Protokół XVI/2019

z XVI Sesji Rady Powiatu w Jaśle

odbytej w dniu 30 września 2019 roku o godz. 13.00

 

Ad. 1. Otwarcie Sesji.

Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch.

Powitał przybyłych Radnych Rady Powiatu w Jaśle, Zarząd Powiatu, Naczelników, Kierowników, Dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu Jasielskiego.

Radni uczcili minutą ciszy śmierć Pana Kornela Morawieckiego.

Ad. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

Przewodniczący poinformował, że zgodnie z listą obecności w obradach uczestniczy
22 radnych w związku z tym Rada może podejmować prawomocne uchwały.

Starosta Jasielski Adam Pawluś skierował pytanie do radnych, czy wyrażają zgodę na zamieszczenie kondolencji również od Radnych Rady Powiatu.

Starosta Jasielski odczytał treść zaproponowanych kondolencji:

„Panu Mateuszowi Morawieckiemu Prezesowi Rady Ministrów wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Ojca składają Starosta Jasielski wraz z Zarządem  Powiatu

w Jaśle oraz Radni Rady Powiatu w Jaśle.”

Ze strony radnych nie było głosów sprzeciwu.

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

Przewodniczący stwierdził, że Radni otrzymali protokół w wersji elektronicznej oraz był do wglądu w Biurze Rady Powiatu. Nie wpłynęły żadne uwagi do treści protokołu.

Przewodniczący poddał pod głosowanie zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji tj.

Protokół XV/2019 z XV Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 26 sierpnia 2019 roku.

W głosowaniu brało udział 22 Radnych.

- za przyjęciem protokołu głosowało 20 Radnych.

- wstrzymało się 2 Radnych.

Protokół został przyjęty.

Ad. 4. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.

Przewodniczący przedstawił wniosek Zarządu Powiatu w Jaśle o zmianę porządku obrad:

Zarząd Powiatu w Jaśle zwraca się z wnioskiem o zmianę porządku obrad XVI Sesji Rady Powiatu w Jaśle, w dniu 30 września 2019 roku, poprzez dodanie w pkt. 6 podpunktów: l), m), które otrzymują brzmienie:

„l) pozbawienia dróg  Nr 1831R Skołyszyn-Lisów, Nr 1834R Droga przez wieś Lipnica Górna, Nr 1862R Skołyszyn  dojazd do stacji kolejowej w Skołyszynie kategorii dróg powiatowych,

  1. m) nadania kategorii dróg powiatowych drogom Nr 113670R Przysieki –Zawodzie-Pusta Wola, Nr 113668R Pusta Wola –Przysieki - Zawodzie, Nr 113667R Siedliska Sławęcińskie K. Pawluś w kierunku Rzepy - Siedliska Sławęcińskie Równie - Przysieki”.

Przewodniczący poddał pod głosowanie zmianę porządku obrad XVI Sesji Rady Powiatu poprzez wprowadzenie projektu Uchwały Rady w sprawie:

pozbawienia dróg  Nr 1831R Skołyszyn-Lisów, Nr 1834R Droga przez wieś Lipnica Górna,

Nr 1862R Skołyszyn  dojazd do stacji kolejowej w Skołyszynie kategorii dróg powiatowych.

 W głosowaniu brało udział 21 Radnych.

- za przyjęciem zmiany głosowało 20 Radnych.

- wstrzymał się 1 Radny.

- nie głosował 1 Radny.

Podpunkt „l” został wprowadzony.

Przewodniczący poddał pod głosowanie zmianę porządku obrad XVI Sesji Rady Powiatu poprzez wprowadzenie projektu Uchwały Rady w sprawie:

nadania kategorii dróg powiatowych drogom Nr 113670R Przysieki –Zawodzie-Pusta Wola, Nr 113668R Pusta Wola – Przysieki - Zawodzie, Nr 113667R Siedliska Sławęcińskie K. Pawluś w kierunku Rzepy- Siedliska Sławęcińskie Równie- Przysieki.

W głosowaniu brało udział 20 Radnych.

- za przyjęciem zmiany głosowało 19 Radnych.

- wstrzymał się 1 Radny.

- nie głosowało 2 Radnych.

Podpunkt „m” został wprowadzony.

Zmieniony porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  4. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.
  5. Wybór Komisji Wnioskowej.
  6. Podjęcie uchwał w sprawie:
    1. zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2019 r.
    2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016 – 2027.
    3. rozpatrzenia skargi na Starostę Jasielskiego.
    4. rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Jasielskiego.
    5. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Jaśle.
    6. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono funkcje kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Jasielski oraz zasad zwalniania z obowiązku realizacji tych zajęć.
    7. ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2019 roku, działających na terenie Powiatu Jasielskiego.
    8. wyrażenia zgody na używanie herbu Powiatu Jasielskiego przez Towarzystwo Sportowe „Pro Familia” w Wojaszówce.
    9. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przyznania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe.
    10. zmieniająca Uchwałę w sprawie zatwierdzenia i wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Jasielski/Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle do realizacji projektu pod nazwą „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jasielskim (IV)”.
    11. wyrażenia zgody na zaciągnięcie na rok 2020 zobowiązań na pokrycie kosztów związanych z zimowym utrzymaniem dróg, konserwacją sygnalizacji świetlnej, usługami internetowymi oraz zakupem paliwa do środków transportowych Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle.
    12. pozbawienia dróg Nr 1831R Skołyszyn-Lisów, Nr 1834R Droga przez wieś Lipnica Górna, Nr 1862R Skołyszyn  dojazd do stacji kolejowej w Skołyszynie kategorii dróg powiatowych.                     
    13. nadania kategorii dróg powiatowych drogom Nr 113670R Przysieki –Zawodzie-Pusta Wola, Nr 113668R Pusta Wola –Przysieki - Zawodzie, Nr 113667R Siedliska Sławęcińskie K. Pawluś w kierunku Rzepy - Siedliska Sławęcińskie Równie- Przysieki.
  7. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
  8. Interpelacje 
  9. Wnioski i zapytania radnych.
  10. Sprawy różne.
  11. Zamknięcie obrad.

Ad. 5. Wybór Komisji Wnioskowej.

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Anna Nigborowicz zgłosiła do Komisji Wnioskowej

radnych: Magdalena Stasiowska, Sławomir Madejczyk, Stanisław Święch.

Zgłoszeni Radni wyrazili zgodę na pracę w Komisji Wnioskowej.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad wyborem członków Komisji Wnioskowej.

W głosowaniu brało udział 22 Radnych.

- za wyborem zaproponowanego składu Komisji Wnioskowej głosowało 22 Radnych.

Skład Komisji został przyjęty.

Ad. 6a. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2019 rok. (Druk Nr 114) wraz z Autopoprawką. Radni otrzymali przed sesją autopoprawkę oraz projekt uchwały po autopoprawce.

Przewodniczący poprosił Panią Teresę Połeć Skarbnik Powiatu o  przedstawienie projektu uchwały oraz wprowadzonej autopoprawki.

Głos zabrała Skarbnik Powiatu Jasielskiego Teresa Połeć, która omówiła projekt uchwały Rady Powiatu w Jaśle w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2019 rok. wraz z Autopoprawką.

Przewodniczący otworzył dyskusję oraz  poprosił o opinie Komisje Stałe.

Przewodniczący Komisji Finansowo - Budżetowej – Jan Czajka - Komisja w przedmiotowej sprawie  wydała jednogłośnie pozytywną opinię.  

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki - Irena Baciak - Komisja wyraziła pozytywną opinię do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu - Sławomir Madejczyk- Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

 

Przewodniczący poinformował, że w sesji uczestniczą goście, których dotyczy m.in. uchwała budżetowa: Pan Michał Burbelka - Dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Jaśle, Pani doktor Ewa Teneta - Kierownik Oddziału Psychiatrycznego, Pani Lucyna Wątroba Kierownik ds. pielęgniarek niższego personelu medycznego oddziału psychiatrycznego. Powitał Panią  Mariolę Biruś Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego. Przewodniczący poprosił Panią Mariolę o wyrażenie opinii na temat sytuacji jaka w tej chwili jest w oddziale psychiatrycznym i o przytoczenie pisma, które skierował Rzecznik Praw Pacjenta z biura Zarządu z Warszawy.

Mariola Biruś - pełnię funkcję Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego w oddziałach psychiatrycznych w Jaśle od 2006 roku,  jestem pracownikiem Biura Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie i od 2006 roku wnioskuję o poprawę warunków  pacjentów w oddziale psychiatrycznym w Jaśle. Chciałam odczytać pismo skierowane do Pana Starosty i do Pana Przewodniczącego Rady Powiatu Jasielskiego od Pana Grzegorza Saji Dyrektora departamentu ds. Zdrowia Psychicznego.

Szanowny Panie Starosto, Szanowny Panie Przewodniczący.

Rzecznik Praw Pacjenta z uwagą śledzi tworzenie właściwych warunków opieki psychiatrycznej w Polsce. Z zadowoleniem przyjęliśmy informację, że w trakcie sesji Rady Powiatu będzie poruszony temat budowy skrzydła oddziału psychiatrycznego w Jaśle i wsparcie finansowe inwestycji.

Pragnę podziękować  Panu Staroście, Panu Przewodniczącemu i Panu Michałowi Burbelce Dyrektorowi Szpitala w Jaśle za podejmowane działania na rzecz oddziału psychiatrycznego. Pan Minister Bartłomiej Chmielowiec Rzecznika Praw Pacjenta, który jest Rzecznikiem Polskiej Psychiatrii również popiera tą inicjatywę. Rzecznik liczy na podjęcie przez Radnych Rady Powiatu Jasielskiego decyzji, która przyczyni się do polepszenia warunków pobytu  pacjentów w oddziale psychiatrycznym w Jaśle.

Doktor Ewa Teneta - Kierownik Oddziału Psychiatrycznego - nasz oddział składa się z pacjentów płci damskiej i męskiej; jest 40 pacjentów praktycznie z wszystkimi rozpoznaniami psychiatrycznymi, są to pacjenci w stanach od lżejszych po naprawdę ciężkie, niejednokrotnie wymagający unieruchomień. Pacjenci wszyscy tak naprawdę poza zaburzeniami natury psychicznej często borykają się również z niepełnosprawnością natury somatycznej, co biorąc pod uwagę długi okres hospitalizacji, który w tutejszym oddziale wynosi około 35 – 40 dni. Taki pacjent wymaga szczególnej opieki, bardziej kompleksowego podejścia i przede wszystkim bardziej komfortowych warunków do zdrowienia. Dlatego tutaj chcielibyśmy, aby pacjent taki mógł zdrowieć w warunkach ku temu sprzyjających, bliżej lekarzy innych specjalizacji.

Radny Grzegorz Pers-  bardzo się cieszę, że Pan Starosta wraz z Zarządem, Dyrekcją Szpitala podjęliśmy, bo tak trzeba powiedzieć wniosek i koncepcję budowy i rozbudowy Szpitala Specjalistycznego w Jaśle o odział psychiatryczny, ponieważ Szanowni Państwo, tu było nie raz mówione na tej sesji, Pani Rzecznik przed chwilą wypowiadała się na ten temat. Obecne warunki bytowe, bo chodzi głównie o nie,  na XXI wiek to nie przystoi.  Taka moja prośba do wszystkich Państwa, żebyście się przychylili do naszego wniosku, naszej koncepcji, ponieważ to będzie służyć wszystkim potencjalnym pacjentom, nie tylko naszego powiatu, bo w powiecie krośnieńskim nie ma takiego oddziału, więc bardzo proszę Wysoką Radę o poparcie tego wniosku.

Radny Janusz Przetacznik - tak jak Pan Przewodniczący słusznie zauważył  jesteśmy w punkcie zmiana uchwały budżetowej powiatu jasielskiego na 2019 rok i tutaj mała dygresja, ponieważ w tej uchwale nic nie mówimy o budowie oddziału psychiatrycznego wręcz przeciwnie zmniejszamy środki przeznaczone w uchwale budżetowej z kwoty 200 tys. zł., o 170 tys. zł., czyli tak naprawdę mamy 30 tys. zł., pewnie zaraz będziemy pytać na jaki cel? Uchwała dopiero następna: Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Powiatu Jasielskiego tak naprawdę mówi, czy wręcz przesądza o tym, że do takiej inwestycji przystąpimy. To jest zasadnicza uwaga. W tej uchwale budżetowej nie ma o tym mowy, wręcz przeciwnie i warto by było poznać przynajmniej słowo komentarza ze strony  Zarządu Powiatu. Akurat przy tej materii, czy przy tym punkcie dotyczącym wydatków inwestycyjnych byłem przeciwny, gdyż posiadamy dokumentację projektową i mogliśmy to wykorzystywać.  Tutaj na tej sali pewnie nikt nie będzie mówił, że jest przeciwny poprawieniu warunków lokalowych dla oddziału psychiatrycznego, bo tak jak Pani Rzecznik wspomniała ta sprawa sięga nie roku tylko 2006 ale i wcześniejszego. Różne wcześniejsze m.in. wizje i lokalizacje były w tym m.in. przeniesienie oddziału psychiatrycznego na teren Szpitala Specjalistycznego w Jaśle tam, gdzie mamy choroby zakaźne, czyli oddział chorób zakaźnych m. in. tam była  koncepcja. Nie wiem akurat dlaczego nie została zrealizowana, ale była jedną z wielu rozważanych. Natomiast już w roku 2012 taką decyzję podjęliśmy w kategoriach nowych inwestycji, bo innym rozwiązaniem był obiekt adoptowany. W roku 2012 przystępując do rozbudowy i modernizacji  Szpitala Specjalistycznego w Jaśle o tym zaczęliśmy dyskutować, ale jak powiedziałem będziemy na ten temat rozmawiać w następnym punkcie Wieloletniej Prognozie Finansowej. Natomiast teraz skupmy się na zmianach budżetowych. Wróćmy przede wszystkim do autopoprawki Zarządu.  M.in. przypominam ostatnią sesję i uchwałę Rady Powiatu w Jaśle z 2015 roku nakazującego pewien sposób postępowania w zakresie inwestycji drogowych, czyli oznaczenie kilometrażu i teraz mam takie pytanie nazwijmy to z natury zaczepne: „z jakim wnioskiem występował Zarząd Powiatu w Jaśle do  Funduszu Dróg Samorządowych skoro w tym przypadku decyzja Pana Premiera dotycząca przyznania dofinasowania mówi o innym zadaniu ze wskazaniem kilometrażu?” Ponieważ tak w decyzji i w ustawie było, że wnioski formułujemy o określonym kilometrażu to o czym m.in. była mowa, że w przypadku drogi 1845 Szebnie - Przybówka – Chrząstówka. Tam były trzy odcinki wymienione enumeratywnie z konkretnym kilometrażem i Wysoka Rada była mamiona przez Zarząd i Panią Skarbnik, że zadanie jest realizowane, a teraz okazuje się, że jest realizowane, ale w innym kilometrażu, a to już nie to samo zadanie, co do nazwy zadania to ta nazwa się nie zmienia. W związku z tym chciałbym aby od tego momentu było to naprawdę już praktyką, a nie tylko zaleceniem i pobożnym życzeniem Wysokiej Rady od 2015 roku. Aby wszystkie decyzje i zadania inwestycyjne w zakresie drogowym miały kilometraż i opis rzeczowy. Tak dotychczas było i taki był wniosek Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu aby w wszystkich zadaniach opisywany był zakres rzeczowy, abyśmy mogli później ewentualnie porównywać podpisaną umowę do realizacji z naszymi intencjami czy decyzjami. To jest ten zasadniczy temat dotyczący autopoprawki. Co do kwestii związanych z tym co Pani Skarbnik powiedziała, że informację dotyczącą wynagrodzeń nauczycieli zawiązaniach z podpisanym porozumieniem i regulacjami płacowymi będziemy dopiero mieć 3 października. O ile mnie pamięć nie myli zawód nauczyciela jest tym zawodem, gdzie pensje są wypłacane z góry.  W związku z tym już na 1 września powinny być one naliczone według nowych zasad, zgodnie z porozumieniem. Stąd trochę moje zdziwienie budzi, że dopiero 3-ego, czyli po wykonaniu będziemy wiedzieć tak naprawdę jakiej szkole i w jakiej  wysokości te regulacje będą należne. Podobnie było na innych sesjach rad gmin naszego powiatu, a dotyczy m.in. przyznawania dodatków wychowawczych z budżetu samorządowego. Chciałbym aby Pan Starosta na kolejnej sesji październikowej przekazał informacje: Czy wysokości subwencji w 100 % pokrywa nam te ustawowe regulacje, które zostały wprowadzone w naszych szkołach? Trzecia kwestia, o której jak gdyby zacząłem, ale teraz chciałbym abyśmy porozmawiali tj. wprowadzenie nowego zadania w postaci - zakup sprzętu i wyposażenia medycznego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle dotacja dla Szpitala w kwocie 170 tys. zł. Źródłem sfinansowania tego nowego zadania są zmniejszone wydatki właśnie na oddziale psychiatrycznym.

Z informacji, o których dowiedziałem się będąc gościem na komisji spraw społecznych, że te 30  tys. zł., to jest wynagrodzenie za koncepcję, którą zlecił Dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Jaśle i kosztowała ona 30 tys. zł.  Pomimo deklaracji radni nie otrzymali tej koncepcji, także nie wiemy tak naprawdę za co zapłaciliśmy. Natomiast wszystkie koncepcje dotychczas zawsze były po stronie potencjalnego inwestora, a nim ma być szpital. W związku z tym po raz pierwszy ze zdziwiłem przyjmuję, że za koncepcję ma zapłacić samorząd. Pomimo uchwały budżetowej, która została przyjęta sporo temu dowiadujemy się i dowiedziałem się na komisji, że do tej pory Zarząd Powiatu nie podpisał stosowanej umowy z Dyrektorem Szpitala Specjalistycznego na dotacje, w której były by określone prawa i obowiązki podmiotu dotowanego w tym określony efekt rzeczowy. Przypominam, że m.in., że to było powodem, że  Regionalna Izba Obrachunkowa uchyliła naszą uchwałę dotyczącą pomocy województwu na realizację drogi 992 z uwagi na to, że po pierwsze nie było umowy i określonego celu publicznego. Mamy uchwałę budżetową, budżet ma realizować Zarząd Powiatu, a wynika to z ustawy o samorządzie powiatowym i również z samej treści uchwały budżetowej. I co się okazuje? Dyrektor szpitala podejmuje samodzielne działania, a w związku z tym, że jeżeli podejmuje samodzielne działania to pieniądze przeznaczone na koncepcje może wyłożyć z własnych środków. Tym bardziej, że szpital ma roszczenie o wypłatę odszkodowania za nieuprawnione zatrudnienie lekarza medycyny Michała Burbelki na stanowisku Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. W związku z tym to odszkodowanie jest wystarczające aby szpital wystąpił z takim roszczeniem o zwrot niesłusznie wydatkowanych przez szpital środków finansowych za  błędną decyzją Zarządu Powiatu. Zresztą o tej decyzji Zarządu Powiatu będziemy jeszcze w sprawach różnych rozmawiać. Bardzo prosiłbym o wyjaśnienie kwestii dotyczących właśnie tego zadania dla szpitala 170 tys. zł.,  z czym to się wiąże oraz dlaczego Zarząd Powiatu nie podpisał  do tej pory, nie określił zadań w ramach dotacji pierwotnie przyznanej w uchwale budżetowej?                                                       

  

Starosta Jasielski Adam Pawluś -  tą uchwałą zmieniającą uchwałę budżetową również określamy to zadanie związane z realizacją inwestycji wieloletniej, czyli rozbudowy szpitala o oddział psychiatryczny, te właśnie 30 tys. zł., to są środki przeznaczone na koncepcję rozbudowy oddziału psychiatrycznego. Natomiast 170 tys. zł., przeznaczone jest na ewentualny zakup sprzętu, ponieważ wystąpiliśmy z wnioskiem do Premiera o przeznaczenie środków na zakup 2 aparatów RTG, jeżeli takie środki otrzymamy to potrzebujemy 20% udziału własnego w przypadku, gdyby nam się udało uzyskać środki na dwa aparaty, o które wnioskowaliśmy to ta kwota będzie wynosić około 400 tys. zł. Na dzień dzisiejszy trudno powiedzieć, czy te środki będą możliwe do pozyskania, bo sami widzimy co z rezerwą się dzieje w Warszawie, gdzie potężne środki zostały skierowane na likwidację zagrożenia stanu ekologicznego rzeki Wisły, więc prawdopodobnie będziemy mieli trudne warunki uzyskania tych dodatkowych środków, dlatego cieszę się, że komisje wszystkie pozytywnie zaopiniowały zmiany uchwały budżetowej i mam nadzieję, że będziemy procedować dalej te inwestycje. Krótkie wyjaśnienie jeżeli chodzi o nazwy dróg, więc wszystkie wnioski do Funduszu Dróg Samorządowych były oczywiście z określeniem kilometrażu, ale tak się często zdarza, że później musimy dostosować te nazwy do tego co jest w umowach, dlatego my nie podawaliśmy tych kilometraży w samej uchwale budżetowej, natomiast we wniosku ten kilometraż był,  on się nie zmienił i oczywiście takie dofinasowanie otrzymaliśmy. Nie otrzymaliśmy dofinasowania na wszystkie wnioski, ale na 4 wnioski i tylko dodatkowo powiem, że według wskaźników mieliśmy otrzymać 60%, a otrzymaliśmy 80%, więc nasz udział do realizacji tych inwestycji, czy w przypadku remontu przy drodze do Niepli, udział własny wynosi tylko 20 %. Bardzo dziękuję Panu Ministrowi i Panu Premierowi za wsparcie naszego powiatu za odciążenie budżetu przy realizacji tych inwestycji.              

Radny Janusz Przetacznik - chciałbym zwrócić uwagę, że to zadanie tak jak już może nie zbyt wyraźnie czy precyzyjnie powiedziałem, to zadanie zostało określone w uchwale budżetowej na rok 2019 i akurat głosowałem przeciwko temu zadaniu wskazując, że mamy dokumentację, wskazując inny sposób realizacji tego wniosku. Przypomnijmy, że zgodnie z wnioskiem Zarządu i projektem uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na rok 2019 kwota dotacji ten pierwszy etap miała być przeznaczona na wykonanie dokumentacji technicznej i dlatego też wskazywałem, że powiat jest w posiadaniu dokumentacji technicznej na budowę oddziału psychiatrycznego według założeń i zapotrzebowania tegoż oddziału z roku 2013 i uzgodnionego projektu w roku 2014, na które posiadamy pozwolenie na budowę, przypominam fakty. Proponowana przez Zarząd Powiatu w Jaśle propozycja dotacji 200 tys. zł. z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji technicznej. Teraz się okazuje wg tego co Pan Starosta mówi, że to jest dotacja, która rozpoczyna realizacje tego zadania. Panie Starosto naprawdę to, koncepcja nie rozpoczyna tego zadania, proszę nie wprowadzać radnych i opinii publicznej w błąd. Po wykonaniu dokumentacji technicznej powinniśmy jako Rada podjąć temat dotyczący takiej ważnej inwestycji i w jaki sposób ten projekt zrealizować, czyli mówić o montażu finansowym tego zadania. I także ad vocem odpowiadam - proszę nie wprowadzać opinii publicznej w błąd. Zadanie było w uchwale budżetowej jako dotacja na dokumentację projektową, na wykonanie projektu technicznego, a nie na koncepcję.          

Więcej głosów w dyskusji nie było, więc Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie  zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2019 rok. wraz z Autopoprawką.

W głosowaniu brało udział 21 Radnych.

- za przyjęciem uchwały głosowało 15 Radnych.

- przeciw głosowało 2 Radnych.

- wstrzymało się 4 Radnych.

- nie głosował 1 Radny.

Uchwała została podjęta.

Ad. 6b. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016 – 2027.  (Druk Nr 115).

Przewodniczący poprosił Panią Teresę Połeć Skarbnik Powiatu o wprowadzenie.

Głos zabrała Skarbnik Powiatu Jasielskiego Teresa Połeć, która omówiła projekt uchwały Rady Powiatu w Jaśle w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego
na lata 2016 — 2027.

Przewodniczący otworzył dyskusję oraz poprosił o opinie Komisje Stałe.

Przewodniczący Komisji Finansowo - Budżetowej – Jan Czajka - opinia Komisji jest jednogłośnie pozytywna.

Przewodnicząca Komisji Edukacji - Irena Baciak - Komisja wydała  pozytywną opinię.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu - Sławomir Madejczyk- Komisja wydała  pozytywną opinię jednogłośnie.

 

Radny Janusz Przetacznik -  to jest ten punkt obrad Rady, gdzie na ten temat powinniśmy dyskutować tyle, że tak jak wspomniałem, aby o takiej wieloletniej inwestycji decydować  powinniśmy o niej najpierw porozmawiać, a nie poprzez fakty dokonane poodejmować uchwałę o wieloletniej prognozie i przyjmować a priori w  tym wypadku  źródła i sposób finasowania tej inwestycji, bez dyskusji, bez dodatkowych informacji. Wskazywałem m.in. na przykład drogi 992, gdzie mamy porozumienie i współpracujemy z  Wojewódzkim Zarządem Dróg w zakresie realizacji tej drogi, udzielamy pomocy województwu i określony jest konkretny cel publiczny, była konkretna uchwała intencyjna wskazująca na to, że Wysoka Rada jest zainteresowana podjęciem takiego tematu na określonych warunkach, na określonych zasadach. My akurat przyjęliśmy i stąd jest ta zła maniera, że trudne tematy najlepiej w cudzysłowie „przepychać” w wieloletniej prognozie. Tak się stało z Ożenną, tak się stało ze stadionem w Trzcinicy. Tak samo staje się z oddziałem psychiatrycznym. Wszystko wprowadzamy poprzez zmianę wieloletniej prognozy wskazując na wieloletnie zadanie nie mówiąc, czy nie dyskutując o potrzebie konkretnego zadania, właśnie mamy taką sytuację.

Teraz jeszcze jedna kwestia dość istotna i ważna. Panie Starosto, Panie Dyrektorze Michale Burbelka. Dzisiaj jest 30 września i jest to ustawowy termin, do którego Wysoka Rada powinna otrzymać i rozpatrzyć program naprawczy szpitala, ponieważ działalność szpitala w roku 2018 zakończyła się wynikiem ujemnym. To nie jest wymysł Radnego Janusza Przetacznika, jest to wymysł ustawowy. Na to zwracałem uwagę  m.in. apelowałem abyśmy trzy dokumenty, które wzajemnie mówią o pewnych kwestiach związanych z działalnością szpitala rozpatrywać na sesji wrześniowej. Dzisiaj mamy 30 września, czyli ostatni ustawowy termin i nawet w ramach wniosku Pana Starosty składanego w imieniu Zarządu o uzupełnienie porządku obrad takiego programu naprawczego nie mamy, a radni powinni otrzymać ten program nieco wcześniej. Podmiot tworzący powinien taki program zatwierdzić, czyli Rada. My takiego programu nie mamy i do tej pory nie widać, żadnych przesłanek, że taki program otrzymamy. Przypomnijmy, że jest to program na lata, czyli w kontekście prognozy wieloletniej dotyczącej roku 2020, 2021 i 2022 jakże istotny z punktu widzenia również stabilności finansów publicznych samorządu powiatowego. Bardzo łatwo wydawać publiczne pieniądze, bo to są nie swoje pieniądze. Namawiałem tutaj niejednokrotnie, na tej sali, abyśmy wydawali je w sposób rozsądny, powtarzam to jeszcze raz, rozsądny i po przeprowadzeniu merytorycznej dyskusji na temat zasadności budowy i źródeł jej sfinansowania. Tak jak wspomniałem mieliśmy otrzymać koncepcję nie otrzymaliśmy, owszem otrzymaliśmy program użytkowy napisany przez Pana Dyrektora, natomiast już koncepcji funkcjonowania nie mamy. Doszły mnie dzisiaj niepokojące wieści i stąd moje pytanie kierowane przy tej okazji do Pana Dyrektora Szpitala Specjalistycznego: Czy prawdą jest, że w dniu dzisiejszym lekarze  Szpitala Specjalistycznego w Jaśle złożyli na Pana ręce wypowiedzenia warunków pracy i płacy? Czy jest to prawdą, czy zostałem wprowadzony błąd?  Uważam, że w tym przypadku podejmowanie tej uchwały dotyczącej zobowiązania samorządu powiatowego przez 4 lata finasowania, bez poznania koncepcji funkcjonowania tego oddziału psychiatrycznego, montażu finansowego, po prostu jest niedopuszczalne, powinniśmy w tym wypadku wiedzieć jak odbywać się będzie ten montaż finansowy. Czy w przypadku przekroczenia zakładanej kwoty tej, która jest tutaj 13 mln 30 tys. zł., to będą środki uzupełniane przez samorząd? Jak będzie wyglądała sytuacja szpitala specjalistycznego w następnych latach w kontekście programu naprawczego? Tego nie mamy, tego nie wiemy. Naprawdę apeluję do Wysokiej Rady abyśmy się zastanowili, nie dyskutowali tego tematu w dniu dzisiejszym, zdjęli ten temat z porządku obrad. Nic się nie dzieje, jeżeli w roku 2019 mają to być wydatki na koncepcje, jak powiedziałem tą koncepcję w 100 % powinien pokryć szpital, a nie samorząd. Możemy partycypować w części kosztów, ale nigdy za koncepcję architektoniczno-urbanistyczną. Koncepcje są wykonywane za znacznie mniejsze pieniądze, można to było również powiązać z konkursem architektonicznym i dla zwycięzcy na przykład zlecić dokumentację projektową za określone środki finansowe. Niestety nie uczymy się na błędach i popełniamy te błędy z wcześniejszych lat.  Przypominam  szpital specjalistyczny miał koncepcję na m.in. budowę sal operacyjnych, robił to za własne pieniądze, miał koncepcję i projekt techniczny na lądowisko i w związku z tym pytanie: Co z tymi projektami się stało? Dziękuje bardzo. Stawiam wniosek aby zdjąć ten punkt z porządku obrad.

Starosta Jasielski Adam Pawluś -  wniosek jest absolutnie niezasadny Pana Radnego Przetacznika.  Temat był szeroko dyskutowany, była zwołana specjalna komisja w tym celu i opinia komisji była za dalszym procedowaniem rozbudowy szpitala, więc to jest tylko taka retoryka sesyjna, tak że wnoszę o odrzucenie tego wniosku.  

 

Radny Jan Urban -  to nie jest kwestia retoryki sesyjnej, jest to kwestia odpowiedzialności i takiego rzeczowego podejścia do bardzo ważnego wyzwania, ponieważ podejmując uchwałę zawartą w projekcie oznaczonym numerem druku 115 podejmujemy określone zobowiązania, które będą spoczywały na nas jako organie stanowiącym i mówienie, że to jest retoryka, kiedy mamy bardzo wiele niewiadomych  jest takim troszeczkę, ja nie chce być adwokatem tutaj kolegi radnego, bo on sobie doskonale radzi sam, ale jest to temat, który powinien przynajmniej być w sposób kompleksowy i całościowy przedstawiony wszystkim radnym. Wiem, że Państwo to przegłosujecie, uszanuję wolę większości, ale my bierzemy kolejne zobowiązania na kolejne lata w sytuacji, kiedy mamy bardzo wiele niewiadomych. Pierwsza niewiadoma jaka się jawi to jest to, że będziemy musieć dokładać coraz większe środki na sfinansowanie oświaty. Jest 30 września, jest kwestia związana z brakiem wiedzy o stanie oświaty, nie ma programu naprawczego szpitala. Wiem, że w każdej chwili możemy taki program naprawczy dostać. Już jeden żeśmy dostali, który w momencie zatwierdzania był już daleki od realizmu i to jest kwestia takiego odpowiedzialnego podejścia. Zwróćcie uwagę na lata i zobowiązania, to ta inwestycja będzie nas jako Powiat jako Radę Powiatu bardzo mocno obciążać budżetowo i tu jest tylko temat związany z jedną prostą kwestią, sposobu dojścia i rzeczowej rozmowy o zobowiązaniach, które będą spoczywały na powiecie. Mamy świadomość, bo każdy z nas żyje w określonych realiach i wiemy jaki jest potężny problem służby zdrowia. Te problemy się nawarstwiają one w tym momencie będą się jeszcze bardziej nawarstwiać, ale czy my od początku do końca wiemy i jesteśmy przekonani co do rzeczonej inwestycji? Zwróćcie Państwo uwagę jaki jest tu zabieg socjotechniczny. Przy zmianach budżetowych zaprosiliście Państwo, Pan Przewodniczący zaprosił osoby, które jakby tutaj przedstawiły zasadność tej inwestycji i w tych zmianach budżetowych, żeśmy ściągali pieniądze. Mówi się o tym, że jest rozbudowa, ale ściągaliśmy te 170 tys. zł., później przechodzi to w dół na zakup sprzętu. Pan Starosta wyjaśnił na co te pieniążki idą, a dopiero w tej drugiej uchwale, dopiero teraz temat zostaje wywołany, temat na duże pieniądze. Nie mamy programu naprawczego, mamy wiele niewiadomych, a już zakładamy sobie kaganiec na najbliższe lata, bo tu mamy perspektywę roku 2022 na duże zobowiązania finansowe. Tutaj ażby się prosiło odbyć rozmowę mówiącą o tym z czego będziemy próbowali przynajmniej w jakimś stopniu pozyskać środki ze sprzedaży majątku własnego, którym dysponujemy, który będzie nawisem w tym momencie,  jest wiele, wiele niewiadomych,. To nie jest retoryka sesyjna, tylko tu jest takie rzeczowe odpowiedzialne podejścia do zagadnienia. Państwo to oczywiście przegłosujecie, ale miejmy świadomość, że to będzie stymulowało rozwój naszego powiatu w perspektywie kolejnych, kolejnych lat z dużym nawisem i z dużym bagażem zobowiązań.                                    

 

Radny Janusz Przetacznik -  na tej sali przywoływałem m.in. wypowiedz Przewodniczącego Klubu „PiS” Radnego Adama Pawlusia z 2012 roku, kiedy była dyskutowana uchwała intencyjna dotycząca przystąpienia przez samorząd powiatowy do rozbudowy i modernizacji Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. Jeżeli jest potrzeba to ja Panu radnemu po raz kolejny mogę  zacytować Pana wypowiedz. Natomiast do czego innego zmierzam, każdy wydatek był poprzedzony uchwałą intencyjną na to również wskazywała Regionalna Izba Obrachunkowa mówiąca o tym, że ma być jasno określony cel publiczny. Przypominam, że na tej sali podjęliśmy m.in. decyzję o zaprzestaniu, czy zrezygnowaniu z rozbudowy szpitala według posiadanej dokumentacji projektowej i przystąpiliśmy do zadania pod nazwą, czy pod tą samą nazwą to co w tej chwili mamy z czego się szczycimy. Wydaliśmy na to 24 mln złotych natomiast przypomnijmy, że te decyzje, które podejmowaliśmy były za niższe pieniądze. Jak  się później okazywało, to inwestor, czyli szpital specjalistyczny podrzucał dalsze wydatki np. na wyposażenie poprzez dodatkowe wnioski i kwota pierwotnej dotacji, czyli efektu  dotyczącego centralnej sterylizatorni oraz bloku operacyjnego bardzo, bardzo galopowała w górę i znacznie więcej musieliśmy wydać środków niż pierwotnie przewidywaliśmy. Przypomnijmy miało być to finasowanie 50/50, czy 10 mln wsparcia Województwa Podkarpackiego 10 mln samorządu powiatowego skończyło się jak Państwo wiecie 14:10 w związku z tym podobnie będzie w tej sytuacji, jeżeli o tym nie będziemy rozmawiać i nie będzie to poprzedzone uchwałą intencyjną, co do której wszystkie strony tego zadania się okreslą i o to prosiłem. Natomiast prosiłbym Panie Starosto o konkretną odpowiedz: Dlaczego i jak Zarząd zamierza postąpić jeżeli chodzi o program naprawczy? Czy Dyrektor szpitala złożył ten program naprawczy, a to Zarząd Powiatu nam nie przedłożył w ustawowym terminie? Na to pytanie nie otrzymałem ja, ani radni odpowiedzi i drugie pytanie, które kierowałem do Dyrektora Szpitala Specjalistycznego dotyczące 30 września i ewentualnych wypowiedzeń lekarzy składanych na koniec roku, czyli z tym dniem za trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia.

Radna Irena Baciak -  idąc tym tokiem myślenia moich przedmówców to należałoby sobie usiąść wygodnie, wziąć kawę i po prostu nic nie robić, bo przecież nie wiemy co czeka nas w najbliższej przyszłości. Mamy okazję zrobić coś dobrego przy tak wrażliwym temacie, bo temat oddziału psychiatrycznego jest bardzo wrażliwym tematem, dotyka ludzi, którzy mają bardzo głębokie problemy psychiczne, chcą się leczyć. Możemy zrobić coś dobrego i ciągle wracamy do tego samego tematu, że już to było omawiane, już było roztrząsane, ale Rada nie podjęła jak gdyby inicjatywy. Z tego co sobie przypominam na wszystkich komisjach, które odbywały się przed sesją Pani Skarbnik szeroko i dokładnie tłumaczyła jak będzie wyglądała ta inwestycja, jak rozłożone będą środki. Jeżeli podejmuje się jakąś inicjatywę i chce się zrobić jakąś inwestycję, podjąć jakieś działania zawsze są dylematy, nigdy nie jest to łatwa decyzja, ale jeżeli nic nie będziemy robić i tylko sprawdzać lata wstecz co zostało zawinione, albo analizować, czy nam wystarczy pieniędzy, czy nie, to naprawdę mogę pogratulować. Możemy wziąć kawę, usiąść i nic nie robić.                

Radna Ewa Wawro - jestem zdziwiona tym co w tej chwili koleżanka powiedziała dlatego, że na tej sali nigdy nie padły z niczyich ust stwierdzenia, że jesteśmy przeciwni tak ważnej dla szpitala i powiatu inwestycji. Nie dyskutujemy o zasadności przeprowadzenia takiej inwestycji, tylko pytamy cały czas o montaż finansowy, o konkretną koncepcję. Pytamy o to jak przedstawia się sytuacja szpitala i dlaczego nie dostaliśmy do tej pory informacji o planie naprawczym, który jest ustawowym obowiązkiem. Jeszcze raz podkreślam my naprawdę nie chcemy siedzieć w fotelu, nie chcemy pić kawy i chyba to, że właśnie jako radni jesteśmy jednymi z aktywniejszych na tej sali to pokazuje, że naprawdę dużo serca i pracy, zainteresowania wkładamy w to w jaki sposób powiat będzie się rozwijał, w jaki sposób mają być wydatkowane publiczne pieniądze i w jaki sposób będziemy później przed naszymi wyborcami wszyscy się rozliczyć z tego co robimy. Postrzegam to w odwrotny sposób, że przyklaskiwanie i podnoszenie ręki, głosowanie za tematami, za inwestycjami, których nie znamy, nie wiemy, to jest właśnie taka pozycja osoby, która siedzi i pije kawę, przyciska przyciski i nic nie robi, zupełnie odwrotnie to wszystko wygląda.      

 

Radny Jan Urban -  Pani Przewodnicząca Komisji Edukacji zainspirowała mnie. Irenko odpowiedzialny samorządowiec powinien liczyć pieniądze, tak jak i prowadząc gospodarstwo domowe  zastanawiamy się, czy nam starczy pieniędzy i to, że chcemy liczyć pieniądze to nie jest przejaw działań mających na celu torpedowanie jakichkolwiek przedsięwzięć tylko to jest logiczne, racjonalne i odpowiedzialne podejście. Użyłaś określenia, że siedzieć i się zastanawiać, czy nam starczy pieniędzy? Każdy odpowiedzialny Zarząd, organ wykonawczy  jakiejkolwiek jednostki samorządu terytorialnego przede wszystkim powinien liczyć, czy im starczy pieniędzy, bo jest coś takiego w administracji jak zasada ciągłości i odpowiedzialny samorząd stara się tak gospodarować, że niezależnie od tego aby ich następcy mogli również realizować swoje zadania i przejawem odpowiedzialności nie czepialstwa, są zadawane pytanie, szukanie sposobów rozwiązań takich, które pozwolą nam zrealizować jak największą ilość zadań. To nie sztuką jest Proszę Państwa żyć na kredyt, bo w pewnym momencie wskaźniki nam tak polecą, że nawet rzeczonego kredytu nie będziemy mogli wziąć, stąd też jeszcze raz mówię nie zgodzę się z taką tezą rzuconą, że siedzieć i zastanawiać się, czy nam starczy pieniędzy. My jako odpowiedzialni samorządowcy powinniśmy w sposób odpowiedzialny podchodzić do wykonywanych zadań, a przejawem tej odpowiedzialnej postawy jest również zastanawianie się nad montażem, czy nam starczy pieniędzy i skąd je wziąć?                 

 

Starosta Jasielski Adam Pawluś -  chciałem krótko sprostować: mianowicie inwestycja nie kosztowała 24 mln i to dofinasowanie z naszej strony było nie wiele ponad 50 %, bo oprócz kosztów kwalifikowanych były również koszty niekwalifikowane, więc te koszty nie mogły być uwzględnione przy dofinasowaniu. Przypomnę tylko, że oprócz tej inwestycji oprócz rozbudowy bloku wraz z centralną sterylizatornią również była realizowana druga inwestycja, czyli modernizacja oddziału chirurgii, jak również zabezpieczenia przeciwpożarowego, bo bez tych inwestycji, czy bez zabezpieczenia przeciwpożarowego nie można było by oddać tej nowej inwestycji. Sprawa rozbudowy oddziału psychiatrycznego była szeroko i głęboko dyskutowana, była różnie analizowana ewentualna modernizacja budynku przy ulicy Za Bursą i również był złożony wniosek do Narodowego Funduszu o środki na termomodernizację, gdy opracowana została tam koncepcja z której wynikało, że modernizacja tego obiektu kosztowała by blisko 10 mln, a szansa uzyskania środków z NFOŚiGW to jest około 2 mln zł., więc to nie dawało jakiś takich ekonomicznych rezultatów. W tej chwili wiemy, że przy takim rozłożeniu tej inwestycji na 4 lata, czy na 3 następne lata powiat jest w stanie zrealizować tą inwestycję i projekt, ta koncepcja była szeroko dyskutowana na komisjach, więc każdy mógł się z nią zapoznać. Mamy również działania, które umożliwią sprzedaż majątku powiatu jasielskiego. Prowadzimy wspólne działania z Wójtem Gminy Skołyszyn, konkretnie Wójt prowadzi zmianę planu przestrzennego dla miejscowości Przysieki tam jest około 5 hektarów gruntów powiatowych w tej chwili to są grunty rolne, jeżeli Gmina doprowadzi do zmiany charakteru tych gruntów i doprowadzi do uchwalenia planu to te grunty będziemy mogli sprzedać i będziemy mogli wykorzystać te środki również na rozbudowę oddziału psychiatrycznego. Tu chyba nikt nie kwestionuje potrzeby budowy tego oddziału. Oczywiście można ciągle wracać do historii i mówić o tym, że tamten projekt już jest gotowy i że jest pozwolenie budowlane, ale trzeba wcześniej znaleźć jakieś miejsce dla administracji, bo ten budynek pawilonu psychiatrycznego został tak zaprojektowany, że trzeba najpierw zburzyć budynek administracji, nie jest połączony w żaden sposób z budynkiem głównym. Ta koncepcja, która w tej chwili została przygotowana przewiduje takie połączenie, łatwiej będzie funkcjonować, przewiduje mniejszą liczbę łóżek na jednej kondygnacji zmieści się 40 kilka łóżek, więc nie będzie wymagał takich kosztów jak w przypadku dwóch kondygnacji obsługi i zmieniły się też warunki, bo będzie prowadzona opieka dzienna, będą poradnie na pewno szpital przez to będzie mógł pozyskać dodatkowe środki z Narodowego Funduszu Zdrowia. Bardzo proszę o kontunuowanie dyskusji w sposób rzeczowy i podjęcie uchwały, która ma duże znaczenie dla rozwoju naszego szpitala.                           

 

Radny Janusz Przetacznik - chciałby sprostować informację, którą Pan podał. Ta informacja jest nieprawdziwa, mieliśmy otrzymać informację jak będzie wyglądała ta rozbudowa wraz z lokalizacją. W dniu dzisiejszym Pan Dyrektor Burbelka przekazał Panu Przewodniczącemu dyskietki, gdzie ta koncepcja pewnie jest. Mieliśmy ją dostać zaraz po  komisji, nawet na komisji ten materiał nie został członkom komisji udostępniony. Natomiast to co powiedziałem podtrzymuje i jeszcze raz powtarzam, otrzymaliśmy tylko informację pisemną od dyrektora szpitala co może zawierać koncepcja oddziału? Co będzie zawierał przyszłościowo program użytkowy i ile łóżek będzie liczył oddział psychiatryczny, że będą się tam również znajdować poradnie to o czym mówił Pan Starota. Natomiast co do koncepcji montażu finansowego absolutnie, żadnej informacji nie otrzymaliśmy. Chciałbym również w tym momencie powiedzieć, że te kwestie dotyczące tzw. uchwały intencyjnej, naprawdę Panie Starosto były rzeczą istotną i ważną w roku 2012. Warto aby Pan sobie odświeżył pamięć jak wtedy Pan zabierał głos co cytowałem m.in. przy rozbudowie szpitala. Właśnie tam był czas na dyskusję, na rozmowy. Szkoda, powtarzam raz jeszcze, że nie uczymy się na własnych błędach. Jeżeli popełniliśmy błędy przy ogłaszaniu konkursu architektonicznego to teraz mogliśmy te błędy wyeliminować. Nie, my wręcz przeciwnie brniemy. To co powiedział Pan Radny Jan Urban poprzez zaskakiwanie radnych wieloletnią inwestycją bez pokazywania prognoz. Dzisiaj Wysoka Rad podjęła uchwałę m.in. zmieniającą najpierw dochody, bo będą to dochody dotyczące subwencji oświatowej i zobaczymy jakie będą rzeczywiste wydatki. O tym dowiemy się dopiero po 3 października, czyli tak naprawdę jakie są realne i rzeczywiste skutki związane z wprowadzonym i podpisanym porozumieniem, ustawową regulacją płac dla nauczycieli. Zobaczymy wtedy tak naprawdę, z punktu widzenia przyszłościowego, jak będzie nam się kształtował budżet. Proszę nie zapominać o jednej rzeczy, jeżeli zapowiedzi „Prawa i Sprawiedliwości” staną się faktem, to z tytułu zwiększonych wynagrodzeń i zmniejszonych obciążeń podatkowych dochody samorządu się zmniejszą. Z tego punktu widzenia i z wyliczeń poszczególnych samorządów będą spadać ich dochody chociażby np. w Gminie Biecz tj. ok. 450 tys. zł., chociażby w Mieście Jaśle to będzie kwota około 1 mln 200 tys. zł. - 1 mln 400 tys. zł. jeżeli chodzi o prognozowaną subwencję ogólną dla samorządów. Warto na ten temat popatrzeć, warto dyskutować, bo może się zdarzyć jedna sytuacja, że tak jak zaczniemy budować może się okazać, że któreś z pięter będzie nieczynnych. Na komisji dowiedziałem się, co było dla mnie ciekawostką, że projektowany budynek ma  mieć 3 kondygnacje z możliwością dobudowy kolejnych 2, a wcześniej czytając dokumenty i materiały dostawałem informację, że najlepiej dla oddziału psychiatrycznego aby był zlokalizowany na jednym poziomie w parterze, brak pewnej konsekwencji. Jeżeli mówimy o 2 kolejnych kondygnacjach chciałbym wiedzieć: Po co? Na co? Czemu to służy? Dlaczego akurat idziemy tak, w tym kierunku? Jeżeli mówimy o dwóch kolejnych kondygnacjach, rozumiem, że dokumentacja projektowa będzie przewidywała wzmocnienie fundamentów i strop aby przyjąć dwie kolejne kondygnacje, robienie dachu ad hoc na  dwie trzy kadencje, albo na dwa, trzy lata, bo zmieni się sposób i pewien pomysł. Chciałbym abyśmy rozmawiali i traktowali radnych poważnie. Uchwała intencyjna, klepniemy i wiemy tak naprawdę jaki jest cel publiczny, do czego zmierzamy, widzimy przysłowiowe światełko w tunelu. Natomiast tu z tego dokumentu Panie Starosto naprawdę nic nie wynika, radni nie otrzymali wystarczającej informacji również, gdybyśmy zapytali obserwatorów, bądź słuchaczy dzisiejszej sesji. Moje pytanie jest takie i tu nie mówmy o retoryce sesyjnej, proszę pokazać jak wyglądał będzie oddział? Ani słowa, a chcemy podejmować i świadomie podnosić rękę na wydatek 13 mln zł., i jest pytanie: Na co te 13 mln? Jak będzie wyglądać obiekt? Po za tym, że chcemy zrobić dobrze, bo to nie ulega wątpliwości. Teraz kolejne pytanie: Kiedy? Za jakie pieniądze w efekcie finalnym?

Radny Jan Urban -    jeżeli chodzi o widzów Panie Radny to nie zobaczą, ponieważ ta sesja nie jest transmitowana na żywo, to jest raz. Po drugie cały czas się zastanawiamy, ponieważ nie od dzisiaj jestem radnym powiatu i przy różnych koncepcjach, gdy mówiło się o budowie „psychiatryka” cały czas byliśmy przekonywani, że ma być to budynek wolnostojący, jednokondygnacyjny, że takie są zalecenia i takie są wymogi. To mnie cały czas zastanawia cóż takiego się stało, że to już nie musi być budynek jednokondygnacyjny, który powinien jakby żyć sam sobie? Od początku byliśmy przekonani zresztą tutaj z kolegą Radnym Miśkowiczem, żeśmy również rozmawiali na ten temat, cóż takiego się stało w ostatnim czasie, że już nie ma takiego oczekiwania i takich wymogów, żeby to był budynek wolnostojący, który był zalecany wcześniej? 

Starosta Jasielski Adam Pawluś -  bardzo proszę Pana Dyrektora o zabranie głosu.

Dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Jaśle Michał Burbelka - najpierw odpowiem Panu Januszowi Przetacznikowi w kwestii składanych wypowiedzeń przez lekarzy, po raz kolejny ciśnie mi się taka prośba na usta, że radnych Pan straszy, mnie Pan na każdej sesji straszy, ale ja traktuje to bardzo przyjacielsko, przecież znamy się od dawna. Byłem kandydatem z Pana ugrupowania do Rady Miasta, ale w każdym razie do godziny 13.00, żaden z lekarzy na szczęście nie złożył podania o  wypowiedzenie i mam nadzieję, że tak będzie. Ma Pan rację, jest ruch kadrowy, składają wypowiedzenia, są przyjmowania do pracy lekarze. Mamy wolny rynek, to jest wolny zawód i ja osobiście wolałbym, żeby było tak jak dawniej, ale czasu się nie zmieni to po pierwsze. Teraz po drugie odpowiadam co do inwestycji w szpital psychiatryczny, czy w oddział psychiatryczny. Wyjaśniałem wielokrotnie nawet na komisji społecznej i tu dzięki Panu Radnemu Święchowi mogliśmy się spotkać z dużą ilością radnych i dokonać wyjaśnień tak po krótce. Ten oddział psychiatryczny duży wynikał z tego, że koncepcja rozbudowy szpitala w latach 2014-2020 mogła być tylko powyżej 50 mln zł., więc założyliśmy, że będzie to wolnostojący budynek psychiatryczny, poradnie wszystkie będą przeniesione do budynku głównego szpitala, biuro też będzie w budynku głównym szpitala w formie takiej dodatkowej nakładki od przodu szpitala i oczywiści ten pawilon z blokiem osobnym z dwoma oddziałami. Sytuacja w między czasie uległa radykalnej zmianie, wysokość dotacji uległa zmianie, możliwości powiatu też. Ta decyzja jak mogę dzisiaj powiedzieć po 10 miesiącach funkcjonowania była dobra. Natomiast co do budynku psychiatrycznego wszedł IOWISZ, weszły mapy potrzeb zdrowotnych, dokonano ograniczeń co do ilości łóżek nie można teraz mieć więcej łóżek niż mamy obecnie, koncepcja zakłada dokładnie 41 łóżek. Dlaczego budynek kilku poziomowy: dlatego, że jeżeli mamy coś robić to róbmy to dobrze, zróbmy kompleks, oddział stacjonarny, dzienny plus wszystkie poradnie, plus całe zaplecze związane z funkcjonowaniem oddziału stacjonarnego stąd kilka poziomów. Na jednym poziomie będzie oddział stacjonarny,  na drugim oddział dzienny, który jest obecnie na Kraszewskiego, na trzecim będą wszystkie poradnie związane z psychiatrią, które są obecnie przy ulicy Szopena. Tego na jednym poziomie przy skrzydle przybudowanym do szpitala po prostu nie da rady zrobić. Dlaczego oddział, połączony ze szpitalem wynika to z jakiejś praktyki, łatwiej jest zawieść pacjenta na konsultację, na wszelkiego rodzaju badania, przywieść leki, jedzenie, zaopatrzenie, itd. Ta koncepcja budynku 60 łóżkowego zakładała, że tam również nie będzie jeden poziom, bo to było niemożliwe. Natomiast będzie jeszcze duży ogród, też będą przeniesione poradnie. Po prostu nie da się rady tego zrobić dopóki w tym miejscu jest biurowiec, dlatego stąd koncepcja nowego skrzydła w szpitalu. Bardzo proszę, żebyście Państwo w końcu uwierzyli, że to co ja mówię to jest prawda. Takie były fakty. Miały być koncepcje powyżej 50 mln najlepiej na 70 mln to się nie dokonało. Unia nakazała Marszałkowi Województwa Podkarpackiego podzielenie środków pomiędzy wszystkie szpitale powiatowe, nie tylko tak jak było na początku zakładane pomiędzy 5 wybranych szpitali m.in. to był jasielski szpital,  myśmy wtedy dostali taki nakaz, żeby fiszkę do projektów unijnych składać na określoną kwotę. Tak się niestety złożyło nie było map potrzeb zdrowotnych, nie było IOWISZ-a, trudno było powiedzieć, że my będziemy robić jakiś  mały oddział jeżeli wydawało się pozornie, że pieniędzy będzie około 100 mln na tą inwestycję i takie były założenia. Także mam nadzieję, że rozwiałem wszelkie wątpliwości. Natomiast jeszcze raz powtarzam sytuacja kadrowa szpitala jest trudna, tak jak zresztą wszystkich szpitali powiatowych, natomiast do godziny 13.00 żaden lekarz nie złożył wypowiedzenia. Nie wiem skąd w ogóle taki pomysł i takie epatowanie tutaj mieszkańców i radnych tego typu problemami?                     

Przewodniczący zarządził głosowanie nad wnioskiem Radnego Janusza Przetacznika o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany WPF.

W głosowaniu brało udział 22 Radnych.

- za przyjęciem wniosku głosowało 9 Radnych.

- przeciw przyjęciu wniosku głosowało 13 Radnych.

Wniosek  nie został przyjęty.

Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016 – 2027. 

W głosowaniu brało udział  22 Radnych.

- za przyjęciem głosowało 15 Radnych.

- przeciw głosowało 6 Radnych.

- wstrzymał się 1 Radny.

Uchwała została podjęta.

Ad. 6c. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Jasielskiego. (Druk Nr 116).

Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały opracowała Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Jaśle, zawiera obszerne uzasadnienie.

Przewodniczący otworzył dyskusję.

Radni nie zabierali głosu, więc Przewodniczący zamknął dyskusję oraz zarządził głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Jasielskiego.

W głosowaniu brało udział 20 Radnych.

- za podjęciem uchwały głosowało 20 Radnych.

- nie głosowało 2 Radnych.

Uchwała została podjęta.

Ad. 6d. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Jasielskiego. (Druk Nr 117).

Przewodniczący poinformował, że  projekt uchwały wraz z uzasadnieniem opracowała Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Jaśle.

Przewodniczący otworzył dyskusję.

 

Radny Janusz Przetacznik -  po raz drugi w tej kadencji będziemy rozpatrywać skargę na działalność Starosty Jasielskiego. Na ostatniej  sesji była m.in. wzmianka o tejże skardze, gdzie członkowie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji nie otrzymali kompletnej skargi pomimo takiej dyspozycji Pana Przewodniczącego Rady. Otrzymaliśmy tylko i wyłącznie skargę bez konkretnych załączników do tej skargi, które stanowiły bardzo istotny element, bo przede wszystkim wskazywały na rozstrzygnięcia Naczelnego Sadu Administracyjnego jeżeli chodzi o skargę. Na posiedzeniu 16 sierpnia otrzymaliśmy dopiero dokumenty wraz z projektem uchwały Wysokiej Rady dotyczącej rozstrzygnięcia tej skargi, uznania skargi za bezzasadną i o tym zresztą mówiliśmy z Radnym Franciszkiem Miśkowiczem. Ta uchwała wtedy została przyjęta, Pan Franciszek Miśkowicz się wyłączył z podejmowania rozstrzygnięcia w tej sprawie, bez rozpatrzenia tej skargi. Proszę Państwa nie wiem, czy ktoś z radnych sobie zadał szczegółowy trud związany z przeczytaniem przede wszystkim skargi jak również wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Przepraszam za błąd, co do tamtej skargi z punktu widzenia istoty skargi jak najbardziej skargę należało uznać za bezzasadną, odpowiedzi przez organy, czy osoby upoważnione zostały udzielone. Natomiast inną kwestią jest rozpatrzenie wniosku budowy chodnika, ale to jest inna kwestia nie w trybie skargi.   

Natomiast wracając do tej kwestii dotyczącej skargi Stowarzyszenia Nowa Wolica tak jak wspomniałem były te nieprawidłowości, że komisja Skarg, Wniosków i Petycji nie rozpatrzyła tej skargi, natomiast miała gotowe dokumenty. Chciałbym zwrócić uwagę, bo to co powiedziałem, zadaję pytanie: Czy mieliśmy, czy Państwo mieliście okazję zapoznać się z tą materią? Ona nie była łatwa z punktu widzenia, przede wszystkim, decyzji sądów administracyjnych, orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego i przede wszystkim wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego. To na co zwróciłem uwagę z Radnym Franciszkiem Miśkowiczem, bo zasiadaliśmy w Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, a po tej sytuacji złożyliśmy rezygnacje, gdyż postanowiliśmy już nie uczestniczyć dalej w pracach tej komisji. Otrzymaliśmy skargę bez załączników, czyli bez istotnych dokumentów, które tak naprawdę wpływają na to, czy skarga jest zasadna czy nie zasadna i jak ją należy rozpatrzyć, jakich dokumentów żądać, z jaką materią mamy do czynienia? Zwracam Państwa uwagę, pomimo, że o tym mówiliśmy na Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, ten dokument będzie przez nas głosowany w wersji przygotowanej w druku 117. Zwracam uwagę na bardzo istotne kwestie  dotyczące skargi. Po pierwsze strona 2 uzasadnienia jesteśmy w drugim akapicie mamy sformułowanie „w załączeniu przedkłada się kopię uchwały Nr VI/105/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego”. Nikt z Państwa tej uchwały nie otrzymał jako radni w tym materiale, ale konkretnie piszemy w uzasadnieniu, że taką uchwałę dołączamy, żeby Wysoka Rada wiedziała, że jest super i cacy. W przedostatnim akapicie na tej samej stronie czytamy „wyjaśniam, że kierowano się” w preambule i w koszulce czytamy, że to projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przygotowała Komisja Skarg, Wniosków i Petycji „wyjaśniam, że” jest to raczej pierwsza osoba, czyli jedna osoba przygotowywała dokumenty, a  nie komisja. W związku z tym już widać, na co zwracaliśmy uwagę, że to są autorskie sformułowania naczelnika wydziału. Na ostatniej stronie, przedostatni akapit „wyjaśniam, że na uzasadniony wniosek” i  znowu mamy pierwszą osobę, nie pracę zespołową komisji. To wskazuję kto ten dokument przygotowuje i w jaki sposób i jak starannie się do tematu podchodzi. Natomiast zwracam uwagę na istotną rzecz, bo mam nadzieję, że przeczytaliśmy ten Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, szczególnie na sformułowania tegoż wyroku. Przede wszystkim historia, którą tutaj warto było poznać, czyli zacząć od decyzji Wójta Gminy Jasło z dnia 20 listopada 2013 roku pozwalające zakwalifikować instalację w Wolicy jako spełniającą wymagania Regionalnej Instalacji, czyli RIPOK-u Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych, przypomnijmy, bo skarżący cały czas powołują się na art. 38a ustawy o odpadach. Była to podstawa do wydania odmowy pozwolenia, że przyczyna odmowy wydania pozwolenia istnieje, gdy instalacja przeznaczona do przetwarzania odpadów komunalnych nie została ujęta w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami. To jest zapis na stronie drugiej z ośmiu stron wyroku. Chciałbym zwrócić uwagę co Naczelny Sąd Administracyjny zwrócił uwagę przede wszystkim. W tym wypadku zwrócił uwagę na istotę rzeczy, przypomnijmy że Naczelny Sąd Administracyjny rozpatruje tylko tą materię, którą podaje skarżący nie wychyla się, czy nie rozpatruje innych rzeczy, które nie są ujęte w skardze w związku z tym podzielił pogląd strony skarżącej, że błędnej wykładni dokonało Samorządowe Kolegium Odwoławcze, jak również Wojewódzki Sąd Administracyjny w zakresie wykładni artykułu 38a   ustawy o odpadach, gdyż na tej podstawie obligatoryjnie odmawia się wydania wymienionych w tym przepisie decyzji, w tym także pozwolenia zintegrowanego. Na to zwrócił uwagę Naczelny Sąd Administracyjny. To jest strona proszę Państwa strona 5 ostatni akapit. Na co dalej zwrócił uwagę Naczelny Sąd Administracyjny, że bezpośrednim adresatem regulacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami są zarówno organy administracji także i te, które nie wchodzą w skład administracji samorządowej województwa jak i przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie zarządzania instalacjami, którzy na tej podstawie mogą otrzymywać określone uprawnienia w drodze decyzji, aktu administracyjnego, czyli na to zwrócił uwagę kto jest adresatem Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami. Chciałbym zwrócić uwagę, że Naczelny Sąd Administracyjny zwrócił uwagę, że w zakresie objętym artykułem 38a ustawy o odpadach Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami ma charakter wiążący dla organów administracji publicznej i określa sposób rozstrzygania indywidualnych spraw. Teraz proszę zwrócić uwagę na następujące zapisy, oznacza to, że Sąd pierwszej instancji jak również Samorządowe Kolegium Odwoławcze nie dokonały oceny instalacji objętej pozwoleniem zintegrowanym z dnia 10 czerwca 2015 roku wydanego tzw. z treścią planu. Także proszę zwrócić uwagę, że obowiązkiem Sądu I instancji jak i organu odwoławczego było przeprowadzenie oceny zgodności treści wydanego pozwolenia z danymi zwartymi w Planie Wojewódzkim tj. strona 7. Okoliczności w tej sprawie, dokonywane zmiany i proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Jeżeli w pierwszej decyzji z 10 czerwca 2015 roku mogły być niedomówione, niedoprecyzowane, to już decyzja z roku 2016 wydana przez Starostę budzi poważne wątpliwości. Co strona skarżąca proszę Państwa zarzuca? Zarzuca przede wszystkim, że w okolicznościach tej sprawy dokonywanie zmiany już wydanej decyzji, która stała się ostateczna, niewątpliwie było naruszeniem prawa  Starosta nie powinien zmieniać wydanego pozwolenia zintegrowanego wiedząc, że wniesiono skargę do sądu administracyjnego, a nawet po  wyczerpaniu postępowania powinien ją zawiesić. W związku z tym jeżeli w przypadku pierwszej decyzji Pana Starosty z 10 czerwca 2015 roku, tutaj można było ją podejmować z uwagi na nie do końca jasne i precyzyjne zapisy Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, to już druga decyzja, którą podejmował kolejny Starosta, już ewidentnie nie powinna mieć miejsca, a o tym nie ma mowy w uzasadnieniu, aby na przyszłość przestrzegać zasady, że jeżeli jesteśmy organem, który wydaje decyzje administracyjne, powinniśmy stosować procedurę kpa. Moje pytanie związane z tym faktem: Jak działały służby, które miały Panu Staroście podpowiadać w zakresie wydawanych decyzji? Ewidentnie wskazał na to Naczelny Sąd Administracyjny, że ta decyzja nie powinna mieć miejsca, oczywiście wskazując na inne naruszenia, ale wskazał że, decyzja nie powinna mieć miejsca. Teraz zastanówmy się nad ostatnią decyzją z 10 stycznia 2019 roku. Tutaj tą, którą mamy załączoną, która w tym przypadku powołuje się m.in. na Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w uzasadnieniu z informacją następującą, że stronie służy zażalenie przyjmując formułę, że w takim razie brniemy dalej toczą się postępowania stronie służy zażalenie, zamiast przerwać w tym wypadku tą sprawę. Naprawdę warto było tak jak tutaj skarżący wnoszą aby rozpatrzyć poszczególne decyzje w sposób taki, czy te decyzje były opierane na prawidłowo funkcjonującym, czy zinterpretowanym przepisie prawnym i w jaki sposób odnoszą się do mieszkańców Wolicy. Niestety tego w uzasadnieniu do naszego projektu uchwały nie mamy, nie odnieśliśmy się do przede wszystkim Wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, który uznał jednoznacznie, przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia, czyli do Pana Starosty jak również do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Kolejne decyzje to potwierdzają, że te działania były słuszne. Uchwała sejmiku zmieniająca i uznająca RIPOK w Wolicy za instalacje regionalną, która została zakwalifikowana do instalacji w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami, zmienia decydenta podejmowania decyzji. Te decyzje już będzie wydawał Marszałek. Niemniej jednak warto było by się jednak odnieść, przynajmniej my jako organ stanowiący powinniśmy popatrzeć czy w naszym imieniu organ wykonawczy podejmuje decyzje w sposób poprawny, prawidłowy i zgodnie z prawem. Okazuje się, że nie i o tym słowa w tym naszym uzasadnieniu nie ma.                                                                              

Radni nie zabrali głosu w dyskusji, więc Przewodniczący zamknął dyskusję oraz zarządził głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Jasielskiego.

W głosowaniu brało udział 20 Radnych.

- za podjęciem uchwały głosowało 14 Radnych.

- przeciw głosowało 4 Radnych.

- wstrzymało się 2 Radnych.

- nie głosowało 2 Radnych.

Uchwała została podjęta.

Ad. 6e. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Jaśle. (Druk Nr 118).

Przewodniczący poinformował, że dwóch radnych złożyło wniosek o rezygnacji z pracy w Komisji, czyli Pan Radny Janusz Przetacznik oraz Franciszek Miśkowicz i zasadne jest powołanie nowych członków do składu Komisji.

Głosowanie w sprawie odwołania ze składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na wniosek Radnych Janusza Przetacznika i Franciszka Miśkowicza.

W głosowaniu brało udział 21 Radnych.

- za głosowało 20 Radnych.

- wstrzymał się 1 Radny.

- nie głosował 1 Radny.

Radni z Komisji zostali odwołani.

Powołanie w skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

 

Starosta Jasielski Adam Pawluś - proponuje w skład komisji powołać Panią Ewę Wawro
i Pana Ryszarda Papciaka.

Zgłoszeni Radni nie wyrazili zgody na pracę w Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

 

Starosta Jasielski Adam Pawluś - proponuje kandydaturę Pana Radnego Sławomira Madejczyka i Panią Radną Bożenę Macek – Lubaś.

Radny Sławomir Madejczyk wyraził zgodę, Radna Bożenę Macek – Lubaś nie wyraziła zgody na pracę w Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

 

Przewodniczący zwrócił się do Radcy Prawnego obecnego na sesji: Czy jeżeli powołamy jednego to komisja będzie władna obradować?

Radca Prawny obecny na sesji wyraził opinię, że będzie władna.

Głosowanie w sprawie powołania Radnego Sławomira Madejczyka do składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

W głosowaniu brało udział 21 Radnych.

- za głosowało 21 Radnych.

- nie głosował 1 Radny.

Radny Sławomir Madejczyk wszedł do składu Komisji Skarg Wniosków i Petycji.

Przewodniczący odczytał treść przedmiotowej uchwały po odbytych głosowaniach.

Ad. 6f. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono funkcje kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Jasielski oraz zasad zwalniania z obowiązku realizacji tych zajęć. (Druk Nr 119).

Przewodniczący otworzył dyskusję oraz poprosił o opinię Komisje Stałą.

Przewodnicząca Komisji Edukacji - Irena Baciak - Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący zamknął dyskusję oraz zarządził głosowanie w sprawie podjęcia uchwały
zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono funkcje kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Jasielski oraz zasad zwalniania
z obowiązku realizacji tych zajęć.

W głosowaniu brało udział 19 Radnych.

- za podjęciem uchwały głosowało 19 Radnych.

- nie głosowało 3 Radnych.

Uchwała została podjęta.

Ad. 6g. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2019 roku, działających na terenie Powiatu Jasielskiego. (Druk Nr 120).

Przewodniczący otworzył dyskusję.

Przewodniczący zamknął dyskusję oraz zarządził głosowanie w sprawie podjęcia uchwały
w sprawie ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2019 roku, działających na terenie Powiatu Jasielskiego.

W głosowaniu brało udział 20 Radnych.

- za podjęciem uchwały głosowało 20 Radnych.

- nie głosowało 2 Radnych.

Uchwała została podjęta.

Ad. 6h. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Powiatu Jasielskiego przez Towarzystwo Sportowe „Pro Familia” w Wojaszówce. (Druk Nr 121).

Przewodniczący otworzył dyskusję.

Przewodniczący zamknął dyskusję oraz zarządził głosowanie w sprawie podjęcia uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Powiatu Jasielskiego przez Towarzystwo Sportowe „Pro Familia” w Wojaszówce.

W głosowaniu brało udział 20 Radnych.

- za podjęciem uchwały głosowało 20 Radnych.

- nie głosowało 2 Radnych.

Uchwała została podjęta.

Ad. 6i. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad i trybu przyznania nagród
i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe. (Druk Nr 122).

Przewodniczący otworzył dyskusję oraz poprosił o opinię Komisje Stałą.

Przewodnicząca Komisji Edukacji- Irena Baciak - Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Radny Krzysztof Buba - boję się troszkę, że tak jak Pan Naczelnik tutaj uzasadniał, że w związku z dużą ilością zgłaszanych wniosków i ograniczoną pulą środków finansowych przeznaczanych na nagrody i wyróżnienia dla sportowców zachodzi konieczność zaostrzenia kryteriów przyznawania nagród i wyróżnień sportowcom osiągającym najwyższe rangą wyniki sportowe. Boję się jednego, że jeżeli my przyjęliśmy tak, moim zdaniem mocne wymagania, to tych nagród chyba nikomu nie przyznamy, bo o ile sobie przypominam to z powiatu jasielskiego medalistów Mistrzostw Polski  to nie mamy w żadnej dyscyplinie, o przepraszam w wędkarstwie będą, bo mamy mistrzów świata. Puchar Akademickich Mistrzostwa Polski, może coś tutaj w niektórych niszowych dyscyplinach by się znalazło, a Puchar Polski to też nie wierzę, że zajmiemy 3 miejsce. Wydaje mi się, że troszkę poszliśmy w drugą stronę za bardzo. Są dyscypliny sportu, których zdobycie medalu, czy osiągnięć już na poziomie  wojewódzkim to już jest dobrym wynikiem, a my tutaj zamykamy się na Mistrzostwa Polski, Puchar Polski. Moim zdaniem troszkę chyba za daleko.           

Radny Jan Muzyka - trochę odpowiadając koledze Radnemu Krzysztofowi powiem, że jak sama nazwa wskazuje jest to nagroda za wybitne osiągnięcia sportowe i praktyka była tak, że zgłaszane były kandydatury do tej nagrody jakimś zawodnikom powiedzmy „klasy A” który tam wyróżniał się w takiej klasie, rozgrywkach i ja tak uważam, że ten chłopak może być kiedyś wybitnym sportowcem i może kiedyś otrzymać taką nagrodę, ale póki co może skorzystać ze stypendiów sportowych, które są i w ten sposób powiat pomaga takim sportowcom, którzy są, że tak powiem na dorobku, a tutaj wcale nie była taka przyczyna, że dużo, bo nie było wcale dużo tych wniosków, ale chcemy podnieść rangę tej nagrody i właśnie wyeliminować te przypadki kiedy, nie chcę konkretnie mówić jakie były i tak jak mówię ci sportowcy mogą być dopiero wybitnymi  na razie nie są, a wbrew pozorom jest paru mistrzów medalistów Mistrzostw Polski zwłaszcza w tych sztukach walki i innych. I druga rzecz chcieliśmy wyeliminować też takie wątpliwości, które były do tej pory, że może ktoś niesłusznie dostał tą nagrodę tutaj też podnieśliśmy kryteria. Trzeba udokumentować po każdych takich tego typu zawodach, wychodzi komunikat oficjalny i to była by podstawa dołączyć do wniosku i to była by podstawa też do przyznania takiej nagrody.              

Przewodniczący zamknął dyskusję oraz zarządził głosowanie w sprawie podjęcia uchwały
zmieniającej uchwałę w sprawie zasad i trybu przyznania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe.

W głosowaniu brało udział 22 Radnych.

- za podjęciem uchwały głosowało 16 Radnych.

- przeciw głosował 1 Radny.

- wstrzymało się 5 Radnych.

Uchwała została podjęta.

Ad. 6j. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie zatwierdzenia i wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Jasielski/Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle do realizacji projektu pod nazwą „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jasielskim (IV)”. (Druk Nr 123).

Przewodniczący otworzył dyskusję.

Przewodniczący zamknął dyskusję oraz zarządził głosowanie w sprawie podjęcia uchwały
zmieniającej Uchwałę w sprawie zatwierdzenia i wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Jasielski/Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle do realizacji projektu pod nazwą „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jasielskim (IV)”.

W głosowaniu brało udział 19 Radnych.

- za podjęciem uchwały głosowało 19 Radnych.

- nie głosowało 3 Radnych.

Uchwała została podjęta.

Ad.6k. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie na rok 2020 zobowiązań na pokrycie kosztów związanych z zimowym utrzymaniem dróg, konserwacją sygnalizacji świetlnej, usługami internetowymi oraz zakupem paliwa do środków transportowych Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle. (Druk Nr 124).

Przewodniczący otworzył dyskusję oraz poprosił o opinię Komisje Stałą.

Przewodniczący Komisji Finansowo - Budżetowej – Jan Czajka- opinia Komisji jest pozytywna jednogłośnie.

Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie na rok 2020 zobowiązań na pokrycie kosztów związanych z zimowym utrzymaniem dróg, konserwacją sygnalizacji świetlnej, usługami internetowymi oraz zakupem paliwa do środków transportowych Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle.

W głosowaniu brało udział 20 Radnych.

- za podjęciem uchwały głosowało 20 Radnych.

- nie głosowało 2 Radnych.

Uchwała została podjęta.

Ad. 6l. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia dróg  Nr 1831R Skołyszyn-Lisów, Nr 1834R Droga przez wieś Lipnica Górna, Nr 1862R Skołyszyn dojazd do stacji kolejowej w Skołyszynie kategorii dróg powiatowych.

Przewodniczący otworzył dyskusję oraz poprosił o opinię Komisje Stałą.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu- Sławomir Madejczyk.  Komisja wydała  pozytywną opinię. 

Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie pozbawienia dróg  Nr 1831R Skołyszyn-Lisów, Nr 1834R Droga przez wieś Lipnica Górna, Nr 1862R Skołyszyn  dojazd do stacji kolejowej w Skołyszynie kategorii dróg powiatowych.

W głosowaniu brało udział 22 Radnych.

- za podjęciem uchwały głosowało 22 Radnych.

Uchwała została podjęta.

Ad. 6m. Podjęcie uchwały w sprawie nadania kategorii dróg powiatowych drogom Nr 113670R Przysieki –Zawodzie-Pusta Wola, Nr 113668R Pusta Wola –Przysieki- Zawodzie, Nr 113667R Siedliska Sławęcińskie K. Pawluś w kierunku Rzepy- Siedliska Sławęcińskie Równie- Przysieki.

Przewodniczący otworzył dyskusję oraz poprosił o opinię Komisje Stałe.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu- Sławomir Madejczyk.  Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie nadania kategorii dróg powiatowych drogom Nr 113670R Przysieki –Zawodzie-Pusta Wola, Nr 113668R Pusta Wola –Przysieki- Zawodzie, Nr 113667R Siedliska Sławęcińskie K. Pawluś w kierunku Rzepy- Siedliska Sławęcińskie Równie- Przysieki.

W głosowaniu brało udział 22 Radnych.

- za podjęciem uchwały głosowało 21 Radnych.

- wstrzymał się 1 Radny.

Uchwała została podjęta.

Ad.7. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.

Przewodniczący stwierdził, że radni otrzymali sprawozdanie. Radni nie zabierali głosu w przedmiotowej kwestii.

Ad.8. Interpelacje.

Radni nie składali interpelacji na XVI Sesji Rady Powiatu w Jaśle.

Ad.9. Wnioski i zapytania radnych.

 

Radny Janusz Przetacznik – zwracałem się z zapytaniem dotyczącym przebiegu konkursu na Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle, jak również zwróciłem się z prośbą o przekazanie dokumentów, które stanowiły podstawę m.in. podjęcia uchwały o unieważnieniu konkursu. W dniu dzisiejszym radni otrzymali pismo kierowane do radnych od Rady Rodziców I LO i tak jak podejrzewałem w tym wypadku, że te nieprawidłowości są nie do końca jasne, czytelne i zapisy w protokole. To co przeczytałem w sprawozdaniu właśnie z realizacji uchwał i działań Zarządu w okresie międzysesyjnym, akurat było, że tak powiem prawdą, czy potwierdziło się w materiałach źródłowych m.in. pismo, które zostało skierowane do kuratorium i użyte w tym piśmie sformułowania, uważam w tym wypadku w kontekście pisma Rady Rodziców za nie trafione i pomawiające Radę Rodziców. Przypominam m.in., że przyczyną tak jak Pan Starosta był łaskaw wspomnieć, że wniosek o wystąpienie do kuratorium o rozwiązanie umowy o pracę w trybie dyscyplinarnym wynikał m.in. z odmowy przekazania kompletu dokumentów dotyczących Rady Rodziców, powołując się na RODO. Pan Starosta akurat  uważał, że ten przepis nie ma tutaj zastosowania. M.in. polemizując z Panem Starostą podałem przykład, że w tej chwili Rzecznik kwestionuje Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego właśnie powołując się na RODO. Panu Staroście polecałem tę lekturę publikacji sędziów popierających wnioski, czy aplikacje do Krajowej Rady Sądowniczej. Stąd  warto o tym pamiętać, że jeżeli są pewne dane i to co otrzymaliśmy okazuje się, że te dane są jak najbardziej prawidłowe, bo dane dotyczące telefonów, czy adresów zamieszkania są chronione właśnie przez RODO. W związku z tym moje zapytanie do Pana Starosty idzie w kierunku następującym: W którym momencie Pan Starosta podał nieprawdę? Zadałem Panu Staroście konkretne zapytanie, czy były jakiekolwiek nieprawidłowości i zostały zgłoszone? W materiałach, które Pan Starosta był łaskaw mi dosłać, czyli wszystkie wyciągi z protokołów dotyczących tej sprawy, czytamy m.in., że „Pan Starosta poinformował, że została wszczęta kontrola przebiegu powołania członków komisji konkursowych ze strony Rady Rodziców w obu szkołach, prawdopodobnie przedstawiciele Rady Rodziców nie zostali terminowo powiadomieni o posiedzeniu Rady Rodziców” jest to z daty 9 lipca. W odpowiedzi, która jest publikowana na BIP-ie podał Pan, że żadnych nieprawidłowości, nikt nie podał. Okazuje się, że to Pan osobiście miał te wątpliwości i została wszczęta tego typu procedura wyjaśniająca  z uwagi na to, że wynik konkursu był 7:4:1, a wszyscy członkowie komisji powołani uchwałą Zarządu Nr 65 byli obecni na posiedzeniu komisji konkursowej i podpisali stosowne zobowiązanie. Panie Starosto mam gorącą prośbę i zapytuję Pana: Kiedy sprostuje Pan udzieloną odpowiedz dotyczącą nieprawidłowości? To jest pierwsza rzecz i druga: Na jakiej podstawie, powtarzam na jakiej podstawie, zostały wszczęte postępowania kontrolne? Prosiłbym aby udzielając odpowiedzi na to pytanie wskazać, który z organów podjął taką decyzję, czy Pan Starosta indywidulanie, czy Zarząd? I proszę podać podstawę prawną.

Jeżeli chodzi o plan audytów, który został przekazany Komisji Rewizyjnej tych działań nie było, w związku z tym było moje pytanie: Czy Zarząd Powiatu powziął informacje o jakiekolwiek nieprawidłowościach? Otrzymałem, że nie. W takim razie skąd audyt, kontrole? Na jakiej podstawie i kto sporządził notatkę służbową, bo już do pisma, które poszło do kuratorium jej nie otrzymałem. Warto z tą notatką służbową się zapoznać i zachęcam członków Rady aby poznać pismo skierowane do kuratorium w sprawie możliwości odwołania w trybie dyscyplinarnym dyrektora I LO. Jest to naprawdę lektura, którą warto aby radni poznali, a przede wszystkim Radni Komisji Spraw Społecznych, bo to jest istota działania samorządu z punktu widzenia naszej wiarygodności, powtarzam naszej wiarygodności, bo źle się dzieje, jeżeli po ogłoszeniu konkursu, zatwierdzeniu komisji konkursowej, zatwierdzeniu wyników i protokołów, bo taki jest zapis m.in., że „Pan Starosta wniósł o zatwierdzenie przedłożonych protokołów” w związku  z tym działanie niekonsekwentne albo nie zawsze Pan Starosta chce dzielić się swoją wiedzą, czy wątpliwościami z radnymi mimo, że w dobrej wierze te pytania zadają, także prosiłbym o udzielenie odpowiedzi na to pytanie.

I drugie zapytanie, które już niejednokrotnie na tej sali składałem dotyczy pomnika przy placu Żwirki i Wigury oczywiście to rozwinę w formie zapytania, bo nie zdążyłem skończyć, natomiast prosiłem Pana Starostę aby skończyć z fikcją i ona wreszcie została skończona odsłonięciem i poświęceniem Pomnika Żołnierzy Wyklętych. Wcześniejsza nazwa tejże budowli, a jak Pan Starosta w odpowiedziach na moje interpelacje używał nie będę tu cytował, żeby Państwu nie zawracać i nie zabierać zbytnio dużo czasu ta nazwa pomnika i kierowanego apelu również do społeczności lokalnej o zbiórkę środków finansowych mówiła o tym, że będzie to element małej architektury. Teraz widzimy, że to pomnik i jego nazwa jest zupełnie inna. W związku z tym, kiedy nastąpiła zmiana nazwy tego pomnika? I powtórzę z uporem godnym lepszej sprawy: Kiedy w tym przypadku Zespół Szkół Nr 4, który ma we władaniu ten teren  zalegalizuje już nie obelisk, a pomnik? Już oficjalnie upamiętniający „Żołnierzy Wyklętych”. Zespół Szkół, a nazwa, która była użyta w apel to była „żołnierzy wyklętych oraz działaczy opozycji antykomunistycznej” także w tym wypadku są to rozbieżne tytuły i dokumenty. Na stronie internetowej są Pana Starosty odpowiedzi na jedną interpelację, bo pierwszą interpelację jeszcze w kadencji V składałem. W VI kadencji jedna interpelacja i jednio zapytanie. Pana odpowiedź, że użyty „pomnik” to był to potoczny język, pomnik tylko w kategoriach medialnych. Teraz okazuje się, że już nie tylko medialnych, to jest prawdziwy pomnik, bo go odsłoniliśmy i poświęciliśmy. W związku z tym warto się zastanowić, czy nie zostały złamane przepisy ustawy prawo budowlane. Na co zwracałem uwagę w dwóch interpelacjach, jak również w zapytaniu, wskazując że  był czas, ponieważ rok 2018 minął, stulecie odzyskania niepodległości minęło, abyśmy mogli zalegalizować budowę tak jak na to przepisy prawne pozwalają. Kiedy, kto zmienił tytuł pomnika wcześniej sygnowanego w apelu do społeczeństwa i mieszkańców powiatu jasielskiego o zbiórkę środków finansowych, na nową nazwę? 27 września ten pomnik odsłoniliśmy i poświęciliśmy.                                         

Radny Janusz Przetacznik  złożył zapytania o treści:

ZAPYTANIE 1

Dotyczy:   przeprowadzonych audytów i kontroli w I LO

Przed dzisiejszą sesją Rady Powiatu w Jaśle wszyscy radni otrzymali pismo Rady Rodziców I Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle z dnia 18 września 2019 r.  kierowane do Przewodniczącego Rady Powiatu w Jaśle wraz z załącznikami. Załącznikami do tego pisma jest pismo przewodnie adresowane do Zarządu Powiatu w Jaśle z dnia 15 lipca 2019 r. podpisane przez Przewodniczącego Rady Rodziców oraz 4 inne dokumenty, o których udostępnienie wnioskował  Zarząd Powiatu pismem BO.211.3.2019 z dnia 9 lipca 2019 r.

W dniu 26 sierpnia 2019 r. na XV sesji Rady Powiatu w Jaśle zwróciłem się m.in.
z następującym zapytaniem do Starosty Jasielskiego”

Czy do Zarządu Powiatu w Jaśle wpłynęły jakiekolwiek zgłoszenia o nieprawidłowościach podczas postępowania konkursowego? Jeżeli tak, to proszę o odpowiedź na kolejne pytania:

  • kto lub jaki podmiot je zgłosił?
  • kiedy takie zgłoszenie nastąpiło i w jakiej formie?
  • jaki tryb rozpatrzenia zgłoszonych ewentualnych nieprawidłowości został wdrożony przez Zarząd Powiatu w Jaśle?

Do odpowiedzi proszę dołączyć kserokopie dokumentów potwierdzających zgłoszenie ewentualnych nieprawidłowości, podjęte przez Zarząd Powiatu w Jaśle albo Starostę decyzje, w tym wskazanie (podanie) podstawy prawnej takich działań.”

            Starosta Jasielski pismem z dnia 3 września 2019 r. znak: BR.003.48.2019 poinformował mnie cyt.: „Do Zarządu Powiatu w Jaśle nie wpłynęły pisemne zgłoszenia o nieprawidłowościach przeprowadzenia postępowania konkursowego.”

            Z całą stanowczością podkreślam, że nie pytałem o „pisemne zgłoszenia”, a zwracałem się z zapytaniem o „jakiekolwiek zgłoszenia”. Świadomie użyłem tego zaimka komunikacyjnego, zwracając uwagę, że tryb, sposób zgłoszenia  jest nieistotny z punktu widzenia ewentualnych nieprawidłowości i ich skutków. Po otrzymanej odpowiedzi, w dniu 9 września br. wystąpiłem do Starosty Jasielskiego o udostępnienie, w trybie dostępu do informacji publicznej, uwierzytelnianych dokumentów związanych z procedurą ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora I LO w Jaśle. Lektura przekazanych materiałów, w kontekście otrzymanych dokumentów od Rady Rodziców I LO, wskazuje, że w tej sprawie jest jeszcze wiele rzeczy do wyjaśnienia, a Starosta nie przekazał mi wszystkich żądanych dokumentów. Na uwagę zasługuje pismo kierowane przez Zarząd Powiatu w Jaśle do Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie, po posiedzeniu Zarządu Powiatu w Jaśle z 11 lipca br. o wydanie opinii, które otrzymałem ale już bez załącznika! Z tym pismem powinni zapoznać się wszyscy radni Rady Powiatu w Jaśle.

            Zwracam się do Pana Starosty Jasielskiego udzielenie odpowiedzi na zastępujące zapytania:

  1. Jak wygląda roczny plan (harmonogram) audytów wewnętrznych realizowanych przez specjalistyczną komórkę wewnętrzną Starostwa Powiatowego? Kto (jaki organ) i kiedy je zatwierdził, kto zleca ich przeprowadzenie, kto zatwierdza plan audytu, w jaki sposób są prezentowane wyniki kontroli (audytu)?

Do odpowiedzi proszę dołączyć kserokopie dokumentów potwierdzających przyjęcie (zatwierdzenie) planu (harmonogramu) przeprowadzenia kontroli wewnętrznych (audytów). Jeżeli o  rocznym planie (harmonogramie) audytów wewnętrznych decydował Zarząd Powiatu w Jaśle do odpowiedzi proszę dołączyć odpowiedni wyciąg z protokołu z tego posiedzenia Zarządu wraz z ewentualnym rozstrzygnięciem (uchwała, decyzja).

  1. Jakie, kiedy i kto zlecił przeprowadzenie kontroli, audytów itp. po 7 czerwca br. tj. po terminie powołania przez Zarząd Powiatu w Jaśle komisji konkursowej, działalności I Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle, w tym Rady Rodziców? Jakie są wyniki kontroli (audytu) i jak zostały zaprezentowane czy wykorzystane?

Do odpowiedzi proszę dołączyć kserokopie dokumentów potwierdzających zlecenie przeprowadzenia przez Zarząd Powiatu w Jaśle albo Starostę kontroli lub audytu oraz wskazać (podać) podstawę prawną takich działań. Jeżeli o kontroli lub audycie decydował Zarząd Powiatu w Jaśle do odpowiedzi proszę dołączyć odpowiedni wyciąg
z protokołu z tego posiedzenia Zarządu wraz z ewentualnym rozstrzygnięciem (uchwała, decyzja). Ponadto, jeżeli takie kontrole lub audyty się odbyły, do odpowiedzi proszę dołączyć protokoły z ich przeprowadzenia, ewentualne wydane zalecenia pokontrolne.                                                                   
Podpis: Janusz Przetacznik

ZAPYTANIE 2

Dotyczy:   „pomnika Żołnierzy Wyklętych”

W sprawie realizowanej budowy na działce o nr ewidencyjnym 475 o powierzchni 0,0678 ha jest położona w Jaśle obręb nr 08 – Centrum (księga wieczysta – KS1J/000595113/9), która jest własnością Powiatu Jasielskiego oddaną w trwały zarząd Zespołowi Szkół nr 4 w Jaśle ul. Sokoła 6 dwukrotnie interpelowałem i składałem zapytania. W tych dokumentach m.in. odnosiłem się do apelu skierowanego do Jaślan i Mieszkańców Powiatu Jasielskiego z dnia 6 sierpnia 2018 r. Z treści odpowiedzi, które są zamieszczone na stronach dowiedziałem się, że apel został napisany językiem cyt. „.. potocznym, adresowanym do szerokiego grona odbiorców, a nie językiem prawnym ..” w odniesieniu do „obiektu małej architektury” jakim jest czy ma być w niedalekiej przyszłości „Pomnik Żołnierzy Niezłomnych oraz działaczy polskiego podziemia antykomunistycznego ”.

Zwracałem uwagę na prawidłowe nazywanie budowli, która powstaje na skwerku przy Zespole Szkół nr 4 i chociażby poprzez wzgląd na osoby, których pamięci ten pomnik dotyczy oraz mając na uwadze fakt, że zakładany, pierwotny termin budowy i oddania pomnika
z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości nie został dotrzymany (31 października 2018 r.)  i się przedłuża, na VIII sesji Rady w dniu 11 marca br. skierowałem do Pana Starosty następujące zapytanie:

„czy w imię poszanowania prawa, nie warto skończyć z fikcją i w sposób formalny, zgodny z MPZP oraz przepisami ustawy prawo budowlane zalegalizować budowę „Pomnika poświęconego Żołnierzom Niezłomnym oraz działaczom polskiego podziemia antykomunistycznego” na działce o nr ewidencyjnym 475 o powierzchni 0,0678 ha jest położona w Jaśle obręb nr 08 – Centrum (księga wieczysta – KS1J/000595113/9), która jest własnością Powiatu Jasielskiego oddaną w trwały zarząd Zespołowi Szkół nr 4 w Jaśle ul. Sokoła 6?”     

W odpowiedzi na to zapytanie otrzymałem m.in. taką odpowiedź cyt. „.. O stanie prawnym sprawy decyduje treść dokumentów posiadanych przez Zespół Szkół nr 4 w Jaśle na okoliczność budowy a nie późniejsze określenia medialne, zaproszenia, plakaty czy inne podobne materiały.

A więc wszytko jasne i oczywiste.  W czwartek tj. 27 września 2019 r. odbyło się uroczyste odsłonięcie i poświęcenie Pomnika Żołnierzy Wyklętych autorstwa Mistrza Andrzeja Pityńskiego kawalera Orderu Orła Białego, a nie zapowiadanego wcześniej  „Pomnika poświęconego Żołnierzom Niezłomnym oraz działaczom polskiego podziemia antykomunistycznego”.  Już nie „potoczny”, ale jakże patetyczny i wyniosły język, już nie element małej architektury nie wymagający uzyskania pozwolenia na budowę, ale pomnik, który już takiego pozwolenia wymaga.

Cóż nazwy można zmieniać, język też, teraz już na oficjalny i obowiązujący, bo odsłonięty i poświęcony ale czy aby na pewno nie zostało naruszone prawo?

W związku z powyższym zwracam się z kolejnym zapytaniami:

  1. Dlaczego w apelu skierowanym do Jaślan i Mieszkańców Powiatu Jasielskiego
    z dnia 6 sierpnia 2018 r. używa się sformułowania: „budowę pomnika poświęconego Żołnierzom Niezłomnym oraz działaczom polskiego podziemia antykomunistycznego, który powstanie przy Zespole Szkół Nr 4 w Jaśle”, a już w innych dokumentach, w tym kierowanym do Instytutu Pamięci Narodowej z dnia 18 października 2017 roku używa się sformułowania „budowy pomnika upamiętniającego Żołnierzy Wyklętych”, a więc aktualnej nazwy?
  2. Kto, kiedy i na czyj wniosek podjął decyzję o zmianie nazwy, realizowanego przez Zespół Szkół nr 4 (pismo z dnia 22 listopada 2017 r.), zadania użytego w apelu, o którym mowa wyżej – zgodnie z uzyskaną zgodą Zarządu Powiatu w Jaśle wyrażoną
    w uchwale nr 106/2017 z dnia 9 października 2017 r. „w zakresie zabudowy obiektem małej architektury działki ewid. nr 475” i aktualnie do powrotu do pierwotnej nazwy pomnika i uzgodnień dokonywanych z IPN – pismo z dnia 14 listopada 2017 r.?

Podpis: Janusz Przetacznik

ZAPYTANIE 3

Dotyczy:   regulacji płac nauczycieli

Przedmiotem obrad Rady Powiatu w Jaśle w dniu dzisiejszym były m.in. zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok – druk nr 114. Przed sesją radni otrzymali autopoprawkę Zarządu Powiatu w Jaśle do tego projektu, z której m.in. wynikało zwiększenie dochodów budżetu Powiatu Jasielskiego na 2019 rok w dziale 758 rozdział 75802 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” § 2920 „Subwencje ogólne z budżetu państwa” o kwotę 967.758,00 zł.

O regulacjach płacowych nauczycieli wiadomo było już od dawna. Wynagrodzenia nauczyli wypłacane są „z góry”, a to oznacza, że wyższe wynagrodzenia związane z podpisanym przez Rząd RP porozumieniem płacowym zaczęły obowiązywać od 1 września 2019 r. stąd wyrażam zdziwienie po wypowiedzi Pani Skarbnik, że dopiero po 3 października br. poznamy realne skutki wprowadzonej regulacji i zwracam się do Pana Starosty Jasielskiego o udzielenie odpowiedzi na zastępujące zapytania:

  1. Kiedy otrzymaliśmy informację o zwiększonej subwencji oświatowej?

Do odpowiedzi proszę dołączyć kserokopie dokumentów potwierdzających przyznanie dodatkowych środków.

  1. Czy i kiedy otrzymaliśmy środki finansowe na przeprowadzenie regulacji płacowych nauczycieli?
  1. Czy i kiedy Zarząd Powiatu w Jaśle wydał dyspozycje dla dyrektorów powiatowych jednostek wprowadzenia od 1 września br. regulacji płacowych?

Do odpowiedzi proszę dołączyć odpowiedni wyciąg z protokołu z tego posiedzenia Zarządu wraz z ewentualnymi rozstrzygnięciami (uchwały, decyzje).

  1. Czy i kiedy dyrektorzy powiatowych jednostek oświatowych wdrożyli procedurę zmiany wysokości wynagrodzenia i kiedy to nastąpiło?

Ponadto proszę o przekazanie zestawienia dotyczącego wprowadzonych regulacji wraz z pochodnymi od tych zwiększonych wynagrodzeń w poszczególnych jednostkach powiatowych oświatowych. W zestawienie proszę podać: nazwę jednostki, ilość osób objętych regulacją, wysokość regulacji wynagrodzenia, wysokość pochodnych od regulacji, łącznie skutki wprowadzonych zmian wynagrodzenia, wysokość otrzymanej dodatkowej subwencji przydzielona dla tej jednostki.                                            

Podpis: Janusz Przetacznik

Ad.10. Sprawy różne.

 

Starosta Jasielski Adam Pawluś -  chciałem poinformować, że z naszej inicjatywy m.in. Zarządu „Firma Kruszgeo” rozpoczęła prace poszukiwawcze na terenie złoża piaskowców warstw istebniańskich w miejscowości Nawsie Kołaczyckie. Mam nadzieję, że te prace poszukiwawcze będą pozytywne, zakończą się powstaniem  kamieniołomu jest to inwestycja niezwykle potrzebna, ponieważ zamierzamy realizować wiele inwestycji drogowych infrastrukturalnych i kolejowych, więc pozyskiwanie takiego surowca na miejscu może przyczynić się również do obniżenia kosztów takich inwestycji.

Radny Mateusz Lechwar -  taka krótka informacja, członków Komisji Rewizyjnej proszę o pozostanie na sali po zakończonej sesji.

 

Ad.11. Zamknięcie obrad.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady XVI Sesji Rady Powiatu w Jaśle o godzinie 15:01.

Imienne wyniki głosowań stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Protokolant: Marzena Trębacz   

Przewodniczący    Rady

          Robert Snoch

                                  

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony. czwartek, 14, listopad 2019 08:50 Paweł Krajciewicz
Artykuł został zmieniony. czwartek, 14, listopad 2019 08:50 Paweł Krajciewicz
Artykuł został zmieniony. czwartek, 14, listopad 2019 08:57 Paweł Krajciewicz
Artykuł został zmieniony. wtorek, 19, listopad 2019 14:31 Paweł Krajciewicz