Protokół Nr XIII/2019 z XIII Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 24 czerwca 2019 roku o godz. 13.00

Ad. 1. Otwarcie Sesji.

Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch.

Powitał przybyłych Radnych Rady Powiatu w Jaśle, Zarząd Powiatu, Kierowników, Dyrektorów, Naczelników jednostek organizacyjnych Powiatu Jasielskiego.

Ad. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

Przewodniczący poinformował, że zgodnie z listą obecności na sali jest 23 radnych, w związku z tym Rada może podejmować prawomocne uchwały.

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

Przewodniczący stwierdził, że Radni otrzymali protokół w wersji elektronicznej oraz był do wglądu w Biurze Rady Powiatu. Nie wpłynęły uwagi do treści protokołu.
Przewodniczący poddał pod głosowanie zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.

Protokół XII/2019 z XII Sesji Rady Powiatu w Jaśle.

W głosowaniu brało udział 23 Radnych.

-za przyjęciem protokołu głosowało 22 Radnych.

-wstrzymał się 1 Radny.

Protokół został przyjęty.

Ad. 4. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.

Zarząd Powiatu w Jaśle zwraca się z wnioskiem o zmianę porządku obrad XIII Sesji Rady Powiatu w Jaśle, w dniu 24 czerwca 2019 roku, poprzez dodanie pkt. 6 i 7, które otrzymują brzmienie:

„6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle za rok obrotowy 2018.

7. Podjęcie uchwały uchylająca uchwałę w sprawie włączenia Powiatowego Ośrodka

Edukacji Nauczycieli w Jaśle do Zespołu Szkół Nr 4 w Jaśle".

Pozostałe punkty porządku obrad zmieniają kolejno swoją numerację.

Przewodniczący poprosił Zarząd o uzasadnienie.

Starosta Jasielski Adam Pawluś - Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Szanowni Goście. Ponieważ otrzymaliśmy informację, że Wojewoda zamierza uchylić nam obie uchwały w związku z tym Zarząd proponuje ponowne podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania szpitala specjalistycznego w Jaśle, podpisanego już przez dyrektora Michała Burbelkę. Tu się tylko zmienia treść pieczęci pod tym sprawozdaniem. Natomiast w punkcie 7 „Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie włączenia Powiatowego Ośrodka

Edukacji Nauczycieli w Jaśle do Zespołu Szkół Nr 4 w Jaśle". Wojewoda stwierdził, że nie wolno łączyć jednostki z zespołem, można łączyć tylko z drugą jednostką i Wydział Edukacji proponuje, żeby jeszcze tę sprawę dokładnie zbadać i ewentualne rozwiązanie przedstawimy na kolejnej sesji Wysokiej Radzie.

Przewodniczący poddał pod głosowanie zmianę porządku obrad XIII Sesji Rady Powiatu.

Przewodniczący poddał pod głosowanie wprowadzenie punktu 6 o treści: „Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle za rok obrotowy 2018".

W głosowaniu brało udział 23 Radnych.

-za wprowadzeniem zmian głosowało 16 Radnych.

-przeciw głosowało 4 Radnych.

-wstrzymało się 3 Radnych.

Punkt 6 został wprowadzony.

Przewodniczący poddał pod głosowanie wprowadzenie punktu 7 o treści: „Podjęcie uchwały uchylająca uchwałę w sprawie włączenia Powiatowego Ośrodka Edukacji Nauczycieli w Jaśle

do Zespołu Szkół Nr 4 w Jaśle".

W głosowaniu brało udział 23 Radnych.

-za wprowadzeniem zmian głosowało 19 Radnych.

-wstrzymało się 4 Radnych.

Punkt 7 został wprowadzony.

Przewodniczący poinformował, że pozostałe punkty porządku obrad zmieniają odpowiednio swoją numerację.

Przyjęty porządek obrad:

1.Otwarcie Sesji.

2.Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.

5.Wybór Komisji Wnioskowej.

6.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle za rok obrotowy 2018.

7.Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie włączenia Powiatowego Ośrodka

Edukacji Nauczycieli w Jaśle do Zespołu Szkół Nr 4 w Jaśle.

8.Rozpatrzenie Raportu o stanie Powiatu Jasielskiego za 2018 rok.

a)debata,

b)podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Jaśle. 9.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem

z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2018 r.

a)wysłuchanie opinii o wykonaniu budżetu oraz wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,

b)wysłuchanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej, c)wysłuchanie opinii Komisji Stałych Rady Powiatu o wykonaniu budżetu, d)dyskusja,

e)podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Jasielskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2018 r.

10.Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Jaśle z wykonania budżetu Powiatu za 2018 r.

11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2019 rok.

12.Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu w okresie między sesyjnym.

13.Interpelacje.

14.Wnioski i zapytania radnych.

15.Sprawy różne.

16.Zamknięcie obrad.

Ad. 5. Wybór Komisji Wnioskowej.

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Anna Nigborowicz zgłosiła do Komisji Wnioskowej radnych: Mateusza Lechwara, Sławomira Madejczyka, Stanisława Święcha.

Zgłoszeni Radni wyrazili zgodę na pracę w Komisji Wnioskowej. Innych propozycji nie było. Przewodniczący zarządził głosowanie nad wyborem członków Komisji Wnioskowej w zaproponowanym składzie.

W głosowaniu brało udział 23 Radnych.

- za wyborem zaproponowanego składu Komisji Wnioskowej głosowało 23 Radnych. Komisja została przyjęta.

Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle za rok obrotowy 2018.

Przewodniczący otworzył dyskusję.

Radny Janusz Przetacznik - chciałbym powrócić do naszej dyskusji z 23 maja bieżącego roku, gdzie wnioskowałem do Wysokiej Rady, że podejmowanie tej uchwały rodzi skutki prawne w postaci jej uchylenia przez Wojewodę. Obiecałem wtedy, że uczynię wszystko co w mojej mocy, aby do takiej sytuacji doprowadzić. Radca prawny, obecny wtedy na tej sesji, pewnie ten sam radca prawny, który opiniował uchwałę Zarządu z 18 stycznia 2019 roku powiedział, że nic się złego nie stało i powinniśmy w dalszym ciągu procedować. Okazało się, że jednak miałem rację i nie tylko ja, ale także osoby, czy radni, którzy głosowali za nieprzyjęciem tego sprawozdania, gdyż w świetle ustawy o rachunkowości, szczególnie jego art. 52 sprawozdanie podpisane przez osoby nieupoważnione jest sprawozdaniem nie złożonym w terminie do 31 marca. Informowałem o tym i rozmawiałem z Panią Skarbnik i obydwoje potwierdziliśmy, że w świetle nowych uregulowań począwszy od roku 2019 sprawozdanie sporządza się w pliku XML i z tego pliku korzysta biegły przeprowadzając badanie i składając sprawozdanie z tego badania dla Wysokiej Rady. Przypomnijmy, że dopiero 23 maja na posiedzeniu Rady otrzymaliśmy sprawozdanie z badania. Chciałbym powiedzieć, że dzisiejsza uchwała nie zamyka sprawy, ponieważ w tym wypadku w dalszym ciągu temat będę drążył tym razem przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów. Nie może być takiej sytuacji, abyśmy w tym momencie, jako organ uchwałodawczy, dostawali dokumenty nie potwierdzone przez biegłego rewidenta, który w naszym imieniu sprawdza prawidłowość przedkładanych Wysokiej Radzie sprawozdań finansowych. Głosowaniem 10:10, akurat przypomnę ten wynik głosowania, nie przełożyliśmy tego tematu do czasu, kiedy tak naprawdę sprawozdanie zostanie podpisane przez osoby umocowane w świetle ustawy o rachunkowości i Krajowym Rejestrze Sądowym i jak również biegły rewident złoży prawidłowe sprawozdanie w oparciu o prawidłowo złożone sprawozdanie. Okazuje się, że mamy następujący temat. Dzisiaj 24 czerwca, będziemy również obradować o sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2018, gdzie jednym z elementów tej debaty jest  sprawozdanie finansowe Szpitala. 23 maja poruszaliśmy te kwestie w dyskusji na temat tego dokumentu. W dniu dzisiejszym mamy ponownie dyskutować i teraz powinniśmy otworzyć temat dyskusji i prosić o dodatkowe materiały uzupełnienia, których nie otrzymaliśmy właśnie wtedy 23 maja. W związku z tym chciałbym abyśmy Panie Przewodniczący, Wysoka Rado traktowali Radę jako organ stanowiący w sposób poważny, abyśmy w tym momencie debatowali nad dokumentami, które mają podstawę prawną, są dobrze przygotowane merytorycznie uzasadnione. Będę głosował w tym przypadku przeciwko, nie dlatego, że w tym momencie ten dokument mi nie odpowiada, bo 23 maja na moje pytania, nie uzyskałem odpowiedzi, absolutnie żadnych informacji i uzupełnień.

Radny Jan Urban - po raz kolejny jest sytuacja taka, że ja nie wiem, czy Wojewoda już nam uchylił, bo usłyszałem z ust Pana Starosty, że zamierza uchylić, ale skoro Państwo
przedłożyli, czyli będzie uchylenie tej uchwały wcześniejszej. Niekiedy warto się wsłuchać w głos ludzi, którzy starają się wykorzystać „siłę argumentów", a nie „argument siły", bo tak jak powiedziałem bardzo często my liczyć umiemy i określona ilość głosów zawsze przegłosuje jeżeli będzie przekonana, że ma wykonać takie polecenie, ale warto się zastanowi, bo w ciągu 3 miesięcy mamy uchylone, jak dobrze pamiętam, już 4 akty prawne, które stanowiła Rada Powiatu Jasielskiego. Dlaczego? Dlatego, że na szybko, na siłę aby „przepchać kolanem" nie zawsze warto. Wiem, że np. w przypadku uchwały o POEN-ie to jest złożona materia albowiem tutaj jest kwestia zupełnie inna, jeżeli chodzi o stanowisko, że nie może być łączone z zespołem szkół, ale skoro była sygnalizacja, że będzie to wadliwe podjęta uchwała, można było się wstrzymać przegłosowaliście Państwo i dzisiaj wracamy do tematu, a można to było zrobić raz, a dobrze aby znowu do tej niechlubnej statystyki uchylonych uchwał Rady Powiatu dołożyć kolejny kamyczek.

Więcej głosów w dyskusji nie było, więc Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle za rok obrotowy 2018. W głosowaniu brało udział 23 Radnych.

-za podjęciem uchwały głosowało 14 Radnych.

-przeciw głosowało 5 Radnych.

-wstrzymało się 4 Radnych.

Uchwała została podjęta.

Ad. 7. Podjęcie uchwały uchylająca uchwałę w sprawie włączenia Powiatowego Ośrodka

Edukacji Nauczycieli w Jaśle do Zespołu Szkół Nr 4 w Jaśle.

Przewodniczący otworzył dyskusję. Zakomunikował, że uzasadnienie przedstawił Pan Starosta.

Głosów w dyskusji nie było, więc Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł

do głosowania nad podjęciem uchwały uchylającej uchwałę w sprawie włączenia Powiatowego Ośrodka Edukacji Nauczycieli w Jaśle do Zespołu Szkół Nr 4 w Jaśle.

W głosowaniu brało udział 23 Radnych.

-za przyjęciem głosowało 20 Radnych.

-wstrzymało się 3 Radnych.

Uchwała została podjęta.

Ad. 8. Rozpatrzenie Raportu o stanie Powiatu Jasielskiego za 2018 rok.

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch - to jest nowa rzecz, której będziemy się uczyć. Określono w ustawie słowo debata, to jest coś więcej niż dyskusja, sformalizowana bardziej dyskusja z francuskiego słowa debat, czyli roztrząsać, rozkładać na czynniki pierwsze w celu osiągnięcia stanowiska konkretnego, wspomagającego TLa^zą^ w realizacji. Proponuję aby każdy mógł zabrać głos w tej debacie, a więc w pierwszej kolejności będziemy udzielać głosu w kolejności zgłoszeń. Myślę, że czas wystąpienia nie powinien przekraczać 10 minut, żeby nie przedłużać chyba, że będą jakieś nadzwyczajne sytuacje.

Ad. 8a) Debata.

Radny Jan Urban - Pan Przewodniczący bardzo ładnie nawiązał roztrząsanie, omawianie etymologię tego słowa przywołał, z tym się zgadzam. Z jedną rzeczą się tylko nie zgadzam, że zgodnie z zapisem ustawowym w debacie nad stanem o raporcie powiatu nie obowiązują limity czasowe jest to tzw. lex specialis zapisane w ustawie, więc tutaj to nie tylko przejaw dobrodziejstwa Pana Przewodniczącego, że ewentualnie będzie mógł pozwolić na dłuższy wywód, ale to jest w ustawie zapisane, że możemy dyskutować długo i namiętnie. Tak tytułem wstępu. Pan Przewodniczący również zwrócił uwagę, wszyscy się tego uczymy jest to novum przypomnę brzmienie art. 30a, który mówi o Raporcie, jest to rzecz, która obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w roku poprzednim, a w szczególności realizację programów, strategii, uchwał Rady i ewentualnie budżetu obywatelskiego. W naszym przypadku nie mamy budżetu obywatelskiego, ale wszystkie inne dokumenty, o których przywołany przeze mnie ów artykuł mówi, mamy. Co otrzymujemy? Dostajemy taki dokument, który jest taką ogólną treścią opowieści różnych na zasadzie sprawozdania, które poszczególne nazwijmy to jednostki były związane złożyć, czyli cytując klasyka, CTRL A, CTRL C, CTRL V, czyli po prostu co było to zostało wklejone. Ja sobie zadałem trud, przeanalizowałem raporty wielu jednostek samorządu terytorialnego i one w sposób istotny odbiegają od tego dokumentu, który my dostaliśmy. Brak jest np. proszę Państwa jasnego i konkretnego odwołania się do dokumentu. Myślę, że wszyscy radni zdążyli się z tym dokumentem zapoznać, jakim jest strategia powiatu jasielskiego, która obowiązuje do 2022 roku. Mamy opowieści charakteryzujące, tak jak troszeczkę z przewodnika turystycznego o Jaśle. Przypomnę, że ów raport mieliśmy dostać i dostaliśmy w określonym ustawą terminie, ale już nikt się nie pokusił np. na to aby dane dotyczące demografii Powiatu

Jasielskiego były aktualne tylko są dane na koniec półrocza 2018 roku. A myślę, że jak ten dokument był przygotowany to już dane były znane. Mamy dokument, podejrzewam w dużym stopniu w opracowany w oparciu o ściągę i szimel przygotowany przez związek powiatów polskich, ale tak wybiórczo odnosi się on do zadań powiatu jakie są w art. 4 ustawy o samorządzie powiatowym. Co się proszę Państwa rzuca w oczy? To, że brak jest po podaniu stanu faktycznego jakichkolwiek odniesień jak to się ma do obszarów strategicznych. Praktycznie oprócz szpitala, który pokazał wyzwania rozwojowe i plany jakie winny być na następne lata, to praktycznie nie ma nic. Jak jest w miarę dobrze przygotowany obszar dotyczący edukacji tak np. brakuje nam i myślę, że Państwo radni dysponujecie tymi danymi, ale jeżeli mówimy o raporcie za 2018 i dosyć mocno o szkołach, środkach, gdzie jest już wykazane jaka była kwota np. dofinansowania zadań oświatowych środkami własnymi, pokazana jest subwencja oświatowa łącznie wydatki, ale brak jest tego, czemu ta szkoła służy, brak jest informacji o wynikach edukacyjnych. Czy może Państwo wiecie, ale jeżeli mówimy o raporcie to powinny być np. w raporcie zawarte dane związane ze zdawalnością matur, ewentualnie z kwestiami związanymi na podstawie SIO ile we wrześniu 2018 roku weszło nam w system szkolny, tych wyników ponieważ to jest istotny element związany z funkcjonowaniem placówek edukacyjnych, tego elementu zabrakło. Jest rok 2019, rok szkolny 2019/ 2020 wszyscy wiemy ci świadomi samorządowcy, że jest to rok przełomu, kumulacji dwóch roczników i w tym dokumencie nie znajdziemy tych wyzwań. Nie ma nic na temat kwestii związanych z kumulacją roczników, ja wiem, że ktoś może powiedzieć, że to się odnosi do roku 2018, ale brak jest konsekwencji, ponieważ jest sytuacja taka, że pokazujemy pewne rzeczy i jakby nie pokazujemy w którym kierunku to powinno iść, a taki stan, taki raport szerzej niż tylko w obszarze finansowym winien być przedstawiony. Zaznaczam, wszyscy się uczymy i na komisji społecznej bodajże, czy edukacji o tym rozmawialiśmy. Mamy tutaj proszę Państwa kwestie związane z ochroną zdrowia, to mamy opisane wszystkie kwestie. Jak sobie zadamy trud to mamy skumulowane wszystkie środki powiatowe jakie poszły na kwestie związane z ochroną zdrowia, bo mamy w trzech miejscach

skazane udział środków powiatowych, źródła finansowania i wtedy już wiemy faktycznie ile zostało przeznaczone na ochronę zdrowia. Dobrze, że tutaj w tym raporcie o stanie szpitala są pokazane główne potrzeby szpitala i w punkcie 2.1.6 są opisane plany rozwojowe. Ale nie wiem, aż tak do końca, czy był potrzebny chyba, że objętość miała być tak duża, wklejenie wszystkich aptek jakie funkcjonują na obszarze powiatu, było to trzeba wkleić? Jeżeli mówimy o pomocy społecznej to zakres szczegółowości jest różny, bardzo różny, od ogółu do szczegółu. W niektórych obszarach mówimy bardzo ogólnie, w innych w szczegółowości. Jeżeli chodzi np. o Dom Pomocy Społecznej w Foluszu to mamy łącznie z ilością 5 sztuk poduszek i 88 sztukami krzeseł. Brak jest spójności w tworzeniu tego dokumentu, było tworzywo i jest to kwestia dosyć istotna. Jest, przy okazji WTZ-ów, tylko zasygnalizowane, że zostało włączone w kwestie Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego. Jeżeli mówimy o Domu Dziecka w Wolicy, to też jest bardzo mało pokazane jeżeli chodzi o rzecz, którą mieliśmy proszę Państwa zapisaną w budżecie i było w zadaniach 2018 roku jeżeli

chodzi o perspektywę związaną z przeniesieniami, wyzwaniami związanymi z nową ustawą 0funkcjonowaniu domów dziecka. Bardzo wyczerpująco i ładnie jest opisana kwestia związana z działalnością Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, bo ona się rzeczywiście 1tu trzeba przyznać, odnosi do strategii i dokumentów, które jako Rada przyjmowaliśmy.

Jeżeli mówimy o organizacjach pozarządowych to najbardziej mnie ujęło tutaj określenie, których łączy wspólny cel, uczynienie czegoś pożytecznego dla lokalnej społeczności bez osiągnięcia zysku, to jest scharakteryzowanie całej działalności NGO- sów, czyli sektora organizacji pozarządowych. Mamy tutaj wypisanych stowarzyszeń zarejestrowanych w powiecie jasielskim, ale „konia z rzędem" temu, kto by powiedział, czy to jest aktualny spis i na ile on jest aktualny. Nie mogę się, że tak powiem pogodzić z jedną rzeczą, o tym mówiłem proszę Państwa na Komisji bodajże Społecznej, że zamiast do bezpieczeństwa Ochotnicze Straże Pożarne zostały wpisane do pomocy społecznej. Rozmawiałem z człowiekiem, który jest tutaj na tej sali i on nie zaprzeczył, że przecież OSP stanowią filar obrony cywilnej kraju i powinny się znaleźć w miejscu, gdzie mówimy o bezpieczeństwie. Co prawda, jeden z radnych twierdził, że skoro pomagają ludziom to się powinny znaleźć w pomocy społecznej, ale to niezrozumienie roli i funkcjonowania OSP. Proszę Państwa jest cała sfera związana z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy, ale gdybyśmy przeanalizowali zawartości w dokumencie, z którymi się zapoznawaliśmy i przyjmowali trudno o tym dyskutować. Jeżeli mówimy o bezpieczeństwie i porządku mówimy tutaj o działalności Powiatowej Komendy Policji. A proszę Państwa wszyscy wiemy, że w tym roku mury się już postawiły, słowa brak jest o budowanej Komendzie Powiatowej Policji w Jaśle, brak informacji o tym jakże ważnym wydarzeniu. Było sprawozdanie Komendanta zostało zmniejszone i tak wklejone, a to jest bardzo istotny element jakim jest budowa Komendy. Takich rzeczy jest proszę Państwa dużo, mianowicie chciałem pokazać, że ten dokument nam nie daje nic, on nie pokazuje w jaki sposób w 2018 roku Zarząd wypełniał zadania, które ma opisane w art. 4, czyli wskazane są zadania powiatu. Już dla mnie takim nie wiem, czemu to miało służyć, jest zestawienie uchwał Rady Powiatu na koniec. Brak jest takiego dokumentu, który by się odnosił strategicznie do funkcjonowania naszej jednostki samorządowej jaką jest Powiat. Już tutaj nie będę się pastwił nad działalnością klubów sportowych i stowarzyszeń kultury fizycznej, ale w żaden sposób chyba, że coś się zmieniło, ale nie jest zadaniem z zakresu kultury fizycznej, Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom". Proszę Państwa, to pokazuje co było, autor tego materiału wpisał. Ja tutaj zadaje pytanie. Komendantowi Powiatowemu Straży Pożarnej: czy Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom" jest zadaniem z zakresu kultury fizycznej? Nie, więc proszę Państwa to pokazuje jak ten dokument był przygotowany. To są może detale, ja nie chcę się pastwić nad autorami tego dokumentu, ale chcę pokazać, że jeżeli mamy się nawzajem poważnie traktować i zostawić dla potomnych dla pokoleń stan powiatu jasielskiego w roku Pańskim w 2018, bo ktoś kiedyś sięgnie do tego dokumentu aby robić opracowania naukowe to, żeby to było na tyle poważne i istotne, żebyśmy się nie wstydzili za tym co będziemy podejmować. Jeżeli mówimy już proszę

Państwa o komunikacji, to jest szeroki dział funkcjonowania komunikacji jako pewnego zadania realizowanego przez Powiat i raptem w takiej beletrystyce cofamy się do roku 2015, a później wrzucamy dokumenty, które miały miejsce w 2019 roku, to bądźmy konsekwentni. Obejmujmy całościowo kwestie związane za rok, któremu poświęcony jest raport. Już nie będę tutaj analizował, bo szanuję Państwa czas i wszyscy chcecie to mieć jak najszybciej za sobą, ale jeżeli chodzi o analizę potencjału gospodarczego, o działalność przedsiębiorstw to naprawdę pozostawia to wiele do życzenia. Proszę Państwa ja rozumiem, że wszyscy się uczymy, ale to nie może być tak, że Rada zapoznaje się, debatuje lub odbywa się debata. Nie ma mieszkańców, którzy mieliby prawo uczestniczyć, bo mają na szczęście takie prawo, nikt się póki co nie zgłosił, ale na przyszłość będzie to roztrząsane i analizowane. Była prośba i apel mówiący o tym abyśmy o tym w statucie napisali, bo Rada Powiatu może w drodze uchwały określić zawartość raportu. Jednak te propozycje do zmian w statucie głosami Państwa nie zostały przyjęte. Wasza wola. Nie było inicjatywy, która by mówiła o tym, aby wziąć i przygotować uchwałę. Ja zadałem pytanie na jakiej podstawie, bo administracja działa na podstawie prawa w granicach prawa to jest szkolna kwestia przepraszam, że ją powtarzam, ale czy było np. Zarządzenie Starosty, które określało zawartość? Czy Zarząd wpisem do protokołu bodaj przyjął zawartość tego dokumentu, który się nazywa, czyli określił jak podległe jednostki mają przygotowywać materiały? Nie dostałem odpowiedzi, czy to było tak

przygotowane według jakich szimeli, kryteriów? Bo nie było zarządzenia Starosty w sprawie prac nad raportem o stanie powiatu, nie mamy uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zasad tworzenia i zawartości raportu o stanie powiatu, więc pytam się: na jakiej podstawie ów dokument, oprócz zapisu ustawowego został przyjęty? Jakie wewnętrzne uregulowania mówiły o tym co on powinien zawierać? Ja tylko tak pobieżnie bardzo wskazałem Państwu nieścisłości, pokazując smaczki tego wszystkiego. Państwo na pewno żeście go czytali, macie wyrobione zdanie w tej materii, ale mój głos jest w tym kierunku abyśmy poważnie podchodzili do tego typu opracowań, bo jak z bicza strzelił mamy już półrocze, na koniec

2019 będziemy przystępować się do raportu o stanie powiatu za 2019 i żebyśmy takich „kwiatków" jakie tutaj mamy w tym dokumencie nie wrzucali, nie opowiadali, że imprezą sportowa jest np. powiatowy turniej wiedzy pożarniczej, bo te dzieci siedzą przy stoliku i rozwiązują tam testy i zadania z zakresu ochrony p.pożarowej. Proszę Państwa to tyle, bo nie chcę tutaj dłużej zabierać głosu, ale liczę, że takie słowo furorę zrobiło w tej kadencji, że Państwo się „pochylicie" nad dobrymi sugestiami i może Komisja Statutowa się też pochyli aby dokonać w statucie takiego zapisu, albo Wysoka Rada przyjmie uchwałę, która określi zawartość raportu, abyśmy nie mieli takiego zestawu „od Annasza do Kajfasza" wszystko wrzucone jak do jednego garnka. Nikt się nawet nie pochylił aby pokazać jakie uchwały, jakie są obszary wyzwań rozwojowych określonych w dokumencie, który póki co obowiązuje, jakim jest strategia. To tak gwoli prośby, apelu i pod rozwagę. Daleki jestem od tego abyśmy tutaj debatowali, jak to Przewodniczący z francuskiego nawiązał, ale tylko pokazuję Państwu, że dużo temu dokumentowi jest do słowa, czy do zawartości aby można było dać tytuł „Raport o Stanie Powiatu Jasielskiego za 2018 rok", bo to jest zlepek różnych informacji, raportów do końca nie przeczytanych. Literówek nie będziemy się czepiać, bo każdemu się zdarza, ale mówię o zawartości. Pod rozwagę Wysokiej Radzie i twórcom tego strategicznego raportu ,roku Pańskiego 2018.

Radny Krzysztof Buba - w pełni podzielam zdanie kolegi Jana Urbana. Uważam, że największy błąd został zrobiony przy kwestiach statutu. O tym Pan Radny Janusz Przetacznik mówił, wtedy trzeba było określić co ma być w raporcie, jakie dokumenty, sprawy, nie określiliśmy tego, mamy z tym problem. Mieszkańcy chyba nic nie wiedzą o tym, że raport jest, może widzieli na stronach, ale czy mogą brać udział w tym, na jakich zasadach, kiedy? Nikt nie wie. Większość powiatów określa to w drodze uchwały, podaje kiedy, na jakich zasadach, kto może, zaprasza mieszkańców do udziału w takiej debacie. W raporcie nie mam nic, co odnosiłoby się do strategii rozwoju Powiatu Jasielskiego na lata 2016-2022.

Nic nie wiadomo o celach, kierunkach i zadaniach jakie Zarząd przyjął do realizacji w 2018 roku. Co zrealizowano, co nie i z jakich powodów. To kolega Jan Urban bardzo szeroko to rozwijał, w pełni się z nim zgadzam. Przypomnę tylko, że w kwestii edukacji dopłacamy do niej prawie 3 min, nadal nic nie wiemy o ilości dzieci, młodzieży w przyszłych latach 0przewidywanych kosztach, zagrożeniach o przeprowadzonej reformie edukacji. To ma przecież ogromne znaczenie dla naszego budżetu. Nie wiemy, czy będziemy płacić mniej, więcej i na jakich zasadach? To samo dotyczy kwestii zadań inwestycyjnych.

Nie zrealizowaliśmy zadania remontu dachu na CKP-ie, mamy problem z boiskami szkolnymi, 6 boisk zamkniętych, nie może młodzież z nich korzystać. Nie wiadomo kiedy 1na jakich zasadach, co zostanie w tej sprawie zrobione, co Zarząd myśli? Nieodpłatna pomoc prawna, wydajemy ponad 300 tys. Mam pytanie: ile osób skorzystało z tej pomocy prawnej? Nie ma żadnych danych, nie wiadomo. Dom Dziecka w Wolicy miał być przeniesiony do Kołaczyc, wydane pieniążki na modernizacje internatu w Kołaczycach, nadal nic nie wiemy, czy będzie przeniesiony Dom Dziecka, czy nie? Czy może warunki lokalowe się w Wolicy poprawiły i zostanie tam? Stowarzyszenia nie wymieniono wszystkich, brak

informacji o ich sytuacji, problemach z jakimi się borykają. Czy ich ilość maleje? Czy się rozwijają? Powstają nowe? Nic o nadzorze nad stowarzyszeniami. Podobnie o klubach sportowych, nawet nie ma informacji o środkach finansowych przekazywanych na realizację z zakresu kultury fizycznej. Nic o Młodzieżowym Domu Kultury w Jaśle. Z tego raportu wiem, że istnieje. Gospodarka, podmioty gospodarcze, analiza, moim zdaniem brak słów, wydaje się, że trzeba prosić przedsiębiorców aby tego raportu nie czytali. Dla mnie jest to zlepek danych bez składu i ładu. Myślę, że to pierwszy raport, następne będą lepsze.

Radny Janusz Przetacznik- tak jak już wspomnieli moi poprzednicy, mamy do czynienia po raz pierwszy z nową materią, po raz kolejny z elementem, który ma służyć demokratyzacji naszego życia społecznego, zwiększenia udziału obywateli w sprawowaniu władzy, demokratycznej, formy kontroli. Instytucja udzielenia wotum zaufania, bo o tym mówimy, dla organu wykonawczego, każdego samorządu terytorialnego została wprowadzona w tej kadencji. Czyli dwukrotnie podchodzimy do tematu oceny w jaki sposób zadania samorządu powiatowego i oczekiwania mieszkańców tworzących ten samorząd są realizowane i wypełniane. Można powiedzieć, że uczyć się będziemy. Już to kiedyś powiedziałem przy wypowiedzi jednego z radnych, że „mylić się jest rzeczą ludzką, tylko dlaczego niektórzy na każdym kroku podkreślają swoje człowieczeństwo?" Chciałoby się zadać to pytanie za klasykiem, ale nic bardziej w tym momencie trafnego nie przychodzi mi do głowy. Na temat raportu, jego zawartości proponowaliśmy debatę, rozmowy. Wskazywałem przy zmianach statutowych, że nie powinniśmy ograniczać się do zmiany statutu tylko w materii ustawowej i pośpiesznie przygotowywanych. Jak się okazało w tym wypadku też nie zbyt poprawnie, roztropnie, bo Wojewoda wszczął postępowanie nadzorcze, musieliśmy do tematu wrócić. Natomiast te uregulowania, które wprowadziliśmy nic wiele nam nie pomogły, nie ułatwiły. Dla przykładu, kwestie związane z uchwalaniem budżetu, gdzie mamy ekstra procedurę. Zetknęliśmy się z taką samą procedurą, ale może inaczej realizowaną przez Przewodniczących poszczególnych stałych Komisji, przy okazji sprawozdania z wykonania budżetu, jak również raportu. Chodziliśmy po omacku i nie wiedzieliśmy tak naprawdę od czego zacząć, z czym pewne sprawy powiązać. Moi przedmówcy omówili poszczególne elementy raportu, natomiast ja zwracam uwagę na zasadniczą rzecz, o której rozmawiałyśmy w grudniu ubiegłego roku. Przede wszystkim raport, tak jak wspominałem, ma służyć wzmocnieniu instytucji wotum zaufania, ma w tym momencie pokazywać elementy naszej pracy nie tylko w perspektywie ostatniego roku, ale tak naprawdę efekty naszej pracy na tle polityk, uchwał organu stanowiącego i wykonawczego, przyjętych strategii, nie tylko przez samo starostwo, ale również jego jednostki organizacyjne. Tym raport miał się różnic od sprawozdania z wykonania konkretnych zadań budżetowych. Szkoda, że po prostu zabrakło nam czasu, czy wyobraźni aby ten temat omówić, przygotować się dobrze do tej obywatelskiej roli, jaką jest publiczna debata. Na stronie internetowej naszego starostwa, mamy różne dziwne informacje, niektóre nieprawdziwe, niektóre pomimo późniejszych sprostowań Pan Starosta nie prostuje, jak chociażby nieobecność Pana Andrzeja Stachurskiego na sesji i wszczęcia postępowań kontrolnych, są sprostowania dla radnych lub na sesji, ale na stronie ten komunikat pozostaje już nie zmieniony. Warto skorzystać z doświadczeń innych samorządów, które w tym momencie informują swoich obywateli, dają wnioski w jaki sposób można się zgłosić do Przewodniczącego Rady o udział w takiej debacie i jaka jest wymagana liczba głosów. Natomiast chciałbym jeszcze w tej chwili, niczym przejdę jeszcze do samego raportu, bo sporo czasu poświęciłem na Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu, gdzie pokazywałem pewne elementy, na które powinniśmy zwrócić w raporcie liczę, że Komisja Rozwoju pod przewodnictwem Radnego

Sławomira Madejczyka dopracuje do końca roku projekt uchwały Rady Powiatu w tej materii, abyśmy mogli powiedzieć tak: Raport Powiatu za rok 2019 będzie raportem, który będzie
nawiązywał po pierwsze do przepisów ustawowych, a po drugie służył dobrze rozwojowi samorządu obywatelskiego, bo o tym też mówimy. Mam nadzieję, że powrócimy również w Komisji Rozwoju Gospodarczego do budżetu obywatelskiego aby udział w sprawowaniu władzy obywateli był coraz większy. Chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz, bo nie będę wszystkich rzeczy wymieniał, jak powiedziałem swoje wystąpienia i uwagi przekazałem Komisji Rozwoju Gospodarczego, nie mniej jednak debata, czy rozmowa w komisjach po prostu była, żadna lub prawie szczątkowa. Dyskusja wręcz sprowadziła się do tego, czy opiniujemy pozytywnie raport i w takim razie projekt uchwały o udzielenie wotum zaufania Zarządowi Powiatu. Chciałbym zwrócić uwagę, w kategoriach wyrażenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu, na jedną rzecz w raporcie. O tym co prawda mówili moi poprzednicy, ale ja nie co w innym charakterze i kontekście. Na str. 9 mamy informację dotyczącą oświaty, czyli dofinansowanie szkół oświatowych środkami własnymi kwotą 2 968.582,41 zł. I proszę Państwa o zestawienie tej liczby, czy tej kwoty w kontekście wypowiedzi Pana Premiera

Mateusza Morawieckiego i byłej Minister Edukacji Pani Zalewskiej, że pieniędzy powinno być wystarczająco, reforma jest doskonale zrealizowana, że to samorządy zarządzają oświatą. Społeczeństwa i samorządy powinny więc rozliczyć włodarzy tak samorządów gminnych jak i powiatowych z zarządzania i uzyskanych środków. Zestawienie to pozwala mi w tym momencie wierzyć, że to zaufanie jest ograniczone, skoro Premier i Minister mówią, że środki są, to w takim razie zarządzamy źle i trudno mieć zaufanie do takiego Zarządu Powiatu, który w tym wypadku przy tak dobrym programie zmiany w Polskiej oświacie wykazuje deficyt prawie 3 min złotych. Co możemy zrobić i w jaki sposób wyjść, że tak powiem z impasu? A jeżeli do tego dołożę informację Pana Starosty na moje zapytanie dotyczące nauczycieli, a związane z likwidacją gimnazjum na rzecz ośmioletniej szkoły podstawowej, to wotum nieufności do obecnego Zarządu we mnie się zdecydowanie wzmacnia. Zainteresowanych zapraszam na stronę internetową tam, gdzie mamy zapytania i interpelacje radnych, pozycja 15 jest tam treść zapytania Radnego Janusza Przetacznika jak również udzielona odpowiedz w tym temacie. To świadczy w jaki sposób podchodzimy do reformy oświaty i staramy się współpracować z gminami aby tak naprawdę pozyskiwać absolwentów szkół podstawowych do naszych szkół średnich, zachęcam do lektury.


I teraz pozwólcie Państwo, że przedstawię stanowisko Klubu Radych „Porozumienie Samorządowe Ponad Podziałami" w przedmiocie rozpatrzenia „Raportu o stanie Powiatu Jasielskiego za 2018 rok" oraz udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Jaśle za 2018 rok.

Klub radnych Rady Powiatu w Jaśle „Porozumienie Samorządowe Ponad Podziałami" negatywnie opiniuje „Raportu o stanie Powiatu Jasielskiego za 2018 rok" i w związku z powyższym będzie konsekwentnie głosował przeciw przyjęciu uchwały w sprawie wotum zaufania dla Zarządu Powiatu (Druk nr 90).

Instytucja wotum zaufania dla zarządów jednostek samorządu terytorialnego to kolejne narzędzie, które winno służyć kontroli wykonywania przez organ wykonawczy jednostek samo-rządu terytorialnego strategii rozwoju samorządu i jego jednostek organizacyjnych, uchwał organu stanowiącego, przyjętych programów i polityk, a raport o stanie samorządu winien udzielić odpowiedzi co najmniej na pytanie: jak przebiega rozwój samorządu i jak wygląda realizacja przyjętych kierunkowych decyzji przez organ stanowiący na koniec roku budżetowego, gdy podsumowujemy wykonanie budżetu za rok miniony.

Udzielenie wotum zaufania winno być poprzedzone, tak zakłada ustawodawca, szeroką dyskusją i przeprowadzoną debatą publiczną na temat przedkładanego przez organ wykonawczy raportu.

Jest to pierwszy rok, gdy mamy do czynienia z raportem o stanie samorządu oraz instytucją udzielenia lub nieudzielenia wotum zaufania dla jego organu wykonawczego. Próby rozmowy na temat raportu z radnymi klubu „Prawo i Sprawiedliwość" zakończyły się niepowodzeniem i tego tematu nie uregulowaliśmy w zmienianym Statucie Powiatu Jasielskiego jak również w ewentualnej uchwale Rady Powiatu w Jaśle określającej zasady i tryb przygotowania raportu, jego minimalny przedmiot czy szczegółowość oraz zasady udziału w publicznej debacie nad przedkładanym dokumentem. Również przewodniczący stałych komisji Rady bardzo marginalnie potraktowali przedkładany raport i jego rozpatrzenie sprowadziło się de facto do pozytywnego zaopiniowania przedkładanego raportu i udzielenia Zarządowi Powiatu w Jaśle wotum zaufania.

Podpisy radnych: Dorota Woźniak, Ewa Wawro, Janusz Przetacznik.

Radny Janusz Przetacznik- wyrażam nadzieję, tak jak już wspomniałem, że po tej sesji będziemy, może się już nie pochylać, bo naprawdę z tego pochylania to mamy już coraz większy garb, natomiast efektów nie wiele, lub prawie żadnych, że doprowadzimy do tego, że znowelizujemy statut i przygotowujemy takie uchwały, które bez względu na to kto będzie sprawował funkcje w organach wykonawczych jak również kierował pracami komisji i Rady abyśmy mogli powiedzieć, świadomie podejmujemy decyzję, wiemy tak naprawdę z jakimi dokumentami i z jaką materią mamy do czynienia.

Więcej głosów w dyskusji nie było, więc Przewodniczący zamknął debatę.

Ad. 8b) Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Jaśle.(Druk nr 90).

Przewodniczący przeszedł do głosowania nad podjęcia uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Jaśle.

W głosowaniu brało udział 23 Radnych.

-za przyjęciem uchwały głosowało 14 Radnych.

-przeciwko przyjęciu uchwały głosowało 9 Radnych.

Wotum Zaufania Zarządowi Powiatu w Jaśle zostało udzielone.

Ad. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2018 r.

Ad. 9a) Wysłuchanie opinii o wykonaniu budżetu oraz wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium.

Przewodniczący Robert Snoch poprosił Panią Teresę Połeć Skarbnik Powiatu o przedstawienie.

Skarbnik Powiatu Jasielskiego Teresa Połeć odczytała treść uchwały:

Uchwała Nr 6/20/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby

Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: sprawozdania rocznego Zarządu Powiatu w Jaśle z wykonania budżetu Powiatu za 2018 r.

Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w osobach:

1.Edyta Gawrońska — przewodnicząca.

2.Mariusz Handel- członek.

3.Piotr Światek - członek.

działając na podstawie art. 13 pkt 5 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz.561 z późn. zm.) postanawia pozytywnie zaopiniować sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2018 rok.

Uzasadnienie.

W dniu 27 marca 2019 r. Zarząd Powiatu w Jaśle przedstawił Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2018 r., czym wypełnił ustawowy wymóg wynikający z art.267 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r.poz.2077 z późn. zm.).

Po zapoznaniu się z przedłożonym sprawozdaniem oraz będącymi w dyspozycji Regionalnej Izby Obrachunkowej sprawozdaniami budżetowymi oraz sprawozdaniami jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych za 2018 r. oraz danymi wynikającymi z uchwał rady i zarządu powiatu na dzień 31.12.2018 r. stwierdza się co następuje:

1.Przedłożone sprawozdanie z wykonania budżetu spełnia wymogi wynikające z art. 269 ustawy o finansach publicznych, tj. uwzględnia w szczegółowości: dochody i wydatki w szczegółowości określonej jak w uchwale budżetowej, zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków „unijnych" stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2.Z przedłożonego sprawozdania wynika, że budżet Powiatu Jasielskiego wg stanu na dzień

31.12.2018 r. po stronie planu dochodów wynosił 122 129169,24 zł., a po stronie planu wydatków-146 179 169,24 zł.

•Dochody budżetowe wykonano w wysokości 125 137 443,88 zł., co stanowi 102,46 % planu.

Stosunek wykonania dochodów własnych j.s.t. do dochodów ogółem za 2018 r. wynosi 25,70 %. Z kolei wykonanie dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące i inwestycje stanowi 28,41%, a wykonanie subwencji ogólnej to 45,88% dochodów wykonanych ogółem. Dochody ze sprzedaży majątku wykonano w 1,89% ich planu.

•Wydatki budżetowe wykonano w kwocie 138 374 831,87 zł., co stanowi 94,66% planu.

Wydatki majątkowe wykonano w 30,69% wydatków wykonanych ogółem.

Dane wskazane w sprawozdaniu w zakresie dochodów i wydatków wykazują zgodność z Rb-27 S rocznym sprawozdaniem z wykonania planu dochodów budżetowych j.s.t. i Rb- 28S rocznym sprawozdaniem z wykonania planu wydatków budżetowych j.s.t. za okres od początku roku do 31 grudnia 2018 r. oraz z uchwałami rady i zarządu powiatu w sprawach budżetowych, które wpłynęły do RIO i zostały zbadane przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.

3.Wykonane wydatki bieżące na konie roku 2018 są niższe od wykonanych dochodów bieżących, co spełnia dyspozycję art. 242. ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

4.Nie stwierdza się przekroczenia zakresu upoważnienia do dokonywania wydatków.

5.W wyniku realizacji dochodów i wydatków budżet Powiatu Jasielskiego na 2018 r. zamknął się deficytem w kwocie 13 237 387,99 zł., przy planowanym deficycie w wysokości 24 050 000,00 zł. Dane te oraz w zakresie przychodów i rozchodów wykazane w opiniowanym sprawozdaniu wykazują zgodność z Rb-NDS za 2018 rok.

6.Zadłużenie Powiatu na dzień 31.12.2018 r. wyłącznie z tytułu kredytów i pożyczek wynosiło 37 785 000,00 zł., co stanowi 30,19 % dochodów wykonanych w 2018 r. Dane są te zgodne z Rb-Z kwartalnym sprawozdaniem o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za IV kwartał za 2018 r.

7.W 2018 r. dokonano spłaty kredytów wraz z odsetkami na kwotę 5 709 478,52 zł, co stanowi 4,67% planowanych dochodów na 2018 rok. Zgodnie z Wieloletnia prognozą finansową według stanu na 31 grudnia 2018 r. Zgodnie z wieloletnia prognozą finansową wg stanu na 31.12.2018 r. dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art. 243 uofp wynosił 10,18%.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie postanowił jak w sentencji.

Należy jednak zaznaczyć, że przedmiotowa opinia dotyczy jedynie oceny formalnoprawnej sprawozdania i nie może być uważana za równoznaczną z oceną prawidłowości wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2018 rok.

Od niniejszej opinii służy odwołanie do kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej opinii.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej- Mateusz Lechwar przedstawił wniosek Komisji

Rewizyjnej w sprawie absolutorium i opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej.

Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Jaśle z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie zaopiniowania wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2018 rok oraz wystąpienia w wnioskiem o udzielenie absolutorium.

1.Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Jaśle działając na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu Powiatu Jasielskiego za 2018 rok i wnioskuje do Rady Powiatu w Jaśle o udzielenie Zarządowi Powiatu w Jaśle absolutorium z tego tytułu.

2.Wniosek niniejszy podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Rzeszowie.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej- Mateusz Lechwar odczytał treść uchwały:

Uchwała Nr 1/2019 Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Jaśle z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2018 rok i wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Jaśle z tego tytułu.

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Jaśle po rozpatrzeniu:

1. Sprawozdania finansowego Powiatu Jasielskiego składającego się z:

a)bilansu z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2018 r. sporządzonego na dzień 31.12.2018 r.,

b)łącznego bilansu jednostek budżetowych Powiatu Jasielskiego sporządzonego na dzień 31.12.2018 r.,

12

c)łącznego rachunku zysku i strat jednostek budżetowych Powiatu Jasielskiego sporządzonego na dzień 31.12.2018 r.,

d)łącznego zestawienia zmian funduszu jednostek budżetowych Powiatu Jasielskiego sporządzonego na dzień 31.12.2018 r.,

e)informacji dodatkowej.

2.Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2018 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o tym sprawozdaniu.

3.Informacji o stanie mienia Powiatu Jasielskiego działając na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu Powiatu Jasielskiego za 2018 rok i zgłasza wniosek do Rady Powiatu w Jaśle o udzielenie absolutorium z tego tytułu Zarządowi Powiatu.

OPINIA

Zarząd Powiatu w Jaśle w ustawowym terminie przedłożył Radzie Powiatu sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 r. sprawozdanie finansowe oraz informację o stanie mienia

Powiatu Jasielskiego. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie pozytywnie zaopiniował sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2018 r. w Uchwale Nr 6/20/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r.

1.Budżet Powiatu Jasielskiego uchwalony 21 grudnia 2017 r. Uchwałą Nr XLVII/3 54/2017 był wielokrotnie zmieniany w ciągu 2018 r. zarówno przez Radę jak i Zarząd Powiatu.

W wyniku tych zmian plan dochodów w wysokości 106 459 739,98 zł zwiększył się do kwoty 122 129 169,24 zł, stanowi to kwotę zwiększenia dochodów o 15 669 429,26 zł.
Dochody budżetowe wykonano w wysokości 125 137 443,88 zł, co stanowi 102,46 %

planu.'

Dochody majątkowe wykonano w 105,47% ich planu.

Planowane wydatki w kwocie 121 039 739,98 zł zwiększyły się do wysokości 146 179

169,24 zł a wykonanie zrealizowano w łącznej wysokości 138 374 831,87 zł, co stanowi

94,66 % planu. Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 42 480 341,45 zł, co stanowi

30,69 % wydatków wykonanych ogółem.

Zadłużenie powiatu na dzień 31.12.2018 r. z tytułu kredytów i pożyczek wynosiło 37 785 000,00 zł, co stanowi 30,19 % dochodów wykonanych w 2018 roku. Spłata kredytów, pożyczek wraz z odsetkami wyniosła 5 709 478,52 zł, co stanowi 4,56 % planowanych dochodów na 31.12.2018 r.

2.Bilans z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego na dzień 31.12.2018 r. został przygotowany prawidłowo. Suma aktywów na początek roku wynosiła 16 026 183,57 zł a na koniec roku 19 542 779,95 zł. Suma pasywów jest w takiej samej wysokości. Kontrolujący stwierdzają, że przedstawione na dzień 31 grudnia 2018 roku po stronie pasywów zobowiązania finansowe wynoszące 37 785 000,00 zł dotyczą zaciągniętych kredytów w latach 2009 - 2011 oraz w latach 2017 i 2018 i odzwierciedlają zadłużenie Powiatu Jasielskiego na koniec 2018 roku, przy stanie 21 005 000,00 zł na początek 2018

r. Kwota ta jest zgodna z danymi zawartymi w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok.

Łączny bilans jednostek budżetowych Powiatu Jasielskiego sporządzony na dzień 31.12.2018 r. nie budzi zastrzeżeń. Suma aktywów na początek roku wynosiła 201 866 612,55 zł a na koniec roku 220 962 086,74 zł. Stan pasywów kwotowo jest zgodny z aktywami.

Łączny rachunek zysków i strat jednostek budżetowych Powiatu Jasielskiego sporządzony nadzień 31.12.2018 r. określa zysk w kwocie 23 655 177,39 zł natomiast na koniec poprzedniego roku była to kwota 12 866 971,29 zł.

Łączne zestawienie zmian funduszu jednostek budżetowych Powiatu Jasielskiego sporządzonego na dzień 31.12.2018 r. przygotowano rzetelnie. Stan funduszu na koniec

2018 roku wynosi 209 842 801,07 zł przy kwocie 191 594 030,05 zł na koniec roku poprzedniego.

3. Informacja o stanie mienia Powiatu Jasielskiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku. Powiat Jasielski posiada mienie nabyte z mocy prawa, na mocy decyzji uznaniowych, kupna, zamiany, darowizny, oraz nieodpłatnego przekazania. Nieruchomości Powiatu Jasielskiego są oddane w trwały zarząd powiatowym jednostkom organizacyjnym, w użytkowanie Szpitalowi Specjalistycznemu w Jaśle oraz w użyczenie Stowarzyszeniu Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy oraz Stowarzyszeniu „Kopernik" z siedzibą w Nowym Żmigrodzie.

Akt notarialny z dnia 08.04.2002 r. obejmujący akcje Małopolskiej Giełdy Rolno-

Towarowej S.A. z siedzibą w Rzeszowie w ilości 20 akcji imiennych zwykłych serii B 0wartości nominalnej 100 zł każda równej cenie emisyjnej tj. na łączną kwotę 2 000 zł. Dane o zmianach w stanie mienia Powiatu Jasielskiego w okresie 31.12.2017-31.12.2018 r. Zbycie nieruchomości:

Powiat Jasielski w okresie 31.12.2017 - 31.12.2018 r. nie sprzedał nieruchomości.

Nabycie nieruchomości:

Darowizna:

-działka ewid. nr: 428/1 o pow. 0,0403 ha, położona w miejscowości Skołyszyn, gmina Skołyszyn, z przeznaczeniem na pas drogowy drogi powiatowej Nr 1832 R Bączal-Skołyszyn,

-działka ewid. nr: 362/1 o pow. 0,0028 ha, położona w miejscowości Bączal Dolny, gmina Skołyszyn, z przeznaczeniem na pas drogowy drogi powiatowej Nr 1832 R Bączal-Skołyszyn,

-działki ewid. nr: 364/1,365/1, 366/1, i 367/1 o łącznej pow. 0,0110 ha, położona

w miejscowości Bączal Dolny, gmina Skołyszyn, z przeznaczeniem na pas drogowy drogi powiatowej Nr 1832 R Bączal-Skołyszyn,

-działki ewid. nr: 520/1, 598/1, 885/3 i 932/1 o łącznej pow. 0,0055 ha, położona w miejscowości Bączal Górny, gmina Skołyszyn, z przeznaczeniem na pas drogowy drogi powiatowej Nr 1832 R Bączal-Skołyszyn,

Informacja zawiera zestawienie stanu mienia Powiatu Jasielskiego (grunty, budynki 1budowle) w ujęciu tabelarycznym z uwzględnieniem miejsca ich użytkowania oraz zmian jakie zaszły w składnikach majątku w okresie 31.12.2017 r. - 31.12.2018 r.

Przedstawione tytuły dochodów i kwot są zgodne ze sprawozdaniami z wykonania budżetu za 2018 rok. Według wartości księgowej brutto łączna wartość gruntów wg stanu na 31 grudnia 2018 wynosi 22 902 346,97 zł, a łączna wartość budynków i budowli wg stanu na 31 grudnia 2018 roku wynosi 303 480 331,54 zł (brutto).

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie wyraziła pozytywną opinię o sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2018 r. poprzez Uchwałę Nr 6/20/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r. Składu Orzekającego RIO w Rzeszowie.

Zdaniem Komisji Rewizyjnej powyższe daje podstawę do wyrażenia pozytywnej opinii o wykonaniu budżetu Powiatu Jasielskiego za 2018 rok i wystąpienia do Rady Powiatu w Jaśle z wnioskiem jak w załączniku do niniejszej uchwały.

Ad. 9b) Wysłuchanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej- Mateusz Lechwar odczytał treść kolejnej uchwały:

UCHWAŁA Nr 6/42/2019 z dnia 13 czerwca 2019 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby

Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Jaśle o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Jaśle za 2018 r.

Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w osobach:

1.Edyta Gawrońska - przewodnicząca.

2.Mariusz Hadel - członek.

3.Piotr Świątek - członek.

Po rozpatrzeniu wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Jaśle w sprawie absolutorium - działając na podstawie art. 13 pkt 8 i art. 19 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 7 października 1992 r. 0regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561 z późn. zm.) w związku z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511)postanawia pozytywnie zaopiniować wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Jaśle o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Jaśle z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2018 r. z uwagą przedstawioną w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE

W dniu 5 czerwca 2019 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie wpłynęły następujące dokumenty:

1.Uchwała Nr 1/2019 Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Jaśle z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2018 rok i wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Jaśle z tego tytułu

2.Wyciąg z protokołu posiedzeń Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Jaśle w dniach

28 maja i 5 czerwca 2019 r. wraz z listami obecności

3.Uchwała Nr 11/5/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Jaśle
4.Uchwała Nr V/23/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 11 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Jaśle

5.Uchwała Nr IN//22/03 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Jasielskiego

6.Uchwała Nr W29/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 17 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Jasielskiego.
Z kolei w dniu 11 czerwca 2019 r. wpłynęło pismo (w formie dokumentu elektronicznego) Janusza Przełącznika Radnego Powiatu Jasielskiego - Członka Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Jaśle z dnia 10 czerwca br. przedkładające zdanie odrębne do protokołu z posiedzeń Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Jaśle odbytych w dniach 28 maja

14 czerwca 2019 r. i związanej z tym protokołem uchwały Komisji Rewizyjnej z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2018 rok i wniosku 0udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Jaśle z tego tytułu.

Ponadto w dniu 12 czerwca 2019 r. Biuro Rady Powiatu w Jaśle przedłożyło protokół z posiedzeń Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Jaśle odbytych w dniach 28 maja

14 czerwca 2019 r. wraz z wnioskami 3 radnych - członków Komisji Rewizyjnej o udostępnienie materiałów/dokumentów na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Jaśle w dniu 4 czerwca 2019 r. związanych z realizacją niektórych wydatków w roku 2018.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie po zapoznaniu się z przedłożonymi dokumentami stwierdza, co następuje:

Komisja Rewizyjna przed sformułowaniem wniosku co do absolutorium rozpatrzyła sprawozdanie finansowe Powiatu Jasielskiego, sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2018 r. wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o tym sprawozdaniu oraz informację o stanie mienia Powiatu Jasielskiego.

W wyniku rozpatrzenia powyższych dokumentów, Komisja Rewizyjna stwierdziła, że Zarząd Powiatu przedłożył je Radzie Powiatu w ustawowym terminie, a Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie pozytywnie zaopiniował sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2018 r. w Uchwale Nr 6/20/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r. Ustalono, m.in. że dochody budżetowe wykonano w 102,46% planu, a wydatki w 94,66% planu. Odniesiono się też do dochodów i wydatków majątkowych, zadłużenia powiatu na 31.12.2018 r. oraz spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w roku 2018. Po szczegółowej analizie sprawozdania finansowego Komisja uznała, że zostało ono przygotowane prawidłowo, rzetelnie i nie budzi zastrzeżeń. Komisja dokonała również dokładnej analizy informacji o stanie mienia powiatowego. Poddano także analizie sprawozdania: Rb-N, Rb-NDS, Rb-Z, Rb-ST, Rb-UZ, Rb-27S, Rb-28S. Znajduje to odzwierciedlenie w protokole z posiedzeń Komisji Rewizyjnej odbytych w dniach 28 maja

14 czerwca 2019 r. sporządzonym na okoliczność kontroli wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2018 rok przez Zarząd Powiatu w Jaśle.
Z wyciągu z protokołu posiedzeń Komisji Rewizyjnej odbytych w dniach 28 maja i 4 czerwca

2019 r. wynika, że Komisja zebrała się na tych posiedzeniach w pełnym 7-osobowym składzie. W dniu 28 maja 2019 r. radni zwrócili się o przekazanie dodatkowych dokumentów, które podlegać będą analizie Komisji. W tym celu Przewodniczący przerwał posiedzenie Komisji z terminem na 4 czerwca 2019 r. Zgodnie z wyciągiem z protokołu Członkowie

Komisji dokonali analizy przedłożonych dokumentów i wysłuchali informacji Skarbnika

Powiatu i Starosty Jasielskiego.

Natomiast z pełnego protokołu posiedzeń Komisji w dniach 28 maja i 4 czerwca br. wynika m.in., iż Komisja poddała analizie dokumenty, o których przedłożenie wnioskowali członkowie Komisji Rewizyjnej: radny Krzysztof Buba, Radny Franciszek Miśkowicz oraz Radny Janusz Przetacznik (wnioski stanowią załącznik do protokołu), jak również sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle sporządzonego na dzień 31.12.2018 r.

Protokół został podpisany przez wszystkich członków Komisji Rewizyjnej. Na końcu protokołu znajduje się następujące oświadczenie: Janusz Przetacznik oświadcza, że do niniejszego protokołu dołączy zdanie odrębne.

Ostatecznie Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Jaśle pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu Powiatu Jasielskiego za 2018 rok, wyrażając stanowisko w uchwale własnej Nr 1/2019 z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2018 rok i wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Jaśle z tego tytułu. Przedmiotową uchwałę Komisja podjęła w głosowaniu jawnym, 4 członków głosowało za, 2przeciw, 1 nie głosował.

Zgodnie z oświadczeniem radny Janusz Przetacznik w dniu 10 czerwca 2019 r. złożył zdanie odrębne będąc przeciwny przyjęciu protokołu z posiedzeń Komisji Rady Powiatu w Jaśle odbytych w dniach 28 maja i 4 czerwca 2019 r. w wersji odczytanej przez Przewodniczącego Komisji Mateusza Lechwara i związanej z tym protokołem uchwały Komisji Rewizyjnej z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2018 rok i wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu z tego tytułu. Radny przedstawił swoje uwagi ogólne, z których wynika m.in., że pierwsze posiedzenie Komisji w sprawie kontroli wykonania budżetu za 2018 rok odbyło się w dniu 28 maja 2019 r., na którym członkowie Komisji zwrócili się o przedłożenie dodatkowych materiałów i dokumentów, które miały podlegać dalszej ocenie i analizom. W dniu 4 czerwca br. wnioskodawcy otrzymali tylko część materiałów, niektóre tematy czy pytania pozostały bez odpowiedzi, a materiały były niekompletne i nie pozwalały na podjęcie jednoznacznych ocen czy opinii. Pomimo takiego stanu faktycznego, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zakończył pracę Komisji i odczytał, wcześniej przygotowany autorski protokół, z którym członkowie Komisji mogli zapoznać się dopiero w trakcie jego odczytywania. Po zakończeniu czytania Przewodniczący Komisji przystąpił do jego zatwierdzenia poprzez zarządzenie głosowania i jego podpisanie. Członkowie Komisji nie mieli możliwości zgłosić swoich poprawek, uzupełnień do protokołu oraz przedstawić swoich uwag i wątpliwości dotyczących wykonania budżetu za 2018 rok czy zgłosić wniosków uzupełniających. Następnie składający zdanie odrębne sprecyzował uwagi szczegółowe odnoszące się do materiałów sprawozdawczych - sprawozdania finansowego Szpitala Specjalistycznego za rok obrotowy 2018, niezrealizowanych dochodów w dziale 926 6290 - środki od Stowarzyszenia Absolwentów

Szkół Rolniczych w Trzcinicy w kwocie 200 000 zł, wydatków majątkowych w dziale 851 rozdział 85111 - dotacje dla Szpitala Specjalistycznego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, niezrealizowanych wydatków w dziale 801 rozdział 80140 „Przebudowa dachu na budynku CKP w Jaśle", wydatków na przebudowę dróg i mostów powiatowych zrealizowanych w 4,96% w stosunku do planu po zmianach, kontroli wydatkowania udzielonych z budżetu dotacji, upoważnień Zarządu do dokonywania zmian w uchwale budżetowej na podstawie upoważnienia z uchwały budżetowej dot. zwiększenia wynagrodzeń pracowników we wskazanych jednostkach organizacyjnych powiatu przez Zarząd Powiatu w ciągu roku budżetowego.

W świetle powyższego Skład Orzekający zważył, co następuje:

W procedurze absolutoryjnej komisja rewizyjna pełni szczególną rolę. W pierwszej kolejności ma obowiązek rozpatrzyć określone dokumenty, tj.: sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z wykonania budżetu wraz z opinią regionalnej izby obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego (art. 270 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz. U. z 2019 r. poz. 869). Zgodnie zaś z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu powiatu i występuje z wnioskiem do rady powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium zarządowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez regionalną izbę obrachunkową.

W toku prac nad absolutorium komisja rewizyjna powinna sporządzić stosowne dokumenty: protokół z posiedzenia (posiedzeń) komisji, opinię dotyczącą wykonania budżetu oraz wniosek o udzielenie bądź nieudzielenie absolutorium. Protokół z posiedzeń powinien być tak sporządzony, aby wynikało z niego jakie czynności komisja kolejno podejmowała. Wszystkie czynności komisji powinny być rzetelnie odzwierciedlone w protokole, z którego powinno wynikać, że komisja właściwie wypełniła swoje obowiązki. Treść protokołu stanowi bowiem podstawę do oceny prac komisji rewizyjnej, wyrażonej przez regionalną izbę obrachunkową w opinii o wniosku tej komisji dotyczącym absolutorium.

Z wykazanego wyżej stanu faktycznego wynika, że Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Jaśle wypełniła swoje obowiązki wynikające z postanowień art. 270 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, tj. rozpatrzyła stosowne dokumenty, a także z postanowień art. 16 ust. 3 ustawy o samorządzie powiatowym - sformułowała opinię w przedmiocie wykonania budżetu powiatu za 2018 r. oraz sporządziła wniosek w przedmiocie absolutorium.

UWAGA

Jednakże mając na uwadze to, że grupa radnych - członków Komisji złożyła wnioski w przedmiocie dostarczenia dodatkowych materiałów i uzyskania informacji w przedmiocie wykonania niektórych wydatków w roku 2018, uznać należy, że doszło do pewnych uchybień. W protokole nie odniesiono się szczegółowo do zgłaszanych pytań, uwag, czy uzyskanych odpowiedzi, wyjaśnień. Skwitowanie w protokole, że poddano analizie dokumenty, o których przedłożenie wnioskowali członkowie Komisji Rewizyjnej oraz uzyskano informacje i wyjaśnienia Skarbnika Powiatu i Starosty Jasielskiego nie spełnia wymogu rzetelnego odzwierciedlenia w protokole każdej dokonanej czynności.

Pomimo tego powyższe uchybienia nie mają wpływu na ocenę wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Jaśle z tytułu wykonania budżetu za 2018 r. Komisja Rewizyjna rozpatrzyła stosowne dokumenty, pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu, miała wiedzę, co do złożonych pytań, uwag, uzyskanych informacji, wyjaśnień. W wyniku tego podjęła uchwałę Nr 1/2019 z dnia 4 czerwca 2019 r., którą przyjęła w pełnym składzie, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów stosownie do postanowień 68 Statutu Powiatu Jasielskiego.

W tym stanie rzeczy Skład Orzekający wydał opinię jak w sentencji.

Od niniejszej opinii służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Rzeszowie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Ad. 9c) Wysłuchanie opinii Komisji Stałych Rady Powiatu o wykonaniu budżetu.

Przewodniczący Komisji Finansowo - Budżetowej - Jan Czajka- opinia Komisji o wykonaniu budżetu jest pozytywna.

Przewodniczący Komisji Społecznej Stanisław Święch - Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Radny Sławomir Madejczyk - Uważam, że to posiedzenie zrobiliśmy nieco za późno, na przyszłość należy zrobić to nieco wcześniej, aby nie znając jeszcze opinii Komisji Rewizyjnej, czy też opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej nie być ukierunkowanym pewnymi ustaleniami, dlatego też w przyszłym roku doprowadzimy do tego, żeby to posiedzenie było nieco wcześniej. Niemniej jednak Komisja nie jednogłośnie, ale przyjęła pozytywną opinię jeżeli chodzi o wykonanie budżetu powiatu jasielskiego za rok ubiegły.

Przedmiotem troski Komisji były niezrealizowane wydatki, jeżeli chodzi o przebudowę dachu na budynku CKP w Jaśle w wysokości 300 tys. zł., ponieważ Zarząd podjął czynności w tym kierunku aby w tym roku najszybciej ten dach poprawić, Komisja z uznaniem podeszła do tego i przychylnie zaakceptowała przedłożone sprawozdanie, jeżeli chodzi o wykonanie budżetu i również podobnie odniosła się do wniosku o absolutorium. Ja mam tylko przy okazji głosu pytanie, ponieważ Pan Radny Janusz Przetacznik w swoim odrębnym zdaniu tam podniósł, że Rada powinna podjąć uchwałę o rezygnacji z wykonania pewnego zadania, moim zdaniem na pewno pojawiała się tam uchwała wprowadzająca zmianę do budżetu, gdzie pieniądze zostały przesunięte na inne cele: Czy taka forma jakby zdjęcia tego zadania jest wystarczająca, czy też Pan Radny Janusz Przetacznik ma rację twierdząc, że powinna zaistnieć uchwała, która odwołuje to zadanie z realizacji - przebudowa dachu? Jak Pani mecenas się do tego odniesie jeżeli mogę prosić.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu- Sławomir Madejczyk-Komisja przyjęła pozytywną opinię o wykonaniu budżetu.
Przewodniczący Komisji Edukacji- Irena Baciak- Komisja wydała pozytywną opinię.

Ad. 9d) Dyskusja.

Przewodniczący otworzył dyskusję.

Radny Janusz Przetacznik- najpierw chciałbym przedstawić opinię klubu „PSPP" na temat sprawozdania z wykonania budżetu i wniosku o absolutorium oraz złożyć przede wszystkim wniosek formalny, przerwania obrad dzisiejszej sesji Rady Powiatu i skierowania odwołania do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie tej opinii i tej uchwały, o której

Pan Przewodniczący Komisji Rewizyjnej był łaskaw ją zacytować z 13 czerwca, czyli Uchwały Nr 6/42/2019 przypomnijmy czego dowodem było to, że sprawozdanie i wniosek
Komisji Rewizyjnej może być złożony tylko i wyłącznie wtedy, kiedy wszystkie dokumenty sprawozdawcze zostały spełnione. W tym przypadku, również w protokole z Komisji Rewizyjnej to jest zaznaczone, Sprawozdania finansowego szpitala za rok 2018, nie było w świetle ustawy o rachunkowości jak również sprawozdania z przeprowadzonego badania, skoro sprawozdania nie było jest to tożsame. W związku z tym mam pytanie, bo nie udzielił nam Pan Starosta odpowiedzi: Który z organów nadzorczych wszczął postępowanie stwierdzające nieważność tej uchwały? Czy Regionalna Izba Obrachunkowa? Czy Wojewoda Podkarpacki? Ponieważ oba te organy nadzorcze mogły tego typu postępowanie nadzorcze wszcząć, stąd w było by nam zdecydowanie dowiedzieć się. Jeżeli Regionalna Izba Obrachunkowa, to w tym wypadku przerwanie sesji i złożenie odwołania do Kolegium jest jak najbardziej zasadne i uzasadnione. W związku z tym niczym przeczytam opinię klubu chciałbym Panie Przewodniczący otrzymać taką informacje ponieważ był to wniosek formalny, który powinniśmy przegłosować jeżeli postępowanie nadzorcze wszczęła Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie.

Starosta Jasielski Adam Pawluś - postępowanie wszczął Wojewoda, nic nam nie widomo, żeby Izba Regionalna wszczęła jakiekolwiek postępowanie i uważam wniosek za nieuzasadniony i wnoszę o odrzucenie tego wniosku.

Radna Dorota Woźniak- Pan Radny Przetacznik wyczerpał już to co chciałam powiedzieć na temat sprawozdania finansowego szpitala w połączeniu z uchwałą RIO.

Radny Janusz Przetacznik - Panie Przewodniczący przedstawię opinię klubu, żeby później do tematu nie wracać, natomiast wniosek formalny złożyłem do Komisji Wnioskowej, chciałbym poinformować Wysoką Radę, że niezależnie od zawiadomienia Wojewody Podkarpackiego również zawiadomiłem Regionalna Izbę Obrachunkową o tych nieprawidłowościach, co nie tylko znalazło odzwierciedlenie w zdaniu odrębnym, które złożyłem do Komisji Rewizyjnej i przesłałem do Regionalnej Izby Obrachunkowej, ale również zgłosiłem dodatkowe wystąpienie w sprawie wszczęcia postępowania z urzędu.

OPINIA i WNIOSEK KLUBURADNYCH

„Porozumienie Samorządowe Ponad Podziałami" w przedmiocie sprawozdania finansowego Powiatu Jasielskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2018 r. oraz wniosku o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Jaśle z wykonania budżetu Powiatu za 2018 r.

Instytucja absolutorium dla zarządów jednostek samorządu terytorialnego służy kontroli wykonywania budżetu przez organ wykonawczy jednostek samorządu terytorialnego, a zadaniem komisji rewizyjnej jest m.in. zaopiniowanie wykonania budżetu i wystąpienie z wnioskiem do rady o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium zarządowi. Przed zaopiniowaniem wykonania budżetu Komisja winna przeprowadzić kontrolę (badanie). Kontrola wykonania budżetu samorządu powiatowego jest najważniejszą kontrolą przeprowadzaną corocznie przez komisję rewizyjną, która w imieniu rady, jako organu stanowiącego samorządu powiatowego, kontroluje działalność zarządu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych. Jej celem jest dostarczenie niezależnej i obiektywnej informacji, jak kontrolowane jednostki oraz zarząd realizują budżet powiatu. Kontrole budżetowe powinny mieć charakter kompleksowy, obejmujący zarówno zagadnienia finansowe, jak i wykonanie zadań. Podstawą do wydania opinii przez komisję rewizyjną jest przede wszystkim analiza przedkładanych przez zarząd sprawozdań statystycznych i sprawozdania opisowego z wykonania budżetu wraz z opinią regionalnej izby obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz informacją o stanie mienia powiatu.

Komisja rewizyjna dokonuje również oceny wykonania budżetu przez ts^tąć^ na podstawie analizy jej pracy kontrolnej i opiniodawczej oraz opinii i wniosków innych komisji, a także wyników z przeprowadzonych kontroli przez państwowe organy administracji państwowej. Na podstawie zebranych materiałów, w tym również opinii i wniosków innych stałych komisji rady, komisja rewizyjna dokonuje oceny wykonania budżetu, biorąc pod uwagę nie tylko kryterium legalności, a więc zgodności z prawem podejmowanych przez zarząd decyzji, lecz także kryterium celowości, rzetelności i gospodarności. W wyniku przeprowadzonej analizy zebranych materiałów komisja rewizyjna jest obowiązana do sporządzenia opini o wykonaniu budżetu przez zarząd i sformułowania wniosku o udzielenie bądź nieudzielenie absolutorium zarządowi.

Powyższy pogląd co do trybu pracy nad wydaniem opinii w przedmiocie wykonania budżetu 1sformułowaniu wniosku do rady o udzielenie lub nieudzielenie zarządowi absolutorium z tego tytułu podzieliła Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie w uzasadnieniu do uchwały Nr 6/42/2019 z dnia 13 czerwca 2019 r. sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Jaśle o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Jaśle za 2018 rok.

Opinia:

Klub radnych Rady Powiatu w Jaśle „Porozumienie Samorządowe Ponad Podziałami" negatywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Jasielskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2018 r. (druk 91) i w związku z powyższym będzie konsekwentnie głosował przeciw przyjęciu uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Jaśle z wykonania budżetu Powiatu za 2018 r. (Druk nr 92) i wskazuje na:

1. Narzucony przez radnych z Klubu radnych „Prawo i Sprawiedliwość", którzy pełniąc kierownicze funkcje w Radzie Powiatu w Jaśle i jej komisjach odpowiadają za organizację pracy Rady i jej komisji, tryb pracy w zakresie rozpatrywania sprawozdania z wykonywania budżetu za 2018 rok, zaprzecza dotychczasowym dobrym obyczajom. Narzucony tryb pracy praktycznie uniemożliwił dokonanie kontroli wykonania budżetu za 2018 rok, a przede wszystkim sprowadził się do formalnego wydania opinii przez stałe komisje Rady na temat projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Jasielskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2018 r. (druk 91), który został przygotowany na podstawie autorskiej opinii Komisji Rewizyjnej i podjętej na tej podstawie uchwały dotyczącej wystąpienia do Rady z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Jaśle absolutorium z tego tytułu oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie (uchwała Nr 6/42/2019 z dnia 13 czerwca 2019 r.), bez rzetelnego dokonania badania i oceny wykonania budżetu, biorąc pod uwagę nie tylko kryterium legalności, a więc zgodności z prawem podejmowanych przez Zarząd Powiatu decyzji, lecz także kryterium celowości, rzetelności i gospodarności w obszarze działania każdej komisji Rady.

Uzasadnienie

Pierwsze posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Jaśle w sprawie kontroli wykonywania budżetu za 2018 rok odbyło się w dniu 28 maja 2019 r., na którym
członkowie Komisji zwrócili się o przedłożenie dodatkowych dokumentów i materiałów, które miały podlegać dalszej ocenie i analizom. Pisemne wnioski w tej sprawie stanowią załączniki do protokołu z posiedzenia Komisji.

W dniu 4 czerwca br. wnioskodawcy otrzymali tylko część materiałów, niektóre tematy czy pytania pozostały bez odpowiedzi, a materiały były niekompletne i nie pozwalały na podjęcie jednoznacznych ocen czy opinii. Pomimo takiego stanu faktycznego, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Mateusz Lechwar radny PiS, zakończył pracę Komisji i odczytał, wcześniej przygotowany, autorski protokół, z którym członkowie Komisji mogli zapoznać się dopiero w trakcie jego odczytywania.

Po zakończeniu czytania Przewodniczący Komisji przystąpił do jego zatwierdzenia poprzez zarządzenie głosowania i jego podpisanie. Członkowie Komisji nie mieli możliwości zgłosić swoich poprawek, uzupełnień do protokołu oraz przedstawić swoje uwagi i wątpliwości dotyczące wykonania budżetu za 2018 rok czy zgłosić wnioski uzupełniające. A już 5 czerwca br. przedmiotowa uchwała Komisji wraz z wyciągiem z autorskiego protokołu i innymi dokumentami trafiła do RIO w Rzeszowie.

Przewodniczący pozostałych stałych komisji Rady nie zorganizowali (nie zwołali) posiedzeń komisji, przedmiotem których byłoby omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2018 rok. Radni Rady Powiatu w Jaśle, nie będący członkami Komisji Rewizyjnej, nie mieli możliwości wyjaśnienia swoich wątpliwości związanych z przedłożonymi przez Zarząd Powiatu dokumentami, czy realizacją poszczególnych zdań, wykonaniem uchwał organu stanowiącego. Dopiero po zwołaniu XIII sesji Rady Powiatu w Jaśle na dzień 24 czerwca 2019 rok odbyły się posiedzenia stałych komisji Rady przedmiotem, których były tematy: „ocena wykonania budżetu za 2018 rok" i „absolutorium dla Zarządu Powiatu".

2. W procesie opiniowania wykonania budżetu i udzielania absolutorium mamy uzyskać odpowiedź na pytanie: jaki jest stan planowanych dochodów i wydatków budżetowych do zrealizowanych, jakie są przyczyny rozbieżności pomiędzy stanem założonym a rzeczywistym, czy winą za owe rozbieżności można obciążyć organ wykonujący budżet? Analizując przedłożone materiały sprawozdawcze za 2018 rok należy zwrócić uwagę na następujące zagadnienia, które nie zostały wyjaśnione i w całości obciążają Zarząd Powiatu w Jaśle:

a)w świetle obowiązujących przepisów i posiadanych dokumentów, należy stwierdzić, że Szpital Specjalistyczny w Jaśle nie złożył sprawozdania finansowego za 2018 rok, Wojewoda Podkarpacki rozstrzygnięciem nadzorczym P-II.4131.2.142.2019 z dnia 15 kwietnia 2019 r. stwierdził nieważność uchwały Zarządu Powiatu w Jaśle w sprawie zatrudnienia Pana Michała Burbelki na podstawie umowy o pracę na stanowisku pełniącego obowiązki Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. Stwierdzenie nieważności tej uchwały oznacza, że sprawozdanie finansowe Szpitala Specjalistycznego w Jaśle za rok obrotowy 2018 nie zostało podpisane przez osoby uprawnione, a tym samym nie wypełniło norm ustawowych, o których mowa w art. 52 ust.2 ustawy o rachunkowości. Brak podpisów osób uprawnionych jest jednoznaczny z brakiem sporządzenia sprawozdania finansowego i zastosowania odpowiednich przepisów związanych z niesporządzeniem i nieprzedłożeniem uprawnionym podmiotom sprawozdania finansowego w ustawowym terminie.

b)niezrealizowane dochody w dziale 929 rozdział 9260 6290 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków po wiato wo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (środki od Stowarzyszenia Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy) w kwocie 200.000,00 zł,

Za brak dochodów w dziale 929 rozdział 9260 6290 — środki finansowe od Stowarzyszenia Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy w kwocie 200.000,00 zł należy obciążyć Zarząd Powiatu w Jaśle.

c)nieprawidłowo zrealizowane wydatki na tzw. pierwsze wyposażenie zakwalifikowane przez Zarząd w całości jako wydatki majątkowe - dział 851 rozdział 85111 zadnie nr 46 „Rozbudowa i doposażenie Bloku Operacyjnego oraz Centralnej Sterylizacji Szpitala Specjalistycznego w Jaśle wraz z niezbędną infrastrukturą na rzecz zapewnienia kompleksowej opieki zdrowotnej (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle)" w Tabeli nr 4 „Plan wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2018 rok"

Przedstawione przez Zarząd wydatki na dostawę aparatury i urządzeń medycznych oraz sprzętu i wyposażenia do pomieszczeń bloku i operacyjnego i centralnej sterylizacji w wysokości 500.979,00 zł. wg załączonego do umowy zestawienia, nie można w całości zaliczyć do wydatków majątkowych zadania pn. „Rozbudowa i doposażenie Bloku Operacyjnego oraz Centralnej Sterylizacji Szpitala Specjalistycznego w Jaśle wraz z niezbędną infrastrukturą na rzecz zapewnienia kompleksowej opieki zdrowotnej (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle)" i w tej części dotacja udzielona Szpitalowi

Specjalistycznemu w Jaśle podlega zwrotowi na rzecz Powiatu Jasielskiego

d) niezrealizowane wydatki w dziale 801 rozdział 80140 - zadnie nr 43 „Przebudowa dachu na budynku CKP w Jaśle" w Tabeli nr 4 „Plan wy-datków budżetu Powiatu Jasielskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2018 rok", na które została przeznaczona kwota 300.000,00 zł,

W trakcie roku budżetowego Rada Powiatu w Jaśle nie podejmowała uchwały w przedmiocie odstąpienia od realizacji zadania pn. „Przebudowa dachu na budynku CKP w Jaśle." Zalecone Zarządowi przez Radę zadanie nie zna-lazło się (nie zostało wprowadzone, odnotowane) w przedkładanym Radzie Powiatu w Jaśle „Sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2018 rok" - tabelaryczne zestawienie „Tabela nr 4 „Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2018 rok" co należy uznać, za świadome wprowadzanie w błąd

Rady Powiatu w Jaśle o braku takiego zadania i obowiązku jego wykonania w 2018 rok w granicach określonych uchwałą budżetową.

Za brak realizacji tego zadania pn. „Przebudowa dachu na budynku CKP w Ja-śle", pomimo istniejących rzeczywistych potrzeb i zabezpieczonych środków finansowych należy obciążyć Zarząd Powiatu w Jaśle.

e)niskie wykonanie zadania nr 3 „przebudowa dróg i mostów powiatowych" - dział 600 rozdział 60014 - wydatki majątkowe w planowanej wysokości 1.537.000,00 zł, a wykonanie w wysokości 76.250,00 zł zrealizowane w 4,96% w stosunku do planu po zmianach.

W trakcie roku budżetowego Rada Powiatu w Jaśle poprzez jej komisje problemowe oraz indywidualnie radni wskazywali na konkretne przedsięwzięcia drogowe, które jednak nie zostały przez Zarząd uwzględnione i skierowane do realizacji. Brakuje wyjaśnień zaistniałej sytuacji, pomimo, że członkowie Komisji Rewizyjnej wystąpili o dodatkowe materiały i informacje, a tym samym na-leży stwierdzić, przy braku obiektywnych przyczyn, że za tak niskie wykona-nie tego zadania odpowiedzialność ponosi Zarząd,

f)brak przeprowadzenia w 2018 roku kontroli wydatkowania udzielonych z budżetu dotacji. Na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 4 czerwca 2019 r. Starosta Jasielski oświadczył, że kontrole takie zostaną przeprowadzone w 2019 roku.

Trudno, przy braku kontroli, dokonać realnej oceny, czy udzielone z budżetu powiatu dotacje w 2018 roku zostały wykorzystane w sposób prawidłowy i czy cel publiczny został, przy ich udziale osiągnięty.

5. Rada winna rozważyć ograniczenie upoważnienia Zarządu do dokonywania zmian budżetowych w trakcie roku budżetowego, dla których Rada w uchwale budżetowej określiła limit wydatków.

Na podstawie udostępnionych materiałów należy stwierdzić, że dokonując zmian, w trakcie roku budżetowego, w uchwale budżetowej Zarząd Powiatu w Jaśle korzystał nie tylko z ustawowych uprawnień, ale również i upoważnień zawartych w tej uchwale. Przyjęte w uchwale budżetowej upoważnienia z jednej strony po-zwalały Zarządowi na skuteczną i płynną realizację przez Zarząd wydatków bieżących w ramach działu, ale z drugiej strony sprzyjały rozprężeniu dyscypliny budżetowej w obszarze „wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz ze składkami od nich naliczanymi", które zostały przyjęte przez Radę w uchwale budżetowej - 2 ust. 4 lit.a (wysokość wydatków na wynagrodzenie i składki od nich naliczane) - tabela nr 3 „Plan wydatków bieżących w jednostkach budżetowych" i bez zgody Rady wielkości te raczej nie powinny być zmieniane, gdyż przewidywane wykonanie planu po zmianach, w tym obszarze stanowi podstawę sporządzenia projektu budżetu na kolejny rok budżetowy, a więc de facto pozostaje poza sferą decyzji Rady.

Podpisy radnych: Dorota Woźniak, Ewa Wawro, Janusz Przetacznik.

Radny Janusz Przetacznik -szczegółowe uzasadnienie tych punktów dołączam do protokołu, aby w tej chwili tutaj Państwu nie zabierać więcej czasu.
SZERSZE (pełniejsze) UZASADNIENIE (pkt2)

Ad. 2 lit. a)

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351).w związku z 25 ust. 3 Statutu Szpitala Specjalistycznego (opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego w 2018 r. poz. 116) roczne sprawozdanie finansowe Szpitala Specjalistycznego w Jaśle podlega zatwierdzeniu przez

Radę Powiatu w Jaśle, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. Szpital

Specjalistyczny w Jaśle prowadzi gospodarkę finansową w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej, ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy o rachunkowości i ustawie o finansach publicznych ( 25 ust. 3 Statutu Szpitala Specjalistycznego). Art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości stanowi, że „Sprawozdanie finansowe podpisuje - podając zarazem datę podpisu - osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, i kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy - wszyscy członkowie tego organu." Ilekroć w ustawie o rachunkowości jest mowa o kierowniku jednostki, rozumie się przez to: członka zarządu lub innego organu zarządzającego, a jeżeli organ jest wieloosobowy - członków tego organu, z wyłączeniem pełnomocników ustanowionych przez jednostkę. Szpitalem Specjalistycznym w Jaśle zarządza, kieruje jego działalnością oraz reprezentuje go na zewnątrz dyrektor - 12 ust. 1 lit. a Statutu.

W dniu 18 stycznia 2019 r. Zarząd Powiatu w Jaśle podjął uchwałę nr 3/19 w sprawie zatrudnienia Pana Michała Burbelki na podstawie umowy o pracę na stanowisku pełniącego obowiązki Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.

Wojewoda Podkarpacki zbadał przedmiotową uchwałę Zarządu z urzędu. 14 marca 2019 r.

Starosta Jasielski przesłał przedmiotową uchwałę i złożył wyjaśnienia dotyczące jej podjęcia.

Analiza otrzymanych dokumentów przez Wojewodę Podkarpackiego spowodowała wszczęcie postępowania nadzorczego zakończonego rozstrzygnięciem nadzorczym P-II.4131.2.142.2019 z dnia 15 kwietnia 2019 r. stwierdzającym nieważność przedmiotowej uchwały Zarządu Powiatu w Jaśle. Stwierdzenie nieważności uchwały wymazuje ją z obrotu prawnego ex tunc, tzn. od samego początku - od daty jej wejścia w życie, a to oznacza, że sprawozdanie finansowe Szpitala Specjalistycznego w Jaśle za rok obrotowy 2018 nie zostało podpisane przez osoby uprawnione, a tym samym nie wypełniło norm ustawowych, o których mowa w art. 52 ust.2 ustawy o rachunkowości. Brak podpisów osób uprawnionych jest jednoznaczny z brakiem sporządzenia sprawozdania finansowego i zastosowania odpowiednich przepisów związanych z niesporządzeniem i nieprzedłożeniem uprawnionym podmiotom sprawozdania finansowego w ustawowym terminie.

Rada znając powyższe uregulowania winna wystąpić do podmiotu przeprowadzającego badanie o przekazanie stosownych oświadczeń, złożonych podczas badania sprawozdań.
Ad. 2 lit. b)

Po wielu dyskusjach, analizach itp. Zarząd przekonał Radę, że należy przystąpić do realizacji zadania „Przebudowa stadionu sportowego z rozbudową obiektów lekkoatletycznych przy Zespole Szkół w Trzcinicy" (teren i budynki Zespołu Szkół w Trzcinicy zostały użyczone
Stowarzyszeniu Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy).

Uchwała budżetowa Powiatu Jasielskiego na 2018 rok Rady Powiatu w Jaśle NrXLVII/354/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. wprowadziła zadanie: „Przebudowa stadionu sportowego z rozbudową obiektów lekkoatletycznych przy Zespole Szkół w Trzcinicy" - dział 926 rozdział 92605 zadnie nr 53 w Tabeli nr 4 „Plan wydatków budżetu Powiatu

Jasielskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2018 rok", na które została przeznaczona kwota 4.545.714,00 zł.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego okazało się, że przeznaczone w budżecie środki finansowe na ten cel są niewystarczające. Na wniosek Zarządu odbyły się w dniach 27 marca i 3 kwietnia 2018 r. nadzwyczajne sesje Rady Powiatu w Jaśle, na których omawiane były m.in. zmiany uchwały budżetowej. Takie zmiany zostały uchwalone Uchwałą

Nr LII/376/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2018 rok. Podczas sesji radni przegłosowali zwiększenie o 676.446,00 zł (do kwoty 5.222.160,00 zł) wartości zadania pn. „Przebudowa stadionu sportowego z rozbudową obiektów lekkoatletycznych przy Zespole Szkół w Trzcinicy" przy jednoczesnym wsparciu finansowym tego zadania przez Stowarzyszenie Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy, co znalazło odzwierciedlenie w 1 tej uchwały w brzmieniu: „Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu Jasielskiego na 2018 rok o kwotę 200.000,00 zł zgodnie z tabelą Nr 1." W LII nadzwyczajnej sesji Rady uczestniczył Dyrektor Zespołu Szkół w Trzcinicy p. Ludomir Mastej.

Za brak dochodów w dziale 929 rozdział 9260 6290 - środki finansowe od Stowarzyszenia Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy w kwocie 200.000,00 zł należy obciążyć Zarząd Powiatu w Jaśle.

Ad. 2 lite)

W wykonaniu Uchwały Nr LIII/3 80/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2018 rok, w części dotyczącej zadania nr 46 „Rozbudowa i doposażenie Bloku Operacyjnego oraz Centralnej Sterylizacji Szpitala Specjalistycznego w Jaśle wraz z niezbędną infrastrukturą na rzecz zapewnienia kompleksowej opieki zdrowotnej (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle)" w dniu 6 listopada 2018 r. Zarząd Powiatu zawarł umowę ze Szpitalem Specjalistycznym w Jaśle przedmiotem, której było: „dofinansowanie przez Powiat Jasielski części III dostawy aparatury i urządzeń medycznych oraz sprzętu i wyposażenia do pomieszczeń bloku i operacyjnego i centralnej sterylizacji w ramach zadania inwestycyjnego „Rozbudowa i doposażenie Bloku Operacyjnego oraz Centralnej Sterylizacji Szpitala Specjalistycznego w Jaśle wraz z niezbędną infrastrukturą na rzecz zapewnienia kompleksowej opieki zdrowotnej (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle)" zgodnie z zestawieniem stanowiącym załącznik do umowy. Na to zadanie Zarząd przeznaczył kwotę w wysokości 500.979,00 zł, w tym na za-kup sprzętu i wyposażenia 498.000,00 zł.

W umowie został podany błędny numer uchwały tj. LVIII/380/2018, a nie LIII/380/2018.

Przedstawione przez Zarząd wydatki na dostawę aparatury i urządzeń medycznych oraz sprzętu i wyposażenia do pomieszczeń bloku i operacyjnego i centralnej sterylizacji
w wysokości 500.979,00 zł. wg załączonego do umowy zestawienia, nie można w całości zaliczyć do wydatków majątkowych i w tej części dotacja udzielona Szpitalowi

Specjalistycznemu w Jaśle podlega zwrotowi na rzecz Powiatu Jasielskiego.

Jednostki sektora finansów publicznych, w tym jednostki budżetowe, są zobowiązane do stosowania szczególnych zasad wynikających z przepisów ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (dalej: rozporządzenie w sprawie klasyfikacji budżetowej). Na podstawie tych regulacji jednostki te mają obowiązek grupowania wydatków w podziale na wydatki bieżące i majątkowe. Według wyjaśnień złożonych w dniu 4 czerwca 2019 r. na posiedzeniu Komisji przez Starostę Jasielskiego wydatki (dotację), o których mowa wyżej w kwocie 498.000,00 zł, należy uznać jako wydatki majątkowe, gdyż według Starosty są wydatki na pierwsze wyposażenie obiektu budowlanego. Stanowisko Starosty Jasielskiego jest co naj-mniej dyskusyjne, jeżeli nie nieprawidłowe, gdyż przepisy nie rozstrzygają jednoznacznie, w jaki sposób należy klasyfikować wydatki na pierwsze wyposażenie obiektu budowlanego.

Należy zaznaczyć, że regulacje prawne dotyczące sposobu finansowania pierwszego wyposażenia można znaleźć w zasadzie w dwóch aktach prawnych:
1)w rozporządzeniu w sprawie klasyfikacji budżetowej,

2)w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa. Zakupy inwestycyjne odnoszą się do środków trwałych, które:

-nie zostały zaliczone do pierwszego wyposażenia,

-mają wartość początkową wyższą od kwoty określonej w art. 16f ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (obecnie 10 000 zł),

-są objęte stopniową amortyzacją (a nie jednorazową) lub w ogóle nie są amortyzowane (w przypadkach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych).
Analiza wskazanych uregulowań pozwala zauważyć, że w rozporządzeniu w sprawie klasyfikacji budżetowej nie określono, co zalicza się do pierwszego wyposażenia, wskazano natomiast, że mogą nim być wszelkie zakupy ruchomości, bez względu na ich wartość, o ile będą pierwszym wyposażeniem. Z kolei rozporządzenie w sprawie finansowania inwestycji z budżetu państwa określa zasady i sposób finansowania pierwszego wyposażenia w ramach wydatków inwestycyjnych, dla których źródłem finansowania są środki pochodzące z budżetu państwa. W świetle zapisów tego rozporządzenia ze środków budżetu państwa mogą być finansowane inwestycje, o ile środki przewidziane na pokrycie kosztów ich zakupu zostaną przeznaczone m.in. na:

1)zakup lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych, bez względu na ich wartość,

2)zakup wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na ich wartość,

3)pozostałe przedmioty (materiały, drobny sprzęt), które nie spełniają ustawowych wymogów dla środka trwałego czy wartości niematerialnej i prawnej, w szczególności wymogu przewidywanej ekonomicznej użyteczności dłuższej niż rok - o ile są pierwszym wyposażeniem obiektów budowlanych.

Wskazane regulacje uprawniają do finansowania pierwszego wyposażenia w ramach wydatków inwestycyjnych ( 605) jedynie w państwowych jednostkach budżetowych. Nie dotyczą natomiast jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych. Jednostki te powinny zatem - już na etapie uchwalania budżetu - same rozstrzygać sposób finansowania pierwszego wyposażenia, posiłkując się przywołanymi regulacjami i wykorzystując je na własne potrzeby. Prezentowane wyżej stanowisko zostało potwierdzone w umowie o dofinansowanie zadania „Rozbudowa i doposażenie Bloku Operacyjnego oraz

Centralnej Sterylizacji Szpitala Specjalistycznego w Jaśle wraz z niezbędną infrastrukturą na rzecz zapewnienia kompleksowej opieki zdrowotnej" z RPO Województwa

Podkarpackiego. Wydatki na ten cel w całości miały być pokryte przez beneficjenta tj. Szpital

Specjalistyczny w Jaśle.

Należy podkreślić, że Zarząd Powiatu w Jaśle rekomendując podjęcie Uchwały Nr LIII/3 80/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie: zmiany

Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2018 rok informował Radę o konieczności zwiększenia wydatków majątkowych (inwestycyjnych) na w/w zadaniu współfinansowanym ze środków RPO Województwa Podkarpackiego, a Szpital deklarował współudział w tym zadaniu po-przez sfinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizacji do kwoty 5.700.000,00 zł.

Ad. 2 lit. d)

W trakcie roku budżetowego Rada Powiatu w Jaśle nie podejmowała uchwały w przedmiocie odstąpienia od realizacji zadania pn. „Przebudowa dachu na budynku CKP w Jaśle." Przedmiotowe zadanie „Przebudowa dachu na budynku CKP w Jaśle", którego wykonanie Rada zaleciła Zarządowi (Uchwała budżetowa Powiatu Jasielskiego na 2018 rok

Rady Powiatu w Jaśle Nr XLVII/354/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. - 9) nie znalazło się (nie zostało wprowadzone, odnotowane) w przedkładanym Komisji i Radzie Powiatu w Jaśle „Sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2018 rok" - tabelaryczne zestawienie „Tabela nr 4 „Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2018 rok" co należy uznać, za świadome wprowadzanie w błąd Rady Powiatu w Jaśle o braku takiego zadania i obowiązku jego wykonania w 2018 rok w granicach określonych uchwałą budżetową.

Za brak realizacji zadania pn. „Przebudowa dachu na budynku CKP w Jaśle", pomimo istniejących rzeczywistych potrzeb i zabezpieczonych środków finansowych, ponosi pełną  odpowiedzialność (należy obciążyć) Zarząd Powiatu w Jaśle.

Ad. 2 lit. e)

Zarząd Powiatu w Jaśle nie przedstawił żadnych materiałów i dokumentów, nie złożył stosownych wyjaśnień dotyczących tak niskiego wykonania wydatków inwestycyjnych, pomimo realnie istniejących potrzeb w tym zakresie. Przedmiotowe zadanie „Przebudowa dróg i mostów powiatowych", którego wykonanie Rada zaleciła Zarządowi (Uchwała budżetowa Powiatu Jasielskiego na 2018 rok Rady Powiatu w Jaśle Nr XLVII/3 54/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r., na które Rada pierwotnie przeznaczyła kwotę 100.000,00 zł - Tabela nr 4 „Plan wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2018 rok - pozycja nr 9).

Uchwałą Nr LIII/3 80/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2018 rok Rada Powiatu w Jaśle zdecydowała o kolejnych wydatkach majątkowych w 2018 r. - 3 tej uchwały: „Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2018 rok zgodnie z tabelą Nr 3. W Tabeli Nr 3: „Zmiany planu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2018 rok" Rada zwiększyła limit wydatków majątkowych na zadaniu pn. „Przebudowa dróg i mostów powiatowych" o 4.000.000,00 zł.

W przedkładanym Komisji i Radzie Powiatu w Jaśle „Sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2018 rok" - tabelaryczne zestawienie „Tabela nr 4 „Wykona-nie planu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2018 rok" - w pozycji nr 3 na zadaniu „Przebudowa dróg i mostów powiatowych" została wykazana kwota wydatków majątkowych w wysokości 1.537.000,00 zł, a wykonanie w wysokości 76.250,00 zł stanowi tylko 4,96% planu wydatków po zmianach.

Musi dziwić tak niskie wykonanie planu wydatków majątkowych w 2018 rok. W trakcie roku budżetowego Rada Powiatu w Jaśle poprzez jej komisje problemowe oraz indywidualnie radni wskazywali na konkretne przedsięwzięcia drogowe, które jednak nie zostały przez Zarząd uwzględnione i skierowane do realizacji. Zabrakło takiej analizy i zbadania przyczyn, zabrakło wyjaśnień zaistniałej sytuacji, pomimo, że członkowie Komisji wystąpili o dodatkowe materiały i informacje, a tym samym należy stwierdzić, przy braku obiektywnych przyczyn, że za tak niskie wykonanie tego zadania odpowiedzialność ponosi Zarząd.

Ad. 2 lit. f)

W przedkładanym Radzie Powiatu w Jaśle „Sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2018 rok" występują wydatki w formie udzielanej dotacji tak na wydatki majątkowe jak i wydatki bieżące.

Wydatki na dotacje miały być przedmiotem kontroli Komisji Rewizyjnej, w oparciu o udostępnione materiały i dokumenty zgodnie ze złożonym wnioskiem radnego Janusza

Przetacznika poz. nr 7 w brzmieniu: „protokół lub protokoły z kontroli przeprowadzonych w 2018 roku w podmiotach, które otrzymały w 2018 roku dotacje z budżetu powiatu". W tej części wniosek radnego o udostępnienie materiałów nie został zrealizowany. Na posiedzeniu

Komisji w dniu 4 czerwca 2019 r. Starosta Jasielski oświadczył, że takie kontrole zostaną przeprowadzone w 2019 roku. Trudno, przy braku kontroli, dokonać realnej oceny, czy udzielone z budżetu powiatu dotacje w 2018 roku zostały wykorzystane w sposób prawidło wy i czy cel publiczny został, przy ich udziale osiągnięty.

Podpisy radnych: Dorota Woźniak, Ewa Wawro, Janusz Przetacznik.

Radny Mateusz Lechwar - do Komisji Wnioskowej wpłynął wniosek Radnego Janusza Przetacznika w sprawie: złożenia odwołania do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie i zarządzenia przerwy w obradach XIII sesji RPJ.

Wnioskuje, aby przerwać XIII sesję RPJ zwołana na dzień 24 czerwca 2019 r. i złożyć odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie od uchwały Nr 6/42/2019 r. z dnia 13 czerwca 2019 r.

Uzasadnienie

Na dzień 4 czerwca 2019 r. wniosek KR RPJ nie mógł być złożony, gdyż w komplecie badanych dokumentów brak było „Sprawozdania finansowego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle za 2018 r.", które dopiero zostało złożone w dniu 19 czerwca br. Podpis radnego: Janusz Przetacznik.

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek Radnego Janusz Przetacznika:

W głosowaniu brało udział 22 Radnych.

-za przyjęciem wniosku głosowało 9 Radnych.

-przeciw głosowało 13 Radnych.

-nie głosował 1 Radny.

Wniosek nie został przyjęty.

Radny Jan Urban- zrobiłem sobie szybką statystykę, jest to moja 19 sesja absolutoryjna. W różnych miejscach sesja się odbywała, bo Rada Powiatu nie miała jeszcze w owym czasie swojego lokum, wędrowaliśmy i tak troszeczkę nostalgicznie podchodzę do tematu. Widzę, że poziom arogancji i poziom lekceważenia swoich oponentów politycznych, czy oponentów samorządowych sięga zenitu. Z przykrością to muszę stwierdzić, ponieważ dane mi jest być od początku w Radzie Powiatu Jasielskiego. Już nie będę wracał do tego, że nad raportem nikt nie był wstanie powiedzieć jednego słowa z przedstawicieli, którzy przygotowali ów raport, mam takie wrażenie jakby to był milczący sejm z jednej strony oczywiście. Zwróćcie uwagę przed chwilą odrzucono wniosek ze wszech miar logiczny, ponieważ błąd formalny w postaci niewłaściwego sprawozdania finansowego został dopiero dzisiaj naprawiony. Masa jest tutaj prawników i wiecie doskonale Państwo, że dokument, na którym pracowała Komisja Rewizyjna nie istniał, więc tak naprawdę, ja znam skąd był zabieg socjotechniczny wprowadzenia wcześniej przyjęcia poprawionego sprawozdania finansowego, ale wszystko można zrobić, bo 14, czy tam 13, daje Państwu możliwości wszelkie, ale odrobina, trochę postępowania zgodnie z zasadami. Jeżeli Komisja Rewizyjna obradowała nad dokumentem, który nie istniał i potwierdził to Pan Wojewoda potwierdziliśmy my dzisiaj, naprawiając ten błąd, to w takim wypadku zadaje pytanie

Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej: Czy obradował nad właściwym dokumentem? Czy Komisja Rewizyjna obradowała nad właściwym dokumentem? I czy on teraz powie, że tak? Jeżeli, tak to już się niczemu nie będę dziwił. Ale przejdę do opinii klubu radnych Samorząd dla Mieszkańców.

W przedmiocie sprawozdania finansowego Powiatu Jasielskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu oraz wniosku o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Jaśle z wykonania budżetu powiatu Klub Radnych Powiatu w Jaśle „SDM" negatywnie opiniuje projekty uchwał w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Jasielskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu Jasielskiego i będzie głosował konsekwentnie przeciw, dlaczego? Nie do zaakceptowania jest fakt, że w trakcie pracy Komisji Rewizyjne, na wniosek członków Komisji Rewizyjnej nie są udostępniane bądź dozowane dokumenty źródłowe celem zapoznania się i wypełnienia obowiązków członka Komisji Rewizyjnej. Jest to pewnego rodzaju horendum i kuriozum w historii 20-letniej tego Powiatu, takie miejsce nie miało nigdy, nie będę się rozwodził nad datami i miejscami i tym wszystkim. W uzasadnianiu naszego stanowiska mówiącego, że będziemy głosować przeciw to jednym z powodów jest kwestia poruszanego przed momentem braku zatwierdzonego przez Szpital Specjalistyczny sprawozdania finansowego, o czym już było mówione, nie zrealizowane dochody dział929 rozdział 92660 6290 środki na dofinansowanie ponieważ w budżecie było przyjęte po stronie dochodów 200.000,00 zł, Zarząd jako podmiot zobowiązany do realizacji uchwał budżetowych i dochodów nie dopilnował i ta kwota nie została zrealizowana, pomimo zawarcia jej w uchwale budżetowej. Kolejnym istotnym elementem przemawiającym za faktem braku naszej zgody na udzielenie absolutorium i przyjęcie sprawozdania finansowego jest dział 801 rozdz.80140, czyli słynne zadanie CKP-u, przebudowa dachu na budynku CKP w Jaśle, na które była przeznaczona kwota 300.000,00 zł., Zarząd nie wykonał postanowienia Rady, kolejnym istotnym elementem, przemawiającym za nie udzielaniem absolutorium jest bark działań Zarządu zmierzających do zmniejszenia deficytu na oświacie wynikających ze sprawozdania finansowego. Te elementy przemawiające za brakiem naszej akceptacji do sprawozdania finansowego są również. Brak spójnej koncepcji promocji powiatu jasielskiego i wydatkowanie kwoty 122.000,00 zł., bez wiedzy radnych na cel i na co są one przeznaczone. Stąd też aby nie narażać Państwa na silenie się na słuchanie naszego uzasadniania podkreślę jeszcze raz, że radni klubu „Samorząd Dla Mieszkańców" negatywnie opiniują przedmiotowe projekty przedłożone przez Zarząd. Jeszcze raz jako radny z 20-letnim stażem Państwu powiem, że wszystko można zrobić tylko trzeba to robić z głową i nie można lekceważyć swoich współkolegów z Rady, bo zarówno ci, którzy dzisiaj mają mandat radnego i sprawują władzę, bo są w „grupie trzymającej władzę", zostali wybrani przez samorząd, społeczność lokalną, jak i ci, którzy próbują „głosem wołającego na pustyni" nastawić na to abyśmy się kierowali dobrem swojej samorządowej wspólnoty. Proszę Państwa 4 miesiące funkcjonowania samorządu - 4 uchwały, które zostały uchylone. Spróbujmy razem wspólnie dla dobra ogólnego popracować, a nie pokazywać tylko „argument siły", ale posiłkować się „siłą argumentu".

Skarbnik Powiatu Jasielskiego Teresa Połeć- ja chciałabym wyjaśnić jedną rzecz, bo tutaj jest taka troszeczkę nieścisłość, a mianowicie, chciałam Państwu przypomnieć, że Sprawozdanie finansowe Szpitala Specjalistycznego w Jaśle nie wchodzi w skład sprawozdania finansowego Powiatu, bo zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym ustawy o finansach publicznych i Rozporządzenia Ministra Finansów określającego planów kont i zasady rachunkowości dla jednostek samorządu terytorialnego, sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego obejmuje: bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za rok poprzedni, więc tutaj Państwo go otrzymaliście, bilans łączny jednostek budżetowych, łączny rachunek zysków i strat jednostek budżetowych, to co Państwo macie określone w uchwale, łączne zestawienie zmian w funduszu jednostek budżetowych, informację dodatkową oraz sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2018 r., to które otrzymaliście.

Proszę Państwa, żaden dokument nie określa, że sprawozdanie finansowe szpitala wchodzi w skład sprawozdania finansowego Powiatu i to chciałam tylko Państwu wyjaśnić i przypomnieć.

Starosta Jasielski Adam Pawluś - chciałem się krótko tylko odnieść do wypowiedzi Pana Radnego Jana Urbana, który zarzuca nam stosowanie rozwiązań siłowych, jest to absurdalne twierdzenie. Nikt nikomu tutaj niczego nie narzuca, każdy może się wypowiedzieć swobodnie, badać dokumenty, więc proszę sobie dokładnie sprawdzić, kiedy i jakie rozwiązania siłowe były z naszej strony. Normalna demokracja polega na tym, że większość decyduje o pewnych sprawach i to się dzieje właśnie tutaj na tej sali, tak się właśnie dzieje i Państwo możecie wyrażać swoje poglądy i opinie, ale trzeba je przegłosować, trzeba po prostu mieć tą większość i zdecydować o pewnych kierunkach i działaniach.

Radny Krzysztof Buba - przy uchwalaniu budżetu Powiatu Jasielskiego na rok 2018 Sekretarz Powiatu Pani Jadwiga Gunia prosiła Wysoką Radę o zabezpieczenie w budżecie środków finansowych na modernizacje instalacji elektrycznej budynku starostwa. Temat ten też był w 2017 roku w budżecie. Zadanie takie zostało ujęte w budżecie na 2018 rok pod nazwą „Modernizacja pomieszczeń w budynku starostwa powiatowego w Jaśle" i została na zadanie to zabezpieczona kwota w wysokości 250.000,00 zł., w tym miejscu należy nadmienić dla Państwa radnych, że obecna instalacja elektryczna w budynku starostwa powiatowego na przynajmniej dwóch piętrach jest aluminiowa z lat 60-tych i w mojej ocenie nie spełnia wymagań i roli. Właśnie ze względu na swój stan techniczny w 2015 roku były podejmowane pierwsze kroki mające na celu poprawę tej sytuacji, dokonano remontu tej instalacji w piwnicy i parterze o stanie technicznym tej instalacji świadczy fakt, iż jej przeglądy i pomiary są wykonywane co 2 lata, gdzie regułą jest, że przy dobrej instalacji takie przeglądy i pomiary wykonywane są raz na 5 lat, może okazać się w niedługim czasie, że takie przeglądy i pomiary będziemy musieli wykonywać co roku, powoduje to, że nakłady finansowe na takie przeglądy w mojej ocenie są może nawet trzy razy większe niż na 5 letnie, myślę, że średnio jest to 10 do 20 tys., za jeden przegląd z tego też względu uważam, że modernizacja tej instalacji była niezbędna, konieczna i potrzebna. Mając zagwarantowane w budżecie 250.000,00 zł., co Zarząd zrobił zrealizował za te pieniądze? W maju 2018 roku ogłoszony został przetarg na modernizację pomieszczeń w budynku starostwa powiatowego w Jaśle obejmujący dwa zadania związane z przebudową wewnętrznej instalacji elektrycznej, rozstrzygnięto go w czerwcu, na to zadanie została przeznaczona kwota w wysokości 247.000,00 zł., na pierwsze zadanie 137.000,00 zł., około, na drugie prawie 110.000,00 zł., w wyniku przetargu wpłynęło kilka ofert z tym, że najkorzystniejsza była oferta na pierwsze zadanie w wysokości 264.000,00 zł z drobnym okładem brak ponad 127.000,00 zł., na drugie zadanie w wysokości ponad 211.000,00 zł., brak ponad 102.000,00 zł., komisja przetargowa rozstrzygnęła, zaproponowała Zarządowi pewne rozwiązania między innymi unieważnienie postępowania ze względu na fakt iż najniższa cena przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia lub też wnioskowała o zwiększenie kwoty do ceny oferty najwyżej ocenionej i prowadzenie dalszego postępowania. Zarząd w czerwcu podjął decyzję o unieważnieniu prowadzonego postępowania i zdecydował o tym, żeby je wszcząć na nowo i znowu odbył się taki przetarg na to samo zadanie we wrześniu, jednak tym razem nie wpłynęły, żadne oferty. 18 września Zarząd unieważnił to postępowanie. Przyglądałem się temu zadaniu na Komisji Rewizyjnej, zwróciłem się z wnioskiem o udostępnienie pewnych materiałów, między innymi też pytałem się o celowość ogłoszenia nowego przetargu w tym samym zakresie, który był w pierwszym bez zwiększenia ewentualnych środków finansowych. Dlaczego nie podzielono tego zadania np. nie realizowano tylko pierwszego, albo drugiego etapu? Pytałem się o terminy przewidziane do realizacji obu tych zadań w mojej ocenie, krótkie tym bardziej, że na koniec roku i jeszcze w takiej sytuacji, gdzie urząd musi pracować i te prace z wymianą instalacji muszą być robione po godzinach pracy starostwa. Niestety nie uzyskałem na to odpowiedzi. W celu realizacji tego zadania został, ogłoszony trzeci przetarg tym razem na wymianę drzwi wewnętrznych oraz malowanie sufitów i ścian na drugim piętrze budynku starostwa, na to zadanie była przeznaczona tam kwota ponad 70 tys. Rozstrzygnięto przetarg. Była firma, która była wstanie to zrealizować za pewną kwotę, jednak firma nie podpisała umowy, z innymi oferentami nie prowadzono dalszych negocjacji w celu realizacji. W tym miejscu muszę nadmienić, że jako członek Komisji Rewizyjnej zwróciłem się z wnioskiem 0udostępnienie pewnych materiałów, dokumentów i ten wniosek miał być zrealizowany na posiedzeniu 4 czerwca bieżącego roku. Informuję, że w dniu tym nie otrzymałem przeglądu instalacji elektrycznej budynku starostwa oraz dokumentacji przetargowej na wymianę drzwi wewnętrznych, ponadto otrzymałem informację ogólną o stanie, awariach 1tak dalej, którą nie wiem kto sporządził nie ma żadnego podpisu, nikt się pod tym nie podpisał. Nie wiem, czy to jest aktualne, ważne? Trochę mnie to dziwi, ktoś powinien się przynajmniej pod tym podpisać. Co dalej Zarząd zrobił? W dniu 8 listopada uchwałą 356/18

Zarząd Powiatu zmienił uchwałę budżetową powiatu jasielskiego na 2018 rok pozostawiając na tym zadaniu czyli modernizacji pomieszczeń w budynku starostwa powiatowego w Jaśle kwotę 1000 zł., pozostałą po zmniejszeniu kwoty rozdysponował na wynagrodzenia ponad 128 tys., zakup materiałów wyposażenia, inne wydatki inwestycyjne. Mam takie pytanie do Pana Starosty, temat jest znany od kilku lat w 2017 roku też coś o ile sobie dobrze przypominam było to 250 tys., 11 tys., poszło na dokumentację projektową, na instalację elektryczną 20 tys. przesunięto na coś innego, mniejsza z tym, 218 tys. poszło w nadwyżkę budżetową, nie wykonano tego zadania.

Podobnie jest w roku 2019 mamy 550 tys. ściągamy już 100 tys., zostaje 450 tys., pytanie: Kiedy cokolwiek z tym zrobimy? Mam jeszcze takie pytanie: Czy dobry gospodarz to najpierw maluje ściany, robi elewację wewnątrz, czy najpierw wykonuje remont instalacji, a dopiero później robi kwestie związane z estetyką? Wydaje mi się, że nie ta kolejność.

Pan Starosta myśli poważnie o fotowoltaice, o tym żeby ten prąd był tańszy i żebyśmy mogli jak najtaniej z tego korzystać, pytanie takie: Kiedy zrobimy remont instalacji elektrycznej? Czy w przyszłym roku o tej samej porze dyskutując nad sprawozdaniem będę się pytał co zrobiliśmy z 550 tys.? Panie Starosto naprawdę proszę, remont instalacji elektrycznej jest potrzebny i trzeba to zrobić. Uważam, że Pana obowiązkiem i Zarządu było zrealizowanie tego zadania.

Radny Grzegorz Pers- kilka uwag odnośnie tej dyskusji, której się przysłuchiwałem, po pierwsze tak, Państwa zarzut odnośnie sprawozdania finansowego wyjaśniła już Pani Skarbnik i to Szanowni Państwo trochę „kulą w płot" ten zarzut. Druga sprawa, Szanowni Państwo wyciągacie pojedyncze sprawy, elektryka, czy na Komisji Społecznej stowarzyszenie w Trzcinicy, a zobaczcie Państwo jakie inwestycje w roku 2018 poszły w szpital, drogi, to powiem pokrótce: 13 min ze strony Powiatu w inwestycje szpitalne, 10 min z Urzędu Marszałkowskiego, około 21 min na drogi. Szanowni Państwo, można wyciągać drobiazgi, „dzielić włos na czworo", ale trzeba też iść do przodu i życzyłbym sobie, żeby ta Rada nie żyła tylko destrukcją, szukaniem dziury w całym, bo to nie na tym rzecz polega. Pan Radny Jan Urban, zgoda doświadczony samorządowiec, ale ja pamiętam trzy kadencje do tyłu, Radę, kiedy posiedzenia Rady Powiatu trwały o połowę krócej i robiło się naprawdę dużo merytorycznej pracy, zastanówcie się Państwo, czy to jest odpowiedni sposób działania.

Jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć na temat Raportu o stanie powiatu, na Komisji Społecznej Państwo wnosiliście swoje uwagi, czy ktoś odbierał głos, tak jak tutaj były sugestie, chyba nikt, natomiast to był pierwszy raport i ja się zgadzam, że niektóre te uwagi były być może trafne, ale robiliśmy pierwszy raport i zamiast powiedzieć tak: dobrze, cenne uwagi, możemy za rok pewne rzeczy poprawić. Czy nie warto zmienić sposobu pracy tej Rady? Ja nie zgadzam się z takimi uwagami, że ktoś jest stawiany pod ścianą, że nie jest dopuszczany do dyskusji, są komisje stałe Rady Powiatu, każdy ma prawo się wypowiedzieć.

Ja bym sobie życzył abyśmy raczej myśleli co w tym powiecie możemy zrobić w inwestycjach w drogach, szpitalu, naszych jednostkach organizacyjnych, bo z tego powodu wyborcy nas wybrali do tej Rady Powiatu.

Radny Jan Urban - bardzo się cieszę, że Pan Radny Pers tak ładnie koncyliacyjnie powiedział. Jestem też zwolennikiem konstruktywnych działań i co z tego, że pokazywałem błędy na Komisji Społecznej, co podkreślałem, że się wszyscy uczymy, nie zostało to uwzględnione. Proszę Państwa nie mówmy, że my jesteśmy jakimiś demolkami, czy destruktorami, bo sobie troszeczkę o jeden most za daleko pojechaliśmy. Składaliśmy wniosek do zmian statutu pokazujący właściwe rozwiązania i nie w celu jakiejkolwiek demolki tylko konstruktywnego rozwiązania. Komisja Statutowa się pochyliła i Wojewoda nam, że tak powiem „zausterkował" musieliśmy jeszcze raz podchodzić. To myślicie Państwo, że jeżeli my zabieramy głos to po to, żeby w kogoś uderzać, wprowadzać destrukcję. Ostatnią osobą byłbym, który by próbował „sypać piasek w tryby", ale nie mówiłem, że nam ktoś odbiera głos i nam nie pozwala, daleki jestem od tego, bo mamy możliwość o czym świadczymy. Proszę Państwa, tylko ja proponuję, abyśmy wspólnie spróbowali podejść do pewnych rzeczy i nie ma co ronić „krokodylich łez", że jeżeli się wskazuje rzeczy, które nie zostały zrobione to nie po to, żeby kogoś atakować tylko w sposób konstruktywny pokazywać, że jest coś nie zrobione w myśl biblijnego „kołaczcie, a będzie wam otworzone" apelowała komisja, apelowali poszczególni radni i cud się stał jest możliwość Zarząd się pochylił nad CKP-em z tego co wiem będzie robione chwała za to, ale w 2018 r., którego przedmiotowa dyskusja dotyczyła, były pieniądze nie zostało to zrobione, więc to nie jest atak na kogoś tylko również apel o to jeżeli chcemy włączyć się w proces i wziąć również na barki odpowiedzialność wspólnie z wami za pewne rzeczy to warto było by niekiedy posłuchać. Myślicie Państwo, że mnie serce nie boli jeżeli po raz kolejny Wojewoda uchyla nam uchwały, to nie jest tak, że to jest czepianie się, bo można się czepiać bezpodstawnie, ale tutaj wskazujemy konkretne rzeczy i bardzo się cieszę, że Pan Radny zwrócił uwagę na to też, bo umiemy liczyć i ile rzeczy poszło, ale to o dobrych rzeczach też się mówi, że coś zostało zrobione i nie jest to atak na zasadzie, cokolwiek byś nie zrobił jest atak. Podejdźmy w sposób poważny i taki konstruktywny do pewnych rzeczy jeżelibyście posłuchali dorad kolegów i pewne rzeczy zrobili to nie mielibyśmy uchylanych uchwał przez nadzór Wojewody, spróbujmy iść w tym kierunku. Jeszcze jest jedna rzecz, zwróćcie Państwo uwagę, że my dzisiaj udzielamy absolutorium tak naprawdę tylko staroście, który funkcjonował w tym Zarządzie, Pan Jan Muzyka jeszcze był to trzeba też zwrócić uwagę, jakaś taka moda w poprzedniej kadencji była, że praktycznie przy tych rotacjach i wymianach starostów i Zarządu, że za każdym razem udzielało się absolutorium Zarządowi, którego już nie było i to nie jest tak, że jest atak. To co będzie odpowiedzialny jeżeli będziemy milczeć wszyscy? I na zasadzie ręka w górę i kolejną sesję odhaczyć, dyskutujmy merytorycznie, na komisjach też się dyskutuje, no i co z tego, jeżeli te dyskusje nie są jakby wdrażane w czyn, przecież byliśmy na taj samej komisji, były pokazane pewne uchybienia, które można było zrobić, ale skoro jest, to trzeba pokazać „gdzie raki zimują", jeżeli będzie taka polityka, to ja nie mam pretensji o to, że Państwo macie prawo, bo reguły demokracji znam i wnioski z tego potrafię wyciągnąć, ale jeżeli mamy być odpowiedzialni, to o pewnych rzeczach trzeba mówić i to nie jest tak, że to jest czepianie się dla zasady, bo ostatni byłbym, który by się czegoś czepiał. Dałem kilka przykładów, 4 uchwały, które zostały uchylone, a można było tego uniknąć, na komisji się o tym mówiło i też mówiliśmy, że się wszyscy uczymy, ale można byłoby zmieniać aby pewnych rzeczy nie powielać, bo to nie ma sensu tkwić w uporze, jak coś jest źle zrobione jeżeli ktoś podpowie to nie znakiem tego, że moja racja jest „mojsza". To spróbujmy przewartościować prace wspólnie i może coś dobrego z tego będzie. Mówimy o rzeczach , które miały miejsce jeżeli w wyniku pewnych działań zostaną skorygowane pewne kwestie to może się okazać, że w 2019 roku jak będziemy podsumować, będzie raport wspólny, gdzie wspólnie będziemy dyskutować, zaprosimy społeczność lokalną, będzie wisiało ogłoszenie na BIP-ie, zaprosimy, określimy sobie procedury, później nikt się nie będzie nikogo czepiał, bo podnieśliśmy rękę żeby było tak to zrobione, proszę bardzo, ale dzisiaj dyskutujemy nad faktami. Jeżeli jest takie uchybienie to trzeba o nim powiedzieć i z głowy i idźmy dalej, efekt jaki będzie Państwo wszyscy wiemy, ale o tym też porozmawiajmy w ramach właśnie takiego koncyliacyjnego podejścia do sprawy, myślenia o wspólnym dobrze.

Radna Bożena Macek-Lubaś - zauważyłam, że w gąszczu tych przytaczanych paragrafów, cyfr gdzieś zapodział się człowiek, na dodatek bardzo młody, wręcz dziecko. W połowie 2018 roku, poprzedni Zarząd zawnioskował o wprowadzenie do budżetu zadania pod nazwa adaptacja budynku byłego internatu liceum ogólnokształcącego w Kołaczycach wraz z niezbędnymi instalacjami, przyłączami na potrzeby całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego. Argumentacja Zarządu była bardzo konkretna zadanie jest bardzo potrzebne i pilne, bo wychowankowie Domu Dziecka w Wolicy mają złe warunki mieszkaniowe , a wykorzystanie internatu nie wymaga dużych nakładów, bo jest to instytucja o podobnym charakterze. Zarząd wniósł o wprowadzenie do budżetu kwoty 70 tys zł., na rzeczoną inwestycję, Rada podjęła stosowną uchwałę. Na koniec roku wykonanie wyniosło 58.842,39 zł., kasowo w budżecie wszystko się zgadza, ba nawet są oszczędności, ale czy cel został osiągnięty? Brak informacji o tym co zostało wykonane i czy od nowego roku szkolonego wychowankowie Domu Dziecka w Wolicy zamieszkają w Kołaczycach? Bardzo bym chciała usłyszeć odpowiedz na to pytanie.

Radna Ewa Wawro - ja chciałam odnieść się po raz kolejny do sprawy działań i wydatków promocyjnych, które są podejmowane po raz kolejny przez Powiat. Zwracałam się z zapytaniem do Pana Starosty odnośnie tych wydatków i uzyskałam odpowiedz mówiącą o dwa razy większych zaplanowanych wydatkach w 2018 roku na promocję, co zresztą Pan Starosta nie omieszkał tutaj zaznaczyć z wykrzyknikiem do mnie. Natomiast w tej pierwszej uchwale, która była podjęta 21.12.2017 roku zaplanowana na promocję kwota, to było 60 tys. zł, a wydatkowana kwota jest to już 122 tys. zł. Z tego co ja próbowałam i doczytałam się, a jestem nową radną, więc mogę się mylić, jeżeli to jest inaczej to proszę mi zwrócić uwagę. Wzrost dwukrotny tych wydatków nie nastąpił poprzez zaplanowane wydatki w uchwale budżetowej przez Radę, tylko przez decyzje Zarządu na mocy upoważnień, które Rada udzieliła. W tym momencie, jeżeli mówimy o wykonaniu planu, chyba powinniśmy też zwrócić na to uwagę. I jeszcze jedna rzecz, o której też nigdzie się nie doczytałam i wiem, że na to wielokrotnie zwracano uwagę w poprzednich Radach. Do tej pory nie wiemy, a chyba powinniśmy wiedzieć. W wydatkach na promocję mamy punkty takie jak składki członkowskie na Związek Powiatów Polskich na Stowarzyszenie Euroregion Karpacki, na Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych. Absolutnie nie jestem przeciw, ale oczekiwałabym jakiegoś wyjaśnienia zresztą podejrzewam, że nie tylko ja, ale również pozostali koledzy radni, bo śmiem twierdzić jeżeli zapytalibyśmy w tej chwili kogokolwiek tutaj z radnych, czy jest w stanie powiedzieć jakie są efekty tych naszych składek i czy są jakieś efekty z tego tytułu i co nasz powiat w tym momencie z tego skorzystał? Zakładam że pewnie prawie nikt, a jeżeli już to niewiele osób potrafiłoby na ten temat powiedzieć i tak jak mówię oczekiwałabym wyjaśnienia jakie korzyści, jakie efekty?

Na koniec po raz kolejny zwrócę uwagę na to co już wielokrotnie zwracałam uwagę i będę zwracała, aż do osiągnięcia odpowiedniego celu dla nas wszystkich oczywiście - strategia wizerunkowa i promocja powiatu jasielskiego. Pieniądze, które są wydawane, nasze publiczne pieniądze, które są wydawane na promocję, to co zawsze podkreślam, jestem za wydatkowaniem środków na promocję, bo to naprawdę przynosi bardzo dobre pozytywne efekty, ale nie może to być na zasadzie jakieś dowolności, czy chwili słabości, czy jakiegoś koncertu życzeń, tylko to powinno być z góry określone w konkretnej strategii, planach.

Powinien być przyjęty jakiś klucz wydatkowania publicznych pieniędzy na promocję i o to po raz kolejny wnioskuje o takie informację.

Radny Jan Muzyka - najpierw dwa słowa może na temat tego nierównego traktowania, czy to jest dyskryminacja opozycji? Przypomnę tylko, że wcześniej tak bywało, że nasi radni nie zostali w ogóle wpuszczeni do komisji, to jest taki przykład najbardziej namacalny. Druga rzecz odnośnie raportu chciałem jeszcze dwa słowa powiedzieć, fajnie mówi Pan Jan, on potrafi wszystko tak ubrać w słowa, że nawet coś co jest nieprawdą może stać się prawda, ale Panie Janku ja jestem niewiele młodszy.

Radny Jan Urban - bardzo proszę jakiś konkret? To jest poważny zarzut.

Radny Jan Muzyka -już powiem. Też pamiętam sesje budżetowe, uchwalanie budżetu, potem realizacja i pamiętamy może, nie wszyscy ale Pana Zbigniewa Balika, który bardzo celnie punktował zawsze rządzących, ale w sumie potem wstrzymywał się zwykle i nie podnosił tak głosu jak Ty Panie Janku, nie podnosił nigdy tak głosu jak Ty wcześniej mówiłeś na nasz temat. Odnośnie raportu jeszcze, przykład - czepiłeś się tego, że konkurs powinien być nie w sporcie, a w czymś innym, można wszystko ubrać tak w słowa, że stanie się to sportem. Czym, że są szachy? Siada dwóch facetów, żadnego wysiłku fizycznego, a przypomnę definicja sportu jest taka: jest to rywalizacja we wcześniej ustalonym miejscu, w określonym czasie, w obecności arbitra itd., to nie musi być wysiłek fizyczny. Jeżeli by była dobra wola nawet można by było to ubrać, że to jest też sport. Następna rzecz, powiedziałeś, że jak ktoś za parę lat zaglądnie do tego raportu i co on sobie wtedy pomyśli. Ja tylko powiem, że istnieje strategia rozwoju powiatu jasielskiego i kto do niej zagląda? Na komisjach pytaliście, czy taki dokument istnieje. On jest chyba o wiele bardziej ważnym niż ten raport, jest on zrobiony, bo tak wymaga prawo. Chwała tym kto pierwszy raz cokolwiek robi dobrze. Nie wiem, czy wszyscy zrobiliśmy dobrze ten pierwszy raz ja np. na rowerze musiałem kilka razy się przewrócić, żeby nauczyć się jeździć to tak nawiasem mówiąc, tyle na temat raportu. A teraz odpowiadając Pani radnej Macek - Lubaś przecież tłumaczyliśmy na komisjach, sprawa z internatem i adaptacją na dom dziecka wygląda w ten sposób, że jest na ukończeniu projektowanie. Nie wiem, czy będzie za chwile ogłoszony przetarg na wykonanie?

To mówiliśmy na komisjach i tłumaczyliśmy dlaczego się to trochę opóźniło, bo wynikła sprawa w między czasie tego Domu Spokojnej Starości w Kołaczycach, gdzie chciał samorząd gminny, teraz miejski przekazać nam, to jest budynek piękny bez wkładu finansowego jeżeliby się tylko nadawał do tych celów pewnie byśmy przyjęli. Starosta wstrzymał projektowanie na ten czas, bo chcieliśmy się zastanowić nad tym, czy przenosić tam, oddając im internat i nie wydając żadnej złotówki, bo patrzymy na każda złotówkę, czy warto ją inwestować, czy nie warto, bo może właśnie ten dom przejąć. Okazało się po konsultacjach z Panią dyrektor, że nie nadaje się ten budynek, zrezygnowaliśmy z tego, opóźniliśmy trochę, ale nic się w tym temacie złego nie dzieje, jest projekt na ukończeniu, będzie za chwilę ogłoszony przetarg i jak tylko możliwe szybko będą podjęte prace i na pewno te dzieci z domu dziecka w Wolicy do Kołaczyc zostaną przeniesione.

Radna Dorota Woźniak - przewija się tutaj to 200 tys. od absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy. Pan Radny Pers tutaj mówił, że nie chwalimy tego co się dzieje - chwalimy. Zauważam, że jest piękny stadion, który ma nawierzchnię, chyba piąta klasa z tartanu, jedna z lepszych, gdzie rekordy, które będą tutaj osiągane, będą mogły być zaliczane do oficjalnych wyników m.in. dlatego, że jest odpowiedni standard stadionu lekkoatletycznego. Na przebudowę stadionu, która została wprowadzona w 2018 roku zaplanowaliśmy kwotę 4 545.714,00 zł., te środki były nie wystarczające, dlatego Zarząd zwołał nadzwyczajną sesję Rady Powiatu. 3 kwietnia zostały wprowadzone do budżetu na 2018 rok dodatkowe pieniądze na wydatki w kwocie 676.446,00 zł., czyli do łącznej kwoty 5 222.160,00 zł., przy jednoczesnym wsparciu finansowym tego zadania przez Stowarzyszenie Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy kwotą 200.000,00 zł. Kwota ta została ujęta jako zwiększenie planu dochodów w budżecie na 2018 rok. Na tej nadzwyczajnej sesji był obecny Pan dyrektor Zespołu Szkół w Trzcinicy Pan Ludomir Mastej, który deklarował przekazanie tej kwoty do powiatu i radni przegłosowali zwiększanie kwot na przebudowę stadionu właśnie dlatego, że jest to ważna inwestycja ponadregionalna, która w założeniu ma służyć nie tylko mieszkańcom, ale także rozgrywkom sportowym ponadregionalnym. W sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 w rozdziale zadania w zakresie kultury fizycznej, plan dochodów majątkowych wynosił 200.000,00 zł., a wykonanie 0 zł., to oznacza, że Stowarzyszanie nie wpłaciło deklarowanej kwoty. Na posiedzeniu Komisji Społecznej, ponieważ generalnie Zarząd jako organ wykonawczy jest zobowiązany do wykonywania budżetu, w tym zaplanowanych dochodów, chyba, że zachodzą istotne okoliczności, które uniemożliwiają wykonanie danego zadania, różnie w życiu bywa. Dlatego zapytałam na Komisji: Czy zaszły takie okoliczności, które uniemożliwiły Zarządowi ściągnięcie tej kwoty? Nie uzyskałam odpowiedzi. Pani Skarbnik potwierdziła, zresztą to mamy w formie papierowej i elektronicznej, że dochodu 200.000,00 zł., nie mamy, natomiast Pani Skarbnik przedstawiła w odpowiedzi niejako na te moje pytania zestawienia z dnia 17 czerwca 2019 roku, które pokazuje środki od Stowarzyszenia Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy na roboty związane z budową stadionu, ogółem na kwotę brutto 368.498,00 zł., prawie 400 tys. zł., zestawienie sporządzone przez osobę R.Ż., ktokolwiek to jest. W każdym razie Pani Skarbnik argumentowała, że ponieważ ta kwota prawie 370 tys., zł w zaokrągleniu jest większa od tych 200 tys., zł. i poszła na prace związane z budową stadionu, więc Zarząd i Stowarzyszanie wywiązały się ze swoich obowiązków. Teraz mam pytanie ponieważ uważam, że nie jest to prawda, dlatego, iż sprawozdanie z wykonania budżetu jest sprawozdaniem stricte finansowym, więc operuje środkami finansowymi, a ta kwota około 370 tys., zł., nie została wprowadzona w ogóle do budżetu, więc nie możemy o niej mówić i brać jej pod uwagę, natomiast brakuje tej kwoty 200.000,00 zł. Jeżeli Stowarzyszenie coś robiło na terenie stadionu to na pewno ma umowę z Panem Starostą, czy z Zarządem, ponieważ w okresie prowadzenia prac, inwestycji budowy stadionu nie było właścicielem, był to jeden z warunków. Zarząd jako beneficjent programu musiał dysponować terenem, stąd twierdzę, że Zarząd Powiatu w Jaśle nie wykonał budżetu za 2018 rok w zakresie dochodów w rozdziale zadnia z zakresu kultury fizycznej w kwocie 200.000,00 zł. Owszem 200.000,00 zł., może nie dużo, ale mogło ono pójść na przykład na przystosowanie internatu w Kołaczycach w celu przeniesienia domu dziecka z Wolicy, czy też na instalację elektryczną w starostwie powiatowym.

Radny Janusz Przetacznik - chciałbym się odnieść do niektórych wypowiedzi, w tym również Pana Starosty dotyczącej praw demokracji. Przypomnę, dzięki tym prawom demokracji został Pan Starostą tamtej kadencji i w związku z tym, myślę, że właśnie kwestia szukania kompromisu i pewnych rozwiązań, spowodowała, że grupa radnych Panu zaufała. Teraz mitręży Pan to całe zaufanie, którym akurat wtedy ci radni Pana obdarzyli, głosując za Pana kandydaturą, akurat wbrew klubowi radnych Prawa i Sprawiedliwość. W związku z tym, trochę pokory Panie Starosto, bo warto tak naprawdę popatrzeć, że na tej sali są osoby, które szukają rozwiązań kompromisowych i potrafią dyskutować. Natomiast chciałbym wrócić do sformułowania „kulą w płot", do Pana Radnego Grzegorza Persa. Chciałbym powiedzieć, że z tą „kulą w płot" już od Pana słyszę począwszy od 6 lutego, nie mówiąc już o grudniu, kiedy występowałem z propozycjami zmian statutu, czy będąc przeciwny zmianom statutu Szpitala Specjalistycznego. Okazało się jednak, że to radny Janusz Przełącznik i inni radni, którzy wtedy tak głosowali mieli rację, a nie Pan. Wyroki sądowe, to nie były opinie prawne. Organ nadzorczy brał pod uwagę rozstrzygnięcia i wyroki sądowych, a nie jak Pan wspominał, że to tylko opinie prawne, w tym również wystąpienie wiceministra zdrowia. W związku z tym Panie radny warto pamiętać, w tym również dzień 23 maja 2019 r., kiedy postawiłem wniosek aby dyskusję o sprawozdaniu finansowym szpitala specjalistycznego odłożyć w czasie, ponieważ mamy termin do 30 czerwca aby te wszystkie sprawy uregulować. Był Pan akurat tą osoba, która w tym przypadku głosowała przeciwko temu wnioskowi, odmawiając właśnie czasu na dyskusje, konstruktywną wymianę poglądów. Nie. Zwyciężył po raz kolejny „argument siły", a nie „siła argumentu". W tym momencie mówienie, że trafiamy „kulą w płot", po raz kolejny jest Pan w błędzie. Jeżeli przeczytamy ustawę o działalności leczniczej i w tym wypadku również efekty czy skutek jaki ma przynoszenie straty przez działalność szpitala to w tym momencie nieco inaczej Pan spojrzy na sprawozdanie z wykonania budżetu w tym również na dotację, bo o tym mówiliśmy między innym i w stanowisku klubu „PSPP". To nie jest kwestia oderwana z punktu widzenia, że sprawozdanie finansowe szpitala i wykonanie budżetu, to są dwie różne rzeczy, będziemy mówić o konsekwencjach. Co do meritum sprawy, które cytowała Pani Skarbnik to oczywiście w 100% podzielam opinię, bo tak stanowi po pierwsze ustawa o finansach publicznych. Z drugiej strony również w protokole Komisji Rewizyjnej i w uchwale mamy jednoznacznie zapisane, które dokumenty stanowią elementy sprawozdawcze, a które dodatkowo dokumenty analizowała, czy zostały poddane badaniu Komisji Rewizyjnej, a mające wpływ w tym wypadku na wykonanie budżetu i o tym mówimy to kwestionujemy i kwestionowaliśmy. W takim razie, jeżeli poddaliśmy to badaniu, to tych dokumentów fizycznie nie było i o tym 23 maja wyraźnie mówiłem, że sprawozdanie podpisane prze osoby nie upoważnione jest jednoznaczne z niezłożeniem sprawozdania. Natomiast chciałbym po raz kolejny wrócić do pewnych elementów, o których powiedział Pan Grzegorz Pers, czy nie warto znaleźć innej formy działania Rady, tak Panie Radny i to proponujemy od początku od listopada 2018 roku , popróbujemy składać wnioski o odroczenie sesji o dyskusje, wymianę poglądów, nie. Zwycięża w tym momencie ten argument siły i tu w 100% nikt lepszej formuły nie wymyślił jak demokrację Panie Starosto, nikt nie wymyślił lepszej formuły.

Starosta Jasielski Adam Pawluś-jak siłą? Jaką siłą na Pan oddziałuje?

Radny Janusz Przetacznik- w kategoriach liczby oddanych głosów, jeżeli Pan będzie mnie słuchał uważnie, to proszę słuchać uważnie.

Starosta Jasielski Adam Pawluś - jaka siła jest wobec Pana stosowana?

Radny Janusz Przetacznik - po raz kolejny powtarzam, ale trudno przerwijmy tę dyskusje, bo szkoda w tym momencie dyskutować, natomiast jeżeli Pan pozwoli odniosę się w dalszej części do sprawozdania. Jeżeli mówimy o sprawozdaniu i wykonaniu zadań, to o czym rozmawialiśmy to o czym również powiedział m.in. Pan radny Jan Muzyka członek Zarządu mówimy o strategii powiatu. Wspomniał strategię powiatu pytanie, czy ktoś z nas z tą strategią zapoznał się. Czy w tym momencie możemy odpowiadać, szukając kompromisu ponad podziałami, tak abyśmy powiedzieli, tak ta strategia jest dobra, w dobrym kierunku zmierzamy szukamy rozwiązań kompromisowych, znajdujemy najlepsze z możliwych rozwiązań. Strategia jest po to aby w każdym momencie ją zmienić, to powiedziałem m.in. na Komisji Rozwoju, że warto do tej strategii powrócić, ewentualnie rozważyć, bo czasy i sytuacje zewnętrzne się znacznie zmieniają. Naprawdę mamy możliwości wspólnego szukania rozwiązań kompromisowych i teraz jeżeli wrócimy do innego sposobu działania Rady to jeszcze chciałbym się odnieść do następujących rzeczy. Po pierwsze przyjmując pewne założenia w roku 2018 - przypomnijmy kwietnia 2018 i 25 kwietnia 2018 roku, w tym m.in. podział nadwyżki bilansowej, który został wprowadzony do zmian uchwały budżetowej. Między innymi komisja Finansowo- budżetowa zaopiniowała pozytywnie te propozycje, pomimo, że w tym wypadku nie został dostarczony projekt zadań rzeczowych i proszę zwrócić uwagę jaka była sytuacja. Wniosek Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu jak również Komisja Finansowo-budżetowa pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu o zmianę budżetową i wprowadzenie nadwyżki bilansowej w kwocie 4 min złotych jednocześnie prosząc i wnioskując do Zarządu o imienny wykaz zadań remontowych. Co się stało? Zaufanie Wysokiej Rady było, uchwała został przyjęta, jednak w tym momencie wniosek komisji finansowej, komisji rozwoju nie został zrealizowany. To samo dotyczy wniosku Komisji Rewizyjnej, aby każda zmiana budżetu, w której Zarząd korzysta ze swoich upoważnień ustawowych jak również wynikających z uchwały budżetowej był przekazywany Komisji Rewizyjnej, aby można było na bieżąco dokonywać kontroli, który też nie został zrealizowany. Jeżeli popatrzymy na wnioski komisji rozwoju dotyczące przygotowania inwestycji drogowych też dalecy jesteśmy od ideału, a Pan radny Grzegorz Pers był członkiem komisji rozwoju i te rozwiązania komisji rozwoju jednogłośnie przyjmowaliśmy łącznie z Panem radnym Janem Muzyką. W związku z tym chciałbym abyśmy byli partnerami w tej rozmowie i abyśmy podejmowali merytoryczną wymianę zdań, a nie na zasadzie w tym wypadku liczby głosów „za" lub „przeciw" konkretnemu rozwianiu, powtarzam liczby głosów „za" lub „przeciw" konkretnemu rozwianiu. Kończąc chciałbym na jedną rzecz zwrócić uwagę to o czy mówiła Pani radna Ewa Wawro. Wydatki na działalność promocyjną o tym wspomniał również radny Krzysztof Buba i powtórzę ten nasz wniosek „PSPP" dotyczący rozważenia cofnięcia upoważnień dla Zarządu w zakresie dokonywania zmian w budżetowych. Przypomnijmy między innymi wynagrodzenia w Starostowie Powiatowym, które zostały ograniczone przez Wysoką Radę 21 grudnia, praktycznie cała Rada za tą uchwałą budżetową, może Pan Radny nie pamięta, ale tak po prostu było 21 grudnia, wszyscy radni obecni na sesji zagłosowali za tą uchwałą budżetową, w której m.in. ograniczyli wysokość wynagrodzeń o 300 tys. zł., wprowadzili CKP, wydatki na promocję 60 tys. zł. Co się stało? Nie zrealizowaliśmy zadań inwestycyjnych, ale dziwnym trafem wydatki na wynagrodzenia wzrosły o 241 tys. zł., w starostwie i o 62 tys. zł wzrosły wydatki na promocję nie wiedzieć czemu. Rok 2018 był rokiem wyborów samorządowych, rok 2019 jest rokiem wyborów parlamentarnych i co za tym idzie również europejskich, a wydatki planowane na rok 2019 w zakresie wydatków promocyjnych znowu znacznie przekraczają nie tylko kwotę pierwotnie planowaną, ale nawet i tę wydatkowaną w roku 2018. W związku z tym rozmawiajmy naprawdę racjonalnie. Chwalę w tym momencie działalność inwestycyjną, ale mam do niej uwagi w zakresie szpitala, gdyż te decyzje, które podejmowaliśmy tu na tej sali, o której Panu przypominałem dotyczące z lat 2012, 2013 zaciskaniu pasa w zakresie oświaty i co się stało. Zacisnęliśmy pasa, żeby teraz, w tym momencie, te pieniądze wydatkować i przekroczyć o prawie 3 min złotych otrzymaną subwencję, jeżeli chodzi o wydatki oświatowe. Niemniej jednak okazuje się, że mienie i majątek starostwa powiatowego, który wchodzi do budżetu powiatu jest pod kolokwialnie mówiąc „pod zdechłym Azorkiem", bo inne jednostki są w tym wypadku ważniejsze i w tym przypadku klub „Prawa i Sprawiedliwości" podejmował decyzje w tej materii.

Radny Grzegorz Pers - ja ad vocem odnośnie wypowiedzi Pana Radnego Janusza Przetacznika dobrze, że sesje są nagrywane, więc Państwo możecie sobie tam w wolnej chwili odtworzyć moją wypowiedź i moje sformułowanie o „trafieniu kulą w płot". Ja Panie Radny mówiłem odnośnie sprawozdania finansowego szpitala dotyczącego tego co Pani Skarbnik powiedziała, że nie wchodzi w sprawozdanie finansowe powiatu, a Pan przytoczył uchwały ze stycznia, lutego, grudnia. Naprawdę proszę Państwa sobie kiedyś w wolnej chwili zobaczyć co mówiłem i bardzo proszę Panie Radny nie zmieniać stanu faktycznego w jaki się wypowiadałem, bo to jest nieprawda. Druga jeszcze sprawa jak jestem przy głosie Szanowni Państwo cały czas „siła argumentu", „argument siły", to ja Państwu powiem tak wybory były co 4 lata, teraz są co 5 lat trzeba po prostu wygrać wybory i wtedy ma się większość.

Radny Mateusz Lechwar - tak chciałbym trochę uspokoić tę dyskusję, bo widzę, że stacza się bardziej na takie emocjonalne rozgrywki. Wobec mnie też tutaj padły zarzuty, z całym szacunkiem dla wszystkich członków Komisji Rewizyjnej, powiedzieliście, że traktujemy właśnie siłowo rozwiązania, a proszę mi powiedzieć taką jedną rzecz: Czy ta przeprowadzona kontrola była w dwóch terminach? Wynikała z tego, że po prostu chcieliście komplet dokumentów. Oczywiście możemy powiedzieć, że nie wszystkie dokumenty były skompletowane w 100 %, zawsze będą padały takie sugestie jeżeli ktoś chce na siłę coś przeforsować. Ja podchodzę do tego też z dystansem jakimś, że po prostu może nie wszystko się udało, każdy ma tam jakieś swoje przemyślenia, pytania, ale weźcie to też pod uwagę, że złożyliście swoje wnioski, informację, ja starałem się, żeby te wszystkie rzeczy, o które prosiliście były przygotowane rzetelnie. Jakbym chciał być taki bardzo stanowczy i radykalny jak to mówicie, to zaniknąłbym posiedzenie na pierwszym posiedzeniu tej kontroli i było by po sprawie, ale to wynikało, że tak powiem z tego, że chcieliśmy wspólnie jakoś przeprowadzić tą kontrolę, a takie mówienie, że ktoś siłowo coś robi to jest naprawdę nie na miejscu. Proszę mi powiedzieć, czy inne te kontrole dotyczące sprawozdania z wykonania budżetu w poprzednich latach odbywały się w dwóch terminach? Według mnie nie, dlatego też prosiłbym o takie ludzkie podejście.(do Pana Radnego Janusz Przetacznika), ja Panu nie przeszkadzałem jak Pan mówił, ja Panu powiem tak szczerze, uczciwie, Pan jest człowiekiem mądrym, żeby Pan tą swoją mądrość wykorzystał w jakiś konstruktywny sposób, aby coś tworzyć, żeby pokazać, że można, a nie tylko w szukaniu błędów u innych ludzi. Nikt nie jest doskonały, ani ja, ani Pan ani Pan Starosta Pawluś, ani każdy z nas, ale jakoś wspólnie chcemy szukać tego porozumienia, rozwiązania, a Pan tylko tak negatywnie „nie, bo nie, nie bo nie, nie bo nie". Ile razy Pan głosował za budżetem? Wie Pan co, ja Panu powiem szczerze, ja Pana lubię osobiście, jest Pan fajnym człowiekiem, tylko, żeby te Pana wszystkie atrybuty, były wykorzystywane w taki produktywny sposób, żeby coś zrobić, a nie żeby pokazać „nie, nie, nie". Naprawdę i to mówię z wielką życzliwością nie mówię personalnie, tylko chciałbym, żeby to w taki sposób było wykorzystywane. Tak samo Pan Jan Urban jakieś do mnie zarzuty, wie Pan co jeżeli ilość decybeli, jak Pan mówił głośno to myśli Pan, że to jest oznaka siły, przewagi nad kimś, według mnie to jest oznaka słabości, tak Panu powiem szczerze. Widzę, że ta dyskusja zmierza w takich innych tematach w związku z tym składam wniosek formalny o zamknięcie dyskusji.

Radny Franciszek Miśkowicz - ja nie zabierałem dzisiaj głosu i Pan mi zabiera ten głos.

Radny Mateusz Lechwar - proszę Panie Przewodniczący przegłosować mój wniosek formalny.

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch - poddał pod głosowanie wniosek formalny

Radnego Mateusza Lech wara o treści:

Przerwanie dyskusji i przejście do głosowania w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Jasielskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2018 rok.

Podpis radnego: Mateusz Lechwar.

W głosowaniu brało udział 23 Radnych.

-za wnioskiem głosowało 14 Radnych.

-przeciw głosowało 9 Radnych.

Wniosek został przyjęty.

Przewodniczący zamknął dyskusję.

Ad. 9e) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Jasielskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2018 r. (Druk nr 91).

Przewodniczący przeszedł do głosowania nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Jasielskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2018 r.

W głosowaniu brało udział 23 Radnych.

-za przyjęciem głosowało 14 Radnych.

-przeciw głosowało 9 Radnych.

Uchwała została podjęta.

Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Jaśle z wykonania budżetu Powiatu za 2018 r.(Druk nr 92).

Przewodniczący Robert Snoch odczytał treść przedmiotowej uchwały oraz otworzył dyskusję.

Przewodniczący, poprosił o opinię Komisje Stałe.

Przewodniczący Komisji Finansowo - Budżetowej— Jan Czajka - opinia Komisji jest pozytywna.

Przewodniczący Komisji Edukacji- Irena Baciak- Komisja wyraziła pozytywną opinię. Przewodniczący Komisji Społecznej- Stanisław Święch - Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu- Sławomir Madejczyk -Komisja pozytywnie zaopiniowała sprawę absolutorium dla Zarządu za rok poprzedni.

Więcej głosów w dyskusji nie było, więc Przewodniczący zaniknął dyskusję i przeszedł do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Jaśle z wykonania budżetu Powiatu za 2018 r.

W głosowaniu brało udział 23 Radnych.

-za przyjęciem głosowało 14 Radnych.

-przeciw głosowało 9 Radnych.

Uchwała została podjęta.

Starosta Jasielski Adam Pawłuś — bardzo serdecznie dziękuję za udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Jaśle z wykonania budżetu za 2018 rok. Był to rok bardzo dużego wysiłku, w którym naprawdę udało się bardzo wiele osiągnąć. Również dziękuję kolegom, którzy głosowali przeciw, za te uwagi, które padają pod naszym adresem, nie wszystko oczywiście udaje się dokładnie wykonać i spełnić wszystkie oczekiwania, niemniej jednak było to historyczne wydarzenie, ponad 50 min środków wydanych na inwestycje powiatowe w tym największe zadania, czyli przebudowa bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatornią. Naprawdę dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle nie ma dzisiaj zagrożenia tak się nam udało, że na otwarciu tego zadania był również Pan Premier Jarosław Gowin, który jest z urodzenia Jaślaninem. To było wielkie wydarzenie, wielki sukces, że w tak krótkim czasie udało się nam dokonać tego zadania również w zakresie inwestycji drogowych uzyskaliśmy wielki sukces, wiele ciągów drogowych nie będę tutaj wymieniał wszystkich ciągów drogowych, ale symbolicznego otwarcia dokonaliśmy tylko jednej drogi, ponieważ nie było czasu nawet na te uroczyste otwarcia, ale to jest kilkanaście kilometrów dróg, ponad osiem kilometrów chodników. Nigdy w historii powiatu takiej ilości inwestycji na drogach w jednym czasie nie było. Jeżeli chodzi o obiekty sportowe to, rzeczywiście tu mamy jeszcze wiele do zrobienia, ale ten stadion przy Zespole Szkół w Trzcinicy to jest wielkie osiągnięcie. Dodam tylko w kwestii wyjaśnienia, że to poprzednia Rada IV kadencji wyraziła zgodę na udostępnienie majątku dla Stowarzyszenia Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy i to stowarzyszenie wydatkowało nie 200 tys. zł tylko ponad 360 tys. zł., bezpośrednio w majątek powiatu jasielskiego. My mamy całość tutaj tej dokumentacji. Państwo chyba otrzymaliście, Pani Dorota Woźniak otrzymała również jak tutaj oświadczyła, nie przeprowadzaliśmy tych wydatków przez budżet powiatu tak jak wiele innych też wydatków nie przeprowadzaliśmy przez budżet powiatu. Podam przykład ponad 600 tys. zł., wydana kwota na remont drogi powiatowej Bączal- Skołyszyn ponad kilometr nowego asfaltu i w wyniku ugody zawartej z „ORLEN Upsteream" udało nam się to wykonać. Nową nawierzchnię bardzo ważnej drogi, z której bardzo wiele osób korzysta zwłaszcza teraz przy tych pracach remontowych na drodze 28. Ja tylko dla przykładu podam niektóre wykonane usługi, majątek powiatu mianowicie: największa kwota była wydana na asfaltowanie dróg dojazdowych, to jest kwota prawie 178.798,00 zł., widzicie Państwo jedna kwota tylko. Ten majątek zostanie, to jest majątek Powiatu, inne mniejsze faktury to na wykonanie ogrodzenia stadionu lekkoatletycznego, na przekładanie kabli oświetleniowych, więc ta pomoc Stowarzyszenia była naprawdę duża. To poprzednia Rada IV kadencji zdecydowała 0przekazaniu prowadzenia szkoły Stowarzyszeniu Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy, ale majątek, który jest w dyspozycji tego Stowarzyszenia jest ciągle majątkiem Powiatu i wszelkie inwestycje również wchodzą w zakres majątku powiatu i za to należą się wielkie podziękowania, że udało się zrealizować tą bardzo ważną inwestycję i mam nadzieję, że wiele innych inwestycji uda nam się zrealizować. Nie udało nam się zrealizować tego domu dziecka dlatego, że zmieniają się przepisy przeciwpożarowe, więc projektanci doszli do takiego przekonania, że musimy wykonać pewne zabezpieczenia, które pozwolą na funkcjonowanie już po wejściu nowych przepisów przeciwpożarowych. Te przepisy spowodowały również to, że musieliśmy wydatkować dodatkowe środki, również na szpitalu jak również w innych obiektach będziemy musieli dostosować je do tych obowiązujących przepisów, bo bezpieczeństwo, czy to uczniów, pacjentów, mieszkańców domu dziecka jest bardzo ważne i musimy o tym pamiętać, żeby to bezpieczeństwo zapewnić według obowiązujących standardów. One się zmieniają tak samo jak warunki techniczne przy drogach powiatowych. Te drogi, które były budowane wcześniej nie musiały spełniać pewnych wymogów technicznych. Dzisiaj mamy taką sytuacje, że te warunki są jasno 1zdecydowanie określone w przepisach, a ewentualne odstępstwo od tych przepisów wymaga odpowiedniej procedury, czasami czasochłonnej. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za tą współpracę wszystkim radnym, członkom Zarządu w 2018 roku, ten Zarząd ulegał zmianie zrezygnował Pan Mateusz Lechwar, w jego miejsce wszedł Pan Stanisław Zając. W ostatnich miesiącach w wyniku pewnych demokratycznych jednak sporów Zarząd w starym składzie musiał pracować przez kilka miesięcy, ale udało się zakończyć wszystkie inwestycje, może nie wszystkie mogliśmy wykonać dlatego, że przyjęliśmy pewne założenia, że przeznaczamy środki może nawet w niewielkiej symbolicznej kwocie na pewne zadania, stwarzając furtkę do sięgania po środki zewnętrzne taki zwyczaj jest w Radzie od kilku kadencji i niestety nie zawsze się to udaje. Niemniej jednak zostały przygotowane odpowiednie dokumenty planistyczne, czy pozwolenia budowlane, czy inne, więcej szczegółów podam w punkcie „Sprawy różne". Natomiast jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za tą dobrą współpracę za poparcie, nawet Panu Januszowi muszę podziękować, bo Pan uratował drogę 992, Panie Radny to naprawdę dzięki Pana interwencji udało się nam uratować tę drogę. Mogę tylko podać informacje z dnia dzisiejszego, że Sejmik Województwa Podkarpackiego przyjął zmianę w uchwale budżetowej i przeznaczył dodatkowe środki w kwocie 4 263.719,00 zł., na zwiększenie budżetu na ten projekt od ronda do ronda. Sądziliśmy, że drugi przetarg może okazać się korzystniejszy, niestety okazał się mniej korzystny i prawdopodobnie nastąpi wkrótce podpisanie umowy i samorząd województwa przystąpi do realizacji tego ważnego odcinka drogowego, bardzo serdecznie dziękuje, za to że radni zdecydowali się w poprzednich latach poprzeć tą inwestycję. Jeżeli nie było by naszej inicjatywy, poparcia nikt w Rzeszowie nie zwróciłby na to uwagi, bo ta droga nie była planowana w programie wieloletnim. Skorzystaliśmy z tej możliwości, że znajdujemy się w obszarze transgranicznym i z tych środków transgranicznych polsko-słowackich z programu trans granicznego Polska-Słowacja uzyskałyśmy blisko 4 min euro na tę inwestycję. A jutro będziemy prowadzić rozmowy na następną drogę, również z tego programu, na drogę 993. To jest bardzo ważna inwestycja, która trochę rozluźni nasze ulice w mieście jeżeli zostanie wykonana wraz z przeprawami mostowymi w Pielgrzymce. Bardzo serdecznie dziękuję za współprace i jeżeli kogokolwiek obraziłem, to przepraszam. Moim zamiarem jest budowanie dobrej współpracy. Absolutnie nie chcę używać żadnych argumentów siłowych, to wobec mnie wiele razy używano argumentów siły. Doświadczyłem tego wiele razy w swoim życiu i nawet zmuszano mnie przez kilka tygodni do sztucznego karmienia, wlewano mi bezpośrednio pokarm do żołądka, nawet takie sytuacje miałem w życiu, nie mówiąc o bardziej brutalnych, gdzie stałem nagi i kilkunastu oficerów, czy strażników próbowało mnie zastraszyć i zaprowadzić na stałe na „salę wymuszeń", czy na salę gdzie mówiąc wulgarnym językiem sprawiano krótko mówiąc „łomot" i w ten sposób uczono pokorności. Niestety miałem na tyle szczęście, że miałem kolegów ze studiów, którzy w tym czasie zajmowali stanowiska w służbie więziennej i w sądownictwie, a niestety moja kariera tak się potoczyła, że znalazłem się za kratami i tej przemocy doznałem bardzo wiele i absolutnie tego nikomu bym nie życzył i chciałbym abyśmy wszyscy razem zgodnie pracowali dla dobra mieszkańców powiatu, bo to jest najważniejsze, żebyśmy osiągnęli cele, żeby ten powiat nie ulegał depopulacji, ale on ulega. Miasto Jasło jest na liście miast zagrożonych utratą funkcji społecznych i gospodarczych. Z tego tytułu może będziemy mieli jakieś korzyści, ponieważ Rząd przygotowuje specjalny program. Prowadzimy rozmowy z Miastem Jasłem i może się nam uda wrzucić właśnie te szkoły CKP, Zespół Szkół Technicznych i Spożywczych, jest szansa uzyskania nawet 100 % dofinansowania, ale niewielka, bo w tym programie na 255 miast do pierwszego etapu przejdzie 50, a na końcowym etapie 15. Jest o co walczyć i Miasto Jasło jest na 9 pozycji tych miast zapóźnionych przed nami jest Przemyśl, Sanok, a statystycznie wypada, ze jedno dofinansowanie na Województwo może się zdarzyć, ale gdy nie będziemy próbować to nie skorzystamy z takiego dofinansowania. Jest ono do maksymalnej kwoty 10 min euro - 40 min zł., więc jeżeli w partnerstwie z Miastem udałoby nam się uzyskać chociaż kilkanaście milionów, to możemy tę infrastrukturę szkolną doprowadzić do zupełnie innej sytuacji. Także czasami po prostu unikam jakiejś dyskusji, żeby nie przeciągać niepotrzebnie pewnych sytuacji, ale bardzo bym prosił o współpracę, wspieranie tych naszych zadań, ważnych celów, które mogą przyczynić się do rozwoju naszego powiatu. Chciałem w imieniu Zarządu zaprosić wszystkich radnych na obiad, Zarząd funduje restauracja w Zimnej Wodzie, ale obiad będzie gorący i myślę, że w miłej atmosferze porozmawiamy sobie jeszcze szczerze i jeżeli kogoś czymkolwiek uraziłem, to bardzo przepraszam, a za udzielenie zaufania i za absolutorium bardzo serdecznie dziękuje.

Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2019 rok. (Druk nr 93.) wraz z Autopoprawką.

Przewodniczący Rady Robert Snoch otworzył dyskusję oraz poprosił Panią Teresę Połeć Skarbnik Powiatu o wprowadzenie.

Głos zabrała Skarbnik Powiatu Jasielskiego Teresa Połeć, która omówiła projekt uchwały Rady Powiatu w Jaśle w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2019 rok wraz z autopoprawką.

Przewodniczący, poprosił o opinię Komisje Stałe.

Przewodniczący Komisji Finansowo - Budżetowej- Jan Czajka - opinia Komisji jest pozytywna z autopoprawką.

Przewodniczący Komisji Społecznej- Stanisław Święch - Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały plus dzisiejsza autopoprawką.

Przewodniczący Komisji Edukacji- Irena Baciak- Komisja wyraziła pozytywną opinię, ale bez autopoprawki.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu- Sławomir Madejczyk-Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w wersji pierwotnej.
Radni nie zabierali głosów w dyskusji, więc Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania nad uchwałą w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2019 rok wraz z Autopoprawką. W głosowaniu brało udział 20 Radnych.

- za podjęciem uchwały głosowało 20 Radnych. Uchwała została podjęta.

Ad. 12. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.( Druk nr 94).
Przewodniczący stwierdził, że nie ma uwag ani zapytań do Zarządu w tym temacie.

Ad.13. Interpelacje.

Radny Janusz Przełącznik- wraca temat stwierdzenia nieważności uchwały Zarządu nr 3/19 i działań członków Zarządu celem naprawienia szkód spowodowanych tym działaniem, po stwierdzeniu nieprawidłowości w tej materii zadałem pytanie na ostatniej sesji otrzymałem w tym wypadku odpowiedz, że nic się złego nie stało, żadnych uchybień nie ma, a dzisiejsza sesja potwierdziła, że te uchybienia są. Musimy w tym momencie popatrzeć tak naprawdę na wszystkie decyzje, które zostały podjęte, nie będę czytał całej interpelacji, bo przypominam, a przede wszystkim odwołuję się do moich pytań i wniosków począwszy od 6 lutego bieżącego roku w tej materii, czyli w odróżnieniu od tego co powiedział Pan Mateusz Lechwar „nie, że nie, bo nie" natomiast starałem się zawsze szukać rozwiązań kompromisowych i najpierw rozmawiać i artykułować te głosy tu na posiedzeniu Rady, a nie ewentualnie mówić, że jestem przeciwny poszczególnym rzeczą, natomiast chciałbym zwrócić jeszcze uwagę na jedną rzecz dość istotną w tej materii, że 23 maja tak jak powiedziałem złożyłem kolejne zapytanie, ale wrócę do pierwszego zapytania mojego z 11 marca i odpowiedzi udzielonej przez Pana Starostę i chciałbym aby w tym momencie zainteresowani zobaczyli na stronę internetowa zresztą o tym informowałem Pana Wojewodę w jaki sposób są te odpowiedzi zamieszczane. W mojej interpelacji drukuję tą drugą stronę nie zamieszczoną, a tam właśnie były istotne kwestie związane o podstawie prawnej o ilości dodatkowych świadczeń udzielanych przez Pana Michała Burbelkę, ale to jest tyle tytułem wstępu warto zobaczyć na stronie internetowej nie ma, czyli każde zapytanie, wniosek jest do odtworzenia w tym równie odpowiedz Pana Starosty, ale chciałbym przejść do meritum sprawy czyli:

Radny Janusz Przełącznik złożył interpelację o treści:

Dotyczy: działań członków Zarządu Powiatu w Jaśle celem naprawienia szkód spowodowanych ich działaniem po stwierdzenia nieważności uchwały nr 3/19 Zarządu Powiatu w Jaśle z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie zatrudnienia Pana Michała Burbelki na podstawie umowy o pracę na stanowisku pełniącego obowiązki Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. 6 lutego br. zwróciłem się do Starosty z wnioskiem o wyjaśnienie „zatrudnienia Pana Michała Burbelki na podstawie umowy o pracę na stanowisku pełniącego obowiązki Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle", w tym o podanie podstawy prawnej takiego zatrudnienia. W dniu 5 marca 2019 r. odebrałem odpowiedź na mój wniosek (pismo z dnia 1 marca 2019 r. znak: BR.0003.18.2019), jednak udzielona odpowiedź nie wyjaśniła istoty problemu. Kserokopia odpowiedzi w załączeniu. Niezrażony tą odpowiedzią, w dniu

11 marca 2019 r., podczas VIII sesji Rady Powiatu w Jaśle konsekwentnie złożyłem zapytanie w tej sprawie, wiedząc, że treść zapytania i udzielona odpowiedź będą zamieszczone na stronie internetowej Powiatu. Zapytanie i udzielona odpowiedź faktycznie zostały zamieszczone na stronie i są dostępne pod pozycją nr 12. Poniżej link do strony: https://www.powiat.jaslo.pl/wladze/rada-powiatu/interpelacje-radnych. Sprawa nabrała tempa. 14 marca 2019 r. Starosta Jasielski przesłał Wojewodzie Podkarpackiemu przedmiotową uchwałę i złożył wyjaśnienia dotyczące jej podjęcia. Analiza otrzymanych dokumentów przez Wojewodę Podkarpackiego spowodowała wszczęcie postępowania nadzorczego zakończonego rozstrzygnięciem nadzorczym P-II.4131.2.142.2019 z dnia

15 kwietnia 2019 r. stwierdzającym nieważność przedmiotowej uchwały Zarządu Powiatu w Jaśle. Kserokopia rozstrzygnięcia w załączeniu.
Wiedząc, że stwierdzenie nieważności uchwały wymazuje ją z obrotu prawnego ex tunc, tzn. od samego początku - od daty jej wejścia w życie, rodzi problem skuteczności aktów prawnych podjętych na podstawie tej uchwały oraz naprawienia szkód (w pełnym zakresie, obejmującym zarówno szkodę rzeczywistą, jak i utracony zysk) wyrządzonych wskutek jej wejścia w życie, w dniu 23 maja br. złożyłem kolejne zapytanie do Starosty Jasielskiego prosząc o udzielenie odpowiedzi na 2 kolejne pytania:

1)czy Starosta Jasielski jako zwierzchnik kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych lub Zarząd Powiatu w Jaśle zlecił audyt wewnętrzny w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle po stwierdzeniu nieważności uchwały nr 3/19? Jeżeli tak, to proszę o udzielenie odpowiedzi kiedy to nastąpiło, jaki był zakres audytu, czy już został zakończony i zostały sformułowane wnioski lub zalecenia. Jeżeli nie, to proszę 0uzasadnienie odmowy podjęcia takich czynności. Do odpowiedzi proszę dołączyć kserokopie dokumentów (decyzje, uchwały, zarządzenia itp.) dotyczące zlecenia audytu.

2)jakie działania zostały podjęte przez członków Zarządu Powiatu w Jaśle, którzy w dniu 18 stycznia 2019 r. uczestniczyli w posiedzeniu Zarządu Powiatu w Jaśle 1podjęli zakwestionowaną przez Wojewodę Podkarpackiego uchwałę celem naprawienia szkód spowodowanych ich działaniem?

3 czerwca 2019 r. Starosta Jasielski udzielił odpowiedzi na zadane pytania, z której dla postronnego obserwatora, jasno wynika, że wszystko jest w porządku, że Zarząd Powiatu działając niezgodnie z prawem nic złego nie zrobił, nie doszło do żadnych nieprawidłowości.

Zapytanie i udzielona odpowiedź zostały zamieszczone na stronie internetowej i są dostępne pod pozycją nr 16. Poniżej link do strony:
https ://www.po wiat.j aslo .pl/wladze/rada-powiatu/interpelacj e-radnych.

To tak w skrócie, tytułem wstępu, przypomnienie i przybliżenie działań organu wykonawczego naszego samorządu, który wykonuje uchwały rady powiatu i zadnia powiatu określone przepisami prawa (art. 32 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym).

W zapytaniu z dnia 23 maja 2019 r. starłem się w sposób jasny i prosty przedstawić instytucję stwierdzenia nieważności uchwały ilustrując bardzo trafnym przykładem nagrania na taśmie magnetofonowej - cyt.. „Uchylenie można porównać do zaprzestania nagrywania bez kasowania tego, co już na taśmie nagrano, natomiast unieważnienie uchwały - do całkowitego wymazania nagrania. Taśma pozostaje wówczas w takim stanie, jakby nigdy nie została zapisana."

Chyba jednak nie zostałem dobrze zrozumiany, bo w świadome wprowadzanie w błąd radnego i opinii publicznej, po złożeniu roty ślubowania, przyzwoitość każe mi nie wierzyć. A może jednak? Bo jak rozumieć brak odpowiedzi na zadane wprost pytania, czy powód braku zamieszczenia pełnej odpowiedzi Starosty Jasielskiego z dnia 11 marca 2019 r.? Brak drugiej strony, którą w całości tu skopiowałem.

Zarząd Powiatu w Jaśle uznał, że kwalifikacje Pana Michała Burbelki oraz dotychczasowe zarządzanie Szpitalem uzasadniają powierzenie mu obowiązków Dyrektora Szpitala na okres przejściowy.

Ad 4

Na podstawie jakich uprawnień, upoważnień, prerogatyw itp. Zarząd Powiatu w Jaśle zatrudnił Pana Michała Burbelkę na podstawie umowy o pracę na stanowisku pełniącego obowiązki Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle?

Skoro Zarząd Powiatu jest właściwy do nawiązania stosunku pracy lub zawarcia innej umowy z kandydatem wybranym w drodze konkursu na stanowisko dyrektora szpitala, to jest też właściwy do powierzenia obowiązków dyrektora na okres przejściowy do czasu wyłonienia dyrektora w drodze konkursu, w celu zapewniania ciągłości zarządzania szpitalem.

Czy w zawartej umowie o pracę na stanowisku pełniącego obowiązki dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle , przez okres 6-ciu miesięcy do dnia 21 lipca 2019 r. Zarząd Powiatu w Jaśle wyraził zgodę na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz Szpitala Specjalistycznego w Jaśle lub innych podmiotów leczniczych przez Pana Michała Burbelkę i na jakich warunkach, tym finansowych?

W drodze porozumienia zmieniającego, w dniu 28 stycznia 2019 r., dokonano zmiany umowy o pracę Pana Michała Burbelki w części dotyczącej innych warunków zatrudnienia. Zarząd Powiatu w Jaśle wyraził zgodę na udzielanie przez niego świadczeń zdrowotnych w Dziale Pomocy Doraźnej, Szpitalnym Oddziale Ratunkowym wraz z Izbą Przyjęć, Oddziale Ortopedii, Traumatologii, Mikrochirurgii i Chirurgii Ręki, Nocnej i świątecznej opiece w zakresie POZ oraz Poradni Ortopedyczno- Traumatologicznej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle w wymiarze maksymalnie 7 godzin 35 minut tygodniowo, zgodnie z obowiązującym w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle harmonogramem dyżurów medycznych oraz świadczeń zdrowotnych oraz harmonogramem pracy Poradni Ortopedyczno-Traumatologicznej, na dany miesiąc. Ponadto Zarząd Powiatu w Jaśle wyraził zgodę na pełnienie prze niego dyżurów medycznych w Dziale Pomocy Doraźnej Szpitalnym Oddziale Ratunkowym wraz z Izbą Przyjęć, Oddziale Ortopedii, Traumatologii, Mikrochirurgii i Chirurgii Ręki, oraz Nocnej i świątecznej opiece w zakresie POZ Szpitala Specjalistycznego w Jaśle w łącznej liczbie nieprzekraczającej 2 dyżurów w miesiącu, zgodnie z obowiązującym w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle harmonogramem dyżurów medycznych oraz świadczeń zdrowotnych, na dany miesiąc. Zgoda na pełnienie dyżurów medycznych, nie obejmuje dyżurów realizowanych w ramach pozostawania w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych. Z tytułu udzielania świadczeń zdrowotnych Dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Jaśle nie otrzymuje dodatkowego wynagrodzenia, są one finansowane w ramach miesięcznego wynagrodzenia Dyrektora ustalonego w umowie o pracę. Natomiast do wynagrodzenia za pracę w ramach pełnienia dyżuru medycznego stosuje się odpowiednio przepisy art. 151 ' S 1-3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, którego wyliczenia dokonują służby finansowe Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.

Kto i w jaki sposób sprawuje nadzór nad udzielaniem dodatkowo płatnych świadczeń zdrowotnych przez pełniącego obowiązki dyrektora?
Nadzór nad pracą Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle sprawuje Zarząd Powiatu w Jaśle. Kontrolę nad ilością i terminem udzielaniem świadczeń i pełnienia dyżurów medycznych przez Pana."

Ale przejdźmy do meritum sprawy czyli działań członków Zarządu Powiatu w Jaśle celem naprawienia szkód spowodowanych ich działaniem po stwierdzenia nieważności uchwały nr 3/19 Zarządu Powiatu w Jaśle z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie zatrudnienia Pana Michała Burbelki na podstawie umowy o pracę na stanowisku pełniącego obowiązki Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.

Powtórzę że, stwierdzenie nieważności uchwały wymazuje ją z obrotu prawnego ex tunc, tzn. od samego początku — od daty jej wejścia w życie, rodzi problem skuteczności aktów prawnych podjętych na podstawie tej uchwały oraz naprawienia szkód (w pełnym zakresie, obejmującym zarówno szkodę rzeczywistą, jak i utracony zysk) wyrządzonych wskutek jej wejścia w życie.

Jak stwierdzenie nieważności uchwały nr 3/19 Zarządu Powiatu w Jaśle z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie zatrudnienia Pana Michała Burbelki na podstawie umowy o pracę na stanowisku pełniącego obowiązki Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle rozumieć w odniesieniu do naszych jasielskich realiów?

W Statucie Szpitala w 12 ust. 3 czytamy: „3. Podczas nieobecności Dyrektora Szpitalem kieruje w kolejności:

1)Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa,

2)Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Ekonomicznych."

Od 22 stycznia 2019 r. do 9 kwietnia 2019 r. w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle zatrudnionych było, na podstawie umowy o pracę, dwóch zastępców dyrektora Szpitala, którzy za swoją pracę otrzymywali wynagrodzenie stosowne do pełnionej fUnkcji i wykonywanej pracy i którzy w świetle statutowych uregulowań mogli kierować Szpitalem pod nieobecność Dyrektora. W tym okresie tj. od 22 stycznia br. do 9 kwietnia br. (informacja uzupełniająca Starosty Jasielskiego z dnia 30 maja 2019 r.) p. Michał Burbelka mógł ewentualnie udzielać świadczeń zdrowotnych, w tym pełnić dyżury w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle po ponownym zatrudnieniu przez Szpital, a nie Zarząd Powiatu w Jaśle (!), na stanowisku młodszego lekarza (ostatni angaż) lub innym zgodnym z aktualnym taryfikatorem (regulaminem wynagradzania) obowiązującym etatowych pracowników Szpitala. Wysokość wynagrodzenia dla etatowego lekarza zatrudnionego w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle na stanowisku młodszego lekarza to kwota od 3.000,00 zł - 4.060,00 zł (brutto) i kwota wynagrodzenia stanowi podstawę do wyliczenia przysługującego wynagrodzenia przy zastosowaniu przepisów art. 151' 1-3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, z uwzględnieniem aktualnych decyzji ustawowych związanych ze zwiększonymi nakładami na służbę zdrowia - kwota wynagrodzeń zasadniczych lekarzy specjalistów zatrudnionych na podstawie umowy o pracę może zostać podwyższona do poziomu 6.750,00 zł (brutto). Jednak aby dostać takie pieniądze, lekarze muszą zobowiązać się do niewykonywania tożsamych świadczeń medycznych finansowanych ze środków publicznych w innym podmiocie niż główne miejsce zatrudnienia.

Zakładam, że zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy lekarza Michała Burbelki znajduje merytoryczne uzasadnienie i wynika z potrzeb organizacyjnych Szpitala. Nie ulega wątpliwości, że przedstawione kwoty wynagrodzenia młodszego lekarza czy lekarza specjalisty zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy znacznie się różnią od wynagrodzenia ustalonego przez Zarząd Powiatu uchwałą nr 3/19 w wysokości 13.369,95 zł. (słownie: trzynaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych i 95/100) - 1 ust. 2 uchwały nr 3/19 Zarządu Powiatu w Jaśle.

Reasumując, w wyniku podjętych niezgodnych z prawem decyzji Zarządu Powiatu w Jaśle związanych z zatrudnieniem Pana Michała Burbelki na podstawie umowy o pracę na stanowisku pełniącego obowiązki Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle od 22 stycznia br. do 9 kwietnia br., Szpital Specjalistyczny w Jaśle został narażony co najmniej na dodatkowe, nieuzasadnione wydatki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych przez lekarza Michała Burbelkę zatrudnionego na etacie p.o. dyrektora. Aby ustalić wysokość dodatkowych, nieuzasadnionych wydatków związanych z zatrudnieniem p. Michała Burbelki na podstawie umowy o pracę na stanowisku pełniącego obowiązki Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania i przekazanie informacji i materiałów, o które w niniejszej interpelacji wnioskuję.

1.Czy Pan Starosta Jasielski, jako zwierzchnik kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych, poinformował p. Michała Burbelkę o wszczętym przez Wojewodę Podkarpackiego w dniu 14 marca 2019 r. postępowaniu nadzorczym? Jeżeli tak to proszę do odpowiedzi dołączyć stosowne kopie dokumentów potwierdzających fakt przekazania tej informacji.

2.W jakiej wysokości Szpital Specjalistyczny w Jaśle wypłacił wynagrodzenie (brutto) p. Michałowi Burbelce za okres od 22 stycznia 2019 r. do 9 kwietnia 2019 r.,

w tym z tytułu pełnienia dyżurów medycznych i ile wyniosły wydatki Szpitala z tytułu pochodnych od tego wynagrodzenia ?

3.Czy w okresie od 22 stycznia 2019 r. do 9 kwietnia 2019 r. Starosta Jasielski udzielił p. Michałowi Burbelce urlopu wypoczynkowego? Jeżeli tak, to w jakim wymiarze i ile wyniosło wynagrodzenie z tego tytułu ?

4.Czy w okresie od 22 stycznia 2019 r. do 9 kwietnia 2019 r. p. Michał Burbelka przebywał na wyjazdach służbowych? Jeżeli tak, to ile wyniosło wynagrodzenie z tego tytułu ?

5.Jak wyglądała struktura zatrudnienia lekarzy wg stanu na dzień 18 stycznia 2019 r. i 19 kwietnia 2019 r. w zakładach leczniczych Szpitala Specjalistycznego w Jaśle:

a)Dział Pomocy Doraźnej,

b)Szpitalny Oddział Ratunkowy wraz z Izbą Przyjęć,

c)Oddział Ortopedii, Traumatologii, Mikrochirurgii i Chirurgii Ręki,

d)Poradnia Ortopedyczno-Traumatologiczna, e)Nocna i Świąteczna opieka w zakresie POZ.

W odpowiedzi, dla każdej jednostki oddzielnie, proszę podać liczbę zatrudnionych lekarzy na podstawie umowy o pracę, ich wymiar czasu pracy, posiadaną specjalizację oraz ilość lekarzy kontraktowych (zawarte umowy cywilno-prawne), ich wymiar czasu pracy i specjalizację.

6. Na jaką płacę zasadniczą mógłby liczyć zatrudniony na podstawie umowy o pracę lekarz Michał Burbelka? W odpowiedzi proszę powołać się na konkretne przepisy wynikające z obowiązujących w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle unormowań w tym zakresie.

Aby wykluczyć inne kwestie związane ze stwierdzeniem nieważności uchwały Zarządu Powiatu w Jaśle nr 3/19 Zarządu Powiatu w Jaśle z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie zatrudnienia Pana Michała Burbelki na podstawie umowy o pracę na stanowisku pełniącego

obowiązki Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle proszę o przekazanie następujących informacji i materiałów dotyczących okresu od 22 stycznia 2019 r. do 9 kwietnia 2019 r.:
1)zestawienie zawartych przez p.o. Dyrektora Szpitala umów, porozumień - data zawarcia umowy lub porozumienia, kontrahent, przedmiot umowy lub porozumienia, wartość umowy lub porozumienia,

2)zestawienie rozwiązanych przez p.o. Dyrektora Szpitala umów - data rozwiązania umowy, kontrahent, przedmiot umowy, przyczyna rozwiązania umowy, wartość umowy,

3)zestawienie zawartych przez p.o. Dyrektora Szpitala umów o pracę oraz zmian umów o pracę - data zawarcia umowy lub zmiany umowy, wymiar czasu pracy, okres zatrudnienia, stanowisko, przyczyna zawarcia lub zmiany umowy,

4)zestawienie rozwiązanych przez p.o. Dyrektora Szpitala umów o pracę - data rozwiązania umowy, wymiar czasu pracy, stanowisko, przyczyna rozwiązania umowy,

5)zestawienie wszczętych przez p.o. Dyrektora Szpitala sporów sądowych - data pozwu, kontrahent, przedmiot pozwu, wartość sporu,

6)kopię złożonych oświadczeń dla biegłego rewidenta, który przeprowadzał badanie sprawozdań finansowych Szpitala za 2018 rok.

Niezależnie od materiałów, o których mowa wyżej, proszę Pana Starostę o przekazanie kopii audytu, o którym Pan pisze w swojej odpowiedzi. Do audytu proszę dołączyć kserokopie dokumentów (decyzje, uchwały, zarządzenia itp.) dotyczących zlecenia powyższego audytu. Podpis radnego: Z poważaniem Janusz Przetacznik.

Radny Janusz Przetacznik - o co wcześniej prosiłem, a audytorzy, żadnych błędów przypominam nie wyłapali, a między innymi pytałem również o sprawozdanie finansowe szpitala.

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE (P-l 1.4131.2.142.2019)

Na podstawie art. 76 ust. I i 2 oraz art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) i art. 49 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.)

STWIERDZAM NIEWAŻNOŚĆ Uchwały Nr 3/19 Zarządu Powiatu w Jaśle z dnia 18 stycznia

2019 r. w sprawie zatrudnienia Pana Michała Burbelki na podstawie umowy o pracę na stanowisku pełniącego obowiązki Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.

UZASADNIENIE

Zarząd Powiatu w Jaśle w dniu 18 stycznia 2019 r. podjął uchwałę Nr 3/19 w sprawie zatrudnienia Pana Michała Burbelki na podstawie umowy o pracę na stanowisku pełniącego obowiązki Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.

Uchwałę powyższą doręczono organowi nadzoru w dniu 14 marca 2019 r. wraz z wyjaśnieniami Starosty Jasielskiego. Organ dokonując analizy przedmiotowej uchwały w odniesieniu do zapisów ustawy o działalności leczniczej i stanowiska judykatury wszczął postępowanie nadzorcze zmierzające do stwierdzenia nieważności przedmiotowej uchwały. W wyjaśnieniach Starosty Jasielskiego wskazano, że podjęcie w/w uchwały miało na celu zapewnienie ciągłości zarządzania Szpitalem Specjalistycznym w Jaśle przez osobę mającą odpowiednie kwalifikacje z uwagi na upływ kadencji dotychczasowego dyrektora co nastąpiło 21 stycznia 2019 r. Jednocześnie w w/w piśmie przyznano, że obsadzenie stanowiska dyrektora szpitala wymaga przeprowadzenia postępowania konkursowego a rozpoczęcie procedury konkursowej jest możliwe dopiero po upływie kadencji poprzedniego dyrektora. Powierzając obowiązki dyrektora na czas trwania konkursowego, które może objąć okres 6 miesięcy, a podejmując uchwałę wskazaną na wstępie zarząd kierował się względami gospodarności i celowości.

Organ nadzoru analizując zapisy ustawy o działalności leczniczej, w szczególności art.49 skonstatował, że brak jest podstaw prawnych do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na stanowisku pełniącego obowiązki dyrektora szpitala określonej osoby.

Organ nadzoru wnikliwie przeanalizował przedmiotową uchwałę Zarządu Powiatu w Jaśle z dnia 18 stycznia 2019 r. i ustalił co następuje:
Uchwała nie zawiera w swej treści podstawy prawnej bowiem nie przywołano w niej żadnych przepisów zarówno ustawy ustrojowej ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, jak i ustawy merytorycznej tj. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Uchwałę podjęto w dniu 18 stycznia 2019 r., podczas gdy kadencja dyrektora upływała 21 stycznia 2019 r. W tytule, jak i treści S 1, wskazano, że zatrudnia się Pana Michała Burbelkę na podstawie umowy o pracę na stanowisku pełniącego obowiązki Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. WSI ust. 1 uchwały wskazano, że „ w związku z upływem okresu obowiązywania umowy o pracę zawartej z Dyrektorem Szpitala Specjalistycznego w Jaśle" „do czasu rozstrzygnięcia konkursu na to stanowisko" „zatrudnia się . ...na okres 6 miesięcy od dnia 22 stycznia 2019 r. do 21 lipca 2019 r.", podczas gdy w dniu podjęcia uchwały okres zatrudnienia dyrektora jeszcze nie upłynął, a ponadto w szpitalu (zgodnie z jego statutem) nie ma stanowiska „pełniący obowiązki dyrektora szpitala". Dodatkowo wskazać należy, że istnieje wewnętrzna sprzeczność w tej części uchwały bo czas rozstrzygnięcia konkursu może być krótszy niż 6 miesięcy więc z jednej strony organ zatrudniający wskazuje zdarzenie przyszłe kończące czas trwania umowy pracę a jednocześnie określa czas jej trwania ilością miesięcy i wskazaniem konkretnych dat obowiązywania umowy.

Organ nadzoru ustalił również, że zgodnie z obowiązującym statutem Szpitala Specjalistycznego w Jaśle (opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego w 2018 r. poz. 116 ) S 12 ust. 1 lit. a jednostką tą zarządza i kieruje Dyrektor. W myśl S 12 ust. 3 statutu podczas nieobecności Dyrektora Szpitalem kieruje w kolejności: 1/ Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa, 2/ Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Ekonomicznych ". Oba te stanowiska w czasie gdy podejmowano przedmiotową uchwałę były nadal są obsadzone.

W ocenie organu nadzoru przedmiotowa uchwała została podjęta bez podstawy prawnej. W ustawie o działalności leczniczej, oprócz art.49 ust. 4, brak jest przepisów dopuszczających powierzenie pełnienia obowiązków kierownika podmiotu leczniczego osobie niewybranej w drodze postępowania konkursowego. Powierzenie takie będzie miało jedynie miejsce w sytuacji faktycznego zastępowania dyrektora przez jego zastępcę w ramach posiadanych kompetencji oraz w trybie wskazanym przez art. 42 S 4 Kodeksu pracy tj. w ramach powierzenia pracownikowi ( a więc osobie zatrudnionej już w szpitalu w chwili takiego powierzenia) innej pracy niż określona w umowie o pracę na czas nieprzekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym, jeżeli nie powoduje to obniżenia wynagrodzenia tego pracownika i odpowiada kwalifikacjom pracownika. Każde inne działanie właściwego organu nie jest podjęte na podstawie wynikającej z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Skoro w statucie Szpitala przewidziano, że Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa w pierwszej kolejności kieruje Szpitalem podczas nieobecności Dyrektora i stanowisko to jest obsadzone to działanie objęte przedmiotową uchwałą nie znajduje podstawy prawnej ani faktycznej.

Judykatura przedmiotu wielokrotnie w swoich rozstrzygnięciach wskazuje na brak możliwości powierzenia obowiązków kierownika podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą, bowiem w ustawie o działalności leczniczej nie ma przepisu przyznającego expressis verbis takie upoważnienie jakiemukolwiek organowi ( wyroki: WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 07.10.2015 r. sygn.. akt II SA/Go 466/15, WSA w Kielcach z dnia 17.12.2015 r. sygn.. akt II SA/Ke 974/15, Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 23.06.2016 r. sygn.. akt 11 OSK 1272/16 i z dnia 27.06.2017 r. sygn.. akt 11 OSK1200/17). W tej sytuacji działanie organów jednostek samorządu terytorialnego w przedmiocie powierzenia pełnienia obowiązków kierownika podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą jest pozbawione podstaw prawnych. Działanie organów bez podstawy prawnej jest traktowane jako rażące naruszenie prawa i stąd akty prawne ( uchwały i O zarządzenia) podjęte w taki sposób podlegają stwierdzeniu nieważności przez organ nadzoru. Organ nadzoru bada bowiem podejmowane przez organy samorządu terytorialnego uchwały i zarządzenia pod kątem zgodności z prawem jako jedynym kryterium oceny.

W przedmiotowej sprawie organ nadzoru uznał, że uchwała wskazana na wstępie została podjęta bez podstawy prawnej albowiem z żadnego przepisu ustawy o działalności leczniczej lub innego aktu prawnego nie można wyprowadzić upoważnienia do "dania uchwały w przedmiocie powierzenia pełnienia obowiązków kierownika podmiotu leczniczego a tym samym zatrudnienia określonej osoby na stanowisku pełniącego obowiązki takiego kierownika. Dodatkowo wskazać należy, że w/w uchwała narusza dyspozycję art.49 ustawy 0działalności leczniczej bowiem nie mieści się w spektrum dyspozycyjnym tego przepisu. Działanie bez umocowania ustawowego lub z przekroczeniem dyspozycji ustawowej stanowi rażące naruszenie prawa. W tym miejscu należy powołać się na zasadę praworządności wynikającą z art. 7 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja RP (Dz.U. Nr 78, poz.483 ze zm.), wg której organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Nie ulega wątpliwości, że organem takim jest zarząd powiatu, a zatem wszelkie jej działania muszą znaleźć oparcie w konkretnych regulacjach prawnych, przyznających jej określone kompetencje, których organ wykonawczy winien się ściśle trzymać. Oznacza to, że każde działanie zarządu powiatu musi mieć konkretną podstawę prawną upoważniającą ją do tego, czyli upoważnienie, którego granic nie może przekraczać Działanie organu władzy bez "raźnej podstawy prawnej bądź też z przekroczeniem wyrażonego w niej umocowania do dokonania określonych czynności nie może być uznane za legalne. W funkcjonowaniu organu jednostki samorządu terytorialnego jako organu władzy publicznej niewystarczającym jest więc poprzestanie na stwierdzeniu, że dozwolone jest to co nie jest zakazane, lecz należy stosować regułę, iż dozwolone jest tylko to, co prawo wyraźnie przewiduje (wyrok WSA w Gdańsku z 17.11.2013 r. 111 SA/Gd 583/13).

Reasumując uchwała Nr 3/19 Zarządu Powiatu w Jaśle z dnia 18 stycznia 2019 r. i nie znajduje oparcia w przepisach powszechnie obowiązujących naruszając jednocześnie art. 49 ustawy o działalności leczniczej i wobec tego stanowi rażące naruszenie prawa. Wobec powyższego dane rozstrzygnięcia nadzorczego stwierdzającego nieważność przedmiotowej uchwały jest konieczne i uzasadnione.

Na rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie ul Kraszewskiego 4 A za pośrednictwem Wojewody Podkarpackiego w terminie 30 dnia od daty jego otrzymania.

Ad. 14. Wnioski i zapytania radnych.

Radny Franciszek Miśkowicz - Panie Przewodniczący, bo widzę, że jest Pan bardzo zajęty, chciałem Panu podziękować za udzielenie mi głosu, do którego się zgłosiłem wcześniej 1szybkie zamknięcie dyskusji, chciałem tylko dwa zdania, ale jak Pan uważa, że tak ma wyglądać praca Rady i szybko się odbiera głos w związku z tym Panu dziękuję. Na przyszłość, może zaraz po przyjęciu porządku obrad sesji, złożyć następny wniosek o zamknięcie wszelkiej dyskusji i to będzie w porządku. Natomiast ja chciałem zabrać tylko głos w kwestii wypowiedzi Mateusza Lechwara, a ponieważ go nie ma to już nie jest aktualne, dotyczyło to mojej pracy jako członka Komisji Rewizyjnej.

Ad. 15. Sprawy różne.

Wiceprzewodnicząca Anna Nigborowicz - chcę skierować słowa podziękowania do Pana Starosty, ponieważ w czerwcu w szkole podstawowej w Święcanach, gościła grupa młodzieży z pięciu państw europejskich i Pan Starosta wyraził chęć przyjęcia tej grupy tutaj właśnie w Starostwie za co bardzo dziękuję. Młodzież była bardzo zadowolona, po tym spotkaniu byli wręcz zauroczeni, a zwłaszcza takim indywidualnym podejściem Pana Starosty do każdego uczestnika. Oczywiście ta grupa przebywała tydzień w szkole podstawowej w Święcanach w ramach projektu ERASMUS, a zarazem na pewno była to duża promocja naszego powiatu, ponieważ Pan Starosta zapoznał ich z historią, charakterem powiatu jasielskiego, także serdecznie dziękuję Panie Starosto.

Starosta Jasielski Adam Pawluś - nie wiem, czy zasłużyłem na te pochwały, ale bardzo serdecznie dziękuję, to była rzeczywiście taka rozmowa z młodymi ludźmi, przedstawiłem im trochę historię powiatu, trochę geografii, nie mogłem się tylko z Turkami dogadać, ponieważ zapomniałem języka niemieckiego, a oni go używają, ale z pozostałymi rzeczywiście rozmowa była taka bezpośrednia. Chciałem jeszcze poinformować Wysoką Radę, że rzeczywiście na świetliki na CKP-ie zgłosiła się firma, przedstawiła ofertę, tylko jedna firma była, tak się czasami zdarza. Nie ma Pana Radnego Buby, że nie zawsze te przetargi możemy rozstrzygnąć i jakieś inwestycje i zadania wykonać. Mam nadzieję, że firma „DOM-GAZ" z Częstochowy, nie wycofa się, zaoferowali cenę 374.055.30 zł., poniżej ceny kosztorysowej prawie 70 tys. zł. Mówiłem wcześniej już o tych rozmowach, czy planach jakiegoś wspólnego działania w ramach tego rozwoju lokalnego, w którym jest Miasto Jasło na liście miast dotkniętych kryzysem gospodarczym i utratą funkcji społeczno-gospodarczych, prowadzimy rozmowy jeżeli udałoby się nam, wejść z naszymi szkołami, czy ewentualnie z innymi obiektami do tego programu to są fundusze norweskie m.in. bo również z Lichtensteinu, Luksemburga i Islandii i tam jest możliwość dofinansowania do 100%. To jest smutna wiadomość, że Miasto Jasło jest na tej liście miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze, na niej również jest Krosno może nie na tak wysokiej pozycji, ale jest i również są Gorlice, więc tu jest ważne, żebyśmy wspólne działania podejmowali, żeby tę sytuację i ten trend odwracać, ale to była polityka poprzednich władz stawiania właśnie na wielkie aglomeracje na „wielkie lokomotywy", a skutkiem tego jest wysysanie zwłaszcza młodych ludzi z tych terenów drobnych miast, zresztą ta tendencja wśród rozwijających się państw, czy wysoko rozwiniętych państw stanowi jakąś prawidłowość, to nie tylko u nas, ale ważne żebyśmy walczyli o pewne zmiany zwłaszcza, żebyśmy zabezpieczyli dostępność komunikacyjną dla powiatu jasielskiego, bo jeżeli tego się nie uda zmienić to rzeczywiście powiat zostanie na marginesie. Wspomniałem też wcześniej o tym że jest dodatkowy nabór na infrastrukturę drogową i z naszej inicjatywy, Zarządu organizujemy spotkanie przedstawicieli samorządu dróg podkarpackich i samorządu dróg województwa preszowskiego i również małopolski, celem tego spotkania jest ustalenie lidera, czy przygotowanie wniosku wspólnego do programu transgranicznego Polska - Słowacja. Na naszym terenie jest ważna droga 993 to jest blisko 12 km od granicy z małopolską do Nowego Żmigrodu, trwają prace one się zakończą prawdopodobnie w październiku mamy tutaj szefa rejonu dróg wojewódzkich na dwóch obiektach mostowych w Pielgrzymce to jest konkretnie na rzece Kłopotnicy i na drugim potoku bez nazwy samej Pielgrzymce, więc wykonanie tej nawierzchni jest konieczne, ponieważ odciąży to Miasto Jasło od ruchu tranzytowego, który w tej chwili z konieczności musi przebiegać od strony Nowego Sącza, Gorlic przez Miasto Jasło w stronę przejścia granicznego w Barwinku ta sytuacja się zmieni nie tylko dla tych przejazdów tranzytowych ta droga jest ważna, również dla mieszkańców trzech gmin, albo nawet większej ich ilości mianowicie Dębowca, Osieka, Nowego Żmigrodu. Ta droga nie jest w ogóle ujęta w planie wieloletnim dróg wojewódzkich Województwa Podkarpackiego, Marszałek bardzo przychylnie jest ustosunkowany do tego naszego działania, pozostały pewne oszczędności z innych działań i zostały przesunięte właśnie na ten transport i stąd pojawiły się dodatkowe środki w tym programie transgranicznym i mam nadzieje, że wspólnie ze Słowacją jak i przy współpracy z Małopolską, bo chce ona złożyć bliźniaczy projekt na odcinku od Gorlic do granicy z naszym województwem tam jest część tej drogi w stanie nie poprawionym, więc całość od Gorlic do Dukli będzie już w takim stanie, który pozwoli na przejazd pojazdów o nieograniczonym tonażu. Jest to bardzo ważne zadanie i z tego miejsca chcę podziękować Panu Marszałkowi, Dyrektorowi Piotrowi Miąso, Radnemu Wojciechowi Zającowi, jak również europosłowi Bogdanowi Rzońcy, który się włączył w te działania i również rozmawialiśmy bezpośrednio z ministrem, który w ministerstwie inwestycji Pan Adam Hamryszczak w komitecie sterującym spowodował tą zmianę, która została zaakceptowana przez komisję europejską. Chciałbym również podziękować jeszcze Wysokiej Radzie za przegłosowane zmiany w projekcie budżetu. Byliśmy z Panem Posłem u Wiceministra Zieleniewskiego w ministerstwie Pracy i Rodziny i mam nadzieję, że będzie szansa pozyskać środki na te ważne inwestycje w Domu Pomocy Społecznej mam obiecane, że będą środki na ten kocioł, który kosztuje około 150 tys. zł., więc taki wydatek w budżecie powiatu, byłby konieczny, ten kocioł jest w stanie bardzo złym i musielibyśmy Panie Dyrektorze w ramach awarii szukać jakiegoś szybkiego rozwiązania jeżeli uzyskamy 80 % dofinansowanie do tego kotła jak również do przeciekającego dachu na przewiązce, który zgłosiliśmy również do Wojewody w ramach likwidacji skutków klęsk żywiołowych, również wystąpiliśmy o zwiększenie środków na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej w kwocie 180 tys. zł., chcielibyśmy w ten sposób zabezpieczyć podwyżkę płac w DPS - ie, ponieważ tam Panie pielęgniarki, z działu opiekunek oczekują takich podwyżek zwłaszcza w związku z wejściem przepisów podnoszących najniższe wynagrodzenie. Pracownicy z długoletnim stażem mają wynagrodzenia na poziomie o wiele niższym od tych nowo przyjmowanych i to tworzy też pewną taką niezdrową atmosferę, sytuację pretensji, że ci którzy pracują dłużej muszą uczyć tych nowych pracowników, zarabiają tyle samo co nowoprzyjęci pracownicy, więc mam nadzieję, że to się nam uda rozwiązać. Będziemy się tutaj zwracać również do Wysokiej Rady o to, żeby ewentualnie kwotę, która pozostaje z rezerwy subwencji ogólnej przeznaczyć na sfinansowanie inwestycji na drodze powiatowej pomiędzy klasztorem, a skrzyżowaniem do drogi Jasło- Folusz dokładną kwotę kosztorysową będziemy znać już w niedługim czasie, więc kwota około 375 tys. zł., razy dwa, czyli blisko 700 tys. zł., nie wiem na ile nam wystarczy, niemniej jednak chcielibyśmy wykonać, żeby dojście do klasztoru było bardziej bezpieczne, szerokie pobocza. Nie wiem na dzień dzisiejszy, czy będziemy w stanie sfinansować w ramach tej rezerwy subwencji również chodników, ponieważ muszą one spełniać wymogi techniczne dla drogi powiatowej i pas tej drogi musi być min. na 6 m, więc będzie trudno chyba zmieścić tą szerokość, natomiast zobaczymy jak projektant wykona zadanie, nie jest ono wielkie więc w niedługim czasie będziemy mieli już pełną informację. Również chcę poinformować Wysoką Radę, że droga przez Magurski Park od Krempnej do Ożennej ma szansę na realizację, jest to przygotowane pod remont rozmawiałem bezpośrednio z ministrem Zielińskim, powiedział, że jeżeli przeznaczył te środki w ubiegłym roku to również w tym roku przeznaczy i mam nadzieję, że remont tej drogi zostanie wykonany. Chcemy wykonać tylko naprawę nawierzchni bez rowów to i tak będzie potężna kwota. Kwota wnioskowanej dotacji to jest niecałe 7 min o ile dobrze pamiętam 6 600.000,00 zł., więc tu również będziemy musieli zwiększyć budżet na to zadanie w postaci środków na udział własny w wysokości co najmniej 20 %. Chcielibyśmy aby w jak najszybszym czasie przystąpić do realizacji tego zadania, ale czekamy na stosowne dokumenty ponieważ w ubiegłym roku tą promesę otrzymaliśmy bardzo późno i wykonanie tego zadania było ze względów technicznych nie możliwe, więc jeżeli są jakieś jeszcze pytania, uwagi to bardzo proszę.

Radny Jan Urban- żeby już uspokoić emocję, ilekroć będzie używane słowo, że „siła argumentów", czy „argument siły" to jest zawsze proszę Państwa w ujęciu metaforycznym. Przypomnę, że metafora to inaczej przenośnia, językowy środek stylistyczny, w którym obce znaczeniowo są wyrazy ze sobą połączone proszę Państwa i żebyśmy już wreszcie mogli spokojnie powiedzieć, że wyrazy są składniowo zestawione tworząc związek frazeologiczny 0innym znaczeniu niż dosłowny sens wyrazów. Przykładem tego jest, że jeżeli ja powiem 1Pan Starosta powie, że sobie coś „od ust odjął", żeby można było zrobić na drodze takiej, czy innej tak samo jak się Pan Starosta dzieli z nami wiadomością, to on się nie dzieli wiadomością, więc to jest używane jako metafora i bardzo proszę, żebyśmy się nie burzyli w sytuacji takiej, że ktoś mówi, że „argument siły" to mu się siła kojarzy z siłą fizyczną, to jest w formie metafory. Zawsze trzeba wziąć definicję, żebyśmy myśleli spokojnie, bo jeżeli „kamień z serca spadnie" to nie znaczy, że to jest takie zdarzenie. I druga sprawa na tej sali mój kolega, z którym jestem najdłużej radnym, zarzucił mi kłamstwo, boleje nad tym faktem i jeżeli Jan zarzuciłeś mi kłamstwo, jeżeli mi tego nie udowodnisz szanuje cię. Wiem, że człowiek się zmienia jak krawat ubierze, ale bardzo cię proszę, jeżeli udowodnisz mi, w którym momencie było kłamstwo to ja przyjmę to do wiadomości, a w innym przypadku w ramach obrony własnego, po prostu, dobrego imienia jeżeli muszę o siebie zadbać Janku będę musiał skierować to na inne tory. Zarzuciłeś mi kłamstwo czym mnie bardzo ubodłeś Jasiu, bo wiesz doskonale, że szanuje cię, bo znamy się bardzo długo, więc od razu uprzedzam tutaj jasno i wyraźnie.

Radny Janusz Przetacznik- chciałbym w dwóch sprawach. Pierwsza sprawa dotyczy kwestii związanej z głosowaniem, między innymi to dotknęło osobiście Adama Pawlusia, Chciałbym abyśmy stosowali zasadę, którą proponowałem między innymi w zmianach statutu, abyśmy urządzenia elektroniczne traktowali posiłkowo, zgodnie z statutem głosujemy przez podniesienie ręki „za", „przeciw" i „wstrzymuję się" elektronika ma nam pomagać w sprawnym liczeniu głosów, natomiast nie jest naszym wymogiem statutowym i stąd w tym momencie to na co zwrócił uwagę Pan radny Adam Pawluś, akurat jego to dotknęło. Nie robimy sprawdzenia, a powinniśmy sprawdzać, czy dobre działają urządzenia elektroniczne wspomagające ustalenie wyników głosowania. Tak robi się w sejmie, w innych radach może wróćmy do tego zwyczaju, że po logowaniu każdy z nas może akurat zrobić taki test. Poza tym wróćmy do statutu, albo go zmieńmy, że głosujemy tylko i wyłącznie przez głosowanie elektroniczne, ale to nie jest rozwiązanie. Naszą zasadą powinno być następujące głosowanie jawne, które odbywa się przez podniesienie ręki i przyciśnięcie przycisku, to jest jak gdyby normalna rzecz. Druga kwestia jest związana, jeżeli już mówimy „ad vocem" i mamy taką funkcję i Pan Przewodniczący dyryguje kwestiami udzielania głosu, bardzo bym prosił o włączenie tej, funkcji, gdyż tak naprawdę ta funkcja wydaje mi się, że nie funkcjonuję i pomimo zaświecenia, trudno zobaczyć na tablicy, że dany radny zamierza brać udział w dyskusji bądź nie i teraz co prawda nie ma już Pana Radnego Mateusza Lechwara, natomiast chciałbym zwrócić się do wszystkich radnych aby ewentualnie, którzy mnie znają i pamiętają, bądź w tej kadencji zaczynają ze mną współpracę, proszę mi wskazać choć jedno posiedzenie Rady lub głosowanie, że głosowałem lub mówiłem „nie, bo nie" zawsze przedstawiałem argumenty, motywowałem swoje postępowanie, czy głosowanie, zawsze służyłem radą i pomocą, natomiast pod jednym warunkiem, że ktoś chciał z tej pomocy i rady, czy podpowiedzi chciał skorzystać.

Radny Jan Muzyka - Panie kolego Janku, jeżeli chcemy odsłuchajmy ten fragment mojej wypowiedzi, nigdy bym sobie nie pozwolił na to, żeby cię nazwać kłamcą i tak też nie powiedziałem, jeżeli tak to odebrałeś to cię bardzo przepraszam, ale chciałem tylko tyle powiedzieć w tej mojej wypowiedzi, że ty tak potrafisz ładnie mówić, że nawet to co jest nieprawdą staje się prawdą, a miałem na myśli to, a chodziło mi o to jak używałeś tego i kilka razy ośmieszałeś kogoś kto pisał ten raport, że ten konkurs, czy jak to nazwać turniej wiedzy pożarniczej jest źle zakwalifikowany, a to ci chciałem powiedzieć, gdybyś miał dobrą wolę, 0której tak dużo mówicie to byś tak to ubrał w słowa, że to mogłoby przejść, że to jest prawdą, bo ja ci udowadniałem, że sport i definicję sportu przytoczyłem i w tym kontekście to powiedziałem.

Radny Jan Urban - słuchajcie Państwo nie, nie, nie, to ludzie oglądają wychodzi na to, że Jasiu z Jasiem tutaj mają różne zdania. Jasiu ja nikogo nie ośmieszałem, ja po prostu usiadłem przeczytałem to i nie czepiałem się, doskonale wiesz, że jakbym się chciał czepić to bym to zrobił. Rzuciło mi się w oczy, bo kiedyś byłem laureatem konkursu wiedzy pożarniczej w dzieciństwie. Podejrzewam, że ciebie też wysłali, nie bo tyś wtedy na rowerach jeździł. Wiemy obydwaj, siedzi tutaj jeden z głównych organizatorów Staszek Święch i to jest konkurs taki jak olimpiada. Szachy są sportem, a to jest konkurs wiedzy i „spuśćmy na to kurtynę milczenia", ponieważ dochodzi do sytuacji, że będziemy tutaj brnąc w słowa, bo coś co się mija z prawdą, nie wchodźmy w etymologię tych słów, bo dojdziemy do wariactwa. Proszę Państwa mówimy o dobrej woli, były zmiany w budżecie jakby nie pomyłka starosty to byłoby jednogłośnie, więc o czym my mówimy? To jest totalne potępianie wszystkiego? Nie, tam gdzie jest normalnie tam możemy fajnie razem pracować i spróbujmy znaleźć 1pamiętajmy o jednej rzeczy, że wiele kwestii używa się w formie metafory także, że za zaproszenie na podwieczorek Panu Staroście dziękuję, ale obowiązki inne powodują, że dzisiaj nie mogę udać się w kierunku wschodnim powiatu jasielskiego, bo byśmy przy okazji zobaczyli drogę Chrząstówka- Szebnie, która jest już w remoncie do końca praktycznie już robiona na tych 60 m, zamiast 1600, ale to będzie okazja za zaproszenie dziękuję, ale nie dotrę.

Radna Irena Baciak - a ja jeszcze tak chciałam w gwoli ścisłości podsumować, chciałam złożyć życzenia Panu Janowi Urbanowi, bo pozostałym Jankom składałam. Wszystkiego Najlepszego z okazji imienin. Może w gwoli podsumowania mało dzisiaj zabieram głos, ale słuchajcie ręce opadają, my przestajemy mówić, bo to nie ma sensu. Wy cokolwiek poruszacie to atakujecie z wyszukiwaniem błędów, nigdy nie widzicie tych rzeczy dobrych tylko te, które są gdzieś tam może zawinione, różnie to bywa w sprawozdaniach, raportach, zawsze można poprawić. Zawsze też uważacie, że to wy macie rację i to wasze zdanie musi być na wierzchu my rozumiemy co to znaczy „siła argumentów", czy „argument siły" Pan Starosta pewnie też tylko wiecie czasem emocje biorą górę, więc udowadnianie z kolei nam, że nie wiemy co to jest metafora to też jest takie lekko z przymrużeniem oka. Chciałabym jeszcze zadać pytanie Panu Przetacznikowi, bo nie wiem owszem uchwała została podjęta niewłaściwa, została uchylona przez Wojewodę zresztą za usilnym Pan poczynaniem, ale po co Panu jeszcze te wszystkie dokumenty i sprawdzanie tych wszystkich decyzji, które zostały podjęte w tym okresie, skoro one nikomu krzywdy nie zrobiły, nie pociągnęły za sobą jakiś konsekwencji prawnych, w jakim to celu ma służyć Panie Januszu, bo wyszukiwanie ciągłe błędów, które wiadomo każdy popełnia, udowadnianie innym, że „no jak wy nie wiecie to ja wam pokażę, ja wam udowodnię, ja tego nie odpuszczę , ja tu założę sprawę, tam założę sprawę" to lekko nie sprzyja dobrej atmosferze, ale miłego świętowania wszystkim Janom.


Radny Jan Muzyka - nie chcę może zaogniać jeszcze sytuacji, tylko tak bym chciał powiedzieć jeszcze na koniec Panu Janowi, czy wszystkim, że od tych metafor nic dobrego tutaj nie przybędzie, ludzi naprawdę to interesują te cyfry, które przytoczył tutaj Radny Pers, tyle milionów na to, tyle na to, poprawa jakości na drogach, w szpitalu, żeby nie powiedzieć tylko na gościńcach, w szkołach i to naprawdę ludzi interesuje, a jakie metody dojścia do tego to już myślę, że to są mniej ważne. Czy będzie w raporcie nazwane to tak, czy inaczej, czegoś za dużo, czy za mało, aptek za dużo. Dajmy spokój z tym.

Starosta Jasielski Adam Pawluś - w kwestii wyjaśnienia, ponieważ w Polsce zaczyna działać precedens, chociaż oficjalnie ten precedens nie obowiązuje, przepisy nie są ścisłe tak samo w tej sytuacji praktyka jest różna i orzecznictwo też, tu może był z naszej strony błąd, że nie wnieśliśmy skargi od rozstrzygnięcia Wojewody może to też wynikło z tego, że ja byłem nieobecny w tym czasie, ale praktyka jest taka, zresztą stosowana również przez poprzednią Radę. W statucie były inne rozwiązania i one były dobre, natomiast praktyka jest taka, że większość samorządów, czy Zarządów powierza obowiązki dyrektora i organy nie uchylają tych decyzji, więc to nie jest takie jednoznaczne, że postępowanie tutaj z naszej strony było działaniem bezprawnym, absolutnie nie. Procedura wyłaniania dyrektora jest określona, tej procedury konkursowej nie można podjąć wcześniej niż po ustaniu stosunku pracy z danym dyrektorem dopiero, gdy jest wolne stanowisko, więc tutaj te warunki zostały dochowane. Natomiast orzecznictwo się zmienia i możemy różne orzeczenia w tej sprawie znaleźć, również podać przykłady funkcjonowania dyrektorów, którzy mają powierzone obowiązki. Ja pytałem kolegów również starostów i w większości stosują takie właśnie rozwiązania. Nie poszliśmy na spory z Wojewodą, bo wtedy sprawa toczyła by się dalej przed sądem i nie wiadomo, kiedy by się zakończyła. Nie chcemy się koncentrować na formalnych sprawach, ale z tego jest wniosek, że musimy jednak pilnować bardzo dokładnie i zwracać uwagę na zmieniające się orzecznictwo. Z tego co mamy informację to dyrektor konwalidował wszystkie umowy, więc nie ma żadnych strat, ani szkód dla szpitala specjalistycznego w Jaśle, ale to się jeszcze przekonamy w długiej procedurze procesowej taką mam nadzieję.

Radna Bożena Macek-Lubaś- ja bardzo krótko, ponieważ tak się złożyło, że mamy dzisiaj dzień metafory ja chciałabym bardzo serdecznie podziękować za odpowiedź na moją interpelację z poprzedniej sesji i powiem szczerze po przeczytaniu od razu przypomniały mi się wspaniałe lata z przed 40 mniej więcej, kiedy „Lady Pank" z Borysewiczem wylansowali przebój „Vademecum Skauta", od razu przypomniały mi się słowa: „trzeba łykać to masło maślane honorowo jak skaut", myślałam, że nie będę musiałbym być już skautem łykać honorowo, żadnych tego typu rzeczy.

Radny Jan Urban- ja chciałem podziękować Irence za ciepłe słowa imieninowe widzicie, że mamy taki dzień metafor, czerwcowa noc, wczoraj było przesilenie letnie, myślę, że to nam da wszystkim do myślenia. Jasiu znowu sobie strzeliłeś w stopę, powiedziałeś, że nie ważne są metody, Jasiu metody są bardzo ważne, musimy działać w granicach prawa i na podstawie prawa, ale to tak a propos metod ja wiem, że też ci się coś tak zdarza powiedzieć, każdemu z nas, więc metody są też ważne, szczególnie w działaniu administracji samorządowej, ale nie chcę gawędzić. Ty masz też dzisiaj imieniny nie? Skuteczność? Jasiu nie idź, bo to nieważne metody byle skuteczne, to byśmy doszli do dziwnych czasów, to już możemy sobie poza kamerą i fonią porozmawiać. Jeszcze raz ze wzajemnością dziękuje Irenko za cieplutkie słowa, ściskam cię cieplutko.

Radny Janusz Przetacznik - odpowiadając na te kwestie dotyczące uchylenia uchwały, chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzec. Nasze zapisy statutu były jednoznaczne, że komisję konkursową powołuje organ stanowiący, czyli Rada Powiatu. To z inicjatywy Zarządu, czy Pana Starosty osobiście doprowadzaliśmy, czy próbowaliśmy to zmienić i zupełnie niepotrzebnie. Przypominam, że ta dyskusja była, Pan Starosta nie był radnym wtedy, natomiast pozostali radni przyjęli te uregulowania jednogłośnie, powtarzam jednogłośnie, nie było, żadnych wątpliwości kto ma w tym momencie powoływać komisję, w tym również radny Grzegorz Pers, czy Jan Muzyka obecni członkowie Zarządu i o tym rozmawialiśmy między innymi w tej materii. 6 lutego kiedy po raz pierwszy pojawiła się ta kwestia, kiedy wszedł temat, prosiłem aby w tym momencie Zarząd mógł się wycofać z proponowanych zmian. O to prosiłem i jak również i o to, aby zmienił uchwałę Zarządu aby przystąpił, bo już 22 stycznia można było, do uruchomienia procedury związanej z konkursem. I można to było zrobić tak jak teraz Pan Starosta to zrobił, że praktycznie konkurs trwał minimum, bo już 10 kwietnia Pan Michał Burbelka został zatrudniony jako dyrektor szpitala, co w materiale uzupełniającym z 30 maja wszystkim radnym Pan Starosta przesłał i to otrzymaliśmy. W związku z tym nie widziałem żadnych problemów. Natomiast kwestie dotyczące stwierdzenia nieważności, powtarzam raz jeszcze, zapraszam na stronę internetową z prośbą o przeczytanie odpowiedzi na moje zapytania, w jaki sposób Pan Starosta traktował i traktuje radnego. Na ile jest to odpowiedzialny i szukający rozwiązania ton odpowiedzi, przede wszystkim wyjaśniający poszczególne sprawy, dlatego nie odstąpiłem. Stąd jeżeli ktoś będzie powtarzał, że żadnych uchybień nie było to akurat w dniu dzisiejszym przekonaliśmy się, że sprawozdanie podpisane 27 marca przez p.o. dyrektora, nie istnieje w obrocie prawnym.

Ad. 16. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący, wobec wyczerpania porządku obrad, zamknął obrady XIII Sesji Rady Powiatu w Jaśle o godzinie 17:00.

Imienne głosowania stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Protokolant:

Marzena Trębacz

 

Przewdoniczący Rady

Robert Snoch

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony. wtorek, 16, lipiec 2019 09:03 Paweł Krajciewicz
Artykuł został zmieniony. wtorek, 16, lipiec 2019 09:03 Paweł Krajciewicz