Protokół VII/2019 z VII Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 6 lutego 2019 roku o godz. 14.00

Ad. 1. Otwarcie Sesji.
Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch.
Powitał przybyłych Radnych Rady Powiatu w Jaśle, Kierowników, Naczelników, Dyrektorów jednostek organizacyjnych oraz członków Zarządu Powiatu.

Ad. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący poinformował, że zgodnie z listą obecności na sali jest 20 radnych w związku z tym Rada może podejmować prawomocne uchwały.

Ad. 3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
Przewodniczący stwierdził, że protokoły zostały przesłane Radnym w wersji elektronicznej oraz były do wglądu w Biurze Rady Powiatu. Do tej pory nie wpłynęły żadne uwagi do ich treści.
Przewodniczący poddał pod głosowanie zatwierdzenie protokołu z V Sesji Rady Powiatu w Jaśle.
W głosowaniu brało udział 20 Radnych.
- za przyjęciem protokołu głosowało 18 Radnych.
- przeciw przyjęciu protokołu głosował 1 Radny.
- wstrzymał się od głosu 1 Radny.
Protokół został przyjęty.

Przewodniczący poddał pod głosowanie zatwierdzenie protokołu z VI Sesji Rady Powiatu w Jaśle.
W głosowaniu brało udział 20 Radnych.
- za przyjęciem protokołu głosowało 17 Radnych.
- przeciw przyjęciu protokołu głosował 1 Radny.
- wstrzymało się od głosu 2 Radnych.

Ad. 4. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.
Przewodniczący Rady Powiatu zaproponował zmianę porządku obrad VII Sesji Rady Powiatu w Jaśle poprzez dodanie w punkcie 6. literę h):
„h) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy stałych komisji Rady Powiatu w Jaśle na 2019 r.” (Druk nr 35).
Poinformował, że projekt tej uchwały Radni otrzymali przed sesją, a Komisje już obradowały i zatwierdziły poszczególne plany pracy stałych komisji Rady Powiatu.
Przewodniczący poddał pod głosowanie zmianę porządku obrad VII Sesji Rady Powiatu w Jaśle poprzez dodanie w punkcie 6. literę h):
„h) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy stałych komisji Rady Powiatu w Jaśle na 2019 r.”
W głosowaniu brało udział 20 Radnych.
- za przyjęciem zmian do porządku obrad głosowało 18 Radnych.
- wstrzymało się od głosu 2 Radnych.
- głosów przeciwnych nie było.
Wniosek został przyjęty.

 

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
4. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.
5. Wybór Komisji Wnioskowej.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2019 r. (Druk Nr 26).
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016 – 2027 (Druk Nr 27).
c) wyrażenia zgody na zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie dla projektu pn. „Scalanie gruntów wsi Umieszcz gm. Tarnowiec na obszarze 416,59 ha” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (Druk Nr 28).
d) wyrażenia zgody na zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie dla projektu pn. „Scalanie gruntów wsi Czeluśnica gm. Tarnowiec na obszarze 311,77 ha” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (Druk Nr 29).
e) wyrażenia zgody na zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie dla projektu pn. „Scalanie gruntów wsi Gąsówka gm. Tarnowiec na obszarze 192,37 ha” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (Druk Nr 30).
f) zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle (Druk Nr 31).
g) zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Szpitalowi Specjalistycznemu w Jaśle (Druk Nr 32).
h) zatwierdzenia planu pracy stałych komisji Rady Powiatu w Jaśle na 2019 r.” (Druk nr 35).

7. Sprawozdanie Starosty Jasielskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2018 r. (Druk Nr 33).
8. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Jasielski (Druk Nr 34).
9. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
10. Interpelacje.
11. Wnioski i zapytania radnych.
12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie obrad.

Ad. 5. Wybór Komisji Wnioskowej.
Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Anna Nigborowicz zgłosiła do Komisji Wnioskowej radnych: Ryszarda Lisowskiego, Irenę Baciak oraz Jana Czajkę.
Zgłoszeni Radni wyrazili zgodę na pracę w Komisji Wnioskowej.
Przewodniczący zarządził głosowanie nad wyborem członków Komisji Wnioskowej.
W głosowaniu brało udział 20 Radnych.
- za wyborem zaproponowanego składu Komisji Wnioskowej głosowało 20 Radnych.
Skład Komisji Wnioskowej powołany został jednogłośnie.

Ad.6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2019 rok (Druk nr 26).
Przewodniczący otworzył dyskusję oraz poinformował Radnych o autopoprawce Zarządu, o której przedstawienie poprosił Panią Teresę Połeć Skarbnik Powiatu.
Głos zabrała Skarbnik Powiatu Jasielskiego Teresa Połeć, która omówiła autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu w Jaśle w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2019 rok, która brzmi następująco:
1. W paragrafie 2 pkt 1 projektu uchwały zwiększa się po stronie zwiększeń plan wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2019 rok o 36.000,00 zł do kwoty 4.835.794,00 zł.
2. W paragrafie 2 pkt 2 projektu uchwały zwiększa się po stronie zmniejszeń plan wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2019 rok o 36.000,00 zł do kwoty 3.830.240,00 zł.
3. W tabeli Nr 2 „Zmiany planu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2019 rok” wprowadza się następujące zmiany:

a) zwiększa się po stronie zwiększeń wydatki w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 36.000,00 zł do kwoty 582.000,00 zł, poprzez wprowadzenie wydatków w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, paragrafie 6060 na kwotę 36.000,00 zł,
b) zwiększa się po stronie zmniejszeń wydatki w dziale 855 Rodzina, o 36.000,00 zł do kwoty 56.000,00 zł, poprzez wprowadzenie po stronie zmniejszeń wydatków w rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych, paragrafie 3110 na kwotę 36.000,00 zł,
c) zwiększa się po stronie zwiększeń ogólną kwotę wydatków o 36.000,00 zł do kwoty 4.835.794,00 zł, w tym: wydatki majątkowe do kwoty 3.636.000,00 zł,
d) zwiększa się po stronie zmniejszeń wydatki ogółem o 36.000,00 zł do kwoty 3.830.240,00 zł, w tym bieżące do kwoty 476.240,00 zł.

4. W tabeli Nr 3 „Zmiany planu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2019 rok” wprowadza się następujące zmiany:

a) wprowadza się po stronie zwiększeń wydatki w dziale 853, rozdziale 85311 na zadanie pn.: „Dojechać każdy może” - zakup samochodu dla potrzeb uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jaśle w ramach „Programu wyrównywania różnic o 36.000,00 zł do kwoty 3.636.000,00 zł,

5. Przedkłada się projekt Uchwały Rady Powiatu w Jaśle w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2019 rok po autopoprawce.
Przedstawiła zmiany planu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2019 rok oraz zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2019 rok z przeznaczeniem na finansowanie programów i projektów realizowanych przy udziale środków Unii Europejskiej.

Przewodniczący Rady Powiatu otworzył dyskusję.
Przewodniczący Komisji Finansowo - Budżetowej Jan Czajka - opinia Komisji na temat zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok jest pozytywna.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu Sławomir Madejczyk – pozytywnie opiniuje zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2019 rok.
Wiceprzewodniczący Komisji Społecznej Jan Urban – Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w działach przynależnych do komisji wraz z dzisiejszą autopoprawką.
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury Irena Baciak – w dziale Edukacji, Komisja pozytywnie opiniuje projekt zmian w budżecie Powiatu.

Radna Dorota Woźniak - zaczynamy już zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok, w związku z tym ponownie złożę wnioski, które składałam na poprzedniej Sesji. Złożyłam je już do Komisji Wnioskowej. W przypadku przyjęcia obu wniosków, proszę o naniesienie zmian w tabeli nr 2 w projekcie Uchwały procedowanym w dniu dzisiejszym.
Radny Janusz Przetacznik - pewnie już będzie tradycją, że będziemy otrzymywać zmiany na każdej Sesji. Z niepokojem przeczytałem propozycję zmian tej Uchwały budżetowej, gdyż pomimo zapowiedzi, że wiele wniosków było przedyskutowanych, nad wieloma wnioskami pochylimy się, że są bardzo merytoryczne i będą uwzględnione przy najbliższej nowelizacji Uchwały budżetowej. Niestety tak się nie stało. Zwracam uwagę na dwa aspekty tego projektu. Pierwszy dotyczy zmniejszenia wydatków na zadaniu Strzelnica Powiatowa, czyli zmniejszamy wydatki o 300 tys. zł. Przypomnijmy, że tai wniosek, był również kierowany na poprzedniej sesji i on nie został przez Wysoką Radę przyjęty, a teraz słyszę, że wszyscy Radni z wielkim aplauzem go przyjmują. Ale z niepokojem widzę, że te pieniądze nie trafiają na te cele i zadania, na które wnioskowali Radni, a o których tu była szeroka dyskusja, a co gorsze jeszcze spotykamy się z sytuacją taką, że te środki są ograniczane. I tak w dziale 801 mamy ograniczenie wydatków na nasze nieruchomości, zamiast dbać o nie, zmniejszamy kwotę o 1 mln 100 tys., czyli tak zapomniane budynki oświatowe, które tak naprawdę powinny być „oczkiem” uwagi w działaniach Zarządu i Wysokiej Rady z uwagi na to, że nie dopina nam się subwencja oświatowa i musimy dokładać do tej subwencji w związku z tym, działania remontowe i termomodernizacyjne mogą pozwolić nam na to, że wydatki bieżące zmniejszą się. Okazuje się jednak, że absolutnie nie znajdują uznania. Już po pierwszych „zachłyśnięciach”, będziemy szukać racjonalizacji wydatków w sferze oświatowej i to właśnie tu szukamy oszczędności, aby przeznaczać środki finansowe na inne zadania. Niekoniecznie na zadania, które są zadaniami Powiatu, bądź w kierunku przyznawania dotacji dla jednostek, które posiadają budżet zbliżony do budżetu Powiatu Jasielskiego. To są te dwie uwagi, w związku z tym, te deklaracje i zapowiedzi Pana Starosty i Komisji, że będzie się pochylał nad wnioskami merytorycznymi poszczególnych Radnych i Komisji po prostu należy traktować „z przymrużeniem oka” stąd również kwestie związane z przesunięciami, ponieważ w między czasie również o tych elementach mówiliśmy. Dotyczących chociażby dróg powiatowych czy dróg wojewódzkich, co do których nie otrzymaliśmy nadal umów. Zgodnie z zapowiedzią przygotowałem do Pana Starosty interpelację, w związku z tym w odpowiednim czasie ją złożę. Chciałbym złożyć wniosek dotyczący poprawki w zakresie udzielenia kompetencji dla Zarządu do dokonywania zmian w przyjętej Uchwale budżetowej.
Radna Ewa Wawro - korzystając z okazji, że dzisiaj dokonujemy zmian w Uchwale budżetowej po raz kolejny składam wniosek tożsamy z moim wnioskiem złożonym w dniu 17 stycznia, mówiącym o zmniejszeniu wydatków bieżących na Starostwo Powiatowe w Jaśle. O ile pamiętam temat był wstępnie przez Radę przyjęty. Pan Starosta obiecał, że nad naszymi wnioskami, które są słuszne i zasadne będziemy się pochylać. Wniosek złożę do Komisji Wnioskowej natomiast chciałam przypomnieć, że jestem nadal przeciwna temu, żeby zwiększać o ponad dwukrotnie kwoty przeznaczone na promocję. W sytuacji, jeżeli w dalszym ciągu nie mamy przyjętej strategii wizerunkowej promocji Powiatu Jasielskiego, nawet zarysu tej strategii. Moje pytanie czym uzasadniony jest tak duży wzrost pieniędzy przeznaczonych na promocję? Nie widzę żadnych podstaw oraz uważam, że dopóki ten dokument nie będzie przyjęty, powinniśmy zdjąć te kwoty.
Radny Krzysztof Buba – chciałem złożyć tożsamy wniosek, który składałem 17 stycznia 2019 roku w sprawie budowy rond. Myślę, że budowa tych rond znalazła duży oddźwięk wśród naszych mieszkańców miasta Jasła. W większości pozytywny. Wniosek jest w Komisji Wnioskowej. Ze względu na to, że autopoprawkę do budżetu dostałem dopiero na sesji nie uwzględnia wniosek autopoprawki. Prosiłbym o uzupełnienie.
Radny Franciszek Miśkowicz - mam pytanie do Pana Starosty, ponieważ nie upłynęło dużo czasu od uchwalenia budżetu i kwoty, które były zarówno na strzelnicę jak i na termomodernizację w tej chwili są zmniejszane. Ja proponowałem, aby zwiększyć kwotę na termomodernizację obiektów oświatowych, a szczególnie Centrum Kształcenia Praktycznego i zrealizować przynajmniej pierwszy etap, czyli dach na Centrum Kształcenia Praktycznego. W tej chwili te kwoty są zmniejszane. Moje pytanie dotyczy czy jakiekolwiek zadania na obiektach oświatowych będą realizowane w tym roku? Myślę, że sprawa ze strzelnicą to nie jest priorytet, w związku z tym należałoby się zastanowić nad tymi zadaniami oświatowymi.
Starosta Jasielski Adam Pawluś - odpowiadając Panu Radnemu, chcę tylko potwierdzić, że gdy będą nabory na termomodernizację lub odnawialne źródła energii jesteśmy przygotowani i złożymy odpowiedni wniosek. Będziemy się również w tej sprawie zwracać do Wysokiej Rady, aby zwiększyć środki finansowe. Te przesunięcia, które w tej chwili są, to są przesunięcia czasowe. Dlatego, że jutro zawozimy wniosek do Warszawy, chcemy aplikować o środki w kwocie 3 500 000,00 zł na inwestycje przebudowy mostu z dojazdami. Mam nadzieję, że ten wniosek uzyska poparcie. Jednocześnie zwróciliśmy się do Wójtów Gminy Tarnowiec oraz do Gminy Jasło o wsparcie finansowe. Jeżeli takie wsparcie otrzymamy, to te środki się uwolnią i z powrotem wrócą na zadania, które były ustalone. Mam nadzieję, że pojawi się również nabór na termomodernizację. Rozmawiałem dzisiaj z Przewodniczącym Związku Gmin Dorzecza Wisłoki, który jest zainteresowany, żeby ten projekt nam wesprzeć merytoryczną pomocą. Przewodniczący mówił, że gmina Skołyszyn jest w trakcie realizacji siedmiu obiektów szkolnych. Nie rozumiem, dlaczego poprzednie Zarządy nie skorzystały z tej możliwości? Jeżeli taka sytuacja się pojawi, to na pewno będziemy aplikować o te środki. Dlatego zwracam się do Radnych, którzy są z tych dwóch wymienionych gmin o odpowiednie wsparcie tych starań, aby co najmniej w 12% wzrósł udział tych gmin w całym zadaniu przebudowy mostów wraz z dojazdami.
Radny Janusz Przetacznik - chciałbym zwrócić uwagę, że Pan pełni tę funkcje od 2016 roku w związku z tym, był Pan autorem lub współautorem co najmniej trzech budżetów: na rok 2017, 2018 i 2019. W tych trzech budżetach Powiatu Jasielskiego były wnioski dotyczące remontów budynków oświatowych, w tym m.in. remont dachu CKP. W związku z tym, te nabory, o których Pan mówi w Gminie Skołyszyn są realizowane przez Związek Gmin od 2016 roku. Chciałbym jednoznacznie zaznaczyć, że m. in. to Pan powołał komisję dotyczącą termomodernizacji Oddziału Psychiatrycznego i były nabory prowadzone przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, niezależnie od programów prowadzonych przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska, które są prowadzone online dla samorządów terytorialnych, gdzie skala dofinansowania czy dotacji jest znacznie mniejsza niż z Narodowego Funduszu. Przypominam, że wtedy Pan powoływał tę komisję, m.in. o tym temacie ostatnio informowałem i również we wniosku budżetowym wskazywałem na to, zapominając o obiektach oświatowych, które w tym czasie mogły być remontowane i tego wymagały, takie były i są potrzeby. W związku z tym bardzo bym prosił skończyć z tą retoryką dotyczącą innych Zarządów, a popatrzeć na realizację po pierwsze własnych planów i zamierzeń oraz wniosków składanych przez Radnych.
Radny Jan Urban - ściągacie zadanie ul. Kraszewskiego, jest ono tym umotywowane, że nie załapało się na projekt, a więc czemu Jasło ma być po raz kolejny krzywdzone i z uporem godnym lepszej sprawy, będziecie Państwo odrzucać propozycje składane przez Radnego Krzysztofa Bubę, dotyczących uruchomienia tych kwestii związanych z budową wskazanych przez niego rond. Tym bardziej, że wielokrotnie dało się zauważyć, że Pan Starosta bardzo pozytywnie o tym przedsięwzięciu się wypowiada. Skoro po raz kolejny miasto Jasło w obszarze substancji drogowej jest krzywdzone i ściągane są te zadania, to czy nie zasadnym by było wziąć i rozważyć tę propozycję złożoną przez Radnego Bubę dotyczącą budowy tych rond. 5 lat szybko minie, a z tą procedurą związaną z budową rond też chwile zejdzie. Czy by Zarząd się nad tym nie pochylił i nie spróbował jednak wrzucić tych dwóch zadań, tym bardziej, że mówimy o bezpieczeństwie. Ściągamy 200 tys. zł z ul. Kraszewskiego, to 100 tys. zł z tych środków można by było jednak zostawić w mieście Jaśle, stolicy powiatu i spróbować rozwiązać te problemy, które naprawdę spotkały się z tak pozytywnym odbiorem podczas dyskusji po sesji. Nie będę już nawiązywał do kwestii związanych z faktem, że były deklaracje, gdy składaliśmy wniosek o ściągnięcie strzelnicy z przeznaczeniem na termomodernizacje, to Państwo broniliście tej strzelnicy, wskazywaliście, że pójdzie w ramach dużych projektów dotyczących termomodernizacji. Minęło kilkanaście dni i już te priorytety się zmieniają. Chciałbym zaapelować, w ramach odpowiedzialnego podejścia nas wszystkich, aby się pochylić nad tematem tych rond, tym bardziej że ściągamy środki z ulicy miejskiej, która była w budżecie jeszcze nie tak dawno. Bardzo proszę o to.
Starosta Jasielski Adam Pawluś - odpowiadając na to pytanie, chcę podkreślić, że Zarząd wypowiedział się pozytywnie, jeżeli chodzi o rondo w ciągu ul. Szkolnej i ul. Szopena. Wystąpiliśmy do Burmistrza Miasta Jasła o współdziałanie w tym zakresie i czekamy na odpowiedź. Jeżeli to współdziałanie będzie, zarówno co do jednego jak i drugiego ronda, to mam nadzieję, że zrealizujemy obydwa te ronda. To są małe projekty, więc nie myślę, żeby były jakieś większe problemy. W tym roku skończy się okres trwałości, ponieważ te ulice były wykonane w ramach Funduszu Solidarności, oraz okres trwałości ze środków Unijnych się skończył, więc nie ma żadnych przeszkód, żeby wykonać tam przebudowę tych skrzyżowań, ale to dotyczy dwóch samorządów, więc musi być współpraca, ponieważ te skrzyżowania należą w części do miasta, a w części do powiatu.
Radny Franciszek Miśkowicz - Panie Starosto mam pytanie odnośnie tej inwestycji dotyczącej mostu i dojazdu do mostu. Czy w tym projekcie jest zabezpieczenie pełnej kwoty na tą inwestycję, według wartości kosztorysowej.? Czy to zadanie będzie realizowane, gdy otrzymamy pieniądze z tego projektu, który będzie składany? Natomiast co w przypadku, gdy nie otrzymamy pieniędzy? Czy będzie to zadanie realizowane? I kolejne pytanie dotyczące obiektów oświatowych. Co będzie, jeżeli nie będzie możliwości uzyskania pieniędzy z RPO, czy te obiekty będą kiedykolwiek realizowane?
Starosta Jasielski Adam Pawluś - jeżeli chodzi o most, to decyzja należy do Zarządu, ale moje stanowisko jest takie, że jeżeli nie pozyskamy tych środków w kwocie 50% to tego mostu nie będziemy realizować. Nie jesteśmy w stanie sami go zrealizować. Jeżeli również gminy nie zadeklarują swojego udziału, to również moje stanowisko jest, aby nie realizować tej inwestycji. Musi być współdziałanie wszystkich samorządów i oczywiście musimy uzyskać dofinansowanie. Jest duża szansa, jeżeli uzyskamy dofinansowanie w kwocie 3 500 000.00 zł również będziemy mogli to wykorzystać na innych inwestycjach drogowych. Ale również chcielibyśmy uzyskać wsparcie gmin i będziemy na ten temat z wójtami rozmawiać. Jeżeli chodzi o CKP to rozważamy możliwość wcześniejszego uruchomienia tego zadania. Pod odpowiednią nazwą, tak żebyśmy mogli zakwalifikować te wydatki później do projektu. Zgodnie z tymi rozwiązaniami, które już mamy. Nad tym się pochylimy oraz mam nadzieję, że w miarę szybko będziemy procedować również zadaszenie CKP-u, jak i również innych zadań związanych np. z wymianą instalacji elektrycznej. Będziemy apelować do Wysokiej Rady, żeby zmiany nazw zadań wprowadzić takie, żeby umożliwiały nam później uzyskanie dofinansowania w ramach naborów.
Przewodniczący Robert Snoch zamknął dyskusję i poprosił Komisję Wnioskową o przedstawienie wniosków.
Przewodniczący Komisji Wnioskowej Jan Czajka - wpłynęły wnioski Państwa Radnych. Przedstawimy je w kolejności ich wpływu.

Wniosek nr 1 Radnego Krzysztofa Buby brzmi:
„W nawiązaniu do swojego wniosku z 17 stycznia 2019 r. oraz przedkładanego przez Zarząd Powiatu w Jaśle projektu uchwały Rady Powiatu w Jaśle w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2019 rok - druk nr 26 wnioskuję o dokonanie zmian w § 2 projektu uchwały poprzez:
1) zmniejszenie wydatków Starostwa Powiatowego w Jaśle - dział 750 rozdział 75020 (wydatki majątkowe /inwestycyjne/ na zadanie „modernizacja pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle") o kwotę 100.000,00 zł. - konsekwentnie w § 2 ust. 2 w miejsce kwoty: „3.794.240,00 zł" należy wprowadzić nową kwotę: „3.694.240,00 zł"
2) zwiększenie wydatków o kwotę 100.000,00 zł. - konsekwentnie w § 2 ust. 1 w miejsce kwoty: „4.799.794,00 zł" należy wprowadzić nową kwotę: „4.899.794,00 zł"
3) dokonanie zmian w Tabeli nr 2 „Zmiany planu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2019 rok" po stronie:
a) zmniejszeń:
wydatków Starostwa Powiatowego w Jaśle - dział 750 rozdział 75020 § 6050 „wydatki majątkowe jednostek budżetowych" na zadaniu „modernizacja pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle" o kwotę 100.000,00 zł.
b) zwiększeń:
wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne (majątkowych) w dziale 600 rozdział 60014 § 6050 „wydatki majątkowe jednostek budżetowych" o kwotę 100.000,00 zł
oraz konsekwentnie o dokonanie zmian w § 3 projektu uchwały - Tabela nr 3 „Zmiany planu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2019 rok" poprzez:
a) zmniejszenie wydatków Starostwa Powiatowego w Jaśle w dziale 750 rozdział 75020 na zadaniu „modernizacja pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle" o 100.000,00 zł.
b) wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych w dziale 600 rozdział 60014 realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Jaśle:
1.1. „Budowa ronda w ciągu drogi powiatowej o nr 1856R - Jasło ul. Szopena na skrzyżowaniu z ul Szkolną” i przeznaczyć na to zadanie kwotę 50.000,00 zł.
1.2. „Budowa ronda w ciągu drogi powiatowej o nr 1857R - Jasło ul. Jagiełły na skrzyżowaniu z ul. Koralewskiego i ul. Bednarska w Jaśle" i przeznaczyć na to zadanie kwotę 50.000,00 zł

Uzasadnienie:
Budowa ronda w ciągu drogi powiatowej o nr 1856R — Jasło ul. Szopena na skrzyżowaniu z ul. Szkolną.
Ze względu na geometrię drogi, otoczenie, usytuowanie i warunki ruchowe skrzyżowania ulicy Szopena z ulicami Szkolna i Grota Roweckiego, a w szczególności na, w znacznym stopniu, ograniczoną widoczność dla kierowców pojazdów poruszających się drogą podporządkowaną z kierunku ul. Sikorskiego oraz przekraczanie dozwolonej prędkości na ulicach z pierwszeństwem przejazdu zachodzi konieczność przebudowy skrzyżowania w/w ulic, poprzez budowę ronda typu „małe", czyli ronda o średnicy zewnętrznej od 26 m do 40 m z wyspą środkową o wielkości od 10 m do 28 m. W zależności od przyjętej koncepcji projektowej w/w ronda szacunkowy koszt projektu i budowy może wynieść od 200.000,00 do 500.000,00 zł. Budowa ronda w ciągu drogi powiatowej o nr 1857R - Jasło ul. Jagiełły na skrzyżowaniu z ulicami Koralewskiego, Bednarska i Bohaterów Monte Casino w Jaśle. Ze względu na geometrię drogi, otoczenie, usytuowanie i warunki ruchowe skrzyżowania ulicy Wł. Jagiełły z ulicami Koralewskiego, Bohaterów Monte Casino i Bednarskiej, a w szczególności ze względu na jego złożoność (ulice dojazdowe, osiedlowe i wewnętrzne) oraz brak oznakowania poziomego zachodzi konieczność przebudowy skrzyżowania w/w ulic, poprzez budowę ronda typu „mini", czyli ronda o średnicy zewnętrznej od 14 m do 22 m z wyspą przejezdną lub częściowo przejezdną o wielkości od 4 m do 10 m. W zależności od przyjętej koncepcji projektowej w/w ronda szacunkowy koszt projektu i budowy może wynieść od 100.000,00 do 300.000,00 zł W tym miejscu należy zaznaczyć, iż poza bezsprzeczną poprawą bezpieczeństwa w ruchu (m.in. poprzez poprawę rozpoznawalności skrzyżowania, optyczne zwężenie wlotów i prowadzenie relacji ruchu, wyznaczenie korytarzy ruchu, redukcje punktów kolizji, czy znaczące ograniczenie prędkości na rondzie), mini i małe ronda skuteczne uspokajają ruch drogowy, ułatwiają włączanie się do ruchu, w sposób jednoznaczny określają pierwszeństwo przejazdu oraz zwiększają przepustowość skrzyżowania. Związane jest to głównie z tym, iż rondo nie wymusza zatrzymania się pojazdu, a jedynie jego zwolnienie. W konsekwencji ruch na rondzie jest bardziej płynny w porównaniu np. do skrzyżowań z sygnalizacją świetlną. Ważnym aspektem mającym wpływ na bezpieczeństwo jest fakt, iż na rondach samochody poruszają się W zbliżonym kierunku, więc nie pojawia się ryzyko najgroźniejszego zderzenia czołowego, Ponadto wprowadzenie wysp kanalizujących ułatwia pieszym bezpieczne przekraczanie drogi na przejściach dla pieszych. Ewentualne zdarzenia drogowe nie niosą aż tak poważnych skutków i konsekwencji, jak przy tradycyjnych skrzyżowaniach. Biorąc powyższe pod uwagę oraz możliwą i bardzo realną pomoc Gminy Miasto Jasło przy realizacji obydwu zadań, które zdecydowanie poprawią bezpieczeństwo w ruchu drogowym na w/w ulicach, znajdujących się w zarządzaniu Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle, wnoszę jak we wniosku.”

Wniosek nr 2 Radnej Doroty Woźniak brzmi:
„Wnioskuję o przyjęcie wniosku zwiększającego pomoc dla organizacji pozarządowych, które będą realizowały zadania powiatu obszarze aktywności fizycznej poprzez organizacje zarodów sportowych. Proponuję w planie wydatków budżetu na 2019 r przyjętego na VI sesji:
1. Zmniejszyć planowane wydatki bieżące - dział 926 rozdział 92605 - Tabela nr 3 „Plan wydatków bieżących w jednostkach budżetowych na 2019 r." na zadaniu nr 2, „zakup nagród, dyplomów, materiałów na organizację imprez sportowych pod patronatem Powiatu Jasielskiego i Starosty Jasielskiego", na które jest przeznaczona kwota 29.700,00 zł o kwotę 15.000.00 zł do kwoty 14.700,00 zł i zwiększyć o 15.000.00 zł wydatki bieżące - dział 926 rozdział 92605 - Tabela nr 3 „Plan wydatków bieżących w jednostkach budżetowych na 2019 r." na zadaniu nr 1 dotacje w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi kościołów i związków wyznaniowych (...) na zadanie pn. „Popularyzacja wśród dzieci i młodzieży aktywności fizycznej poprzez organizację zawodów sportowych" do łącznej kwoty 23.000,00 zł.
Po przyjęciu proponowanych zmian należy umieścić je w Tabeli Nr 2 w projekcie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego wnoszonej na sesji w dniu 06.02.2019r.

Uzasadnienie:
Namiastką współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi kościołów i związków wyznaniowych są dotacje przyznawane w ramach konkursów organizowanych przez Starostwo. Na takie zadanie w zakresie organizacji zawodów sportowych została przeznaczona kwota jedynie 8.000,00 zł, o którą będą ubiegać się liczne organizacje i kluby sportowe.
Zwiększenie tej kwoty o 15.000,00 zł do łącznej kwoty 23.000,00 zł pewnie nie będzie jeszcze satysfakcjonujące dla tych środowisk, ale będzie sprzyjało zwiększonej aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, zwiększy liczbę podmiotów zainteresowanych tą formą popularyzacji współzawodnictwa sportowego.

Wniosek nr 3 Radnej Doroty Woźniak.
„Wnioskuję o przyjęcie wniosku zwiększającego pomoc dla organizacji pozarządowych realizujących zadania powiatu. Proponuję w planie wydatków budżetu na 2019 r przyjętego na VI sesji:
Zmniejszyć planowane wydatki bieżące - dział 921 rozdział 92105 - Tabela nr 3 „Plan wydatków bieżących w jednostkach budżetowych na 2019 r." na zadaniu nr 2, „wydatki bieżące związane z organizacją przez Powiat Jasielski cyklicznych imprez kulturalnych, obchodów", na które jest przeznaczona kwota 75.700,00 zł o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 55.700,00 zł
Zwiększyć:
a) o 10.000,00 zł wydatki bieżące dział 921 rozdział 92105 - Tabela nr 3 „Plan wydatków bieżących w jednostkach budżetowych na 2019 r." na zadaniu nr 1 „dotacje w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi kościołów i związków wyznaniowych" na zadanie pn. „Organizacja imprez o charakterze kulturalnym skierowanym do dzieci, młodzieży i osób starszych" do łącznej kwoty 18.000,00 zł,
b) o 10.000,00 zł wydatki bieżące - dział 926 rozdział 92605 - Tabela nr 3 „Plan wydatków bieżących w jednostkach budżetowych na 2019 r." na zadaniu nr 1 dotacje w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi kościołów i związków wyznaniowych (...) na zadanie pn. „Popularyzacja wśród dzieci i młodzieży aktywności fizycznej poprzez organizację zawodów sportowych" do łącznej kwoty 18.000,00 zł.
Po przyjęciu proponowanych zmian należy umieścić je w Tabeli Nr 2 w projekcie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego wnoszonej na sesji w dniu 06.02.2019 r.
Uzasadnienie:
Roczny program współpracy Powiatu Jasielskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 opracowany przez Zarząd Powiatu, określił priorytetowe zadania publiczne finansowane przez dotacje przyznawane w ramach konkursów organizowanych przez Starostwo.
Te priorytetowe zadania, to:
1) z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:
a) popularyzacja wśród dzieci i młodzieży aktywności fizycznej poprzez organizację zawodów sportowych,
b) organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych propagujących aktywny tryb życia.
2) z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
organizacja imprez o charakterze kulturalnym skierowanych do dzieci, młodzieży i osób starszych,
a) Na organizację imprez o charakterze kulturalnym skierowanym do dzieci, młodzieży i osób starszych w budżecie zagwarantowano kwotę 8.000,00 zł.
Tak małe środki nie pozwolą na realizację tego priorytetowego zadania własnego powiatu na właściwym poziomie. Zwiększenie kwoty do 18.000,00 zł. pozwoli na uatrakcyjnienie oferty kierowanej przez samorząd do organizacji pozarządowych i wydatnie wpłynie na poszerzenie oferty z zakresu kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz zorganizowanie imprez na właściwym poziomie przez podmioty ubiegające się w konkursie organizowanym przez Zarząd Powiatu o dotację na organizację tych wydarzeń.
b) Na zadanie w zakresie organizacji zawodów sportowych została przeznaczona kwota jedynie 8.000,00 zł, o którą będą ubiegać się liczne organizacje i kluby sportowe.
Zwiększenie tej kwoty o 10.000,00 zł do łącznej kwoty 18.000,00 zł będzie sprzyjało zwiększonej aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, zwiększy liczbę podmiotów zainteresowanych tą formą popularyzacji współzawodnictwa sportowego.

Wniosek nr 4 i 5 Radnego Janusza Przetacznika.
„Mając na względzie zatwierdzony w Uchwale budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2019 rok Rady Powiatu w Jaśle Nr VI/26/2019 z dnia 17 stycznia 2019 r. wysoki deficyt budżetowy, który ma być sfinansować kredytem bankowym oraz zaplanowane wysokie zadłużenie Powiatu Jasielskiego, którego spłata zakładana jest do 2027 roku wnioskuję do Rady o rozpatrzenie i przyjęcie wniosków, których przyjęcie poprawi nadzór i kontrolę Rady Powiatu w Jaśle nad realizacją budżetu Powiatu Jasielskiego w 2019 roku. Wnioski poniższe proszę rozpatrywać odrębnie.
1. W projekcie uchwały Rady Powiatu w Jaśle w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na 2019 rok – druk nr 26 wprowadza się następujące zmiany:
1) § 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 8 pkt 2 Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2019 rok Rady Powiatu w Jaśle Nr VI/26/2019 z dnia 17 stycznia 2019 r. otrzymuje brzmienie:
„2) dokonywania przeniesień wydatków bieżących pomiędzy rozdziałami w ramach działu z wyłączeniem planu wydatków bieżących przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,”
2) dotychczasowe § 5 i § 6 w projekcie uchwały (druk nr 26) otrzymują kolejną numerację § 6 i § 7.
U z a s a d n i e n i e:
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. -Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późniejszymi zmianami) w uchwale budżetowej organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może upoważnić zarząd do m.in.: „dokonywania innych zmian w budżecie, w zakresie określonym w art. 258 tej ustawy. W toku wykonywania budżetu zarząd może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego polegających na zmianach planu zgodnie z przepisami art. 257 ustawy. Inne zmiany w planie wydatków niż wymienione art. 257 wymagają upoważnienia, konkretnego wskazania określonych czynności, przez organ stanowiący tj. radę powiatu. Proponowane upoważnienie Zarządu Powiatu w Jaśle do dokonywania „przeniesień wydatków bieżących między rozdziałami w ramach działu z wyłączeniem planu wydatków bieżących przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy” pozwala na:
1) skuteczną i płynną realizację przez Zarząd wydatków bieżących w ramach działu,
2) utrzymuje dyscyplinę budżetową w obszarze „wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz ze składkami od nich naliczanymi”, które zostały przyjęte przez Radę w uchwale budżetowej – § 2 ust. 4 lit. a (wysokość wydatków na wynagrodzenie i składki od nich naliczane) - tabela nr 3 „Plan wydatków bieżących w jednostkach budżetowych” i bez zgody Rady wielkości te nie powinny być zmieniane.
2. W projekcie uchwały Rady Powiatu w Jaśle w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na 2019 rok – druk nr 26 wprowadza się następujące zmiany:
1) § 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 8 pkt 3 Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2019 rok Rady Powiatu w Jaśle Nr VI/26/2019 z dnia 17 stycznia 2019 r. otrzymuje brzmienie:
„3) dokonywania przeniesień pomiędzy rozdziałami w ramach działu pomiędzy planem wydatków bieżących a planem wydatków majątkowych (dopuszcza się w ramach działu zwiększanie planu wydatków majątkowych poprzez zmniejszenie wydatków bieżących),”
2) dotychczasowe § 5 i § 6 w projekcie uchwały (druk nr 26) otrzymują kolejną numerację § 6 i § 7.
U z a s a d n i e n i e:
W toku wykonywania budżetu zarząd może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego polegających na zmianach planu zgodnie z przepisami art. 257 ustawy. Inne zmiany w planie wydatków niż wymienione w art. 257 wymagają upoważnienia, konkretnego wskazania określonych czynności, przez organ stanowiący tj. radę powiatu. Jeżeli proponowane w projekcie uchwały upoważnienie Zarządu Powiatu w Jaśle do dokonywania „przeniesień pomiędzy rozdziałami w ramach działu pomiędzy planem wydatków bieżących a planem wydatków majątkowych” działa
w obu kierunkach tj. umożliwia dokonywania przeniesień z planu wydatków majątkowych na plan wydatków bieżących w ramach działu to takie upoważnienie pozbawia Radę kontroli nad realizacją budżetu i może w efekcie doprowadzić do zaniechania realizacji planowanych inwestycji (wydatków majątkowych) kosztem zwiększonych wydatków bieżących, w tym z tytułu uposażeń i wynagrodzenia ze stosunku pracy, których limit wydatków w ramach wydatków bieżących określa Rada w uchwale budżetowej - § 2 ust. 4 lit. a (wysokość wydatków na wynagrodzenie i składki od nich naliczane) - tabela nr 3 „Plan wydatków bieżących w jednostkach budżetowych” oraz § 2 ust. 5 (wysokość wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2019 rok - tabela nr 4 „”Plan wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2019 rok i bez zgody Rady wielkości te nie powinny być zmieniane. Celem uniknięcia nieporozumień w zakresie interpretacji proponowanego upoważnienia i zachowania kontroli Rady nad realizacją budżetu, w tym realizacji planowanych inwestycji (wydatków majątkowych) proponuje się następujący zapis takiego upoważnienia dla Zarządu Powiatu w Jaśle w brzmieniu:
„3) dokonywania przeniesień pomiędzy rozdziałami w ramach działu pomiędzy planem wydatków bieżących a planem wydatków majątkowych (dopuszcza się w ramach działu zwiększanie planu wydatków majątkowych poprzez zmniejszenie wydatków bieżących)”, który pozwala na:
1) skuteczną i płynną realizację przez Zarząd wydatków majątkowych w ramach działu,
2) dopuszcza zmniejszenie wydatków bieżących i utrzymuje dyscyplinę budżetową w obszarze „wydatków majątkowych” umożliwiając Zarządowi Powiatu w Jaśle podpisywanie umów realizacyjnych przekraczających limity na inwestycje i zakupy inwestycyjne określone w Tabeli nr 4 uchwalonej uchwały budżetowej kosztem zmniejszonych wydatków bieżących w tym dziale.”

Wniosek nr 6 Radnej Ewy Wawro.
„W nawiązaniu do swojego wniosku z 17 stycznia br. oraz przedkładanego przez Zarząd Powiatu w Jaśle projektu uchwały Rady Powiatu w Jaśle w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2019 rok - druk nr 26 wnioskuję o dokonanie zmian w § 2 niniejszej uchwały poprzez:
1) zmniejszenie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Jaśle - dział 750 rozdział 75075 (promocja) o kwotę 68.000,00 zł. - konsekwentnie w § 2 ust. 2 w miejsce kwoty: „3.794.240,00 zł" należy wprowadzić nową kwotę: „3.862.240,00 zł"
2) zwiększenie wydatków o kwotę 68.000,00 zł. - konsekwentnie w § 2 ust. 1 w miejsce kwoty: „4.799.794,00 zł" należy wprowadzić nową kwotę: „4.867 794,00 zł" dokonanie zmian w Tabeli nr 2 „Zmiany planu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2019 rok" po stronie:
a) zmniejszeń:
wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Jaśle - dział 750 rozdział 75075 (promocja) o kwotę 68.000,00 zł.
b) zwiększeń poprzez:
1) zwiększenie o 17.000,00 zł wydatki bieżące dział 921 rozdział 92105 - Tabela nr 3 „Plan wydatków bieżących w jednostkach budżetowych na 2019 r." na zadaniu nr 1 „dotacje w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi kościołów i związków wyznaniowych" na zadanie pn. „Organizacja imprez o charakterze kulturalnym skierowanym do dzieci, młodzieży i osób starszych",
2) zwiększenie o 18.000,00 zł wydatki bieżące - dział 926 rozdział 92605 - Tabela nr 3 „Plan wydatków bieżących w jednostkach budżetowych na 2019 r." na zadaniu nr 1 dotacje w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi kościołów i związków wyznaniowych na zadanie pn. „Popularyzacja wśród dzieci i młodzieży aktywności fizycznej poprzez organizację zawodów sportowych",
3) zwiększenie o 35.000,00 zł wydatki bieżące - dział 600 rozdział 60014 - Tabela nr 3 poz. 1 PZD „Pozostałe wydatki" z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i remonty obiektów mostowych (poz. 3).
Uzasadnienie:
W uchwale budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2018 rok na wydatki promocyjne została zaplanowana kwota 60.000,00 zł. W uchwale budżetowej na 2019 rok kwota na ten cel ponad dwukrotnie została zwiększona do kwoty 138.000,00 zł. Pomimo rozpoczętych prac i wydatkowania środków publicznych na przygotowanie „Strategii wizerunkowej i promocji Powiatu Jasielskiego" taka strategia czy chociażby główne cele dotyczące promocji powiatu nie zostały przez Radę Powiatu w Jaśle przyjęte. Obecnie realizowane wydatki w obszarze promocji nie wypełniają takiej funkcji, a wręcz ograniczają się do promocji władz samorządowych, a nie Powiatu Jasielskiego. Do czasu przyjęcia przez Radę „Strategii wizerunkowej i promocji Powiatu Jasielskiego" wydatki na ten cel winny być ograniczone do niezbędnego minimum. W budżecie na 2019 r. brak jest możliwości realizacji inicjatyw obywatelskich m.in. poprzez tzw. budżet obywatelski. Niewielką namiastką współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi kościołów i związków wyznaniowych są dotacje przyznawane w ramach konkursów organizowanych przez Starostwo. Na takie zadanie w zakresie organizacji zawodów sportowych została przeznaczona tylko kwota 8.000,00 zł. Zwiększenie tej kwoty do 26.000,00 zł winno sprzyjać zwiększonej aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, zwiększy liczbę podmiotów za interesowanych tą formą popularyzacji współzawodnictwa sportowego. Na organizację imprez o charakterze kulturalnym skierowanym do dzieci, młodzieży i osób starszych w budżecie zagwarantowano kwotę 8.000,00 zł Tak małe środki nie pozwolą na realizację tego priorytetowego zadania własnego powiatu na właściwym poziomie. Zwiększenie wydatków w tym obszarze do kwoty 25.000,00 zł. pozwoli na uatrakcyjnienie oferty kierowanej przez samorząd do organizacji pozarządowych i wydatnie wpłynie na poszerzenie oferty z zakresu kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz na zorganizowanie imprez na właściwym poziomie przez podmioty ubiegające się w konkursie organizowanym przez Zarząd Powiatu o dotację na organizację tych wydarzeń. W budżecie na 2019 rok na bieżące utrzymanie i remonty obiektów mostowych zaplanowano wydatki w wysokości 180.000,00 zł (wydatki na tym samym poziomie jaki przewidywał plan na 2018 rok) i bieżące utrzymanie dróg powiatowych 650.000,00 zł (tutaj następu je nieznaczny wzrost w stosunku do planu na 2018 rok). Muszą niepokoić planowane bardzo niskie nakłady na bieżącą eksploatację i utrzymanie dróg powiatowych, które nie gwarantują utrzymania tych dróg w dobrym stanie technicznym i narażają samorząd powiatowy na wyższe wydatki z tytułu ich remontów spowodowanych nieprawidłową eksploatacją np. z tytułu: renowacji rowów, ścinki poboczy, koszenia poboczy, na które zaplanowano wydatki w ciągu całego roku kalendarzowego w wysokości 3.000,00 zł. Zwiększenie wydatków o 35.000,00 zł do łącznej kwoty 225.000,00 zł jest w pełni zasadne i pozwoli w przyszłości uniknąć większych wydatków.

Radny Jan Muzyka - Panią Radną Woźniak bardzo cenię, za to, że chce wspierać sport, ja również. Natomiast Pani chce zabierać pieniądze ze sportu i dawać na sport. Przypomnę tylko, że 29 tys. zł jest na tym paragrafie, gdzie dodatkowo organizujemy w tym roku Bieg Beskidnika na nartach. Również dzieci i młodzież od 12 roku życia mogą tam startować i to znakomita popularyzacja tej dyscypliny sportu oraz ożywienie terenów w okolicach Folusza i zjazdów Mareszka itd. Ma to szansę, aby być bardzo dobrą imprezą, jeżeli tylko śnieg pozostanie do tego czasu, kiedy ten bieg mamy organizować. Druga rzecz Pan Jan Urban i Radny Krzysztof Buba bardzo chcą się zajmować rondami, gdy jutro musimy zawieźć wniosek do Warszawy dotyczący znacznie ważniejszej inwestycji, przynajmniej dla mnie i dla powiatu. To jest droga, na której w tamtym roku była wymiana nawierzchni na odcinku 1 km do torów. Ta inwestycja nie po to jest, aby wymienić tylko do torów kolejowych tylko trzeba wymienić dalszy ciąg. W dalszym ciągu jest most, który ma tonaż 20 ton i żadne auto ciężarowe nie może przez ten most przejechać. Są tam zakłady pracy, do których te TIR-y nie mogą dojechać i tym powinniśmy zająć się na tą chwilę. Są przecież stałe komisje Rady Powiatu do których można zgłosić te wnioski i tam rozpatrzeć. Być może wtedy na Sesję wypracujemy jakieś wspólne wnioski do realizacji. Wnoszę o odrzucenie wszystkich wniosków w całości.
Radny Jan Urban - jest jedna prosta kwestia, wiem, że odrzucicie te wnioski w całości, ale chodzi mi o jedną prostą rzecz. Wcale nie widziałem, aby Pan Krzysztof Buba ściągał z tej kwoty, która jest przeznaczona na projekt, o którym mówi Pan Jan Muzyka. Rozumiem to, ale z tego co wiem to Pan Krzysztof Buba nie ruszał pieniędzy, na które Państwo jutro pojedziecie składać wniosek. Ja tylko poparłem ten wniosek i w uzasadnieniu pokazałem, że dobrze by było się pochylić nad inwestycjami w mieście. Jeżeli są pieniądze do ściągnięcia z rezerwy z Warszawy to jest dla mnie „oczywista oczywistość”. Trzeba próbować, ale chciałem się odnieść tylko do tego co powiedziałeś. Propozycja Pana Buby dotycząca ściągnięcia i przeznaczenia środków na ronda była zupełnie z innych środków, z innego zadana. Przewodniczący oznajmił, że dyskusja była zamknięta oraz przeszedł do głosowania wniosku Radnego Jana Muzyki w sprawie odrzucenia wszystkich złożonych wniosków w całości.
Radna Dorota Woźniak - na Bieg Beskidnika jest przeznaczone 10 tys. zł. Jest to całkiem przyzwoita kwota, natomiast jeżeli chodzi o moje wnioski to ściągnęłam głównie z promocji z nagród i dyplomów, bo tak jak mówiłam poprzednim razem bez nagród da się przeżyć, jeżeli jest zorganizowana impreza sportowa.

Przewodniczący zarządził głosowanie wniosku Radnego Jana Muzyki w sprawie odrzucenia wszystkich złożonych wniosków w całości.
W głosowaniu brało udział 21 Radnych.
- za przyjęciem wniosku głosowało 12 Radnych.
- przeciw przyjęciu wniosku głosowało 9 Radnych.
Wnioski zostały odrzucone.

Przewodniczący przeszedł do głosowania podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2019 r. (Druk 26 z autopoprawką).
W głosowaniu brało udział 21 Radnych.
- za przyjęciem uchwały głosowało 16 Radnych.
- przeciw przyjęciu uchwały głosowało 4 Radnych.
- wstrzymał się od głosu 1 Radny.
Uchwała została podjęta.

6. b) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016 – 2027 (Druk nr 27).
Przewodniczący oddał głos Pani Teresie Połeć – Skarbnikowi Powiatu i poprosił o omówienie przedłożonego Radzie projektu Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016-2027.
Pani Skarbnik omówiła przedłożony projekt Uchwały.
Przewodniczący Robert Snoch otworzył dyskusję oraz poprosił o opinie Komisje Stałe Rady Powiatu.
Przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Jan Czajka – Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu Sławomir Madejczyk - jednogłośnie został przyjęty projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016-2027.
Radny Franciszek Miśkowicz - zgodnie z tą informacją, którą Pani Skarbnik przedstawiła, te kwoty wynikają ze złożonych wniosków do PROW-u, natomiast ostateczne kwoty będą po rozstrzygnięciu przetargów, które będzie organizował Powiat. Co będzie, gdy kwoty po przetargowe będą wyższe od zakładanych w projekcie?
Skarbnik Powiatu Teresa Połeć - kwoty, które zostały zawarte w poszczególnych zadaniach wynikają nie tylko z wyliczeń, które były sporządzane w oparciu o dokumentację przed wnioskową. W Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 2015 roku, zostało określone, że maksymalną kwotą, którą można przeznaczyć na tego typu projekty to jest 800 euro na ha na prace scaleniowe i 2000 euro na ha na prace po scaleniowe. Dlatego Wydział Geodezji w porozumieniu z komórkami Marszałka Województwa przygotowując obliczenia szacunkowe do projektu opierali się na wyliczeniach robionych na terenie innych samorządów, gdzie tego typu prace są już prowadzone. Przyjęto zasadę maksymalnych kwot. To znaczy, że liczy się, że te kwoty będą niższe. Odpowiadając na pytanie Radnego - będzie tak jak w przypadku każdego innego realizowanego przez powiat projektu. Przystępując do każdego z projektów bierzemy pod uwagę, że nie będziemy musieli dołożyć do niego nic po za wymaganym 15, 10 i 5 %. W trakcie realizacji poszczególnych projektów dopiero wychodzą inne rozwiązania czy problemy. Natomiast dzisiaj trudno powiedzieć, jakie będą ceny, jak będą wyglądać przetargi w 2021 czy w 2022 roku. Ponieważ prace scaleniowe, te które będą prowadzone przez pierwsze 3 lata to są prace dedykowane, czyli nie będzie się w drodze przetargu wybierać firm geodezyjnych. Jedyną jednostką powołaną do tego typu prac jest Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych, czyli na pewno nie będą droższe, ponieważ muszą się w tej kwocie zmieścić, gdyż jest to warunek realizacji tego typu projektów. Natomiast na tę drugą część, na którą powiat będzie musiał ogłosić przetarg i dotyczy prac po scaleniowych, zadziała prawo rynku i możliwość dostępu dużej ilości firm. Natomiast trudno mi dzisiaj powiedzieć, czy będziemy musieli cokolwiek dołożyć czy wręcz odwrotnie.
Radny Janusz Przetacznik - pytanie będzie skierowane do Pana Naczelnika. Natomiast chciałbym nawiązać do samej idei dotyczące scalenia. Jak najbardziej powinniśmy spróbować uruchomić, może to będzie przykład dla pozostałych gmin. Jeżeli jest tego typu szansa, aczkolwiek obawy są i dotyczą realnych i rzeczywistych kosztów jakie będą wynikać, kiedy już zaczniemy wdrażać te elementy przygotowawcze przez jednostkę specjalistyczną przygotowaną przez samorząd. Moje pytanie, z kim i kiedy będzie zawierał Powiat Jasielski umowę? I czy ta umowa będzie w tym wypadku już w kwotach w PLN (złotych), czy będzie można zawierać ją w kwotach maksymalnych, czyli w euro? Wtedy ewentualnie jest możliwość aktualizowania wysokości kwoty wg aktualnej wartości euro. Tej sytuacji nie znam, ponieważ to co Pani Skarbnik powiedziała, rok 2022 z punktu widzenia Wieloletniej Prognozy jest bardzo napięty, jeżeli nam się rozstrzygnięcia przetargowe „zachwieją” to może być w tym momencie sytuacja dość skomplikowana z punktu widzenia utrzymania bieżących płynności Powiatu. Natomiast jak najbardziej uważam, że powinniśmy zaryzykować. Niemniej jednak jedna rzecz budzi moje obawy. Podejmujemy dość istotne zobowiązania i decyzje dotyczącą pewnego obszaru powiatu. I w formie, w tym wypadku uchwały dotyczącej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, następne uchwały będą dotyczyć zabezpieczenia wekslowego do pełnej kwoty. Przypomnijmy, że zabezpieczenie wekslowe będzie do wykonania w tej wysokości w jakiej zabezpieczymy. My na podstawie tej uchwały mamy podejmować zobowiązania dotyczące 5 lat bez tych dodatkowych informacji, a których nam tutaj nie przekazała Pani Skarbnik czy Pan Radny Jan Muzyka. Z kim zawieramy umowę i kiedy? Tak jak Pani Skarbnik powiedziała w tym przypadku „płaczemy i płacimy” jeżeli chodzi o końcowe rozstrzygnięcia. Wyjątkiem jest Szpital Jasielski, który dostaje pieniądze z budżetu, nawet jeżeli „zawali” umowę o dotację.
Radny Grzegorz Pers - zdajemy sobie sprawę jak przy każdym projekcie, że są pewne zagrożenia i znaki zapytania, występować zawsze będą. Natomiast z tego co rozmawiałem z Panią Skarbnik na posiedzeniach Komisji takie projekty były przeprowadzane już w niektórych powiatach Województwa Podkarpackiego. Wiadomo, że ceny usług geodezyjnych ciężko przewidzieć, natomiast w tych kwotach mniej więcej się mieszczono. Popatrzmy też o tych ułatwieniach, drogi dojazdowe do pól, scalenia. Pan Radny Przetacznik prowadzi inwestycje i wie, że w takich sytuacjach to są duże ułatwienia. Szanowni Państwo „darowanemu koniowi nie patrzy się w zęby”, skoro jest szansa sięgnąć po dużą kwotę środków zewnętrznych to nawet jeżeli trzeba będzie dopłacić 5 % to myślę, że Wysoka Rada pochyli się nad tym tematem i wójt ewentualnie będzie partycypował w kosztach, a my też będziemy mieć pilotażowy program, bo gdyby jeszcze takie środki zewnętrzne były to myślę, że dla rolników i mieszkańców nie tylko gminy Tarnowiec, ale Powiatu Jasielskiego na przyszłość to będzie jakaś szansa. Prosiłbym o poparcie tego punktu.
Radny Jan Urban - myślę, że wszyscy jesteśmy zgodni co do idei. Nie wiem, czy Państwo zwrócili uwagę, że to nie jest łatwy proces społeczny, zważywszy na przywiązanie do tego kawałka ziemi. Może na tym dużo zyskać społeczność lokalna. Natomiast musimy się liczyć z tym, że zawsze będzie istniało w drugim etapie ryzyko dołożenia środków z budżetu Powiatu. W tym momencie jak już będziemy na końcu drogi, że jeżeli drugi etap się okaże droższy niż dostajemy pieniążki to trzeba będzie wyłożyć z funduszy naszych własnych powiatowych. Czy tak jest Pani Skarbnik?
Skarbnik Teresa Połeć - odpowiedziała na pytanie Panu Radnemu Janowi Urbanowi oraz nawiązała do wypowiedzi Radnego Janusza Przetacznika i odpowiedziała, że wartość umów jest w polskich złotych i jest o wartość stała.
Członek Zarządu Powiatu Jan Muzyka - zadał pytanie skierowane do Naczelnika Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości Pana Mariusza Pabisza - co będzie, jeżeli koszty będą większe? Czy można regulować zakres prac oraz czy można ograniczyć zakres prac?
Naczelnik Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości Mariusz Pabisz - odpowiedział, że prace, które będą realizowane będą dostosowywane do kosztów, ponieważ nie wiadomo tak na prawdę jakie będą ceny za parę lat. Jeżeli ceny wzrosną, wtedy będzie robionych więcej dróg gruntowych, a mniej utwardzonych, ponieważ są to drogi dojazdowe w szczególności do pól, więc nie mają takich standardów jak każda inna. Będziemy próbować tak, żeby się w tej kwocie zmieścić.
Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania podjęcia uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016- 2027. (Druk nr 27).
W głosowaniu brało udział 21 radnych.
- za przyjęciem uchwały głosowało 20 radnych,
- wstrzymał się od głosu 1 radny.
Uchwała została podjęta.

6. c) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie dla projektu pn. „Scalanie gruntów wsi Umieszcz gm. Tarnowiec na obszarze 416,59 ha” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. (Druk nr 28).
Radni nie zabrali głosu w dyskusji, więc Przewodniczący zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie podjęcie uchwały.
W głosowaniu brało udział 21 Radnych.
- za przyjęciem uchwały głosowało 21 Radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

6. d). Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie dla projektu pn. „Scalanie gruntów wsi Czeluśnica gm. Tarnowiec na obszarze 311,77ha” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. (Druk nr 29).
Przewodniczący otworzył dyskusję. Radni nie zabrali głosu w dyskusji, więc Przewodniczący zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie podjęcie uchwały.
W głosowaniu brało udział 21 Radnych.
- za przyjęciem uchwały głosowało 21 Radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

6. e) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie dla projektu pn. „Scalanie gruntów wsi Gąsówka gm. Tarnowiec na obszarze 192,37ha” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. (Druk nr 30).
Przewodniczący otworzył dyskusję. Radni nie zabrali głosu w dyskusji, więc Przewodniczący zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie podjęcie uchwały.
W głosowaniu brało udział 21 Radnych.
- za przyjęciem uchwały głosowało 21 Radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

6. f) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. (Druk nr 31).
Przewodniczący oznajmił, że jest to sprawa porządkująca, bowiem Wojewoda wyznaczył nowego przedstawiciela Wojewody do tej komisji, Pana Wojciecha Zająca.
Przewodniczący otworzył dyskusję. Radni nie zabrali głosu w dyskusji, więc Przewodniczący zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie podjęcie uchwały.
W głosowaniu brało udział 20 Radnych.
- za przyjęciem uchwały głosowało 20 Radnych.
- nie głosował 1 Radny
Uchwała została podjęta.

6. g) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Szpitalowi Specjalistycznemu w Jaśle (Druk nr 32).
Starosta Jasielski Adam Pawluś - umowa z Panem Dyrektorem Szpitala Specjalistycznego w Jaśle wygasła i ze względu na konieczność powołania Komisji Konkursowej, Zarząd stanął na stanowisku, że konieczna jest zmiana w Statucie i przedstawił autopoprawkę i projekt uchwały po autopoprawce, którą radni otrzymali przed sesją.
㤠1
W statucie Szpitala Specjalistycznego w Jaśle, stanowiącym załącznik do uchwały
Nr XLVII/356/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Szpitalowi Specjalistycznemu w Jaśle, wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 10 ust.2:
a) pkt 1 lit. k) otrzymuje brzmienie: „Oddział Otolaryngologiczny i Otolaryngologii Dziecięcej”
b) pkt 2 lit. n) otrzymuje brzmienie: „Poradnia Otolaryngologiczna i Otolaryngologii Dziecięcej”
2) w § 12 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Komisję konkursową na stanowisko Dyrektora powołuje Zarząd Powiatu w Jaśle”
§ 2
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.”

Przewodniczący otwiera dyskusję i prosi o opinię Komisję Społeczną.
Wiceprzewodniczący Jan Urban - Komisja Społeczna rozpatrywała przedmiotowy projekt uchwały wraz z autopoprawką jak była zgłoszona i dostarczona. Co do autopoprawki nie było wątpliwości. Były wątpliwości przy zmianie związanej z tą zaproponowaną zmianą dotyczącą komisji, z tym, że Komisja nie jednogłośnie, ale zaopiniowała pozytywnie.
Radna Dorota Woźniak - na posiedzeniu Komisji Finansowej zapytałam się Pana Starostę skąd ta zmiana, jeżeli chodzi o powoływanie Komisji Konkursowej? Pan Starosta stwierdził, że mamy opinię Radcy Prawnego i ją przedstawił. To jest opinia Kancelarii prawnej, która powoływała się na orzeczenie NSA podając sygnaturę sprawy. Pozwoliłam sobie sprawdzić w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych te wyroki, na które Kancelaria się powołuje. Są one w innej sprawie, ponieważ dotyczą interesu prawnego jednego radnego. Także, to uzasadnienie niekoniecznie jest właściwe. Natomiast szukając już, pozwoliłam sobie wydrukować też wyroki Najwyższego Sądu Naczelnego, gdzie NSA, stwierdza we wszystkich takie same uzasadnienia. Z tych wyroków jednoznacznie wynika, że my jako Rada powinniśmy powołać Komisję Konkursową. Dodatkowo wybierając jeszcze spośród grona członków Komisji przewodniczącego. Natomiast następnie Zarząd Powiatu zarządzeniem swoim ogłasza konkurs i warunki konkursu, które zostaną opracowane przez Komisję Konkursową. Prosiłabym w związku z tym ten punkt zmienić, zostawić dalej tak jak przyjęliśmy to w 2017 roku, zmieniając Statut, że Komisję Konkursową powołuje Rada, ponieważ może to być uchylone przez organ nadzorczy. Przypominam, że w 2017 roku zostało to zmienione. Pan Starosta był już Starostą, ponieważ w poprzednich zapisach też było jako Zarząd i było to nie poprawne. Stąd zmiana i teraz nie wiem, dlaczego zmieniamy na bezprawny zapis.
Radny Janusz Przetacznik - Pani Radna Dorota Woźniak przekazała informacje dotyczące na gruncie orzeczeń, które w tej chwili obowiązują w naszym obrocie prawnym. Natomiast ja chciałbym wrócić do jeszcze jednej rzeczy. Przypomnijmy, że problem związany ze zmianą statutu i nadania statutu Szpitalowi Specjalistycznemu m.in. wziął się z tego, że Komisja Rewizyjna w roku 2015 dokonała kontroli prawidłowości zatrudnienia Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. Z tego pozostał sporządzony materiał, z którym mam nadzieję Pan Starosta, ponieważ nie tylko mówimy historycznie, ale również powinniśmy się odnosić do tego, że jest to ciągłość władzy, się zapoznał. W związku z tym, są pewne decyzje i przede wszystkim ustalenia, w tym również odpowiedzi Zarządu i Starosty dotyczące pewnych elementów związanych z regulowaniem pewnych spraw i wydanych zaleceń pokontrolnych. Przypomnę, że Komisja Rewizyjna zaleciła wtedy Panu Staroście i Zarządowi m.in. kwestię, aby sprawy związane z umową, skorygować i wprowadzić procedury związane z zatrudnianiem i zwalnianiem osób oraz sprawowaniem nadzoru nad działalnością kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu, w tym wyeliminować nieprawidłowości wykazane w niniejszym protokole. Jeżeli będzie taka potrzeba i będzie taka dyskusja protokół mam, gdzie Komisja Rewizyjna i zespół stwierdził nieprawidłowości. Po pierwsze przy zatrudnieniu, powierzaniu obowiązków wypłacaniu nagrody wskazał na uchybienia i te uchybienia miały być wyeliminowane. W tym również w kwestiach związanych ze statutem. Przypominam Panu Staroście i Wysokiej Radzie, że te kwestie były poruszane i stanowiły przedmiot w tym wypadku, kwestii związanych z przygotowaniem projektu zmian Statutu i tak jak Pani Radna Woźniak powiedziała akurat Komisja Rewizyjna dysponowała wyrokami Wojewódzkich i NSA z lat 2010-2013, które zostały kolejno uaktualnione przez wyroki z 2016 roku czy to Wojewódzkiego Sądu w Krakowie czy w Warszawie. Również dysponuję odpowiednimi sygnaturami i sentencjami tych wyroków, z których wynika, że do kompetencji organu stanowiącego należy kwestia powoływania Komisji Konkursowej. Co do tego nie ulega wątpliwości, gdyby takie wątpliwości były to o tym rozmawialiśmy, Wojewoda by nie opublikował Statutu w Dzienniku Urzędowym, tylko wszczął postępowanie w zakresie stwierdzenia niezgodności statutowych uregulowań z obowiązującymi przepisami. Także tutaj temat był jasno wyjaśniony, podchodziliśmy do tego tematu, nad tymi wyrokami pochylaliśmy się i stąd były takie uregulowania. Przypomnę, że podejmując uchwałę dotyczącą nadania statutu i określenia kompetencji m.in. chciałbym Panu Staroście przypomnieć jedną rzecz. Przede wszystkim organ stanowiący ustanawia akty prawa miejscowego, to jest nasza kompetencja tj. art. 12 podpunkt 1 ustawy powiatowej - stanowienie aktów prawa miejscowego. Akty prawa miejscowego, co również podkreśliła Pani Radca Prawny, akurat zmiana statutu stanowi akt prawa miejscowego, należą do wyłącznej kompetencji Rady i w takim razie jeżeli my mamy wątpliwości co nazywamy podmiotem tworzącym, chciałbym powiedzieć, że w Ustawie z 15 kwietnia o działalności leczniczej m. in. mówimy, że statut powinien określać nazwę podmiotu, o którym mowa odpowiadającym rodzajowi i zakresowi udzielanych świadczeń zdrowotnych stąd jest teraz nowelizacja dotycząca kolejnych oddziałów, siedziba podmiotu, cele i zadania podmiotu, organy i strukturę organizacyjną podmiotów w tym zadania, czas trwania kadencji, okoliczności odwołania członków Rady Społecznej, formę prowadzenia działalności gospodarki finansowej. Te sprawy uregulował nasz statut w 2017 roku, po wyjaśnieniach wykazaliśmy jednoznacznie, że Ustawa o działalności leczniczej jest ustawą inną od Ustawy Prawo Oświatowe. Przypomnijmy w Ustawie prawo oświatowe art. 29 ewidentnie stanowi, które czynności jako organu tworzącego szkoły są przypisane dla Zarządu Powiatu bądź Starosty. W Ustawie o działalności leczniczej tego nie ma, to ma regulować Statut i to uregulowaliśmy w Statucie. Panie Starosto jakimś dziwnym trafem nie wnioskujemy, żeby sprawozdań finansowych nie zatwierdzał Zarząd, przypomnijmy, że sprawozdania finansowe zatwierdza Rada. To Rada przyjmuje program naprawczy, a nie Zarząd tak jak było przed nowelizacją ustawy. W związku z tym jednoznacznie określiliśmy w statucie kompetencje organów powiatu. Po pierwsze, organu stanowiącego i po drugie, organu wykonawczego. Stąd wniosek Pani Radnej Doroty Woźniak jest jak najbardziej zasadny i również o podobnej treści taki wniosek złożyłem. Natomiast martwi mnie, Panie Starosto jedna rzecz, którą Pan w dniu dzisiejszym podkreślił i przede wszystkim łamie nasze dotychczasowe ustalenia, a doczytałem się w sprawozdaniu, że Pan wnosi w tym wypadku do Wysokiej Rady o zmianę Statutu. Dowiedzieliśmy, się w sprawozdaniu z działalności z wykonania uchwał Rady Powiatu w Jaśle oraz prac Zarządu, na stronie 5, że Zarząd Powiatu w dniu 18 stycznia 2019 roku podjął decyzję w sprawach - pkt. 4 - zdecydował o zatrudnieniu Pana Michała Burbelki na podstawie umowy o pracę na stanowisku p.o. Dyrektora Specjalistycznego Szpitala w Jaśle na okres 6 miesięcy ustalając jego wynagrodzenie na dotychczasowym poziomie. Tego typu stanowisko jest moim zdaniem, na podstawie również orzeczeń, przekroczeniem kompetencji przez Zarząd i Pana Starostę i w tym momencie, powinien stanowić dodatkowy argument, aby Wysoka Rada wzięła pod uwagę wniosek wcześniej złożony przez grupę Radnych o odwołanie Pana Starosty z pełnionej funkcji, ponieważ w tym wypadku podejmuje Pan działania po pierwsze sprzeczne z prawem po drugie naraża Pan Powiat na dodatkowe wydatki związane z nieprawidłowym zatrudnieniem. Oczywiście w wolnych wnioskach będziemy na ten temat dyskutować i Panu pokażę wyroki w tej sprawie. Musimy jednoznacznie określić czy nadając Statut naszemu szpitalowi jednoznacznie określiliśmy, że w przypadku nieobecności Pana Dyrektora tj. paragraf 12 ust.3 mamy następujące sformułowanie: Podczas nieobecności Dyrektora Szpitala, szpitalem kieruje w kolejności zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa z zastępcom Dyrektora ds. Administracyjno-Ekonomicznej. W związku z powyższym 22 stycznia 2019 roku Pan Starosta powinien wydać świadectwo pracy i z tym dniem Pan Michał Burbelka przestał być Dyrektorem Szpitala. Jego obowiązki pełnią kolejno zastępcy dyrektora wymienieni enumeratywnie w Statucie. Jakiekolwiek powoływanie jest niezgodne z przepisami prawa, gdyż samorząd powiatowy może powierzyć takie obowiązki i zatrudnić tylko po przeprowadzeniu postępowania konkursowego. Ustawa o działalności leczniczej enumeratywnie wylicza, kiedy może nastąpić takie zatrudnienie. W związku z tym, warto o tym wiedzieć i nie popełniać takich błędów. Stąd również proszę się wycofać z tej propozycji dotyczącej zmian Statutu, ponieważ niepotrzebnie brniemy w to, że jesteśmy, czy będziemy samorządem, który popełnia błędy i w istotny sposób narusza prawo.
Starosta Jasielski Adam Pawluś - chciałbym zwrócić uwagę Radnemu, żeby podejmował dyskusję tylko w temacie, który jest procedowany.
Wicestarosta Stanisław Pankiewicz - jeżeli przeanalizujemy te materiały, o których była mowa i Pani Radna Dorota Woźniak mówiła i powoływała się na tą opinię Radcy Prawnego Pana Rafała Kolano właśnie w przedmiocie, gdzie poprzedni Zarząd w 2016 roku wnosił o opracowanie takiej opinii. Dokładnie wracamy do tego co było, dlatego że pomimo tej opinii Wysoka Rada podjęła inną decyzję. Dla mnie rzeczą oczywistą jest, że jeżeli Wysoka Rada rozlicza Zarząd za działalność Szpitala, za efekty pracy Dyrektora Szpitala to jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, że Rada w jakiejś sytuacji potrafi zorganizować, aby powołać Dyrektora takiego jakiego chce narzucić Zarządowi, oczywiście tak się może stać. Dlatego teraz moje pytanie kto kogo ma rozliczać z efektów pracy? Jeżeli Rada postanowi o pełnieniu funkcji przez określoną osobę to teraz pytanie czy Rada rozlicza Zarząd czy Zarząd powinien rozliczać Radę? Jeżeli Zarząd jako organ wykonawczy nie ma wpływu na decyzje związane z pełnieniem urzędu czy funkcji Dyrektora przez określone osoby jako organ wykonawczy no to tutaj moje zdanie jest jednak inne od tego prezentowanego przez Radę. Chciałbym też powiedzieć, że przeanalizowałem sytuację w wielu powiatach i mamy Powiat Strzyżów, Stalowa Wola, Dębica, Sanok, Leżajsk, Mielec, Nisko, jak i również Zarząd Województwa Podkarpackiego, gdzie na stanowisko dyrektorów szpitali Komisje Konkursowe powołuje Zarząd i Zarząd o tym decyduje. Myślę, że chcemy wrócić do tej praktyki, aby ponosząc odpowiedzialność za realizację zadań w zakresie lecznictwa była ta odpowiedzialność wyraźna od samego początku.
Radny Grzegorz Pers - Pan Starosta Stanisław Pankiewicz już wiele argumentów użył i tych argumentów nie będę powtarzał. Powiem tylko tyle, że byłem Radnym Powiatowym w tej kadencji, kiedy te zmiany następowały i te kompetencje zostały przekazane Radzie. Natomiast trzeba sobie powiedzieć, że wtedy był opór Radnych co do takiego rozwiązania i były te same argumenty, które dzisiaj słuchamy, że w zdecydowanej większości samorządów powiatowych wojewódzkich, organ wykonawczy czy Zarząd powołuje Komisję Konkursową. U nas trochę to zostało „postawione na głowie”. Ja nie mówię, że to jest niezgodne z prawem, natomiast to co Pan Starosta Pankiewicz powiedział, że jeśli na jakiś czas Rada wybiera Zarząd to powinna mieć też kompetencje do rozliczenia tego Zarządu z wykonywania swojej funkcji i tak jest w różnych organizacjach, nie tylko w samorządach. Stąd nasz wniosek o poparcie tych zmian w Statucie.
Radny Antoni Zwierzyński - padło tutaj, że w niektórych powiatach, województwach powołuje Komisję Konkursową Zarząd, więc ja przytoczę interpelację poselską jaką złożyła Pani Poseł Beata Małecka - Libera 4 kwietnia 2018 roku, dotyczącą właśnie sprawy powołania Komisji Konkursowych. Kto powołuje, jakie zasady i na temat pracy członków Komisji Konkursowej, kto może w niej być. (Radny przytoczył tą interpelację i uzyskaną odpowiedź na tę interpelacje sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia). Natomiast jeżeli chcemy się z nadzorem wojewódzkim „męczyć”, prawdopodobnie za miesiąc będziemy wracać do tej samej uchwały i będziemy ją uchylać. Ta uchwała trafi pod nadzór Wojewody i zobaczymy jak Wojewoda do tego podejdzie, ale wydaje mi się, że będziemy wracać do tego tematu.
Radny Jan Urban - nie rozumiem, czemu to ma służyć? Mam prawo nie rozumieć, skoro macie Państwo większość, macie realny wpływ na to. Więc czego wy się boicie? Są na tej sali po drugiej stronie Radni, którzy głosowali za tą zmianą w Statucie. Nie ma tutaj jakiegoś „warcholstwa”, które by mieszało sytuację. Z radnymi z poprzedniej kadencji, którzy siedzą po drugiej stronie uchwaliliśmy tę zmianę w Statucie. Była ona ucywilizowana, skoro dla Państwa nie mają znaczenia przytoczone wyroki NSA z listopada 2018 roku. Skoro macie interpretację przedstawiciela waszego rządu, Wiceministra Zdrowia dobrej zmiany, która jednoznacznie określa, że jest to plenipotencja organu stanowiącego. Skoro macie większość to czemu nie cywilizujemy pewnych rzeczy i czemu ma ta zmiana służyć? Przed chwilą kolega Radny przytoczył słowa Wiceminister Zdrowia, która jednoznacznie o tym mówi. Skoro macie Państwo możliwość wpływania, nikt nie dyskutuje na temat zmian w Statucie, które wprowadza dodatkowe rzeczy w postaci oddziałów, zmian itp. rzeczy, bo to służy rozwojowi Szpitala. Z uporem lepszej sprawy przegłosujecie takie rozwiązanie, gdzie nawet wołanie i pokazywanie wyroków NSA i odpowiedzi na interpelację przez Wiceministra Zdrowia Rządu obecnego jasno wskazuje. To jest dla mnie dziwne i nie zrozumiałe.
Radna Dorota Woźniak - odniosę się do tej zmiany w 2017 roku, ponieważ nie pamiętam tych argumentów, które były przy zmianie Statutu. Natomiast pamiętam, że zwrócił nam uwagę Pan Radny Janusz Przetacznik, że zapisy są nieprawidłowe. Podejrzewam, że z niechęcią, ale zmieniliśmy ten zapis. I tak jak mówił Jan Urban, niczemu to nie służy, bo macie państwo większość i naprawdę tę komisję możecie sobie wybrać jaką chcecie, a zmiana po to aby nam nadzór Wojewody uchylił ten zapis jest bez sensu według mnie. Proszę jeszcze raz przemyśleć tą sprawę. Zwłaszcza, że Pani Minister Zdrowia też stoi na takim stanowisku jak wszystkie wyroki NSA.
Radny Grzegorz Pers - wydaje mi się, że tu jest spór o opinie prawne, na stanowiska itd. Otóż szanowni Państwo jakbyście wzięli samorządy w Polsce, procentowo tak jak robią sondaże. Jakbyście zobaczyli jakie organy powołują Komisje Konkursowe, czy wykonawcze czy uchwałodawcze to w zdecydowanej większości organy wykonawcze. Tak się dzieje w Szpitalu Wojewódzkim w Krośnie w samorządach powiatowych, to w takim razie tam nie ma prawników? To są stanowiska i opinie prawne. Uważam, że i tak i tak jest dobrze, bo skoro rok temu powoływano Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Krośnie i służby prawne Urzędu Marszałkowskiego opiniowały, no to Szanowni Państwo to są tylko stanowiska i opinie prawne. My chcemy uporządkować sprawy w samorządzie na przyszłość.
Radny Janusz Przetacznik - ponieważ porządkujemy pewne sprawy na przyszłość to ja jeszcze raz przypomnę historię, że w roku 2015 zwróciliśmy uwagę na pewne nieprawidłowości, aby to uporządkować na przyszłość, ponieważ kadencja Dyrektora miała upłynąć 22 stycznia 2019 roku, więc mieliśmy na to trochę czasu. A dzisiaj Pan Radny Grzegorz Pers nazywa odpowiedź na interpelacje stanowiskiem, my też mówimy, to jest tylko jedna opinia. Nowelizacja w roku 2017 i nadanie nowego brzmienia statutu - wzięliśmy pod uwagę wszystkie argumenty za i przeciw dotyczące rozstrzygnięć, a przede wszystkim powoływaliśmy się na rozstrzygnięcia Sądów Administracyjnych. To o czym mówi Pan Radny Grzegorz Pers, miałbym jedną uwagę. Bardzo proszę, jeżeli Pan robi przegląd dotyczący statutów poszczególnych podmiotów prowadzących działalność leczniczą, proszę zwrócić uwagę, kiedy były te statuty nadawane. Z chwilą nowelizacji tak jak myśmy to zrobili 17 grudnia 2017 roku, powoływaliśmy się na aktualne orzeczenia i na aktualne wytyczne w tej sprawie. To nie jest już stanowisko czy opinia, bo taka opinia Radcy Prawnego czy Kancelarii Prawnej jest tylko opinią, która ma pomóc podjąć decyzje Wysokiej Rady. Wysoka Rada tę opinię znała, jak również rozstrzygnięcia sądowe i na tej podstawie zdecydowała, że kompetencje do powołania Komisji Konkursowej przysługuje organowi stanowiącemu. Jeżeli mamy mówić coś na przyszłość to właśnie to zrobiliśmy w roku 2017, a nie teraz na potrzeby tej chwili. Zgodnie z rozporządzeniem po upływie kadencji obecnego Dyrektora w terminie do 2 miesięcy, powinniśmy powołać Komisję Konkursową, stanowi o tym paragraf 3 ust.2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 roku. W związku z tym „nie ściemniajmy” mówiąc kolokwialnie, że to jest na potrzeby przyszłości, nie to jest na potrzeby tej chwili, ponieważ na potrzeby przyszłościowe znowelizowaliśmy Statut w roku 2017 nadając jego nowe brzmienie, do którego organ nadzorczy, czyli Wojewoda Podkarpacki nie miał żadnych uwag ani zastrzeżeń i ten Statut został opublikowany i stanowi akt prawa miejscowego. To organ stanowiący nadając Statut określił wszystkie te regulacje, które ma stanowić statut. Wskazał m.in. co należy rozumieć przez podmiot tworzący i w jaki sposób pewne decyzje są rozstrzygane. Mówimy o programie naprawczym, o sprawozdaniu, także powoływaniu komisji konkursowej. O tym mówi również art.12 Ustawy o samorządzie powiatowym. Wskazywałem, że kompetencje dla Zarządu i Powiatu ustanowił prawodawca, ale w ustawie oświatowej, gdzie enumeratywnie wskazał, że plenipotencje do powoływania komisji konkursowej posiada Zarząd Powiatu, ale w przypadku szkół, natomiast nie podmiotów prowadzących działalność leczniczą. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię wypowiedzi Pana Starosty, to Pan Starosta rekomendując wprowadzenie tej zmiany, podał, że kadencja Michała Burbelki wygasła i trzeba w tej chwili podejmować kolejne decyzje i ja tylko nawiązałem do Pana wypowiedzi wskazując na informację w sprawozdaniu Zarządu.
Radna Dorota Woźniak - ad vocem do Pana Radnego Persa, nie powoływałam się na stanowiska czy opinie, ale właśnie na wyroki NSA, a wyroki mają troszkę inną wagę, także prosiłabym o uwzględnienie tego. Ponieważ tak jak powiedział Radny Przetacznik, skoro w 2017 roku zrobiliśmy już zmiany w statucie posiłkując się oprócz aktów prawnych, czyli rozporządzenia Ministra Zdrowia czy ustawy o działalności leczniczej, a także posiłkując się właśnie wyrokami NSA w ciągu tych lat od obowiązywania tych aktów prawnych, więc na pewno Statut szpitala jest dobry i w tym punkcie spełnia wszystkie przesłanki prawa. Jeżeli Państwo będziecie chcieli to zmienić to oczywiście to zrobicie, ale apelowałabym, żeby zostawić to, bo jest umocowane prawnie właściwie.
Radny Ryszard Lisowski - zgłaszam wniosek o zakończenie dyskusji.
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek Radnego Ryszarda Lisowskiego o zakończenie dyskusji.
W głosowaniu brało udział 20 Radnych.
- za przyjęciem wniosku głosowało 15 Radnych.
- przeciw przyjęciu wniosku głosowało 5 Radnych,
- nie głosował 1 Radny.
Wniosek został przyjęty.

Przewodniczący Jan Czajka - do Komisji Wnioskowej wpłynął wniosek Pana Radnego Janusza Przetacznika o treści:
„W projekcie uchwały Rady Powiatu w Jaśle zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Szpitalowi Specjalistycznemu w Jaśle - druk nr 32 wraz autopoprawką Zarządu Powiatu w Jaśle wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 skreśla się poprawkę o treści:
„§12 ust.7 otrzymuje brzmienie: „7. Komisję konkursową na stanowisko Dyrektora powołuje Zarząd Powiatu w Jaśle.”
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek Radnego Janusza Przetacznika o skreślenie w projekcie uchwały Rady Powiatu w sprawie nadania statutu Szpitalowi Specjalistycznemu w Jaśle zapisu „Komisję Konkursową na stanowisko Dyrektora powołuje Zarząd Powiatu w Jaśle”.
W głosowaniu brało udział 20 Radnych.
- za przyjęciem wniosku głosowało 9 Radnych,
- przeciw przyjęciu wniosku głosowało 10 Radnych,
- wstrzymał się 1 Radny.
Wniosek nie został przyjęty.

Przewodniczący poddał pod głosowanie podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Szpitalowi Specjalistycznemu w Jaśle z autopoprawką.
W głosowaniu brało udział 20 Radnych.
- za przyjęciem uchwały głosowało 10 Radnych,
- przeciw przyjęciu uchwały głosowało 8 Radnych,
- wstrzymało się od głosu 2 Radnych.
Uchwała została podjęta.

6. h) Podjęcie w sprawie zatwierdzenia planu pracy stałych komisji Rady Powiatu w Jaśle na 2019 r. (Druk nr 35).
Radni nie zabrali głosu w dyskusji, więc Przewodniczący zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu brało udział 19 Radnych.
- za przyjęciem uchwały głosowało 18 Radnych.
- wstrzymał się od głosu 1 Radny.
Uchwała została podjęta.

Na Sesję przybyli zaproszeni goście z Ochotniczej Straży Pożarnej w Święcanach, którzy promują Powiat Jasielski. W dniu 3 lutego 2019 roku w Katowicach odbyły się Mistrzostwa Polski w biegu po schodach Altus Cup. Organizatorem zawodów było Stowarzyszenie Biegów Górskich. W zawodach brało udział 200 zawodników. W ramach zawodów zorganizowano także Mistrzostwa Polski Strażaków oraz Drużynowe Mistrzostwa Polski Strażaków OSP w biegu po schodach. Zawody odbyły się w wieżowcu Altus, gdzie na zawodników czekało pokonania 33 pietra. Start odbywał się co 30 sekund. Najlepszym zawodnikiem spośród strażaków okazał się członek OSP Święcany dh Bartosz Maciejowski, który zajął pierwsze miejsce, 3 miejsce zajął dh Tomasz Kurek, 4 miejsce zajął dh Karol Okarma, 6 miejsce zajął dh Jakub Sokulski, natomiast 9 miejsce dh Mateusz Kozłecki. Drużynowo jednostka zajęła pierwsze miejsce. W kategorii wiekowej M30 OSP 2 miejsce zajął dh Mateusz Kozłecki, ponadto w kategorii open M20 2 miejsce zajął dh Bartosz Maciejowski.
Zostały przygotowane upominki dla zawodników od Starosty Jasielskiego Adama Pawlusia oraz Posła Bogdana Rzońcy.

Przewodniczący ogłasza 10 min przerwy.
Przewodniczący wznawia obrady po przerwie VII Sesji Rady Powiatu w Jaśle.

Ad.7. Sprawozdanie Starosty Jasielskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2018 roku. Radni otrzymali sprawozdanie w materiałach na sesję. (Druk nr 33).
Nie było żadnych pytań radnych do sprawozdania.

Ad. 8. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansów zawodowych w szkołach prowadzonych przez Powiat Jasielski (Druk nr 34). Radni otrzymali sprawozdanie w materiałach na sesję.
Nie było żadnych pytań do Naczelnika Wydziału Edukacji.

Ad. 9. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
Radny Janusz Przetacznik - tak jak już przy okazji kwestii statutowej, wskazywałem, że przeczytałem z dużym zaskoczeniem informację na stronie 5, z prac Zarządu Powiatu, że w dniu 18 stycznia 2019 roku podjął Zarząd decyzję i zdecydował o zatrudnieniu Pana Michała Burbelki na podstawie umowy o pracę na stanowisku p.o. Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na okres 6 miesięcy ustalając jego wynagrodzenie na dotychczasowym poziomie. Ponieważ jesteśmy wszyscy, jak tu się okazuje samymi legalistami, w związku z tym działamy tylko i wyłącznie na podstawie prawa, w takim razie mam pytanie do Pana Starosty, aby podał mi podstawę prawną podjęcia przez Zarząd Powiatu takiej decyzji. Po drugie tak jak mówił niejednokrotnie Pan Starosta Pankiewicz, że wracamy często do kwestii historycznej, przypomnijmy, że Dyrektor należy do osób publicznych, w związku z tym wynagrodzenie dyrektora ma być podane do publicznej wiadomości. Reguluje to Ustawa o wynagrodzeniu osób pełniących funkcje publiczne. O tym również informowaliśmy jako Komisja Rewizyjna. W związku z tym taka informacja składana do Radnych, którzy nie mają informacji jaka to jest wysokość wynagrodzenia powinna być jasno określona oraz wszystkie kwestie z nawiązaniem bądź rozwiązaniem stosunku pracy. Wskazywaliśmy to w ramach pewnych niedoskonałości pracy Zarządu jako organu wykonawczego. Tak jak wspomniałem ustawa o działalności leczniczej enumeratywnie wylicza zakres, kiedy Zarząd może zatrudnić lub zwolnić, bądź powierzyć obowiązki. Kwestie te jednoznacznie reguluje Ustawa i nie ma Zarząd takich kompetencji i takich uprawnień, aby bez postępowania konkursowego zatrudniać kogokolwiek. Wskazywaliśmy na te nieprawidłowości dotyczące powierzenia obowiązków. Jeżeli jeszcze popatrzymy na Kodeks Pracy i zastanowimy się co to znaczy, kiedy i na jak długi okres czasu możemy powierzyć komuś obowiązki. Ktoś kto kiedykolwiek podejmował decyzje kadrowe o tym doskonale wie, że na 6 miesięcy można powierzyć obowiązki tylko i wyłącznie na przełomie roku, czyli od 1 października do 31 marca, ponieważ wypełnianie obowiązków przez okres dłuższy niż 3 miesiące jest już niezgodne z Kodeksem Pracy. Myślę, że warto o tym pamiętać i wiedzieć, w związku z tym, jeżeli nastąpiło zatrudnienie to takich kompetencji Pan Starosta i Zarząd nie miał. Dlatego prosiłbym, aby te kwestie szczegółowo wyjaśnić i podać podstawę prawną. Prosiłbym o przekazanie uchwały określającej te zasady oraz uszczegółowienie jakie wynagrodzenie otrzymał Michał Burbelka. Będzie to o tyle istotne, aby można było prowadzić dalsze postępowanie. Tak jak już wspomniałem statut przewiduje kto pod nieobecność Dyrektora pełni obowiązki. Przypominam, że tego typu kwestie rozstrzygał sąd, również na przykładzie w tym wypadku szpitala wojewódzkiego i wydał stosowny wyrok, że Zarząd nie ma takich kompetencji i jednocześnie stwierdzając, że tego typu decyzje Zarząd podejmuje bez podstawy prawnej. Instytucja powierzenia pełnienia obowiązków bądź zatrudnienie p.o. nie znajduje oparcia w przepisach. Powierzenie obowiązków kierownika podmiotu prowadzącego działalność leczniczą nie można uznać za sposób nawiązania stosunku pracy o którym mowa w art. 49 ustawy o działalności leczniczej. Trzeba powiedzieć, że te sprawy dotyczą kwestii przeprowadzenia konkursu. Obsadzanie stanowiska kierowniczego w placówce musi zawsze nastąpić przy zachowaniu ustawowych wymagań, to jest po przeprowadzeniu konkursu. O tym jednoznacznie informowaliśmy, tak jak o tym stanowi statut. Chciałbym jeszcze wskazać na jedną rzecz, że Dyrektor szpitala pełni swoje obowiązki przy pomocy zastępców. Statut przewiduje takie sytuacje, że należy się podzielić odpowiedzialnością w zakresie sprawowania władzy. Wakat na stanowisku kierownika podmiotu leczniczego nie powoduje automatycznie unieważnienia udzielonych przez niego upoważnień, czyli osoba pełniąca funkcję kierownika podmiotu udziela upoważnienia nie w swoim imieniu jako osoby fizycznej, ale jako organ administracji publicznej. Przypomnijmy, że są to powołani zastępcy dyrektora, nie słyszałem, aby cokolwiek się zmieniło. Czekam na te informację przed podjęciem dalszych kroków, natomiast chciałbym poinformować Wysoką Radę, że te działania są podjęte wbrew obowiązującym przepisom.

Ad.10. Interpelacje.
Radny Janusz Przetacznik - wielokrotnie zgłaszałem się i prosiłem, tak jako przewodniczący Komisji, jak i jako Radny, aby otrzymać umowy związane z dotacją. Składam interpelację dotyczącą przekazania umów na udzielenie dotacji, czyli pomoc publiczną, na realizację zadania publicznego zawartych z województwem podkarpackim, na realizacje drogi 992 na terenie miasta Jasła. W swojej interpelacji przede wszystkim cytuję kwestie związane z tym, że w odróżnieniu od dotacji podmiotowych oraz przedmiotowych, które służą dofinansowaniu bądź do określonego podmiotu lub określonej działalności. Ze środków przekazywanych w formie dotacji celowych można dofinansować lub sfinansować w całości realizację zadania publicznego, scedowanego na beneficjenta środków publicznych. W związku z powyższym rozliczenie dotacji celowej wymaga wykazania, że zakładany cel w postaci zadania publicznego został zrealizowany, a otrzymane środki publiczne przeznaczono na sfinansowanie związanych z nim wydatków. 12 września 2017 roku Rada Powiatu jednomyślnie podjęła uchwałę Nr 48/309 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla województwa podkarpackiego i w tej uchwale z 2017 roku przyjęliśmy tą pomoc w wysokości 700 tys. zakładając po 100 tys. w roku 2017, 2018 i 2019 roku 500 tys. Następnie podejmowaliśmy uchwały zmieniające poprzez uchwałę budżetową, które zwiększały pomoc w roku 2018 do kwoty 400 tys. i tak jak Państwo pamiętacie mieliśmy kwestie związane ze zwiększeniem pomocy z pierwotnych 500 000 później na 850 000. To wszystko opisałem w swojej interpretacji. pod moją interpelacją. Zadaje Panu Staroście pytanie: czy w takim razie zostały zawarte, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia o finansach publicznych oraz na podstawie paragrafu drugiego cytowanej uchwały z września i kolejnych uchwał umowy z województwem podkarpackim na realizacje zadania publicznego budowa nowego odcinka drogi 992 w miejscowości Jasło, w której zostały szczegółowo określone warunki pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia przekazanych środków finansowych. Jeżeli tak to do odpowiedzi proszę dołączyć kserokopię umowy. Takich pytań mam trzy, dotyczą każdego roku. W przypadku roku 2018, ponieważ nastąpiły tu wydatki dodatkowo do umowy proszę o dołączenie kserokopii, ewentualnie dokumentów potwierdzających wywiązanie się i rozliczenie z dotacji przekazanej w roku 2018, gdyż były to dotacje realizowane w minionym roku kalendarzowym. Mam nadzieję, że po dwóch latach czekania, czyli od 12 września 2017 roku doczekam się tej stosownej umowy.

I N T E R P E L A C J A
„Dotacje celowe to forma wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego stanowiących pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego lub przekazywanych podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, z przeznaczeniem na sfinansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych, związanych z działalnością danej jednostki.W odróżnieniu od dotacji podmiotowych oraz przedmiotowych, które służą dofinansowaniu bądź to określonego podmiotu, bądź też określonej działalności, ze środków przekazywanych w formie dotacji celowych można dofinansować lub sfinansować w całości realizację zadania publicznego, scedowanego na beneficjenta środków publicznych. W związku z powyższym, rozliczenie dotacji celowej wymaga wykazania, że zakładany cel - w postaci zadania publicznego - został zrealizowany, a otrzymane środki publiczne przeznaczono na sfinansowanie związanych z nim wydatków. W dniu 12 września 2017 r. Rada Powiatu w Jaśle jednomyślnie podjęła uchwałę Nr XLIII/309/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego, w której zadeklarowała pomoc powiatowego samorządu (Powiatu Jasielskiego) na realizację zadania pn. „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 w miejscowości Jasło” zapewniając pomoc finansową w trzech kolejnych latach w łącznej wysokości 700.000,00 zł., w tym w 2017 roku – 100.000,00 zł, w 2018 r. – 100.000,00 zł i w 2019 roku – 500.000,00 zł. Zgodnie z treścią § 2 tej uchwały: „Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków finansowych określone zostaną w umowie zawartej między Województwem Podkarpackim a Powiatem Jasielskim.”
Konsekwencją powyższej uchwały była m.in. Uchwała budżetowa Powiatu Jasielskiego na 2018 rok Rady Powiatu w Jaśle Nr XLVII/354/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r., w której Rada Powiatu przyjęła plan wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne (Tabela nr 4), gdzie w dziale 600 rozdział 60013 zostało ujęte zadanie:
1) poz. 1 „Pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pn. „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 w miejscowości Jasło” – kwota 100.000,00 zł.,

Biorąc powyższe pod uwagę kieruję do Pana Starosty następujące pytanie:
1. Czy Powiat Jasielski, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 209 r. o finansach publicznych oraz na podstawie § 2 cytowanej wyżej uchwały Rady Powiatu w Jaśle z dnia 12 września 2017 r., zawarł umowę z Województwem Podkarpackim na realizację zadania publicznego pn. „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 w miejscowości Jasło”, w której zostały szczegółowo określone warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia przekazanych środków finansowych (dotacji)? Jeżeli tak, to do odpowiedzi proszę dołączyć kserokopię tej umowy.

W późniejszych terminach Rada Powiatu w Jaśle, działając na wniosek Zarządu Powiatu w Jaśle dokonywała zmian wyżej wymienionych uchwał kolejnymi podjętymi uchwałami:
a) Nr LI/374/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego (zwiększona pomoc dla Województwa Podkarpackiego do łącznej kwoty 2.000.000,00 zł),
b) Nr LII/376/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2018 rok (zwiększenie pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego w 2018 roku o 300.000,00 zł).
Ponadto w 2019 roku Rada Powiatu w Jaśle podjęła:
a) Uchwałę Nr VI/25/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego (zwiększenie pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego w 2019 roku do kwoty 1.850.000,00 zł),
b) Uchwałę budżetowa Powiatu Jasielskiego na 2019 rok Rady Powiatu w Jaśle Nr VI/26/2019 z dnia 17 stycznia 2019 r. (poz. 1 „Pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pn. „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 w miejscowości Jasło” – kwota 1. 850.000,00 zł).
Biorąc powyższe pod uwagę kieruję do Pana Starosty dwa kolejne pytania:
2. Czy Powiat Jasielski, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 209 r. o finansach publicznych oraz na podstawie identycznie brzmiącego § 2 uchwały Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 marca 2018 r., wprowadził zmiany (podpisał aneks w 2018 roku) do wcześniej zawartej umowy albo zawarł nową umowę z Województwem Podkarpackim na realizację zadania publicznego pn. „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 w miejscowości Jasło”, w której zostały szczegółowo określone warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia przekazanych środków finansowych (dotacji) w 2018 i 2019 roku? Jeżeli tak, to do odpowiedzi proszę dołączyć kserokopię aneksu albo zawartej umowy.
3. Czy Powiat Jasielski, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 209 r. o finansach publicznych oraz na podstawie identycznie brzmiącego § 2 cytowanej wyżej uchwały Rady Powiatu w Jaśle z dnia 17 stycznia 2019 r., wprowadził zmiany (podpisał aneks w 2019 roku) do wcześniej zawartej umowy albo zawarł nową umowę z Województwem Podkarpackim na realizację zadania publicznego pn. „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 w miejscowości Jasło”, w której zostały szczegółowo określone warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia przekazanych środków finansowych (dotacji) w 2019 roku? Jeżeli tak, to do odpowiedzi proszę dołączyć kserokopię aneksu albo zawartej umowy. Ponadto do odpowiedzi proszę o przekazanie kserokopii dokonania rozliczenia i potwierdzenia dokonanych w 2018 roku przelewów dotacji lub ewentualnych zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości”.

Ad.11. Wnioski i zapytania Radnych.
Radna Magdalena Stasiowska złożyła zapytania w formie pisemnej, które brzmią następująco:
„Zwracam się z zapytaniem o:
1. Szczegółowe wyjaśnienia związane z Pana pisemną odpowiedzią znak: T.2c.4271.8.2019 z dnia 29.01.2019 r. na moje zapytania z ostatniej sesji:
1.1. Dlaczego dana gmina ma przejąć obowiązek bieżącego i zimowego utrzymania chodnika, jeżeli ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1454, 1629) stanowi inaczej. Rozdział 3, art. 5.1 ust. 4-obowiązki właścicieli nieruchomości oraz art. 5.4,
1.2. Na jakiej podstawie prawnej Zarząd Powiatu zobowiązuje gminy do współfinansowania zadań Powiatu w proporcji 50/50 %, a nie np. 70/30 %?
1.3. Jakie projekty chodników przy drogach powiatowych w ostatnich latach opracowywane były przez gminy i przez Miasto Jasło?
1.4. W jakiej kwocie i na jakie zadania w ostatnich latach Powiat Jasielski udzielił pomocy finansowej poszczególnym gminom i dla Miasta Jasła na zadania realizowane na drogach gminnych?
2. Czy planowane jest usuwanie piasku przy drogach powiatowych? Jeżeli tak, to proszę o informację w jakim miesiącu będzie on usuwany. Zalegający piach stanowi niebezpieczeństwo zmniejszenia przyczepności kół poruszających się pojazdów. Pan Jerzy Okarma - przewodniczący osiedla Mickiewicza prosił, aby przekazać informację o zalegającym piasku na ul. Jagiełły w Jaśle i prosi o jego usunięcie.
3. Czy Powiat Jasielski planuje usunięcie głębokich uszkodzeń jezdni, które występują po zimie na drogach powiatowych? Obecnie mieszkańcy zgłaszają zły stan nawierzchni w ciągu ulicy A. Mickiewicza w Jaśle, na wysokości cmentarza.

Radna Irena Baciak - do Komisji Wnioskowej wpłynął wniosek Radnej Doroty Woźniak w sprawie zmiany zapisu w Statucie Powiatu Jasielskiego, które brzmi:
„W związku z powtarzającymi się sytuacjami nierejestrowania na pulpicie zgłaszania się radnych do głosu (dotyczy głównie przycisku „ad vocem”) oraz sytuacji nierejestrowania przez system głosu radnego (wskazaniem na tablicę, że nie brał udziału w głosowaniu) wnioskuję o zmianę zapisu w Statucie, że głosowanie przeprowadza się przez naciśnięcie odpowiedniego przycisku oraz podniesienie ręki i zgłaszanie się radnego do głosu następnie poprzez naciśnięcie odpowiedniego przycisku oraz podniesienie ręki. Wniosek zostanie przekazany do Komisji Statutowej.

Radny Janusz Przetacznik - wniosek kieruję do Pana Starosty, a dotyczy on umów o dotacje celowe dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na zadania poz. 46,47,48 oraz zakup sprzętu do szpitala. Wniosek brzmi następująco:

W N I O S E K
Dotyczy: umów o dotacje celowe dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle

1. W nawiązaniu do podjętej przez Radę Powiatu w Jaśle Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2018 rok Rady Powiatu w Jaśle Nr XLVII/354/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. i przyjęciu przez Radę Powiatu planu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne (Tabela nr 4) w dziale 851 rozdział 85111 w ramach dotacji celowych udzielanych przez Powiat Jasielski Szpitalowi Specjalistycznemu w Jaśle na zadania:
2) poz. 46 „Rozbudowa i doposażenie Bloku Operacyjnego oraz Centralnej Sterylizacji Szpitala Specjalistycznego w Jaśle wraz z niezbędną infrastrukturą na rzecz zapewnienia kompleksowej opieki zdrowotnej (dotacja dla Szpital Specjalistycznego w Jaśle)” – kwota 10.620.000,00 zł.,
3) poz. 47 „Modernizacja Szpitala Specjalistycznego w Jaśle” (dotacja dla Szpital Specjalistycznego w Jaśle)” – kwota 1.000.000,00 zł.,
4) poz.48 „Poprawa i zwiększenie dostępu do opieki zdrowotnej w Powiecie Jasielskim i Obwodzie Lwowskim (dotacja dla Szpital Specjalistycznego w Jaśle)” – kwota 1.030.516,00 zł.
oraz
kolejne zadanie wprowadzone uchwałą Nr LIII/380/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2018 rok: „Zakup sprzętu i wyposażenia dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle)” – kwota 600.000,00 zł zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie kserokopii składanych przez Szpital Specjalistyczny w Jaśle wniosków o dotację, ewentualnych opinii merytorycznych wydziałów Starostwa Powiatowego w Jaśle oraz Zarządu Powiatu w Jaśle w sprawie tych wniosków oraz zawartych umów o dotację celową wraz z ewentualnymi aneksami do tych umów, a uwzględniającymi dokonane zmiany uchwały budżetowej wynikające z podjętych, na wniosek Zarządu Powiatu w Jaśle, uchwał:
1) Nr LIII/380/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2018 rok (dział 851, rozdział 8511 – dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle 1.770.000,00 zł),
2) Uchwała Nr LVII/400/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2018 rok,
3) Uchwała Nr LXI/424/2018 z dnia 2 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2018 rok
wraz kserokopią potwierdzenia dokonanych przelewów dotacji lub ewentualnych zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

2. W nawiązaniu do podjętej przez Radę Powiatu w Jaśle Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2019 rok nr VI/26/2019 z dnia 17 stycznia 2019 r. i przyjęciu przez Radę Powiatu planu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne (Tabela nr 4) w dziale 851 rozdział 85111 w ramach dotacji celowych udzielanych przez Powiat Jasielski Szpitalowi Specjalistycznemu w Jaśle na zadania:
1) poz. 30 „Modernizacja Szpitala Specjalistycznego w Jaśle” (dotacja dla Szpital Specjalistycznego w Jaśle)” – kwota 1.600.000,00 zł.,
2) poz. 31 „Budowa pawilonu Oddziału Psychiatrycznego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle” (dotacja dla Szpital Specjalistycznego w Jaśle)” – kwota 200.000,00 zł.,

zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie kserokopii składanych wniosków o dotację, opinii merytorycznych wydziałów Starostwa Powiatowego w Jaśle oraz Zarządu Powiatu w sprawie składanych wniosków przez Szpital oraz zawartych umów o dotację celową.

Ad.12. Sprawy różne.
Starosta Adam Pawluś - chciałbym tylko poinformować, że Zarząd Województwa Podkarpackiego unieważnił przetarg na drogę 992 od ronda do ronda. Postanowił ponownie ogłosić przetarg, więc na dzień dzisiejszy nie mamy takiej informacji, ile to zadanie będzie kosztowało, ale to jest niezwykle ważne zadanie dla miasta Jasła dla Powiatu Jasielskiego i dla południowej części województwa podkarpackiego. Na pewno te środki, które są w budżecie pójdą na to zadanie. Na inne cele na pewno nie pójdą i Województwo Podkarpackie się rozliczy oraz stosowną umowę z nami podpisze. Ale dzisiaj trudno jest stwierdzić jaka będzie ostateczna kwota tego zadania. Oby ten następny przetarg był bardziej korzystny, przypomnę tylko w skrócie, że pierwsze postępowanie było w granicach 26 mln do 39 mln za odcinek 2 km 100 m. Jeszcze jedna dobra wiadomość, pojawiła się szansa na pozyskanie środków na realizacje drogi 993. Jest to droga wojewódzka, obecnie jest w złym stanie. Województwo Podkarpackie ogłosiło przetarg na wykonanie obiektów mostowych na których jest ograniczenie tonażowe. Na rzece Kłopotnicy jest jeden most i na potoku nienazwanym w Pielgrzymce jest drugi most, w tej chwili jest tam ograniczenie do 20 ton, więc wszystkie samochody ciężarowe o nośności powyżej 20 ton, które jadą w kierunku Barwinka od strony Nowego Sącza i Gorlic, muszą przejeżdżać przez Jasło. Mam nadzieję, że ta sytuacja się zmieni, że województwo również uzyska dofinansowanie tak jak i my z rezerwy subwencji. Dodatkowo prowadzimy rozmowy ze Słowakami, żeby wspólnie w ramach środków transgranicznych zrealizować ten odcinek drogi. To może w sposób zdecydowany odciążyć ruch tych pojazdów ciężarowych w zachodniej części powiatu na wschód. Jest taka szansa i czynimy starania. Inwestorem, tak jak i w przypadku drogi 992 będzie samorząd wojewódzki. Mam nadzieję, że obejdzie się bez naszej pomocy finansowej, ale na pewno nie obejdzie się bez pomocy finansowej konkretnych gmin. Są trzy gminy: Dębowiec, Osiek Jasielski i Nowy Żmigród. Prowadzimy z wójtami tych gmin rozmowy, aby się przygotować do tego projektu. Jeszcze w tym roku jest szansa na zrealizowanie tego zadania. Jeżeli są jakieś pytania to mogę odpowiedzieć.
Radny Ryszard Lisowski - na jednym ze spotkań Komisji powiedziałem Panu Radnemu Krzysztofowi Bubie, że będę popierał wszystkie inwestycje, które dotyczą inwestycji drogowych i poprawy bezpieczeństwa użytkowników dróg. Również popieram te ronda, ponieważ jeżeli chodzi o ronda to na pewno uspokajają ruch. To rondo małe, jak najbardziej nie mam tu żadnych zastrzeżeń. Natomiast jeżeli chodzi o rondo mini, to są lepsze rozwiązania np. sygnalizacja świetlna. Prosiłbym Pana Bubę, żeby skierował te wnioski o ronda na Komisję, na której podyskutujemy na ten temat. Rondo mini to jest malutkie, narysowane na jezdni znakami poziomymi lub wyłożone kostką, niewysoko. I bardzo często lokalni kierowcy o tym wiedzą i to szanują, natomiast kierowcy, którzy jadą z zewnątrz często przejeżdżają przez rondo na wprost, ponieważ nie zwracają na niego uwagi. Ja jak najbardziej jestem za jakimś rozwiązaniem, ale prosiłbym skierowanie wniosku na Komisję.

Radny Janusz Przetacznik - chciałbym wrócić do V Sesji Rady Powiatu, na której grupa radnych zgodnie z ustawą złożyła wniosek o odwołanie Starosty. Zgodnie z naszymi przepisami, które nas obowiązują, czyli Ustawą o samorządzie powiatowym, a szczególnie art. 30 ust.3, który stanowi, że rozpatrzenie wniosku o odwołanie Starosty powinno nastąpić nie wcześniej jak po upływie jednego miesiąca od dnia zgłoszenia wniosku. Jest to pierwsza sesja zwołana w trybie zwyczajnym od daty złożenia wniosku w związku z tym termin ustawowy minął. Stąd moje pytanie, dlaczego na tej sesji nie został umieszczony i rozpatrzony wniosek o odwołanie Radnego Adama Pawlusia z funkcji Starosty Jasielskiego? Drugi temat, który jest istotny był ujęty w porządku obrad, a tak jak Pan Przewodniczący słusznie zauważył, że już mamy luty. Jestem członkiem Komisji Rewizyjnej i chciałbym powiedzieć, że od momentu, kiedy została Komisja Rewizyjna wybrana nastąpiła jedna zmiana, czyli został zmieniony przewodniczący, bo to jest kompetencja Wysokiej Rady, to do tej pory nie odbyło się żadne posiedzenie Komisji Rewizyjnej i nie możemy jako Rada sprawować funkcji nadzorczej jak stanowi ustawa, czyli prowadzić kontroli. W związku z tym Wysoka Rada powinna taki plan kontroli zatwierdzić. Podejrzewam, że najprawdopodobniej wcześniej nie będzie, a przed nami sprawozdania finansowe. Po raz pierwszy będziemy mówić o raporcie powiatu, o sprawozdaniach z wykonania budżetu. Warto by było, abyśmy przynajmniej niektóre elementy kontroli podjęli do sprawdzenia, bo wniosek grupy Radnych również dotyczył sprawdzenia pewnych działań Zarządu i to powinniśmy zbadać. Nie zbadaliśmy. Martwi mnie taka sytuacja, dlatego moje pytanie do Pana Przewodniczącego, dlaczego nie został umieszczony? Czy Komisja Rewizyjna i Przewodniczący Mateusz Lechwar złożył opinię na temat wniosku złożonego przez grupę Radnych, a wcześniej Pan Przewodniczący Ryszard Lisowski?
Zwracam uwagę, że mówimy o wnioskach składanych do Komisji, wnioski dotyczące czy rond czy innych tematów były zgłoszone przed 20 grudnia 2018 roku, a dzisiaj mamy 6 lutego i te wnioski nie były rozpatrywane. Nie otrzymaliśmy żadnej informacji jak te wnioski zostały rozpatrzone, w tym również wniosek Pana Krzysztofa Buby a mówiłem to na sesji budżetowej, że przyzwoitość wymagałaby, żeby nas poinformować. W tym również do 23 grudnia Komisja Finansowo-Budżetowa powinna przesłać Radnym zbiorczą opinię i też tego nie zrobiła. Obradowaliśmy bez tej opinii, dopiero w trakcie posiedzenia taką opinię Radni wysłuchali, także o wnioskach które składał Pan Krzysztof Buba i teraz z uporem godnym lepszej sprawy po raz trzeci je powtórzył. Pierwszy raz te wnioski zostały sformułowane we wspólnych wnioskach Klubów Radnych SDM i PSPP.

Radny Krzysztof Buba - ogromnie się cieszę, że Pan Radny tematem rond jest zainteresowany. Z Panem Przewodniczącym Komisji Rozwoju rozmawiałem i złożę na Komisję wniosek i podyskutujemy o tym. Są sprawy dla mnie oczywiste, jeżeli uważacie Państwo, że trzeba to przedyskutować nie ma problemu. Cieszę się Państwa zainteresowaniem. Temat sygnalizacji świetlnej pominę, to nie czas tutaj, podyskutujemy sobie na Komisji, myślę, że Pana Radnego przekonam, że sygnalizacja nie jest dobrym pomysłem.

Ad.13. Zamknięcie sesji.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady VII Sesji Rady Powiatu w Jaśle o godz. 17.30.

Protokolant

Anna Bara

TytułTypRozmiarDodany przez
Protokół VII/2019PDF7.84 MBPaweł Szot
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 18, marzec 2019 11:27 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. wtorek, 02, kwiecień 2019 08:52 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony. wtorek, 02, kwiecień 2019 09:35 Paweł Szot