Protokół XII/2019 z XII Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 23 maja 2019 roku o godz. 8.30

Ad. 1. Otwarcie Sesji.

Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch.

Powitał przybyłych Radnych Rady Powiatu w Jaśle, Zarząd Powiatu pod przewodnictwem Pana Starosty, Naczelników Wydziałów, Dyrektorów, Kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Jasielskiego.

Ad. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

Przewodniczący poinformował, że zgodnie z listą obecności na sali jest 20 radnych w związku z tym Rada może podejmować prawomocne uchwały.

Ad. 3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.

Przewodniczący poinformował, że Radni otrzymali protokoły oraz były one do wglądu w Biurze Rady Powiatu. Nie wpłynęły żadne uwagi do treści protokołów.

Przewodniczący poddał pod głosowanie zatwierdzenie protokołów kolejno:

Protokół VIII/2019 z VIII Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 11 marca 2019 roku.

W głosowaniu brało udział 18 Radnych.

-za przyjęciem protokołu głosowało 18 Radnych.

Protokół został przyjęty.

Protokół IX/2019 z IX Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 21 marca

2019 roku.

W głosowaniu brało udział 19 Radnych.

-za przyjęciem protokołu głosowało 19 Radnych.

Protokół został przyjęty.

Protokół X/2019 z X Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 28 marca

2019 roku.

W głosowaniu brało udział 20 Radnych.

-za przyjęciem protokołu głosowało 20 Radnych.

Protokół został jednogłośnie przyjęty.

Protokół XI/2019 z XI Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 10 kwietnia 2019 roku.

W głosowaniu brało udział 20 Radnych.

-za przyjęciem protokołu głosowało 19 Radnych.

-wstrzymał się 1 Radny.

Protokół został przyjęty.

Kolejny przybyły na sesję Radny podpisał listę obecności.

Ad. 4. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.

Starosta, w imieniu Zarządu Powiatu w Jaśle, złożył na ręce Przewodniczącego Rady wniosek o zmianę porządku obrad o następującej treści:

Zarząd Powiatu w Jaśle zwraca się z wnioskiem o zmianę porządku obrad XII Sesji Rady Powiatu w Jaśle, w dniu 23 maja 2019 roku, poprzez dodanie w pkt. 6 ppkt. „w", który otrzymuje brzmienie:

 

„w. przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu

 1. „Rozwój potencjału turystycznego powiatu jasielskiego i okresu Svidnik"."

Przewodniczący poddał pod głosowanie zmianę porządku obrad XII Sesji Rady Powiatu.

W głosowaniu brało udział 20 Radnych.

-za przyjęciem zmian głosowało 16 Radnych.

-przeciw głosowało 2 Radnych.

-wstrzymało się 2 Radnych.

Rada Powiatu przyjęła wniosek o zmianę porządku obrad.

Przyjęty porządek obrad:

1.Otwarcie sesji.

2.Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.

4.Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.

5.Wybór Komisji Wnioskowej.

6.Podjęcie uchwał w sprawie:

a.zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2019 r„

b.zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle za rok

obrotowy 2018,

c.ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Jasielskiego, od dnia 1 września 2019 r.,

d.stwierdzenia przekształcenia trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle,

e.stwierdzenia przekształcenia trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego im. ppłk J. Modrzejewskiego w Jaśle,

f.stwierdzenia                 przekształcenia                trzyletniego              IV        Liceum            Ogólnokształcącego

z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Jaśle wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 4 w Jaśle,

g.stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej - Curie w Kołaczycach,

 1. stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Jaśle wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 3 im. Stanisława Pawłowskiego
 • Jaśle,
 1. stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Nr 1 w Jaśle wchodzących
 • skład Zespołu Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle,
 1. stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Nr 2 w Jaśle im. Generała Józefa  Hallera w Jaśle               wchodzących w skład           Zespołu Szkół          Usługowych i Spożywczych w Jaśle,
 1. stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Nr 3 w Jaśle wchodzących w skład Zespołu Nr 3 im. Stanisława Pawłowskiego w Jaśle,
 1. stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Jaśle wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 4
  • Jaśle,
 1. stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Nr 5 w Jaśle wchodzących
 • skład Zespołu Szkół Budowlanych im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jaśle,
 1. stwierdzenia przekształcenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaśle w Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Jaśle w Jaśle,
 2. stwierdzenia przekształcenia Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego
 • Jaśle w Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 2 w Jaśle,
 1. włączenia Powiatowego Ośrodka Edukacji Nauczycieli w Jaśle do Zespołu Szkół Nr 4
 • Jaśle,

 

 1. ustalenia zasad udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono funkcje kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Jasielski oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tych zajęć,
 1. zmieniająca uchwałę Nr XXX/205/05 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie nadania statutów szkolnym schroniskom młodzieżowym prowadzonym przez Powiat Jasielski,
 1. powierzenia Gminie Dębowiec realizacji zadania własnego Powiatu Jasielskiego w zakresie prowadzenia placówki oświatowo - wychowawczej,
 1. wyrażenia zgody na użyczenie herbu Powiatu Jasielskiego  przez Fundację
 1. Generała Pułaskiego w związku z organizacją XVIII Krempniańskiej Parady Historycznej,
 1. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w 2019 roku z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej,
 2. powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Jaśle,
 1. przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu pn. „Rozwój potencjału turystycznego powiatu jasielskiego i okresu

Svidnik".

7.Rozpatrzenie informacji Powiatowego Lekarza Weterynarii w Jaśle o stanie bezpieczeństwa sanitarno - weterynaryjnego w Powiecie.

8.Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaśle o stanie bezpieczeństwa sanitarnego w Powiecie.

9.Rozpatrzenie informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle 0stanie  bezpieczeństwa,  ochrony  przeciwpożarowej   i  zagrożenia  pożarowego w Powiecie.

10.Informacja Dyrektora PUP w Jaśle o stanie bezrobocia na terenie Powiatu Jasielskiego 1działaniach mających na celu jego zmniejszenie.

11.Informacja Dyrektora PZD w Jaśle o stanie dróg powiatowych - harmonogram prac na drogach.

12.Sprawozdanie Dyrektora PCPR w Jaśle z działalności za 2018 rok.

13.Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2018 w Powiecie Jasielskim.

14.Sprawozdanie                z      realizacji            „Rocznego           programu  współpracy                     z      organizacjami

pozarządowymi na 2018 rok".

15.Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu w okresie

 • międzysesyjnym.

16.Interpelacje.

17.Wnioski i zapytania radnych.

18.Sprawy różne.

19.Zamknięcie obrad.

Ad. 5. Wybór Komisji Wnioskowej.

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Anna Nigborowicz zgłosiła do Komisji Wnioskowej

radnych: Irena Baciak, Ryszard Lisowski, Stanisław Święch.

Zgłoszeni Radni wyrazili zgodę na pracę w Komisji Wnioskowej.

Innych propozycji nie było.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad wyborem członków Komisji Wnioskowej.

W głosowaniu brało udział 21 Radnych.

 • za wyborem zaproponowanego składu Komisji Wnioskowej głosowało 21 Radnych. Komisja Wnioskowa została wybrana w zaproponowanym składzie.

 

Przewodniczący poinformował, że został złożony wniosek o uaktualnienie składu Klubu

Radnych Porozumienie Samorządowe Ponad Podziałami i w skład tego Klubu wchodzą: Pan

Radny Janusz Przetacznik jako Przewodniczący Klubu, Pani Radna Ewa Wawro i Pani Radna Dorota Woźniak.

Ad. 6. Podjęcie uchwał w sprawie:

Ad. 6a. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2019 rok.

Przewodniczący Robert Snoch otworzył dyskusję oraz poprosił Panią Teresę Połeć - Skarbnik

Powiatu, o omówienie projektu uchwały oraz autopoprawki złożonej przez Zarząd Powiatu. Głos zabrała Skarbnik Powiatu Jasielskiego Teresa Połeć, która omówiła projekt uchwały

Rady Powiatu w Jaśle w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2019 rok.

Przewodniczący poprosił o opinię Komisje Stałe.

Komisja Finansowo - Budżetowa - Magdalena Stasiowska - opinia Komisji na temat zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok jest pozytywna.

Przewodniczący Komisji Społecznej Stanisław Święch - Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Radny Krzysztof Buba - Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Starosto. Mam do Pana Starosty pytanie: chodzi mi o podniesienie efektywności energetycznej budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle. Co tutaj będzie planowane? I mam jeszcze pytanie: Co z pozostałymi środkami na modernizację pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle?

Co będziemy tutaj robić? Czy jest planowany, to o czym mówiliśmy na sesji tj. remont instalacji elektrycznej budynku?

Starosta Jasielski Adam Pawluś — planujemy rozbudowę, albo wykończenie tej części trzeciego piętra, która jest za nami bowiem potrzebujemy kilka pomieszczeń zwłaszcza dla PCPR-u, bo mają trudne warunki lokalowe. Nie wiemy jeszcze kto będzie w tych nowych pomieszczeniach, czy geodezja, zwłaszcza nieruchomości, przeniesiemy tutaj na górę, w każdym bądź razie chcemy zwiększyć ilość pomieszczeń. Całości tego odcinka na trzecim piętrze nie wykończymy, ale ze względów, nawet przeciwpożarowych, musimy wykonać klatkę schodową i część pomieszczeń celem udostępnienia ich dla Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie. Dlaczego taki tytuł - chcemy skorzystać ewentualnie z różnych form dofinansowania jeżeli się takie pojawią. Chcielibyśmy wystąpić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i będziemy próbować uzyskać środki zewnętrzne, niemniej jeżeli nie uzyskamy takich środków, to jednak uruchomimy wykorzystanie tych środków, które były przeznaczone na starostwo. To jest tylko zmiana nazwy celem ewentualnego skorzystania z programów pomocowych, jak już powiedziałem z różnych źródeł jeżeli się takie pojawią, czy też z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, bo to jest chyba najbardziej realne.

Wystąpiliśmy również do Pani Senator i do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska o poszerzenie planowanych naborów również na obiekty użyteczności publicznej, chodzi nam tu konkretnie o szkoły i ewentualnie inne budynki powiatu jasielskiego. Mam nadzieję, że uda nam się również wykonać tę instalację elektryczną.

Radny Janusz Przetacznik - w dniu dzisiejszym zmieniamy uchwałę budżetową na rok 2019  między innymi w sytuacji kiedy już na ostatniej zwyczajnej sesji 10 kwietnia dokonywaliśmy bardzo istotnych zmian zwiększając wydatki o ponad 4 615.000,00 zł, źródłem pokrycia były wolne środki, czyli nadwyżka budżetowa za rok 2018. Z uporem godnym lepszej sprawy, czyli od roku 2017, będę wracał i konsekwentnie wnioskował o realizację zadania pod nazwą „Przebudowa dachu na budynku CKP-u w Jaśle z siedzibą w Jaśle ulica Staszica 30 D".

Radni mieli okazję poznać ten budynek, wiedzą w jakim on jest stanie i jak wygląda. Jest dla mnie nie do przyjęcia sytuacja taka abyśmy mając środki finansowe, w tym wypadku nadwyżkę finansową, która powstała z tego, że Zarząd Powiatu pomimo ustawowego obowiązku w zakresie wykonania uchwał Rady Powiatu nie zrealizował tego zadania, które zostało ujęte w uchwale budżetowej na rok 2018. Czyli powstała nadwyżka w wysokości 300.000,00 zł z tytułu zaniechania i nie zrealizowania uchwały Rady Powiatu, co uważam za naganne i myślę, że przy ocenie dodatkowo sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2018 jeszcze raz do tego tematu wrócimy.

Stąd składam wniosek abyśmy w projekcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2019 rok, wraz z autopoprawką: w 2 „Tabela nr 2: Zmiany planu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2019 rok" wnioskuję o wprowadzili następujące zmiany: skreślić zadanie „Rozwój potencjału turystycznego Powiatu Jasielskiego, w tym inwestycje - dział 926 rozdział 92005, na które jest przeznaczona kwota 350 000,00 zł i w miejsce skreślonego zadania wprowadzili zadanie; „Przebudowa dachu na budynku CKP w Jaśle z siedzibą w Jaśle ul. Staszica 30D" - dział 801 rozdział 80140 i przeznaczyć kwotę

350 000,00 zł.

Uzasadnienie:

0 potrzebach remontowych powiatowych budynków oświatowych, a CKP-u przede wszystkim, było wiadomo od zawsze o czym świadczą kolejne wnioski dyrektorów tych placówek. Już sam wygląd zewnętrzny tych budynków mówi wiele o ich stanie, ale to co można zobaczyć wizytując obiekt, w którym funkcjonuje CKP wręcz uwłacza właścicielowi majątku, czyli Powiatowi. Stan techniczny dachu i stropu budzi obawy o bezpieczeństwo przebywających tam osób, nie mówiąc już o względach estetycznych, które przypominają bardziej opuszczone stare hale produkcyjne a nie obiekty szkolne. Jak możemy skutecznie zachęcić młodzież do podejmowania nauki w naszych placówkach, pomimo doskonałej kadry 1coraz to nowsze-go wyposażenia, gdy nasze obiekty wyglądają tak jak wyglądają, a skromne środki finansowe samorządu powiatowego lokowane są w innych jednostkach, które posiadają własne przychody, w tym osiągają niemałe przychody z przekazane im w zarząd majątku powiatowego.

W uchwale budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2018 rok nr XLVII/3 54/2017 z dnia

21 grudnia 2017 roku w                      2 „Tabela nr 4: Plan wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego

. na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2018 rok" pod pozycja 43 umieszczone zostało zadanie „Przebudowa dachu na budynku CKP w Jaśle" - dział 801 rozdział 80140. Rada \ Powiatu w Jaśle w/w uchwale budżetowej przeznaczyła na ten cel kwotę 300 000,00 zł

i powierzyła wykonanie uchwały Zarządowi Powiatu w Jaśle.

Centrum Kształcenia Praktycznego z siedzibą ul. Staszica 30 D w Jaśle jest powiatową jednostkę szkolnictwa zawodowego powołaną do życia przez Radę Powiatu Jasielskiego uchwałą Nr XXI/134/2000 z dnia U lipca 2000 r. CKP zorganizowane jest jako zespół pracowni przedmiotowych zapewniających praktyczną naukę zawodu uczniom uczęszczają cym do szkół zawodowych powiatu jasielskiego, a także słuchaczom różnych form kursowych, a budynek w którym funkcjonuje jest środkiem trwałym samorządu, czyli jego majątkiem. Zarząd Powiatu w Jaśle przedłożył Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok.

Z przedstawionego dokumentu wynika m.in., że rok 2018, to kolejny rok, w którym organ wykonawczy powiatu nie wykonał uchwały Rady w części dotyczącej zabezpieczenia majątku powiatu i jego bezpiecznej eksploatacji. Należy zaznaczyć, że w skład istniejącej, po zakończeniu roku, nadwyżki budżetowej, która częściowo została rozdysponowana na XI sesji Rady, która odbyła się 10 kwietnia br., wchodzi m.in. zaniechanie wykonania zadania

 1. „Przebudowa dachu na budynku CKP w Jaśle" - dział 801 rozdział 80140, na którą była zarezerwowana kwota 300 000,00 zł.

Uchwałą Nr XI/57/2019 w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2019 rok z dnia 10 kwietnia 2019 r. Rada, na wniosek Zarządu Powiatu, rozdysponowała część nadwyżki budżetowej w kwocie 11015 000,00 zł przeznaczając zwiększone przychody (wolne środki) na pokrycie planowanego deficytu budżetu Powiatu Jasielskiego, który w wyniku wprowadzonych w dniu 10 kwietnia br. zmian budżecie wzrósł o 4 615 000,00 zł do kwoty 5 795 000,00 zł oraz spłatę planowanych rozchodów w kwocie 5 220 000,00 zł - 5 uchwały. Wśród nowych zadań inwestycyjnych - 3 w/w uchwały „Tabela Nr 3: Zmiany planu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2019 rok (PLN)" zostało wprowadzone nowe zadanie pn. „Miejsca postojowe dla Młodzieżowego Domu Kultury w Jaśle wraz z zapleczem socjalnym w Foluszu" - dział 926, rozdział 92605 na które została przeznaczona kota 350.000,00 zł.

W przedkładanym projekcie (druk nr 60) zadanie to zmienia nazwę na „Rozwój potencjału turystycznego Powiatu Jasielskiego", w tym inwestycje - dział 926 rozdział 92005, na które jest przeznaczona kwota 350 000,00 zł. Niezależnie od nazwy zadania, zadanie to jest zbędne i trudno doszukać się racjonalnych motywów jego wprowadzenia, którego realizacja zwiększy wydatki bieżące z tytułu bieżącej eksploatacji i utrzymania miejsc postojowych, podobnie jak zwiększone wydatki będzie generować odwlekanie w czasie lub zaniechanie wykonania niezbędnych remontów majątku powiatu i jego bezpiecznej eksploatacji.

Biorąc pod uwagę fatalny stan techniczny dachu budynku CKP-u w Jaśle, a po przyjęciu przez Radę uchwały w sprawie przekształcenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaśle w Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Jaśle (druk nr 73), na budynku CKZ nr 1 w Jaśle i brak możliwości uzyskiwania przychodów przez tę jednostkę, której działalność w całości jest finansowana z budżetu Powiatu Jasielskiego, przyjęcie niniejszego wniosku jest w pełni uzasadnione. Zwracam się do Wysokiej Rady z takim wnioskiem, w pozostałych kwestiach nie będę na tym etapie zabierał głosu.

Radny Sławomir Madejczyk - Komisja Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu również debatowała nad sprawą zmian w uchwale budżetowej powiatu. Wczoraj na komisji pozytywnie przyjęliśmy te poprawki wraz autopoprawką przedstawioną właśnie dzisiaj na sesji. Zgadzam się w całej rozciągłości z moim przedmówcą Panem Radnym Januszem

Przetacznikiem, jako Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu, w której kompetencji jest dbałość o majątek powiatowy, a więc w tym wypadku mówimy

0 budynku Centrum Kształcenia Praktycznego. Postarałem się o to, żeby członkowie komisji mieli możliwość zapoznać się ze stanem budynku, taka wizja lokalna miała miejsce.

Niektórzy radni tam byli i mogli to zobaczyć, niektórzy znają tę sprawę pewnie sprzed lat więc nie musieli tam przychodzić. Jak powiedziałem zgadzam się z Panem Radnym

Przetacznikiem jednakże wczoraj na tej komisji, która miała miejsce, mogliśmy na ten temat szerzej podyskutować, bo ten temat rozpocząłem, ale nie było większej woli dyskusji 1podjęcia tego tematu. Szkoda, że Pana nie było, moglibyśmy może wtedy szerzej podyskutować. W związku z tym będąc konsekwentny dzisiaj nie poprę Pana wniosku, aczkolwiek przychylam się do tej myśli, którą Pan tutaj przedstawił, żeby jak najszybciej wszcząć jakieś działania w kierunku poprawy stanu dachu tego budynku w pierwszej kolejności. Ponieważ ten budynek jako tako cały nadaje się do modernizacji, natomiast dach jest tutaj zadaniem priorytetowym, ale tak jak powiedziałem wczoraj pozytywnie zaopiniowaliśmy projekt uchwały o zmianach w budżecie wraz z autopoprawką, to dzisiaj chciałbym być w porządku wobec siebie i członków komisji. Przychylę się do tego co jest już ustalone na komisji, dlatego też ten temat myślę powinniśmy już w najbliższym czasie kontynuować, ale zacząć znowu od spotkań, czy to na komisji, czy to spotkania z Zarządem

Powiatu.

Starosta Jasielski Adam Pawluś - wnoszę o to, żeby całkowicie odrzucić wniosek Pana Radnego Przetacznika, jest on całkowicie nieuzasadniony. Chcę tylko wyjaśnić, że mamy w naszych zadaniach inwestycyjnych zadanie: „Termomodernizacja budynków oświatowych powiatu jasielskiego" i Zarząd zdecydował kilka tygodni temu, że w pierwszym etapie wykonamy właśnie przebudowę dachu, czyli zrobimy te świetliki, już według nowej technologii. Nie będziemy wykonywać w całości docieplenia tego dachu, bo to jest olbrzymi koszt. Nie ma tutaj Pana inspektora Żygłowicza, ale to jest ponad chyba 500.000,00 zł koszt docieplenia samego dachu, natomiast świetliki zostaną wymienione, założone nowe i tak będą wykonane, żeby była możliwa później termomodernizacja dachu, czyli dobudowanie tego docieplenia stropu i mam nadzieję, że tych przecieków nie będzie. To wszystko się będzie działo na przerwie wakacyjnej i chciałbym jeszcze przypomnieć Wysokiej Radzie, że realizujemy inwestycje i jeżeli wpisujemy te inwestycje to zakładamy, że realizujemy je po uzyskaniu dofmasowania ze środków zewnętrznych i mam nadzieję, że takie dofinansowanie uda nam się uzyskać, a jeżeli nie, to musimy sfinansować ze środków własnych. Wiele zadań inwestycyjnych, które są w naszych projektach, czy budżetach nie było realizowanych ze względu na to, że nie uzyskaliśmy dofinansowania, więc jeżeli się pojawią te środki to będziemy całość obiektów oświatowych przy ulicy Staszica i pod stacją realizować. Mamy gotowe dokumentacje, audyty, czekamy po prostu na odpowiedni moment. To są zadania, które wymagają kilku milionów złotych, ale ten pierwszy etap wykonania tych świetlików będzie w tym roku zrobiony.

Radny Krzysztof Buba - w nawiązaniu do mojego poprzedniego pytania do Pana, wydaje mi się, że nie do końca wiemy co będziemy realizować w ramach tego zadania, może uściślę swoje pytanie: Czy Pan Starosta, Zarząd, przewiduje w ramach tego zadania budowę instalacji fotowoltaicznej na budynku starostwa? I mam jeszcze pytanie: czy pozostałe środki finansowe, które zostaną na zadaniu na modernizacji budynku wystarczą na remont tej instalacji elektrycznej? Kiedy Pan Starosta przewiduje ogłoszenie przetargu na remont tej instalacji elektrycznej? A jeszcze odnosząc się do CKP-u, to ciekawą rzecz Pan Starosta w tej chwili powiedział, że koszt remontu tego dachu to ponad 500.000,00 zł. To mam takie pytanie: co zrobiliśmy przez dwa lata jak w budżecie były, moim zdaniem, wystarczające środki, żeby to można było w jakiejś części zrealizować, a my nie zrobiliśmy nic i dopiero media zrobiły trochę awantury, na sesji wzajemne pretensje i dopiero teraz coś zaczynamy robić. To dlaczego przez dwie kadencje nie staraliśmy się czegoś zrobić, bo ten stan był znany i wiadomo wszystkim jak to wygląda?

Radny Franciszek Miśkowicz - Panie Starosto, 500.000,00 zł, to nie jest duża kwota w stosunku do tych zadań, które realizujemy. To 350.000,00 zł na parking, który mógłby poczekać rok i nic by się tam nie działo, jakby nie było tych miejsc parkingowych. Natomiast proponowałbym Panu Staroście, aby sobie dzisiaj podjechał po sesji, ja potowarzyszę i obejrzymy po tych deszczach, jaki jest stan sufitu w tym budynku, co się dzieję i czy należy to tak dalej bagatelizować, nie zrobić tego, bo jest to zbędne. Czyli ten dach i budynek jest zbędny jeżeli chodzi o zadania starostwa, natomiast budujmy parkingi, które są priorytetowe na dzień dzisiejszy. Panie Starosto ja już wielokrotnie mówiłem, że środki finansowe jeżeli będą do pozyskania to dobrze, ale należy załatwić sprawę konieczną, bo to jest sprawa konieczna i myślę, że jak już Pana nie przekonam to przekonam poszczególnych radnych, bo proponuję żebyście dzisiaj pojechali tam i zobaczyli. Jeżeli to jest zbędne, jeżeli uczniowie, którzy mają tutaj przyjść w podwójnej liczbie będą się uczyć w takich warunkach to „Szczęść wam Boże" takiego podejścia do gospodarności i roztropności.

 

Radny Janusz Przetacznik - chciałbym się odnieść najpierw do kwestii mojej nieobecności na Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu, przepraszając za swoją nieobecność koleżanki i kolegów radnych. Natomiast z uporem godnym lepszej sprawy zwracam uwagę, żeby posiedzenia komisji Pan Przewodniczący zwoływał w godzinach popołudniowych. Ustaliliśmy, że będzie to poniedziałek po godzinie 16.00. Niestety rozumiem, że sesja „nas zaskoczyła", a nie powinna ponieważ miała się odbywać w trzecim tygodniu każdego miesiąca w czwartek, było by po prostu o wiele lepiej i sprawniej poprowadzić te kwestie merytoryczne związane z przygotowaniem pracy Rady, gdybyśmy znali po pierwsze stałe terminy posiedzenia Rady, po drugie w tym wypadku również i stałe terminy posiedzeń komisji. Także jeszcze raz przepraszam, niemniej jednak postaram włączyć się w prace komisji rozwoju. To co powiedział Pan Radny Miśkowicz właśnie chciałem identycznie zaproponować, abyśmy po tych ostatnich dniach deszczowych mogli zobaczyć nasze budynki oświatowe, za które odpowiadamy bezpośrednio, które są finansowane w całości z budżetu jako jednostki organizacyjne powiatowe. Natomiast chciałbym do jednej rzeczy wrócić, bo Pan Starosta będący Przewodniczącym Klubu Radnych „PiS" zwrócił się z wnioskiem, aby odrzucić mój wniosek jako bezzasadny. Panie Przewodniczący Klubu ja chciałbym jednoznacznie stwierdzić, że przed 10 kwietnia, kiedy rozdysponowaliśmy, część nadwyżki budżetowej w kwocie powyżej 11 milionów złotych taka dyskusja na Komisji Rozwoju się odbyła i kwestionowaliśmy zadanie pod nazwą miejsca parkingowe dla Młodzieżowego Domu Kultury na Foluszu, pytając tak naprawdę: po co? Na co? I czemu to ma służyć? Z punktu widzenia pewnych założeń organizacyjnych jak również technicznych do realizacji. Nie otrzymaliśmy żadnych, powtarzam to, ale to żadnych dodatkowych informacji poza tylko i wyłącznie tytułem zadania i tym, że mamy wolne środki wynikające z nadwyżki budżetowej i niewykonania niektórych zadań w tym tak jak powiedziałem realizacji obowiązkowego remontu budynku CKP-u. To jest, to była uchwała Rady Powiatu, nic nie mówiąca o pozyskiwaniu środków. To były środki przeznaczone, w tym wypadku jako nasze środki budżetowe, aby to realizować, jeżeli by były dodatkowe środki pomocowe to chwała

Zarządowi za to, że sprężył się i pozyskał dodatkowe środki, natomiast to były środki minimalne, które Rada wyasygnowała na ten cel i powinniśmy to po prostu konsekwentnie zrealizować. W dniu dzisiejszym pojawia się dodatkowy dokument, który zostaje wprowadzony, żebyśmy przystąpili do projektu pn. „Rozwój potencjału turystycznego powiatu jasielskiego i okresu Svidnik". O czym to proszę Państwa świadczy, że tak jak powiedziałem 10 kwietnia nie było tematu, pomysłu, nie otrzymaliśmy uzasadnienia teraz próbujemy umotywować, moim zdaniem, nieracjonalny, niezasadny wniosek związany z budową miejsc parkingowych na Foluszu, kiedy mamy naprawdę poważne inne zadania na naszych obiektach w tym również obiektach oświatowych. Także akurat tą autopoprawką, którą proponuje Zarząd i rozszerzeniem dzisiejszego porządku obrad o nowy projekt pod nazwą „Rozwój potencjału turystycznego powiatu jasielskiego i okresu Svidnik" potwierdza Pan Starosta, że działania Zarządu są nieracjonalne, ponieważ 10 kwietnia tego tematu nie było. Natomiast w dniu dzisiejszym pojawia się z propozycjami kolejnych wydatków w latach 2020-2021 i to co powiedział Pan Radny Franciszek Miśkowicz w pierwszej kolejności ratujmy to co możemy, aby zachęcić młodzież do podejmowania nauki w naszych placówkach oświatowych.

Starosta Jasielski Adam Pawluś — odnosząc się do opinii Pana Radnego Przetacznika, muszę powiedzieć, że chcemy poszerzyć dzisiejsze obrady o ten punkt w sprawie „Rozwój potencjału turystycznego powiatu jasielskiego i okresu Svidnik", dlatego, że pojawiły się możliwości naboru. Nie wiemy, czy uzyskamy dofinansowanie, ale jest ono niezwykle korzystne - 90 %, a 10 % udziału własnego, więc sądzę, że warto z tej możliwości skorzystać. Jeżeli nie złożymy wniosku to nie będziemy mogli otrzymać 90% dofinansowania.

 

Odpowiadając Panu Radnemu Franciszkowi Miśkowiczowi zadam takie pytanie: Czy Radny był na dachu CKP-u?

Radny Franciszek Miśkowicz - tak byłem.

Starosta Jasielski Adam Pawluś -ja też byłem, obejrzałem ten dach i ten problem nie pojawił się wczoraj, ani w tym roku, ani nawet w ubiegłym. Problem ten jest bardzo stary, powinien być dawno rozwiązany. Nie można powiedzieć, że tylko ten Zarząd zaniechał jakiś działań: Czy ta teza moja jest prawdziwa? Jest prawdziwa. Tam są szklane świetliki, na które młodzież rzuca kamieniami i te szyby popękały i są podziurawione, więc to trzeba na bieżąco pilnować. Zdecydowaliśmy, że wykonamy w innej technologii te świetliki, lecz nie wiem, czy zdecydujemy o całej termomodernizacji dachu, bo to jest duży koszt a chcielibyśmy uzyskać dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu, bo takie jest możliwe, ewentualnie jeżeli zostanie ogłoszony nabór, ale tylko do jednego obiektu i na maksymalną kwotę do 100.000,00 zł.

Myślę, że nawet warto się pokusić o taki zabieg i wystąpić z takim wnioskiem, żeby uzyskać dofinansowanie do 100.000,00 zł. Takie dofmasowanie chyba Gmina Jasło uzyskała na kilka obiektów; jak również Gmina Skołyszyn, Miasto Jasło, w ostatnich naborach w RPO wykonała termomodernizację obiektów szkolnych. Ja nie wiem dlaczego powiat nie skorzystał z tej możliwości, miał taką możliwość, ale nie skorzystał. Nie będę wracał do przeszłości, bo to nic nam nie da. Musimy pomyśleć jak wykonać to w najbliższych latach. Czekamy na ogłoszenie naboru do Funduszy Norweskich, czy do Mechanizmu Norweskiego. Będziemy na ten temat rozmawiać z Zarządem Związku Gmin Dorzecza Wisłoki, ponieważ tam mogą być duże projekty to wraz z innymi podmiotami moglibyśmy ewentualnie z naszymi obiektami tam wejść. Odpowiadając Panu Radnemu Bubie: też właśnie zmieniliśmy nazwę tego zadania, żeby być bardziej elastycznym. Czy będą fotowoltaiczne urządzenia, na dzień dzisiejszy nie ma takiej możliwości, żeby skorzystać z jakiegoś naboru. Znaczy planujemy, tylko że nie mamy gdzie zgłosić, więc jeżelibyśmy chcieli wykonać, tylko ze środków własnych. Zastanawiamy się nad tym, żeby uruchomić nowe zadanie, które by obejmowało wymianę wszystkich źródeł oświetlenia, czyli wszystkie żarówki zastąpilibyśmy ledami we wszystkich naszych obiektach i w tej chwili trwają takie obliczenia, chcemy to obliczyć i ewentualnie takim scentralizowanym zakupem zrealizować. Ponieważ grozi nam podwyżka opłat za energię elektryczną, więc żeby obniżyć koszty naszych jednostek to chcemy skorzystać z takiego rozwiania, czyli wymienić oświetlenia na ledowe i ktoś musi po prostu jeszcze w związku z tym wykonać rachunek, czy nam się to opłaca i w jakim ewentualnie czasie to nam się zwróci. W tym zakresie się przygotowujemy.

Radna Dorota Woźniak - Panie Starosto mam przed sobą sprawozdanie z wykonania uchwał i prac Zarządu w okresie międzysesyjnym za okres od 11 marca i tutaj nie ma decyzji na temat remontu tych świetlików na dachu CKP-u skoro już idziemy CKP-em, czyli ta decyzja musiała na Zarządzie być wcześniej niż te 9 tygodni wstecz. W takim razie proszę mi powiedzieć skoro jest taki bezwład administracyjny: Kiedy Pan zamierza wprowadzić kwotę do budżetu z jakich środków na ten remont?

Starosta Jasielski Adam Pawluś - tu nie musimy nic wprowadzać do budżetu, bo zadanie w budżecie jest, więc nie ma takiej potrzeby. Nasze służby przygotowują odpowiednie procedury. Nie ma dzisiaj Pana Żygłowicza, który odpowiada bezpośrednio za to, ale chcemy to uruchomić w okresie wakacyjnym. Przypomnę jeszcze dodatkowo, że część środków z tego zadania przenieśliśmy na budowę drogi i mostu w Dobrucowej, ale gdy uzyskamy decyzje Ministra Finansów w kwocie 3 500.000,00 zł, to te środki się nam uwolnią. To jest taka chwilowa pożyczka, chwilowe zabezpieczenie w budżecie, ale już złożyliśmy oświadczenie, że nie będziemy korzystać z innych środków. W najbliższych tygodniach, czy dniach spodziewamy się otrzymania tej decyzji na kwotę 3 500.000,00 zł, więc nie będzie tutaj żadnego problemu, żeby te środki wróciły z powrotem na zadanie termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Jasielskiego.

Wicestarosta Stanisław Pankiewicz -  ja mam pytanie do Pana Radnego Buby: Co ma na myśli instalowanie fotowoltaiki na budynku urzędu starostwa? O co by chodziło?

Radny Krzysztof Buba - czy przewidujemy montaż instalacji fotowoltaicznej? Czyli do pozyskiwania taniej energii, ale Pan Starosta nie odpowiedział mi na moje pytanie w kwestii tego przetargu na remont instalacji elektrycznej. Czy on będzie ogłoszony, czy nie? Bo to co Pan Starosta mówi jest bardzo fajne i Zarząd o tym fajnie myśli, żeby ograniczać koszty zakupu energii. Tylko z tego co było podnoszone na komisji, na ten temat rozmawialiśmy. Ta instalacja elektryczna jest w fatalnym stanie. Chodzi o to kiedy podejmiemy działania, bo później będzie problem, żeby to wszystko naprawić i zdążyć

w czasie. Zadanie jest, można ogłosić przetarg, żeby zrobić ten remont instalacji elektrycznej, a my nadal to odkładamy w czasie.

Radny Janusz Przetacznik - jeszcze raz w nawiązaniu do wypowiedzi Pana Starosty Adama Pawlusia, chciałbym zwrócić uwagę, że jeżeli tak dbamy o finanse, mówimy o rozwoju potencjału turystycznego i mamy możliwość ubiegania się o środki pomocowe sięgające prawie 90% to zachodzi po raz kolejny pytanie o racjonalność wydatków w roku 2019 w kwocie 350.000,00 zł, skoro zmieniamy tytuł i możemy ubiegać się o dofinansowanie. To, o czym mówił Pan Radny Miśkowicz: nic nie stoi na przeszkodzie, aby w ramach tego projektu ten parking właśnie na Foluszu ująć i w tym momencie przygotować zadanie i mówić, że mamy dofinansowanie. Wracając natomiast do pytania Radnego Krzysztofa Buby, przypominam jedną rzecz, że odnawialne źródła energii finansowane są w rachunku ciągłym i tutaj nie jest to temat taki, że na dzisiaj nie mogą jednostki występować. Pytanie: na ile audyt energetyczny, na ile nam przede wszystkim przepisy dotyczące odkupu energii z OZE pozwalają na to, aby podchodzić do tematu racjonalnie. W związku z tym są środki, programy, projekty: pytanie jest o racjonalizm w tym przypadku wydatków, bo gdyby ten racjonalizm na dzisiaj był i były przepisy ustawowe, wiele elementów z OZE byłoby powstało między innymi: elektrownie wiatrowe. Nie mówiąc o tym, że ogniwa fotowoltaiczne zostałyby zamontowane na budynkach wielorodzinnych w osłonach balkonowych produkując energię elektryczną. Po prostu nie ma jasnych klarownych przepisów dla inwestorów, gwarantujących to, że polska energetyka odkupi i w jakiej cenie wyprodukowaną energię. W przypadku budynku starostwa powiatowego, gdzie chodzą serwery 24 godziny na dobę, racjonalizm z punktu widzenia efektywności energetycznej jest, ponieważ taka inwestycja w OZE na takim budynku, gdzie mamy do czynienia z 24 godzinnym poborem energii elektrycznej praktycznie powinna się spłacić w terminie od 7 maksymalnie do 8 lat. Nawet przy wcześniejszych projektach „Prosument", który był realizowany przez Narodowe i Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W związku z tym te mechanizmy są. Pytanie: Czy chcemy ten temat kontynuować? Reasumując swoją wypowiedź po raz kolejny uważam, że wniosek mój w sprawie skreślenia tego zadania uważam, za w pełni uzasadniony, a ewentualnie jeżeli są tego typu działania proponuję przenieść do działań w ramach projektu, który dzisiaj nam Zarząd zaproponował z dofinansowaniem 90 %. W tym wypadku jeżeli dopiero składamy wniosek to złóżmy ten wniosek w sposób racjonalny po raz pierwszy może Panie Starosto, Rada zostanie poinformowana bardzo szczegółowo i dokładnie o warunkach projektu, o tym co chcemy osiągnąć, jakie będą efekty i jakie będą również kwestie związane z trwałością projektu i co będziemy musieć z tym zrobić? Jakie będą wydatki bieżące? Bo o tym ciągle, mówimy tylko i wyłącznie dziś, a ja bym naprawdę chciał abyśmy jako radni powiatowi mówili o jutrze, czyli nie tylko przez pryzmat dnia dzisiejszego, udzielenia absolutorium i pobierania co miesięcznej pensji tylko, tak naprawie z punktu widzenia wieloletniej prognozy finansowej i tak naprawdę, co zostanie po nas w następnej kadencji.

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek Starosty Jasielskiego o odrzucenie wniosku

Radnego Janusz Przetacznika:

W głosowaniu brało udział 20 Radnych.

-za przyjęciem wniosku głosowało 10 Radnych.

-przeciw głosowało 9 Radnych.

-wstrzymał się 1 Radny.

-nie głosował 1 Radny.

Przewodniczący poinformował, że wniosek Radnego Janusza Przetacznika został odrzucony.

Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania nad projektem Uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2019 r. wraz z autopoprawką.

W głosowaniu brało udział 21 Radnych.

-za przyjęciem uchwały głosowało 13 Radnych.

-przeciw głosowało 8 Radnych.

Uchwała została podjęta.

Ad. 6b. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala

Specjalistycznego w Jaśle za rok obrotowy 2018.

Przewodniczący otworzył dyskusję oraz poprosił Panią Teresę Połeć Skarbnika Powiatu

0przedstawienie projektu uchwały.

Głos zabrała Skarbnik Powiatu Jasielskiego Teresa Połeć, która omówiła projekt uchwały Rady Powiatu w Jaśle w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle za rok obrotowy 2018.

Przewodniczący poprosił o opinię Komisje Stałe.

Przewodniczący Komisji Społecznej  Stanisław Święch - Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały.

Komisja Finansowo - Budżetowa Magdalena Stasiowska - Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Radny Janusz Przetacznik - chciałbym najpierw w kwestii pewnych pytań i wyjaśnień, niczym wypowiem się na temat projektu uchwały, ale poczekam na udzielnie odpowiedzi na zadane pytania. Przypominam Państwu, Wysokiej Radzie, Panu Dyrektorowi i Panu

Staroście przede wszystkim, że 7 grudnia 2018 roku uchwałą Nr III/13/2018 Rada zatwierdziła program naprawczy Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na lata 2019/2020. Między innymi na temat programu naprawczego zabierał głos Pan Radny Ryszard Papciak, który wskazywał, że dane przedstawione Wysokiej Radzie są nieprawdziwe, wprowadzają radnych w błąd, a przewidywany wynik finansowy jest nieprawdziwy i będzie zdecydowanie wyższy. Słowa Pana Radnego Papciaka, proszę bardzo w dniu dzisiejszym się potwierdziły, mamy dokument pod nazwą, zatwierdzenie sprawozdania, z którego wynika, że Szpital osiągnął wynik ujemny, czyli mówiąc brutalnie stratę w kwocie 2 370.670,63 zł. Przypominam, że zgodnie z ustawą program naprawczy jest wtedy przyjmowany zatwierdzany przez Wysoką Radę kiedy jednostka, czyli szpital jak wynika to z ustawy o działalności leczniczej, uzyskał wynik negatywny. Przypominam, że to powinniśmy robić równolegle, o tym, rozmawialiśmy, krytykowaliśmy w swoich wypowiedziach to, że dopiero 7 grudnia 2018 r. podejmujemy tego typu uchwałę jak zatwierdzenie programu naprawczego, zamiast po zatwierdzeniu sprawozdania jak stanowi ustawa. Czekaliśmy do Rady nowej VI kadencji, a ten program naprawczy winna przyjąć Rada V kadencji, która doskonale znała sytuację i uwarunkowania działalności szpitala specjalistycznego. Stąd moje pytania kieruję do Pana Starosty i Dyrektora Burbelki w następujących pytaniach: kiedy i dlaczego wprowadzał radnych w błąd, przedstawiając Wysokiej Radzie do zatwierdzenia program naprawczy w następujących punktach, które rozwinę? Bądź ewentualnie proszę mnie sprostować i wyjaśnić, bo sytuacje, które już zastaliśmy w roku 2019, chociażby z wynagrodzeniami mówią zupełnie o innych rzeczach. Zacznę od rzeczy najistotniejszej 1najważniejszej z punktu widzenia działalności szpitala, czyli przychodów. W programie naprawczym, bo to jest istotne i ważne określiliśmy te przychody na kwotę 88 760.000,00 zł, patrząc na realizację prawie, że w punkt, bo jeżeli mówimy o wykonaniu za trzy pełne kwartały roku 2018, trafiliśmy prawie w punkt, bo w sprawozdaniu czytamy 88 642.480,70 zł, - „strzał w dziesiątkę". Natomiast już przy kosztach działalności operacyjnej zaskoczenie jest dla mnie duże. Wyniki za trzy kwartały przewidywaliśmy w tym wypadku 90 907.000,00 zł, zrealizowaliśmy 93 511.329,41 zł. Jeżeli popatrzymy na wynagrodzenia i o tym rozmawialiśmy wtedy w grudniu 2018 roku, również na sesjach rozmawialiśmy w roku 2019. W dniu 7 grudnia 2018 roku Dyrektor Michał Burbelka przedstawia nam prognozowane wykonanie funduszy płac na poziomie 46 000.000,00 zł. A jakie jest wykonanie? 48 900.000,00 zł. W związku z tym wzrost wynagrodzenia w ciągu jednego miesiąca właściwie 23 dni, od 7 grudnia, powtarzam od 7 grudnia do końca roku nastąpił o ponad 2900.000,00 zł, prawie 3 000.000,00 zł, jeżeli dołożymy do tego pochodne od wynagrodzeń. Warto zadać pytanie w takim razie, które grupy pracownicze Pan Michał Burbelka wyróżnił?

W tym wypadku wypłacając wyższe wynagrodzenie od tych pierwotnie planowanych i teraz popatrzmy dalej na zysk i stratę. Czyli strata prognozowana w programie naprawczym była 2 200.000,00 zł, ze sprzedaży natomiast już w realizacji jest prawie 5 min, bo 4 868.000,00 zł. 1teraz znowu w tym momencie planowana strata 7 grudnia powtarzam 287.000,00 zł, kiedy Pan Ryszard Papciak grzmiał, że to jest nierealne, bo widać z wyniku i realizacji za trzy kwartały, że ten wynik będzie zdecydowanie powyżej 2 200.000,00 zł, rzeczywiście osiągamy 2370.000,00 zł. Moje pytanie zmierza w kierunku takim: kiedy powtarzam i dlaczego Zarząd

Powiatu oraz Dyrektor Burbelka wprowadzał radnych w błąd? O tym rozmawiałyśmy mówiąc czy pytając, czy ten dokument jest pewny i na wiarygodnych dokumentach i rzeczywistych danych, to jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie do Zarządu skierowane idzie w kierunku naszych postanowień statutu dotyczące m.in., że wraz ze sprawozdaniem finansowym Wysoka Rada, która podejmuje decyzje o zatwierdzeniu tegoż sprawozdania winna zapoznać się ze sprawozdaniem z badania sprawozdań finansowych przeprowadzonego przez biegłego rewidenta. Biegłego rewidenta wybiera Zarząd zgodnie z naszym statutem, są to postanowienia 25. Rada powinna otrzymać i dotychczas otrzymywała sprawozdania finansowe wraz ze sprawozdaniem z badania, które to sprawozdanie z badania niezależnego rewidenta sporządza biegły właśnie dla organu zatwierdzającego sprawozdanie. Dlaczego

Wysoka Rada go nie otrzymała, która jest uprawniona do zatwierdzenia? Mam prośbę żeby

Pan Starosta odpowiedział: Dlaczego ukrywa przed radnymi, w tym momencie sprawozdanie z badania? Nie otrzymaliśmy, a powinniśmy otrzymać. Trzecia sprawa dotycząca w tym wypadku sprawozdań. Dotyczy to, o czym rozmawialiśmy w roku ubiegłym w roku 2017, czy 2016, brak jest sprawozdania z działalności szpitala. W naszym statucie zapisaliśmy, że to Rada zatwierdza sprawozdanie finansowe i dokonuje oceny sytuacji ekonomicznej szpitala. W tym momencie rozmawialiśmy, że ustawa o rachunkowości, nie nakłada obowiązku, bo podmiot leczniczy nie jest spółką prawa handlowego, aby do sprawozdań finansowych dołączyć sprawozdanie z działalności jednostki, jednak wielokrotnie mówiliśmy o tym, że do sprawozdania finansowego takie sprawozdanie z działalności powinno być, bo jak bez sprawozdania z działalność jednostki możemy dokonywać oceny funkcjonowania? Co do projektu uchwały jeszcze będę prosił o głos. Prosiłbym najpierw o odpowiedz na te dwa zasadnicze pytania dotyczące: dlaczego nie mamy sprawozdania z przeprowadzonego badania? I po drugie: kiedy wprowadzano Wysoką Radę w błąd 7 grudnia, czy teraz?

Radny Krzysztof Buba - mam pytanie do Pana dyrektora, bo niestety na komisji Rozwoju nie było przedstawiciela szpitala, nie mogłem się dopytać, mamy wzrost wynagrodzeń rok do roku ponad 7 min: Jak to się ma do protestów poszczególnych grup zawodowych w szpitalu, które ostro walczyły o podwyżki swoich wynagrodzeń? Komu podnosiliśmy te wynagrodzenia? Kto dostał większe? Kto mniejsze? I w jakim zakresie? Bo kwota 7 min jest dość duża proporcjonalnie patrząc do wykonania.

Dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Jaśle Michał Burbelka - Panu Radnemu odpowiem na to pytanie: otóż ten wzrost dotyczy wynagrodzeń z ustawy wśród pielęgniarek, ratowników medycznych, lekarzy pozostała kwota to są te wzrosty, które wynikają z tego, że głównie kontrakty medyczne były przez lekarzy zawieszane i należało niestety, żeby utrzymać zatrudnienie, ciągłość pracy, zwiększyć zarobki. To jest sytuacja typowa dla szpitali tutaj na podkarpaciu, gdzie jest bardzo duży, ogromny problem z kadrą medyczną. Natomiast część wzrostu wynagrodzeń pochodziła z tych podwyżek, które wynikały z ustawy, czyli pielęgniarki, ratownicy medyczni, lekarze rezydenci, lekarze specjaliści. Natomiast udzielając odpowiedzi Panu Radnemu Przetacznikowi nie wiem, czy to jest taki dobry styl pytania, kiedy Pan kłamał? Ja nie kłamię Panie Radny, bo ja nie mam nic do ukrycia, natomiast program naprawczy, dobrze Pan wie, że był robiony na bazie danych do września ubiegłego roku, więc proszę tutaj nie wprowadzać w błąd opinii publicznej.

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch - jeszcze było pytanie Pana Radnego Przetacznika odnośnie badania biegłego rewidenta: Czy to jest obowiązek dostarczenia radnym? Bo tego to nie wiem.

Dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Jaśle Michał Burbelka - badanie zostało przekazane.

Starosta Jasiełski Adam Pawluś - sprawozdanie rzeczywiście zostało dostarczone do biura, ale nie zostało dołączone do tych materiałów, więc za chwilę je rozdamy dla wszystkich radnych. Bardzo przepraszam.

Radny Grzegorz Pers - dwa słowa, bo omawiamy finanse szpitala za 2018. Jakbyście Państwo przyglądnęli się, to w niektórych paragrafach, punktach jeżeli chodzi o np. zużycie materiałów i energii w stosunku rok do roku, to tu mamy 18 000.000,00 zł, tu mamy 16 800.000,00 zł, czyli 1 200.000,00 zł jak gdyby oszczędności, wiec proszę też zauważać te rzeczy co szpital robi dobrze, bo ja odnoszę wrażenie, że albo zadałbym pytanie takie: Czy coś Zarząd robi dobrze? Ja na poprzedniej sesji bodajże mówiłem o tym, że szpital się zmienia szybko, bo finanse to jest jedna sprawa, a merytoryczne leczenie, bo szpital przede wszystkim zajmuje się leczeniem pacjentów i to co mówiłem oddział geriatrii, diabetologii. Dzisiaj mieliśmy takie robocze spotkanie na etapie jeszcze koncepcji odnośnie powstania nowego pawilonu psychiatrycznego i Szanowni Państwo tu Pani doktor Woźniak, Pan doktor Snoch, zresztą chyba większość Państwa, gdzieś tam kiedyś zahaczyła, o oddział psychiatryczny jak on wygląda. Zahaczyła Pani doktor jako lekarz, nie broń Boże jako pacjent, ale odwiedzając kogoś.

Myślę, że większość tak pół żartem pół serio, jednak z Państwa gdzieś tam była w tym budynku i widziała jak ten budynek wygląda, jak ci pacjenci są leczeni i naprawdę trzeba też chylić czoła tutaj przed Zarządem Szpitala, trzeba podziękować też Panu Staroście, że się stara o pozyskiwanie tych środków, że ciągle wymyśla coś nowego, ale popatrzmy też w sensie takim pozytywnym na ten szpital, że w ciągu tej kadencji, czy ostatnich kilku lat wiele dobrego się w szpitalu wydarzyło i wydarzy. Szanowani Państwo jeżeli domkniemy tą koncepcję rozwoju tego oddziału psychiatrycznego wraz z poradniami specjalistycznymi, jeśli udałoby się jeszcze otworzyć tutaj oddział rehabilitacji to naprawdę nie mamy się czego powstydzić.

Ta strata netto wynosi w tej chwili gdzieś tam 2 300.000,00 zł. Owszem ona się zwiększyła rok do roku, to prawda, ale te zobowiązania wynikające z ustawy o wynagrodzeniach pielęgniarek i to co dyrektor mówił rynek pracy reguluje płace, to nie jest tak, że jasielski szpital jest „zieloną wyspą", czy jakąś wyspą. Jest otoczenie zewnętrzne, jest w taki sposób finansowany i uważam, że szpital jest dobrze zarządzany przy takim finansowaniu służby zdrowia jak jest, więc tak jak Państwo mówiliście o CKP-ie jestem za tym, żeby ten dach zrobić, wyremontować, żeby siąść do jakiejś merytorycznej dyskusji tylko po kolei. To co tu

Radny Madejczyk Sławek mówił, komisje są od tego, żeby merytorycznie podyskutować, wypracować jakieś wnioski i puścić to na sesje, a nie tutaj na sesjach później uprawiać w jakiś sposób politykę, czy jakiś „show". Ja nie chcę wracać do przeszłości, bo pewnie wina gdzieś leży po środku, każdy z Państwa, czy z różnych opcji miał swoje 5 minut w tym samorządzie i nie można obarczać tylko jednej strony odpowiedzialnością za stan faktyczny na dzień dzisiejszy. Także gratuluję Panie Dyrektorze, że tak Pan zarządza szpitalem, że się rozwija pewnie chcielibyśmy, żeby było lepiej, ale na dzień dzisiejszy nie jest źle.

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch - ja myślę, że troska radnych to wynika przede wszystkim, chyba nikt nie ma pretensji do zarządzającego do tego, że szpital funkcjonuje rozwija swoje oferty medyczne. Tylko przede wszystkim radni obawiają się tego, żeby szpital mógł mieć płynność finansową, niezaburzoną płynność jak najmniej wymagalnych zobowiązań, bo ta strata narastająca to nie jest 2 miliony, bo będziemy dobijać do 20 milionów, tego się radni boją, żeby szpital nie przestał mieć płynności finansowej.

Radny Janusz Przetacznik - ja chciałbym ad vocem do wypowiedzi Pana Dyrektora Burbelki, chyba mnie nieuważnie słuchał, mówiłem, że program naprawczy był zrealizowany na podstawie wykonania za trzy kwartały roku 2018 i na to zwracał uwagę Pan Radny Ryszard Papciak, że przedstawiony program naprawczy w kategoriach przewidywanych wyników rozmija się teraz patrząc na to z pewnymi prognozami i proszę zwrócić uwagę jeżeli mamy dokument pod nazwą „Program naprawczy na bazie wykonania za trzy kwartały, stąd moje pytanie: Kiedy trafiliśmy w przychody prawie w punkt, bo mamy 88 milionów prawie 700, tak jak przewidywaliśmy po trzech kwartałach roku 2018, to już w pozostałych przypadkach mamy poważne rozbieżności w tym wzrost wynagrodzeń w ostatnim czwartym kwartale o 3 min złotych, czyli milion złotych co miesiąc. Gdzie w tym wypadku mamy grupy protestujące. A odpis amortyzacyjny w kwocie 2 600.000,00 zł, bo tak był prognozowany, tak zostało wykonane, o tym możemy w tym momencie mówić natomiast moje pytanie jest i nadal nie otrzymałem odpowiedzi: Dlaczego w tym momencie i w którym momencie byliśmy wprowadzani w błąd? Przypomnę możemy to w protokole odszukać i odsłuchać z sesji 7 grudnia 2018 roku w jaki sposób wypowiedź Pana Radnego Ryszarda

Papciaka została potraktowana m.in. przez Pana Starostę Adama Pawlusia dotycząca tego, że są podane nieprawdziwe, niewiarygodne i wprowadzające radnych w błąd dane, to jest po pierwsze, po drugie nie zapisaliśmy tego w statucie szpitala specjalistycznego, ale wraz ze sprawozdaniem finansowym wnioskowaliśmy już trzeci rok z rzędu, aby szpital przedstawiał sprawozdanie z działalności szpitala, abyśmy mogli dokonując oceny racjonalnie do tego tematu podchodzić. I teraz to, że dlaczego ten dokument dopiero w dniu dzisiejszym otrzymujemy i możemy dopiero teraz przeczytać informację, bo nieco inaczej byśmy spojrzeli na uchwałę. Ja bym prosił najpierw odpowiedzieć na te trzy moje zasadnicze pytania, dopiero później odniosę się do projektu uchwały.

Głos zabrała Skarbnik Powiatu Jasielskiego Teresa Połeć, która omówiła tegoroczną zmianę przepisów w zakresie badań sprawozdań finansowych w tym szpitala.

Radny Ryszard Papciak - ja chciałem tylko tyle powiedzieć, program naprawczy 7 grudnia zatwierdzony głosami jednego klubu, nie miał prawa nazywać się programem naprawczym. Był pozbawiony wszelkiej analizy kosztów, o tym mówiłem. Dopóki nie będzie analizy kosztów dotąd nikt, ani żaden radny, dyrekcja szpitala, starosta nie będzie wiedział co jest deficytowe najbardziej, co trochę mniej deficytowe, a może coś jest, jakiś kierunek jakaś działalność, która pokrywa koszty i dlatego pytam: Kiedy Rada będzie mogła zapoznać się z analizą dogłębną szpitala? Bo jak na razie, to jest „wróżenie z fusów" przepraszam za takie określenie, a jeżeli ktoś nie wie co to jest program naprawczy, to pozwolę sobie w skrócie powiedzieć. Jest to, analiza przychodów i kosztów. Co myśmy w tamtym programie, w tym zbitku różnych opisów wiedzieli o kosztach? Niewiele, prawie nic. Zapoznałem się, jest znakomity plan kont w szpitalu tylko przypuszczam, że plan kont jest bardzo szczegółowy i jest zatwierdzony, ale tego nikt nie realizuje, bo po pierwsze plan kont jest świeżej daty jak zauważyłem i tego nikt nie robi. Żeby w pełni mieć koszty trzeba by było wiadomo ileś ludzi zatrudnić, żeby te wszystkie rzeczy były notowane dzisiaj jest dużo obowiązków, papierologii realizowanej przez służby medyczne sam się o tym przekonałem, podglądnąłem, widziałem co jest. Jeżeli komuś zależy na tym, żeby ten szpital był prowadzony efektywnie, to bez tego co w kosztach się mieści, bez tego co my możemy zrobić, żeby tu ograniczyć, tam polepszyć sytuację, nigdy się tego nie osiągnie, a takie podkładanie opisów jakie zostało zrobione pół roku temu, to jest tylko takie odfajkowanie sprawy, a my nie mając analizy, a z każdym rokiem wszystko się komplikuje, bo wchodzą nowe technologie leczenia, zmienia się struktura zresztą tu moi przedmówcy na to zwrócili uwagę, że w kosztach materiału jest tyle, a było tyle to oni chcą rzeczy nieporównywalne, ale przede wszystkim to są tylko koszty nie są przypisane do żadnego działu. Także, ja ze swojej strony powiem tyle, że przygotuję wniosek jako interpelację aby autorzy tego programu naprawczego odnieśli się, w którym punkcie, ile przewidywali, a ile wyszło i jakie zdarzenia na to miały miejsce np. koszty transportu w zeszłym roku 2017 była stawka za paliwo tyle, w 2018 przeciętnie tyle itd.

I w ten sposób można spróbować dojść. Ja będę oczekiwał żeby autorzy tego programu naprawczego usiedli, pochyli się i żeby się uderzyli w pierś jeżeli coś przeoczyli, bo tu nie chodzi o to żebyśmy kogoś tutaj winili, ale żeby zachęcić do analizy, przybliżenia się nas do tego co tam w szczegółach. Proszę Państwa, na tyle milionów złotych składa się setki może tysiące setek po prostu dokumentów, każdy ktoś coś zamawia, zatwierdza, a później dostajemy efekt w postaci wyniku, który jest taki jaki jest. Dlaczego udało się przewidzieć na podstawie wyników półrocza, bo tu Pan Radny Przetacznik mówił, że na podstawie wyników trzech kwartałów. Nie ja tylko miałem wyniki za półrocze, a ponieważ w programie naprawczym w tym dokumencie nie przewidziano żadnych ruchów, że dyrekcja zrezygnuje z usług takich, a zamówi tańsze tu, zrezygnuje z materiałów takich zamawianych w detalu, a zamówi materiały w hurtowni po niższej cenie, dlatego można było w ciemno. Wystarczyło podwoić wynik z pierwszego półrocza i proszę Państwa z dokładnościową do jednego procenta zgodził się wynik drugiego półrocza, także ja tyle chciałem powiedzieć.

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch - ja chciałem tylko Państwu przypomnieć, że dzisiaj zatwierdzamy sprawozdanie finansowe, to co się dokonało, tu nie ma mowy o żadnych zmianach. To są zapisy sztywno księgowe i chciałem się zwrócić do Pana Radnego Janusz Przetacznika, że o działalności szpitala będziemy dyskutować obficie pewnie w czerwcu. Tu nic w tej uchwale w tym sprawozdaniu nie możemy zmienić, to stało się, są to zapisy, które dokonały się w ubiegłym roku.

Radny Janusz Przetacznik - dziękuję Panie Przewodniczący, że Pan na to zwrócił uwagę, że decydujemy o określonym dokumencie w określonym czasie i formie. Tak jak wspomniała Pani Skarbnik rok 2019, to są nowe obowiązki, nowe wyzwania dla podmiotów składających sprawozdania. Po raz pierwszy składamy to w plikach XML i w tych samych plikach obowiązek ma biegły rewident ich ściągnięcie. Poprawność sprawozdania potwierdza biegły rewident, że może ściągnąć z serwera ministerstwa finansów podpisany prawidłowo plik XML, czyli wszystko to co składa się na sprawozdanie finansowe. Niestety nie otrzymałem odpowiedzi: Dlaczego pomimo składanych wniosków wraz ze sprawozdaniem finansowym nie jest dołączane sprawozdanie z działalności jednostki. O tym mówiliśmy, że ustawa nie wymusza obowiązku, ale może dopuszczać. Nie otrzymałem odpowiedzi. Nie chcieliśmy tego wprowadzać do statutu myśleliśmy, że to jest normalną rzeczą, że jednostka powinna się pochwalić, jeżeli tak dobrze funkcjonuje również sprawozdaniem ze swojej działalności. I teraz wracając do przepisów ustawowych, bo mówimy tak jak Pan Przewodniczący powiedział mamy do czynienia z materią zatwierdzenie sprawozdania finansowego jednostki.

I teraz proszę Państwa z jaką materią mamy do czynienia w 1 można przeczytać, że zatwierdza się sprawozdanie finansowe szpitala specjalistycznego w Jaśle za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku 31 grudnia zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały, mamy ten załącznik. Co stanowi nam art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości, kto podpisuje i kto sporządza sprawozdania finansowe i tu proszę Państwa chwila refleksji: Kto podpisał to sprawozdanie? Czy podpisał kierownik jednostki? Sprawdzamy, na sprawozdaniu: sprawozdanie sporządziła główna księgowa Wanda Czyżowicz, natomiast podpisał pełniący obowiązki dyrektora Michał Burbelka. Przypomnijmy, że rozstrzygnięciem nadzorczym

Wojewody Podkarpackiego z 15 kwietnia uchwała Zarządu Nr III/2019, Wojewoda stwierdził nieważność tej uchwały. Co to znaczy ? Co to zmienia? Wszystkie w tym momencie decyzje, to jak wymazana taśma magnetofonowa, są nieskuteczne. W związku z tym sprawozdanie zostało sporządzone przez właściwą osobę, nie słyszałem, żeby dyrektor Burbelka podjął decyzję o odwołaniu z funkcji głównego księgowego Panią Wandę Czyżowicz, ale już, w tym momencie, pełniący obowiązki, nie ma takiej jednostki. Kierownikiem jednostki jest dyrektor, a w przypadku jego nieobecności zastępca, w związku z tym sprawozdanie finansowe zostało przedłożone, podpisane przez osobę nieupoważnioną. W związku z tym nie ma przymiotu sprawozdania finansowego, w którym mowa w ustawie o rachunkowości, a co za tym idzie również do 31 marca tego roku zostało złożone w pliku XML z wadą formalną w związku z tym składam formalny wniosek o zdjęcie tego punktu z porządku obrad i przygotowania dokumentów sprawozdawczych do zatwierdzenia Wysokiej Radzie odpowiadających po pierwsze ustawie o rachunkowości art. 52 ust. 2 uwzględniając rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody.

Radny Grzegorz Pers - a ja składam wniosek formalny o odrzucenie wniosku Pana Radnego Janusza Przetacznika, ponieważ uważam, że nie ma Pan do końca racji, ponieważ pełnienie obowiązków, jak sama nazwa wskazuje, to jest pełnienie obowiązków na okres przejściowy i uważam, że Pan dyrektor miał taki tytuł, więc składam wniosek formalny o odrzucenie tego wniosku.

Radna Dorota Woźniak - ja tylko ad vocem Panie Radny nie zrozumiał Pan tego co mówił Pan Radny Przetacznik. Wojewoda uchylił decyzję Zarządu, czyli Pan Michał Burbelka nie mógł pełnić obowiązków dyrektora w tym czasie.

Radca Prawny Miłosz Leszkiewicz wyraził opinie na temat: czy dokument jest dobrze sporządzony? Dokument jest dobrze sporządzony, biorąc pod uwagę fakt, iż późniejsze rozstrzygnięcia umocowały Pana dyrektora Burbelkę na stanowisku tegoż dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle, więc czynności te zostały konwalidowane i w tym zakresie mamy jasność, iż Pan Dyrektor Michał Burbelka mógł takich czynności dokonać i takowe sprawozdanie podpisać w czasie kiedy mieliśmy wakat na stanowisku i obowiązki dyrektora zostały powierzone Panu dyrektorowi Burbelce.

Radny Grzegorz Pers - to Pan Mecenas wyjaśnił tę kwestię. Do Pani Radnej Woźniak, Pani nie siedzi w mojej głowie i nie wie Pani co ja myślę.

Radny Janusz Przetacznik - po raz kolejny podkreślam, że mamy do czynienia ze stwierdzeniem nieważności przedmiotowej uchwały. Ta uchwała została wymazana z obrotu prawnego Panie Radco Prawny. Jeżeli Pan chce, mogę Panu przekazać konkretne wyroki sądowe, co znaczy wymazanie uchwały z obrotu prawnego. Stwierdzenie nieważności uchwały przypomnę skutkuje od samego początku do daty jej wejścia w życie. Od samego początku w związku z tym tutaj nie ma wątpliwości i teraz popatrzmy na sprawozdanie z jaką datą zostało podpisane 27 marca. A kiedy został dyrektor Michał Burbełka zatrudniony w wyniku postępowania konkursowego w sposób prawidłowy przez Zarząd, po 27 marca bodajże 11 kwietnia, bo w sprawozdaniu Zarządu Pan Starosta zapominał podać istotne fakty jak datę posiedzenia Zarządu, numer uchwały, gdzie chętnie bym z tych dokumentów skorzystał, ponieważ będą służyć do dalszego mojego procedowania. Jeżeli chcemy brnąc jako Rada w to, że będziemy zatwierdzać i podejmować uchwały niezgodnie z przepisami prawa, to oświadczam na tej sali, że będę wnioskował o wszczęcie postępowania stwierdzającego nieważność tej uchwały zatwierdzającej, stąd mój wniosek jest bardziej w tym momencie wychodzący na przeciw, abyśmy mogli zdjąć ten projekt uchwały z porządku obrad, aby osoby uprawnione z datą sporządzenia sprawozdania, zweryfikowały sprawozdawczość, czyli już osoby do tego uprawnione bądź zastępcy dyrektorów, bądź dyrektor, ale już z inną datą powtarzam, już z inną datą, kiedy miał do tego tytuł prawny, czyli od dnia 11 kwietnia, aby to sprawozdanie było przedmiotem obrad Wysokiej Rady. W przeciwnym wypadku proszę zwrócić uwagę to sprawozdanie będzie podlegało przesłaniu do Krajowego Rejestru Sądowego oraz w tym wypadku urzędu skarbowego wraz z uchwałą o jej zatwierdzeniu, bo tak stanowią nowe przepisy. Pani Skarbnik to potwierdzi, że w tym wypadku plik XML uruchamia się poprzez złożenie do odpowiednich służb wraz z uchwałą o jego zatwierdzeniu. W związku z tym jeżeli będziemy podejmować uchwałę, to tak jak mówiłem, że ta uchwała powinna być nieco inaczej sformułowana, ale w tym wypadku powołujemy się na uchwałę i załącznik do niej, gdzie podpisuje go osoba z datą 27 marca, która nie istnieje. Takiego stanowiska pełniący obowiązki dyrektora nie ma. Art. 52 ust.2 ustawy o rachunkowości jednoznacznie przewiduje, sprawozdanie finansowe podpisuje kierownik podmiotu, a jeżeli jest to organ wieloosobowy wszyscy członkowie tego organu.

Radca Prawny zakomunikował, że jak wynika z ustawy konieczność zatwierdzenia sprawozdania finansowego obejmuje okres do 30 czerwca.

Przewodniczący zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie wniosek Radnego Janusza Przetacznika w sprawie zdjęcia z porządku obrad projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle za rok obrotowy 2018.

W głosowaniu brało udział 21 Radnych.

-za przyjęciem wniosku głosowało 10 Radnych.

-przeciw głosowało 10 Radnych.

-wstrzymał się 1 Radny.

Wniosek został odrzucony.

Przewodniczący przeszedł do głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle za rok obrotowy

2018.

W głosowaniu brało udział 21 Radnych.

-za przyjęciem głosowało 10 Radnych.

-przeciw głosowało 7 Radnych.

-wstrzymało się 4 Radnych.

Uchwała została podjęta.

Ad. 6c. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Jasielskiego, od dnia 1 września 2019 r.

Przewodniczący otworzył dyskusję, poprosił o opinię Komisje.

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury Irena Baciak - Komisja pozytywnie opiniuje projekt.

Przewodniczący Komisji Społecznej Stanisław Święch - Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący zamknął dyskusję oraz zarządził głosowanie w sprawie podjęcia uchwały

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Jasielskiego, od dnia 1 września 2019 r.

W głosowaniu brało udział 20 Radnych.

-za podjęciem uchwały głosowało 20 Radnych.

Uchwała została podjęta.

Ad. 6d. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle.

Przewodniczący otworzył dyskusję oraz poprosił o opinię Komisje Stałe.

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury Irena Baciak — Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Społecznej Stanisław Święch - Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt.

Komisje pozytywnie zaopiniowały także projekty uchwał: (Druki nr 64-76).

Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle.

W głosowaniu brało udział 21 Radnych.

-za podjęciem uchwały głosowało 21 Radnych.

Uchwała została podjęta.

Ad. 6e. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego im. ppłk J. Modrzejewskiego w Jaśle.

Przewodniczący otworzył dyskusję oraz poinformował, że Komisje Stałe wyraziły już pozytywną opinię.

Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego im. ppłk J. Modrzejewskiego w Jaśle.

W głosowaniu brało udział 21 Radnych.

-za podjęciem uchwały głosowało 21 Radnych.

Uchwała została podjęta.

Ad. 6f. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Jaśle wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 4 w Jaśle.

Przewodniczący otworzył dyskusję oraz poinformował, że Komisje Stałe wyraziły już pozytywną opinię.

Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Jaśle wchodzącego w skład Zespołu Szkół

nr 4 w Jaśle.

W głosowaniu brało udział 20 Radnych.

-za podjęciem uchwały głosowało 20 Radnych.

Uchwała została podjęta.

Ad. 6g. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum

Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej - Curie w Kołaczycach.

Przewodniczący otworzył dyskusję oraz poinformował, że Komisje Stałe wyraziły już opinię pozytywną.

Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Marii

Skłodowskiej - Curie w Kołaczycach.

W głosowaniu brało udział 19 Radnych.

-za podjęciem uchwały głosowało 19 Radnych.

Uchwała została podjęta.

Ad. 6h. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Jaśle wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 3

 1. Stanisława Pawłowskiego w Jaśle.

Przewodniczący otworzył dyskusję oraz zakomunikował, że Komisje Stałe wyraziły już pozytywną opinię.

Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Jaśle wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 3 im. Stanisława Pawłowskiego w Jaśle.

W głosowaniu brało udział 20 Radnych.

-za podjęciem uchwały głosowało 20 Radnych.

Uchwała została podjęta.

Ad. 6i. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Nr 1 w Jaśle wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle.

Przewodniczący otworzył dyskusję oraz poinformował, że Komisje Stałe wyraziły już pozytywną opinię.

Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Nr 1 w Jaśle wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle.

W głosowaniu brało udział 21 Radnych.

-za podjęciem uchwały głosowało 21 Radnych.

Uchwała została podjęta.

Ad. 6j. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Nr 2 w Jaśle im. Generała Józefa Hallera w Jaśle wchodzącego w skład Zespołu Szkół

Usługowych i Spożywczych w Jaśle.

Przewodniczący otworzył dyskusję oraz poinformował, że Komisje Stałe wyraziły już opinię pozytywną.

Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Nr 2 w Jaśle im. Generała

Józefa Hallera w Jaśle wchodzącego w skład Zespołu Szkół Usługowych i Spożywczych

w Jaśle.

W głosowaniu brało udział 21 Radnych.

-za podjęciem uchwały głosowało 21 Radnych.

Uchwała została podjęta.

Ad. 6k. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Nr 3 w Jaśle wchodzącego w skład Zespołu Nr 3 im. Stanisława Pawłowskiego w Jaśle. Przewodniczący otworzył dyskusję oraz poinformował, że Komisje Stałe wyraziły już pozytywną opinię.

Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Nr 3 w Jaśle wchodzącego w skład Zespołu Nr 3 im. Stanisława Pawłowskiego w Jaśle.

W głosowaniu brało udział 21 Radnych.

-za podjęciem uchwały głosowało 21 Radnych.

Uchwała została podjęta.

Ad. 61. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Jaśle wchodzącego w skład Zespołu

Szkół Nr 4 w Jaśle.

Przewodniczący otworzył dyskusję oraz poinformował, że Komisje Stałe wyraziły już pozytywną opinię.

Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Jaśle wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 4 w Jaśle. W głosowaniu brało udział 21 Radnych.

-za podjęciem uchwały głosowało 21 Radnych.

Uchwała została podjęta.

Ad. 6m. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum

Nr 5 w Jaśle wchodzących w skład Zespołu Szkół Budowlanych im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jaśle.

Przewodniczący otworzył dyskusję oraz poinformował, że Komisje Stałe wyraziły już pozytywną opinię.

Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Nr 5 w Jaśle wchodzących w skład Zespołu Szkół Budowlanych im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jaśle. W głosowaniu brało udział 19 Radnych.

-za podjęciem uchwały głosowało 19 Radnych.

Uchwała została podjęta.

Ad. 6n. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaśle w Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Jaśle.

Przewodniczący otworzył dyskusję oraz poinformował, że Komisje Stałe wyraziły już pozytywną opinię.

Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaśle w Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Jaśle. W głosowaniu brało udział 20 Radnych.

-za podjęciem uchwały głosowało 20 Radnych.

Uchwała została podjęta.

Ad. 60. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Jaśle w Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 2 w Jaśle. Przewodniczący otworzył dyskusję oraz oznajmił, że Komisje Stałe wyraziły już pozytywną opinię.

Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Jaśle w Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 2 w Jaśle. W głosowaniu brało udział 17 Radnych.

-za podjęciem uchwały głosowało 17 Radnych.

Uchwała została podjęta.

Ad. 6p. Podjęcie uchwały w sprawie włączenia Powiatowego Ośrodka Edukacji Nauczycieli

w Jaśle do Zespołu Szkół Nr 4 w Jaśle.

Przewodniczący otworzył  dyskusję oraz poinformował,  że Komisje Stałe pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie włączenia Powiatowego Ośrodka Edukacji Nauczycieli w Jaśle do Zespołu Szkół

Nr 4 w Jaśle.

W głosowaniu brało udział 19 Radnych.

-za podjęciem uchwały głosowało 19 Radnych.

-wstrzymał się 1 Radny.

-nie głosował 1 Radny.

Uchwała została podjęta.

Ad. 6q. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono funkcje kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Jasielski oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tych zajęć.

Przewodniczący otworzył dyskusję oraz poinformował, że Komisje Stałe wyraziły już pozytywną opinię.

Radny Janusz Przetacznik- ponieważ ten projekt uchwały wymaga opinii związków zawodowych i taką informację mamy, że został przekazany do zaopiniowania, a nie mamy informacji jaka jest opinia związków zawodowych na temat przedstawionego projektu uchwały.

Naczelnik Wydziału Edukacji Andrzej Papciak - obydwa związki zawodowe zaopiniowały pozytywnie zarówno „Związek Nauczycielstwa Polskiego" jak i „Solidarność".

Przewodniczący poinformował, że opinia na piśmie jest do wglądu jeżeli będzie taka potrzeba.

Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono funkcje kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Jasielski oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tych zajęć.

W głosowaniu brało udział 19 Radnych.

-za podjęciem uchwały głosowało 19 Radnych.

-nie głosowało 2 Radny.

Uchwała została podjęta.

Ad. 6r. Podjęcie uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę Nr XXX/205/05 Rady Powiatu

w Jaśle z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie nadania statutów szkolnym schroniskom młodzieżowym prowadzonym przez Powiat Jasielski.

Przewodniczący otworzył dyskusję oraz poprosił o opinię Komisje Stałe.

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury Irena Baciak - Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Społecznej Stanisław Święch - Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt.

Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania w sprawie podjęcia uchwały

w sprawie zmieniającej uchwałę Nr XXX/205/05 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 2 czerwca

2005 r. w sprawie nadania statutów szkolnym schroniskom młodzieżowym prowadzonym przez Powiat Jasielski.

W głosowaniu brało udział 18 Radnych.

-za podjęciem uchwały głosowało 18 Radnych.

Uchwała została podjęta.

Ad. 6s. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Dębowiec realizacji zadania własnego         Powiatu          Jasielskiego            w  zakresie               prowadzenia             placówki           oświatowo           - wychowawczej.

Przewodniczący otworzył dyskusję oraz poprosił o opinię Komisje Stałe.

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury Irena Baciak - Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Społecznej Stanisław Święch - Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania w sprawie podjęcia uchwały

w sprawie powierzenia Gminie Dębowiec realizacji zadania własnego Powiatu Jasielskiego w zakresie prowadzenia placówki oświatowo — wychowawczej. W głosowaniu brało udział 19 Radnych.

-za podjęciem uchwały głosowało 19 Radnych.

Uchwała została podjęta.

Ad. 6t.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie herbu Powiatu

Jasielskiego przez Fundację im. Generała Pułaskiego w związku z organizacją XVIII Krempniańskiej Parady Historycznej.

Przewodniczący otworzył dyskusję oraz poprosił o opinię Komisje Stałe.

Przewodniczący Komisji Społecznej Stanisław Święch - Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Radny Janusz Przetacznik - mam pytanie do Zarządu: Czy to jest uchwała i zgoda czasowa, czyli na organizację tylko Krempniańskiej Parady Historycznej? Czy też, bo tak możemy odczytać, że tylko w tym momencie? Czy tak naprawdę wyrażamy zgodę aby fundacja na stronie internetowej przez cały czas funkcjonowania tej strony była? Po prostu nie ma tutaj tej informacji, uchwała jest niepełna, jeżeli tak to trzeba napisać w związku z organizacją i trzeba dopisać do dnia takiego i takiego, wtedy jest projekt uchwały czytelny.

Radna Ewa Wawro - ja tylko chciałam odnieść się do wniosku, który jako komisja edukacji przyjęliśmy na naszym ostatnim zebraniu, odnośnie strategii promocji powiatu jasielskiego. O ten dokument już trzykrotnie na sesji pytałam, czy taki istnieje? A jeżeli nie to prosiłam, 0to żebyśmy się nad takim dokumentem się zastanowili i go przyjęli, chciałbym się tylko dowiedzieć, czy w ślad za naszym wnioskiem komisji edukacji taki dokument będzie przygotowany i nam przedstawiony?

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch - nie wiem, czy już Zarząd zajął się tą sprawą, Pani Radna także może na przyszłej sesji odpowiemy, bo to świeża sprawa.

Naczelnik Wydziału Rozwoju, Promocji i Spraw Społecznych Andrzej Konopka odpowiadając na pytanie Radnego Janusza Przetacznika - stwierdził, że zgoda na użycie herbu jest jednorazowa.

Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie herbu Powiatu Jasielskiego przez Fundację im. Generała Pułaskiego w związku z organizacją XVIII Krempniańskiej Parady Historycznej.

W głosowaniu brało udział 19 Radnych.

-za podjęciem uchwały głosowało 19 Radnych.

Uchwała została podjęta.

Ad. 6u. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w 2019 roku z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej.

Przewodniczący otworzył dyskusję oraz poprosił o opinię Komisje Stałe.

Przewodniczący Komisji Społecznej Stanisław Święch - Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w 2019 roku z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej.

W głosowaniu brało udział 19 Radnych.

-za podjęciem uchwały głosowało 19 Radnych.

Uchwała została podjęta.

Ad. 6v. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Jaśle.

Przewodniczący zaproponował pięcioosobowy skład niniejszej komisji oraz to, że każdy z klubów powinien mieć w niej swojego reprezentanta.

Starosta Jasielski Adam Pawluś - w imieniu klubu Prawa i Sprawiedliwości przedstawiam kandydatury członków klubu mianowicie:

Panią Irenę Baciak, Pana Mateusz Lechwara i Panią Magdalenę Stasiowską. 

Radny Janusz Przetacznik - już wcześniej, kiedy uchwalaliśmy zmianę statutu, PSPP rekomendowałem moją osobę. Natomiast dość długo czekaliśmy aby ten skład komisji skarg 1wniosków powoływać i obsadzać. Proszę zwrócić uwagę i przypomnieć sobie, że była to pilna priorytetowa sprawa, bo ustawa, teraz okazuje się, że nie jest taka pilna, taka priorytetowa, bo dopiero 23 maja, ale jak gdyby to pomijam, bo lepiej późno niż wcale. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz, jeżeli będzie sytuacja taka, że w komisji Skarg, Wniosków i Petycji, a skargi przypomnijmy zgodnie z ustawą kierowane są przeciwko działalności starosty, bądź kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych będzie taka przewaga, czyli trzy osoby z klubu radnych „PiS" może się okazać, że podobnie jak w przypadku innych komisji posiedzenia będą zwoływane w terminie wygodnym dla tej trójki, bo tak jak już Pan Przewodniczący był łaskaw powiedzieć w terminie 21 marca przewodniczący komisji skonsultuje tylko termin posiedzenia w swoim gronie, czyli trzy osoby na pewno, będzie to więcej niż jeden plus jeden w związku z tym mam tutaj poważne, że tak powiem obawy. Jeżeli sobie złożymy, deklaracje, że komisja skarg i wniosków będzie pracować merytorycznie, ale w godzinach popołudniowych aby umożliwić udział w pracy wszystkim radnym to jestem gotowy złożyć taką deklarację, natomiast zwracam Panu Przewodniczącemu uwagę, że w tym wypadku ponieważ mamy sytuacje następującą, zmieniliśmy statut, że udział w pracy radnego w więcej niż w dwóch komisjach jest nie możliwy z wyłączeniem, tu daliśmy sobie ten wyjątek, to w tym wypadku również musimy popatrzeć i wymaga korekty nasza uchwała dotycząca wynagrodzeń, bo jeżeli to jest z wyłączeniem to w takim razie potrącamy za nieobecności tych komisji, których jesteśmy członkami, czyli w moim przypadku np. komisja rozwoju i komisja rewizyjna.

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch - to jako komisja stała, też będzie potrącany.

Radny Janusz Przełącznik - to właśnie dlatego mówię, my musimy się zastanowić. Są to dodatkowe prace i teraz jest pytanie takie, czy jeżeli my się do tej komisji zgłosimy i będą zwoływane posiedzenia w godzinach pracy, to ja mówię uczciwie nie będę brał udziału w takich posiedzeniach, ryzykuję na razie rekomenduję, zobaczymy jak się to ułoży w przyszłości. Klub „PSPP" zgłasza Radnego Janusz Przetacznika.

Radny Krzysztof Buba - w imieniu klubu „SDM" zgłaszamy Pana Franciszka Miśkowicza.

Zgłoszeni Radni wyrazili zgodę na pracę w Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Jaśle.

Przewodniczący zarządził głosowanie en błock kandydatów na członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Jaśle.

Przewodniczący przeszedł do głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie powołania

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Jaśle w składzie: Irenę Baciak, Mateusz

Lechwar, Magdalena Stasiowska, Janusz Przetacznik, Franciszek Miśkowicz.

W głosowaniu brało udział 21 Radnych.

-za podjęciem uchwały głosowało 19 Radnych.

-wstrzymało się 2 Radnych.

Uchwała została podjęta.

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch - a nie spieszyliśmy się, tylko do Pana Radnego Janusza mówię, że akurat nie wpłynęła w tym czasie jakaś petycja, żeby to szybko robić, a akurat było kilka sesji nadzwyczajnych, także ja tylko mogę przeprosić.

Radna Ewa Wawro- Panie Przewodniczący, jak uchwalaliśmy statut, to wyraźnie pamiętam jak do mnie doszło, że zmieniamy dlatego, że musimy bardzo pilnie tą komisję powołać, niestety nie możemy przepracować złego statutu.

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch - ale skarga jakoś nie wpłynęła całe szczęście, także nie było potrzeby, a jakby była to, była by sesja nadzwyczajna.

Ad. 6w. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu pn. „Rozwój potencjału turystycznego powiatu jasielskiego i okresu Svidnik".

Przewodniczący otworzył dyskusję oraz poprosił o opinię Komisję.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu Sławomir Madejczyk - opinia Komisji co do tego projektu uchwały jest pozytywna.

Radny Janusz Przetacznik - jak już usłyszeliśmy z opinii Pana Przewodniczącego komisji Rozwoju, pracownicy Starostwa już ten temat dawno rozpatrywali, rozważali, sprawdzali, a Wysoka Rada w dniu dzisiejszym otrzymała to w formie wniosku o uzupełnienie porządku obrad. Z tego materiału dowiadujemy się dopiero teraz co może być i kryć się pod kwestią „zwiększenie potencjału turystycznego powiatu jasielskiego", a już wydaliśmy, czy zadysponowaliśmy 350.000,00 zł, na to zadanie, w tym wypadku parking, czy stworzenie miejsc postojowych na Foluszu. Jeżeli zmieniamy tytuł zadania i nie ujmujemy tego w zakresie rzeczowym tego projektu, o który będziemy aplikować to uważam, że to jest zaniedbanie i brak należytej staranności, że tak powiem w wydawaniu publicznych pieniędzy powiatowych, to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa mam pytanie do wnioskodawców w tym wypadku do Zarządu, dotyczy Młodzieżowego Domu Kultury, Ośrodek Ekologiczny wOżennej, wielokrotnie do tego tematu wracaliśmy tu przy tym temacie mamy informację, że zostanie zakupione wyposażenie do Ośrodka Ekologicznego w Ożennej, moje pytanie: Panie Starosto, czy to wyposażenie w końcu zostanie zakupione i z jakich środków, czy ten ośrodek zostanie uruchomiony? Ponieważ w tym przypadku mówimy o wydatkach w roku 2020 i 2021. To co będziemy oddawać Ośrodek w Ożennej bez wyposażenia? Kiedy po raz kolejny Zarząd wprowadza w błąd radnych forsując pewne projekty nie dając im informacji, czy tak jak w tej chwili otrzymujemy, że z każdą sesją i przy każdych zmianach będziemy dowiadywać się o nowych pomysłach, nowym szukaniu zabezpieczeń. Bardzo bym prosił o jasną deklarację, bo na ten temat rozmawialiśmy 17 stycznia tego roku wskazując m.in. na niespójne dokumenty związane z Młodzieżowym Domem Kultury i ośrodkiem ekologicznym, pokazywaliśmy dokumenty, w tym również Pana Janusza Pachera dotyczące informacji ile wynosił będzie projekt, wyposażenie. Okazuje się, że absolutnie nie mamy wiedzy czy racji, ponieważ te wydatki przerzuciliśmy do wydatków bieżących, zapisaliśmy w wieloletniej prognozie na rok 2019 przypomnijmy jest to kwota blisko 400.000,00 zł. Teraz tu pojawiają się wydatki w roku 2020, 2021 jako wyposażenie MDK, to w takim razie jest to jakieś dodatkowe? Prosilibyśmy o więcej informacji jak mam głosować to, chcę głosować świadomie.

Radny Franciszek Miśkowicz - ja chciałem zapytać o taki skrótowy opis tego projektu na czym on będzie polegał jakie z tego będziemy mieli efekty?

Starosta Jasielski Adam Pawluś — bardzo proszę Pana Naczelnika o przybliżenie radnym projektu uchwały.

Naczelnik Wydziału Rozwoju, Promocji i Spraw Społecznych Andrzej Konopka - Szanowni

Państwo projekt pod tytułem „Rozwój potencjału turystycznego powiatu jasielskiego i okresu

Svidnik" ma na celu m.in. wdrożenie projektu w celu wspólnego promowania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego po obu stronach granicy, a także wobec turystów zagranicznych. To projekt partnerski powiatu jasielskiego jako partnera wiodącego przy udziale Młodzieżowego Domu Kultury w Jaśle oraz tutaj odczytam nazwę słowacką Podduklianske osvetove stredisko vo Svidniku. Jest to mikroprojekt wspólny, gdzie obligatoryjna jest realizacja przez dwóch partnerów z dwóch krajów obszarów wsparcia, czyli Polski i Słowacji. Oczywiście z zachowaniem czterech kryteriów współpracy tj. wspólne przygotowanie mikroprojektu, realizacja, finansowanie oraz personel. Efektem tego projektu będzie utworzenie nowego transgranicznego turystycznego szlaku pieszego łączącego Ożenną po stronie polskiej i słowackiej. Wraz z tym szlakiem turystycznym powstanie również infrastruktura. Zakres projektu obejmuje m.in. wykonanie, tudzież modernizację turystycznego szlaku pieszego wraz z wykonaniem infrastruktury rekreacyjnej i edukacyjnej. Zamieszczenie nowych informacji o zasobach powiatu jasielskiego, chodzi o strony internetowe aplikacje mobilne itd. To jest o nowym szlaku turystycznym, obiektach dziedzictwa przyrodniczego i kulturalnego oraz wydanie folderu. Przeprowadzenie warsztatów filmowo- fotograficznych z udziałem młodzieży polsko-słowackiej również w ośrodkach Ożenna i obserwatorium Roztoki, rajdu rowerowego wykonywanego w granicach Ożennej. Konferencji dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego powiatu jasielskiego i okresu Svidnik. Zostanie również zakupione wyposażenie o czym wspominał Pan Radny do Ośrodka Ekologicznego w Ożennej. Wartość projektu finansowana przez powiat jasielski wynosi 300.000,00 zł, planuje się, że projekt ten będzie dofinasowany do 85% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego do 5 % z budżetu państwa, wkład własny wyniesie minimalnie 10%.

Radna Ewa Wawro - Panie naczelniku tutaj chyba nie do końca Pan zrozumiał pytanie kolegi Radnego, moje zresztą również, bo Pan tylko i wyłącznie przeczytał uzasadnienie tego projektu, a my chcieliśmy się dowiedzieć, żeby Pan nam uszczegółowił co praktycznie będzie tam faktycznie zrobione, nie że to będzie szlak turystyczny, szlak pieszy, ale co tam będzie, bo to jest przewidziane 3 miliony złotych na to.

Skarbnik Powiatu Jasielskiego Teresa Połeć - jeżeli Państwo pozwolicie, to wyjaśnię, że to nie będzie wartość projektu 3 000.000,00 zł. Te 300.000,00 zł zaprojektowane w uchwale to jest wartość 100 % dlaczego? Dlatego, że projekty transgraniczne zresztą to już nie pierwszy raz, mają to do siebie, że trzeba zabezpieczyć cała kwotę, bo refundacja tam chyba w uzasadnieniu napisana jest, że najwcześniej w 2021 roku, ale refundacja proszę Państwa lubi się czasem przesuwać i my chcąc realizować projekt musimy mieć zabezpieczone 100 % wartości projektu i te 300.000,00 zł to jest 100% wartości projektu, a refinansowanie z budżetu państwa i środków unijnych 90% następuje po realizacji tego typu projektu. Natomiast, ponieważ projekt ten składany musi być zaraz na początku czerwca, a rozstrzygniecie konkursowe, czy rozstrzygnięcia mogą się pojawić na przełomie roku to jeżeli zechcecie Państwo przyjąć ten projekt to do budżetu tak jak napisałam na 2020 i 2021 rok trzeba będzie przyjąć te dwie kwoty tu przyjęte, jeżeli się sprawa szybciej rozstrzygnie przed złożeniem projektu budżetu to będziemy już znać kwoty ostateczne i będziemy mogli sobie zaprojektować nawet wieloletnie dochody na 2021 w dobrej wierze, ale przy projektach transgranicznych, a to jest projekt w większości miękki, bo z tego co ja się zdążyłam dowiedzieć, kiedy opiniowałam ten projekt to znaczącą pozycje w tym projekcie będą stanowić: konferencja, wytyczenie ścieżki od Ożennej na stronę słowacką, przygotowanie wiaty takiej na rowery i wiaty w okolicach Ośrodka tego w Ożennej, żeby mogli się turyści zatrzymać, zjeść tam jakiś posiłek taki na wolnym powietrzu i będą konkursy fotograficzne i takie działania związane z wydaniem folderu, czyli to będą typowo działania miękkie.

Wicestarosta Stanisław Pankiewicz - wprawdzie to samo co Pani Skarbnik, bo jest tutaj tak przedstawiane, że powiat wydatkowuje 300.000,00 zł, na projekty miękkie, które nie mają jakiegoś większego efektu, jest to też promocja i tego regionu i promocja powiatu, bo de facto z budżetu powiatu będzie wydatkowane bądź 30.000,00 zł, góra 45.000,00 zł, także nie ma co bardzo robić tutaj tragedii, że się rozrzuca te pieniądze po 300.000,00 zł, bo to nie daje się na ten projekt tylko dofmasowanie jest 90%, czyli de facto wydatek z budżetu powiatu to jest  na poziomie 30.000,00 zł.

Radna Dorota Woźniak - w zasadzie Pani Skarbnik na wszystkie moje wątpliwości odpowiedziała. Mam tylko jedno pytanie w nawiązaniu do wypowiedzi Pana Starosty Pankiewicza, nikt nie mówi, że rozdaje się na prawo, lewo, ale te 300.000,00 zł, zostanie zamrożone do czasu spłynięcia refundacji tak, czyli do 2021 roku co najmniej?

Skarbnik Powiatu Jasielskiego Teresa Połeć • może tak być, natomiast proszę Państwa ponieważ nie wykluczone jest, że my przyjmiemy na 2021, tak się mi wydaje przy doświadczeniu z tego typu projektami. Jeżeli Państwo wyrazicie zgodę to przygotowując projekt budżetu na rok 2020 my musimy ten projekt wpisać już do Wieloletniej Prognozy

Finansowej w tych kwotach jeżeli Państwo przyjmiecie, ale mamy podstawy w dobrej wierze przyjąć, że na 2021 refundacje, bo na 2020 nie możemy, ale na 2021 refundacje, czyli jeżeli mamy 300.000,00 zł to te 270.000,00 zł, po stronie dochodów możemy już sobie na 2021 przyjąć w dobrej wierze natomiast po rozstrzygnięciu wtedy kiedy zostanie nam uznane, że na pewno nie będzie to w październiku ani w listopadzie wtedy kiedy projekt budżetowy się przygotowuje. Natomiast po rozstrzygnięciu np. w styczniu, czy w lutym, bo jeszcze jest jedna rzecz na dzień dzisiejszy z instytucją finansującą, która będzie oceniać ten projekt nie można jednoznacznie określić, że np. wydatki majątkowe będą wynosić 50.000,00 zł, a wydatki bieżące np. pozostała kwota, bo ja już rozmawiałam właśnie z państwem, którzy przygotowują tutaj po naszej stronie, ale na etapie już przygotowania projektu budżetu będziemy wiedzieć, ile nam zostanie uznane jako wydatki majątkowe, a ile jako bieżące, ale proszę Państwa tutaj wydatki majątkowe będą stanowić mały procent w większości  to będą wydatki bieżące, bo jest to projekt miękki tak jak powiedziałam i przyjęliśmy kwotę maksymalną taką jaką można przyjąć, ale musimy się liczyć z tym, że część działań, które tam chcemy realizować nie zawsze uzyskują akceptację także na pewno weryfikacja tego projektu dopiero się może pojawić, ale w przyszłym roku w pierwszym kwartale bo nie wcześniej, nie podejrzewam, że wcześniej będziemy posiadać taką pełną wiedzę co do tego, że np. nie będzie 300.000,00 zł, tylko będzie np.280.000,00 zł, ale pamiętamy, że przecież przy projektach wieloletnich, bo to będzie wieloletnie od przyszłego roku nie możemy go teraz przyjąć jako wieloletni bo w ustawie o finansach publicznych mówi się że wieloletni teraz musiałby obejmować wydatki tegoroczne, a nie ma podstaw żeby tutaj przyjmować wydatków, dlatego gwoli wyjaśnienia Pani Radnej. Ja rozmawiałam z państwem, którzy przygotowują to najwyżej na 2021 przyjmiemy sobie już w projekcie teraz jak będziemy przygotowywać na jesień, że te 270.000,00 zł jako refundacja, a rzeczywistość będzie po ocenie proszę Państwa.

Radny Franciszek Miśkowicz - ja chciałem podziękować Pani Skarbnik za tą odpowiedź i Panie Starosto to nie była kwestia, że ktoś nie chce tylko chciałem więcej szczegółów znać co w ramach tego projektu będzie realizowane.

Radna Magdalena Stasiowska - ja mam jeszcze pytanie jak jest kwota po stronie partnera?

Czy to jest całkowita wartość projektu i my będziemy finansować? Czy partner też coś wnosi na chwilę obecną?

Skarbnik Powiatu Jasielskiego Teresa Połeć - my zapewniamy budżet swój, a strona druga zapewnia budżet swój i nawet jeżeli będziemy liderem to przepływ pieniędzy, pomiędzy nami, a Słowakami jest pozabudżetowy, czyli ta część dla nich idzie poza budżetem, bo my już takie doświadczenia mamy, kiedyś z Krosnem, realizowaliśmy, Gorlicami to dla strony słowackiej idą poza naszym budżetem.

Radna Magdalena Stasiowska - uzupełniając jeszcze tutaj tą dyskusję, pracując kiedyś w środkach unijnych chcę zaznaczyć, że takie miękkie projekty są równie ważne jak projekty infrastrukturalne. Ponieważ jedziemy w jakieś turystyczne miejsca, czy powiedzmy tereny górskie. Co widzimy? Jedna, druga, trzecia, czwarta tabliczka właśnie projekt miękki, ścieżka, szlak. Więc ci turyści, gdzie są właśnie tam, chcemy ich przyciągnąć takie projekty też musimy robić, więc ja jak najbardziej jestem za i proszę też innych radnych, żeby to poprzeć.

Radny Jan Muzyka - ja tylko chciałem dodać do tych wszystkich odpowiedzi taki fakt, że wszyscy wiemy jak trudno jest pozyskać partnera zwłaszcza po stronie słowackiej. Pamiętamy wszyscy jak wyglądała sprawa ze ścieżkami rowerowymi, po których już powinniśmy jeździć, a niestety w ostatniej chwili partner słowacki się wycofał. Teraz Pani Leńczuk, której tutaj nie ma, ona by najwięcej powiedziała, bo ona właściwie „wychodziła" ten projekt ze stroną słowacką, bo dosłownie na nogach przechodzili ten szlak kilka razy i ja, myślę, źe tylko przyklasnąć takiej inicjatywie i trzeba to poprzeć, bo z jednej strony domagamy się aby coś tam robić w tym rejonie aby ożywiać ten teren. To jest chyba jeden  z lepszych przykładów na ożywienie tego terenu.

Radny Janusz Przełącznik - ta uchwała jest tak jak wspomniałem uchwałą intencyjną, bo tutaj zgadzam się z tymi wypowiedziami moich przedmówców, ponieważ jest to nasza intencja potencjalnie przyszłych wydatków w latach 2020, 2021. Natomiast nasze pytanie jest następujące z punktu widzenia co osiągniemy poprzez realizację tego projektu miękkiego w tym również współpracy ze Słowacją? Chcielibyśmy po prostu wiedzieć jak wygląda projekt aplikowania, czy projekt tego wniosku, bo może się okazać, że naprawdę pomysły, które tutaj Państwo proponujecie łącznie, że tak powiem z propozycją wydatków, jeżeli przyglądniemy się, bo nie pochylimy tylko przyglądniemy się racjonalnym wydatkom powiatu, możemy je realizować bez pomocy w tym wypadku środków pomocowych, bo uznajemy, że to jest właśnie element promocji, bo to jest ważne, istotne i potrzebne. W związku z tym po raz kolejny wnioskuję do Zarządu aby potraktował radnych podmiotowo, a nie przedmiotowo i aby ta informacja była pełna. Jeżeli aplikujemy o środki to w takim razie pokażmy jak wygląda wniosek, jakie będą te działania i na ile szacujemy wydatki. Jeżeli w projekcie uchwały piszemy w 2 proszę zwrócić uwagę, że realizacja projektu, o którym mowa nastąpi pod warunkiem uzyskania to w takim razie mówimy, że te działania nie są nam wcale potrzebne z punktu widzenia promocyjnego, bo my działamy od aplikacji środków do aplikacji środków, ja chciałbym abyśmy naprawdę w naszym postępowaniu rozróżniali elementy, są rzeczy potrzebne chcemy je zrealizować. Jeżeli uzyskamy dodatkowe środki chwała nam za to, bo skierujemy na kolejne, inne potrzebne zadnie. W przypadku działań promocyjnych, nic nie stoi na przeszkodzie, jeżeli wniosek składamy tak jak Pani Skarbnik powiedziała na początku czerwca, proponuję aby w ślad za tym przekazać radnym jak wygląda wniosek, poszczególne zadania, bo ja do tej pory nie otrzymałem informacji co kupimy. Rozumiem, że w wydatkach bieżących to wszystkie zakupy są poniżej 10.000,00 zł, żeby nie zaliczyć ich do wydatków majątkowych jako wyposażenie ośrodka w Ożennej. Przewidzieliśmy w budżecie wydatki w roku 2019 na wyposażenie. Jakie tutaj wyposażenie przewidzieliśmy na rok 2020, czy rok 2021 zadałem konkretne pytanie? Czy w takim razie ten ośrodek w dniu, gdy będzie oddawany do użytku w roku 2020 będzie niekompletny? Lub nie będzie dobrze służył promocji powiatu jasielskiego?

Starosta Jasielski Adam Pawluś - ten wniosek jeżeli chodzi o ośrodek edukacji jest kompletny. Natomiast Młodzieżowy Dom Kultury i Wydział Promocji dodatkowo chcą wypromować ten ośrodek, dlatego ten projekt transgraniczny jeżeli uzyska dofinansowanie, który jest jeszcze w trakcie procedowania do 14 czerwca będziemy mieli dokładne szczegóły i przekażemy treść wniosku jeżeli Państwo będziecie zainteresowani każdemu radnemu. Nie ma tutaj żadnego problemu z przekazaniem tego wniosku on będzie skompletowany przed 14 czerwca, więc udostępnimy na wniosek każdemu radnemu. Mam nadzieję, że wniosek będzie dobrze przygotowany, że uzyskamy dofinansowanie i wspólnie zrealizujemy tą inicjatywę, nie jest to łatwe ponieważ w tych programach transgranicznych obszar obejmuje 5 województw po stronie polskiej 3 i po stronie słowackiej 2, więc duża jest konkurencja, próbujemy wykorzystać szansę i mam nadzieję, że się nam uda, mamy dobrego partnera, bardzo blisko ośrodka edukacji ekologicznej, czyli obserwatorium w Roztokach tyle, a tak jak mówię szczegóły możemy przekazać już po złożeniu wniosku.

Radna Magdalena Stasiowska - odnosząc się tutaj do wypowiedzi kolegi Janusza, dzisiejsza nasza decyzja jest w sumie zielonym światłem aby taki wniosek został skompletowany do końca. Na pewno ten wniosek nie jest jeszcze kompletny dzisiaj, bo skoro nie było naszej pozytywnej decyzji to po co wykonywać też pracę, mam takie pytanie: Co by było gdyby powiat nie przystąpił do takiego wniosku? Powiedzmy odłożył, nie sprawdził, że taka możliwość jest? Uważam, że powinniśmy korzystać jeżeli są takie możliwości Panie Januszu, jakie by było Pana pytanie w późniejszym czasie jeżeli by powiat z tego nie skorzystał podejrzewam, że było by to coś takiego: Były możliwości nie skorzystaliśmy dlaczego? ą możliwości to korzystajmy.

Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu pn. „Rozwój potencjału turystycznego powiatu jasielskiego i okresu Svidnik".

W głosowaniu brało udział 21 Radnych.

 • za podjęciem uchwały głosowało 21 Radnych. Uchwała została podjęta.

Ad.7. Rozpatrzenie informacji Powiatowego Lekarza Weterynarii w Jaśle o stanie bezpieczeństwa sanitarno - weterynaryjnego w Powiecie.

Przewodniczący poinformował, że radnym zostały już przekazane materiały do zapoznania się. Radni nie zabierali głosu w dyskusji.

Ad.8. Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaśle ostanie bezpieczeństwa sanitarnego w Powiecie.

Przewodniczący wskazał, iż mgr inż. Zbigniew Paja przedstawił bardzo wyczerpującą informację i podziękował za obecność na sesji. Radni nie zabierali głosu w dyskusji.

Ad. 9. Rozpatrzenie informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle o stanie bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej i zagrożenia pożarowego w Powiecie.

Przewodniczący poinformował, iż informacja została przekazana radnym, podziękował Panu Komendantowi za obecność na sesji i poświęcony czas. Radni nie zabierali głosu w dyskusji.

Ad. 10. Informacja Dyrektora PUP w Jaśle o stanie bezrobocia na terenie Powiatu Jasielskiego i działaniach mających na celu jego zmniejszenie.

Przewodniczący zakomunikował, iż informacja została przekazana radnym oraz przedstawiana była na komisjach merytorycznych. Radni nie zabierali głosu w dyskusji.

Ad. 11. Informacja Dyrektora PZD w Jaśle o stanie dróg powiatowych - harmonogram prac na drogach.

Przewodniczący podziękował za obecność na sesji przybyłej Dyrektor PZD Katarzynie

Kaszowicz. Radni nie zabierali głosu w dyskusji.

Ad. 12. Sprawozdanie Dyrektora PCPR w Jaśle z działalności za 2018 rok. Przewodniczący wskazał, iż ta bardzo obszerna i dokładna informacja przekazana została radnych do zapoznania. Radni nie zabierali głosu w dyskusji.

Ad. 13.      Ocena  zasobów  pomocy  społecznej  za  rok  2018  w Powiecie  Jasielskim.

Przewodniczący oznajmił, że ta informacja również została przekazana radnym.

Ad. 14. Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok".

Przewodniczący wskazał, iż informacja była przekazana. Brak było pytań ze strony radnych w tej materii.

Ad. 15. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu w okresie międzysesyjnym. Przewodniczący stwierdził, że radni otrzymali sprawozdanie w formie pisemnej.

Radna Bożena Macek-Lubaś - bardzo uważnie przeczytałam sprawozdanie Zarządu z wykonania uchwał i powiem szczerze, że poraziło mnie kilka informacji, a mianowicie informacje, które dotyczą drogi powiatowej 1845R Szebnie - Chrząstówka - Przybówka, ponieważ ta droga została skierowana do wniosku o dofinansowanie do tzw. „schetynówki" zabezpieczono w budżecie kwotę 1 787.697,00 zł, czyli prawie 1 800.000,00 zł i teraz jest tak że 20 marca Zarząd podjął decyzję o wycofaniu z listy rezerwowej złożonego projektu. Mam tutaj pismo, które Pani Wojewoda kieruje do naszych Panów Starostów i pismo zaczyna się od słów „niniejszym informuję, że Państwa wniosek złożony w ramach naboru z września 2018 roku znalazł się na liście zadań zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na 2019 rok". Po tym wszystkim 28 marca już wcześniej właściwie, Zarząd wyraził zgodę na zabezpieczenie w uchwale budżetowej brakujących środków finansowych w kwocie 920.000,00 zł na remont dróg powiatowych oraz budowę chodników ze środków zabezpieczonych na zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Szebnie - Chrząstówka-Przybówka". Wtedy zdecydował o wprowadzeniu do projektu uchwały, propozycji zgłoszenia dróg powiatowych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych i tu pojawia się siedem dróg a Chrząstówki tu nie ma. „Rozdzieramy szaty" nad wydatkowaniem 300.000,00 zł, 350.000,00 zł, a tu lekką ręką odrzuca się prawie 1 800.000,00 zł, bo to jest tylko 50% dofinansowania. Dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych to jest 60% to jest o 10% więcej zgadza się, ale zgłaszając osiem dróg sam Pan Starosta na komisji powiedział, że maksymalnie dwie, trzy drogi dostaną dofinansowanie. W jakim świecie my żyjemy ja tego nie mogę pojąć, ja tego w ogóle nie rozumiem jak można w ten sposób podchodzić do rzeczy bardzo ważnych, bo właściwie dostajemy dofinansowanie, Pan Starosta pisze, że w odpowiedzi na pismo itd. Nawiązując do pisma tam następna sygnatura, informuję, że powiat jasielski odstępuje od realizacji wyżej wymienionego zadania zgłoszonego do programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Panie Starosto, Panu chyba zadrżała ręka pisząc to pismo i podpisując własnym imieniem i nazwiskiem, podejrzewam, że zabolało, bo moim zdaniem jest to droga położona na terenie Gminy Jasło i powiem szczerze jeżeli taką bardzo dużą kwotę, bo prawie 1 800.000,00 zł, potrafimy tak odrzucić bo przecież z tych ośmiu dróg podejrzewam, że nawet 60% jeżeli nawet dostaniemy to nie będzie, aż taka kwota. Ja już na poprzedniej sesji zgłaszałam swoje takie wątpliwości odnośnie drogi w Nawsiu Kołaczyckim to jest 1 600.000,00 zł, zabezpieczenie też chyba 40%, a przedtem tych dróg nie było. Pani dyrektor PZD dała listę i jest pokazane, które drogi są w najgorszym stanie. Na początku byłam przerażona myślałam, że nawet ta droga po zdjęciu jej ze „schetynówki" w ogóle na liście do Funduszu Dróg Samorządowych się nie znalazła. Pani Skarbnik tłumaczyła, że owszem znalazła się, ale to jest jedna z ośmiu. Jakie są szansę, że ona tam dostanie dofinansowanie? Nie wiadomo i ja naprawdę nie jestem w stanie tego zrozumieć jak można mając taką kwotę przyznaną prawie 1 800.000,00 zł. Jak można z tego zrezygnować?

Wicestarosta Stanisław Pankiewicz - Zarząd analizował sytuację całościowo, nie tylko drogę jedną i są nowe zasady przyznawania dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych. Zostało to określone w sposób taki, że przydzielona została określona pula dla powiatów, określona pula dla gmin i również pula dla miast będących na prawach powiatu i w tej sytuacji po analizie stanu technicznego dróg został wyłączony odcinek przez Chrząstówkę z uwagi tej, że ta droga była nie wiem, czy w poprzedniej kadencji robiona i stan techniczny tej drogi nie jest zły, a został dołożony odcinek drogi Chrząstówka — Przybówka, gdzie stan techniczny tamtej drogi jest zdecydowanie gorszy. Od trzech lat nie był remontowany jak pamiętam. Jak był remontowany to przez wieś, a nie odcinek ten dojazdowy. I kolejna sprawa aby się zmieścić w określonym limicie tych środków finansowych zdecydowaliśmy do podania drogi takie jak Kołaczyce, ul. Kraszewskiego Jasło, Czeluśnica -Tarnowiec, Dobrynia - Zawadka,

Szebnie-Chrząstówka, Niepla-Przybówka i Kołaczyce - Brzyska w sumie wnioski z powiatu Jasielskiego opiewają na kwotę 9 445.000,00 zł, całościowo i dofinansowanie 5 800.000,00 zł, przy czym wkład własny na poziomie 3 800.000,00 zł, na to zostały zabezpieczone środki dlatego, że ocena tych wniosków będzie najprawdopodobniej w czerwcu, decyzje w lipcu zobaczymy. Wtedy będziemy mówić na ile były decyzje trafne, na ile nie.

Radny Ryszard Lisowski - ja tylko w uzupełnieniu słów Pana Pankiewicza, pragnę podkreślić, że było zgłoszone siedem dróg, nie osiem, tylko siedem w tym jedna jest wycofana Szebnie-

Tarnowiec. Dlatego mamy sześć dróg, a być może dostaniemy dofinansowanie na cztery drogi nie ma tutaj co „drzeć szat", bo tym bardziej, że wkład nasz jest 40% nie 50% także to jest też różnica 180.000,00 zł - 200.000,00 zł, bo to te środki można przeznaczyć na chodniki, czy na inne rzeczy, także o tej drodze się nie zapomina jest w funduszu i liczymy na dofinansowanie.

Radny Franciszek Miśkowicz -  czegoś tutaj nie rozumiem. Tamta droga otrzymała już decyzję o dofinansowaniu w związku z tym tylko 50 % a tutaj będzie 60% natomiast o tych kwotach, o których tutaj starosta mówił. To już jest pewne, że taką kwotę otrzymamy dofinansowania? Czy to jest tylko na razie propozycja we wniosku, który został złożony?

Czy jest to wniosek kompleksowy? Czy jest to osiem wniosków indywidualnych?

Wicestarosta Stanisław Pankiewicz - to jest pewne, że 60% dlatego, że Wojewoda Podkarpacki ustalił kryteria dofinansowania licząc wskaźnik dochodów na poszczególne jednostki samorządowe np. dla Gminy Jasło jest to 70% dla starostwa jest to 60% i słusznie  jak tutaj Pan Ryszard zauważył siedem dróg, a nie osiem to też pragnę wyjaśnić, że po takiej głębokiej analizie tematu został złożony wniosek do ministerstwa infrastruktury na dotację z rezerwy mostowej, bo złożyliśmy na tę drogę i na ten most dwa wnioski licząc się z tym, że któraś decyzja będzie szybciej i wtedy będziemy stosować określone manewry, czy też przerzuty zadań po to, aby uwolnić sobie blokujące pieniądze w budżecie. Zrezygnowaliśmy z Funduszu Dróg Samorządowych dlatego, że tak jak wcześniej powiedziałem ocena tych wniosków nastąpi w czerwcu u Wojewody, a decyzja prawdopodobnie w lipcu. Przyszło konkretne zapytanie, czy nie złożyliśmy na to zadanie kolejnego wniosku i decyzja została podjęta, że rezygnujemy z tego Funduszu Dróg Samorządowych i został wycofany ten wniosek, a też to było podyktowane tym, że nie chcieliśmy blokować jakby naboru pieniędzy, bo jeżelibyśmy dołożyli te 3 miliony to w sumie nasz powiat miałby prawie 14 000.000,00 zł, wniosków, a jak rozmawiałem tam w urzędzie wojewódzkim to nie tylko jeden powiat może korzystać z takich dotacji, dlatego ta decyzja była podjęta, żeby była większa szansa dostać na te drogi, które zostały złożone, czyli na te siedem dróg. Jeszcze raz to wyjaśnię, widzę jakby nie ma tego zrozumienia, było liczone w ten sposób inaczej, Subwencja Drogowo-Mostowa, kieruje się takimi zasadami, że jeżeli jest przyznana po przetargu okaże się, że są określone oszczędności to środki finansowe zostają do wykorzystania w powiecie i tam jest oszczędność po przetargu z kolei nie wiedzieliśmy na jakim poziomie wyjdzie przetarg licząc się z tym, że jest możliwość dostania te 10% , tam jest 50 % to przy inwestycji 7 milionów to mamy 600.000,00 zł, na oszczędności przetargowej, gdyby było to nam mamy te 350.000,00 zł, czy 300.000,00 zł. Kalkulacja wyszła tak, że decyzja musiała być podjęta dlatego, że było konkretne pytanie: Czy bierzemy tą subwencję, czy nie? Zdecydowaliśmy, że bierzemy dlatego został wycofany most, jest on już realizowany bo umowa została z wykonawcą podpisana jest realizowany i nie ma sensu blokowania kompletnych wniosków na dotację. Odpowiadając na pytanie tutaj Pana Radnego Franciszka Miśkowicza, każdy wniosek jest indywidualnym wnioskiem, nie ma zbiorczego wniosku, każda droga jest oddzielnym indywidulanym wnioskiem.

Radny Janusz Przełącznik - ponieważ jesteśmy w punkcie sprawozdanie w związku z tym mam do tego sprawozdania kilka pytań, natomiast do dróg odniosę się w wolnych wnioskach ponieważ te tłumaczenia też mnie nie przekonują. Jeżeli chodzi o sprawozdanie na str. 3 mamy informację, że Zarząd rozwiązał na mocy porozumienia stron umowę o prace z Panem Michałem Burbelką p. o. dyrektora szpitala specjalistycznego, przypominam buńczucznie mimo moich negacji ta umowa została zawarta na czas oznaczony 6 miesięcy począwszy od 22 stycznia do 21 lipca 2019 r. Oczywiście jak najbardziej prawo i kodeks pracy zezwala, za zgodą stron, zawsze możemy to zrobić. Wybór kandydata, ustalenie wynagrodzenia, udzielenia pełnomocnictwa jest informacja na stronie 3. Natomiast „konia z rzędem temu" i bardzo bym prosił Panie Starosto wskazać mi konkretnie posiedzenie Zarządu, konkretne decyzje, które te sprawy ze str. 3 zostały umiejscowione w danym terminie, posiedzeniu, konkretnymi uchwałami, chciałbym abyśmy w tym momencie o tym porozmawiali. Kiedy

Zarząd rozwiązał umowę?             Na jakiej podstawie? Czy podjął uchwałę? Czy ustalił wynagrodzenie? Przypomnijmy o tym informowałem, wynagrodzenie dyrektora jest publiczne. Druga kwestia dotycząca również sprawozdania dotyczy między innymi str. 5. 8 marca Zarząd zobowiązał Wydział Edukacji do podjęcia odpowiednich działań administracyjnych w celu przygotowania z końcem maja 2019 roku konkursu na dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 i znowu szukając w dalszych dokumentach mamy informację o składzie komisji konkursowej o delegowaniu, nie mamy informacji, czy zostało wszczęte to postępowanie, czy też nie. Dzisiaj mamy 23 maja podejmowaliśmy decyzje dotyczące przekształceń szkół i w dalszym ciągu nie ma tej informacji. Kolejna sprawa, bo między innymi na przykład na str. 9 mamy informację w pkt. 10, że Zarząd podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora szpitala specjalistycznego w Jaśle w pozostałych przypadkach mówimy o tym, że organem wykonawczym jest Zarząd Powiatu, a w przypadku placówek oświatowych takich informacji już nie posiadamy. Dalej proszę Państwa chciałbym się dowiedzieć, a pytanie dotyczy Pana Janusza Pachera - mamy taką informację na stronie str. 6 pkt.2 - wyrażenie zgody na udzielenie zamówienia wykonawcy Panu Januszowi Pacherowi na pełnienie funkcji koordynatora projektu „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie powiatu jasielskiego" tu chciałbym aby Zarząd udzielił informacji czy jest to dodatkowe zatrudnienie? Z tego co mnie pamięć nie myli Pan Janusz Pacher jest pracownikiem samorządowym. Z czego to wynika to powierzenie obowiązków? Było postępowanie konkursów? Żadnych informacji w tej materii trudno się tutaj doszukać, stąd wracam po raz kolejny do mojego wniosku aby sprawozdanie Zarządu z wykonania uchwał obejmowało realizację konkretnych uchwał, a nie informację, że Zarząd przekazał uchwałę danemu wydziałowi. Chciałem aby w ślad za przekazaniem były przedstawiane konkretne decyzje w jaki sposób Zarząd zamierza daną uchwałę zrealizować, a nie że przekazał, bo to, że przekazał to już dowiedzieliśmy się, że Pani Skarbnik otrzymała budżet na rok 2018 i tam była pozycja przebudowa dachu na CKP-ie, tylko i wyłącznie Zarząd przekazał, w związku z tym Panie Starosto, Wysoki Zarządzie prosiłbym o konkretną informację w jaki sposób Zarząd wykonuje uchwały Rady Powiatu, czyli organu stanowiącego, najlepiej taką mapą drogową jej realizacji. Natomiast do tematu dróg, o które pytała Pani Bożena Macek-Lubaś wrócę w wolnych wnioskach.

Radny Krzysztof Buba - do pytania Pani Radnej Bożeny Macek-Lubaś przebudowa drogi powiatowej Szebnie - Chrząstówka - Przybówka. Jak mam rozumieć my złożyliśmy wniosek do funduszu dróg właśnie na tą drogę, otrzymaliśmy dofmasowanie z którego zrezygnowaliśmy i teraz Pani Skarbnik mówiła na komisji, że będzie ta droga realizowana, bo cały czas są zmniejszenia na tym zadaniu, a tu Pan Starosta mówi, że będzie inny odcinek drogi realizowany, nie do końca to rozumiem, dostaliśmy z funduszu dróg dofmasowanie na to zadanie i zrezygnowaliśmy z niego? Dobrze rozumiem?

Wicestarosta Stanisław Pankiewicz - byliśmy na liście rezerwowej.

Radny Krzysztof Buba - Pani Bożena przedstawiła mi to pismo od Wojewody Podkarpackiego w sprawie wniosku złożonego w naborze we wrześniu 2018 roku na dofinansowanie zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej 1845R Szebnie - Chrząstówka - Przybówka" oraz nawiązując do mojego pisma itd. Z dnia informuje, że Powiat Jasielski odstępuje od realizacji wyżej wymienionego zadania zgłoszonego do programu gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016- 2019. Ja czegoś nie rozumiem?

Wicestarosta Stanisław Pankiewicz - Nie było decyzji, jest tylko na liście rezerwowej. Środki  finansowe, które się pokazały na rok 2019, które zostały przyznane decyzją urzędu Rady Ministrów są zdecydowanie większe i dlatego Zarząd określoną politykę stosuje i uznał, że chcemy jakby więcej obdzielić tymi pieniędzmi dróg, a nie tylko jedne odcinki dróg i dlatego analizując stany techniczne dróg zdecydowaliśmy, że ten odcinek drogi, który jest  na terenie Chrząstówki nie jest odcinkiem zniszczonym i dlatego został wycofany, a został  ujęty odcinek z tego samego kierunku na miejscowość Chrząstówka - Niepla, gdzie jest zdecydowanie gorszy stan techniczny drogi.

Radna Irena Baciak - ja tylko w odpowiedzi na pytanie Pana Radnego Janusz Przetacznika, chciałam poinformować, że postępowanie w sprawie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkól Nr 3 imienia Stanisława Pawłowskiego w Jaśle zostało wszczęte, konkurs odbędzie się 27 maja o godz. 9.00.

Radny Janusz Przetacznik - to, że zostało wszczęte to wiem ze strony powiatowej, natomiast nie ma informacji w sprawozdaniu.

Radna Irena Baciak - konkurs odbędzie się 27 maja o godz. 9:00. Został ogłoszony wpłynęły kandydatury z tego co wiem, nie będę informować są, rozstrzygnie się w poniedziałek.

Radna Bożena Macek-Lubaś - ja jeszcze raz przeczytam, bo chyba nie bardzo Państwo zrozumieliście, albo nie słuchaliście tego co czytałam. Pismo od Wojewody Podkarpackiego: „niniejszym informuję, że Państwa wniosek złożony w ramach naboru z września 2018 roku znalazł się na liście zadań zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na 2019 rok" „schetynówek" tzw. Jednocześnie informuję, iż w związku z rezygnacją samorządu z realizacji zadania nr 7 z podstawowej listy zadań powiatowych uzyskane wolne środki w funduszu zostały przydzielone oczekującemu zadaniu powiatowemu z listy rezerwowej. Słuchajcie nie rozumiem tej rzeczy jak można tego nie, prosta sprawa dostaliśmy dofinansowanie, wniosek został przyjęty kwota prawie 1 800.000,00 zł, odrzucamy i teraz dalej, bo tu tak wszyscy się sprzeczamy dana nie dana, zrobiona w gorszym stanie w lepszym stanie. Ta droga jest w niektórych miejscach jest w dobrym stanie, a w niektórych miejscach jest w bardzo złym stanie, a ta droga, o której Pan Starosta mówił przed chwilą Niepla- Przybówka to jest zupełnie inny numer drogi 1844 ona też łączy nas z powiatem Krośnieńskim zgoda, ale tam jest tylko mały fragment na tą drogę przeznaczony jak tu jest 234.000,00 zł, to nie kilka razy tyle. To jest jedna rzecz, po drugie Pan mówił przed chwilą, że jest tam sześć dróg, bo jedna został wycofana. Została wycofana prawdopodobnie droga na Tarnowiec ze względu na budowę mostu, właśnie a tu w ogóle tej drogi nie ma na Tarnowiec i teraz proszę zobaczyć jeszcze raz przeczytam i jeszcze raz powoli i wyraźnie jakie drogi zostały zgłoszone do Funduszu Dróg Samorządowych w tym roku.

Nie w ubiegłym tylko w tym roku nr 1 przebudowa drogi powiatowej ulica Kraszewskiego

w Jaśle zabezpieczenie kwoty 205.000,00 zł, przebudowa drogi powiatowej Dobrynia-Zawadka Osiecka - Załęże zabezpieczenie 245.000,00 zł, przebudowa drogi powiatowej Kołaczyce-Brzyska Brzyska przez wieś zabezpieczenie 760.000,00 zł, rozbudowa drogi powiatowej droga przez wieś Nawsie Kołaczyckie zabezpieczenie 1 600.000,00 zł, przebudowa drogi powiatowej Czeluśnica- Tarnowiec zabezpieczenie 321.000,00 zł, rozbudowa ciągu dróg powiatowych Siepietnica -Święcany, Lisów-Święcany i granica Województwa zabezpieczenie kwoty 100.000,00 zł, przebudowa drogi powiatowej 1844 Niepla-Przybówka zabezpieczenie kwoty 234.000,00 zł. Gdzie tu jest Chrząstówka, że tak zapytam? Nie ma jej, po prostu tej drogi nie zgłosiliście do Funduszu Dróg Samorządowych, zrezygnowaliście ze „schetynówki" na tę drogę, a potem zrezygnowaliście mam drążyć dalej dlaczego tak się stało może nie wypada tu na sesji, ale wszyscy się domyślamy to jest rachunek za przejście koleżanki Stasiowskiej do waszego klubu.

Ad. 16. Interpelacje.

Radna Bożena Macek-Lubaś złożyła interpelację o treści:

Dotyczy drogi nr 1845R Szebnie -Chrząstówka-Przybówka:

1)Czy droga ta otrzymała dofinansowanie jako zadanie zatwierdzone do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2019 z naboru z września 2018 (schetynówka)?

2)Czy Zarząd Powiatu zrezygnował z otrzymanego dofinansowania i w związku z tym realizacji remontu drogi nr 1845R lub pełnego jego zakresu?

3)Czy i kiedy Zarząd Powiatu składał wniosek i do jakiego programu na dofinasowanie tego zadania w roku 2019?

Podpis: Bożena Macek-Lubaś

Ad. 17. Wnioski i zapytania radnych.

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Anna Nigborowicz - ja chciałam zapytać Panią Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg: Czy jest opracowany harmonogram pracy jeżeli chodzi o koszenie poboczy dróg powiatowych? Ponieważ jest taki problem, że ciąg drogi od Siepietnicy do granicy województwa zarazem stał się w tej chwili jakby taką obwodnicą ze względu na remont drogi krajowej 28. Znacznie wzrosło natężenie ruchu tak samochodów osobowych jak i ciężarowych, są pobocza już bardzo zarośnięte, wysoka trawa, niebezpieczne zakręty i robi się w tej chwili bardzo niebezpiecznie, bo tak jak mówię wzrósł bardzo ruch, natężenie jest o wiele większe niż było to wcześniej, gdy nie było remontu na drodze 28.

Czy jest możliwość przyspieszenia wykonania tych prac?

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Katarzyna Kaszowicz - na ten moment kosimy, jesteśmy na ukończeniu koszenia Gminy Tarnowiec i tutaj na Gminie Dębowiec, Nowy Żmigród są prawie drogi na ukończeniu. Niestety mam złą wiadomość: dzisiaj rano dwóch pracowników zgłosiło mi, że jeden traktor jest już odstawiony na trans-wiert, ponieważ padł krzyżak i jest wyciek oleju, a na Nowym Żmigrodzie kosiarka uległa awarii, więc mamy tylko jeden traktor na ten moment i od dzisiaj jest takie polecenie, żeby kosić same tylko pobocza bo kosiliśmy pobocza i fosy. Na ten moment zastanawiamy się w jakim kierunku pójdziemy, ponieważ już dostałam informacje, że ten pierwszy traktor przyjął trans-wiert, niestety ten drugi traktor nie mamy osoby, która by się podjęła naprawy. Dostałam informację,  że w Krygu jest to czas oczekiwania około 2 tygodnie.

Wicestarosta Stanisław Pankiewicz - powiedziałem Panu Przewodniczącemu Przetacznikowi, co dotyczy uwag do sprawozdania będzie to przygotowana odpowiedz na piśmie dlatego, że są to zbyt szczegółowe pytania, na które nie jestem w stanie w tym momencie  odpowiedzieć. Radny Janusz Przełącznik:

Zapytanie dotyczy: zatrudnienia nauczycieli zwalnianych z likwidowanych gimnazjów w szkołach średnich prowadzonych przez Powiat Jasielski.

Rok szkolny 2017/2018 był pierwszym, w którym rozpoczęta została reforma edukacji - polegająca m.in. na wydłużeniu nauki w szkołach podstawowych z sześciu lat do ośmiu i likwidacji gimnazjów. Uczniowie, którzy ukończyli klasę VI zamiast pójść w roku szkolnym 2017/2018 do gimnazjów, rozpoczęli naukę w klasach VII. Tym samym rozpoczął się proces wygaszania gimnazjów. W roku szkolnym 2018/2019 w szkołach podstawowych uruchomiono po raz pierwszy klasy ósme. Z dniem 1 września 2019 r. gimnazja przestaną istnieć w systemie edukacji.

Reforma edukacji, czy jak ją nazywają nauczyciele "deforma" odciska coraz mocnej swoje piętno na samorządach (organy prowadzące szkoły), które muszą wdrażać ministerialne, systemowe rozwiązania, za którymi pomimo obietnic i rządowych deklaracji, nie „idą" dodatkowe środki w ramach tzw. subwencji oświatowej, nie zwiększyła się liczba zatrudnianych nauczycieli, a wręcz odwrotnie. Proces przekształcania czy likwidacji gimnazjów pociąga za sobą redukcję etatów nauczycielskich. W samym mieście Jaśle, reforma edukacji to redukcja 22 etatów nauczycielskich. Uwzględniając naturalne odejścia w 2019 roku (nabycie praw do emerytury) poza miejskim systemem oświatowym znajdzie się 15 nauczycieli, czyli realnie 15 osób może stracić pracę. W/w reforma to nie tylko samorządy gminne, ale i obligatoryjne przekształcenia powiatowych jednostek oświatowych, o których dzisiaj rozmawialiśmy i podejmowaliśmy stosowne uchwały w tym zakresie. W nawiązaniu do informacji o odbytym w dniu 14 maja 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Jaśle spotkaniu Starosty Jasielskiego Adama Pawlusia z Burmistrzem Miasta Jasła Ryszardem Pabianem  oraz mając na uwadze likwidację od 1 września 2019 r. jasielskich gimnazjów zwracam się do Pana Starosty z następującymi zapytaniem:

1)czy Powiat Jasielski przewiduje zatrudnienie w szkołach średnich albo innych jednostkach (placówkach) edukacyjnych, wychowawczych itp. prowadzonych przez Powiat Jasielski nauczycieli,  którzy  w  związku  w  wprowadzoną  reformą  edukacji                                                       stracą pracę w jednostkach oświatowych (byłych gimnazjach prowadzonych przez miasto Jasło)?

Jeżeli tak, to proszę o informację, na jakich zasadach czy warunkach, które jednostki powiatowe zatrudnią zwalnianych nauczycieli? W odpowiedzi proszę podać nazwę jednostki powiatowej, ilość dodatkowych etatów, ilość zatrudnionych osób, wymiar pracy zatrudnianej osoby. I kolejne uzupełniające zapytania związane z reformą edukacji na terenie naszego Powiatu w części dotyczącej likwidacji od 1 września 2019 r. gimnazjów:

2)ile etatów nauczycielskich zostanie zlikwidowanych w gminach: Brzyska, Dębowiec, Jasło, miejskiej Jasła, Kołaczyce, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Skołyszyn, Tarnowiec stanowiących lokalną wspólnotę samorządową Powiatu Jasielskiego w związku z wprowadzoną reformą edukacji?

3)z iloma nauczycielami zostaną rozwiązane w 2019 roku umowy o pracę z tytułu:

a)uzyskania prawa do emerytury,

b)likwidacji gimnazjum - redukcja etatów, likwidacja stanowiska pracy itp.?

4)z iloma osobami, o których mowa w pkt 31it.b, powiatowe jednostki organizacyjne nawiążą umowę o pracę?

Odpowiedzią na powyższe pytania (nr 2 i 3) może być tabelaryczne zestawienie obejmujące dane, o które pytam w podziale na poszczególne gminy. W przypadku zapytania nr 4, to również poproszę o tabelaryczne zestawienie z podziałem na szkoły średnie i inne powiatowe jednostki organizacyjne zajmujące się sprawami edukacji czy wychowania.

Radny Janusz Przełącznik- 2 zapytanie myślę jest równie ważne istotne już po części była na ten temat mowa, ale warto tutaj jeszcze raz do tego tematu wrócić.

Zapytanie dotyczy: stwierdzenia nieważności uchwały nr 3/19 Zarządu Powiatu w Jaśle z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie zatrudnienia Pana Michała Burbelki na podstawie umowy o pracę na stanowisku pełniącego obowiązki Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.

6 lutego br. zwróciłem się do Starosty z wnioskiem o wyjaśnienie „zatrudnienia Pana Michała Burbelki na podstawie umowy o pracę na stanowisku pełniącego obowiązki Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle", w tym o podanie podstawy prawnej takiego zatrudnienia. Widząc determinację członków Zarządu Powiatu w Jaśle w forsowaniu, niezależnie od okoliczności i obowiązujących w tej materii przepisów, praktycznie wszystkich swoich pomysłów i decyzji, bez względu na argumenty i opinie innych radnych, 12 lutego br. zwróciłem się do Wojewody Podkarpackiego o objęcie nadzorem uchwały nr 3/19 Zarządu Powiatu w Jaśle (dotyczącej trybu wspomnianego zatrudnienia). Pismem z dnia 16 kwietnia 2019 r. Wojewoda Podkarpacki poinformował mnie, że zbadał kwestionowaną przeze mnie uchwałę z urzędu. 14 marca 2019 r. Starosta Jasielski przesłał przedmiotową uchwałę i złożył wyjaśnienia dotyczące jej podjęcia. Analiza otrzymanych dokumentów przez Wojewodę Podkarpackiego spowodowała wszczęcie postępowania nadzorczego zakończonego rozstrzygnięciem nadzorczym P-II.4131.2.142.2019 z dnia 15 kwietnia 2019 r. stwierdzającym nieważność przedmiotowej uchwały Zarządu Powiatu w Jaśle.

Stwierdzenie nieważności uchwały wymazuje ją z obrotu prawnego ex tunc, tzn. od samego początku - od daty jej wejścia w życie. Różnicę między tymi przypadkami, tj. między uchyleniem uchwały a stwierdzeniem jej nieważności, można zilustrować doskonałym przykładem nagrania na taśmie magnetofonowej. Uchylenie można porównać do zaprzestania nagrywania bez kasowania tego, co już na taśmie nagrano, natomiast unieważnienie uchwały - do całkowitego wymazania nagrania. Taśma pozostaje wówczas w takim stanie, jakby nigdy nie została zapisana.

Nie wdając się w dywagacje prawne, należy zauważyć, że stwierdzenie nieważności uchwały, równoznaczne z istotną jej wadliwością, rodzi problem skuteczności aktów prawnych podjętych na podstawie tej uchwały oraz naprawienia szkód (w pełnym zakresie, obejmującym zarówno szkodę rzeczywistą, jak i utracony zysk) wyrządzonych wskutek jej wejścia w życie. To jasna i czytelna wykładnia, która dla osoby z wykształceniem prawniczym (Pan Starosta Adam Pawluś, często w swoich wypowiedziach i polemikach podkreśla swoje wykształcenie prawnicze), nie powinna budzić żadnych wątpliwości jakie  należy podjąć dalsze kroki celem naprawienia szkody i zapytuję:

1)czy Starosta Jasielski jako zwierzchnik kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych lub Zarząd Powiatu w Jaśle zlecił audyt wewnętrzny w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle po stwierdzeniu nieważności uchwały nr 3/19? Jeżeli tak, to proszę o udzielenie odpowiedzi kiedy to nastąpiło, jaki był zakres audytu, czy już został zakończony i zostały sformułowane wnioski lub zalecenia. Jeżeli nie, to proszę o uzasadnienie odmowy podjęcia takich czynności. Do odpowiedzi proszę dołączyć kserokopie dokumentów (decyzje, uchwały, zarządzenia itp.) dotyczące zlecenia audytu.

2)jakie działania zostały podjęte przez członków Zarządu Powiatu w Jaśle, którzy w dniu 18 stycznia 2019 r. uczestniczyli w posiedzeniu Zarządu Powiatu w Jaśle i podjęli zakwestionowaną przez Wojewodę Podkarpackiego uchwałę celem naprawienia szkód spowodowanych ich działaniem?

Przewodniczący poinformował, że odpowiedz na powyższe zapytania będzie udzielona na piśmie. Radny Grzegorz Pers - odnośnie tej sprawy, którą poruszała Pani Przewodnicząca Anna Nigborowicz, bo to rzeczywiście w powiecie, Pani Dyrektor są takie sytuacje z tymi koszeniami, ja sobie zdaje sprawę, że sprzęt się psuje, ale czy w takich sytuacjach kiedy jest wiosna i ta trawa szybko rośnie, a tutaj są największe potrzeby, czy nie można po prostu firmie zewnętrznej zlecić, żeby Pani się zwróciła do Zarządu i na czas tych awarii, bo tydzień dwa jeżeli będzie wyłączenie sprzętu. Czy takie rozwiązanie by było możliwe? 

Radny Krzysztof Buba - odnośnie jeszcze utrzymania dróg powiatowych, wczoraj na komisji  rozmawialiśmy, chodzi mi ścinkę poboczy. Ostatnie opady pokazały, że woda zamiast wpływać do rowów płynie jezdnią i są to, że tak powiem duże potoki tej wody, to ma wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Pani Dyrektor poinformowała nas, że nie będzie w stanie zrealizować wszystkich ścinek poboczy, bo ma na ten cel 1000 zł, ja bym tu prosił

Zarząd, żeby się nad tym tematem pochylił, zwiększył środki i żeby Powiatowy Zarząd Dróg był w stanie wykonać ścinkę tych poboczy, bo byłem świadkiem osobiście na kilku ulicach powiatowych jak rzeka płynie drogą, to jest jedna rzecz. Druga rzecz to prosiłbym Pana Starostę o tę odpowiedz w sprawie tej drogi Szebnie - Chrząstówka-Przybówka Nr 1845R, bo z tego mi wynika, że my sami zrezygnowaliśmy, dostaliśmy dofinansowanie i zrezygnowaliśmy z remontu tej drogi. Czy to jest prawda?

Wicestarosta Stanisław Pankiewicz - rezygnacja z remontu tej drogi nie jest całkowicie pełna, dlatego, że został wniosek złożony na większe dofinansowanie i z kolei na inny odcinek drogi dlatego, że tam nie jest tak do końca, że 200.000,00 zł, tylko inny odcinek drogi jest na poziomie jak sobie przypominam dobrze kosztów remontu dalszego odcinka prze Chrząstówkę.

Radny Krzysztof Buba - Panie Starosto ja czegoś nie rozumiem, wprowadzamy tę drogę do tego żeby ze środków zewnętrznych móc ją naprawić, ponoć otrzymujemy środki na ten cel, rezygnujemy z tego. Wczoraj na komisji Pani Skarbnik pytałem, bo z tego zadania ściągamy po raz kolejny środki, pytałem się Pani Skarbnik: Czy te środki, które zostają będą wystarczające na to, żeby to zadanie zrealizować? Otrzymałem odpowiedz, że tak, ale pytanie mam do Pani Skarbnik: O którą drogę chodzi 1845, czy 1844? Bo ja już nie wiem.

Skarbnik Powiatu Teresa Połeć - w budżecie mamy środki na drogi Nr 1845R i Nr 1844R. Na 1845R to mamy 780.000,00 zł, a we wniosku było 750.000,00 zł, jako udział 40%, a na 1844R ja mówię o udziale własnym to było 234.000,00 zł.

Radny Krzysztof Buba - Pani Skarbnik mówiła, że to zadanie będzie realizowane, a tutaj widzę, że zrezygnowaliśmy.

Skarbnik Powiatu Teresa Połeć - proszę Państwa ja znam stronę budżetową, więc od razu odpowiadam oba te zadania w budżecie są i wniosek, który był złożony dotyczy dwóch dróg o różnych odcinkach.

Przewodniczący wskazał, iż przedmiotowa sprawa będzie rozwiązana w formie interpelacji, 0 której przygotowanie poprosił Radną Bożenę Macek-Lubaś z uwagi na skomplikowany wymagający wyjaśnienia charakter sprawy.

Radny Franciszek Miśkowicz - ja w kwestii jeszcze tych rowów do Pani dyrektor, żeby pracownicy dokonali objazdu, ponieważ jadąc tutaj na sesję na kilku odcinkach widziałem zatkane przepusty i są rozlewiska m.in. to jest w lesie na odcinku od Dębowca do Folusza, ale i tutaj koło biedronki w Dębowcu też jest całe rozlewisko. Myślę, że to udrożnienie by spowodowało, że ta woda spłynie. Takich sytuacji będzie na pewno dużo więcej, jest to efekt tego też, że podczas koszenia i wycinania tych drzew na rowach one pozostały i woda przy takich dużych opadach zniosła to na przepusty. Natomiast Panie Starosto Pankiewicz pierwszy raz w historii powiatu zdarzyło się, że wnioskujemy o pieniądze zewnętrzne, a potem z nich rezygnujemy, trochę to dziwne.

Ad. 18. Sprawy różne.

Radny Janusz Przetacznik - jeżeli chodzi o te kwestie drogowe, to liczę, że Pani Radna Bożena przygotuje odpowiednie zapytanie, bądź interpelację. Natomiast muszę wyrazić niepokój, a myślę, że to będzie przedmiotem badania przede wszystkim Komisji Rozwoju, Komisji

Rewizyjnej - jak można było doprowadzić do sytuacji, kiedy świadomie rezygnujemy z pewnych środków finansowych związanych z dofinansowaniem, na rzecz niepewnych, powtarzam niepewnych, a teoretycznie większych, oczywiście co do ilości zadań się zgadzam. Niemniej w sprawach różnych chciałbym zwrócić uwagę na koszenie traw. 17 stycznia tego roku jako tzw. „opozycja", ale powtarzam raz jeszcze, nie opozycja do problemów powiatowych tylko osób kierujących Zarządem Powiatu, wnioskowaliśmy o zwiększenie środków dla PZD, aby mogła być większa elastyczność w podejmowaniu działań związanych z bieżącą eksploatacją i utrzymaniem dróg powiatowych, które w tym momencie nie powodują zwiększonych kosztów związanych z ich eksploatacją i ich późniejszymi remontami. Niestety nikt się nie wsłuchuje w nasze, że tak powiem wnioski, 0czym również powiedział Pan Radny Miśkowicz. Proponowaliśmy zwiększone środki, aby właśnie te kwestie związane z przepustami, wiedząc co nas czeka, po pierwsze w jakim klimacie, jak powiedziała pani klasyk, żyjemy oraz z drugiej strony w jakich warunkach geograficznych i w jakim ukształtowaniu terenu jesteśmy. Problemy, czy kwestie związane zwodami zalewowymi i ich odprowadzaniem są istotne. Moim zdaniem zaniedbania, czy jakieś sztuczne oszczędności powodują, że później wydajemy więcej pieniędzy, na to żeby eksploatować i utrzymywać drogi. Także na to zwracałem uwagę, proszę się nie pochylać nad naszymi wnioskami, tylko je brutalnie wdrażać mówię brutalnie z konsekwencją taką, że te wnioski wynikają z naszych doświadczeń wieloletnich jako samorządowców, czy jako praktyków i pragmatyków działających w tej materii z punktu widzenia drogowego, użytkowników dróg i przede wszystkim spraw samorządowych.

Jeżeli chodzi o kwestie drogowe żebyśmy tutaj rozstrzygnęli temat całkowicie ja chciałbym zawnioskować w tej materii aby radni otrzymali następujące tabelaryczne zestawienie od Pana Starosty:

WNIOSEK

Z uwagi na duże zainteresowanie i mając na względzie częste zmiany, bardzo dużą rotację zadań inwestycyjnych w bieżącym roku, z którymi się spotykamy na każdej sesji, na której procedowane są zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2019 rok, czasami znacznie odbiegającymi od podjętej w dniu 17 stycznia 2019 r. Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2019 rok Rady Powiatu w Jaśle Nr VI/26/2019 i bardzo oszczędnymi informacjami przekazywanymi radnym w tym zakresie, zwracam się do Pana Starosty z wnioskiem o udzielenie informacji w zakresie zadań inwestycyjnych ujętych w dziale 600 (proponuję tabelaryczną formę tej informacji) i odpowiedź na pytanie: które z zaplanowanych ujętych w uchwale budżetowej PJ na 2019 r. Nr VI/26/2019 z dnia 17 stycznia 2019 r. z późniejszymi zmianami będzie realizowanych w pełnym zakresie, które w ograniczonym zakresie, a które mogą być lub które mają tylko takie szansę? Informację o planowanych zadaniach inwestycyjnych ujętych w dziale 600 proszę przedstawić w formie zestawienia tabelarycznego zawierającego :

1)l.p.

2)nr drogi powiatowej (nazwa)

3)przebieg drogi (trasa)

4)tytuł zadania inwestycyjnego ujętego w uchwale budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2019 r. z uwzględnieniem ewentualnych zmian (w przypadku zmiany proszę podać organ, nr uchwały i datę jej podjęcia),

5)zakres rzeczowy zadania, w tym kilometraż,

6)informację o posiadaniu lub nie dokumentacji projektowej zadania,

7)szacowny kosztorys (całościowy, kompletny) na pełny zakres prac, o którym mowa w pkt 5, w tym ile planujemy na wykonanie dokumentacji technicznej lub jej aktualizację,

8)zaplanowaną w budżecie Powiatu Jasielskiego na 2019 rok do wydatkowania kwotę

 • ewentualnymi zmianami (w przypadku utrzymania nazwy zadania, a po wprowadzeniu zmian proszę podać: pierwotnie planowaną kwotę, kwotę po zmianie,

organ, nr uchwały i datę jej podjęcia),

9)planowaną kwotę, po uwzględnieniu zmian, o których mowa w pkt 8, która zostaje na tym zadaniu na dzień sporządzenia informacji,

10)źródła finansowania zadania z podziałem na środki: z budżetu powiatu, budżetu gminy (potwierdzone uchwałą rady gminy — data i nr uchwały, zawartą umową lub porozumieniem), z budżetu Państwa, z innych źródeł (podać jakich),

11)termin  realizacji,                    w  tym  pożądany                    termin  zakończenia                    (oddania          zadania do eksploatacji),

12)informację czy została uruchomiona procedura przetargowa, jeżeli tak to w jakim zakresie - prace projektowe, prace przygotowawcze np. badania geologiczne, prace wykonawcze,

13)nazwa programu (w tej pozycji proszę podać nazwę programu/projektu w którym Powiat Jasielski aplikował o pomoc, data złożenia wniosku, wnioskowana kwota pomocy, zakres rzeczowy, informację o rozpatrzeniu wniosku lub przewidywanej daty rozpatrzenia wniosku, kryteria wyboru zadań do dofinansowania, informację o uzyskanej ocenie wniosku - punktacja i ewentualna analiza dotycząca uzyskanej oceny),

14)uwagi (w pozycji tej proszę o informację dotyczącą możliwości realizacji zadaniaw 2019 r. i w jakim zakresie rzeczowym jest możliwe wykonanie).

Radny Janusz Przetacznik - ja te materiały, pytania prześlę Panu Przewodniczącemu na piśmie żebyśmy to mogli sformułować.

Ad. 19. Zamknięcie obrad.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zaniknął obrady XII Sesji Rady

Powiatu w Jaśle o godzinie 11.55.

Protokolant

Marzena Trębacz

PRZEWODNICZĄCY RADY

Robert Snóch

 

40

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony. poniedziałek, 15, lipiec 2019 09:44 Paweł Krajciewicz