Protokół VI/2019 z VI Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 17 stycznia 2019 roku o godz. 14.00

Ad. 1. Otwarcie Sesji.
Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch.
Powitał Członków Zarządu Powiatu, dyrektorów jednostek organizacyjnych, pracowników Starostwa, media, mieszkańców Powiatu Jasielskiego oraz zaproszonych gości.
Przewodniczący poprosił wszystkich o powstanie i uczczenie minutą ciszy Pamięć Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, który zginął tragiczną śmiercią.

Ad. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący poinformował, że zgodnie z listą obecności na sali jest 21 radnych więc Rada może podejmować uchwały i decyzje będące przedmiotem obrad Rady.

Ad. 3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
Przewodniczący wyjaśnił, że protokoły zostały przesłane Radnym w wersji elektronicznej i do tej pory nie wpłynęły żadne uwagi do ich treści.
Przewodniczący poddał pod głosowanie zatwierdzenie protokołu z III Sesji Rady Powiatu w Jaśle.
W głosowaniu brało udział 21 Radnych.
- za przyjęciem protokołu głosowało 21 Radnych.
Protokół przyjęto jednogłośnie.

Przewodniczący poddał pod głosowanie zatwierdzenie protokołu z IV Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Jaśle.
W głosowaniu brało udział 21 Radnych.
- za przyjęciem protokołu głosowało 21 Radnych.
Protokół przyjęto jednogłośnie.

Ad. 4. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.
Przewodniczący odczytał wniosek złożony przez Zarząd Powiatu o zmianę porządku obrad VI sesji Rady Powiatu w Jaśle poprzez dodanie pkt. 12, który otrzymuje brzmienie:
„12. Podjęcie uchwały w sprawie reprezentowania Powiatu Jasielskiego w Zgromadzeniu Powiatowo-Gminnego Związku Komunikacyjnego w Powiecie Jasielskim”.
Pozostałe punkty porządku obrad odpowiednio zmienią numerację.
Pan Przewodniczący proponuje zmianę porządku obrad VI sesji Rady Powiatu w Jaśle poprzez dodanie punktu 13. o treści:
„13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Jasielskiego”.
Pozostałe punkty porządku obrad odpowiednio zmienią numerację.
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad podpunktu 12.
W głosowaniu brało udział 21 radnych.
- wniosek przyjęto jednogłośnie.
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad podpunktu 13.
W głosowaniu brało udział 21 radnych.
- wniosek przyjęto jednogłośnie.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
4. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.
5. Wybór Komisji Wnioskowej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego (Druk Nr 23).
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jasielskiego na 2019 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016 – 2027.
9. Uchwalenie planu pracy Rady Powiatu w Jaśle na 2019 r. (Druk Nr 20).
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Jasielskiego (Druk Nr 21).
11. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie nadania Statutu Szpitalowi Specjalistycznemu w Jaśle (Druk Nr 22).
12. Podjęcie uchwały w sprawie reprezentowania Powiatu Jasielskiego w Zgromadzeniu Powiatowo-Gminnego Związku Komunikacyjnego w Powiecie Jasielskim (Druk Nr 24).
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Jasielskiego (Druk Nr 25).
14. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
15. Interpelacje.
16. Wnioski i zapytania radnych.
17. Sprawy różne.
18. Zamknięcie obrad.

Ad. 5. Wybór Komisji Wnioskowej.
Przewodniczący zaproponował zgłaszanie radnych do Komisji Wnioskowej.
Radny Jan Urban zgłosił do Komisji Wnioskowej radnych: Magdalenę Stasiowską, Antoniego Zwierzyńskiego oraz Janusza Przetacznika.
Zgłoszeni Radni wyrazili zgodę na pracę w Komisji Wnioskowej.
Przewodniczący zarządził głosowanie nad wyborem członków Komisji Wnioskowej.
W głosowaniu brało udział 21 Radnych.
- za wyborem zaproponowanego składu Komisji Wnioskowej głosowało 21 Radnych.
Skład Komisji powołany został jednogłośnie.

Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego (Druk Nr 23).
Przewodniczący otworzył dyskusję.
Głos zabrał Starosta Jasielski Adam Pawluś – ta inwestycja prowadzona jest przez samorząd wojewódzki. Rada Powiatu udzieliła pomocy w ubiegłym roku w kwocie 400 tyś zł. Inwestycja nie znajdowała się w planie drogowym Województwa Podkarpackiego. Do realizacji na liście rankingowej była w zasadzie na końcu. Udało się tę inwestycję wprowadzić w ramach programu tras granicznego Polska – Słowacja. Województwo Podkarpackie otrzymało dotację w kwocie 3 mln 900 euro. Informacyjnie dla nowych Radnych, to jest droga łącząca rondo przy ul. Wojska Polskiego z rondem na ul. Floriańskiej, 2 km 100 m drogi klasy G z drogami serwisowymi i ścieżkę rowerową z chodnikami. Ta inwestycja jest już po ZRID-ie, tereny zostały wykupione i po pierwszym przetargu została osiągnięta najniższa cena 25 mln 800 tyś zł. Najwyższa cena była na kwotę 39 mln zł. W najbliższych dniach Zarząd Województwa Podkarpackiego ma unieważnić ten przetarg i ponownie zostanie ogłoszony nabór na wykonanie tego odcinka drogi. Droga bardzo ważna, bo zmienia układ kierunkowy południe – północ, na terenie miasta Jasła. Odciąży zwłaszcza skrzyżowanie z drogą nr 28 i ul. Wojska Polskiego. Termin realizacji to lata 2019/2020. Zadanie wydaję się niewielkie, niemniej jednak jest bardzo kosztowne ze względu na te towarzyszące obiekty, zwłaszcza drogi serwisowe i drogę rowerową oraz przebudowę skrzyżowań. Nie ma tam żadnych obiektów mostowych więc ta cena na następnym przetargu może ulec obniżeniu. Zakładaliśmy z Panią Skarbnik, że nie będzie konieczna nasza pomoc w takiej kwocie. Do tej kwoty, która jest teraz brakuje kwoty 8 mln zł, więc dosyć dużo Województwo musiałoby poszukać tych środków. Mam nadzieję, że ta cena się obniży, przynajmniej w części i Województwo zrealizuje tę ważną inwestycję dla miasta Jasła i dla Powiatu Jasielskiego. Miasto Jasło również partycypuje w kosztach przeznaczając środki na dofinansowanie tego przedsięwzięcia. My również, oprócz tych 400 tyś i oprócz deklaracji w uchwale na ten 1 mln 850 tyś zł również przekazaliśmy nieodpłatnie tereny, zarówno należące do Powiatu Jasielskiego (czyli ul. Floriańską we fragmencie oraz ul. Kasprowicza we fragmencie) oraz wszystkie nieruchomości Skarbu Państwa, które znajdują się w tym pasie drogowym. Bardzo proszę o poparcie tej inwestycji. Na pewno wpłynie to na polepszenie ruchu w tym ciągu północ – południe, na terenie miasta Jasła i w tej części Województwa Podkarpackiego.

Radny Krzysztof Buba zabrał głos w dyskusji – przeglądałem rozstrzygniecie przetargu i tam pomiędzy pierwszą a drugą ofertą jest niewielka różnica. Myślę, że to optymistycznie zabrzmiało w Pana ustach, że uda się wynegocjować lepszą kwotę z tego przetargu. A co będzie, jeżeli nie? Starostwo jako Powiat, samorząd powiatowy, dokłada 1 850 tyś zł, z tego co wiem, to Urząd Miasta około 4 mln, to jest już 6 mln. Pan Starosta powiedział, że brakuje kwoty ok. 8 mln zł do tych pieniędzy z funduszy europejskich, to 2 mln można by spróbować poszukać w samorządzie wojewódzkim aby to jak najszybciej realizować, bo nie ukrywam, że ta droga jest potrzebna.

Starosta odniósł się do słów Radnego Krzysztofa Buby – wydaje się, że ta cena jest jednak wysoka, a biorąc pod uwagę to, co dzieje się na rynku, to i ceny asfaltu spadły w ostatnim czasie, jak i rynek zamówień nie jest tak w ostatnim czasie obfity jak był w końcówce roku, w tym okresie wyborów do struktur samorządowych. Nic nie ryzykujemy, ponieważ tych prac firma na razie nie musi prowadzić. Te prace mogą być rozpoczęte w okresie wiosny, może będzie większa konkurencyjność. Trudno to przewidzieć, ale wydaje się, że można spokojnie zaryzykować i nie ma ryzyka, że ta droga nie zostanie wykonana. Zwłaszcza firma Budimex, która niebawem uzyska decyzję ZRID na ten sam odcinek drogi, od drogi 28 przy moście na Jasiołce do ronda Solidarności może połączyć oba te projekty i część materiałów wykorzystać. Wydaje się logiczne, że to firma Budimex powinna być zainteresowana. Dobrze by było gdyby jasielska firma wygrała ten przetarg, bo to są nasi pracownicy. Dla nas, myślę, że nie będziemy musieli zwiększać tej kwoty i takiej możliwości budżetowej na razie nie przewidujemy i nie mamy żeby tę kwotę zwiększać. Decyzja należy do Zarządu Województwa Podkarpackiego i jest to ważna inwestycja. Tych inwestycji wojewódzkich nie było zbyt wiele w ostatnim czasie dlatego sądzę, że Marszałek i cały Zarząd przychyli się żeby rozstrzygnąć jak najszybciej przetarg. Nie ma żadnego zagrożenia w wykonaniu tego projektu w 2019 i w 2020 roku. Cała droga jest praktycznie poza biegnącymi ciągami drogowymi, jedynie skrzyżowania będą stanowić jakiś problem komunikacyjny ale pozostałe prace można prowadzić bez żadnych utrudnień, bo to jest wykonanie nowej drogi w szczerym polu.

Radny Janusz Przetacznik – w nawiązaniu do tego projektu Uchwały oraz informacji, którą Pan Starosta przekazał chciałbym jednoznacznie podkreślić, że była zgoda Rady Powiatu na realizację tej ważnej inwestycji na terenie miasta Jasła czyli odcinka drogi 992. Wielokrotnie już Radni dawali temu wyraz, bo przypomnijmy w uchwale budżetowej na rok 2018 zapisaliśmy kwotę 100 tyś zł, później zwiększyliśmy ją do 400 tyś. Teraz mamy kolejną uchwałę mówiącą o wydatkach w wysokości 1 mln 850 tyś zł na rok 2019. Będą to fizycznie wydane środki w granicach 2 mln 250 tyś zł. Tak sobie przypominam, kiedy rozmawialiśmy na ten temat, w tym również z dyrektorem Wojewódzkiego Zarządu kiedy były wspólne posiedzenia Rady Miejskiej, Rady Powiatu, Komisji zainteresowanych, no może nie tyle Rad co Komisji zainteresowanych tą sprawą, mówiliśmy o tej istotnej sprawie. I ideą i zasadą naszą było to, że do projektu uchwały wnioskodawca załącza projekt umowy. Jak mnie pamięć nie myli, Pan Starosta dwukrotnie deklarował na posiedzeniach Rady Powiatu, że umowę, najpierw na 100 potem na 400 tyś zł przekaże Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu, abyśmy mogli określić jakie są prawa i obowiązki stron występujących w tym zadaniu inwestycyjnym. Mamy rok 2019, poniesione wydatki i do tej pory Radni nie otrzymali takiego projektu i takiej zawartej umowy. Również i pod ten projekt uchwały nie mamy takiej umowy. Stąd myślę, że te pytania czy obawy Pana Radnego Krzysztofa Buby są w pełni uzasadnione, bo co do istoty tej idei nie ma wątpliwości. Warto w tym momencie wiedzieć, tak naprawdę, czy po podjęciu tej Uchwały czy zagwarantowaniu, bo ta kwota jest również zadeklarowana
w projekcie budżetu Powiatu Jasielskiego na 2019 rok, daje realne szanse na realizację. Kiedy zobaczymy taki projekt umowy? I moje drugie pytanie, czy w projekcie budżetu Województwa Podkarpackiego na rok 2019, zadanie pod nazwą droga 992 od ronda do ronda, nazwijmy to tak umownie, do którego przygotowywana jest pomoc, jest wpisane jako zadanie inwestycyjne i z jaką kwotą?

Ryszard Lisowski – budowa dróg w kraju stała się możliwa dzięki unijnym funduszom.
W Polsce wschodniej nie budowało się dużo ale przez ostatni okres ten trend się zmienił i bardzo dużo pieniędzy przeznaczonych jest, szczególnie w Województwie Podkarpackim, na rozbudowę tych dróg. Jeżeli chodzi o drogę KL, to ocena społeczna jest wysoce pozytywna przy realizacji tej inwestycji, ponieważ poprawi komfort podróżowania, poziom bezpieczeństwa i żal byłoby nie skorzystać z tej unijnej dotacji. Jeżeli chodzi o dofinansowanie, może za Pana Starostę odpowiem, to budżet Sejmiku jeszcze nie był obradowany, natomiast jest to wpisane w projekcie budżetu.

Radny Krzysztof Buba – mam jeszcze jedno pytanie do Pana Starosty. Radny Janusz Przetacznik wymienił kwoty z tamtego roku, plus grunty, które przekazał Powiat czy Miasto, to jest też jakaś wartość więc uważam, że tutaj samorząd lokalny i gminy wnosi ogromny wkład do tego, żeby ta droga zaistniała. Mam do Pana Starosty pytanie gdyż mam tutaj taką informację: zakończona realizacja odcinka drogi w ramach RPO, odcinka między Zaborowem i Strzyżowem, całkowita wartość 22 mln 490 tyś, dofinansowanie z funduszy europejskich 19 mln, dofinansowanie z budżetu Państwa 3 mln 328 tyś. Mam pytanie, czy to dofinansowanie z budżetu Państwa, to Państwo dofinansowało do tej drogi? Czy samorząd wojewódzki nie starał się o dofinansowanie do tej drogi z samorządów lokalnych, a my tutaj naprawdę bardzo dużą pomoc dajemy dla samorządu Województwa i uważam, że przy takiej pomocy, i to znacznej, bo jeszcze biorąc pod uwagę, o czym Starosta wspominał, wcześniejszy odcinek, który będzie budowany od ronda Solidarności do ul. Piłsudzkiego, tam też bardzo duża pomoc. Uważam, że tutaj Urząd Marszałkowski powinien się pochylić i dołożyć brakujące środki finansowe, żeby to poszło. Wydaje mi się, że chyba wszystkie samorządy powinny być w podobny sposób traktowane. Ja nie umiem powiedzieć czy to dobrze interpretuję, bo państwo na pewno macie większą wiedzę i doświadczenie w tym wszystkim.

Starosta Adam Pawluś, odpowiadając na to pytanie – jak już informowałem, ta droga nie była w planie realizacji dróg wojewódzkich. Ona była na bardzo dalekim, prawie że końcowym miejscu i jej realizacja stała się możliwa dzięki temu, że skorzystaliśmy z tego programu Polska – Słowacja, że doprowadziliśmy do tego, że te środki trans graniczne zostały przeznaczone właśnie na ten odcinek drogi. To nie było takie pewne i z naszej strony, wspólnie z Burmistrzem Miasta Jasła, bardzo zabiegaliśmy aby tę drogę wspólnie zrealizować. Również jako Powiat pomagaliśmy przy opracowaniu decyzji środowiskowej i to się nam udało zrealizować i za to ponieśliśmy koszty z Powiatu. Nie mogę odpowiadać za całość polityki Województwa Podkarpackiego. Są tam jakieś preferencje. Tylko przypomnę, że jesienią ubiegłego roku odbyły się posiedzenia dwóch komisji sejmikowych i zabiegaliśmy o to żeby w planach na nową perspektywę budżetową wpisać ważne inwestycje, które dotyczą tej części Województwa Podkarpackiego, a zwłaszcza nowego połączenia drogowego Jasło – Krosno – Iskrzynia, w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. To jest odległa przyszłość, ale jeżeli my nie będziemy o to zabiegać teraz, to potem możemy mieć tylko pretensje do siebie. Poprzednicy, gdyby czynili większe starania, to może łatwiej było by te inwestycje zrealizować. To wymaga działań na wiele, wiele lat do przodu.

Radny Janusz Przetacznik – Panie Starosto czekam na odpowiedź, na informację dotyczącą umów. Natomiast chciałbym aby Pan Starosta, udzielając odpowiedzi, odnosił się konkretnie do naszych pytań, zapytań. Co do realizacji tej inwestycji, to naprawdę tutaj na sali nie ma osoby, która by kwestionowała jej zasadność czy potrzebę. Co do tego nie ma wątpliwości. I tej wątpliwości nie mieliśmy w roku 2017 i w roku 2018, kiedy podejmowaliśmy określoną decyzję. Jednak w tym wypadku nie mamy dokumentów, które pozwalają, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, podejmować takie decyzje. Nasza troska idzie również i w tym kierunku, czy w budżecie Sejmiku Województwa Podkarpackiego, została zagwarantowana kwota, która gwarantuje realizację tego zadania. My w Powiecie blokujemy środki, tak jak zablokowaliśmy w roku ubiegłym i nie otrzymaliśmy żadnej informacji co za kwotę 400 tyś zł, w ramach tej dotacji Sejmik Podkarpacki zrobił. To, że decyzję zrid wykonaliśmy, to wiemy i na to przeznaczyliśmy najpierw 100 tyś zł i to wystarczało. Dodatkowe 300 tyś zł nie wiemy na co poszło, bo nie otrzymaliśmy umowy zobowiązaniowej w zakresie otrzymania dotacji tzn. jaki był przedmiot dotacji i co z tego zostało zrobione. I teraz też prosilibyśmy, w projekcie budżetu Sejmiku Województwa Podkarpackiego nie czytałem jaka jest zagwarantowana kwota na to zadanie ze strony Województwa. O wysokości środków, o których Pan Starosta wspomniał 3 mln 900 tyś euro wiemy, natomiast uzupełnienie rozumiem idzie z Sejmiku, wspomagane pomocą obu samorządów. To o czym mówił Radny Krzysztof Buba, istnieje również, na te zadania o znaczeniu ponad lokalnym możliwość ubiegania się o środki pomocowe bezpośrednio z rezerwy budżetu Państwa. I tutaj stąd pytanie, czy tak naprawdę te biedne samorządy, a szczególnie samorząd powiatowy, muszą partycypować w nie swoich zadaniach. Czyli podjęliśmy tę decyzję, że aby przebić się, idzie ten wysiłek obu samorządów. Niemniej jednak, jeżeli to jest nowa perspektywa, to warto się zastanowić czy nie powalczyć o środki pomocowe z budżetu Państwa. To jest po pierwsze. Po drugie temat, nazwijmy to drogi 992. Panie Starosto, przypominam, że temat nie jest znany od Pana rozpoczęcia kadencji jako Starosty w roku 2016, że te sprawy jeszcze były realizowane za Burmistrza Andrzeja Czarneckiego oraz Marszałka Mirosława Karapyte. I w tym momencie decyzje i te zadania zostały już przejęte przez Zarząd Województwa w roku 2010, o czym są publikacje, o czym rozmawialiśmy i również w tym momencie Zarząd Powiatu partycypował w kosztach. Tak, że proszę nie mówić, że ktoś zaspał, czy nie zaspał, bo takich tematów „zaspanych” nie było. Droga 992 była w tym momencie na liście już priorytetowej w ramach porozumienia z Województwem Świętokrzyskim, czyli z Marszałkiem Jarubasem, do realizacji w roku 2011. Po odwołaniu Marszałka Karapyty stało się zupełnie inaczej, zmieniły się priorytety ale w tym momencie, to już jest polityka, a szkoda, bo droga nie ma barw politycznych, ma po prostu skutek społeczny. W związku z tym warto na ten temat rozmawiać. Stąd moje pytanie, czy otrzymamy umowę, również i tą drugą i czy wiemy jakie środki są w Sejmiku Województwa Podkarpackiego, bo rozumiem, że Pan Starosta prowadząc rozmowy był tym tematem zainteresowany i w odróżnieniu ode mnie miał wgląd w te dokumenty.

Starosta Jasielski – taka umowa zostanie na pewno podpisana ale najpierw musi być znana wartość tej inwestycji. Ona zostanie określona dopiero po rozstrzygnięciu przetargu. Na dzień dzisiejszy mamy pierwszy etap, który zostanie, według mojej informacji unieważniony. Taka umowa zostanie na pewno podpisana. Jeżeli chodzi o pierwszą kwotę wydatkowaną przez Samorząd Województwa Podkarpackiego, to około 5 mln środków zostało wydatkowanych na wykupy gruntów. Grunty, przypominam, pas jest szerokości 20 metrów na dwóch kilometrach 100 metrów tj. około 9 hektarów. Wydział Geodezji dokładnie sprawdzał powierzchnię
i przygotowaliśmy wycenę. Takie ceny zostały oszacowane przez niezależnych rzeczoznawców i na to nie mieliśmy wpływu i te grunty są już wykupione więc tu wydatki zostały poniesione i mam nadzieję, że nie będzie wątpliwości co do realizacji tej inwestycji. Ostateczna wartość tej inwestycji będzie znana po rozstrzygnięciu przetargu.

Jan Urban– rzadko zabieram głos jeżeli chodzi o inwestycje drogowe. Tutaj kolega Radny Lisowski próbował nam opowiedzieć i przekonać nas co do znaczenia tej drogi. Tutaj nie ma nikt wątpliwości. Wiemy, że to jest dobry pomysł, ten pomysł zrodził się zdecydowanie wcześniej i chwała, że udało się to doprowadzić do jakby już zaawansowanych działań. Są tylko dwie kwestie. Ponieważ wydaliśmy 400 tyś w roku 2018 i również w tym czasie uchwała, która była podjęta o wyrażeniu zgody na pomoc finansową dla Województwa Podkarpackiego, była taka umowa na 400 tyś? Jest czy też nie ma? Chodzi tylko o wydatkowane środki, bo troska Radnych jest tylko o to, że zaś się okaże, że my dajemy 1 mln 850 tyś i zaś nie będzie umowy, a przed momentem Starosta powiedział, że nie wiemy jak się rozstrzygnie. Czyli czytaj to w ten sposób, że będziemy musieli zaś szukać pieniędzy, i to jest polityka faktów dokonanych. Skoro wszyscy jesteśmy przekonani co do zasadności tej inwestycji, a jesteśmy, że będziemy musieli znaleźć kolejne kwoty, bo braknie. Teraz sobie odpowiedzmy na jedną prostą rzecz. Wiadomo, że „gdybyś był prorokiem nie byłbyś żebrakiem”, jest takie powiedzenie, czy te 1 850 tyś starczy czy nie. Jeżeli nie starczy to znakiem tego, że będziemy znowu szukać kolejnych pieniędzy. Nie jest problemem, bo jesteśmy już chwilę w tym samorządzie, ja boleję nad faktem, że część nowych Radnych musi dopytywać, bo nie dostała dokumentów i takiej wyczerpującej informacji, raportu o stanie Powiatu, ale do tego dojdziemy. Czy jest problem aby mieć przygotowaną umowę, która jest pomiędzy Województwem Podkarpackim, bo to jest takie gdybanie. Jeżeli wydaliśmy te 400 tyś, to czy mieliśmy umowę na to? A już są wydane środki, bo to tylko o to chodzi. Nikt nie jest przeciwnikiem tej inwestycji, bo wszyscy tutaj podnosimy rękę. Tylko chodzi o jasne i klarowne sytuacje. Wiemy, że dajemy 1 850 tyś, w ramach umowy dajemy na wskazane działania. Daliśmy 400 tyś i żeby wszyscy Radni wiedzieli, na co te pieniądze poszły. Projekt umowy stanowi zawsze integralna część wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia. Zwróćcie uwagę, że jak będziemy podejmować z gminami wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia, tam zazwyczaj mamy takie porozumienia. Tylko zadam takie pytanie, mamy na te 400 tyś umowę? Jeżeli tak, to należy domniemywać, że na te 1 850 tyś też będzie. Co do istoty, co do idei nikt nie jest przeciwnikiem. Co prawda wyręczamy Samorząd Województwa, my jesteśmy małym budżetem w porównaniu z budżetem Województwa ale w ramach zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców z tego „wdowiego grosza” wysypujemy rzeczone pieniądze aby dać, bo jest to zadanie Województwa ale my się czujemy w obowiązku i to realizujemy. Tylko krótkie pytanie czy wydatkowana kwota 400 tyś jest podparta umową i czy jest jakikolwiek projekt na tę kwotę, bo może się okazać, że będą to środki niewystarczające.

Radny Janusz Przetacznik – co prawda Radny Jan Urban już wprost zapytał Pana Starostę o umowę dotyczącą 400 tyś i wydatkowanych pieniędzy, bo później będziemy pytać o ustawę o finansach publicznych, na jakiej podstawie zostały wydane pieniądze jeżeli nie było zawartej umowy. Jeżeli mamy tak postępować Panie Starosto, to w takim razie po co § 2 tej uchwały? To w takim razie skreślmy go, że żadnych warunków nie ma, dajemy lub nie dajemy. Ja w takim razie przypomnę między innymi, Panie Starosto, że ubiegając się o dotację do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na przykład między innymi, czy do Regionalnego Programu Operacyjnego w zakresie remontu Szpitala Specjalistycznego w Jaśle, szczegółowy wniosek opierał się o kosztorys inwestorski, szczegółowy wniosek, ocenę, punktację i umowę. Dopiero wtedy można było przekazywać pieniądze i taką umowę czy Szpital czy Młodzieżowy Dom Kultury w ramach realizacji Ośrodka Edukacji Ekologicznej otrzymuje. Wtedy kiedy Pan Starosta z tym wychodził, to nikogo nie interesowało, że jako ten, który daje dotacje, jakie będą wydatki po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego. Kwota została raz ustalona i pozostałe samorządy płaczą i płacą i to o czym rozmawialiśmy na temat Ożennej, właśnie się spełniło, że nie ma 80% dotacji, nie ma 85% jest 70 – 68%, bo po prostu przetargi, tak jak Pan słusznie powiedział, w okresie przedwyborczym czy w okresie kampanii samorządowej po prostu rządziły się swoimi prawami i były wyższe ceny. Nie mniej jednak budżety samorządowe poniosły z tego tytułu wyższe wydatki. Stąd zwracaliśmy się, jako Komisja Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu, do Pana Starosty, do Zarządu o przygotowanie jasnych i precyzyjnych zasad przydzielania dotacji, tak aby w tym momencie, podmiot przez nas dotowany bądź, któremu udzielamy pomocy finansowej, to zadanie zrealizował. Czyli to ryzyko, tak jak w przypadku utrzymania zimowego dróg i chodników, które na siebie biorą gminy, spoczywa w tym wypadku na tej gminie, która takie porozumienie podpisuje. To w takim razie w drugą stronę nie może tak być? Już więcej nie będę w tym temacie zabierał zdania, czekam konkretnie na umowę. Jak nie to zwrócę się interpelacją i wtedy będzie Pan Starosta musiał taką umowę mi udostępnić.

Stanisław Pankiewicz – Wicestarosta Jasielski - dziwi mnie tak obszerna dyskusja wokół tak oczywistego tematu. Ta Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania, ona wyraźnie mówi tutaj o kwocie i o tym, że będzie umowa. Decyzję tak i tak podejmie samorząd Województwa Podkarpackiego i my nie wiemy, jakie będzie rozstrzygnięcie. Państwo radni z poprzedniej kadencji macie wiedzę historyczną, można tak powiedzieć, co do tego wszystkiego i co do budżetu i bardzo ładnie posługujecie się nią w dyskusji. My jako radni nowej kadencji musimy się wczytać i wsłuchać ale te relacje przecież są pomiędzy samorządami: miastem, województwem i powiatem i nie widzę żadnego zagrożenia. Oczywiście Regionalna Izba Obrachunkowa weryfikuje te uchwały i gdyby były jakiekolwiek zastrzeżenia to będzie uchwała z naruszeniem prawa bądź nie. Nie widzę żadnego zagrożenia i ta dyskusja jest dla mnie tak nie do końca twórcza, bo są oczywiste przepisy i oczywiste zasady rozliczania. Nie jest przecież tak, że jeżeli samorząd zabrał czy dostał te 400 tyś dotacji, nie znam tej historii, to przecież nie jest tak, że nie rozliczy dokumentami dotacji. Czuję się tak jakbyśmy tworzyli coś nowego i odkrywczego gdzie już przez wiele lat funkcjonują wypracowane i dopracowane zasady.

Radny Franciszek Miśkowicz – Panie Starosto, tak, istnieją te zasady i zawsze pod uchwałą o podjęciu takiej decyzji jaką podejmowaliśmy był projekt umowy, z której można było wyczytać jakie są warunki uczestnictwa w tym projekcie, który wspólnie podejmujemy. Podejmujemy to razem z miastem i razem z samorządem województwa, dlatego mnie nie dziwi pytanie jednego czy drugiego radnego o to, jakie są szczegóły tej umowy. Myślę, że tutaj nie ma problemu żeby taki projekt umowy przedstawić i wtedy ta dyskusja byłaby bardzo krótka.

W związku z brakiem innych głosów w dyskusji, Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania nad podjęciem Uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego (druk nr 23).
W głosowaniu brało udział 21 Radnych.
- za podjęciem Uchwały głosowało 21 Radnych.
Przewodniczący stwierdził, że Uchwała została podjęta.

Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jasielskiego na 2019 r.
Przewodniczący otworzył dyskusję i poprosił Panią Teresę Połeć – Skarbnik Powiatu Jasielskiego o przedstawienie opinii RIO.
Pani Skarbnik przedstawiła Radnym Uchwałę Nr 6/5/2018 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na rok 2019.

Przewodniczący poprosił o przedstawienie opinii Komisji Rady Powiatu.
Radny Jan Czajka przedstawił opinię Komisji Finansowo – Budżetowej Rady Powiatu w Jaśle do projektu Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2019 rok sformułowaną w dniu 20.12.2018 r.
Komisja Finansowo – Budżetowa pozytywnie opiniuje przedłożony przez Zarząd Powiatu Jasielskiego projekt Uchwały Budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2019 r.
Komisja Finansowo – Budżetowa na posiedzeniach w dniach 4 grudnia 2018 r., 17 grudnia 2018 r., 20 grudnia 2018 r. analizowała projekt uchwały Budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2019 rok. Komisja zapoznała się z materiałami informacyjnymi do projektu uchwały budżetowej oraz uzyskała szczegółowe wyjaśnienia od Skarbnika Powiatu Pani mgr inż. Teresy Połeć.
Komisja Finansowo – Budżetowa zapoznała się z opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2019 rok, projektu Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016 – 2027 oraz w sprawie możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Powiat Jasielski w projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok. RIO w Rzeszowie w każdym wyżej wymienionym przypadku wydała pozytywne opinie. Projekt budżetu został sporządzony zgodnie z prawem i ustawą o finansach publicznych.
Komisja Społeczna Rady Powiatu w Jaśle oraz Kluby Radnych „Porozumienie Samorządowe Ponad Podziałani” i „Samorząd Dla Mieszkańców” złożyły opinie i wnioski szczegółowe w przedmiocie projektu budżetu Powiatu Jasielskiego na 2019 rok. Komisja Finansowo – Budżetowa na posiedzeniu w dniu 20 grudnia 2018 r. analizowała złożone wnioski. W wyniku głosowania członków Komisji Finansowo – Budżetowej złożone wnioski zostały odrzucone w całości. Komisja Finansowo – Budżetowa większością głosów przyjęła projekt Uchwały Budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2019 rok bez poprawek oraz projekt Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016 – 2027 w kształcie przedłożonym przez Zarząd Powiatu Jasielskiego.
Radna Irena Baciak Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki stwierdziła, że Komisja pozytywnie opiniuje projekt budżetu Powiatu Jasielskiego na 2019 rok.
Radny Sławomir Madejczyk – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu stwierdził że Komisja analizowała budżet na dwóch posiedzeniach i większością głosów pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu na 2019 rok.
Radny Jan Urban – Wiceprzewodniczący Komisji Społecznej przedstawił wnioski Komisji wypracowane na posiedzeniu Komisji w dniu 20 grudnia 2018 r.
1. Skreślić zadanie „Budowa pawilonu Oddziału Psychiatrycznego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle” (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle) – dział 851 rozdział 85111 zadanie nr 32 w tabeli 4 Plan wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2019 r., na które jest przeznaczona kwota 200.000,00 zł. W miejsce powyższego zadania wprowadzić inne zadanie w dziale 801 w zakresie modernizacji energetycznej budynków oświatowych, które mogą obniżyć wydatki bieżące w przyszłych latach (4 za, 2 przeciw 0 wstrzymujących się).
2. Skreślić zadanie „Budowa ujęcia wody dla DPS w Foluszu” dział 852 rozdział 85202 zadanie 33 w tabeli nr 4 „Plan wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2019 r.”, na które przeznaczona jest kwota 500.000,00 zł. W miejsce tego zdania można wprowadzić zadanie polegające na modernizacji energetycznej budynków DPS w Foluszu, lub przeznaczyć tę kwotę na zmniejszenie deficytu budżetu w 2019 r. (jednogłośnie za).
3. Skreślić zadanie „Budowa strzelnicy w Powiecie Jasielskim” dz. 752, rozdz. 75295. Zadanie nr 24 w tabeli nr 4 „Plan wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2019 r”, na które przeznaczona jest kwota 340 000,00 zł. W miejsce skreślonego zadania dokonać zwiększenia wydatków majątkowych w dz. 600, rozdz. 60014 o kwotę 90 000,00 zł poprzez wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych. Tabela nr 4 „Plan wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2019 r”:
- Przebudowa skrzyżowania ulicy Szopena z ulica Szkolna w Jaśle – budowa ronda w ciągu drogi powiatowej Nr 1856R i przeznaczyć na to zadanie kwotę 40 000,00 zł,
- Przebudowa skrzyżowania ulicy Jagiełły z ulica Koralewskiego i ulica Bednarską w Jaśle,
- Budowa ronda w ciągu drogi powiatowej Nr 1857R i przeznaczyć na to zadanie kwotę 50 000,00 zł,
- Przebudowa dachu/ modernizacja budynku CKP w Jaśle – dz. 801, rozdz. 80140, przeznaczając na ten cel kwotę 250 000,00 zł (jednogłośnie za).
4. Zmniejszyć planowane wydatki bieżące – dz. 921, rozdz. 92105, tabela nr 3 „Plan wydatków bieżących w jednostkach budżetowych na 2019 r.”. na zadaniu nr 2 „Wydatki bieżące związane z organizacja przez Powiat Jasielski cyklicznych imprez kulturalnych, obchodów…”, na które jest przeznaczona kwota 75.700,00 zł, o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 55.700,00 zł i zwiększyć:
- o 10.000,00 zł wydatki bieżące dz. 921, rozdz. 92105, tabela nr 3 „Plan wydatków bieżących w jednostkach budżetowych na 2019 r.”, na zadaniu nr 1 „Dotacje w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi…”, na zadanie pn. „Organizacja imprez o charakterze kulturalnym skierowanych do dzieci, młodzieży i osób starszych” do łącznej kwoty 18.000,00 zł.
- o 10.000,00 zł wydatki bieżące dz. 926, rozdz. 92605, tabela nr 3 „ Plan wydatków bieżących w jednostkach budżetowych na 2019 r.” na zadanie nr 1 „Dotacje w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi…” na zadanie pn. „Popularyzacja wśród dzieci i młodzieży aktywności fizycznej poprzez organizację zawodów sportowych”, do łącznej kwoty 18.000,00 zł (jednogłośnie za).
5. Zmniejszyć planowane wydatki bieżące Starostwa Powiatowego w Jaśle – dz. 750, rozdz. 75075 (promocja), na które jest przeznaczona kwota 138.000,00 zł o kwotę 68.000,00 zł do kwoty 70.000,00 zł. W miejsce zmniejszonych wydatków zwiększyć o 33.000,00 zł wydatki bieżące w dz. 926, rozdz. 92605, tabela nr 3„Plan wydatków bieżących w jednostkach budżetowych na 2019 r.” na zadaniu nr 1 „Dotacje w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi…”, na zadanie pn. „Popularyzacja wśród dzieci i młodzieży aktywności fizycznej poprzez organizację zawodów sportowych” do kwoty 41.000,00 zł oraz zwiększenie o 35.000,00 zł wydatków bieżących – dz. 600, rozdz. 60014 z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i remonty mostów, do łącznej kwoty 225.000,00 zł (jednogłośnie za).
Komisja Społeczna oczekuje większego zaangażowania finansowego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle w realizowanych przez Szpital przedsięwzięciach. Z tym wnioskiem zgodzili się wszyscy członkowie Komisji Społecznej.
Członkowie Komisji Społecznej wydadzą pozytywną opinię o projekcie budżetu na 2019 rok po uwzględnieniu zaproponowanych zmian, zawartych w powyższych wnioskach.

Przewodniczący poprosił o opinie Klubów Radnych.
Starosta Jasielski Adam Pawluś – Przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości – Klub Prawa i Sprawiedliwości pozytywnie opiniuje projekt budżetu powiatu na 2019 rok. Na dzisiejszym etapie wnosimy o odrzucenie wniosków, a na pewno część tych wniosków będzie rozpatrzona pozytywnie w okresie późniejszym.

Radny Jan Urban – w imieniu Klubów Radnych „Porozumienie Samorządowe Ponad Podziałani” i „Samorząd Dla Mieszkańców” przedstawił:

OPINIA KLUBÓW RADNYCH
„Porozumienie Samorządowe Ponad Podziałami" „Samorząd Dla Mieszkańców"
w przedmiocie projektu budżetu Powiatu Jasielskiego na 2019 rok.
Kluby radnych RPJ „Porozumienie Samorządowe Ponad Podziałami" i „Samorząd Dla Mieszkańców":
negatywnie opiniują projekt uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2019 rok i wskazują:
a) na brak przedstawienia Radzie Powiatu w Jaśle VI kadencji przewidywanego wykonania budżetu powiatu za 2018 rok, głównych zakładanych celów strategicznych do osiągnięcia w 2019 r. i w perspektywie na cała VI kadencję w ramach przyjętej Strategii Rozwoju Powiatu Jasielskiego na lata 2016-2022 oraz wydatków wynikających z podjętych zobowiązań, zawartych umów czy porozumień,
b) na zakładany wysoki deficyt budżetowy, który w całości jest sfinansowany przez kredyt bankowy. Planowany do zaciągnięcia kredyt w wysokości 8.400.000,00 zł przeznaczony jest na sfinansowanie zakładanego deficytu budżetowego w wąskości 3.120.000,00 zł, ale przede wszystkim na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w łącznej wysokości 5.220.000,00 zł. Mamy tutaj do czynienia z oczywistym tzw. rolowaniem zadłużenia, a więc zaciąganiem kolejnych zobowiązań umożliwiających utrzymanie płynności i spłatę bieżących rat kredytowych. Planowany kredyt nie tylko zwiększy zadłużenie Powiatu Jasielskiego, ale w konsekwencji w każdym następnym roku budżetowym należy przewidzieć (zaplanować) środki na jego obsługę. Co prawda relacja planowanej łącznej kwoty prze znaczonej na obsługę zadłużenia do planowanych dochodów spełnia wymagania określone w art.243 ustawy o finansach publicznych, ale nie napawa optymizmem i praktycznie może uniemożliwić Powiatowi Jasielskiemu aplikowanie o środki pomocowe, gdzie będzie wymagany wkład własny. W przedkładanym projekcie budżetu Zarząd Powiatu w Jaśle nie przedstawił programu ograniczenia wydatków bieżących w latach przyszłych oraz możliwych źródeł pozyskania dodatkowych dochodów,
c) poza planowanymi działaniami w obszarze termomodernizacji (wydatki majątkowe) - budynków oświatowych, MDK i DPS, na które łącznie zostało przeznaczone 1.560.000,00 zł, a które to działania mogą liczyć na duże wsparcie środkami zewnętrznymi, w projekcie budżetu brak jest zadań czy działań, które w przyszłości pozwolą na zmniejszenie wydatków bieżących, szczególnie jest to widoczne w obszarze oświaty, gdzie brak wystarczających środków z subwencji oświatowej może znacznie pogorszyć sytuację finansową powiatu i zwiększyć zakładany deficyt, co znalazło potwierdzenie w 2018 roku,
d) w projekcie budżetu zakłada się kolejne dotacje dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle, który ma zapewnione finansowanie swojej działalności z budżetu państwa. W zatwierdzonym przez Radę Powiatu w Jaśle w dniu 7 grudnia 2018 r. „Programie Naprawczym Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na lata 2019-2020" od 1 października 2017 r. zmienił się system finansowania szpitala, który zmienia diametralnie sposób podejścia, do rozliczania poszczególnych hospitalizacji i procedur w ramach kontraktów. Jak podkreśla Dyrektor Szpitala w/w programie zmiana systemu finansowania szpitala wpłynęła - cyt. „na zdecydowaną poprawę płynność! finansowej i elastyczność funkcjonowania jednostki... str.32". Przy trudnej sytuacji samorządu powiatowego i przy braku planowanych zadań na innych nieruchomościach użyteczności publicznej (imiennie jest tylko wykazany DPS i MDK na kwotę 360.000,00 zł), które corocznie generują coraz wyższe wydatki bieżące, to szpital w całości winien przejąć na siebie ciężar bieżącej eksploatacji i utrzymania obiektów będących w zarządzie jednostki,
e) brak stabilizacji wydatków bieżących w działalności oświatowej. Planowane wydatki zostały oszacowane na poziomie planowanych dotacji celowych oraz planowanych dochodów własnych. Podobny zabieg zastosował Zarząd Powiatu w projekcie budżetu powiatu na 2018 rok, ale rzeczywistość daleko odbiegła od planów i konieczne były bieżące korekty w trakcie roku budżetowego. W efekcie końcowym deficyt w tym obszarze może wynieść ok. 3.000.000 zł. Zarząd Powiatu w Jaśle nie przedstawił żadnych działań czy zamierzeń perspektywicznych umożliwiających w przyszłości obniżenie wydatków w tym obszarze, w tym np. w zakresie zmian organizacyjnych w zakresie zarządzania, czy zwiększenia dochodów własnych niwelujących niższe dotacje celowe poza termomodernizacja obiektów oświatowych (brak jest informacji, których budynków to dotyczy i jakie mogą być efekty w przyszłości), o które w latach minionych wnioskowali dyrektorzy tych jednostek,
f) brak informacji dotyczącej możliwości przygotowania i aplikowania Powiatu Jasielskiego o nowe środki, w ramach kolejnej perspektywy 2014-2020. W przedłożonym projekcie przyjęto tylko 444.133,00 zł jako wydatki z przeznaczeniem na finasowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków z UE. Dotacją celową zostaną pokryte wydatki Powiatu w łącznej wysokości 444133,00 zł., w tym wydatki majątkowe w wysokości 25.000,00 zł przypadają ce w całości na rozdział 80195 (szkoły ponadgimnazjalne i ponadpodstawowe), ujęcie w „Planie wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2019 rok" dział 600 rozdział 60014 -18 zdań inwestycyjnych na łączną kwotę 4.235 855,00, o których realizację w trakcie V kadencji Komisja Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu wnioskowała. Wydatki inwestycyjne w obszarze dróg powiatowych, o których mowa w/w pianie (9 zadań), będą realizowane w ramach statutowej działalność prowadzoną przez PZO, na którą zostaną skierowane środki w łącznej wysokości 4.683.000,00 zł (wzrost w stosunku do planu na 2018 rok o 12,1 %), w tym na inwestycje realizowane bezpośrednio przez PZD 1.183.000,00 zł oraz bieżące utrzymanie i remonty obiektów mostowych 180.000,00 zł (wydatki na tym samym poziomie) i bieżące utrzyma nie dróg powiatowych 650.000,00 zł (nieznaczny wzrost). Muszą niepokoić planowane bardzo niskie nakłady na bieżącą eksploatację i utrzymanie dróg powiatowych, które nie gwarantują utrzymania tych dróg w dobrym stanie technicznym i narażają samorząd powiatowy na wyższe wydatki z tytułu ich remontów spowodowanych nieprawidłową eksploatacją np. z tytułu: renowacji rowów, ścinki poboczy, koszenia poboczy, na które zaplanowano wydatki w ciągu całe go roku kalendarzowego w wysokości 3.000,00 zł,
h) wprowadzanie nowych zadań (wydatków majątkowych) zwiększających w przyszłości wydatki bieżące - np. strzelnica powiatowa czy ponad dwukrotne zwiększenie wydatków promocyjnych do planowanej kwoty 138.000,00 zł (plan na 2018 rok - 60.000,00 zł) bez przyjęcia przez Radę Powiatu w Jaśle „Strategii wizerunkowej i promocji Powiatu Jasielskiego",
i) działań dotyczących pomocy przy inicjowaniu uruchomiania działalności gospodarczej przez mieszkańców np. fundusz poręczeń kredytowych dla osób fizycznych,
j) brak w przedłożonych projektach uchwał wraz z ich uzasadnieniem oraz dodatkowych materiałach informacyjnych strategicznego celu czy celów Powiatu Ja sielskiego w zakresie zwiększenia dochodów bieżących, programu pozyskiwania dodatkowych środków (dochodów).
Radny Janusz Przetacznik – opinię, którą przedstawił Radny Jan Urban jest naszą wspólną opinią dwóch Klubów, można więc rozmawiać, dyskutować i wypracować stanowisko i dojść do rozwiązań kompromisowych. Chciałbym, aby w tej kadencji partnerów w dyskusji traktowano poważnie. Chciałbym również zaznaczyć, że nie zostały dochowane standardy, które były wypracowane przez poprzednie lata. Przewodniczący Komisji Finansowo – Budżetowej powołuje się na pewne zasady i standardy, stwierdza, że opinia była wypracowana w dniu 20.12.2018 r. więc uważam, że należało do wnioskodawców przesłać tę opinię i powiadomić ich jak złożone wnioski zostały przez Komisję rozpatrzone. Komisja Finansowo – Budżetowa zgodnie z uchwałą dotyczącą trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego do 23.12. przekazuje do Przewodniczącego Rady opracowaną zbiorczą opinię do projektu uchwały budżetowej. Po otrzymaniu tej opinii Przewodniczący zwołuje sesję, której tematem będzie uchwalenie budżetu powiatu na następny rok. Przewodniczący zwołał sesję, jednak radni nie otrzymali opinii Komisji Finansowo – Budżetowej (ani przy zwoływaniu sesji na 4.01.2019 r. jak również na dzień 17.01.2019 r.) i tym samym zostały złamane przyjęte zasady.
Radny Janusz Przetacznik składa wniosek do projektu uchwały budżetowej o treści:
Mając na względzie planowany w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2019 rok wysoki deficyt budżetowy, który Zarząd Powiatu w Jaśle proponuje sfinansować kredytem bankowym oraz planowane wysokie zadłużenie Powiatu Jasielskiego, którego spłata zakładana jest do 2027 roku wnioskuję do Rady o rozpatrzenie i przyjęcie wniosku, którego przyjęcie zmniejszy planowany deficyt budżetowy.
Zmniejszyć planowane wydatki bieżące Starostwa Powiatowego w Jaśle – dział 750 rozdział 75020, na które jest przeznaczona kwota 8.147.245,00 zł o kwotę 400.000,00 zł do kwoty 7.747.245,00 zł., w tym z tytułu osobowego funduszu płac o 150.000,00 zł.
W miejsce zmniejszonych wydatków: zmniejszyć deficyt budżetowy w 2019 roku do kwoty 2.780.000,00 zł - § 2 pkt 7 projektu uchwały i obniżyć planowaną wysokość przychodów do kwoty 8.000.000,00 zł.
W przypadku przyjęcia tego wniosku należy konsekwentnie wprowadzić zmiany
w projekcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej PJ na lata 2016-2027.
U z a s a d n i e n i e:
W projekcie uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2019 rok zostały zaplanowane wydatki w dziale750 rozdział 75020 „Starostwa powiatowe” w łącznej kwocie 8.722.245,00 zł, w tym na wydatki bieżące 8.147.245,00 zł. Wydatki na wynagrodzenia
i składki od nich naliczane zostały zaplanowane w wysokości 5.832.842,00 zł – tabela nr 2 „Plan wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2019 rok”, w tym na wynagrodzenia przypadała kwota 4.883 085,00 zł.
W uchwale budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2018 rok nr XLVII/354/2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku wydatki w dziale750 rozdział 75020 „Starostwa powiatowe” w łącznej kwocie 7.776.160,00 zł, w tym na wydatki bieżące 7.501.170,00 zł. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały zaplanowane w wysokości 5.512.041,00 zł – tabela nr 2 „Plan wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2018 rok”, w tym na wynagrodzenia 4.565.687,00 zł.
W stosunku do uchwały budżetowej na 2018 r. planowane wydatki bieżące w 2019 roku wzrastają o 8,6%, a wysokość środków przeznaczonych na wynagrodzenia wzrasta
o 6,95%. W przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok Zarząd Powiatu w Jaśle nie przedstawił uzasadnienia dotyczącego tak dużego wzrostu wydatków bieżących,
w tym wysokiego wzrostu funduszu wynagrodzeń w porównaniu np. do Powiatowego Urzędu Pracy, dla którego zaplanowano wzrost środków na wynagrodzenia wyższy o 3,5% tj. do wartości 2.699.085,00 zł (w 2018 r. – 2.607.800,00 zł). Należy zauważyć, że w roku 2018 oraz nadchodzącym 2019 nie przybyły żadne dodatkowe zadania własne realizowane przez Starostwo Powiatowe, a liczba pojawiających się nowych pracowników na korytarzach urzędu zwiększa się systematycznie. Polityka zatrudnienia w Starostwie Powiatowym w Jaśle w latach 2017-2019 winna stanowić przedmiot wnikliwej analizy nie tylko Zarządu Powiatu w Jaśle, ale również powinna stanowić przedmiot kontroli Komisji Rewizyjnej RPJ. W 2017 r. Rada Powiatu w Jaśle apelowała do Zarządu o dokonanie takiej analizy i przedstawienie wniosków z takiej analizy Radzie. Wysokość wydatków na wynagrodzenia w Starostwie Powiatowym
w Jaśle wraz z pochodnymi wynosiło:
a) za 2016 rok 4.614.801,08 zł
b) za 2017 rok 4.793.397,00 zł
c) za 2018 rok 5.832.842,00 zł (plan)
Jak z powyższego zestawienia wynika, pomimo zmniejszenia w budżecie powiatu na 2018 r. wydatków na ten cel, w stosunku do pierwotnie zaplanowanej kwoty, wydatki z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi wzrosły o 21,68%. Reasumując przyjęcie wzrostu wydatków z tytułu wynagrodzeń w 2019 roku na poziomie ok. 3,5% jest w pełni uzasadnione.
W przypadku przyjęcia tego wniosku kwota na wynagrodzenia wynosiłaby 4.733.085,00 zł
i wzrośnie w stosunku do 2018 r. o 3,7%.

Radny Janusz Przetacznik i Radna Ewa Wawro złożyli dwa wnioski do projektu budżetu Powiatu Jasielskiego na 2019 rok:
Mając na względzie planowany w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2019 rok wysoki deficyt budżetowy, który Zarząd Powiatu w Jaśle proponuje sfinansować kredytem bankowym oraz planowane wysokie zadłużenie Powiatu Jasielskiego, którego spłata zakładana jest do 2027 roku wnioskuję do Rady o rozpatrzenie i przyjęcie wniosków, których przyjęcie zmniejszy planowany deficyt budżetowy. Wnioski poniższe proszę rozpatrywać odrębnie jak dwa wnioski niezależne.
1. Skreślić zadanie „Modernizacja Szpitala Specjalistycznego w Jaśle” (dotacja dla Szpital Specjalistycznego w Jaśle) – dział 851 rozdział 85111 zadnie nr 1 w Tabeli nr 4 „Plan wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2019 rok”, na które jest przeznaczona kwota 1.600.000,00 zł.
W miejsce skreślonego zadania zmniejszenie deficytu budżetowego w 2019 roku do kwoty 1.580.000,00 zł - § 2 pkt 7 projektu uchwały i obniżenie planowaną wysokość przychodów do kwoty 6.800.000,00 zł.
W przypadku przyjęcia tego wniosku należy konsekwentnie wprowadzić zmiany w projekcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej PJ na lata 2016-2027.
U z a s a d n i e n i e:
Podmioty tworzące (organy założycielskie) z reguły są właścicielami nieruchomości, w których prowadzą działalność podmioty lecznicze nie będące przedsiębiorcami działającymi w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, ale to na użytkowniku tych nieruchomości, bez względu na formę własności, ciąży obowiązek ich prawidłowej
i zgodnej z przepisami eksploatacji i utrzymania. Prowadzenie i finansowanie prac remontowych czy inwestycyjnych ze środków własnych podmiotów leczniczych nie zostało ograniczone zapisami statutów czy przepisami ustawowymi, co potwierdza dotychczasowa praktyka i działalność Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. W § 20 ust. 2 Statutu Szpitala Specjalistycznego w Jaśle nadanego uchwałą nr XLVII/356/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 21 grudnia 2017 r. czytamy, że Szpital samodzielnie gospodaruje przekazanymi nieodpłatne
w użytkowanie nieruchomościami i majątkiem Powiatu Jasielskiego oraz majątkiem własnym (otrzymanym lub zakupionym). Szpital jest samodzielnym gospodarzem nieruchomości
W projekcie budżetu zakłada się kolejną dotację dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle, który ma zapewnione finansowanie swojej działalności z budżetu państwa. W zatwierdzonym przez Radę Powiatu w Jaśle w dniu 7 grudnia 2018 r. „Programie Naprawczym Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na lata 2019-2020” od 1 października 2017 r. czytamy, że zmienił się system finansowania szpitala, który diametralnie zmienia sposób podejścia do rozliczania poszczególnych hospitalizacji i procedur w ramach kontraktów. Jak podkreśla Dyrektor Szpitala w/w programie zmiana systemu finansowania szpitala wpłynęła – cyt. „na zdecydowaną poprawę płynności finansowej i elastyczność funkcjonowania jednostki. .. str.32”. Przy trudnej sytuacji samorządu powiatowego i przy braku planowanych zadań na innych nieruchomościach użyteczności publicznej (imiennie jest tylko wykazany DPS i MDK na kwotę 360.000,00 zł), które corocznie generują coraz wyższe wydatki bieżące, to Szpital w całości winien przejąć na siebie ciężar bieżącej eksploatacji i utrzymania obiektów będących w zarządzie tej jednostki, tym bardziej, że pomimo trudnej sytuacji samorządu w 2018 roku Powiat Jasielski przekazał Szpitalowi 13.494.784,00 zł dotacji przy zaangażowaniu własnych
i innych środków w wysokości 920.004,00 zł, przy planowanym rocznym odpisie amortyzacyjnym w wysokości 2.600.000,00 zł. związanym ze stopniowym zużywaniem się środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Amortyzacja jest kosztem, który nie wiąże się z wypływem środków pieniężnych, a winna służyć odtworzeniu środków trwałych i wartości niematerialnych będących w użytkowaniu Szpitala. W uchwale budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2018 rok nr XLVII/354/2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku została przyznana pomoc dla Szpitala w wydatkach majątkowych na trzech zadaniach w łącznej wysokości 12.020.000,00 zł, w tym na rozbudowę i doposażenie Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizacji 10.020.000,00 zł, a wykonanie na tym zadaniu ostatecznie wyniosło wg. Szpitala 11.298.000,00 zł tj. o 1.278.000,00 zł więcej niż zakładał plan wydatków majątkowych na 2018 rok – tabela nr 4 poz.46. Należy podkreślić, że pomimo wniosków kierowanych do Zarządu Powiatu w Jaśle dotyczących określenia zasad ubiegania się o dotacje przez jednostki organizacyjne powiatu dotychczas nie zostały takie zasady określone, a udzielanie dotacji odbywa się uznaniowo, a nie wg realnych potrzeb czy określonych reguł i stąd kolejne uzupełnienia dotacji dla Szpitala w trakcie roku kalendarzowego czy realizacji określonego projektu, co przy innych środkach nie jest możliwe, a wręcz wykluczone. Dotacja z budżetu powiatu powinna stanowić uzupełnienie środków niezbędnych do przeprowadzenia remontu czy modernizacji, a nie być jego jedynym źródłem, zważywszy, że Szpital samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie rocznego planu finansowego ustalonego przez Dyrektora i z uzyskiwanych przychodów pokrywa koszty działalności i reguluje zobowiązania. Należy zaznaczyć, że prognozowane przychody netto Szpitala w 2018 r. to ponad 88 mln zł tj.
o 10% więcej niż wykonanie przychodów za 2017 rok. Plany na 2019 i 2010 rok to odpowiednio: 97 160 000,00 zł i 99 325 000,00 zł, w tym odpisy amortyzacyjne w tych latach przeznaczone na odtworzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych to 3 800 000,00 zł tj. wzrost o 1 200 000,00 zł w stosunku do 2018 roku. Tak wysokie przychody Szpitala w 2019 i 2020 roku, w tym z tytułu dochodów z majątku, którym dysponuje Szpital (wynajem, dzierżawa to ponad 300 000,00 zł rocznie) pozwalają na samodzielne realizowanie remontów przez Szpital, w tym kontynuowanie już rozpoczętych prac w 2018 rok w pełni uzasadniają przyjęcie niniejszego wniosku.
2. Skreślić zadanie „Budowa pawilonu Oddziału Psychiatrycznego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle” (dotacja dla Szpital Specjalistycznego w Jaśle) – dział 851 rozdział 85111 zadnie nr 32 w Tabeli nr 4 „Plan wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2019 rok”, na które jest przeznaczona kwota 200.000,00 zł.
W miejsce skreślonego zadania: zmniejszyć deficyt budżetowy w 2019 roku do kwoty 2.980.000,00 zł - § 2 pkt 7 projektu uchwały i obniżyć planowaną wysokość przychodów do kwoty 8.200.000,00 zł.
W przypadku przyjęcia tego wniosku należy konsekwentnie wprowadzić zmiany w projekcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej PJ na lata 2016-2027.
U z a s a d n i e n i e:
Przypomnijmy, że sprawa budowy Oddziału Psychiatrycznego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle jest znana tak władzom samorządowym jak również kierownictwu Szpitala od wielu lat, a realne plany jego budowy pojawiły, gdy Zarząd Powiatu w Jaśle w dniu 22 października 2014 r. podpisał umowę o prace projektowe z Andrzejem Chrzanowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: „Architects & CD Andrzej Chrzanowski, ul. Canaletta 2/33, 51-450 Wrocław. Zgodnie z tą umową, 30 kwietnia 2015 r. został złożony wniosek o pozwolenie na budowę: „Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle”. Etap II – budowa budynku „G” – oddziału psychiatrycznego i poradni psychiatrycznej wraz
z przyłączeniami, drogami dojazdowymi i p.poż oraz placem manewrowym”. Złożony projekt budowalny został zatwierdzony i udzielono Powiatowi Jasielskiemu pozwolenia na budowę - decyzja nr 3.43.2015 z dnia 22 czerwca 2015 r.
Zmiana składu Zarządu Powiatu w Jaśle, która nastąpiła w 2016 roku, spowodowała zaniechanie dotychczasowych prac związanych z rozbudową jasielskiego szpitala, pojawiły się kolejne koncepcje, które nie umożliwiały faktycznego rozwoju Szpitala Specjalistycznego w Jaśle, ale na pewno generowały wydatki z budżetu powiatu. Po odstąpieniu od realizacji budowy budynku „G” – oddziału psychiatrycznego i poradni psychiatrycznej na terenie będącym w użytkowaniu Szpitala Starosta Jasielski w marcu 2017 r. powołał zespół do spraw możliwości dostosowania Oddziału Psychiatrycznego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle przy ul. Za Bursą do obowiązujących przepisów. 10 marca 2017 r., zespół w składzie: Adam Pawluś, Andrzej Stachurski, Andrzej Babiarz, Ryszard Żygłowicz (Starostwo Powiatowe w Jaśle), Zbigniew Betlej, Stanisław Chochołek (Szpital Specjalistyczny w Jaśle), Marek Górniak, Ireneusz Zagórski (Komenda Powiatowej Straży Pożarnej w Jaśle), Jacek Krzyżak (Komenda Powiatowa Policji w Jaśle), dokonał oględzin Oddziału Psychiatrycznego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle przy ul. Za Bursą. Zespół ustalił, że obiekt wymaga kapitalnego remontu, szeroko pojętej „termomodernizacji”, dostosowania do obowiązujących przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz dostosowania do wymogów, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu prowadzącego działalność leczniczą dla oddziałów psychiatrycznych. Swoje poparcie dla planu termomodernizacji budynku Oddziału Psychiatrycznego Szpitala Specjalistycznego, położonego w Jaśle przy ul. Za Bursą wyraził Starosta Jasielski Adam Pawluś jak i Robert Snoch Przewodniczący Rady Powiatu w Jaśle. Zarząd Powiatu zobowiązał Szpital Specjalistyczny w Jaśle do przeprowadzenia analizy w zakresie spełnienia kryteriów naboru przez budynek szpitala przy ul. Za Bursą i przygotowania wniosku aplikacyjnego kierowanego do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który ogłosił nabór projektów w ramach programu priorytetowego Poprawa jakości powietrza. W ramach tego programu możliwe byłoby uzyskanie 85 % dofinansowania inwestycji. Środki te mogłyby zostać przeznaczone m.in. na ocieplenie ścian zewnętrznych, usuwanie wilgoci, wymianę pokrycia dachu i stolarki okiennej, wymianę oświetlenia na energooszczędne, przebudowę systemów grzewczych, instalacji przeciwpożarowej i wentylacji. Termin składania wniosków do NFOŚiGW upływał 30 czerwca 2017 r. I … ? I dalej była cisza aż do 15 listopada 2017 r. w którym to terminie Zarząd Powiatu był zobowiązany złożyć projekt uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2018 rok.
W projekcie uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2018 rok Zarząd Powiatu
w Jaśle wprowadził zadanie „Termomodernizacja budynku Oddziału Psychiatrycznego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle” – dział 851 rozdział 85111 zadnie nr 47 w Tabeli nr 4 „Plan wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2018 rok”, na które była przeznaczona kwota 100.000,00 zł. W trakcie dyskusji nad w/w projektem Rada Powiatu w Jaśle w dniu 21 grudnia 2017 r. skreśliła to zadanie. Rada Powiatu w Jaśle odrzucając zadanie nr 47 i uchwalając w dniu 21 grudnia 2017 r. budżet Powiatu Jasielskiego na 2018 rok zwracała uwagę na fakt, że Szpital samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie rocznego planu finansowego ustalonego przez Dyrektora i z uzyskiwanych przychodów pokrywa koszty działalności, w tym prowadzi niezbędne remonty nieruchomości będących w jego użytkowaniu oraz wskazała na tańsze i efektywniejsze rozwiązania, które powinien uwzględnić Dyrektor Szpitala, Zarząd Powiatu w Jaśle czy wspomniany wcześniej Zespół, w tym na fakt posiadania ważnej dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy Szpitala Specjalistycznego w Jaśle, w tym budowy budynku „G” – oddziału psychiatrycznego i poradni psychiatrycznej wraz z przyłączeniami, drogami dojazdowymi i p.poż oraz placem manewrowym, na którą to dokumentację wraz z innymi wydatkami dotyczącymi tego zadania, samorząd powiatowy wydatkował łącznie 1.391.368,00 zł.
Podobnie jak w przypadku zadania pn. „Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle – Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Ożennej” w terminie późniejszym zwyciężył argument siły i to zadanie, a właściwie dotacja dla Szpitala na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku Oddziału Psychiatrycznego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle” – dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle w kwocie 1.000.000,00 zł stała się faktem. W 2018 roku Szpital Specjalistyczny w Jaśle miał wykonać to zdanie. Należy przypomnieć, że pomimo składnych wniosków Rada Powiatu w Jaśle nie otrzymała stosownego wniosku Dyrektora Szpitala o dotację czy zawartej umowy o dotację określającej m.in. zakres rzeczowy zadania oraz obowiązki podmiotu dotowanego. Wg informacji Dyrektora Szpitala zamieszczonej na str. 36
w „Programie Naprawczym Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na lata 2019-2020” zatwierdzonym, bez poprawek, uchwałą Nr III/13/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na lata 2019 – 2020, a dotyczącym „Planowanych zamierzeń inwestycyjnych i źródłach ich finansowania na 2018 rok” w pozycji nr 4 czytamy, że planowane nakłady i wydatki majątkowe związane z termomodernizacją budynku Oddziału Psychiatrycznego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle wynoszą 3.340.982,00 zł. Wydatki związane z realizacją tego zadania miały zostać pokryte dotacją Powiatu Jasielskiego w wysokości 1.000.000,00 zł stanowiącą 29,9% wartości zadania, środkami własnymi Szpitala w wysokości 47.442,00 zł. stanowiącymi 1,45% wartości zadania i dotacją zewnętrzną w wysokości 2.293.540,00 zł stanowiącą 68,65% wartości zadania.
Pomimo, że Program Naprawczy prezentowany był dopiero 7 grudnia 2018 r. Rada Powiatu w Jaśle VI kadencji nie otrzymała żadnej informacji dotyczącej realizacji zadań
i osiągniętych celów inwestycyjnych ujętych w „Planowanych zamierzeniach inwestycyjnych i źródłach ich finansowania na 2018 rok” (str. 36) i w jaki sposób realizacja planowanych zamierzeń inwestycyjnych wpłynie na skuteczną realizację tego programu i poprawę jak nazwał to Dyrektor Szpitala „optymalizację leczenia”. Na ile wiarygodny i zgodny z prawdą jest przedłożony przez Dyrektora „Program Naprawczy Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na lata 2019-2020”, w którym brakuje informacji dotyczących realizacji planowanych zamierzeń inwestycyjnych na 2018 rok oraz który nie zakłada planu odnowienia (zakupu) środków trwałych i wartości niematerialnych czy prawnych czy innych wydatków majątkowych na lata 2019-2020 nawet do minimalnej wysokości planowanej amortyzacji w latach 2019-2020
w kwocie po 3.800.000,00 zł rocznie – str. 47 pozycja B.I. w „Rachunku zysku i strat” pozostawiamy bez komentarza.
Biorąc powyższe pod uwagę oraz fakt posiadania dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy Szpitala Specjalistycznego w Jaśle, w tym budowy budynku „G” – oddziału psychiatrycznego i poradni psychiatrycznej wraz z przyłączeniami, drogami dojazdowymi i p.poż oraz placem manewrowym, na którą to dokumentację wraz z innymi wydatkami dotyczącymi tego zadnia, samorząd powiatowy wydatkował łącznie 1.391.368,00 zł, planowaną, ale nieprzeprowadzoną w 2018 roku termomodernizacją budynku Oddziału Psychiatrycznego, na które to zadanie została zaplanowana dotacja Powiatu Jasielskiego w wysokości 1.000.000,00 zł, wniosek w sprawie skreślenia zadania pn. „Budowa pawilonu Oddziału Psychiatrycznego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle” (dotacja dla Szpital Specjalistycznego w Jaśle) – dział 851 rozdział 85111 zadnie nr 32 w Tabeli nr 4 „Plan wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2019 rok” jest w pełni uzasadniony.
Zarząd Powiatu w Jaśle winien nieodpłatnie przekazać Szpitalowi Specjalistycznemu w Jaśle posiadany projekt techniczny budynku „G” – oddziału psychiatrycznego
i poradni psychiatrycznej, który był wykonywany przez Andrzeja Chrzanowskiego prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: „Architects & CD Andrzej Chrzanowski”, pod nadzorem i przy współpracy oddelegowanych przez Dyrektora pracowników Szpitala.

Radny Grzegorz Pers – przysłuchuję się tej dyskusji nad budżetem i muszę stwierdzić, że nie jest prawdą, że nie chcemy dyskutować nad wnioskami składanymi przez Radnych. Budżet Powiatu w ciągu roku jest wielokrotnie poprawiany i nowelizowany. Chciałbym zwrócić uwagę na rzeczy, które mnie bardzo rażą. Radni, którzy byli w poprzedniej kadencji, pamiętają jak Radny Stanisław Zając wielokrotnie wnioskował o remont na Oddziale Chirurgii, a jest on tam bardzo potrzebny, a niektórzy radni twierdzą, że szpital niech sobie radzi sam. Przecież wiemy jakie jest zadłużenie szpitala, nie tylko naszego. Wszystkie samorządy inwestują i pomagają szpitalom w zakupach sprzętu. Na oddziale psychiatrycznym pacjenci leczeni są w bardzo trudnych warunkach i my jako organ założycielski musimy pomagać i po to jesteśmy. Przecież w poprzednich kadencjach też wspomagaliśmy szpital. Co się nagle stało, że teraz co się dzieje w szpitalu to jest wszystko źle, a przecież za kadencji Dyrektora Michała Burbelki jest nowy oddział urologii, nowy oddział geriatrii, nowoczesny blok operacyjny. Trzeba obiektywnie stwierdzić jak się szpital zmienia i my chcemy ten szpital zmieniać, chcemy pomagać szpitalowi.

Radna Bożena Macek – Lubaś złożyła wniosek o treści:
Mając na względzie planowany w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2019 rok wysoki deficyt budżetowy, który Zarząd Powiatu w Jaśle proponuje sfinansować kredytem bankowym oraz planowane wysokie zadłużenie Powiatu Jasielskiego, którego spłata zakładana jest do 2027 roku wnioskuję do Rady o rozpatrzenie i przyjęcie wniosku, którego przyjęcie zagwarantuje prawidłową eksploatację i utrzymanie dróg powiatowych, która winna skutkować w latach przyszłych zmniejszonymi wydatkami na ich remonty.
1. Zmniejszyć wydatki bieżące w dziale dział 900 rozdział 90095 „MDK - Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Ożennej", na które jest przeznaczona kwota 358.284,00 zł o 300.000,00 zł. do kwoty 58.284,00 zł. Łącznie na zdaniu nr 6 „Młodzieżowy Dom Kultury - Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Ożennej” zostanie przeznaczone 3.200.020,00 zł, w tym na wydatki majątkowe 3.041.736,00 zł,
W miejsce zmniejszonych wydatków: zwiększyć wydatki bieżące - Tabela nr 3 „Plan wydatków bieżących w jednostkach budżetowych na 2019 r."
1) zadanie nr 1 Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle dział 600 rozdział 6014 o kwotę 150.000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg, w szczególności na renowację rowów, ścinkę poboczy, koszenie poboczy, bieżące zamiatanie ulic i chodników oraz malowanie poziome (wykonanie przejść i linii prowadzących metodą grubowarstwową) do łącznej kwoty na tym zadaniu 800.000,00 zł,
2) zadanie nr 2 Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle dział 600 rozdział 6014 o kwotę 150.000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i remont obiektów mostowych do łącznej kwoty na tym zadaniu 330.000,00 zł.
U z a s a d n i e n i e:
W projekcie budżetu na 2019 rok na zadanie „Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle - Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Ożennej zostały zaplanowane wydatki w łącznej wysokości 3.400.020,00 zł, w tym na wydatki majątkowe przeznacza się kwotę 3.041.736,00 zł.
Zadanie to budziło i nadal budzi wiele kontrowersji wśród radnych, a przedłożony przez Zarząd Powiatu projekt budżetu na 2019 rok tylko utwierdza w przekonaniu, że to zadanie nie było prawidłowo przygotowane i nadal istnieją poważne zastrzeżenia i obawy dotyczące tego zadania.
Dodatkowe informacje na temat tego zadania radni otrzymali od Naczelnika Wydziału Rozwoju, Promocji i Spraw Społecznych p. Janusza Pachera z dnia 19 marca 2018 r., w którym m.in. czytamy: „.W ramach projektu zaplanowano zakup sprzętu tj. mebli i wyposażenia. Zakup sprzętu, mebli i pomocy dydaktycznych podyktowany jest koniecznością wyposażenia Ośrodka, tak by mogły tam być prowadzone zajęcia zaplanowane zgodnie z harmonogramem i programem zajęć. Opracowany program edukacyjny, niejako wymusza zakup określonego wyposażenia, tak by możliwe było w pełni realizowanie zaplanowanych zajęć Realizacja projektu zaplanowana jest na lata 2018-2019, w tym: zakończenie robót budowlanych III kwartał 2019 roku, zaś W kwartał realizacji projektu przewidziany jest na zakup sprzętu i wyposażenia.
Całkowity koszt projektu wynosi 3.236.01,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2.912.419,00 zł (tj. 90%). Wkład własny Powiatu Jasielskiego wynosi 323.602,00 zł. "
Dodatkowym materiałem informacyjnym dotyczącym Ośrodka była odpowiedź na pytania Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu RPJ (pismo nr RS- 1.41.4.2017 z dnia 15.12.2017 r.) Dyrektora MDK p. Grażyny Leńczuk (pismo znak: MDK 111.6100.08.2018) z dnia 14 lutego 2018 r., w którym Dyrektor MDK przedstawiła „program użytkowy planowanego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Ożennej wraz z planowanymi wydatkami związanymi z eksploatacją i utrzymaniem Ośrodka po jego uruchomieniu". Zgodnie z kosztorysem funkcjonowania Ośrodka bez ewentualnych wpływów, roczne wydatki miały kształtować się na poziomie „131.859,00 zł, w tym wydatki bieżące wynosić miały 131.859,00 zł, na które składają się:
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych 300,00 zł,
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 75.393,00 zł,
c) wydatki związane z realizacja zdań statutowych 56.166,00 zł."
Jeżeli przyjąć powyższe informacje za prawdziwe, a trudno w to wątpić, gdyż to one wraz z zapewnieniami Zarządu Powiatu i Starosty Jasielskiego, że są to sprawdzone i wiarygodne dane, które w końcowym efekcie przesądziły i stanowiły podstawę wyrażenia zgody przez Radę Powiatu w Jaśle do przystąpienia Powiatu Jasielskiego do realizacji tego zadania i podjęcia uchwały nr LIII/381/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016 - 2027 na zadaniu „Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle - Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Ożennej", stanowiącym przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, Rada dokonała następujących zmian:
1) wydłuża się okres realizacji zadania do 2019 roku,
2) rozszerza się zakres zadania o wykonanie prac związanych z przebudową i wyposażeniem budynku w Ożennej z przeznaczeniem na Ośrodek Edukacji Ekologicznej,
3) zwiększa się łączne nakłady finansowe o 3.202.571,00 zł do kwoty 3.247.571,00 zł, z tego:
a) w 2018 roku o 1.573.931,00 zł do kwoty 1.613.931,00 zł (w uchwale budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2018 r. nr XLVII/354/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. na to zadania - poz. 51 Tabela nr 4 została zaplanowana kwota 40.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów sporządzenia dokumentacji projektowej),
b) w 2019 roku wprowadza się kwotę 1.628.640,00 zł.
A jak przedstawiają się wielkości przedstawiane (rekomendowane) przez Zarząd Powiatu w projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok?
1) zrealizowane wydatki w 2018 roku:
a) bieżące w wysokości 8.538,00 zł
b) majątkowe w wysokości 224.737,00 zł.
2) planowane w 2019 roku:
a) dofinansowanie (dotacja) z NFOŚiGW 2.570.825,00 zł.,
b) wydatki:
1) bieżące w wysokości 358.284,00 zł
2) majątkowe 3.041.736,00 zł.
Przewidywany łączny koszt zadania ma się zamknąć kwotą 3.638.295,00 zł, przy wkładzie własnym Powiatu Jasielskiego 700.648,00 zł tj. 216,5% pierwotnie planowanych wydatków na ten projekt. W żadnym dokumencie czy informacji bieżącej Rada Powiatu w Jaśle nie otrzymała informacji, że na całość zadania pn. „Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle - Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Ożennej" poza koniecznymi wydatkami majątkowymi będą jeszcze jakieś, bliżej nieokreślone wydatki bieżące. W przypadku wydatków bieżących wiarygodne i aktualne miały być wyliczenia przedstawiane przez Dyrektora MDK.
Przypomnijmy wg kosztorysu sporządzonego przez Dyrektora MDK wydatki bieżące działalności Ośrodka to ok. 132.000,00 zł, a na kwartał to tylko 33.000,00 zł. Skąd więc planowana w projekcie budżetu na 2019 rok ponad 10-cio krotna kwota bieżących wydatków na tym zdaniu, pozostaje „słodką tajemnicą" autorów projektu uchwały budżetowej PJ na 2019 rok i przede wszystkim projektu uchwały nr LIII/3 81/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Pro gnozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016 — 2027, gdy zakończenie inwestycji przewidziane jest na koniec III kwartału 2019 rok.
Na ewentualną działalność statutową Ośrodka, i co za tym idzie, na wydatki bieżące, pozostaje tylko 3 miesiące 2019 roku. Z pisma p. Janusza Pachera można jednak wnioskować, że Ośrodek rozpocznie swoją statutową działalność dopiero z początkiem 2020 roku, ale to też może być błędny wniosek, gdyż to Zarząd Powiatu jest odpowiedzialny za realizację projektu i pewnie jest przekonany o uruchomieniu działalności statutowej Ośrodka jeszcze w 2019 roku skoro zaplanował wydatki bieżące, ale zdecydowanie w przeszacowanych wielkościach.
Biorąc powyższe pod uwagę, przeznaczenie kwoty 58.284,00 zł na wydatki bieżące w dziale dział 900 rozdział 90095 „Pozostała działalność^ - poz. nr 6 „MDK - Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Ożennej" wydaje się w pełni zasadne i znacznie przewyższa planowane, kwartalne wydatki na działalność Ośrodka.
W projekcie budżetu na 2019 rok na bieżące utrzymanie dróg powiatowych została zaplanowana kwota w wysokości: 650.000,00 zł (tutaj następuje nieznaczny wzrost w stosunku do planu na 2018 rok). Muszą niepokoić planowane bardzo niskie nakłady na bieżącą eksploatację i utrzymanie dróg powiatowych, które nie gwarantują utrzymania tych dróg w dobrym stanie technicznym i narażają samorząd powiatowy na wyższe wydatki z tytułu ich remontów spowodowanych nieprawidłową eksploatacją np. z tytułu: renowacji rowów, ścinki poboczy, koszenia poboczy, na które zaplanowano wydatki w ciągu całego roku kalendarzowego w wysokości 3.000,00 zł.
Zwiększenie wydatków o 150.000,00 zł do łącznej kwoty 800.000,00 zł jest w pełni zasadne i pozwoli w przyszłości uniknąć większych wydatków na remonty dróg, z uwagi na złą strukturę wydatków lub niewystarczające środki finansowe, które nie pozwalają na efektywne utrzymanie poboczy poprzez ścinkę i cykliczne koszenie po boczy, renowację rowów itp.
Również zwiększenie wydatków na zadaniu „bieżące utrzymanie i remont obiektów mostowych" o 150.000,00 zł do łącznej koty 330.000,00 zł pozwoli na wy konanie w 2019 r. wielu oczekiwanych remontów obiektów mostowych na terenie naszego powiatu.

Radna Dorota Woźniak złożyła wniosek o treści:
Mając na względzie planowany w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2019 rok wysoki deficyt budżetowy, który Zarząd Powiatu w Jaśle proponuje sfinansować kredytem bankowym oraz planowane wysokie zadłużenie Powiatu Jasielskiego, którego spłata zakładana jest do 2027 roku wnioskuję do Rady o rozpatrzenie i przyjęcie wniosku, którego przyjęcie poprawi strukturę wydatków i zwiększy pomoc dla organizacji pozarządowych realizujących zadania powiatu:
Zmniejszyć planowane wydatki bieżące - dział 921 rozdział 92105 - Tabela nr 3 „Plan wydatków bieżących w jednostkach budżetowych na 2019 r." na zadaniu nr 2, „wydatki bieżące związane z organizacją przez Powiat Jasielski cyklicznych imprez kulturalnych, obchodów", na które jest przeznaczona kwota 75.700,00 zł o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 55.700,00 zł.
Zwiększyć:
a. o 10.000,00 zł wydatki bieżące dział 921 rozdział 92105 - Tabela nr 3 „Plan wydatków bieżących w jednostkach budżetowych na 2019 r." na zadaniu nr 1 „dotacje w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi kościołów i związków wyznaniowych" na zadanie pn. „Organizacja imprez o charakterze kulturalnym skierowanym do dzieci, młodzieży i osób starszych" do łącznej kwoty 18.000,00 zł,
b. o 10.000,00 zł wydatki bieżące - dział 926 rozdział 92605 - Tabela nr 3 „Plan wydatków bieżących w jednostkach budżetowych na 2019 r." na zadaniu nr 1 dotacje w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi kościołów i związków wyznaniowych (...)na zadanie pn. „Popularyzacja wśród dzieci i młodzieży aktywności fizycznej poprzez organizację zawodów sportowych" do łącznej kwoty 18.000,00 zł.
Uzasadnienie
Roczny program współpracy Powiatu Jasielskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 opracowany przez Zarząd Powiatu, określił priorytetowe zadania publiczne finansowane przez dotacje przyznawane w ramach konkursów organizowanych przez Starostwo.
Te priorytetowe zadania, to:
1) z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:
a) popularyzacja wśród dzieci i młodzieży aktywności fizycznej poprzez organizację zawodów sportowych,
b) organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych propagujących aktywny tryb życia.
2) z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
organizacja imprez o charakterze kulturalnym skierowanych do dzieci, młodzieży i osób starszych,
a) na organizację imprez o charakterze kulturalnym skierowanym do dzieci, młodzieży i osób starszych w budżecie zagwarantowano kwotę 8.000,00 zł.
Tak małe środki nie pozwolą na realizację tego priorytetowego zadania własnego powiatu na właściwym poziomie.
Zwiększenie kwoty do 18.000,00 zł. pozwoli na uatrakcyjnienie oferty kierowanej przez samorząd do organizacji pozarządowych i wydatnie wpłynie na poszerzenie oferty z zakresu kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz zorganizowanie imprez na właściwym poziomie przez podmioty ubiegające się w konkursie organizowanym przez Zarząd Powiatu o dotację na organizację tych wydarzeń.
b) na zadanie w zakresie organizacji zawodów sportowych została przeznaczona kwota jedynie 8.000,00 zł, o którą będą ubiegać się liczne organizacje i kluby sportowe.
Zwiększenie tej kwoty o 10.000,00 zł do łącznej kwoty 18.000,00 zł będzie sprzyjało zwiększonej aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, zwiększy liczbę podmiotów zainteresowanych tą formą popularyzacji współzawodnictwa sportowego.
W związku z powyższym ograniczenie wydatków na „zakup nagród, dyplomów, materiałów na organizację imprez sportowych pod patronatem Powiatu Jasielskiego i Starosty Jasielskiego" i zwiększenie wydatków na rzecz organizacji imprez sportowych jest w pełni uzasadnione.

Radna Dorota Woźniak złożyła wniosek o treści:
Mając na względzie planowany w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2019 rok wysoki deficyt budżetowy, który Zarząd Powiatu w Jaśle proponuje sfinansować kredytem bankowym oraz planowane wysokie zadłużenie Powiatu Jasielskiego, którego spłata zakładana jest do 2027 roku wnioskuję do Rady o rozpatrzenie i przyjęcie wniosku, którego przyjęcie poprawi strukturę wydatków i zwiększy pomoc dla organizacji pozarządowych, które będą realizowały zadania powiatu w obszarze aktywności fizycznej poprzez organizacje zawodów sportowych.
Zmniejszyć planowane wydatki bieżące - dział 926 rozdział 92605 - Tabela nr 3 „Plan wydatków bieżących w jednostkach budżetowych na 2019 r." na zadaniu nr 2, „zakup nagród, dyplomów, materiałów na organizację imprez sportowych pod patronatem Powiatu Jasielskiego i Starosty Jasielskiego, na które jest przeznaczona kwota 29.700,00 zł o kwotę 15.000.00 zł do kwoty 14.700,00 zł. I zwiększyć o 15.000.00 zł wydatki bieżące - dział 926 rozdział 92605 - Tabela nr 3 „Plan wydatków bieżących w jednostkach budżetowych na 2019 r." na zadaniu nr 1 dotacje w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi kościołów i związków wyznaniowych (...) na zadanie pn. „Popularyzacja wśród dzieci i młodzieży aktywności fizycznej poprzez organizację zawodów sportowych" do łącznej kwoty 23.000,00 zł.
Uzasadnienie
W projekcie budżetu na 2019 rok brak jest możliwości realizacji inicjatyw obywatelskich m.in. poprzez tzw. budżet obywatelski.
Namiastką współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi kościołów i związków wyznaniowych są dotacje przyznawane w ramach konkursów organizowanych przez Starostwo. Na takie zadanie w zakresie organizacji zawodów sportowych została przeznaczona kwota jedynie 8.000,00 zł, o którą będą ubiegać się liczne organizacje i kluby sportowe.
Zwiększenie tej kwoty o 15.000,00 zł do łącznej kwoty 23.000,00 zł pewnie nie będzie jeszcze satysfakcjonujące dla tych środowisk, ale będzie sprzyjało zwiększonej aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, zwiększy liczbę podmiotów zainteresowanych
tą formą popularyzacji współzawodnictwa sportowego.
Ograniczenie wydatków na „zakup nagród, dyplomów, materiałów na organizację imprez sportowych pod patronatem Powiatu Jasielskiego i Starosty Jasielskiego i zwiększenie wydatków na rzecz organizacji imprez sportowych jest w pełni uzasadnione.

Radna Ewa Wawro złożyła wniosek o treści:
Mając na względzie planowany w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2019 rok wysoki deficyt budżetowy, który Zarząd Powiatu w Jaśle proponuje sfinansować kredytem bankowym oraz planowane wysokie zadłużenie Powiatu Jasielskiego, którego spłata zakładana jest do 2027 roku wnioskuję do Rady o rozpatrzenie i przyjęcie wniosku, którego przyjęcie poprawi strukturę wydatków i je zracjonalizuje poprzez:
a) zwiększoną pomoc dla organizacji pozarządowych, które będą realizowały zadania powiatu,
b) zwiększoną ilość środków na działalność PZD z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i remonty obiektów mostowych.
1. Zmniejszyć planowane wydatki bieżące Starostwa Powiatowego w Jaśle – dział 750 rozdział 75075 (promocja), na które jest przeznaczona kwota 138.000,00 zł
o kwotę 68.000,00 zł do kwoty 70.000,00 zł.

W miejsce zmniejszonych wydatków:
1) zwiększyć o 17.000,00 zł wydatki bieżące dział 921 rozdział 92105 - Tabela nr 3 „Plan wydatków bieżących w jednostkach budżetowych na 2019 r.” na zadaniu nr 1 „dotacje w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi kościołów i związków wyznaniowych" na zadanie pn. „Organizacja imprez o charakterze kulturalnym skierowanym do dzieci, młodzieży i osób starszych” do łącznej kwoty 25.000,00 zł,
2) zwiększyć o 18.000,00 zł wydatki bieżące - dział 926 rozdział 92605 - Tabela nr 3 „Plan wydatków bieżących w jednostkach budżetowych na 2019 r.” na zadaniu nr 1 dotacje w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi kościołów i związków wyznaniowych na zadanie pn. „Popularyzacja wśród dzieci i młodzieży aktywności fizycznej poprzez organizację zawodów sportowych” do łącznej kwoty 26.000,00 zł,
3) zwiększyć o 35.000,00 zł wydatki bieżące – dział 600 rozdział 60014 – Tabela nr 3 poz. 1 PZD „Pozostałe wydatki” z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie
i remonty obiektów mostowych (poz. 3), do łącznej kwoty 225.000,00 zł,
U z a s a d n i e n i e:
W uchwale budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2018 rok na wydatki promocyjne została zaplanowana kwota 60.000,00 zł. W projekcie uchwały kwota na ten cel ponad dwukrotnie została zwiększona do planowanej kwoty 138.000,00 zł. Pomimo rozpoczętych prac i wydatkowania środków publicznych na przygotowanie „Strategii wizerunkowej i promocji Powiatu Jasielskiego” taka strategia czy chociażby główne cele dotyczące promocji powiatu nie zostały przez Radę Powiatu w Jaśle przyjęte. Obecnie realizowane wydatki w obszarze promocji nie wypełniają takiej funkcji, a wręcz ograniczają się do promocji władz samorządowych, a nie Powiatu Jasielskiego. Dobitnie o braku pomysłu na promocję powiatu świadczy fakt odrzucenia poprawki do Statutu Powiatu Jasielskiego w brzmieniu:
„W § 5 dodaje się ust. 2 i 3 w brzmieniu:
2. Powiat może posiadać logo oraz hasło promocyjne powiatu, przyjęte odrębną uchwałą rady.
3. Zasady używania herbu, logo oraz hasła promocyjnego powiatu określa rada w odrębnej uchwale.”
Do czasu przyjęcia przez Radę „Strategii wizerunkowej i promocji Powiatu Jasielskiego” wydatki na ten cel winny być ograniczone do niezbędnego minimum.
W projekcie budżetu na 2019 r. brak jest możliwości realizacji inicjatyw obywatelskich m.in. poprzez tzw. budżet obywatelski. Niewielką namiastką współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi kościołów i związków wyznaniowych są dotacje przyznawane w ramach konkursów organizowanych przez Starostwo. Na takie zadanie w zakresie organizacji zawodów sportowych została przeznaczona tylko kwota 8.000,00 zł. Zwiększenie tej kwoty do 26.000,00 zł winno sprzyjać zwiększonej aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, zwiększy liczbę podmiotów zainteresowanych tą formą popularyzacji współzawodnictwa sportowego.
Na organizację imprez o charakterze kulturalnym skierowanym do dzieci, młodzieży
i osób starszych w budżecie zagwarantowano kwotę 8.000,00 zł. Tak małe środki nie pozwolą na realizację tego priorytetowego zadania własnego powiatu na właściwym poziomie. Zwiększenie wydatków w tym obszarze do kwoty 25.000,00 zł. pozwoli na uatrakcyjnienie oferty kierowanej przez samorząd do organizacji pozarządowych
i wydatnie wpłynie na poszerzenie oferty z zakresu kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz na zorganizowanie imprez na właściwym poziomie przez podmioty ubiegające się w konkursie organizowanym przez Zarząd Powiatu o dotację na organizację tych wydarzeń.
W projekcie budżetu na 2019 rok na bieżące utrzymanie i remonty obiektów mostowych zaplanowano wydatki w wysokości 180.000,00 zł (wydatki na tym samym poziomie jaki przewidywał plan na 2018 rok) i bieżące utrzymanie dróg powiatowych 650.000,00 zł (tutaj następuje nieznaczny wzrost w stosunku do planu na 2018 rok). Muszą niepokoić planowane bardzo niskie nakłady na bieżącą eksploatację i utrzymanie dróg powiatowych, które nie gwarantują utrzymania tych dróg w dobrym stanie technicznym i narażają samorząd powiatowy na wyższe wydatki z tytułu ich remontów spowodowanych nieprawidłową eksploatacją np. z tytułu: renowacji rowów, ścinki poboczy, koszenia poboczy, na które zaplanowano wydatki w ciągu całego roku kalendarzowego w wysokości 3.000,00 zł. Zwiększenie wydatków o 35.000,00 zł do łącznej kwoty 225.000,00 zł jest w pełni zasadne i pozwoli w przyszłości uniknąć większych wydatków.

Starosta Jasielski Adam Pawluś – nie odniosę się do wszystkich zgłoszonych wniosków chociaż uważam, że część z nich jest słuszna i jeżeli będzie taka możliwość np. z nadwyżki budżetowej będziemy mogli do realizacji tych wniosków. Niepokoi mnie brak wiedzy w niektórych sprawach. Np. Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Ożennej, wydatki bieżące są wydatkami z programu i nie możemy zlikwidować, ponieważ nie zrealizowalibyśmy zadania z przyjętego programu. Wydatki bieżące to zakup łóżek, zakup pościeli, zakup wyposażenia kuchni itp. To są wydatki bieżące, ponieważ one nie mogą być wydatkami inwestycyjnymi. Odnośnie inwestycji w szpitalu – Powiat Jasielski jest w sporze z firmą projektową, a przygotowana dokumentacja jest nam do niczego niepotrzebna. W tej dokumentacji oddział psychiatryczny zaplanowany jest miejscu istniejącego budynku administracyjnego. Inwestycja budowlana w szpitalu została zakończona i wszystkie odbiory były dokonane zgodnie ze sztuką budowlaną. Dyskutujmy w sposób merytoryczny i dążmy do wspólnego działania. Powiatowy Zarząd Dróg zakupił nowoczesny sprzęt i w ramach własnych środków bieżących dokonuje niektórych czynności, dlatego też nie ma konieczności zapisania tego w budżecie powiatu. W ubiegłym roku był szczególny nacisk na budowę chodników, które budowane były we wszystkich gminach i być może było trochę zaniedbania w bieżącym utrzymaniu dróg, ale mam nadzieję, że w tym roku przystąpimy do prawidłowego bieżącego utrzymania dróg. Starosta zwrócił się do wszystkich radnych o poparcie tego budżetu i obiecuję, że będziemy ten budżet nowelizować w miarę możliwości powiatu.

Radny Antoni Zwierzyński złożył wniosek o treści:
Mając na względzie planowany w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2019 rok wysoki deficyt budżetowy, który Zarząd Powiatu w Jaśle proponuje sfinansować kredytem bankowym oraz planowane wysokie zadłużenie Powiatu Jasielskiego, którego spłata zakładana jest do 2027 roku wnioskuję do Rady o rozpatrzenie i przyjęcie wniosku, którego przyjęcie zmniejszy planowany deficyt budżetowy.
Skreślić zadanie „Budowa ujęcia wody dla Domu Pomocy Społecznej w Foluszu” - dział 852 rozdział 85202 zadnie nr 33 w Tabeli nr 4 „Plan wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2019 rok”, na które jest przeznaczona kwota 500.000 zł.
W miejsce skreślonego zadania zmniejszyć deficyt budżetowy w 2019 roku do kwoty 2.680.000 zł - 2 pkt 7 projektu uchwały i obniżyć planowaną wysokość przychodów - 2 pkt 8 projektu uchwały budżetowej do kwoty 7.900.000 zł.
W przypadku przyjęcia tego wniosku należy konsekwentnie wprowadzić zmiany w projekcie uchwały RPJ w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej PJ na lata 2016-2027.
Uzasadnienie:
DPS posiada dwa niezależne źródła zaopatrzenia w wodę; własne ujęcie wody na potoku powyżej DPS, oraz z wodociągu gminnego. Rocznie zapotrzebowanie wody dla DPS to około 20 000 m2 wody (około 50 m2 dziennie) z czego 75% do 80% z własnego ujęcia, pozostała część z wodociągu gminnego. Koszt zakupu wody z wodociągu po aktualnych cenach wynosi w skali roku około 22 000 zł.
Budowa planowanego ujęcia na potoku Kłopotnica ma pochłonąć ok. 1,5 min. zł. To nie są małe wydatki już na początku inwestycji, która nie zakończy się w bieżącym roku kalendarzowym. To są również późniejsze koszty eksploatacji ujęcia, czy wnoszenia opłat Wodom Polskim. Powszechnie pokutuje teza, że własne jest tańsze, ale czy aby na pewno?
Przy aktualnym poborze wody z wodociągu gminnego i aktualnej cenie to za środki które wydamy na budowę ujęcia, możemy kupować wodę przez ponad 60 lat, nawet zaopatrując się w całości to mamy 15 lat.
Koszty eksploatacji ujęcia. Nie znam obecnych kosztów utrzymania ujęcia wody DPS. Czy koszty utrzymania wybudowanego nowego ujęcia wody (wynagrodzenie pracowników, energia, materiały do uzdatniania wody, badania wody, opłaty stałe i zmienne Wodom Polskim) nie będzie tak wysoki, że cena wody z własnego ujęcia będzie wyższa od ceny wody z wodociągu?
Wpływ na środowisko. Ujęcie wody dla DPS Folusz planowane jest na potoku Kłopotnica. Jego źródła znajdują się na wysokości ok. 780 m n.p.m., w zaklęśnięciu północnych stoków Magury Wątkowskiej. Odcinek Kłopotnicy powyżej Folusza płynie bystro w głębokiej, wąskiej i całkowicie zalesionej dolinie o dużym spadku. Natomiast poniżej tej wsi rzeczka płynie znacznie wolniej, meandruje wśród pól i pastwisk. Kłopotnica poniżej Osieka Jasielskiego uchodzi do Wisłoki. Na potoku Kłopotnica, z uwagi na posiadane walory — czysta, zimna i dobrze natleniona woda, w jej górnym biegu w miejscowości Folusz został zbudowany jeden z najstarszych ośrodków zarybieniowych w Polsce, który funkcjonuje od 1930 rok. Kłopotnica jest matecznikiem pstrąga potokowego. Powyżej Ośrodka Zarybieniowego PZW w Foluszu występuje całkowity zakaz połowu ryb, a poniżej odprowadzania wody z Ośrodka do ujścia do Wisłoki dopuszcza się sportowy połów ryb jak dla wód górskich (tylko przynęty sztuczne). Obecnie obserwujemy obniżanie poziomu wód gruntowych, co jest bardzo niepokojącym i niekorzystnym zjawiskiem nie tylko dla środowiska naturalnego, ale i Ośrodka Zarybieniowego oraz całej gospodarki rybackiej.
Aspekt społeczny. Po zakończeniu inwestycji, kiedy zaopatrzenie w wodę będzie w pełni realizowane przez DPS z własnych ujęć, Zakład Gospodarki Komunalny będzie zmuszony na granicy z DPS wypuszczać do potoku znaczne ilości wody. Za tą wodę zapłacą mieszkańcy wsi Folusz i innych korzystających z wodociągu komunalnego, gdyż spowoduje to wzrost ceny.
Czy planowane wydatki majątkowe są racjonalne, gdy istnieje alternatywne źródło zasilania w wodę DPS-u i jego mieszkańców? Czy, pomimo różnych metod budowy ujęć wody, nie zachodzi poważna obawa o dalsze losy najstarszego Ośrodka Zarybieniowego w Polsce?
Biorąc powyższe pod uwagę tj. istnienie alternatywnego źródła zasilania DPS-u w wodę oraz uwzględniając bardzo wysokie zadłużenie Powiatu Jasielskiego, którego spłata zakładana jest do 2027 roku, wnoszę jak we wniosku.

Radny Krzysztof Buba złożył wniosek o treści:
Mając na względzie planowany w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2019 rok wysoki deficyt budżetowy, który Zarząd Powiatu w Jaśle proponuje sfinansować kredytem bankowym oraz planowane wysokie zadłużenie Powiatu Jasielskiego, którego spłata zakładana jest do 2027 roku wnioskuję do Rady o rozpatrzenie i przyjęcie wniosku, którego przyjęcie poprawi strukturę wydatków, w znacznym stopniu przyczyni się do polepszenia warunków drogowych na terenie Miasta Jasła oraz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym:
1. Zmniejszyć wydatki majątkowe Starostwa Powiatowego w Jaśle - dział 750 rozdział 75020, na które jest przeznaczona kwota 575.000,00 zł o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 475.000,00 zł, w tym z tytułu „modernizacji pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle" o 100.000,00 zł do kwoty 450.000,00 zł.
W miejsce zmniejszonych wydatków majątkowych:
1) zwiększyć wydatki majątkowe w dziale 600 rozdział 60014 o kwotę 100.000,00 zł poprzez wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych - Tabela nr 4 „Plan wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2019 rok" pn.:
1.1. „10a. Budowa ronda w ciągu drogi powiatowej o nr 1856R - Jasło ul. Szopena na skrzyżowaniu z ul. Szkolną " i przeznaczyć na to zadanie kwotę 50.000,00 zł.
1.2. „10b. Budowa ronda w ciągu drogi powiatowej o nr 1857R — Jasło ul. Jagiełły na skrzyżowaniu z ul. Koralewskiego i ul. Bednarska w Jaśle" i przeznaczyć na to zadanie kwotę 50.000,00 zł.
Uzasadnienie
Budowa ronda w ciągu drogi powiatowej o nr 1856R - Jasło ul. Szopena na skrzyżowaniu z ul. Szkolną:
Ze względu na geometrię drogi, otoczenie, usytuowanie i warunki ruchowe skrzyżowania ulicy Szopena z ulicami Szkolna i Grota Roweckiego, a w szczególności w znacznym stopniu ograniczoną widoczność dla kierowców pojazdów poruszających się drogą podporządkowaną z kierunku ul. Sikorskiego oraz przekraczanie dozwolonej prędkości na ulicach z pierwszeństwem przejazdu zachodzi konieczność przebudowy skrzyżowania w/w ulic, poprzez budowę ronda typu „małe", czyli ronda o średnicy zewnętrznej od 26 m do 40 m z wyspą środkową o wielkości od 10 m do 28 m.
W zależności od przyjętej koncepcji projektowej w/w ronda szacunkowy koszt projektu i budowy może wynieść od 200.000,00 do 500.000,00 zł
Budowa ronda w ciągu drogi powiatowej o nr 1857R — Jasło ul. Jagiełły na skrzyżowaniu z ulicami Koralewskiego, Bednarska i Bohaterów Monte Casino w Jaśle.
Ze względu na geometrię drogi, otoczenie, usytuowanie i warunki ruchowe skrzyżowania ulicy Wł. Jagiełły z ulicami Koralewskiego, Bohaterów Monte Casino i Bednarskiej, a w szczególności ze względu na jego złożoność (ulice dojazdowe, osiedlowe i wewnętrzne) oraz brak oznakowania poziomego zachodzi konieczność przebudowy skrzyżowania w/w ulic, poprzez budowę ronda typu „mini", czyli ronda o średnicy zewnętrznej od 14 m do 22 m z wyspą przejezdną lub częściowo przejezdną o wielkości od 4 m do 10 m.
W zależności od przyjętej koncepcji projektowej w/w ronda szacunkowy koszt projektu i budowy może wynieść od 100.000,00 do 300.000,00 zł
W tym miejscu należy zaznaczyć, iż poza bezsprzeczną poprawą bezpieczeństwa w ruchu (m.in. poprzez poprawę rozpoznawalności skrzyżowania, optyczne zwężenie wlotów i prowadzenie relacji ruchu, wyznaczenie korytarzy ruchu, redukcje punktów kolizji, czy znaczące ograniczenie prędkości na rondzie), mini i małe ronda skuteczne uspokajają ruch drogowy, ułatwiają włączanie się do ruchu, w sposób jednoznaczny określają pierwszeństwo przejazdu oraz zwiększają przepustowość skrzyżowania.
Związane jest to głównie z tym, iż rondo nie wymusza zatrzymania się pojazdu, a jedynie jego zwolnienie. W konsekwencji ruch na rondzie jest bardziej płynny w porównaniu np. do skrzyżowań z sygnalizacją świetlną. Ważnym aspektem mającym wpływ na bezpieczeństwo jest fakt, iż na rondach samochody poruszają się w zbliżonym kierunku, więc nie pojawia się ryzyko najgroźniejszego zderzenia czołowego. Ponadto wprowadzenie wysp kanalizujących ułatwia pieszym bezpieczne przekraczanie drogi na przejściach dla pieszych. Ewentualne zdarzenia drogowe nie niosą aż tak poważnych skutków i konsekwencji, jak przy tradycyjnych skrzyżowaniach.
Biorąc powyższe pod uwagę oraz możliwą i bardzo realną pomoc Gminy Miasto Jasło przy realizacji obydwu zadań, które zdecydowanie poprawią bezpieczeństwo w ruchu drogowym na w/w ulicach, znajdujących się w zarządzaniu Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle, wnoszę jak we wniosku.

Radny Jan Urban – jest to mój 21 budżet, ale wiem również, że 12 głosów jest to więcej niż 9 głosów. Szkoda mi jest radnych, którzy w imię dyscypliny będą musieli odrzucać wnioski, z którymi się utożsamiają. Jeżeli jesteśmy na progu 6 kadencji to musimy spróbować się pochylić nad tymi wnioskami, porozmawiajmy o ich zasadności.

Radny Jan Urban złożył wniosek o treści:
Mając na względzie planowany w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2019 rok wysoki deficyt budżetowy, który Zarząd Powiatu w Jaśle proponuje sfinansować kredytem bankowym oraz planowane wysokie zadłużenie Powiatu Jasielskiego, którego spłata zakładana jest do 2027 roku wnioskuję do Rady o rozpatrzenie i przyjęcie wniosku, którego przyjęcie poprawi strukturę wydatków w PZD i je zracjonalizuje poprzez:
a) zwiększoną pomoc dla organizacji pozarządowych, które będą realizowały zadania powiatu,
b) zwiększoną ilość środków na działalność PZD z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i remonty obiektów mostowych.
1. Zmniejszyć planowane wydatki bieżące Starostwa Powiatowego w Jaśle - dział 600 rozdział 60014 (wynagrodzenie), na które jest przeznaczona kwota 1.628.000,00 zł
o kwotę 120.000,00 zł do kwoty 1.428.000,00 zł.
W miejsce zmniejszonych wydatków:
zwiększyć o 120.000,00 zł wydatki bieżące - dział 600 rozdział 60014 - Tabela nr 3 poz. 1 PZD „Pozostałe wydatki" z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i remonty obiektów mostowych (poz. 3), do łącznej kwoty 300.000,00 zł,
Uzasadnienie:
Wydatki inwestycyjne w obszarze dróg powiatowych, o których mowa w/w planie (9 zadań), będą realizowane w ramach statutowej działalność prowadzoną przez PZD, na którą zostaną skierowane środki w łącznej wysokości 4.683.000,00 zł (wzrost w stosunku do planu na 2018 rok o 12,1 %), w tym na wynagrodzenia 1.628.00 zł. tj. wzrost o ponad 18% stosunku do 2018 rok (plan na 2018 r. - tabela nr 3 poz. 1 PZD - wynagrodzenia - 1.378.700,00 zł) oraz bieżące utrzymanie i remonty obiektów mostowych 180.000,00 zł (wydatki na tym samym poziomie) i bieżące utrzymanie dróg powiatowych 650.000,00 zł (nieznaczny wzrost).
Wg informacji PZD w Jaśle zawartej w projekcie budżetu stan mostów w ciągu dróg powiatowych budzi wiele zastrzeżeń. Przebudowy wymagają wszystkie mosty stalowe z pomostem drewnianym tj. 8 sztuk, ponadto ok. 30 szt. istniejących mostów wymaga remontów lub przebudowy, a około 30 procent przepustów wymaga natychmiastowej przebudowy. Muszą niepokoić planowane bardzo niskie nakłady na bieżącą eksploatację i utrzymanie dróg powiatowych, które nie gwarantują utrzymania tych dróg w dobrym stanie technicznym i narażają samorząd powiatowy na wyższe wydatki z tytułu ich remontów spowodowanych nie prawidłową eksploatacją np. z tytułu: renowacji rowów, ścinki poboczy, koszenia poboczy, na które zaplanowano wydatki w ciągu całego roku kalendarzowego w wysokości 3.000,00 zł.

Radny Jan Urban złożył kolejne dwa wnioski o treści:
Mając na względzie planowany w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2019 rok wysoki deficyt budżetowy, który Zarząd Powiatu w Jaśle proponuje sfinansować kredytem bankowym oraz planowane wysokie zadłużenie Powiatu Jasielskiego, którego spłata zakładana jest do 2027 roku wnioskuję do Rady o rozpatrzenie i przyjęcie wniosków, których przyjęcie poprawi nadzór i kontrolę Rady Powiatu w Jaśle nad realizacją budżetu Powiatu Jasielskiego w 2019 roku. Wnioski poniższe proszę rozpatrywać odrębnie.

1.W 8 uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2019 rok wprowadzić następujące zmiany:
1) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) dokonywania przeniesień wydatków bielących pomiędzy rozdziałami w ramach działu z wyłączeniem planu wydatków bieżących przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy"
Uzasadnienie:
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późniejszymi zmianami) w uchwale budżetowej organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może upoważnić zarząd do m.in.: „dokonywania innych zmian w budżecie, w zakresie określonym w art. 258 tej ustawy. W toku wykonywania budżetu zarząd może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego polegających na zmianach planu zgodnie z przepisami art. 257 ustawy. Inne zmiany w planie wydatków niż wymienione art. 257 wymagają upoważnienia, konkretnego wskazania określonych czynności, przez organ stanowiący tj. Radę Powiatu. Proponowane upoważnienie Zarządu Powiatu w Jaśle do dokonywania „przeniesień wydatków bieżących między rozdziałami w ramach działu z wyłączeniem planu wydatków bieżących przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy" pozwala na:
1) skuteczną i płynną realizację przez Zarząd wydatków bieżących w ramach działu,
2) utrzymuje dyscyplinę budżetową w obszarze „wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz ze składkami od nich naliczanymi", które zostały przyjęte przez Radę w uchwale budżetowej - 2 ust. 4 lit. a (wysokość wydatków na wynagrodzenie i składki od nich naliczane) - tabela nr 3 „Plan wydatków bieżących w jednostkach budżetowych" i bez zgody Rady wielkości te nie powinny być zmieniane.

2. W § 8 uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2019 rok wprowadzić następujące zmiany:
1) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) dokonywania przeniesień pomiędzy rozdziałami w ramach działu pomiędzy
planem wydatków bieżących a planem wydatków majątkowych (dopuszcza
się w ramach działu zwiększanie planu wydatków majątkowych poprzez
zmniejszenie wydatków bieżących)"

Uzasadnienie:
W toku wykonywania budżetu zarząd może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego polegających na zmianach planu zgodnie z przepisami art. 257 ustawy. Inne zmiany w planie wydatków niż wymienione w art. 257 wymagają upoważnienia, konkretnego wskazania określonych czynności, przez organ stanowiący tj. Radę Powiatu. Jeżeli proponowane w projekcie uchwały upoważnienie Zarządu Powiatu w Jaśle do dokonywania „przeniesień pomiędzy rozdziałami w ramach działu pomiędzy planem wydatków bieżących a planem wydatków majątkowych" działa w obu kierunkach tj. umożliwia dokonywania przeniesień z planu wydatków majątkowych na plan wydatków bieżących w ramach działu to takie upoważnienie pozbawia Radę kontroli nad realizacją budżetu i może w efekcie doprowadzić do zaniechania realizacji planowanych inwestycji (wydatków majątkowych) kosztem zwiększonych wydatków bieżących, w tym z tytułu uposażeń i wynagrodzenia ze stosunku pracy, których limit wydatków w ramach wydatków bieżących określa Rada w uchwale budżetowej - 2 ust. 4 lit. a (wysokość wydatków na wynagrodzenie i składki od nich naliczane) - tabela nr 3 „Plan wydatków bieżących w jednostkach budżetowych" oraz 2 ust. 5 (wysokość wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2019 rok - tabela nr 4 „"Plan wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2019 rok i bez zgody Rady wielkości te nie powinny być zmieniane.
Celem uniknięcia nieprozumień w zakresie interpretacji proponowanego upoważnienia i zachowania kontroli Rady nad realizacją budżetu, w tym realizacji planowanych inwestycji (wydatków majątkowych) proponuje się następujący zapis takiego upoważnienia dla Zarządu Powiatu w Jaśle w brzmieniu:
„3) dokonywania przeniesień pomiędzy rozdziałami w ramach działu pomiędzy planem wydatków bieżących a planem wydatków majątkowych (dopuszcza się w ramach działu zwiększanie planu wydatków majątkowych poprzez zmniejszenie wydatków bieżących)," który pozwala na:
1) skuteczną i płynną realizację przez Zarząd wydatków majątkowych w ramach działu,
2) dopuszcza zmniejszenie wydatków bieżących i utrzymuje dyscyplinę budżetową w obszarze „wydatków majątkowych" umożliwiając Zarządowi Powiatu w Jaśle podpisywanie umów realizacyjnych przekraczających limity na inwestycje i zakupy inwestycyjne określone w Tabeli nr 4 kosztem zmniejszonych wydatków bieżących w tym dziale.

Starosta Jasielski Adam Pawluś – odnośnie ujęcia wody dla DPS w Foluszu – stare ujęcie wody już się wyczerpało i wymaga bardzo dużej inwestycji, a ponadto w tym lewym dopływie rzeki praktycznie wody niema. Nie ma również zagrożenia dla Ośrodka Zarybieniowego. Na dzień dzisiejszy nie ma zabezpieczenia przeciwpożarowego w DPS w Foluszu, jest na razie tymczasowe zabezpieczenie. Potrzebny jest zbiornik przeciwpowodziowy, aby pensjonariusze i pracownicy czuli się bezpiecznie. W DPS jest ujęcie głębinowe, jednak woda jest tak zanieczyszczona, że nie da się jej uzdatnić. Jeżeli chodzi o skrzyżowania to wniosek jest zasadny, ale musimy wziąć pod uwagę, że teren należy również do miasta i Pan Burmistrz musi się w to włączyć. Na pewno te inwestycje nie są zbyt kosztowne i Zarząd Powiatu zajmie się tą sprawą. Wiele wniosków będzie można zrealizować w trakcie roku.

Radny Franciszek Miśkowicz złożył wniosek o treści:
Mając na względzie katastrofalny stan techniczny dachu na budynku Centrum Kształcenia Praktycznego wnoszę o podjęcie pilnych działań inwestycyjnych zmierzających do wykonania w bieżącym roku nowego pokrycia dachowego.
Aby to działanie stało się możliwe proponuję:
Zmniejszenie wydatków w planie wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na inwestycje w dziale 752 rozdział 75295 pozycja 24 nazwa zadania „Budowa strzelnicy w powiecie jasielskim" o kwotę 340.000 zł.
1. Zwiększenie kwoty zadania w dziale 801 rozdział 80195 pozycja 29 nazwa zadania „Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Jasielskiego" do 1.540.000 zł.

Uzasadnienie
Zadanie „Budowa strzelnicy w Powiecie Jasielskim" na obecnym etapie nie posiada przygotowanej dokumentacji oraz lokalizacji. Biorąc pod uwagę że nie jest to zadanie priorytetowe z punktu widzenia potrzeb Powiatu jasielskiego może ono być realizowane w latach następnych. Zadanie związane z przebudową dachu na budynku CKP jest zadaniem bardzo pilnym i należy go zrealizować w bieżącym roku.

Radna Magdalena Stasiowska złożyła wniosek o treści:
„Biorąc pod uwagę możliwości dofinansowania ze środków zewnętrznych, co najmniej w ramach RPO, w którym Powiat Jasielski może być beneficjentem Osi Priorytetowej m.in. 1,2,7,8,9, jak również możliwość pozyskania środków na rozwój kapitału ludzkiego, proszę o przedstawienie do 31 marca 2019 roku planu, o co Powiat Jasielski zamierza się ubiegać ze środków krajowych i europejskich”.

Starosta Jasielski Adam Pawluś – odnosząc się do inwestycji w CKP – uważam, ze jest to bardzo słuszny wniosek i jesteśmy przygotowani, aby przystąpić do pełnej termomodernizacji i mam nadzieję, że taki nabór będzie w ramach RPO. Na sam dach budynku CKP nie uzyskamy dofinasowania. Mamy przygotowane obiekty szkolne do naboru. Czekamy na nabory na inwestycje drogowe i mostowe.

Radny Jan Muzyka – odnośnie ujęcia wody dla DPS – to ujęcie będzie posiadało dwa zbiorniki, a w tym rejonie nie ma zbiornika przeciwpowodziowego.

Radny Grzegorz Pers – poprzednia Rada podjęła decyzję o remoncie oddziału chirurgii, Radni bardzo często wnioskowali o realizację tej inwestycji. Na pewno w trakcie roku będziemy zmieniać budżet i będą do niego wprowadzane niektóre zadania, o które wnioskują dzisiaj radni.

Radny Franciszek Miśkowicz – będzie to ostatni nabór i fizycznie będzie skonsumowany dopiero w przyszłym roku, a w przypadku dachu ująć to zadnie i rozliczyć zrealizowane elementy jako koszty już poniesione.

Radny Janusz Przetacznik – odnośnie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Ożennej – Pan Starosta zarzuca Radnym nieznajomość zasad realizacji inwestycji ze środków zewnętrznych, a przecież złożony wniosek o zmniejszenie wydatków na Ośrodek Edukacji w Ożennej jest poparty dokumentami wypracowanymi przez Starostwo Powiatowe w Jaśle.
Odnośnie Szpitala Specjalistycznego w Jaśle – o ile pamiętam to w roku 2012 Pan Michał Burbelka objął stanowisko Dyrektora Szpitala i minęło 6 lat. Modernizacja szpitala była tematem od roku 2009 obrad Rady Powiatu. W 2012 roku została podjęta decyzja o rozbudowie Szpitala Specjalistycznego w Jaśle i powołano Komisję Konkursową. Aktywnie w tej komisji uczestniczył Pan Dyrektor i inni lekarze i jaką dokumentację zamówiliśmy taką otrzymaliśmy. Na wniosek dyrektora Michała Burbelki została zmieniona koncepcja przebudowy szpitala i dostosowania do nowych przepisów i okazało się, że dokumentacja jest bezużyteczna, a dyrektor wrócił do koncepcji z 2011-2012 roku i mamy w zasadzie to co poprzednio mieliśmy tylko nowocześniejsze. Na stwierdzenie Radnego Grzegorza Persa – że szpital nie ma pieniędzy i należy dofinansować szpital dodatkowymi środkami, należy zwrócić uwagę na deklarację pisemną dyrektora, że jest w stanie kwotą 6 mln zł z wydatków bieżących wspomóc rozbudowę szpitala. Na tej podstawie radni podjęli decyzje o przystąpieniu do modernizacji szpitala. Pan Dyrektor może składać różne deklaracje, a radni muszą przyjmować słuszne rozwiązania, że w 100 % samorząd powiatowy ma finansować inwestycję, a nic po stronie szpitala. W uchwale budżetowej na 2018 rok została przyznana pomoc dla szpitala w łącznej kwocie 12.020.000 zł w tym na rozbudowę szpitala 10.020.000 zł a wykonanie na tym zadaniu było większe o kwotę 1.278.000 zł i to musieliśmy do tego zadania dołożyć, a do tego dochodzi jeszcze amortyzacja i są to dodatkowe środki dla szpitala. O formie i zakresie rozbudowy decydował szpital, ponieważ pracownicy mieli rozeznanie o potrzebach, a Pan Dyrektor zasiadał w Komisji Konkursowej, negocjował umowę o wynagrodzenie za realizację projektu. Jeżeli posiadamy dokumentację, posiadamy pozwolenie na budowę, to musimy się teraz zastanowić jak ją wykorzystać, bowiem bezkrytycznie z tej inwestycji i ze środków zrezygnowaliśmy.
Uważam, że zgłoszone przez radnych wnioski powinny być dokładnie przeanalizowane przez Zarząd Powiatu. Warto zastanowić się nad wnioskiem Radnego Antoniego Zwierzyńskiego dotyczącym ujęcia wody dla DPS w Foluszu, przy koszcie tego przedsięwzięcia ok 1,5 mln zł. Pan Starosta mówi, że będzie przy okazji budowany zbiornik przeciwpowodziowy dla bezpieczeństwa osób w DPS, a przecież znacznie taniej jest zabezpieczyć się siecią hydrantów (tak jest np. w Jaśle).
Odnośnie CKP – w budżecie powiatu na 2018 rok była zagwarantowana kwota 300.000 zł. W 2018 roku był nabór na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej. Dlaczego w tej materii nic nie poczyniono? Można było przez cały rok temat dobrze przygotować i nie można przerzucać winy na Dyrektora jednostki.

Wicestarosta Jasielski Stanisław Pankiewicz – z uwagą przysłuchuję się wypowiedziom radnych, ale kilka razy wraca się do tego samego tematu (Szpital i Program Naprawczy) a to jest niepotrzebne, radni wracają ciągle tylko do historii. Wypomina się zadłużenie powiatu, ale kto z radnych był przeciwko zaciąganiu kredytu w latach poprzednich. Ale mamy przed sobą 5 lat i myślę, że będziemy w stanie w tym czasie uregulować te kwestie. Proponuje zamknięcie dyskusji, bo już tu nic nowego nie będzie powiedziane.

Radny Krzysztof Buba - cieszę się, że Pan Starosta popiera zgłoszone wnioski dotyczące przebudowy skrzyżowań w Jaśle. Środki, które wskazuję we wniosku na pewno wystarczą na przygotowanie dokumentacji projektowej. Jeżeli będziemy mieli dokumentację to będziemy mogli aplikować o środki zewnętrzne. Uważam, że inwestycje powinien prowadzić powiat, bowiem jego drogi są wyższej kategorii. Jestem pewien, że miasto Jasło do tych inwestycji się dołoży.

Radna Magdalena Stasiowska – harmonogram RPO jest już znany, szczegółowe wytyczne jeszcze nie, ale można się do inwestycji przygotować. Proszę jeszcze o informację o jakie środki będą się ubiegać jednostki powiatowe.

Wicestarosta Jasielski Stanisław Pankiewicz – Panie Przewodniczący, zgłosiłem wniosek formalny o zamknięcie dyskusji.

Radny Janusz Przetacznik złożył wniosek o treści:
Działając na podstawie § 27 ust.1 w związku z postanowieniami § 29 ust.3 Statutu Powiatu Jasielskiego składam wniosek formalny o:
zarządzenie przerwy w obradach VI sesji Rady Powiatu w Jaśle zwołanej na dzień 17 stycznia 2019 r., odesłania projektu uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2019 rok wraz ze zgłoszonymi w trakcie obrad Rady wnioskami do Komisji Finansowo-Budżetowej Rady Powiatu w Jaśle i kontynuowanie VI sesji Rady Powiatu w Jaśle na kolejnym posiedzeniu Rady np. w dniu 24 stycznia 2019 r.
Uzasadnienie
1. Do wyłącznej właściwości Rady Powiatu w Jaśle należy m.in. uchwalanie budżetu – art. 12 pkt 5 ustawy o samorządzie powiatowym. Uchwała budżetowa jest podstawą prowadzenia gospodarki finansowej powiatu – art. 51 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym. Obowiązujące przepisy wprowadziły obowiązek opracowywania wieloletniej prognozy finansowej (WPF) - dokumentu strategicznego, wieloletniego, stanowiącego podstawę rozwoju samorządów. WPF obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty WPF nie może być jednak krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków, określone dla każdego przedsięwzięcia. Ponadto prognozę kwoty długu, stanowiącą część WPF, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz zamierza się zaciągnąć zobowiązania.
2. Uchwała budżetowa jest szczególna i ustawodawca przewidział odrębny tryb jej przygotowania i uchwalenia, nakładając na Radę Powiatu obowiązek określenia trybu prac nad projektem budżetu przedkładanym przez zarząd – art. 53 ustawy o samorządzie powiatowym. Ten tryb nie sprowadza się tylko do terminowego przekazania samego projektu uchwały, ale przede wszystkim nakłada obowiązek rozpatrzenia go przez wszystkie komisje RPJ i jego zaopiniowanie, w tym opracowanie przez Komisję Finansowo-Budżetową RPJ zbiorczej opinii na temat tego projektu uwzględniającego przekazane przez inne stałe komisje Rady Powiatu w Jaśle opinie, uwagi czy wnioski szczegółowe. Rada Powiatu w Jaśle w dniu 31 sierpnia 2010 r. podjęła uchwałę nr LI/331/10 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego. Zgodnie z przyjętym trybem pracy nad uchwałą budżetową, komisje Rady Powiatu w Jaśle, w terminie do 20 grudnia poprzedzającego rok budżetowy, zapoznają się ze złożonym projektem budżetu i przedstawiają swoją opinię oraz wnioski szczegółowe Komisji Finansowo-Budżetowej (pkt 6 - załącznik nr 2 do w/w uchwały). Komisja Finansowo-Budżetowa RPJ rozpatruje przedłożony przez Zarząd Powiatu projekt budżetu i opracowuje zbiorczą opinię na temat tego projektu uwzględniając przekazane przez inne stałe komisje Rady Powiatu w Jaśle opinie i wnioski szczegółowe. Zbiorczą opinię na temat projektu budżetu KF-B przekazuje Przewodniczącemu RPJ w terminie do 23 grudnia poprzedzającego rok budżetowy.
3. Przedłożone przez Zarząd Powiatu w Jaśle materiały tj. projekt uchwały budżetowej
i projekt zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej PJ na lata 2016-2027, uchwały RIO w Rzeszowie w sprawie zaopiniowania i wydania opinii w przedmiocie przedkładanych przez ZPJ materiałów oraz opracowana i przyjęta przez Komisję Finansowo-Budżetową RPJ opinia na temat projektu uchwały budżetowej uwzględniająca przekazane przez inne stałe komisje Rady Powiatu w Jaśle opinie, uwagi czy wnioski szczegółowe łącznie winny stanowić podstawę dla Przewodniczącego Rady Powiatu w Jaśle w sprawie zwołania sesji Rady Powiatu w Jaśle poświęconej m.in. uchwaleniu budżetu Powiatu Jasielskiego.
4. W dniu 21 grudnia 2018 r. Przewodniczący Rady Powiatu w Jaśle p. Robert Snoch zwołał na dzień 4 stycznia br. V sesję Rady Powiatu w Jaśle przesyłając w zawiadomieniu jej porządek obrad, której głównymi, czy wręcz najważniejszymi punktami posiedzenia będą: pkt. 6 „Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jasielskiego na 2019 r.” i w konsekwencji pkt. 7 „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016 – 2027”. Do dnia zwołania sesji Rady Powiatu w Jaśle nie były znane opinie, uwagi czy wnioski szczegółowe dotyczące projektu uchwały budżetowej PJ na 2019 rok, a przede wszystkim brak było zbiorczej opinii Komisji Finansowo-Budżetowej RPJ na temat zgłoszonych przez Zarząd Powiatu w Jaśle projektów uchwał, w tym uchwały budżetowej uwzględniającej zgłoszone wnioski, uwagi i opinie innych komisji RPJ (pkt 7 - załącznik nr 2 do uchwały RPJ nr LI/331/10) oraz Klubów Radnych - § 77 ust.3 Statutu Powiatu Jasielskiego. Kluby radnych, korzystając ze swoich statutowych uprawnień, w dniu 20 grudnia 2018 r. na ręce Przewodniczącego Komisji Finansowo-Budżetowej RPJ przekazały swoją opinię i wnioski szczegółowe do projektu uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2019 rok i do dnia dzisiejszych obrad nie poznały wyniku ich rozpatrzenia. W dniu 2 stycznia 2019 r. Radni drogą mailowa otrzymali „Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu w okresie międzysesyjnym”, a o wynikach pracy Komisji Finansowo-Budżetowej RPJ radni nic nie wiedzieli, a Kluby nie znały rezultatów rozstrzygnięcia złożonych przez nie wniosków. Z uwagi na brak quorum w dniu 4 stycznia 2019 r. nie doszło do posiedzenia Rady Powiatu w Jaśle.
5. W dniu 8 stycznia 2019 r. Przewodniczący Rady Powiatu w Jaśle p. Robert Snoch zwołał na dzień 17 stycznia br. VI sesję Rady Powiatu w Jaśle przesyłając w zawiadomieniu jej porządek obrad, której głównymi, czy wręcz najważniejszymi punktami posiedzenia będą: pkt. 7 „Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jasielskiego na 2019 r.” i w konsekwencji pkt. 8 „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016 – 2027” i konsekwentnie bez załączenia do zawiadomienia o zwołaniu VI sesji RPJ opracowanej i przyjętej przez Komisję Finansowo-Budżetową RPJ opinii na temat projektu uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2019 rok.
6. W świetle obowiązujących przepisów ustawowych, Rada Powiatu w Jaśle obraduje na sesjach zwołanych przez Przewodniczącego Rady Powiatu. Do zawiadomienia o zwołaniu sesji dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał – art. 15 ustawy o samorządzie powiatowym. Szczegółowe zasady dotyczące postępowania (procedowania) podczas obrad Rady Powiatu w Jaśle, w tym dotyczące projektów uchwał zostały opisane w Statucie Powiatu Jasielskiego stanowiącym załącznik do uchwały Rady Powiatu w Jaśle Nr IV/22/03 z dnia 26 lutego 2003 r. Zgodnie z postanowieniami Statutu Powiatu Jasielskiego wszystkie projekty uchwał powinny być zaopiniowane przez właściwe komisje, a uchwała nr LI/331/10 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego wskazuje na wszystkie stałe komisje RPJ nakładając jednocześnie na Komisję Finansowo-Budżetową rolą wiodącą, na której spoczywa obowiązek sporządzenia opinii zbiorczej i taką opinie wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji winni otrzymać wszyscy radni.
Reasumując należy stwierdzić, że w trakcie debaty nad projektem uchwały budżetowej do Komisji Wnioskowej wpłynęło wiele wniosków szczegółowych wraz z uzasadnieniem, które wymagają głębokiej i rzetelnej analizy oraz, że tryb prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2019 rok i innymi dokumentami ściśle związanymi z uchwałą budżetową odbiega od dotychczasowych praktyk, zasad, norm i zwyczajów, które umożliwiały radnym wnikliwe i dokładne rozpatrzenie przedkładanych przez Zarząd Powiatu w Jaśle projektów, a przede wszystkim nie jest zgodny z zasadami określonymi w uchwale Rady Powiatu w Jaśle nr LI/331/10 z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego oraz przepisami §14 ust. 3 Statutu Powiatu Jasielskiego, który stanowi : „Zawiadomienie o terminie, miejscu, ustalonym porządku obrad wraz z materiałami, w szczególności projektami uchwał, doręcza się na 7 dni przed terminem obrad.”

Przewodniczący Rady zwrócił się do Radcy Prawnego, który wniosek należy głosować wcześniej.
Radca Prawny – uważam, że dalej idącym wnioskiem jest wniosek złożony przez Radnego Janusza Przetacznika i ten wniosek należy głosować jako pierwszy.

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek Radnego Janusza Przetacznika o przerwanie VI sesji i ustalenie nowego terminu posiedzenia na dzień 24.01.
W głosowaniu brało udział
- za wnioskiem było 9 radnych,
- przeciw było 12 radnych,
- głosów wstrzymujących się nie było.
Więcej głosów w dyskusji nie było więc Przewodniczący zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie złożone do Komisji Wnioskowej wnioski (radni zgłosili 13 wniosków do projektu uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2019 r.).

1. Głosowanie nad wnioskiem radnego Janusza Przetacznika w sprawie zmniejszenia
planowanych wydatków bieżących Starostwa w dziale 750 z przeznaczeniem na zmniejszenie
deficytu budżetu.
W głosowaniu brało udział 21 radnych.
- za przyjęciem wniosku było 9 radnych,
- przeciwko było 11 radnych,
- wtrzymał się od głosu 1 radny.
Wniosek nie został przyjęty.
2. Głosowanie nad wnioskiem radnych Janusza Przetacznika i Ewy Wawro w sprawie skreślenia zadania Modernizacja Szpitala Specjalistycznego w Jaśle z przeznaczeniem na zmniejszenie deficytu budżetu. W głosowaniu brało udział 21 radnych.
- za przyjęciem wniosku było 8 radnych,
- przeciwko było 12 radnych,
- wtrzymał się od głosu 1 radny.
Wniosek nie został przyjęty.
3. Głosowanie nad wnioskiem radnych Janusza Przetacznika i Ewy Wawro w spawie skreślenia zadania Budowa Pawilonu Oddziału Psychiatrycznego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle z przeznaczeniem na zmniejszenie deficytu budżetu.
W głosowaniu brało udział 21 radnych.
- za przyjęciem wniosku było 8 radnych,
- przeciwko było 12 radnych,
- wtrzymał się od głosu 1 radny.
Wniosek nie został przyjęty.
4. Głosowanie nad wnioskiem radnej Ewy Wawro w sprawie zmniejszenia planowanych wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Jaśle w dziale 750 z przeznaczeniem na zwiększenia wydatków bieżących w działach: 921, 926, 600.
W głosowaniu brało udział 21 radnych.
- za przyjęciem wniosku było 8 radnych,
- przeciwko było 12 radnych,
- wtrzymał się od głosu 1 radny.
Wniosek nie został przyjęty.
5. Głosowanie nad wnioskiem radnej Doroty Woźniak w sprawie zmniejszenia planowanych wydatków bieżących w dziale 921 Organizacja imprez cyklicznych z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na organizację imprez o charakterze kulturalnym skierowanych dla dzieci i młodzieży oraz popularyzację wśród dzieci i młodzieży aktywności fizycznej.
W głosowaniu brało udział 21 radnych.
- za przyjęciem wniosku było 10 radnych,
- przeciwko było 10 radnych,
- wtrzymał się od głosu 1 radny.
Wniosek nie został przyjęty.
6. Głosowanie nad wnioskiem radnej Doroty Woźniak w sprawie zmniejszenia planowanych wydatków bieżących w dziale 926 (zakup nagród i dyplomów) z przeznaczeniem na dotacje w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi.
W głosowaniu brało udział 21 radnych.
- za przyjęciem wniosku było 9 radnych,
- przeciwko było 12 radnych,
- głosów wstrzymujących się nie było.
Wniosek nie został przyjęty.
7. Głosowanie nad wnioskiem radnego Franciszka Miśkowicza sprawie zmniejszenia planowanych wydatków w dziale 752 (Budowa strzelnicy w Powiecie Jasielskim z przeznaczeniem na termomodernizację budynków oświatowych).
W głosowaniu brało udział 19 radnych.
- za przyjęciem wniosku było 9 radnych,
- przeciwko było 10 radnych,
- głosów wstrzymujących się nie było.
Wniosek nie został przyjęty.
8. Głosowanie nad wnioskiem radnego Krzysztofa Buby w sprawie zmniejszenia planowanych wydatków w dziale 750 (Modernizacja pomieszczeń Starostwa - z przeznaczeniem na budowę rond).
W głosowaniu brało udział 21 radnych.
- za przyjęciem wniosku było 10 radnych,
- przeciwko było 11 radnych,
- głosów wstrzymujących się nie było.
Wniosek nie został przyjęty.
9. Głosowanie nad wnioskiem radnego Antoniego Zwierzyńskiego w sprawie skreślenia zadania Budowa Ujęcia Wody dla DPS Folusz z przeznaczeniem na zmniejszenie deficytu.
W głosowaniu brało udział 20 radnych.
- za przyjęciem wniosku było 9 radnych,
- przeciwko było 11 radnych,
- głosów wstrzymujących się nie było.
Wniosek nie został przyjęty.
10. Głosowanie nad wnioskiem radnej Bożeny Macek-Lubaś w sprawie zmniejszenia wydatków bieżących w dziale 900 (Ośrodek Edukacji Ekologicznej) z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg i mostów.
W głosowaniu brało udział 21 radnych.
- za przyjęciem wniosku było 9 radnych,
- przeciwko było 12 radnych,
- głosów wstrzymujących się nie było.
Wniosek nie został przyjęty.
11. Głosowanie nad wnioskiem radnego Jana Urbana w sprawie zmniejszenia planowanych
wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w dziale 600 (wynagrodzenia) i przeniesienie na bieżące utrzymanie dróg i remonty obiektów mostowych.
W głosowaniu brało udział 21 radnych.
- za przyjęciem wniosku było 10 radnych,
- przeciwko było 11 radnych,
- głosów wstrzymujących się nie było.
Wniosek nie został przyjęty.
12. Głosowanie nad wnioskiem radnego Jana Urbana: aby w § 8 uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2019 rok wprowadzić następujące zmiany: 1) pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) dokonywania przeniesień wydatków bieżących pomiędzy rozdziałami w ramach działu z wyłączeniem planu wydatków bieżących przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy”.
W głosowaniu brało udział 21 radnych.
- za przyjęciem wniosku było 9 radnych,
- przeciwko było 11 radnych,
- wstrzymał się od głosu 1 radny.
Wniosek nie został przyjęty.
13. Głosowanie nad wnioskiem radnego Jana Urbana: aby w § 8 uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2019 rok wprowadzić następujące zmiany: 1) pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) dokonania przeniesień pomiędzy rozdziałami w ramach działu pomiędzy planem wydatków bieżących a planem wydatków majątkowych (dopuszcza się w ramach działu zwiększanie planu wydatków majątkowych poprzez zmniejszenie wydatków bieżących”.
W głosowaniu brało udział 21 radnych.
- za przyjęciem wniosku było 9 radnych,
- przeciwko było 11 radnych,
- wstrzymał się od głosu 1 radny.
Wniosek nie został przyjęty.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2019 r.
W głosowaniu brało udział 21 radnych.
- za przyjęciem uchwały budżetowej było 12 radnych,
- przeciwko było 6 radnych,
- wstrzymało się od głosu 3 radnych.
Rada Powiatu w Jaśle uchwaliła budżet Powiatu Jasielskiego na 2019 r.

Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016 – 2027.
Przewodniczący otworzył dyskusję.
Pani Teresa Połeć Skarbnik Powiatu przedstawiła Uchwałę Nr 6/5/2018 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2027.
Radni nie zabierali głosu w dyskusji, więc Przewodniczący zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 21 radnych.
- za przyjęciem uchwały było 12 radnych,
- przeciwko było 2 radnych,
- wstrzymało się od głosu 7 radnych.
Rada Powiatu w Jaśle uchwaliła zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016 – 2027.

Ad. 9. Uchwalenie planu pracy Rady Powiatu w Jaśle na 2019 r. (Druk Nr 20).
Przewodniczący otworzył dyskusję.
Radny Jan Urban złożył wniosek o treści:
W projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Planu Pracy Rady Powiatu Jasielskiego na 2019 rok – (Druk Nr 20), wnioskuję o wprowadzenie zmian w załączniku do niniejszej uchwały:
1. w miejsce wyrazu miesiąc wpisać wyraz "Termin";
2. w miejsce poszczególnych miesięcy wpisać umieścić odpowiednio: 21 luty, 28 marzec, 25 kwiecień, 23 maj, 27 czerwiec, 22 sierpień, 24 październik, 21 listopad, 27 grudzień.
U z a s a d n i e n i e:
Umieszczenie w Planie Pracy Rady Powiatu konkretnych terminów pozwoli na zaplanowanie pracy radnym. Warunkowało to również będzie właściwym zaplanowaniem pracy poszczególnych komisji merytorycznych Rady, powyższe zapisy przyczynią się do właściwej frekwencji na posiedzeniach Rady ponieważ znany będzie z wyprzedzeniem termin posiedzeń. Powyższe zapisy nie wykluczają dodatkowych posiedzeń Rady wynikających z: bieżących potrzeb zarządzania Powiatem.
Więcej głosów w dyskusji nie było, więc Przewodniczący zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie wniosek Radnego Jana Urbana.
W głosowaniu brało udział 20 radnych.
- za przyjęciem wniosku było 10 radnych,
- przeciwko było 10 radnych,
- głosów wstrzymujących się nie było.
Wniosek nie został przyjęty.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 20 radnych.
- za przyjęciem uchwały było 16 radnych,
- przeciwko było 2 radnych,
- 2 radnych wstrzymało się od głosu.

Ad. 10. Podjęcie Uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Jasielskiego (Druk Nr 21).
Przewodniczący – otwieram dyskusję i proszę o głos Panią Radcę Prawną, gdyż otrzymaliśmy zawiadomienie od Wojewody Podkarpackiego o wszczęciu postępowania zmierzającego do stwierdzenia nieważności Uchwały Rady Powiatu w Jaśle z dnia 7 grudnia 2018 roku zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Jasielskiego, z powodu naruszenia art. 13 ust. a, art. 15 ust. 1, 1a, art. 16 ust. 11, 16 a, art. 21 Ustawy o samorządzie powiatowym.

Pani Małgorzata Kulig – radca prawny. Uchwała należy do tzw. prawa miejscowego. Istotą tego prawa jest to, że w najmniejszych szczegółach nie może on zawierać zapisów ustawowych. Tak się właśnie stało w przedmiotowej uchwale gdyż zostały przepisane zapisy przedmiotowej ustawy, dlatego też tak to groźnie brzmiąco, naruszenie przepisów, ze wskazaniem przepisów, które zostały powielone w naszej Uchwale zmieniającej statut. Wersję, którą otrzymali Państwo, wykreśla wszystkie te kwestie, które są uregulowane ustawowo, a które nie mogą być regulowane przez prawo miejscowe. Stąd też taki projekt Uchwały, stąd też wszczęcie postępowania przez Wojewodę. Przyjęcie niniejszej Uchwały spowoduje, że wszczęcie postępowania przez Wojewodę zostanie umorzone.

Radna Irena Baciak - Przewodnicząca Komisji Statutowej. Komisja Statutowa pozytywnie opiniuje zaproponowane zmiany do Statutu. Dotyczą one faktycznie punktów gdzie są cytowane przepisy ustawy o samorządzie powiatowym. Między innymi w Statucie było zapisane: co to są interpelacje, co to są zapytania, to są stricte zapisy cytowane z ustawy więc one zostały usunięte. Komisja pochyliła się i przeanalizowała te wszystkie zmiany, razem z radcami prawnymi Starostwa Powiatowego i opiniuje pozytywnie wprowadzone zmiany.

Radny Janusz Przetacznik – temat Statutu wraca jak bumerang, tak jak Statut Szpitala, po wielu powrotach okazuje się, że można znaleźć kompromis, wystarczy tylko chcieć posłuchać innych i spróbować znaleźć konsensus. Tak jak 7 grudnia wskazywaliśmy na pewne niedoskonałości zmian i wprowadzaliśmy propozycje pewnych poprawek widzę, że w dalszym ciągu konsekwentnie pomijamy w tym momencie uwagi czy wnioski zgłaszane przez innych Radnych. A przypomnę, że 7 grudnia Pani Przewodnicząca Komisji Statutowej deklarowała, że pochyli się nad wnioskami, które zostały zgłoszone w dyskusji, a natomiast te zostaną w tym momencie realizowane. Nic w tym momencie bardziej błędnego. Okazuje się, że mamy szansę na poprawę i dopracowanie Statutu i okazuje się, że w dalszym ciągu brniemy i wnioski Radnych nie są w tym momencie rozpatrywane czy uwzględniane. Ja uważam, że powinny być rozpatrywane jeżeli zostały zgłoszone i wniesione do protokołu i do Komisji Statutowej. W związku z tym, ponieważ jestem konsekwentny, jeżeli chodzi o zmiany statutowe, również na dzisiaj przygotowałem wniosek dotyczący druku nr 21, to są propozycje zmian do Statutu Powiatu Jasielskiego, tym razem wniosek zawierał będzie 52 wnioski szczegółowe. Nie 51, a 52 wnioski szczegółowe, uwzględniające wszystkie rozstrzygnięcia nadzorcze Pana Wojewody. Panie Starosto nie ma się z czego śmiać. Czasami warto aby Zarząd, który jest inicjatorem wprowadzania poprawek się zastanowił, bo Zarząd wtedy był autorem projektu zmieniającego Statut. I okazało się, że to Zarząd popełnił błędy merytoryczne przedkładając Radzie projekt Uchwały, który teraz jest elementem nadzoru. Szkoda, że w tym momencie Zarząd przygotowując projekt Uchwały, nie pochylił się nad wcześniej zgłoszonymi wnioskami, które w jakiś sposób mogły by nam regulować sprawy. Tak więc 52 wnioski zgłaszam do Komisji Wnioskowej. Wnioski po części dotyczą, wcześniej już poruszonych przeze mnie spraw, po drugie regulują kwestie reprezentacji wszystkich Klubów, w dwóch Komisjach: Komisji Rewizyjnej i Komisji Uchwał i Wniosków i te zapisy wyglądają w sposób następujący, czyli w tym wypadku, to jest poprawka dotycząca paragrafu 51, że na końcu dodajemy wyrażenie „z uwzględnieniem zapewnienia pracy w Komisjach Rewizyjnej reprezentacji wszystkich Klubów”. Dodajemy warunek w ust. ppkt a) warunek, o którym mowa w ust. 1 jest zachowany, gdy Klub nie zgłosi kandydata do Komisji Rewizyjnej. Czyli jeżeli Klub zrezygnuje ze zgłoszenia, to należy rozumieć, że każdy Klub jest reprezentowany. Dodajemy ust. 4,5,6,7 w brzmieniu: w pierwszej kolejności Rada Powiatu powołuje do składu Komisji Rewizyjnej po jednym przedstawicielu każdego Klubu, o którym mowa w paragrafie 76, a następnie uzupełnia skład Komisji Rewizyjnej o Radnych, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów. W przypadku zmian w składzie Komisji Rewizyjnej, postanowienia ust. 1 i 4 stosuje się odpowiednio. Te same zapisy mamy również w Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. W związku z tym te wnioski składam. One w tym wypadku uwzględniają pewne elementy wynikające z doświadczeń w pracach Rady. Wniosków jest 52 i będziemy je odczytywać. I jeszcze składam wniosek najdalej idący nr 53, który ewentualnie mógłby te tematy rozstrzygnąć, czyli skreślić paragraf 1, a pozostałe paragrafy tego projektu otrzymają kolejno numery 1,2,3. Co to znaczy, że również w tym przypadku wychodzę naprzeciw szukaniu pewnych rozwiązań kompromisowych. Jeżeli jest wszczęte postępowanie nadzorcze przez Wojewodę, w tym momencie możemy, w ramach tej uchwały, druku nr 21, uchylić Uchwałę podjętą 7 grudnia i przystąpić w tym momencie do pracy nad kwestiami związanymi ze zmianą Statutu. W związku z tym takie 53 wnioski składam, ale ten ostatni wniosek najdalej idący mógłby wykluczyć czytanie 52 wniosków i ich indywidualne głosowanie.

Pani Małgorzata Kulig – radca prawny. Taka zasada jest określona wprost w Ustawie, wobec tego, taka zmiana byłaby również odrzucona i stwierdzona nieważność przez Wojewodę. Proszę zwrócić uwagę art. 16 ust. 2 brzmi „w tym przedstawiciele wszystkich Klubów”.

Radny Janusz Przetacznik – dodajemy ust. 1a w brzmieniu: „warunek, o którym mowa w ust. 1 jest zachowany gdy Klub nie zgłosi kandydata do Komisji Rewizyjnej. Proszę zwrócić uwagę Ustawa mówi, że każdy ale w tym momencie jeżeli Klub nie zgłosi.

Pani Kulig – być może źle zrozumiałam. Pan nie chce wpisać w Statucie, że w składach tych Komisji wchodzą wszyscy przedstawiciele?

Radny Janusz Przetacznik – z zachowaniem w pracach Komisji Rewizyjnej wszystkich Klubów. Proszę zwrócić uwagę „zapewnienia reprezentacji”.

Pani Kulig – czasami wydźwięk jest taki sam, byłaby to kwestia interpretacji Organu Nadzoru.

Radny Janusz Przetacznik – w Statucie mamy uregulować, w jaki sposób ta reprezentacja ma być zachowana. Proszę zwrócić uwagę na zapis ust. 4. Statut reguluje zasady i w związku z tym w Statucie to opisujemy.

Pani Kulig – to jest ten sam zapis, który na pewno zostanie zausterkowany.

Radna Irena Baciak – z całym szacunkiem do Radnego Janusza Przetacznika, chciałam poinformować, że 51 wniosków złożonych do Komisji Statutowej, zostało przeze mnie, jako Przewodniczącą skierowane pismem do radcy prawnego Starostwa Powiatowego z prośbą o interpretację Pana wniosków i wydanie opinii, ponieważ nie czuję się na siłach kompetentna rozpatrywać zgodności tych wniosków z prawem bez pomocy radcy prawnego. Nie rozumiem również Pana kolejnego wniosku, jaki Pan składa. Kolejne 52 wnioski do Statutu, czyli tamte według Pana są już nie prawomocne, nie prawdziwe i składa Pan nowe? Nie rozumiem tej zaistniałej sytuacji. Czy jako Komisja mamy rozpatrywać i tamte wnioski i te wnioski? Prosiłabym w tej kwestii o odpowiedź. Oczywiście będę się zawsze posiłkować opinią radców prawnych, bo tak jak mówię, nie jestem na tyle kompetentna żeby decydować o zasadności Pana wniosków. Niemniej jednak, analizując przepisy Ustawy i pochylając się w Komisji Statutowej nad zmianami, które zostały przez radców prawnych wprowadzone i analizowaliśmy je dokładnie, są to nie duże zmiany. Zmiany, które niwelują zapisy Ustawy i które regulują kompetencje Komisji Skarg i Wniosków. I teraz proszę się zastanowić Panie Radny Januszu, jeżeli już w Województwie zastrzeżono nam, że w Statucie mamy zapisy, które są stricte przepisywane z Ustawy i zaznaczono dokładnie, w których punktach te zmiany musimy wprowadzić, jeżeli my teraz, nawet wykazując dobrą wolę, będziemy chcieli wprowadzić Pana wnioski, nie wiem czy te drugie. Nie wiem, bo już się pogubiłam w tym wszystkim, to czy nie naraża to nas, jako radnych jak i Starostwo Powiatowe, na przepychanki z Województwem przy zatwierdzeniu Statutu. To będzie praca i przesyłanie tych statutów, podejrzewam, w przeciągu dwóch lat, jeżeli my będziemy chcieli wszystkie Pana wnioski zawrzeć w nowym Statucie, bo na pewno już nie podejmiemy tej Uchwały dzisiaj, bo będzie Pan chciał aby odłożyć głosowanie, pochylić się nad Pana następnymi wnioskami. My je naniesiemy, na pewno znajdą się jakieś pomyłki, błędy takie jak tutaj Pani radca prawny nam przedstawia. Już są to zapisy, które są w Ustawie i narażamy się naprawdę na ogrom pracy, a Statut jest na tyle dobrze przygotowany i przy tych poprawkach, które zostały już uzgodnione z Województwem, będzie zatwierdzony. Jeżeli Pan Radny uważa, że w dalszym ciągu należy temat ciągnąć, to bardzo proszę o złożenie kolejnych 52 wniosków, będziemy rozpatrywać.

Wicestarosta Stanisław Pankiewicz – z całym szacunkiem, bardzo często jest tutaj odzew od Państwa Radnych, traktujących nas jako po drugiej stronie, że traktujemy niepoważnie ale teraz rodzi się pytanie na ile my poważnie jesteśmy traktowani, kiedy są składane 52 wnioski. Jeżeli nawet ja bym znał ten Statut na pamięć, czytając na spokojnie każdą poprawkę i tak nie byłbym w stanie zrozumieć zmianę tego Statutu. I to co Pani Przewodnicząca Komisji Statutowej proponuje, ja również proponuje aby te wnioski przekazać do Komisji Statutowej i nad tym będziemy pracować, bo nie wyobrażam sobie abyśmy dzisiaj nad tymi wnioskami dyskutowali czy pracowali, bo to jest niepoważne. Stawiam wniosek aby przekazać wszystkie wnioski do Komisji Statutowej w całości.

Radny Jan Urban – Panie Starosto Stanisławie, nie mówimy o pięćdziesięciu wnioskach. Była propozycja, w ramach takiego konsensusu abyśmy dokonali trzech zmian i Państwo odrzuciliście. Powiem jeszcze jedną rzecz, jesteście w większości ludźmi, którzy mają duże doświadczenie. Ja zadaje pytanie, na jakiej podstawie, ponieważ jeszcze nie mamy stwierdzonej nieważności tej Uchwały w trybie nadzoru Wojewody. Mamy tylko napisane w uzasadnieniu: „w związku z otrzymaną informacją”. Albo funkcjonujemy w obszarze przestrzegania pewnych reguł gry, mamy rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody, że nam uchyla w tym a w tym punkcie i wtedy procedujemy. Albo na zasadzie „dowiedzieliśmy się”, nie wiem czy jest pismo w tej sprawie? Czy nie jest czas i miejsce abyśmy wykorzystali okazje do tego abyśmy się nad tym pochylili. Uchylmy swoją Uchwałę, którą żeśmy podjęli, bo zawsze to możemy zrobić. I w związku z tym jak ona będzie uchylona, przestanie być procedowana w trybie nadzoru i spróbujmy nie wywoływać wilka z lasu mówiąc o tych magicznych ilościach zmian, zróbmy fajny dokument. Ponieważ i tak jest prymat Ustawy nad aktem prawa miejscowego jakim jest Statut i wtedy byśmy dokonali określonych zmian, żebyśmy nie wracali. My dużo dajemy sobie rzeczy żebyśmy wracali. I to jest moja propozycja. Myślę, że Pani mecenas tutaj nie będzie miała nic przeciw. Oczywiście Państwo zdecydujecie, bo wola większości jest święta w tej materii, abyśmy uchylili tę błędnie podjętą Uchwałę w sprawie zmian Statutu, bo żadna to satysfakcja powiedzieć „a nie mówiłem”. Wolałbym aby to było przyjęte, bo tak jak Pani Sekretarz kiedyś powiedziała, to jest pierwsza Uchwała od 20 lat, którą w trybie nadzoru Wojewoda chce uchylić, i spróbowali znaleźć konsensus. To nie jest tak, że Radny składa wniosek, dzisiaj patrząc z punktu widzenia procedury, wszystkie wnioski zostaną odczytane. Chyba, że zastosujemy kazus z poprzedniej sesji, że przed przeczytaniem, uwalimy wszystko. Spróbujmy zrobić w ten sposób, że uchylmy żeby nie dawać pożywki nadzorowi Wojewody i siądźmy wspólnie i w ramach Komisji Statutowej zróbmy raz a dobrze. Możemy uchylić, Pani mecenas, w tym momencie tą swoją Uchwałę i zróbmy jak Pan Bóg przykazał, bo to będzie przejaw, że chcemy coś zrobić. Prawdę mówiąc Komisja Statutowa przejmuje odpowiedzialność, to nie tak, że radca prawny przygotowuje. Komisja przygotowuje a radca prawny konsultuje, żebyśmy mieli wiedzę i świadomość. Taka jest moja propozycja, że uchylamy tą swoją Uchwałę z 7 grudnia. Bierzemy się do roboty, nikt na nikogo się nie boczy i nikt nikogo nie straszy tylko po to przyszliśmy tutaj do pracy aby funkcjonować, wypełniać swoje obowiązki, i zróbmy z tym Statutem porządek, tak abyśmy wypełnili wszystkie wymogi, to jest moja propozycja.

Radny Krzysztof Buba – popieram wniosek Radnego Jana Urbana. Chciałem Państwu zwrócić uwagę, że przedstawialiście Państwo na sesji, na której przyjmowaliśmy ten Statut, że wszystko jest w porządku. Nie jest w porządku, nie chodzi o to by teraz wypominać sobie różne rzeczy. Myślę, że deklarujecie Państwo tutaj dużą wolę dialogu współpracy i tak dalej. To pokażcie, że jesteście do tego zdolni. Mogę się tutaj trochę pastwić, ale to nie o to chodzi. Przejdźmy merytorycznie do tego. Statut, komu ma służyć, odpowiedzcie sobie Państwo sami na to pytanie.

Przewodniczący Robert Snoch zaznaczył, że proponował Przewodniczącym dwóch Klubów pracę w tej komisji. Niestety nie wyrazili zgody i ma to ogromne znaczenie. Ja zaraz złożę rezygnację z pracy w tej Komisji, jeżeli dalej ma to tak wyglądać.

Radny Janusz Przetacznik – tak jak wspomniałem, składam do Komisji Wnioskowej 53 wnioski i przypominam wniosek 53 jest właśnie taki: „skreślić § 1, pozostałe paragrafy tego projektu otrzymują odpowiednio kolejność 1,2,3”. Konsekwencją tego jest to, co wyartykułował Pan Radny Jan Urban, czyli uchylamy Uchwałę z 7 grudnia. I to jest jakby konkluzja w tym momencie, że rozpoczynamy pracę nad Statutem na nowo. Teraz proszę zwrócić uwagę, dzisiaj mamy 17 stycznia, Uchwałę podejmowaliśmy 7 grudnia i do tej pory, kwestie związane z pracami nad nowelizacją Statutu czy Statutem nie zostały podjęte. My prace wykonaliśmy, złożyliśmy odpowiednie wnioski. Co się okazuje, nie wracamy do tematu i nikt w tym momencie nad tematem się nie pochyla. Odpowiadając na pytanie Pani Przewodniczącej Komisji Statutowej, ja chciałbym wyjaśnić, że ostatnie wnioski, które składałem 7 grudnia, były do Druku nr 13. W związku z tym te poprawki i wnioski odnosiły się do konkretnego dokumentu, W związku, jeżeli w tym momencie zapisane było, że w § 1 pkt. 1 otrzymuje brzmienie, to w takim razie ja odnoszę się do konkretnego dokumentu. Dzisiaj, składając 52 wnioski, odnoszę się do konkretnego dokumentu, który jest drukiem nr 21. Co to znaczy, że w druku 21, w §1, ilość zmian się zmniejszyła w stosunku do druku nr 13. Stąd moje propozycje czy moje uwagi muszą po prostu reagować na kolejny druk. To jest ten element dotyczący zmian Statutu. Czy to są te same wnioski? Tak Pani Przewodnicząca, tylko zredagowane do druku 21, z dodaniem dwóch wniosków, gwarantujących udział w pracach Komisji Rewizyjnej, czyli pokazanie trybu, jak dochodzimy do tego, że każdy Klub może być reprezentowany. To jest między innymi odpowiedź na pytanie czy komentarz Przewodniczącego naszej Rady Powiatu Pana Roberta Snocha, który w tym momencie, między innymi, powiedział, że jeżeli Klub zgłosi jednego, to możemy go nie wybrać. Nie, musimy go wybrać. Chyba, że Klub nie zgłosi, nie wyznaczy czy nie wskaże jednego Radnego do pracy w określonych Komisjach. Tu pokazujemy ten pewien mechanizm, żeby w pewnym momencie, każdy Klub miał zagwarantowane, że jeżeli w tym momencie wskazuje na reprezentanta, to ma być ten Radny. Natomiast z pozostałych oczywiście większość będzie decydować i może uzupełniać. I to są te dwa elementy, które w stosunku do 7 grudnia zostały wprowadzone, w kategoriach takich porządkujących. Nie wprowadzałem takich żadnych zmian, o czym mówiłem, że nie ma w naszym Statucie kwestii uregulowanych jak wygląda raport dotyczący stanu Powiatu, jak będzie wyglądać procedura udzielania głosu i zabierania głosu przez osoby, które mogą, zgodnie z Ustawą uczestniczyć, czyli ten element raportu oceny, udzielenia wotum zaufania bądź nie Zarządowi Powiatu nie jest uwzględniony, zostawiamy do dyskusji, bo powinniśmy na ten temat podyskutować. Jak również kwestie związane z elektronicznym głosowaniem. Proszę zwrócić uwagę, my popełniamy naprawdę błędy. Jeżeli my mówimy o jawnym imiennym głosowaniu, to my nie widzimy siebie nawzajem, jak kto głosuje. A jeżeli ktoś przegląda czy ogląda w tym momencie transmisję, to może zobaczyć, że to bardzo słabo wygląda i musimy to poprawić. Poza tym jest kwestia następująca, jak dokumentujemy swoją obecność na posiedzeniach. W tym momencie podpisem i zalogowaniem się do systemu elektronicznego. Mówimy, że nie ma możliwości sprawdzania głosowania. System elektroniczny ma to do siebie, że jest wadliwy. I w tym momencie nie ma możliwości sprawdzenia jak działają urządzenia do elektronicznego głosowania? To jest absurd proszę Państwa. Nie było takiej sytuacji aby na sesji Rady Miejskiej nie można było sprawdzać czy klawisz „za”, „przeciw”, „wstrzymuję się” odpowiada i czy jest pełna sygnalizacja z Panem Przewodniczącym i to odpowiada rzeczywistości.
W związku z tym moja propozycja jest następująca: mam te 52 wnioski i również wniosek nr 53, który pozwala w tym momencie uchylić Uchwałę i rozpocząć pracę nad Statutem od nowa. Ponieważ minęło 40 dni od uchwalenia i nikt nad tym Statutem się nie pochylił. Panie Przewodniczący, po raz kolejny powtarzam, to, że nie uczestniczymy w pracach Komisji Statutowej, to nie znaczy, że nie pracujemy nad Statutem, bo gdybyśmy nie pracowali nad Statutem, to skąd te wnioski by się wzięły.

Przewodniczący zaznaczył, że takich rzeczy nie mówił. Proszę nie wkładać w moje usta słów, których nie wypowiedziałem.

Wicestarosta Stanisław Pankiewicz – prosiłbym abyśmy się poszanowali. Tutaj już radny Janusz Przetacznik zaczął już wszystkie swoje wnioski omawiać. My chcemy to samo zrobić tylko trochę inną drogą. Nad tym będzie się pracować, bo jak Pani Przewodnicząca Komisji Statutowej oświadczyła, opinia radców prawnych jest konieczna i niezbędna i ich wiedza fachowa jest potrzebna. Dlatego wnoszę aby przekazać te wnioski do Komisji Statutowej, abyśmy tego dzisiaj nie odczytywali, z całym szacunkiem dla pracy i na to jest czas. A przyjęli tę poprawkę statutową, która i tak powinna być zrobiona, bo tak jak pamiętam, mówiłem na poprzedniej sesji, że chodzi o to by go dostosować. Pewno ten pośpiech wyborczy spowodował, że było tam nie dopracowane.

Radna Irena Baciak – chciałam zadać pytanie Pani mecenas, czy możemy wnioskować o odrzucenie poprzednich 51 wniosków do Statutu Pana Radnego Janusza Przetacznika?

Przewodniczący wyjaśnił, że to nie jest przedmiotem dzisiejszych obrad.

Radny Sławomir Madejczyk – ja też jestem członkiem Komisji Statutowej i na początku, jak mieliśmy wprowadzić zmiany niezbędne, które wynikają ze zmian w Ustawie o samorządzie powiatowym z roku ubiegłego, to szczegółowo zapoznałem się ze statutami sąsiednich powiatów: krośnieńskiego, gorlickiego, dębickiego i kilku innych w celu porównania objętości tych dokumentów w stosunku do naszego jasielskiego. Stwierdziłem, że są one objętościowo podobne. Jeżeli chodzi o samą zawartość merytoryczną, to też mają podobną. Mając na uwadze to, co usłyszałem tutaj czy też od Pani radcy prawnej czy też przedstawicieli Zarządu Powiatu, ten nasz statut funkcjonował przez wiele lat dość skutecznie. Nie było problemów z jego interpretacją czy też zgodnością. Dlatego też uważam, że wprowadzanie tutaj zbyt wielu poprawek i rozwodzenie się nad nim, nie ma większego sensu. Jesteśmy tutaj w Komisji Statutowej jedynie w trzy osoby ze strony rządzącej, że tak powiem, nie było woli szerszej reprezentacji w Komisji. Dlatego szanowni Państwo Radni, mamy szereg różnej pracy pożytecznej do zrobienia. Czekają poważne sprawy do załatwienia i nie bierzmy sobie na głowę aż tak wielu spraw związanych ze statutem, ponieważ nie wydaje mi się to aż tak konieczne. Popieram wniosek Pani Przewodniczącej Komisji Statutowej aby przyjąć projekt Uchwały odnośnie Statutu w takim kształcie jaki dzisiaj był przedstawiony, a te poprawki odrzucić.

Radny Jan Urban – abyśmy mieli jasność. Czyli nie ma rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody, która nam uchyla Uchwałę. Czyli przyjmujemy na podstawie pisma, że Wojewoda wszczął postępowanie. Jest oficjalne pismo, że wszczął postępowanie czy jest już rozstrzygnięcie nadzorcze.

Pani Małgorzata Kulig – radca prawny, wyjaśniła, że Wojewoda wszczął postępowanie. Wprowadzenie zaproponowanych zmian do Uchwały spowoduje umorzenie postępowania.

Radny Jan Urban – czyli Państwo wprowadzają §1, który eliminuje te wszystkie rzeczy. Mamy świadomość, że będziemy tak i tak do tego wracać. Czy nie prostszym rozwiązaniem, tu zadaję pytanie do Pani mecenas, byłoby uchylić Uchwałę z grudnia. Czy nie prostszym będzie uchylenie i zrobienie jakby nowej Uchwały ze Statutem na gotowo? Jeżeli tak, to znowu będziemy Uchwałę „szatkować”. Przyjęli byśmy tekst jednolity i od początku byłoby jak należy. To byłoby najlepsze. Jeżeli uchylimy tę Uchwałę i uwzględnimy cały wytyk nadzorczy Wojewody i zrobimy tak, żeby było dobrze i mamy tekst jednolity. Będziemy wracać do tego Statutu, bo nie będziemy mieć tekstu jednolitego. Czy nie prościej jest uchylić tę Uchwałę i wtedy Wojewoda straci podstawę prawną do działań nadzorczych, a my, między czasie zrobimy to, co nam zasugerował. To jest najprostsze rozwiązanie. Myślę, że to jest takie twórcze i odpowiada tutaj na zatroskanie Pana Stanisława Pankiewicza i wszystkich.

Radny Grzegorz Pers – ja się podpisuję pod słowami Radnego Madejczyka. Właściwie mówimy o tym samym. Czy przyjmiemy dzisiaj Statut w takiej formie jakiej Komisja Statutowa opracowała? A mamy też czas ewentualne poprawki wnosić, ja nie jestem przekonany. Skoro Komisja Statutowa pochylała się nad tym wnioskiem, skoro Pan Radny mówi, że analizował statuty analogiczne, podobnych jednostek organizacyjnych w powiatach. To co kiedyś mówiłem, zbytnie uszczegóławianie później może nam spowodować kłopot. Jeżeli są ustawy wyższego rzędu i jest to zapisane w Ustawie, to po co powielać. Natomiast wcale nie mówię, że jeśli będzie dobry projekt, dobry pomysł, możemy do tematu wrócić ale proponuję, aby dzisiaj zamknąć tę dyskusję i przegłosować proponowany projekt Statutu.

Przewodniczący zakończył dyskusję i przeszedł do wniosków, które wpłynęły do Komisji Wnioskowej.

Radny Janusz Przetacznik – wniosek najdalej idący, który w tym momencie eliminuje dalszą procedurę, odczytam raz jeszcze. W projekcie Uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Jasielskiego (Druk nr 21) wnioskuję o wprowadzenie następujących zmian i poprawek: skreśla się §1, pozostałe paragrafy tego projektu otrzymują kolejno numery 1,2,3. Przyjęcie tego wniosku powoduje to, że w tym momencie nie będziemy musieć dalej procedować nad wnioskami zgłoszonymi przeze mnie.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad wnioskiem Radnego Janusza Przetacznika o zmianę projektu Uchwały (druk nr 21) „W projekcie Uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Jasielskiego (Druk nr 21) wnioskuję o wprowadzenie następujących zmian i poprawek: skreśla się §1, pozostałe paragrafy tego projektu otrzymują kolejno numery 1,2,3”.
W głosowaniu brało udział 20 Radnych.
- za przyjęciem wniosku Radnego Janusza Przetacznika głosowało 9 Radnych,
- przeciw przyjęciu wniosku Radnego Janusza Przetacznika głosowało 11 Radnych.
Przewodniczący stwierdził, że wniosek nie przeszedł.

Przewodniczący wyjaśnił, że mamy wniosek Wicestarosty Stanisława Pankiewicza o przekazanie 52 wniosków do Komisji Statutowej. Przed przekazaniem, muszą one zostać odczytane.
Przewodniczący zwrócił się do Radnego Janusza Przetacznika o odczytanie złożonych wniosków.

Radny Janusz Przetacznik – jak widzę, po reakcji Radnego Pawlusia, że w tym momencie wydaje dyspozycje ustne, że należy głosować przeciw. W takim razie ja wycofuję te 52 wnioski, bo praca w tych warunkach nie ma sensu.

W związku z powyższym Przewodniczący zarządził glosowanie nad podjęciem Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Jasielskiego.
W głosowaniu brało udział 19 Radnych.
- za podjęciem Uchwały głosowało 11 Radnych,
- przeciw podjęciu Uchwały głosowało 6 Radnych,
- wstrzymało się od głosu 2 Radnych,
- nie głosował 1 Radny.
Przewodniczący stwierdził, że Uchwała została podjęta.

Ad. 11. Podjęcie Uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie nadania Statutu Szpitalowi Specjalistycznemu w Jaśle.
Przewodniczący otworzył dyskusję i oddał głos Panu Michałowi Burbelce - Dyrektorowi Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.

Pan Michał Burbelka – zmiany w Statucie, które proponuje Szpital dotyczą zmiany nazwy Oddziału Ginekologiczno – Położniczego tak aby ta nazwa brzmiała „Oddział Położniczo – Ginekologiczny z pododdziałem Urologii”. Natomiast w punkcie drugim: Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, czyli tutaj zmiana byłaby aby zmienić nazwę Oddziału Chirurgii aby nie było w jej nazwie Oddziału Urologii.
Natomiast druga zmiana, o którą prosimy, to aby w nazwie Oddziału Wewnętrznego z pododdziałem Kardiologii i Diabetologii zdjąć nazwę „Pododdział Diabetologii”, z tego względu, że Oddział Diabetologii jest już samodzielnie funkcjonującym Oddziałem wyłączonym ze struktur Oddziału Wewnętrznego.

W związku z brakiem głosów w dyskusji, Przewodniczący zamknął dyskusję i przeszedł do głosowania nad podjęciem Uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie nadania Statutu Szpitalowi Specjalistycznemu w Jaśle.
W głosowaniu brało udział 20 Radnych.
- za podjęciem Uchwały głosowało 20 Radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad. 12. Podjęcie Uchwały w sprawie reprezentowania Powiatu Jasielskiego w Zgromadzeniu Powiatowo – Gminnego Związku Komunikacyjnego w Powiecie Jasielskim (Druk nr 24).
Przewodniczący otworzył dyskusję.

Pan Adam Pawluś – Starosta Jasielski - Powiatowo – Gminny Związek Komunikacyjny został powołany półtora roku temu i w poprzedniej kadencji Pan Tadeusz Gorgosz reprezentował i nadal reprezentuje Powiat Jasielski w tym Związku. Zgodnie ze Statutem tego związku Starosta może zawnioskować do wysokiej Rady o powierzenie pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu w tym Związku dla Wicestarosty lub Członka Zarządu. Moja propozycja jest, aby powierzyć te obowiązki Panu Wicestaroście Stanisławowi Pankiewiczowi, który jest w temacie na bieżąco, ponieważ w poprzedniej kadencji reprezentował Gminę Jasło, był członkiem Zarządu więc wydaje się to naturalną kontynuacją. Sprawa jest na tyle pilna, że wymaga podjęcia zdecydowanych działań w związku z trudną sytuacją firmy PKS i tworzonej na jej bazie spółki Jasiel. Bardzo proszę o poparcie tej Uchwały.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt Uchwały w sprawie reprezentowania Powiatu Jasielskiego w Zgromadzeniu Powiatowo – Gminnego Związku Komunikacyjnego w Powiecie Jasielskim.
W głosowaniu brało udział 20 Radnych.
- za podjęciem Uchwały głosowało 20 Radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad. 13. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Jasielskiego (Druk nr 25).
Przewodniczący otworzył dyskusję.
W związku z brakiem głosów w dyskusji, Przewodniczący zamknął dyskusję i przeszedł do głosowania nad podjęciem Uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Jasielskiego.
W głosowaniu brało udział 19 Radnych.
- za podjęciem Uchwały głosowało 18 Radnych,
- wstrzymał się 1 Radny,
- nie głosował 1 Radny.
Przewodniczący stwierdził, że Uchwała została podjęta.

Ad. 14. Sprawozdanie Starosty z wykonania Uchwał Rady Powiatu oraz praz Zarządu Powiatu w okresie miedzysesyjnym.
W związku z brakiem pytań Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad.

Ad. 15. Interpelacje.

Radna Ewa Wawro złożyła interpelację o następującej treści:
„uzupełnienie interpelacji z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie istniejącego sporu zbiorowego pomiędzy dyrekcją Szpitala Specjalistycznego w Jaśle, a Zakładową Organizacją Związkową Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Techników Medycznych Elektroradiologii.
Dziękuję serdecznie za otrzymaną odpowiedź na powyższą interpelację. Z przykrością jednak stwierdzam, że mnie ona nie satysfakcjonuje. Po pierwsze uzyskane odpowiedzi rozmijają się z pozyskanymi przeze mnie informacjami na temat stanu faktycznego dotyczącego poruszanego problemu. Po drugie, mówiąc o podjętych działaniach wskazuje Pan wyłącznie na zwrócenie się do Dyrektora Szpitala o zajęcie stanowiska w powyższej sprawie. Rozumiem, że przesłana mi odpowiedź jest tego efektem. Nie ma jednak mowy o tym, jakie kroki zmierzające do zażegnania problemu zamierzał Pan podjąć. Z dniem wczorajszym, tj. 16 stycznia 2019 r., spór zbiorowy między technikami RTG, a dyrektorem jasielskiego szpitala został zakończony. Techniczki wywalczyły ok. 1.000 zł podwyżki pensji zasadniczej. Zanim do tego doszło diagnostyka szpitalna była praktycznie sparaliżowana przez prawie dwa tygodnie, ponieważ wszystkie zatrudnione w pracowni RTG techniczki przebywały na zwolnieniach lekarskich.
Spór zbiorowy został wszczęty dnia 18 października 2018 r. przez Zakładową Organizację Związkową Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Techników Medycznych Elektroradiologii. Przeprowadzone zostały rokowania – 13 listopada 2018 r. zakończone podpisaniem protokołu rozbieżności oraz mediacje – 16 stycznia 2019 r. Porozumienie zbiorowe zawarte w ramach postępowania mediacyjnego prowadzonego w ramach sporu zbiorowego w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle zostało przyjęte przez obie strony i podpisane w oparciu o art. 14 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiazywaniu sporów zbiorowych (tj.Dz.U. z 2018 r. poz. 399, zm.: Dz.U. z 2018r. poz. 730).
W dniu wczorajszym strony ustaliły wspólne stanowisko w zakresie przedmiotu sporu, zawarte porozumienie wyczerpuje przedmiot sporu i ostatecznie kończy prowadzony spór zbiorowy. Martwi jednak styl, w jakim do tego doszło. Czy nie można było uniknąć tak drastycznej sytuacji i paraliżu działalności diagnostycznej w szpitalu? Przypominam Panu staroście, że technicy RTG nie są jedyną grupą pracowniczą dopominającą się o należne im podwyżki, a to oznacza, że w najbliższym czasie możemy spodziewać się akcji strajkowych paraliżujących działalność szpitala.
Przypominam, że jako starosta jest Pan zwierzchnikiem służbowym kierowników jednostek organizacyjnych powiatu – art. 35 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym i oczekiwałam poważniejszego podejścia do problemu, podobnie jak pracownicy RTG, którzy w swojej determinacji stali przed desperackim krokiem negocjacyjnym, gdyż wcześniejsze rozmowy z Dyrektorem Szpitala Michałem Burbelką nie odnosiły żadnych, ale to żadnych efektów.
Zbiorowa absencja chorobowa wymusiła niejako rozwiązanie sporu. Szkoda, że musiało do tego dojść, ponieważ ucierpieli na tym także pacjenci, którzy odsyłani byli do innych pracowni RTG, a szpitalni byli wożeni karetkami do innych szpitali na konieczne w diagnostyce badania co na pewno spowoduje zwiększone koszty działalności szpitala.
W swojej interpelacji z dnia 10 grudnia 2018 r. zadałam m.in. pytanie:
Pytanie 1: Czy Zarząd Powiatu w Jaśle wie o opisanym problemie i konsekwencjach wynikających z możliwej akcji strajkowej podjętej przez techników RTG?
I w dniu 20 grudnia 2018 r. znak: RS-II.8023.66.2018 otrzymałam na to pytanie następującą odpowiedź:
„W dniu 27.11.2018 r. przeprowadziłem rozmowę z przedstawicielami Związków zawodowych szpitala, po której zwróciłem się do Dyrektora Szpitala o zajęcie stanowiska w powyższej sprawie. ”
Dobrze, że Pan Starosta i Zarząd Powiatu wiedział o problemie, ale czy z racji pełnionego nadzoru podjął Pan kroki mające na celu uniknięcie akcji strajkowej, która doprowadziła do unieruchomienia pracy szpitala w Jaśle? Informuje mnie Pan o zwróceniu się do Dyrektora Szpitala o zajęcie stanowiska w powyższej sprawie. Mogę domniemywać, że uzyskane odpowiedzi są zaczerpnięte z tego dokumentu, ale czy zostały przez Pana przeanalizowane czy też odpowiedź, jaką uzyskałam jest zwykłym „kopiuj-wklej”? Bardzo proszę
o przekazanie mi wspomnianego stanowiska Dyrektora Szpitala w oryginale.
I przykład kolejnego pytania, na które uzyskałam niejasną odpowiedź.
Pytanie 2: Czy inne grupy pracownicze występują z podobnymi żądaniami, czy dotyczy to
wyłącznie 19 osób zatrudnionych w pracowni RTG? Jeżeli tak, to które. Proszę podać liczbę osób zatrudnionych w tej grupie, obecne zarobki i wysokość żądanych podwyżek.
W odpowiedzi czytam:
„W Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle nie tylko technicy elektroradiologii występują
z żądaniem podwyżki wynagrodzeń”.
Poniżej zamieszczona jest tabelka informująca o 5 grupach pracowniczych żądających podwyżek. Brak w niej jednak ratowników medycznych, a z uzyskanych przeze mnie informacji wynika, że to kolejna grupa, która domaga się obiecanych podwyżek. Wspomniał o tym nawet Pan Przewodniczący Rady Robert Snoch przyjmując składaną przeze mnie interpelację na Sesji RPJ w dniu 7 grudnia. W związku z powyższym wnioskować można, że udzielone mi odpowiedzi nie były rzetelnie przygotowane, a co za tym idzie poważny problem, który zgłosiłam został niepoważnie potraktowany. W przeciwnym przypadku można by uznać, że odpowiedzi zostały celowo skonstruowane w sposób zaciemniający rzeczywisty obraz.
I kolejne moje pytanie zadane w interpelacji:
Pytanie 8: Jak wygląda funkcjonowanie w Szpitalu ZFŚS? Ile wynosiły w latach 2013-2018 roczne odpisy na Zakładowy FŚS (w zestawieniu proszę podać ustawową wysokość oraz wysokość przekazaną na konto funduszu, w tym daty przekazania tych środków)? Czy na dzień 1 grudnia 2018 r. Szpital przekazał wszystkie należne środki na ZFŚS i czy wypłaty lub świadczenia dla pracowników Szpitala finansowane z tego Funduszu są realizowane na bieżąco i nie ma żadnych zaległości czy zobowiązań?
I na to pytanie otrzymałam następującą odpowiedź Pana Starosty, w której m.in. czytamy:
„ … Środki zostały przekazane na konto funduszu zgodnie z porozumieniem. Na dzień 1 grudzień 2018 Szpital nie przekazał w całości środków na ZFŚS za 2018 rok. Środki będą przekazane do 31 grudnia 2018 i nie ma żadnych zaległości i zobowiązań z tytułu tych świadczeń.”
Z powyższego wynika, że Pan Dyrektor nie dotrzymał ustawowych terminów przekazywania środków na konto funduszu. Ustawa wskazuje na dwa terminy, w których pracodawca jest zobowiązany przekazać środki na wydzielone konto funduszu: 31 maja i 30 września (art.6 ust.2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych), a w tym wypadku Pan Dyrektor deklaruje dotrzymanie obowiązku wpłaty na fundusz brakujących środków dopiero do 31 grudnia 2018 r. i stwierdzając, że „nie ma żadnych zaległości i zobowiązań”. A gdzie nadzór i kontrola Pana Starosty?
A gdy dodamy, że w „Programie Naprawczym Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na lata 2019-2020” zatwierdzonym, bez poprawek, uchwałą Nr III/13/2018 Rady Powiatu
w Jaśle z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na lata 2019 – 2020 Pan Dyrektor zakłada „sukces” tego programu przez podjęcie działań zmierzających do zmniejszenia kosztów działalności szpitala kosztem pracowników szpitala poprzez obniżenie odpisów na ZFŚS, to takie podejście Pana Dyrektora musi budzić co najmniej zdziwienie.
W tym miejscu zadaję kolejne pytania:
1. Ile przekazał Dyrektor środków w ustawowych terminach, kiedy zostało zawarte porozumienie i jaka była jego treść? Czy tych aspektów nie powinien Pan Starosta przede wszystkim sprawdzić, przesyłając mi odpowiedź?
To tylko przykłady udzielonych odpowiedzi, ale jakże wymowne i sugestywne. Nie traktuje Pan poważnie radnych i grupy pracowników, którzy zgłaszają poważny problem. Dobrze, że Pan Starosta i Zarząd Powiatu wie o problemie, ale czy z racji pełnionego zwierzchnictwa i przede wszystkim nadzoru zamierza Pan:
2. Podjąć kroki mające na celu uniknięcie podobnych jak to miało miejsce
w przypadku techników RTG akcji pracowniczych, które mogą doprowadzić do unieruchomienia pracy Szpitala w Jaśle? Jeżeli tak, to jakie i kiedy?
3. Sprawdzić poprawność działania Dyrektora w zakresie tworzenia
i gospodarowania środkami pracowników Szpitala gromadzonych na koncie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych?
I kolejna sprawa, związana z omawianym problemem. W dniu 12.12.2018 r. otrzyma-łam do wiadomości (także Pan Starosta i Pan Poseł Bogdan Rzońca) pismo skierowane do Dyrektora Szpitala podpisane przez personel rehabilitacyjny Szpitala Specjalistycznego
w Jaśle (23 osoby), w którym zwracają uwagę na sytuację wynagrodzeń fizjoterapeutów. Zarobki tej grupy pracowniczej są drastycznie zaniżone w stosunku do zarobków innych pracowników z tą samą grupą zaszeregowania. Powołując się na Kodeks Pracy (rozdz. II a), wnioskują o równe traktowanie w zatrudnieniu. Od dnia złożenia w/w pisma minęło już ponad dwa miesiące, a pracownicy wciąż nie dostali odpowiedzi od Pana Dyrektora na swoje pismo.
W związku z powyższym pytam:
4. Czy jako Starosta podjął Pan jakieś działania, a jeżeli tak to jakie, zmierzające do wyjaśnienia tak dalece nierównego podejścia Dyrektora Szpitala do spraw pracowniczych?
Reasumując:
W uzyskanej od Pana Starosty odpowiedzi na moją interpelację jest wiele niejasności, które wymagają wyjaśnienia. Nie uzyskałam odpowiedzi mówiącej o tym, jakie Pan podjął kroki mające na celu uniknięcie akcji strajkowej, która doprowadziła do unieruchomienia pracy szpitala w Jaśle? Otrzymana odpowiedź mnie nie satysfakcjonowała, a zatem nie mogłam z czystym sumieniem przekazać jej zainteresowanej grupie zawodowej, w imieniu której występowałam.
Biorąc powyższe pod uwagę, oczekując na udzielenie odpowiedzi na powyższe pytania, informuję, że w konsekwencji tej interpelacji występuję z wnioskiem do Przewodniczącego Rady Powiatu o umieszczenie w agendzie sesji RPJ zwołanej
w pierwszym kwartale tego roku punktu dotyczącego: „Omówienie sytuacji Szpitala Specjalistycznego w Jaśle w kontekście groźby strajków pracowniczych, które mogą sparaliżować funkcjonowanie szpitala.”
Liczę, że udzieli Pan wszelkiej pomocy Panu Przewodniczącemu Rady aby, działając w oparciu o swoje ustawowe uprawnienia wynikające z treści art. 19a ustawy
o samorządzie powiatowym, merytorycznie przygotować radnych do odbycia debaty
w tym temacie, a przede wszystkim do przygotowania stosownych materiałów.

Radny Krzysztof Buba złożył interpelację o treści: problemy związane z brakiem odpowiedniej infrastruktury drogowej, a w szczególności przepraw mostowych na terenie naszego powiatu i Miasta Jasła są nam wszystkim bardzo dobrze znane. Niejednokrotnie potencjał rozwoju miasta, powiatu czy gminy, jest zablokowany przez brak infrastruktury, w szczególności dotyczy to mostów. Problem ten został uwzględniony także w Strategii Rozwoju Powiatu Jasielskiego na lata 2016-2022, gdzie jako jeden z najważniejszych priorytetów została zapisana konieczność poprawy dostępności komunikacyjnej i infrastruktury technicznej. Wg strategii cel ten ma być realizowany m.in. poprzez:
1. Przebudowę istniejących i budowę nowych dróg i mostów wraz z infrastrukturą
towarzyszącą.
2. Działania w kierunku lepszego powiązania sieci dróg powiatowych z siecią dróg
wyższej kategorii.
3. Działania w zakresie zapobiegania degradacji dróg i mostów.
Obecnie w sieci dróg powiatowych zlokalizowanych jest 74 mosty, w tym 8 drewnianych. Według informacji z Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle zawartej w projekcie budżetu na 2019 r., stan mostów w ciągu dróg powiatowych budzi wiele zastrzeżeń. Przebudowy wymagają wszystkie mosty z pomostem drewnianym, a ok. 30 istniejących mostów wymaga remontów lub przebudowy.
Najważniejszym węzłem komunikacyjnym w naszym powiecie jest Miasto Jasło, które leży na skrzyżowaniu kilku szlaków kolejowo-drogowych. Główne szlaki komunikacji drogowej to: drogi krajowe nr 28 i 73, drogi wojewódzkie nr 988 i 992 oraz linie kolejowe relacji Kraków — Zagórz i Rzeszów — Jasło. Miasto stanowi węzeł komunikacyjny o randze subregionalnej. Ponadto musimy mieć świadomość, że Jasło jest także istotnym połączeniem dla kilku dróg powiatowych doprowadzających ruch do miasta. Specyfika położenia geograficznego (trzy rzeki, dwie linie kolejowe), powoduje, że drogi zlokalizowane w ich ciągu przeprawy mostowe stanowią wąskie gardła komunikacyjne, a ich przepustowość ze względu na istniejące natężenia ruchu jest niewystarczająca.
Z perspektywy mieszkańców, którzy codziennie muszą przemieszczać się do pracy, szkoły czy rodziny, jedynym realnym rozwiązaniem ich problemów komunikacyjnych jest most lub powstanie nowych lokalnych połączeń omijających główne szlaki drogowe. To oznacza nie tylko wygodę, ale przede wszystkim oszczędność czasu, pieniędzy dla mieszkańców i poprawia atrakcyjność pobliskich miejscowości oraz zapewnia spójność komunikacyjną powiatu.
W bieżącym roku planowana jest budowa mostu nad rzeką Wisłoka łączącego ulicę Szopena (droga powiatowa nr 1856R) z osiedlem Gądki w Jaśle, Miasto Jasło posiada już kompletną dokumentację oraz uzgodnienia umożliwiające uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). O tym, jak taka przeprawa jest potrzebna doświadczyliśmy wszyscy podczas przebudowy mostu na drodze krajowej nr 28 na ul. 3-go Maja, kiedy to ruch samochodów na terenie miasta i powiatu został praktycznie sparaliżowany, dlatego warto też rozważyć i przeanalizować budowę drugiego mostu nad rzeką Ropą, który stanowiłby dalszą część w/w przeprawy i umożliwiłby połączenie tej części miasta z gminą wiejską Jasło (Jareniówka, Trzcinica). Przy planowanym i koniecznym w przyszłości remontem mostu na ul. Mickiewicza pozwoliłoby to na ograniczenie utrudnień w ruchu związanych z tą przebudową.
W mojej ocenie potrzeba budowania kolejnych mostów, w tym na terenie miasta Jasła co najmniej jeszcze dwóch, jest nieunikniona i niezbędna. Taką konieczność widzi też Starosta Jasielski Pan Adam Pawluś, który na drugiej sesji Rady Powiatu przedstawił nam główne założenia rozwojowe na swoją pięcioletnią kadencję, gdzie m.in. do najważniejszych zadań w zakresie poprawy dostępności komunikacyjnej na terenie powiatu będzie należała budowa mostu nad rzeką Jasiołką, który połączyłby drogę powiatową nr 1849R (Wolica- Dobrucowa) z ul. Fabryczną i znajdującą się przy niej strefą ekonomiczną.
Na niektórych kierunkach dróg wjazdowych i wyjazdowych do Miasta Jasła sytuacja ruchowa w godzinach szczytu jest tragiczna, kierowcy stoją nawet w kilometrowych korkach. Mieszkańcy Osiedla Jasło-Sobniów i znajdujących się w ciągu drogi powiatowej 1850R miejscowości (Sobniów, Łaski i Wolica) ciągle monitują i sygnalizują problem związany z wjazdem i wyjazdem z Miasta. Natężenia ruchu w godzinach szczytowych porannych od 07:00 do 09:00 oraz popołudniowych od 14:00 do 17:00 powodują bardzo duże ograniczenia w płynności ruchu (korki).
Usprawnienie komunikacji nie tylko ułatwi transport drogowy, ale również wpłynie w znaczący sposób na ochronę środowiska i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych (głównie tlenku węgla, tlenków azotu, węglowodorów, związków ołowiu oraz sadzy), oraz ograniczy poziom hałasu i drgań.
W związku z powyższym, działając w imieniu mieszkańców Miasta Jasła oraz okolicznych miejscowości korzystających m.in. z drogi powiatowej nr 1850R oraz swoim własnym, zwracam się do Pana Starosty z następującymi pytaniami:
1. Czy Powiat Jasielski aplikował o środki związane z budową, remontem lub przebudową mostów? (jeżeli tak, to na jakie zadania, kiedy i z jakich programów pomocowych, do odpowiedzi proszę dołączyć kserokopie odpowiednich pism lub wniosków).
2. Z jakich dostępnych programów pomocowych samorząd powiatowy w tym zakresie zamierza korzystać, jeżeli nie, to proszę o informację dlaczego?
3. Jakie działania zostały podjęte przez Zarząd Powiatu Jasielskiego w zakresie budowy nowych mostów w latach 2017-2018? (do odpowiedzi proszę dołączyć kserokopie odpowiednich pism lub wniosków).
4. Jakie działania zostały podjęte lub będą podjęte w kwestii budowy mostu nad rzeką Jasiołką łączącego drogę powiatową nr 1849R (Wolica-Dobrucowa) z ul. Fabryczną i kto te działania inicjował? (do odpowiedzi proszę dołączyć kserokopie odpowiednich pism lub wniosków).
5. Czy Pan Starosta (Zarząd Powiatu) zamierza współpracować z samorządem gminnym w kwestii budowy mostów? (jeżeli tak, to z którymi, w ramach jakich zadań i kierunków).
6. Jakie przeprawy mostowe na drogach powiatowych były remontowane w latach 2017- 2018? (w odpowiedzi proszę o podanie lokalizacji, zakresu prac oraz wysokość poniesionych wydatków).
Ponadto wnioskuję do Pana Starosty, aby podjął Pan wszelkie możliwe działania zmierzające do poprawy warunków ruchu na drodze powiatowej nr 18S0R (Jasło-Zręcin), a w szczególności do poprawy przepustowości skrzyżowania w/w drogi z drogą krajową nr 73 (skrzyżowanie ul. Floriańskiej z Pilsudskiego/Metzgera).

Radny Grzegorz Pers złożył interpelację o treści: w związku z informacją o możliwości wycofania karetki specjalistycznej z Nowego Żmigrodu zabezpieczającej obszar działania połowy powiatu, zwracam się do Pana Starosty z prośbą o pilne podjęcie działań zapobiegających realizacji tej decyzji.
Do tej pory w powiecie jasielskim liczącym 114 tys. mieszkańców stacjonowało dwa zespoły „S" i dwa zespoły ,JP", podobnie jak w powiecie krośnieńskim liczącym 112 tys. mieszkańców. Niestety decyzja o wycofaniu zespołu specjalistycznego dotyczy tylko powiatu jasielskiego. W przypadku utrzymania takiego postanowienia w mocy, w mojej ocenie znacznie pogorszy się stan zabezpieczenia zdrowotnego mieszkańców naszego powiatu, biorąc pod uwagę rozległy obszar działania pogotowia.
Proszę o rozważenie podjęcia apelu Rady Powiatu w Jaśle skierowanego do Pani Wojewody w tej sprawie i podjęcie stosownych działań.

Ad. 16. Wnioski i zapytania radnych.
Wniosek Radnej Doroty Woźniak i Bożeny Macek Lubaś o treści:
„1. Przeprowadzenie i przedłożenie Radzie Powiatu w Jaśle, w terminie do 30 kwietnia 2019 roku, analizy warunków i zasad kwalifikowania dróg powiatowych do udziału w projektach (programach) umożliwiających częściowe dofinansowanie podejmowanych działań.
Na podstawie warunków i zasad, o których mowa wyżej, dokonać oceny posiadanych zasobów i wskazać możliwe do realizacji zadania w tym:
- określić warunki ich realizacji – np. poprawa bezpieczeństwa ruchu, projekt techniczny, uregulowanie stanów prawnych – wykup gruntów, wykonanie oświetlenia drogi, współpraca z gminami, szacowane koszty realizacji,
- przygotować listę zadań, o których mowa wyżej z podziałem na zadania, które są:
1) najpilniejsze,
2) mogą uzyskać największą punktację,
3) otrzymają dofinansowanie z samorządu gminnego albo samorząd gminy, po zakończeniu okresu trwałości projektu, przyjmuje do eksploatacji i bieżącego utrzymania zrealizowane zadania (drogę, chodnik).
2. W oparciu o analizę, o której mowa w/w wniosku (pkt1) oraz ewentualne wnioski i uwagi Rady Powiatu w Jaśle lub jej komisji stałych, przygotowanie i przedłożenie Radzie Powiatu w Jaśle, w terminie do 30 czerwca 2019 roku, projektu programu, w tym projektu harmonogramu modernizacji, przebudowy, remontów czy budowy dróg powiatowych w ramach „Strategii Rozwoju Powiatu Jasielskiego na lata 2016 - 2022”.

Radny Jan Urban złożył wniosek o treści:
„1. Uzupełnienie w terminie 28 lutego 2019 roku „Materiałów informacyjnych do projektu budżetu Powiatu Jasielskiego za 2019 rok” o dodatkowe informacje dotyczące planowanych wydatków majątkowych zawierające co najmniej następujące dane:
1) Dział i rozdział klasyfikacji budżetowej,
2) Nazwa i rodzaj planowanego przedsięwzięcia/zadania,
3) Jednostka realizująca,
4) Szacowany koszt zadania,
5) Informację, czy dane przedsięwzięcie może ubiegać się o środki pomocowe, jeżeli tak to jakie i w jakiej wysokości,
6) Informację, czy został lub zostanie ogłoszony nabór, jeżeli tak to przez kogo i kiedy został złożony wniosek i o jaką wysokość środków ZPJ aplikuje,
7) Przewidywane rozpatrzenie wniosku (termin i kryteria),
8) Przewidywany termin spływu środków pomocowych.
2. Przygotowanie w terminie do 31 marca 2019 roku projektu zmiany uchwały RPJ nr LI/331/10 z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego w kierunku uzupełnienia tej uchwały o konieczność zaopiniowania wraz z uchwałą budżetową Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetowego”.

Radna Magdalena Stasiowska złożyła wniosek o treści: zwróciła się do mnie Pani Zofia Kras – Przewodnicząca Zarządu Osiedla Bryły oraz kilku mieszkańców. Pani Zofia zwracała się do Pana Starosty w sprawie kontynuowania budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej Jasło – ul. Mickiewicza. Uzyskała odpowiedź w dniu 9 stycznia, że jak najbardziej jest możliwość wykonania w roku bieżącym tych prac, pod warunkiem, że Miasto Jasło włoży minimum 50% udziału w finansowaniu prac, przejmie również bieżące i zimowe utrzymanie chodników, znajdujących się na terenie miasta oraz wykona dokumentację na to działanie. W związku z tym moje pytanie w imieniu mieszkańców: dlaczego ten wymóg 50%, dlaczego dokumentacja wymagana od miasta skoro w Starostwie również mamy Wydział Inwestycji i na jakiej podstawie jest ten warunek utrzymania bieżącego i zimowego dróg?

Grzegorz Pers – przegłosowaliśmy dzisiaj budżet i jest jeszcze taka jedna istotna sprawa. Wielu Radnych interesowało się tym tematem, mieliśmy spotkanie z przedstawicielami firmy Jasiel, dzisiaj został wybrany przedstawiciel do Związku. Wniosek do Pana Przewodniczącego, żeby na najbliższej sesji Rady Powiatu Pan Dyrektor Biura złożył raport z działalności Powiatowo – Gminnego Związku Komunikacyjnego, ponieważ w budżecie wydatek planowany to jest około 500 czy 600 tyś. Myślę, że poprzedni Radni jak i nowi Radni powinni się z tym tematem zapoznać.

Radny Krzysztof Buba złożył wnioski o treści:
„1. Dotyczy zrealizowanych inwestycji w zakresie poprawy bezpieczeństwa w ruchu komunikacyjnym na terenie Powiatu Jasielskiego w latach 2017-2018.
Proszę o udzielenie pisemnej informacji, w statutowym terminie, na temat wybudowanych w latach 2017 – 2018 chodników na drogach i terenach znajdujących się w administracji (zarządzie) Powiatu Jasielskiego lub przekazanych na podstawie zawartego porozumienia z Gminą w tej kwestii i przekazania jej do wiadomości wszystkim radnym. W powyższej informacji proszę o podanie następujących danych (może być w formie tabelarycznej):
1) nr drogi powiatowej, miejscowość, kilometraż (w przypadku innych terenów, podanie nr ewidencyjnego działki, na której chodnik został wybudowany),
2) długość i szerokość wybudowanego chodnika oraz zastosowany materiał,
3) poniesione wydatki ze wskazaniem wykonawcy oraz okresu udzielonej gwarancji, źródła finansowania budowy chodnika. W przypadku współudziału osób trzecich w tym zadaniu, proszę podać datę i nr umowy lub porozumienia i kwotę dofinansowania.
4) Kto był wnioskodawcą zadania, na czyj wniosek nastąpiła budowa chodnika. W odpowiedzi proszę podać datę wniosku oraz formę jego przekazania.
5) Czy oddany do użytku nowy odcinek chodnika został przyjęty do eksploatacji do bieżącego utrzymania przez samorząd gminy czy nadal pozostaje na stanie PZD. W przypadku przejęcia chodnika do eksploatacji przez samorząd, proszę o podanie podstawy prawnej, data, nr i tytuł stosownej uchwały lub uchwał oraz daty i nr umowy z podaniem przejęcia do utrzymania, zakres obowiązków i praw stron umowy lub porozumienia.
6) Czy Komisja Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu opiniowała lub podejmowała inne czynności związane z realizowanym imiennym zadaniem w zakresie budowy chodników. Czy Zarząd Powiatu lub inna jednostka organizacyjna Powiatu przekazała Komisji lub Radzie Powiatu wyprzedzające informacje w przedmiotowym temacie. Proszę o dołączenie ewentualnych kserokopii odpowiednich pism lub zawiadomień.
2. Przedłożenie, w terminie do 31 marca 2019 roku, programu poprawy bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych poprzez budowę chodników w ramach „Strategii Rozwoju Powiatu Jasielskiego na lata 2016 – 2022” z podziałem na zadania, które są:
1) najpilniejsze,
2) otrzymają dofinansowanie z samorządu gminnego albo samorząd gminy, po zakończeniu okresu trwałości projektu, przejmie do eksploatacji i bieżącego utrzymania zrealizowane zadania (chodnika),
w tym projektu harmonogramu realizacji imiennych zadań, w ramach programu, o którym mowa wyżej. Realizacja zadania „Budowa chodników na drogach powiatowych” – dział 600 rozdział 60014 poz. nr 17 w Tabeli nr 4 „Plan wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2019 rok”, na które jest przeznaczona kwota 50.000,00 zł winna być uruchomiona po przedłożeniu przez Zarząd Powiatu w Jaśle, Radzie Powiatu w Jaśle programu poprawy bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych poprzez budowę chodników w ramach „Strategii Rozwoju Powiatu Jasielskiego na lata 2016 - 2022”.

Radny Antoni Zwierzyński złożył wniosek o treści:
„1. Podjęcie pilnych działań zmierzających do :
1) zmniejszenie planowanych wydatków bieżących w 2019 roku, w tym utrzymania dyscypliny budżetowej oraz zwiększenia dochodów własnych, w tym posiadanego majątku,
2) zwiększenia planowanych dochodów Powiatu Jasielskiego w 2019 roku, o dodatkowe środki zewnętrzne pochodzące od partnerów czy współinwestorów planowanych zadań, szczególnie majątkowych i przedłożenia, w terminie do 31 marca 2019 roku, Radzie Powiatu w Jaśle proponowanych rozwiązań w tym zakresie.
2. Przy planowaniu zmian w budżecie powiatu na 2019 rok, kierowanie się następującymi kryteriami:
1) wprowadzanie nowych (dodatkowych) zadań inwestycyjnych tylko takich, na które Powiat Jasielski posiada dokumentację techniczną (projektową),
2) kontynuowanie, po zabezpieczeniu dodatkowych środków, zadań rozpoczętych, a które nie osiągnęły jeszcze zamierzonego celu (efektu)”.

Radna Magdalena Stasiowska złożyła wniosek: czy Starosta Jasielski został poinformowany kiedy zostanie wznowiony, wstrzymany nabór wniosków w ramach programu „Czyste powietrze" i czy Starostwo Powiatowe w Jaśle będzie prowadziło nabór wniosków, ponieważ były takie zamierzenia aby tworzyć filie w Starostwach.
Drugie pytanie: usunięcie usterki na moście w ciągu ul. Mickiewicza (na środku, po lewej stronie jadąc w stronę Gamratu). Czy ta usterka zostanie usunięta i kiedy, ponieważ stwarza ona zagrożenie dla pieszych.

Ad. 17. Sprawy różne.
Starosta Adam Pawluś – ponieważ wiele zapytań i wniosków dotyczyło spraw drogowych, mostowych, w związku z tym ja chciałem poinformować państwa Radnych, że dzisiaj Pan Poseł Bogdan Rzońca zadał pytanie na sesji plenarnej Sejmu odnośnie drogi 73 i ciekawy materiał, odpowiedź Pana Podsekretarza jest na naszej stronie internetowej, można się z nią zapoznać. Jest to bardzo ważna inwestycja, która zwiększy na pewno dostępność komunikacyjną do Powiatu Jasielskiego, a przede wszystkim udrożni również komunikację wewnątrz samego miasta. W dniu 11 września 2018 roku na Kopii została przyjęta koncepcja tzw. Zachodniej obwodnicy Miasta Jasła i myślę, że tutaj będą jakieś wspólne działania z Miastem i innymi samorządami na budowę przepraw mostowych ale w ramach samej tej drogi 73 powstanie trzy nowe obiekty mostowe: między Kaczorowami, a Krajowicami, na wysokości Wróblowej i na wysokości Brzostku. Pozwoli to rzeczywiście ominąć te miasteczka i również ominąć Miasto Pilzno, co znacznie ułatwi dojazd do drogi 94. Ja mam nadzieję, że w przyszłości także do autostrady A4. Wracając jeszcze do przepraw mostowych, to Powiat prowadzi te inwestycje jak również nowe inwestycje mostowe, tych mostów wiele zrobiliśmy. Na ten rok również mamy szereg przygotowanych projektów mostowych mniejszych i większych. Mam nadzieję, że niektóre zostaną zrealizowane w ramach likwidacji klęsk żywiołowych. Prosiłbym Wysoką Rade o wyrozumiałość. Nie na wszystkie drogi czy obiekty mamy protokoły na likwidacje skutków klęsk żywiołowych. Nie zawsze te komisje nam kwalifikują. Taki wniosek mamy na most na potoku Ryj w miejscowości Desznica. Most jest drewniany, w bardzo złym stanie, zagraża to możliwości zablokowania przejazdu. Ten potok jest niesamowicie rwący, on przybiera gwałtownie, a w czasie suszy praktycznie go nie ma. Mieliśmy wiele problemów z utrzymaniem naszej drogi powiatowej Kąty – Desznica – Świątkowa Wielka, ta droga była zagrożona i była podmyta przez powódź. Zlikwidowaliśmy w poprzednich kadencjach te zagrożenia, ale ten most jest w bardzo złym stanie, więc jeżeli uda nam się go naprawić, to w ramach środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, nie wszystkie jednak koszty Wojewoda kwalifikuje. Więc tu, prawdopodobnie również będziemy się do Wysokiej Rady zwracać o pokrycie tych kosztów niekwalifikowanych. Dlatego, między innymi, należy wykonać umocnienia brzegowe żeby ten potok nie podmył tego mostu, a tego nam już nie zakwalifikuje Wojewoda, bo tego nie było. To podaję jako przykład, ale to jest naprawdę najlepsze finansowanie, bo w 80% kosztów kwalifikowanych. Jest również drugi taki most na Czarnym Potoku, w miejscowości Glinik Polski i też jest przygotowana dokumentacja i też będziemy o to zabiegać, aby dokonać tej naprawy. Mamy przygotowaną dokumentację na most łączący Szebnie z Tarnowcem. Kończymy uzyskanie decyzji środowiskowej na odcinek drogi, ponieważ do połowy lutego, czy do 10 lutego musimy złożyć wniosek na rezerwę subwencji ogólnej. Tam są kwalifikowane mosty oraz odcinek drogi nie dłuższy niż 1 km. Ten most jest w złym stanie technicznym i na pewno, gdy uzyskamy środki i jeżeli wyjdzie dobra cena po przetargu, to z tych środków będziemy mogli również wykonać inne zadania. To zadanie zostało dzisiaj przegłosowane w budżecie, ale czy tych środków wystarczy, to nie wiemy, bo na dzień dzisiejszy jest w trakcie opracowania ta dokumentacja na odcinek drogi. I, tak jak już wcześniej mówiłem, do 31 marca będzie nabór na mosty w ramach Funduszu Dróg Samorządowych i nie wiemy na dzień dzisiejszy jakie będą zasady naboru. Gdy będą zasady ogłoszone i będziemy wiedzieć w jakim stopniu będziemy mogli skorzystać z dofinansowania, to myślę, że jest to dobry program, z którego wspólnie z gminami możemy zrealizować szereg przepraw mostowych, które są naprawdę konieczne i niezbędne. Gmina Brzyska i Gmina Kołaczyce zostały połączone najdłuższym mostem powiatowym jaki został wykonany na drogach powiatowych. Ten most funkcjonuje i służy mieszkańcom. Mało tego, pozwala na to, aby tę drogę 73 przepuścić stroną lewą rzeki Wisłoki. To będzie ponad 20 km nowej drogi w ciągu tej drogi do Pilzna, w ciągu tej drogi 73. Jak zauważycie, Minister mówi, że wspólnie z Wodami Polskimi, część tej drogi będzie biegła po wale. Na wysokości Brzostku, po lewej stronie będzie biegła prawdopodobnie po wale przeciwpowodziowym. Kilka funkcji tutaj zostanie połączonych, ale pozostanie pytanie jak rozwiązać problem drogi 28. Ten projekt, który w „stesiu” był na tzw. obwodnicę północną, to jest około 170 ml zł, taki jest szacowany koszt. Ze względu na protesty społeczne, ta koncepcja budowy tej drogi została przesunięta w las i naprawdę należy pokonać dużą różnice terenów, duże wykopy, duże estakady. Moim zdaniem, prostszym rozwiązaniem byłoby wykonanie nowej przeprawy mostowej na wysokości ujścia Jasiołki do Wisłoki i wykonanie 2 km połączenia z drogą, która będzie biegła do ronda Solidarności. Czyli jeden most, jeden wiadukt pozwoliłby na wykonanie dużo mniejszymi środkami przepuszczenia tego ruchu drogi 28 albo rozłożenie tego ruchu na kierunku wschód – zachód. Wydaje się, że na kierunku północ – południe będziemy mieli kilka rozwiązań. Oprócz drogi 73, to idzie również ta droga 992 w dwóch częściach więc tutaj się to poprawi. Jakie rozwiązania zostaną przyjęte, to będziemy o tym informować. Będziemy prowadzić rozmowy, mamy wstępną deklarację dwóch komisji sejmikowych żeby popierać koncepcję nowej drogi wojewódzkiej klasy co najmniej GP, a S w przyszłości, na kierunku wschód – zachód czyli do Jedlicza i do Iskrzyni. Do włączenia do drogi via carpatia, ale to jest odległa przyszłość. Jeżeli by się nam udało to wpisać w program operacyjny Polski wschodniej i rozmawiałem na ten temat z Zarządem Województwa, że nigdy na terenie Powiatu Jasielskiego nie było żadnej inwestycji z tego Programu. Prosiłbym o wsparcie takich działań, żebyśmy wspólnie ustalili jakąś strategię działań, żeby zakończyła się efektem na udrożnienie tego ruchu na kierunku wschód – zachód jak i północ – południe. Jest informacja, jeszcze nie potwierdzona przez Samorząd Województwa Podkarpackiego, ale od Gminy Szerzyny, że chcą podnieść drogę naszą powiatową i drogę powiatową na Gminie Szerzyny i w Powiecie Tarnowskim, do kategorii drogi wojewódzkiej, czyli Siepietnica – Siedliska koło Tuchowa, na naszym odcinku tj. około 5 km. Ja myślę, że Wysoka Rada przychyli się do takiego wniosku i jeżeli nawet trzeba by było, mogli byśmy wesprzeć działania finansowe. Ponieważ ta droga zrealizowana była kiedyś z pieniędzy „farowskich” jako jedna z pierwszych i zaczyna się degradować. Przeszła wielki kataklizm w 2010 roku, była zapadnięta, podmyta i potwornie zniszczona. Udało się to trochę podreperować, niemniej jednak gdyby się udało taki ciąg drogowy podnieść do kategorii drogi wojewódzkiej, a drogi wojewódzkie maja już wyższą kategorię, bo kategorię G, my możemy mieć tę kategorię Z więc na pewno wpłynęłoby to na dostępność komunikacyjną w kierunku zachodnim Powiatu Jasielskiego. Jeżeli takie działania będą i Wysoka Rada będzie nas w tych działaniach wspierać, to będziemy w takim kierunku pracować. Również należałoby się zastanowić nad drogą 993, która prowadzi z Gorlic do Dukli. Tam mamy dwie przeprawy mostowe. Dzisiaj rozmawiałem z Dyrektorem Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich z prośbą o to, żeby Województwo zgłosiło wniosek do Ministra Infrastruktury na przebudowę dwóch obiektów mostowych w miejscowości Pielgrzymka, a konkretnie na rzece Kłopotnicy i drugi w samej Pielgrzymce, chyba potok bez nazwy. Tam jest ograniczenie do 20 ton. Gdybyśmy podnieśli nośność na tych mostach, to część ruchu z kierunku zachodniego od Gorlic, Nowego Sącza, nie musiałaby przejeżdżać przez miasto Jasło, tylko już bezpośrednio w stronę granicy mogłaby się poruszać drogą 993. I tam, na terenie już Powiatu Krośnieńskiego musimy popierać działania aby było wpięcie drogi 993 bezpośrednio do węzła w Zboiskach. Ja rozmawiałem z Burmistrzem Dukli, oni mają tereny zabezpieczone w planie miejscowym pod wybudowanie takiego łącznika. Natomiast w planach Województwa Podkarpackiego nie ma takiego rozwiązania, jak również na dzień dzisiejszy nie ma tego we wszystkich koncepcjach via carpatii. To jest bardzo ważne aby ta południowa część Powiatu Jasielskiego mogła się włączać bezpośrednio w via carpatie, a nie jak jest teraz zaprojektowane, czyli do centrum Dukli i później po starym śladzie drogi krajowej, obecnie 19 a późniejszej, prawdopodobnie wojewódzkiej, bo S uzyska inny przebieg, będzie obok tej starej drogi. Tu jest szereg takich problemów, które wymagają wspólnego działania, współpracy i jesteśmy na to otwarci i mamy bardzo doświadczony Zarząd i mam nadzieję, że uda nam się wypracować jakieś wspólne rozwiązania, korzystne dla wszystkich mieszkańców. Prosiłbym wszystkich Radnych o rzeczowe podejście, żebyśmy mogli pracować, żeby Powiat mógł rozwijać się w sposób zrównoważony.

Głos zabrała Radna Magdalena Stasiowska – w sprawach różnych mam dwie uwagi. Jedną od internautów, zgłaszają, że oglądając naszą sesję, nie zawsze kamera nakierowana jest na osobę zabierającą głos. O to proszą więc to przekazuję. Druga sprawa – odbieram telefony od mieszkańców Gminy Kołaczyce, że w obecnym czasie drogi powiatowe są niedostatecznie, według ich opinii, posypane więc też to zgłaszam i proszę o interwencję ewentualną w tym temacie.

Głos zabrał Radny Janusz Przetacznik – Panie Starosto, chciałbym Pana poprosić o wyjaśnienie nieobecności Członka Etatowego Starostwa czyli Andrzeja Stachurskiego, pełniącego funkcję Etatowego Członka Zarządu na sesji zwołanej 19 kwietnia 2018 roku. Dlaczego proszę akurat o to wyjaśnienie, ponieważ w tym wypadku ze zdziwieniem przeczytałem stanowisko Starosty Jasielskiego, które jest zamieszczone 10 stycznia 2019 roku na stronie Starostwa, w którym między innymi czytamy: „W związku z powyższym zwróciliśmy się”, a jest podpisany Starosta. To kto, w takim razie, oprócz Pana zwracał się do ich pracodawców o wyjaśnienie kwestii ich nieobecności na sesji zwołanej głównie w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej. Jeżeli w tym wypadku mogę cokolwiek skomentować, ten przepis „Radny skorzysta z pewnych uprawnień, przede wszystkim ze zwolnienia, nie koniecznie płatnego, ale ze zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, kiedy wykonuje mandat Radnego. Natomiast Radny Andrzej Stachurski był etatowym pracownikiem Zarządu, Starostwa Powiatowego w związku z tym, jego nieobecność na sesji w dniu 19 kwietnia 2018 roku, powinna budzić zdziwienie. Stąd też jeżeli Pan z taką troską podchodzi do innych pracodawców, to bardzo proszę o wyjaśnienie nieobecności etatowego pracownika, któremu z budżetu Powiatu wypłacaliśmy wynagrodzenie za jego nieobecność na sesji zwołanej 19 kwietnia 2018 roku.
To jest pierwsza kwestia w sprawach różnych. Natomiast druga kwestia, ja do Pana Starosty apeluję o jedną rzecz, abyśmy przed przystąpieniem do realizacji ujęcia wody w Foluszu, przeanalizowali szczegółowo wniosek Antoniego Zwierzyńskiego. Przede wszystkim przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac, umów czy przetargów, przedstawić Radzie jakie są czy jakie będą przewidywane koszty związane z eksploatacją czy utrzymaniem tego ujęcia wody, uwzględniając przede wszystkim odpis amortyzacyjny, który też, zwracam uwagę, jest kosztem, który należy liczyć przy wydatkach 1,5 mln czy więcej złotych i przedstawienia alternatywy Radnym, ile w tym momencie Gmina Dębowiec, czy jej zakład budżetowy jest w stanie zaproponować nam w układzie utrzymania hydrantów przeciwpożarowych na terenie DPS, jak również, w tym momencie, jakie będą koszty dostawy, bo jeżeli już korzystamy, to pytanie tylko czy wytrzyma przepustowość, a budowa hydrantów zdecydowanie już by nam ułatwiła. Bardzo bym prosił o taką analizę, aby naprawdę podejmować te decyzje w sposób racjonalny, wyważony, aby w tym momencie Radni otrzymywali kompletne informacje dotyczące, nie tylko wydatków samych 1,5 mln i jesteśmy zadowoleni i tak jak Starosta powiedział, przetniemy wstęgę lub jej nie przetniemy, ale tak naprawdę będziemy się borykać z tym tematem związanym z eksploatacją i utrzymaniem tego ujęcia przez dłuższe lata. To samo dotyczy zbiornika przeciwpożarowego wodnego. To nie są w tym momencie kwestie nie wydatkowane, bezpłatne, po prostu będziemy ponosić wydatki, tyle tylko, że w wydatkach bieżących.

Ad. 18. Zamkniecie obrad.
Przewodniczący zamknął obrady VI Sesji Rady Powiatu w Jaśle o godz. 19.30.
Imienne wyniki głosowań stanowią załącznik do niniejszego protokołu.


Protokolant

Anna Bara

TytułTypRozmiarDodany przez
Protokół VI/2019pdf959.26 KBKatarzyna Setlik
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony.
Dodane załączniki
piątek, 08, luty 2019 08:37 Katarzyna Setlik