzie wymagane zgłoszenie. W katalogu znajdującym się w art. 29–31 prawa budowlanego nie została wymieniona budowa obiektu budowlanego w postaci pomnika, co oznacza, że na jego wykonanie niezbędne jest pozwolenie na budowę poprzedzone sprawdzeniem, czy plan miejscowy na to pozwala (budynek ZS nr 4 jest zaliczony do zabytku chronione-go prawem – stosowna tablica widoczna na zdjęciu) lub wcześniejszym uzyskaniem przez inwestora decyzji o warunkach zabudowy.
Organem prowadzącym Zespołu Szkół nr 4 w Jaśle jest Powiat Jasielski, w imieniu którego działają, zgodnie z posiadanymi kompetencjami stosowne organy samorządu powiatowego. W świetle przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) zadania organu prowadzącego zostały m.in. wymienione w art.10 tej ustawy, w art. 29 zostały szczegółowo zostały wymienione zadania i kompetencje organu prowadzącego szkołę wykonywane przez odpowiednie (określone) organy samorządu powiatowego, a w art. 68 zadania dyrektora.
Ponieważ teren, na którym są prowadzone prace budowlane jest własnością Powiatu Jasielskiego zwracam się do Pana Starosty o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Kto jest inwestorem budowli realizowanej na działce nr 475 położonej w Jaśle, obręb nr 08 Centrum i jakiego efektu i w jakim terminie możemy się spodziewać po jej zakończeniu?
2. Czy Inwestor, o którego pytam w pytaniu nr 1, przed rozpoczęciem prac budowlanych, uzyskał stosowne zgody i pozwolenia, w tym zgodę Zarządu Powiatu w Jaśle? Jeżeli tak, to do odpowiedzi proszę dołączyć kserokopie odpowiednich dokumentów potwierdzających prawo do prowadzenia inwestycji na tym terenie, informację o możliwości zabudowy (wyciąg z MPZP), pozwolenie na budowę, w tym ewentualnie prawo do dysponowania terenem, o ile inwestorem nie jest samorząd lub jego jednostka organizacyjna.
3. Jeżeli Inwestorem, o którego pytam w pytaniu nr 1, jest samorząd powiatowy lub jego jednostka organizacyjna, to jak wyglądał i wygląda proces planowania (projektowania), realizacji i finansowania tej inwestycji? Do odpowiedzi proszę dołączyć kserokopie odpowiednich dokumentów m.in.: faktury, wyciągi z protokołów, uchwały, postanowienia, zarządzenia, plan finansowy, decyzje, umowy itp.

Ad. 9. Wnioski i zapytania radnych.
Radny Janusz Przetacznik – w imieniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu zwracam się z pytaniem: kiedy Zarząd przedstawi nam sposób podziału nadwyżki bilansowej w dziale 600. Również Komisja Finansowo – Budżetowa wystąpiła w takim wnioskiem.
Radny Franciszek Miśkowicz – czy są prowadzone prace nad zabezpieczeniem osuwiska w miejscowości Myscowa.
Czy są czynione starania dla nowej lokalizacji Posterunku Policji w Nowym Żmigrodzie.

Wicestarosta Jasielski Tadeusz Gorgosz – cały czas są prowadzone prace przy osuwisku w Myscowej. Zadanie przejęły Wody Polskie i będzie to remontowane.
Odnośnie Posterunku Policji w Nowym Żmigrodzie – rzeczywiście warunki do pracy są tam bardzo złe. Tam można byłoby doprowadzić pomieszczenia do właściwej użyteczności, ale na to jest niezbędna bardzo duża kwota.
Komendant Powiatowy Policji w Jaśle Robert Wróbel – podziękował za środki, którymi powiat wspomógł policję. Remont Posterunku w Nowym Żmigrodzie należy wprowadzić do planu na lata 2020 – 2025 i wówczas dopiero będą realne możliwości otrzymania środków z Komendy Głównej. Na dzień dzisiejszy nie ma możliwości uzyskania środków.
Radna Bożena Macek – Lubaś – chodzi o drogę z Szebni prowadzącą do granicy powiatu krośnieńskiego. Tam jest cały czas problem z wodą, bowiem domy są położone niżej i posesje są ciągle zalewane. Dodatkowym problemem są bobry, które w Niepli podkopują się pod asfalt drogi powiatowej, który już się zapada. Mieszkańcy zwraca-ją się do mnie, żeby coś z tym zrobić. Dobrze, że nie ma obecnie obfitych opadów, bowiem nawet niewielki deszcz powoduje zagrożenie dla mieszkańców zalaniem ich nieruchomości.
Droga powiatowa w Niepli – proszę o uzupełnienie asfaltu na drodze powiatowej koło pomnika.
Kolejna sprawa – chodnik od ul. Mickiewicza w stronę Jareniówki – nie ma chodnika od ul. Mickiewicza do Domu Ludowego w Jareniówce. Czy będą prowadzone działania w tym zakresie?
Wicestarosta Jasielski Tadeusz Gorgosz – chodnik – są poczynione starania i jest gotowy projekt. Obecnie robimy dość dużo chodników i widzimy, że brakuje nam wykonawców. Również ceny skoczyły niewspółmiernie wysoko.
Droga Szebnie – Niepla – zrobimy rozeznanie i jeżeli będzie potrzeba to pogłębimy rowy i je udrożnimy. Niestety problem z bobrami jest nie tylko na naszym terenie. Proszę, aby Pani radna wystąpiła w pismem, opisała tę sytuację, a my przekażemy je do Wód Polskich.
Postaramy się poprawić ten odcinek drogi, ale będziemy czynić starania, aby ten odcinek drogi w Niepli przejęła gmina.

Ad. 10. Sprawy różne.
Radny Józef Kozioł – proszę o informację, czy były podejmowane jakiekolwiek działania odnośnie możliwości wykonania odcinka chodnika od Bieździadki do granicy gminy w Sieklówce. Na początku kadencji był wniosek mieszkańców o realizację tej inwestycji, a ja wielokrotnie prosiłem o rozeznanie. Czy było rozeznanie przeprowadzone w terenie?
Wicestarosta Jasielski Tadeusz Gorgosz – o takiej sprawie słyszę po raz pierwszy. Występowali mieszkańcy z Lublicy o budowę chodnika. Do realizacji takiej inwestycji potrzeba porozumienia z gminą, ale Pani Burmistrz stwierdziła, że nie ma obecnie środków. Musimy najpierw dokończyć inwestycje, które zostały rozpoczęte. Przyglądniemy się tej sprawie, aby ewentualnie zlecić opracowanie projektu na ten chodnik.
Starosta Jasielski Adam Pawluś – w dniu 3 sierpnia w Rzeszowie nastąpi podpisanie umowy Polsko – Słowackiej a dotyczy budowy drogi 992 od ronda do ronda. Ten wniosek ma pełne dofinansowanie (3,9 mln euro dla strony polskiej), a to pozwoli na ogłoszenie przetargu.
W ubiegły poniedziałek odbyło się u nas posiedzenie dwóch Komisji Sejmiku Pod-karpackiego na temat inwestycji między innymi w naszym powiecie.

Ad. 11. Zamknięcie obrad.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął LVIII Sesję Rady Powiatu w Jaśle o godz. 10.45.

Protokolant

Adam Wyżkiewicz

 

 

TytułTypRozmiarDodany przez
Protokół Nr LVIII/2018pdf575.53 KBPaweł Szot
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony.
Dodane załączniki
środa, 22, sierpień 2018 08:31 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. środa, 22, sierpień 2018 08:33 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 17, wrzesień 2018 10:58 Paweł Szot