Protokół XIV/2019
z XIV Sesji Rady Powiatu w Jaśle
odbytej w dniu 12 lipca 2019 roku o godz. 8.30

Ad. 1. Otwarcie Sesji.
Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch.
Powitał przybyłych Radnych Rady Powiatu w Jaśle, Zarząd Powiatu pod przewodnictwem Pana Starosty Adama Pawlusia, Kierowników, Naczelników, Dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu Jasielskiego.

Ad. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący poinformował, że zgodnie z listą obecności w obradach uczestniczy
20 radnych, w związku z tym Rada może podejmować prawomocne uchwały.

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Przewodniczący stwierdził, że Radni otrzymali protokół w wersji elektronicznej oraz był do wglądu w Biurze Rady Powiatu. Nie wpłynęły uwagi do treści protokołu.
Przewodniczący poddał pod głosowanie zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
Protokół XIII/2019 z XIII Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 24 czerwca 2019 roku.
W głosowaniu brało udział 20 Radnych.
- za przyjęciem protokołu głosowało 19 Radnych.
- wstrzymał się 1 Radny.
Protokół został przyjęty.

Ad. 4. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.
Wobec braku ewentualnych zmian Przewodniczący stwierdził, iż obrady będą prowadzone według przedstawionego porządku obrad.
Porządek obrad:
l. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.
5. Wybór Komisji Wnioskowej.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego. (Druk Nr 95).
b) wyrażenia zgody na zaciągnięcie na 2020 rok zobowiązania finansowego na udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego. (Druk Nr 96).
c) zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2019 r. (Druk Nr 97).
d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016 — 2027
(Druk Nr 98).
7. Sprawozdania z działań podejmowanych przez nadzór wodny na obszarze Powiatu Jasielskiego za rok 2018. (Druk Nr 99).
8. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
9. Interpelacje.
10. Wnioski i zapytania radnych.
11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie obrad.
Ad. 5. Wybór Komisji Wnioskowej.
Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Anna Nigborowicz zgłosiła do Komisji Wnioskowej
radnych: Sławomir Madejczyk, Stanisław Święch, Jan Czajka.
Zgłoszeni Radni wyrazili zgodę na pracę w Komisji Wnioskowej.
Przewodniczący zarządził głosowanie nad wyborem członków Komisji Wnioskowej.
W głosowaniu brało udział 19 Radnych.
- za wyborem zaproponowanego składu Komisji Wnioskowej głosowało 19 Radnych.
- nie głosował 1 Radny.
Skład Komisji został uchwalony.

Ad. 6a. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.(Druk Nr 95).
Przewodniczący Robert Snoch otworzył dyskusję.

Starosta Jasielski Adam Pawluś – ponieważ rozstrzygnięcie przetargu na wyłonienie wykonawcy opóźniło się i został zmieniony harmonogram realizacji tej inwestycji, większość robót zostanie wykonanych w 2020 roku, dlatego Samorząd Województwa zrezygnował
z naszej pomocy w bieżącym roku.

Przewodniczący Rady poprosił o opinię komisje stałe.
Przewodniczący Komisji Finansowo - Budżetowej – Jan Czajka- Komisja w przedmiotowej uchwale zaopiniowała jednogłośnie ,pozytywnie proponowane rozwiązania.
Przewodnicząca Komisji Edukacji - Irena Baciak - Komisja wydała pozytywną opinię.

Radny Janusz Przetacznik - rozumiem pewne kwestie związane z procedurą wyłonienia wykonawcy i realizacją tego zadania, natomiast już muszę przyznać uczciwie, że projektu
i treści tej uchwały absolutnie nie rozumiem. Proszę zwrócić uwagę, że uchylamy uchwałę
o tym, czym się szczyciliśmy, o czym mówiliśmy, że znaleźliśmy pełen konsensus i jednogłośnie Rada od początku wspiera tę inwestycję udzielając pomocy finansowej, mamy zawarte porozumienie w tej sprawie. Przypomnijmy, że samorząd miejski również pomaga przy realizacji tego zadania. Teraz, jakby całkowicie pozbywamy się decyzji Wysokiej Rady dotyczącej tego, że to zadanie będziemy realizować, a mamy umowę i z tej umowy wynika określony cel publiczny. Co prawda w następnym projekcie uchwały mamy informację
o wyrażeniu zgody na zaciągniecie zobowiązań w roku 2020, niemniej jednak istotą sprawy jest przede wszystkim pomoc finansowa dla innego samorządu, na realizację celu publicznego. O tym mówi ustawa o finansach publicznych i wydawałoby się, że o wiele lepiej i sensowniej byłoby w tym momencie po pierwsze zmienić tę uchwałę, wskazującą na inne lata realizacji, a podtrzymującą naszą idee dotyczącą realizacji drogi 992 i pomoc
w kategoriach osiągnięcia celu publicznego, przypomnijmy, że już ten cel publiczny po części został przez Samorząd Województwa zrealizowany. Między innymi już jakieś wydatki nasz samorząd powiatowy w roku 2018 poniósł i również w roku 2017. Wtedy był to wydatek
i pomoc rzeczowa. Teraz mamy sytuację taką, że uchylamy uchwałę, natomiast wyrażamy zgodę na zaciąganie zobowiązań. To jak będzie w tym momencie wyglądać bez tej uchwały umowa z Samorządem Województwa, skoro uchylamy tę uchwałę, bo na jej podstawie stosowną umowę zawarliśmy o co z resztą Pana Starostę prosiłem i w końcu tę umowę otrzymałem. Właśnie podpisanie tej umowy było wykonaniem konkretnej uchwały Rady Powiatu wyrażającej zgodę na udzielenie pomocy finansowej na realizację określonego zadania publicznego. Nie wiem i nie rozumiem skąd się to wzięło, że uchylamy uchwałę, bardzo bym prosił o wyjaśnienie: Jak po takim uchyleniu, ma się umowa o realizacji celu publicznego?
Skarbnik Powiatu Jasielskiego Teresa Połeć - ustawa o finansach publicznych określa,
że każdorazowo przy budżecie, jeżeli jest uchwalany i jest w nim określana kwota pomocy finansowej dla innego samorządu, powinna być łącznie z tym budżetem, czy przed jego uchwalaniem, uchwalona uchwała o udzieleniu takiej pomocy finansowej. To też zostało dokonane w tym roku na etapie uchwalania budżetu, właściwie po budżecie, bo dostaliśmy taki jakby obowiązek, gdzie Regionalna Izba Obrachunkowa nam przypomniała, że taka uchwała powinna być podjęta, ponieważ jest to uchwała na dany rok budżetowy.
W związku z powyższym jest uchylona, bo jej nie będzie i pomocy finansowej
dla Województwa na to zadnie określone w uchwale budżetowej tegorocznej nie będzie, co potwierdza projekt uchwały zmiany budżetu, który jest tam w kolejnym punkcie, gdzie zostaną zaproponowane przez Zarząd, jeżeli oczywiście Państwo podejmiecie taką uchwałę, zmniejszone wydatki na ten cel i tych wydatków w tym roku nie będzie. Chciałabym również zauważyć, że to zadanie, które było do tej pory, miało troszeczkę inną nazwę, tak zostało określone przez Wojewódzki Zarząd Dróg, który przygotowywał tę inwestycję, natomiast wnosząc prośbę do Zarządu Powiatu określił nową nazwę zadania, taką jaką ma obecnie przyjętą w budżecie województwa. W związku z powyższym, ponieważ to zadanie nie może być zadaniem wieloletnim, bo mamy rok przerwy, jest uchwała o zaciągnięciu zobowiązania na rok następny, czyli że Rada wyraża zgodę, że na rok następny tworząc budżet będzie określona w budżecie pomoc finansowa i łącznie z uchwalaniem budżetu trzeba będzie podjąć uchwałę o pomocy finansowej dla województwa na tą kwotę jaka jest tutaj określona.
Inaczej Zarząd nie mógłby podpisać umowy, czy podać dla Województwa informacji,
że udzieli tej pomocy finansowej, bo tylko uchwała budżetowa lub uchwała o zaciąganiu zobowiązań daje takie uprawnienia Zarządowi.

Radny Janusz Przetacznik- zgadzam się z wypowiedzią Pani Skarbnik, niemniej jednak mamy sytuację następującą: mamy zawartą umowę na określone zadanie, ja pytam cały czas z punktu widzenia tego, że podjęliśmy się realizacji wspólnego celu publicznego i przypomnijmy, że tak jak tutaj podejmowała Wysoka Rada dwie uchwały, podejmowaliśmy uchwałę 17 stycznia i później z nadwyżki bilansowej 10 kwietnia br. zwiększaliśmy tę pomoc finansową, czyli mamy w tym momencie określone zaplanowane wydatki w budżecie. Oczywiście tak jak Pani Skarbnik powiedziała z chwilą, kiedy nie ma realizacji, uchwała
o zmianie uchwały budżetowej to konsumuje. Niemniej jednak interesuje mnie rzecz następująca, mamy zawarta umowę z Województwem na realizację celu publicznego.
Z chwilą uchylenia tej uchwały, umowa powinna być też rozwiana. Mamy kolejny druk nr 96 tj. zobowiązanie na rok 2020 rozumiem, że powinna być pod takim zobowiązaniem, jeżeli ta umowa przestaje obowiązywać albo aneks, bądź inna konkretna umowa, że ten cel publiczny będzie realizowany. Będziemy mieć następującą sytuację, że nie wiadomo w jaki sposób ten cel publiczny i czy w ogóle, będzie zrealizowany, bo umowę mamy zawartą, powtarzam,
na określone zadanie. Teraz treść, czy nazwa zadania się zmienia i teraz takie pytania:
Czy w takim razie przez to, że się zmienia będzie zawarta nowa umowa?
Kiedy? Tamta umowa ulegnie rozwianiu na podstawie porozumienia stron?

Skarbnik Powiatu Jasielskiego Teresa Połeć - odpowiadając na pytanie Pana Radnego, informuję, że umowa ta poprzednia była zawarta tylko na okres do końca 2018 roku, natomiast w roku bieżącym nie była zawierana umowa. Proszę Państwa jeżeli chodzi o zawieranie umów o pomocy finansowej pomiędzy samorządami to tutaj czasem pośpiech niekoniecznie jest wskazany na co mamy dowód w tym właśnie przypadku.
W związku z powyższym umowa poprzednia, która obejmowała ubiegłe lata zakończy się poprzez aneks do tej umowy, gdzie zostanie zapis, że na 2018 roku kończy się to zadanie. Natomiast nowa umowa będzie dotyczyć tego zadania i wyłącznie roku 2020.
Starosta Jasielski Adam Pawluś – zaraz po podjęciu uchwały przez Radę, przystąpimy do porozumienia na rozwiązanie tej umowy, która obowiązuje i zawarcie nowej. Dodam jeszcze tylko tyle, że przetarg został jeszcze formalnie nie do końca rozstrzygnięty, ale w najbliższych dniach zostanie podpisana umowa, przekazany plac budowy i inwestycja jeszcze w lecie tego roku się zacznie.

Więcej głosów w dyskusji nie było. Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania nad podjęciem uchwały uchylającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.
W głosowaniu brało udział 20 Radnych.
- za przyjęciem uchwały głosowało 20 Radnych.
Uchwała została podjęta.

Ad. 6b. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie na 2020 rok zobowiązania finansowego na udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego. (Druk Nr 96).
Przewodniczący otworzył dyskusję oraz poprosił o opinię Komisję Stałą.
Przewodniczący Komisji Finansowo - Budżetowej – Jan Czajka- opinia Komisji jest jednogłośnie pozytywna.

Radny Janusz Przetacznik - rozumiem, że konsekwencją tej uchwały, będzie to o czym mówił Pan Starosta, że po zawarciu stosownego porozumienia Wysoka Rada otrzyma taką informację i o to bym bardzo Pana Starostę prosił, aby w tym wypadku te kwestie formalne już rozstrzygnąć, czyli umowa, porozumienie, abyśmy wiedzieli, że do pewnego określonego zadania, w określonym czasie i terminie dojdzie.
Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie na 2020 rok zobowiązania finansowego na udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.
W głosowaniu brało udział 20 Radnych.
- za przyjęciem głosowało 20 Radnych.
Uchwała została podjęta.

Ad. 6c. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2019 r. (Druk Nr 97).
Przewodniczący Robert Snoch otworzył dyskusję oraz poprosił Panią Teresę Połeć Skarbnik Powiatu o wprowadzenie.
Głos zabrała Skarbnik Powiatu Jasielskiego Teresa Połeć, która omówiła projekt uchwały Rady Powiatu w Jaśle w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2019 rok.
Przewodniczący poprosił o opinię Komisje Stałe.
Przewodniczący Komisji Finansowo - Budżetowej – Jan Czajka- opinia Komisji jest pozytywna.
Przewodnicząca Komisji Edukacji- Irena Baciak - Komisja wydała pozytywną opinię.

Radny Krzysztof Buba - prosiłbym troszeczkę informacji na temat: Podniesienie efektywności energetycznej budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle. Co przez to rozumiemy? Co będziemy robić? Jaki zakres prac? Jakby Pan Starosta coś na ten temat przekazał radnym.

Starosta Jasielski Adam Pawluś – zakres jest dosyć szeroki, chcemy wykonać prace projektowe na pozostałą część poddasza, czyli tą część, która znajduje się tutaj na końcu korytarza. Chcemy również wymienić instalacje elektryczne, przygotować zmianę oświetlenia. Dokładny zakres to zna Pani Naczelnik, która dzisiaj jest nieobecna, ale
w skrócie mogę powiedzieć, że ma to na celu przede wszystkim poprawę funkcjonowania budynku starostwa. Prawdopodobnie również w pracach zleconych do projektowania również będzie wykonanie klimatyzacji w całym budynku starostwa.

Radny Janusz Przetacznik -mamy kolejny projekt zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok, tak naprawdę po części spowodowany naszą wcześniejszą decyzją, uwolniły nam się środki związane z pomocą finansową dla Województwa Podkarpackiego na realizacje zadania publicznego - droga 992 i błyskawicznie znaleźliśmy w zastępstwie inne wydatki, które
w tym wypadku, może nie do końca są zaskoczeniem dla Wysokie Rady, niemniej jednak wymagałyby przynajmniej szerszych czy dodatkowych informacji, między innymi o to o co pytał pan Radny Krzysztof Buba. O tym rozmawiałyśmy przy okazji uchwały budżetowej jak również w trakcie jej uchwalania w dniu 17 stycznia. Rozmawialiśmy, że pewne tematy związane z wydatkami bieżącymi i z konsekwencjami w latach przyszłych, należałoby nieco wcześniej przedstawić. Wrócę już do konkretnych rozwiązań i zapisów dotyczących przede wszystkim wydatków inwestycyjnych. Mamy tutaj zmianę zadania, chciałabym nieco więcej uzyskać informacji na ten temat dotyczący działu 851 mówimy o Szpitalu Specjalistycznym, czyli dziale ochrona zdrowia. Już przy okazji projektu samej uchwały budżetowej rozmawialiśmy na ten temat i między innymi wnioskowałem o zdjęcie tego tematu i tego zadania, z finansowania w roku 2019. Mieliśmy ewentualnie do tego tematu powrócić, kiedy Zarząd Powiatu przedstawi nam konkretną informację, ofertę czemu ma to służyć? Między innymi wskazywaliśmy, że Starostwo Powiatowe jest w posiadaniu dokumentacji związanej
z oddziałem psychiatrycznym. Natomiast teraz popatrzmy na treść zadania, bo znowu wprowadzamy kolejne zadania nie poprzez dyskusję i wprowadzanie ich, tylko poprzez zmianę uchwały budżetowej. Mamy kolejne zadanie. Proszę zwrócić uwagę jaki jest tytuł: „Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle Etap I”. Wysoka Rada „kupuje kota w worku”, nie wiemy co to jest Etap I. Co będzie etapem II, III, IV czy np. VII? Czyli nie znamy tak naprawdę perspektyw, w którym kierunku ma być rozbudowany Szpital Specjalistyczny w Jaśle. Taką uchwałę, przypomnijmy, Wysoka Rada podejmowała w roku 2014 i 2015. Uchwałę dotyczącą rozbudowy Szpitala Specjalistycznego w Jaśle w oparciu
o konkretną dokumentację projektową, pewien etap, czy etapowanie tej inwestycji, wtedy wiedzieliśmy. Dzisiaj dostajemy przez zaskoczenie, „Etap I”, przedtem była tylko mowa o oddziale psychiatrycznym, teraz otrzymujemy jeszcze i poradnie. W związku z tym moje pytanie po raz kolejny kieruję: jeżeli ma dotyczyć to tylko i wyłącznie dokumentacji projektowej, to chciałbym wyraźnie zaznaczyć, że mając dokumentację projektową, jeżeli do tej dokumentacji projektowej, a z tego co słyszałem, to akurat cały zakres projektowy był realizowany pod auspicjami dyrektora Michała Burbelki, bo uczestniczył w zespole i jego pracownicy merytoryczni delegowani przez Szpital Specjalistyczny mieli uczestniczyć
w pracach projektowych, w związku z tym rozumiem, że był przygotowany w sposób poprawny, spełniający wymogi i oczekiwania lekarzy dla oddziału psychiatrycznego.
W związku z tym plan realizacyjny, czyli przeniesienie tego budynku, jeżeli Panu Staroście się akurat ta koncepcja nie podoba, w inne miejsce jest zdecydowanie tańsze. Chciałbym wiedzieć na jakim etapie jesteśmy? W następnym punkcie dzisiejszej agendy sesji mamy, między innymi sprawozdanie Zarządu, gdzie doczytałem się, że już Zarząd podjął decyzję o zezwoleniu na wycinkę 85 drzew na terenie szpitala. W związku z tym, albo prace projektowe już są lub już jest koncepcja, albo coś więcej się dzieje i chciałbym w tej materii uzyskać więcej informacji. Co kryje się, że tak powiem pod tajemniczą nazwą: „Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle I Etap”? Bo okazuje się, że tych rozbudów mieliśmy już sporo, natomiast tak naprawdę okazuje się, że mamy najdroższą klatkę schodową na Podkarpaciu, jeżeli nie w całej Polsce. Chciałbym po prostu wiedzieć tak naprawdę co pod tym się kryje?

Starosta Jasielski Adam Pawluś – nazwa tego zadania wynika z tego, odniosę się krótko jeszcze do historii, mianowicie ten projekt, który przygotował poprzedni Zarząd, nie jest możliwy do realizacji bez zburzenia budynku administracji, tak został umiejscowiony, w dodatku wiele się również zmieniło. Tamten projekt zakładał 60 łóżek, natomiast szpital chce realizować oddział psychiatryczny na 40 łóżek i to ma być wszystko na jednym poziomie, żeby nie zwiększać kosztów obsługi. W tamtym projekcie ta obsługa miała być na dwóch kondygnacjach. Dlaczego rozbudowa? Dlatego, że ten nowy pawilon, który ma powstać ma być w bezpośredniej łączności z budynkiem głównym, więc to nie będzie oddzielny pawilon. Na dzień dzisiejszy wiemy, gdzie będzie prawdopodobna jego realizacja. W tej chwili jest przygotowana koncepcja, jeżeli zostanie ona opracowana, przedstawimy ją Wysokiej Radzie i będziemy mogli więcej powiedzieć. Jeszcze dzisiaj, od paru dni trwały dyskusje, czy musimy wykupić część sąsiedniej działki, żeby zabezpieczyć drogę pożarową, okazuje się, że nie jest to prawdopodobnie konieczne, że zmienimy kąt najazdu drogi, która będzie omijać obecny budynek i jeżeli oddalimy tę drogę od bliskości sąsiedztwa tego ostatniego pawilonu, to wtedy wozy strażackie będą miały inny łuk i będą mogły dojechać stamtąd w tylną część szpitala bez większych problemów, ale to będziemy wiedzieć dopiero wtedy, gdy będą już wszystkie uzgodnienia ze wszystkimi właściwymi służbami. Dlaczego I Etap? Dlatego, że zakładamy, iż będą to dwie kondygnacje, parter i pierwsze piętro zakończone prowizorycznym dachem, jest to dzisiaj możliwe, nie są to wysokie koszty, a gdy będzie taka możliwość to będzie można później nadbudować dwie kondygnacje, jeżeli nasi następcy tak zdecydują i zdobędą środki, czy pojawią się takie możliwości, żeby nadbudować tą część. Na parterze będą również poradnie związane z funkcjonowaniem oddziału psychiatrycznego. Cały pawilon będzie przeznaczony pod działalność oddziału psychiatrycznego. Będzie również oddział dzienny, bo finansowanie jest korzystne właśnie na takie działania, więc zakładamy, że w perspektywie można będzie wykorzystać tą część. Nie wiem, kto i kiedy zdecyduje, czy przeniesie tam administrację i wtedy wreszcie ten biurowiec będziemy mogli zlikwidować. Na dzień dzisiejszy nie da się go zlikwidować i tamten projekt byłby zbyt kosztowny i bezsensowny, dlatego taki wariant wydaje się bardziej korzystny. Państwo zobaczycie koncepcje i również szacowane koszty związane z realizacją tego oddziału.

Radny Krzysztof Buba - cieszę się ogromnie, że Zarząd podejmie tutaj pracę szczególnie
z klimatyzacją, bo pracownicy mają z tym ogromny problem przy wysokich temperaturach,
ale moje pytanie: Kiedy będzie ogłoszenie postępowania w sprawie wymiany instalacji?
Mamy w budżecie 450 tys. zł na ten cel i znowu będzie tak jak było w poprzednich latach,
że nic nie zostanie zrealizowane. Minęła już połowa roku, nawet z tego co się orientuje nie ogłosiliśmy żadnego postępowania, projekt jest. Co w tej mierze i kiedy zaczniemy coś robić? Pan Starosta podjął temat jeszcze szpitala, to mam takie pytanie: Jak mają się teraz kwestie tych spraw sądowych z projektantem? Czy coś już widomo, bo były tam odwołania itd.? Czy tutaj my jako Powiat sprawę wygraliśmy? Czy te projekty były dobre, czy złe? Czy Pan Starosta coś na ten temat wie?

Starosta Jasielski Adam Pawluś – ja proponuję, że może więcej powiem w punkcie sprawy różne, jeżeli Pan Radny się na to zgodzi, żeby nie przeciągać tutaj dyskusji, powiem tylko,
że proces jeszcze trwa, wygraliśmy, ale miarkowanie kar było korzystne dla Pana projektanta. Jeszcze wracając do tych drzew, o których tutaj mówił Pan Radny Przetacznik to nie chciałem tego ogłaszać, żeby nie zapeszyć, ale dwa dni temu uzgodniliśmy z Panem Burmistrzem pewien kierunek działania a mianowicie, Wysoka Rada też będzie miała okazję się z tym zapoznać, wydzielimy ponad hektar działki, którą zamierzamy przekazać Miastu, jeżeli Wysoka Rada oczywiście taką zgodę wyrazi, to jest w tej części przylegającej do ulicy Lwowskiej i Marii Konopnickiej. Burmistrz razem z Przewodniczącym obiecał, że będą sprawę procedować również w Radzie Miasta, żeby tam wykonać parking na 200 miejsc postojowych, bo są duże problemy z parkowaniem przy szpitalu, Pan Dyrektor jest za tym, żeby parking prowadziły służby miejskie, a nie szpital, więc wydaje się, że taka inwestycja może powstać w budżecie Miasta na naszym terenie jeżeli Wysoka Rada wyrazi na to zgodę.

Radna Magdalena Stasiowska - ja mam pytanie o adaptację byłego internatu LO w Kołaczycach o budynek: Jaki tam będzie zakres prac i kiedy jest mniej więcej przewidywany termin przeniesienia Domu Dziecka do Kołaczyc?

Starosta Jasielski Adam Pawluś – dobre pytanie Pani Przewodnicząca. Panie i Panowie Radni, Szanowni Goście. Zakończyły się prace projektowe. Oczywiście nie znam szczegółów, ale można się z tym zapoznać u nas w Wydziale Inwestycji, będziemy niezwłocznie przystępować do ogłoszenia przetargu, jeżeli dzisiaj te środki zostaną przekazane. W stosunku, że tak powiem do naszych poprzednich oczekiwań to wszystko się zwiększyło dlatego, że ciągle wchodzą nowe przepisy przeciwpożarowe, więc musi być dobudowana klatka, przeniesiona kuchnia, która obecnie funkcjonowała w podziemiach, to jest wszystko za niskie. Chcemy również przygotować się, taka jest sugestia Pani Dyrektor Domu Dziecka, żeby przygotować część pomieszczeń na tzw. „wejście w dorosłość”, ponieważ jest problem z uzyskaniem mieszkań dla tych, którzy kończą pobyt w domu dziecka, a wydaje się, że w tym internacie możemy kilka takich miejsc wygospodarować i pomagać im znaleźć się na rynku pracy. Krótko tylko powiem, że w domach dziecka jest przeważnie starsza młodzież, która ma problemy ze znalezieniem rodzin zastępczych. Jest taka tendencja i dyrektywy unijne, żeby ograniczać ilość dzieci czy młodzieży w domach dziecka, przechodzić na tę pieczę zastępczą, ale nie wszyscy znajdują ją, czy adopcję i na nas spoczywa obowiązek, żeby zapewnić im utrzymanie i ewentualnie również pomoc w wejście w dorosłość. Tak, że bardzo bym prosił o wsparcie tego naszego działania.

Radny Janusz Przetacznik - do dwóch kwestii chciałby się jeszcze odnieś. Pierwsza dotyczy Kołaczyc. Pan Starosta i Pani Radna na ten temat już się wypowiedzieli, natomiast po raz kolejny powtórzę, szkoda, że dopiero o tego typu sprawach dowiadujemy się podczas sesji,
a nie np. podczas komisji, kiedy warto by było znać zakres rzeczowy i końcowy efekt.
Za czym podnosiliśmy rękę i o czym rozmawialiśmy. Przypomnijmy Pani Radna Bożena Macek- Lubaś między innymi o to pytała, że mieliśmy w budżecie i podejmowaliśmy wspólnie jednogłośnie decyzje o przeznaczeniu 70 tys. złotych na adaptację internatu w Kołaczycach. Wtedy Zarząd przekonywał nas, że jest to optymalne, najtańsze miejsce i praktycznie z marszu możemy w tym momencie przejść do lepszego budynku, efektywniejszego. Teraz okazuje się, że dokumentacja została zrobiona, nie możemy przejść tak szybko, że jednak natrafiamy na jakieś bariery i jeszcze dostajemy propozycję tych wydatków na poziomie 650 tys. zł. Nikt z nami nie rozmawia, nie konsultuje, nie informuje. A może w takim razie warto by było się zastanowić, czy inna nieruchomość, powiedzmy odpowiadająca temu o czym Pan Starosta mówił, że zmieniają się przepisy, że przede wszystkim jest tendencja dotycząca rodzin zastępczych, a nie domów dziecka. Niemniej jednak z punktu widzenia, że tak powiem realiów tego zjawiska jakim jest dom dziecka pewnie nie uda nam się całkowicie wyeliminować i tak jak Pan Starosta zwrócił uwagę dotyczy to starszych dzieci. Niemniej jednak można by było na ten temat trochę rozmawiać,
a nie podczas sesji. Drugi temat dotyczy tej rozbudowy szpitala. Po raz kolejny do niego wrócę, absolutnie Panie Starosto nie podzielam Pana poglądu, bo okazuje się, że tzw. „publiczne pieniądze”, którymi dysponujemy są niczyje. Jeżeli dajemy je do szpitala, bo jeżeli mówić, że z pełną troską podchodzimy do potrzeb szpitala, to wydając publiczne pieniądze, prawie 1,5 miliona złotych i nie mówię tylko o dokumentacji projektowej, ale również o związanych z tym dodatkowymi kosztami między innymi związanych z audytem firmy, która zrobiła audyt dokumentacji projektowej i wzięła prawie 80 tys. zł. i która później robiła projekt techniczny związany z budową windy w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle. To ta sama firma, która nie znalazła błędów, wzięła wynagrodzenia za audyt. Dopiero później te błędy projektowe zostały, że tak powiem wyłapane, w trakcie postępowania czy procedury przetargowej, o czym Pana Starostę informowałem i pytałem. Przypomnijmy, że to ta firma i Panie Starosto warto się zapoznać z datami i protokołami, kiedy i czy wskazała te tzw. istotne wady dotyczące pozwolenia na budowę. Druga sprawa dotyczy tego, że mając dokumentację projektową, po raz kolejny powtarzam, jest to budynek, bryła, jest to dokument. O wiele taniej, powtarzam o wiele taniej, jest wykonywać plan realizacyjny, czyli zmienić ewentualnie jego położenie, zmienić przyłącza, niż wykonywać nową dokumentację projektową. Tutaj po raz kolejny powtórzę i raz jeszcze zapytam: Dlaczego ma za to płacić Powiat - za eksperymenty, powtarzam raz jeszcze za eksperymenty? W związku z tym te wydatki związane z koncepcjami, projektami w całości powinien ponieść szpital, bo jak się okazuje, jak ponosi starostwo to idzie to do kosza, bo to są publiczne pieniądze, czyli niczyje. Najłatwiej dyrektorowi Burbelce „wyciągać rękę” po pieniądze samorządowe, natomiast nie podejmować, żadnych działań. Tak było w pierwszym projekcie, kiedy przystępowaliśmy do realizacji rozbudowy szpitala w latach 2013- 2015 i wydaliśmy pieniądze, teraz znowu wydajemy pieniądze publiczne, bo tym razem to szpital będzie decydował o tym? Powinien decydować, w takim razie niech decyduje, niech z własnych pieniędzy realizuje i nas ewentualnie przekonuje do dotacji. Natomiast okazuje się, że my wydajemy publiczne pieniądze, czyli niczyje i nie ma żadnej odpowiedzialności. A jak ta dokumentacja, którą w tym momencie zrobi nam szpital, okaże się nietrafiona? Tak jak w przypadku tej dokumentacji, gdzie szpital był zobowiązany uczestniczyć od początku do końca. To kto wymyślił 60 łóżek: Starosta Kmiecik, czy Dyrektor Michał Burbelka? Kto wymyślił program rzeczowy projektu i opracowania projektowego? Nie kto inny tylko pracownicy szpitala z Michałem Burbelką na czele. Są na to dokumenty, posiedzenia zespołu, wytyczne. Projektant nie zrobił sobie z własnej inicjatywy 60 łóżek w tym, a nie w innym miejscu. Jeżeli chcemy zachować barak, gdzie mamy siedzibę administracji, proszę bardzo, możemy przenieść każdy budynek w dowolne inne miejsce zmieniając plan realizacyjny, zmieniając trasy przyłączy. To co powiedziałem, pozwolenie na budowę na ten budynek już dawno wygasło. Dostawaliśmy projekt techniczny wraz z pozwoleniami na budowę, a nie rozpoczęliśmy ich realizacji, więc może wartałoby wznowić postępowanie i odpowiedzieć na pytanie: Czy w tym, czy w innym miejscu? Jeżeli mamy, tak jak Pan Starosta powiedział, różne koncepcje na temat funkcjonowania oddziału, to niech te różne koncepcje na własne ryzyko i własnym staraniem poniesie szpital. My się wtedy zastanowimy w jakim celu i w jakiej wysokości mamy, jako samorząd powiatowy, wesprzeć te działania, jaki cel publiczny będzie osiągnięty? Bo jak się okazuje, my tylko i wyłącznie dokładamy pieniądze do szpitala, a ten cel publiczny, który sobie założyliśmy w pierwszej uchwale nigdy nie jest osiągnięty lub będzie osiągnięty dopiero, kiedy powiat dołoży dodatkowe środki finansowe. Tak było w przypadku sal operacyjnych i centralnej sterylizacji, że pierwotnie określiliśmy jasno i precyzyjnie te zadania, a później dodaliśmy dodatkowe 3 miliony złotych i mamy tak jak powiedziałem najdroższą klatkę schodową w Polsce.

Radny Krzysztof Buba-Panie Starosto, nie uzyskałem informacji na temat remontu tej instalacji elektrycznej. Zacznie się, czy się nie zacznie?

Starosta Jasielski Adam Pawluś –zacznie się niezwłocznie. Nie prawdą jest, że wykonaliśmy windę tylko, to jest przesada i po prostu nieprawdziwa informacja, mógłbym powiedzieć dosadniej. Ponad 6 mln złotych to jest sterylizatornia i ona rzeczywiście jest połączona z nowoczesnym blokiem operacyjnym windą, która służy tylko do przewozu tych części brudnych i narzędzi chirurgicznych, więc jest to winda tylko techniczna, żeby wyjaśnić i to co zostało oddane 18 października 2018 roku, czyli największa inwestycja w ubiegłym roku w Powiecie Jasielskim i w historii szpitala, jedna z największych od kilkudziesięciu lat. Zapewnia prawidłowe funkcjonowanie szpitala od strony technicznej, nie ma w tej chwili zagrożenia dla funkcjonowania szpitala. Również ulega pewnej dynamice, czy pewnym zmianom sprawa lecznictwa, Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz podejmują działania właśnie w kierunku zwiększenia tego lecznictwa otwartego w psychiatrii i dlatego te poradnie, oddziały dziennego leczenia są konieczne. Poproszę może Pana dyrektora o szersze wyjaśnienie i uzupełnienie tej informacji. Na pewno Wysoka Rada zapozna się ze szczegółami, gdy będziemy mieli gotową koncepcję.

Dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Jaśle Michał Burbelka - Pan Radny Przetacznik tak bardzo lubi cofać się w swoich rozważaniach do roku 2013, 2014 to ja króciutko tylko powiem, że zbliżała się perspektywa unijna 2014-2020 i możliwości otrzymania dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Dla Województwa Podkarpackiego. Ówczesny Wicemarszałek Województwa zaprosił 5 dyrektorów szpitali powiatowych po to, żeby szpitale powiatowe również były beneficjentami pieniędzy unijnych, mimo że Regionalny Program Operacyjny dotyczył, jak mówimy o ochronie zdrowia, szpitali wojewódzkich, ale ponieważ unia europejska zwróciła uwagę na to, że powinien dotyczyć wszystkich szpitali, dlatego zaproszono 5 szpitali do współpracy. Nakaz był taki, że inwestycja musiała być co najmniej 50 mln i owszem koncepcja szpitala tzw. fiszka do projektu była ustawiona w ten sposób, że oto budujemy nowy blok operacyjny w nowym skrzydle, przenosimy do szpitala wszystkie poradnie specjalistyczne i w nakładce od przodu tam, gdzie jest teraz kaplica miały być poradnie i biuro w związku z tym uwolnił nam się plac z tyłu szpitala i tam miał powstać oddział psychiatryczny na 60 łóżek zgodnie z tym jakie jest zresztą zapotrzebowanie, bo wiemy, że pobyty tam są długie, pacjentów chorych psychiatrycznie jest coraz więcej. Stąd też ten duży projekt skoro miał być na co najmniej 50 mln to trudno, żebym ja jako dyrektor szpitala mówił nie róbmy nic, tylko zafundujmy sobie nowy blok operacyjny. Było rzeczą oczywistą skoro możemy skupić przy szpitalu wszystkie poradnie, zrobić nowe biuro, nowy psychiatryk, nowy blok operacyjny w takie założenia projektowe poszliśmy. W między czasie okazało się, że wszedł IOWISZ, Instrument Oceny Wniosków Inwestycyjnych, weszły plany dotyczące polityki zdrowotnej w województwie, które nie przewidywały zwiększenia istniejącej puli łóżek psychiatrycznych, więc już tu zaczął się problem, potem okazało się, że niestety, ale Marszałek musi pieniędzmi obdzielić w trybie konkursowym, a nie poza konkursem tak jak szpitale wojewódzkie, wszystkie szpitale powiatowe i każdy szpital powiatowy miał prawo stawać do tego konkursu, a zatem okazało się, że pula 100 mln złotych, bo tyle było pierwotnie na szpitale powiatowe nie pozwalała nam na tego typu ogromną 50, 60 mln rozbudowę szpitala. Wobec tego ówczesny Zarząd zaczął proponować, żeby obciąć projekt, aby był obcięty do fazy bloku operacyjnego z dwoma nieczynnymi oddziałami łóżkowymi i centralnej sterylizatorni. Ten blok miałby o jedną salę więcej, ale kosztowałby dwa razy tyle niż obecny remont i absolutnie już w tym projekcie obciętym przez ówczesny Zarząd nie załapał by się żaden psychiatryk, przeniesienie biura, poradni i siłą rzeczy pozostało biuro w tym miejscu, gdzie jest. Nie było żywcem możliwości, żeby tam zrobić szpital psychiatryczny, który zresztą na skutek zmieniającej się koncepcji w ochronie zdrowia niezależnej od szpitala nie zakładał zwiększenia liczby łóżek psychiatrycznych na terenie województwa podkarpackiego. Także bardzo bym prosił, żeby nie wprowadzać opinii publicznej w błąd, że to jakoby szpital sobie zażyczył, nie wykorzystał planu, bo tak nie było „tak krawiec kraje jak mu materii staje” Panie Radny i dobrze Pan o tym wie. Ja bym sobie bardzo życzył, żeby był piękny osobny budynek psychiatryczny na 60 łóżek, nowe biuro, wszystkie poradnie przy szpitalu, żeby pacjenci nie musieli jeździć po mieście tak, to by było idealne, ale na to okazało się, że niestety nie ma pieniędzy, bo plan był taki jak zresztą rozmawialiśmy z ówczesnym Wicestarostą Górczykiem, że będzie 100 mln, 19 mln nad, którymi procedowała Wysoka Rada to miało być na wkład własny i za to zrobimy wszystko co trzeba tylko przy szpitalu zrobić, ale niestety życie i nowo wprowadzone przepisy zweryfikowały te poglądy i okazało się, że 100 mln owszem, ale na wszystkie szpitale powiatowe i ostatecznie kwota ta sięgnęła 160 mln złotych i w trybie konkursowym szpitale otrzymały dotację m.in. jasielski szpital w wysokości niemal, że 10 mln złotych i taka jest historii budowy nowego psychiatryka i dobra koncepcja jest taka aby ten psychiatryk teraz zrobić jak najtańszym kosztem, nowe skrzydło połączyć, że szpitalem, żeby pacjenci byli skomunikowani, ze szpitalem, bo to się wiąże z konsultacjami, badaniami, dowozem różnych towarów na ten oddział. 40 łóżek, czy to dużo, czy to mało, pewnie chcielibyśmy mieć więcej, ale skoro województwo nie zakłada zwiększania ilości łóżek my nie zarejestrujemy większego oddziału i takie są przyczyny tej ilości łóżek, tego usytuowania nowego skrzydła. Wydaje mi się, że powiedziałem to w miarę przejrzyście i proszę nie mówić, że oto szpital zlecał projekt, pomylił się bo chce 60 łóżek, że to szpital jest czemuś winny i że można w łatwy sposób przenieść projektowany budynek w inne miejsce, bo to jest przecież takie proste, nie to co było w tym dużym projekcie to był system naczyń połączonych poradnie, psychiatryk, biuro blok operacyjny, sterylizatornia, dwa nowe oddziały. Życie pokazało i możliwości finansowe, że tak się po prostu nie da. Dlatego bardzo bym prosił, żeby Pan nie wprowadzał opinii publicznej w błąd, po raz kolejny.

Radna Dorota Woźniak – skoro jesteśmy przy szpitalu, miałam zapytać się przy Wieloletniej Prognozie Finansowej, ale mam pytanie: jaki jest zakres prac na poszczególnych etapach, które są przeznaczone do szpitala? Czy już Państwo mniej więcej wiedzą chociaż? Pan Starosta co prawda mówił, że zostanie to nam przedstawione, ale w zarysie. Jakie środki w przyszłości planujemy przeznaczyć i jaki będzie wkład własny szpitala w te inwestycje? O wkład własny pytam dlatego, że na komisji finansowej odbyła się dyskusja co do wkładów własnych szpitali w inwestycje. M.in. Pan Radny Pers był za tym, żeby szpital finansowo uczestniczył w prowadzonych inwestycjach. Pan Starosta Pankiewicz zarzucił, że żadne szpitale nie wykładają środków własnych w inwestycje obiecałam, że przygotuje zestawienie i mam go a propos szpitali powiatowych. Odczytam część tylko: Szpital w Łańcucie wkład własny w inwestycje 3,2 mln zł., Szpital w Dębicy 13 mln zł., Szpital w Sanoku 11,5 mln zł., Szpital w Nowej Dębie 1,2 mln zł., Szpital w Kolbuszowej 4 mln zł. Stąd moje pytanie: Czy przewidywany jest wkład własny ze strony szpitala i w jakiej wysokości? Panu Starocie Pankiewiczowi to zestawienie dam, resztę można poszukać, bo jest dużo na stronie Urzędu Wojewódzkiego.

Wicestarosta Stanisław Pankiewicz - ja może tak się nie wyrażałem wprost, że nie daje szpital na wkład własny, bo na pewno miałem na myśli, że nie finansuje w całości inwestycji, ale nie będę się sprzeczał. Z kolei ja też mam zestawienie wydatków inwestycyjnych Szpitala Jasielskiego w latach 2015-2018, to też przekażę Pani Radnej. W roku 2015 szpital wydatkował na inwestycje 1 411.000,00 zł., w roku 2016 - 1 010.000,00 zł., w 2017 roku prawie 1 200.000,00 zł. w 2018 r. - 1 600.000,00 zł. niezależnie od tego finansował remonty, działalności bieżącej i w 2018 roku na 1 220.000,00 zł., w 2017 roku na 1 100.000,00 zł., w 2016r. na 1 030.000,00 zł., w 2015 r. na 1 030.000,00 zł. Tak na szybko jakby odnosząc się do tych informacji to sądzę, że były to nie ze środków jakby zgromadzonych na rachunku szpitala tylko to najprawdopodobniej kredyty, które być może również powiat poręcza, ale ja sobie to wyjaśnię.

Radny Janusz Przetacznik - Panie Dyrektorze właśnie na ten temat powinniśmy rozmawiać
i jeżeli będziemy się spierać to ja również zapraszam do dokumentów, bo to co Pan powiedział o potrzebach naszego powiatu, mówimy o 60 miejscach łóżkowych. Jeżeli obecne przepisy zezwalają na 40 miejsc to wtedy, a Pan powiedział, że takie są potrzeby i z takimi potrzebami wychodził Pan do Zarządu Powiatu, aby podpisać umowę na taki, a nie inny obiekt, bo takie są potrzeby, takie miał Pan merytoryczne uzasadnienie. W związku z tym możemy usiąść do tematu, po to jest samorząd aby jeżeli są takie potrzeby w naszym powiecie, zastanowić się w jaki sposób sfinansować dodatkowych 20 łóżek i to jest cel i nasze zadanie, ponieważ tak jak Pan Dyrektor powiedział na 40 miejsc łóżkowych ma Pan program i będą środki z Narodowego Funduszu Zdrowia, ma Pan w tym wypadku umowę ryczałtową, o której Pan często powtarza, że ułatwia Panu życie, ma Pan w tym momencie genialny sposób finansowania i przewidywania działalności, czy finansowania świadczeń zdrowotnych. To jest Proszę Państwa temat istotny i ważny z punktu widzenia dokumentacji projektowej, kto ponosi odpowiedzialność za program użytkowy, stąd w tym wypadku patrząc na pewne działania i doświadczenia wynikające z prac projektowych powiedziałem i powtórzę po raz kolejny, że odpowiedzialność powinien ponosić ten, który będzie to później użytkował, czyli szpital w tym momencie powinien 100 % pokryć koszty dokumentacji projektowej, przedstawić koncepcje, ewentualnie zwrócić się z prośbą o pomoc w dofinansowaniu. Odpowiadając Panu Staroście Pankiewiczowi, jeżeli Pan w tym momencie zestawia tzw. wydatki inwestycyjne powtarzam „tzw. wydatki inwestycyjne” to proszę obok tego zestawić wysokość rocznego odpisu amortyzacyjnego od roku 2015 - 3 mln 200 tys. do 2 mln 800 tys. Niech Pan to porówna z tymi wydatkami, które Pan w tej chwili zacytował. Proszę porównać, czy w takim razie szpital, dyrekcja i kadra zarządzająca prawidłowo dba o unowocześnienie aparatury, sprzętu medycznego i prawidłowo przeznacza środki z odpisu amortyzacyjnego, bo czemu on służy? Właśnie do odnawiania środków trwałych, proszę sobie to porównać to są wielkości, o które cały czas Pana Dyrektora pytałem: Dlaczego doprowadza do starzenia się sprzętu medycznego? Dlaczego pacjenci Powiatu Jasielskiego mogą być gorzej leczeni, jeżeli w tym momencie nie kupujemy nowszej aparatury. Kiedy kupujemy nowszą aparaturę? Kiedy Rada Powiatu przegłosuje zwiększone dodatkowe środki finansowe.

Więcej głosów w dyskusji nie było, więc Przewodniczący zamknął dyskusję oraz zarządził głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2019 r.
W głosowaniu brało udział 20 Radnych.
- za podjęciem uchwały głosowało 18 Radnych.
- przeciw głosował 1 Radny.
- wstrzymał się 1 Radny.
Uchwała została podjęta.

Ad. 6d. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016 — 2027. (Druk Nr 98).
Przewodniczący otworzył dyskusję oraz poprosił Panią Teresę Połeć Skarbnik Powiatu
o wprowadzenie.
Głos zabrała Skarbnik Powiatu Jasielskiego Teresa Połeć, która omówiła projekt uchwały Rady Powiatu w Jaśle w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego
na lata 2016 — 2027.
Przewodniczący poprosił o opinię Komisje Stałe.
Przewodniczący Komisji Finansowo - Budżetowej – Jan Czajka- opinia Komisji jest pozytywna.
Przewodnicząca Komisji Edukacji- Irena Baciak - Komisja wydała pozytywną opinię.

Radna Dorota Woźniak – w nawiązaniu do dyskusji na komisji finansowej, bardzo bym prosiła o odpowiedz na pytania, które już zadałam: Czyli jaki będzie wkład własny? Czy przewidywany jest wkład własny szpitala w przebudowę oddziału chirurgii? Na komisji finansowej uzyskaliśmy informację, że pierwsza część kosztowała około 2 miliony 400 tys. to prosiłabym o potwierdzenie jak była kwota? Natomiast kosztorys na część drugą tj. około 2 miliony 900 tys. także bardzo bym prosiła o odpowiedź.

Dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Jaśle Michał Burbelka - wrodzona uprzejmość Panie
i Panowie Radni i Panie Przewodniczący pozwoli mi tylko powiedzieć ad vocem do Pana Przetacznika, proszę nie straszyć pacjentów, mieszkańców powiatu jasielskiego i wielu innych, którzy się leczą w szpitalu. Proszę Państwa mówię to nie do Pana Przetacznika tylko do wszystkich: mamy dobry nowoczesny szpital, bardzo dobrze wyposażony. Miliony dzięki Państwa decyzji, miliony, które Państwo wpompowaliście w ten szpital przekładają się na nowoczesny sprzęt w chirurgii tarczycy, którego nie ma w innym szpitalu, w chirurgii laryngologicznej, endoskopowej, którego naprawdę nie ma w wielu szpitalach ma bardzo dobrą centralna sterylizatornię, na której wzorują się inne szpitale, bo mamy wielu odwiedzających którzy pomagają sobie przy projektowaniu sterylizatorni. Mamy nowoczesny odnawiany, odbudowywany, dokupowany sprzęt, aparaty cyfrowe na salach ortopedycznych, o których nawet nie marzą w innych szpitalach, więc proszę tutaj nie sugerować pacjentom, bo ludzie się po prostu na tym nie znają i myślą, że są operowani w jakimś dziadowskim szpitalu ze starym sprzętem, bo zły dyrektor niczego nie kupuje. Otóż jest Pan w ogromnym błędzie i nie widzę najmniejszego powodu, żeby Pan straszył pacjentów. Do mnie osobiście rozumiem może Pan powiedzieć wszystko, ale proszę pacjentów nie straszyć, nie ma Pan prawa do tego. Teraz druga sprawa co do remontu bloku operacyjnego, pierwsza część tej inwestycji kosztowała 2 193.000,00 zł., w tym Powiat Jasielski 2 033.000,00 zł., szpital 110.000,00 zł., powierzchnia remontowana wynosiła 405 m2 to był tzw. Etap II to może wprowadzać w błąd, ale od tej części zaczęliśmy i projekt oczywiście na całość remontu chirurgii zlecił szpital z własnych środków. Natomiast jestem rozczarowany, mówię do Pani Radnej Woźniak, nie wiem w czyim imieniu Pani tutaj działa, bo ja nie miałem najmilejszego zamiaru podawać kwoty kosztorysu inwestorskiego przed rozstrzygnięciem postępowania przetargowego, ponieważ zrobiła Pani w tym momencie piękny prezent firmom budowlanym, które zastartują w przetargu podając wartość kosztorysową, przed czym broniłem się rękami i nogami, ponieważ teraz oferenci wiedząc ile pieniędzy ma zamawiający, ile chce przeznaczyć na to, jakie ma kosztorysy dostosują swoją ofertę do tego przetargu. Żeby nie być gołosłownym proszę sobie wyobrazić, że w tej dużej inwestycji ubiegłorocznej dotyczącej bloku operacyjnego jak chodzi o nadzór inspektorów budowlanych to my oczywiście chcieliśmy ich wyłonić wiadomo w jakim postępowaniu, proszę sobie wyobrazić, że liczyliśmy się z kwotą około 150 tys. zł. Przy tak dużej inwestycji znaleźliśmy inspektora z całym zespołem za 70 tys. zł., ale były też oferty 300 tys. zł. Gdyby inspektor wiedział ile mamy na to przeznaczone, a liczyliśmy się z kwotą około 150 tys. zł. To jak Pani myśli jaką kwotę dałby do postępowania konkursowego? Myślę, że nie 70 tys. zł., bo przynajmniej o 70 tys. zł., w dół na własną niekorzyść przeholować z czego ja się bardzo cieszę, a teraz kiedy Pani podała ofertę kosztorysową to już zrobiła Pani prezent firmom budowlanym. Także widzicie Państwo można tutaj atakować dyrektora, ja rozumiem tak trzeba programowo to robić. Natomiast „na miłość Boską” zastanówcie się czasami co robicie? Po prostu robicie krzywdę temu szpitalowi i zupełnie nie zasłużenie. Tak się nie robi, tak się po prostu nie robi, że szpital przy każdej inwestycji, przypomnę tylko w tamtym roku przy 23 milionowej inwestycji blok operacyjny wniósł swoim wkładem, bo wygraliśmy konkurs unijny 10 milionów złotych w tym roku też dopłaciliśmy do inwestycji remontowej na chirurgii i do wielu innych inwestycji, to co Pan Starosta Pankiewicz mówił to jest około 2 miliony 200 rocznie, teraz do remontu drugiej części chirurgii też na pewno wniesiemy swój wkład jak zwykle zresztą, bo na tym polega dobra współpraca, która zawsze była między starostwem, bo Państwo swoimi mądrymi decyzjami pomagacie pacjentom. Nie remontujecie instytucji, robicie to dla pacjentów i błagam róbcie to dalej, ale starajcie się, jeżeli już niektórzy z was nie chcą pomóc to przynajmniej „nie rzucajcie kłód pod nogi”.

Radny Janusz Przetacznik - również w tej materii, chciałbym po raz kolejny powrócić do jednego zasadniczego zagadnienia i problemu. Dlaczego o kwestiach ważnych, istotnych,
o których m.in. również Dyrektor Burbelka mówił, rozmawiamy przy okazji zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej? A nie tak naprawdę o konkretnym przedsięwzięciu, konkretnych zadaniach. Rozmawiajmy o tym na komisjach wyjaśniając sobie pewne rzeczy. Dziękuje Panie Dyrektorze, że Pan potwierdził, że to właśnie dzięki staraniom i pomocy samorządu powiatowego mamy nowoczesną aparaturę w szpitalu. Dziękuję, bo to jest prawda. Naprawdę „konia z rzędem”, żeby znaleźć informację, iż samodzielnie szpital dokłada starań, Powiat dokłada, widzi te potrzeby. Natomiast chciałbym również z drugiej strony zobaczyć pewien wkład własny szpitala. Powtarzam raz jeszcze, nieraz mówiliśmy o innych jednostkach powiatowych, których obowiązek utrzymania spoczywa na powiecie i nie mają innych środków finansowych, ponieważ wszystko przechodzi przez budżet powiatu. Natomiast szpital, przypomnijmy o czym często Pan powtarza, posiada kontrakt ryczałtowy z NFZ w związku z tym ma Pan zapewnione co miesięczne finansowanie świadczonych usług medycznych. Natomiast pomoc samorządu ma tutaj ewentualnie uzupełnić te środki, bądź tak jak Pan słusznie zauważył, poprawić jakość świadczonych usług i to staramy się robić. Natomiast nie zgadzam się, po raz kolejny to powtórzę, abyśmy na ten temat rozmawiać przy okazji Wieloletniej Prognozy Finansowej, a nie tak naprawdę, na temat czego oczekujemy. Również mieliśmy sesję poświęconą świadczeniu usług medycznych na terenie powiatu jasielskiego, była doskonała okazja abyśmy mogli rozmawiać o perspektywach rozbudowy, tej informacji nie widziałem. Również jeżeli mówimy o dokumentacji projektowej radni np. komisji rozwoju jeszcze tej dokumentacji nie widzieli, nie zapoznali się. Tak jak Pan powiedział często w tym wypadku warto przekonywać tego, który ma pomagać, pewną koncepcją. W związku z tym koncepcję się wykonuje i wtedy, występuje się z argumentami przekonując druga stronę o to, żeby być partnerem projektu. Ja ani razu, powtarzam nie widziałem koncepcji przedstawianej przez Szpital Specjalistyczny w Jaśle z ofertą w tym wypadku pomocy, czy współrealizacji konkretnego zadania, aby poprawiało się świadczenie usług medycznych na terenie powiatu jasielskiego. Tak jak m.in. będziemy o tym rozmawiać w sprawozdaniu Zarządu, Zarząd potrafi wykonywać koncepcje i z tymi koncepcjami projektowymi występować do partnerów i ich przekonywać do swoich racji aby ewentualnie szukać dodatkowych środków. Tu okazuje się, że nie, wystarczy większość w Radzie i można przy okazji jakiejś tam innej uchwały, przeforsować rozwiązanie takie, które nie do końca jest czytelne, czy jasne. Wracając do tego co powiedziała Pani Radna Woźniak i to co powiedział Pan, Panie Dyrektorze. To Pan z uporem godnym lepszej sprawy właśnie podkreślił w tym momencie wartość kosztorysową. Pani Dorota wyraźnie zadała pytanie, czy zamierza szpital jako instytucja świadcząca usługi zdrowotne partycypować w kosztach? Jeżeli tak, to w jakim zakresie? I tego dotyczyło to konkretne pytanie. Natomiast wartość kosztorysowa, to Pan ją podkreślił teraz z całą stanowczością, ja rozumiem, że ją Pan w takim razie będzie zamieszczał na stronie internetowej.

Radna Dorota Woźniak – chciałam tylko sprostować w odniesieniu do słów Pana Dyrektora, że zamawiający zna tylko wartość kosztorysową, którą ze strony Powiatu dajemy, czyli na rok 2019 - 500 tysięcy, na 2020 rok 1 milion 500 tys., to jest ilość pieniędzy, które przeznaczamy, natomiast chciałam tylko deklarację, czy szpital będzie w jakiś sposób uczestniczył?
Zrobiła się z tego niezła afera ze zwykłych pytań, na które zresztą nie uzyskałam informacji
na komisji finansowej, a dyskusja była dosyć długa na ten temat.

Starosta Jasielski Adam Pawluś – udział szpitala, czy ewentualnie zwiększenie, czy zmniejszenie udziału powiatu wyniknie w skutek rozstrzygnięcia przetargu najważniejsze, żeby do tego postępowania przystąpić jak najszybciej i to co już mówiłem kilkakrotnie, żeby ustalić harmonogram wykonania tego zadania na przełomie roku, dlatego, że inwestycja jest
w pomieszczeniu zamkniętym, w okresie zimowym można prowadzić prace budowlane nie zważając na warunki atmosferyczne to jest pewien plus, minusem jest, że te prace będą na obiekcie czynnym. To się sprawdziło przy tej pierwszej części, świetna firma z Gorlic tutaj Pan Dyrektor wielokrotnie mnie informował, że ta współpraca była bardzo dobra, że nie było wiele włączeń na innych oddziałach na tych, które znajdują się nad lub pod chirurgią i w takich trudnych warunkach oddział chirurgii był w stanie przyjmować pacjentów i realizować swoje zadania. Mam nadzieję, że te doświadczenia się przydadzą i trzymajmy kciuki, żeby jak najlepsze rozwiązania były i jak najlepsza cena została wybita
w postępowaniu przetargowym.

Radny Janusz Przetacznik - chciałbym powrócić do tego mojego pytania, dlaczego przy okazji Wieloletniej Prognozy Finansowej rozmawiamy o innych wydatkach, obciążających budżet samorządu na lata przyszłe? Przypomnijmy, że przy okazji uchwały budżetowej rozmawialiśmy, wtedy już był zaplanowany wydatek w postaci 500 tys. złotych na to zadanie inwestycyjne, że do tematu wrócimy i Zarząd nam przedstawi ofertę. Okazało się, że mieliśmy sesję tematyczną i tej oferty nie ma, ale w dniu dzisiejszym się coś pokazuje i również przy tej okazji, okazuje się, że coś robimy źle, czy niedobrze pytając, czy zadając pytania o pewien zakres rzeczowy, czy przewidywany koszt. Z tego co powiedział Pan Michał Burbelka ja rozumiem, że rodzi się doskonałe, w tym momencie można by powiedzieć zawiadomienie, tylko nie wiem do kogo czy na kogo. Wojewoda Podkarpacki publicznie ogłasza kwestie związane z realizacją i pomocą Wojewody Podkarpackiego np. przy realizacji dróg powiatowych, czy gminnych, określając wartość całkowitą zadania, wysokość dofinansowania. Rozumiem, że w tym przypadku należy skarżyć Wojewodę, że działa na niekorzyść samorządu, czy budżetu Państwa, bo publikuje w tym momencie konkretne wnioski. Takie decyzje, mam nadzieję, że Pan Starosta wie o czym ja mówię dotyczą chociażby powiatowych dróg, chociażby drogi: Szebnie – Chrząstówka
i innych działań. Publikacje, jak również w tym wypadku, Panie Dyrektorze m.in. zaktualizowana lista podstawowa projektów wybranych w ramach dofinansowania m.in.,
z którego skorzystał szpital, jasno była określona pozycja dla jasielskiego szpitala przypomnijmy to w pozycji numer 13 wartość całkowita zadania 18 175.540,33 zł., z tego dotacja 9 988.352,03 zł., na stronie internetowej oczywiście publikowana. W takim razie rozumiem, że poszła ta informacja wprost dla wykonawców i dlatego ten projekt nas kosztował 23 000.000,00 zł, gratuluję? Do pewnych spraw sądowych i spornych Panie Starosto, proponuję i to dorzucić, żebyśmy również Urząd Marszałkowski i Wojewodę skarżyli, że podaje czy publikuje nasze wnioski i określone kwestie budżetowe. Przestańmy w tym momencie „bawić się jak dzieci w piaskownicy”, natomiast rozmawiajmy o pewnych elementach związanych z realizacją poszczególnych zadań wynikających dla samorządu powiatowego. Umówiliśmy się, że pewne zadania będą Wysokiej Radzie przedstawiane i nie będziemy zaskakiwani o nic innego nie prosiłem, po to są komisje, moglibyśmy ewentualnie na tych komisjach rozmawiać, poznać programy, poznać plusy i minusy poszczególnych rozwiązań, a nie na zasadzie takiej, że mamy projekt uchwały i prosimy o podjęcie stosownej decyzji, czytaj podniesienie ręki za.

Więcej głosów w dyskusji nie było. Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016 — 2027.
W głosowaniu brało udział 20 Radnych.
- za podjęciem uchwały głosowało 14 Radnych.
- przeciw głosowało 5 Radny.
- wstrzymał się 1 Radny.
Uchwała została podjęta.

Ad.7.Sprawozdania z działań podejmowanych przez nadzór wodny na obszarze Powiatu Jasielskiego za rok 2018. (Druk Nr 99).
Przewodniczący stwierdził, iż radni otrzymali sprawozdania na druku nr 99 Nadzoru Wodnego w Jaśle, Dębicy, Gorlicach. Radni nie zabierali głosu w przedmiotowej sprawie.

Ad.8. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
Przewodniczący stwierdził, że radni otrzymali sprawozdanie w formie pisemnej.

Radny Janusz Przetacznik - zwracałem się z gorącą prośbą do Zarządu aby informacja
o realizacji uchwał nie ograniczała się tylko i wyłącznie, po raz kolejny to powtórzę do przekazania wydziałowi, tylko abyśmy określili w jaki sposób wykonujemy uchwały Rady Powiatu, abyśmy mogli ocenić tzw. „mapę drogową” do jej realizacji. Natomiast co do kwestii tu już Pan Starosta wyjaśnił pkt. 7 dotyczący wycinki drzew. Natomiast chciałby powrócić na stronę 4 informacji pod punktem 14 na początku strony, przekazał przedłożoną przez PZD w Jaśle koncepcje wykonania ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych 1850R Floriańska i 1851 Sobniowska do Wydziału Inwestycji w celu wystąpienia do Burmistrza Miasta Jasła o przekazanie dofinansowania na jego budowę. Chciałbym w tym momencie zwrócić uwagę, że tu mamy do czynienia ze skrzyżowaniem z dwoma drogami powiatowymi. Czy tutaj w tej materii były informacje, że ten węzeł, czy to skrzyżowanie jest niebezpieczne? I mamy w tym momencie kwestie związane z tym, że rozwiązanie nazwijmy to optymalnym, byłoby rondo i chciałbym tutaj zwrócić uwagę, że właśnie tu mamy taką koncepcje, ona jest, czyli można najpierw opracować koncepcję, przedstawić ją i szukać później dodatkowych rozwiązań. Chciałbym, ponieważ trochę interesuje się drogami i jakieś doświadczenie zawodowe w tej materii mam, myślę, że również Radny Krzysztof Buba, poznać tę koncepcję. Jeżeli można było by zapoznać się jakie były w tym momencie przesłanki abyśmy tą koncepcję opracowali, a pominęli inne bardziej newralgiczne punkty z udziałem dróg powiatowych, które wymagały pilniejszego moim zdaniem rozwiązania i pewnie o mniejszych nakładach? Tam przypomnijmy na tym skrzyżowaniu mamy kawałek wyspy, może nie okrągłej, ale w tym momencie umożliwiającej bezpieczne włączanie się w ruchu. Także bardzo bym prosił aby przekazać tą informację, koncepcję dotyczącą tej budowy jak również argumenty, dlaczego akurat wybraliśmy te dwie drogi powiatowe? Z jakimi propozycjami występujemy do Samorządu Miejskiego? Może również uda nam się tutaj przekonać Radnych Miejskich do tych pewnych wspólnych koncepcji, jeżeli poznamy argumenty, czy motywy wystąpienia. Jeżeli chodzi o kwestie związane ze składką tj. pkt. 6 na stronie 4 dotyczy składki i mieliśmy ją określoną w uchwale budżetowej, chciałbym abyśmy tutaj dokładnie wiedzieli: Czy w tym wypadku to jest równa rata? Za który kwartał? I czy tak naprawdę coś zmieniło się jeżeli chodzi o związek powiatowy, ten komunikacyjny, czy w tej materii po przyjęciu „Jasiel”-a i własnej firmy, ta składka ulegnie zmniejszeniu, zwiększeniu, zoptymalizowaliśmy ten transport? Mieliśmy do tematu wrócić, absolutnie w dalszym ciągu nie mamy żadnych informacji, a wydatki w budżecie zaplanowane są w bardzo dużej wysokości, bo prawie 900 tys. zł., o ile mnie pamięć nie myli, gdzie dotychczas powiat na te wydatki nie ponosił, żadnych pieniążków.
Poza tym kwestia o naborze do szkół ponadpodstawowych. Temat jest głośny i byłem pewny, że Pan Starosta przedstawi nam informację jak to wygląda, po tej reformie oświatowej i może by w wolnych wnioskach przedstawił Pan Starosta taką informację w jaki sposób udało się, czy się nie udało przebrnąć? Jak wygląda nabór? Ponieważ te nabory rozpoczęliśmy tak naprawdę 24 czerwca, Zarząd o tym zdecydował, dzisiaj mamy 12 lipca i powinniśmy przynajmniej wiedzieć o tym pierwszym etapie. Jak on wygląda? Na jakim etapie jesteśmy? Także bardzo bym prosił Pana Starostę o taką informację, jeżeli nie uda się dzisiaj, to prosiłbym aby jak najszybciej drogą mailową przekazać wszystkim radnym, bo myślę, że warto na ten temat wiedzieć więcej. To jest realizacja naszego zadania, czy to jest wina samorządu, że jesteśmy nieprzygotowani tak jak niektórzy politycy próbują w tym momencie wmawiać, a nie tak naprawdę, niedociągnięcia czy błędy to decyzje zwiane z reformą. Chciałbym po prostu wiedzieć: Czy jesteśmy przygotowani, czy nie?
Teraz jeżeli chodzi o ostatni punkt strona 6 decyzja 9 odszkodowanie w wysokości 22 tys. zł., sporo, jak na tak niewielki obszar, ja rozumiem, że to odszkodowanie wynikło z elaboratu szacunkowego, czy też musiało być zawarte w drodze umowy, gdyż właściciel np. nie przystał na wysokość odszkodowania, które zaproponowaliśmy z wyceny, bo patrząc na ilość metrów kwadratowych i pas drogowy to ta wycena by była stanowczo za wysoka, stąd moje pytanie: Czy to wynika z wyceny? Czy tak naprawdę z podjętych negocjacji z właścicielem terenu?

Radny Jan Muzyka - ja chciałem krótko na temat tego pkt. 14 dotyczącego ewentualnego ronda na ulicy Sobniowskiej i Floriańskiej, stamtąd przychodzi dużo pism do powiatu, że jest tam bardzo niebezpiecznie, a ja jako stały użytkownik tej drogi mogę to potwierdzić. Dlaczego występujemy też do Miasta? To są drogi powiatowe, ale są one też na terenie Miasta, bo tam Miasto sięga i skoro występujemy do Gmin o wsparcie finansowe, czegokolwiek byśmy nie robili na tych gminach to również występujemy do Miasta. Uznaliśmy, że jest to uzasadnione z kilku powodów, właśnie bezpieczeństwa jak również jest wola i taki zamiar aby budować przeprawę mostową do ulicy Fabrycznej to jest tam w okolicy dawnego wysypiska śmieci, by przechodziła na terenie miejscowości Wolica, czy też Sobniów, byłby z tego powodu zwiększony ruch i to rondo byłoby ze wszech miar uzasadnione. Ono by zapewniało płynność w tym rejonie, ale przede wszystkim chodzi o względy bezpieczeństwa.

Radny Krzysztof Buba - ja bym prosił troszkę informacji na temat powiatowego związku transportowego, doszły mnie słuchy, że został zatrudniony specjalista do opracowania nowych tras i kierunków jakby Pan Starosta coś w tym temacie powiedział i dochodzą takie słuchy, że Pan Rydarowicz zamierza wypowiedzieć, albo wcześniej albo nie przedłużyć umowy na temat spółki Jasiel, tam lokalizacji, czy to jest w ogóle prawda, czy to jakieś pogłoski?

Starosta Jasielski Adam Pawluś – te punkty, o które prosił Radny Przetacznik, to uzupełni moją wypowiedź Pan Naczelnik Papciak. Jeżeli chodzi o rondo to tutaj już Starosta Muzyka wyjaśnił. Toczą się rozmowy z Burmistrzem Miasta Jasła na temat zamiany ulic i Burmistrz potwierdził wolę taką, żeby zamienić te wszystkie nasze drobne uliczki w centrum na ten ciąg drogowy Żniwna, Towarowa i wtedy Powiat może realizować obwodnicę wspólnie z Miastem, obwodnicę wschodnią Miasta Jasła oczywiście dla ruchu lokalnego tak mówiąc generalnie. Natomiast jeżeli chodzi o punkt 9 o wypłacie odszkodowania toczyliśmy długie rokowania z właścicielami, ponieważ ta kwota jest rzeczywiście bardzo wysoka, rzeczoznawca to wycenił te decyzje zapadły jeszcze wcześniej zanim ja zostałem Starostą, więc chcieliśmy przejść do takiego rozwiązania, żeby właściciele gruntu mogli sobie użytkować jeszcze tą część, bo inwestycja na razie nie będzie realizowana, nie wiem kiedy będzie realizowana, ale to jest spory kawałek gruntu bardzo wysoko wycenione ogrodzenie, winogrona, nasadzenia krzewów, więc próbowaliśmy dojść do takiego porozumienia, żeby sobie użytkowali, natomiast przy przetargu również ujęlibyśmy wtedy koszty rozbiórki ogrodzenia i inne sprawy związane z usunięciem drzew. Niestety właściciele nie wyrazili na to zgody. Decyzja Starosty w tym zakresie ZRIDowska była ostateczna, wiec gdybyśmy poszli w spór tobyśmy tą sprawę przegrali, więc musieliśmy to odszkodowanie wypłacić. Ja miałem duże wątpliwości co do tej wyceny, było też już za późno, żeby po prostu kwestionować sposób tej wyceny i myślę, że opłaty na tą kwotę związaną z kwestionowaniem tej wyceny też by były stosunkowo duże, więc uznaliśmy, że lepiej po prostu wypłacić to odszkodowanie. Odnośnie składki i związku to Pan Wicestarosta się w tym specjalizuje, więc tu udzieli mam nadzieje wyczerpującej odpowiedzi. Natomiast jeżeli chodzi o nabory to zostały zrealizowane, jeszcze będą na pewno korekty do końca wakacji, Pan Naczelnik Papciak przedstawi dokładnie, nie ma zagrożenia dla uczniów, wszyscy uczniowie znajdą miejsca w szkołach. Szkoda, nie wiem, czy szkoda, czy nie, ale taka jest decyzja, że musieliśmy zlikwidować kilka klas „branżówek”, ponieważ młodzież ma dalej trend na licea ogólnokształcące, czy na technika. Bardzo proszę Panie Naczelniku o szczegóły.

Naczelnik Wydziału Edukacji- Andrzej Papciak- pierwszy etap naboru został dokonany, uczniowie, którzy zgłosili się do naboru zostali przyjęci, od dnia dzisiejszego trwa tzw. etap uzupełniający, który się kończy 30 sierpnia. Udało się dokonać naboru do planowanych oddziałów tak jak Pan Starosta powiedział z wyjątkiem Szkoły Branżowej w Zespole Szkół Nr 3, zarówno po szkole ponadpodstawowej jak i ponadgimnazjalnej niestety nie dokonano naboru, natomiast za zgodą Zarządu w czasie trwania symulacji zwiększono liczbę oddziałów szkoły branżowej w Zespole Szkół Budowlanych na poziomie oddziałów ponadgimnazjalnych, ponieważ było na tylu chętnych, bo prawie 60 chętnych do tej szkoły branżowej o specjalności technik wykończeniowy robót budownictwa z czego się bardzo cieszymy. Na dzień dzisiejszy dokonano naboru, może tak po kolei będę mówił ponadgimnazjalne, ponadpodstawowe: I Liceum do pięciu oddziałów ponadgimnazjalnych, sześć ponadpodstawowych, II Liceum trzy ponadgimnazjalne, cztery ponadpodstawowe, Liceum w Kołaczycach dwa oddziały ponadgimnazjalne, trzy ponadpodstawowe, Zespół Szkół Nr 4 liceum po jednym oddziale zarówno na tym jak i tym poziomie, technikum po cztery oddziały ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych, Zespół Szkół Nr 3 pięć oddziałów ponadgimnazjalnych, cztery ponadpodstawowe technikum, Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych po dwa oddziały technikum zarówno na poziomie ponadgimnazjalnym jak i ponadpodstawowym, Szkoła Branżowa trzy oddziały na poziomie ponadgimnazjalnym, trzy oddziały na poziomie ponadpodstawowym, Zespół Szkół Technicznych po cztery oddziały na poziomie technikum i po dwa oddziały na poziomie szkoły branżowej, Zespół Szkół Budowlanych po dwa oddziały na poziomie technikum, dwa oddziały na poziomie szkoły branżowej ponadgimnazjalnej, jeden oddział na poziomie szkoły ponadpodstawowej. Do dnia dzisiejszego nikt, żaden z rodziców, ani uczniów nie zwracał się tutaj do wydziału, że nie został, gdzieś zakwalifikowany, czy przyjęty. Natomiast w tej chwili są składane odwołania ewentualnie od tych oddziałów, czy rozszerzenie przedmiotów tak najogólniej, także wszyscy uczniowie, którzy byli chętni znaleźli miejsce w naszych szkołach.
Radny Franciszek Miśkowicz- ja mam pytanie do Pana Naczelnika: Jaka liczebność uczniów jest w oddziałach?

Naczelnik Wydziału Edukacji Andrzej Papciak - liczebność jest ustalana w ten sposób,
że licea ogólnokształcące maksymalnie do 32 uczniów, technikum do 30, szkoła branżowa 28.

Wicestarosta Stanisław Pankiewicz - co dotyczy tej składki to my tam mamy na poziomie,
814 tys. to jest składka na dopłaty do kosztów przewozów, które zostały przypisane dla Powiatu są to przede wszystkim trasy wykraczające poza powiat jasielski skąd dowożone są dzieci i młodzież do jasielskich szkół, a to przede wszystkim Gmina Szerzyny, Brzostek, Frysztak, a i częściowo Biecz. Przyjęta została taka zasada, że płaci się zaliczkowo składkę, bo Związek nie dysponuje pieniędzmi, aby mógł dokonać rozliczenia dopłat i dlatego pierwsza składka była zapłacona za okres pierwszego półrocza, druga składka jest płacona w okresie kwartalnym dlatego, że tymi pieniędzmi dysponuje Zarząd Związku dokonując dopłat do przewozów dotyczy to „Jasiela” jak i „MKS-u”. Teraz odpowiadając na pytanie Pana Radnego Buby, czyli baza lokalowa dawnego „PKS-u” umowa na korzystanie z terenów dawnego „PKS-u” kończy się we wrześniu 2020 roku. Na dzień dzisiejszy Zarząd i Zgromadzenie jakby jest skupione na tym abyśmy złożyli wniosek na dopłaty z funduszu przewozów autobusowych i ten temat nie jest analizowany. Na pewno jakieś rozwiązanie się znajdzie, zresztą jesteśmy w układzie z Panem Burmistrzem, a on też bardzo poważnie do tego tematu podchodzi, za co mu jestem wdzięczny. Zostało zlecone opracowanie planu transportowego i wniosku na dopłaty do przewozów autobusowych na rok 2019 i 2020. Te dopłaty wejdą od września, staramy się aby ten wniosek był złożony uzyskalibyśmy tą dopłatę od września, ale sadze, że na pewno od października dlatego, że jest to dość skomplikowana procedura wynikająca z różnych decyzji administracyjnych zezwalających przewoźnikowi na wykonywanie tych usług, a nam tu jakby najwięcej problemów będą stwarzały te usługi poza Powiat Jasielski, dlatego, że Związek został powołany do rozwiązania problemu transportowego na terenie Powiatu Jasielskiego. Oczywiście dopłaty będą dotyczyły nowych linii komunikacyjnych, jest opracowana koncepcja i projekt nowych linii komunikacyjnych, oczywiście to będzie uzgadniane z wszystkimi samorządami i Powiatem również, ale mamy przemyślenia takie, gdzie chcemy się wpisać w te dopłaty w szerokim zakresie. O szczegółach nie będę mówił dlatego, że te prace trwają. Z tego co wiem to ten ekspert miał dzisiaj być również w kwestii pewnych uzgodnień, mieliśmy więcej jak tydzień czasu spotkanie przez okres trzech dni. Było Zgromadzenie Związku, wyjaśniał. Oczywiście o tych wszystkich kwestach decyduje całe Zgromadzenie w skład Zgromadzenia to poinformuje tutaj Wysoką Radę z jednym głosem wchodzą wszystkie samorządy w tym powiat jako Powiat Jasielski.

Radny Franciszek Miśkowicz - częściowo otrzymałem odpowiedz odnośnie tych dopłat, czyli z tego mam rozumieć, że na te koszty, które ponosimy nie otrzymamy, żadnych dopłat?

Wicestarosta Stanisław Pankiewicz-Proszę Państwa od 1 stycznia załóżmy do sierpnia, czy września to te dopłaty są ponoszone przez wszystkie samorządy i powiat również, nie będzie rekompensaty do tyłu. Dopłaty wchodzą z dniem 1 września, chcemy się załapać na tą datę, jeżeli nie to najpóźniej na 1 września, czyli mielibyśmy zwroty, refundacje tych kosztów za miesiąc październik, listopad i grudzień.

Radny Franciszek Miśkowicz - ale to jest w sprzeczności z tym co powiedział Starosta,
że na istniejące świadczenia dopłat nie będzie. Nowoutworzone otrzymają dopłaty, natomiast istniejące nie otrzymają dopłat.

Wicestarosta Stanisław Pankiewicz - będą wszystkie nowe linie, robimy wszystko aby były wszystkie nowe linie, szczegółów nie chcę zdradzać.

Radny Krzysztof Buba - myślę, że jak te tematy w kwestii nowych tras zostaną opracowane Rada zostanie z tym zapoznana. Moje pytanie dotyczące Pana Rydarowicza, nadal Państwa odpowiedź nie rozwiała moich wątpliwości, niech mi Pan Starosta przekaże, czy jest możliwość wcześniejszego rozwiązanie przez jeden z podmiotów tej umowy, którą mamy, czy nie ma? I czy jest takie ryzyko, że po tym terminie co Pan Starosta przekazał, czyli tam wrzesień 2020 możemy nie mieć przedłużonej umowy i co wtedy?

Wicestarosta Stanisław Pankiewicz - tak jak powiedziałem mamy umowę do września 2020 r.
i nie rozpoczęliśmy, żadnych rozmów w tej kwestii dlatego, że zaangażowanie Zgromadzenia
i Zarządu jest skupione na wykonaniu tych czynności abyśmy te dopłaty otrzymali, oczywiście pewne przemyślenia mamy, ale nie chcę wyprzedzać faktów, bo one muszą być uzgodnione ze wszystkimi stronami.

Ad.9. Interpelacje.

Radny Janusz Przetacznik - Dotyczy: zrealizowanych wydatków na wyposażenie zakwalifikowanych przez Zarząd w całości jako wydatki majątkowe - dział 851 rozdział 85111 zadnie nr 46 „Rozbudowa i doposażenie Bloku Operacyjnego oraz Centralnej Sterylizacji Szpitala Specjalistycznego w Jaśle wraz z niezbędną infrastrukturą na rzecz zapewnienia kompleksowej opieki zdrowotnej (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle)” – wykonanie Uchwały Nr LIII/380/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2018 rok.
Przypominam jest to zadanie zakwalifikowane i było na liście podstawowej uzyskało dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w pełnej wysokości co do kosztów i wniosku zrealizowanego w wysokości dofinansowania, a ponieważ te wielkości są różne stąd moje pytania jest ich w sumie 7. Dotyczy: Co było przedmiotem umowy zawartej przez Zarząd w Jaśle w wykonaniu tej uchwały z 21 grudnia 2017 roku? Przypomnijmy to jest wtedy ta uchwała, kiedy zawieramy umowę na zrealizowanie tego zadania i wypełnienie wniosku przez Szpital Specjalistyczny w Jaśle abyśmy mogli ubiegać się w roku 2018
o dofinansowanie, czyli co było przedmiotem? I dalej już konsekwentnie również pytam co było przedmiotem kolejnej umowy pokazując w tym momencie co zaliczamy do wydatków majątkowych, także w sumie jest 7 pytań nie będę przedłużał, przedstawiam Panu Przewodniczącemu.
Radny Janusz Przetacznik złożył interpelację o treści:

INTERPELACJA
Dotyczy: zrealizowanych wydatków na wyposażenie zakwalifikowanych przez Zarząd
w całości jako wydatki majątkowe - dział 851 rozdział 85111 zadnie nr 46 „Rozbudowa i doposażenie Bloku Operacyjnego oraz Centralnej Sterylizacji Szpitala Specjalistycznego w Jaśle wraz z niezbędną infrastrukturą na rzecz zapewnienia kompleksowej opieki zdrowotnej (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle)” – wykonanie Uchwały Nr LIII/380/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2018 rok
Jednostki sektora finansów publicznych, w tym jednostki budżetowe, są zobowiązane do stosowania szczególnych zasad wynikających z przepisów ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (dalej: rozporządzenie w sprawie klasyfikacji budżetowej). Na podstawie tych regulacji jednostki te mają obowiązek grupowania wydatków w podziale na wydatki bieżące i majątkowe. Według wyjaśnień złożonych w dniu 4 czerwca 2019 r. na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej przez Starostę Jasielskiego wszystkie dotacje przekazane Szpitalowi Specjalistycznemu w Jaśle Zarząd Powiatu w Jaśle uznał i zaliczył jako wydatki majątkowe. Należy zaznaczyć, że regulacje prawne dotyczące sposobu finansowania pierwszego wyposażenia można znaleźć w zasadzie w dwóch aktach prawnych:
1) w rozporządzeniu w sprawie klasyfikacji budżetowej,
2) w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa.
Zakupy inwestycyjne (majątkowe) odnoszą się do środków trwałych, które:
– nie zostały zaliczone do pierwszego wyposażenia,
– mają wartość początkową wyższą od kwoty określonej w art. 16f ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (obecnie 10 000 zł),
– są objęte stopniową amortyzacją (a nie jednorazową) lub w ogóle nie są amortyzowane
(w przypadkach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych).
Analiza wskazanych uregulowań pozwala zauważyć, że w rozporządzeniu w sprawie klasyfikacji budżetowej nie określono, co zalicza się do pierwszego wyposażenia, wskazano natomiast, że mogą nim być wszelkie zakupy ruchomości, bez względu na ich wartość, o ile będą pierwszym wyposażeniem. Z kolei rozporządzenie w sprawie finansowania inwestycji
z budżetu państwa określa zasady i sposób finansowania pierwszego wyposażenia w ramach wydatków inwestycyjnych, dla których źródłem finansowania są środki pochodzące z budżetu państwa. W świetle zapisów tego rozporządzenia ze środków budżetu państwa mogą być finansowane inwestycje, o ile środki przewidziane na pokrycie kosztów ich zakupu zostaną przeznaczone m.in. na:
1) zakup lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych, bez względu na ich wartość,
2) zakup wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na ich wartość,
3) pozostałe przedmioty (materiały, drobny sprzęt), które nie spełniają ustawowych wymogów dla środka trwałego czy wartości niematerialnej i prawnej, w szczególności wymogu przewidywanej ekonomicznej użyteczności dłuższej niż rok – o ile są pierwszym wyposażeniem obiektów budowlanych.
Wskazane regulacje uprawniają do finansowania pierwszego wyposażenia w ramach wydatków inwestycyjnych (§ 605) jedynie w państwowych jednostkach budżetowych. Nie dotyczą natomiast jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych. Jednostki te powinny zatem – już na etapie uchwalania budżetu – same rozstrzygać sposób finansowania pierwszego wyposażenia, posiłkując się przywołanymi regulacjami
i wykorzystując je na własne potrzeby.
Należy podkreślić, że Zarząd Powiatu w Jaśle rekomendując podjęcie Uchwały Nr LIII/380/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2018 rok informował Radę o konieczności zwiększenia wydatków majątkowych (inwestycyjnych) na w/w zadaniu współfinansowanym ze środków RPO Województwa Podkarpackiego, a nie wydatków bieżących. Należy przypomnieć, że Szpital deklarował współudział w tym zadaniu poprzez sfinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizacji do kwoty 5.700.000,00 zł.
W wykonaniu Uchwały Nr LIII/380/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2018 rok, w części dotyczącej zadania nr 46 „Rozbudowa i doposażenie Bloku Operacyjnego oraz Centralnej Sterylizacji Szpitala Specjalistycznego w Jaśle wraz z niezbędną infrastrukturą na rzecz zapewnienia kompleksowej opieki zdrowotnej (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle)” w dniu 6 listopada 2018 r. Zarząd Powiatu zawarł kolejną umowę ze Szpitalem Specjalistycznym w Jaśle.
Biorąc powyższe pod uwagę proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:
1. Co było przedmiotem zawartej przez Zarząd Powiatu w Jaśle umowy ze Szpitalem Specjalistycznym w Jaśle w wykonaniu uchwały nr XLVII/354/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r.? (uchwała budżetowa powiatu jasielskiego na 2017 rok – dział 851 „Ochrona zdrowia” rozdział 8511 „Szpitale ogólne” – zabezpieczona kwota dotacji dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle w wysokości: 10 620 000,00 zł.). Zadanie inwestycyjne „Rozbudowa i doposażenie sal operacyjnych i centralnej sterylizacji Szpitala Specjalistycznego w Jaśle wraz z niezbędną infrastrukturą na rzecz zapewnienia kompleksowej opieki zdrowotnej (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle) realizowane było w ramach naboru RPPK.06.02.01-IŻ.00-18-001/16 z dofinasowaniem
z EFRR w wysokości 9 988 352,03 zł. Do odpowiedzi proszę dołączyć uzgodniony
z Urzędem Marszałkowskim przedmiot realizowanego przez Szpital projektu wg wniosku RPPK.06.02.01-18-0015/17.
2. Czy umowa, o którą pytam w punkcie 2, zawierała możliwość zmiany przedmiotu umowy i jego zakresu rzeczowego oraz wysokości dofinansowania? Jeżeli tak to proszę podać stosowne uregulowania.
3. Czy z treści umowy (uzgodnionego przedmiotu projektuz dofinasowaniem
z EFRR w wysokości 9 988 352,03 zł), realizowanej przez Szpital Specjalistyczny w Jaśle w ramach naboru nrRPPK.06.02.01-IŻ.00-18-001/16,wydatki na wyposażenie mogły być zaliczone do wydatków majątkowych czy w całości miały być pokryte przez beneficjenta projektu tj. Szpital Specjalistyczny w Jaśle?
4. Czy umowa, o którą pytam w punkcie 3, zawierała możliwość zmiany przedmiotu umowy i jego zakresu rzeczowego oraz wysokości dofinansowania?
5. Co było przedmiotem zawartej w dniu 6 listopada 2018 r. przez Zarząd Powiatu w Jaśle umowy ze Szpitalem Specjalistycznym w Jaśle w wykonaniu uchwały Nr LIII/380/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 25 kwietnia 2018 r.? Do odpowiedzi proszę dołączyć wniosek (prośbę) Szpitala Specjalistycznego w Jaśle w sprawie zwiększenia dotacji (pomocy finansowej) do zadania inwestycyjnego „Rozbudowa i doposażenie Bloku Operacyjnego oraz Centralnej Sterylizacji Szpitala Specjalistycznego w Jaśle wraz z niezbędną infrastrukturą na rzecz zapewnienia kompleksowej opieki zdrowotnej”.
6. Na jakiej podstawie Zarząd Powiatu w Jaśle w wykonaniu uchwały Nr LIII/380/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 25 kwietnia 2018 r. zakwalifikował (zaliczył, zatwierdził) wydatki na wyposażenie do wydatków majątkowych? W odpowiedzi proszę przytoczyć odpowiednie przepisy, orzeczenia sądowe lub decyzje administracyjne.
7. Czy wydatki, o których mowa w umowie (punkt 5 – wykonanie uchwały Nr LIII/380/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 25 kwietnia 2018 r.) podlegały kontroli? Jeżeli tak, to kto przeprowadzał kontrolę i czy przedmiotem kontroli była zasadność zakwalifikowania wydatków bieżących związanych z zakupem wyposażenia do wydatków majątkowych oraz czy w jej wyniku zostały stwierdzone uchybienia? Jeżeli tak to jakie i jaki tryb ich usunięcia został wdrożony.
Podpis: Z poważaniem Janusz Przetacznik.

Ad.10. Wnioski i zapytania radnych.

Wiceprzewodnicząca Anna Nigborowicz - wnioskuję do Zarządu Powiatu o podjęcie decyzji
w sprawie rozpoczęcia prac projektowych dotyczących przebudowy drogi powiatowej Siepietnica-Święcany- Lisów, Święcany- granica województwa. Jak stwierdziły już służby powiatowe natężenie na tej drodze jest bardzo duże, porównywalne z drogami wojewódzkimi. Dlatego jest naprawdę pilna potrzeba rozpoczęcia prac aby poprawić warunki dla użytkowników i zwiększyć bezpieczeństwo. Skoro jestem przy głosie proszę również Panią Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg o podjęcie nie wiem, czy prac przede wszystkim zainteresowanie może najpierw się taką sprawą, że na drodze powiatowej Święcany- Czermna jest mostek, który nie ma żadnych zabezpieczeń, żadnych barier ochronnych, jest to miejsce bardzo niebezpieczne i bardzo proszę o zainteresowanie tą sprawą.

Radny Janusz Przetacznik- w imieniu nieobecnej Radnej Ewy Wawro złożyłem już zapytanie dotyczy wyjaśnienia wydatków na promocję w roku 2018. W sumie Pani Radna zadała trzy pytania w formie pisemnej to zapytanie przekazałem.

Zapytanie Radnej Ewy Wawro:
ZAPYTANIE

Dotyczy: wyjaśnienia wydatków na promocję w 2018 roku

Po raz kolejny chciałam odnieść się do sprawy działań i wydatków promocyjnych, które są podejmowane przez Powiat. Zwracałam się z zapytaniem do Pana Starosty odnośnie tych wydatków i uzyskałam odpowiedz mówiącą o dwa razy większych zrealizowanych wydatkach w 2018 roku na promocję, co zresztą Pan Starosta nie omieszkał tutaj zaznaczyć
z wykrzyknikiem do mnie. Przypominam, że w uchwale budżetowej, która była podjęta
21 grudnia 2017 roku, na promocję zaplanowana była tylko kwota w wysokości 60 tys. zł,
a wydatkowana kwota jest to już 122 tys. zł. Dwukrotny wzrost tych wydatków nie nastąpił poprzez zaplanowane wydatki w uchwale budżetowej przez Radę, tylko przez decyzje Zarządu na mocy upoważnień, które Rada udzieliła Zarządowi. Niemniej w sprawozdaniu
i w udzielanych odpowiedziach Zarząd Powiatu i Pan Starosta operuje już kwotą „po zmianach”, a nie ustaloną przez Radę.
W wydatkach na promocję mamy pozycje takie jak składki członkowskie na Związek Powiatów Polskich, na Stowarzyszenie Euroregion Karpacki, na Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych. Stąd składam zapytanie:
1. Jakie wymierne korzyści osiąga nasz samorząd z tytułu uczestnictwa w/w związku czy stowarzyszeniach ?
Po raz kolejny zwrócę uwagę na to, co już wielokrotnie zwracałam uwagę i będę zwracała, aż do osiągnięcia odpowiedniego celu dla nas wszystkich oczywiście - strategia wizerunkowa
i promocja powiatu jasielskiego. Pieniądze, które są wydawane, nasze publiczne pieniądze, które są wydawane na promocję, to nie może być jakiś koncert życzeń, tylko to powinny być z góry określone zadania i cele do osiągnięcia, przyjęte w konkretnej strategii czy rocznych planach. Powinien być przyjęty jakiś klucz wydatkowania publicznych pieniędzy na promocję i o określnie takiego po raz kolejny wnioskuję. Oczekuję na konkretne odpowiedzi na pytania:
2. Do jakich działań się sprowadzała i na czym polegała promocja Powiatu na imprezach
i uroczystościach ponadlokalnych, na które w 2018 roku Zarząd przeznaczył kwotę 27.175,99 zł?
3. Co dokładnie kryje się pod nazwą wydatków „Przygotowanie materiałów, narzędzi oraz publikacji promocyjnych i informacyjnych”, na które Zarząd w 2018 roku przeznaczył kwotę 28.810,40 zł? W odpowiedzi proszę przedstawić wykaz rzeczowy publikacji promocyjnych i informacyjnych, materiałów, ich ilość oraz wartość jednostkową
Podpis: Ewa Wawro.
Radny Janusz Przetacznik - chciałbym również zwrócić się co prawda temat nie jest nowy, bo poruszam go od 6 lutego, najpierw był to wniosek dotyczący zasadności podjęcia uchwały Nr 3/19, a dotyczyło zatrudnienia Pana Michała Burbelki na p.o. dyrektora szpitala to 6 lutego, później 11 marca, 23 marca oraz ostatnia interpelacja, którą składałem 24 czerwca. Niestety nie otrzymałem zadowalających odpowiedzi, czy w ogóle nie otrzymałem tych odpowiedzi na konkretne pytania, stąd zadaje te pytania już w formie zapytania, konkretne.
Radny Janusz Przetacznik złożył zapytanie o treści:
ZAPYTANIE

Dotyczy: wysokości płacy zasadniczej na jaką mógłby liczyć zatrudniony na podstawie umowy o pracę lekarz Michał Burbelka oraz działań członków Zarządu Powiatu w Jaśle, którzy w dniu 18 stycznia 2019 r. uczestniczyli w posiedzeniu Zarządu Powiatu w Jaśle i podjęli zakwestionowaną (stwierdzona nieważność) przez Wojewodę Podkarpackiego uchwałę Nr 3/19 Zarządu Powiatu w Jaśle w sprawie zatrudnienia Pana Michała Burbelki na podstawie umowy o pracę na stanowisku pełniącego obowiązki Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle celem naprawienia szkód spowodowanych ich działaniem.
W dniu 24 czerwca 2019 r., po wcześniej złożonych: w dniu 6 lutego br. wniosku i otrzymanej odpowiedzi z dnia 1 marca br., zapytań z dnia 11 marca br. i 23 maja br. i otrzymanych odpowiedzi odpowiednio z dnia 20 marca br. i 3 czerwca br., skierowałem do Starosty Jasielskiego interpelację dotyczącą działań członków Zarządu Powiatu w Jaśle, którzy w dniu 18 stycznia 2019 r. uczestniczyli w posiedzeniu Zarządu Powiatu w Jaśle i podjęli zakwestionowaną (stwierdzona nieważność) przez Wojewodę Podkarpackiego uchwałę Nr 3/19 Zarządu Powiatu w Jaśle w sprawie zatrudnienia Pana Michała Burbelki na podstawie umowy o pracę na stanowisku pełniącego obowiązki Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle celem naprawienia szkód spowodowanych ich działaniem. Wydawać by się mogło, że temat jest oczywisty i wyczerpująco opisany, a dla łatwiejszego określenia skali szkód zadałem kilka pytań w tej interpelacji podkreślając, że cyt.: „stwierdzenie nieważności uchwały wymazuje ją z obrotu prawnego ex tunc, tzn. od samego początku – od daty jej wejścia w życie, rodzi problem skuteczności aktów prawnych podjętych na podstawie tej uchwały oraz naprawienia szkód (w pełnym zakresie, obejmującym zarówno szkodę rzeczywistą, jak i utracony zysk) wyrządzonych wskutek jej wejścia w życie.”
i wskazałem, że cyt.: „ w wyniku podjętych niezgodnych z prawem decyzji Zarządu Powiatu w Jaśle związanych z zatrudnieniem Pana Michała Burbelki na podstawie umowy o pracę na stanowisku pełniącego obowiązki Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle od 22 stycznia br. do 9 kwietnia br., Szpital Specjalistyczny w Jaśle został narażony co najmniej na

dodatkowe, nieuzasadnione wydatki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych przez lekarza Michała Burbelkę zatrudnionego na etacie p.o. dyrektora.”
Aby ustalić wysokość dodatkowych, nieuzasadnionych wydatków związanych z zatrudnieniem p. Michała Burbelki na podstawie umowy o pracę na stanowisku pełniącego obowiązki Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle m.in. poprosiłem o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie nr 6: „Na jaką płacę zasadniczą mógłby liczyć zatrudniony na podstawie umowy o pracę lekarz Michał Burbelka?” W odpowiedzi prosiłem aby powołać się na konkretne przepisy wynikające z obowiązujących wSzpitalu Specjalistycznym
w Jaśle unormowań w tym zakresie.
Niestety, chyba nie zostałem dobrze zrozumiany lub pytanie nie było zbyt precyzyjne, gdyż otrzymałem odpowiedź dotyczącą lekarza, o którym pisałem w swojej interpelacji z dnia 24 czerwca br. Cytuję odpowiedź: „Na podstawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
z dnia 5 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 1532) lekarz posiadający specjalizację, zatrudniony na podstawie umowy o pracę, który złożył pracodawcy zobowiązanie do nieudzielania tożsamych świadczeń u innego pracodawcy otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 6750 zł miesięcznie.” Dla porządku dodam, że kwestie specjalizacji lekarzy zostały uregulowane w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U. z 2019 r., poz. 602).
Powtórzę, że zwracając się z powyższym pytaniem chodziło mi konkretnie o lekarza Michała Burbelkę, (specjalizacja: ortopedia i traumatologia st.I (1995.05.24) – informacja
z rejestru Naczelnej Izby Lekarskiej w załączeniu), a nie o niezidentyfikowanego lekarza specjalistę i konkretny wymiar pracy w świetle odpowiedzi Starosty Jasielskiego z dnia 20 marca 2019 r. – pismo znak: BR-0003.22.2019 cytuję: „W drodze porozumienia zmieniającego, w dniu 28 stycznia 2019 r., dokonano zmiany umowy o pracę Pana Michała Burbelki w części dotyczącej innych warunków zatrudnienia. Zarząd Powiatu w Jaśle wyraził zgodę na udzielanie przez niego świadczeń zdrowotnych w Dziale Pomocy Doraźnej, Szpitalnym Oddziale Ratunkowym wraz z Izbą Przyjęć, Oddziale Ortopedii, Traumatologii, Mikrochirurgii i Chirurgii Ręki, Nocnej i świątecznej opiece w zakresie POZ oraz Poradni Ortopedyczno- Traumatologicznej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle w wymiarze maksymalnie 7 godzin 35 minut tygodniowo, zgodnie z obowiązującym w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle harmonogramem dyżurów medycznych oraz świadczeń zdrowotnych oraz harmonogramem pracy Poradni Ortopedyczno-Traumatologicznej, na dany miesiąc. Ponadto Zarząd Powiatu w Jaśle wyraził zgodę na pełnienie prze niego dyżurów medycznych w Dziale Pomocy Doraźnej Szpitalnym Oddziale Ratunkowym wraz z Izbą Przyjęć, Oddziale Ortopedii, Traumatologii, Mikrochirurgii i Chirurgii Ręki, oraz Nocnej i świątecznej opiece w zakresie POZ Szpitala Specjalistycznego w Jaśle w łącznej liczbie nieprzekraczającej 2 dyżurów w miesiącu, zgodnie z obowiązującym w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle harmonogramem dyżurów medycznych oraz świadczeń zdrowotnych, na dany miesiąc. Zgoda na pełnienie dyżurów medycznych, nie obejmuje dyżurów realizowanych w ramach pozostawania w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych. Z tytułu udzielania świadczeń zdrowotnych Dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Jaśle nie otrzymuje dodatkowego wynagrodzenia, są one finansowane w ramach miesięcznego wynagrodzenia Dyrektora ustalonego w umowie o pracę. Natomiast do wynagrodzenia za pracę w ramach pełnienia dyżuru medycznego stosuje się odpowiednio przepisy art. 151 1 S 1-3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, którego wyliczenia dokonują służby finansowe Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.” (podkreślenie i pogrubienie - moje).
W dalszym ciągu nie uzyskałem odpowiedzi na zasadnicze zagadnienie i odpowiedź
o czynnościach członków Zarządu Powiatu w Jaśle, które mają naprawić szkody spowodowane ich działaniem, ale może w końcu, w oparciu o uzyskane informacje zawarte w odpowiedzi na interpelację Starosty Jasielskiego z dnia 5 lipca br., w tym dotyczące zatrudnienia lekarzy w Dziale Pomocy Doraźnej, Szpitalnym Oddziale Ratunkowym wraz z Izbą Przyjęć, Oddziale Ortopedii, Traumatologii, Mikrochirurgii i Chirurgii Ręki, Nocnej
i świątecznej opiece w zakresie POZ oraz Poradni Ortopedyczno-Traumatologicznej Szpitala Specjalistycznego
w Jaśle. Reasumując ponownie proszę o udzielenie konkretnej odpowiedzi na następujące pytania:
1. Na jaką płacę zasadniczą mógłby liczyć zatrudniony w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle, na podstawie umowy o pracę, lekarz Michał Burbelka posiadający I stopień specjalizacji
w okresie od 22 stycznia 2019 r. do 9 kwietnia 2019 r. w wymiarze pracy określonym przez Zarząd Powiatu w Jaśle? W odpowiedzi proszę powołać się na konkretne przepisy wynikające z obowiązujących wSzpitalu Specjalistycznym w Jaśle unormowań w tym zakresie.
2. Kiedy i jakiedziałania (czynności) podjęli lub podejmą członkowie Zarządu Powiatu w Jaśle, którzy w dniu 18 stycznia 2019 r. uczestniczyli w posiedzeniu Zarządu Powiatu w Jaśle i podjęli zakwestionowaną (stwierdzona nieważność) przez Wojewodę Podkarpackiego uchwałę Nr 3/19 Zarządu Powiatu w Jaśle w sprawie zatrudnienia Pana Michała Burbelki na podstawie umowy o pracę na stanowisku pełniącego obowiązki Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle celem naprawienia szkód spowodowanych ich działaniem?
Podpis: Z poważaniem Janusz Przetacznik
Informacje podstawowe z Naczelnej Izby Lekarskiej dotyczące lekarza Michała Burbelki zostały dołączone przez Radnego Janusza Przetacznika do złożonej interpelacji.

Radny Janusz Przetacznik - w związku z tym proszę się odnosić do konkretnych pytań, konkretnej sytuacji, na które Pan Starosta był łaskaw udzielać odpowiedzi i do tego zapytania dołączyłem między innymi informacje z Naczelnej Izby Lekarskiej dotyczące lekarza Michała Burbelki posiadającego określoną specjalizację, przypomnijmy I stopnia, powołuję się również, aby Pan Starosta i ewentualnie radcy prawni, którzy będą uczestniczyć w udzielaniu tej odpowiedzi również powołali się na Rozporządzenie Ministra Zdrowia byłem łaskaw się z nim zapoznać, dotyczące właśnie specjalizacji abyśmy mogli tak naprawdę wiedzieć o czym rozmawiamy, o jakim zatrudnieniu aby można było przynajmniej w tej części uzyskać odpowiedzieć. Do zapytania dołączam właśnie informację dotyczące lekarza Michała Burbelki zamieszczoną na stronie internetowej Naczelnej Izby Lekarskiej to jest aktualizacja z daty 2 lipca 2019 roku, czyli jak najbardziej aktualna informacja.

Radny Krzysztof Buba - Pani Przewodnicząca podniosła temat, to będzie do Pani Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg, czy na drogach powiatowych były jakieś pomiary ruchu, jeżeli tak to, czy można otrzymać jakieś materiały w tym zakresie? Druga rzecz, Pan Starosta obiecał mi, że na temat spraw z Panem Chrzanowskim coś mi tutaj rozjaśni. Trzecia sprawa, były konkursy na dyrektora w I LO i Zespole Szkół Budowlanych: Czy coś już wiadomo, czy zostało rozstrzygnięte? Jakby Pan Starosta coś w tym zakresie radnym przekazał.

Radna Dorota Woźniak – mam pytanie do Pani Dyrektor PZD apropo przystanku koło ronda na Serwońcu ,tam jak było budowane rondo został ściągnięty przystanek. Miał być postawiony, czy Pani przewiduje w najbliższym czasie?Bo pytają się o to mieszkańcy. Za chwileczkę prosiłbym o odpowiedz, ponieważ mam jeszcze zapytania.
Na poprzedniej sesji nie otrzymałam informacji na temat przyczyn braku dochodu w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej”, stąd składam zapytanie w formie pisemnej. I drugie zapytanie dotyczące wycinki drzew na terenach użyczonych Stowarzyszeniu Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy, także prosiłabym o odpowiedz, zapytania zostały przekazane do Komisji Wnioskowej

Radna Dorota Woźniak złożyła zapytania o treści:

ZAPYTANIE1

dotyczy: braku dochodu w wysokości 200 000,00 zł w rozdziale „Zadania
w zakresie kultury fizycznej" Uchwałą budżetową Powiatu Jasielskiego na 2018 rok Rada Powiatu w Jaśle wprowadziła do wykonania w 2018 roku zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa stadionu sportowego z rozbudową obiektów lekkoatletycznych przy Zespole Szkół w Trzcinicy”. Na przebudowę stadionu została przeznaczona kwota 4 545714,00 zł. Realizacja tego zadania miała nastąpić ze środków własnych powiatu oraz dotacji.
W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego okazało się, że środki finansowe przeznaczone w budżecie na przebudowę stadionu są niewystarczające.
Na wniosek Zarządu 3 kwietnia 2018 r. na nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu zostały wprowadzone zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok m.in. poprzez zwiększenie kwoty wydatków na przebudowę stadionu o 676446,00 zł (do kwoty 5 222160,00 zł) przy jednoczesnym wsparciu finansowym tego zadania przez Stowarzyszenie Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy kwotą 200 000,00 zł, która tokwota została ujęta, jako zwiększenie planu dochodów na 2018 rok. W tej nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu uczestniczył Dyrektor Zespołu Szkół w Trzcinicy p. Ludomir Mastej deklarując przekazanie przez Stowarzyszenie dla Powiatu 200 000,00 zł w celu realizacji zaplanowanej inwestycji „Przebudowa stadionu sportowego z rozbudową obiektów lekkoatletycznych przy Zespole Szkół w Trzcinicy”.
Radni przegłosowali zwiększenie kwot przeznaczonych na przebudowę stadionu.
W sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok w dziale 929 „Kultura fizyczna” rozdział 9260 § 6290 – plan dochodów majątkowych wynosił 200 000,00 zł, natomiast wykonanie 0 zł.
Ozanacza to, że Stowarzyszenie Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy nie wpłaciło deklarowanej, ujętej w planie dochodów Powiatu, kwoty.
Jednocześnie na posiedzeniu Komisji Społecznej w dniu 17 czerwca 2019 r. p.Skarbnik oraz na sesji Rady Powiatu w dniu 24 czerwca 2019 r. Starosta przywoływali wydanie w latach 2017 - 2019 kwoty brutto 368 498,00 zł przez Stowarzyszenie Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy na robotyzwiązane z budowąstadnionu, nie odnosząc się jednocześnie do zaplanowanej w budżeciePowiatukwotydochodu 200 000,00 zł.

W związku z brakiem odpowiedzi na sesji w dniu 24 czerwca 2019 r. dotyczącym powyższego problemu proszę o wyjaśnienie:

1. Jakie konkretne działania podjął Zarząd aby zrealizować plan dochodów majątkowych - wsparcie finansowe zadania „Przebudowa stadionu sportowego
z rozbudową obiektów lekkoatletycznych przy Zespole Szkół w Trzcinicy”przez Stowarzyszenia/-e* Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy kwotą 200 000,00 zł?

2. Czy i jakiezaszły istotne okoliczności uniemożliwiające Zarządowi wykonanie zaplanowanych na rok 2018 dochodów powiatu w kwocie 200 000,00 zł – dotacja od StowarzyszeniaAbsolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy?

3. Kiedy Zarząd Powiatu w Jaśle podpisał umowę na realizację zadania „Przebudowa stadionu sportowego z rozbudową obiektów lekkoatletycznych przy Zespole Szkół
w Trzcinicy”? Jaka była umowna wartość prac, ich zakres rzeczowy i termin oddania zadania do użytkowania?

4. Dlaczego przy wyjaśnianiu braku deklarowanych dochodów przywoływana jest kwota 368 498,00 zł skoro:

a) kwota 368 498,00 zł podawana jako udział Stowarzyszenia, nie była wprowadzona do budżetu Powiatu po stronie dochodów, nie istnieje w zrealizowanych dochodach (rozdział 9260 § 6290)i w związku z tym nie może być brana pod uwagę
i przywoływana, jako wytłumaczenie niewykonania planu dochodów Powiatu przez Zarząd,
b) wg przedstawionego na Komisji Społecznej wykazu wydatków Stowarzyszenie wykonało prace, które nie były ujęte w SIWZ inwestycji czyli nie można ich przywoływać i ujmować stricte przy realizacji (wykonaniu) konkretnego zadania inwestycyjnego ujętego w uchwale budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2018 rok,
c) sprawozdanie z wykonania budżetu jest sprawozdaniem finansowym – operuje zestawieniem kwot, a nie rzeczy czyli nawet wniesienie przez Stowarzyszenie prac wykonanych w latach 2017 – 2019 na stadionie (w formie jakiegoś porozumiena, umowy) także nie tłumaczy niewykonania planu dochodów przez Zarząd Powiatu?
Podpis: Dorota Woźniak
ZAPYTANIE 2

dotyczy: wycinki drzew na terenach użyczonych Stowarzyszeniu Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy - Zespół Szkół w Trzcinicy
Od 17 czerwca 2017 r. obowiązują nowe przepisy związane z usuwaniem drzew i krzewów, wprowadzone na mocy ustawy z 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody. Najważniejsze zmiany dotyczyły właścicieli prywatnych posesji, którzy mogli wyciąć drzewa
w celach niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, pod warunkiem, że zgłoszą wycinkę do urzędu gminy i organ nie wniesie sprzeciwu, w przypadku osób prawnych i innych podmiotów ustawowe uregulowania nie uległy zmianie i nadal obowiązuje system ubiegania się o zezwolenie na wycinkę drzew.
W związku z podjęciem informacji, że trakcie wykonywania przez Zarząd Powiatu w Jaśle w 2018 roku zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa stadionu sportowego z rozbudową obiektów lekkoatletycznych przy Zespole Szkół w Trzcinicy” doszło do wycinki drzew zwracam się z następującymi pytaniami:
1. Jakie były motywy oraz kto i kiedy podjął decyzję dotyczącą zamiaru usunięcia drzew na terenach będących własnością powiatu a przekazanych w użyczenie Stowarzyszeniu Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy?
2. Kiedy odbyły się oględziny zadrzewień przeznaczonych do usunięcia?
3. Czy Zarząd Powiatu w Jaśle podejmował decyzje dotyczące całej procedury związanej z wycinką drzew rosnących na terenach będących własnością powiatu a przekazanych w użyczenie Stowarzyszeniu Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy, w tym zagospodarowania drewna pochodzącego z tej wycinki? Jeżeli tak to jakie? Jeżeli nie, to proszę o podanie informacji i podstawy prawnej odstąpienia odwydania takich decyzji.
4. Kiedy odbyła się wycinka drzew, kto ją przeprowadził?
Do odpowiedzi proszę dołączyć kopię wniosku skierowanego do Wójta Gminy Jasło informujący o zamiarze wycinki drzew na terenach będących własnością powiatu a przekazanych w użyczenie Stowarzyszeniu Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy wraz z stosowną decyzją w tej sprawie oraz decyzje, uchwały, zarządzenia, wyciągi z protokołu z posiedzeń Zarządu itp. dotyczące tej wycinki.
Podpis: Dorota Woźniak

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle- Katarzyna Kaszowicz – są prowadzone rozmowy w związku z tym, że powstał związek komunikacji i teraz tym zadaniem powinien zajmować się Związek, więc jesteśmy tutaj w kontakcie i dopracowujemy,bo oni będą pobierać opłaty, więc teraz przejdzie ta sytuacja na związek komunikacji, dlatego tak poprostu ciągnie się tworzenie nowego miejsca.

Starosta Jasielski Adam Pawluś – oczywiście na większość tych pytań odpowiemy w formie pisemnej. Jeżeli chodzi o spór sądowy, w którym Powiat Jasielski jest z byłym projektantem szpitala, to zapadł w tej sprawie wyrok, nie pamiętam dokładnie, kiedy ten wyrok był, ale możemy również informację pisemną przygotować. Od tego wyroku wnieśliśmy kasacje, postępowanie dotyczyło konkretnie uzyskania kar umownych za nieterminowe wykonanie dokumentacji projektowej. Ta dokumentacja do dzisiaj nie została ukończona, ona utraciła swój cel, ponieważ zrealizowaliśmy inwestycję szpitalną. Natomiast ten termin nie został dotrzymany przez wykonawcę projektu i sąd uznał nasze roszczenia. Niemniej jednak zastosował takie miarkowanie, że niewiele uzyskaliśmy w zasadzie tylko zwrot poniesionych kosztów i dlatego postanowiliśmy wnieść kasację, została wniesiona. Rozważamy również ewentualnie wystąpienie o odszkodowanie na zasadach ogólnych, ponieważ w tym postępowaniu możemy tylko żądać tych kar umownych, były wyliczone na kwotę prawie 390 tys. zł., taką umowę podpisał projektant. Sąd zważył, że część naszych pracowników przyczyniła się również do opóźnienia wykonania tego projektu, głównie chodziło tutaj
o zatrudnionego specjalistę, jak również innych wybitnych specjalistów, którzy w tym czasie się tym tematem zajmowali i oczywiście zeznawali na naszą niekorzyść w sądzie. Też można by się zastanowić, czy nie pociągnąć ich do odpowiedzialności, bo Pan, jak również jeden
z członków Zarządu nie mieli upoważnienia do podejmowania jakichkolwiek działań w imieniu Zarządu, natomiast zlecane były nowe warianty, które nie zawsze były lepsze, przynajmniej w sądzie twierdził, że miały przynieść oszczędności projektowe, ale nigdy to nie było potwierdzone, żadnym aneksem, więc tłumaczenie projektanta, czyli zleceniobiorcy, że on miał wrażenie, że to są zalecenia zamawiającego, moim zdaniem są nieuzasadnione.
Niemniej jednak sąd wziął to pod uwagę i prawdopodobnie dlatego zmiarkował te kary, bo co do faktów to nie ulega wątpliwości, że zleceniobiorca nie wykonał tego zadania w terminie i tu na ten temat nie ma dyskusji, jest tylko kwestia w tej chwili sporna, czy to miarkowanie było przez sąd właściwe, czy nie. Naszym zdaniem było niewłaściwe, zobaczymy jak to się rozstrzygnie w drugiej instancji, czy będziemy się zajmować następną sprawą trudno mi powiedzieć, raczej chcielibyśmy się skupić na działaniach konstruktywnych niż wchodzić po prostu w przeszłość, absorbować pracowników i marnować swój czas na to co było.
Pomiary ruchu to oczywiście Pani Dyrektor już odpowiedziała i jeżeli będą informację to udzielimy takiej informacji. Jeżeli chodzi o konkursy na dyrektorów to były przeprowadzone, nie ma Pana Naczelnika, ale chyba 2 lipca. Mamy wątpliwości co do prawidłowego wyłonienia przedstawicieli Rady Rodziców w tej sprawie trwa postępowanie, mamy już oświadczenia Przewodniczących Rady Rodziców. Tak w Zespole Szkół Budowlanych Przewodnicząca Rady Rodziców nie zwołała tego tylko Pani Dyrektor poprzez ogłoszenie w internecie, kilka osób powiadomiła sms-em, ale w terminie krótszym niż wymagany jest w regulaminie to 7 dni, a ona dokonała to w terminie 3 dniowym. Jeżeli chodzi o I liceum to Pani Dyrektor odmówiła w sposób całkowicie nieuzasadniony podania składu Rady Rodziców, Rada ta jest organem szkoły i tak samo rodzice, którzy wchodzą w skład tego organu, zasłaniała się, że nie może ujawnić ze względu na RODO, tych informacji. My stoimy na innym stanowisku i dlatego wystąpiłem do kuratora o odwołanie Pani Dyrektor w trybie natychmiastowym. Jeżeli taką zgodę uzyskamy to będziemy procedować dalej. Również wydaje się, że Rada Rodziców została nieprawidłowo zwołana według oświadczenia Przewodniczącego on zwołał to posiedzenie 18, a posiedzenie było 21, czyli w trybie zwyczajnym powinno być 7 dni, a było 3 dni i to również nie ulega wątpliwości, więc tak sytuacja na dzień dzisiejszy wygląda jak to się dalej potoczy to zobaczymy już w krótce.
Jeżeli chodzi o interpelacje Pana Radnego Przetacznika to oczywiście udzielimy odpowiedzi na piśmie, również w sprawach związanych z wynagrodzeniem Dyrektora Burbelki jako lekarza specjalisty.

Radna Dorota Woźniak - prosiłabym Pana Starostę Pankiewicza o uściślenie tych informacji
na temat ronda, skoro zajmuje się tym związek komunikacyjny, czy Pan ma jakieś dokładniejsze informacje? Nie rondo, tylko przystanek, przepraszam skrót myślowy. Kiedy może się to zakończyć i ten przystanek będzie przywrócony?

Wicestarosta Stanisław Pankiewicz - tak właśnie analizuje ten temat, bo trudno mówić na ten moment, jeśli my będziemy zmieniać przebiegi linii, nie sądzę, żeby się wszystkie przystanki pozmieniały, ale ten szczegół rozpatrzę i osobiście poinformuję Panią.

Radny Krzysztof Buba - Panie Starosto trochę mnie dziwi Pana wypowiedź że w sądzie zeznawali na naszą niekorzyść. O ile ja się orientuję w sądzie trzeba zeznawać prawdę i tylko prawdę, także co to ma do rzeczy, nie wiem, ale prosiłbym o informację pisemną na temat wszystkich tych postępowań sądowych, kosztów, umów z kancelariami prawnym itd., żeby Zarząd tutaj przygotował w kwestii wystąpienia takie pisemne: Ile nas to kosztowało i co osiągnęliśmy? Jeszcze w kwestii konkursu na dyrektora szkół, to mam rozumieć, że była powołana komisja konkursowa, ona rozstrzygnęła te konkursy, byli tam przedstawiciele Zarządu Powiatu? Konkursy zostały rozstrzygnięte, czy nie? Jeżeli zostały rozstrzygnięte przez komisje konkursową to może by Pan Starosta udzielił informacji kto wygrał?

Starosta Jasielski Adam Pawluś – konkursy zostały przeprowadzone, tutaj siedzi Pani Przewodnicząca, bardzo proszę o kilka informacji.

Radna Irena Baciak - konkursy zostały przeprowadzone 2 lipca, jeden o godz. 9.00 do
I Liceum, było dwóch kandydatów, drogą głosowania komisja konkursowa wyłoniła Panią, która przeszła procedurę. Pani Barbara Wierdak- Cyboroń, uzyskała większość głosów, więc prawnie przeszła procedurę konkursową. Drugi konkurs odbył się o godzinie 11.00 do Zespołu Szkół Budowlanych i tam był jeden kandydat Pani dyrektor, również przeszła procedurę konkursową zgodnie z protokołem.

Radny Grzegorz Pers - chciałem wrócić do tematu szpitala w tym punkcie wnioski i zapytania radnych, ponieważ wpłynęło pismo Pana Dyrektora do Pana Starosty Adama Pawlusia odnośnie przedłużenia na eksploatację rezonansu magnetycznego. Myślę, że jest to ważna kwestia i Pan Starosta prosił tutaj o pochylenie się nad tematem, wiem, że Pan Przewodniczący Robert Snoch również patrzył na te kalkulacje. Szanowni Państwo z tych wstępnych wyliczeń Pana Dyrektora policzyłem tutaj na szybko, że różnica między kosztami, a przychodami, gdyby dyrekcja wzięła w leasing to urządzenie to jest 675 tys. zł., straty w skali roku, ale szacowane przychody roczne tutaj mam takie dane to jest około miliona złotych. Teraz dwie sprawy, finansowe niezmiernie ważne, bo trzeba mieć środki na zakup, czy ewentualnie wyleasingowanie sprzętu, druga sprawa Szanowni Państwo to są kwestie diagnostyczne pacjentów, ponieważ teraz jak dzierżawiliśmy to urządzenie były problemy z diagnostyką pacjentów przebywających w szpitalu, żeby wykonać rezonans, bo często z różnych względów ci pacjenci byli diagnozowania na zewnątrz. Rozmawiałem z Przewodniczącym Robertem Snochem na ten temat, tak krótko powiem Państwu, gdybyśmy, czyli samorząd ewentualnie wspólnie ze szpitalem dołożyli 1 200.000,00 zł., tej jak, gdyby raty wstępnej do wyleasingowania tego sprzętu, a resztę puścili w leasing, to Szanowni Państwo po 5 latach to urządzenie jest w „nasze”, czyli szpitala. Czyli jeżeli przychód szacowany z NFZ-tu to jest milion złotych, czy nie warto się pochylić nad tematem, Zarząd szpitala, żeby jednak powalczyć o to wyleasingowanie tego sprzętu. Ja tutaj tylko tak na szybko powiem Państwu, że w kalkulacjach kosztów nie wiem, czy jest to pomyłka, czy tak ma być? 288.000,00 zł., wynagrodzenie lekarza roczne, co wynosi kwotę miesięczną 24. 000,00 zł., miesięcznie, więc nie wiem, czy starszy asystent tyle w szpitalu zarabia? Nie wiem, czy to jest pomyłka, czy tak ma być? Dostosowanie pomieszczeń kwota jednorazowa Szanowni Państwo 50.000,00 zł., czyli to jest jednorazowy koszt. Myślę, że zanim dyrekcja szpitala podejmie decyzję to ta sprawa powinna trafić na komisje społeczną, żeby radni przedyskutowali wnikliwie tą sprawę z korzyścią dla pacjentów naszego szpitala. To tyle w sprawie rezonansu magnetycznego. Oddział psychiatryczny bardzo dobrze, że oddział powstaje jestem za, szkoda tylko, że warunki finansowe nie pozwalają nam na powiększenie ilości łóżek na tym oddziale, ponieważ jest 40 i będzie 40. Wiemy, że potrzeby jeżeli chodzi o pacjentów psychiatrycznych są znacznie większe tym bardziej, że w powiecie krośnieńskim nie ma takiego oddziału psychiatrycznego i lekarze, którzy pracują w rejonach wiedzą ilu pacjentów jest odsyłanych niestety z tego oddziału i tutaj na etapie koncepcji, czy ewentualnie nie dałoby się wykroić jeszcze parę łóżek, kosztem przychodni, czy poradni specjalistycznych. Tylko króciutko odnośnie parkingu, Pana Starosty bardzo dobra inicjatywa, że z Burmistrzem Miasta jest podjęta taka inicjatywa, natomiast trzeba się też zastanowić, czy ewentualne przychody później z funkcjonowania tego parkingu, bo wiemy, że rocznie ileś tam pewnie tysięcy ludzi parkuje, czy też nie wartałoby partycypować
w kosztach budowy, żeby ewentualnie szpital dbał o swoje przychody.

Radny Krzysztof Buba - jak mam rozumieć komisja konkursowa rozstrzygnęła konkursy na dyrektora, ale Zarząd ma jakieś wątpliwości. To ja ma wątpliwości i takie pytanie: Kto wybierał komisje konkursową i zatwierdzał?

Radna Irena Baciak - ja może od razu odpowiem na to pytanie, w skład komisji konkursowej wchodzi 12 osób zgodnie z ustawą: 3 - przedstawicieli organu prowadzącego, 3 - przedstawicieli nadzoru pedagogicznego, 2- przedstawicieli Rady Rodziców, 2 - przedstawicieli Rady Pedagogicznej, 1- przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego, jeżeli są związki w danej szkole w tym przypadku w jednej i drugiej komisji było po 1 przedstawicielu ze związków i z Solidarności. Tak, że komisja była 12 osobowa, głosowanie jest tajne. Na wynik komisji nie ma nikt wpływu. Ja chciałam tylko skład komisji przedstawić, bo to jest określone ustawą.

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch - czyli, procedura jeszcze się toczy, na razie zakończyła pracę komisja konkursowa?

Radna Irena Baciak - tak.

Radna Dorota Woźniak – uzupełniając Pana Krzysztofa pytanie, kto powołuje komisje konkursową i zatwierdza skład komisji?

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch - wynika to z ustawy.

Starosta Jasielski Adam Pawluś –zgodnie z przepisami taka komisja została powołana.
Radna Irena Baciak - w kwestii tego kto powołuje. Zawsze powołuje organ prowadzący. Organ prowadzący wystawia swoich przedstawicieli - 3, czyli Zarząd w tym przypadku ja byłam przewodniczącą w tych komisjach, organ prowadzący występuje do kuratorium z pismem o delegowanie wizytatorów. Natomiast ze szkoły to są procedury, czyli Rady Rodziców są wyłonione w zebraniu też w sposób proceduralny i przedstawiciele Rady Pedagogicznej również są wyłonieni na posiedzeniu Rady Pedagogicznej uchwałą to wszystkie te wyłonienia powinny być zgodnie z procedurami, sposób głosowania ustalony przez Radę Rodziców na pewno tajne, tak, że tak to wygląda.

Starosta Jasielski Adam Pawluś – chciałem potwierdzić, że procedura jeszcze trwa
i zobaczymy jak to się rozstrzygnie, na dzień dzisiejszy istnieje duże domniemanie, że procedura wyłaniania przedstawicieli Rad Rodziców była niezgodna z obowiązującym regulaminem zarówno w jednej jak i w drugiej szkole.

Radna Bożena Macek-Lubaś - ja mam zapytanie dotyczące dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych: Czy już wiadomo, które wnioski otrzymały akceptację Komisji wnioskowej? Które z wniosków o dofinansowanie inwestycji drogowych, skierowanych do Funduszu Dróg Samorządowych otrzymały dofinansowanie i w jakiej wysokości? I bardzo proszę o wykaz dróg wraz z kilometrażem wskazanym we wniosku. I jeszcze mam jedna prośbę o pisemną odpowiedz na moje pytanie.
Jeżeli chodzi o konkursy na dyrektora szkoły mam doświadczenie takie niekoniecznie dobre
i dlatego nie mogę jednej rzeczy zrozumieć. Jeżeli komisja została powołana, dokonała wyboru, to kto teraz czegoś w tym szuka? Komisja została powołana dobrze na pewno. Zarząd dostaje zlepek tych różnych przedstawicieli i z tego tworzy komisję, jeżeli wcześniej nie było żadnych domniemywań, że coś tam jest w którejś z cząstce komisji nie tak, to jeżeli już komisja dokonała wyboru to trzeba to uszanować. Nie ma odwołań od takich sytuacji, także tu już, chyba „klamka zapadła” i nie ma co „szat rozdzierać”, jeżeli wygrał nie ten, którego upatrywano sobie, że powinien wygrać.

Radny Janusz Przetacznik - między innymi na ten temat rozmawialiśmy, kto ma reprezentować, czy kto jest organem prowadzącym, który, że tak powiem decyduje między innymi uchwalając statut. Cytowałem prawo oświatowe wskazując, że tym uprawnionym organem w wykonaniu ustawy prawo oświatowe jest Zarząd Powiatu, który powinien zawiadomić w sposób prawidłowy, zgodny z procedurą opisaną w tej ustawie wszystkie podmioty zobowiązane do delegowania swoich przedstawicieli i zwołać pierwsze posiedzenie, jak również ogłosić konkurs. O to pytałem między innymi było to w sprawozdaniu Zarządu. Pani Radna Baciak między innymi uzupełniła informację zawartą w sprawozdaniu Zarządu o informacje dotyczące ogłoszenia konkursu, rozumiem, że ta dokumentacja jest, Zarząd w tym momencie delegując swoich przedstawicieli i powołując komisję wypełnił wszystkie zobowiązania na nim ciążące jako organie prowadzącym, bo właśnie to spoczywa na Zarządzie Powiatu i nie zrzucajmy czy dodajmy sobie innych kompetencji. To Zarząd Powiatu właśnie ma wykonywać te funkcje w świetle ustawy prawo oświatowe, a z ustawą o działalności leczniczej to akurat Rada, czyli organ stanowiący m. in. powołuje komisję konkursową do wyboru dyrektora, a już pozostałe funkcje wykonawcze realizuje Zarząd Powiatu, o tym rozmawialiśmy, o tym dyskutowaliśmy na to zwracałem uwagę.

Ad.11. Sprawy różne.
Starosta Jasielski Adam Pawluś – chciałem przekazać kilka informacji, nie wiem, czy dobrych, ale otrzymaliśmy promesę na 6.630.000,00 zł., na realizację remontu na drodze Krempna –Żydowskie – Grab-Ożenna, procedujemy raport oddziaływania na natury, które tam są dwie na tej drodze i mam nadzieję, że uda się ten remont wykonać. Mamy zlecony projekt na ten remont i mam nadzieję, że do końca roku zdążymy wydatkować te środki.
Również otrzymaliśmy, czy podpisaliśmy umowę w dniu wczorajszym z dyrektorem PFRON-u w Rzeszowie na 70 tys. zł., na zakup samochodu dla WTZ-u, przejęliśmy je w roku ubiegłym do struktury Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, tam były sprawy związane ze stowarzyszeniem osób z niepełnosprawnością intelektualną, które zostało objęte postępowaniem komorniczym i samochód, który był użyczony, został zabrany przez komornika, więc w tej chwili WTZ nie mają tego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, więc to jest bardzo pozytywna informacja i oczekiwana inwestycja, dlatego dziękuje również za to, że Państwo przegłosowaliście to dzisiaj.
Jeżeli chodzi o osuwisko na Świątkowej Wielkiej to po wielu latach wreszcie podpisaliśmy umowę na realizacje tego osuwiska trwa jeszcze wybór inspektorów nadzorów i firma Remost z Dębicy mam nadzieję, że wykona. To nie jest wielki zakres, ale nie mniej bardzo wielka procedura, po wykonaniu zabezpieczenia tego osuwiska nie będzie zagrożenia dla przerwania dojazdu do Świątkowej Wielkiej.
Tak jak już mówiłem wcześniej, parking przy szpitalu: Zarząd już zlecił podjęcie działań na wydzielenie tego gruntu i jeżeli wszystko będzie dalej szło i Wysoka Rada wyrazi zgodę na to, żeby przekazać to Miastu, to przekażemy. Burmistrz deklaruje wraz z Przewodniczącym,
że Miasto wykona ten parking. Zakładamy, że parking będzie kosztował około miliona złotych, nie chcę się tutaj wypowiadać, czy my powinniśmy przy tym uczestniczyć, ale stanowisko dyrektora szpitala jest takie, żeby Miasto się jednak zajmowało tym parkingiem, a nie szpital natomiast taka dżentelmeńska umowa, że część tych przychodów, które Miasto uzyska z tego parkingu również w formie dotacji wróci do szpitala, ale mam nadzieję, że to tak będzie i te miejsca parkingowe bardzo potrzebne się pojawią. Przedwczoraj otrzymałem aneks do koncepcji na drogę krajową 73 i wczoraj Zarząd wyraził pozytywną opinię do tej koncepcji, prawdopodobnie we wrześniu będzie ponownie KOPI i po tym KOPI w Warszawie prawdopodobnie Dyrektor Generalny Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Rzeszowie będzie mógł, jak uzyska taką zgodę, skierować tę koncepcję na tryb przetargowy „projektuj i wybuduj” przypomnę tylko, że jest to inwestycja o wartości 700 milionów złotych. Aneks dotyczy przebiegu na odcinku Gminy Brzyska, a w zasadzie wersja, która została zakwestionowana 11 września 2018 roku dotyczyła fragmentu przejścia na prawą stronę rzeki Wisłoki w miejscowości Bukowa, po starym śladzie tam, gdzie jest gęsto zabudowany teren i teren osuwiskowy oraz ostry zakręt przed tym miejscem, gdzie jest radar. Udało się nam przekonać głównie tutaj Wody Polskie, które wyraziły zgodę na przebieg, po lewej stronie rzeki Wisłoki, wejście będzie na prawą stronę pod samym Brzostkiem, więc to będzie kilkanaście kilometrów nowej trasy o nowym śladzie. Na terenie Miasta Jasła to będzie 7 kilometrów od Podzamcza do Trzcinicy z przeprawą mostową, więc tu będą trzy nowe przeprawy mostowe i ponad 60% po nowym śladzie tej drogi, po starym śladzie to będzie fragment od Podzamcza do Zajazdu Pod Skałę i od Zawadki Brzosteckiej do pierwszych budynków Pilzna, bo tam już jest zaakceptowana obwodnica Pilzna od strony wschodniej, więc to zdecydowanie może poprawić dostępność komunikacyjną Powiatu Jasielskiego. Także z tego miejsca chciałbym złożyć wielkie podziękowania dla Pana Posła, dzisiaj Europosła Pana Bogdana Rzońcyi wszystkich, którzy się przyczynili do powstania tej koncepcji. Czy jest szansa na realizacje w takim terminie o którym ja mówiłem, może i jest dlatego, że wiele zadań inwestycyjnych na drogach krajowych jest wstrzymywanych ze

względu na wypowiadanie umów przez firmy i te środki będą wolne. W każdym bądź razie apelowałbym, żeby tu trzymać kciuki aby nam się to zadanie powidło, bo ono jest bardzo istotne dla naszej części województwa podkarpackiego i również Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich przystępuje do procedury naboru drogi 993, ośrodki transgraniczne wspólnie z Województwem Preszowskim i mam nadzieje, że w przyszłym roku zostanie wykonana nawierzchnia tej drogi od granicy z małopolską do Nowego Żmigrodu. Tam zostaną w międzyczasie ukończone przeprawy mostowe, także znikną ograniczenia tonażowe, a tym samym rozluźni się również przejazd przez Miasto Jasło.
Odpowiadając Pani Radnej Bożenie Macek-Lubaś odnośnie wniosku na dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych: jest wstępna ocena według niej my złożyliśmy 6 wniosków na łączna kwotę prawie 8 600.000,00 zł., z wkładem własnym na 3 400.000,00 zł., i dofinansowanie na 5 150.000,00 zł., na dzień dzisiejszy mam informację, że 4 nasze wnioski zostały pozytywnie ocenione i mam nadzieję, że również nasz 5 wniosek zostanie oceniony pozytywnie. Natomiast nie przejdzie prawdopodobnie nasz wniosek, który dotyczy przebudowy drogi powiatowej Dobrynia - Zawadka Osiecka - Załęże, jest to również ważna droga, ale musieliśmy wybrać to co jest możliwe na dzień dzisiejszy, więc tylko przypomnę, że przebudowa drogi powiatowej Kołaczyce –Brzyska – Brzyska przez wieś, byłby gotowy już cały odcinek od drogi krajowej 28 przez most do miejscowości Brzyska do naszej drogi 1313 Jasło- Błażkowa. Przebudowa drogi powiatowej ulica Kraszewskiego w Jaśle jest to niewielkie zadanie, ale od wykonania tego zadania również Burmistrz uzależnia przejęcie, czy zamianę tych ciągów drogowych. Zadanie na 508 tys. zł., wkład własny 203. tys. zł., i dofinansowanie 304 tys. zł., Oczywiście to są kwoty kosztorysowe, zobaczymy jakie będą po przetargach. Następne zadanie to rozbudowa drogi powiatowej droga przez wieś, Nawsie Kołaczyckie tam tylko przypomnę, że już trwa procedura przetargowa na wykonanie kanalizacji, która jest niezbędna do odprowadzenia wód i do poszerzenia tej drogi tam wartość zadania kosztorysowa to jest 3.161.000,00 zł., kanalizacja wyszła na przetargu poniżej wartości kosztorysowej w tej chwili dokładnie nie pamiętam, ale chyba 660. tys. zł., w zaokrągleniu. Dwie drogi, które są na Gminie Jasło tj. Remont Drogi Powiatowej 1844 Niepla - Przybówka prawie kilometr tej drogi został zakwalifikowany - 582 tys. zł., wartość zadania, dofinansowanie 350 tys. zł., wkład własny 232 tys. zł., i przebudowa drogi Powiatowej Szebnie-Chrząstówka – Przybówka wartość zadania 1 826.197,00 zł., wkład własny 730.479,00 zł., i dofinansowanie prawie na 1 100.000,00 zł., czyli gdyby nam te wszystkie 5 projektów przeszło otrzymalibyśmy dofinansowanie prawie 5 milionów złotych i oczywiście będziemy przygotowywać wnioski do dalszych naborów, bo ten prawdopodobnie drugi nabór będzie w sierpniu tego roku.

Radny Stanisław Święch - chciałbym prosić członków komisji społecznej o pozostanie chwile po sesji w celu ustalenia terminu zwołania posiedzenia komisji i rozdanie materiałów w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendium studentom medycyny kształcącym się w szkole wyższej na kierunku lekarskim jak również ten temat, który tutaj poruszył członek Zarządu doktor Pers.

Radna Dorota Woźniak – zachowam się teraz niegodnie, ale Panie Starosto, proszę nie mówić o kwotach kosztorysowych, bo narazi się Pan na atak tak jak mnie to spotkało.
Ad.12. Zamknięcie obrad.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch zamknął obrady XIV Sesji Rady Powiatu w Jaśle o godzinie 11.09.
Imienne wyniki głosowań stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
Protokolant: Marzena Trębacz
Przewodniczący Rady Robert Snoch

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony. czwartek, 19, wrzesień 2019 09:35 Paweł Krajciewicz