Protokół XV/2019

z XV Sesji Rady Powiatu w Jaśle

odbytej w dniu 26 sierpnia 2019 roku o godz. 8.30

 

Ad. 1. Otwarcie Sesji.

Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch.

Powitał przybyłych Radnych Rady Powiatu w Jaśle, Zarząd Powiatu, Kierowników, Naczelników, Dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu Jasielskiego.

Ad. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

Przewodniczący poinformował, że zgodnie z listą obecności w obradach uczestniczy
23 radnych, w związku z tym Rada może podejmować prawomocne uchwały.

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

Przewodniczący stwierdził, że Radni otrzymali protokół w wersji elektronicznej oraz był do wglądu w Biurze Rady Powiatu. Nie wpłynęły uwagi do treści protokołu.

Przewodniczący poddał pod głosowanie zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.

Protokół XIV/2019 z XIV Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 12 lipca 2019 roku.

W głosowaniu brało udział 22 Radnych.

- za przyjęciem protokołu głosowało 20 Radnych.

- wstrzymało się 2 Radny.

Protokół został przyjęty.

Ad. 4. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.

Przewodniczący przedstawił wniosek Zarządu Powiatu w Jaśle pod przewodnictwem Pana Starosty Adama Pawlusia, o zmianę porządku obrad:

Zarząd Powiatu w Jaśle zwraca się z wnioskiem  o zmianę porządku obrad XV Sesji Rady Powiatu w Jaśle, w dniu 26 sierpnia 2019 roku, poprzez dodanie w pkt. 6 podpunktów: c), d), e), f), g), h), i), które otrzymują brzmienie:

„c) przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

 1. d) udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizacje zadania publicznego.
 2. e) wyrażenia zgody na zaciągnięcie na 2020 rok zobowiązań finansowych na udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.
 3. f) wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Jasielski w drodze darowizny nieruchomości położonych w miejscowości Cieklin.
 4. g) rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu w Jaśle i Starosty Jasielskiego.
 5. h) pozbawienia dróg Nr 1852R Jasło ulica Szajnochy, Nr 1857 R Jasło ulica Jagiełły, Nr 1858R, Jasło ulica Kraszewskiego, Nr 1856R Jasło ulica Szopena w kategorii dróg powiatowych.
 6. i) zaliczenia do kategorii dróg powiatowych ulicy Żniwnej, ulicy Towarowej, ulicy Hankówka”.

Pozostałe podpunkty w pkt. 6 porządku obrad zmieniają odpowiednio swoją numerację.

Przewodniczący poddał pod głosowanie zmianę porządku obrad XV Sesji Rady Powiatu:

Wniosek o zmianę porządku obrad polegającą na dodaniu w punkcie 6 podpunktu c.

W głosowaniu brało udział 20 Radnych.

- za przyjęciem zmian głosowało 19 Radnych.

- wstrzymał się 1 Radny.

- nie głosowało 3 Radnych.

Podpunkt c został wprowadzony.

Wniosek o zmianę porządku obrad polegającą na dodaniu w punkcie 6 podpunktu d.

W głosowaniu brało udział 20 Radnych.

- za przyjęciem zmian głosowało 19 Radnych.

- wstrzymał się 1 Radny.

- nie głosowało 3 Radnych.

Podpunkt d został wprowadzony.

Wniosek o zmianę porządku obrad polegającą na dodaniu w punkcie 6 podpunktu e.

W głosowaniu brało udział 23 Radnych.

- za przyjęciem zmian głosowało 20 Radnych.

- przeciw głosowało 2 Radnych.

- wstrzymał się 1 Radny.

Podpunkt e został wprowadzony.

Wniosek o zmianę porządku obrad polegającą na dodaniu w punkcie 6 podpunktu f.

W głosowaniu brało udział 23 Radnych.

- za przyjęciem zmian głosowało 14 Radnych.

- przeciw głosowało 8 Radnych.

- wstrzymał się 1 Radny.

Podpunkt f został wprowadzony.

Wniosek o zmianę porządku obrad polegającą na dodaniu w punkcie 6 podpunktu g.

W głosowaniu brało udział 23 Radnych.

- za przyjęciem zmian głosowało 17 Radnych.

- przeciw głosowało 4 Radnych.

- wstrzymało się 2 Radnych.

Podpunkt g został wprowadzony.

Głosowanie nad wprowadzeniem punktu h do porządku obrad. Pozbawienia dróg Nr 1852R kategorii dróg powiatowych.

W głosowaniu brało udział 23 Radnych.

- za przyjęciem zmian głosowało 20 Radnych.

- przeciw głosowało 3 Radnych.

Podpunkt h został wprowadzony.

Głosowanie nad wprowadzeniem punktu i do porządku obrad. Zaliczenia do kategorii dróg powiatowych.

W głosowaniu brało udział 23 Radnych.

- za przyjęciem zmian głosowało 20 Radnych.

- przeciw głosowało 3 Radnych.

Podpunkt i został wprowadzony.

Porządek obrad został uchwalony.

Zmieniony porządek obrad:

1.Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.
5. Wybór Komisji Wnioskowej.
6. Podjęcie uchwał w sprawie: 

 1. zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2019 r. (Druk Nr 100).
 2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016 – 2027. (Druk Nr 101).
 3. przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
 4. udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.
 5. wyrażenia zgody na zaciągnięcie na 2020 rok zobowiązań finansowych na udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.
 6. wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Jasielski w drodze darowizny nieruchomości położonych w miejscowości Cieklin.
 7. rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu w Jaśle i Starosty Jasielskiego,
 8. pozbawienia dróg Nr 1852R Jasło – ul. Szajnochy, Nr 1857R Jasło – ul. Jagiełły, Nr 1858R Jasło – ul. Kraszewskiego, Nr 1856R Jasło – ul. Szopena kategorii dróg powiatowych,
 1. zaliczenia do kategorii dróg powiatowych ulicy Żniwnej, ulicy Towarowej, ulicy Hankówka
 2. wyrażenia zgody na zaciągnięcie na lata 2020-2021 zobowiązania na pokrycie kosztów związanych z zakupem energii elektrycznej dla Starostwa Powiatowego w Jaśle oraz dla jednostek organizacyjnych Powiatu Jasielskiego. (Druk Nr 102).
 3. wyrażenia zgody na zaciągnięcie na 2020 rok zobowiązania na pokrycie kosztów związanych z zakupem gazu dla Starostwa Powiatowego w Jaśle oraz dla jednostek organizacyjnych Powiatu Jasielskiego. (Druk Nr 103).
 4. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na lata 2020-2022 na pokrycie kosztów usług telefonicznych oraz faksowych w systemie telefonii stacjonarnej dla Starostwa Powiatowego w Jaśle oraz dla jednostek organizacyjnych Powiatu Jasielskiego. (Druk Nr 104).
 5. ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych prowadzonych przez Powiat Jasielski. (Druk Nr 105).
 6. ustalenia odpłatności za zakwaterowanie wychowanków w Bursie Międzyszkolnej w Zespole Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle. (Druk Nr 106).
 7. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Jasielski oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów. (Druk Nr 107).
 8. określenia zasad przyznawania stypendium studentom kształcącym się w szkole wyższej na kierunku lekarskim. (Druk Nr 108).
 1. oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. (Druk Nr 109).
 2. oceny działalności Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.(Druk Nr 110).
 1. Informacja Zarządu Powiatu z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2019  r. (Druk Nr 111).
 2. Informacja o naborze do klas pierwszych na rok szkolny 2019/2020 według stanu na 09 sierpnia 2019 r. (Druk Nr 112).
 3. Rozpatrzenie informacji Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na obszarze powiatu jasielskiego w 2018 r. (Druk Nr 113).
 4. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje.
 6. Wnioski i zapytania radnych.
 7. Sprawy różne.
 8. Zamknięcie obrad.

Ad. 5. Wybór Komisji Wnioskowej.

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Anna Nigborowicz zgłosiła do Komisji Wnioskowej

radnych: Magdalena Stasiowska, Sławomir Madejczyk, Stanisław Święch.

Zgłoszeni Radni wyrazili zgodę na pracę w Komisji Wnioskowej.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad wyborem członków Komisji Wnioskowej.

W głosowaniu brało udział 23 Radnych.

- za wyborem zaproponowanego składu Komisji Wnioskowej głosowało 23 Radnych.

Komisja została wybrana jednogłośnie.

Ad. 6. Podjęcie uchwał w sprawie:

Ad. 6a. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2019 rok. (Druk Nr 100).

Przewodniczący Robert Snoch poprosił Panią Teresę Połeć Skarbnik Powiatu o wprowadzenie.

Głos zabrała Skarbnik Powiatu Jasielskiego Teresa Połeć, która omówiła projekt uchwały Rady Powiatu w Jaśle w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2019 rok.

Przewodniczący, poprosił o opinie Komisje Stałe.

Przewodniczący Komisji Finansowo - Budżetowej – Jan Czajka - Komisja w przedmiotowej sprawie  wydała jednogłośnie pozytywną opinię.  

Przewodniczący Komisji Społecznej - Stanisław Święch - Komisja wydała pozytywną opinię.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu - Sławomir Madejczyk - Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

Przewodnicząca Komisji Edukacji - Irena Baciak - Komisja wydała  pozytywną opinię.

Przewodniczący otworzył dyskusję.

Radni nie zabierali głosu w dyskusji, więc Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania w sprawie podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2019 rok.

W głosowaniu brało udział 23 Radnych.

- za przyjęciem uchwały głosowało 23 Radnych.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad. 6b. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016 – 2027.  (Druk Nr 101).

Przewodniczący poprosił Panią Teresę Połeć Skarbnik Powiatu o przedstawienie.

Głos zabrała Skarbnik Powiatu Jasielskiego Teresa Połeć, która omówiła projekt uchwały Rady Powiatu w Jaśle w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego
na lata 2016 — 2027.

Następnie Przewodniczący poprosił o opinie Komisje Stałe.

Przewodniczący Komisji Finansowo - Budżetowej – Jan Czajka - opinia Komisji jest jednogłośnie pozytywna.

Przewodniczący Komisji Społecznej - Stanisław Święch - Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu - Sławomir Madejczyk - Komisja wydała  pozytywną opinię.

Przewodnicząca Komisji Edukacji - Irena Baciak - Komisja wydała  pozytywną opinię.

Przewodniczący otworzył dyskusję.

Radni nie zabierali głosu, więc Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016 – 2027. 

W głosowaniu brało udział  22 Radnych.

- za przyjęciem głosowało 22 Radnych.

- nie głosował 1 Radny.

Uchwała została podjęta.

Ad. 6c. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Przewodniczący poprosił Pana Adama Pawlusia Starostę Jasielskiego o wprowadzenie.

Starosta Jasielski Adam Pawluś – dzisiaj upływa termin składania  wniosków do drugiego już w tym roku naboru z Funduszu Dróg Samorządowych. W bardzo krótkim czasie przygotowaliśmy trzy propozycje, jeżeli chodzi o rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej Kąty – Desznica - Świątkowa Wielka - Świątkowa Mała, to mamy gotowy projekt na most
w miejscowości Desznica i odcinek drogi około 450 m.

Drugi wniosek dotyczy rozbudowy drogi powiatowej 1828 Siepietnica – Święcany - Lisów
tj. około 700 m, droga jest niezwykle potrzebna jeżeli przystąpimy, a zdecydowaliśmy o tym, że przygotowujemy projekt na drogę Siepietnica – Święcany, to ta droga będzie musiałaby być  na pewnym etapie zamknięta, więc wykonanie tej drogi i tego jej odcinka jest konieczne to jest tzw. „droga na przechody”. Ona jest w tej chwili bardzo wąska, więc doprowadzimy ją do zgodności z warunkami technicznymi jakie obowiązują na drogach powiatowych.

Trzecie zadanie dotyczy drogi 1878 Dobrynia - Zawadka Osiecka – Załęże i drugiego ciągu
w tym samym ciągu drogowym 1881 Dębowiec - Załęże – Osiek Jasielski. Poprzednio zgłaszaliśmy tę drogę do naboru w Funduszu Dróg Samorządowych, niestety ta droga nie spełniła wymogów technicznych, dlatego postanowiliśmy zrealizować nawierzchnię tej drogi, poprzez remont, czyli nie będziemy jej, poszerzać do 6 m, ale do 5,5 m. Ta droga nie jest może tak bardzo uczęszczana jednak w tej chwili jest duże natężenie ruchu z uwagi na zamknięcie przejazdu w związku z budową mostu na drodze 993 Gorlice – Dukla w miejscowości Pielgrzymka na rzece Kłopotnica i gdybyśmy nie zabezpieczyli tej drogi to ta droga żwirowa uległaby dalszej degradacji, więc wydaje się bardzo pilnym wykonanie nawierzchni asfaltowej i proponujemy w ciągu tej drogi 200 m odcinek przed kościołem w Zawadce Osieckiej, natomiast pozostanie jeszcze około niecałe 0.5  km od Markuszki do Zawadki, które jest takim wąskim gardłem i będziemy przygotowywać projekt, żeby ten dojazd do Zawadki był szerszy, ale na dzień dzisiejszy nie jesteśmy przygotowani, dlatego proponujemy remont drogi od mostu na Markuszce do miejscowości Osiek Jasielski. Łączna wartość wniosku to 6 842.647,58 zł., wkład własny 40%  tj. 2 737.060,58 zł., i dofinansowanie, o które się ubiegamy tj. 4 105.587,00 zł. Ja tylko celem uzupełnienia dodam, że z pierwszego naboru przetargi okazały się dla nas bardzo korzystne uzyskaliśmy duże oszczędności i mam nadzieję, że również przy tym wniosku przy tych zadaniach takie oszczędności będą.                     

Przewodniczący otworzył dyskusję.

Radny Janusz Przetacznik -  tak jak Pan Starosta wspomniał, dzisiaj mija druga edycja, czy drugi nabór na zadania drogowe finansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Pewnie było by dobrze, cieszylibyśmy się bardzo jako Rada, gdybyśmy po pierwsze najpierw znali efekty, nie wyniki przetargu, tylko efekty pierwszego naboru. Powinny obowiązywać dobre zwyczaje, że jeżeli w pierwszej edycji mamy określone drogi i uznaliśmy je jako priorytetowe i najważniejsze, bo tak formułowaliśmy naszą „listę życzeń”, czy ewentualnie próśb to brak informacji i wprowadzanie kolejnych nowych zadań, wprowadza pewien chaos w zakresie działalności inwestycyjnej. Tutaj wielokrotnie na tej sali mówiłem i zwracałem na to uwagę, że powinniśmy być konsekwentni. Przygotować pewne zadania i je konsekwentnie realizować w miarę posiadanych środków, bądź w tym momencie środków uzyskiwanych      z różnych źródeł, różnej pomocy. Dziwi mnie, że wychodzimy z tematem nie znając efektów pierwszego naboru, czy generalnie kwestii związanych z tym o czym Pan Starosta był łaskaw powiedzieć w swoim expose w zakresie strategii rozbudowy i odbudowy, czy modernizacji powiatowych dróg lokalnych. Zwracam na to uwagę, że to było Pana przesłanie na tę kadencję, że będziemy na ten temat rozmawiać, będziemy mówić i konsekwentnie realizować nasze zamierzenia inwestycyjne. Teraz do konkretnych zadań, ponieważ mam nadzieję, że jeszcze w dyskusji otrzymam od Pana Starosty odpowiedź, jakie efekty mamy z pierwszego naboru?  I dlaczego w takim razie te zadania, które nie znalazły uznania w oczach szacownej komisji, nie zostały powtórzone, bo coś musiało być istotnego, że umieściliśmy je w pierwszym naborze. W związku z tym konsekwentnie powinniśmy te wnioski powtarzać. Moje pytanie dotyczy pierwszego zadania, co do następnych dwóch nie będę zabierał głosu. Pierwsza droga, czy inwestycja dotyczy Kątów-Desznicy-Świątkowej.  Jeżeli popatrzycie Państwo na kilometraż, jeżeli ktoś zna tę drogę, a pewnie większość z Radnych zna, bo miała okazje być lub bywała na tej drodze, jeżeli chodzi o mostek na rzece ja już dziękowałem Pani Dyrektor i gratulowałem, że bardzo sprawnie ten mostek został przywrócony do stanu używalności technicznej, pewnie ekspertyza techniczna jest taka, że nadaje się do remontu i dobrze. Natomiast trzeba popatrzeć na tę drogę i ten mostek co on obsługuje, a więc po drugiej stronie w kierunku Świątkowej mamy 4 gospodarstwa, słownie 4, które są obsługiwane przez tę drogę powiatową. Co proponujemy w ramach tego zadania? Proponujemy remont mostu, który jak powiedziałem, według mojej oceny technicznej, powinien dobrze służyć jeszcze mieszkańcom tych 4 gospodarstw, mamy tam już wykonaną nawierzchnię asfaltową na długości 200 m i co proponujemy? Kolejne 400 m nawierzchni asfaltowej do granic, czyli do tablicy Magurski Park Narodowy. Żadne gospodarstwo przy tej drodze nie jest, więc zastanawiam się naprawdę mocno czemu ta inwestycja ma służyć. Jeżeli most znajduje jeszcze uzasadnienie, jeżeli mamy taką ekspertyzę techniczną, że dla bezpieczeństwa użytkowników. Jednak asfaltowanie drogi donikąd, czyli do granic Magurskiego Parku moim zdaniem mija się z celem. Jeżeli jeszcze popatrzymy na zwózkę drewna, która się odbywa i była i jest realizowana przez Magurski Park Narodowy, ustawione szlabany na wysokości tej drogi powiatowej powyżej zjazdu na Kotań to powoduje u mnie, że tak powiem refleksję i zastanowienie: Czy tak naprawdę z punktu widzenia interesów powiatu i dróg lokalnych nie mamy naprawdę innych potrzeb i akurat to zadanie mamy realizować ?

Radny Grzegorz Pers – odnośnie tej drogi, nie słyszałem całej wypowiedzi, natomiast chciałem się odnieść. Jest to jedna z niewielu dróg w powiecie, zaznaczam droga powiatowa, która jest żwirowa w fatalnym stanie. Ja bym nie twierdził, że jest jakaś nieważna, czy to jest droga gorszej kategorii, ponieważ Szanowni Państwo może nie wszyscy wiecie jest to jedna parafia, Desznica i Świątkowa Wielka i ci ludzie, którzy tam mieszkają tak naprawdę, żeby do swojej parafii dojechać musieliby pewnie jechać z 20 km i myślę, że to trochę wstyd, że ta droga jest w takim stanie i nie zgadzam się i proszę Państwa o poparcie tego wniosku.

Radny Jan Urban - ja tylko w jednej kwestii mianowicie, tutaj chciałbym pociągnąć ten wątek, o którym mówił kolega Radny Przetacznik mianowicie, jest drugi nabór jak Panowie oświadczyli, że dzisiaj mija termin składania wniosków i jest pewna konsekwencja działania tak mi się zawsze wydawało. Jeżeli w pierwszym rzucie mieliśmy przygotowane drogi, które były istotne, ważne, przedstawialiśmy i udokumentowaliśmy, że to są te drogi najważniejsze. Nie wszystkie się załapały do tego pierwszego rozdania. To proszę mi wytłumaczyć, dlaczego nie jesteśmy konsekwentni w tym uzasadnianiu, że te drogi, które wskazaliśmy są ważne
i jakby dalej aplikujemy w drugim rozdaniu. Rozumiem różne sytuacje, które się pojawiają, jeżeli mam nadzieję, że Zarząd posiada jakąś koncepcję remontów, rozbudowy dróg powiatowych to powinniśmy iść konsekwentnie w te rzeczy, bo załóżmy pierwsze cztery dostały się, dwie odpadły, to będzie drugi nabór, składamy te drogi. Mnie tylko chodzi o pewną taką jakby konsekwencje i podejście w sposób zorganizowany, systematyczny i ciągły w tych działaniach. Bo jakie przesłanki składał Zarząd w pierwszym naborze na określone drogi, one się nie załapały to one idą jakby na koniec kolejki, czy zupełnie wypadają. Ja myślę, że powinno się kompleksowo temat załatwiać, a tutaj pojawiają się nam raptem nowe zadania. To tylko taka moja uwaga, bo tutaj brak jest logiki i takiej ciągłości w postępowaniu, jak składam to jestem konsekwentny.  Jak w pierwszym naborze są on ważne to w drugim i trzecim będę podkreślał, że one są nadal ważne.                                                 

 

Starosta Jasielski Adam Pawluś – co do tej konsekwencji to jesteśmy konsekwentni, to już mówiłem, że po raz drugi składamy tą drogę Dobrynia - Zawadka Osiecka - Załęże, chcieliśmy ją wykonać w kategorii drogi Z, czyli 6 m niestety warunki na to nie pozwalają, musielibyśmy iść w ZRID i to by kosztowało sporo, więc przeszliśmy w inny system to jest remontowy. Zakładamy jezdnię na 5,5 m i mam nadzieję, że ta droga zostanie w tej chwili zakwalifikowana. Natomiast jeżeli chodzi o Nawsie Kołaczyckie to jest bardziej złożony problem, ponieważ ta droga była składana do dwóch naborów, czyli do „powodziówki” i Funduszu Dróg Samorządowych, składaliśmy jak gdyby dwutorowo dlatego, że obawialiśmy się, że z Funduszu Dróg Samorządowych możemy uzyskać dofinasowanie na całość zadania natomiast w ramach likwidacji skutków klęsk żywiołowych, tylko na remont, czy przywrócenie nawierzchni, a na Nawsiu Kołaczyckim niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania tej drogi jest wykonanie kanalizacji deszczowej i taka jest już wykonana. Pojawiły się też inne problemy, bo okazuje się, że nasze rowy przydrożne pełnią również funkcję melioracyjną, czyli odprowadzają wody opadowe i my to musimy niestety tolerować, bo naszym zadaniem jest służyć społeczeństwu i właśnie to robimy, więc jest szansa, że  uzyskamy dofinansowanie na nawierzchnię właśnie ze środków na likwidację skutków klęsk żywiołowych  na tę drogę w Nawsiu Kołaczyckim, natomiast kanalizację deszczową sfinansujemy w układzie 50/50 wspólnie z Gminą Kołaczyce i tu mamy stosowne dokumenty w tym zakresie przygotowane. Krótko odpowiem jeszcze co do drogi Desznica - Świątkowa Wielka - Świątkowa Mała: wykonanie tego odcinka na przełęcz Kolanin pozwoli na w miarę przyzwoity przejazd do Kotanii i równocześnie skróci tę drogę z Desznicy do Świątkowej Wielkiej, czy do Świątkowej Małej, bo to co mówił Starosta Grzegorz Pers jest konieczne chociażby na funkcjonowanie tej parafii i dla funkcjonowania mieszkańców. To nie prawdą jest, że tylko 4 budynki mieszkalne tam są, bo mieszkańcy Kotanii również będą korzystać z tej drogi, to będzie dla nich duży skrót. Kiedyś w przeszłości ta droga była planowana jako główna droga do granicy i stało się inaczej, że przebieg drogi wojewódzkiej jest przez Hałbów jest znacznie wyżej położony i trudniej dostępny zwłaszcza zimą, natomiast przełęcz Kolanin nie potrafię w tej chwili dokładnie określić cyfrowo, ale ktokolwiek jechał tamtędy to porówna sobie, że jest o wiele niżej i jest łatwiejszy dostęp, a gdy ta droga zostanie wyremontowana to ten przejazd stanie się o wiele bardziej łatwy i z uwagi, że już wiele dróg tutaj w centrum powiatu jasielskiego uległo poprawie trzeba również pomyśleć o tej południowej części powiatu jasielskiego.

Radny Franciszek Miśkowicz- czy jest planowana dalsza realizacja tej drogi? Bo wiadomo, że tam do przełęczy Kolanin to będzie w miarę przyzwoita i ona była jeżeli chodzi o stan nawierzchni zniszczona, ale przez las to jest ona w ogóle fatalna.

 

Starosta Jasielski Adam Pawluś – odpowiadając mam nadzieję, że tak się stanie, ta droga jest zgłoszona do likwidacji skutków klęsk żywiołowych, ale tam są dwie natury: siedliskowa
i ptasia, więc wyjdzie podobny problem. Trzeba będzie na remont również przygotować podobny raport na oddziaływanie na te dwie natury. Mam nadzieję, że się uda to zrealizować dlatego, że mieszkańcy Świątkowej Wielkiej ciągle jeszcze gospodarują na tych trudnych terenach i uważam, że należy ich wesprzeć. Po wielu latach kończymy realizacje osuwiska w Świątkowej Wielkiej na tej samej drodze tylko już w samej wiosce Świątkowa Wielka, więc nie będzie zagrożenia do zablokowania przejazdu na tej drodze. To jest wielkie zdania podobnie jak przy tej drodze Krempna - Żydowskie - Grab, gdzie uzyskaliśmy środki z ministerstwa spraw wewnętrznych, a przetarg na remont wyszedł bardzo korzystnie. Mam nadzieję, że zostanie podpisana umowa i zostanie zrealizowany remont tej drogi jeszcze w tym roku.      

 

Radny Janusz Przetacznik -  wracając do tej drogi, o której już tyle mówiliśmy. Chciałby zwrócić uwagę na następujące fakty dotyczące tego, że na komisji zadałem pytanie, szukałem nawet na mapach dokąd będzie zmierzał ten drugi etap, bo pierwszy etap wyremontowaliśmy mostek i daliśmy nową nawierzchnię asfaltową na odcinku około 200 m za mostkiem, czyli zjazd z tej drogi Desznica – Jaworze. Specjalnie pojechałem wczoraj tą drogą jedną i drugą, czyli od przełęczy Kolanin do Kotanii, jak również do przełęczy Kolanin do Świątkowej. Powiedziałem wyraźnie o tych zaporach, które ustawił Powiatowy Zarząd Dróg. Na komisji dowiedziałem się, że będziemy realizować tylko i wyłącznie odcinek asfaltowy do granic Magurskiego Parku Narodowego tj. od ostatniej wykonanej nawierzchni asfaltowej około 100 m, 150 maksymalnie do granic po prawej stronie jest ten znak ustawiony, a do przełęczy Kolanin faktycznie ten metraż może się zgadzać, że jest to około 400 m i tutaj chciałbym powiedzieć, że z tej drogi nie będą korzystać tylko mieszkańcy Kotanii, bo ja powiedziałem wyraźnie, że przy tej drodze znajduje się 4 gospodarstwa, dosłownie trzy domy są, czwarty jest w realizacji. Natomiast z tej drogi korzystają wszyscy, którzy chcą jechać i znają tę drogę. Tak jak powiedziałem m.in. jako mieszkaniec Miasta Jasła korzystam z tych dwóch dróg omijając np. przejazd przez Krempną. Panie Starosto naprawdę, że tak powiem z punktu widzenia logiki realizacji tych dróg to o czym wspominał również Pan Radny Franciszek Miśkowicz o wiele niższym nakładem byłoby utrzymanie tej drogi, która przechodzi w całości przez Magurski Park Narodowy, bo trzeba to sobie jasno powiedzieć, że przechodzi, przez tereny lesiste. Utrzymać ją w kategoriach drogi żwirowej, ale z dobrym odwodnieniem, bo problemem tych dróg było to, że użytkownik, tak naprawdę Państwowe Lasy, które miały i korzystały z tych dróg powiatowych przy wyrębie lasu po prostu tą drogę zniszczyły. Były o tzw. dukty leśne z nakładkami asfaltowymi, niestety z uwagi na zimę, wody opadowe,  brak odwodnienia po prostu mamy taką, a nie inną nawierzchnię. O wiele niższe nakłady mogłyby tą drogę udrożnić od przełęczy Kolanin, aż do Świątkowej. Sprzęt drogowy by sobie poradził za niewielkie  pieniądze i utrzymywalibyśmy te dwie drogi chociażby jako szlak rowerowy, czy pieszy. Warto tam się przejechać, gdzie jak powiedziałem, w dniu wczorajszym odbyłem tę trasę pewnie w odróżnieniu od  innych radnych, którzy może akurat jeszcze tamtędy nie jechali. W związku z tym mam naprawdę poważne wątpliwości jeżeli most jest  gotowy i projekt techniczny tak, to oczywiście powinniśmy to zrealizować. Natomiast tylko i wyłącznie robienie nakładki asfaltowej co powtarzam, o parametrach drogi powiatowej do przełęczy Kolanin przez las uważam w tym momencie za zbytek. Jeżelibyśmy mieli dużo środków finansowych i to byłaby naprawdę ostatnia droga byłbym jej zwolennikiem i obiema rękami bym się podpisał pod takim zdaniem. Ułatwia to wszystkim amatorom grzybobrania, czy pieszych i rowerowych wycieczek przez Magurski Park Narodowy, bo mamy się, czym pochwalić, natomiast z punktu widzenia obsługi, czy uaktywniania tych terenów pod względem gospodarczym uważam, że to jest błędne. Natomiast to, że sobie robimy skróty, że jest to jedna parafia Świątkowa- Kotań nie przekonuje mnie.                            

 

Więcej głosów w dyskusji nie było, więc Przewodniczący zamknął dyskusję oraz zarządził głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

W głosowaniu brało udział 22 Radnych.

- za podjęciem uchwały głosowało 16 Radnych.

- przeciw głosowało 3 Radnych.

- wstrzymało się 3 Radnych.

- nie głosował 1 Radny.

Uchwała została podjęta.

Ad. 6d. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizacje zadania publicznego.

Przewodniczący poprosił Panią Teresę Połeć Skarbnik Powiatu o wprowadzenie.

 

Teresa Połeć Skarbnik Powiatu Jasielskiego - ponieważ Regionalna Izba Obrachunkowa wszczęła postępowanie w sprawie uchwały podjętej na poprzedniej sesji, zaciągnięcia zobowiązania na udzielenie pomocy finansowej stwierdziła jej nieważność, ponieważ uznała, że najpierw powinna być podjęta uchwała o udzieleniu pomocy na rok 2020 w związku z tym Zarząd taką uchwałę Państwu przedłożył i również przedłożył drugą jako kolejną uchwałę
o zaciągnięciu zobowiązań na udzieleniu tej pomocy w celu ewentualnego podpisania umowy z Województwem Podkarpackim.

Przewodniczący otworzył dyskusję.

 

Radny Janusz Przetacznik -  mamy do czynienia z kolejnymi uchwałami, czy może tymi samymi dotyczącymi udzielenia pomocy przy realizacji celu publicznego drogi 992. Wysoka Rada podjęła decyzję w tej sprawie co do tego nie ulga wątpliwości i tak zresztą zabierałem głos na komisji rozwoju rekomendując, czy wnioskując o przyjęcie tego projektu z uwagi na to, że konsekwentnie wyrażamy zgodę i chcemy aby ten cel publiczny został zrealizowany zwracając uwagę m.in. na to, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej wcześniej przyjętej nic się w tej materii nie zmienia, ponieważ te nasze zobowiązania, czy te nasze deklaracje zostały przyjęte. Natomiast zwracam uwagę na zupełnie inną rzecz, mam nadzieję, że wszyscy radni przeczytali protokół z ostatniej sesji, bo może niektórych pamięć zawodzi w zakresie właśnie tej uchwały, którą Regionalna Izba Obrachunkowa uchyliła. Zwracałem uwagę Wysokiej Radzie, Panu Staroście, Pani Skarbnik, że tak naprawdę kwestie związane z pomocą, a przede wszystkim z osiągnięciem określonego celu publicznego, powinna regulować umowa.
Co się okazało, że jednak Pan Radny Przetacznik miał rację, czyli powinniśmy najpierw podejmować pewne kwestie związane z zawarciem umowy, określeniem celu publicznego i tak się też stało. Regionalna Izba Obrachunkowa, podzieliła ten pogląd, że nie możemy w tym momencie mówić o pomocy finansowej bez określenia, czy przyzwolenia na to, że będziemy to realizować. Zwracam Państwu na to uwagę, że o tym rozmawialiśmy na ostatniej sesji. Pytałem o umowę z Województwem, co będzie tego efektem? I Pani Skarbnik odpowiadając powiedziała, że tylko i wyłącznie umowę zawiera się na dany rok budżetowy, więc nie będzie żadnej umowy. Okazuje się, że jednak będzie umowa, bo w projekcie uchwały mamy wyraźnie, że warunki szczegółowe realizacji tego zadania zostaną określone w umowie i moje pytanie jest następujące: Dlaczego, z uporem godnym lepszej sprawy, nie chcemy wsłuchiwać się w dyskusję, głosy radnych abyśmy pewne dokumenty otrzymywali, jasno określali? Pomagamy, ale chcemy widzieć „światełko w tunelu”, czyli efekt końcowy naszego zadania, czyli cel publiczny. Będę oczywiście głosował za obiema uchwałami „za”, bo konsekwentnie już wcześniej taką decyzję podjąłem. Natomiast zwracam uwagę abyśmy starali się wsłuchiwać i dyskutować naprawdę merytorycznie.   

Starosta Jasielski Adam Pawluś – Zarząd Województwa, czy konkretnie w tym przypadku Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich przeprowadził przetarg, ten pierwszy przetarg nie został rozstrzygnięty i zaszła konieczność ze strony Zarządu Województwa korygowania wniosku do wspólnego działania, ponieważ ta inwestycja jest finansowana,
czy współfinansowana ze środków transgranicznych Polska- Słowacja. Jest to wielka szansa dla naszego Miasta, dla naszego Województwa, że powstanie ten ciąg drogowy i pewne sprawy uległy wydłużeniu, ta inwestycja miała być zakończona w tym roku jej zakończenie nastąpi w przyszłym roku. Z tego co wiem, wśród nas jest kierownik, że plac budowy został przekazany, rozpoczęcie inwestycji już nastąpiło i samorząd Województwa zwrócił się do nas z prośbą, żeby przesunąć środki, które były planowane na 2019 rok, aby je przesunąć na 2020 rok, stąd są te zmiany i odpowiednia umowa zostanie przygotowana.                          

Więcej głosów w dyskusji nie było, więc Przewodniczący zamknął dyskusję oraz zarządził głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.

W głosowaniu brało udział 23 Radnych.

- za podjęciem uchwały głosowało 23 Radnych.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad. 6e. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie na 2020 rok zobowiązań finansowych na udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.

Przewodniczący otworzył dyskusję. Radni nie zabierali głosu w dyskusji.

Przewodniczący zamknął dyskusję oraz zarządził głosowanie nad podjęciem uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie na 2020 rok zobowiązań finansowych na udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.

W głosowaniu brało udział 21 Radnych.

- za podjęciem uchwały głosowało 21 Radnych.

- nie głosowało 2 Radnych.

Uchwała została podjęta.

Ad. 6f. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Jasielski
w drodze darowizny nieruchomości położonych  w miejscowości Cieklin.

Przewodniczący otworzył dyskusję.

 

Radny Jan Muzyka -  przypomnę, że w budżecie powiatu jasielskiego mamy zadanie strzelnica w powiecie. W związku z tym, że ksiądz Motyka z Cieklina, chce nam przekazać nieodpłatnie tereny pod taką strzelnicę, jest projekt tej uchwały. Przejmiemy, jeżeli zagłosujemy pozytywnie 1,16 ha o wartości mniej więcej 26 tys. zł., tu nie ma żadnych opłat jesteśmy zwolnieni z VAT-u w związku z tym ja proponuję aby pozytywnie zagłosować nad tą uchwałą.  

Radny Janusz Przetacznik -  wraca temat strzelnicy powiatowej, ale tym razem w innym obszarze, innym terenie. Będąc radnym już drugą kadencję dowiaduję się, że pierwotnie miała być strzelnica w Nowym Żmigrodzie, dużo było starań o strzelnicę w Trzcinicy, a teraz mamy nową propozycję. Ta sama strzelnica ląduje w Cieklinie. Jeżeli popatrzymy na mapkę ewidencyjną to bez jakiejkolwiek infrastruktury. Moje obawy, czy wątpliwości budzi nie tylko temat strzelnicy powiatowej, bo o tym już niejednokrotnie mówiłem, że budzi poważne obawy mając w tym momencie na terenie miasta Jasła profesjonalną strzelnicę wojskową, prowadzoną przez wydział specjalny teraz już część zakładu zbrojeniowego BUMAR-u w Gamracie, czyli dawny wydział specjalny. Mamy tam naprawdę profesjonalną strzelnicę, między innymi, od czasu do czasu, mieszkańcy miasta Jasła i okolic mieli okazje słyszeć wybuchy, czy przestrzeliwanie haubic armatnich, bo tam się to odbywało. Jeszcze jeżeli popatrzymy w historię naszego samorządu powiatowego bodajże, a chyba jeżeli mnie pamięć nie myli drugiego samorządu to przypomnijmy, że samorząd drugiej kadencji przekazał nieodpłatnie lub za niską wartość własne tereny LOK - owi na urządzenie tej strzelnicy. Warto by było wrócić i odszukać Panie Starosto uchwałę Rady Powiatu wyrażającą zgodę na przekazanie LOK - owi naszych terenów na urządzenie strzelnicy.  Zapytać co obdarowany z tym naszym gruntem, majątkiem zrobił? I zadać również pytanie: dlaczego my darując majątek powiatowy, publiczny nie pytamy, czy nie żądamy realizacji tego celu publicznego, na który Wysoka Rada wyraziła zgodę? Wracając do tej strzelnicy powiatowej, po raz kolejny, kłania się Panie Starosto jedna rzecz, prosimy o więcej informacji. Jakoś a wręcz zawsze i tej informacji nie otrzymujemy, po za tym, że ktoś tam nieodpłatnie przekazuje teren, gdzie będziemy musieli ponieść wysokie nakłady, aby tak naprawdę ten teren przygotować do tego, aby mogła tam być strzelnica, mając już tereny przygotowane. Podejrzewam, że pewnie lepsze w Trzcinicy, bo tamta lokalizacja była czy jest przyzwoita patrząc z punktu widzenia na ukształtowania i geologii tego terenu, którego jesteśmy właścicielem  Po za tym warto rozmawiać z BUMAR-em i sprawdzić, czy przy niskich nakładach i przy zawarciu stosownej umowy nie można by było korzystać ze strzelnicy wojskowej, nie sportowej, ale wojskowej będącej na stanie BUMAR-u.                      

 

Starosta Jasielski Adam Pawluś – to jest dobre pytanie i myślę, że na to pytanie odpowiemy. Dlaczego LOK nie wywiązał się z tego przyrzeczenia, co do wykonania strzelnicy w Trzcinicy, konkretnie w parku? Myślę, że ze względów społecznych jest to nieosiągalne, myśmy prowadzili rozmowy na terenach zespołu szkół, czy na terenach powiatu, ale już po stronie Przysieckiej. To również budzi ogromne emocje i sprzeciw społeczny, więc wchodzenie
w takie konflikty nie ma większego sensu. Ten teren, który jest w Cieklinie jest dość daleko oddalony od miejscowości Cieklin, położony jest w takiej dolinie na tle Cieklinki i wojskowi z 3 Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej z Dębicy sprawdzali ten teren i wyrazili pozytywną opinię. Wczoraj spotkałem się z dowódcą Wojsk Obrony Terytorialnej w Rzeszowie 3 Brygady z Panem Pułkownikiem Słotą i pytał mnie co z tą strzelnicą, bo na tej części południowo- zachodniej województwa podkarpackiego, ci żołnierze nie mają gdzie ćwiczyć i z jego strony był taki apel aby jak najszybciej tą strzelnicę zrealizować. Ja mu obiecałem, że dzisiaj sprawa się może rozstrzygnie w kierunku pozytywnym. Chcielibyśmy, żeby przede wszystkim nasze szkoły, które prowadzą klasy mundurowe miały, gdzie realizować swoje zajęcia, bo w tej chwili dojeżdżają do Gorlic, do innych odległych miejsc, a gdyby powstała taka strzelnica właśnie tam w Cieklinie, to zarówno szkoła z Trzcinicy, czy z Kołaczyc, czy Nowego Żmigrodu, będą miały łatwy dostęp i również ta 3 brygada będzie mogła prowadzić swoje zajęcia. Oni często korzystają z naszego powiatu, prowadzą ćwiczenia, czy na Foluszu w naszym lesie, czy na terenie Gminy Krempna, tych żołnierzy jest coraz więcej, więc musimy im stworzyć warunki. Wydaje się, że po stronie powiatu ryzyko jest niewielkie, ponieważ tereny otrzymujemy za darmo. Ksiądz Motyka miał taką koncepcję, żeby zrealizować obiekt sportowy, czyli taki tor dla łyżworolek i strzelnicę. My nie wzięliśmy na siebie tego ryzyka, bo nie wiemy, czy uzyskamy dofinansowanie na wykonanie takiego toru, on by kosztował na pewno z kilka milionów, może 2 może 3 miliony, natomiast jeżeli będzie nabór na strzelnicę to 80 % dofinansowania możemy uzyskać z MON-u i to nie przerasta naszych możliwości powiatowych, a młodzież i również wojsko obrony terytorialnej, będą miały możliwość korzystania z tej strzelnicy. Wydaje się na dzień dzisiejszy, bo takie konsultacje były z mieszkańcami Cieklina, że nie będzie protestów, to jest bardzo ważne, żebyśmy nie czynili czegoś co będzie budziło społeczny sprzeciw. Do mnie przychodzą mieszkańcy np. Nawsia Kołaczyckiego, bo ktoś tam wybudował, czy buduje strzelnicę i jest potężny protest, więc na to musimy zwracać uwagę i z tych względów lokalizacja w Trzcinicy, czy Przysiek, nie wchodzi w grę, a w Cieklinie mamy na dzień dzisiejszy społeczne przyzwolenie. Powtarzam jeszcze raz LOK-owi się przyjrzymy, dlaczego nie wywiązał się z tego zobowiązania? Również strzelnica w Nowym Żmigrodzie, po tych stajniach, to nie są warunki do zrealizowania takiej strzelnicy, która by odpowiadała ćwiczeniom niezbędnym dla WOT-u i dla tych klas mundurowych.

Radny Franciszek Miśkowicz-  ja chciałem dokładnie dopytać o tą lokalizację: Czy to nie jest bezpośrednio w sąsiedztwie cmentarza?

Radny Jan Muzyka -  jeszcze chciałem się odnieść do wypowiedzi Pana Janusza Przetacznika, myślę, że jeżeli by było tak łatwo skorzystać z tej strzelnicy na Gamracie, który jest zakładem zamkniętym, to wojsko już dawno by chyba z tego skorzystało. Nie znam tego tematu, czy ona jest rzeczywiście w takim stanie, że można z niej korzystać. Druga rzecz to zarzut, że jest to daleko itd., nie jest to daleko. Trudno jest wybudować strzelnicę w mieście, czy też na jakimś osiedlu, chociaż jest to teoretycznie możliwe, ale wiązałby się to z wielkimi kosztami. Tam konfiguracja terenu, bo ktoś mówił, że trzeba tam prowadzić prąd itd., w pobliżu przebiega linia niskiego napięcia można z niej skorzystać. Droga właśnie ta, o którą pyta Pan Franciszek Miśkowicz przebiega obok cmentarza, Wójt obiecał, że tę drogę wyremontuje do takich parametrów, które pozwolą swobodnie do tej strzelnicy dojechać i myślę, że stosunkowo niskimi nakładami właśnie w tym terenie, który i pochylenie ma i odpowiednie długości tam można uzyskać i można tanim kosztem tę strzelnicę wybudować.  

Radny Janusz Przetacznik -  nie mogę przyjąć takiej argumentacji, że bez sprawdzenia co powtarzam u źródła, czyli w BUMAR-ze o możliwości zorganizowania takiej strzelnicy właśnie w zakładzie zamkniętym, może akurat będą zachwyceni, że część tego majątku zostanie wydzielona, ktoś inny przejmie administrację. Tam jest urządzona profesjonalna strzelnica. Może warto w tym momencie podjąć rozmowy, bo może wojsko nie jest partnerem dla zakładów specjalnych, ale już samorząd powiatowy, miejski, czy wojewódzki już jest partnerem i warto najpierw sprawdzić, czy jest możliwe zorganizowanie na terenie Miasta Jasła tam, gdzie to już mamy, czyli nie musimy tych nakładów ponosić, tam cała infrastruktura tej strzelnicy jest zrealizowana.

Radny Jan Urban -  dyskutujemy znów o kolejnym wątku, który jakby  nie wpływa na poprawę i nie dotyczy całej  społeczności powiatowej. Strzelnica to grupa pasjonatów, tu się nie chcę rozwodzić nad rzeczonym tematem, ale powiem Państwu jedną rzecz. Padło hasło, że to jest w okolicach cmentarza i tutaj Pan Starosta zapewnił, że jest sprzyjająca atmosfera, ze strony społeczności Cieklina, ale jakoś sobie nie umiem wyobrazić, że na czas, kiedy kapłan będzie odprawiał egzekwie, prowadzący strzelanie wyda komendę przerwij ogień, czy będzie uzgadniał terminarz strzelań, ponieważ śmierć to jest akurat takim elementem i pogrzeb, że trudno go odpowiednio wcześniej zaplanować. Trudno mi sobie tutaj wyobrazić łomot strzelających kul, a tu rodzina i bliscy zgromadzeni przy cmentarzu to jest jeden wątek. Drugi to wbrew pozorom Szanowni Państwo wybudowanie strzelnicy, z której może korzystać wojsko nie jest to taka prosta sprawa, bo to są określone parametry w rozporządzeniu dotyczącym warunków jakimi powinny odpowiadać tego typu obiekty, z którego korzysta oczywiście wojsko jak Pan Starosta powoływał się na rozmowę z Panem Pułkownikiem Słotą szefem 3 brygady WOT-u. Istotnym elementem, o którym podejrzewam, że wszyscy zapomnieliście Państwo to są kwestie wymogów ochrony środowiska, ponieważ muszą być spełnione określone parametry związane z faktem, że jest tam  nagromadzenie ołowiu itp. Dla mnie umiejscowienie strzelnicy w okolicach cmentarza będzie co najmniej dziwne i niepoważne, bo mówię będą wcześniej, czy później tego typu sytuacje, że trzeba będzie przerywać strzelanie przy założeniu, że to powstanie. Koszt wybudowania takiej strzelnicy to są bardzo duże pieniądze nie wiem jak będzie z tym projektem MON- owskim, strzelnica w każdym powiecie, bo tam już były chyba trzy edycje z podejmowaniem środków przez samorządy i było różnie. Chcę powiedzieć jedną rzecz, że my bierzemy jakiś kawałek ziemi, hektar tutaj członek Zarządy Powiatu Jan Muzyka powiedział, że nie będzie żadnych opłat, na pewno będą jakieś opłaty, bo ktoś musi zapłacić za akt notarialny, płacić podatek za tę nieruchomość, więc bądźmy konkretni i nie mówmy, że nie będzie żadnych opłat. Wiem, że może być argument, jako że „darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby”, jest dobrodziej, który nam daruje ponad hektar ziemi z tym, że zwróćcie Państwo uwagę, że my również mamy w doskonałych miejscach swoje nieruchomości. Mamy 30, czy ileś hektarów nie pamiętam na Żmigrodzie, gdzie jest w oddaleniu na naszym gruncie, gdzie można by pomyśleć, bo co do inicjatywy to tutaj, jeżeli jest takie oczekiwanie określonej grupy społecznej to można by było coś takiego zrobić, więc ja się zastanawiam co Zarząd ma na celu, że akurat pcha obiekt, który nie jest przyjaznym, bo huk jest, jakby nie patrzeć nie będą tam strzelać z wiatrówek i to położenie w okolicach cmentarza. Tutaj prędzej, czy później dojdzie do jakiś konfliktów i nie ma zmiłuj się. Również jak popatrzyłem na załącznik graficzny do projektu rzeczonej uchwały to nie jest w jednym kawałku mamy jeden fragment duży potem mamy przerzutkę nie jest to po osi używając takiego określenia po drugiej stronie, więc wskazuję na zagrożenia, które będą towarzyszyły. Wiadomo, że tam planu zagospodarowania przestrzennego nie ma, więc musi być indywidualna decyzja o zabudowie. Jeżeli mamy zbudować oczywiście z pozyskaniem środków zewnętrznych, jak Pan Starosta tu deklaruje, strzelnicę to nie jest to taka prosta kwestia, jeżeli chodzi o spełnienie wymogów plus do tego całkiem duże pieniądze. Przejdę jeszcze do ostatniej rzeczy, jeżeli właścicielem tej strzelnicy będzie powiat to proszę Państwa to nie jest tak, że stoi sobie obiekt w polach i on nie ma zarządzającego będziemy mieli stałe koszty zarządzania tym obiektem, bo musi być ktoś kto to ma na stanie, to jest cała gama. I teraz zadaje pytanie: Komu to przekażemy? Kto będzie tym zarządzał? I czyje to będą koszty funkcjonowania? Bo tutaj Jan powołał się, że tam jest lina niskiego napięcia, więc muszą być jakieś niezbędne urządzenia związane z poborem prądu, więc to są koszty związane z płatnościami za prąd, dobrze by było mieć jakieś zaplecze sanitarne jeżeli tam ludzie na strzelanie przyjadą, więc to jest cała infrastruktura sanitarna, jeżeli ma być pewien standard to wszystko musi być, więc nie opowiadajmy, że nie będzie żadnych kosztów, bo będą związane z bieżącym utrzymaniem i administrowaniem. Już pomijam fakt, że będziemy musieli też wyłożyć własne duże środki na współudział. Dla mnie jeżeli Pan Starosta mówi, że muszą dojeżdżać do Gorlic to „między bogiem, a prawdą”, dojazd  z tych Gorlic między Cieklinem, a Gorlicami nie jest to, aż tak wielka odległość. Wiem, że argument Pana Starosty, który przekonał na pewno większość radnych sprawujących władzę, że ktoś nam daje, więc to bierzemy. To ja już dzisiaj uprzedzam o pewnych zagrożeniach i niebezpieczeństwach, które będą się wiązały z obciążeniem budżetu powiatu. Nie chciałbym, żeby po raz kolejny było to przykre słowo, „a nie mówiłem”. Tym bardziej, że tak jak mówię mamy swoje terytoria, które są oddalone od siebie, które jeżeli jest już takie parcie, które by spełniało wymogi, bo jest magiczny hektar jeszcze po przecinku, ale on nawet nie jest w osi. Dobrodziejstwo darczyńcy jest wielkie, ale czy my naprawdę nie mamy swoich terenów, żeby to pozyskiwać i to naprawdę nie wiem, czy są dokonane ekspertyzy, bo przecież będzie analiza hałasu i tych wszystkich rzeczy. Wyobraźcie sobie Państwo tutaj przyjeżdża rozkrzyczana gawiedź na zajęcia szkoleniowe, numer dwa strzelają, śmieją się, a w oddali odprawiane są egzekwie przy cmentarzu, więc  ja bym tu był ostrożny z tym stwierdzeniem Pana Starosty, który mówi, że nie będzie żadnych konfliktów ze społecznością lokalną, bo strzelnica rządzi się swoimi prawami na niej się strzela, to są wybuchy tam nie będzie elektroniczne strzelanie tylko normalne. Zastanówcie się Państwo, czy wy tam będziecie chcieli zrobić strzelnicę?  

Radny Jan Muzyka -  odpowiadając koledze Jankowi, ten argument, że to jest blisko cmentarza, że to będzie w jakiś sposób przeszkadzało, nie jest to tak blisko cmentarza w stosunku do niego jest to tak troszeczkę za góreczką, jakiegoś wielkiego hałasu myślę, że tam nie będzie. Żartem mówiąc to nie wiem, czy wszyscy oglądaliśmy „Pawlaków” i tam na cmentarzu były uroczystości, a tam bez przerwy latały samoloty i zakłócały. Pogrzeb będzie daj Boże jak najrzadziej na tym cmentarzu i nie wiem, czy się zdarzy w ogóle w historii ewentualnie tej strzelnicy, że będzie strzelanie wtedy kiedy będzie pogrzeb. Druga rzecz to, że tam nie jest w linii. Jest kilka działek rzeczywiście to nie jest prostokąt, czy kwadrat może zbyt ładnie to nie wygląda, ale te wszystkie działki, które byśmy ewentualnie przyjęli one przylegają do siebie i nie jest tak, że nie było jakiś przymiarek, czy jakiejś takiej wizji. Jest już zrobiony szkic tej strzelnicy i myślał nad tym nie jakiś tam zwykły inżynier tylko, człowiek, który już takie strzelnice projektował i w tym terenie może się ona zmieścić i nie będzie nikomu przeszkadzać. Naprawdę to jest chyba idealny teren i strzelanie nie w stronę cmentarza tylko drugą stronę, myślę, że to jest teren dobry do tego przedsięwzięcia.

Starosta Jasielski Adam Pawluś –  odpowiadając jeszcze Panu Radnemu Franciszkowi Miśkowiczowi to rzeczywiście to co Pan Radny Jan Muzyka powiedział te grunty są położone w dość znacznej odległości od cmentarza, tam jest takie zagłębienie jak widzicie Państwo tą kreskę, która przecina te działki to jest ciek wodny jest to potok, tam jest duże obniżenie,
a cmentarz jest o wiele wyżej, więc ten hałas będzie tłumiony w stronę cmentarza i w stronę Cieklina. Ten biały pasek, który przebiega to jest droga gminna, więc ona będzie zapewniać dojazd i te działki przed potokiem będą przeznaczone na parking i na ewentualne zaplecze techniczne, natomiast już bezpośrednio za potokiem będzie wykonana strzelnica. Nie zgadzam się ze stwierdzeniem, że tam będzie przyjeżdżać „gawiedź”, bo to jest określenie bardzo nie adekwatne dla naszej młodzieży, która zachowuje się godnie zwłaszcza a uroczystościach, prezentuje się pięknie na wielu uroczystościach powiatowych, miejskich i wiem, że będą odpowiedzialnie uczestniczyć w tych ćwiczeniach i nie będzie na pewno żadnego zakłócania uroczystości pogrzebowych, także bardzo proszę o poparcie tej uchwały. Jest to szansa, żeby żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, uczniowie naszych klas mundurowych z Kołaczyc, Nowego Żmigrodu i Trzcinicy. Właśnie a propos Trzcinicy, to Stowarzyszenie Absolwentów Zespołu Szkół w Trzcinicy  deklaruje chęć przejęcia i prowadzenia tej strzelnicy, więc oni chcą administrować tym obiektem, ale najpierw musimy go zbudować. Mam nadzieję, że taki program będzie dalej kontynuowany, że 80% dofinansowania uzyskamy i będą świetne warunki zarówno ćwiczeń w zakresie do strzelania jak i  prowadzenia innych ćwiczeń wojskowych w tamtym terenie.

Radna Dorota Woźniak - Panie Starosto Muzyka, ponieważ z tego co słyszę to Pan się zajmuje strzelnicą, proszę mi powiedzieć jaka ta strzelnica będzie modułowa, zamknięta, czy otwarta? Coś więcej na temat technicznego jej wyglądu.

Radny Jan Muzyka - to będzie strzelnica otwarta, oczywiście kulochwyt główny wysoki na 7 czy 9 metrów, szczegóły mogę za chwile dostarczyć. Kulochwyty boczne, stanowiska strzeleckie jeżeli dobrze pamiętam to 6 stanowisk w okolicach tego potoku i strzelanie w stronę Cieklinki. Z tego co myślę, to mogę tu powiedzieć nazwisko naszego byłego radnego Stanisława Kośka, który już taką strzelnicę projektował, on wstępnie zrobił taki szkic. W tym terenie jest to możliwe do uzyskania chociaż będzie tu dosyć ciasno, ale ksiądz jeszcze zapewnia, że on poszerzy te swoje posiadłości i jeżeli trzeba by było to jeszcze udostępni tak, żeby dobre obejście było w tym terenie i z tego co on mówi nie ma teoretycznie możliwości, że tam jakaś kula, czy pocisk w trakcie strzelania, że tak powiem opuści teren strzelnicy, chociaż Pani w wojsku nie była, ale mówią, że każda broń raz do roku strzela sama, jakieś zagrożenia mogą być. Bezpieczny teren i stosunkowo łatwy do wykonania tej strzelnicy ze względu na konfigurację terenu. Jeszcze zapomniałem dodać, że też okoliczne pola, czy też te grunty, które należą do księdza on chętnie udostępni wojskowym i one się świetnie nadają do tzw. taktyki do zajęć w terenie. Myślę, że to było by ożywienie tego terenu trochę, który zarasta krzakami i ze wszech miar ja polecam i zachęcam do głosowania za pozyskaniem tych terenów i budową tej strzelnicy. Jeżeli chciałaby Pani to dopowiem jakieś szczegóły techniczne, które znam.

Radna Dorota Woźniak - chciałam tylko wiedzieć, czy to otwarta, czy zamknięta z modułu, bo to kwestia kosztu po prostu tych strzelnic, także dziękuję bardzo za odpowiedź.

Radny Janusz Przetacznik -  jednak jest jakaś koncepcja, projekt techniczny są założenia, czyli po raz kolejny wracamy do tego tematu, że nie rozmawiamy na temat pewnych docelowych rozwiązań, nie przedstawiamy radnym tych koncepcji tylko tak naprawdę przekazujemy projekt uchwały dotyczący przyjęcia darowizny, mówiąc, że jest to dla nas świetny interes. Apeluję do Zarządu abyśmy pewne sprawy w kategoriach perspektywicznych, omawiali wszystkie możliwe warianty tak aby wybierać te optymalne. Jestem przeciwny i wyrażam naprawdę dezaprobatę do takich działań, że są koncepcje, projekty, a radni na ten temat nic nie wiedzą, ale w każdym momencie można będzie przynieść, sięgnąć do szuflady, czy biurka i taką dokumentacje dopiero na wniosek przedstawić. Okazuje się, że chcąc dostać umowę, czy cokolwiek innego, jeżeli radny nie złoży interpelacji, zapytania, czy wniosku to absolutnie wszystko jest ukrywane, chowane, czy nie ujawniane. Może lepsze sformułowanie, aby mniej informacji radni posiadali. Apeluję do Wysokiej Rady abyśmy byli przeciwni temu projektowi uchwały lub ten projekt zdjąć z porządku obrad. To by było najlepsze po tej dyskusji, dopiero po przedstawieniu wszystkich analiz, bo tak jak już Pan Starosta powiedział, zresztą wspominał o tym Pan Radny Jan Urban, naboru nie ma na jakiekolwiek środki finansowe. Strzelnica powiatowa nie jest zadaniem własnym powiatu opisanym w ustawie o samorządzie powiatowym w związku z powyższym mamy inne wydatki. Z tego co słyszymy Polska ma drugi budżet po Stanach Zjednoczonych w stosunku do PKB przeznaczony na uzbrojenie i bezpieczeństwo, szkolenie żołnierzy,  zakup sprzętu, w związku z tym może z tego budżetu powinniśmy my czerpać, a nie ze środków samorządu powiatowego. Apeluję poparzmy na ustawy budżetowe państwa i zobaczymy, że środki MON ma i to on powinen te środki wyasygnować jeżeli uzna to za zasadne i celowe, to jest jego zadnie. Nie ma w ustawie o samorządzie powiatowym zadania własnego - strzelnica powiatowa. Apeluję do Wysokiej Rady o rozsądek, a do Zarządu o informowanie radnych o pewnych zamierzeniach perspektywicznych z punktu widzenia potencjalnych przyszłych wydatków bieżących.

Radny Jan Muzyka - Panie Januszu, chciałem dopowiedzieć, że absolutnie nie ma tu jakiegoś lekceważenia radnych, czy Rady, temat jest w budżecie. Tak w skrócie mówiąc występując tutaj o przejęcie tych gruntów temat był na komisji to jest raz, a druga rzecz to, że jest jakaś koncepcja to myślę, że jest to dobrze. Nie koncepcja za którą ktoś zapłacił, czy zapłaciliśmy, nasz były radny Stanisław jest moim kolegą i niektórych z nas. Po prostu społecznie zechciał to narysować podpowiedzieć i określić, że da się to w tym terenie zrobić i myślę, że to dobrze, że takie coś zrobiliśmy i z tym występujemy do Wysokiej Rady, można przeciągać temat, zrzucić temat i teraz byłby zasadny wniosek, czy to się da tam umieścić, czy nie. W tej chwili wiemy bez kosztów, że to można tam umieścić.

Radny Jan Urban -   Jasiu to zwracam się do Jana Muzyki długoletniego kolegi mego z Rady, ja się z tobą zgadzam, wszystko pięknie ładnie, tylko jest temat wałkowany. Zarząd ma jakieś materiały robocze, które określają pewne ramy jakie mogą się odbyć i nic nie stało na przeszkodzie, żeby w ramach wzajemnego szacunku, ograniczylibyśmy tutaj dyskusję i bylibyśmy już w kolejnym punkcie, bo ilość wątpliwości, które tutaj padały, były by już rozwiane. Tu chodzi o zasadę jeżeli Stanisław Kosiek, rzeczony przez ciebie przed momentem przywołany, przygotował materiał to można było kserokopię tego dokumentu zrobić, wstępna koncepcja i wtedy nie było by tych pytań, czy to jest modułowa, czy typu otwartego. Moglibyśmy wzajemnie i wspólnie pracować, bo jest to inicjatywa, która spotka się z zainteresowaniem znacznej części  ludzi, bo są pasjonaci. Zresztą wczoraj była wspaniała wystawa w muzeum jasielskim zorganizowana m. in przez jeden z klubów strzeleckich. Te ruchy są potrzebne, żołnierze wojsk obrony terytorialnej też szukają miejsc, gdzie będą strzelać tylko jest jedna prosta rzecz, warto rozmawiać - był kiedyś taki program. Warto pokazywać, jeżeli była koncepcja to byśmy dzisiaj tutaj nie dyskutowali. Co prawda jestem sceptycznie nastawiony do miejscówki w Cieklinie, nie dokonałem wizji lokalnej, bo nie będę latał z mapą i nie wiem dokładnie, które to są działki, ale zwrócicie Państwo uwagę na jedną prostą rzecz, znów będzie dyskusja, że jesteśmy przeciw, bo nie pokazujemy, nie rozmawiamy nie dajemy rzeczy, które macie przegadane przedyskutowane tylko na zasadzie rzucimy trzeba to przepchać, to tylko chodzi o to co do dyskusji, o których mówisz dzisiaj nie może być strzelnicy, która nie będzie miała wymogów bezpieczeństwa  na 100 % są takie standaryzację, które optymalizują bezpieczeństwo, to już fachowcy to opracują. Nie mówimy o pieniądzach ile to będzie kosztowało powiat, nie ma mowy Szanowni Państwo o wstępnym kosztorysie, ile to będzie kosztować, niema mowy o kosztach eksploatacji później, czyli to co się wiąże z utrzymaniem, tu tylko chodzi o to czyli o rzetelną informację. My znów idziemy „dawaj do przodu”, ktoś nam daje ziemię, więc bierzemy. Może się znów za jakiś czas koncepcja zmieni, ale nie było by nawet połowy tej dyskusji tutaj, gdyby każdy z nas miałby kwit i co wstępna koncepcja zakłada, nie mówię o projekcie budowlanym i innych, koszty utrzymania będą takie przy wariancie takim, koszt tyle przy innym tyle. Tutaj mamy znowu na zasadzie „jak ślepy jeździec nie widzę przeszkód” i będziemy głosować, bo tu jest kwestia filozofii dochodzenia do pewnego typu rzeczy. Za chwilę będziemy mieli nową pozycję w budżecie, czyli utrzymanie co daj Boże, żeby ta strzelnica kiedyś powstała, czy tam, czy w innym bardziej dogodnym miejscu, ale to się będzie wiązało nierozerwalnie z kosztami utrzymania, a my tu nie mamy nawet wstępnych kwot, bo ja wiem jak się kształtują ceny tych typowych to również zależy od uwarunkowań terenowych ile jest prac ziemnych jakie są zabezpieczenia  na kulochwyty boczne, czołowe na całą infrastrukturę, którą zgodnie z wymogami powinna posiadać strzelnica. Te ceny się wąchają, bo to jest głównie uwarunkowane otoczką infrastruktury, która tam będzie, bo parkingi, drogi dojazdowe itp. Gdybyśmy mieli dzisiaj rys czasowy wstępny jakby to wyglądało, z czym by to się jadło finansowo to by nam zdecydowanie ułatwiło życie, chodzi o  wzajemne poszanowanie, bo my chcemy wiedzieć to nie dlatego, żeby się później czepiać szczegółów tylko jest jakaś koncepcja. Janek mówi, że jest coś takiego, ale to tak jak z Yeti wszyscy wiedzą, że jest, ale nikt go nie widział. Tak samo my wiemy, że macie jakieś tam wstępne opracowanie, ale może nie wszyscy radni to dostali, może część Państwa widziała, tego nie wiem. Wiem, że ja i moi koledzy radni rzeczonej koncepcji nie mają i tu chodzi o pewną filozofię jeżeli zmienicie podejście do zagadnienia, wspólnie wejdziemy w proces dochodzenia do pewnych rzeczy to się może okazać, że łatwiej nam będzie rozmawiać na tej sali, tu tylko chodzi o to.

Radny Jan Muzyka - odpowiadając koledze Jankowi może to był błąd, że nie pokazaliśmy takiego rysunku, ale coś co nie jest oficjalne nie wiem, czy na etapie uchwały o przejmowaniu gruntów. Nie spodziewałem się, że o takie szczegóły będziemy pytać, a być może, że nie będzie tam budowana, a grunty możemy przejąć, czy nie możemy, mogą się przydać. Druga rzecz kolego Janku nieraz wyśmiewałeś nas, że tylko trotuary i gościńce, oprócz tego są jeszcze domy kultury, inne placówki, które kosztują, a nie dają jakiegoś wielkiego dochodu, czy nie są, aż tak może wszystkim potrzebne. Może tą strzelnicę potraktujmy właśnie tak jak dom kultury, czy jakieś inne potrzeby jest ona również potrzebna, żeby nasza policja sobie postrzelała, żeby później nie bali się wyciągnąć broń. W tych kategoriach trochę też myślmy.

Radny Grzegorz Pers -  rozmawiamy już chyba godzinę w tym punkcie 6f. W kwestii tego co mówił Starosta Muzyka, jesteśmy na etapie przejmowania nieruchomości i tak jak powiedział pan Radny Jan Urban, że „darowanemu koniowi nie patrzy się w zęby”, Szanowni Państwo ja pamiętam jak w poprzednich kadencjach było wałkowanie Trzcinica, Nowy Żmigród, kręcimy się w kółko. Wiele rzeczy zostało tutaj powiedziane myślę, że dość szczegółowo. Pani Radna Dorota Woźniak pytała o te warunki techniczne i kolega Radny Jan Muzyka dość szczegółowo tutaj Państwu przedstawił. To jest kwestia woli też: Czy chcemy, żeby w tym powiecie coś powstawało, coś się działo? Bo tematy ucinają się, gdzieś właśnie w tych dyskusjach. Trzcinica Nowy Żmigród, teraz Cieklin. Obawiam się, że skończy się na gadaniu,
a może po prostu podejmijmy tą uchwałę intencyjną tak naprawdę o przejęciu nieruchomości i zobaczmy, czy coś się da z tym zrobić, bo tak to będziemy się moim zdaniem kręcić w kółko, prosiłbym Państwa z kolei o poparcie tej uchwały, natomiast później będziemy jeszcze procedować o warunkach komu przekazać, kto będzie administrował, ale zróbmy coś, żeby coś pozytywnego się w tym powiecie działo.

Radna Dorota Woźniak - ponieważ przekazanie, ta darowizna nie jest określona czasem,
że musi być już natychmiast przynajmniej nie wyczytałam tego w koszulce, a Pan Jan Muzyka stwierdził, że może okaże się, że nie będzie strzelnica budowana. Z mojej strony uważam, że to mienie niekoniecznie jest nam w tej chwili potrzebne. Natomiast skłaniam się do tego co mówili koledzy, żeby zrobić strzelnicę ewentualnie na własnym terenie w Żmigrodzie to już doktor Pers kiedyś o Żmigród walczył. Jeżeli już idziemy na przeciw zapotrzebowaniu uczniom klas wojskowych dodatkowo WOT korzystałby, czy myśliwi to może stwórzmy koncepcję strzelnicy otwartej takiej jak Jasiu Muzyka mówił i ewentualnie przyszłościowo strzelnicy zamkniętej w tych stajniach, Panie Grzesiu. Nie mówię, że na dzień dzisiejszy. I jeżeli można by było stworzyć taką koncepcję, rozpatrzyć na naszym terenie w Żmigrodzie co tu koledzy mówili, że mamy dużo terenu, określić mniej więcej koszty jakie byłaby strzelnica otwarta plus strzelnica zamknięta, możliwości aplikacji do MON-u i wtedy przedstawić to na komisjach na Radzie już myślę konkrety i porównać co by nam bardziej dawało lepsze możliwości. Czy stworzyć w Żmigrodzie dwie strzelnice tą drugą przyszłościowo, a nie teraz, chyba, że mamy jakieś wolne środki. Czy to nie było by lepsze? Proszę przemyśleć to. Ja składam wniosek formalny w związku z moją powyższą wypowiedzią o zdjęcie uchwały dzisiaj z porządku obrad.                                                                                                                                                                                                  

Starosta Jasielski Adam Pawluś –  zgłaszam sprzeciw, ponieważ prawdopodobnie  nabór na ten program „strzelnica w każdym powiecie” może się odbyć jesienią tego roku, więc warto być przygotowanym i bardzo proszę o odrzucenie tego wniosku.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad wnioskiem Radnej Doroty Woźniak o zdjęcie
z porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Jasielski w drodze darowizny nieruchomości położonych w miejscowości Cieklin.

W głosowaniu brało udział 23 Radnych.

- za przyjęciem wniosku głosowało 9 Radnych.

- przeciw przyjęciu wniosku głosowało 14 Radny.

Wniosek  nie został przyjęty.

Przewodniczący zamknął dyskusję oraz zarządził głosowanie w sprawie podjęcia uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Jasielski w drodze darowizny nieruchomości położonych  w miejscowości Cieklin.

W głosowaniu brało udział 23 Radnych.

- za podjęciem uchwały głosowało 14 Radnych.

- przeciw głosowało 9 Radny.

Uchwała została podjęta.

Ad. 6g. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu
w Jaśle i Starosty Jasielskiego.

Przewodniczący poinformował, iż skargę rozpatrywała Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Rady Powiatu w Jaśle oraz poprosił Magdalenę Stasiowską Przewodniczącą Komisji Skarg, Wniosków i Petycji o przedstawienie.

Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji- Magdalena Stasiowska - w dniu 31 maja 2019 roku wpłynęła skarga na działalność Zarządu Powiatu w Jaśle i Starosty Jasielskiego. Komisji Skarg, Wniosków i Petycji po rozpatrzeniu skargi na posiedzeniu w dniu 16 sierpnia 2019 roku na podstawie zgromadzonej dokumentacji nie stwierdziła naruszenia przepisów przez Zarząd Powiatu w Jaśle i Starostę Jasielskiego i uznała skargę za bezzasadną. Przedstawiliśmy projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.  

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 229 pkt. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018, poz. 2096) właściwym organem do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności starosty jest rada powiatu. 

W dniu 31 maja 2019 roku wpłynęła skarga Pani Bożeny Macek - Lubaś na działalność Zarządu Powiatu i Starosty Jasielskiego.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji po rozpatrzeniu skargi na posiedzeniu w dniu 16 sierpnia 2019 roku, na podstawie zgromadzonej dokumentacji  nie stwierdziła naruszenia przepisów prawa przez Zarząd Powiatu i Starostę Jasielskiego.  Komisja uznała skargę za bezzasadną i punktowo uzasadnia:

 1. Radni uchwałą Nr XII/60/2019 z dnia 23.05.2019 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na 2019 rok dokonali zmniejszenia wydatków inwestycyjnych na zadaniu Przebudowa drogi powiatowej Nr 1845R Szebnie – Chrząstówka – Przybówka o kwotę 280 000,00 zł,
 2. Zadanie jest realizowane, lecz w mniejszym zakresie tj. do realizacji przeznaczono inny odcinek drogi (odcinek Szebnie – Niepla), której stan techniczny jest o wiele gorszy od odcinka (Szebnie – Chrząstówka),
 3. Radni mieli wiedzę w zakresie zmian jakie następowały w realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1845R Szebnie – Chrząstówka – Przybówka” gdyż byli informowani o działalności Zarządu Powiatu i Starosty Jasielskiego
  w sprawozdaniach międzysesyjnych,
 4. Propozycje Zarządu co do zmiany zakresu rzeczowego i związane z tym zmniejszenie kwoty wydatków były zaakceptowane przez Radę Powiatu, a także znajdują uzasadnienie ponieważ wykorzystując środki własne i ubiegając się o większe dofinansowanie mamy realne szanse wykonać cztery drogi w czterech miejscowościach o łącznej długości 3324 m, podczas gdy pierwotne plany zakładały realizację przebudowy jednej drogi  o łącznej długości 2241 m.

W świetle powyższego Rada Powiatu w Jaśle uznaje skargę na działalność Zarządu Powiatu    i Starosty Jasielskiego za bezzasadną. 

Radna Bożena Macek - Lubaś  - Skarżąca – nie zgadzam się z decyzją komisji i już powiem dlaczego. Przede wszystkim zwrócę się do Pani Przewodniczącej Komisji: dobrą praktyką było by informować strony konfliktu o terminie obrad Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  w celu umożliwienia stronom wzięcia udziału w obradach, dokonanie dodatkowych ewentualnych wyjaśnień. Takie praktyki stosowaliśmy w poprzedniej kadencji  w Komisji Rewizyjnej myślę, że to było by niezłą rzeczą. Główny zarzut jaki płynął z mojej strony to był o tym, że wnioskowałam o podjęcie działań mających na celu doprowadzić działalność Zarządu do stanu zgodnego z przepisami prawa. Rada Powiatu jest ogranemu uchwałodawczym i podejmuje uchwały, natomiast Zarząd jest organem wykonawczym, to chyba jest główna zasada. Jeżeli Rada Powiatu coś uchwaliła to Zarząd robi wszystko, żeby z tych uchwał się wywiązać. W tym przypadku Rada Powiatu w dniu 13 września 2018 roku podjęła uchwałę. To była uchwała w sprawie przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu pod nazwą przebudowa drogi powiatowej NR 1845R Szebnie- Chrząstówka- Przybówka. Uchwała ta nie została uchylona, zatem rzeczona inwestycja winna być realizowana tym bardziej, że otrzymała dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy  Dróg Lokalnych w wysokości 50 %  co stanowi kwotę prawie 1 800.000.00 zł.,  i z tejże dotacji Zarząd zrezygnował. Tłumaczenie, że ta droga, że inne odcinki na to miejsce itd. Nie przekonują mnie absolutnie, ponieważ z tego programu można było zrobić od początku do końca jedną drogę, właściwie ten fragment 2 km 241 m. Są 4 drogi skierowane do Funduszu Dróg Samorządowych  tym, że tak powiem Zarząd tłumaczy się od odstąpienia od realizacji tej drogi Szebnie Przybówka i teraz jest taka rzecz, co prawda z tych 6, a nie 8 tylko 6 to już wyjaśniłam sobie skierowanych inwestycji, 4 oceniono pozytywnie. Natomiast do tej pory, chyba, że się mylę Panie Starosto dofinansowanie nie zostało przyznane, ponieważ czeka na zatwierdzenie przez Prezesa Rady Ministrów. Czy Prezes Rady Ministrów na te 4 drogi już, że tak powiem zatwierdził dofinasowanie? Czy mamy na to jakieś dokumenty? Następna sprawa jeżeli chodzi o to uzasadnienie. Pani Przewodnicząca piszecie tutaj, że radni mieli wiedzę w zakresie zmian jakie następowały w realizacji zadania itd. Bardzo skrupulatnie przez cały czas czytałam informacje o poczynaniach Zarządu i praktycznie na każdej sesji o tym mówiłam tylko niestety wszyscy niby słuchali, ale tylko niektórzy słyszeli i w tym był cały problem, że zwracałam na to uwagę, ale to wszystko było tak po prostu machnięciem ręki. Następna rzecz, sugeruje Pani, czy Komisja zadanie zrealizowane lecz w mniejszym zakresie, bo do realizacji przeznaczono inny odcinek drogi, czyli innej drogi Szebnie- Niepla, której stan techniczny jest o wiele gorszy niż odcinka Szebnie - Chrząstówka mam pytanie: Czy Komisja była na miejscu z tak zwaną wizją lokalną i  dlatego feruje takie wyroki? Według mnie tymi drogami jeżdżę codzienni fakt, faktem są kilkudziesięciu metrowe odcinki dobrej nawierzchni, ale za moment jest ruina, gdyby Komisja była na miejscu to by widziała, że to nie jest tak, że ta droga jest lepsza, ta jest gorsza, poza tym ta droga w kierunku Niepli jeżeli już podejmowałoby się działania w kierunku jej realizacji to dlaczego kończyć w połowie złego odcinka drogi? Tam jest wjazd na górkę, prawie kilometr i tam się kończy propozycja zadania, a zjazd w stronę szkoły już nie, mimo to, że tam droga wcale nie jest lepsza, jeżeli już wjedzie sprzęt jeżeli coś się robi to na miły bóg róbmy coś już od początku do końca. W Chrząstówce tak samo jest odcinek lepszej, gorszej i prawie fatalnej drogi, gdyby Zarząd nie zrezygnował ze „schetynówki” miałby już jedną drogę z głowy mógłby pozostałe drogi, te które skierował do Funduszu Dróg Samorządowych skierować i jeszcze jedno pytanie takie, które mnie nurtuje bardzo: Jak długo jeszcze te wszystkie rzeczy uzasadnienia na nasze, ja  w tej chwili o sobie mówię jeżeli o coś proszę, mam jakieś pytania, interpelację otrzymuje odpowiedz, dlaczego cały czas serwuje mi się to masło maślane?

Radny Krzysztof Buba -  mam takie pytanie: Jak to jest, że na wniosek Zarządu m.in.  Pana Starosty była zwołana nadzwyczajna sesja? Przyczyną zwołania tej nadzwyczajnej sesji była konieczność złożenia wniosku o dofinasowanie na poprawę infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019. Została podjęta uchwała na tę rzeczoną drogę o ile wiem to 19 radnych brało udział w głosowaniu, uchwałę przyjęto jednogłośnie, podobnie było z ulicą Kraszewskiego drogą powiatową 1858 tam 18 radnych głosowało „za” jeden wstrzymał się od głosu. Rada podjęła uchwałę intencyjną w sprawie remontu tych dróg, później w budżecie przyjęliśmy i były zadania inwestycyjne, nagle rezygnujemy z tego? Całkowicie nie zgodzę się z uzasadnieniem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. W ogóle nie ma odpowiedzi na zadane przez Panią Radną Bożenę Macek-Lubaś pytania. Nie widzę tutaj z tego uzasadnienia, nie mam. Osobiście na Komisji przed sesją, na którą Pani Radna się powołuje pytałem Panią Skarbnik jak to jest, że ściągamy 280.000,00 zł., z tej drogi i dlaczego ? Uzyskałem informacje, że koszty realizacji tej inwestycji będą mniejsze i inwestycja będzie nadal realizowana, ale nikt tu z nas nie mówił, że my zrezygnowaliśmy z tego zadania. Na jakiej podstawie Zarząd podjął decyzję o rezygnacji z dofinansowania tych dwóch dróg? Nie wiem, mogliśmy mieć już dwie drogi zrobione, bo by były w tym roku zrealizowane, bo były na to pieniądze, a my nic nie zrobiliśmy. Komisja powołuje się, że będziemy mieli teraz 3324 m łącznej długości dróg. Uważam, że jakby do tych 2241 m, które były pierwotnie ze „schetynówek” dodać te drogi to nie mielibyśmy 3324 m, tylko troszkę więcej może 5 km nie liczyłem dokładnie. Dlatego jestem zdziwiony uzasadnieniem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i prosiłbym Panią Przewodnicząca o podanie jak przebiegało głosowanie, czy to Komisja jednogłośnie podjęła taką decyzję, że jest bezzasadna?

Radny Franciszek Miśkowicz -  z wielkim zażenowaniem patrzyłem na propozycję uchwał, które zostały przygotowane, nie wiem, czy przez Panią Przewodnicząca, czy przez kogoś innego, które zostały poddane głosowaniu na ostatnim posiedzeniu tej Komisji. Dobrą praktyką jest to, że komisja, która po raz pierwszy działa w tej kadencji i jako Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na pierwszym posiedzeniu ustala regulamin swojej pracy. Nic takiego się nie stało, nie został ustalony regulamin według, którego będziemy pracować rozpatrując skargi. Skarga pierwsza, która wpłynęła do Komisji została potraktowana w ten sposób, że odbyło się jedno posiedzenie. Pan Radny Janusz Przetacznik zaproponował, aby zgromadzić materiały  i następnie zastanowić się jak sformułować tryb pracy, żeby rozpatrzyć tą skargę tak, żeby ona była rozpatrzona rzetelnie. Następne posiedzenie i jest gotowa propozycja uchwały i przystępujemy do głosowania. Dokumenty były, żadnej dyskusji tylko przychodzimy do głosowania. Jeszcze w trybie przyspieszonym Radny Lechwar mówi to przegłosujmy, zamyka dyskusję, żeby w ogóle nikt nie dyskutował. To jak mamy pracować? I od razu druga skarga, gotowa uchwała, odrzucić skargę, która wpłynęła, bez żadnych materiałów, bez dokumentacji. To przepraszam bardzo, jeżeli ja mam uczestniczyć w takim cyrku, że skarg nie rozpatruje się rzetelnie,  nie odnosi się do argumentów poruszonych w skardze. To po co ja tam będę? W związku z tym Panie Przewodniczący z dniem dzisiejszym składam rezygnację z pracy w tej komisji, bo jestem tam zbędny. Jeżeli macie już taką metodę wypracowaną, że każdą skargę uznajecie według swojego uznania, albo zasadną albo nie zasadną, to weźcie to ustalcie między sobą i nie proście nas o to, żeby brać udział w tym cyrku.

Radna Magdalena Stasiowska - Przewodnicząca Komisji -   odpowiadając tutaj Panu Radnemu Krzysztofowi Bubie głosowanie było 3 -„za”, 2 - „przeciw”. To jest propozycja Komisji. Dzisiaj jako Rada podejmiemy decyzję, propozycja była taka, a nie inna. Odpowiadając Pani Radnej Macek - Lubaś w uzasadnieniu jest podane, zadanie jest nadal realizowane.

Radny Janusz Przetacznik - dzisiaj zajmujemy się tematem pod nazwą rozpatrzenie skargi  
i tak jak Pani Przewodnicząca Stasiowska powiedziała to Rada ma rozpatrzyć skargę, więc
w takim razie próbujmy ją rozpatrzyć, a nie tak jak powiedział Pan Radny Miśkowicz załatwić, czyli uznać, że skarga jest bezzasadna. Aby dojść do takich wniosków powinniśmy najpierw właśnie ją rozpatrzyć i przeanalizować dokumenty, właśnie w tym kierunku i na tej podstawie na drugim posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji złożyłem wniosek aby takie dokumenty, które będą elementami źródłowymi do rozpatrzenia skargi, czy jest ona zasadna, niezasadna. Mamy jeszcze inne możliwości np. możemy podać, czy uznać, że Zarząd źle lub nieodpowiednio wykonał uchwałę Rady. Badamy, czy dokumenty i uprawnienia oraz kompetencje organu stanowiącego, organu wykonawczego są realizowane, przestrzegane. Z jaką materią proszę Państwa mamy do czynienia. Otrzymaliśmy skargę, Wysoka Rada przy materiałach dopiero otrzymała skargę, bo nie wszyscy ją wcześniej mieli, a to Rada ma rozpatrzyć skargę. Otrzymaliśmy projekt uchwały w trybie uzupełnienia porządku obrad, tak aby było jak najmniej czasu aby również radni na komisji nie popatrzyli, czy nie poprosili o dokumenty. Rozpatrując, czy rozważając tą skargę na komisji rozwoju z rozbrajającą szczerością usłyszałem, że projekt uchwały przygotował Zarząd, to usłyszałem od Pana Starosty Jana Muzyki jeżeli tej nomenklatury się będziemy trzymać. Natomiast teraz proszę Państwa do rozpatrzenia skargi podejdźmy.

Co prawda te elementy już dzisiaj padły, ale przypomnijmy je sukcesywnie. 14 sierpnia 2018 roku Wojewoda Podkarpacki ogłasza nabór wniosków na budowę, rozbudowę, przebudowę, remont dróg lokalnych realizowanych w 2019 roku w ramach programu rozwoju gminnej
i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Komplet dokumentów otrzymaliśmy na komisji, z niego jednoznacznie wynika, tryb, zadanie, czas i terminy oraz to co powiedział Pan Radny Krzysztof Buba, że odbyła się sesja w trybie nadzwyczajnym aby w terminie określonym złożyć określone dokumenty. Wysoka Rada podejmuje uchwałę m.in. wyrażając zgodę na przystąpienie naszego powiatu, samorządu do tego programu, który ogłosił Wojewoda i akceptuje po pierwsze zakres rzeczowy, kosztorys i kwotę. W uchwale Rady mamy zapis następujący: realizacja projektu, o którym mowa w § 1 nastąpi w 2019 roku pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków budżetu państwa w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016- 2019. Na podstawie tej uchwały Zarząd wykonując tą uchwałę złożył stosowny wniosek nie tylko ten, bo również ulicę Kraszewskiego w mieście Jaśle do tego programu. Na podstawie tych uchwał intencyjnych takie dwa wnioski zostały złożone. Między innymi w złożonym wniosku czytamy uzasadnienie, gdyby w tym momencie używając sformułowania Pani Radnej Baciak pochyliła się Rada, bo to jest bardzo popularne „pochylać się”, mamy następujące zapisy w opisie zadania i we wniosku: „że nawierzchnia bitumiczna na odcinku objętym projektem jest w złym stanie technicznym, jest niejednolita i niejednorodna, widoczne ślady remontów cząstkowych, głównie na krawędziach i łukach poziomych obrazują niedostateczny stan nawierzchni krawędzi jezdni wykazują liczne ubytki i deformacje oraz obłupania, zły stan nawierzchni ma różnie znaczący wpływ na klimat akustyczny bezpośredniego sąsiedztwa drogi, spękania i wykruszenia nawierzchni powodują zwiększenie emitowanego hałasu oraz drgań przez poruszające się po drodze pojazdy, brak płynności ruchu powoduje również nadmierną emisje zanieczyszczeń związanych z wydzielaniem spalin przez rury wydechowe pojazdów. Ponadto w tym momencie czytamy, że przebudowa drogi uzupełnia istniejące zagospodarowanie pasa drogowego o elementy powodujące  wzrost bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego w szczególności są to chodnik,  zjazdy indywidualne. Ogromne znaczenie pod kątem bezpieczeństwa pieszych będzie mieć wykonanie w kilometrażu  2+ 190 oznakowania istniejącego przejścia dla pieszych w miejscowości Chrząstówka, przy świetlicy gminnej, oświetlenie oraz sygnalizacja ostrzegawcza.” To tylko fragmenty opisu zadania merytorycznie uzasadniające wniosek Zarządu i proszę w tym momencie zwrócić uwagę mamy wniosek, mamy merytoryczne uzasadnienie. Wniosek po uzupełnieniu jest pozytywnie rozpatrywany i co się okazuje mamy przyznane dofinansowanie z możliwością realizacji tego zdania w roku 2019. Okazuje się, że Zarząd nie wykonał uchwały Rady w dwóch sytuacjach, po pierwsze była uchwała i mamy przystąpić do projektu po otrzymaniu dofinansowania. To dofinasowanie zostało nam przydzielone. Komisja skarg i wniosków otrzymała informacje o wynikach naborów tych wniosków ze stron internetowych Wojewody Podkarpackiego, które mogliśmy ściągnąć i do materiałów komisji zostały dołączone. Wnioski początkowo z listy rezerwowej zostały przeniesione na listę zasadniczą. Oba wnioski zostały ujęte, więc warunek przystąpienia do realizacji został spełniony. To Zarząd ma wykonać uchwałę Rady, bo to mamy zapisane w ustawie o samorządzie powiatowym, że Zarząd Powiatu jest organem wykonawczym i wykonuje uchwały Rady i teraz popatrzmy na drugą rzecz, nie tylko ta uchwała, ale po potwierdzeniu mamy w tym momencie uchwałę budżetową, gdzie również to zadanie zostaje ujęte i potwierdzone, że jest to wola Wysokiej Rady VI Kadencji. Teraz proszę Państwa, gdybyśmy rozpatrywali i chciałbym abyśmy to rozpatrywali, również pod kątem realizacji uchwał Rady Powiatu. Chciałbym aby to zostało wyraźnie zanotowane w protokole i włączone do protokołu. To jest proszę Państwa Uchwała nr XVII/106/2015 z 2015 roku z dnia 26 listopada w sprawie:  rozpatrzenia skargi w sprawie na działania Zarządu powiatu w Jaśle w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1833R Lipnica Górna-Wróblowa” oraz rozpatrzenia protestu mieszkańców wsi Lipnica Dolna w sprawie realizacji  inwestycji drogowej pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1833R Lipnica Górna-Wróblowa”.  Dlaczego akurat tą uchwałę przywołuję? Ona była tą uchwałą, która została przez Wysoką Radę rozpatrzona, co to znaczy, że poza skargą poza protestami, radni otrzymali w tym momencie dokumenty źródłowe pozwalające ocenić po pierwsze stanowisko przygotowane przez zespół kontrolny. Komisja Rewizyjna, która sprawdzała w terenie istniejące elementy i na podstawie dokumentów został ten wykaz dokumentów zrobiony. Ale co w treści uchwały proszę Państwa jest najważniejsze, już pomijam w tym momencie samo rozstrzygnięcie: czy skarga jest zasadna, czy nie, ale proszę zwrócić uwagę na następujące elementy, które Wysoka Rada podjęła. To jest nasz dokument proszę Państwa to jest uchwała, która zaleciła Zarządowi określone zachowanie. Przeczytam co Rada Powiatu zaleciła Zarządowi na przyszłość, bo powiedziała Rada, że nie da się cofnąć decyzji realizujemy i brniemy, ale zaleciła Zarządowi pewne działania.  

Uchwała Nr XVII/106/2015

Rady Powiatu w Jaśle
z dnia 26 listopada 2015 r.

w sprawie:  rozpatrzenia skargi na działania Zarządu powiatu w Jaśle w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1833R Lipnica Górna-Wróblowa” oraz rozpatrzenia protestu mieszkańców wsi Lipnica Dolna sprawie realizacji inwestycji drogowej pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1833R Lipnica Górna-Wróblowa”.

Na podstawie art. 229 pkt 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2013 r, pom 267) oraz art. 12 ppkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) Rada Powiatu w Jaśle, na wniosek Komisji Rewizyjnej, uchwala co następuje:

 1. Postanawia uznać;
 2. a) wykonanie przez Zarząd Powiatu w Jaśle uchwały nr XIII/78/201S Rady Powiatu w Jaśle dnia 9 września 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Jasielskiego w części dotyczącej wprowadzenia do budżetu nowego zadania pn, „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1833 R Lipnica Górna — Wróblowa" z kwotą 130.000,00 zł, i jego realizacji za niezgodne intencjami i oczekiwaniami Rady Powiatu Jaśle,
 3. b) Skargę złożoną przez … na działania Zarządu Powiatu w Jaśle Sprawie realizacji zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1833R Lipnica Górna-Wróblowa” oraz rozpatrzenia protestu mieszkańców wsi Lipnica Dolna w sprawie realizacji inwestycji drogowej pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1833R Lipnica Górna-Wróblowa” za zasadna w zakresie dotyczącym negatywnej oceny podejmowanych przez Zarząd Powiatu w Jaśle decyzji związanych z wykonaniem przedmiotowej  uchwały Rady w części dotyczącej zlecenia robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1833R Lipnica Górna-Wróblowa”,
 4. c) że na obecnym etapie nie jest ekonomicznie uzasadnione anulowanie decyzji Zarządu Powiatu w Jaśle z dnia 29 września2015 r. o zmianie kilometrażu wykonania robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn” Przebudowa drogi powiatowej Nr 1833R Lipnica Górna – Wróblowa” oraz dokonanych rozstrzygnięć przetargowych po tych zmianach i zaleca Zarządowi Powiatu w Jaśle podjęcia działań zmierzających do uniknięcia w przyszłości podobnych zdarzeń poprzez:
 5. wprowadzenia w projektach uchwał Rady powiatu w Jaśle w sprawach dotyczących:

l ) inwestycji drogowych w uzasadnieniu do projektu uchwały należy prezentować konkretne oznaczenie inwestycji poprzez podanie konkretnego kilometrażu lub lokalizację zadania w formie opisowej (opis sytuacyjny). Drogę powiatową, której dotyczy rekomendowane zadanie inwestycyjne należy prezentować w uzasadnieniu w formie graficznej z podziałem na poszczególne gminy,

2) innych zadań, w tym inwestycji, w uzasadnieniu projektu uchwały należy określić zamierzony efekt końcowy — cel wydatku budżetowego,

 1. uzupełnianie dokumentacji Zarządu Powiatu jako organu wykonawczego Powiatu Jasielskiego o dokumenty i materiały, które stanowiły przedmiot dokonywanych zmian czy uzupełnień w przypadku zgłaszania przez Zarząd Powiatu w Jaśle zmian do wcześniej przedkładanego projektu uchwały Rady Powiatu w formie autopoprawki
 2. badanie i analizę wszelkich dokumentów i materiałów będących przedmiotem decyzji Zarządu Powiatu w Jaśle, ze szczególnym uwzględnieniem decyzji będących konsekwencją wykonywania uchwał Rady Powiatu w Jaśle.
 3. Szczegółowe uzasadnienie rozstrzygnięcia załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Radny Janusz Przetacznik - czyli Zarząd był zobowiązany przekazać radnym komplet dokumentów dlaczego z taką zmianą występuje, nie wzmiankę w sprawozdaniu prac Zarządu, o czym niejednokrotnie wnioskowałem na tej sali, że przekazanie do wydziału np. inwestycji, czy kadr nie jest wykonaniem uchwały. Wszystkie, które są w wy realizacji i w wykonaniu uchwały Rady Powiatu, Zarząd miał przekazywać informacje o sposobie wykonania i teraz zadaje pytania: Które z dokumentów, o których ma wyżej, zostały Wysokiej Radzie przekazane? Jaką uchwałą Rada Powiatu wyraziła zgodę na zmiany bez tych dokumentów? Na podstawie jakich upoważnień Zarząd Powiatu dokonywał konkretnych zmian, korekt łamiąc między innymi wytyczne z tej uchwały z 2015 roku? Na to wskazywałem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, ale to odbyło się na zasadzie takiej,  jest gotowy projekt uchwały głosujemy. Nie dyskutujemy, nie rozpatrujemy dołączonych materiałów. Jeżeli prześledzimy całą korespondencję Zarządu proszę zwrócić uwagę na informowanie Rady. Nie ma żadnego, powtarzam jeszcze raz, nie ma żadnego dokumentu, aby był wypełnieniem zaleceń Rady Powiatu w Jaśle dla  organu wykonawczego w zakresie realizacji inwestycji drogowych. Przypomnijmy, że to była kadencja V. W tej Kadencji był m.in. Tadeusz Gorgosz Wicestarosta, który akurat tę inwestycje przygotowywał, był w komisji rozwoju i proszę zwrócić uwagę wszystkie zalecenia zostały w projekcie uchwały uwzględnione. Otrzymaliśmy zakres rzeczowy, kilometraż co Komisja Skarg, Wniosków i Petycji dostała, tylko trzeba było mówiąc kolokwialnie „pochylić się” nad dokumentami i je rozpatrzyć, a nie przegłosować przygotowany przez Zarząd Powiatu projekt, bo taką informację otrzymałem, że projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przygotował Zarząd Powiatu. Uważam, że na tym etapie Wysoka Rada nie jest przygotowana do rozpatrzenia tej skargi. Powinniśmy ten projekt uchwały zdjąć z porządku obrad i przekazać go ponownie komisji do rozpatrzenia lub w wersji drugiej Rada powinna rozpatrzyć skargę w oparciu o te dokumenty, które dostała komisja aby w swoim sumieniu i na podstawie uchwał Rady, powtarzam z roku  2018 i 2015 zobaczyć, czy organ wykonawczy te uchwały realizuje. Jeżeli nie realizuje to w takim razie wyciągajmy odpowiednie wnioski. To jest wniosek formalny o zdjęcie tego punktu z porządku obrad i ponowne rozpatrzenie, a nie przegłosowanie skargi Radnej Pani Bożeny Macek –Lubaś.

                                                                                              

Radna Magdalena Stasiowska Przewodnicząca Komisji -   chciałabym tutaj odeprzeć tylko zarzuty, które padły wobec Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Na posiedzeniu pierwszym poprosiliśmy o pełną dokumentację, na posiedzeniu drugim ta dokumentacja zgromadzona została przekazana szanownej komisji i dopiero na posiedzeniu trzecim rozpatrzyliśmy. Nieprawdą jest, że dokumenty były dostarczane w ostatniej chwili, komisja miała czas, Pani skarżąca również została poinformowana przez Przewodniczącego Rady o wydłużonym terminie w związku, że z dokumentacją trzeba było się zapoznać. Tutaj też padły pytania, odnośnie, czy Komisja zapoznała się w terenie z drogą z wiedzy jaką posiadam członkowie komisji jako jednostki wybrały się i tam w terenie zapoznały się z terenem drogi.

Radny Jan Urban -  ponieważ listę mówców zamyka się, jeżeli byłem zgłoszony przed wnioskiem to przysługuje mi takie prawo, żeby zabrać głos, Szanowni Państwo ja wiem, że decyzja jakby zapadła, bo jakże to może być, żeby skarga radnego była zasadną na działania Zarządu, ale usystematyzujmy pewne rzeczy. Skarżąca Pani Radna Bożena Macek- Lubaś złożyła wniosek przywołując określone argumenty, które mamy, na podstawie zgromadzonych dokumentów. Nie zostało zastosowane prawo, czy dobry obyczaj, aby osobę, która składała skargę zaprosić na posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem wysłuchania i uzupełnienia, to jest dobry obyczaj, można by było introdukować z regulaminu Komisji Rewizyjnej rzeczone zachowania, ponieważ z tego co wiem nie jestem członkiem komisji, ale nie ma regulaminu funkcjonowania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Czego owa skarga dotyczyła, żeby pójść już tak prosto, uświadomić pewne rzeczy na działanie Zarządu, które nie wypełniało uchwały Rady, ponieważ Rada Powiatu w Jaśle przyjęła stosowną uchwałę zobowiązującą Zarząd, efektem tego Zarząd podjął działania, które doprowadziły do sytuacji, że mieliśmy przyznaną kwotę 1mln 800 tys. zł., ja mówię tak na okrągło i raptem Zarząd w swojej wspaniałomyślności napisał był pismo, po fakcie, kiedy mleko się rozlało i dowiedzieli się, że mamy te pieniądze, napisał był pismo, że podjął uchwałę o rezygnacji,  ale Zarząd jest organem wykonawczym, zaś organ uchwałodawczy, czyli Rada Powiatu nie dała mu delegacji do tego, żeby zrezygnował z tego zadania. I nie wiem jak Państwo będziecie zaklinać rzeczywistość to Rada Powiatu, czyli my tutaj siedzący jak dobrze pamiętam nie podjęliśmy uchwały o odstąpieniu od tego, jeżeli Państwo stwierdzicie, że my podjęliśmy to mi pokażcie uchwałę Rady Powiatu. Idąc dalej, proszę Państwa jest coś takiego jak gospodarskie podejście do tematu, mieliśmy na stole 1 mln 800 tys. zł., łącznie z tym Krasińskiego to było by 2 miliony, bylibyśmy już dawno po przetargu i był by ten odcinek, nie będę się wbijał w kilometry, dwa kilometry byłby zrobiony. Jaką mamy sytuację na rok pański 2019 na końcówkę sierpnia z tamtych pieniędzy zrezygnowaliśmy gościńca, ponad 2 km nie zrobiliśmy i mówienie, że zrobimy więcej mnie w tym momencie nie interesuje, ponieważ nie zrobimy więcej w 2019 roku, bo nie zdążymy tego zrobić i ten odcinek drogowy będzie nie zrobiony. Nie zaklinajmy proszę Państwa faktów, trzeba przyjąć to na klatę, że skarżąca Pani Bożena Macek- Lubaś przedstawiła logiczne argumenty, które nie da się w żaden sposób obalić mówiąc, że Rada Powiatu w Jaśle upoważniła Zarząd do wycofania wniosku. Rada Powiatu nie podjęła uchwały uchylającej rzeczoną uchwałę. Nie będę już przytaczał daty i numeru rzeczonej uchwały, więc przedmiotowa skarga jeżeli będzie uznana za bezzasadną będzie zaklinaniem rzeczywistości, ponieważ już tak łopatologicznie skrótowo rzecz biorąc, była uchwała i nie została zrealizowana a Zarząd bez podstawy prawnej odstąpił od realizacji rzeczonej uchwały. Jest zapis, że Zarząd związany jest uchwałami Rady. Ja nie będę się odnosił do procesu, ponieważ nie jestem członkiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, ale jeszcze raz na koniec podkreślę jedną rzecz - dobry obyczaj nakazywał zaprosić składającą skargę. To jest raz i dwa Państwo możecie przegłosować wszystko to jest wola, ale nie zaklinajmy rzeczywistości, że Zarząd miał podstawę prawną do dostąpienia i zrezygnowania z kwoty 1mln 800 tys. zł., bo to dotyczy tej drogi, do pozostałych się nie odnoszę, bo nie miał takiej delegacji ustawowej. Dziękuje serdecznie, a Państwo podejmiecie decyzje, pozdrawiam.

Radna Magdalena Stasiowska Przewodnicząca Komisji -   ja tutaj tylko króciutko padły tutaj takie słowa co jest nieprawdą Zarząd nie przygotowywał projektu uchwały, ani uzasadnienia. Widocznie Starosta Jan Muzyka został źle zrozumiany i tutaj chciałabym podkreślić projekt wraz z uzasadnieniem przygotowała Komisja, Skarg, Wniosków i Petycji.

Radny Jan Muzyka -  właśnie w tym temacie, bo Pan Janusz Przetacznik po prostu złapał mnie za słowo, albo źle zrozumiał moje słowa. Jeżeli projekt uchwały przygotowuje ktoś inny niż  Zarząd to te uchwały trafiają na Zarząd i tylko podlegają opinii Zarządu i on propozycję takiej uchwały dostał i zgodził się z treścią tej uchwały i to tyle, nie Zarząd opracowywał tą uchwałę.

Radny Franciszek Miśkowicz-  to Panie Starosto Muzyka to Pan już się wygadał do spodu.
To co powiedziałem wcześniej Pani Przewodnicząca Stasiowska przyniosła gotowy projekt uchwały, który był poddany głosowaniu, nie było żadnej dyskusji. My tej uchwały nie konstruowaliśmy na komisji, nie analizowaliśmy dokumentów tylko Pani Stasiowska przyniosła, odczytała i do głosowania. Takie były fakty odnośnie tej skargi. Druga sprawa rozpatrzenia następnej skargi, która była w porządku ostatniego posiedzenia. Tam już było ewidentnie, zostały przyniesione materiały na posiedzenie komisji i od razu z propozycją uchwały. Nie było ani jednego słowa do członków komisji, żeby zapoznali się z materiałami i odłożyć to na następne posiedzenie, żeby tę skargę rozpatrzeć, także nie były przygotowane te uchwały przez skład komisji one były przyniesione przez Panią Stasiowską. Natomiast tutaj Pan Muzyka potwierdził, że było to wcześniej skonsultowane z Zarządem. To najlepiej jak ten, na którego się skarży przygotuje sobie odpowiedź  i tak się chyba stało.

Radny Jan Muzyka - chyba się nie rozumiemy, jeżeli sporządzamy materiały na sesję to Zarząd wie co przygotowuje na sesję i była propozycja uchwały rzeczonej i Zarząd ani nie przygotowywał, nad nią nie głosował, zapoznał się z treścią propozycji Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i kieruje na sesje.         

                              

Radna Magdalena Stasiowska Przewodnicząca Komisji -  jak widać rozpatrujemy jedną skargę, drugą jeszcze komisja nie przedłożyła do Przewodniczącego dlatego, że wynikły tam braki w dokumentacji. O terminie następnego posiedzenia zostaną członkowie poinformowani
i będziemy jeszcze nad tym dyskutować.

Radny Krzysztof Buba -  mam pytanie do Pani Przewodniczącej i do Pana Starosty, w którym momencie Radni byli informowani o tym, że wpłynęło pismo od Wojewody Podkarpackiego,
że mamy dofinasowanie, w którym momencie byłem, albo radni byli informowani, albo którzy radni byli informowani, że z tego zrezygnowaliśmy? Wpłynęło 23 kwietnia 2019 roku pismo od Wojewody. Odpowiedź ze starostwa naszego 29 kwietnia 2019 roku, że rezygnujemy z dofinasowania tych dróg. Jak to się ma do uzasadnienia projektu uchwały w sprawie odrzucenia skargi, bo ja tutaj tego nie widzę? Nie wiem, w którym momencie byliśmy informowani, czy może 23 maja na sesji, gdzie ten temat poruszaliśmy.   I zadawałem wtedy proste pytanie, czy zrezygnowaliśmy z dofinasowania tej drogi nikt nie był w stanie mi na to odpowiedzieć. Wymijające odpowiedzi i tyle. Z tych pism, które mam, to my zrezygnowaliśmy z tych dróg, radni nie zostali o tym poinformowani. Na komisji, tutaj jak mówiłem, rozmawiałem z Panią Skarbnik, bo się pytałem specjalnie o tą drogę to Pani Skarbnik pamięta. Po prostu powiem szczerze brak mi słów, że zrezygnujemy z pieniędzy, które ktoś nam daje na poprawę infrastruktury drogowej, a liczymy na to, że może coś się zrobi, przecież logiczną rzeczą jest, że można było zrobić te drogi. O inne wystąpić do Funduszu Dróg Samorządowych. Nie mielibyśmy tak jak tutaj zaklinania rzeczywistości, jak to Pan Radny Urban mówi, że będziemy mieli 3 324 m remontowanej drogi zamiast 2241 m jak myślę, że byłoby to zdecydowanie więcej, bo do tych 2241 m jakby dodał te wszystkie złożone wnioski do Funduszu Dróg Samorządowych to mielibyśmy, chyba myślę, że parę kilometrów więcej.    

Radny Janusz Przetacznik-   chciałbym też odnieść się do wypowiedzi Pani Przewodniczącej Stasiowskiej i stwierdzić jednoznacznie, to nie Komisja Skarg, Wniosków i Petycji przygotowywała projekt uchwały. Dobrym zwyczajem jest i czasami późno, ale Zarząd Powiatu stara się zrealizować uprawnienia radnych i przekazuje nam materiały w formie elektronicznej. Dla członków komisji nie było takiej możliwości, nie ma takiej praktyki. Na to posiedzenie z 16 sierpnia, które się odbyło, otrzymaliśmy lakoniczne zaproszenie na rozpatrzenie skarg. Natomiast już bez dokumentów źródłowych, bez projektu. To co powiedział Pan Radny Buba my mamy rozpatrzyć skargę. Powiedziałem i powtórzę, że powinniśmy bazować na dokumen-tach. One są następujące, jest uchwała Rady zobowiązująca Zarząd do wykonania, jest uchwała Rady zalecająca Zarządowi odpowiednie zachowanie się w określonych warunkach, jest uchwała budżetowa. W wykonaniu uchwały intencyjnej Zarząd składa wniosek, w wykonaniu uchwały Rady wniosek Zarządu zostaje pozytywnie oceniony i jest decyzja Wojewody o przyznaniu środków, mało tego w wykonaniu uchwały Rady Powiatu, Zarząd Powiatu występuje do Rady Gminy Jasło o przyznanie dofinasowania na tą drogę i Rady Gminy Jasło uchwałą przyznaje dofinasowanie na realizacje tego zadania inwestycyjnego. W związku z tym zachodzi pytanie: Jak my, realizując pewnie cel publiczny mówiąc o Wojewodzie i drodze 992, zachowujemy twarz w stosunku do naszego samorządu. Jeżeli informujemy Radę Gminy Jasło o podjętej uchwale przez Wysoką Radę, o złożeniu wniosku do Wojewody zawnioskowanie o dofinasowanie i Rada Gminy, drugi samorząd w ramach dobrej współpracy podejmuje uchwałę o dofinansowaniu  to my w tym wypadku jak się zachowujemy? Nie może być takiej sytuacji, nie przyjmuję do wiadomości, że dokumentem może być uchwała zmieniająca z 23 maja 2019 roku. W związku z tym proszę dokumenty na stół,  przy rozpatrzeniu proszę pokazać w projekcie uchwały wniosek do Wysokiej Rady, tak jak opisywałem to w uchwale zalecającej dla Zarządu, w przypadku dokonywania określonych zmian, mało tego w wykonaniu uchwały Rady Powiatu w Jaśle, Zarząd Powiatu w sprawozdaniu winien pokazać konkretnie  wykonanie tej uchwały, a nie jej zmianę jeżeli tak to w tym momencie tak jak tutaj moi przedmówcy powiedzieli  po co Rada Powiatu? Wystarczy Zarząd Powiatu
i Komisja Skarg, Wniosków i Petycji składająca się z przedstawicieli tylko klubu radnych „PiS”, bo to jest jednoznaczne. Można by w tym momencie nie rozpatrywać tylko przegłosowywać i przekazać opinii publicznej informację do wiadomości. I ostatnia uwaga w uzasadnieniu do tej uchwały, po raz kolejny mówimy dokumenty na stół, czyli pkt 3 i 4. Gdzie mamy pkt 3 i 4, że jest decyzja, że zadanie jest realizowane? Zadanie określiliśmy w konkretnym zakresie rzeczowym, w związku z tym nie można tak jak tu już powiedział radny zaklinać rzeczywistości, że zadanie jest realizowane. To nie jest to zadanie, to jest inne zadanie z innym zakresem rzeczowym. I po czwarte decyzja Zarządu Powiatu była niezasadna. Komisja nie ma prawa oceniać, ma ona rozpatrzyć skargę na podstawie dokumentów. Przytoczyłem uzasadnienie Zarządu z wniosku i komisja Pani Wojewody rozpatrując go, dokładnie przeanalizowała nasz wniosek, bo zwróciła się o konkretne uzupełnienia dokumentów, co Zarząd wykonał i komisja je otrzymała. Tak więc wniosek był bardzo rzetelnie analizowany i wzięty pod uwagę stąd z listy rezerwowej znaleźliśmy się na liście zasadniczej, czyli argumenty Zarządu Powiatu V Kadencji były zasadne, natomiast my sobie uzurpujemy prawo dokonywania oceny, nie wolno nam tego robić my mamy rozpatrzyć skargę w oparciu o dokumenty. Bardzo bym prosił aby Wysoka Rada otrzymała te dokumenty potwierdzające pkt 3 i 4. Jak również to, że radni uchwałą z 23 maja br. dokonali zmniejszenia zakresu rzeczowego. Nie ma takich możliwości i proszę o projekt uchwały wskazujący, że zalecenia wydane przez Wysoką Radę w uchwale z 2015 roku zostały wypełnione.                   

Wicestarosta Stanisław Pankiewicz - ja bym bardzo prosił, żebyśmy się stosowali, bo jesteśmy pouczani o pewnych procedurach trzymajmy się jej, bo był wniosek Pana Radnego Przetacznika o zdjęcie, pojawiają się kolejni dyskutanci, Pan Przewodniczący udzielił głosu wtedy, kiedy przed tym wnioskiem byli zgłoszeni radni chętni do dyskusji teraz znowu Pan Przewodniczący klubu Przetacznik dyskutuje. Nie wiem, czy dalej mamy dyskutować?
Czy głosujemy wniosek?

Przewodniczący zarządził głosowanie nad wnioskiem Radnego Janusza Przetacznika o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu w Jaśle i Starosty Jasielskiego.

W głosowaniu brało udział 23 Radnych.

- za przyjęciem wniosku głosowało 9 Radnych.

- przeciw przyjęciu wniosku głosowało 14 Radny.

Wniosek  nie został przyjęty.

Radny Franciszek Miśkowicz - w trakcie wypowiedzi Pani Stasiowskiej dowiedziałem, się, że druga skarga nie jest rozpatrzona ostatecznie. To dlaczego została podjęta uchwała, że ta skarga jest nie zasadna na komisji?

Radny Krzysztof Buba-  co się stało z kwotą dotacji z Urzędu Gminy, zwróciliśmy im?

Starosta Jasielski Adam Pawluś –  nie podjęliśmy, zadanie jest realizowane, więc kwota dotacji zostanie wykorzystana do realizacji tego zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Radna Bożena Macek – Lubaś - chcę się zwrócić do Pani Przewodniczącej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Powiedziała Pani, że zostałam poinformowana, a ta informacja wyglądała tak: 25 czerwca dostałam informację, że „w związku z Pani skargą, która wpłynęła w dniu 31 maja bieżącego roku do Starostwa Powiatowego w Jaśle na działalność  Zarządu Powiatu
w Jaśle i Starosty Jasielskiego Adama Pawlusia, uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 36  KPA wyznaczam termin załatwienia sprawy do końca sierpnia 2019 r.” Proszę mi powiedzieć, czy ja mam być jasnowidzem? Kiedy mogłam przyjechać na komisję skoro nie wiedziałam, kiedy będzie ta komisja? Ciekawa jestem, którzy członkowie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji byli na tej wycieczce w Niepli i Chrząstówce?

 

Radna Magdalena Stasiowska Przewodnicząca Komisji -  jasno przedtem się wyraziłam, że Pani skarżąca została poinformowana przez Przewodniczącego o przedłużeniu terminu,
nie o terminie posiedzenia. Odnośnie drugiej skargi o terminie posiedzenia zostaną członkowie poinformowani wraz z porządkiem obrad.    

Przewodniczący zamknął dyskusję oraz zarządził głosowanie nad podjęciem uchwały
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu w Jaśle i Starosty Jasielskiego.

W głosowaniu brało udział 23 Radnych.

- za podjęciem uchwały głosowało 12 Radnych.

- przeciw głosowało 9 Radnych.

- wstrzymało się 2 Radnych.

Uchwała została podjęta.

Ad. 6h. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia dróg Nr 1852R Jasło – ul. Szajnochy,
Nr 1857R Jasło – ul. Jagiełły, Nr 1858R Jasło – ul. Kraszewskiego, Nr 1856R Jasło – ul. Szopena kategorii dróg powiatowych.

Przewodniczący otworzył dyskusję oraz poprosił Starostę Jasielskiego Adama Pawlusia
o wprowadzenie.

 

Starosta Jasielski Adam Pawluś -  jest propozycja uporządkowania sytuacji ulic w mieście Jaśle, pewnych ciągów drogowych zaszły zmiany w tych ciągach historycznych i jest propozycja zamiany ciągów ulicznych z Miastem Jasłem. Chcemy przekazać ulicę Kraszewskiego, która będzie w najbliższym czasie wyremontowana, czy przebudowana w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, ulicę Szopena oraz ulicę Jagiełły i część ulicy Szajnochy. To jest bardzo nie wygodne dla nas i dla Miasta ponieważ nawet, gdy śmieciarka przejeżdża po ulicach miejskich to podnosi, czy pług, więc chcemy zrealizować obwodnicę wschodnią Miasta Jasła dla ruchu lokalnego, czyli połączyć ulicę Żniwną z ulica Towarową poprzez obieg mostowy i przejmiemy jeden ciąg drogowy w zamian za przekazanie tych ulic. Również rozmawialiśmy na ten temat z Miastem ponieważ na dzień dzisiejszy Powiat Jasielski ma lepsze dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, bo my mamy proporcję 60:40, natomiast Miasto ma proporcję 50/50, więc tu jest deklaracja ze strony Miasta, że będą wspierać te nasze działania również finansowo. Zmieni się w najbliższych miesiącach układ komunikacyjny na kierunku północ- południe mianowicie droga 992 będzie realizowana od ronda na Żółkowie do ronda na ulicy Floriańskiej w Soboniowie i również odcinek drogi KG2 wzdłuż Jasiołki do Ronda Solidarności, więc powstaje jak gdyby nowy ciąg komunikacyjny w kierunku północ –południe trochę pod wiaduktem na skrzyżowaniu ulicy Kasprowicza nastąpi  znaczne zagęszczenie ruchu wystąpiliśmy do ministra o podjęcie takich działań, które by zapewniły udrożnienie ruchu na odcinku drogi 28 przynajmniej od tego wiaduktu do ulicy Towarowej, czyli stworzenie dwóch dodatkowych pasów. Nie wiem na ile jest to realne i czy to się uda w szybkim czasie zrealizować, ale tam nastąpi duża kumulacja tego ruchu i logicznym wydaje się, żeby ten ruch trochę skanalizować od strony Tarnowca, czy od strony Wolicy w kierunku dzielnicy przemysłowej, więc ten nowy ciąg ulica Żniwna, Towarowa pozwoli a zmniejszenie tego zagęszczenia na wyprowadzenie ruchu lokalnego i na szybszy dojazd do Nowego Stylu, czy do dzielnicy Przemysłowej, czy nawet Szpitala i budowanej Komendy Powiatowej Policji, także bardzo proszę o przychylenie się do projektu tej uchwały jak również i do następnej.                    

Przewodniczący otworzył dyskusję.

Radny Krzysztof Buba - czy dofinansowanie, które otrzymaliśmy z Funduszu Dróg Samorządowych, bo z tego co pamiętam to ulica Kraszewskiego jest zakwalifikowana, czy jak przekażemy tą drogę do  Miasta to będzie to realizowane?

 

Starosta Jasielski Adam Pawluś -  procedura jest taka, że ona wymaga uzgodnień i uchwał sąsiednich organów samorządowych, więc to przekazanie nie nastąpi w tym roku, tylko od nowego roku, jeżeli procedura będzie kompletna, więc na pewno zdążymy wykonać tą ulice Kraszewskiego umowa jest podpisana z wykonawcą cena jest dobra, więc czekamy jeszcze tylko na pomoc finansową miasta Jasła, która ma być  procedowana 28 sierpnia.

Radny Krzysztof Buba -   konkretne zapewnienie, ta droga będzie zrobiona, na pewno?

 

Starosta Jasielski Adam Pawluś - to przecież powiedziałem, że jest podpisana umowa
z wykonawcą.

Radny Janusz Przetacznik - aby w tym momencie dokonać zmian tak jak Pan Starosta powiedział te wszystkie decyzje i uzgodnienia winny zapaść do końca września. W tej chwili procedujemy nazwijmy to umownie o uchwale intencyjnej. Natomiast na komisji rozwoju
o to pytaliśmy, mieliśmy zapewnienie, że wszystkie samorządy ościenne, z którymi Powiat Jasielski graniczy pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały, może nie tyle uchwały a intencje przekwalifikowania dróg powiatowych na miejskie i odwrotnie, w związku z tym zdziwiłem się trochę wypowiedzią Pana Starosty, że dopiero będziemy te elementy, czy te zgody uzyskiwać, bo Pan Wojewoda w trybie nadzoru będzie to badał. Jeżeli takich uzgodnień nie było to ta uchwała zostanie po prostu uchylona jako uchwała przedwczesna w związku z tym chciałbym abyśmy przynajmniej w tym budynku informowali się o pewnych procedurach, przed podjęciem tej uchwały. Poinformowano nas, że czekamy na decyzję Powiatu Dębickiego i tą informację mieliśmy dzisiaj otrzymać,  teraz się okazuje, że będziemy jeszcze czekać dłużej. Natomiast co do ulicy Kraszewskiego to kwestia jest następująca, zrezygnowaliśmy ze „schetynówki”, bo mieliśmy tam 50/50, teraz mamy 60/40 i jeszcze będziemy wyciągać rękę do samorządu miejskiego? Trochę mnie to dziwi, bo argumentem podobno było to, że mamy wyższe dofinasowanie, to więc jeszcze będziemy, nasz bratni samorząd, że tak powiem, prosić o kolejne pieniądze, trochę to nieeleganckie, kiedy argumentem jest mając decyzje 50/50 i realizację w roku 2019, stąd wątpliwości Pana Radnego Buby w ogóle by nie było, bo wtedy samorząd ewentualnie mógłby te 10 % dodać ponieważ zadanie ze „schetynówki” musiało by być zrealizowane i rozliczone w roku 2019. Z Funduszu Dróg Samorządowych mamy ten okres dwuletni w związku z tym zachodzą wątpliwości i to pytanie Pana Radnego Buby jest w pełni zasadne, a w świetle naszej dyskusji wymiany zdań dotyczącej drogi Szebnie – Chrząstówka staje się  jak najbardziej zasadne, że te wątpliwości powstają na ile zarząd ma czyste intencje i chce zrealizować uchwały Rady Powiatu.  

Starosta Jasielski Adam Pawluś - mam pełną informację, że wszystkie uchwały sąsiednich samorządów wpłynęły, szczegółowe sprawy to właśnie przygotował Powiatowy Zarząd Dróg
i takie zapewnienie tutaj Pani Dyrektor nam przekazała. Jeżeli chodzi o wykonanie tej ulicy Kraszewskiego to w tym roku nie ma najmniejszego zagrożenia. W tej chwili nie potrafię powiedzieć do kiedy jest w umowie wyznaczona data zakończenia tych prac, ale na pewno w tym roku. To jest niewielkie zadanie zaraz będziemy mieli taką informację. Pani Dyrektor przekaże ją po sprawdzeniu umowy w dziale inwestycji. I nie ma tutaj pracowników z działu inwestycji dlatego, że ciągle pracują nad wnioskiem do Funduszu Dróg Samorządowych to jest cała masa różnych dokumentów, które trzeba przygotować i dzisiaj musimy dostarczyć do Rzeszowa. Już mam informację, mogę podać termin w umowie podpisanej na wykonacie ulicy Kraszewskiego to jest  31 października.   

Więcej głosów w dyskusji nie było, więc Przewodniczący zamknął dyskusję oraz zarządził głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie pozbawienia dróg Nr 1852R Jasło – ul. Szajnochy, Nr 1857R Jasło – ul. Jagiełły, Nr 1858R Jasło – ul. Kraszewskiego, Nr 1856R Jasło – ul. Szopena kategorii dróg powiatowych.

W głosowaniu brało udział 19 Radnych.

- za podjęciem uchwały głosowało 19 Radnych.

- nie głosowało 4 Radnych.

Uchwała została podjęta.

Ad. 6i. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg powiatowych ulicy Żniwnej, ulicy Towarowej, ulicy Hankówka.

Przewodniczący otworzył dyskusję.

Głosów w dyskusji nie było, więc Przewodniczący zamknął dyskusję oraz zarządził głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg powiatowych ulicy Żniwnej, ulicy Towarowej, ulicy Hankówka.

W głosowaniu brało udział 19 Radnych.

- za podjęciem uchwały głosowało 19 Radnych.

- nie głosowało 4 Radnych.

Uchwała została podjęta.

Ad. 6j. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie na lata 2020-2021 zobowiązania na pokrycie kosztów  związanych z zakupem energii elektrycznej dla Starostwa Powiatowego w Jaśle oraz dla jednostek organizacyjnych Powiatu Jasielskiego. (Druk Nr 102).

Przewodniczący otworzył dyskusję oraz poprosił o opinię Komisje Stałe.

Przewodniczący Komisji Finansowo - Budżetowej – Jan Czajka- opinia Komisji jest pozytywna jednogłośnie.

Przewodniczący Komisji Społecznej- Stanisław Święch- Komisja wydała  pozytywną opinię. 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu- Sławomir Madejczyk- Komisja wydała  pozytywną opinię. 

Głosów w dyskusji nie było, więc Przewodniczący zamknął dyskusję oraz zarządził głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie na lata 2020-2021 zobowiązania na pokrycie kosztów  związanych z zakupem energii elektrycznej dla Starostwa Powiatowego w Jaśle oraz dla jednostek organizacyjnych Powiatu Jasielskiego.

W głosowaniu brało udział 21 Radnych.

- za podjęciem uchwały głosowało 21 Radnych.

- nie głosowało 2 Radnych.

Uchwała została podjęta.

Ad.6k. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie na 2020 rok zobowiązania na pokrycie kosztów związanych z zakupem gazu dla Starostwa Powiatowego w Jaśle oraz dla jednostek organizacyjnych Powiatu Jasielskiego. (Druk Nr 103).

Przewodniczący otworzył dyskusję oraz poprosił o opinię Komisje Stałe.

Przewodniczący Komisji Finansowo - Budżetowej – Jan Czajka- opinia Komisji jest pozytywna jednogłośnie.

Przewodniczący Komisji Społecznej- Stanisław Święch- Komisja wydała  pozytywną opinię. 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu- Sławomir Madejczyk- Komisja wydała  pozytywną opinię. 

Radni nie zabierali głosu w dyskusji, więc Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie na 2020 rok zobowiązania na pokrycie kosztów związanych z zakupem gazu dla Starostwa Powiatowego w Jaśle oraz dla jednostek organizacyjnych Powiatu Jasielskiego. 

W głosowaniu brało udział 22 Radnych.

- za podjęciem uchwały głosowało 22 Radnych.

- nie głosował 1 Radny.

Uchwała została podjęta.

Ad. 6l. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na lata 2020-2022 na pokrycie kosztów usług telefonicznych oraz faksowych w systemie telefonii stacjonarnej dla Starostwa Powiatowego w Jaśle oraz dla jednostek organizacyjnych Powiatu Jasielskiego. (Druk Nr 104).

Przewodniczący otworzył dyskusję oraz poprosił o opinię Komisje Stałe.

Przewodniczący Komisji Finansowo - Budżetowej – Jan Czajka- opinia Komisji jest pozytywna jednogłośnie.

Przewodniczący Komisji Społecznej- Stanisław Święch- Komisja wydała  pozytywną opinię. 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu- Sławomir Madejczyk- Komisja wydała  pozytywną opinię. 

Radni nie zabierali głosu w dyskusji, więc Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na lata 2020-2022 na pokrycie kosztów usług telefonicznych oraz faksowych w systemie telefonii stacjonarnej dla Starostwa Powiatowego w Jaśle oraz dla jednostek organizacyjnych Powiatu Jasielskiego.

W głosowaniu brało udział 22 Radnych.

- za podjęciem uchwały głosowało 22 Radnych.

- nie głosował 1 Radny.

Uchwała została podjęta.

Ad. 6m. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych prowadzonych przez Powiat Jasielski.  (Druk Nr 105).

Przewodniczący otworzył dyskusję oraz poprosił o opinię Komisje Stałą.

Przewodnicząca Komisji Edukacji- Irena Baciak- Komisja wydała  pozytywną opinię. 

Radni nie zabierali głosu w dyskusji, więc Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych prowadzonych przez Powiat Jasielski.  

W głosowaniu brało udział 23 Radnych.

- za podjęciem uchwały głosowało 23 Radnych.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad. 6n. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia odpłatności za zakwaterowanie wychowanków w Bursie Międzyszkolnej w Zespole Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle. (Druk Nr 106).
Przewodniczący otworzył dyskusję oraz poprosił o opinię Komisje Stałą.

Przewodnicząca Komisji Edukacji- Irena Baciak- Komisja wydała  pozytywną opinię. 

Radni nie zabierali głosu w dyskusji, więc Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie ustalenia odpłatności za zakwaterowanie wychowanków w Bursie Międzyszkolnej w Zespole Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle.   

W głosowaniu brało udział 22 Radnych.

- za podjęciem uchwały głosowało 22 Radnych.

- nie głosował 1 Radny.

Uchwała została podjęta.

Ad. 6o. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Jasielski
oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów. (Druk Nr 107).

Przewodniczący otworzył dyskusję oraz poprosił o opinię Komisje Stałe.

Przewodniczący Komisji Społecznej- Stanisław Święch- Komisja wydała  pozytywną opinię. 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu- Sławomir Madejczyk-pozytywnie zaopiniowała.

 

Radny Krzysztof Buba -   mam wątpliwości, czy to my jako Rada Powiatu powinniśmy podejmować taką uchwałę. Po przeanalizowaniu sobie całości w pełni podzielam zdanie Pani Radcy Prawnej naszego powiatu. Uważam, że skoro powołaliśmy Powiatowo- gminny związek komunikacyjny, to on powinien przejąć to wszystko i zająć się planowaniem, organizowaniem i zarzadzaniem publicznego transportu i dlatego prosiłbym Pana Starostę Pankiewicza, bo działa w Powiatowo- gminny związku komunikacyjnym: Czym jest spowodowana taka decyzja? Jak mam rozumieć, to Powiatowy Zarząd Dróg albo już przygotował lub jest w trakcie przygotowywania projektu stałych zmian w organizacji ruchu, poniesie z tego tytułu dość duże koszty związane z montażem tych znaków. Uważam, że te zadania dotyczące utrzymania, organizacji powinien przejąć Powiatowo- gminny związek komunikacyjny.

Wicestarosta Stanisław Pankiewicz-   jest to wykładnia przepisów dość jednoznaczna, bo w ust. 1 pkt 6 jest określone, że organizatorem publicznego transportu polega w szczególności na określaniu przystanków i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów. Jest również wykładnia jak tutaj właśnie przytoczyłem, że uchwałę, o której stanowi art.15 ust. 2 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym podejmuje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie z ust.4 pkt 2  ustawy o publicznym transporcie zbiorowym i tutaj jest dość wyraźna wykładnia ilekroć w ustawie jest mowa o jednostce samorządu terytorialnego należy przez to rozumieć również związek międzygminny, związek powiatów i związek powiatowo-gminny, lub związek metropolitalny i oznacza to, że zależnie od podmiotu, który jest właścicielem lub zarządcą danego obiektu organem właściwym do podjęcia uchwały w przypadku gminy- Rada Gminy, w przypadku związku międzygminnego- zgromadzenie związku itd. I powiatu -Rada Powiatu i tutaj się nic nie zmieniło i pytanie moje jest również dlaczego Rada Miasta podjęła uchwałę? Gminy podejmują różne uchwały, Związek powiatowo- gminny nie jest właścicielem tych obiektów i nie należy do jego właściwości ten temat.

Radny Franciszek Miśkowicz - mam pytanie odnośnie tych nowych lokalizacji, czy one mają wszystkie niezbędne uzgodnienia? 

Wicestarosta Stanisław Pankiewicz - Panie Przewodniczący jeśli można by to w sprawach różnych, albo w wolnych wnioskach, ale nie wiem, czy w tym temacie Pan Radny pyta?    

Radny Franciszek Miśkowicz - nowe lokalizacje, czy one mają wszystkie pozytywne uzgodnienia?

Katarzyna Kaszowicz-Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg -  wszystkie dane, które były wymagane były przedstawiane na komisjach, mamy wszystkie uzgodnienia.

Radny Krzysztof Buba -   to jak to się ma do art. 7 ust 1. pkt 4a w zw.  z tym do art. 15 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym?

Wicestarosta Stanisław Pankiewicz -   kto jest właścicielem i nim nie jest związek, ani na terenie powiatu, miasta, ani żadnej gminy. W statucie również nie ma określonego takiego przepisu.

Radny Janusz Przetacznik - materiałem naszych rozważań jest podjęcie uchwały zmieniającej, mamy podjąć uchwałę dotyczącą określenia przystanków komunikacyjnych. Szkoda, że te materiały są tak przygotowane, bo mamy wykaz wszystkich przystanków przy drogach powiatowych i tak naprawdę nie wiemy, które są nowotworzone, a które są już istniejące? To jest moja, jak gdyby pierwsza wątpliwość i warto by było abyśmy przynajmniej pozycjami mówili, które elementy są i warto by było w tym momencie odpowiedzieć, że wszystkie nowe przystanki zostały prawidłowo usytułowane, uzgodnione  i w przypadku pozytywnego podjęcia nie będzie wątpliwości. Wracając do Powiatowo-Gminnego Związku Komunikacyjnego przypominam, że w ustawie o transporcie zbiorowym mamy określone pewne zadania, dla tego operatora.  W związku z tym mamy określić kto będzie użytkownikiem, właścicielem przystanków autobusowych i o tym rozmawialiśmy przyjmując plan zrównoważonego transportu na terenie powiatu jasielskiego, na to zwracaliśmy uwagę, sygnalizowaliśmy, że ta materia powinna być i powinna zostać uregulowana. Natomiast w tej materii jeżeli podejmiemy taką uchwałę rozumiem, że wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu, to w tym wypadku Zarząd od razu przystąpi do wykonywania tych przystanków i ich utrzymania, czyli poniesiemy dodatkowe koszty związane z eksplantacją  budową i utrzymaniem przystanków, bo słowa na ten temat nie ma, szkoda, że innych uchwał tak  Zarząd w sposób ochoczy nie realizuje. Natomiast Pan Starosta Pankiewicz czyta przepisy, w związku tym warto by było Panie Starosto przeczytać co należy do obowiązków Zarządu Powiatu w zakresie wykonania uchwał Rady.

Radny Jan Urban -  materia nie jest mi do końca znana, a więc staram się posiłkować wykładnią art. 7 ust 1. pkt 4a ustawy o PTZ- cie. Muszę przyznać rację i zgodzić się w całej rozciągłości z opinią Pani Radcy Prawnej, która wyraźnie mówi, że w momencie, w którym powstałby powiatowo-gminny związek komunikacyjny w powiecie jasielskim winno to być plenipotencją związku. Daleki jestem od torpedowania tych rzeczy, ale jeżeli jest przywołany
i osoba, która ma sygnowaną swoją pieczęć i jest radcą prawnym to ja daję wiarę opinii radcy prawnego jak również na logikę w momencie, w którym powołaliśmy związek powiatowo- gminny i przekazaliśmy zadania z zakresu organizowania, prowadzenia transportu publicznego na obszarze powiatu jasielskiego i myślę, że coś takiego powinno mieć zastosowanie niekoniecznie jest to plenipotencja już nas jako Rady Powiatu w Jaśle, bo Rada Powiatu nie jest w  tym momencie podmiotem właściwym do podjęcia tej uchwały. Mam świadomość, że jest potrzeba ucywilizowania przystanków, ponieważ wiele tych miejsc było zwyczajowo, a nie było de iure, czyli zgodnie z prawem wskazane jako przystanek, ale popatrzcie Państwo zadaliście sobie na pewno trud przygotowując się do dzisiejszej sesji przeczytania projektu również tej uchwały tam jest wyraźna opinia radcy prawnego jak to winno być zrobione. Z całym szacunkiem, ale podpisał się pod tym fachowiec, który wie o czym mówi.

Radny Krzysztof Buba - nie do końca jestem przekonany co do Pana argumentów, pewnie zostaniemy przy swoich racjach. Ja bym jednak prosił, żeby zastanowić się nad tym kto jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu jasielskiego? I kto powinien wykonywać i odpowiadać za organizowanie tego transportu?

 

Wicestarosta Stanisław Pankiewicz -  proszę Państwa jeszcze raz przytoczę ja również mam opinię radcy prawnego powiatowo – gminnego związku komunikacyjnego, który wyraźnie wyartykułował ten przepis i przytoczę jeszcze raz, że trzeba oddzielić kwestie organizacyjne, gdzie również wchodzą i wyraźnie są wykładnie, że organizowanie transportu publicznego jest określeniem również przystanków, ale ten artykuł, który jeszcze raz przytoczę tj. art. 15 ust. 2 ustawy, podejmuje organ stanowiący organ samorządu terytorialnego i zgodnie z art. 4 ust 2 pkt 1 tej ustawy o publicznym transporcie zbiorowym jest wyraźnie napisane jeżeli w ustawie jest mowa o jednostce transportu publicznego należy rozumieć przez to również związek oznacza to, że od podmiotu, który jest właścicielem lub zarządcą danego obiektu organem właściwym jest i tu wymienione w tym przypadku związek powiatowo - gminny nie jest właścicielem tych obiektów i nie ma uprawnień. Pytanie wszystkie samorząd podejmują powołując się na te przepisy, także zgromadzenie takiej decyzji nie ma prawa podjąć na dziś chyba, że będą przekazane te obiekty pod zarząd związku, ale to jest procedura proszę Państwa to są uchwały, to jest pytanie dlaczego to tak długo trwało?    

Radca Prawny - ja w zasadzie podtrzymuję swoją opinię. Wydaje mi się, że tutaj być może ja tylko takie wrażenie odnoszę, że jest lekkie pomieszanie może pewnych kwestii, bo wskazując, określając punkty, gdzie mają znajdować się przystanki tak naprawdę jest to zupełnie obojętne w cudzysłowie mówiąc, bo i tak osoby, które tworzą Związek przekazały swoje kompetencje także w zakresie dotyczącym określenia przystanków na  nieruchomościach, których są właścicielami, czyli mamy gminy i mamy powiat, którzy tworzą Związek, oczywiście mówimy i cały czas się poruszamy w obrębie dróg gminnych i powiatowych. Związek nigdy nie będzie właścicielem przystanków, to jest zupełnie inna kwestia. Związek ma tylko organizować, czyli wskazywać, ściągając odpowiednie stanowiska podmiotów tworzących Związek, punkty, gdzie najlepiej ich zdaniem, czyli gremium tworzącego związek, postawić przystanek, biorąc pod uwagę potrzeby miejscowej ludności. Tak byśmy powiedzieli. Natomiast inną kwestią jest tak jak tu Pani Dyrektor mówiła, sporządzenie tego słupka z napisami, to są zupełnie inne kwestie. Tutaj chodzi o wskazanie miejsca, w którym ma się postawić ten słupek i to zupełnie abstrahując od spraw własnościowych, bo wiadomo, że poruszamy się tylko w obrębie dróg gminnych i powiatowych. Przepis jest tak skonstruowany, bo dotyczy to dróg samorządowych w przeciwieństwie np. do dróg krajowych, które mogą przechodzić przez terytorium konkretnej gminy, powiatu. W tym kontekście ja tak czytam ten przepis, który abstrahuje od kwestii własnościowych. Związek nigdy nie będzie właścicielem żadnego przystanku, to nie jest ta kwestia, to jest kwestia organizacyjna dotyczącą wskazania punktów.     

 

Radny Jan Urban -  Szanowni Państwo, bo my musimy sobie odpowiedzieć  na jedną rzecz
i Pani radczyni w sposób syntetyczny nam to wytłumaczyła, że przystanek należy rozumieć jako element organizacji transportu publicznego, nie możemy go traktować w sposób materialny jako zatoczki, słupka ze znakiem określającym przystanek autobusowy. Trzeba rozdzielić własność fizyczną fragmentu od miejsca, który stanowi element organizacji transportu publicznego, ponieważ będzie to zawsze element płynny, jego nie można cały czas traktować jako z kawałkiem ziemi na drodze gminnej, czy powiatowej. Jak dobrze i syntetycznie nam Pani Radczyni wytłumaczyła. Zaś sieć element transportu publicznego i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym jest w naszym przypadku już kompetencją powiatowego związku i ta uchwała ma regulować jakby funkcjonowanie sieci połączeń, które są zbieżne z przystankami w tym momencie, bo ten klient wsiada, wysiada, a nie z utrzymaniem z tymi podobnymi rzeczami. Wiadomym, że cały czas za organizację ruchu w obrębie pasa drogowego, będzie odpowiadał właściciel, bądź zarządca drogi to jest czynność materialno- techniczna, a wytyczenie przystanku i gdzie się będą te przystanki na jakim kilometrze drogi znajdować to jest czynność formalna stanowiąca element organizacji publicznego transportu zbiorowego. Te dwie kwestie trzeba oddzielić. Usłyszeliśmy opinię Pani Radczyni, która nam to bardzo prosto wytłumaczyła jak to wygląda. Wiadomo, „gdzie dwóch radców tam jest trzy zdania”, ale w tym momencie wiążącym dla Rady Powiatu Jasielskiego jest radca prawny, który jest radcą prawnym starostwa powiatowego i jego zdanie jego wyznacznik powinniśmy brać  pod uwagę. Jeszcze raz podkreślę na podsumowanie wyznaczenie przystanków to jest element przebiegu transportu publicznego, którego zadania scedowaliśmy na podmiot, który się nazywa powiatowo- gminny związek komunikacyjny zaś czynności techniczne związane z utrzymaniem,  wbiciem,  oznakowaniem i  organizacją ruchu dalej będzie organizował właściciel bądź zarządca drogi, czy to będzie Powiatowy Zarząd Dróg, czy to będzie gmina właściwa do wskazanego punktu przystankowego to są jak, gdyby dwie odrębne kwestie. Dzisiaj  przedmiotem tej uchwały, którą procedujemy jest określenie przystanków jak to będzie wpływało na przebieg zaspokajania transportu publicznego społeczność lokalnej. Także dla nas i dla mnie osobiście wiążąca jest opinia radcy prawnego powiatu jasielskiego, która wyraźnie pokazuje i proszę przeczytać w akapicie 2 rzeczonej opinii  i dlatego też Rada Powiatu w Jaśle nie jest właściwa do podjęcia przedmiotowej uchwały skoro kompetencje w wyżej wymienionym zakresie przejął Związek i jest powołanie na art. 15  ust 2 w związku z art. 4 ust 2 pkt 1 wyżej wymienionej ustawy ja rozumiem, ale my nie jesteśmy tutaj radcami prawnymi po to mamy w tym momencie kierować się opinią ludzi, którzy maja stosowne uprawnienia zdali określone  egzaminy i to bierzemy jako pewnik, to w tym temacie tyle.         

Wicestarosta Stanisław Pankiewicz - słuchając wypowiedzi Pana Radnego Urbana i wypowiedzi Pana Przewodniczącego Janusza Przetacznika one są sprzeczne, bo dość dobry wykład dał Pan Radny Urban, że tylko będzie to dokument określający, ale z tym się wiążą inne określone czynności o czym też Pan Radny mówił i do tego na tym etapie Związek nie jest władny takiej decyzji podjąć jako Zgromadzenie i mamy również opinię Radcy Prawnego i wykładnie wielu orzeczeń sądowych.

Radny Krzysztof Buba - wiem, że do tej pory każda gmina robiła to we własnym zakresie,
ale czy nie lepiej uporządkować to skoro powołaliśmy związek komunikacyjny, żeby przejął te zadania, żeby to wszystko przekazać, koordynował to wszystko utrzymywał te przystanki to wszystko  utrzymywane tak jak powinno być, bo wszyscy wiemy  jak wygląda utrzymanie
i porządek na przystankach jak to wygląda. W tej chwili dokładając nowe przystanki Powiatowy Zarząd Dróg będzie musiał ponosić dodatkowe koszty na utrzymanie tego wszystkiego. Uważam, że to powinno być wszystko scedowane na Związek komunikacyjny tu Pani Radczyni bardzo dobrze się wypowiedziała w tej sprawie można przecież przekazać te przystanki, do tej pory nie było Związku nie działał może tak skutecznie, jak teraz jest szansa dać to wszystko w kompetencje, żeby to po prostu realizować.

Wicestarosta Stanisław Pankiewicz -  oczywiście  podzielam tutaj pogląd i opinie Pana Radnego w tym momencie w tej wypowiedzi, ale na dzień dzisiejszy Związek nie ma tego tytułu tak jak podkreślam muszą to być odpowiednie uchwały, poszczególnych jednostek samorządowych. Podkreślacie koszty, to Wysoka Rado Związek posiada tylko składki na działalność biura i tam były określone koszty wyliczone i nic więcej i posiadamy tylko środki finansowe precyzyjnie wyliczone na dopłaty do przewozów z ani jednych pieniędzy ani z drugich nie można pokrywać żadnych innych wydatków.      

 

Radny Janusz Przetacznik -  chciałbym wrócić do swojej pierwszej wypowiedzi jak również samego projektu uchwały. Wyraźnie zacytowałem, że uchwała jest zmieniająca, natomiast w koszulce uchwały podajmy w sprawie określenia przystanków oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów, bo tak zapisaliśmy w projekcie uchwały. W tym momencie skłaniam się do jednej rzeczy to o czym wspomniałem, że określamy przystanki, dla mnie nie było wątpliwości, że ten przedmiot i ten projekt uchwały nie powinien być przedmiotem obrad Wysokiej Rady, co m.in. wskazywałem na komisji rozwoju.  Potwierdzam, że taką decyzję powinien podejmować powiatowy związek przede wszystkim z jednego prozaicznego powodu, my możemy wyznaczać, czy określać  różne przystanki, a pytanie jest czy ten, który wykonuje transport publiczny zatrzyma się na nim czy nie? Jeżeli się zatrzyma, to powie, że w tym momencie będą wyższe koszty związane z zatrzymaniem i ponownym uruchomieniem pojazdu do przewozu publicznego. W związku z tym logiczne jest, że to operator organizujący  transport za określone pieniądze, za określoną stawkę, wskazuje nam, a my później ewentualnie rozważmy to co w koszulce czytamy warunki i zasady korzystania, czyli jeżeli my już wykonamy przystanek to w takim razie powinniśmy określić warunki i zasady, w tym również innych nazwijmy to organizatorów transportu, którzy w tej chwili, nie ponoszą np. żadnych wydatków, czy kosztów ich eksploatacji i utrzymania. W związku z tym uważam, że  powinniśmy tą materie rozstrzygnąć definitywnie, że wskazuje nam przystanki powiatowy związek, który organizuje już transport publiczny, a nie my, później się zastanowimy na podstawie tej decyzji w jaki sposób sfinansować budowę oraz określić zasady korzystania, czy wykorzystania tych obiektów drogowych w naszych pasach drogowych.    

 

Więcej głosów w dyskusji nie było, więc Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania w sprawie podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Jasielski oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów. 

W głosowaniu brało udział 23 Radnych.

- za podjęciem uchwały głosowało 14 Radnych.

- przeciw głosowało 6 Radnych.

- wstrzymało się 3 Radnych.

Uchwała została podjęta

Ad. 6p. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania stypendium studentom kształcącym się w szkole wyższej na kierunku lekarskim. (Druk Nr 108).  Z Autopoprawką Zarządu Powiatu w Jaśle do projektu Uchwały Rady Powiatu w Jaśle w sprawie określenia zasad przyznawania stypendium studentom kształcącym się w szkole wyższej na kierunku lekarskim. Do Regulaminu określającego zasady przyznawania stypendium studentom kształcącym się w szkole wyższej na kierunku lekarskim stanowiącego załącznik do projektu Uchwały Rady Powiatu w Jaśle w sprawie określenia zasad przyznawania stypendium studentom kształcącym się w szkole wyższej na kierunku lekarskim dodaje się załącznik wymieniony w § 4 pkt 3  cytowanego Regulaminu o treści jak w załączeniu:

Przewodniczący otworzył dyskusję oraz poprosił o opinię Komisje Stałe.

Przewodniczący Komisji Społecznej - Stanisław Święch zgłosił wniosek o przerwę
w obradach, celem zwołania Komisji Społecznej.

Przewodniczący Rady Powiatu w związku z brakiem głosów przeciwnych zarządził
15 minutowa przerwę w obradach.

Przewodniczący wznowił obrady po przerwie XV Sesji Rady Powiatu w Jaśle.

Radny Stanisław Święch - Przewodniczący Komisji Społecznej - chcielibyśmy wprowadzić poprawki do tego regulaminu i tak w § 3 pkt 4, żeby ten punkt miał takie znaczenie: zawrze umowę, w której w szczególności zobowiązuje się bezpośrednio (i tu dodajemy): „po zakończeniu studiów do odbycia stażu, a następnie po uzyskaniu prawa do wykonywania zawodu do podjęcia zatrudnienia na stanowisku lekarza w pełnym wymiarze czasu pracy na okres co najmniej 5 lat w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle zwanym dalej szpitalem, warunek ten dotyczy również lekarzy, którzy rozpoczną specjalizację  w szpitalu w trybie rezydenckim.” to jest jedna taka poprawka na szybko.

Druga w § 5 pkt 1 wnioski o przyznanie stypendium  rozpatruje komisja powołana przez Zarząd Powiatu w Jaśle w skład, której wchodzą przedstawiciele Zarządu Powiatu, Dyrektor Szpitala lub osoba przez niego upoważniona. (dwóch przedstawicieli Zarządu Powiatu),  

W § 5 pkt 8 tutaj taka literówka zamiana stypendium może zostać przyznane przez Zarząd Powiatu w Jaśle skreślamy „w”, a zamieniamy „na danym roku akademickim maksymalnie trzem studentom” itd. bez zmian.

W § 9 pkt 1 podpunkt 4 nie odbycie stażu i /lub niepodjęcie zatrudnienia w szpitalu na stanowisku w terminie i w przypadkach określonych w §3 pkt 4 regulaminu. Jeszcze tutaj mi brakło tego zapisu, gdzieś tutaj pominąłem § 5 ust. 8 z uwzględnieniem potrzeb kadrowych  szpitala. To są takie na szybko stworzone poprawki do regulaminu.

Radna Ewa Wawro -  pracowałam w komisji nad tymi zmianami, które wprowadzaliśmy z wieloma oczywiście się zgadzam, kilka poprawek nawet sama zgłosiłam, natomiast jedna jeszcze rzecz mnie nie przekonuje to, że w tym regulaminie nie ma zapisu mówiącego o tym, że student, który pobiera u nas takie stypendium ma zagwarantowaną pracę w szpitalu. Rozumiem, że mówienie o tym, że przecież w naszym interesie jest, szpitala jest żeby mieć takich studentów u siebie, rozumiem to, teoretycznie można  powiedzieć, że to jest takie wyciąganie wniosków zbyt daleko idących mówiących o tym, że może się zdarzyć sytuacja, o której ja chciałabym, żeby jednak była zapisana gwarancja, że  my jako powiat z naszych publicznych pieniędzy płacimy stypendium studentowi przez 4 lata i my z nim podpisujemy taką umowę mówiąca o tym, że jeżeli nie zostanie przyjęty to odstąpimy od zwrotu przez niego tego pobranego stypendium w sytuacji, jeżeli Pan dyrektor z jakiś powodów powie nie zatrudnię tego lekarza u nas w szpitalu. Ja wiem, że to w tej chwili jest troszeczkę na wyrost szukanie jakiegoś tam haczyka, ale jest coś takiego. Co wtedy? Student, który pobierał pieniądze nie jest zatrudniony, dyrektor go nie zatrudnia, bo z jakiś tam powodów nie chce, nie może, bo nagle się pojawił wysyp lekarzy, którzy chcieliby w jasielskim  szpitalu pracować i mamy tylu lekarzy, że po prostu naprawdę nie jesteśmy go wstanie przyjąć i w tym momencie nie ma zobowiązania do zwrotu pieniędzy, a my te pieniądze musieliśmy z naszych publicznych pieniędzy pokryć. Brakuje mi tego zapisu i dlatego powiem tak nie jestem przeciwna, ale się wstrzymam, bo dla mnie to jest nie wyjaśnione.         

Radny Krzysztof Buba - w pełni podzielam obawy Pani Radnej Ewy Wawro mam takie same, dlatego prosiłbym  tutaj o opinię naszego radcy prawnego, czy w takiej sytuacji jak Pani Ewa sygnalizuje, bo może dojść teoretycznie, jak będą zapewnione i zadbane interesy powiatu.
Czy może dojść do takiej sytuacji hipotetycznej, że ten student jak go Pan dyrektor nie zatrudni nie będzie musiał zwracać tych pieniążków? Miałbym jeszcze prośbę, bo to jest inicjatywa bardzo dobra, ja ją też popieram mam tylko wątpliwości w  tym zakresie dlatego prosiłbym, żeby Pani Radczyni to rozwiała, żeby jeszcze się pochylić nad podobnym programem dotyczącym pielęgniarek i położnych.  Mamy duży deficyt w tych zawodach, nasza kadra w naszym szpitalu to już Pan Dyrektor nie raz mówił jest zawansowana wiekowo coraz ciężej jest zatrudnić młode pielęgniarki i położne może by się zastanowić, żeby podobny program stypendialny zorganizować jeżeli chodzi o położne i pielęgniarki.

Przewodniczący poprosił o wypowiedz radcę prawnego obecnego na sesji.

Radca Prawny – Szanowni Państwo nie ukrywam, że tutaj mamy zaraz powiem dlaczego jak zwykle „diabeł tkwi w szczegółach”, a nie zapominajmy, że po prostu Państwo uchwalają prawo miejscowe zakres upoważnienia do uchwalania prawa miejscowego wynika nam z art. 96 ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce, tam jest wyraźnie powiedziane, że można określić zasady odstąpienia od zwrotu, czy też rozłożenia, w każdym razie ulgowego potraktowania potencjalnego pracownika, lekarza co do zwrotu stypendium. Pani Radna zaproponowała, żeby nałożyć w tych zasadach tworzących prawo miejscowe pewien obowiązek na szpital. Ja się boję, że to organowi nadzoru może się nie spodobać, że wykraczamy poza upoważnienie ustawowe do tworzenia zasady. Tutaj widzę pewien znak zapytania, bo to z tego co Pan dyrektor mi tutaj mówił przy okazji, mogą się zdarzyć takie sytuacje, bo tutaj rozpatrujemy pewien szeroki przedział czasu, scenariusze życiowe są bardzo różne, ale trudno mi jednoznacznie powiedzieć, czy takie zobowiązanie szpitala do tego, żeby każdego kto ma ochotę, przepraszam za takie sformułowanie, przyjmować, ale tutaj Pan dyrektor mówi, żeby tylko byli. Nie potrafię jednoznacznie odpowiedzieć, czy to nie będzie zakwestionowane przez organ nadzoru, bo prawo miejscowe jest jakby skierowane do tego odbioru nazwijmy to zewnętrznego, potencjalnej abstrakcyjnej grupy, która będzie zainteresowana ona ma charakter generalny, a więc taki niekonsumujący się jednorazowym zastosowaniem, ale zwróćmy uwagę, że przecież jakby biorącym udział jako trzeci podmiot, w każdej umowie będzie dyrektor szpitala, będzie on także w każdej komisji, więc to nie jest tak, że będzie się coś działo poza wiedzą, wolą i jakimś stanowiskiem szpitala, więc tutaj na każdym etapie ten element nazwijmy to dyrektora szpitala będzie, więc ja bym tutaj szczegółowo popracowała w zasadach, które tak tworzą prawo miejscowe, a może być takie niebezpieczeństwo, takie mam  stanowisko.              

Radny Krzysztof Buba - jeżeli Pan dyrektor nie podpisze to student nie będzie musiał zwracać pieniędzy jak go nie zatrudni, dobrze rozumiemy?

Radca Prawny –  tak tzn. nie podpisze, bo powie, że nie jest mu potrzebny taki lekarz aczkolwiek, chociaż w dzisiejszych czasach trudno to przewidzieć.

Radny Krzysztof Buba - To będzie kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Radca Prawny – Na pewno to jest takie wyważenie. 

Radna Ewa Wawro -  cieszę się, że Pani Radca popiera to moje takie zwrócenie uwagi, że jest to duże niebezpieczeństwo. Również zdaję sobie z tego sprawę, że taka sytuacja jest czysto teoretyczna, ale może się zdarzyć, a my decydując o gospodarowaniu pieniędzmi publicznymi nie możemy sobie pozwolić na to, żeby zostawiać coś takiego nie domówionego, bo w jaki sposób my wtedy będziemy mogli się wytłumaczyć przed naszymi wyborcami, że  nie dopilnowaliśmy środków publicznych jakie zostały wydatkowane z jednej strony, a z drugiej Pani Radca mówiła o tym, że zatrudni każdego kto sobie będzie chciał, kto sobie życzy.
Nie, że zatrudni tego na kogo w pewien sposób łożyliśmy z publicznych pieniędzy, których poznał szpital, powinien przez te 3 lata brania stypendium i później odbycia stażu na tyle się przekonać, że nasz szpital jest dla niego wartościowym miejscem pracy, żeby chciał pracować i żeby dyrektor go zatrudnił. Uważam, że nie wiem może padało teraz na komisji tej roboczej naszej takie propozycje, że być może dyrektor powinien podpisać coś w formie promesy zobowiązującej do zatrudnienia. Pani Radca Prawna powinna znaleźć wydaje mi się taki sposób zapisu, żeby nam to pomóc odpowiednio sformułować, żebyśmy po prostu byli pewni
i przekonani co do tego, że ta uchwała i ten regulamin jest taki jak powinien być. Jak najbardziej powinniśmy iść w tym kierunku, wspierać tych, który chcieli by u nas pracować, ale róbmy to naprawdę odpowiedzialnie.                   

Radny Janusz Przetacznik -  chciałbym odnieść się do tego projektu uchwały myślę, że sama idea jest jak najbardziej zasadna  i celowa o niej rozmawialiśmy już od 2015 roku nie mniej jednak wątpliwości zostają. Stypendium fundowane, czy generalnie przyznawane przez samorząd terytorialny powinien być elementem wieńczącym, przysłowiową wisienką na torcie,     w polityce kadrowej, podmiotu, któremu chcemy wspomóc. Z uporem godnym lepszej sprawy powtórzę,  że z pełną świadomością zaangażowałbym się w ten projekt w tym również wskazując na jego słabe i mocne strony, gdyby był elementem kończącym politykę kadrową Szpitala Specjalistycznego w Jaśle, o którą od wielu lat proszę i której się domagam przy okazji różnego rodzaju debat, dyskusji, ocen, czy programów naprawczych. Trudno w tej chwili uszczęśliwiać i zapisywać, szukać rozwiązań, uszczęśliwiając dyrektora szpitala o kolejnych lekarzy skoro tej polityki kadrowej nie widzimy. Nie widzimy, co powiedział Pan dyrektor Betlej nieoficjalnie. Czy będą chętni? Będą chętni jak będzie szpital atrakcyjny i będzie stwarzał atrakcyjne formy doskonalenia zawodowego z przyjemnością tu będą przyjeżdżać studenci i późniejsi lekarze, którzy się tutaj czegoś nauczą. Wykreślenie w pierwotnym regulaminie, że nawet stażu nie odbywamy, nie mówiąc o praktykach zawodowych   jasielskim szpitalu to dla mnie już stanowiło latarenkę, że trzeba się zastanowić, na ile intencje szpitala i dyrektora są spójne z tym co chce samorząd. Może brak zapisów tego typu zobowiązujących Szpital Specjalistyczny w Jaśle do przyjmowania studentów na praktyki zawodowe, a szczególnie tych, którzy korzystają ze stypendium fundowanego przez  samorząd powiatowy było by to. Przygotowując się do tego tematu o stypendiach fundowanych przeglądnąłem kilka jeżeli nie kilkanaście różnego rodzaju regulaminów funkcjonujących w całej Polsce w różnych szkołach w tym również za, czy przed czasami, kiedy zaczęła obowiązywać konstytucja o szkolnictwie wyższym i nauce tj. od 20 lipca 2018 roku, czyli wszystkie uregulowania do tego czasu i po tym czasie starałem się przejrzeć porównywać, szukać wspólnych stron. W wielu przypadkach, wiele uczelni korzysta z fundatorów, czyli korzysta z firm, które przekazują dotacje dla szkoły wyższej i ona może, w ramach własnego funduszu sypendialego, wypłacać stypendia. To o czym Pani radca powiedziała, o art. 96 on enumeratywnie pokazuje co powinno być elementem prawa miejscowego z punktu widzenia podejmowania takiej uchwały, czy takiego zobowiązania, że samorząd może przyznawać stypendia, czyli rodzaj stypendium, kryteria maksymalne warunki itd. Natomiast czytając tę konstytucję jeżeli popatrzymy na art. 98 aż do art. 103, czyli 5 kolejnych artykułów to są zasady przyznawania kredytu studenckiego i jeżeli tu porównamy sobie kredyt studencki ze stypendium fundowanym to powiem Państwu, że mam tutaj poważne wątpliwości, gdzie skarb państwa tworząc fundusz kredytów studenckich stara się bardzo odpowiedzialnie podejść do  tego aby te środki zainwestowane w młodych ludzi przynosiły efekt. My w tym momencie inwestujemy publiczne pieniądze i tak naprawdę nie wiemy jaki będzie efekt, brakuje mi tego elementu. Uważam, że do tego tematu powinniśmy wrócić dopiero, kiedy nam szpital przedstawi politykę kadrową. Powtarzam raz jeszcze stypendium ma  być uzupełnieniem polityki kadrowej, tego do czego dąży, czyli określony cel, efekt i wtedy my jako samorząd włączamy się. Ponieważ ustawodawca wykreślił fundatorów i wprowadził, że tylko samorząd może fundować stypendia, czyli dał tutaj tą wyłączność, że stypendium może być przyznawane studentowi przez jednostkę samorządu terytorialnego. Zostały wcześniejsze te kwestie innych podmiotów fundatorów zlikwidowane na rzecz funduszy czy stypendiów własnych uczelni i one muszą w tym momencie ministrowi przedstawić źródła pozyskiwania środków i ewentualnie regulaminy uzgadniać to z fundatorami, żaden fundator w tych regulaminach, które przejrzałem nie zdecydował się i nie przekazywał środków finansowych, żeby nie poznać przyszłego pracownika, czyli wszystkie praktyki zawodowe były lokowane u potencjalnego pracodawcy po prostu już wtedy pracodawca miał szanse poznać pracownika, a student miał szanse poznać przyszłe miejsce pracy było to logiczne. Natomiast w tym dokumencie my tego nie mamy
i według mnie, nie wiem dlaczego my musimy koniecznie to podjąć do końca sierpnia, czy końca września ogłosić w dzienniku urzędowym. My stypendia nie musimy wypłacać od 1 października, czyli od semestru zimowego, my równie dobrze możemy uruchomić system stypendialny od następnego semestru, czy możemy równie dobrze cofnąć się i jednorazowo wypłacić za semestr zimowy. Nie znalazłem i nie doczytałem się, jeżeli Pani radca by mi wskazała na przepis, który zobowiązuje samorząd terytorialny, który chciałby przekazać stypendium studentowi, że musi to zrobić w terminie umożliwiającym jego opublikowanie w dzienniku urzędowym, bo jest to akt prawa miejscowego co do tego nie ulega wątpliwości i jeszcze tak aby zaczął obowiązywać przed nowym rokiem akademickim, po prostu ja takiego przepisu nie znalazłem. To my decydujemy, tak jak przepis stanowi, że mamy określić rodzaj stypendium, kryteria, wysokość, warunki wypłacania, czyli my możemy w tych naszych zasadach określić, od kiedy możemy takie stypendium uruchomić i na jakich zasadach. Nie bardzo rozumiem te ograniczenia czasowe, zamykanie sobie w tym momencie ust. Jeżeli chodzi o kwestie dalsze, jeżeli mówimy o dokumencie prawa miejscowego, a student będzie podpisywał zobowiązanie, że podejmie pracę w związku z tym nie wyobrażam sobie, żeby w akcie prawa miejscowego nie było projektu umowy. Jeżeli popatrzymy na dawne rozstrzygnięcia na dawne rozporządzenia, które  obowiązywały w przypadku stypendiów fundowanych na stronach internetowych również szkół wyższych są te umowy w związku z tym potencjalny nasz pracownik ma możliwość  zapoznania się z warunkami umowy, ubiegania się o stypendium i przyszłą pracę. Te kryteria dla mnie są nie czytelne. W przypadku równych szans nazwijmy to w ten sposób, tak jak tutaj padło w § 5 pkt 6, brana pod uwagę będzie średnia za rok go poprzedzający jeżeli popatrzymy o kwestiach zwianych z powtarzaniem roku moje pytanie jest następujące: a dlaczego nie miejsce zamieszkania? Czy w takim razie nie jesteśmy zainteresowani aby mieszkańcy miasta Jasła wracali do nas tutaj do tego miasta. Takie retoryczne pytanie tak naprawdę, czy nie warto o to aby nasza najzdolniejsza młodzież wracała tu do tego miasta, bo tu ma pracę,  my o nich całkowicie zapominamy, dlatego powtarzam raz jeszcze temat fajny, ale powinien być wisienką na torcie polityki kadrowej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle  i naprawdę zwieńczeniem tej polityki i wtedy, żebyśmy mogli powiedzieć z całą stanowczością, tak samorząd powiatowy w Jaśle wyciąga rękę i wspomaga system kształcenia, czy kadrowy Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.

Radna Dorota Woźniak – troszeczkę mnie Pan Radny Janusz Przetacznik zaskoczył, bo mówił o wzorze umowy i tego mi tutaj brakuje jako załącznika do projektu uchwały i do tego regulaminu, czyli wzór umowy, która była by zawarta pomiędzy studentem pomiędzy przedstawicielami powiatu i sądzę, że to była by umowa trójstronna, czyli z przedstawicielem szpitala i mielibyśmy taką umowę to myślę, że wówczas też rozwiały by się wątpliwości co do zatrudnienia, ponieważ ta umowa była by zawierana i decydowałaby zatrudnienie przez szpital naszego stypendysty. To co mówił Pan Radny Przetacznik i o czym rozmawialiśmy na komisji, w przerwie, można się cofnąć ze stypendium jeżeli chcemy wypłacać od października, więc sadze, że powinniśmy to jeszcze ten dokument dopracować.  

Radny Grzegorz Pers – są komisje stałe rady powiatu, dwa razy na komisji społecznej procedowaliśmy na temat regulaminu ustaleń, każdy radny ma też prawo przychodzić na te komisje, a szanowni Państwo ja odnoszę wrażenie, że my każdy punkt tutaj dzisiejszej sesji od nowa procedujemy właśnie na sesjach Rady Powiatu, więc proszę Państwa zadam otwarte pytanie: po co są te komisje stałe Rady Powiatu? Pozwólcie mi Państwo skończyć, bo wydaje mi się, że sesja jest  takim podsumowaniem kwintesencją prac komisji stałych Rady Powiatu
i skoro była Pani mecenas dwukrotnie bodajże na komisji społecznej. Pewne ustalenia były dzisiaj jakieś poprawki. Oczywiście możemy jeszcze procedować pół roku, rok, ale Szanowni Państwo naprawdę wszystkiego nie da się przewidzieć. Jakie będą rezydentury? Jakie będą zapotrzebowania? Z drugiej strony szpital jest naszą jednostką organizacyjną, więc wyobrażacie sobie Państwo taką sytuację tu mówię do radnych, którzy się wypowiadali, że można powiedzieć, że nie mamy zabezpieczenia, umowy trójstronnej z tego co Pani mecenas się wypowiadała, trudno jest to zapisać zawrzeć. Natomiast skoro są takie potrzeby i powiat tutaj poprzednicy się wypowiadali, że to jest forma pomocy samorządu, żeby ten nasz szpital funkcjonował, żeby można było tą kadrę specjalistyczną zatrzymać co nie jest łatwe. Dużo lekarzy po studiach zostaje w dużych ośrodkach akademickich, więc jest to forma takiej zachęty i oczywiście możemy to odkładać w czasie. Możemy się jeszcze spotykać z 5 razy na komisjach społecznych, ale skoro zrobiliśmy przerwę wprowadziliśmy poprawki to, czy nie możemy tego przegłosować i ewentualne zmiany wprowadzać. To Szanowni Państwo  zadajcie sobie pytanie: po co są komisje stałe Rady Powiatu?                                                                                       

 

Starosta Jasielski Adam Pawluś - proponuje, żeby przegłosować poprawki przedstawione przez komisje społeczną  i przyjąć całą uchwałę, jeżeli chcemy realizować tą uchwałę w tym roku to musimy ja podjąć, a jeżeli w trakcie jej realizacja zajdą konieczne zmiany to powrócimy i znowelizujemy ta uchwałę.

Radny Jan Urban -  dużo racji miał Pan Radny Pers mówiąc to w swoim wystąpieniu i zgodzę się, ponieważ jak zdążyłem wsłuchać się w idące tutaj głosy to wszystkim nam tutaj chodzi
o to samo i proszę nie obwiniać tych, którzy ośmielają się  mieć swoje zdanie, bo to nie na nasz wniosek była jeszcze komisja społeczna zwołana i przedyskutowana, więc proszę mitygować się w tej materii, to jest raz. Po raz drugi bardzo odpowiedzialnie w sposób taki naprawdę dialogu, pochylenia się w dobrym tego słowa znaczeniu, dzisiaj dyskusja szła na komisji, czy nawet teraz. Zwróćcie uwagę wszystkim nam przeoczyła się kwestia tego typu, że powinniśmy zastanowić się i to konweniuje z tym co mówił Pan Radny Pers, czy nie powinniśmy promować ludzi z powiatu jasielskiego, nie tylko miasta tylko powiatu jasielskiego, czy nie dodatkowo ich promować, bo jak tutaj były zabierane głosy, znowu można „kolanem przepchać” projekt uchwały. Jeżeli tutaj dyskutowaliśmy i naprawdę dochodzimy do takiego dużego konsensusu, że jeszcze dwie, trzy rzeczy, które nas wszystkich wspólnie, bo to nie tylko, bo myślę, że każdy radny miał swoje wątpliwości i była by wzorcowa uchwała i wiemy doskonale, że w sytuacji, kiedy klepniemy to, a jest to akt prawa miejscowego to procedura zmiany wymaga takiej samej formy w jakiej była uchwalenia itp. rzeczy. Mamy dwa tematy, które się przewijają, doprecyzowanie, żebyśmy mogli, bo jest swoboda kształtowania umów  za promować dodatkowo osobę pochodzącą z obszaru powiatu jasielskiego to jest jedna kwestia druga, żeby się wykluczyć i w przemyślany sposób, zabezpieczyć obydwie strony, czyli w sytuacji takiej, że człowiek jest naszym stypendystą i raptem się spotyka z murem, że Pan dyrektor nie chce go na przykład przyjąć i wtedy nie musi zwracać to są jak gdyby dwa obszary, które budzą jeszcze, nazwijmy to nasz niepokój. Wiemy doskonale, że tworząc akt prawa miejscowego możemy tam wprowadzić zapis mówiący o okresie przejściowym 2019 r. z mocą obowiązywania od wtedy i wtedy, nie raz takie uchwały były przyjmowane i wtedy bylibyśmy w stanie podjąć tą uchwałę w sposób taki od początku do końca konsensualny, gdzie będziemy wszyscy zadowolenia z dobrze przygotowanego dokumentu. Ja wiem, że Pan Starosta złożył wniosek przegłosujecie Państwo, ale nic by się nie stało, bo tak komisje 3 razy pracowały nad tym materiałem, pochyliły się przepracowały, Stanisław tutaj naprawdę dużo serca włożył, bo nawet posiłkował się i przyglądnął regulaminowi, który funkcjonuje w Gorlicach oni już to mają i jeżeli byśmy wykluczyli te rzeczy, które są jeszcze nie do końca czytelne widomo, że kto nic nie robi błędów nie popełnia, ale spróbować zbliżyć ją do takiego właściwego wzorca, krew by się nie polała wiem, że państwo przegłosujecie, bo teraz będzie przegłosowana, każda poprawka osobno złożona przez komisje podejrzewam, że jeżeli będziecie chcieli tą wersję zrobić  i to też będzie takie na szybko na tępo zaś będzie braki literki „i”, czy przecinka co zmieni zdanie zastanówcie się, ponieważ ja mówię zawsze można na następnej sesji przyjąć już kompletny, klepnięty zaopiniowany przez zarząd z zapisem, że z mocą obowiązywania od wywiesić to 14 dni w dzienniku urzędowym i wszystkie terminy jesteśmy w stanie dochować jeżeli z jakiś Państwa względów jest to potrzebne, teraz w tym momencie, natychmiast to i tak to Państwo przegłosujecie. Ja apeluje, bo dobrym rozwiązaniem było by za promowanie zdolnej młodzieży, która pochodzi z terenu powiatu jasielskiego jako tych, którzy mają nazwijmy to pierwszeństwo i wszystkim nam chyba tutaj zależy na tym i drugą rzeczą znaleźć formułę, fajną formułę, która jakby spowoduje, że będzie działał mechanizm, że nie będzie po uważaniu Pan dyrektor mógł powiedzieć nie, chce tego człowieka, bo to są tylko te dwa elementy, które powodują u nas jeszcze niepewność, bo co do idei wszyscy jesteśmy przekonani i nie stawiajmy się nawzajem w sytuacji takiej wiadomo, że 14 więcej jest niż 10, 11 itp., czy 9, ale można było by nad tematem, który nas wspólnie łączy w sposób odpowiedzialny podejść. Tak jak mówię chyle czoła dla przewodniczącego komisji społecznej, który przepracował przez te trzy komisje w sposób naprawdę odpowiedzialny zaangażowany nawet ta jego inicjatywa dzisiaj, bo też miał pewne przemyślenia, pewne sugestie. Zwrócicie Państwo uwagę dwa tematy, które budzą u nas niejasności i jesteśmy w domu tak samo jak już kontynuując już ten temat naprawdę my musimy szybko zastanowić się i pomyśleć nad pielęgniarkami i położnymi mamy dokument, w którym jest wyraźnie napisane jaka jest średnia wieku pielęgniarek i położnych i jak nam ich brakuje to jest kolejne wyzwanie, nad którym musimy się zastanowić, ale ja będę podkreślał cały czas to jest też element szeroko rozumianej polityki kadrowej, dużego pracodawcy i naszej placówki, której jesteśmy organem tworzącym. Zastanówcie się, czy jest sens na szybko te parę poprawek, które trzeba będzie przegłosować w stosunku do projektu głosować, czy zastanowić się i skonsumować to tak, żeby każdy był przekonany, że z czystym sumieniem podnosi rączkę.

Radny Krzysztof Buba - Panie Grzegorzu nie do końca się z Panem zgadzam, my na komisji bardzo nad tym tematem dyskutowaliśmy, nadal mamy wątpliwości, ja tu nie słyszałem jak nas Państwo czasem określacie mianem totalnej opozycji, żeby któryś z radnych był przeciwko, jesteśmy za tym, sami proponujemy jeszcze kolejne rozwiązania dotyczące pielęgniarek
i położnych. Pani Radca Prawny powiedziała i to jednoznacznie wyartykułowała, że istnieje taka możliwość, że pieniądze pójdą w błoto, bo Pan Dyrektor nie podpisze tej umowy kto za to będzie odpowiadał? Jak mamy gospodarować mieniem powiatu? To są ciężkie tysiące złotych, tu nie chodzi o to, że ktoś jest przeciwny. Pan Grzegorz mówi, że było to na komisji, ale  to szacunek dla Pana Stanisława, że jeszcze się pochylił nad tym, że jeszcze znalazł i w tym § 3 nastąpiły zmiany. Może to wymaga jeszcze przedyskutowania, przemyślenia, zrobienia tak jak trzeba. Stoję na stanowisku, że takie stypendia można wprowadzać później sami składaliśmy wnioski, a później było na uczelni wyrównanie za dwa miesiące, bo nie wyrobili w tym wszystkim, dostawaliśmy wstecz pieniądze na stypendia. Myślę, że da się to zrobić i tu bym prosił Panią radcę prawną, czy jest taka prawna możliwość? Do tyłu można wypłacić stypendium?

Radca Prawny wyraził opinię, że stypendium wypłaca się od października do czerwca w danym roku akademickim.   

Radny Jan Muzyka -  ja ze znaczną uwagą słucham tych wszystkich uwag i tej troski o dobro powiatu, ale żebyśmy nie wiem jak długo i do jutra dyskutowali i szukali takich zabezpieczeń nie przewidzimy wszystkiego. Jest tyle losowych różnych zdarzeń, że nie jesteśmy wstanie przewidzieć i nie ma takiej możliwości, żeby odebrać, czy też żądać zwrotu tego stypendium  
z przyczyn takich, które są niezależne od tego, który brał to stypendium. Znamy się trochę
w sporcie ile tam pieniędzy wykładają sponsorzy, czy też państwo na stypendia sportowe i też nie ma, żadnej gwarancji, że to da efekt, że te pieniądze niejednokrotnie i społeczne i prywatne będą zwrócone, czy dadzą efekt, bo może być kontuzja, obniżka formy nieprzewidywana, także  nie ma takiej możliwości i do końca nigdy tego nie zabezpieczymy stuprocentowo, na ten aspekt tylko chciałem zwrócić uwagę.

Wicestarosta Stanisław Pankiewicz -  z tego widać, że w tym projekcie nie ma jakiś rażących uchybień uchwały i jeśli będziemy się tak zastanawiać to będzie tak, że za rok nie będziemy mieć nikogo, albo będziemy mieć trzech kandydatów na lekarzy. Nic nie stoi na przeszkodzie abyśmy podjęli tą uchwałę, bo ona nie ma tak jak Pani mecenas określiła jakiś poważnych uchybień i ta szansa będzie dla tych lekarzy już od tego roku, a też nie można wprowadzać odgraniczenia do zamknięcia się tylko na terenie powiatu, bo to jest sprzeczne z prawem.
Ja uważam, że nie .

Radna Dorota Woźniak – do Pana Jana Muzyki kontuzja i porównywanie sportu to nie to samo, bo tutaj jeżeli coś zdrowotnie się stanie studentowi, ma prawo zwrócić się do Zarządu i wtedy Zarząd odstępuje od zwrotu stypendium jest to zawarte w tej umowie, bardzo zresztą dobrze. Chodzi o inną rzecz, czyli w momencie, kiedy student wypełni wszystko, a sytuacja w szpitalu ulegnie zmianie i szpital go nie zatrudni. Co potwierdzała pani mecenas, więc o taki zapis ja prosiłabym i myślę, że wówczas wyczerpiemy wszystkie zasady wypłacenia stypendiów.                            

Przewodniczący przedstawił kolejno cztery wnioski poddanych pod głosowanie poprawek:

1 poprawka: dotyczyłaby w § 3 pkt 4, czyli po prostu będzie to tak do ich zakończenia  zawrze umowę, w której w szczególności zobowiąże się bezpośrednio po zakończeniu studiów do odbycia stażu, a następnie po uzyskaniu prawa do wykonywania zawodu podjęcia zatrudnienia na stanowisku lekarza  i dalej tak jak jest.

2 poprawka: w § 5 pkt 1 precyzuje się skład komisji wchodzi dwóch przedstawicieli Zarządu i Dyrektor Szpitala lub osoba przez niego upoważniona.

W § 5 pkt 8 było by dopisane na końcu po przecinku z uwzględnieniem potrzeb kadrowych szpitala i tam jest literówka wcześniej była by, że nie w danym roku akademickim tylko na danym roku akademickim.

Radna Ewa Wawro-dlaczego  nie w danym roku tylko na danym roku?

Radny Stanisław Święch- ten zapis pojawił się na komisji bodajże finansów także po prostu to tylko zmieniliśmy na ostatnim posiedzeniu naszej komisji. Na dany rok.

I doprecyzowanie tego stażysty w  § 9 pkt 1 podpunkt 4 nie odbycia stażu dopisane  i/lub nie podjęcia zatrudnienia.

Przewodniczący odczytał kolejno ponownie poprawki i zaproponował głosowane en block:

1 zmiana dotyczyłaby § 3 pkt 4, stypendium może być przyznane począwszy od czwartego roku studiów lekarskich do czasu ich zakończenia studentowi, który spełnia łącznie następujące warunki 1, 2 ,3 bez zmian, a w punkcie 4 zawrze umowę w której w szczególności zobowiąże się bezpośrednio po zakończeniu studiów do odbycia stażu, a następnie po uzyskaniu prawa do wykonywania zawodu podjęcia zatrudnienia na stanowisku lekarza i dalej bez zmian.

2 poprawka: w § 5 uściślenie składu komisji zwana dalej komisją przecinek w skład której wchodzi dwóch przedstawicieli Zarządu i Dyrektor Szpitala lub osoba przez niego upoważniona.

W pkt 8 § 5 na końcu roku przecinek z uwzględnieniem potrzeb kadrowych szpitala.

 w  § 9 pkt 4 nie odbycia stażu  i/lub nie podjęcia zatrudnienia w szpitalu na stanowisku lekarza, czyli dopisane byłoby i nie odbycia stażu nie tylko nie podjęcia zatrudnienia.

Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania nad wprowadzeniem zmian do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zasad przyznawania stypendium studentom kształcącym się w szkole wyższej na kierunku lekarskim, zaproponowanych przez Komisje Społeczną. 

W głosowaniu brało udział 22 Radnych.

- za podjęciem uchwały głosowało 17 Radnych.

- wstrzymał się 5 Radnych.

- nie głosował 1 Radny.

Poprawki zostały przyjęte.

Przewodniczący przeszedł do głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania stypendium studentom kształcącym się w szkole wyższej na kierunku lekarskim. 

W głosowaniu brało udział 22 Radnych.

- za podjęciem uchwały głosowało 14 Radnych.

- przeciw głosowało 1 Radny.

- wstrzymało się 7 Radnych.

- nie głosował 1 Radny.

Uchwała została podjęta

Ad. 6r. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. (Druk Nr 109).

Przewodniczący poprosił o opinię Komisje Stałe.

Przewodniczący Komisji Społecznej- Stanisław Święch- Komisja wydała  pozytywną opinię. 

Przewodniczący Komisji Finansowo - Budżetowej – Jan Czajka- opinia Komisji jest pozytywna.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu- Sławomir Madejczyk- Komisja wydała  pozytywną opinię. 

Przewodniczący otworzył dyskusję.

Radny Janusz Przetacznik - mamy dwa dokumenty, nad którymi dzisiaj Wysoka Rada będzie obradować i które będzie podejmować lub nie tj. na druku 109 i 110, a dokumenty dotyczą działalności Szpitala Specjalistycznego, mamy dwa ustawowe terminy jeżeli chodzi
o dokonywanie różnego rodzaju ocen działalności szpitala pierwszy ustawowy tj. do 30 czerwca powinniśmy zatwierdzić sprawozdanie finansowe i w przypadku wyniku negatywnego do 30 września powinniśmy przyjąć program naprawczy. Mamy te dwie daty ustawowe, czyli do 30 czerwca i do 30 września w przypadku ujemnego wyniku. Przypomnijmy, że sprawozdanie finansowe dwa razy podejmowaliśmy temat pomimo, że apelowaliśmy, że jest czas, nie w maju, a w czerwcu na spokojnie, kiedy w tym momencie wszystkie sprawy formalne zostaną zrobione. Nie posłuchaliśmy, więc dwukrotnie to robiliśmy i teraz mamy prawie identyczną sytuację. Jest możliwość dyskusji na temat szpitala w kontekście tych trzech dokumentów, czyli oceny działalności, oceny sytuacji ekonomicznej i programu naprawczego było by to logiczne z punktu widzenia, że tak powiem ogólnej sytuacji abyśmy do tematu nie wracali i dyskusji nie powtarzali stąd proponowałem na komisji rozwoju, abyśmy tutaj jako komisja rozwoju jak również radni abyśmy te dwa punkty zdjęli z porządku obrad do 30 września. Precyzyjnie należy się omówić  te trzy dokumenty jako łączne sprawy, a przede wszystkim wniosek mój był związany z tym, że radni nie otrzymali dokumentów, nie otrzymali właściwego raportu,  pomijam, że ja go w ogóle nie otrzymałem, natomiast radni otrzymali z roku ubiegłego, czyli raport za rok 2017. Gdzieś nastąpił błąd na linii informowania, stąd radni otrzymali właściwy dokument dopiero drogą e-mailową, bądź na komisji, którzy w tym dniu byli. Dodam, że nie mieliśmy tego raportu i stąd ten projekt uchwały, przygotowany w oparciu o raport, w którekj mieliśmy podejmować ocenę sytuacji ekonomicznej szpitala był chybiony. Jeżeli popatrzymy na to, że wynik był negatywny powinniśmy to zestawić z programem naprawczym skoro również o sytuacji ekonomicznej mówimy w perspektywie najbliższych trzech lat i również teraz popatrzymy na ocenę działalności szpitala i również w wykazie dokumentów był m.in. protokół z kontroli i też tego protokołu radni nie otrzymali stąd trudno powiedzieć, czy przyjęta przez Zarząd punktacja, czyli wycena poszczególnych kryteriów odpowiada realiom, czy w rzeczywistości moglibyśmy się do nich zwracać czy odnosić. Zwracałem również uwagę, że oba dokumenty nie mają odniesienia do dokumentów  analogicznych z roku ubiegłego, co to znaczy? Czy  w tym momencie zalecenia Wysokiej Rady tam, gdzie były zastrzeżenia zostały i w jaki sposób uwzględnione w działalności szpitala i jakie są tego efekty. Poddaję pod rozwagę abyśmy w tym momencie te 2 dokumenty przygotowane na tą sesję i program naprawczy, który ma być przez Wysoką Radę przyjęty do 30 września procedować razem abyśmy mogli omawiać całą działalność łącznie z realizacją zaleceń Wysokiej Rady na kolejnej sesji zwołanej do 30 września, abyśmy tej dyskusji nie powtarzali.               

 

Więcej głosów w dyskusji nie było, więc Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. 

W głosowaniu brało udział 14 Radnych.

- za podjęciem uchwały głosowało 10 Radnych.

- przeciw głosowało 2 Radnych.

- wstrzymało się 2 Radnych.

- nie głosowało 7 Radnych.

Uchwała została podjęta

Ad. 6s. Podjęcie uchwały w sprawie oceny działalności Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. (Druk Nr 110).

Przewodniczący otworzył dyskusję oraz poprosił o opinię Komisje Stałe.

Przewodniczący Komisji Społecznej- Stanisław Święch- opinia Komisji jest pozytywna.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu- Sławomir Madejczyk- Komisja wydała  pozytywną opinię. 

Przewodniczący Komisji Finansowo - Budżetowej – Jan Czajka- opinia Komisji jest pozytywna.

Radny Janusz Przetacznik - tak jak już przy okazji druku 109 informowałem Państwa, że  nie otrzymaliśmy materiałów w związku z tym trudno dyskutować nad tą materią, a szczególnie dla nowych radnych VI kadencji, którzy nie mieli do czynienia z takimi dokumentami z roku ubiegłego. Zwracam uwagę, że ocena działalności szpitala za rok 2017 również była pozytywna z zastrzeżeniami i teraz patrząc na ten dokument, który mamy znowu są zastrzeżenia pytanie w jaki sposób te zastrzeżenia Wysokiej Rady zostały zrealizowane skoro popadliśmy w taki, że tak powiem dołek finansowy, tak w ekonomicznej sytuacji, jak również w ocenie z działalności szpitala. Przypomnijmy w programie naprawczym strata miała nieznacznie przekroczyć 200 tys. poniżej 300  tys., a zrobiliśmy 2 mln 400 tys., w związku z tym, gdzieś te dokumenty ze sobą nie współgrają? Zwracałem uwagę na komisji rozwoju dyskutując o tych dwóch dokumentach przede wszystkim na zastrzeżenia i prosiłem aby członkowie Zarządu się zastanowili, czy właśnie takie zastrzeżenia powinni sformułować i czy przypadkiem nie powinniśmy się wstydzić np. podaję pkt. 4 m.in. mówiłem o tej wisience na torcie w przypadku polityki kadrowej szpitala specjalistycznego, jeżeli sobie przeczytamy zalecenie: zaleca się wprowadzenie pisemnej polityki. Już gratuluję sformułowania szczególnie na w piśmie adresowanym do dyrektora szpitala, bo uchwały Wysokiej Rady do niego nie docierają to mam nadzieję, że pisemna polityka może dotrze. Jeżeli popatrzymy na opisy na strategie zarzadzania sformułowaną na stronie 16 na maksymalnych 10 % daje się 8 i w tym momencie mówimy, że tym uchybieniem za 2 % tj. pisemna polityka to naprawdę, życzę dużo zdrowa Zarządowi  przy tego typu ocenie patrząc na protokół z kontroli, gdzie nie wszystkie materie zostały skontrolowane, czy wymienione. Pomijam fakt, że jestem radnym i wnioskowałem do Pan Starosty m.in. o kontrolę, miałem protokół niezwłocznie otrzymać, jest taka odpowiedz Pana Starosty zamieszczana na BIP-ie zaraz po zakończeniu i zatwierdzeniu, czy podpisaniu tego protokołu przez dyrektora Michała Burbelkę. Niestety na zapewnieniu dla radnego wnioskującego i pytającego się skończyło, ale ta informacja zamieszczona na BIP-ie poszła do opinii publicznej, że natychmiast dostanę, a okazuje się, że rzeczywistość jest zupełnie inna, gdybyśmy się nie upomnieli na komisji to pewnie, żaden radny by tego protokołu nie otrzymał, a tam parę tematów jest istotnych, ważnych i to co powiedziałem powinniśmy tą działalność porównać z  programem naprawczym, jego stopniem realizacji oraz zastrzeżeniami wydanymi w roku ubiegłym, gdy ocenialiśmy działalność szpitala za rok 2017. Tak powinniśmy postępować i tak powinna wyglądać nasza ocena. Zarząd rekomendując Wysokiej Radzie projekt uchwały wraz z oceną  jak również służby przeprowadzające audyt, powinny odnosić się  do ostatniego możliwego dokumentu, który wydawała Rada łącznie z zaleceniami dla Zarządu i dyrektora szpitala.

Radny Krzysztof Buba -  w pełni podzielam tutaj zdanie i stanowisko kolegi radnego Janusza Przetacznika. Pierwsza rzecz te materiały albo ich nie dostaliśmy albo dostaliśmy bardzo późno i to musieliśmy się upominać wydaje mi się, że to wymaga dogłębnej analizy, a szczególnie protokołu z kontroli szpitala, sto kilkadziesiąt stron część przeglądnąłem nie zawsze jest czas na to, żeby rzucić wszystko i bardzo dokładnie się tym zająć, kiedy te materiały, powinniśmy dostać, wtedy kiedy przyszły wszystkie, mielibyśmy czas, nie byłoby problemu dziwią mnie oceny, które Zarząd przygotował dla szpitala, prawidłowość gospodarowania środkami publicznymi 5/5 Pan Radny Przetacznik tutaj wnosił zastrzeżenia do kwestii związanej z środkami finansowymi jakie w kwestii dotacji przeznaczyliśmy na rozbudowę sal operacyjnych, nic nie wiem na ten temat, czy się potwierdziły, czy nie, gospodarka finansowa słaba strategia zarzadzania 8% /10, chyba trochę jesteśmy w różnych miejscach i różnie patrzymy na ten temat. Ja bym prosił, żeby naprawdę się pochylić nad sprawami szpitala, była sesja, na której poruszaliśmy te tematy, jak tak wszystko dobrze jest to dlaczego doktor Sadzikowski mówił, że oddział pomocy doraźnej nie funkcjonuje tak jak trzeba? Wszystko jest dobrze, według kryterium, super. Ja mam inne zdanie.                                

 

Więcej głosów w dyskusji nie było, więc Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie oceny działalności Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.

W głosowaniu brało udział 13 Radnych.

- za podjęciem uchwały głosowało 10 Radnych.

- przeciw głosowało 2 Radnych.

- wstrzymał się 1 Radny.

- nie głosowało 8 Radnych.

Uchwała została podjęta

 

Ad.7. Informacja Zarządu Powiatu z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2019 r. (Druk Nr 111).

Przewodniczący stwierdził, że radni zapoznali się z informacją na druku nr 111.

Ad.8. Informacja o naborze do klas pierwszych na rok szkolny 2019/2020 według stanu na 09 sierpnia 2019 r. (Druk Nr 112). 

Przewodniczący stwierdził, że obecny na sesji Naczelnik Wydziału Edukacji odpowie na ewentualne pytania radnych.

Radni nie zabierali głosu w przedmiotowej sprawie.

Ad. 9. Rozpatrzenie informacji Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska
na obszarze powiatu jasielskiego w 2018 r. (Druk Nr 113). 

Radni nie zabierali głosu w rzeczowej sprawie.

Ad. 10. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu
w okresie międzysesyjnym. 

 

Radny Janusz Przetacznik złożył pytania do Sprawozdania Zarządu o treści:

 1. Wykonanie uchwał Rady Powiatu w Jaśle

Ponawiam swój wniosek, aby w tym punkcie sprawozdania Zarząd przedstawiał mapę drogową wykonania uchwały Rady, a nie ograniczał się do informacji o jej przekazaniu do konkretnego wydziału Starostwa Powiatowego. Przykład – dzisiejsze rozpatrywanie skargi na działalność Zarządu.

 1. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Jaśle
 2. 3 posiedzenie Zarządu z dnia 2 lipca br. poz. 3 oraz str. 7 posiedzenie Zarządu z dnia 16 lipca poz. 7 - Proszę o szczegółowe wyjaśnienie przeznaczenia łącznie kwoty 62.000,00 zł na organizację Dożynek Powiatowych w 2019 roku. Do odpowiedzi proszę dołączyć zestawienie wydatków samorządu na organizacje dożynek powiatowych w latach ubiegłych, począwszy od 2015 roku.
 3. 5 posiedzenie Zarządu z dnia 11 lipca br. poz.1 – Proszę o informację o wydanej opinii przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie, o którą zwracał się Zarząd. Jaką opinię dotycząca Dyrektora I LO wydał Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie. Minęło już sporo czasu, a więc mam pytanie czy taka opinia do Zarządu wpłynęła? Jeżeli nie wpłynęła to proszę o odpowiedź czy Zarząd występował i kiedy z ponagleniem.
 4. 7 posiedzenie Zarządu z dnia 16 lipca br. poz.11 - Proszę o szczegółową informację dotyczącą zadania „Przebudowa dróg i mostów powiatowych”. Konkretnie jakie zadnie szczegółowe w ramach tego zadania zostało skierowane do realizacji (opracowanie dokumentacji projektowej) za kwotę brutto 27.921,00 zł.
 5. 8 posiedzenie Zarządu z dnia 16 lipca br. poz.14 – Czy mógłbym uzyskać więcej informacji w tym temacie. O jakie działania Starosty w zakresie projektowania i budowy łącznika drogi 992 z planowana drogą 73 oraz innych prac drogowych wymienionych w tej pozycji chodzi?
 6. 10 posiedzenie Zarządu z dnia 23 lipca br. poz.7 – mamy informację o skierowaniu przez Zarząd sprawy sprzedaży działki położonej w Kołaczycach celem uzyskania opinii radnej Magdaleny Stasiowskiej. Tryb konsultacji z radnymi popieram, ale jestem już przeciwny wybiórczej konsultacji. Wnioskuję do Zarządu o kierowanie spraw do wydania opinii do wszystkich radnych pochodzących z miejscowości albo z okręgów wyborczych, których sprawa dotyczy. Deklaruję udzielanie opinii we wszystkich sprawach dotyczących miasta Jasła, ze szczególnym uwzględnieniem opinii na temat MPZP.

 

Radna Bożena Macek- Lubaś-  ja po przeczytaniu sprawozdania znowu mam wątpliwości jakoś tak się zdarza, że ciągle czegoś nie wiem, dlatego dopytam. Ponawiam prośbę do Pana Starosty o odpowiedz na pytanie: czy Prezes Rady Ministrów już zatwierdził dofinansowanie
z Funduszu Dróg Samorządowych?

Starosta Jasielski Adam Pawluś - nie.

Radna Bożena Macek- Lubaś -  teraz mi to już trochę rozjaśnia sprawę ponieważ  tu w tym sprawozdaniu widzę z dnia 16 lipca strona 8 Zarząd podjął decyzję o zmniejszeniu planu zadania pod nazwą przebudowa drogi powiatowej Niepla –Przybówka o kwotę 234 tys. zł.,  to jest prawie tyle ile wkład własny by dostał z Funduszu Dróg Samorządowych i teraz właściwie nie bardzo rozumiem to? Bo nie wiem, czy to tu jest przesunięcie później następna rzecz znów rezygnacja, rozwiązanie, wyraził zgodę na rozwiązanie umowy Nr 14/219/IGM/D
z 18 kwietnia w sprawie udzielenia Powiatowi Jasielskiemu dofinasowania, i o ile sobie przypominam to chyba to Gmina Jasło miała udzielić tam w wysokości 200 tys., zł. i teraz co oddajemy?

Starosta Jasielski Adam Pawluś - była pomoc na inwestycje, natomiast musi być na remont, to jest tylko formalna zmiana.

Radna Bożena Macek- Lubaś -  i jeszcze jedno pytanie, ponieważ ta nieszczęsna Chrząstówka znów tu się pojawia, za każdym razem w innym kilometrażu i tutaj mam z 19 lipca, wyraził zgodę na wszczęcie postępowania przebudowa drogi powiatowej i to jest 1845 w kilometrażu 0-400  1-370 i b) przebudowa dróg i mostów powiatowych ta sama droga w kilometrażu od 0 – 340 do 0+ 400 60 m. Natomiast z 29 lipca ten kilometraż znów się zmienia podpunkt a) od 0 -400 1+370 od 0+340 do 1+400 nie wiem jak?

Starosta Jasielski Adam Pawluś - bardzo prosto to wyjaśnię ponieważ, nie jest możliwe uzyskanie warunków technicznych tam na minimalnym odcinku przy cmentarzu, więc wyłączyliśmy to z Funduszu Dróg Samorządowych zrealizujemy ze środków własnych i środków gminy, żeby nam cały projekt nie wypadł z dofinasowania. Otrzymaliśmy potwierdzenie od Wojewody, że te wnioski nasze przeszły formalną ocenę, nie brakuje tych środków, którymi dysponuje Wojewoda w ostatnią sobotę rozmawiałem z Ministrem Infrastruktury Sekretarzem Stanu Rafałem Weberem, więc wszystkie dokumenty leżą u premiera do podpisu, czekają na formalny podpis.

Radna Bożena Macek- Lubaś -  dostaliśmy prawie 2 mln zł., także czasem lepiej się trzymać tego co jest, brać jak dają, a nie wydziwiać, bo teraz wyjdzie na to, że możemy w ogóle nic nie skorzystać na tym, a o 10 % się rozeszło.

 

Starosta Jasielski Adam Pawluś - Skorzystamy, nie ma obawy.

Radna Bożena Macek - Lubaś -  Chrząstówka na pewno nie skorzysta, bo miałaby 2 km.

Starosta Jasielski Adam Pawluś - Skorzysta tylko trochę później.    

Radny Krzysztof Buba - na ostatniej sesji prosiłem o protokoły z posiedzenia komisji konkursowej w sprawie dyrektorów szkół, też mówiłem o opinii kuratora - całości dokumentacji, chciałbym się coś dowiedzieć na temat, bo wiem, że Zarząd przyjął protokół z posiedzenia komisji, ale co dalej? Zwróciła się do radnych m.in. Pani Barbara Wierdak-Cyboroń Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego - dotyczy wydania aktu powierzenia stanowiska dyrektora, co Pan Starosta na to, bo jeżeli komisje rozstrzygnęły konkurs, wybrały to  dlaczego ci dyrektorzy nie są powołani? Jakby mi Pan Starosta w tej  mierze  odpowiedział i prosiłbym o przekazanie dokumentów w tej sprawie. Prosiłbym  w protokole z 11 lipca zwrócił się Zarząd do dyrektora szpitala specjalistycznego  w Jaśle o uwzględnienie postulatów pielęgniarek szpitala oddziału ratunkowego w Jaśle w miarę możliwości finansowych szpitala, czy to było jakieś formalne, pisemne wystąpienie, czy to tylko były rozmowy? Jeżeli było formalne to prosiłbym również o kserokopie przekazania. Mam pytanie dotyczące tj. Zarząd z 23 lipca 2019 w pkt. 4, Zarząd zaakceptował treść wystąpienia do Ministra Infrastruktury z wyjaśnieniami, iż odcinek drogi powiatowej Nawsie Kołaczyckie funkcjonuje w bardzo ścisłej zabudowie, ja bym poprosił o to wystąpienie i jakby Pan Starosta coś tutaj w tej mierze radnym przybliżył, bo to chyba jest związane z zarządem 7 sierpnia gdzie w pkt. 18 wyraził zgodę na odstępstwo od przepisów techniczno- budowlanych dla zadania rozbudowa drogi powiatowej przez Nawsie Kołaczyckie. W kwestii umowy z Gminą to Pan Starosta już odpowiedział.

Ad.11. Interpelacje.

Radni nie składali interpelacji na XV Sesji Rady Powiatu w Jaśle.

Ad.12. Wnioski i zapytania radnych.

 

Dorota Woźniak -  otrzymałam na swoje zapytanie dotyczące stadionu w Trzcinicy odpowiedź i w związku z powyższym bardzo bym prosiła jeszcze o uściślenie kilku rzeczy.   

                                                           

ZAPYTANIE 1

dotyczy: zadania „Przebudowa stadionu sportowego z rozbudową obiektów lekkoatletycznych przy Zespole Szkół w Trzcinicy”.

Od Zarządu Powiatu w dniu 23.07.2019 r. otrzymałam informację, że Stowarzyszenie Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy wydatkowało kwotę 368 498,00 zł na roboty związane z budową stadionu i jego infrastruktury okołostadionowej w latach 2017 -2019.

Ta kwota była także przywołana na posiedzeniu Komisji z podaniem wykonanych prac. Prace te nie wchodziły w zakres SIWZ inwestycji.

Uchwałą z dnia 26.04.2013 r. Powiat Jasielski wyraził zgodę na zawarcie umowy użyczenia  budynków i działek terenu szkoły w Trzcinicy  Stowarzyszeniu Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy.

W umowie, będącej załącznikiem do podjętej uchwały, jest zapis ( par.5 ust.8 i10 ),               

że Stowarzyszenie może dokonać nakładów i ponosić wydatki mające na celu ulepszenie przedmiotu użyczenia oraz czynić w nim zmiany jedynie za uprzednią zgodą pisemną Użyczającego.

Proszę więc o udostępnienie wyrażonych zgód lub umów zawartych na dokonanie prac przywołanych na wstępie zapytania wraz z pismami od Stowarzyszenia, które wpłynęły do Zarządu Powiatu.

Podpis:  Dorota Woźniak

ZAPYTANIE 2

dotyczy: zadania „Przebudowa stadionu sportowego z rozbudową obiektów lekkoatletycznych przy Zespole Szkół w Trzcinicy”

Zmodernizowany za kwotę 5 212 159,99 zł stadion został oddany do użytku w październiku 2018 r. Otrzymał certyfikat Polskiego Związku Lekkiej Atletyki kategorii VA.

Proszę o wykaz zawodów i imprez sportowych, które odbyły się na zmodernizowanym stadionie w Trzcinicy do chwili obecnej.

Podpis:  Dorota Woźniak

ZAPYTANIE 3

dotyczy:  braku zrealizowanych w 2018 roku dochodów w wysokości 200 000,00 zł – dział 929 „Kultura fizyczna” rozdział 9260 § 6290  „Zadania w zakresie kultury fizycznej"  oraz wycinki drzew na terenach użyczonych Stowarzyszeniu Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy - Zespół Szkół w Trzcinicy

12 lipca 2019 r. na XIV sesji Rady Powiatu w Jaśle zadałam dwa zapytania. Otrzymałam niejasne odpowiedzi, proszę więc ponownie o udzielenie odpowiedzi, tym razem wprost na zadane pytania, aby uniknąć niepotrzebnego przedłużania tematu.

 1. brak zrealizowanych w 2018 roku dochodów w wysokości 200 000,00 zł - dział 929 „Kultura fizyczna”, rozdział 9260 § 6290 „Zadania w zakresie kultury fizycznej"

Przypominam, że zwróciłam się z następującym pytaniem:

Jakie konkretne działania podjął Zarząd aby zrealizować plan dochodów majątkowych - wsparcie finansowe  zadania „Przebudowa stadionu sportowego z rozbudową obiektów lekkoatletycznych przy Zespole Szkół w Trzcinicy” przez Stowarzyszenia/-e* Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy kwotą 200 000,00 zł?

Na tak sformułowane pytanie nie otrzymałam żadnej odpowiedzi.

Potwierdzam, że otrzymałam jedynie informację, że  Stowarzyszenie zobowiązało się do:

 1. zakupu sprzętu – bez wymienienia jakiego, jeśli to zakup sprzętu sportowego – nie było takiego zadania w zakresie prowadzonego zadania inwestycyjnego pn.

Przebudowa stadionu sportowego z rozbudową obiektów lekkoatletycznych przy

Zespole Szkół w Trzcinicy”,

 1. sfinansowania prac związanych ze stadionem na sumę 200 000,00 zł. oraz, że
 2. w ramach tego zobowiązania Stowarzyszenie wydatkowało kwotę 299 766,00 zł.

Kwotę 200 000,00 zł Stowarzyszenie powinno w 2018 roku przekazać w formie dotacji dla samorządu powiatowego, ponieważ była ona ujęta w planie dochodów i bilansowała zwiększone wydatki na tym zadaniu.

Zarząd Powiatu nie wykonał zaplanowanych dochodów w tym dziale co potwierdził w Sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok.

Zapytam krócej i jaśniej – dlaczego nie wykonał?

Chwała Stowarzyszeniu, że włączało się finansowo w „wykonanie robót związanych z budową stadionu i jego infrastruktury okołostadionowej” ( cytat z odpowiedzi na zapytanie), ale nie jest to wytłumaczeniem niezrealizowanych przez Zarząd Powiatu dochodów. Dlatego proszę ponownie o odpowiedź na zadane pytanie:

„1. Jakie konkretne działania podjął Zarząd aby zrealizować plan dochodów majątkowych - wsparcie finansowe  zadania „Przebudowa stadionu sportowego z rozbudową obiektów lekkoatletycznych przy Zespole Szkół w Trzcinicy” przez Stowarzyszenie Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy kwotą 200 000,00 zł?

Tym razem wprost, bez powoływania się na wydatki poniesione przez Stowarzyszenie na prace, które nie były ujęte w zakresie rzeczowym i składanym wniosku o dotację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa stadionu sportowego z rozbudową obiektów lekkoatletycznych przy Zespole Szkół w Trzcinicy” prowadzonym przez Inwestora czyli Starostwo Powiatowe w Jaśle oraz przedstawianym Radzie Powiatu w Jaśle do zatwierdzenia.

I jeszcze raz ponowię kolejne moje pytanie, na które nie dostałam odpowiedzi:

„2.  Czy i jakie zaszły istotne okoliczności uniemożliwiające Zarządowi wykonanie zaplanowanych na rok 2018  dochodów powiatu w kwocie 200 000,00 zł – dotacja od Stowarzyszenia Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy?

 1. wycinka drzew na terenach użyczonych Stowarzyszeniu Absolwentów

Szkół Rolniczych w Trzcinicy - Zespół Szkół w Trzcinicy.

Na moje zapytania otrzymałam obszerny materiał. Proszę jednak o wyjaśnienie i uściślenie kilku faktów.

Na posiedzeniach w dniach 7 lipca i 8 sierpnia 2017 r. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wycinkę drzew. W otrzymanych materiałach tj. wyciągach z protokołu z posiedzeń Zarządu z dnia 7 lipca i 8 sierpnia 2019 r. brak jest informacji o decyzji Zarządu dotyczącej trybu i sposobu realizacji wycinki drzew oraz zagospodarowania mienia powiatu czyli mienia publicznego, jakim ma być pozyskane  z wycinki drewno.

Oczekuję na dalsze wyjaśnienia i dodatkowe dokumenty, które zaprzeczą braku dbałości Zarządu Powiatu o powierzone mienie a potwierdzą  troskę Zarządu o majątek publiczny.

Dziękuję za kserokopię protokołu z dnia 12 lutego 2018 r. spisanego w Bazie Sprzętowo-Magazynowej PZD w Mytarzy w sprawie obmiaru desek, odpadu (ścinek) oraz wiór po obróbce kłód. Z przedłożonego dokumentu trudno jednoznacznie stwierdzić, które kłody zostały pozyskane z wycinki drzew, o które pytałam. Na podstawie tylko tego dokumentu i udzielonej odpowiedzi nie mogę ustalić czy wszystkie kłody pochodzące z wycinki drzew wykonanej na podstawie Decyzji Wójta Gminy Jasło z dnia 14 września 2017 r. znak: AGiOŚ.6131.17.2017.MC trafiły do PZD, jak również kto, kiedy i na czyj koszt zwiózł kłody do Bazy Sprzętowo-Magazynowej w Mytarzy.

W związku z powyższym ponownie zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące zapytania:

 1. Kiedy odbyła się wycinka drzew?
 2. Gdzie były składowane pozyskane po wycince kłody przed zwiezieniem ich do Bazy Sprzętowo-Magazynowej PZD w Mytarzy?

     Proszę do odpowiedzi dołączyć protokół z wycinki drzew i ewentualnie protokół z przyjęcia  pozostałości (kłody drewna) do składowania przed „zwózką”.

 1. Kto i kiedy pokrył koszty załadunku i przewozu kłód.

Radny Janusz Przetacznik - ponieważ po części temat I Liceum został już tutaj wywołany, niestety nie otrzymałem odpowiedzi od Pana Starosty: Jak zachował się podkarpacki kurator na wystąpienie Zarządu z 11 lipca?  Myślę, że sporo czasu było żeby odpowiedzieć na to pytanie. 

ZAPYTANIE 1

dotyczy:  powierzenia stanowiska dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle po rozstrzygniętym w dniu 2 lipca 2019 r. konkursie.

W dniu 7 czerwca 2019 r. Zarząd Powiatu w Jaśle (uchwała nr 65) powołał Komisję Konkursową w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle, która w dniu 2 lipca br. przeprowadziła i rozstrzygnęła konkurs na dyrektora I LO, a 9 lipca br. przyjął „Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora I LO w Jaśle”.

W świetle brzmienia art. 63 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 z późniejszymi zmianami) , który stanowi: „Kandydata na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki wyłania się w drodze konkursu. Kandydatowi nie można odmówić powierzenia stanowiska dyrektora.” Brak wydania do tej pory aktu powierzenia stanowiska dyrektora I LO im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle kandydatowi wyłonionemu w konkursie uważam, delikatnie rzecz ujmując, za co najmniej dziwny, żeby nie powiedzieć skandaliczny.

Przypominam, że wyjątki od zasady powierzenia stanowiska dyrektora kandydatowi wyłonionemu w drodze konkursu określone zostały w art. 63 ust.12 Prawa oświatowego

            W związku z tą sytuacją pytam:

1.Jakie są przyczyny braku decyzji Zarządu Powiatu w Jaśle w zakresie zatwierdzenia wyników konkursu i powierzenia kandydatowi wyłonionemu w konkursie stanowiska dyrektora I LO w Jaśle?

2.Czy do Zarządu Powiatu w Jaśle wpłynęły jakiekolwiek zgłoszenia o nieprawidłowościach podczas postępowania konkursowego? Jeżeli tak, to proszę o odpowiedź na kolejne pytania:

1) kto lub jaki podmiot je zgłosił?

2) kiedy takie zgłoszenie nastąpiło i w jakiej formie?

3) jaki tryb rozpatrzenia zgłoszonych ewentualnych nieprawidłowości został wdrożony przez Zarząd Powiatu w Jaśle?

Do odpowiedzi proszę kserokopie dokumentów potwierdzających zgłoszenie ewentualnych nieprawidłowości, podjęte przez Zarząd Powiatu w Jaśle albo Starostę decyzje, w tym wskazanie (podanie) podstawy prawnej takich działań.

Podpis:  Janusz Przetacznik.

ZAPYTANIE 2

dotyczy:  wycinki drzew na terenach użyczonych Stowarzyszeniu Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy - Zespół Szkół w Trzcinicy.

12 lipca 2019 r. na XIV sesji Rady Powiatu w Jaśle radna Dorota Woźnik m.in. zwróciła się z pytaniami dotyczącymi wycinki drzew na terenach użyczonych Stowarzyszeniu Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy. Z odpowiedzi Pana Starosty dowiedziałem się, że  na swoich posiedzeniach w dniach 7 lipca i 8 sierpnia 2017 r. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wycinkę drzew. W załączonych do odpowiedzi materiałach tj. wyciągach z protokołu z posiedzeń Zarządu z dnia 7 lipca i 8 sierpnia 2019 r. brak jest informacji o decyzji Zarządu dotyczącej trybu i sposobu realizacji wycinki drzew oraz zagospodarowania mienia powiatu czyli mienia publicznego jakim ma być pozyskane drewno z wycinki. I tego właśnie dotyczyć będą moje pytania uzupełniające.

Z protokołu z dnia 12 lutego 2018 r. spisanego w Bazie Sprzętowo-Magazynowej PZD
w Mytarzy w sprawie obmiaru desek, odpadu (ścinek) po obróbce kłód oraz wiór, dołączonego do odpowiedzi,  trudno jednoznacznie stwierdzić, które kłody zostały pozyskane z wycinki drzew, o które pytała radna Dorota Woźniak. Na podstawie tylko tego dokumentu i udzielonej odpowiedzi nie mogę ustalić czy wszystkie kłody pochodzące z wycinki drzew wykonanej (zrealizowanej) na podstawie Decyzji Wójta Gminy Jasło z dnia 14 września 2017 r. znak: AGiOŚ.6131.17.2017.MC trafiły do PZD jak również kto, kiedy i na czyj koszt „zwiózł” kłody do Bazy Sprzętowo-Magazynowej w Mytarzy.

Z uwagi na brak konkretnej odpowiedzi na zapytania zgłoszone przez radna Dorotę Woźniak w dniu 12 lipca 2019 r., zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące zapytania:

 1. Jakie były motywy wystąpienia przez Stowarzyszenie z wnioskiem dotyczącym zamiaru usunięcia drzew na terenach będących własnością powiatu a przekazanych w użyczenie Stowarzyszeniu Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy? Bardzo proszę odpowiedź poprzeć odpowiednimi dokumentami, a nie tylko stwierdzeniem użytym w odpowiedzi z dnia 23 lipca br. znak: BR.0003.44.2019 cyt. „zamiar realizacji inwestycji”. W tym punkcie proszę o informację dotyczącą:
 2. podmiotu, który opracował lub na zlecenie którego został opracowany program użytkowy rozbudowy stadionu,
 3. terminu i podmiotu, który zatwierdził program użytkowy, który stanowił podstawę wykonania dokumentacji projektowej,
 4. terminu i podmiotu, który zlecał wykonanie dokumentacji projektowej,
 5. terminów i podmiotu (-ów), który inicjował i zatwierdzał zmiany programu użytkowego (korekta programu), który stanowił podstawę wykonania dokumentacji zamiennej albo wprowadzenia poprawek projektowych,
 6. płatnika programu użytkowego wraz z ewentualnymi korektami oraz płatnika dokumentacji projektowej.
 7. Jakie konkretnie decyzje podejmował Zarząd Powiatu w Jaśle w zakresie wycinki drzew rosnących na terenach będących własnością powiatu a przekazanych w użyczenie Stowarzyszeniu Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy, w tym zagospodarowania drewna pochodzącego z tej wycinki? Proszę o podanie konkretnych informacji dotyczących podjętych decyzji w przedmiocie trybu i sposobu realizacji wycinki drzew oraz zagospodarowania mienia powiatu po tej wycince, w tym podanie osób nadzorujących ze strony Zarządu Powiatu w Jaśle, przebieg procesu wycinki drzew i ich przekazania do PZD (cały przebieg lub poszczególne jego etapy: np. oględziny, wycinka, przekazanie do PZD itp.).

Podpis: Janusz Przetacznik.

 

Radny Krzysztof Buba - w nawiązaniu do otrzymanego od Pana pisma z dnia 5 sierpnia
w sprawie kosztów procesowych związanych z dochodzeniem przez Powiat Jasielskie roszczeń związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej „Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle proszę o przekazanie, udostępnienie mi następujących materiałów: kserokopię dokumentacji przeprowadzonego postępowania konkursowego, wniosek, zapytanie ofertowe, wykaz podmiotów do których przesłano zapytanie ofertowe, protokół końcowy z przeprowadzonego postępowania oraz kopie umowy z kancelarią, kserokopię sporządzonej przez kancelarię opinii prawnej w sprawie dochodzenia roszczeń, kserokopie pozwów do sądów, wyroków i złożonej  apelacji. Z pisma otrzymanego dowiedziałem się, że 13 maja Zarząd w Jaśle zdecydował o wniesieniu apelacji do Sądu Okręgowego w Rzeszowie, ale nie mam żadnej informacji o kosztach z tym związanych, prosiłbym o udzielenie informacji w tym zakresie, czy w związku ze złożoną apelacja ponieśliśmy jakieś koszty, czy nie?

Ad.13. Sprawy różne.

Starosta Jasielski Adam Pawluś -  stanowisko w sprawie drogi 992, trwały tu konsultacje upoważnienie dotyczy tylko, podpisania stanowiska ono zostało uzgodnione na wspólnym posiedzeniu z udziałem Burmistrza Miasta Jasła z udziałem dyrektora oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad w Rzeszowie. Wydaje się, że taki łącznik, który będzie łączył węzeł Kaczorowy w przyszłej drodze 73, bo ta droga 73 może być już w niedługim czasie procedowana w trybie projektu i wybuduj 20 września ma się odbyć KOPI  i może jeżeli będą w pełni środki na realizacje drogi 73, a przypomnę, że został przyjęty wariant przebiegu tej drogi w mieście Jaśle tzw. zachodni, wiec węzeł, który będzie przy naszej drodze powiatowej 1313 niecałe 2 km odcinek pozwoli  na włączenie tej drogi do tego węzła w znaczny sposób mogłoby to udrożnić ruch i takie działania spróbujemy podjąć, żeby zarząd województwa podkarpackiego w swoich działaniach przygotował trzy koncepcje, czy już program użytkowy takiego odcinka, który by wymagał. On jest w studium Miasta Jasła z trochę innym przebiegiem, ale przechodzi przez ulice Kazimierza Wielkiego i tam jest przewidziany wiadukt właśnie nad tą drogą i przejście później przez most do Kaczorowów i włączenie do naszej drogi powiatowej 1313R, pozwoliłoby to wyłączyć część tego ruchu, który jest na 17 stycznia, czy na tej drodze 28. Również przyjęliśmy takie stanowisko, że kończą się, albo będą się kończyć w przyszłym roku prace związane z przebudową drogi 28 od Siepietnicy do Trzcinicy, czyli do granic miasta i zwróciliśmy się o kontynuacje tej przebudowy ministerstwo nam odpowiedziało, że jak najbardziej jest to uzasadnione, żeby kontynuować tą rozbudowę na odcinku od Trzcinicy do Warzyc, ale z braku środków nie podano nam, kiedy będzie to możliwe, wiec przyjęliśmy drugie stanowisko, które zakłada żeby w pierwszym zakresie przebudować odcinek drogi 28 od skrzyżowania z ulicą Kasprowicza do skrzyżowania z ulicą Towarową. Wydaje się, że jest możliwe poszerzenie tego odcinka, wzmocnienie go do nacisku na os na ponad 110 kiloniutonów i udrożniłoby to ten odcinek drogi, bo jeszcze nastąpi zagęszczenie ruchu w tej części. Odnosząc się do  sytuacji w I Liceum to Pani dyrektor odmówiła nam współpracy, a przede wszystkim przekazania oryginałów dokumentów, które mogły by potwierdzić, czy doszło tam do matactwa, czy nie, więc sprawa będzie się toczyć w prokuraturze. Nie ma obaw o kierowanie tą placówką w tej chwili słaby jest nabór, jest źle oceniana, młodzież ucieka w większości do II Liceum, czy do Zespołu Szkół Nr 4 i do Krosna, więc ta sytuacja powinna na pewno ulec zmianie i ulegnie zmianie. Mamy już dokumenty kompletne. Jeżeli chodzi o Radę Rodziców tutaj jest szereg nieprawidłowości, wiemy, że zebranie, które wyłaniało tych przedstawicieli było zwołane nieformalnie, przyznał się do tego Przewodniczący. Nie mamy jeszcze potwierdzonych pełnych dowodów jeżeli chodzi o Radę Pedagogiczna, ale to wszystko ustalimy. Jeżeli chodzi o inne wnioski to oczywiście postaramy się odpowiedzieć na piśmie, chciałem tylko jeszcze poinformować Wysoką Radę, że mamy już opracowaną koncepcję na budowę parkingu przy szpitalu specjalistycznym w Jaśle koncepcja ta pozwala na zorganizowanie 160 miejsc parkingowych i będziemy procedować przekazanie tego terenu dla Miasta Jasła, jeżeli Wysoka Rada przyjmie takie stanowisko to Burmistrz i Miasto Jasło zrealizuje ten parking, który będzie służył nie tylko klientom i pacjentom szpitala, ale także również mieszkańcom miasta, czy przybywającym tu gościom. Inna bardzo dobra wiadomość to jutro tu nastąpi podpisanie umowy na dopłaty do przewozów publicznych, umowa będzie podpisaną pomiędzy Związkiem Powiatowo-Gminnym na czele, którego stoi starosta Stanisław Pankiewicz, a Wojewodą Podkarpackim na okres od września do grudnia tego roku 2019 roku został złożony wniosek i jest przygotowywana umowa na uzyskanie dopłaty 956.876 zł., to jest naprawdę wielki sukces dlatego chciałem tu podziękować Panu Wicestaroście i Przewodniczącemu Związku jaki i wszystkim uczestnikom związku za to, że się udało doprowadzić do takiej sytuacji tych samorządów, które złożyły wnioski w województwie podkarpackim w całej Polsce nie jest zbyt wiele jak rozmawiałem z ministrem weberem to jest ponad 3 mln w województwie podkarpackim to jest ledwo ponad 3 mln złotych i my prawie 1/3 mamy z naszego powiatu to jest wielka szansa również dla naszych szkół, ponieważ uciekło nam jak tutaj Państwo macie informację ponad 200 uczniów, ale dzięki właśnie tym przewozom będziemy mieli uczniów z sąsiednich powiatów to jest dobra wiadomość będziemy mogli realizować działalność edukacyjną w naszych szkołach bez większych problemów. Będziemy mogli ograniczyć wykluczenie komunikacyjne zwłaszcza w tych terenach południowych, gdzie w sobotę, niedziele nie było, żadnych kursów teraz takie kursy będą także inne kursy, których do tej pory nie było, bo taki był warunek naboru. Chciałem również skorzystać z okazji i zaprosić Państwa na uroczystości, które odbędą się już 30 sierpnia tutaj w tej sali zostanie przekazany dla rodziny świętej pamięci księdza Stanisława Kołtaka Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, który został nadany przez Prezydenta Dudę pośmiertnie i później będzie zapalenie zniczy i modlitwa na grobie księdza Stanisława Kołtaka, a o 18 będzie msza i po mszy złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod tablicą księdza Jerzego Popiełuszki i 1 września to jest okrągła rocznica wiemy, że będzie duże zainteresowanie, ponieważ przybędzie wielu przedstawicieli państw na czele z Prezydentem Stanów Zjednoczonych Trampem i te główne uroczystości to będą w Warszawie my mamy takie miejsce szczególne miejsce bardzo tragiczne cmentarz w Warzycach i wspólnie z Wójtem Gminy Jasło, Burmistrzem Miasta Jasła przygotowaliśmy program uroczystości na 1 września, także bardzo serdecznie zapraszamy, żeby pamiętać o tych strasznych ofiarach i zbrodniach, które zostały dokonane na obywatelach polskich 80 lat temu.

Radna Bożena Macek – Lubaś - bardzo krótko chciałam z tego miejsca serdecznie podziękować Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Pani Katarzynie Kaszowicz za to, że spowodowała, iż ten bardzo nękający użytkowników dróg próg spowalniający, czyli garb na drodze 1844 w miejscowości Niepla został usunięty. Wszyscy bardzo serdecznie dziękujemy. Jest nam naprawdę o wiele łatwiej jeździć o wiele lepiej i bezpieczniej jeździć już nikt kołpaków i kół nie gubi, także dziękuję bardzo.

Radny Janusz Przetacznik - co prawdą było już dzisiaj trochę mowy na temat Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, ale chciałbym do tego tematu wrócić, ponieważ nie mogę tej sprawy tak pozostawić. Chciałbym przypomnieć, że 16 sierpnia została zwołana komisja na godzinę 15:30, przedmiotem obrad było rozpatrzenie skargi na działalność Zarządu i Starostę oraz rozpatrzenie skargi na Starostę Jasielskiego, sprawy różne - takiej treści zawiadomienie otrzymali członkowie Komisji  Skarg, Wniosków i Petycji i na tym posiedzeniu otrzymaliśmy skargę Nowej Wolicy bez złączników. Co się okazało 16 sierpnia, o czym procedowaliśmy m.in. skargę złożoną przez Stowarzyszenie Nowa Wolica  dopiero na posiedzeniu poprosiliśmy o dokumenty ponieważ e –mail, który otrzymaliśmy przed posiedzeniem był niekompletny.
Pan Przewodniczący Rady Robert Snoch przekazał 2 sierpnia do Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji Rady Powiatu kompletną skargę z prośbą o jej rozpatrzenie, czyli od 25 do 2 sierpnia była to skarga wraz kompletem załączników. My jako członkowie komisji dostaliśmy tylko
i wyłącznie skargę, także nie wiedzieliśmy tak naprawdę, o czym będziemy rozmawiać nie znając dokumentów, a przede wszystkim wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego.
W trakcie posiedzenia te dokumenty dopiero otrzymaliśmy wraz z przygotowanym projektem uchwały z uzasadnieniem i pomimo wniosku, czy próby przełożenia tego, w tym również przez Pana Mateusza Lechwara, abyśmy po sesji ten temat kontynuowali. Niestety ten temat został przez komisję nazwijmy to przepchnięty i rozstrzygnięty, można by w ten sposób powiedzieć. Członek komisji Pan Radny Franciszek Miśkowicz, z uwagi na to, iż był autorem pierwszej decyzji, na którą skarżyło się Stowarzyszenie Nowa Wolica wyłączył się z rozpatrywania tej skargi, wcześniej wskazując na pewne mankamenty dotyczące pracy naszej komisji. Natomiast Pani Przewodnicząca sformułowała projekt uchwały, który został przegłosowany. Wynik głosowania pewnie państwu był znany, projekt uchwały został przyjęty 3 głosy „za”, 1 „przeciw”, Franciszek Miśkowicz wyłączył się z głosowania i to zostało zapisane w protokole. Protokół prowadziła Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Pani Magdalena Stasiowska. Chciałbym zwrócić uwagę, że po tym weekendzie, jakież było moje zaskoczenie, kiedy 20 sierpnia Przewodniczący Robert Snoch pisze do Przewodniczącego Stowarzyszenia Nowa Wolica, czyli po posiedzeniu 16 sierpnia, w związku ze skargą Stowarzyszenia, która wpłynęła w dniu 25 lipca do Starostwa Powiatowego w Jaśle na Starostę Jasielskiego w związku z bezprawnym wydaniem itd., obecnie skarga została przekazana do rozpatrzenia przez Komisje Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Jaśle ze względu na zawiłość sprawy i potrzebę przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego zachodzi konieczność wydłużenia terminu rozpatrzenia skargi. Komisja rozpozna sprawę i przekaże wnioski do Rady Powiatu, a Rada podejmie stosowne rozstrzygnięcia w tej sprawie, datowane 20 sierpnia, 16 sierpnia te sprawy komisja definitywnie rozstrzygnęła. Dowiedziałem się teraz, że może będzie powtórzone posiedzenie z uwagi na uchybienia formalne. Tak jak już to powiedział Pan Radny Franciszek Miśkowicz, że uczestniczenie w pracach w tej komisji nosi co najmniej znamiona dziwne, żeby nie powiedzieć gorzej, bo cyrk to mało powiedziane, naprawdę cyrk to mało powiedziane. Również składam rezygnację z pracy w tej komisji i po uzgodnieniu z członkami klubu oświadczam, że radni klubu PSPP nie będą ubiegać się o członkostwo w tej komisji dopóki nie zostaną zmienione jej zasady funkcjonowania. Przypomnijmy, że dla czystości sprawy na przykład w sejmiku województwa podkarpackiego przewodniczącym komisji rewizyjnej jest przedstawiciel opozycji i to jest uświęcone, że pewne sprawy powinny być rozstrzygane, a nie powtarzam, przegłosowywane.

Radny Krzysztof Buba -  prosił bym o jakąś informację: Co z Panią Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych, bo nadal nie wiadomo? Pan Starosta tutaj udzielił trochę informacji na temat I Liceum. Nic nie wiemy, rok szkolny tak jak tu Pan Radny Przetacznik mówił, się zbliża jakąś informację w tym zakresie. Miałbym jeszcze pytanie do Pana Starosty Pankiewicza: o ile sobie przypominam była przygotowana i opracowywana dokumentacja związana z przebiegiem linii komunikacyjnych dla powiatowego związku opinia była o ile sobie przypominam dobrze ja tam prosiłem, że jak będzie: czy ona jest już gotowa? Jak jest gotowa to prosiłbym, żeby ją przekazać. Jakby Pan Starosta tutaj coś powiedział, czy jest gotowa, czy jeszcze nie?

Wicestarosta Stanisław Pankiewicz - nie bardzo rozumiem, bo nie wiem, czy dobrze zrozumiałem, że chodzi o przystanki na terenie Miasta Jasła?

 

Radny Krzysztof Buba -  nie o te przystanki, to co było zlecone przez związek komunikacyjny temu Panu do opracowania.

Wicestarosta Stanisław Pankiewicz -    jest podpisana umowa z ekspertem, który nam opracował ten wniosek o czym mówił Pan Starosta, został przyjęty prawidłowo opracowany wszystkie linie komunikacyjne zostały uwzględnione. Też  dopowiem, że MKS skorzysta z dopłat dlatego, że wyjazdy poza teren Miasta Jasła są uwzględnione jako jazdy po terenach wiejskich tam będą dopłaty no i nie zakończone jeszcze zostały prace. W tej umowie również jest zawarte opracowanie wniosku na dopłaty na rok 2020 prawdopodobnie w październiku będą nabory także cały czas prace trwają. Tak powstały dokumenty na podstawie, których został złożony wniosek i przyjęty przez Wojewodę i została przyznana decyzja, gdzie mamy środki finansowe. Proszę wystąpić do związku.

Radny Franciszek Miśkowicz - z informacji przedstawionej przez Starostę wynika, że Zarząd nie zamierza powierzyć Pani Wierdak-Cyboroń funkcji dyrektora w związku z tym mam pytanie takie, bo można pewne rzeczy wnosić do prokuratury, ewentualnie korespondować
z kuratorium: Kto będzie ponosił konsekwencje prawne i finansowe w przypadku, gdy rozstrzygnięcia będą niekorzystne dla Zarządu Powiatowego? Zarząd podejmuje taką decyzję nie wykonuje przepisów.

Starosta Jasielski Adam Pawluś -  a poprzedni Zarząd jak zwalniał Różycką to wykonywał przepisy? Nie miał w ogóle nawet zgody kuratora.

Radny Janusz Przetacznik - kontynuując ten temat Panie Starosto zaniepokoiłem się Pana wypowiedzią dotyczącą konkursu i działań Zarządu Powiatu. Chciałbym abyśmy traktowali się poważnie. Sesja jest upubliczniana, czyli  w tym momencie nasi mieszkańcy, czyli osoby, które zechcą słuchają tych informacji i Pana wypowiedzi. Zadałem konkretne pytania nie otrzymałem odpowiedzi. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz na co sygnalizowałem m.in. w swoim zapytaniu. 7 czerwca 2019 roku Zarząd podjął uchwały zatwierdzające skład dwóch komisji: 65 i 66. To były dwie uchwały Zarządu. W związku z tym jeżeli Zarząd podjął uchwałę, zatwierdził komisję to skąd wątpliwości? Jeżeli ma Pan jakiekolwiek wątpliwości to trzeba było to podejmować na etapie powoływania  komisji konkursowej jeżeli skład komisji konkursowej przez Zarząd został powołany to kompetencje jasno określa ustawa prawo oświatowe i bardzo bym prosił nie powoływać się na nie sprawdzone przypadki tylko stosować się do przepisów prawa, bo nie stosowanie się rodzi powiedzmy różne skutki, czy może rodzić skutki, o których mówił Pan Radny Miśkowicz, a przypominam Panu Staroście, że właśnie podejmowanie niezgodnie z przepisami prawa uchwał przez Zarząd Powiatu skutkowało uchyleniem uchwały Zarządu w sprawie powierzenia obowiązków Panu dyrektorowi lekarzowi Michałowi Burbelce p. o dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. W dalszym ciągu czekam na naprawienie szkody, proszę być pewny, ja jestem cierpliwy. W jaki sposób członkowie Zarządu, którzy podejmowali tą decyzje i narazili szpital na dodatkowe koszty związane z wypłatą wynagrodzeń, nieprzysługujących lekarzowi Michałowi Burbelce zostaną wyrównane? Z uporem godnym lepszej sprawy poprosiłem Pan Starostę i Zarząd  w interpelacji i zapytaniach o podanie konkretnych kwot czekam teraz na decyzję i wreszcie to, że się Pan zachowa i członkowie Zarządu honorowo, jak nie to będę wiedział,  co dalej robić.

Radny Jan Urban -  rozumiem, że pewne normy i utarte schematy, które funkcjonują jeżeli chodzi o przestrzeganie prawa nie zawsze mają w tej jednostce samorządu terytorialnego zastosowanie. Dzisiaj mamy 26 sierpnia.  Zabrzmi pierwszy dzwonek w poniedziałek, a my dzisiaj nie mamy wyjaśnionej sprawy kto będzie kierował I Liceum, najstarszą placówką oświatową w naszym mieście? Tutaj publicznie padają różne dziwne pomówienia, używane są określone organy jako, że będzie doniesienie. Przeczytaliśmy w punkcie, gdzie było sprawozdanie z prac Zarządu, że Zarząd przyjął protokoły, gdzie wyraźnie w protokołach
z posiedzeń komisji było wskazanie, któż został typowany na dyrektora. Zarząd miał tylko wykonać czynność nazwijmy to materialno-techniczną i powierzenie obowiązków dyrektora szkoły, po raz kolejny okaże się, że taka norma prawna i ten przepis się nie przyjął. Nie bez kozery, koledzy tutaj pytali kto będzie ponosił konsekwencje finansowe jeżeli przyjdzie nam płacić odszkodowania. Bardzo ładnie Pan Starosta powiedział zgodnie z literą prawa. Tak tylko, że to wszystko wtedy obciąża budżet powiatu jasielskiego. Szanowni Państwo nie chce się tutaj bawić w jakaś wyrocznie, ale obawiam się, że my będziemy mieli jeszcze wiele takich spraw, które będziemy w sądach przegrywać. Tutaj kolega Radny Krzysztof Buba zadał pytanie co się dzieje ze sprawami w sądzie dotyczącymi projektu szpitala i z pracownią „Chrzanowscy Architekci” i czy tym podobne rzeczy? Nie można tak. Przecież dzisiaj mieliśmy parę przykładów takich, że zaklinało się rzeczywistość skoro było stwierdzone nie wypełnianie, nie wykonywanie uchwał Rady, przegłosowane zostało, że nic się nie stało. Na miłą biedę póki co jeszcze funkcjonujemy w państwie prawa i obowiązują nas określone normy i przepisy prawne. Z jednej strony mamy opinię radcy prawnego, do której się nie stosujemy i mamy kontr opinie z drugiej strony, powołujemy się na opinie tego samego radcy prawnego, brak zdecydowania, czyli co racja moja i mojsza w zależności od tego co Państwu odpowiada. Szkoła się zacznie 2-ego,  nie mamy dyrektora w liceum. Zgodnie z przepisami prawa do 31 sierpnia jest pani dyrektor. Tutaj Pan Starosta zapowiada, że nie będzie ona powołana na dyrektora, czyli łamanie prawa, przez Pana i Zarząd pod Pańskim kierownictwem.

 

Starosta Jasielski Adam Pawluś - to jest pomówienie.

Radny Jan Urban -  nic nie pomawiam ja stwierdzam, Pan powiedział, że zostało zgłoszone do służb określonych to możemy odtworzyć i my dzisiaj zadajemy pytanie: kto będzie kierował I Liceum?                                                                                                   

Starosta Jasielski Adam Pawluś - Zarząd podejmie stosowną uchwałę.

Radny Jan Urban -  Zarząd podejmie stosowną uchwałę, dobrze dalej nie wiemy, ale mówię my kierujemy się komunikatami, które były  podpisane przez Pana Starostę, czyli, że Zarząd zatwierdził protokoły z posiedzeń komisji konkursowych i tam są stosowne rozstrzygnięcia komisji konkursowej.

Starosta Jasielski Adam Pawluś - Zarząd dokonał kontroli i ona wykazała, szereg nieprawidłowości i te nieprawidłowości zostaną wszystkie ukazane, także nie będzie problemu z uzyskaniem tych informacji.

Radny Janusz Przetacznik - przed konkursem nie można było zrobić kontroli nie bardzo rozumiem Panie Starosto, co Pan kontrolował? Proszę nam powiedzieć. Jeżeli Pan powoływał komisję konkursowa to co Pan kontrolował?

Starosta Jasielski Adam Pawluś - kontrolowaliśmy chociażby wybór Rady Rodziców i tutaj mamy szereg nieprawidłowości, Rada Rodziców nie została wybrana w kilku oddziałach
w ogóle nie były wybrane trójki klasowe: kto za to odpowiada? Nie będziemy dyskutować tutaj, bo to nie jest miejsce do dyskusji.

Radny Janusz Przetacznik - a jakie Pan uważa, że jest miejsce do dyskusji jeżeli nie Rada Powiatu i Pan jest organem wykonawczym?

 

Starosta Jasielski Adam Pawluś -  to w odpowiednim czasie Rada otrzyma dokumenty i będzie się wypowiadać.

Radny Franciszek Miśkowicz - myślę, że Rada Powiatu jest jak najbardziej odpowiednim miejscem do tego typu dyskusji.

 Starosta Jasielski Adam Pawluś -  gdy zakończymy postępowanie.

Radny Franciszek Miśkowicz - Panie Starosto na to był miesiąc czasu. Natomiast dzisiaj nawet jeżeli były wątpliwości jest czas na podjęcie decyzji.

Starosta Jasielski Adam Pawluś -  ta decyzja będzie podjęta, jeżeli do mnie przyszli nauczyciele i mówili tak, że byli by uczestnikami Rady Pedagogicznej, ale Rada Pedagogiczna została zwołana bez porządku obrad, więc czy to było prawidłowe zwołanie, czy nie? Musi to ustalić po prostu odpowiedni organ na dzień dzisiejszy Pani dyrektor nam nie udostępniła oryginałów dokumentów, jeżeli ona zasłania się RODO i nie udostępnia dokumentów, więc czekamy na to.

Radny Janusz Przetacznik - Panie Starosto w tym kraju RODO zasłaniają  się w wielu innych sprawach o wiele ważniejszych. Ja przypominam Panu, mam nadzieję, że jest Pan uważnym obserwatorem sceny politycznej, przestańmy w tym momencie demonizować pewne rzeczy. Zatwierdził Zarząd Powiatu komisje konkursową powołaną zgodnie z ustawą, przyjął protokół przepraszam jakie uchybienia? To gdzie były Pana służby, kiedy przyszły i zostały zgłoszone kandydatury Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców o to pytał Pan Radny Buba przepraszam bardzo, gdzie były Pana służby wcześniej ?

Starosta Jasielski Adam Pawluś -  należy stosować prawo.

Radny Janusz Przetacznik - niech Pan stosuje na miły Bóg.

Radny Krzysztof Buba -  przeglądałem dosyć uważnie wyciągi z protokołów zarządu, ale tam nie widziałem, żeby Pan powołał jakąś komisje do sprawdzenia tego, Zarząd podejmował w tej sprawie jakieś decyzje, kontrole zlecał, czy Pan to jednoosobowi zlecał?

Starosta Jasielski Adam Pawluś -  to jest kompetencja Starosty.

Radny Krzysztof Buba -   a co z Zespołem Szkół Budowlanych, bo nie mamy żadnej informacji co tam się dzieje?      

Starosta Jasielski Adam Pawluś - sytuacja jest podobna, jutro będzie powołanie dyrektora powierzenie obowiązków, jutro się dowiecie.

Radny Janusz Przetacznik - jak Pan to opublikuje? Skoro uchwały Zarządu nie są publikowane, chciałbym to wiedzieć, czy Pan nam na maile to wyśle?

Starosta Jasielski Adam Pawluś - jeżeli się nie wycofa Pani dyrektor, to będzie Pani dyrektor Anna Dyrek.     

Ad.14. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch, wobec wyczerpania porządku obrad zamknął obrady XV Sesji Rady Powiatu w Jaśle o godzinie 14:28.

Wykaz imiennych głosowań stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Protokolant

Marzena Trębacz

Protokół XV/2019

z XV Sesji Rady Powiatu w Jaśle

odbytej w dniu 26 sierpnia 2019 roku o godz. 8.30

 

Ad. 1. Otwarcie Sesji.

Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch.

Powitał przybyłych Radnych Rady Powiatu w Jaśle, Zarząd Powiatu, Kierowników, Naczelników, Dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu Jasielskiego.

Ad. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

Przewodniczący poinformował, że zgodnie z listą obecności w obradach uczestniczy
23 radnych, w związku z tym Rada może podejmować prawomocne uchwały.

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

Przewodniczący stwierdził, że Radni otrzymali protokół w wersji elektronicznej oraz był do wglądu w Biurze Rady Powiatu. Nie wpłynęły uwagi do treści protokołu.

Przewodniczący poddał pod głosowanie zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.

Protokół XIV/2019 z XIV Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 12 lipca 2019 roku.

W głosowaniu brało udział 22 Radnych.

- za przyjęciem protokołu głosowało 20 Radnych.

- wstrzymało się 2 Radny.

Protokół został przyjęty.

Ad. 4. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.

Przewodniczący przedstawił wniosek Zarządu Powiatu w Jaśle pod przewodnictwem Pana Starosty Adama Pawlusia, o zmianę porządku obrad:

Zarząd Powiatu w Jaśle zwraca się z wnioskiem  o zmianę porządku obrad XV Sesji Rady Powiatu w Jaśle, w dniu 26 sierpnia 2019 roku, poprzez dodanie w pkt. 6 podpunktów: c), d), e), f), g), h), i), które otrzymują brzmienie:

„c) przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

 1. d) udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizacje zadania publicznego.
 2. e) wyrażenia zgody na zaciągnięcie na 2020 rok zobowiązań finansowych na udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.
 3. f) wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Jasielski w drodze darowizny nieruchomości położonych w miejscowości Cieklin.
 4. g) rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu w Jaśle i Starosty Jasielskiego.
 5. h) pozbawienia dróg Nr 1852R Jasło ulica Szajnochy, Nr 1857 R Jasło ulica Jagiełły, Nr 1858R, Jasło ulica Kraszewskiego, Nr 1856R Jasło ulica Szopena w kategorii dróg powiatowych.
 6. i) zaliczenia do kategorii dróg powiatowych ulicy Żniwnej, ulicy Towarowej, ulicy Hankówka”.

Pozostałe podpunkty w pkt. 6 porządku obrad zmieniają odpowiednio swoją numerację.

Przewodniczący poddał pod głosowanie zmianę porządku obrad XV Sesji Rady Powiatu:

Wniosek o zmianę porządku obrad polegającą na dodaniu w punkcie 6 podpunktu c.

W głosowaniu brało udział 20 Radnych.

- za przyjęciem zmian głosowało 19 Radnych.

- wstrzymał się 1 Radny.

- nie głosowało 3 Radnych.

Podpunkt c został wprowadzony.

Wniosek o zmianę porządku obrad polegającą na dodaniu w punkcie 6 podpunktu d.

W głosowaniu brało udział 20 Radnych.

- za przyjęciem zmian głosowało 19 Radnych.

- wstrzymał się 1 Radny.

- nie głosowało 3 Radnych.

Podpunkt d został wprowadzony.

Wniosek o zmianę porządku obrad polegającą na dodaniu w punkcie 6 podpunktu e.

W głosowaniu brało udział 23 Radnych.

- za przyjęciem zmian głosowało 20 Radnych.

- przeciw głosowało 2 Radnych.

- wstrzymał się 1 Radny.

Podpunkt e został wprowadzony.

Wniosek o zmianę porządku obrad polegającą na dodaniu w punkcie 6 podpunktu f.

W głosowaniu brało udział 23 Radnych.

- za przyjęciem zmian głosowało 14 Radnych.

- przeciw głosowało 8 Radnych.

- wstrzymał się 1 Radny.

Podpunkt f został wprowadzony.

Wniosek o zmianę porządku obrad polegającą na dodaniu w punkcie 6 podpunktu g.

W głosowaniu brało udział 23 Radnych.

- za przyjęciem zmian głosowało 17 Radnych.

- przeciw głosowało 4 Radnych.

- wstrzymało się 2 Radnych.

Podpunkt g został wprowadzony.

Głosowanie nad wprowadzeniem punktu h do porządku obrad. Pozbawienia dróg Nr 1852R kategorii dróg powiatowych.

W głosowaniu brało udział 23 Radnych.

- za przyjęciem zmian głosowało 20 Radnych.

- przeciw głosowało 3 Radnych.

Podpunkt h został wprowadzony.

Głosowanie nad wprowadzeniem punktu i do porządku obrad. Zaliczenia do kategorii dróg powiatowych.

W głosowaniu brało udział 23 Radnych.

- za przyjęciem zmian głosowało 20 Radnych.

- przeciw głosowało 3 Radnych.

Podpunkt i został wprowadzony.

Porządek obrad został uchwalony.

Zmieniony porządek obrad:

1.Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.
5. Wybór Komisji Wnioskowej.
6. Podjęcie uchwał w sprawie: 

 1. zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2019 r. (Druk Nr 100).
 2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016 – 2027. (Druk Nr 101).
 3. przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
 4. udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.
 5. wyrażenia zgody na zaciągnięcie na 2020 rok zobowiązań finansowych na udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.
 6. wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Jasielski w drodze darowizny nieruchomości położonych w miejscowości Cieklin.
 7. rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu w Jaśle i Starosty Jasielskiego,
 8. pozbawienia dróg Nr 1852R Jasło – ul. Szajnochy, Nr 1857R Jasło – ul. Jagiełły, Nr 1858R Jasło – ul. Kraszewskiego, Nr 1856R Jasło – ul. Szopena kategorii dróg powiatowych,
 1. zaliczenia do kategorii dróg powiatowych ulicy Żniwnej, ulicy Towarowej, ulicy Hankówka
 2. wyrażenia zgody na zaciągnięcie na lata 2020-2021 zobowiązania na pokrycie kosztów związanych z zakupem energii elektrycznej dla Starostwa Powiatowego w Jaśle oraz dla jednostek organizacyjnych Powiatu Jasielskiego. (Druk Nr 102).
 3. wyrażenia zgody na zaciągnięcie na 2020 rok zobowiązania na pokrycie kosztów związanych z zakupem gazu dla Starostwa Powiatowego w Jaśle oraz dla jednostek organizacyjnych Powiatu Jasielskiego. (Druk Nr 103).
 4. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na lata 2020-2022 na pokrycie kosztów usług telefonicznych oraz faksowych w systemie telefonii stacjonarnej dla Starostwa Powiatowego w Jaśle oraz dla jednostek organizacyjnych Powiatu Jasielskiego. (Druk Nr 104).
 5. ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych prowadzonych przez Powiat Jasielski. (Druk Nr 105).
 6. ustalenia odpłatności za zakwaterowanie wychowanków w Bursie Międzyszkolnej w Zespole Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle. (Druk Nr 106).
 7. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Jasielski oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów. (Druk Nr 107).
 8. określenia zasad przyznawania stypendium studentom kształcącym się w szkole wyższej na kierunku lekarskim. (Druk Nr 108).
 1. oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. (Druk Nr 109).
 2. oceny działalności Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.(Druk Nr 110).
 1. Informacja Zarządu Powiatu z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2019  r. (Druk Nr 111).
 2. Informacja o naborze do klas pierwszych na rok szkolny 2019/2020 według stanu na 09 sierpnia 2019 r. (Druk Nr 112).
 3. Rozpatrzenie informacji Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na obszarze powiatu jasielskiego w 2018 r. (Druk Nr 113).
 4. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje.
 6. Wnioski i zapytania radnych.
 7. Sprawy różne.
 8. Zamknięcie obrad.

Ad. 5. Wybór Komisji Wnioskowej.

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Anna Nigborowicz zgłosiła do Komisji Wnioskowej

radnych: Magdalena Stasiowska, Sławomir Madejczyk, Stanisław Święch.

Zgłoszeni Radni wyrazili zgodę na pracę w Komisji Wnioskowej.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad wyborem członków Komisji Wnioskowej.

W głosowaniu brało udział 23 Radnych.

- za wyborem zaproponowanego składu Komisji Wnioskowej głosowało 23 Radnych.

Komisja została wybrana jednogłośnie.

Ad. 6. Podjęcie uchwał w sprawie:

Ad. 6a. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2019 rok. (Druk Nr 100).

Przewodniczący Robert Snoch poprosił Panią Teresę Połeć Skarbnik Powiatu o wprowadzenie.

Głos zabrała Skarbnik Powiatu Jasielskiego Teresa Połeć, która omówiła projekt uchwały Rady Powiatu w Jaśle w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2019 rok.

Przewodniczący, poprosił o opinie Komisje Stałe.

Przewodniczący Komisji Finansowo - Budżetowej – Jan Czajka - Komisja w przedmiotowej sprawie  wydała jednogłośnie pozytywną opinię.  

Przewodniczący Komisji Społecznej - Stanisław Święch - Komisja wydała pozytywną opinię.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu - Sławomir Madejczyk - Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

Przewodnicząca Komisji Edukacji - Irena Baciak - Komisja wydała  pozytywną opinię.

Przewodniczący otworzył dyskusję.

Radni nie zabierali głosu w dyskusji, więc Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania w sprawie podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2019 rok.

W głosowaniu brało udział 23 Radnych.

- za przyjęciem uchwały głosowało 23 Radnych.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad. 6b. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016 – 2027.  (Druk Nr 101).

Przewodniczący poprosił Panią Teresę Połeć Skarbnik Powiatu o przedstawienie.

Głos zabrała Skarbnik Powiatu Jasielskiego Teresa Połeć, która omówiła projekt uchwały Rady Powiatu w Jaśle w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego
na lata 2016 — 2027.

Następnie Przewodniczący poprosił o opinie Komisje Stałe.

Przewodniczący Komisji Finansowo - Budżetowej – Jan Czajka - opinia Komisji jest jednogłośnie pozytywna.

Przewodniczący Komisji Społecznej - Stanisław Święch - Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu - Sławomir Madejczyk - Komisja wydała  pozytywną opinię.

Przewodnicząca Komisji Edukacji - Irena Baciak - Komisja wydała  pozytywną opinię.

Przewodniczący otworzył dyskusję.

Radni nie zabierali głosu, więc Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016 – 2027. 

W głosowaniu brało udział  22 Radnych.

- za przyjęciem głosowało 22 Radnych.

- nie głosował 1 Radny.

Uchwała została podjęta.

Ad. 6c. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Przewodniczący poprosił Pana Adama Pawlusia Starostę Jasielskiego o wprowadzenie.

Starosta Jasielski Adam Pawluś – dzisiaj upływa termin składania  wniosków do drugiego już w tym roku naboru z Funduszu Dróg Samorządowych. W bardzo krótkim czasie przygotowaliśmy trzy propozycje, jeżeli chodzi o rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej Kąty – Desznica - Świątkowa Wielka - Świątkowa Mała, to mamy gotowy projekt na most
w miejscowości Desznica i odcinek drogi około 450 m.

Drugi wniosek dotyczy rozbudowy drogi powiatowej 1828 Siepietnica – Święcany - Lisów
tj. około 700 m, droga jest niezwykle potrzebna jeżeli przystąpimy, a zdecydowaliśmy o tym, że przygotowujemy projekt na drogę Siepietnica – Święcany, to ta droga będzie musiałaby być  na pewnym etapie zamknięta, więc wykonanie tej drogi i tego jej odcinka jest konieczne to jest tzw. „droga na przechody”. Ona jest w tej chwili bardzo wąska, więc doprowadzimy ją do zgodności z warunkami technicznymi jakie obowiązują na drogach powiatowych.

Trzecie zadanie dotyczy drogi 1878 Dobrynia - Zawadka Osiecka – Załęże i drugiego ciągu
w tym samym ciągu drogowym 1881 Dębowiec - Załęże – Osiek Jasielski. Poprzednio zgłaszaliśmy tę drogę do naboru w Funduszu Dróg Samorządowych, niestety ta droga nie spełniła wymogów technicznych, dlatego postanowiliśmy zrealizować nawierzchnię tej drogi, poprzez remont, czyli nie będziemy jej, poszerzać do 6 m, ale do 5,5 m. Ta droga nie jest może tak bardzo uczęszczana jednak w tej chwili jest duże natężenie ruchu z uwagi na zamknięcie przejazdu w związku z budową mostu na drodze 993 Gorlice – Dukla w miejscowości Pielgrzymka na rzece Kłopotnica i gdybyśmy nie zabezpieczyli tej drogi to ta droga żwirowa uległaby dalszej degradacji, więc wydaje się bardzo pilnym wykonanie nawierzchni asfaltowej i proponujemy w ciągu tej drogi 200 m odcinek przed kościołem w Zawadce Osieckiej, natomiast pozostanie jeszcze około niecałe 0.5  km od Markuszki do Zawadki, które jest takim wąskim gardłem i będziemy przygotowywać projekt, żeby ten dojazd do Zawadki był szerszy, ale na dzień dzisiejszy nie jesteśmy przygotowani, dlatego proponujemy remont drogi od mostu na Markuszce do miejscowości Osiek Jasielski. Łączna wartość wniosku to 6 842.647,58 zł., wkład własny 40%  tj. 2 737.060,58 zł., i dofinansowanie, o które się ubiegamy tj. 4 105.587,00 zł. Ja tylko celem uzupełnienia dodam, że z pierwszego naboru przetargi okazały się dla nas bardzo korzystne uzyskaliśmy duże oszczędności i mam nadzieję, że również przy tym wniosku przy tych zadaniach takie oszczędności będą.                     

Przewodniczący otworzył dyskusję.

Radny Janusz Przetacznik -  tak jak Pan Starosta wspomniał, dzisiaj mija druga edycja, czy drugi nabór na zadania drogowe finansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Pewnie było by dobrze, cieszylibyśmy się bardzo jako Rada, gdybyśmy po pierwsze najpierw znali efekty, nie wyniki przetargu, tylko efekty pierwszego naboru. Powinny obowiązywać dobre zwyczaje, że jeżeli w pierwszej edycji mamy określone drogi i uznaliśmy je jako priorytetowe i najważniejsze, bo tak formułowaliśmy naszą „listę życzeń”, czy ewentualnie próśb to brak informacji i wprowadzanie kolejnych nowych zadań, wprowadza pewien chaos w zakresie działalności inwestycyjnej. Tutaj wielokrotnie na tej sali mówiłem i zwracałem na to uwagę, że powinniśmy być konsekwentni. Przygotować pewne zadania i je konsekwentnie realizować w miarę posiadanych środków, bądź w tym momencie środków uzyskiwanych      z różnych źródeł, różnej pomocy. Dziwi mnie, że wychodzimy z tematem nie znając efektów pierwszego naboru, czy generalnie kwestii związanych z tym o czym Pan Starosta był łaskaw powiedzieć w swoim expose w zakresie strategii rozbudowy i odbudowy, czy modernizacji powiatowych dróg lokalnych. Zwracam na to uwagę, że to było Pana przesłanie na tę kadencję, że będziemy na ten temat rozmawiać, będziemy mówić i konsekwentnie realizować nasze zamierzenia inwestycyjne. Teraz do konkretnych zadań, ponieważ mam nadzieję, że jeszcze w dyskusji otrzymam od Pana Starosty odpowiedź, jakie efekty mamy z pierwszego naboru?  I dlaczego w takim razie te zadania, które nie znalazły uznania w oczach szacownej komisji, nie zostały powtórzone, bo coś musiało być istotnego, że umieściliśmy je w pierwszym naborze. W związku z tym konsekwentnie powinniśmy te wnioski powtarzać. Moje pytanie dotyczy pierwszego zadania, co do następnych dwóch nie będę zabierał głosu. Pierwsza droga, czy inwestycja dotyczy Kątów-Desznicy-Świątkowej.  Jeżeli popatrzycie Państwo na kilometraż, jeżeli ktoś zna tę drogę, a pewnie większość z Radnych zna, bo miała okazje być lub bywała na tej drodze, jeżeli chodzi o mostek na rzece ja już dziękowałem Pani Dyrektor i gratulowałem, że bardzo sprawnie ten mostek został przywrócony do stanu używalności technicznej, pewnie ekspertyza techniczna jest taka, że nadaje się do remontu i dobrze. Natomiast trzeba popatrzeć na tę drogę i ten mostek co on obsługuje, a więc po drugiej stronie w kierunku Świątkowej mamy 4 gospodarstwa, słownie 4, które są obsługiwane przez tę drogę powiatową. Co proponujemy w ramach tego zadania? Proponujemy remont mostu, który jak powiedziałem, według mojej oceny technicznej, powinien dobrze służyć jeszcze mieszkańcom tych 4 gospodarstw, mamy tam już wykonaną nawierzchnię asfaltową na długości 200 m i co proponujemy? Kolejne 400 m nawierzchni asfaltowej do granic, czyli do tablicy Magurski Park Narodowy. Żadne gospodarstwo przy tej drodze nie jest, więc zastanawiam się naprawdę mocno czemu ta inwestycja ma służyć. Jeżeli most znajduje jeszcze uzasadnienie, jeżeli mamy taką ekspertyzę techniczną, że dla bezpieczeństwa użytkowników. Jednak asfaltowanie drogi donikąd, czyli do granic Magurskiego Parku moim zdaniem mija się z celem. Jeżeli jeszcze popatrzymy na zwózkę drewna, która się odbywa i była i jest realizowana przez Magurski Park Narodowy, ustawione szlabany na wysokości tej drogi powiatowej powyżej zjazdu na Kotań to powoduje u mnie, że tak powiem refleksję i zastanowienie: Czy tak naprawdę z punktu widzenia interesów powiatu i dróg lokalnych nie mamy naprawdę innych potrzeb i akurat to zadanie mamy realizować ?

Radny Grzegorz Pers – odnośnie tej drogi, nie słyszałem całej wypowiedzi, natomiast chciałem się odnieść. Jest to jedna z niewielu dróg w powiecie, zaznaczam droga powiatowa, która jest żwirowa w fatalnym stanie. Ja bym nie twierdził, że jest jakaś nieważna, czy to jest droga gorszej kategorii, ponieważ Szanowni Państwo może nie wszyscy wiecie jest to jedna parafia, Desznica i Świątkowa Wielka i ci ludzie, którzy tam mieszkają tak naprawdę, żeby do swojej parafii dojechać musieliby pewnie jechać z 20 km i myślę, że to trochę wstyd, że ta droga jest w takim stanie i nie zgadzam się i proszę Państwa o poparcie tego wniosku.

Radny Jan Urban - ja tylko w jednej kwestii mianowicie, tutaj chciałbym pociągnąć ten wątek, o którym mówił kolega Radny Przetacznik mianowicie, jest drugi nabór jak Panowie oświadczyli, że dzisiaj mija termin składania wniosków i jest pewna konsekwencja działania tak mi się zawsze wydawało. Jeżeli w pierwszym rzucie mieliśmy przygotowane drogi, które były istotne, ważne, przedstawialiśmy i udokumentowaliśmy, że to są te drogi najważniejsze. Nie wszystkie się załapały do tego pierwszego rozdania. To proszę mi wytłumaczyć, dlaczego nie jesteśmy konsekwentni w tym uzasadnianiu, że te drogi, które wskazaliśmy są ważne
i jakby dalej aplikujemy w drugim rozdaniu. Rozumiem różne sytuacje, które się pojawiają, jeżeli mam nadzieję, że Zarząd posiada jakąś koncepcję remontów, rozbudowy dróg powiatowych to powinniśmy iść konsekwentnie w te rzeczy, bo załóżmy pierwsze cztery dostały się, dwie odpadły, to będzie drugi nabór, składamy te drogi. Mnie tylko chodzi o pewną taką jakby konsekwencje i podejście w sposób zorganizowany, systematyczny i ciągły w tych działaniach. Bo jakie przesłanki składał Zarząd w pierwszym naborze na określone drogi, one się nie załapały to one idą jakby na koniec kolejki, czy zupełnie wypadają. Ja myślę, że powinno się kompleksowo temat załatwiać, a tutaj pojawiają się nam raptem nowe zadania. To tylko taka moja uwaga, bo tutaj brak jest logiki i takiej ciągłości w postępowaniu, jak składam to jestem konsekwentny.  Jak w pierwszym naborze są on ważne to w drugim i trzecim będę podkreślał, że one są nadal ważne.                                                 

 

Starosta Jasielski Adam Pawluś – co do tej konsekwencji to jesteśmy konsekwentni, to już mówiłem, że po raz drugi składamy tą drogę Dobrynia - Zawadka Osiecka - Załęże, chcieliśmy ją wykonać w kategorii drogi Z, czyli 6 m niestety warunki na to nie pozwalają, musielibyśmy iść w ZRID i to by kosztowało sporo, więc przeszliśmy w inny system to jest remontowy. Zakładamy jezdnię na 5,5 m i mam nadzieję, że ta droga zostanie w tej chwili zakwalifikowana. Natomiast jeżeli chodzi o Nawsie Kołaczyckie to jest bardziej złożony problem, ponieważ ta droga była składana do dwóch naborów, czyli do „powodziówki” i Funduszu Dróg Samorządowych, składaliśmy jak gdyby dwutorowo dlatego, że obawialiśmy się, że z Funduszu Dróg Samorządowych możemy uzyskać dofinasowanie na całość zadania natomiast w ramach likwidacji skutków klęsk żywiołowych, tylko na remont, czy przywrócenie nawierzchni, a na Nawsiu Kołaczyckim niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania tej drogi jest wykonanie kanalizacji deszczowej i taka jest już wykonana. Pojawiły się też inne problemy, bo okazuje się, że nasze rowy przydrożne pełnią również funkcję melioracyjną, czyli odprowadzają wody opadowe i my to musimy niestety tolerować, bo naszym zadaniem jest służyć społeczeństwu i właśnie to robimy, więc jest szansa, że  uzyskamy dofinansowanie na nawierzchnię właśnie ze środków na likwidację skutków klęsk żywiołowych  na tę drogę w Nawsiu Kołaczyckim, natomiast kanalizację deszczową sfinansujemy w układzie 50/50 wspólnie z Gminą Kołaczyce i tu mamy stosowne dokumenty w tym zakresie przygotowane. Krótko odpowiem jeszcze co do drogi Desznica - Świątkowa Wielka - Świątkowa Mała: wykonanie tego odcinka na przełęcz Kolanin pozwoli na w miarę przyzwoity przejazd do Kotanii i równocześnie skróci tę drogę z Desznicy do Świątkowej Wielkiej, czy do Świątkowej Małej, bo to co mówił Starosta Grzegorz Pers jest konieczne chociażby na funkcjonowanie tej parafii i dla funkcjonowania mieszkańców. To nie prawdą jest, że tylko 4 budynki mieszkalne tam są, bo mieszkańcy Kotanii również będą korzystać z tej drogi, to będzie dla nich duży skrót. Kiedyś w przeszłości ta droga była planowana jako główna droga do granicy i stało się inaczej, że przebieg drogi wojewódzkiej jest przez Hałbów jest znacznie wyżej położony i trudniej dostępny zwłaszcza zimą, natomiast przełęcz Kolanin nie potrafię w tej chwili dokładnie określić cyfrowo, ale ktokolwiek jechał tamtędy to porówna sobie, że jest o wiele niżej i jest łatwiejszy dostęp, a gdy ta droga zostanie wyremontowana to ten przejazd stanie się o wiele bardziej łatwy i z uwagi, że już wiele dróg tutaj w centrum powiatu jasielskiego uległo poprawie trzeba również pomyśleć o tej południowej części powiatu jasielskiego.

Radny Franciszek Miśkowicz- czy jest planowana dalsza realizacja tej drogi? Bo wiadomo, że tam do przełęczy Kolanin to będzie w miarę przyzwoita i ona była jeżeli chodzi o stan nawierzchni zniszczona, ale przez las to jest ona w ogóle fatalna.

 

Starosta Jasielski Adam Pawluś – odpowiadając mam nadzieję, że tak się stanie, ta droga jest zgłoszona do likwidacji skutków klęsk żywiołowych, ale tam są dwie natury: siedliskowa
i ptasia, więc wyjdzie podobny problem. Trzeba będzie na remont również przygotować podobny raport na oddziaływanie na te dwie natury. Mam nadzieję, że się uda to zrealizować dlatego, że mieszkańcy Świątkowej Wielkiej ciągle jeszcze gospodarują na tych trudnych terenach i uważam, że należy ich wesprzeć. Po wielu latach kończymy realizacje osuwiska w Świątkowej Wielkiej na tej samej drodze tylko już w samej wiosce Świątkowa Wielka, więc nie będzie zagrożenia do zablokowania przejazdu na tej drodze. To jest wielkie zdania podobnie jak przy tej drodze Krempna - Żydowskie - Grab, gdzie uzyskaliśmy środki z ministerstwa spraw wewnętrznych, a przetarg na remont wyszedł bardzo korzystnie. Mam nadzieję, że zostanie podpisana umowa i zostanie zrealizowany remont tej drogi jeszcze w tym roku.      

 

Radny Janusz Przetacznik -  wracając do tej drogi, o której już tyle mówiliśmy. Chciałby zwrócić uwagę na następujące fakty dotyczące tego, że na komisji zadałem pytanie, szukałem nawet na mapach dokąd będzie zmierzał ten drugi etap, bo pierwszy etap wyremontowaliśmy mostek i daliśmy nową nawierzchnię asfaltową na odcinku około 200 m za mostkiem, czyli zjazd z tej drogi Desznica – Jaworze. Specjalnie pojechałem wczoraj tą drogą jedną i drugą, czyli od przełęczy Kolanin do Kotanii, jak również do przełęczy Kolanin do Świątkowej. Powiedziałem wyraźnie o tych zaporach, które ustawił Powiatowy Zarząd Dróg. Na komisji dowiedziałem się, że będziemy realizować tylko i wyłącznie odcinek asfaltowy do granic Magurskiego Parku Narodowego tj. od ostatniej wykonanej nawierzchni asfaltowej około 100 m, 150 maksymalnie do granic po prawej stronie jest ten znak ustawiony, a do przełęczy Kolanin faktycznie ten metraż może się zgadzać, że jest to około 400 m i tutaj chciałbym powiedzieć, że z tej drogi nie będą korzystać tylko mieszkańcy Kotanii, bo ja powiedziałem wyraźnie, że przy tej drodze znajduje się 4 gospodarstwa, dosłownie trzy domy są, czwarty jest w realizacji. Natomiast z tej drogi korzystają wszyscy, którzy chcą jechać i znają tę drogę. Tak jak powiedziałem m.in. jako mieszkaniec Miasta Jasła korzystam z tych dwóch dróg omijając np. przejazd przez Krempną. Panie Starosto naprawdę, że tak powiem z punktu widzenia logiki realizacji tych dróg to o czym wspominał również Pan Radny Franciszek Miśkowicz o wiele niższym nakładem byłoby utrzymanie tej drogi, która przechodzi w całości przez Magurski Park Narodowy, bo trzeba to sobie jasno powiedzieć, że przechodzi, przez tereny lesiste. Utrzymać ją w kategoriach drogi żwirowej, ale z dobrym odwodnieniem, bo problemem tych dróg było to, że użytkownik, tak naprawdę Państwowe Lasy, które miały i korzystały z tych dróg powiatowych przy wyrębie lasu po prostu tą drogę zniszczyły. Były o tzw. dukty leśne z nakładkami asfaltowymi, niestety z uwagi na zimę, wody opadowe,  brak odwodnienia po prostu mamy taką, a nie inną nawierzchnię. O wiele niższe nakłady mogłyby tą drogę udrożnić od przełęczy Kolanin, aż do Świątkowej. Sprzęt drogowy by sobie poradził za niewielkie  pieniądze i utrzymywalibyśmy te dwie drogi chociażby jako szlak rowerowy, czy pieszy. Warto tam się przejechać, gdzie jak powiedziałem, w dniu wczorajszym odbyłem tę trasę pewnie w odróżnieniu od  innych radnych, którzy może akurat jeszcze tamtędy nie jechali. W związku z tym mam naprawdę poważne wątpliwości jeżeli most jest  gotowy i projekt techniczny tak, to oczywiście powinniśmy to zrealizować. Natomiast tylko i wyłącznie robienie nakładki asfaltowej co powtarzam, o parametrach drogi powiatowej do przełęczy Kolanin przez las uważam w tym momencie za zbytek. Jeżelibyśmy mieli dużo środków finansowych i to byłaby naprawdę ostatnia droga byłbym jej zwolennikiem i obiema rękami bym się podpisał pod takim zdaniem. Ułatwia to wszystkim amatorom grzybobrania, czy pieszych i rowerowych wycieczek przez Magurski Park Narodowy, bo mamy się, czym pochwalić, natomiast z punktu widzenia obsługi, czy uaktywniania tych terenów pod względem gospodarczym uważam, że to jest błędne. Natomiast to, że sobie robimy skróty, że jest to jedna parafia Świątkowa- Kotań nie przekonuje mnie.                            

 

Więcej głosów w dyskusji nie było, więc Przewodniczący zamknął dyskusję oraz zarządził głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

W głosowaniu brało udział 22 Radnych.

- za podjęciem uchwały głosowało 16 Radnych.

- przeciw głosowało 3 Radnych.

- wstrzymało się 3 Radnych.

- nie głosował 1 Radny.

Uchwała została podjęta.

Ad. 6d. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizacje zadania publicznego.

Przewodniczący poprosił Panią Teresę Połeć Skarbnik Powiatu o wprowadzenie.

 

Teresa Połeć Skarbnik Powiatu Jasielskiego - ponieważ Regionalna Izba Obrachunkowa wszczęła postępowanie w sprawie uchwały podjętej na poprzedniej sesji, zaciągnięcia zobowiązania na udzielenie pomocy finansowej stwierdziła jej nieważność, ponieważ uznała, że najpierw powinna być podjęta uchwała o udzieleniu pomocy na rok 2020 w związku z tym Zarząd taką uchwałę Państwu przedłożył i również przedłożył drugą jako kolejną uchwałę
o zaciągnięciu zobowiązań na udzieleniu tej pomocy w celu ewentualnego podpisania umowy z Województwem Podkarpackim.

Przewodniczący otworzył dyskusję.

 

Radny Janusz Przetacznik -  mamy do czynienia z kolejnymi uchwałami, czy może tymi samymi dotyczącymi udzielenia pomocy przy realizacji celu publicznego drogi 992. Wysoka Rada podjęła decyzję w tej sprawie co do tego nie ulga wątpliwości i tak zresztą zabierałem głos na komisji rozwoju rekomendując, czy wnioskując o przyjęcie tego projektu z uwagi na to, że konsekwentnie wyrażamy zgodę i chcemy aby ten cel publiczny został zrealizowany zwracając uwagę m.in. na to, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej wcześniej przyjętej nic się w tej materii nie zmienia, ponieważ te nasze zobowiązania, czy te nasze deklaracje zostały przyjęte. Natomiast zwracam uwagę na zupełnie inną rzecz, mam nadzieję, że wszyscy radni przeczytali protokół z ostatniej sesji, bo może niektórych pamięć zawodzi w zakresie właśnie tej uchwały, którą Regionalna Izba Obrachunkowa uchyliła. Zwracałem uwagę Wysokiej Radzie, Panu Staroście, Pani Skarbnik, że tak naprawdę kwestie związane z pomocą, a przede wszystkim z osiągnięciem określonego celu publicznego, powinna regulować umowa.
Co się okazało, że jednak Pan Radny Przetacznik miał rację, czyli powinniśmy najpierw podejmować pewne kwestie związane z zawarciem umowy, określeniem celu publicznego i tak się też stało. Regionalna Izba Obrachunkowa, podzieliła ten pogląd, że nie możemy w tym momencie mówić o pomocy finansowej bez określenia, czy przyzwolenia na to, że będziemy to realizować. Zwracam Państwu na to uwagę, że o tym rozmawialiśmy na ostatniej sesji. Pytałem o umowę z Województwem, co będzie tego efektem? I Pani Skarbnik odpowiadając powiedziała, że tylko i wyłącznie umowę zawiera się na dany rok budżetowy, więc nie będzie żadnej umowy. Okazuje się, że jednak będzie umowa, bo w projekcie uchwały mamy wyraźnie, że warunki szczegółowe realizacji tego zadania zostaną określone w umowie i moje pytanie jest następujące: Dlaczego, z uporem godnym lepszej sprawy, nie chcemy wsłuchiwać się w dyskusję, głosy radnych abyśmy pewne dokumenty otrzymywali, jasno określali? Pomagamy, ale chcemy widzieć „światełko w tunelu”, czyli efekt końcowy naszego zadania, czyli cel publiczny. Będę oczywiście głosował za obiema uchwałami „za”, bo konsekwentnie już wcześniej taką decyzję podjąłem. Natomiast zwracam uwagę abyśmy starali się wsłuchiwać i dyskutować naprawdę merytorycznie.   

Starosta Jasielski Adam Pawluś – Zarząd Województwa, czy konkretnie w tym przypadku Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich przeprowadził przetarg, ten pierwszy przetarg nie został rozstrzygnięty i zaszła konieczność ze strony Zarządu Województwa korygowania wniosku do wspólnego działania, ponieważ ta inwestycja jest finansowana,
czy współfinansowana ze środków transgranicznych Polska- Słowacja. Jest to wielka szansa dla naszego Miasta, dla naszego Województwa, że powstanie ten ciąg drogowy i pewne sprawy uległy wydłużeniu, ta inwestycja miała być zakończona w tym roku jej zakończenie nastąpi w przyszłym roku. Z tego co wiem, wśród nas jest kierownik, że plac budowy został przekazany, rozpoczęcie inwestycji już nastąpiło i samorząd Województwa zwrócił się do nas z prośbą, żeby przesunąć środki, które były planowane na 2019 rok, aby je przesunąć na 2020 rok, stąd są te zmiany i odpowiednia umowa zostanie przygotowana.                          

Więcej głosów w dyskusji nie było, więc Przewodniczący zamknął dyskusję oraz zarządził głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.

W głosowaniu brało udział 23 Radnych.

- za podjęciem uchwały głosowało 23 Radnych.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad. 6e. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie na 2020 rok zobowiązań finansowych na udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.

Przewodniczący otworzył dyskusję. Radni nie zabierali głosu w dyskusji.

Przewodniczący zamknął dyskusję oraz zarządził głosowanie nad podjęciem uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie na 2020 rok zobowiązań finansowych na udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.

W głosowaniu brało udział 21 Radnych.

- za podjęciem uchwały głosowało 21 Radnych.

- nie głosowało 2 Radnych.

Uchwała została podjęta.

Ad. 6f. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Jasielski
w drodze darowizny nieruchomości położonych  w miejscowości Cieklin.

Przewodniczący otworzył dyskusję.

 

Radny Jan Muzyka -  przypomnę, że w budżecie powiatu jasielskiego mamy zadanie strzelnica w powiecie. W związku z tym, że ksiądz Motyka z Cieklina, chce nam przekazać nieodpłatnie tereny pod taką strzelnicę, jest projekt tej uchwały. Przejmiemy, jeżeli zagłosujemy pozytywnie 1,16 ha o wartości mniej więcej 26 tys. zł., tu nie ma żadnych opłat jesteśmy zwolnieni z VAT-u w związku z tym ja proponuję aby pozytywnie zagłosować nad tą uchwałą.  

Radny Janusz Przetacznik -  wraca temat strzelnicy powiatowej, ale tym razem w innym obszarze, innym terenie. Będąc radnym już drugą kadencję dowiaduję się, że pierwotnie miała być strzelnica w Nowym Żmigrodzie, dużo było starań o strzelnicę w Trzcinicy, a teraz mamy nową propozycję. Ta sama strzelnica ląduje w Cieklinie. Jeżeli popatrzymy na mapkę ewidencyjną to bez jakiejkolwiek infrastruktury. Moje obawy, czy wątpliwości budzi nie tylko temat strzelnicy powiatowej, bo o tym już niejednokrotnie mówiłem, że budzi poważne obawy mając w tym momencie na terenie miasta Jasła profesjonalną strzelnicę wojskową, prowadzoną przez wydział specjalny teraz już część zakładu zbrojeniowego BUMAR-u w Gamracie, czyli dawny wydział specjalny. Mamy tam naprawdę profesjonalną strzelnicę, między innymi, od czasu do czasu, mieszkańcy miasta Jasła i okolic mieli okazje słyszeć wybuchy, czy przestrzeliwanie haubic armatnich, bo tam się to odbywało. Jeszcze jeżeli popatrzymy w historię naszego samorządu powiatowego bodajże, a chyba jeżeli mnie pamięć nie myli drugiego samorządu to przypomnijmy, że samorząd drugiej kadencji przekazał nieodpłatnie lub za niską wartość własne tereny LOK - owi na urządzenie tej strzelnicy. Warto by było wrócić i odszukać Panie Starosto uchwałę Rady Powiatu wyrażającą zgodę na przekazanie LOK - owi naszych terenów na urządzenie strzelnicy.  Zapytać co obdarowany z tym naszym gruntem, majątkiem zrobił? I zadać również pytanie: dlaczego my darując majątek powiatowy, publiczny nie pytamy, czy nie żądamy realizacji tego celu publicznego, na który Wysoka Rada wyraziła zgodę? Wracając do tej strzelnicy powiatowej, po raz kolejny, kłania się Panie Starosto jedna rzecz, prosimy o więcej informacji. Jakoś a wręcz zawsze i tej informacji nie otrzymujemy, po za tym, że ktoś tam nieodpłatnie przekazuje teren, gdzie będziemy musieli ponieść wysokie nakłady, aby tak naprawdę ten teren przygotować do tego, aby mogła tam być strzelnica, mając już tereny przygotowane. Podejrzewam, że pewnie lepsze w Trzcinicy, bo tamta lokalizacja była czy jest przyzwoita patrząc z punktu widzenia na ukształtowania i geologii tego terenu, którego jesteśmy właścicielem  Po za tym warto rozmawiać z BUMAR-em i sprawdzić, czy przy niskich nakładach i przy zawarciu stosownej umowy nie można by było korzystać ze strzelnicy wojskowej, nie sportowej, ale wojskowej będącej na stanie BUMAR-u.                      

 

Starosta Jasielski Adam Pawluś – to jest dobre pytanie i myślę, że na to pytanie odpowiemy. Dlaczego LOK nie wywiązał się z tego przyrzeczenia, co do wykonania strzelnicy w Trzcinicy, konkretnie w parku? Myślę, że ze względów społecznych jest to nieosiągalne, myśmy prowadzili rozmowy na terenach zespołu szkół, czy na terenach powiatu, ale już po stronie Przysieckiej. To również budzi ogromne emocje i sprzeciw społeczny, więc wchodzenie
w takie konflikty nie ma większego sensu. Ten teren, który jest w Cieklinie jest dość daleko oddalony od miejscowości Cieklin, położony jest w takiej dolinie na tle Cieklinki i wojskowi z 3 Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej z Dębicy sprawdzali ten teren i wyrazili pozytywną opinię. Wczoraj spotkałem się z dowódcą Wojsk Obrony Terytorialnej w Rzeszowie 3 Brygady z Panem Pułkownikiem Słotą i pytał mnie co z tą strzelnicą, bo na tej części południowo- zachodniej województwa podkarpackiego, ci żołnierze nie mają gdzie ćwiczyć i z jego strony był taki apel aby jak najszybciej tą strzelnicę zrealizować. Ja mu obiecałem, że dzisiaj sprawa się może rozstrzygnie w kierunku pozytywnym. Chcielibyśmy, żeby przede wszystkim nasze szkoły, które prowadzą klasy mundurowe miały, gdzie realizować swoje zajęcia, bo w tej chwili dojeżdżają do Gorlic, do innych odległych miejsc, a gdyby powstała taka strzelnica właśnie tam w Cieklinie, to zarówno szkoła z Trzcinicy, czy z Kołaczyc, czy Nowego Żmigrodu, będą miały łatwy dostęp i również ta 3 brygada będzie mogła prowadzić swoje zajęcia. Oni często korzystają z naszego powiatu, prowadzą ćwiczenia, czy na Foluszu w naszym lesie, czy na terenie Gminy Krempna, tych żołnierzy jest coraz więcej, więc musimy im stworzyć warunki. Wydaje się, że po stronie powiatu ryzyko jest niewielkie, ponieważ tereny otrzymujemy za darmo. Ksiądz Motyka miał taką koncepcję, żeby zrealizować obiekt sportowy, czyli taki tor dla łyżworolek i strzelnicę. My nie wzięliśmy na siebie tego ryzyka, bo nie wiemy, czy uzyskamy dofinansowanie na wykonanie takiego toru, on by kosztował na pewno z kilka milionów, może 2 może 3 miliony, natomiast jeżeli będzie nabór na strzelnicę to 80 % dofinansowania możemy uzyskać z MON-u i to nie przerasta naszych możliwości powiatowych, a młodzież i również wojsko obrony terytorialnej, będą miały możliwość korzystania z tej strzelnicy. Wydaje się na dzień dzisiejszy, bo takie konsultacje były z mieszkańcami Cieklina, że nie będzie protestów, to jest bardzo ważne, żebyśmy nie czynili czegoś co będzie budziło społeczny sprzeciw. Do mnie przychodzą mieszkańcy np. Nawsia Kołaczyckiego, bo ktoś tam wybudował, czy buduje strzelnicę i jest potężny protest, więc na to musimy zwracać uwagę i z tych względów lokalizacja w Trzcinicy, czy Przysiek, nie wchodzi w grę, a w Cieklinie mamy na dzień dzisiejszy społeczne przyzwolenie. Powtarzam jeszcze raz LOK-owi się przyjrzymy, dlaczego nie wywiązał się z tego zobowiązania? Również strzelnica w Nowym Żmigrodzie, po tych stajniach, to nie są warunki do zrealizowania takiej strzelnicy, która by odpowiadała ćwiczeniom niezbędnym dla WOT-u i dla tych klas mundurowych.

Radny Franciszek Miśkowicz-  ja chciałem dokładnie dopytać o tą lokalizację: Czy to nie jest bezpośrednio w sąsiedztwie cmentarza?

Radny Jan Muzyka -  jeszcze chciałem się odnieść do wypowiedzi Pana Janusza Przetacznika, myślę, że jeżeli by było tak łatwo skorzystać z tej strzelnicy na Gamracie, który jest zakładem zamkniętym, to wojsko już dawno by chyba z tego skorzystało. Nie znam tego tematu, czy ona jest rzeczywiście w takim stanie, że można z niej korzystać. Druga rzecz to zarzut, że jest to daleko itd., nie jest to daleko. Trudno jest wybudować strzelnicę w mieście, czy też na jakimś osiedlu, chociaż jest to teoretycznie możliwe, ale wiązałby się to z wielkimi kosztami. Tam konfiguracja terenu, bo ktoś mówił, że trzeba tam prowadzić prąd itd., w pobliżu przebiega linia niskiego napięcia można z niej skorzystać. Droga właśnie ta, o którą pyta Pan Franciszek Miśkowicz przebiega obok cmentarza, Wójt obiecał, że tę drogę wyremontuje do takich parametrów, które pozwolą swobodnie do tej strzelnicy dojechać i myślę, że stosunkowo niskimi nakładami właśnie w tym terenie, który i pochylenie ma i odpowiednie długości tam można uzyskać i można tanim kosztem tę strzelnicę wybudować.  

Radny Janusz Przetacznik -  nie mogę przyjąć takiej argumentacji, że bez sprawdzenia co powtarzam u źródła, czyli w BUMAR-ze o możliwości zorganizowania takiej strzelnicy właśnie w zakładzie zamkniętym, może akurat będą zachwyceni, że część tego majątku zostanie wydzielona, ktoś inny przejmie administrację. Tam jest urządzona profesjonalna strzelnica. Może warto w tym momencie podjąć rozmowy, bo może wojsko nie jest partnerem dla zakładów specjalnych, ale już samorząd powiatowy, miejski, czy wojewódzki już jest partnerem i warto najpierw sprawdzić, czy jest możliwe zorganizowanie na terenie Miasta Jasła tam, gdzie to już mamy, czyli nie musimy tych nakładów ponosić, tam cała infrastruktura tej strzelnicy jest zrealizowana.

Radny Jan Urban -  dyskutujemy znów o kolejnym wątku, który jakby  nie wpływa na poprawę i nie dotyczy całej  społeczności powiatowej. Strzelnica to grupa pasjonatów, tu się nie chcę rozwodzić nad rzeczonym tematem, ale powiem Państwu jedną rzecz. Padło hasło, że to jest w okolicach cmentarza i tutaj Pan Starosta zapewnił, że jest sprzyjająca atmosfera, ze strony społeczności Cieklina, ale jakoś sobie nie umiem wyobrazić, że na czas, kiedy kapłan będzie odprawiał egzekwie, prowadzący strzelanie wyda komendę przerwij ogień, czy będzie uzgadniał terminarz strzelań, ponieważ śmierć to jest akurat takim elementem i pogrzeb, że trudno go odpowiednio wcześniej zaplanować. Trudno mi sobie tutaj wyobrazić łomot strzelających kul, a tu rodzina i bliscy zgromadzeni przy cmentarzu to jest jeden wątek. Drugi to wbrew pozorom Szanowni Państwo wybudowanie strzelnicy, z której może korzystać wojsko nie jest to taka prosta sprawa, bo to są określone parametry w rozporządzeniu dotyczącym warunków jakimi powinny odpowiadać tego typu obiekty, z którego korzysta oczywiście wojsko jak Pan Starosta powoływał się na rozmowę z Panem Pułkownikiem Słotą szefem 3 brygady WOT-u. Istotnym elementem, o którym podejrzewam, że wszyscy zapomnieliście Państwo to są kwestie wymogów ochrony środowiska, ponieważ muszą być spełnione określone parametry związane z faktem, że jest tam  nagromadzenie ołowiu itp. Dla mnie umiejscowienie strzelnicy w okolicach cmentarza będzie co najmniej dziwne i niepoważne, bo mówię będą wcześniej, czy później tego typu sytuacje, że trzeba będzie przerywać strzelanie przy założeniu, że to powstanie. Koszt wybudowania takiej strzelnicy to są bardzo duże pieniądze nie wiem jak będzie z tym projektem MON- owskim, strzelnica w każdym powiecie, bo tam już były chyba trzy edycje z podejmowaniem środków przez samorządy i było różnie. Chcę powiedzieć jedną rzecz, że my bierzemy jakiś kawałek ziemi, hektar tutaj członek Zarządy Powiatu Jan Muzyka powiedział, że nie będzie żadnych opłat, na pewno będą jakieś opłaty, bo ktoś musi zapłacić za akt notarialny, płacić podatek za tę nieruchomość, więc bądźmy konkretni i nie mówmy, że nie będzie żadnych opłat. Wiem, że może być argument, jako że „darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby”, jest dobrodziej, który nam daruje ponad hektar ziemi z tym, że zwróćcie Państwo uwagę, że my również mamy w doskonałych miejscach swoje nieruchomości. Mamy 30, czy ileś hektarów nie pamiętam na Żmigrodzie, gdzie jest w oddaleniu na naszym gruncie, gdzie można by pomyśleć, bo co do inicjatywy to tutaj, jeżeli jest takie oczekiwanie określonej grupy społecznej to można by było coś takiego zrobić, więc ja się zastanawiam co Zarząd ma na celu, że akurat pcha obiekt, który nie jest przyjaznym, bo huk jest, jakby nie patrzeć nie będą tam strzelać z wiatrówek i to położenie w okolicach cmentarza. Tutaj prędzej, czy później dojdzie do jakiś konfliktów i nie ma zmiłuj się. Również jak popatrzyłem na załącznik graficzny do projektu rzeczonej uchwały to nie jest w jednym kawałku mamy jeden fragment duży potem mamy przerzutkę nie jest to po osi używając takiego określenia po drugiej stronie, więc wskazuję na zagrożenia, które będą towarzyszyły. Wiadomo, że tam planu zagospodarowania przestrzennego nie ma, więc musi być indywidualna decyzja o zabudowie. Jeżeli mamy zbudować oczywiście z pozyskaniem środków zewnętrznych, jak Pan Starosta tu deklaruje, strzelnicę to nie jest to taka prosta kwestia, jeżeli chodzi o spełnienie wymogów plus do tego całkiem duże pieniądze. Przejdę jeszcze do ostatniej rzeczy, jeżeli właścicielem tej strzelnicy będzie powiat to proszę Państwa to nie jest tak, że stoi sobie obiekt w polach i on nie ma zarządzającego będziemy mieli stałe koszty zarządzania tym obiektem, bo musi być ktoś kto to ma na stanie, to jest cała gama. I teraz zadaje pytanie: Komu to przekażemy? Kto będzie tym zarządzał? I czyje to będą koszty funkcjonowania? Bo tutaj Jan powołał się, że tam jest lina niskiego napięcia, więc muszą być jakieś niezbędne urządzenia związane z poborem prądu, więc to są koszty związane z płatnościami za prąd, dobrze by było mieć jakieś zaplecze sanitarne jeżeli tam ludzie na strzelanie przyjadą, więc to jest cała infrastruktura sanitarna, jeżeli ma być pewien standard to wszystko musi być, więc nie opowiadajmy, że nie będzie żadnych kosztów, bo będą związane z bieżącym utrzymaniem i administrowaniem. Już pomijam fakt, że będziemy musieli też wyłożyć własne duże środki na współudział. Dla mnie jeżeli Pan Starosta mówi, że muszą dojeżdżać do Gorlic to „między bogiem, a prawdą”, dojazd  z tych Gorlic między Cieklinem, a Gorlicami nie jest to, aż tak wielka odległość. Wiem, że argument Pana Starosty, który przekonał na pewno większość radnych sprawujących władzę, że ktoś nam daje, więc to bierzemy. To ja już dzisiaj uprzedzam o pewnych zagrożeniach i niebezpieczeństwach, które będą się wiązały z obciążeniem budżetu powiatu. Nie chciałbym, żeby po raz kolejny było to przykre słowo, „a nie mówiłem”. Tym bardziej, że tak jak mówię mamy swoje terytoria, które są oddalone od siebie, które jeżeli jest już takie parcie, które by spełniało wymogi, bo jest magiczny hektar jeszcze po przecinku, ale on nawet nie jest w osi. Dobrodziejstwo darczyńcy jest wielkie, ale czy my naprawdę nie mamy swoich terenów, żeby to pozyskiwać i to naprawdę nie wiem, czy są dokonane ekspertyzy, bo przecież będzie analiza hałasu i tych wszystkich rzeczy. Wyobraźcie sobie Państwo tutaj przyjeżdża rozkrzyczana gawiedź na zajęcia szkoleniowe, numer dwa strzelają, śmieją się, a w oddali odprawiane są egzekwie przy cmentarzu, więc  ja bym tu był ostrożny z tym stwierdzeniem Pana Starosty, który mówi, że nie będzie żadnych konfliktów ze społecznością lokalną, bo strzelnica rządzi się swoimi prawami na niej się strzela, to są wybuchy tam nie będzie elektroniczne strzelanie tylko normalne. Zastanówcie się Państwo, czy wy tam będziecie chcieli zrobić strzelnicę?  

Radny Jan Muzyka -  odpowiadając koledze Jankowi, ten argument, że to jest blisko cmentarza, że to będzie w jakiś sposób przeszkadzało, nie jest to tak blisko cmentarza w stosunku do niego jest to tak troszeczkę za góreczką, jakiegoś wielkiego hałasu myślę, że tam nie będzie. Żartem mówiąc to nie wiem, czy wszyscy oglądaliśmy „Pawlaków” i tam na cmentarzu były uroczystości, a tam bez przerwy latały samoloty i zakłócały. Pogrzeb będzie daj Boże jak najrzadziej na tym cmentarzu i nie wiem, czy się zdarzy w ogóle w historii ewentualnie tej strzelnicy, że będzie strzelanie wtedy kiedy będzie pogrzeb. Druga rzecz to, że tam nie jest w linii. Jest kilka działek rzeczywiście to nie jest prostokąt, czy kwadrat może zbyt ładnie to nie wygląda, ale te wszystkie działki, które byśmy ewentualnie przyjęli one przylegają do siebie i nie jest tak, że nie było jakiś przymiarek, czy jakiejś takiej wizji. Jest już zrobiony szkic tej strzelnicy i myślał nad tym nie jakiś tam zwykły inżynier tylko, człowiek, który już takie strzelnice projektował i w tym terenie może się ona zmieścić i nie będzie nikomu przeszkadzać. Naprawdę to jest chyba idealny teren i strzelanie nie w stronę cmentarza tylko drugą stronę, myślę, że to jest teren dobry do tego przedsięwzięcia.

Starosta Jasielski Adam Pawluś –  odpowiadając jeszcze Panu Radnemu Franciszkowi Miśkowiczowi to rzeczywiście to co Pan Radny Jan Muzyka powiedział te grunty są położone w dość znacznej odległości od cmentarza, tam jest takie zagłębienie jak widzicie Państwo tą kreskę, która przecina te działki to jest ciek wodny jest to potok, tam jest duże obniżenie,
a cmentarz jest o wiele wyżej, więc ten hałas będzie tłumiony w stronę cmentarza i w stronę Cieklina. Ten biały pasek, który przebiega to jest droga gminna, więc ona będzie zapewniać dojazd i te działki przed potokiem będą przeznaczone na parking i na ewentualne zaplecze techniczne, natomiast już bezpośrednio za potokiem będzie wykonana strzelnica. Nie zgadzam się ze stwierdzeniem, że tam będzie przyjeżdżać „gawiedź”, bo to jest określenie bardzo nie adekwatne dla naszej młodzieży, która zachowuje się godnie zwłaszcza a uroczystościach, prezentuje się pięknie na wielu uroczystościach powiatowych, miejskich i wiem, że będą odpowiedzialnie uczestniczyć w tych ćwiczeniach i nie będzie na pewno żadnego zakłócania uroczystości pogrzebowych, także bardzo proszę o poparcie tej uchwały. Jest to szansa, żeby żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, uczniowie naszych klas mundurowych z Kołaczyc, Nowego Żmigrodu i Trzcinicy. Właśnie a propos Trzcinicy, to Stowarzyszenie Absolwentów Zespołu Szkół w Trzcinicy  deklaruje chęć przejęcia i prowadzenia tej strzelnicy, więc oni chcą administrować tym obiektem, ale najpierw musimy go zbudować. Mam nadzieję, że taki program będzie dalej kontynuowany, że 80% dofinansowania uzyskamy i będą świetne warunki zarówno ćwiczeń w zakresie do strzelania jak i  prowadzenia innych ćwiczeń wojskowych w tamtym terenie.

Radna Dorota Woźniak - Panie Starosto Muzyka, ponieważ z tego co słyszę to Pan się zajmuje strzelnicą, proszę mi powiedzieć jaka ta strzelnica będzie modułowa, zamknięta, czy otwarta? Coś więcej na temat technicznego jej wyglądu.

Radny Jan Muzyka - to będzie strzelnica otwarta, oczywiście kulochwyt główny wysoki na 7 czy 9 metrów, szczegóły mogę za chwile dostarczyć. Kulochwyty boczne, stanowiska strzeleckie jeżeli dobrze pamiętam to 6 stanowisk w okolicach tego potoku i strzelanie w stronę Cieklinki. Z tego co myślę, to mogę tu powiedzieć nazwisko naszego byłego radnego Stanisława Kośka, który już taką strzelnicę projektował, on wstępnie zrobił taki szkic. W tym terenie jest to możliwe do uzyskania chociaż będzie tu dosyć ciasno, ale ksiądz jeszcze zapewnia, że on poszerzy te swoje posiadłości i jeżeli trzeba by było to jeszcze udostępni tak, żeby dobre obejście było w tym terenie i z tego co on mówi nie ma teoretycznie możliwości, że tam jakaś kula, czy pocisk w trakcie strzelania, że tak powiem opuści teren strzelnicy, chociaż Pani w wojsku nie była, ale mówią, że każda broń raz do roku strzela sama, jakieś zagrożenia mogą być. Bezpieczny teren i stosunkowo łatwy do wykonania tej strzelnicy ze względu na konfigurację terenu. Jeszcze zapomniałem dodać, że też okoliczne pola, czy też te grunty, które należą do księdza on chętnie udostępni wojskowym i one się świetnie nadają do tzw. taktyki do zajęć w terenie. Myślę, że to było by ożywienie tego terenu trochę, który zarasta krzakami i ze wszech miar ja polecam i zachęcam do głosowania za pozyskaniem tych terenów i budową tej strzelnicy. Jeżeli chciałaby Pani to dopowiem jakieś szczegóły techniczne, które znam.

Radna Dorota Woźniak - chciałam tylko wiedzieć, czy to otwarta, czy zamknięta z modułu, bo to kwestia kosztu po prostu tych strzelnic, także dziękuję bardzo za odpowiedź.

Radny Janusz Przetacznik -  jednak jest jakaś koncepcja, projekt techniczny są założenia, czyli po raz kolejny wracamy do tego tematu, że nie rozmawiamy na temat pewnych docelowych rozwiązań, nie przedstawiamy radnym tych koncepcji tylko tak naprawdę przekazujemy projekt uchwały dotyczący przyjęcia darowizny, mówiąc, że jest to dla nas świetny interes. Apeluję do Zarządu abyśmy pewne sprawy w kategoriach perspektywicznych, omawiali wszystkie możliwe warianty tak aby wybierać te optymalne. Jestem przeciwny i wyrażam naprawdę dezaprobatę do takich działań, że są koncepcje, projekty, a radni na ten temat nic nie wiedzą, ale w każdym momencie można będzie przynieść, sięgnąć do szuflady, czy biurka i taką dokumentacje dopiero na wniosek przedstawić. Okazuje się, że chcąc dostać umowę, czy cokolwiek innego, jeżeli radny nie złoży interpelacji, zapytania, czy wniosku to absolutnie wszystko jest ukrywane, chowane, czy nie ujawniane. Może lepsze sformułowanie, aby mniej informacji radni posiadali. Apeluję do Wysokiej Rady abyśmy byli przeciwni temu projektowi uchwały lub ten projekt zdjąć z porządku obrad. To by było najlepsze po tej dyskusji, dopiero po przedstawieniu wszystkich analiz, bo tak jak już Pan Starosta powiedział, zresztą wspominał o tym Pan Radny Jan Urban, naboru nie ma na jakiekolwiek środki finansowe. Strzelnica powiatowa nie jest zadaniem własnym powiatu opisanym w ustawie o samorządzie powiatowym w związku z powyższym mamy inne wydatki. Z tego co słyszymy Polska ma drugi budżet po Stanach Zjednoczonych w stosunku do PKB przeznaczony na uzbrojenie i bezpieczeństwo, szkolenie żołnierzy,  zakup sprzętu, w związku z tym może z tego budżetu powinniśmy my czerpać, a nie ze środków samorządu powiatowego. Apeluję poparzmy na ustawy budżetowe państwa i zobaczymy, że środki MON ma i to on powinen te środki wyasygnować jeżeli uzna to za zasadne i celowe, to jest jego zadnie. Nie ma w ustawie o samorządzie powiatowym zadania własnego - strzelnica powiatowa. Apeluję do Wysokiej Rady o rozsądek, a do Zarządu o informowanie radnych o pewnych zamierzeniach perspektywicznych z punktu widzenia potencjalnych przyszłych wydatków bieżących.

Radny Jan Muzyka - Panie Januszu, chciałem dopowiedzieć, że absolutnie nie ma tu jakiegoś lekceważenia radnych, czy Rady, temat jest w budżecie. Tak w skrócie mówiąc występując tutaj o przejęcie tych gruntów temat był na komisji to jest raz, a druga rzecz to, że jest jakaś koncepcja to myślę, że jest to dobrze. Nie koncepcja za którą ktoś zapłacił, czy zapłaciliśmy, nasz były radny Stanisław jest moim kolegą i niektórych z nas. Po prostu społecznie zechciał to narysować podpowiedzieć i określić, że da się to w tym terenie zrobić i myślę, że to dobrze, że takie coś zrobiliśmy i z tym występujemy do Wysokiej Rady, można przeciągać temat, zrzucić temat i teraz byłby zasadny wniosek, czy to się da tam umieścić, czy nie. W tej chwili wiemy bez kosztów, że to można tam umieścić.

Radny Jan Urban -   Jasiu to zwracam się do Jana Muzyki długoletniego kolegi mego z Rady, ja się z tobą zgadzam, wszystko pięknie ładnie, tylko jest temat wałkowany. Zarząd ma jakieś materiały robocze, które określają pewne ramy jakie mogą się odbyć i nic nie stało na przeszkodzie, żeby w ramach wzajemnego szacunku, ograniczylibyśmy tutaj dyskusję i bylibyśmy już w kolejnym punkcie, bo ilość wątpliwości, które tutaj padały, były by już rozwiane. Tu chodzi o zasadę jeżeli Stanisław Kosiek, rzeczony przez ciebie przed momentem przywołany, przygotował materiał to można było kserokopię tego dokumentu zrobić, wstępna koncepcja i wtedy nie było by tych pytań, czy to jest modułowa, czy typu otwartego. Moglibyśmy wzajemnie i wspólnie pracować, bo jest to inicjatywa, która spotka się z zainteresowaniem znacznej części  ludzi, bo są pasjonaci. Zresztą wczoraj była wspaniała wystawa w muzeum jasielskim zorganizowana m. in przez jeden z klubów strzeleckich. Te ruchy są potrzebne, żołnierze wojsk obrony terytorialnej też szukają miejsc, gdzie będą strzelać tylko jest jedna prosta rzecz, warto rozmawiać - był kiedyś taki program. Warto pokazywać, jeżeli była koncepcja to byśmy dzisiaj tutaj nie dyskutowali. Co prawda jestem sceptycznie nastawiony do miejscówki w Cieklinie, nie dokonałem wizji lokalnej, bo nie będę latał z mapą i nie wiem dokładnie, które to są działki, ale zwrócicie Państwo uwagę na jedną prostą rzecz, znów będzie dyskusja, że jesteśmy przeciw, bo nie pokazujemy, nie rozmawiamy nie dajemy rzeczy, które macie przegadane przedyskutowane tylko na zasadzie rzucimy trzeba to przepchać, to tylko chodzi o to co do dyskusji, o których mówisz dzisiaj nie może być strzelnicy, która nie będzie miała wymogów bezpieczeństwa  na 100 % są takie standaryzację, które optymalizują bezpieczeństwo, to już fachowcy to opracują. Nie mówimy o pieniądzach ile to będzie kosztowało powiat, nie ma mowy Szanowni Państwo o wstępnym kosztorysie, ile to będzie kosztować, niema mowy o kosztach eksploatacji później, czyli to co się wiąże z utrzymaniem, tu tylko chodzi o to czyli o rzetelną informację. My znów idziemy „dawaj do przodu”, ktoś nam daje ziemię, więc bierzemy. Może się znów za jakiś czas koncepcja zmieni, ale nie było by nawet połowy tej dyskusji tutaj, gdyby każdy z nas miałby kwit i co wstępna koncepcja zakłada, nie mówię o projekcie budowlanym i innych, koszty utrzymania będą takie przy wariancie takim, koszt tyle przy innym tyle. Tutaj mamy znowu na zasadzie „jak ślepy jeździec nie widzę przeszkód” i będziemy głosować, bo tu jest kwestia filozofii dochodzenia do pewnego typu rzeczy. Za chwilę będziemy mieli nową pozycję w budżecie, czyli utrzymanie co daj Boże, żeby ta strzelnica kiedyś powstała, czy tam, czy w innym bardziej dogodnym miejscu, ale to się będzie wiązało nierozerwalnie z kosztami utrzymania, a my tu nie mamy nawet wstępnych kwot, bo ja wiem jak się kształtują ceny tych typowych to również zależy od uwarunkowań terenowych ile jest prac ziemnych jakie są zabezpieczenia  na kulochwyty boczne, czołowe na całą infrastrukturę, którą zgodnie z wymogami powinna posiadać strzelnica. Te ceny się wąchają, bo to jest głównie uwarunkowane otoczką infrastruktury, która tam będzie, bo parkingi, drogi dojazdowe itp. Gdybyśmy mieli dzisiaj rys czasowy wstępny jakby to wyglądało, z czym by to się jadło finansowo to by nam zdecydowanie ułatwiło życie, chodzi o  wzajemne poszanowanie, bo my chcemy wiedzieć to nie dlatego, żeby się później czepiać szczegółów tylko jest jakaś koncepcja. Janek mówi, że jest coś takiego, ale to tak jak z Yeti wszyscy wiedzą, że jest, ale nikt go nie widział. Tak samo my wiemy, że macie jakieś tam wstępne opracowanie, ale może nie wszyscy radni to dostali, może część Państwa widziała, tego nie wiem. Wiem, że ja i moi koledzy radni rzeczonej koncepcji nie mają i tu chodzi o pewną filozofię jeżeli zmienicie podejście do zagadnienia, wspólnie wejdziemy w proces dochodzenia do pewnych rzeczy to się może okazać, że łatwiej nam będzie rozmawiać na tej sali, tu tylko chodzi o to.

Radny Jan Muzyka - odpowiadając koledze Jankowi może to był błąd, że nie pokazaliśmy takiego rysunku, ale coś co nie jest oficjalne nie wiem, czy na etapie uchwały o przejmowaniu gruntów. Nie spodziewałem się, że o takie szczegóły będziemy pytać, a być może, że nie będzie tam budowana, a grunty możemy przejąć, czy nie możemy, mogą się przydać. Druga rzecz kolego Janku nieraz wyśmiewałeś nas, że tylko trotuary i gościńce, oprócz tego są jeszcze domy kultury, inne placówki, które kosztują, a nie dają jakiegoś wielkiego dochodu, czy nie są, aż tak może wszystkim potrzebne. Może tą strzelnicę potraktujmy właśnie tak jak dom kultury, czy jakieś inne potrzeby jest ona również potrzebna, żeby nasza policja sobie postrzelała, żeby później nie bali się wyciągnąć broń. W tych kategoriach trochę też myślmy.

Radny Grzegorz Pers -  rozmawiamy już chyba godzinę w tym punkcie 6f. W kwestii tego co mówił Starosta Muzyka, jesteśmy na etapie przejmowania nieruchomości i tak jak powiedział pan Radny Jan Urban, że „darowanemu koniowi nie patrzy się w zęby”, Szanowni Państwo ja pamiętam jak w poprzednich kadencjach było wałkowanie Trzcinica, Nowy Żmigród, kręcimy się w kółko. Wiele rzeczy zostało tutaj powiedziane myślę, że dość szczegółowo. Pani Radna Dorota Woźniak pytała o te warunki techniczne i kolega Radny Jan Muzyka dość szczegółowo tutaj Państwu przedstawił. To jest kwestia woli też: Czy chcemy, żeby w tym powiecie coś powstawało, coś się działo? Bo tematy ucinają się, gdzieś właśnie w tych dyskusjach. Trzcinica Nowy Żmigród, teraz Cieklin. Obawiam się, że skończy się na gadaniu,
a może po prostu podejmijmy tą uchwałę intencyjną tak naprawdę o przejęciu nieruchomości i zobaczmy, czy coś się da z tym zrobić, bo tak to będziemy się moim zdaniem kręcić w kółko, prosiłbym Państwa z kolei o poparcie tej uchwały, natomiast później będziemy jeszcze procedować o warunkach komu przekazać, kto będzie administrował, ale zróbmy coś, żeby coś pozytywnego się w tym powiecie działo.

Radna Dorota Woźniak - ponieważ przekazanie, ta darowizna nie jest określona czasem,
że musi być już natychmiast przynajmniej nie wyczytałam tego w koszulce, a Pan Jan Muzyka stwierdził, że może okaże się, że nie będzie strzelnica budowana. Z mojej strony uważam, że to mienie niekoniecznie jest nam w tej chwili potrzebne. Natomiast skłaniam się do tego co mówili koledzy, żeby zrobić strzelnicę ewentualnie na własnym terenie w Żmigrodzie to już doktor Pers kiedyś o Żmigród walczył. Jeżeli już idziemy na przeciw zapotrzebowaniu uczniom klas wojskowych dodatkowo WOT korzystałby, czy myśliwi to może stwórzmy koncepcję strzelnicy otwartej takiej jak Jasiu Muzyka mówił i ewentualnie przyszłościowo strzelnicy zamkniętej w tych stajniach, Panie Grzesiu. Nie mówię, że na dzień dzisiejszy. I jeżeli można by było stworzyć taką koncepcję, rozpatrzyć na naszym terenie w Żmigrodzie co tu koledzy mówili, że mamy dużo terenu, określić mniej więcej koszty jakie byłaby strzelnica otwarta plus strzelnica zamknięta, możliwości aplikacji do MON-u i wtedy przedstawić to na komisjach na Radzie już myślę konkrety i porównać co by nam bardziej dawało lepsze możliwości. Czy stworzyć w Żmigrodzie dwie strzelnice tą drugą przyszłościowo, a nie teraz, chyba, że mamy jakieś wolne środki. Czy to nie było by lepsze? Proszę przemyśleć to. Ja składam wniosek formalny w związku z moją powyższą wypowiedzią o zdjęcie uchwały dzisiaj z porządku obrad.                                                                                                                                                                                                  

Starosta Jasielski Adam Pawluś –  zgłaszam sprzeciw, ponieważ prawdopodobnie  nabór na ten program „strzelnica w każdym powiecie” może się odbyć jesienią tego roku, więc warto być przygotowanym i bardzo proszę o odrzucenie tego wniosku.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad wnioskiem Radnej Doroty Woźniak o zdjęcie
z porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Jasielski w drodze darowizny nieruchomości położonych w miejscowości Cieklin.

W głosowaniu brało udział 23 Radnych.

- za przyjęciem wniosku głosowało 9 Radnych.

- przeciw przyjęciu wniosku głosowało 14 Radny.

Wniosek  nie został przyjęty.

Przewodniczący zamknął dyskusję oraz zarządził głosowanie w sprawie podjęcia uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Jasielski w drodze darowizny nieruchomości położonych  w miejscowości Cieklin.

W głosowaniu brało udział 23 Radnych.

- za podjęciem uchwały głosowało 14 Radnych.

- przeciw głosowało 9 Radny.

Uchwała została podjęta.

Ad. 6g. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu
w Jaśle i Starosty Jasielskiego.

Przewodniczący poinformował, iż skargę rozpatrywała Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Rady Powiatu w Jaśle oraz poprosił Magdalenę Stasiowską Przewodniczącą Komisji Skarg, Wniosków i Petycji o przedstawienie.

Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji- Magdalena Stasiowska - w dniu 31 maja 2019 roku wpłynęła skarga na działalność Zarządu Powiatu w Jaśle i Starosty Jasielskiego. Komisji Skarg, Wniosków i Petycji po rozpatrzeniu skargi na posiedzeniu w dniu 16 sierpnia 2019 roku na podstawie zgromadzonej dokumentacji nie stwierdziła naruszenia przepisów przez Zarząd Powiatu w Jaśle i Starostę Jasielskiego i uznała skargę za bezzasadną. Przedstawiliśmy projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.  

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 229 pkt. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018, poz. 2096) właściwym organem do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności starosty jest rada powiatu. 

W dniu 31 maja 2019 roku wpłynęła skarga Pani Bożeny Macek - Lubaś na działalność Zarządu Powiatu i Starosty Jasielskiego.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji po rozpatrzeniu skargi na posiedzeniu w dniu 16 sierpnia 2019 roku, na podstawie zgromadzonej dokumentacji  nie stwierdziła naruszenia przepisów prawa przez Zarząd Powiatu i Starostę Jasielskiego.  Komisja uznała skargę za bezzasadną i punktowo uzasadnia:

 1. Radni uchwałą Nr XII/60/2019 z dnia 23.05.2019 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na 2019 rok dokonali zmniejszenia wydatków inwestycyjnych na zadaniu Przebudowa drogi powiatowej Nr 1845R Szebnie – Chrząstówka – Przybówka o kwotę 280 000,00 zł,
 2. Zadanie jest realizowane, lecz w mniejszym zakresie tj. do realizacji przeznaczono inny odcinek drogi (odcinek Szebnie – Niepla), której stan techniczny jest o wiele gorszy od odcinka (Szebnie – Chrząstówka),
 3. Radni mieli wiedzę w zakresie zmian jakie następowały w realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1845R Szebnie – Chrząstówka – Przybówka” gdyż byli informowani o działalności Zarządu Powiatu i Starosty Jasielskiego
  w sprawozdaniach międzysesyjnych,
 4. Propozycje Zarządu co do zmiany zakresu rzeczowego i związane z tym zmniejszenie kwoty wydatków były zaakceptowane przez Radę Powiatu, a także znajdują uzasadnienie ponieważ wykorzystując środki własne i ubiegając się o większe dofinansowanie mamy realne szanse wykonać cztery drogi w czterech miejscowościach o łącznej długości 3324 m, podczas gdy pierwotne plany zakładały realizację przebudowy jednej drogi  o łącznej długości 2241 m.

W świetle powyższego Rada Powiatu w Jaśle uznaje skargę na działalność Zarządu Powiatu    i Starosty Jasielskiego za bezzasadną. 

Radna Bożena Macek - Lubaś  - Skarżąca – nie zgadzam się z decyzją komisji i już powiem dlaczego. Przede wszystkim zwrócę się do Pani Przewodniczącej Komisji: dobrą praktyką było by informować strony konfliktu o terminie obrad Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  w celu umożliwienia stronom wzięcia udziału w obradach, dokonanie dodatkowych ewentualnych wyjaśnień. Takie praktyki stosowaliśmy w poprzedniej kadencji  w Komisji Rewizyjnej myślę, że to było by niezłą rzeczą. Główny zarzut jaki płynął z mojej strony to był o tym, że wnioskowałam o podjęcie działań mających na celu doprowadzić działalność Zarządu do stanu zgodnego z przepisami prawa. Rada Powiatu jest ogranemu uchwałodawczym i podejmuje uchwały, natomiast Zarząd jest organem wykonawczym, to chyba jest główna zasada. Jeżeli Rada Powiatu coś uchwaliła to Zarząd robi wszystko, żeby z tych uchwał się wywiązać. W tym przypadku Rada Powiatu w dniu 13 września 2018 roku podjęła uchwałę. To była uchwała w sprawie przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu pod nazwą przebudowa drogi powiatowej NR 1845R Szebnie- Chrząstówka- Przybówka. Uchwała ta nie została uchylona, zatem rzeczona inwestycja winna być realizowana tym bardziej, że otrzymała dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy  Dróg Lokalnych w wysokości 50 %  co stanowi kwotę prawie 1 800.000.00 zł.,  i z tejże dotacji Zarząd zrezygnował. Tłumaczenie, że ta droga, że inne odcinki na to miejsce itd. Nie przekonują mnie absolutnie, ponieważ z tego programu można było zrobić od początku do końca jedną drogę, właściwie ten fragment 2 km 241 m. Są 4 drogi skierowane do Funduszu Dróg Samorządowych  tym, że tak powiem Zarząd tłumaczy się od odstąpienia od realizacji tej drogi Szebnie Przybówka i teraz jest taka rzecz, co prawda z tych 6, a nie 8 tylko 6 to już wyjaśniłam sobie skierowanych inwestycji, 4 oceniono pozytywnie. Natomiast do tej pory, chyba, że się mylę Panie Starosto dofinansowanie nie zostało przyznane, ponieważ czeka na zatwierdzenie przez Prezesa Rady Ministrów. Czy Prezes Rady Ministrów na te 4 drogi już, że tak powiem zatwierdził dofinasowanie? Czy mamy na to jakieś dokumenty? Następna sprawa jeżeli chodzi o to uzasadnienie. Pani Przewodnicząca piszecie tutaj, że radni mieli wiedzę w zakresie zmian jakie następowały w realizacji zadania itd. Bardzo skrupulatnie przez cały czas czytałam informacje o poczynaniach Zarządu i praktycznie na każdej sesji o tym mówiłam tylko niestety wszyscy niby słuchali, ale tylko niektórzy słyszeli i w tym był cały problem, że zwracałam na to uwagę, ale to wszystko było tak po prostu machnięciem ręki. Następna rzecz, sugeruje Pani, czy Komisja zadanie zrealizowane lecz w mniejszym zakresie, bo do realizacji przeznaczono inny odcinek drogi, czyli innej drogi Szebnie- Niepla, której stan techniczny jest o wiele gorszy niż odcinka Szebnie - Chrząstówka mam pytanie: Czy Komisja była na miejscu z tak zwaną wizją lokalną i  dlatego feruje takie wyroki? Według mnie tymi drogami jeżdżę codzienni fakt, faktem są kilkudziesięciu metrowe odcinki dobrej nawierzchni, ale za moment jest ruina, gdyby Komisja była na miejscu to by widziała, że to nie jest tak, że ta droga jest lepsza, ta jest gorsza, poza tym ta droga w kierunku Niepli jeżeli już podejmowałoby się działania w kierunku jej realizacji to dlaczego kończyć w połowie złego odcinka drogi? Tam jest wjazd na górkę, prawie kilometr i tam się kończy propozycja zadania, a zjazd w stronę szkoły już nie, mimo to, że tam droga wcale nie jest lepsza, jeżeli już wjedzie sprzęt jeżeli coś się robi to na miły bóg róbmy coś już od początku do końca. W Chrząstówce tak samo jest odcinek lepszej, gorszej i prawie fatalnej drogi, gdyby Zarząd nie zrezygnował ze „schetynówki” miałby już jedną drogę z głowy mógłby pozostałe drogi, te które skierował do Funduszu Dróg Samorządowych skierować i jeszcze jedno pytanie takie, które mnie nurtuje bardzo: Jak długo jeszcze te wszystkie rzeczy uzasadnienia na nasze, ja  w tej chwili o sobie mówię jeżeli o coś proszę, mam jakieś pytania, interpelację otrzymuje odpowiedz, dlaczego cały czas serwuje mi się to masło maślane?

Radny Krzysztof Buba -  mam takie pytanie: Jak to jest, że na wniosek Zarządu m.in.  Pana Starosty była zwołana nadzwyczajna sesja? Przyczyną zwołania tej nadzwyczajnej sesji była konieczność złożenia wniosku o dofinasowanie na poprawę infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019. Została podjęta uchwała na tę rzeczoną drogę o ile wiem to 19 radnych brało udział w głosowaniu, uchwałę przyjęto jednogłośnie, podobnie było z ulicą Kraszewskiego drogą powiatową 1858 tam 18 radnych głosowało „za” jeden wstrzymał się od głosu. Rada podjęła uchwałę intencyjną w sprawie remontu tych dróg, później w budżecie przyjęliśmy i były zadania inwestycyjne, nagle rezygnujemy z tego? Całkowicie nie zgodzę się z uzasadnieniem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. W ogóle nie ma odpowiedzi na zadane przez Panią Radną Bożenę Macek-Lubaś pytania. Nie widzę tutaj z tego uzasadnienia, nie mam. Osobiście na Komisji przed sesją, na którą Pani Radna się powołuje pytałem Panią Skarbnik jak to jest, że ściągamy 280.000,00 zł., z tej drogi i dlaczego ? Uzyskałem informacje, że koszty realizacji tej inwestycji będą mniejsze i inwestycja będzie nadal realizowana, ale nikt tu z nas nie mówił, że my zrezygnowaliśmy z tego zadania. Na jakiej podstawie Zarząd podjął decyzję o rezygnacji z dofinansowania tych dwóch dróg? Nie wiem, mogliśmy mieć już dwie drogi zrobione, bo by były w tym roku zrealizowane, bo były na to pieniądze, a my nic nie zrobiliśmy. Komisja powołuje się, że będziemy mieli teraz 3324 m łącznej długości dróg. Uważam, że jakby do tych 2241 m, które były pierwotnie ze „schetynówek” dodać te drogi to nie mielibyśmy 3324 m, tylko troszkę więcej może 5 km nie liczyłem dokładnie. Dlatego jestem zdziwiony uzasadnieniem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i prosiłbym Panią Przewodnicząca o podanie jak przebiegało głosowanie, czy to Komisja jednogłośnie podjęła taką decyzję, że jest bezzasadna?

Radny Franciszek Miśkowicz -  z wielkim zażenowaniem patrzyłem na propozycję uchwał, które zostały przygotowane, nie wiem, czy przez Panią Przewodnicząca, czy przez kogoś innego, które zostały poddane głosowaniu na ostatnim posiedzeniu tej Komisji. Dobrą praktyką jest to, że komisja, która po raz pierwszy działa w tej kadencji i jako Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na pierwszym posiedzeniu ustala regulamin swojej pracy. Nic takiego się nie stało, nie został ustalony regulamin według, którego będziemy pracować rozpatrując skargi. Skarga pierwsza, która wpłynęła do Komisji została potraktowana w ten sposób, że odbyło się jedno posiedzenie. Pan Radny Janusz Przetacznik zaproponował, aby zgromadzić materiały  i następnie zastanowić się jak sformułować tryb pracy, żeby rozpatrzyć tą skargę tak, żeby ona była rozpatrzona rzetelnie. Następne posiedzenie i jest gotowa propozycja uchwały i przystępujemy do głosowania. Dokumenty były, żadnej dyskusji tylko przychodzimy do głosowania. Jeszcze w trybie przyspieszonym Radny Lechwar mówi to przegłosujmy, zamyka dyskusję, żeby w ogóle nikt nie dyskutował. To jak mamy pracować? I od razu druga skarga, gotowa uchwała, odrzucić skargę, która wpłynęła, bez żadnych materiałów, bez dokumentacji. To przepraszam bardzo, jeżeli ja mam uczestniczyć w takim cyrku, że skarg nie rozpatruje się rzetelnie,  nie odnosi się do argumentów poruszonych w skardze. To po co ja tam będę? W związku z tym Panie Przewodniczący z dniem dzisiejszym składam rezygnację z pracy w tej komisji, bo jestem tam zbędny. Jeżeli macie już taką metodę wypracowaną, że każdą skargę uznajecie według swojego uznania, albo zasadną albo nie zasadną, to weźcie to ustalcie między sobą i nie proście nas o to, żeby brać udział w tym cyrku.

Radna Magdalena Stasiowska - Przewodnicząca Komisji -   odpowiadając tutaj Panu Radnemu Krzysztofowi Bubie głosowanie było 3 -„za”, 2 - „przeciw”. To jest propozycja Komisji. Dzisiaj jako Rada podejmiemy decyzję, propozycja była taka, a nie inna. Odpowiadając Pani Radnej Macek - Lubaś w uzasadnieniu jest podane, zadanie jest nadal realizowane.

Radny Janusz Przetacznik - dzisiaj zajmujemy się tematem pod nazwą rozpatrzenie skargi  
i tak jak Pani Przewodnicząca Stasiowska powiedziała to Rada ma rozpatrzyć skargę, więc
w takim razie próbujmy ją rozpatrzyć, a nie tak jak powiedział Pan Radny Miśkowicz załatwić, czyli uznać, że skarga jest bezzasadna. Aby dojść do takich wniosków powinniśmy najpierw właśnie ją rozpatrzyć i przeanalizować dokumenty, właśnie w tym kierunku i na tej podstawie na drugim posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji złożyłem wniosek aby takie dokumenty, które będą elementami źródłowymi do rozpatrzenia skargi, czy jest ona zasadna, niezasadna. Mamy jeszcze inne możliwości np. możemy podać, czy uznać, że Zarząd źle lub nieodpowiednio wykonał uchwałę Rady. Badamy, czy dokumenty i uprawnienia oraz kompetencje organu stanowiącego, organu wykonawczego są realizowane, przestrzegane. Z jaką materią proszę Państwa mamy do czynienia. Otrzymaliśmy skargę, Wysoka Rada przy materiałach dopiero otrzymała skargę, bo nie wszyscy ją wcześniej mieli, a to Rada ma rozpatrzyć skargę. Otrzymaliśmy projekt uchwały w trybie uzupełnienia porządku obrad, tak aby było jak najmniej czasu aby również radni na komisji nie popatrzyli, czy nie poprosili o dokumenty. Rozpatrując, czy rozważając tą skargę na komisji rozwoju z rozbrajającą szczerością usłyszałem, że projekt uchwały przygotował Zarząd, to usłyszałem od Pana Starosty Jana Muzyki jeżeli tej nomenklatury się będziemy trzymać. Natomiast teraz proszę Państwa do rozpatrzenia skargi podejdźmy.

Co prawda te elementy już dzisiaj padły, ale przypomnijmy je sukcesywnie. 14 sierpnia 2018 roku Wojewoda Podkarpacki ogłasza nabór wniosków na budowę, rozbudowę, przebudowę, remont dróg lokalnych realizowanych w 2019 roku w ramach programu rozwoju gminnej
i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Komplet dokumentów otrzymaliśmy na komisji, z niego jednoznacznie wynika, tryb, zadanie, czas i terminy oraz to co powiedział Pan Radny Krzysztof Buba, że odbyła się sesja w trybie nadzwyczajnym aby w terminie określonym złożyć określone dokumenty. Wysoka Rada podejmuje uchwałę m.in. wyrażając zgodę na przystąpienie naszego powiatu, samorządu do tego programu, który ogłosił Wojewoda i akceptuje po pierwsze zakres rzeczowy, kosztorys i kwotę. W uchwale Rady mamy zapis następujący: realizacja projektu, o którym mowa w § 1 nastąpi w 2019 roku pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków budżetu państwa w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016- 2019. Na podstawie tej uchwały Zarząd wykonując tą uchwałę złożył stosowny wniosek nie tylko ten, bo również ulicę Kraszewskiego w mieście Jaśle do tego programu. Na podstawie tych uchwał intencyjnych takie dwa wnioski zostały złożone. Między innymi w złożonym wniosku czytamy uzasadnienie, gdyby w tym momencie używając sformułowania Pani Radnej Baciak pochyliła się Rada, bo to jest bardzo popularne „pochylać się”, mamy następujące zapisy w opisie zadania i we wniosku: „że nawierzchnia bitumiczna na odcinku objętym projektem jest w złym stanie technicznym, jest niejednolita i niejednorodna, widoczne ślady remontów cząstkowych, głównie na krawędziach i łukach poziomych obrazują niedostateczny stan nawierzchni krawędzi jezdni wykazują liczne ubytki i deformacje oraz obłupania, zły stan nawierzchni ma różnie znaczący wpływ na klimat akustyczny bezpośredniego sąsiedztwa drogi, spękania i wykruszenia nawierzchni powodują zwiększenie emitowanego hałasu oraz drgań przez poruszające się po drodze pojazdy, brak płynności ruchu powoduje również nadmierną emisje zanieczyszczeń związanych z wydzielaniem spalin przez rury wydechowe pojazdów. Ponadto w tym momencie czytamy, że przebudowa drogi uzupełnia istniejące zagospodarowanie pasa drogowego o elementy powodujące  wzrost bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego w szczególności są to chodnik,  zjazdy indywidualne. Ogromne znaczenie pod kątem bezpieczeństwa pieszych będzie mieć wykonanie w kilometrażu  2+ 190 oznakowania istniejącego przejścia dla pieszych w miejscowości Chrząstówka, przy świetlicy gminnej, oświetlenie oraz sygnalizacja ostrzegawcza.” To tylko fragmenty opisu zadania merytorycznie uzasadniające wniosek Zarządu i proszę w tym momencie zwrócić uwagę mamy wniosek, mamy merytoryczne uzasadnienie. Wniosek po uzupełnieniu jest pozytywnie rozpatrywany i co się okazuje mamy przyznane dofinansowanie z możliwością realizacji tego zdania w roku 2019. Okazuje się, że Zarząd nie wykonał uchwały Rady w dwóch sytuacjach, po pierwsze była uchwała i mamy przystąpić do projektu po otrzymaniu dofinansowania. To dofinasowanie zostało nam przydzielone. Komisja skarg i wniosków otrzymała informacje o wynikach naborów tych wniosków ze stron internetowych Wojewody Podkarpackiego, które mogliśmy ściągnąć i do materiałów komisji zostały dołączone. Wnioski początkowo z listy rezerwowej zostały przeniesione na listę zasadniczą. Oba wnioski zostały ujęte, więc warunek przystąpienia do realizacji został spełniony. To Zarząd ma wykonać uchwałę Rady, bo to mamy zapisane w ustawie o samorządzie powiatowym, że Zarząd Powiatu jest organem wykonawczym i wykonuje uchwały Rady i teraz popatrzmy na drugą rzecz, nie tylko ta uchwała, ale po potwierdzeniu mamy w tym momencie uchwałę budżetową, gdzie również to zadanie zostaje ujęte i potwierdzone, że jest to wola Wysokiej Rady VI Kadencji. Teraz proszę Państwa, gdybyśmy rozpatrywali i chciałbym abyśmy to rozpatrywali, również pod kątem realizacji uchwał Rady Powiatu. Chciałbym aby to zostało wyraźnie zanotowane w protokole i włączone do protokołu. To jest proszę Państwa Uchwała nr XVII/106/2015 z 2015 roku z dnia 26 listopada w sprawie:  rozpatrzenia skargi w sprawie na działania Zarządu powiatu w Jaśle w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1833R Lipnica Górna-Wróblowa” oraz rozpatrzenia protestu mieszkańców wsi Lipnica Dolna w sprawie realizacji  inwestycji drogowej pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1833R Lipnica Górna-Wróblowa”.  Dlaczego akurat tą uchwałę przywołuję? Ona była tą uchwałą, która została przez Wysoką Radę rozpatrzona, co to znaczy, że poza skargą poza protestami, radni otrzymali w tym momencie dokumenty źródłowe pozwalające ocenić po pierwsze stanowisko przygotowane przez zespół kontrolny. Komisja Rewizyjna, która sprawdzała w terenie istniejące elementy i na podstawie dokumentów został ten wykaz dokumentów zrobiony. Ale co w treści uchwały proszę Państwa jest najważniejsze, już pomijam w tym momencie samo rozstrzygnięcie: czy skarga jest zasadna, czy nie, ale proszę zwrócić uwagę na następujące elementy, które Wysoka Rada podjęła. To jest nasz dokument proszę Państwa to jest uchwała, która zaleciła Zarządowi określone zachowanie. Przeczytam co Rada Powiatu zaleciła Zarządowi na przyszłość, bo powiedziała Rada, że nie da się cofnąć decyzji realizujemy i brniemy, ale zaleciła Zarządowi pewne działania.  

Uchwała Nr XVII/106/2015

Rady Powiatu w Jaśle
z dnia 26 listopada 2015 r.

w sprawie:  rozpatrzenia skargi na działania Zarządu powiatu w Jaśle w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1833R Lipnica Górna-Wróblowa” oraz rozpatrzenia protestu mieszkańców wsi Lipnica Dolna sprawie realizacji inwestycji drogowej pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1833R Lipnica Górna-Wróblowa”.

Na podstawie art. 229 pkt 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2013 r, pom 267) oraz art. 12 ppkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) Rada Powiatu w Jaśle, na wniosek Komisji Rewizyjnej, uchwala co następuje:

 1. Postanawia uznać;
 2. a) wykonanie przez Zarząd Powiatu w Jaśle uchwały nr XIII/78/201S Rady Powiatu w Jaśle dnia 9 września 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Jasielskiego w części dotyczącej wprowadzenia do budżetu nowego zadania pn, „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1833 R Lipnica Górna — Wróblowa" z kwotą 130.000,00 zł, i jego realizacji za niezgodne intencjami i oczekiwaniami Rady Powiatu Jaśle,
 3. b) Skargę złożoną przez … na działania Zarządu Powiatu w Jaśle Sprawie realizacji zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1833R Lipnica Górna-Wróblowa” oraz rozpatrzenia protestu mieszkańców wsi Lipnica Dolna w sprawie realizacji inwestycji drogowej pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1833R Lipnica Górna-Wróblowa” za zasadna w zakresie dotyczącym negatywnej oceny podejmowanych przez Zarząd Powiatu w Jaśle decyzji związanych z wykonaniem przedmiotowej  uchwały Rady w części dotyczącej zlecenia robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1833R Lipnica Górna-Wróblowa”,
 4. c) że na obecnym etapie nie jest ekonomicznie uzasadnione anulowanie decyzji Zarządu Powiatu w Jaśle z dnia 29 września2015 r. o zmianie kilometrażu wykonania robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn” Przebudowa drogi powiatowej Nr 1833R Lipnica Górna – Wróblowa” oraz dokonanych rozstrzygnięć przetargowych po tych zmianach i zaleca Zarządowi Powiatu w Jaśle podjęcia działań zmierzających do uniknięcia w przyszłości podobnych zdarzeń poprzez:
 5. wprowadzenia w projektach uchwał Rady powiatu w Jaśle w sprawach dotyczących:

l ) inwestycji drogowych w uzasadnieniu do projektu uchwały należy prezentować konkretne oznaczenie inwestycji poprzez podanie konkretnego kilometrażu lub lokalizację zadania w formie opisowej (opis sytuacyjny). Drogę powiatową, której dotyczy rekomendowane zadanie inwestycyjne należy prezentować w uzasadnieniu w formie graficznej z podziałem na poszczególne gminy,

2) innych zadań, w tym inwestycji, w uzasadnieniu projektu uchwały należy określić zamierzony efekt końcowy — cel wydatku budżetowego,

 1. uzupełnianie dokumentacji Zarządu Powiatu jako organu wykonawczego Powiatu Jasielskiego o dokumenty i materiały, które stanowiły przedmiot dokonywanych zmian czy uzupełnień w przypadku zgłaszania przez Zarząd Powiatu w Jaśle zmian do wcześniej przedkładanego projektu uchwały Rady Powiatu w formie autopoprawki
 2. badanie i analizę wszelkich dokumentów i materiałów będących przedmiotem decyzji Zarządu Powiatu w Jaśle, ze szczególnym uwzględnieniem decyzji będących konsekwencją wykonywania uchwał Rady Powiatu w Jaśle.
 3. Szczegółowe uzasadnienie rozstrzygnięcia załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Radny Janusz Przetacznik - czyli Zarząd był zobowiązany przekazać radnym komplet dokumentów dlaczego z taką zmianą występuje, nie wzmiankę w sprawozdaniu prac Zarządu, o czym niejednokrotnie wnioskowałem na tej sali, że przekazanie do wydziału np. inwestycji, czy kadr nie jest wykonaniem uchwały. Wszystkie, które są w wy realizacji i w wykonaniu uchwały Rady Powiatu, Zarząd miał przekazywać informacje o sposobie wykonania i teraz zadaje pytania: Które z dokumentów, o których ma wyżej, zostały Wysokiej Radzie przekazane? Jaką uchwałą Rada Powiatu wyraziła zgodę na zmiany bez tych dokumentów? Na podstawie jakich upoważnień Zarząd Powiatu dokonywał konkretnych zmian, korekt łamiąc między innymi wytyczne z tej uchwały z 2015 roku? Na to wskazywałem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, ale to odbyło się na zasadzie takiej,  jest gotowy projekt uchwały głosujemy. Nie dyskutujemy, nie rozpatrujemy dołączonych materiałów. Jeżeli prześledzimy całą korespondencję Zarządu proszę zwrócić uwagę na informowanie Rady. Nie ma żadnego, powtarzam jeszcze raz, nie ma żadnego dokumentu, aby był wypełnieniem zaleceń Rady Powiatu w Jaśle dla  organu wykonawczego w zakresie realizacji inwestycji drogowych. Przypomnijmy, że to była kadencja V. W tej Kadencji był m.in. Tadeusz Gorgosz Wicestarosta, który akurat tę inwestycje przygotowywał, był w komisji rozwoju i proszę zwrócić uwagę wszystkie zalecenia zostały w projekcie uchwały uwzględnione. Otrzymaliśmy zakres rzeczowy, kilometraż co Komisja Skarg, Wniosków i Petycji dostała, tylko trzeba było mówiąc kolokwialnie „pochylić się” nad dokumentami i je rozpatrzyć, a nie przegłosować przygotowany przez Zarząd Powiatu projekt, bo taką informację otrzymałem, że projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przygotował Zarząd Powiatu. Uważam, że na tym etapie Wysoka Rada nie jest przygotowana do rozpatrzenia tej skargi. Powinniśmy ten projekt uchwały zdjąć z porządku obrad i przekazać go ponownie komisji do rozpatrzenia lub w wersji drugiej Rada powinna rozpatrzyć skargę w oparciu o te dokumenty, które dostała komisja aby w swoim sumieniu i na podstawie uchwał Rady, powtarzam z roku  2018 i 2015 zobaczyć, czy organ wykonawczy te uchwały realizuje. Jeżeli nie realizuje to w takim razie wyciągajmy odpowiednie wnioski. To jest wniosek formalny o zdjęcie tego punktu z porządku obrad i ponowne rozpatrzenie, a nie przegłosowanie skargi Radnej Pani Bożeny Macek –Lubaś.

                                                                                              

Radna Magdalena Stasiowska Przewodnicząca Komisji -   chciałabym tutaj odeprzeć tylko zarzuty, które padły wobec Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Na posiedzeniu pierwszym poprosiliśmy o pełną dokumentację, na posiedzeniu drugim ta dokumentacja zgromadzona została przekazana szanownej komisji i dopiero na posiedzeniu trzecim rozpatrzyliśmy. Nieprawdą jest, że dokumenty były dostarczane w ostatniej chwili, komisja miała czas, Pani skarżąca również została poinformowana przez Przewodniczącego Rady o wydłużonym terminie w związku, że z dokumentacją trzeba było się zapoznać. Tutaj też padły pytania, odnośnie, czy Komisja zapoznała się w terenie z drogą z wiedzy jaką posiadam członkowie komisji jako jednostki wybrały się i tam w terenie zapoznały się z terenem drogi.

Radny Jan Urban -  ponieważ listę mówców zamyka się, jeżeli byłem zgłoszony przed wnioskiem to przysługuje mi takie prawo, żeby zabrać głos, Szanowni Państwo ja wiem, że decyzja jakby zapadła, bo jakże to może być, żeby skarga radnego była zasadną na działania Zarządu, ale usystematyzujmy pewne rzeczy. Skarżąca Pani Radna Bożena Macek- Lubaś złożyła wniosek przywołując określone argumenty, które mamy, na podstawie zgromadzonych dokumentów. Nie zostało zastosowane prawo, czy dobry obyczaj, aby osobę, która składała skargę zaprosić na posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem wysłuchania i uzupełnienia, to jest dobry obyczaj, można by było introdukować z regulaminu Komisji Rewizyjnej rzeczone zachowania, ponieważ z tego co wiem nie jestem członkiem komisji, ale nie ma regulaminu funkcjonowania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Czego owa skarga dotyczyła, żeby pójść już tak prosto, uświadomić pewne rzeczy na działanie Zarządu, które nie wypełniało uchwały Rady, ponieważ Rada Powiatu w Jaśle przyjęła stosowną uchwałę zobowiązującą Zarząd, efektem tego Zarząd podjął działania, które doprowadziły do sytuacji, że mieliśmy przyznaną kwotę 1mln 800 tys. zł., ja mówię tak na okrągło i raptem Zarząd w swojej wspaniałomyślności napisał był pismo, po fakcie, kiedy mleko się rozlało i dowiedzieli się, że mamy te pieniądze, napisał był pismo, że podjął uchwałę o rezygnacji,  ale Zarząd jest organem wykonawczym, zaś organ uchwałodawczy, czyli Rada Powiatu nie dała mu delegacji do tego, żeby zrezygnował z tego zadania. I nie wiem jak Państwo będziecie zaklinać rzeczywistość to Rada Powiatu, czyli my tutaj siedzący jak dobrze pamiętam nie podjęliśmy uchwały o odstąpieniu od tego, jeżeli Państwo stwierdzicie, że my podjęliśmy to mi pokażcie uchwałę Rady Powiatu. Idąc dalej, proszę Państwa jest coś takiego jak gospodarskie podejście do tematu, mieliśmy na stole 1 mln 800 tys. zł., łącznie z tym Krasińskiego to było by 2 miliony, bylibyśmy już dawno po przetargu i był by ten odcinek, nie będę się wbijał w kilometry, dwa kilometry byłby zrobiony. Jaką mamy sytuację na rok pański 2019 na końcówkę sierpnia z tamtych pieniędzy zrezygnowaliśmy gościńca, ponad 2 km nie zrobiliśmy i mówienie, że zrobimy więcej mnie w tym momencie nie interesuje, ponieważ nie zrobimy więcej w 2019 roku, bo nie zdążymy tego zrobić i ten odcinek drogowy będzie nie zrobiony. Nie zaklinajmy proszę Państwa faktów, trzeba przyjąć to na klatę, że skarżąca Pani Bożena Macek- Lubaś przedstawiła logiczne argumenty, które nie da się w żaden sposób obalić mówiąc, że Rada Powiatu w Jaśle upoważniła Zarząd do wycofania wniosku. Rada Powiatu nie podjęła uchwały uchylającej rzeczoną uchwałę. Nie będę już przytaczał daty i numeru rzeczonej uchwały, więc przedmiotowa skarga jeżeli będzie uznana za bezzasadną będzie zaklinaniem rzeczywistości, ponieważ już tak łopatologicznie skrótowo rzecz biorąc, była uchwała i nie została zrealizowana a Zarząd bez podstawy prawnej odstąpił od realizacji rzeczonej uchwały. Jest zapis, że Zarząd związany jest uchwałami Rady. Ja nie będę się odnosił do procesu, ponieważ nie jestem członkiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, ale jeszcze raz na koniec podkreślę jedną rzecz - dobry obyczaj nakazywał zaprosić składającą skargę. To jest raz i dwa Państwo możecie przegłosować wszystko to jest wola, ale nie zaklinajmy rzeczywistości, że Zarząd miał podstawę prawną do dostąpienia i zrezygnowania z kwoty 1mln 800 tys. zł., bo to dotyczy tej drogi, do pozostałych się nie odnoszę, bo nie miał takiej delegacji ustawowej. Dziękuje serdecznie, a Państwo podejmiecie decyzje, pozdrawiam.

Radna Magdalena Stasiowska Przewodnicząca Komisji -   ja tutaj tylko króciutko padły tutaj takie słowa co jest nieprawdą Zarząd nie przygotowywał projektu uchwały, ani uzasadnienia. Widocznie Starosta Jan Muzyka został źle zrozumiany i tutaj chciałabym podkreślić projekt wraz z uzasadnieniem przygotowała Komisja, Skarg, Wniosków i Petycji.

Radny Jan Muzyka -  właśnie w tym temacie, bo Pan Janusz Przetacznik po prostu złapał mnie za słowo, albo źle zrozumiał moje słowa. Jeżeli projekt uchwały przygotowuje ktoś inny niż  Zarząd to te uchwały trafiają na Zarząd i tylko podlegają opinii Zarządu i on propozycję takiej uchwały dostał i zgodził się z treścią tej uchwały i to tyle, nie Zarząd opracowywał tą uchwałę.

Radny Franciszek Miśkowicz-  to Panie Starosto Muzyka to Pan już się wygadał do spodu.
To co powiedziałem wcześniej Pani Przewodnicząca Stasiowska przyniosła gotowy projekt uchwały, który był poddany głosowaniu, nie było żadnej dyskusji. My tej uchwały nie konstruowaliśmy na komisji, nie analizowaliśmy dokumentów tylko Pani Stasiowska przyniosła, odczytała i do głosowania. Takie były fakty odnośnie tej skargi. Druga sprawa rozpatrzenia następnej skargi, która była w porządku ostatniego posiedzenia. Tam już było ewidentnie, zostały przyniesione materiały na posiedzenie komisji i od razu z propozycją uchwały. Nie było ani jednego słowa do członków komisji, żeby zapoznali się z materiałami i odłożyć to na następne posiedzenie, żeby tę skargę rozpatrzeć, także nie były przygotowane te uchwały przez skład komisji one były przyniesione przez Panią Stasiowską. Natomiast tutaj Pan Muzyka potwierdził, że było to wcześniej skonsultowane z Zarządem. To najlepiej jak ten, na którego się skarży przygotuje sobie odpowiedź  i tak się chyba stało.

Radny Jan Muzyka - chyba się nie rozumiemy, jeżeli sporządzamy materiały na sesję to Zarząd wie co przygotowuje na sesję i była propozycja uchwały rzeczonej i Zarząd ani nie przygotowywał, nad nią nie głosował, zapoznał się z treścią propozycji Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i kieruje na sesje.         

                              

Radna Magdalena Stasiowska Przewodnicząca Komisji -  jak widać rozpatrujemy jedną skargę, drugą jeszcze komisja nie przedłożyła do Przewodniczącego dlatego, że wynikły tam braki w dokumentacji. O terminie następnego posiedzenia zostaną członkowie poinformowani
i będziemy jeszcze nad tym dyskutować.

Radny Krzysztof Buba -  mam pytanie do Pani Przewodniczącej i do Pana Starosty, w którym momencie Radni byli informowani o tym, że wpłynęło pismo od Wojewody Podkarpackiego,
że mamy dofinasowanie, w którym momencie byłem, albo radni byli informowani, albo którzy radni byli informowani, że z tego zrezygnowaliśmy? Wpłynęło 23 kwietnia 2019 roku pismo od Wojewody. Odpowiedź ze starostwa naszego 29 kwietnia 2019 roku, że rezygnujemy z dofinasowania tych dróg. Jak to się ma do uzasadnienia projektu uchwały w sprawie odrzucenia skargi, bo ja tutaj tego nie widzę? Nie wiem, w którym momencie byliśmy informowani, czy może 23 maja na sesji, gdzie ten temat poruszaliśmy.   I zadawałem wtedy proste pytanie, czy zrezygnowaliśmy z dofinasowania tej drogi nikt nie był w stanie mi na to odpowiedzieć. Wymijające odpowiedzi i tyle. Z tych pism, które mam, to my zrezygnowaliśmy z tych dróg, radni nie zostali o tym poinformowani. Na komisji, tutaj jak mówiłem, rozmawiałem z Panią Skarbnik, bo się pytałem specjalnie o tą drogę to Pani Skarbnik pamięta. Po prostu powiem szczerze brak mi słów, że zrezygnujemy z pieniędzy, które ktoś nam daje na poprawę infrastruktury drogowej, a liczymy na to, że może coś się zrobi, przecież logiczną rzeczą jest, że można było zrobić te drogi. O inne wystąpić do Funduszu Dróg Samorządowych. Nie mielibyśmy tak jak tutaj zaklinania rzeczywistości, jak to Pan Radny Urban mówi, że będziemy mieli 3 324 m remontowanej drogi zamiast 2241 m jak myślę, że byłoby to zdecydowanie więcej, bo do tych 2241 m jakby dodał te wszystkie złożone wnioski do Funduszu Dróg Samorządowych to mielibyśmy, chyba myślę, że parę kilometrów więcej.    

Radny Janusz Przetacznik-   chciałbym też odnieść się do wypowiedzi Pani Przewodniczącej Stasiowskiej i stwierdzić jednoznacznie, to nie Komisja Skarg, Wniosków i Petycji przygotowywała projekt uchwały. Dobrym zwyczajem jest i czasami późno, ale Zarząd Powiatu stara się zrealizować uprawnienia radnych i przekazuje nam materiały w formie elektronicznej. Dla członków komisji nie było takiej możliwości, nie ma takiej praktyki. Na to posiedzenie z 16 sierpnia, które się odbyło, otrzymaliśmy lakoniczne zaproszenie na rozpatrzenie skarg. Natomiast już bez dokumentów źródłowych, bez projektu. To co powiedział Pan Radny Buba my mamy rozpatrzyć skargę. Powiedziałem i powtórzę, że powinniśmy bazować na dokumen-tach. One są następujące, jest uchwała Rady zobowiązująca Zarząd do wykonania, jest uchwała Rady zalecająca Zarządowi odpowiednie zachowanie się w określonych warunkach, jest uchwała budżetowa. W wykonaniu uchwały intencyjnej Zarząd składa wniosek, w wykonaniu uchwały Rady wniosek Zarządu zostaje pozytywnie oceniony i jest decyzja Wojewody o przyznaniu środków, mało tego w wykonaniu uchwały Rady Powiatu, Zarząd Powiatu występuje do Rady Gminy Jasło o przyznanie dofinasowania na tą drogę i Rady Gminy Jasło uchwałą przyznaje dofinasowanie na realizacje tego zadania inwestycyjnego. W związku z tym zachodzi pytanie: Jak my, realizując pewnie cel publiczny mówiąc o Wojewodzie i drodze 992, zachowujemy twarz w stosunku do naszego samorządu. Jeżeli informujemy Radę Gminy Jasło o podjętej uchwale przez Wysoką Radę, o złożeniu wniosku do Wojewody zawnioskowanie o dofinasowanie i Rada Gminy, drugi samorząd w ramach dobrej współpracy podejmuje uchwałę o dofinansowaniu  to my w tym wypadku jak się zachowujemy? Nie może być takiej sytuacji, nie przyjmuję do wiadomości, że dokumentem może być uchwała zmieniająca z 23 maja 2019 roku. W związku z tym proszę dokumenty na stół,  przy rozpatrzeniu proszę pokazać w projekcie uchwały wniosek do Wysokiej Rady, tak jak opisywałem to w uchwale zalecającej dla Zarządu, w przypadku dokonywania określonych zmian, mało tego w wykonaniu uchwały Rady Powiatu w Jaśle, Zarząd Powiatu w sprawozdaniu winien pokazać konkretnie  wykonanie tej uchwały, a nie jej zmianę jeżeli tak to w tym momencie tak jak tutaj moi przedmówcy powiedzieli  po co Rada Powiatu? Wystarczy Zarząd Powiatu
i Komisja Skarg, Wniosków i Petycji składająca się z przedstawicieli tylko klubu radnych „PiS”, bo to jest jednoznaczne. Można by w tym momencie nie rozpatrywać tylko przegłosowywać i przekazać opinii publicznej informację do wiadomości. I ostatnia uwaga w uzasadnieniu do tej uchwały, po raz kolejny mówimy dokumenty na stół, czyli pkt 3 i 4. Gdzie mamy pkt 3 i 4, że jest decyzja, że zadanie jest realizowane? Zadanie określiliśmy w konkretnym zakresie rzeczowym, w związku z tym nie można tak jak tu już powiedział radny zaklinać rzeczywistości, że zadanie jest realizowane. To nie jest to zadanie, to jest inne zadanie z innym zakresem rzeczowym. I po czwarte decyzja Zarządu Powiatu była niezasadna. Komisja nie ma prawa oceniać, ma ona rozpatrzyć skargę na podstawie dokumentów. Przytoczyłem uzasadnienie Zarządu z wniosku i komisja Pani Wojewody rozpatrując go, dokładnie przeanalizowała nasz wniosek, bo zwróciła się o konkretne uzupełnienia dokumentów, co Zarząd wykonał i komisja je otrzymała. Tak więc wniosek był bardzo rzetelnie analizowany i wzięty pod uwagę stąd z listy rezerwowej znaleźliśmy się na liście zasadniczej, czyli argumenty Zarządu Powiatu V Kadencji były zasadne, natomiast my sobie uzurpujemy prawo dokonywania oceny, nie wolno nam tego robić my mamy rozpatrzyć skargę w oparciu o dokumenty. Bardzo bym prosił aby Wysoka Rada otrzymała te dokumenty potwierdzające pkt 3 i 4. Jak również to, że radni uchwałą z 23 maja br. dokonali zmniejszenia zakresu rzeczowego. Nie ma takich możliwości i proszę o projekt uchwały wskazujący, że zalecenia wydane przez Wysoką Radę w uchwale z 2015 roku zostały wypełnione.                   

Wicestarosta Stanisław Pankiewicz - ja bym bardzo prosił, żebyśmy się stosowali, bo jesteśmy pouczani o pewnych procedurach trzymajmy się jej, bo był wniosek Pana Radnego Przetacznika o zdjęcie, pojawiają się kolejni dyskutanci, Pan Przewodniczący udzielił głosu wtedy, kiedy przed tym wnioskiem byli zgłoszeni radni chętni do dyskusji teraz znowu Pan Przewodniczący klubu Przetacznik dyskutuje. Nie wiem, czy dalej mamy dyskutować?
Czy głosujemy wniosek?

Przewodniczący zarządził głosowanie nad wnioskiem Radnego Janusza Przetacznika o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu w Jaśle i Starosty Jasielskiego.

W głosowaniu brało udział 23 Radnych.

- za przyjęciem wniosku głosowało 9 Radnych.

- przeciw przyjęciu wniosku głosowało 14 Radny.

Wniosek  nie został przyjęty.

Radny Franciszek Miśkowicz - w trakcie wypowiedzi Pani Stasiowskiej dowiedziałem, się, że druga skarga nie jest rozpatrzona ostatecznie. To dlaczego została podjęta uchwała, że ta skarga jest nie zasadna na komisji?

Radny Krzysztof Buba-  co się stało z kwotą dotacji z Urzędu Gminy, zwróciliśmy im?

Starosta Jasielski Adam Pawluś –  nie podjęliśmy, zadanie jest realizowane, więc kwota dotacji zostanie wykorzystana do realizacji tego zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Radna Bożena Macek – Lubaś - chcę się zwrócić do Pani Przewodniczącej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Powiedziała Pani, że zostałam poinformowana, a ta informacja wyglądała tak: 25 czerwca dostałam informację, że „w związku z Pani skargą, która wpłynęła w dniu 31 maja bieżącego roku do Starostwa Powiatowego w Jaśle na działalność  Zarządu Powiatu
w Jaśle i Starosty Jasielskiego Adama Pawlusia, uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 36  KPA wyznaczam termin załatwienia sprawy do końca sierpnia 2019 r.” Proszę mi powiedzieć, czy ja mam być jasnowidzem? Kiedy mogłam przyjechać na komisję skoro nie wiedziałam, kiedy będzie ta komisja? Ciekawa jestem, którzy członkowie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji byli na tej wycieczce w Niepli i Chrząstówce?

 

Radna Magdalena Stasiowska Przewodnicząca Komisji -  jasno przedtem się wyraziłam, że Pani skarżąca została poinformowana przez Przewodniczącego o przedłużeniu terminu,
nie o terminie posiedzenia. Odnośnie drugiej skargi o terminie posiedzenia zostaną członkowie poinformowani wraz z porządkiem obrad.    

Przewodniczący zamknął dyskusję oraz zarządził głosowanie nad podjęciem uchwały
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu w Jaśle i Starosty Jasielskiego.

W głosowaniu brało udział 23 Radnych.

- za podjęciem uchwały głosowało 12 Radnych.

- przeciw głosowało 9 Radnych.

- wstrzymało się 2 Radnych.

Uchwała została podjęta.

Ad. 6h. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia dróg Nr 1852R Jasło – ul. Szajnochy,
Nr 1857R Jasło – ul. Jagiełły, Nr 1858R Jasło – ul. Kraszewskiego, Nr 1856R Jasło – ul. Szopena kategorii dróg powiatowych.

Przewodniczący otworzył dyskusję oraz poprosił Starostę Jasielskiego Adama Pawlusia
o wprowadzenie.

 

Starosta Jasielski Adam Pawluś -  jest propozycja uporządkowania sytuacji ulic w mieście Jaśle, pewnych ciągów drogowych zaszły zmiany w tych ciągach historycznych i jest propozycja zamiany ciągów ulicznych z Miastem Jasłem. Chcemy przekazać ulicę Kraszewskiego, która będzie w najbliższym czasie wyremontowana, czy przebudowana w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, ulicę Szopena oraz ulicę Jagiełły i część ulicy Szajnochy. To jest bardzo nie wygodne dla nas i dla Miasta ponieważ nawet, gdy śmieciarka przejeżdża po ulicach miejskich to podnosi, czy pług, więc chcemy zrealizować obwodnicę wschodnią Miasta Jasła dla ruchu lokalnego, czyli połączyć ulicę Żniwną z ulica Towarową poprzez obieg mostowy i przejmiemy jeden ciąg drogowy w zamian za przekazanie tych ulic. Również rozmawialiśmy na ten temat z Miastem ponieważ na dzień dzisiejszy Powiat Jasielski ma lepsze dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, bo my mamy proporcję 60:40, natomiast Miasto ma proporcję 50/50, więc tu jest deklaracja ze strony Miasta, że będą wspierać te nasze działania również finansowo. Zmieni się w najbliższych miesiącach układ komunikacyjny na kierunku północ- południe mianowicie droga 992 będzie realizowana od ronda na Żółkowie do ronda na ulicy Floriańskiej w Soboniowie i również odcinek drogi KG2 wzdłuż Jasiołki do Ronda Solidarności, więc powstaje jak gdyby nowy ciąg komunikacyjny w kierunku północ –południe trochę pod wiaduktem na skrzyżowaniu ulicy Kasprowicza nastąpi  znaczne zagęszczenie ruchu wystąpiliśmy do ministra o podjęcie takich działań, które by zapewniły udrożnienie ruchu na odcinku drogi 28 przynajmniej od tego wiaduktu do ulicy Towarowej, czyli stworzenie dwóch dodatkowych pasów. Nie wiem na ile jest to realne i czy to się uda w szybkim czasie zrealizować, ale tam nastąpi duża kumulacja tego ruchu i logicznym wydaje się, żeby ten ruch trochę skanalizować od strony Tarnowca, czy od strony Wolicy w kierunku dzielnicy przemysłowej, więc ten nowy ciąg ulica Żniwna, Towarowa pozwoli a zmniejszenie tego zagęszczenia na wyprowadzenie ruchu lokalnego i na szybszy dojazd do Nowego Stylu, czy do dzielnicy Przemysłowej, czy nawet Szpitala i budowanej Komendy Powiatowej Policji, także bardzo proszę o przychylenie się do projektu tej uchwały jak również i do następnej.                    

Przewodniczący otworzył dyskusję.

Radny Krzysztof Buba - czy dofinansowanie, które otrzymaliśmy z Funduszu Dróg Samorządowych, bo z tego co pamiętam to ulica Kraszewskiego jest zakwalifikowana, czy jak przekażemy tą drogę do  Miasta to będzie to realizowane?

 

Starosta Jasielski Adam Pawluś -  procedura jest taka, że ona wymaga uzgodnień i uchwał sąsiednich organów samorządowych, więc to przekazanie nie nastąpi w tym roku, tylko od nowego roku, jeżeli procedura będzie kompletna, więc na pewno zdążymy wykonać tą ulice Kraszewskiego umowa jest podpisana z wykonawcą cena jest dobra, więc czekamy jeszcze tylko na pomoc finansową miasta Jasła, która ma być  procedowana 28 sierpnia.

Radny Krzysztof Buba -   konkretne zapewnienie, ta droga będzie zrobiona, na pewno?

 

Starosta Jasielski Adam Pawluś - to przecież powiedziałem, że jest podpisana umowa
z wykonawcą.

Radny Janusz Przetacznik - aby w tym momencie dokonać zmian tak jak Pan Starosta powiedział te wszystkie decyzje i uzgodnienia winny zapaść do końca września. W tej chwili procedujemy nazwijmy to umownie o uchwale intencyjnej. Natomiast na komisji rozwoju
o to pytaliśmy, mieliśmy zapewnienie, że wszystkie samorządy ościenne, z którymi Powiat Jasielski graniczy pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały, może nie tyle uchwały a intencje przekwalifikowania dróg powiatowych na miejskie i odwrotnie, w związku z tym zdziwiłem się trochę wypowiedzią Pana Starosty, że dopiero będziemy te elementy, czy te zgody uzyskiwać, bo Pan Wojewoda w trybie nadzoru będzie to badał. Jeżeli takich uzgodnień nie było to ta uchwała zostanie po prostu uchylona jako uchwała przedwczesna w związku z tym chciałbym abyśmy przynajmniej w tym budynku informowali się o pewnych procedurach, przed podjęciem tej uchwały. Poinformowano nas, że czekamy na decyzję Powiatu Dębickiego i tą informację mieliśmy dzisiaj otrzymać,  teraz się okazuje, że będziemy jeszcze czekać dłużej. Natomiast co do ulicy Kraszewskiego to kwestia jest następująca, zrezygnowaliśmy ze „schetynówki”, bo mieliśmy tam 50/50, teraz mamy 60/40 i jeszcze będziemy wyciągać rękę do samorządu miejskiego? Trochę mnie to dziwi, bo argumentem podobno było to, że mamy wyższe dofinasowanie, to więc jeszcze będziemy, nasz bratni samorząd, że tak powiem, prosić o kolejne pieniądze, trochę to nieeleganckie, kiedy argumentem jest mając decyzje 50/50 i realizację w roku 2019, stąd wątpliwości Pana Radnego Buby w ogóle by nie było, bo wtedy samorząd ewentualnie mógłby te 10 % dodać ponieważ zadanie ze „schetynówki” musiało by być zrealizowane i rozliczone w roku 2019. Z Funduszu Dróg Samorządowych mamy ten okres dwuletni w związku z tym zachodzą wątpliwości i to pytanie Pana Radnego Buby jest w pełni zasadne, a w świetle naszej dyskusji wymiany zdań dotyczącej drogi Szebnie – Chrząstówka staje się  jak najbardziej zasadne, że te wątpliwości powstają na ile zarząd ma czyste intencje i chce zrealizować uchwały Rady Powiatu.  

Starosta Jasielski Adam Pawluś - mam pełną informację, że wszystkie uchwały sąsiednich samorządów wpłynęły, szczegółowe sprawy to właśnie przygotował Powiatowy Zarząd Dróg
i takie zapewnienie tutaj Pani Dyrektor nam przekazała. Jeżeli chodzi o wykonanie tej ulicy Kraszewskiego to w tym roku nie ma najmniejszego zagrożenia. W tej chwili nie potrafię powiedzieć do kiedy jest w umowie wyznaczona data zakończenia tych prac, ale na pewno w tym roku. To jest niewielkie zadanie zaraz będziemy mieli taką informację. Pani Dyrektor przekaże ją po sprawdzeniu umowy w dziale inwestycji. I nie ma tutaj pracowników z działu inwestycji dlatego, że ciągle pracują nad wnioskiem do Funduszu Dróg Samorządowych to jest cała masa różnych dokumentów, które trzeba przygotować i dzisiaj musimy dostarczyć do Rzeszowa. Już mam informację, mogę podać termin w umowie podpisanej na wykonacie ulicy Kraszewskiego to jest  31 października.   

Więcej głosów w dyskusji nie było, więc Przewodniczący zamknął dyskusję oraz zarządził głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie pozbawienia dróg Nr 1852R Jasło – ul. Szajnochy, Nr 1857R Jasło – ul. Jagiełły, Nr 1858R Jasło – ul. Kraszewskiego, Nr 1856R Jasło – ul. Szopena kategorii dróg powiatowych.

W głosowaniu brało udział 19 Radnych.

- za podjęciem uchwały głosowało 19 Radnych.

- nie głosowało 4 Radnych.

Uchwała została podjęta.

Ad. 6i. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg powiatowych ulicy Żniwnej, ulicy Towarowej, ulicy Hankówka.

Przewodniczący otworzył dyskusję.

Głosów w dyskusji nie było, więc Przewodniczący zamknął dyskusję oraz zarządził głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg powiatowych ulicy Żniwnej, ulicy Towarowej, ulicy Hankówka.

W głosowaniu brało udział 19 Radnych.

- za podjęciem uchwały głosowało 19 Radnych.

- nie głosowało 4 Radnych.

Uchwała została podjęta.

Ad. 6j. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie na lata 2020-2021 zobowiązania na pokrycie kosztów  związanych z zakupem energii elektrycznej dla Starostwa Powiatowego w Jaśle oraz dla jednostek organizacyjnych Powiatu Jasielskiego. (Druk Nr 102).

Przewodniczący otworzył dyskusję oraz poprosił o opinię Komisje Stałe.

Przewodniczący Komisji Finansowo - Budżetowej – Jan Czajka- opinia Komisji jest pozytywna jednogłośnie.

Przewodniczący Komisji Społecznej- Stanisław Święch- Komisja wydała  pozytywną opinię. 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu- Sławomir Madejczyk- Komisja wydała  pozytywną opinię. 

Głosów w dyskusji nie było, więc Przewodniczący zamknął dyskusję oraz zarządził głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie na lata 2020-2021 zobowiązania na pokrycie kosztów  związanych z zakupem energii elektrycznej dla Starostwa Powiatowego w Jaśle oraz dla jednostek organizacyjnych Powiatu Jasielskiego.

W głosowaniu brało udział 21 Radnych.

- za podjęciem uchwały głosowało 21 Radnych.

- nie głosowało 2 Radnych.

Uchwała została podjęta.

Ad.6k. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie na 2020 rok zobowiązania na pokrycie kosztów związanych z zakupem gazu dla Starostwa Powiatowego w Jaśle oraz dla jednostek organizacyjnych Powiatu Jasielskiego. (Druk Nr 103).

Przewodniczący otworzył dyskusję oraz poprosił o opinię Komisje Stałe.

Przewodniczący Komisji Finansowo - Budżetowej – Jan Czajka- opinia Komisji jest pozytywna jednogłośnie.

Przewodniczący Komisji Społecznej- Stanisław Święch- Komisja wydała  pozytywną opinię. 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu- Sławomir Madejczyk- Komisja wydała  pozytywną opinię. 

Radni nie zabierali głosu w dyskusji, więc Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie na 2020 rok zobowiązania na pokrycie kosztów związanych z zakupem gazu dla Starostwa Powiatowego w Jaśle oraz dla jednostek organizacyjnych Powiatu Jasielskiego. 

W głosowaniu brało udział 22 Radnych.

- za podjęciem uchwały głosowało 22 Radnych.

- nie głosował 1 Radny.

Uchwała została podjęta.

Ad. 6l. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na lata 2020-2022 na pokrycie kosztów usług telefonicznych oraz faksowych w systemie telefonii stacjonarnej dla Starostwa Powiatowego w Jaśle oraz dla jednostek organizacyjnych Powiatu Jasielskiego. (Druk Nr 104).

Przewodniczący otworzył dyskusję oraz poprosił o opinię Komisje Stałe.

Przewodniczący Komisji Finansowo - Budżetowej – Jan Czajka- opinia Komisji jest pozytywna jednogłośnie.

Przewodniczący Komisji Społecznej- Stanisław Święch- Komisja wydała  pozytywną opinię. 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu- Sławomir Madejczyk- Komisja wydała  pozytywną opinię. 

Radni nie zabierali głosu w dyskusji, więc Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na lata 2020-2022 na pokrycie kosztów usług telefonicznych oraz faksowych w systemie telefonii stacjonarnej dla Starostwa Powiatowego w Jaśle oraz dla jednostek organizacyjnych Powiatu Jasielskiego.

W głosowaniu brało udział 22 Radnych.

- za podjęciem uchwały głosowało 22 Radnych.

- nie głosował 1 Radny.

Uchwała została podjęta.

Ad. 6m. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych prowadzonych przez Powiat Jasielski.  (Druk Nr 105).

Przewodniczący otworzył dyskusję oraz poprosił o opinię Komisje Stałą.

Przewodnicząca Komisji Edukacji- Irena Baciak- Komisja wydała  pozytywną opinię. 

Radni nie zabierali głosu w dyskusji, więc Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych prowadzonych przez Powiat Jasielski.  

W głosowaniu brało udział 23 Radnych.

- za podjęciem uchwały głosowało 23 Radnych.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad. 6n. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia odpłatności za zakwaterowanie wychowanków w Bursie Międzyszkolnej w Zespole Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle. (Druk Nr 106).
Przewodniczący otworzył dyskusję oraz poprosił o opinię Komisje Stałą.

Przewodnicząca Komisji Edukacji- Irena Baciak- Komisja wydała  pozytywną opinię. 

Radni nie zabierali głosu w dyskusji, więc Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie ustalenia odpłatności za zakwaterowanie wychowanków w Bursie Międzyszkolnej w Zespole Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle.   

W głosowaniu brało udział 22 Radnych.

- za podjęciem uchwały głosowało 22 Radnych.

- nie głosował 1 Radny.

Uchwała została podjęta.

Ad. 6o. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Jasielski
oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów. (Druk Nr 107).

Przewodniczący otworzył dyskusję oraz poprosił o opinię Komisje Stałe.

Przewodniczący Komisji Społecznej- Stanisław Święch- Komisja wydała  pozytywną opinię. 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu- Sławomir Madejczyk-pozytywnie zaopiniowała.

 

Radny Krzysztof Buba -   mam wątpliwości, czy to my jako Rada Powiatu powinniśmy podejmować taką uchwałę. Po przeanalizowaniu sobie całości w pełni podzielam zdanie Pani Radcy Prawnej naszego powiatu. Uważam, że skoro powołaliśmy Powiatowo- gminny związek komunikacyjny, to on powinien przejąć to wszystko i zająć się planowaniem, organizowaniem i zarzadzaniem publicznego transportu i dlatego prosiłbym Pana Starostę Pankiewicza, bo działa w Powiatowo- gminny związku komunikacyjnym: Czym jest spowodowana taka decyzja? Jak mam rozumieć, to Powiatowy Zarząd Dróg albo już przygotował lub jest w trakcie przygotowywania projektu stałych zmian w organizacji ruchu, poniesie z tego tytułu dość duże koszty związane z montażem tych znaków. Uważam, że te zadania dotyczące utrzymania, organizacji powinien przejąć Powiatowo- gminny związek komunikacyjny.

Wicestarosta Stanisław Pankiewicz-   jest to wykładnia przepisów dość jednoznaczna, bo w ust. 1 pkt 6 jest określone, że organizatorem publicznego transportu polega w szczególności na określaniu przystanków i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów. Jest również wykładnia jak tutaj właśnie przytoczyłem, że uchwałę, o której stanowi art.15 ust. 2 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym podejmuje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie z ust.4 pkt 2  ustawy o publicznym transporcie zbiorowym i tutaj jest dość wyraźna wykładnia ilekroć w ustawie jest mowa o jednostce samorządu terytorialnego należy przez to rozumieć również związek międzygminny, związek powiatów i związek powiatowo-gminny, lub związek metropolitalny i oznacza to, że zależnie od podmiotu, który jest właścicielem lub zarządcą danego obiektu organem właściwym do podjęcia uchwały w przypadku gminy- Rada Gminy, w przypadku związku międzygminnego- zgromadzenie związku itd. I powiatu -Rada Powiatu i tutaj się nic nie zmieniło i pytanie moje jest również dlaczego Rada Miasta podjęła uchwałę? Gminy podejmują różne uchwały, Związek powiatowo- gminny nie jest właścicielem tych obiektów i nie należy do jego właściwości ten temat.

Radny Franciszek Miśkowicz - mam pytanie odnośnie tych nowych lokalizacji, czy one mają wszystkie niezbędne uzgodnienia? 

Wicestarosta Stanisław Pankiewicz - Panie Przewodniczący jeśli można by to w sprawach różnych, albo w wolnych wnioskach, ale nie wiem, czy w tym temacie Pan Radny pyta?    

Radny Franciszek Miśkowicz - nowe lokalizacje, czy one mają wszystkie pozytywne uzgodnienia?

Katarzyna Kaszowicz-Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg -  wszystkie dane, które były wymagane były przedstawiane na komisjach, mamy wszystkie uzgodnienia.

Radny Krzysztof Buba -   to jak to się ma do art. 7 ust 1. pkt 4a w zw.  z tym do art. 15 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym?

Wicestarosta Stanisław Pankiewicz -   kto jest właścicielem i nim nie jest związek, ani na terenie powiatu, miasta, ani żadnej gminy. W statucie również nie ma określonego takiego przepisu.

Radny Janusz Przetacznik - materiałem naszych rozważań jest podjęcie uchwały zmieniającej, mamy podjąć uchwałę dotyczącą określenia przystanków komunikacyjnych. Szkoda, że te materiały są tak przygotowane, bo mamy wykaz wszystkich przystanków przy drogach powiatowych i tak naprawdę nie wiemy, które są nowotworzone, a które są już istniejące? To jest moja, jak gdyby pierwsza wątpliwość i warto by było abyśmy przynajmniej pozycjami mówili, które elementy są i warto by było w tym momencie odpowiedzieć, że wszystkie nowe przystanki zostały prawidłowo usytułowane, uzgodnione  i w przypadku pozytywnego podjęcia nie będzie wątpliwości. Wracając do Powiatowo-Gminnego Związku Komunikacyjnego przypominam, że w ustawie o transporcie zbiorowym mamy określone pewne zadania, dla tego operatora.  W związku z tym mamy określić kto będzie użytkownikiem, właścicielem przystanków autobusowych i o tym rozmawialiśmy przyjmując plan zrównoważonego transportu na terenie powiatu jasielskiego, na to zwracaliśmy uwagę, sygnalizowaliśmy, że ta materia powinna być i powinna zostać uregulowana. Natomiast w tej materii jeżeli podejmiemy taką uchwałę rozumiem, że wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu, to w tym wypadku Zarząd od razu przystąpi do wykonywania tych przystanków i ich utrzymania, czyli poniesiemy dodatkowe koszty związane z eksplantacją  budową i utrzymaniem przystanków, bo słowa na ten temat nie ma, szkoda, że innych uchwał tak  Zarząd w sposób ochoczy nie realizuje. Natomiast Pan Starosta Pankiewicz czyta przepisy, w związku tym warto by było Panie Starosto przeczytać co należy do obowiązków Zarządu Powiatu w zakresie wykonania uchwał Rady.

Radny Jan Urban -  materia nie jest mi do końca znana, a więc staram się posiłkować wykładnią art. 7 ust 1. pkt 4a ustawy o PTZ- cie. Muszę przyznać rację i zgodzić się w całej rozciągłości z opinią Pani Radcy Prawnej, która wyraźnie mówi, że w momencie, w którym powstałby powiatowo-gminny związek komunikacyjny w powiecie jasielskim winno to być plenipotencją związku. Daleki jestem od torpedowania tych rzeczy, ale jeżeli jest przywołany
i osoba, która ma sygnowaną swoją pieczęć i jest radcą prawnym to ja daję wiarę opinii radcy prawnego jak również na logikę w momencie, w którym powołaliśmy związek powiatowo- gminny i przekazaliśmy zadania z zakresu organizowania, prowadzenia transportu publicznego na obszarze powiatu jasielskiego i myślę, że coś takiego powinno mieć zastosowanie niekoniecznie jest to plenipotencja już nas jako Rady Powiatu w Jaśle, bo Rada Powiatu nie jest w  tym momencie podmiotem właściwym do podjęcia tej uchwały. Mam świadomość, że jest potrzeba ucywilizowania przystanków, ponieważ wiele tych miejsc było zwyczajowo, a nie było de iure, czyli zgodnie z prawem wskazane jako przystanek, ale popatrzcie Państwo zadaliście sobie na pewno trud przygotowując się do dzisiejszej sesji przeczytania projektu również tej uchwały tam jest wyraźna opinia radcy prawnego jak to winno być zrobione. Z całym szacunkiem, ale podpisał się pod tym fachowiec, który wie o czym mówi.

Radny Krzysztof Buba - nie do końca jestem przekonany co do Pana argumentów, pewnie zostaniemy przy swoich racjach. Ja bym jednak prosił, żeby zastanowić się nad tym kto jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu jasielskiego? I kto powinien wykonywać i odpowiadać za organizowanie tego transportu?

 

Wicestarosta Stanisław Pankiewicz -  proszę Państwa jeszcze raz przytoczę ja również mam opinię radcy prawnego powiatowo – gminnego związku komunikacyjnego, który wyraźnie wyartykułował ten przepis i przytoczę jeszcze raz, że trzeba oddzielić kwestie organizacyjne, gdzie również wchodzą i wyraźnie są wykładnie, że organizowanie transportu publicznego jest określeniem również przystanków, ale ten artykuł, który jeszcze raz przytoczę tj. art. 15 ust. 2 ustawy, podejmuje organ stanowiący organ samorządu terytorialnego i zgodnie z art. 4 ust 2 pkt 1 tej ustawy o publicznym transporcie zbiorowym jest wyraźnie napisane jeżeli w ustawie jest mowa o jednostce transportu publicznego należy rozumieć przez to również związek oznacza to, że od podmiotu, który jest właścicielem lub zarządcą danego obiektu organem właściwym jest i tu wymienione w tym przypadku związek powiatowo - gminny nie jest właścicielem tych obiektów i nie ma uprawnień. Pytanie wszystkie samorząd podejmują powołując się na te przepisy, także zgromadzenie takiej decyzji nie ma prawa podjąć na dziś chyba, że będą przekazane te obiekty pod zarząd związku, ale to jest procedura proszę Państwa to są uchwały, to jest pytanie dlaczego to tak długo trwało?    

Radca Prawny - ja w zasadzie podtrzymuję swoją opinię. Wydaje mi się, że tutaj być może ja tylko takie wrażenie odnoszę, że jest lekkie pomieszanie może pewnych kwestii, bo wskazując, określając punkty, gdzie mają znajdować się przystanki tak naprawdę jest to zupełnie obojętne w cudzysłowie mówiąc, bo i tak osoby, które tworzą Związek przekazały swoje kompetencje także w zakresie dotyczącym określenia przystanków na  nieruchomościach, których są właścicielami, czyli mamy gminy i mamy powiat, którzy tworzą Związek, oczywiście mówimy i cały czas się poruszamy w obrębie dróg gminnych i powiatowych. Związek nigdy nie będzie właścicielem przystanków, to jest zupełnie inna kwestia. Związek ma tylko organizować, czyli wskazywać, ściągając odpowiednie stanowiska podmiotów tworzących Związek, punkty, gdzie najlepiej ich zdaniem, czyli gremium tworzącego związek, postawić przystanek, biorąc pod uwagę potrzeby miejscowej ludności. Tak byśmy powiedzieli. Natomiast inną kwestią jest tak jak tu Pani Dyrektor mówiła, sporządzenie tego słupka z napisami, to są zupełnie inne kwestie. Tutaj chodzi o wskazanie miejsca, w którym ma się postawić ten słupek i to zupełnie abstrahując od spraw własnościowych, bo wiadomo, że poruszamy się tylko w obrębie dróg gminnych i powiatowych. Przepis jest tak skonstruowany, bo dotyczy to dróg samorządowych w przeciwieństwie np. do dróg krajowych, które mogą przechodzić przez terytorium konkretnej gminy, powiatu. W tym kontekście ja tak czytam ten przepis, który abstrahuje od kwestii własnościowych. Związek nigdy nie będzie właścicielem żadnego przystanku, to nie jest ta kwestia, to jest kwestia organizacyjna dotyczącą wskazania punktów.     

 

Radny Jan Urban -  Szanowni Państwo, bo my musimy sobie odpowiedzieć  na jedną rzecz
i Pani radczyni w sposób syntetyczny nam to wytłumaczyła, że przystanek należy rozumieć jako element organizacji transportu publicznego, nie możemy go traktować w sposób materialny jako zatoczki, słupka ze znakiem określającym przystanek autobusowy. Trzeba rozdzielić własność fizyczną fragmentu od miejsca, który stanowi element organizacji transportu publicznego, ponieważ będzie to zawsze element płynny, jego nie można cały czas traktować jako z kawałkiem ziemi na drodze gminnej, czy powiatowej. Jak dobrze i syntetycznie nam Pani Radczyni wytłumaczyła. Zaś sieć element transportu publicznego i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym jest w naszym przypadku już kompetencją powiatowego związku i ta uchwała ma regulować jakby funkcjonowanie sieci połączeń, które są zbieżne z przystankami w tym momencie, bo ten klient wsiada, wysiada, a nie z utrzymaniem z tymi podobnymi rzeczami. Wiadomym, że cały czas za organizację ruchu w obrębie pasa drogowego, będzie odpowiadał właściciel, bądź zarządca drogi to jest czynność materialno- techniczna, a wytyczenie przystanku i gdzie się będą te przystanki na jakim kilometrze drogi znajdować to jest czynność formalna stanowiąca element organizacji publicznego transportu zbiorowego. Te dwie kwestie trzeba oddzielić. Usłyszeliśmy opinię Pani Radczyni, która nam to bardzo prosto wytłumaczyła jak to wygląda. Wiadomo, „gdzie dwóch radców tam jest trzy zdania”, ale w tym momencie wiążącym dla Rady Powiatu Jasielskiego jest radca prawny, który jest radcą prawnym starostwa powiatowego i jego zdanie jego wyznacznik powinniśmy brać  pod uwagę. Jeszcze raz podkreślę na podsumowanie wyznaczenie przystanków to jest element przebiegu transportu publicznego, którego zadania scedowaliśmy na podmiot, który się nazywa powiatowo- gminny związek komunikacyjny zaś czynności techniczne związane z utrzymaniem,  wbiciem,  oznakowaniem i  organizacją ruchu dalej będzie organizował właściciel bądź zarządca drogi, czy to będzie Powiatowy Zarząd Dróg, czy to będzie gmina właściwa do wskazanego punktu przystankowego to są jak, gdyby dwie odrębne kwestie. Dzisiaj  przedmiotem tej uchwały, którą procedujemy jest określenie przystanków jak to będzie wpływało na przebieg zaspokajania transportu publicznego społeczność lokalnej. Także dla nas i dla mnie osobiście wiążąca jest opinia radcy prawnego powiatu jasielskiego, która wyraźnie pokazuje i proszę przeczytać w akapicie 2 rzeczonej opinii  i dlatego też Rada Powiatu w Jaśle nie jest właściwa do podjęcia przedmiotowej uchwały skoro kompetencje w wyżej wymienionym zakresie przejął Związek i jest powołanie na art. 15  ust 2 w związku z art. 4 ust 2 pkt 1 wyżej wymienionej ustawy ja rozumiem, ale my nie jesteśmy tutaj radcami prawnymi po to mamy w tym momencie kierować się opinią ludzi, którzy maja stosowne uprawnienia zdali określone  egzaminy i to bierzemy jako pewnik, to w tym temacie tyle.         

Wicestarosta Stanisław Pankiewicz - słuchając wypowiedzi Pana Radnego Urbana i wypowiedzi Pana Przewodniczącego Janusza Przetacznika one są sprzeczne, bo dość dobry wykład dał Pan Radny Urban, że tylko będzie to dokument określający, ale z tym się wiążą inne określone czynności o czym też Pan Radny mówił i do tego na tym etapie Związek nie jest władny takiej decyzji podjąć jako Zgromadzenie i mamy również opinię Radcy Prawnego i wykładnie wielu orzeczeń sądowych.

Radny Krzysztof Buba - wiem, że do tej pory każda gmina robiła to we własnym zakresie,
ale czy nie lepiej uporządkować to skoro powołaliśmy związek komunikacyjny, żeby przejął te zadania, żeby to wszystko przekazać, koordynował to wszystko utrzymywał te przystanki to wszystko  utrzymywane tak jak powinno być, bo wszyscy wiemy  jak wygląda utrzymanie
i porządek na przystankach jak to wygląda. W tej chwili dokładając nowe przystanki Powiatowy Zarząd Dróg będzie musiał ponosić dodatkowe koszty na utrzymanie tego wszystkiego. Uważam, że to powinno być wszystko scedowane na Związek komunikacyjny tu Pani Radczyni bardzo dobrze się wypowiedziała w tej sprawie można przecież przekazać te przystanki, do tej pory nie było Związku nie działał może tak skutecznie, jak teraz jest szansa dać to wszystko w kompetencje, żeby to po prostu realizować.

Wicestarosta Stanisław Pankiewicz -  oczywiście  podzielam tutaj pogląd i opinie Pana Radnego w tym momencie w tej wypowiedzi, ale na dzień dzisiejszy Związek nie ma tego tytułu tak jak podkreślam muszą to być odpowiednie uchwały, poszczególnych jednostek samorządowych. Podkreślacie koszty, to Wysoka Rado Związek posiada tylko składki na działalność biura i tam były określone koszty wyliczone i nic więcej i posiadamy tylko środki finansowe precyzyjnie wyliczone na dopłaty do przewozów z ani jednych pieniędzy ani z drugich nie można pokrywać żadnych innych wydatków.      

 

Radny Janusz Przetacznik -  chciałbym wrócić do swojej pierwszej wypowiedzi jak również samego projektu uchwały. Wyraźnie zacytowałem, że uchwała jest zmieniająca, natomiast w koszulce uchwały podajmy w sprawie określenia przystanków oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów, bo tak zapisaliśmy w projekcie uchwały. W tym momencie skłaniam się do jednej rzeczy to o czym wspomniałem, że określamy przystanki, dla mnie nie było wątpliwości, że ten przedmiot i ten projekt uchwały nie powinien być przedmiotem obrad Wysokiej Rady, co m.in. wskazywałem na komisji rozwoju.  Potwierdzam, że taką decyzję powinien podejmować powiatowy związek przede wszystkim z jednego prozaicznego powodu, my możemy wyznaczać, czy określać  różne przystanki, a pytanie jest czy ten, który wykonuje transport publiczny zatrzyma się na nim czy nie? Jeżeli się zatrzyma, to powie, że w tym momencie będą wyższe koszty związane z zatrzymaniem i ponownym uruchomieniem pojazdu do przewozu publicznego. W związku z tym logiczne jest, że to operator organizujący  transport za określone pieniądze, za określoną stawkę, wskazuje nam, a my później ewentualnie rozważmy to co w koszulce czytamy warunki i zasady korzystania, czyli jeżeli my już wykonamy przystanek to w takim razie powinniśmy określić warunki i zasady, w tym również innych nazwijmy to organizatorów transportu, którzy w tej chwili, nie ponoszą np. żadnych wydatków, czy kosztów ich eksploatacji i utrzymania. W związku z tym uważam, że  powinniśmy tą materie rozstrzygnąć definitywnie, że wskazuje nam przystanki powiatowy związek, który organizuje już transport publiczny, a nie my, później się zastanowimy na podstawie tej decyzji w jaki sposób sfinansować budowę oraz określić zasady korzystania, czy wykorzystania tych obiektów drogowych w naszych pasach drogowych.    

 

Więcej głosów w dyskusji nie było, więc Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania w sprawie podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Jasielski oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów. 

W głosowaniu brało udział 23 Radnych.

- za podjęciem uchwały głosowało 14 Radnych.

- przeciw głosowało 6 Radnych.

- wstrzymało się 3 Radnych.

Uchwała została podjęta

Ad. 6p. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania stypendium studentom kształcącym się w szkole wyższej na kierunku lekarskim. (Druk Nr 108).  Z Autopoprawką Zarządu Powiatu w Jaśle do projektu Uchwały Rady Powiatu w Jaśle w sprawie określenia zasad przyznawania stypendium studentom kształcącym się w szkole wyższej na kierunku lekarskim. Do Regulaminu określającego zasady przyznawania stypendium studentom kształcącym się w szkole wyższej na kierunku lekarskim stanowiącego załącznik do projektu Uchwały Rady Powiatu w Jaśle w sprawie określenia zasad przyznawania stypendium studentom kształcącym się w szkole wyższej na kierunku lekarskim dodaje się załącznik wymieniony w § 4 pkt 3  cytowanego Regulaminu o treści jak w załączeniu:

Przewodniczący otworzył dyskusję oraz poprosił o opinię Komisje Stałe.

Przewodniczący Komisji Społecznej - Stanisław Święch zgłosił wniosek o przerwę
w obradach, celem zwołania Komisji Społecznej.

Przewodniczący Rady Powiatu w związku z brakiem głosów przeciwnych zarządził
15 minutowa przerwę w obradach.

Przewodniczący wznowił obrady po przerwie XV Sesji Rady Powiatu w Jaśle.

Radny Stanisław Święch - Przewodniczący Komisji Społecznej - chcielibyśmy wprowadzić poprawki do tego regulaminu i tak w § 3 pkt 4, żeby ten punkt miał takie znaczenie: zawrze umowę, w której w szczególności zobowiązuje się bezpośrednio (i tu dodajemy): „po zakończeniu studiów do odbycia stażu, a następnie po uzyskaniu prawa do wykonywania zawodu do podjęcia zatrudnienia na stanowisku lekarza w pełnym wymiarze czasu pracy na okres co najmniej 5 lat w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle zwanym dalej szpitalem, warunek ten dotyczy również lekarzy, którzy rozpoczną specjalizację  w szpitalu w trybie rezydenckim.” to jest jedna taka poprawka na szybko.

Druga w § 5 pkt 1 wnioski o przyznanie stypendium  rozpatruje komisja powołana przez Zarząd Powiatu w Jaśle w skład, której wchodzą przedstawiciele Zarządu Powiatu, Dyrektor Szpitala lub osoba przez niego upoważniona. (dwóch przedstawicieli Zarządu Powiatu),  

W § 5 pkt 8 tutaj taka literówka zamiana stypendium może zostać przyznane przez Zarząd Powiatu w Jaśle skreślamy „w”, a zamieniamy „na danym roku akademickim maksymalnie trzem studentom” itd. bez zmian.

W § 9 pkt 1 podpunkt 4 nie odbycie stażu i /lub niepodjęcie zatrudnienia w szpitalu na stanowisku w terminie i w przypadkach określonych w §3 pkt 4 regulaminu. Jeszcze tutaj mi brakło tego zapisu, gdzieś tutaj pominąłem § 5 ust. 8 z uwzględnieniem potrzeb kadrowych  szpitala. To są takie na szybko stworzone poprawki do regulaminu.

Radna Ewa Wawro -  pracowałam w komisji nad tymi zmianami, które wprowadzaliśmy z wieloma oczywiście się zgadzam, kilka poprawek nawet sama zgłosiłam, natomiast jedna jeszcze rzecz mnie nie przekonuje to, że w tym regulaminie nie ma zapisu mówiącego o tym, że student, który pobiera u nas takie stypendium ma zagwarantowaną pracę w szpitalu. Rozumiem, że mówienie o tym, że przecież w naszym interesie jest, szpitala jest żeby mieć takich studentów u siebie, rozumiem to, teoretycznie można  powiedzieć, że to jest takie wyciąganie wniosków zbyt daleko idących mówiących o tym, że może się zdarzyć sytuacja, o której ja chciałabym, żeby jednak była zapisana gwarancja, że  my jako powiat z naszych publicznych pieniędzy płacimy stypendium studentowi przez 4 lata i my z nim podpisujemy taką umowę mówiąca o tym, że jeżeli nie zostanie przyjęty to odstąpimy od zwrotu przez niego tego pobranego stypendium w sytuacji, jeżeli Pan dyrektor z jakiś powodów powie nie zatrudnię tego lekarza u nas w szpitalu. Ja wiem, że to w tej chwili jest troszeczkę na wyrost szukanie jakiegoś tam haczyka, ale jest coś takiego. Co wtedy? Student, który pobierał pieniądze nie jest zatrudniony, dyrektor go nie zatrudnia, bo z jakiś tam powodów nie chce, nie może, bo nagle się pojawił wysyp lekarzy, którzy chcieliby w jasielskim  szpitalu pracować i mamy tylu lekarzy, że po prostu naprawdę nie jesteśmy go wstanie przyjąć i w tym momencie nie ma zobowiązania do zwrotu pieniędzy, a my te pieniądze musieliśmy z naszych publicznych pieniędzy pokryć. Brakuje mi tego zapisu i dlatego powiem tak nie jestem przeciwna, ale się wstrzymam, bo dla mnie to jest nie wyjaśnione.         

Radny Krzysztof Buba - w pełni podzielam obawy Pani Radnej Ewy Wawro mam takie same, dlatego prosiłbym  tutaj o opinię naszego radcy prawnego, czy w takiej sytuacji jak Pani Ewa sygnalizuje, bo może dojść teoretycznie, jak będą zapewnione i zadbane interesy powiatu.
Czy może dojść do takiej sytuacji hipotetycznej, że ten student jak go Pan dyrektor nie zatrudni nie będzie musiał zwracać tych pieniążków? Miałbym jeszcze prośbę, bo to jest inicjatywa bardzo dobra, ja ją też popieram mam tylko wątpliwości w  tym zakresie dlatego prosiłbym, żeby Pani Radczyni to rozwiała, żeby jeszcze się pochylić nad podobnym programem dotyczącym pielęgniarek i położnych.  Mamy duży deficyt w tych zawodach, nasza kadra w naszym szpitalu to już Pan Dyrektor nie raz mówił jest zawansowana wiekowo coraz ciężej jest zatrudnić młode pielęgniarki i położne może by się zastanowić, żeby podobny program stypendialny zorganizować jeżeli chodzi o położne i pielęgniarki.

Przewodniczący poprosił o wypowiedz radcę prawnego obecnego na sesji.

Radca Prawny – Szanowni Państwo nie ukrywam, że tutaj mamy zaraz powiem dlaczego jak zwykle „diabeł tkwi w szczegółach”, a nie zapominajmy, że po prostu Państwo uchwalają prawo miejscowe zakres upoważnienia do uchwalania prawa miejscowego wynika nam z art. 96 ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce, tam jest wyraźnie powiedziane, że można określić zasady odstąpienia od zwrotu, czy też rozłożenia, w każdym razie ulgowego potraktowania potencjalnego pracownika, lekarza co do zwrotu stypendium. Pani Radna zaproponowała, żeby nałożyć w tych zasadach tworzących prawo miejscowe pewien obowiązek na szpital. Ja się boję, że to organowi nadzoru może się nie spodobać, że wykraczamy poza upoważnienie ustawowe do tworzenia zasady. Tutaj widzę pewien znak zapytania, bo to z tego co Pan dyrektor mi tutaj mówił przy okazji, mogą się zdarzyć takie sytuacje, bo tutaj rozpatrujemy pewien szeroki przedział czasu, scenariusze życiowe są bardzo różne, ale trudno mi jednoznacznie powiedzieć, czy takie zobowiązanie szpitala do tego, żeby każdego kto ma ochotę, przepraszam za takie sformułowanie, przyjmować, ale tutaj Pan dyrektor mówi, żeby tylko byli. Nie potrafię jednoznacznie odpowiedzieć, czy to nie będzie zakwestionowane przez organ nadzoru, bo prawo miejscowe jest jakby skierowane do tego odbioru nazwijmy to zewnętrznego, potencjalnej abstrakcyjnej grupy, która będzie zainteresowana ona ma charakter generalny, a więc taki niekonsumujący się jednorazowym zastosowaniem, ale zwróćmy uwagę, że przecież jakby biorącym udział jako trzeci podmiot, w każdej umowie będzie dyrektor szpitala, będzie on także w każdej komisji, więc to nie jest tak, że będzie się coś działo poza wiedzą, wolą i jakimś stanowiskiem szpitala, więc tutaj na każdym etapie ten element nazwijmy to dyrektora szpitala będzie, więc ja bym tutaj szczegółowo popracowała w zasadach, które tak tworzą prawo miejscowe, a może być takie niebezpieczeństwo, takie mam  stanowisko.              

Radny Krzysztof Buba - jeżeli Pan dyrektor nie podpisze to student nie będzie musiał zwracać pieniędzy jak go nie zatrudni, dobrze rozumiemy?

Radca Prawny –  tak tzn. nie podpisze, bo powie, że nie jest mu potrzebny taki lekarz aczkolwiek, chociaż w dzisiejszych czasach trudno to przewidzieć.

Radny Krzysztof Buba - To będzie kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Radca Prawny – Na pewno to jest takie wyważenie. 

Radna Ewa Wawro -  cieszę się, że Pani Radca popiera to moje takie zwrócenie uwagi, że jest to duże niebezpieczeństwo. Również zdaję sobie z tego sprawę, że taka sytuacja jest czysto teoretyczna, ale może się zdarzyć, a my decydując o gospodarowaniu pieniędzmi publicznymi nie możemy sobie pozwolić na to, żeby zostawiać coś takiego nie domówionego, bo w jaki sposób my wtedy będziemy mogli się wytłumaczyć przed naszymi wyborcami, że  nie dopilnowaliśmy środków publicznych jakie zostały wydatkowane z jednej strony, a z drugiej Pani Radca mówiła o tym, że zatrudni każdego kto sobie będzie chciał, kto sobie życzy.
Nie, że zatrudni tego na kogo w pewien sposób łożyliśmy z publicznych pieniędzy, których poznał szpital, powinien przez te 3 lata brania stypendium i później odbycia stażu na tyle się przekonać, że nasz szpital jest dla niego wartościowym miejscem pracy, żeby chciał pracować i żeby dyrektor go zatrudnił. Uważam, że nie wiem może padało teraz na komisji tej roboczej naszej takie propozycje, że być może dyrektor powinien podpisać coś w formie promesy zobowiązującej do zatrudnienia. Pani Radca Prawna powinna znaleźć wydaje mi się taki sposób zapisu, żeby nam to pomóc odpowiednio sformułować, żebyśmy po prostu byli pewni
i przekonani co do tego, że ta uchwała i ten regulamin jest taki jak powinien być. Jak najbardziej powinniśmy iść w tym kierunku, wspierać tych, który chcieli by u nas pracować, ale róbmy to naprawdę odpowiedzialnie.                   

Radny Janusz Przetacznik -  chciałbym odnieść się do tego projektu uchwały myślę, że sama idea jest jak najbardziej zasadna  i celowa o niej rozmawialiśmy już od 2015 roku nie mniej jednak wątpliwości zostają. Stypendium fundowane, czy generalnie przyznawane przez samorząd terytorialny powinien być elementem wieńczącym, przysłowiową wisienką na torcie,     w polityce kadrowej, podmiotu, któremu chcemy wspomóc. Z uporem godnym lepszej sprawy powtórzę,  że z pełną świadomością zaangażowałbym się w ten projekt w tym również wskazując na jego słabe i mocne strony, gdyby był elementem kończącym politykę kadrową Szpitala Specjalistycznego w Jaśle, o którą od wielu lat proszę i której się domagam przy okazji różnego rodzaju debat, dyskusji, ocen, czy programów naprawczych. Trudno w tej chwili uszczęśliwiać i zapisywać, szukać rozwiązań, uszczęśliwiając dyrektora szpitala o kolejnych lekarzy skoro tej polityki kadrowej nie widzimy. Nie widzimy, co powiedział Pan dyrektor Betlej nieoficjalnie. Czy będą chętni? Będą chętni jak będzie szpital atrakcyjny i będzie stwarzał atrakcyjne formy doskonalenia zawodowego z przyjemnością tu będą przyjeżdżać studenci i późniejsi lekarze, którzy się tutaj czegoś nauczą. Wykreślenie w pierwotnym regulaminie, że nawet stażu nie odbywamy, nie mówiąc o praktykach zawodowych   jasielskim szpitalu to dla mnie już stanowiło latarenkę, że trzeba się zastanowić, na ile intencje szpitala i dyrektora są spójne z tym co chce samorząd. Może brak zapisów tego typu zobowiązujących Szpital Specjalistyczny w Jaśle do przyjmowania studentów na praktyki zawodowe, a szczególnie tych, którzy korzystają ze stypendium fundowanego przez  samorząd powiatowy było by to. Przygotowując się do tego tematu o stypendiach fundowanych przeglądnąłem kilka jeżeli nie kilkanaście różnego rodzaju regulaminów funkcjonujących w całej Polsce w różnych szkołach w tym również za, czy przed czasami, kiedy zaczęła obowiązywać konstytucja o szkolnictwie wyższym i nauce tj. od 20 lipca 2018 roku, czyli wszystkie uregulowania do tego czasu i po tym czasie starałem się przejrzeć porównywać, szukać wspólnych stron. W wielu przypadkach, wiele uczelni korzysta z fundatorów, czyli korzysta z firm, które przekazują dotacje dla szkoły wyższej i ona może, w ramach własnego funduszu sypendialego, wypłacać stypendia. To o czym Pani radca powiedziała, o art. 96 on enumeratywnie pokazuje co powinno być elementem prawa miejscowego z punktu widzenia podejmowania takiej uchwały, czy takiego zobowiązania, że samorząd może przyznawać stypendia, czyli rodzaj stypendium, kryteria maksymalne warunki itd. Natomiast czytając tę konstytucję jeżeli popatrzymy na art. 98 aż do art. 103, czyli 5 kolejnych artykułów to są zasady przyznawania kredytu studenckiego i jeżeli tu porównamy sobie kredyt studencki ze stypendium fundowanym to powiem Państwu, że mam tutaj poważne wątpliwości, gdzie skarb państwa tworząc fundusz kredytów studenckich stara się bardzo odpowiedzialnie podejść do  tego aby te środki zainwestowane w młodych ludzi przynosiły efekt. My w tym momencie inwestujemy publiczne pieniądze i tak naprawdę nie wiemy jaki będzie efekt, brakuje mi tego elementu. Uważam, że do tego tematu powinniśmy wrócić dopiero, kiedy nam szpital przedstawi politykę kadrową. Powtarzam raz jeszcze stypendium ma  być uzupełnieniem polityki kadrowej, tego do czego dąży, czyli określony cel, efekt i wtedy my jako samorząd włączamy się. Ponieważ ustawodawca wykreślił fundatorów i wprowadził, że tylko samorząd może fundować stypendia, czyli dał tutaj tą wyłączność, że stypendium może być przyznawane studentowi przez jednostkę samorządu terytorialnego. Zostały wcześniejsze te kwestie innych podmiotów fundatorów zlikwidowane na rzecz funduszy czy stypendiów własnych uczelni i one muszą w tym momencie ministrowi przedstawić źródła pozyskiwania środków i ewentualnie regulaminy uzgadniać to z fundatorami, żaden fundator w tych regulaminach, które przejrzałem nie zdecydował się i nie przekazywał środków finansowych, żeby nie poznać przyszłego pracownika, czyli wszystkie praktyki zawodowe były lokowane u potencjalnego pracodawcy po prostu już wtedy pracodawca miał szanse poznać pracownika, a student miał szanse poznać przyszłe miejsce pracy było to logiczne. Natomiast w tym dokumencie my tego nie mamy
i według mnie, nie wiem dlaczego my musimy koniecznie to podjąć do końca sierpnia, czy końca września ogłosić w dzienniku urzędowym. My stypendia nie musimy wypłacać od 1 października, czyli od semestru zimowego, my równie dobrze możemy uruchomić system stypendialny od następnego semestru, czy możemy równie dobrze cofnąć się i jednorazowo wypłacić za semestr zimowy. Nie znalazłem i nie doczytałem się, jeżeli Pani radca by mi wskazała na przepis, który zobowiązuje samorząd terytorialny, który chciałby przekazać stypendium studentowi, że musi to zrobić w terminie umożliwiającym jego opublikowanie w dzienniku urzędowym, bo jest to akt prawa miejscowego co do tego nie ulega wątpliwości i jeszcze tak aby zaczął obowiązywać przed nowym rokiem akademickim, po prostu ja takiego przepisu nie znalazłem. To my decydujemy, tak jak przepis stanowi, że mamy określić rodzaj stypendium, kryteria, wysokość, warunki wypłacania, czyli my możemy w tych naszych zasadach określić, od kiedy możemy takie stypendium uruchomić i na jakich zasadach. Nie bardzo rozumiem te ograniczenia czasowe, zamykanie sobie w tym momencie ust. Jeżeli chodzi o kwestie dalsze, jeżeli mówimy o dokumencie prawa miejscowego, a student będzie podpisywał zobowiązanie, że podejmie pracę w związku z tym nie wyobrażam sobie, żeby w akcie prawa miejscowego nie było projektu umowy. Jeżeli popatrzymy na dawne rozstrzygnięcia na dawne rozporządzenia, które  obowiązywały w przypadku stypendiów fundowanych na stronach internetowych również szkół wyższych są te umowy w związku z tym potencjalny nasz pracownik ma możliwość  zapoznania się z warunkami umowy, ubiegania się o stypendium i przyszłą pracę. Te kryteria dla mnie są nie czytelne. W przypadku równych szans nazwijmy to w ten sposób, tak jak tutaj padło w § 5 pkt 6, brana pod uwagę będzie średnia za rok go poprzedzający jeżeli popatrzymy o kwestiach zwianych z powtarzaniem roku moje pytanie jest następujące: a dlaczego nie miejsce zamieszkania? Czy w takim razie nie jesteśmy zainteresowani aby mieszkańcy miasta Jasła wracali do nas tutaj do tego miasta. Takie retoryczne pytanie tak naprawdę, czy nie warto o to aby nasza najzdolniejsza młodzież wracała tu do tego miasta, bo tu ma pracę,  my o nich całkowicie zapominamy, dlatego powtarzam raz jeszcze temat fajny, ale powinien być wisienką na torcie polityki kadrowej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle  i naprawdę zwieńczeniem tej polityki i wtedy, żebyśmy mogli powiedzieć z całą stanowczością, tak samorząd powiatowy w Jaśle wyciąga rękę i wspomaga system kształcenia, czy kadrowy Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.

Radna Dorota Woźniak – troszeczkę mnie Pan Radny Janusz Przetacznik zaskoczył, bo mówił o wzorze umowy i tego mi tutaj brakuje jako załącznika do projektu uchwały i do tego regulaminu, czyli wzór umowy, która była by zawarta pomiędzy studentem pomiędzy przedstawicielami powiatu i sądzę, że to była by umowa trójstronna, czyli z przedstawicielem szpitala i mielibyśmy taką umowę to myślę, że wówczas też rozwiały by się wątpliwości co do zatrudnienia, ponieważ ta umowa była by zawierana i decydowałaby zatrudnienie przez szpital naszego stypendysty. To co mówił Pan Radny Przetacznik i o czym rozmawialiśmy na komisji, w przerwie, można się cofnąć ze stypendium jeżeli chcemy wypłacać od października, więc sadze, że powinniśmy to jeszcze ten dokument dopracować.  

Radny Grzegorz Pers – są komisje stałe rady powiatu, dwa razy na komisji społecznej procedowaliśmy na temat regulaminu ustaleń, każdy radny ma też prawo przychodzić na te komisje, a szanowni Państwo ja odnoszę wrażenie, że my każdy punkt tutaj dzisiejszej sesji od nowa procedujemy właśnie na sesjach Rady Powiatu, więc proszę Państwa zadam otwarte pytanie: po co są te komisje stałe Rady Powiatu? Pozwólcie mi Państwo skończyć, bo wydaje mi się, że sesja jest  takim podsumowaniem kwintesencją prac komisji stałych Rady Powiatu
i skoro była Pani mecenas dwukrotnie bodajże na komisji społecznej. Pewne ustalenia były dzisiaj jakieś poprawki. Oczywiście możemy jeszcze procedować pół roku, rok, ale Szanowni Państwo naprawdę wszystkiego nie da się przewidzieć. Jakie będą rezydentury? Jakie będą zapotrzebowania? Z drugiej strony szpital jest naszą jednostką organizacyjną, więc wyobrażacie sobie Państwo taką sytuację tu mówię do radnych, którzy się wypowiadali, że można powiedzieć, że nie mamy zabezpieczenia, umowy trójstronnej z tego co Pani mecenas się wypowiadała, trudno jest to zapisać zawrzeć. Natomiast skoro są takie potrzeby i powiat tutaj poprzednicy się wypowiadali, że to jest forma pomocy samorządu, żeby ten nasz szpital funkcjonował, żeby można było tą kadrę specjalistyczną zatrzymać co nie jest łatwe. Dużo lekarzy po studiach zostaje w dużych ośrodkach akademickich, więc jest to forma takiej zachęty i oczywiście możemy to odkładać w czasie. Możemy się jeszcze spotykać z 5 razy na komisjach społecznych, ale skoro zrobiliśmy przerwę wprowadziliśmy poprawki to, czy nie możemy tego przegłosować i ewentualne zmiany wprowadzać. To Szanowni Państwo  zadajcie sobie pytanie: po co są komisje stałe Rady Powiatu?                                                                                       

 

Starosta Jasielski Adam Pawluś - proponuje, żeby przegłosować poprawki przedstawione przez komisje społeczną  i przyjąć całą uchwałę, jeżeli chcemy realizować tą uchwałę w tym roku to musimy ja podjąć, a jeżeli w trakcie jej realizacja zajdą konieczne zmiany to powrócimy i znowelizujemy ta uchwałę.

Radny Jan Urban -  dużo racji miał Pan Radny Pers mówiąc to w swoim wystąpieniu i zgodzę się, ponieważ jak zdążyłem wsłuchać się w idące tutaj głosy to wszystkim nam tutaj chodzi
o to samo i proszę nie obwiniać tych, którzy ośmielają się  mieć swoje zdanie, bo to nie na nasz wniosek była jeszcze komisja społeczna zwołana i przedyskutowana, więc proszę mitygować się w tej materii, to jest raz. Po raz drugi bardzo odpowiedzialnie w sposób taki naprawdę dialogu, pochylenia się w dobrym tego słowa znaczeniu, dzisiaj dyskusja szła na komisji, czy nawet teraz. Zwróćcie uwagę wszystkim nam przeoczyła się kwestia tego typu, że powinniśmy zastanowić się i to konweniuje z tym co mówił Pan Radny Pers, czy nie powinniśmy promować ludzi z powiatu jasielskiego, nie tylko miasta tylko powiatu jasielskiego, czy nie dodatkowo ich promować, bo jak tutaj były zabierane głosy, znowu można „kolanem przepchać” projekt uchwały. Jeżeli tutaj dyskutowaliśmy i naprawdę dochodzimy do takiego dużego konsensusu, że jeszcze dwie, trzy rzeczy, które nas wszystkich wspólnie, bo to nie tylko, bo myślę, że każdy radny miał swoje wątpliwości i była by wzorcowa uchwała i wiemy doskonale, że w sytuacji, kiedy klepniemy to, a jest to akt prawa miejscowego to procedura zmiany wymaga takiej samej formy w jakiej była uchwalenia itp. rzeczy. Mamy dwa tematy, które się przewijają, doprecyzowanie, żebyśmy mogli, bo jest swoboda kształtowania umów  za promować dodatkowo osobę pochodzącą z obszaru powiatu jasielskiego to jest jedna kwestia druga, żeby się wykluczyć i w przemyślany sposób, zabezpieczyć obydwie strony, czyli w sytuacji takiej, że człowiek jest naszym stypendystą i raptem się spotyka z murem, że Pan dyrektor nie chce go na przykład przyjąć i wtedy nie musi zwracać to są jak gdyby dwa obszary, które budzą jeszcze, nazwijmy to nasz niepokój. Wiemy doskonale, że tworząc akt prawa miejscowego możemy tam wprowadzić zapis mówiący o okresie przejściowym 2019 r. z mocą obowiązywania od wtedy i wtedy, nie raz takie uchwały były przyjmowane i wtedy bylibyśmy w stanie podjąć tą uchwałę w sposób taki od początku do końca konsensualny, gdzie będziemy wszyscy zadowolenia z dobrze przygotowanego dokumentu. Ja wiem, że Pan Starosta złożył wniosek przegłosujecie Państwo, ale nic by się nie stało, bo tak komisje 3 razy pracowały nad tym materiałem, pochyliły się przepracowały, Stanisław tutaj naprawdę dużo serca włożył, bo nawet posiłkował się i przyglądnął regulaminowi, który funkcjonuje w Gorlicach oni już to mają i jeżeli byśmy wykluczyli te rzeczy, które są jeszcze nie do końca czytelne widomo, że kto nic nie robi błędów nie popełnia, ale spróbować zbliżyć ją do takiego właściwego wzorca, krew by się nie polała wiem, że państwo przegłosujecie, bo teraz będzie przegłosowana, każda poprawka osobno złożona przez komisje podejrzewam, że jeżeli będziecie chcieli tą wersję zrobić  i to też będzie takie na szybko na tępo zaś będzie braki literki „i”, czy przecinka co zmieni zdanie zastanówcie się, ponieważ ja mówię zawsze można na następnej sesji przyjąć już kompletny, klepnięty zaopiniowany przez zarząd z zapisem, że z mocą obowiązywania od wywiesić to 14 dni w dzienniku urzędowym i wszystkie terminy jesteśmy w stanie dochować jeżeli z jakiś Państwa względów jest to potrzebne, teraz w tym momencie, natychmiast to i tak to Państwo przegłosujecie. Ja apeluje, bo dobrym rozwiązaniem było by za promowanie zdolnej młodzieży, która pochodzi z terenu powiatu jasielskiego jako tych, którzy mają nazwijmy to pierwszeństwo i wszystkim nam chyba tutaj zależy na tym i drugą rzeczą znaleźć formułę, fajną formułę, która jakby spowoduje, że będzie działał mechanizm, że nie będzie po uważaniu Pan dyrektor mógł powiedzieć nie, chce tego człowieka, bo to są tylko te dwa elementy, które powodują u nas jeszcze niepewność, bo co do idei wszyscy jesteśmy przekonani i nie stawiajmy się nawzajem w sytuacji takiej wiadomo, że 14 więcej jest niż 10, 11 itp., czy 9, ale można było by nad tematem, który nas wspólnie łączy w sposób odpowiedzialny podejść. Tak jak mówię chyle czoła dla przewodniczącego komisji społecznej, który przepracował przez te trzy komisje w sposób naprawdę odpowiedzialny zaangażowany nawet ta jego inicjatywa dzisiaj, bo też miał pewne przemyślenia, pewne sugestie. Zwrócicie Państwo uwagę dwa tematy, które budzą u nas niejasności i jesteśmy w domu tak samo jak już kontynuując już ten temat naprawdę my musimy szybko zastanowić się i pomyśleć nad pielęgniarkami i położnymi mamy dokument, w którym jest wyraźnie napisane jaka jest średnia wieku pielęgniarek i położnych i jak nam ich brakuje to jest kolejne wyzwanie, nad którym musimy się zastanowić, ale ja będę podkreślał cały czas to jest też element szeroko rozumianej polityki kadrowej, dużego pracodawcy i naszej placówki, której jesteśmy organem tworzącym. Zastanówcie się, czy jest sens na szybko te parę poprawek, które trzeba będzie przegłosować w stosunku do projektu głosować, czy zastanowić się i skonsumować to tak, żeby każdy był przekonany, że z czystym sumieniem podnosi rączkę.

Radny Krzysztof Buba - Panie Grzegorzu nie do końca się z Panem zgadzam, my na komisji bardzo nad tym tematem dyskutowaliśmy, nadal mamy wątpliwości, ja tu nie słyszałem jak nas Państwo czasem określacie mianem totalnej opozycji, żeby któryś z radnych był przeciwko, jesteśmy za tym, sami proponujemy jeszcze kolejne rozwiązania dotyczące pielęgniarek
i położnych. Pani Radca Prawny powiedziała i to jednoznacznie wyartykułowała, że istnieje taka możliwość, że pieniądze pójdą w błoto, bo Pan Dyrektor nie podpisze tej umowy kto za to będzie odpowiadał? Jak mamy gospodarować mieniem powiatu? To są ciężkie tysiące złotych, tu nie chodzi o to, że ktoś jest przeciwny. Pan Grzegorz mówi, że było to na komisji, ale  to szacunek dla Pana Stanisława, że jeszcze się pochylił nad tym, że jeszcze znalazł i w tym § 3 nastąpiły zmiany. Może to wymaga jeszcze przedyskutowania, przemyślenia, zrobienia tak jak trzeba. Stoję na stanowisku, że takie stypendia można wprowadzać później sami składaliśmy wnioski, a później było na uczelni wyrównanie za dwa miesiące, bo nie wyrobili w tym wszystkim, dostawaliśmy wstecz pieniądze na stypendia. Myślę, że da się to zrobić i tu bym prosił Panią radcę prawną, czy jest taka prawna możliwość? Do tyłu można wypłacić stypendium?

Radca Prawny wyraził opinię, że stypendium wypłaca się od października do czerwca w danym roku akademickim.   

Radny Jan Muzyka -  ja ze znaczną uwagą słucham tych wszystkich uwag i tej troski o dobro powiatu, ale żebyśmy nie wiem jak długo i do jutra dyskutowali i szukali takich zabezpieczeń nie przewidzimy wszystkiego. Jest tyle losowych różnych zdarzeń, że nie jesteśmy wstanie przewidzieć i nie ma takiej możliwości, żeby odebrać, czy też żądać zwrotu tego stypendium  
z przyczyn takich, które są niezależne od tego, który brał to stypendium. Znamy się trochę
w sporcie ile tam pieniędzy wykładają sponsorzy, czy też państwo na stypendia sportowe i też nie ma, żadnej gwarancji, że to da efekt, że te pieniądze niejednokrotnie i społeczne i prywatne będą zwrócone, czy dadzą efekt, bo może być kontuzja, obniżka formy nieprzewidywana, także  nie ma takiej możliwości i do końca nigdy tego nie zabezpieczymy stuprocentowo, na ten aspekt tylko chciałem zwrócić uwagę.

Wicestarosta Stanisław Pankiewicz -  z tego widać, że w tym projekcie nie ma jakiś rażących uchybień uchwały i jeśli będziemy się tak zastanawiać to będzie tak, że za rok nie będziemy mieć nikogo, albo będziemy mieć trzech kandydatów na lekarzy. Nic nie stoi na przeszkodzie abyśmy podjęli tą uchwałę, bo ona nie ma tak jak Pani mecenas określiła jakiś poważnych uchybień i ta szansa będzie dla tych lekarzy już od tego roku, a też nie można wprowadzać odgraniczenia do zamknięcia się tylko na terenie powiatu, bo to jest sprzeczne z prawem.
Ja uważam, że nie .

Radna Dorota Woźniak – do Pana Jana Muzyki kontuzja i porównywanie sportu to nie to samo, bo tutaj jeżeli coś zdrowotnie się stanie studentowi, ma prawo zwrócić się do Zarządu i wtedy Zarząd odstępuje od zwrotu stypendium jest to zawarte w tej umowie, bardzo zresztą dobrze. Chodzi o inną rzecz, czyli w momencie, kiedy student wypełni wszystko, a sytuacja w szpitalu ulegnie zmianie i szpital go nie zatrudni. Co potwierdzała pani mecenas, więc o taki zapis ja prosiłabym i myślę, że wówczas wyczerpiemy wszystkie zasady wypłacenia stypendiów.                            

Przewodniczący przedstawił kolejno cztery wnioski poddanych pod głosowanie poprawek:

1 poprawka: dotyczyłaby w § 3 pkt 4, czyli po prostu będzie to tak do ich zakończenia  zawrze umowę, w której w szczególności zobowiąże się bezpośrednio po zakończeniu studiów do odbycia stażu, a następnie po uzyskaniu prawa do wykonywania zawodu podjęcia zatrudnienia na stanowisku lekarza  i dalej tak jak jest.

2 poprawka: w § 5 pkt 1 precyzuje się skład komisji wchodzi dwóch przedstawicieli Zarządu i Dyrektor Szpitala lub osoba przez niego upoważniona.

W § 5 pkt 8 było by dopisane na końcu po przecinku z uwzględnieniem potrzeb kadrowych szpitala i tam jest literówka wcześniej była by, że nie w danym roku akademickim tylko na danym roku akademickim.

Radna Ewa Wawro-dlaczego  nie w danym roku tylko na danym roku?

Radny Stanisław Święch- ten zapis pojawił się na komisji bodajże finansów także po prostu to tylko zmieniliśmy na ostatnim posiedzeniu naszej komisji. Na dany rok.

I doprecyzowanie tego stażysty w  § 9 pkt 1 podpunkt 4 nie odbycia stażu dopisane  i/lub nie podjęcia zatrudnienia.

Przewodniczący odczytał kolejno ponownie poprawki i zaproponował głosowane en block:

1 zmiana dotyczyłaby § 3 pkt 4, stypendium może być przyznane począwszy od czwartego roku studiów lekarskich do czasu ich zakończenia studentowi, który spełnia łącznie następujące warunki 1, 2 ,3 bez zmian, a w punkcie 4 zawrze umowę w której w szczególności zobowiąże się bezpośrednio po zakończeniu studiów do odbycia stażu, a następnie po uzyskaniu prawa do wykonywania zawodu podjęcia zatrudnienia na stanowisku lekarza i dalej bez zmian.

2 poprawka: w § 5 uściślenie składu komisji zwana dalej komisją przecinek w skład której wchodzi dwóch przedstawicieli Zarządu i Dyrektor Szpitala lub osoba przez niego upoważniona.

W pkt 8 § 5 na końcu roku przecinek z uwzględnieniem potrzeb kadrowych szpitala.

 w  § 9 pkt 4 nie odbycia stażu  i/lub nie podjęcia zatrudnienia w szpitalu na stanowisku lekarza, czyli dopisane byłoby i nie odbycia stażu nie tylko nie podjęcia zatrudnienia.

Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania nad wprowadzeniem zmian do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zasad przyznawania stypendium studentom kształcącym się w szkole wyższej na kierunku lekarskim, zaproponowanych przez Komisje Społeczną. 

W głosowaniu brało udział 22 Radnych.

- za podjęciem uchwały głosowało 17 Radnych.

- wstrzymał się 5 Radnych.

- nie głosował 1 Radny.

Poprawki zostały przyjęte.

Przewodniczący przeszedł do głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania stypendium studentom kształcącym się w szkole wyższej na kierunku lekarskim. 

W głosowaniu brało udział 22 Radnych.

- za podjęciem uchwały głosowało 14 Radnych.

- przeciw głosowało 1 Radny.

- wstrzymało się 7 Radnych.

- nie głosował 1 Radny.

Uchwała została podjęta

Ad. 6r. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. (Druk Nr 109).

Przewodniczący poprosił o opinię Komisje Stałe.

Przewodniczący Komisji Społecznej- Stanisław Święch- Komisja wydała  pozytywną opinię. 

Przewodniczący Komisji Finansowo - Budżetowej – Jan Czajka- opinia Komisji jest pozytywna.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu- Sławomir Madejczyk- Komisja wydała  pozytywną opinię. 

Przewodniczący otworzył dyskusję.

Radny Janusz Przetacznik - mamy dwa dokumenty, nad którymi dzisiaj Wysoka Rada będzie obradować i które będzie podejmować lub nie tj. na druku 109 i 110, a dokumenty dotyczą działalności Szpitala Specjalistycznego, mamy dwa ustawowe terminy jeżeli chodzi
o dokonywanie różnego rodzaju ocen działalności szpitala pierwszy ustawowy tj. do 30 czerwca powinniśmy zatwierdzić sprawozdanie finansowe i w przypadku wyniku negatywnego do 30 września powinniśmy przyjąć program naprawczy. Mamy te dwie daty ustawowe, czyli do 30 czerwca i do 30 września w przypadku ujemnego wyniku. Przypomnijmy, że sprawozdanie finansowe dwa razy podejmowaliśmy temat pomimo, że apelowaliśmy, że jest czas, nie w maju, a w czerwcu na spokojnie, kiedy w tym momencie wszystkie sprawy formalne zostaną zrobione. Nie posłuchaliśmy, więc dwukrotnie to robiliśmy i teraz mamy prawie identyczną sytuację. Jest możliwość dyskusji na temat szpitala w kontekście tych trzech dokumentów, czyli oceny działalności, oceny sytuacji ekonomicznej i programu naprawczego było by to logiczne z punktu widzenia, że tak powiem ogólnej sytuacji abyśmy do tematu nie wracali i dyskusji nie powtarzali stąd proponowałem na komisji rozwoju, abyśmy tutaj jako komisja rozwoju jak również radni abyśmy te dwa punkty zdjęli z porządku obrad do 30 września. Precyzyjnie należy się omówić  te trzy dokumenty jako łączne sprawy, a przede wszystkim wniosek mój był związany z tym, że radni nie otrzymali dokumentów, nie otrzymali właściwego raportu,  pomijam, że ja go w ogóle nie otrzymałem, natomiast radni otrzymali z roku ubiegłego, czyli raport za rok 2017. Gdzieś nastąpił błąd na linii informowania, stąd radni otrzymali właściwy dokument dopiero drogą e-mailową, bądź na komisji, którzy w tym dniu byli. Dodam, że nie mieliśmy tego raportu i stąd ten projekt uchwały, przygotowany w oparciu o raport, w którekj mieliśmy podejmować ocenę sytuacji ekonomicznej szpitala był chybiony. Jeżeli popatrzymy na to, że wynik był negatywny powinniśmy to zestawić z programem naprawczym skoro również o sytuacji ekonomicznej mówimy w perspektywie najbliższych trzech lat i również teraz popatrzymy na ocenę działalności szpitala i również w wykazie dokumentów był m.in. protokół z kontroli i też tego protokołu radni nie otrzymali stąd trudno powiedzieć, czy przyjęta przez Zarząd punktacja, czyli wycena poszczególnych kryteriów odpowiada realiom, czy w rzeczywistości moglibyśmy się do nich zwracać czy odnosić. Zwracałem również uwagę, że oba dokumenty nie mają odniesienia do dokumentów  analogicznych z roku ubiegłego, co to znaczy? Czy  w tym momencie zalecenia Wysokiej Rady tam, gdzie były zastrzeżenia zostały i w jaki sposób uwzględnione w działalności szpitala i jakie są tego efekty. Poddaję pod rozwagę abyśmy w tym momencie te 2 dokumenty przygotowane na tą sesję i program naprawczy, który ma być przez Wysoką Radę przyjęty do 30 września procedować razem abyśmy mogli omawiać całą działalność łącznie z realizacją zaleceń Wysokiej Rady na kolejnej sesji zwołanej do 30 września, abyśmy tej dyskusji nie powtarzali.               

 

Więcej głosów w dyskusji nie było, więc Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. 

W głosowaniu brało udział 14 Radnych.

- za podjęciem uchwały głosowało 10 Radnych.

- przeciw głosowało 2 Radnych.

- wstrzymało się 2 Radnych.

- nie głosowało 7 Radnych.

Uchwała została podjęta

Ad. 6s. Podjęcie uchwały w sprawie oceny działalności Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. (Druk Nr 110).

Przewodniczący otworzył dyskusję oraz poprosił o opinię Komisje Stałe.

Przewodniczący Komisji Społecznej- Stanisław Święch- opinia Komisji jest pozytywna.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu- Sławomir Madejczyk- Komisja wydała  pozytywną opinię. 

Przewodniczący Komisji Finansowo - Budżetowej – Jan Czajka- opinia Komisji jest pozytywna.

Radny Janusz Przetacznik - tak jak już przy okazji druku 109 informowałem Państwa, że  nie otrzymaliśmy materiałów w związku z tym trudno dyskutować nad tą materią, a szczególnie dla nowych radnych VI kadencji, którzy nie mieli do czynienia z takimi dokumentami z roku ubiegłego. Zwracam uwagę, że ocena działalności szpitala za rok 2017 również była pozytywna z zastrzeżeniami i teraz patrząc na ten dokument, który mamy znowu są zastrzeżenia pytanie w jaki sposób te zastrzeżenia Wysokiej Rady zostały zrealizowane skoro popadliśmy w taki, że tak powiem dołek finansowy, tak w ekonomicznej sytuacji, jak również w ocenie z działalności szpitala. Przypomnijmy w programie naprawczym strata miała nieznacznie przekroczyć 200 tys. poniżej 300  tys., a zrobiliśmy 2 mln 400 tys., w związku z tym, gdzieś te dokumenty ze sobą nie współgrają? Zwracałem uwagę na komisji rozwoju dyskutując o tych dwóch dokumentach przede wszystkim na zastrzeżenia i prosiłem aby członkowie Zarządu się zastanowili, czy właśnie takie zastrzeżenia powinni sformułować i czy przypadkiem nie powinniśmy się wstydzić np. podaję pkt. 4 m.in. mówiłem o tej wisience na torcie w przypadku polityki kadrowej szpitala specjalistycznego, jeżeli sobie przeczytamy zalecenie: zaleca się wprowadzenie pisemnej polityki. Już gratuluję sformułowania szczególnie na w piśmie adresowanym do dyrektora szpitala, bo uchwały Wysokiej Rady do niego nie docierają to mam nadzieję, że pisemna polityka może dotrze. Jeżeli popatrzymy na opisy na strategie zarzadzania sformułowaną na stronie 16 na maksymalnych 10 % daje się 8 i w tym momencie mówimy, że tym uchybieniem za 2 % tj. pisemna polityka to naprawdę, życzę dużo zdrowa Zarządowi  przy tego typu ocenie patrząc na protokół z kontroli, gdzie nie wszystkie materie zostały skontrolowane, czy wymienione. Pomijam fakt, że jestem radnym i wnioskowałem do Pan Starosty m.in. o kontrolę, miałem protokół niezwłocznie otrzymać, jest taka odpowiedz Pana Starosty zamieszczana na BIP-ie zaraz po zakończeniu i zatwierdzeniu, czy podpisaniu tego protokołu przez dyrektora Michała Burbelkę. Niestety na zapewnieniu dla radnego wnioskującego i pytającego się skończyło, ale ta informacja zamieszczona na BIP-ie poszła do opinii publicznej, że natychmiast dostanę, a okazuje się, że rzeczywistość jest zupełnie inna, gdybyśmy się nie upomnieli na komisji to pewnie, żaden radny by tego protokołu nie otrzymał, a tam parę tematów jest istotnych, ważnych i to co powiedziałem powinniśmy tą działalność porównać z  programem naprawczym, jego stopniem realizacji oraz zastrzeżeniami wydanymi w roku ubiegłym, gdy ocenialiśmy działalność szpitala za rok 2017. Tak powinniśmy postępować i tak powinna wyglądać nasza ocena. Zarząd rekomendując Wysokiej Radzie projekt uchwały wraz z oceną  jak również służby przeprowadzające audyt, powinny odnosić się  do ostatniego możliwego dokumentu, który wydawała Rada łącznie z zaleceniami dla Zarządu i dyrektora szpitala.

Radny Krzysztof Buba -  w pełni podzielam tutaj zdanie i stanowisko kolegi radnego Janusza Przetacznika. Pierwsza rzecz te materiały albo ich nie dostaliśmy albo dostaliśmy bardzo późno i to musieliśmy się upominać wydaje mi się, że to wymaga dogłębnej analizy, a szczególnie protokołu z kontroli szpitala, sto kilkadziesiąt stron część przeglądnąłem nie zawsze jest czas na to, żeby rzucić wszystko i bardzo dokładnie się tym zająć, kiedy te materiały, powinniśmy dostać, wtedy kiedy przyszły wszystkie, mielibyśmy czas, nie byłoby problemu dziwią mnie oceny, które Zarząd przygotował dla szpitala, prawidłowość gospodarowania środkami publicznymi 5/5 Pan Radny Przetacznik tutaj wnosił zastrzeżenia do kwestii związanej z środkami finansowymi jakie w kwestii dotacji przeznaczyliśmy na rozbudowę sal operacyjnych, nic nie wiem na ten temat, czy się potwierdziły, czy nie, gospodarka finansowa słaba strategia zarzadzania 8% /10, chyba trochę jesteśmy w różnych miejscach i różnie patrzymy na ten temat. Ja bym prosił, żeby naprawdę się pochylić nad sprawami szpitala, była sesja, na której poruszaliśmy te tematy, jak tak wszystko dobrze jest to dlaczego doktor Sadzikowski mówił, że oddział pomocy doraźnej nie funkcjonuje tak jak trzeba? Wszystko jest dobrze, według kryterium, super. Ja mam inne zdanie.                                

 

Więcej głosów w dyskusji nie było, więc Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie oceny działalności Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.

W głosowaniu brało udział 13 Radnych.

- za podjęciem uchwały głosowało 10 Radnych.

- przeciw głosowało 2 Radnych.

- wstrzymał się 1 Radny.

- nie głosowało 8 Radnych.

Uchwała została podjęta

 

Ad.7. Informacja Zarządu Powiatu z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2019 r. (Druk Nr 111).

Przewodniczący stwierdził, że radni zapoznali się z informacją na druku nr 111.

Ad.8. Informacja o naborze do klas pierwszych na rok szkolny 2019/2020 według stanu na 09 sierpnia 2019 r. (Druk Nr 112). 

Przewodniczący stwierdził, że obecny na sesji Naczelnik Wydziału Edukacji odpowie na ewentualne pytania radnych.

Radni nie zabierali głosu w przedmiotowej sprawie.

Ad. 9. Rozpatrzenie informacji Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska
na obszarze powiatu jasielskiego w 2018 r. (Druk Nr 113). 

Radni nie zabierali głosu w rzeczowej sprawie.

Ad. 10. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu
w okresie międzysesyjnym. 

 

Radny Janusz Przetacznik złożył pytania do Sprawozdania Zarządu o treści:

 1. Wykonanie uchwał Rady Powiatu w Jaśle

Ponawiam swój wniosek, aby w tym punkcie sprawozdania Zarząd przedstawiał mapę drogową wykonania uchwały Rady, a nie ograniczał się do informacji o jej przekazaniu do konkretnego wydziału Starostwa Powiatowego. Przykład – dzisiejsze rozpatrywanie skargi na działalność Zarządu.

 1. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Jaśle
 2. 3 posiedzenie Zarządu z dnia 2 lipca br. poz. 3 oraz str. 7 posiedzenie Zarządu z dnia 16 lipca poz. 7 - Proszę o szczegółowe wyjaśnienie przeznaczenia łącznie kwoty 62.000,00 zł na organizację Dożynek Powiatowych w 2019 roku. Do odpowiedzi proszę dołączyć zestawienie wydatków samorządu na organizacje dożynek powiatowych w latach ubiegłych, począwszy od 2015 roku.
 3. 5 posiedzenie Zarządu z dnia 11 lipca br. poz.1 – Proszę o informację o wydanej opinii przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie, o którą zwracał się Zarząd. Jaką opinię dotycząca Dyrektora I LO wydał Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie. Minęło już sporo czasu, a więc mam pytanie czy taka opinia do Zarządu wpłynęła? Jeżeli nie wpłynęła to proszę o odpowiedź czy Zarząd występował i kiedy z ponagleniem.
 4. 7 posiedzenie Zarządu z dnia 16 lipca br. poz.11 - Proszę o szczegółową informację dotyczącą zadania „Przebudowa dróg i mostów powiatowych”. Konkretnie jakie zadnie szczegółowe w ramach tego zadania zostało skierowane do realizacji (opracowanie dokumentacji projektowej) za kwotę brutto 27.921,00 zł.
 5. 8 posiedzenie Zarządu z dnia 16 lipca br. poz.14 – Czy mógłbym uzyskać więcej informacji w tym temacie. O jakie działania Starosty w zakresie projektowania i budowy łącznika drogi 992 z planowana drogą 73 oraz innych prac drogowych wymienionych w tej pozycji chodzi?
 6. 10 posiedzenie Zarządu z dnia 23 lipca br. poz.7 – mamy informację o skierowaniu przez Zarząd sprawy sprzedaży działki położonej w Kołaczycach celem uzyskania opinii radnej Magdaleny Stasiowskiej. Tryb konsultacji z radnymi popieram, ale jestem już przeciwny wybiórczej konsultacji. Wnioskuję do Zarządu o kierowanie spraw do wydania opinii do wszystkich radnych pochodzących z miejscowości albo z okręgów wyborczych, których sprawa dotyczy. Deklaruję udzielanie opinii we wszystkich sprawach dotyczących miasta Jasła, ze szczególnym uwzględnieniem opinii na temat MPZP.

 

Radna Bożena Macek- Lubaś-  ja po przeczytaniu sprawozdania znowu mam wątpliwości jakoś tak się zdarza, że ciągle czegoś nie wiem, dlatego dopytam. Ponawiam prośbę do Pana Starosty o odpowiedz na pytanie: czy Prezes Rady Ministrów już zatwierdził dofinansowanie
z Funduszu Dróg Samorządowych?

Starosta Jasielski Adam Pawluś - nie.

Radna Bożena Macek- Lubaś -  teraz mi to już trochę rozjaśnia sprawę ponieważ  tu w tym sprawozdaniu widzę z dnia 16 lipca strona 8 Zarząd podjął decyzję o zmniejszeniu planu zadania pod nazwą przebudowa drogi powiatowej Niepla –Przybówka o kwotę 234 tys. zł.,  to jest prawie tyle ile wkład własny by dostał z Funduszu Dróg Samorządowych i teraz właściwie nie bardzo rozumiem to? Bo nie wiem, czy to tu jest przesunięcie później następna rzecz znów rezygnacja, rozwiązanie, wyraził zgodę na rozwiązanie umowy Nr 14/219/IGM/D
z 18 kwietnia w sprawie udzielenia Powiatowi Jasielskiemu dofinasowania, i o ile sobie przypominam to chyba to Gmina Jasło miała udzielić tam w wysokości 200 tys., zł. i teraz co oddajemy?

Starosta Jasielski Adam Pawluś - była pomoc na inwestycje, natomiast musi być na remont, to jest tylko formalna zmiana.

Radna Bożena Macek- Lubaś -  i jeszcze jedno pytanie, ponieważ ta nieszczęsna Chrząstówka znów tu się pojawia, za każdym razem w innym kilometrażu i tutaj mam z 19 lipca, wyraził zgodę na wszczęcie postępowania przebudowa drogi powiatowej i to jest 1845 w kilometrażu 0-400  1-370 i b) przebudowa dróg i mostów powiatowych ta sama droga w kilometrażu od 0 – 340 do 0+ 400 60 m. Natomiast z 29 lipca ten kilometraż znów się zmienia podpunkt a) od 0 -400 1+370 od 0+340 do 1+400 nie wiem jak?

Starosta Jasielski Adam Pawluś - bardzo prosto to wyjaśnię ponieważ, nie jest możliwe uzyskanie warunków technicznych tam na minimalnym odcinku przy cmentarzu, więc wyłączyliśmy to z Funduszu Dróg Samorządowych zrealizujemy ze środków własnych i środków gminy, żeby nam cały projekt nie wypadł z dofinasowania. Otrzymaliśmy potwierdzenie od Wojewody, że te wnioski nasze przeszły formalną ocenę, nie brakuje tych środków, którymi dysponuje Wojewoda w ostatnią sobotę rozmawiałem z Ministrem Infrastruktury Sekretarzem Stanu Rafałem Weberem, więc wszystkie dokumenty leżą u premiera do podpisu, czekają na formalny podpis.

Radna Bożena Macek- Lubaś -  dostaliśmy prawie 2 mln zł., także czasem lepiej się trzymać tego co jest, brać jak dają, a nie wydziwiać, bo teraz wyjdzie na to, że możemy w ogóle nic nie skorzystać na tym, a o 10 % się rozeszło.

 

Starosta Jasielski Adam Pawluś - Skorzystamy, nie ma obawy.

Radna Bożena Macek - Lubaś -  Chrząstówka na pewno nie skorzysta, bo miałaby 2 km.

Starosta Jasielski Adam Pawluś - Skorzysta tylko trochę później.    

Radny Krzysztof Buba - na ostatniej sesji prosiłem o protokoły z posiedzenia komisji konkursowej w sprawie dyrektorów szkół, też mówiłem o opinii kuratora - całości dokumentacji, chciałbym się coś dowiedzieć na temat, bo wiem, że Zarząd przyjął protokół z posiedzenia komisji, ale co dalej? Zwróciła się do radnych m.in. Pani Barbara Wierdak-Cyboroń Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego - dotyczy wydania aktu powierzenia stanowiska dyrektora, co Pan Starosta na to, bo jeżeli komisje rozstrzygnęły konkurs, wybrały to  dlaczego ci dyrektorzy nie są powołani? Jakby mi Pan Starosta w tej  mierze  odpowiedział i prosiłbym o przekazanie dokumentów w tej sprawie. Prosiłbym  w protokole z 11 lipca zwrócił się Zarząd do dyrektora szpitala specjalistycznego  w Jaśle o uwzględnienie postulatów pielęgniarek szpitala oddziału ratunkowego w Jaśle w miarę możliwości finansowych szpitala, czy to było jakieś formalne, pisemne wystąpienie, czy to tylko były rozmowy? Jeżeli było formalne to prosiłbym również o kserokopie przekazania. Mam pytanie dotyczące tj. Zarząd z 23 lipca 2019 w pkt. 4, Zarząd zaakceptował treść wystąpienia do Ministra Infrastruktury z wyjaśnieniami, iż odcinek drogi powiatowej Nawsie Kołaczyckie funkcjonuje w bardzo ścisłej zabudowie, ja bym poprosił o to wystąpienie i jakby Pan Starosta coś tutaj w tej mierze radnym przybliżył, bo to chyba jest związane z zarządem 7 sierpnia gdzie w pkt. 18 wyraził zgodę na odstępstwo od przepisów techniczno- budowlanych dla zadania rozbudowa drogi powiatowej przez Nawsie Kołaczyckie. W kwestii umowy z Gminą to Pan Starosta już odpowiedział.

Ad.11. Interpelacje.

Radni nie składali interpelacji na XV Sesji Rady Powiatu w Jaśle.

Ad.12. Wnioski i zapytania radnych.

 

Dorota Woźniak -  otrzymałam na swoje zapytanie dotyczące stadionu w Trzcinicy odpowiedź i w związku z powyższym bardzo bym prosiła jeszcze o uściślenie kilku rzeczy.   

                                                           

ZAPYTANIE 1

dotyczy: zadania „Przebudowa stadionu sportowego z rozbudową obiektów lekkoatletycznych przy Zespole Szkół w Trzcinicy”.

Od Zarządu Powiatu w dniu 23.07.2019 r. otrzymałam informację, że Stowarzyszenie Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy wydatkowało kwotę 368 498,00 zł na roboty związane z budową stadionu i jego infrastruktury okołostadionowej w latach 2017 -2019.

Ta kwota była także przywołana na posiedzeniu Komisji z podaniem wykonanych prac. Prace te nie wchodziły w zakres SIWZ inwestycji.

Uchwałą z dnia 26.04.2013 r. Powiat Jasielski wyraził zgodę na zawarcie umowy użyczenia  budynków i działek terenu szkoły w Trzcinicy  Stowarzyszeniu Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy.

W umowie, będącej załącznikiem do podjętej uchwały, jest zapis ( par.5 ust.8 i10 ),               

że Stowarzyszenie może dokonać nakładów i ponosić wydatki mające na celu ulepszenie przedmiotu użyczenia oraz czynić w nim zmiany jedynie za uprzednią zgodą pisemną Użyczającego.

Proszę więc o udostępnienie wyrażonych zgód lub umów zawartych na dokonanie prac przywołanych na wstępie zapytania wraz z pismami od Stowarzyszenia, które wpłynęły do Zarządu Powiatu.

Podpis:  Dorota Woźniak

ZAPYTANIE 2

dotyczy: zadania „Przebudowa stadionu sportowego z rozbudową obiektów lekkoatletycznych przy Zespole Szkół w Trzcinicy”

Zmodernizowany za kwotę 5 212 159,99 zł stadion został oddany do użytku w październiku 2018 r. Otrzymał certyfikat Polskiego Związku Lekkiej Atletyki kategorii VA.

Proszę o wykaz zawodów i imprez sportowych, które odbyły się na zmodernizowanym stadionie w Trzcinicy do chwili obecnej.

Podpis:  Dorota Woźniak

ZAPYTANIE 3

dotyczy:  braku zrealizowanych w 2018 roku dochodów w wysokości 200 000,00 zł – dział 929 „Kultura fizyczna” rozdział 9260 § 6290  „Zadania w zakresie kultury fizycznej"  oraz wycinki drzew na terenach użyczonych Stowarzyszeniu Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy - Zespół Szkół w Trzcinicy

12 lipca 2019 r. na XIV sesji Rady Powiatu w Jaśle zadałam dwa zapytania. Otrzymałam niejasne odpowiedzi, proszę więc ponownie o udzielenie odpowiedzi, tym razem wprost na zadane pytania, aby uniknąć niepotrzebnego przedłużania tematu.

 1. brak zrealizowanych w 2018 roku dochodów w wysokości 200 000,00 zł - dział 929 „Kultura fizyczna”, rozdział 9260 § 6290 „Zadania w zakresie kultury fizycznej"

Przypominam, że zwróciłam się z następującym pytaniem:

Jakie konkretne działania podjął Zarząd aby zrealizować plan dochodów majątkowych - wsparcie finansowe  zadania „Przebudowa stadionu sportowego z rozbudową obiektów lekkoatletycznych przy Zespole Szkół w Trzcinicy” przez Stowarzyszenia/-e* Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy kwotą 200 000,00 zł?

Na tak sformułowane pytanie nie otrzymałam żadnej odpowiedzi.

Potwierdzam, że otrzymałam jedynie informację, że  Stowarzyszenie zobowiązało się do:

 1. zakupu sprzętu – bez wymienienia jakiego, jeśli to zakup sprzętu sportowego – nie było takiego zadania w zakresie prowadzonego zadania inwestycyjnego pn.

Przebudowa stadionu sportowego z rozbudową obiektów lekkoatletycznych przy

Zespole Szkół w Trzcinicy”,

 1. sfinansowania prac związanych ze stadionem na sumę 200 000,00 zł. oraz, że
 2. w ramach tego zobowiązania Stowarzyszenie wydatkowało kwotę 299 766,00 zł.

Kwotę 200 000,00 zł Stowarzyszenie powinno w 2018 roku przekazać w formie dotacji dla samorządu powiatowego, ponieważ była ona ujęta w planie dochodów i bilansowała zwiększone wydatki na tym zadaniu.

Zarząd Powiatu nie wykonał zaplanowanych dochodów w tym dziale co potwierdził w Sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok.

Zapytam krócej i jaśniej – dlaczego nie wykonał?

Chwała Stowarzyszeniu, że włączało się finansowo w „wykonanie robót związanych z budową stadionu i jego infrastruktury okołostadionowej” ( cytat z odpowiedzi na zapytanie), ale nie jest to wytłumaczeniem niezrealizowanych przez Zarząd Powiatu dochodów. Dlatego proszę ponownie o odpowiedź na zadane pytanie:

„1. Jakie konkretne działania podjął Zarząd aby zrealizować plan dochodów majątkowych - wsparcie finansowe  zadania „Przebudowa stadionu sportowego z rozbudową obiektów lekkoatletycznych przy Zespole Szkół w Trzcinicy” przez Stowarzyszenie Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy kwotą 200 000,00 zł?

Tym razem wprost, bez powoływania się na wydatki poniesione przez Stowarzyszenie na prace, które nie były ujęte w zakresie rzeczowym i składanym wniosku o dotację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa stadionu sportowego z rozbudową obiektów lekkoatletycznych przy Zespole Szkół w Trzcinicy” prowadzonym przez Inwestora czyli Starostwo Powiatowe w Jaśle oraz przedstawianym Radzie Powiatu w Jaśle do zatwierdzenia.

I jeszcze raz ponowię kolejne moje pytanie, na które nie dostałam odpowiedzi:

„2.  Czy i jakie zaszły istotne okoliczności uniemożliwiające Zarządowi wykonanie zaplanowanych na rok 2018  dochodów powiatu w kwocie 200 000,00 zł – dotacja od Stowarzyszenia Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy?

 1. wycinka drzew na terenach użyczonych Stowarzyszeniu Absolwentów

Szkół Rolniczych w Trzcinicy - Zespół Szkół w Trzcinicy.

Na moje zapytania otrzymałam obszerny materiał. Proszę jednak o wyjaśnienie i uściślenie kilku faktów.

Na posiedzeniach w dniach 7 lipca i 8 sierpnia 2017 r. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wycinkę drzew. W otrzymanych materiałach tj. wyciągach z protokołu z posiedzeń Zarządu z dnia 7 lipca i 8 sierpnia 2019 r. brak jest informacji o decyzji Zarządu dotyczącej trybu i sposobu realizacji wycinki drzew oraz zagospodarowania mienia powiatu czyli mienia publicznego, jakim ma być pozyskane  z wycinki drewno.

Oczekuję na dalsze wyjaśnienia i dodatkowe dokumenty, które zaprzeczą braku dbałości Zarządu Powiatu o powierzone mienie a potwierdzą  troskę Zarządu o majątek publiczny.

Dziękuję za kserokopię protokołu z dnia 12 lutego 2018 r. spisanego w Bazie Sprzętowo-Magazynowej PZD w Mytarzy w sprawie obmiaru desek, odpadu (ścinek) oraz wiór po obróbce kłód. Z przedłożonego dokumentu trudno jednoznacznie stwierdzić, które kłody zostały pozyskane z wycinki drzew, o które pytałam. Na podstawie tylko tego dokumentu i udzielonej odpowiedzi nie mogę ustalić czy wszystkie kłody pochodzące z wycinki drzew wykonanej na podstawie Decyzji Wójta Gminy Jasło z dnia 14 września 2017 r. znak: AGiOŚ.6131.17.2017.MC trafiły do PZD, jak również kto, kiedy i na czyj koszt zwiózł kłody do Bazy Sprzętowo-Magazynowej w Mytarzy.

W związku z powyższym ponownie zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące zapytania:

 1. Kiedy odbyła się wycinka drzew?
 2. Gdzie były składowane pozyskane po wycince kłody przed zwiezieniem ich do Bazy Sprzętowo-Magazynowej PZD w Mytarzy?

     Proszę do odpowiedzi dołączyć protokół z wycinki drzew i ewentualnie protokół z przyjęcia  pozostałości (kłody drewna) do składowania przed „zwózką”.

 1. Kto i kiedy pokrył koszty załadunku i przewozu kłód.

Radny Janusz Przetacznik - ponieważ po części temat I Liceum został już tutaj wywołany, niestety nie otrzymałem odpowiedzi od Pana Starosty: Jak zachował się podkarpacki kurator na wystąpienie Zarządu z 11 lipca?  Myślę, że sporo czasu było żeby odpowiedzieć na to pytanie. 

ZAPYTANIE 1

dotyczy:  powierzenia stanowiska dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle po rozstrzygniętym w dniu 2 lipca 2019 r. konkursie.

W dniu 7 czerwca 2019 r. Zarząd Powiatu w Jaśle (uchwała nr 65) powołał Komisję Konkursową w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle, która w dniu 2 lipca br. przeprowadziła i rozstrzygnęła konkurs na dyrektora I LO, a 9 lipca br. przyjął „Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora I LO w Jaśle”.

W świetle brzmienia art. 63 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 z późniejszymi zmianami) , który stanowi: „Kandydata na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki wyłania się w drodze konkursu. Kandydatowi nie można odmówić powierzenia stanowiska dyrektora.” Brak wydania do tej pory aktu powierzenia stanowiska dyrektora I LO im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle kandydatowi wyłonionemu w konkursie uważam, delikatnie rzecz ujmując, za co najmniej dziwny, żeby nie powiedzieć skandaliczny.

Przypominam, że wyjątki od zasady powierzenia stanowiska dyrektora kandydatowi wyłonionemu w drodze konkursu określone zostały w art. 63 ust.12 Prawa oświatowego

            W związku z tą sytuacją pytam:

1.Jakie są przyczyny braku decyzji Zarządu Powiatu w Jaśle w zakresie zatwierdzenia wyników konkursu i powierzenia kandydatowi wyłonionemu w konkursie stanowiska dyrektora I LO w Jaśle?

2.Czy do Zarządu Powiatu w Jaśle wpłynęły jakiekolwiek zgłoszenia o nieprawidłowościach podczas postępowania konkursowego? Jeżeli tak, to proszę o odpowiedź na kolejne pytania:

1) kto lub jaki podmiot je zgłosił?

2) kiedy takie zgłoszenie nastąpiło i w jakiej formie?

3) jaki tryb rozpatrzenia zgłoszonych ewentualnych nieprawidłowości został wdrożony przez Zarząd Powiatu w Jaśle?

Do odpowiedzi proszę kserokopie dokumentów potwierdzających zgłoszenie ewentualnych nieprawidłowości, podjęte przez Zarząd Powiatu w Jaśle albo Starostę decyzje, w tym wskazanie (podanie) podstawy prawnej takich działań.

Podpis:  Janusz Przetacznik.

ZAPYTANIE 2

dotyczy:  wycinki drzew na terenach użyczonych Stowarzyszeniu Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy - Zespół Szkół w Trzcinicy.

12 lipca 2019 r. na XIV sesji Rady Powiatu w Jaśle radna Dorota Woźnik m.in. zwróciła się z pytaniami dotyczącymi wycinki drzew na terenach użyczonych Stowarzyszeniu Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy. Z odpowiedzi Pana Starosty dowiedziałem się, że  na swoich posiedzeniach w dniach 7 lipca i 8 sierpnia 2017 r. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wycinkę drzew. W załączonych do odpowiedzi materiałach tj. wyciągach z protokołu z posiedzeń Zarządu z dnia 7 lipca i 8 sierpnia 2019 r. brak jest informacji o decyzji Zarządu dotyczącej trybu i sposobu realizacji wycinki drzew oraz zagospodarowania mienia powiatu czyli mienia publicznego jakim ma być pozyskane drewno z wycinki. I tego właśnie dotyczyć będą moje pytania uzupełniające.

Z protokołu z dnia 12 lutego 2018 r. spisanego w Bazie Sprzętowo-Magazynowej PZD
w Mytarzy w sprawie obmiaru desek, odpadu (ścinek) po obróbce kłód oraz wiór, dołączonego do odpowiedzi,  trudno jednoznacznie stwierdzić, które kłody zostały pozyskane z wycinki drzew, o które pytała radna Dorota Woźniak. Na podstawie tylko tego dokumentu i udzielonej odpowiedzi nie mogę ustalić czy wszystkie kłody pochodzące z wycinki drzew wykonanej (zrealizowanej) na podstawie Decyzji Wójta Gminy Jasło z dnia 14 września 2017 r. znak: AGiOŚ.6131.17.2017.MC trafiły do PZD jak również kto, kiedy i na czyj koszt „zwiózł” kłody do Bazy Sprzętowo-Magazynowej w Mytarzy.

Z uwagi na brak konkretnej odpowiedzi na zapytania zgłoszone przez radna Dorotę Woźniak w dniu 12 lipca 2019 r., zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące zapytania:

 1. Jakie były motywy wystąpienia przez Stowarzyszenie z wnioskiem dotyczącym zamiaru usunięcia drzew na terenach będących własnością powiatu a przekazanych w użyczenie Stowarzyszeniu Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy? Bardzo proszę odpowiedź poprzeć odpowiednimi dokumentami, a nie tylko stwierdzeniem użytym w odpowiedzi z dnia 23 lipca br. znak: BR.0003.44.2019 cyt. „zamiar realizacji inwestycji”. W tym punkcie proszę o informację dotyczącą:
 2. podmiotu, który opracował lub na zlecenie którego został opracowany program użytkowy rozbudowy stadionu,
 3. terminu i podmiotu, który zatwierdził program użytkowy, który stanowił podstawę wykonania dokumentacji projektowej,
 4. terminu i podmiotu, który zlecał wykonanie dokumentacji projektowej,
 5. terminów i podmiotu (-ów), który inicjował i zatwierdzał zmiany programu użytkowego (korekta programu), który stanowił podstawę wykonania dokumentacji zamiennej albo wprowadzenia poprawek projektowych,
 6. płatnika programu użytkowego wraz z ewentualnymi korektami oraz płatnika dokumentacji projektowej.
 7. Jakie konkretnie decyzje podejmował Zarząd Powiatu w Jaśle w zakresie wycinki drzew rosnących na terenach będących własnością powiatu a przekazanych w użyczenie Stowarzyszeniu Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy, w tym zagospodarowania drewna pochodzącego z tej wycinki? Proszę o podanie konkretnych informacji dotyczących podjętych decyzji w przedmiocie trybu i sposobu realizacji wycinki drzew oraz zagospodarowania mienia powiatu po tej wycince, w tym podanie osób nadzorujących ze strony Zarządu Powiatu w Jaśle, przebieg procesu wycinki drzew i ich przekazania do PZD (cały przebieg lub poszczególne jego etapy: np. oględziny, wycinka, przekazanie do PZD itp.).

Podpis: Janusz Przetacznik.

 

Radny Krzysztof Buba - w nawiązaniu do otrzymanego od Pana pisma z dnia 5 sierpnia
w sprawie kosztów procesowych związanych z dochodzeniem przez Powiat Jasielskie roszczeń związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej „Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle proszę o przekazanie, udostępnienie mi następujących materiałów: kserokopię dokumentacji przeprowadzonego postępowania konkursowego, wniosek, zapytanie ofertowe, wykaz podmiotów do których przesłano zapytanie ofertowe, protokół końcowy z przeprowadzonego postępowania oraz kopie umowy z kancelarią, kserokopię sporządzonej przez kancelarię opinii prawnej w sprawie dochodzenia roszczeń, kserokopie pozwów do sądów, wyroków i złożonej  apelacji. Z pisma otrzymanego dowiedziałem się, że 13 maja Zarząd w Jaśle zdecydował o wniesieniu apelacji do Sądu Okręgowego w Rzeszowie, ale nie mam żadnej informacji o kosztach z tym związanych, prosiłbym o udzielenie informacji w tym zakresie, czy w związku ze złożoną apelacja ponieśliśmy jakieś koszty, czy nie?

Ad.13. Sprawy różne.

Starosta Jasielski Adam Pawluś -  stanowisko w sprawie drogi 992, trwały tu konsultacje upoważnienie dotyczy tylko, podpisania stanowiska ono zostało uzgodnione na wspólnym posiedzeniu z udziałem Burmistrza Miasta Jasła z udziałem dyrektora oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad w Rzeszowie. Wydaje się, że taki łącznik, który będzie łączył węzeł Kaczorowy w przyszłej drodze 73, bo ta droga 73 może być już w niedługim czasie procedowana w trybie projektu i wybuduj 20 września ma się odbyć KOPI  i może jeżeli będą w pełni środki na realizacje drogi 73, a przypomnę, że został przyjęty wariant przebiegu tej drogi w mieście Jaśle tzw. zachodni, wiec węzeł, który będzie przy naszej drodze powiatowej 1313 niecałe 2 km odcinek pozwoli  na włączenie tej drogi do tego węzła w znaczny sposób mogłoby to udrożnić ruch i takie działania spróbujemy podjąć, żeby zarząd województwa podkarpackiego w swoich działaniach przygotował trzy koncepcje, czy już program użytkowy takiego odcinka, który by wymagał. On jest w studium Miasta Jasła z trochę innym przebiegiem, ale przechodzi przez ulice Kazimierza Wielkiego i tam jest przewidziany wiadukt właśnie nad tą drogą i przejście później przez most do Kaczorowów i włączenie do naszej drogi powiatowej 1313R, pozwoliłoby to wyłączyć część tego ruchu, który jest na 17 stycznia, czy na tej drodze 28. Również przyjęliśmy takie stanowisko, że kończą się, albo będą się kończyć w przyszłym roku prace związane z przebudową drogi 28 od Siepietnicy do Trzcinicy, czyli do granic miasta i zwróciliśmy się o kontynuacje tej przebudowy ministerstwo nam odpowiedziało, że jak najbardziej jest to uzasadnione, żeby kontynuować tą rozbudowę na odcinku od Trzcinicy do Warzyc, ale z braku środków nie podano nam, kiedy będzie to możliwe, wiec przyjęliśmy drugie stanowisko, które zakłada żeby w pierwszym zakresie przebudować odcinek drogi 28 od skrzyżowania z ulicą Kasprowicza do skrzyżowania z ulicą Towarową. Wydaje się, że jest możliwe poszerzenie tego odcinka, wzmocnienie go do nacisku na os na ponad 110 kiloniutonów i udrożniłoby to ten odcinek drogi, bo jeszcze nastąpi zagęszczenie ruchu w tej części. Odnosząc się do  sytuacji w I Liceum to Pani dyrektor odmówiła nam współpracy, a przede wszystkim przekazania oryginałów dokumentów, które mogły by potwierdzić, czy doszło tam do matactwa, czy nie, więc sprawa będzie się toczyć w prokuraturze. Nie ma obaw o kierowanie tą placówką w tej chwili słaby jest nabór, jest źle oceniana, młodzież ucieka w większości do II Liceum, czy do Zespołu Szkół Nr 4 i do Krosna, więc ta sytuacja powinna na pewno ulec zmianie i ulegnie zmianie. Mamy już dokumenty kompletne. Jeżeli chodzi o Radę Rodziców tutaj jest szereg nieprawidłowości, wiemy, że zebranie, które wyłaniało tych przedstawicieli było zwołane nieformalnie, przyznał się do tego Przewodniczący. Nie mamy jeszcze potwierdzonych pełnych dowodów jeżeli chodzi o Radę Pedagogiczna, ale to wszystko ustalimy. Jeżeli chodzi o inne wnioski to oczywiście postaramy się odpowiedzieć na piśmie, chciałem tylko jeszcze poinformować Wysoką Radę, że mamy już opracowaną koncepcję na budowę parkingu przy szpitalu specjalistycznym w Jaśle koncepcja ta pozwala na zorganizowanie 160 miejsc parkingowych i będziemy procedować przekazanie tego terenu dla Miasta Jasła, jeżeli Wysoka Rada przyjmie takie stanowisko to Burmistrz i Miasto Jasło zrealizuje ten parking, który będzie służył nie tylko klientom i pacjentom szpitala, ale także również mieszkańcom miasta, czy przybywającym tu gościom. Inna bardzo dobra wiadomość to jutro tu nastąpi podpisanie umowy na dopłaty do przewozów publicznych, umowa będzie podpisaną pomiędzy Związkiem Powiatowo-Gminnym na czele, którego stoi starosta Stanisław Pankiewicz, a Wojewodą Podkarpackim na okres od września do grudnia tego roku 2019 roku został złożony wniosek i jest przygotowywana umowa na uzyskanie dopłaty 956.876 zł., to jest naprawdę wielki sukces dlatego chciałem tu podziękować Panu Wicestaroście i Przewodniczącemu Związku jaki i wszystkim uczestnikom związku za to, że się udało doprowadzić do takiej sytuacji tych samorządów, które złożyły wnioski w województwie podkarpackim w całej Polsce nie jest zbyt wiele jak rozmawiałem z ministrem weberem to jest ponad 3 mln w województwie podkarpackim to jest ledwo ponad 3 mln złotych i my prawie 1/3 mamy z naszego powiatu to jest wielka szansa również dla naszych szkół, ponieważ uciekło nam jak tutaj Państwo macie informację ponad 200 uczniów, ale dzięki właśnie tym przewozom będziemy mieli uczniów z sąsiednich powiatów to jest dobra wiadomość będziemy mogli realizować działalność edukacyjną w naszych szkołach bez większych problemów. Będziemy mogli ograniczyć wykluczenie komunikacyjne zwłaszcza w tych terenach południowych, gdzie w sobotę, niedziele nie było, żadnych kursów teraz takie kursy będą także inne kursy, których do tej pory nie było, bo taki był warunek naboru. Chciałem również skorzystać z okazji i zaprosić Państwa na uroczystości, które odbędą się już 30 sierpnia tutaj w tej sali zostanie przekazany dla rodziny świętej pamięci księdza Stanisława Kołtaka Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, który został nadany przez Prezydenta Dudę pośmiertnie i później będzie zapalenie zniczy i modlitwa na grobie księdza Stanisława Kołtaka, a o 18 będzie msza i po mszy złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod tablicą księdza Jerzego Popiełuszki i 1 września to jest okrągła rocznica wiemy, że będzie duże zainteresowanie, ponieważ przybędzie wielu przedstawicieli państw na czele z Prezydentem Stanów Zjednoczonych Trampem i te główne uroczystości to będą w Warszawie my mamy takie miejsce szczególne miejsce bardzo tragiczne cmentarz w Warzycach i wspólnie z Wójtem Gminy Jasło, Burmistrzem Miasta Jasła przygotowaliśmy program uroczystości na 1 września, także bardzo serdecznie zapraszamy, żeby pamiętać o tych strasznych ofiarach i zbrodniach, które zostały dokonane na obywatelach polskich 80 lat temu.

Radna Bożena Macek – Lubaś - bardzo krótko chciałam z tego miejsca serdecznie podziękować Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Pani Katarzynie Kaszowicz za to, że spowodowała, iż ten bardzo nękający użytkowników dróg próg spowalniający, czyli garb na drodze 1844 w miejscowości Niepla został usunięty. Wszyscy bardzo serdecznie dziękujemy. Jest nam naprawdę o wiele łatwiej jeździć o wiele lepiej i bezpieczniej jeździć już nikt kołpaków i kół nie gubi, także dziękuję bardzo.

Radny Janusz Przetacznik - co prawdą było już dzisiaj trochę mowy na temat Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, ale chciałbym do tego tematu wrócić, ponieważ nie mogę tej sprawy tak pozostawić. Chciałbym przypomnieć, że 16 sierpnia została zwołana komisja na godzinę 15:30, przedmiotem obrad było rozpatrzenie skargi na działalność Zarządu i Starostę oraz rozpatrzenie skargi na Starostę Jasielskiego, sprawy różne - takiej treści zawiadomienie otrzymali członkowie Komisji  Skarg, Wniosków i Petycji i na tym posiedzeniu otrzymaliśmy skargę Nowej Wolicy bez złączników. Co się okazało 16 sierpnia, o czym procedowaliśmy m.in. skargę złożoną przez Stowarzyszenie Nowa Wolica  dopiero na posiedzeniu poprosiliśmy o dokumenty ponieważ e –mail, który otrzymaliśmy przed posiedzeniem był niekompletny.
Pan Przewodniczący Rady Robert Snoch przekazał 2 sierpnia do Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji Rady Powiatu kompletną skargę z prośbą o jej rozpatrzenie, czyli od 25 do 2 sierpnia była to skarga wraz kompletem załączników. My jako członkowie komisji dostaliśmy tylko
i wyłącznie skargę, także nie wiedzieliśmy tak naprawdę, o czym będziemy rozmawiać nie znając dokumentów, a przede wszystkim wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego.
W trakcie posiedzenia te dokumenty dopiero otrzymaliśmy wraz z przygotowanym projektem uchwały z uzasadnieniem i pomimo wniosku, czy próby przełożenia tego, w tym również przez Pana Mateusza Lechwara, abyśmy po sesji ten temat kontynuowali. Niestety ten temat został przez komisję nazwijmy to przepchnięty i rozstrzygnięty, można by w ten sposób powiedzieć. Członek komisji Pan Radny Franciszek Miśkowicz, z uwagi na to, iż był autorem pierwszej decyzji, na którą skarżyło się Stowarzyszenie Nowa Wolica wyłączył się z rozpatrywania tej skargi, wcześniej wskazując na pewne mankamenty dotyczące pracy naszej komisji. Natomiast Pani Przewodnicząca sformułowała projekt uchwały, który został przegłosowany. Wynik głosowania pewnie państwu był znany, projekt uchwały został przyjęty 3 głosy „za”, 1 „przeciw”, Franciszek Miśkowicz wyłączył się z głosowania i to zostało zapisane w protokole. Protokół prowadziła Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Pani Magdalena Stasiowska. Chciałbym zwrócić uwagę, że po tym weekendzie, jakież było moje zaskoczenie, kiedy 20 sierpnia Przewodniczący Robert Snoch pisze do Przewodniczącego Stowarzyszenia Nowa Wolica, czyli po posiedzeniu 16 sierpnia, w związku ze skargą Stowarzyszenia, która wpłynęła w dniu 25 lipca do Starostwa Powiatowego w Jaśle na Starostę Jasielskiego w związku z bezprawnym wydaniem itd., obecnie skarga została przekazana do rozpatrzenia przez Komisje Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Jaśle ze względu na zawiłość sprawy i potrzebę przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego zachodzi konieczność wydłużenia terminu rozpatrzenia skargi. Komisja rozpozna sprawę i przekaże wnioski do Rady Powiatu, a Rada podejmie stosowne rozstrzygnięcia w tej sprawie, datowane 20 sierpnia, 16 sierpnia te sprawy komisja definitywnie rozstrzygnęła. Dowiedziałem się teraz, że może będzie powtórzone posiedzenie z uwagi na uchybienia formalne. Tak jak już to powiedział Pan Radny Franciszek Miśkowicz, że uczestniczenie w pracach w tej komisji nosi co najmniej znamiona dziwne, żeby nie powiedzieć gorzej, bo cyrk to mało powiedziane, naprawdę cyrk to mało powiedziane. Również składam rezygnację z pracy w tej komisji i po uzgodnieniu z członkami klubu oświadczam, że radni klubu PSPP nie będą ubiegać się o członkostwo w tej komisji dopóki nie zostaną zmienione jej zasady funkcjonowania. Przypomnijmy, że dla czystości sprawy na przykład w sejmiku województwa podkarpackiego przewodniczącym komisji rewizyjnej jest przedstawiciel opozycji i to jest uświęcone, że pewne sprawy powinny być rozstrzygane, a nie powtarzam, przegłosowywane.

Radny Krzysztof Buba -  prosił bym o jakąś informację: Co z Panią Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych, bo nadal nie wiadomo? Pan Starosta tutaj udzielił trochę informacji na temat I Liceum. Nic nie wiemy, rok szkolny tak jak tu Pan Radny Przetacznik mówił, się zbliża jakąś informację w tym zakresie. Miałbym jeszcze pytanie do Pana Starosty Pankiewicza: o ile sobie przypominam była przygotowana i opracowywana dokumentacja związana z przebiegiem linii komunikacyjnych dla powiatowego związku opinia była o ile sobie przypominam dobrze ja tam prosiłem, że jak będzie: czy ona jest już gotowa? Jak jest gotowa to prosiłbym, żeby ją przekazać. Jakby Pan Starosta tutaj coś powiedział, czy jest gotowa, czy jeszcze nie?

Wicestarosta Stanisław Pankiewicz - nie bardzo rozumiem, bo nie wiem, czy dobrze zrozumiałem, że chodzi o przystanki na terenie Miasta Jasła?

 

Radny Krzysztof Buba -  nie o te przystanki, to co było zlecone przez związek komunikacyjny temu Panu do opracowania.

Wicestarosta Stanisław Pankiewicz -    jest podpisana umowa z ekspertem, który nam opracował ten wniosek o czym mówił Pan Starosta, został przyjęty prawidłowo opracowany wszystkie linie komunikacyjne zostały uwzględnione. Też  dopowiem, że MKS skorzysta z dopłat dlatego, że wyjazdy poza teren Miasta Jasła są uwzględnione jako jazdy po terenach wiejskich tam będą dopłaty no i nie zakończone jeszcze zostały prace. W tej umowie również jest zawarte opracowanie wniosku na dopłaty na rok 2020 prawdopodobnie w październiku będą nabory także cały czas prace trwają. Tak powstały dokumenty na podstawie, których został złożony wniosek i przyjęty przez Wojewodę i została przyznana decyzja, gdzie mamy środki finansowe. Proszę wystąpić do związku.

Radny Franciszek Miśkowicz - z informacji przedstawionej przez Starostę wynika, że Zarząd nie zamierza powierzyć Pani Wierdak-Cyboroń funkcji dyrektora w związku z tym mam pytanie takie, bo można pewne rzeczy wnosić do prokuratury, ewentualnie korespondować
z kuratorium: Kto będzie ponosił konsekwencje prawne i finansowe w przypadku, gdy rozstrzygnięcia będą niekorzystne dla Zarządu Powiatowego? Zarząd podejmuje taką decyzję nie wykonuje przepisów.

Starosta Jasielski Adam Pawluś -  a poprzedni Zarząd jak zwalniał Różycką to wykonywał przepisy? Nie miał w ogóle nawet zgody kuratora.

Radny Janusz Przetacznik - kontynuując ten temat Panie Starosto zaniepokoiłem się Pana wypowiedzią dotyczącą konkursu i działań Zarządu Powiatu. Chciałbym abyśmy traktowali się poważnie. Sesja jest upubliczniana, czyli  w tym momencie nasi mieszkańcy, czyli osoby, które zechcą słuchają tych informacji i Pana wypowiedzi. Zadałem konkretne pytania nie otrzymałem odpowiedzi. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz na co sygnalizowałem m.in. w swoim zapytaniu. 7 czerwca 2019 roku Zarząd podjął uchwały zatwierdzające skład dwóch komisji: 65 i 66. To były dwie uchwały Zarządu. W związku z tym jeżeli Zarząd podjął uchwałę, zatwierdził komisję to skąd wątpliwości? Jeżeli ma Pan jakiekolwiek wątpliwości to trzeba było to podejmować na etapie powoływania  komisji konkursowej jeżeli skład komisji konkursowej przez Zarząd został powołany to kompetencje jasno określa ustawa prawo oświatowe i bardzo bym prosił nie powoływać się na nie sprawdzone przypadki tylko stosować się do przepisów prawa, bo nie stosowanie się rodzi powiedzmy różne skutki, czy może rodzić skutki, o których mówił Pan Radny Miśkowicz, a przypominam Panu Staroście, że właśnie podejmowanie niezgodnie z przepisami prawa uchwał przez Zarząd Powiatu skutkowało uchyleniem uchwały Zarządu w sprawie powierzenia obowiązków Panu dyrektorowi lekarzowi Michałowi Burbelce p. o dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. W dalszym ciągu czekam na naprawienie szkody, proszę być pewny, ja jestem cierpliwy. W jaki sposób członkowie Zarządu, którzy podejmowali tą decyzje i narazili szpital na dodatkowe koszty związane z wypłatą wynagrodzeń, nieprzysługujących lekarzowi Michałowi Burbelce zostaną wyrównane? Z uporem godnym lepszej sprawy poprosiłem Pan Starostę i Zarząd  w interpelacji i zapytaniach o podanie konkretnych kwot czekam teraz na decyzję i wreszcie to, że się Pan zachowa i członkowie Zarządu honorowo, jak nie to będę wiedział,  co dalej robić.

Radny Jan Urban -  rozumiem, że pewne normy i utarte schematy, które funkcjonują jeżeli chodzi o przestrzeganie prawa nie zawsze mają w tej jednostce samorządu terytorialnego zastosowanie. Dzisiaj mamy 26 sierpnia.  Zabrzmi pierwszy dzwonek w poniedziałek, a my dzisiaj nie mamy wyjaśnionej sprawy kto będzie kierował I Liceum, najstarszą placówką oświatową w naszym mieście? Tutaj publicznie padają różne dziwne pomówienia, używane są określone organy jako, że będzie doniesienie. Przeczytaliśmy w punkcie, gdzie było sprawozdanie z prac Zarządu, że Zarząd przyjął protokoły, gdzie wyraźnie w protokołach
z posiedzeń komisji było wskazanie, któż został typowany na dyrektora. Zarząd miał tylko wykonać czynność nazwijmy to materialno-techniczną i powierzenie obowiązków dyrektora szkoły, po raz kolejny okaże się, że taka norma prawna i ten przepis się nie przyjął. Nie bez kozery, koledzy tutaj pytali kto będzie ponosił konsekwencje finansowe jeżeli przyjdzie nam płacić odszkodowania. Bardzo ładnie Pan Starosta powiedział zgodnie z literą prawa. Tak tylko, że to wszystko wtedy obciąża budżet powiatu jasielskiego. Szanowni Państwo nie chce się tutaj bawić w jakaś wyrocznie, ale obawiam się, że my będziemy mieli jeszcze wiele takich spraw, które będziemy w sądach przegrywać. Tutaj kolega Radny Krzysztof Buba zadał pytanie co się dzieje ze sprawami w sądzie dotyczącymi projektu szpitala i z pracownią „Chrzanowscy Architekci” i czy tym podobne rzeczy? Nie można tak. Przecież dzisiaj mieliśmy parę przykładów takich, że zaklinało się rzeczywistość skoro było stwierdzone nie wypełnianie, nie wykonywanie uchwał Rady, przegłosowane zostało, że nic się nie stało. Na miłą biedę póki co jeszcze funkcjonujemy w państwie prawa i obowiązują nas określone normy i przepisy prawne. Z jednej strony mamy opinię radcy prawnego, do której się nie stosujemy i mamy kontr opinie z drugiej strony, powołujemy się na opinie tego samego radcy prawnego, brak zdecydowania, czyli co racja moja i mojsza w zależności od tego co Państwu odpowiada. Szkoła się zacznie 2-ego,  nie mamy dyrektora w liceum. Zgodnie z przepisami prawa do 31 sierpnia jest pani dyrektor. Tutaj Pan Starosta zapowiada, że nie będzie ona powołana na dyrektora, czyli łamanie prawa, przez Pana i Zarząd pod Pańskim kierownictwem.

 

Starosta Jasielski Adam Pawluś - to jest pomówienie.

Radny Jan Urban -  nic nie pomawiam ja stwierdzam, Pan powiedział, że zostało zgłoszone do służb określonych to możemy odtworzyć i my dzisiaj zadajemy pytanie: kto będzie kierował I Liceum?                                                                                                   

Starosta Jasielski Adam Pawluś - Zarząd podejmie stosowną uchwałę.

Radny Jan Urban -  Zarząd podejmie stosowną uchwałę, dobrze dalej nie wiemy, ale mówię my kierujemy się komunikatami, które były  podpisane przez Pana Starostę, czyli, że Zarząd zatwierdził protokoły z posiedzeń komisji konkursowych i tam są stosowne rozstrzygnięcia komisji konkursowej.

Starosta Jasielski Adam Pawluś - Zarząd dokonał kontroli i ona wykazała, szereg nieprawidłowości i te nieprawidłowości zostaną wszystkie ukazane, także nie będzie problemu z uzyskaniem tych informacji.

Radny Janusz Przetacznik - przed konkursem nie można było zrobić kontroli nie bardzo rozumiem Panie Starosto, co Pan kontrolował? Proszę nam powiedzieć. Jeżeli Pan powoływał komisję konkursowa to co Pan kontrolował?

Starosta Jasielski Adam Pawluś - kontrolowaliśmy chociażby wybór Rady Rodziców i tutaj mamy szereg nieprawidłowości, Rada Rodziców nie została wybrana w kilku oddziałach
w ogóle nie były wybrane trójki klasowe: kto za to odpowiada? Nie będziemy dyskutować tutaj, bo to nie jest miejsce do dyskusji.

Radny Janusz Przetacznik - a jakie Pan uważa, że jest miejsce do dyskusji jeżeli nie Rada Powiatu i Pan jest organem wykonawczym?

 

Starosta Jasielski Adam Pawluś -  to w odpowiednim czasie Rada otrzyma dokumenty i będzie się wypowiadać.

Radny Franciszek Miśkowicz - myślę, że Rada Powiatu jest jak najbardziej odpowiednim miejscem do tego typu dyskusji.

 Starosta Jasielski Adam Pawluś -  gdy zakończymy postępowanie.

Radny Franciszek Miśkowicz - Panie Starosto na to był miesiąc czasu. Natomiast dzisiaj nawet jeżeli były wątpliwości jest czas na podjęcie decyzji.

Starosta Jasielski Adam Pawluś -  ta decyzja będzie podjęta, jeżeli do mnie przyszli nauczyciele i mówili tak, że byli by uczestnikami Rady Pedagogicznej, ale Rada Pedagogiczna została zwołana bez porządku obrad, więc czy to było prawidłowe zwołanie, czy nie? Musi to ustalić po prostu odpowiedni organ na dzień dzisiejszy Pani dyrektor nam nie udostępniła oryginałów dokumentów, jeżeli ona zasłania się RODO i nie udostępnia dokumentów, więc czekamy na to.

Radny Janusz Przetacznik - Panie Starosto w tym kraju RODO zasłaniają  się w wielu innych sprawach o wiele ważniejszych. Ja przypominam Panu, mam nadzieję, że jest Pan uważnym obserwatorem sceny politycznej, przestańmy w tym momencie demonizować pewne rzeczy. Zatwierdził Zarząd Powiatu komisje konkursową powołaną zgodnie z ustawą, przyjął protokół przepraszam jakie uchybienia? To gdzie były Pana służby, kiedy przyszły i zostały zgłoszone kandydatury Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców o to pytał Pan Radny Buba przepraszam bardzo, gdzie były Pana służby wcześniej ?

Starosta Jasielski Adam Pawluś -  należy stosować prawo.

Radny Janusz Przetacznik - niech Pan stosuje na miły Bóg.

Radny Krzysztof Buba -  przeglądałem dosyć uważnie wyciągi z protokołów zarządu, ale tam nie widziałem, żeby Pan powołał jakąś komisje do sprawdzenia tego, Zarząd podejmował w tej sprawie jakieś decyzje, kontrole zlecał, czy Pan to jednoosobowi zlecał?

Starosta Jasielski Adam Pawluś -  to jest kompetencja Starosty.

Radny Krzysztof Buba -   a co z Zespołem Szkół Budowlanych, bo nie mamy żadnej informacji co tam się dzieje?      

Starosta Jasielski Adam Pawluś - sytuacja jest podobna, jutro będzie powołanie dyrektora powierzenie obowiązków, jutro się dowiecie.

Radny Janusz Przetacznik - jak Pan to opublikuje? Skoro uchwały Zarządu nie są publikowane, chciałbym to wiedzieć, czy Pan nam na maile to wyśle?

Starosta Jasielski Adam Pawluś - jeżeli się nie wycofa Pani dyrektor, to będzie Pani dyrektor Anna Dyrek.     

Ad.14. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch, wobec wyczerpania porządku obrad zamknął obrady XV Sesji Rady Powiatu w Jaśle o godzinie 14:28.

Wykaz imiennych głosowań stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Protokolant

Marzena Trębacz

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony. środa, 16, październik 2019 14:07 Paweł Krajciewicz