Protokół V/2018 z V Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 11 stycznia 2019 roku o godz. 14.00

Ad. 1. Otwarcie Sesji.
Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch.
Powitał Członków Zarządu Powiatu, dyrektorów jednostek organizacyjnych, pracowników Starostwa, media, mieszkańców Powiatu Jasielskiego oraz zaproszonych gości.

Przewodniczący przedstawił wniosek o zwołanie Sesji Nadzwyczajnej.
Na podstawie § 13 ust. 2 Statutu Powiatu Jasielskiego my niżej podpisani radni zwracamy się z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Jaśle z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Wybór Komisji Wnioskowej.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wicestarosty Jasielskiego:
- wybór Komisji Skrutacyjnej,
- zgłoszenie kandydata przez Starostę Jasielskiego,
- przeprowadzenie tajnego głosowania.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członków Zarządu Powiatu w Jaśle:
- wybór Komisji Skrutacyjnej,
- zgłoszenie kandydata przez Starostę Jasielskiego,
- przeprowadzenie tajnego głosowania.
6. Zamknięcie obrad.

Uzasadnienie.
Wybór Członków Zarządu Powiatu wynika z konieczności uzupełnienia jego składu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Powiatu Jasielskiego.

Ad. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący poinformował, że na podstawie listy obecności na sali jest 21 Radnych, co pozwala prawomocnie podejmować uchwały Rady.

Ad. 3. Wybór Komisji Wnioskowej.
Przewodniczący udzielił głosu Przewodniczącej Annie Nigborowicz, która do Komisji Wnioskowej zgłosiła: Radną Irenę Baciak, Radnego Jana Czajkę oraz Radnego Ryszarda Lisowskiego.
Zgłoszone osoby wyraziły zgodę na udział w pracy Komisji Wnioskowej.
W związku z brakiem zgłoszenia innych kandydatur Przewodniczący poddał pod głosowanie zaproponowany skład Komisji Wnioskowej.
W głosowaniu brało udział 21 Radnych.
- za wyborem Komisji Wnioskowej w zaproponowanym składzie głosowało 21 Radnych.
Przewodniczący stwierdził, że skład Komisji Wnioskowej został przyjęty.

Ad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wicestarosty Jasielskiego:
- wybór Komisji Skrutacyjnej.
Przewodniczący oddał głos Staroście Jasielskiemu Adamowi Pawlusiowi.
Pan Adam Pawluś do Komisji Skrutacyjnej zaproponował Radnego Grzegorza Persa oraz Radnego Józefa Rosoła.
O głos poprosił Radny Jan Urban, który do Komisji Skrutacyjnej zaproponował Radnego Franciszka Miśkowicza.
Zgłoszeni Radni wyrazili zgodę na udział w pracach Komisji Skrutacyjnej.
W związku z brakiem zgłoszenia innych kandydatur Przewodniczący poddał pod głosowanie zaproponowany skład Komisji Skrutacyjnej.
W głosowaniu brało udział 21 Radnych.
- za wyborem Komisji Skrutacyjnej w zaproponowanym składzie głosowało 21 Radnych.
Przewodniczący stwierdził, że Komisja Skrutacyjna została uchwalona.

- zgłoszenie kandydata przez Starostę Jasielskiego.
Przewodniczący oddał głos Panu Adamowi Pawlusiowi – Staroście Jasielskiemu, który zgłosił kandydaturę Radnego Stanisława Pankiewicza na Wicestarostę Jasielskiego i zaprezentował jego osobę. Wyjaśnił, że Radny Stanisław Pankiewicz został wybrany na Członka Zarządu, ale po konsultacjach klubowych Starosta zgłasza jego kandydaturę na Wicestarostę Jasielskiego
i prosi o jej poparcie.
Radny Stanisław Pankiewicz wyraził zgodę na kandydowanie na funkcję Wicestarosty Jasielskiego.
Przewodniczący zaznaczył, że po ewentualnym wyborze Radny Stanisław Pankiewicz złoży rezygnację z dotychczasowej funkcji Etatowego Członka Zarządu.
Przewodniczący zarządził przerwę w celu ukonstytuowania się Komisji Skrutacyjnej i przygotowania kart do głosowania na Wicestarostę Jasielskiego.
Listę obecności podpisał kolejny radny.

Po przerwie Przewodniczący oddał głos Komisji Skrutacyjnej.
Radny Grzegorz Pers poinformował o ukonstytuowaniu się Komisji Skrutacyjnej, ze składu której wybrany został na jej Przewodniczącego.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Grzegorz Pers poinformował o zasadach wyboru Wicestarosty Jasielskiego w głosowaniu tajnym. Wyjaśnił, że Radni wyczytywani będą z listy i przekazywane im będą karty do głosowania. Następnie, po ponownym wyczytaniu z listy Radni będą wrzucać skreślone karty do głosowania lub skreślać będą karty przy urnie wyborczej. Z przeprowadzonego głosowania sporządzony zostanie protokół.
Radny Grzegorz Pers zwrócił uwagę, że do posiedzenia Rady dołączył jeszcze jeden Radny w związku z tym poprosił o kilkuminutową przerwę w celu dodrukowania karty do głosowania.
Przewodniczący zarządził przerwę.

- przeprowadzenie tajnego głosowania.
Po przerwie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej wyczytywał z listy Radnych, którym rozdane zostały karty do głosowania. Następnie po ponownym wyczytaniu z listy Radni podchodzili do urny w celu wrzucenia kart do głosowania.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący ogłosił przerwę w celu przeliczenia głosów przez Komisję Skrutacyjną.
Po przerwie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Grzegorz Pers odczytał protokół z przeprowadzonego głosowania na Wicestarostę Jasielskiego.
W głosowaniu brało udział 22 Radnych.
- za wyborem Pana Stanisława Pankiewicza na funkcję Wicestarosty Jasielskiego głosowało 13 Radnych,
- przeciw głosowało 9 Radnych,
- głosów wstrzymujących oraz nieważnych nie było.
Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że Pan Stanisław Pankiewicz został wybrany na funkcję Wicestarosty Jasielskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu odczytał Uchwałę w sprawie wyboru Wicestarosty Jasielskiego.
Przewodniczący oddał głos wybranemu Wicestaroście, który podziękował Radzie za wybór i poinformował o złożonej przez siebie na piśmie rezygnacji z funkcji Etatowego Członka Zarządu.
Przewodniczący oddał głos Przewodniczącemu Komisji Wnioskowej.
Radny Jan Czajka wyjaśnił, że do Komisji Wnioskowej wpłynął wniosek Radnych – wnioskodawców zwołania V Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Jaśle o wprowadzenie zmian do porządku obrad. Zmiana polegać będzie na dodaniu pkt. 5 o treści: „Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w Jaśle w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Etatowego Członka Zarządu Powiatu w Jaśle”. Pozostałe punkty porządku obrad zmieniają odpowiednio numerację o 1.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad złożonym wnioskiem o zmianę porządku obrad.
W głosowaniu brało udział 22 Radnych.
- za zmianą porządku obrad o wnioskowany punkt głosowało 16 Radnych,
- przeciw zmianie porządku obrad głosowało 6 Radnych.
Przewodniczący stwierdził, że wniosek o zmianę porządku obrad został przyjęty.

Przewodniczący poprosił o przekazanie Radnym projektu Uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Etatowego Członka Zarządu Powiatu w Jaśle.

Ad. 5. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w Jaśle w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Etatowego Członka Zarządu Powiatu w Jaśle.
Przewodniczący poddał pod głosowanie przedłożony projekt Uchwały Rady Powiatu w Jaśle w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Etatowego Członka Zarządu Powiatu w Jaśle.
W głosowaniu brało udział 21 Radnych, nie głosował 1.
- za zmianą porządku obrad o wnioskowany punkt głosowało 13 Radnych,
- przeciw zmianie porządku obrad głosowało 8 Radnych.
Przewodniczący stwierdził, że Uchwała została podjęta.

Ad. 6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu w Jaśle.
- wybór Komisji Skrutacyjnej.
Przewodniczący oddał głos Radnej Annie Nigborowicz, która zwróciła się z wnioskiem o powołanie Komisji Skrutacyjnej w dotychczasowym składzie.
Przewodniczący zapytał czy jest głos przeciwny do tego wniosku.
O głos poprosił Radny Jan Urban, który wyjaśnił, że chciał wystąpić z takim samym wnioskiem jak Radna Anna Nigborowicz.
Przewodniczący poddał pod głosowanie zaproponowany skład Komisji Skrutacyjnej.
W głosowaniu brało udział 22 Radnych.
- za wyborem Komisji Skrutacyjnej w zaproponowanym składzie głosowało 22 Radnych.
Przewodniczący stwierdził, że Komisja Skrutacyjna została uchwalona.

- zgłoszenie kandydata przez Starostę Jasielskiego.
Przewodniczący oddał głos Panu Adamowi Pawlusiowi – Staroście Jasielskiemu, który zgłosił kandydaturę Radnego Jana Muzyki na funkcję Etatowego Członka Zarządu Powiatu w Jaśle i zaprezentował jego osobę. Wyjaśnił, że Radny Jan Muzyka został wcześniej wybrany na Członka Zarządu.
Radny Jan Muzyka wyraził zgodę na kandydowanie na funkcję Etatowego Członka Zarządu.
Przewodniczący zaznaczył, że po ewentualnym wyborze Radny Jan Muzyka złoży rezygnację z dotychczasowej funkcji Członka Zarządu.
Przewodniczący zarządził przerwę w celu przygotowania kart do głosowania na Etatowego Członka Zarządu.

- przeprowadzenie tajnego glosowania.
Po przerwie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej wyczytał z listy Radnych, którym rozdane zostały karty do głosowania. Następnie po ponownym wyczytaniu z listy Radni podchodzili do urny w celu wrzucenia kart do głosowania.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący ogłosił przerwę w celu przeliczenia głosów przez Komisję Skrutacyjną.
Po przerwie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Grzegorz Pers odczytał protokół z przeprowadzonego głosowania na Wicestarostę Jasielskiego.
W głosowaniu brało udział 22 Radnych.
- za wyborem Pana Jana Muzyki na funkcję Etatowego Członka Zarządu głosowało 13 Radnych,
- przeciw głosowało 9 Radnych,
- głosów wstrzymujących oraz nieważnych nie było.
Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że Pan Jan Muzyka został wybrany na funkcję Etatowego Członka Zarządu.
Przewodniczący Rady Powiatu odczytał Uchwałę w sprawie wyboru Etatowego Członka Zarządu Powiatu w Jaśle.
Przewodniczący odczytał również złożoną na piśmie rezygnację Radnego Jana Muzyki z funkcji Członka Zarządu Powiatu w Jaśle.

Przewodniczący oddał głos Przewodniczącemu Komisji Wnioskowej.
Radny Jan Czajka wyjaśnił, że do Komisji Wnioskowej wpłynął wniosek Radnych – wnioskodawców zwołania V Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Jaśle o wprowadzenie zmian do porządku obrad. Zmiana polegać będzie na dodaniu pkt. 7 o treści: „Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w Jaśle w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Członka Zarządu Powiatu
w Jaśle”. Pozostałe punkty porządku obrad zmieniają odpowiednio numerację o 1.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad złożonym wnioskiem o zmianę porządku obrad.
W głosowaniu brało udział 22 Radnych.
- za zmianą porządku obrad o wnioskowany punkt głosowało 13 Radnych,
- przeciw zmianie porządku obrad głosowało 9 Radnych.
Przewodniczący stwierdził, że wniosek o zmianę porządku obrad został przyjęty.

Przewodniczący poprosił o przekazanie Radnym projektu Uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Członka Zarządu Powiatu w Jaśle.

Ad. 7. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w Jaśle w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Członka Zarządu Powiatu w Jaśle.
Przewodniczący odczytał i poddał pod głosowanie przedłożony projekt Uchwały Rady Powiatu w Jaśle w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Członka Zarządu Powiatu w Jaśle.
W głosowaniu brało udział 22 Radnych.
- za zmianą porządku obrad o wnioskowany punkt głosowało 13 Radnych,
- od głosu wstrzymało się 9 Radnych,
- nikt nie głosował przeciw.
Przewodniczący stwierdził, że Uchwała została podjęta.

Przewodniczący powrócił do wyboru członka Zarządu Powiatu aby wyczerpać w całości pkt. 6 porządku obrad.

- zgłoszenie kandydata na Członka Zarządu przez Starostę Jasielskiego.
Przewodniczący oddał głos Staroście Jasielskiemu w celu zgłoszenia kandydata do pełnienia funkcji Członka Zarządu.
Pan Adam Pawluś – Starosta Jasielski zaprezentował i zgłosił kandydaturę Radnego Ryszarda Lisowskiego na funkcję Członka Zarządu Powiatu w Jaśle i poprosił o jej poparcie.
Radny Ryszard Lisowski wyraził zgodę na kandydowanie na funkcję Członka Zarządu.

- powołanie Komisji Skrutacyjnej.
Starosta Adam Pawluś złożył wniosek, aby Komisja Skrutacyjna działała w dotychczasowym składzie.
Przewodniczący poddał pod głosowanie zaproponowany skład Komisji Skrutacyjnej.
W głosowaniu brało udział 22 Radnych.
- za wyborem Komisji Skrutacyjnej w zaproponowanym składzie głosowało 22 Radnych.
Przewodniczący stwierdził, że Komisja Skrutacyjna została uchwalona.

Przewodniczący zarządził przerwę w celu przygotowania kart do głosowania na Członka Zarządu.

- przeprowadzenie tajnego głosowania.
Po przerwie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej wyczytywał z listy Radnych, którym rozdane zostały karty do głosowania. Następnie po ponownym wyczytaniu z listy Radni podchodzili do urny w celu wrzucenia kart do głosowania.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący ogłosił przerwę w celu przeliczenia głosów przez Komisję Skrutacyjną.
Po przerwie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Grzegorz Pers odczytał protokół z przeprowadzonego głosowania na Członka Zarządu.
W głosowaniu brało udział 22 Radnych.
- za wyborem Pana Ryszarda Lisowskiego na funkcję Członka Zarządu głosowało 13 Radnych,
- przeciw głosowało 9 Radnych,
- głosów wstrzymujących oraz nieważnych nie było.
Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że Pan Ryszard Lisowski został wybrany na funkcję Członka Zarządu.
Przewodniczący Rady Powiatu odczytał Uchwałę w sprawie wyboru Członka Zarządu Powiatu w Jaśle.
Przewodniczący odczytał złożoną na piśmie rezygnację Radnego Ryszarda Lisowskiego z funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Jaśle.

Przewodniczący oddał głos Przewodniczącemu Komisji Wnioskowej.
Radny Jan Czajka wyjaśnił, że do Komisji Wnioskowej wpłynął wniosek Radnych – wnioskodawców zwołania V Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Jaśle o wprowadzenie zmian do porządku obrad. Zmiana polegać będzie na dodaniu pkt. 8 o treści: „Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w Jaśle zmieniającej Uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Jaśle”. Pozostałe punkty porządku obrad zmieniają odpowiednio numerację o 1.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad złożonym wnioskiem o zmianę porządku obrad.
W głosowaniu brało udział 22 Radnych.
- za zmianą porządku obrad o wnioskowany punkt głosowało 13 Radnych,
- przeciw zmianie porządku obrad głosowało 9 Radnych.
Przewodniczący stwierdził, że wniosek o zmianę porządku obrad został przyjęty.

Przewodniczący poprosił o przekazanie Radnym projektu Uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Jaśle.
Przewodniczący odczytał projekt Uchwały, w którym w pkt. 1 jest odwołanie Ryszarda Lisowskiego z członka Komisji Rewizyjnej, zaś w pkt. 2 wybór nowego członka Komisji oraz w pkt. 3 wybór przewodniczącego komisji. Konieczne będzie przeprowadzenie trzech głosowań w celu podjęcia jednej Uchwały.
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o odwołanie Radnego Ryszarda Lisowskiego z członka Komisji Rewizyjnej.
W głosowaniu brało udział 22 Radnych.
- za odwołaniem Pana Ryszarda Lisowskiego ze składu Komisji Rewizyjnej głosowało 15 Radnych,
- 7 Radnych wstrzymało się od głosu,
- głosów przeciw nie było.
Przewodniczący stwierdził, że Pan Ryszard Lisowski został odwołany ze składu Komisji Rewizyjnej.

O głos poprosił Starosta Jasielski, który zgłosił kandydaturę Radnego Mateusza Lechwara do składu Komisji Rewizyjnej.
Przewodniczący zapytał czy są inne kandydatury na członka Komisji Rewizyjnej. Wobec braku zgłoszeń przewodniczący zamknął listę kandydatów.
Radny Mateusz Lechwar wyraził zgodę na kandydowanie.

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o powołanie Radnego Mateusza Lechwara w skład Komisji Rewizyjnej.
W głosowaniu brało udział 21 Radnych.
- za powołaniem Pana Mateusza Lechwara w skład Komisji Rewizyjnej głosowało 13 Radnych,
- 5 Radnych wstrzymało się od głosu,
- 3 Radnych głosowało przeciw.
Przewodniczący stwierdził, że Pan Mateusz Lechwar został powołany w skład Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący oddał głos Staroście Jasielskiemu, który złożył wniosek aby Radny Mateusz Lechwar został Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej.
Przewodniczący zapytał czy są inne kandydatury na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący zamknął listę kandydatów.
Radny Mateusz Lechwar wyraził zgodę na pełnienie funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o powołanie Radnego Mateusza Lechwara na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
W głosowaniu brało udział 22 Radnych.
- za powołaniem Pana Mateusza Lechwara w skład Komisji Rewizyjnej głosowało 13 Radnych,
- 6 Radnych wstrzymało się od głosu,
- 3 Radnych głosowało przeciw.
Przewodniczący stwierdził, że Pan Mateusz Lechwar został wybrany Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej.
Po przeprowadzeniu trzech głosowań Przewodniczący odczytał Uchwałę Rady Powiatu w Jaśle zmieniającą Uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Jaśle.
W związku z wyborem do składu Komisji Rewizyjnej i wyborem na jej Przewodniczącego Radny Mateusz Lechwar złożył rezygnację ze składu Komisji Finansowo – Budżetowej, gdyż Radny, zgodnie ze Statutem Powiatu Jasielskiego może być członkiem jedynie dwóch Komisji Stałych.

Przewodniczący oddał głos Przewodniczącemu Komisji Wnioskowej.
Radny Jan Czajka wyjaśnił, że do Komisji Wnioskowej wpłynął wniosek Radnych – wnioskodawców zwołania V Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Jaśle o wprowadzenie zmian do porządku obrad. Zmiana polegać będzie na dodaniu pkt. 9 o treści: „Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w Jaśle w sprawie ustalenia składu osobowego i przedmiotu działania Stałych Komisji Rady Powiatu w Jaśle”. Pozostałe punkty porządku obrad zmieniają odpowiednio numerację o 1.
Przewodniczący zarządził głosowanie nad złożonym wnioskiem o zmianę porządku obrad.
W głosowaniu brało udział 21 Radnych.
- za zmianą porządku obrad o wnioskowany punkt głosowało 13 Radnych,
- od głosowania wstrzymało się 8 Radnych.
Przewodniczący stwierdził, że wniosek o zmianę porządku obrad został przyjęty.

Przewodniczący poprosił o przekazanie Radnym projektu Uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego i przedmiotu działania Stałych Komisji Rady Powiatu w Jaśle.
Przewodniczący odczytał projekt Uchwały, w którym w pkt. 1 jest odwołanie Pana Mateusza Lechwara ze składu Komisji Finansowo - Budżetowej, zaś w pkt. 2 wybór nowego członka Komisji. Konieczne będzie przeprowadzenie dwóch głosowań w celu podjęcia jednej Uchwały.
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o odwołanie Radnego Mateusza Lechwara ze składu Komisji Finansowo - Budżetowej.
W głosowaniu brało udział 22 Radnych.
- za odwołaniem Pana Mateusza Lechwara ze składu Komisji Finansowo - Budżetowej głosowało 13 Radnych,
- 8 Radnych wstrzymało się od głosu,
- 1 głos był przeciw odwołaniu.
Przewodniczący stwierdził, że Pan Mateusz Lechwar został odwołany ze składu Komisji Finansowo - Budżetowej.

Przewodniczący oddał głos Staroście Jasielskiemu, który w imieniu Klubu Prawo i Sprawiedliwość zgłosił powołanie w skład Komisji Finansowo – Budżetowej Pani Ireny Baciak.
Radna Irena Baciak wyraziła zgodę na kandydowanie.
Wobec braku innych zgłoszeń Przewodniczący zarządził głosowanie nad powołaniem Pani Ireny Baciak w skład Komisji Finansowo – Budżetowej.
W głosowaniu brało udział 21 Radnych.
- za powołaniem Pani Ireny Baciak w skład Komisji Finansowo - Budżetowej głosowało 13 Radnych,
- 7 Radnych wstrzymało się od głosu,
- 1 głos był przeciw powołaniu.
Przewodniczący stwierdził, że Pani Irena Baciak została powołana w skład Komisji Finansowo - Budżetowej.
Przewodniczący odczytał Uchwałę Rady Powiatu w Jaśle w sprawie ustalenia składu osobowego i przedmiotu działania Stałych Komisji Rady Powiatu w Jaśle.

Ad. 10. Zamkniecie obrad.
Przewodniczący Rady po wyczerpaniu porządku obrad zamknął obrady V Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Jaśle o godz. 15.40.
Imienne wyniki głosowań stanowią załącznik do niniejszego protokołu.


Protokolant

Anna Bara

TytułTypRozmiarDodany przez
Protokół V/2019pdf462.42 KBKatarzyna Setlik
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony.
Dodane załączniki
piątek, 08, luty 2019 08:30 Katarzyna Setlik