Protokół XVII/2019

z XVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Jaśle

odbytej w dniu 14 października 2019 roku o godz. 13.00

Ad. 1. Otwarcie Sesji.

Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch.

Powitał Radnych Rady Powiatu w Jaśle, członków Zarządu Powiatu Jasielskiego, Naczelników, Dyrektorów, Kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Jasielskiego.

Przewodniczący przedstawił wniosek o zwołanie Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Jaśle.

Na podstawie § 13 ust. 2 Statutu Powiatu Jasielskiego, Zarząd Powiatu w Jaśle zwraca się
z prośbą o zwołanie Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Jaśle z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wybór Komisji Wnioskowej.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
 5. wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji zadania pn. "Budowa dróg i mostów powiatowych" oraz zaciągnięcie zobowiązań finansowych na jego realizację.
 6. zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2019 r.
 7. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016 – 2027.
 8. Zamknięcie obrad.

Uzasadnienie.

Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu wynika między innymi z konieczności podjęcia przez Radę Powiatu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016 – 2027, w której proponowane jest zabezpieczenie środków finansowych na 2020 rok na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa strzelnicy w powiecie jasielskim”.

Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosiło Konkurs Ofert na dofinasowanie w wysokości 80% wykonania „Strzelnicy w powiecie 2020”, w którym ostateczny termin złożenia wniosku upływa w dniu 22 października br. (decyduje data wpływu oferty do kancelarii MON).

Jednocześnie Zarząd Powiatu zwrócił się z wnioskiem o zmianę porządku obrad zwołanej sesji.

Zarząd Powiatu w Jaśle zwraca się z wnioskiem o zmianę porządku obrad XVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Jaśle, w dniu 14 października 2019 roku, poprzez dodanie w pkt. 4 podpunktów: d), e), f), g), h), i), j), k), które otrzymują brzmienie:

„d)  wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań finansowych na 2020 rok w celu zimowego utrzymania dróg powiatowych i/lub chodników w ciągu tych dróg dla Gmin: Tarnowiec, Jasło, Osiek Jasielski, Dębowiec, Skołyszyn, Krempna i Brzyska,

 1. e) powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych i chodników w ciągu tych dróg, położonych na terenie Gminy Tarnowiec,
 2. f) powierzenia Gminie Jasło realizacji zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Jasło,
 3. g) powierzenia Gminie Osiek Jasielski realizacji zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania drogi powiatowej Nr 1894R Świerchowa – Osiek Jasielski – Samoklęski
  i chodników w ciągu dróg powiatowych, położonych na terenie Gminy Osiek Jasielski,
 4. h) powierzenia Gminie Dębowiec realizacji zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Dębowiec,
 5. i) powierzenia Gminie Skołyszyn realizacji zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Skołyszyn,
 6. j) powierzenia Gminie Krempna realizacji zadania publicznego w zakresie zimowego
  utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Krempna,
 7. k) powierzenia Gminie Brzyska realizacji zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Brzyska.”

Ad. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

Przewodniczący poinformował, że zgodnie z listą obecności na sali jest 21 radnych w związku z tym Rada może podejmować prawomocne uchwały.

Przewodniczący poddał pod głosowanie zmianę porządku obrad XVII Nadzwyczajnej Sesji:

Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań finansowych na 2020 rok w celu zimowego utrzymania dróg powiatowych i/lub chodników w ciągu tych dróg dla Gmin: Tarnowiec, Jasło, Osiek Jasielski, Dębowiec, Skołyszyn, Krempna i Brzyska.

W głosowaniu brało udział 20 Radnych.

- za przyjęciem zmian głosowało 20 Radnych.

Podpunkt d) został wprowadzony.

Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie: powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych i chodników w ciągu tych dróg, położonych na terenie Gminy Tarnowiec.

W głosowaniu brało udział 19 Radnych.

- za przyjęciem zmian głosowało 19 Radnych.

- nie głosowało 2 Radnych.

Podpunkt e) został wprowadzony.

Listę obecności podpisał kolejny przybyły na sesję Radny.

Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie: powierzenia Gminie Jasło realizacji zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Jasło.

W głosowaniu brało udział 21 Radnych.

- za przyjęciem zmian głosowało 21 Radnych.

Podpunkt f) został wprowadzony.

Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie: powierzenia Gminie Osiek Jasielski realizacji zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania drogi powiatowej Nr 1894R Świerchowa – Osiek Jasielski – Samoklęski i chodników w ciągu dróg powiatowych, położonych na terenie Gminy Osiek Jasielski.

W głosowaniu brało udział 22 Radnych.

- za przyjęciem zmian głosowało 22 Radnych.

Podpunkt g) został wprowadzony.

Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie: powierzenia Gminie Dębowiec realizacji zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Dębowiec.

W głosowaniu brało udział 22 Radnych.

- za przyjęciem zmian głosowało 22 Radnych.

Podpunkt h) został wprowadzony.

Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie: powierzenia Gminie Skołyszyn realizacji zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych  położonych na terenie Gminy Skołyszyn.

W głosowaniu brało udział 22 Radnych.

- za przyjęciem zmian głosowało 22 Radnych.

Podpunkt i) został wprowadzony.

Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie: powierzenia Gminie Krempna realizacji zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Krempna.

W głosowaniu brało udział 22 Radnych.

- za przyjęciem zmian głosowało 22 Radnych.

Podpunkt j) został wprowadzony.

Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie: powierzenia Gminie Brzyska realizacji zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Brzyska.

W głosowaniu brało udział 22 Radnych.

- za przyjęciem zmian głosowało 22 Radnych.

Podpunkt k) został wprowadzony.

Porządek obrad po zmianie:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wybór Komisji Wnioskowej.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji zadania pn. „Budowa dróg i mostów powiatowych” oraz zaciągnięcie zobowiązań finansowych na jego realizację (Druk Nr 125),
 2. zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2019 r. (Druk Nr 126),
 3. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016 – 2027 (Druk Nr 127),
 4. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań finansowych na 2020 rok w celu zimowego utrzymania dróg powiatowych i/lub chodników w ciągu tych dróg dla Gmin: Tarnowiec, Jasło, Osiek Jasielski, Dębowiec, Skołyszyn, Krempna i Brzyska,
 5. powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych i chodników w ciągu tych dróg, położonych na terenie Gminy Tarnowiec,
 6. powierzenia Gminie Jasło realizacji zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Jasło,
 7. powierzenia Gminie Osiek Jasielski realizacji zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania drogi powiatowej Nr 1894R Świerchowa – Osiek Jasielski – Samoklęski i chodników w ciągu dróg powiatowych, położonych na terenie Gminy Osiek Jasielski,
 8. powierzenia Gminie Dębowiec realizacji zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Dębowiec,
 9. powierzenia Gminie Skołyszyn realizacji zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Skołyszyn,
 10. powierzenia Gminie Krempna realizacji zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Krempna,
 11. powierzenia Gminie Brzyska realizacji zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Brzyska.
 1. Zamknięcie obrad.

Ad. 3. Wybór Komisji Wnioskowej.

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Anna Nigborowicz zgłosiła do Komisji Wnioskowej

radnych: Bożena Macek-Lubaś, Jan Urban, Krzysztof Buba.

Zgłoszeni Radni wyrazili zgodę na pracę w Komisji Wnioskowej.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad wyborem członków Komisji Wnioskowej.

W głosowaniu brało udział 22 Radnych.

- za wyborem zaproponowanego składu Komisji Wnioskowej głosowało 22 Radnych.

Komisja Wnioskowa została uchwalona.

Ad. 4. Podjęcie uchwał w sprawie:

Ad. 4a. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji zadania pn. „Budowa dróg i mostów powiatowych” oraz zaciągnięcie zobowiązań finansowych na jego realizację. Przewodniczący poinformował o autopoprawce do projektu niniejszej uchwały.

Głos zabrał Starosta Jasielski Adam Pawluś, który zgłosił i omówił rzeczoną autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu w Jaśle w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji zadania pn. „Budowa dróg i mostów powiatowych” oraz zaciągnięcie zobowiązań finansowych na jego realizację.

AUTOPOPRAWKA

do projektu Uchwały Rady Powiatu w Jaśle w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji zadania pn. „Budowa dróg i mostów powiatowych” oraz zaciągnięcie zobowiązań finansowych na jego realizację.

W projekcie Uchwały Rady Powiatu w Jaśle w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji zadania pn. „Budowa dróg i mostów powiatowych” oraz zaciągnięcie zobowiązań finansowych na jego realizację, dokonuje się następujących zmian:

 1. Nazwa Uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

„w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji zadań inwestycyjnych oraz zaciągnięcie zobowiązań finansowych na ich realizację”

 1. § 1 Uchwały otrzymuje nowe brzmienie:

„1.  Wyraża się zgodę na przystąpienie Powiatu Jasielskiego do realizacji dwóch zadań inwestycyjnych pn.:

 1. „Budowa mostu na rzece Jasiołce łączącego osiedla Sobniów i Hankówka w Jaśle”;
 2. „Budowa mostu na rzece Ropie w miejscowości Przysieki”.
 3. Na realizację zadań, o którym mowa w ust. 1, wyraża się zgodę na zaciągnięcie na rok 2020 zobowiązań finansowych do kwoty 200.000,00 zł na zlecenie opracowania dokumentacji techniczno-projektowej, w tym:
 4. do kwoty 100.000,00 zł na zadanie, o którym mowa w ust. 1 pkt a);
 5. do kwoty 100.000,00 zł na zadanie, o którym mowa w ust. 1 pkt b).”

 

Przewodniczący otworzył dyskusję oraz poprosił o opinie komisje stałe.

Przewodniczący Komisji Finansowo - Budżetowej – Jan Czajka - Komisja wyraziła pozytywną opinię do tego projektu.

Radny Janusz Przetacznik - mamy tutaj do czynienia, można by powiedzieć, z uchwałą intencyjną, gdzie omawiamy pewne zadania inwestycyjne, które będą realizowane w przyszłości i wyrażamy zgodę na zaciągnięcie zobowiązań tzn. wykonanie dokumentacji projektowej, za którą zapłacimy w roku 2020 tak stanowi treść tej uchwały. Jeżeli chodzi o samą uchwałę myślę, że dobrze się stało, że właśnie zaczynamy od uchwał intencyjnych, a nie wprowadzania inwestycji „tylnymi drzwiami”, czyli poprzez zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej, co niestety już jest tutaj zwyczajem. Chciałbym abyśmy może mogli usłyszeć więcej informacji na temat tych dwóch zamierzeń inwestycyjnych. Chciałbym powiedzieć, że to w tym przypadku Rada Powiatu w Jaśle podejmuje decyzje i upoważnia Zarząd do zaciągania konkretnych zobowiązań finansowych. Na temat tych zadań, chociażby na terenie Miasta Jasła, była rozmowa na sesji Rady Miejskiej. Pan Starosta udzielał szerokich informacji, przedstawiał przebieg tras, można było coś więcej się dowiedzieć. Przynajmniej radni Rady Miejskiej są bardziej bogatsi o informację dotyczące przyszłych powiatowych zamierzeń inwestycyjnych. Co do potrzeby budowy mostów myślę, że na tej sali nie musimy nikogo przekonywać. Miasto Jasło, jeden z bardzo ważnych mostów na rzece Wisłoce, realizować będzie w ciągu ulicy Szopena. Teraz kolejny most na rzece Jasiołce i Ropie. Myślę, że powoli ruch drogowy będzie zmierzał do normalności, zostanie nam jeszcze most w ciągu ulicy Krajowickiej, czyli kolejny most na rzece Wisłoce tak aby można było rozładować sytuację. Chciałbym abyśmy, tak jak tutaj Pan Starosta i Zarząd przedłożył nam projekt uchwały, również w formie właśnie takich uchwał intencyjnych rozmawiali. Przede wszystkim aby Wysokiej Radzie przybliżać co zamierzamy, jakie będą cele i jakie efekty do osiągnięcia oraz jak to zamierzamy zrealizować. Bo jak się okazuje tylko tam, gdzie my realizujemy pewne zadania, to podejmujemy tego typu uchwały intencyjne. Natomiast tam, gdzie mamy do czynienia z dotacjami lub innymi formami pomocy, wystarczy zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej. Uważam to za dalece naganne i nie powinniśmy w tej materii tak postępować. Wnioskuję do Pana Starosty aby przybliżyć nam te zadania, pokazać w których miejscach, bo miejscowość Przysieki, czy „łączenie Sobniowa z Hankówką” niewiele mówi na ile my ułatwimy, a na ile pogorszymy warunki bytowania, bo musimy pamiętać, że realizacja dróg powiatowych, w tym mostów może odbywać się na podstawie spec ustawy,  a więc niezależnie od ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Niemniej jednak warto wiedzieć tak naprawdę, w którym kierunku te rozwiązania komunikacyjne idą.                               

Starosta Jasielski Adam Pawluś- to jest prawda, że te sprawy były dyskutowane z radnymi zarówno radnymi Miasta Jasła jak i radnymi Gminy Skołyszyn, ponieważ te inwestycje planowane są na tych gminach. Jeżeli chodzi o ciąg drogowy, który ma powstać i połączyć
osiedla w Jaśle, to pierwotnie planowaliśmy, żeby połączyć ulicę Towarową poprzez ulice Hankówka fragment tej ulicy Hankówka z ulicą Żniwną, ponieważ ulica Żniwna przecina tory i można niewielkim fragmentem, w krótkim czasie połączyć te odcinki dróg miejskich. Jednym z powodów, dla którego zamierzamy to robić my, a nie Miasto, bo ono powinno się takimi sprawami zajmować, ale myślę, że nawet powód finansowy jest uzasadniony, ponieważ my jako Powiat mamy lepsze możliwości uzyskania dofinasowania do projektów niż Miasto i ono deklaruje ze swojej strony, co najmniej połowę środków do tego projektu. To nie jest deklaracja oficjalna, nie jest potwierdzona, jest tylko taka na „słowo honoru”. Zakładając takie rozwiązanie spotkaliśmy się z protestem mieszkańców Hankówki i stwierdziliśmy, że jest drugie miejsce, chyba bardziej atrakcyjne pod względem połączenia tych ciągów komunikacyjnych, ale już nie poprzez ulice Hankówka tylko bezpośrednio ulicę Towarową wzdłuż linii średniego napięcia, bo to nie jest wysokie, ale średnie napięcie i jest drugi przejazd kolejowy koło nastawni. Jeżeli chcielibyśmy wejść w tworzenie nowego przejazdu kolejowego to sądzę, że nawet przy spec ustawie były by potężne problemy, a ten przejazd przy drugiej nastawni istnieje, więc ta droga przechodziłaby obok śmietniska za Jasiołką, czyli teren nie zurbanizowany, nie przeszkadzałaby ta droga mieszkańcom. Mówimy oczywiście o drodze kategorii „Z” w przyszłości. Na dzień dzisiejszy byłaby to droga lokalna o ograniczonym tonażu, ponieważ ulica Żniwna musiałby być dostoswana lub możemy rozważyć włączenie naszej drogi powiatowej, ale już w miejscowości Wolica, czyli z pominięciem ulicy Żniwnej. To jest możliwe i wydaje się bardziej racjonalne. Na dzień dzisiejszym w tym pierwszym etapie moim zdaniem należy wykonać odcinek niecałego kilometra drogi wraz z przeprawą mostową i mam nadzieję, że to się zamknie w kwocie 7 milionów złotych zakładając, że rozpiętość mostu będzie podobna jak tego w Dobrucowej. To jest niewielka odległość tamten most wraz z robotami rozbiórkowymi.  Jak Państwo wiecie na przetargu została wybita  cena na 6 300.000,00 zł. To jest szansa na odblokowanie ulicy Floriańskiej dlatego, że w przyszłym roku zostanie zrealizowany odcinek drogi 992 Ożenna - Jasło, czyli od granicy Państwa do Jasła i ten ruch na kierunku północ – południe się nasila, wiec logicznym się wydaje, żeby jak najszybciej taką inwestycję rozpocząć. Jeżeli nie będzie, żadnych trudności to w przyszłym roku moglibyśmy składać wniosek, czy do rezerwy subwencji, czy do Funduszu Dróg Samorządowych, więc zakładając, że będzie to  60 % dofinasowania, czyli 2 800.000,00 zł, czyli około 1 400.000,00 zł Powiat był by zdolny zrealizować przeprawę mostową wraz z prawie kilometrowym ciągiem drogowym i na pewno to poprawiłoby to dostępność do tej części przemysłowej Miasta Jasła. Te ciągi drogowe należy udrażniać tak, żebyśmy mogli wyprowadzić część ruchu lokalnego z dróg tranzytowych, bo na tych drogach tranzytowych jest duże natężenie ruchu, więc to jest jedyna szansa, żebyśmy unikali w miarę możliwości korków, a w przyszłości to będzie mam nadzieję pełno dostępny ciąg drogowy. Drugi ciąg drogowy dotyczy konkretnie dwóch naszych dróg powiatowych: jedna droga, która biegnie od Biecza przez Grudną Kempską, Kunową, Harklową, Pustą Wolę, Przysieki ona się kończy na Pustej Woli na granicy z Przysiekami i nie ma dalszego ciągu.  Natomiast po drugiej stronie w Przysiekach mamy drogę 1864 i to jest niecałe 2 km dróg gminnych, które przejmujemy, natomiast przeprawa była by w okolicy ławy linowej tam gmina posiada tereny, które nam przekazuje, są one wykupione przez gminę z tego względu, że jest tam również sieć kanalizacyjna i pod budowę tej sieci kanalizacyjnej właściciel sprzedał im grunty i można je wykorzystać właśnie pod budowę tego mostu. To była by alternatywa do ominięcia drogi 28 od Biecza w stronę Trzcinicy, Jasła oczywiście dla Przysieczek otworzy możliwość połączenia się z pozostałą częścią wsi. Dokładne szczegóły to wyjdą w fazie projektowania, ale uważam, że tych ciągów drogowych potrzeba jeszcze więcej i na pewno będziemy świadkami, że takie nowe ciągi drogowe powstaną. Mogę jeszcze dodać tutaj jeżeli chodzi o samo Miasto Jasło to w najbliższym czasie będzie KOPI, czyli Komitet Oceny Projektów Inwestycyjnych dotyczący drogi 73, bo STEŚ Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe założeń tej drogi Jasło – Pilzno został już zakończony i zostanie zatwierdzony wyszedł mały problem, mały konflikt na tzw. wały cewkowe pod Błażkową, gdzie projektanci nie uwzględnili właśnie tych wałów cewkowych na potoku.

Pojawią się w naszej okolicy trzy przeprawy mostowe pierwsza będzie łączyć Kaczorowy
z Krajowicami, druga Krajowice z Wróblową i trzecia od strony Błażkowej do Brzostku, bo projekt został zmieniony na drogę 73 i będzie ona biegła w proponowanej wersji  po lewej stronie od rzeki Wisłoki od Wróblowej aż pod Brzostek i na odcinku pod Brzostkiem będzie stanowić również wał. To był poważny problem, żeby przekonać zarówno Wody Polskie jak
i Generalną Dyrekcję, żeby te dwa zadania połączyć i tak jak mówię ten wał, czy ten nasyp drogowy będzie stanowił formę wału, dodatkowo będzie musiał uwzględniać zabezpieczenie brzegu rzeki w niektórych odcinkach, ale  nie uwzględnił tych wałów cewkowych na dwóch potokach to są w sumie niewielkie zadania, ale one wstrzymały ten proces nad zatwierdzeniem właśnie tego STEŚ-ia, bo gdyby był on zatwierdzony Generalna Dyrekcja mogłaby ogłosić przetarg w systemie projektu i wybuduj.

 

Radny Jan Urban - dobrze się stało Panie Starosto, że uchylił Pan rąbka tajemnicy, ponieważ nie ulega wątpliwości, że te rozwiązania są ze wszech miar słuszne, tylko szkoda, że tak jak tutaj kolega radny podkreślił przed momentem, raczył Pan to radnym miejskim to dosyć dobrze wytłumaczyć, można było nam to wcześniej wyjaśnić, nie mielibyśmy tutaj dysput, ale nie w tym rzecz. Istotnym elementem jest przebieg tej drogi przez osiedle Hankówka, bo pamiętamy i sam Pan Starosta przed momentem raczył był powiedzieć, że tam były protesty, czyli jak rozumień przebieg tego mostu i połączenie go  nie będzie kolidowało z ulicą Hankówka tylko będzie szło innym śladem?

Starosta Jasielski Adam Pawluś - tak.

Radny Jan Urban -  w którym momencie, bo rozumiem, że będzie wpięcie w ulice Towarową?

Starosta Jasielski Adam Pawluś - przed tym zakrętem.

Radny Jan Urban -  rozumiem, bo ten fragment za torami to jest nasza ulica Towarowa i dopiero ulica Hankówka rozpoczyna się od zakrętu przy kapliczce, czyli on się będzie wpinał w istniejący fragment ulicy Towarowej?

Starosta Jasielski Adam Pawluś - Tak, tam jest średnie napięcie.

Radny Jan Urban- czyli będzie przechodził przez tereny niezurbanizowane, to już nam zostało w miarę wyjaśnione w tym Pańskim poprzednim wystąpieniu. I jeszcze jedna rzecz, dobrze by było abyśmy już mieli, bo Państwo wprowadziliście autopoprawką zmianę w tej uchwale, która jest zawarta w druku 125, więc ja rozumiem, że zmianie ulegnie zapis § 1, gdzie będziemy już nazywać te zadania, które będą zadaniami docelowymi i tutaj w tej materii przebudowane, czy ulegnie całkowicie zmianie brzmienie § 1, który mówi, że wyraża się zgodę na przystąpienie Powiatu Jasielskiego do realizacji zadania pod nazwą i tutaj wpisujemy te dwie nazwy zadań tak?           

 

Starosta Jasielski Adam Pawluś - tak to jest w autopoprawce, realizacji dwóch zadań inwestycyjnych pod nazwą.

Radny Jan Urban-  one są wymienione, kwoty są takie same.

 

Radny Krzysztof Buba - cieszę się, że ten most będzie budowany, wszystkie przeprawy drogowo- mostowe na naszych rzekach są bardzo potrzebne, ale nie chcę się z Panem Starostą zgodzić w jednej kwestii, to nie jest problem Miasta. To my jak przedstawiciele mieszkańców

z całego powiatu jasielskiego wprowadzamy ruch do miasta Jasła. Tutaj większość pracuje, uczy się, robi zakupy, załatwia sprawy w urzędach. Tak, że uważam, że to jest nie tylko rola miasta. Moim zdaniem nasza rola jest tutaj większa, żebyśmy podchodzili strategicznie do tego tematu i starali się to jak najbardziej korzystnie dla wszystkich rozwiązać, potrzebna jest współpraca obu samorządów zresztą wszystkich samorządów w tej kwestii. Jak pokazało życie Pan Starosta dobrze zaproponował nowe rozwiązanie, mieszkańcy myślę, że będą zadowoleni. Chciałbym Panu Staroście zwrócić uwagę na jedną rzecz. Uważam, że strategicznym mostem na rzece Jasiołce jest połączenie naszych dróg powiatowych ze strefą ekonomiczną w Warzycach. Powinniśmy myśleć o tym, żeby przez część osiedla Hankówka, część przez tereny gminy Jasło połączyć to ze strefa ekonomiczną. Strefa ekonomiczna to obszar, na którym jest największa liczba zatrudnionych osób w naszym powiecie. To także wymaga pomyślenia troszkę szerszego, strategicznego i podejścia do sprawy w ten sposób, że  ta droga, ten nowy most w tamtym rejonie otworzyłby dla mieszkańców miasta, powiatu możliwość szybszego włączenia się w kierunku Krosna, Rzeszowa itd.

Radny Janusz Przetacznik - chciałbym po raz kolejny zwrócić uwagę, że mamy do czynienia
z materią przyszłościową. W związku z tym chciałbym abyśmy przyjęli działania następujące, abyśmy o tych planach na przyszłość mogli rozmawiać wcześniej, a nie na samej sesji jeszcze zwoływanej w trybie nadzwyczajnym. Chciałbym aby tego typu dyskusje nad projektem uchwały były przedmiotem obrad na całą kadencję, o co wnioskowałem na komisji rozwoju, bo tam jest miejsce abyśmy mogli z pewnymi inicjatywami wychodzić, to o czym mówił, czy Pan Radny Jan Urban, czy Pan Radny Krzysztof Buba. Wracając do samej uchwały, mam następującą uwagę jeżeli zmieniamy § 1 wsadzając w cudzysłowie konkretne zadania, czyli budowa mostu to przypominam, że mamy tytuł uchwały przystąpienia do realizacji zadania pn. „Budowa dróg i mostów powiatowych”. Taki mamy tytuł uchwały w związku z tym jeżeli będziemy składać wnioski, aplikować, czy to do Funduszu Dróg Samorządowych, czy rezerwy rządowej to w takim razie te zadania muszą być tożsame. To samo popatrzymy w wieloletnią prognozę i teraz zachodzi konkretne pytanie jeżeli mamy do czynienia z budową dróg i mostów powiatowych to powinniśmy to tak w § 1 nazwać, że przystępujemy do realizacji zadnia budowa dróg i mostów powiatowych i poprzez .., wtedy a i b. Mamy sytuację jednoznaczną, że mamy zadanie, które ma tytuł i zobowiązania na rok 2020, czyli upoważnia do zaciągania zobowiązań projektowych, natomiast określone zadania mówiące o konkretnej inwestycji, czyli budowie określonego mostu. Jeżeli w tym przypadku przyjąć wiarę, a trudno Panu Staroście nie wierzyć, że wraz z mostem również będą robione drogi dojazdowe, bo ciężko budować most bez połączeń drogowych, to w takim razie zadnie powinno mieć właśnie tytuł „budowa mostu na rzece Jasiołce wraz z ciągami komunikacyjnymi umożliwiającymi, czy łączącymi Soboniów z Hankówką”, to samo dotyczy Przysiek, lub zostawić to co powiedziałem budowa dróg i mostów powiatowych poprzez: a) budowę mostu na rzece Jasiołce, b) budowę mostu na rzece Ropie w miejscowości Jasło i temat mamy z głowy. Jest to, że tak powiem, bardziej czytelne. Jeżeli będziemy zmieniać §1 bez zmiany tytułu to moim zdaniem w tym przypadku sami sobie zaprzeczamy.

 

Starosta Jasielski Adam Pawluś - ad vocem dla Pana Radnego Buby, jeżeli chodzi o ten drugi most do strefy ekonomicznej, mamy taką koncepcję. Wydaje się, że ona mogłaby pełnić taką funkcję, ale przebiega przez co najmniej 3 samorządy, bo mamy koncepcje na przebudowę odcinka drogi pomiędzy ulicą Fabryczną z przejściem przez most do naszej drogi powiatowej, do miejscowości Roztoki, ale samorząd Gminy Tarnowiec w tej chwili nie jest zainteresowany tym zdaniem dlatego, że jest zainteresowany rozwiązaniem połączenia z gminą Jedlicze. Wracając do uwag Pana Radnego Janusza Przetacznika to nie widzę, żadnych przeszkód, żeby zmienić i przyjąć tą poprawkę, czyli rozumiem, że to jest oficjalna poprawka, czy propozycja?

Radny Janusz Przetacznik -  propozycja, bo autorem jest Zarząd, ja tylko mogę proponować.

Jeżeli Zarząd zaakceptuje to jako autopoprawkę to tak wprowadzimy, natomiast ja wnioskuję, żeby Pan Starosta nie miał problemów z aplikowaniem o środki.  

 

Starosta Jasielski Adam Pawluś - tak dzisiaj będziemy również zmieniać w przypadku ulicy Kraszewskiego, bo umowę mamy podpisaną na ulicę Kraszewskiego wraz z oznaczeniem ciągu drogowego.

 

Radny Krzysztof Buba - znana mi jest koncepcja, o której Pan Starosta mówi z tym, że ja uważam, iż lepszym rozwiązaniem jest poprowadzenie nowej drogi i mostu po stronie miasta, koniec ulicy Rzemieślniczej, przejazd kolejowy przez Rzemieślniczą obok nowo wybudowanego  przystanku do drogi KDL1 i tutaj na naszą drogę przez tereny gminy Jasło zaraz za Wolicą skrzyżowanie na Gliniczek i Czeluśnicę, mówię o tej drodze przejazd kolejowy nie pamiętam w tej chwili numeru naszej drogi powiatowej. 

 

Radny Janusz Przetacznik - skoro nie ma autopoprawki Zarządu w takim razie proponuje
i składam wniosek aby § 1 ust. 1 brzmiał: „Wyraża się zgodę na przystąpienie Powiatu Jasielskiego do realizacji zadania pn. „Budowa dróg i mostów powiatowych” poprzez dwa zadania inwestycyjne pod nazwą: a) Budowa mostu na rzece Jasiołce łączącego osiedla Sobniów i Hankówka  b) Budowa mostu na rzece Ropie w  miejscowości Przysieki.” Akurat taki zapis załatwiłby nam temat, bo mówimy o budowie dróg i mostów powiatowych, czyli w tym momencie konsumujemy całość tych zadań.

Radny Janusz Przetacznik  złożył wniosek o treści:

W sprawie: projektu uchwały druk nr 125.

„ 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie Powiatu Jasielskiego do realizacji zadania pn. „Budowa dróg i mostów powiatowych” poprzez dwa zadania:

 1. „Budowa mostu na rzece …”
 2. „Budowa mostu na rzece …”

Podpis: Janusz Przetacznik.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad wnioskiem radnego Janusza Przetacznika o wprowadzenie autopoprawki.

W głosowaniu brało udział 22 Radnych.

- za przyjęciem wniosku głosowało 22 Radnych.

Wniosek został przyjęty.             

Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji zadania pn. „Budowa dróg i mostów powiatowych” oraz zaciągnięcie zobowiązań finansowych na jego realizację wraz z Autopoprawką i poprawką Pana radnego Janusza Przetacznika.

W głosowaniu brało udział  22 Radnych.

- za przyjęciem głosowało 22 Radnych.

Uchwała została podjęta.

Ad.4b. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2019 r. wraz z Autopoprawką.  

Przewodniczący otworzył dyskusję oraz poprosił Panią Teresę Połeć Skarbnik Powiatu
o wprowadzenie.

Głos zabrała Skarbnik Powiatu Jasielskiego Teresa Połeć, która omówiła projekt uchwały Rady Powiatu w Jaśle w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2019 rok wraz z Autopoprawką.

Przewodniczący otworzył dyskusję oraz poprosił o opinie Komisję Stałą.

Przewodniczący Komisji Finansowo - Budżetowej – Jan Czajka - Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

 

Radny Krzysztof Buba -  chciałbym dowiedzieć się coś na temat tego konkursu, który był na stypendia lekarskie. Zarząd 3 października zaakceptował decyzje komisji, przyznał stypendia. Jakby Pan Starosta na ten temat udzielił radnym więcej informacji. Chciałem jeszcze tylko zwrócić na to uwagę, że jeszcze chyba, żeśmy umów nie podpisali, bo dzisiaj w budżecie dopiero zabezpieczamy środki na ten cel.    

Starosta Jasielski Adam Pawluś- termin na składanie wniosków był bardzo krótki z tego względu, że Wojewoda stosunkowo późno opublikował w Dzienniku Urzędowym naszą uchwałę i zgodnie z wyznaczonym terminem otrzymaliśmy tylko dwa wnioski. Te dwa wnioski spełniały wszystkie wymogi formalne, jeden student jest z Jasła, drugi jest z Gminy Tarnowiec obaj mają wysoką średnią, ale nie ocenialiśmy według średniej, bo nie było zbyt dużej konkurencji, nawet 3 wniosków, a tyle mogliśmy przyznać, więc komisja w tej sytuacji pozytywnie rozstrzygnęła te wnioski, które były.      

Radny Janusz Przetacznik -  Pan Radny Krzysztof Buba zadał pytanie dotyczące stypendiów dla studentów, natomiast czytając komunikat zamieszczony na stronie internetowej należało odnieść wrażenie, że te umowy o stypendia już zostały podpisane. Zwracaliśmy na to uwagę
w dyskusji, że te sprawy podejmujemy zbyt chaotycznie, bez przygotowania dodatkowych elementów i teraz mamy taką sytuację, że dopiero teraz będziemy mogli podpisywać umowy. Po zabezpieczeniu środków finansowych w budżecie powinniśmy dopiero ogłaszać konkurs, a tu widzę, że to odwrotnie robimy. Warto tę praktykę zmienić i już w projekcie budżetu na rok 2020 taką sytuację należy przewidzieć.

Starosta Jasielski Adam Pawluś - ad vocem, te umowy nie zostały jeszcze podpisane, więc chciałem to wyjaśnić. Natomiast zostały formalnie rozstrzygnięte pozytywnie i gdy te środki pojawią się w budżecie to umowy zostaną podpisane, ale ze względu, na to, że ta uchwała była procedowana dosyć długo i publikacja długo trwała to proszę tutaj o uwzględnienie tej sytuacji przez Wysoką Radę.  

Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2019 r. wraz z autopoprawką.  

W głosowaniu brało udział 20 Radnych.

- za podjęciem uchwały głosowało 20 Radnych.

- nie głosowało 2 Radnych.

Uchwała została podjęta.

Ad.4c. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016 – 2027. 

Przewodniczący poprosił Panią Teresę Połeć Skarbnik Powiatu o przedstawienie.

Głos zabrała Skarbnik Powiatu Jasielskiego Teresa Połeć, która omówiła projekt uchwały Rady Powiatu w Jaśle w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego
na lata 2016 — 2027.

Przewodniczący otworzył dyskusję oraz poprosił o opinie Komisje Stałe.

Przewodniczący Komisji Finansowo - Budżetowej – Jan Czajka- opinia Komisji jest pozytywna.

Radny Sławomir Madejczyk - z uwagi na tryb zwołania sesji nie było możliwości zebrać się
w gronie komisji rozwoju i promocji, czy też w gronie innych komisji właściwych w sprawach, których procedujemy w tym momencie, bardzo bym prosił Zarząd o wyjaśnienia  szersze na temat zwiększenia środków w zadaniu przebudowa oddziału chirurgii ogólnej i onkologicznej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle o kwotę milion złotych, szerszą informację, szczegółową jeżeli chodzi o tą inwestycję, jej planowany przebieg i zmiany, które powodują zwiększenie nakładów finansowych? 

 

Radny Krzysztof Buba -  mam bardzo duże wątpliwości co do kwestii budowy strzelnicy
w powiecie jasielskim, wydaje mi się, nawet jestem pewny, że mamy ważniejsze zadania, które wynikają z ustawy o samorządzie powiatowym, mam tutaj na myśli budowę boisk przy naszych szkołach średnich. Kilka szkół nie ma boisk, temat ciągnie się od kilku lat, niby występujemy do Ministerstwa Sportu o dofinasowanie, ale nic z tego nie wynika, a boisk jak nie było, tak nie ma. Uważam, że kwota 340 tys. pozwoliłaby myślę, że jedno boisko wybudować tak, żeby nasze dzieci i młodzież mogły korzystać, rozwijać się pod względem kultury fizycznej, a czas na budowę strzelnicy przyjdzie. Myślę, że najpierw powinniśmy zadbać o naszą infrastrukturę w tym zakresie, chodzi mi tutaj o boiska sportowe, a dopiero później zajmować się realizacją zadania budowy strzelnicy.

Radny Janusz Przetacznik -  tak jak rozmawialiśmy przy okazji planów inwestycyjnych tutaj mamy dokładny dowód, że ważne inwestycje, wydatki, które rzutują na Wieloletnią Prognozę Finansową, a przede wszystkim na wysokość zadłużenia, czy zobowiązań powiatu jasielskiego podejmuje się w formie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu jasielskiego. Wnioskowałem tutaj na tej sali abyśmy odwrócili kolejność, abyśmy najpierw podejmowali decyzję, tak jak powiedział Pan Radny Krzysztof Buba, o pewnych potrzebach i popatrzyli na ustawę o samorządzie powiatowym, które z zadań są dla nas ustawowe, jak możemy te środki rozdysponowywać. Natomiast poprzez zmianę Wieloletniej Prognozy wymuszamy podejmowanie działań inwestycyjnych, które mogły by okazać się w tym przypadku nie potrzebne, bądź o drugorzędnym znaczeniu. Zacznijmy może najpierw od tej słynnej strzelnicy, o której już rozmawialiśmy. Proszę zwrócić uwagę mamy sesję nadzwyczajną i dzięki objaśnieniom dopiero dowiadujemy się tak naprawdę co to jest ta strzelnica, z czego będzie się składać, jak będzie ona w perspektywie wyglądać? Mieliśmy, zgodnie ze złożonymi deklaracjami na ostatniej sesji, otrzymać koncepcję, okazuje się, że nie i tylko wyłącznie na obietnicach się skończyło. Natomiast mamy już konkretny projekt uchwały, będziemy aplikować o środki, bo Ministerstwo Obrony ogłosiło nabór, czy konkurs.  Mówiła o tym Pani Radna Dorota Woźniak mówiła o różnych lokalizacjach, pewnych koncepcjach. Mieliśmy ten temat przedyskutować, omówić. Okazuje się, że nie ma dyskusji, nie ma żadnych dalszych wyjaśnień. Wracając do strzelnicy pamiętacie Państwo jak prosiłem Zarząd o wyjaśnienie pewnej sprawy, czyli w tym wypadku realizacji przez powiat zadań nie zapisanych w ustawie, czyli budowę strzelnicy m.in. przez instytucję pod nazwą Liga Obrony Kraju z siedzibą w Warszawie. Potwierdziły się moje przypuszczenia, dokumenty już nie kłamią. Uchwała z 24 października 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz Ligi Obrony Kraju w Warszawie nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna 1791/16 położona w Trzcinicy Gmina Jasło. I cóż proszę Państwa czytamy: że „Rada Powiatu w Jaśle wyraża zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz Ligi Obrony Kraju w Warszawie nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna 1791/16 o powierzchni 1 hektar 32 ary 34 metry2  położonej w Trzcinicy gminie Jasło objętej księgą wieczystą 1807 z przeznaczeniem pod budowę strzelnicy sportowej oraz obiektów towarzyszących.” Przypomnijmy powołujemy się na konkretny artykuł 68 ust. 1 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, czyli możemy wyrazić zgodę na określony cel dla określonej organizacji dla celów niezarobkowych. Pytałem nie bez kozery o tą uchwałę, ponieważ sprzedaliśmy, była tam umowa dwukrotnie robiona, czyli umowa warunkowa i umowa ostateczna pytanie o losy tego: Dlaczego zastosowaliśmy tryb bezprzetargowy i nie upomnieliśmy się o realizacji zadania publicznego? Skorzystaliśmy z art.68 wykorzystując ustawę o gospodarce nieruchomościami. To jest pierwszy temat, czyli strzelnica, mamy temat niewyjaśniony, nierozpatrzone inne lokalizacje, ale brniemy dalej i poprzez Wieloletnią Prognozę decydujemy, na ten temat nie rozmawiamy, mieliśmy koncepcję otrzymać, nie otrzymaliśmy. Druga sprawa dotyczy rozbudowa szpitala Etap I budowa oddziału psychiatrycznego. Przypomnijmy, 18 września otrzymaliśmy wszyscy zawiadomienie jako radni, że będzie ten temat omawiany. 18 września mieliśmy deklarację Pana Dyrektora Michała Burbelki jak również Naczelnika Wydziału Inwestycji Starostwa Powiatowego, że radni otrzymają koncepcję tego pawilonu, albo drogą mailową lub na pendrive, bądź na dyskietce. Potwierdzam otrzymaliśmy 30 września pliki, które były nazwijmy to tak bogate i obfite w treść, że można je było przesłać mailem, co udowodniłem wysyłając zwrotnie do Biura Rady i do Pana Przewodniczącego te pliki. Nie będę mówił o programie naprawczym przyjdzie na to pora i czas, bo ten sam termin. Pan dyrektor osobiście przekazał Panu Robertowi Snochowi naszemu Przewodniczącemu Rady dyskietki, a dziwnym trafem nie przekazał programu naprawczego, ale to mówię będzie temat na inną, że tak powiem sesję.

Kolejny temat dotyczy drugiego działania, bo tu mamy przesunięcia środków z konkretnego roku 2020 na 2022 aby umożliwić w roku 2020 dodatkowe pieniądze na przebudowę oddziału chirurgii. Teraz proszę Państwa słowo komentarza, powoływaliśmy Radę Społeczną Szpitala
i jak wiecie ona w swoim statucie, a przede wszystkim w ustawie o działalności leczniczej ma zapisane ustawowo, że opiniuje plan finansowo- rzeczowy w tym inwestycyjny dla dyrektora szpitala i co się okazuje, Wysoka Rada podejmuje uchwałę budżetową 17 stycznia wprowadzając zadanie modernizacja szpitala specjalistycznego, przeznaczając kwotę 1 600.000,00 zł., i Pan Przewodniczący Rady Społecznej, czyli Starosta Adam Pawluś zwołuje na 17 maja Radę Społeczną Szpitala Specjalistycznego, gdzie m.in. w porządku obrad jest zaopiniowanie zmiany planu finansowego w tym planu inwestycyjnego na rok 2019. Co czytamy w uchwale nr VI, że zmieniamy, owszem wprowadzamy rzeczy następujące tzn. zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zgodnie z wnioskiem dyrektora, czyli mówimy o aparatach RTG, które mają być częściowo finansowane z rezerwy Wojewody Podkarpackiego to jest 17 maja.  10 kwietnia Wysoka Rada podejmuje uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej, gdzie wprowadza kolejne zadnie dla szpitala specjalistycznego przeznaczając kwotę 500 tys. zł., na zadanie pod nazwą „przebudowa oddziału chirurgii ogólnej i onkologicznej szpitala specjalistycznego w Jaśle, dotacja dla szpitala specjalistycznego”. Myślę, że pamiętamy tą dość ostrą, czy pogłębioną dyskusję z 10 kwietnia przy tych zmianach i co z 10 kwietnia mamy? 17 maja Rada Społeczna tej zmiany nie akceptuje, czyli nowy plan inwestycyjny szpitala tego nie obejmuje, miesiąc po podjęciu uchwały takiego zadania szpital specjalistyczny nie  wprowadza w realizacji. Mamy kolejne posiedzenie Rady Społecznej szpitala zwołane na dzień 14 października, czyli w dniu dzisiejszym, przed dzisiejszą sesją i co czytamy w planie inwestycyjnym, który również Rada Społeczna opiniuje dla potrzeby Pana Dyrektora? Opiniujemy więc zmniejszenie wydatków na budowę pawilonu o 170 tys. zł.,  do 30 tys. zł., tak jak mamy w Wieloletniej Prognozie Finansowej, ale dziwnym trafem dodajemy do modernizacji szpitala specjalistycznego wcześniej przyznaną kwotę 500 tys. zł., a nie na onkologię. Brak konsekwencji, czy nie kompetencja? 10 kwietnia wprowadzamy nowe zadanie wraz z dotacją, a teraz się okazuje, że zmieniamy, ale wprowadzając te 500 tys. na pierwsze zadanie „modernizacja” na, którą przyznaliśmy wcześniej 17 stycznia  1 600.000,00 zł.,  czyli 2 100.000,00 zł. Po raz kolejny zadaję pytanie Panu Staroście: Kiedy skończymy z prowizorkami dotyczącymi dotacji?  Kiedy wreszcie Wysoka Rada podejmie uchwałę i będzie otrzymywać umowy o dotacje związane z podmiotem, który dotujemy? Jaki jest cel i kiedy zostanie osiągnięty? Przez to, że nie mamy podpisanych umów to się okazuje, że możemy w Wieloletniej Prognozie manewrować, ile potrzeba tyle będziemy dokładać, bez zobowiązania drugiej strony, która podejmuje się pewnego zadania i wykonania celu publicznego, że ma ten cel zrealizować. Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę, wracając do planu finansowego szpitala, do zadań Rady Społecznej i jej Przewodniczącego. Przypomnijmy: 13 września 2019 roku na stronie internetowej szpitala jak również starostwa została udostępniona informacja, że otrzymaliśmy dodatkowe 22 miliony dla szpitali województwa podkarpackiego, że zwiększyły się procedury, o których mówił mi.in. Pan Radny Grzegorz Pers, że tu zostały doszacowane i te zmiany nastąpiły 1 kwietnia, 1 lipca, 1 października i zostały określone skutki tych zmian.  Zwiększono ryczałt dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle o 3 174.130,00 zł., czyli to są dodatkowe przychody. Ani słowa o tych środkach w zmianach planu finansowego, że takie środki się pojawiają, że jest źródło dodatkowych przychodów, nie ma takiej informacji. W takim razie ten plan tylko się  ogranicza do rzeczy, które chcemy pokazać i opiniujemy tylko te zmiany, które są wygodne lub potrzebne. Uważam, że tę uchwałę powinniśmy w tej chwili odrzucić i dać do ponownego przeanalizowania przez komisje wszystkie branżowe wraz z zapoznaniem się z projektami zawartych umów na dotacje dla szpitala, ponieważ nie może być takiej sytuacji, że co sesję będziemy dostosowywać te elementy do zmieniającej się sytuacji czy potrzeb. Chciałbym również, aby Rada Społeczna Szpitala wypełniała w pełni swoje zobowiązania ustawowe, opiniowała plan finansowy, a nie szczątkowy plan finansowy. Jeżeli następują zmiany to nie tylko w sferze inwestycyjnej, ale również i przychodowej.  Mam nadzieje, że Pan Przewodniczący wyjaśni to  lub przekaże nam protokół z dzisiejszych obrad tej Rady: Dlaczego akurat pod szyldem, modernizacja szpitala specjalistycznego kryje się zaopiniowana i pozytywnie oceniona kwota 2 100.000,00 zł., zamiast kwota 1 600.000,00 zł i 500.000,00 zł na onkologię? Bo taka była decyzja Wysokiej Rady o przekazaniu określonych środków, co prawda ja akurat głosowałem przeciw, ale niemniej jednak chciałbym, aby realizować uchwały Rady w sposób odpowiedzialny i świadomy.

 

Radny Jan Urban -  w przedmiotowym dokumencie, który omawiamy jest ten element dotyczący strzelnicy, jak na pewno Zarząd ma świadomość składanie wniosku zgodnie
z ogłoszonym konkursem ofert przez MON jest do 22 października i jak rozumiem przygotowując się do tego dokumentu służby podległe Panu Staroście zapoznały się
z wymogami, które dotyczą przedmiotowego wniosku, bo tam są  one dosyć mocno
i rygorystycznie określone w ogłoszeniu o konkursie, te wszystkie kwestie, które winny spełniać organizacje, czy jednostki samorządu terytorialnego wszystkich szczebli, które aplikują w przedmiotowym konkursie, czyli strzelnica w każdym powiecie, tym bardziej, że dzisiaj mamy 14 także nie wiele zostało, bo tylko 8 dni. Czyli  rozumiem, że prace są tak daleko zaawansowane, że Zarząd będzie się starał o złożenie do tego 22-ego wniosku, prawda?

 

Radny Jan Muzyka - odnośnie tego ostatniego pytania Pana Jana Urbana, tak wszystkie rzeczy, które są wymagane do złożenia wniosku są przygotowane, nie ma opinii balistycznej, ale ona nie jest wymagana przy składaniu wniosku i możemy ten wniosek zdążyć złożyć za tydzień praktycznie. Jeszcze odnośnie strzelnicy odpowiadając Panu Krzysztofowi Bubie, tylko przypomnę, że tą strzelnicą są zainteresowane trzy nasze szkoły mundurowe, plus polica, WOT, myśliwi, jeszcze nie wiadomo kto? Myślę, że ona też będzie pełniła taką rolę jak boisko sportowe, które pewnie nie wybudujemy za 340 tys. zł.  Gdyby była taka możliwość, że jest dofinasowanie do boisk sportowych to ja sam bym się zastanawiał co wybrać, ale niestety nie ma, a tutaj jest i 80 % dofinasowanie to grzech by było nie wykorzystać.

Radny Krzysztof Buba - chciałem zwrócić uwagę, że w chemiku i w budowlance to kilkaset dzieci się uczy i wypada, żeby Rada Powiatu pomyślała, żeby zapewnić im odpowiednie warunki do szkolenia z wychowania fizycznego. Nie uważam wcale za konieczność budowy strzelnicy, możemy z tym poczekać. Wiemy dobrze, że od dwóch lat nie możemy liczyć, bo to graniczy z cudem, że dostaniemy jakieś dofinasowanie z Ministerstwa Sportu na poprawę infrastruktury. Myślę, że ci wszyscy pracownicy starostwa powiatowego, którzy się zajmują tymi wnioskami wiedzą, że dostać dofinasowanie to praktycznie jest niemożliwe, a z roku na rok jest coraz mniejsza kwota dofinasowania na te zadania. Myśmy powinni pomyśleć właśnie o tym, żeby z własnych środków sukcesywnie budować te boiska na tych szkołach, terenach, które są najbardziej potrzebne.

 

Radny Jan Urban - rozumiem, że Zarząd ma świadomość, że jest ileś kosztów niekwalifikowanych przy przedmiotowej inwestycji łącznie z kosztami przyłączy elektrycznych. Jest cała tutaj wymieniona lista, nie chcę się silić i przypominać, bo rozumiem, że Pan Jan Muzyka, który jakby prowadzi rzeczony projekt wie jakie tam są koszty niekwalifikowane, co nie będziemy mogli, że tak powiem wykorzystać z środków, a jest cała gama różnych tutaj rzeczy, które podejrzewam, że zaś będzie więcej pieniędzy włożone z naszych środków niż obowiązkowy udział własny. Także tutaj mówiliśmy o priorytetach, pamiętajcie Państwo jakbyśmy się wczytali w te rzeczy, więc jeżeli mielibyśmy na  naszym terenie Kompanię Batalionów Obrony Terytorialnej BOT-ów, jeżeli mielibyśmy certyfikowane klasy mundurowe, a my nie mamy ani BOT-u na terenie powiatu. Bo jest różnica Panie Janie, mam świadomość, że ty wiesz o tym, iż jest różnica między certyfikowaną klasą  mundurową realizującą program, a tam jest jako priorytet traktowane przy tych strzelnicach, mamy tylko klasy mundurowe, a to jest zasadnicza różnica pomiędzy certyfikowaną klasą mundurową, a klasami mundurowymi, więc też o tym trzeba pamiętać. Myślę, że rozsądzi się to na etapie rozstrzygania konkursu, ponieważ z tych wymogów i dodatkowych punktów preferencyjnych, bo myślę, że również zapoznaliście się z kartą oceny, która tam pokazuje co jest bardziej preferowane, to tutaj naprawdę, my nie spełniamy tych wymogów, które są dodatkowo punktowane przy ocenie rzeczonego konkursu. Mówiliśmy o priorytetach, potrzebach z całym szacunkiem do wyboru strzelnicy, a zrobienie boiska na obszarze praktycznie jednym zamkniętym, gdzie korzystają dwie szkoły, mamy tu na myśli używając starego określenia chemik i budowlanka to patrząc ile teraz dzieci się uczy, mamy skumulowane roczniki, boisko budowlanki, co prawda korzystał z niego również chemik, jest wyłączone z możliwości korzystania, a my idziemy w Cieklin w teren podmokły. Tu się jeszcze może okazać, że ekspertyza i wymogi dotyczące posadowienia tego typu obiektów w głębokości wód gruntowych, które ma wypełniać do tego typu obiektów, określone przepisy też będą nie spełnione. My się silimy na strzelnicę, a mamy boiska w takim stanie jakim mamy, szczególnie tutaj mam na myśli te obiekty szkolne przy ulicy nomen omen Szkolnej.

 

Radny Jan Urban - do Komisji Wnioskowej wpłynął wniosek:

 

Radny Janusz Przetacznik  złożył wnioski o treści:

W sprawie: druk nr 127 (projekt uchwały zmiana WPF).

Składam wniosek o zdjęcie przedmiotowego projektu uchwały z porządku obrad i przekazanie go do Komisji Rady.

Jednocześnie składam wniosek o przekazanie radnym projektu umowy o dotację wraz
z projektem uchwały RPJ.

Podpis: Janusz Przetacznik.

Radny Jan Urban - rozumiem, że chodzi  o umowę o dotacje na rzecz szpitala specjalistycznego, każdą umowę, bo taka dobra praktyka była, zresztą uchwała Rady Powiatu nie pamiętam z którego roku i stanowisko komisji Rewizyjnej zobowiązywało, aby każdorazowo dokładać projekt umowy o dotację, takie były zalecenia. Widzę, że w tej kadencji taka praktyka się nie przyjęła.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad wnioskiem radnego Janusza Przetacznika o zdjęcie
z porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016 – 2027. 

W głosowaniu brało udział 20 Radnych.

- za przyjęciem wniosku głosowało 7 Radnych.

- przeciw przyjęciu wniosku głosowało 13 Radnych.

- nie głosował 1 Radny.

Wniosek  nie został przyjęty.

Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016 – 2027. 

W głosowaniu brało udział  20 Radnych.

- za przyjęciem głosowało 13 Radnych.

- przeciw głosowało 7 Radnych.

- nie głosował 1 Radny.

Uchwała została podjęta.

Ad. 4d. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań finansowych na 2020 rok w celu zimowego utrzymania dróg powiatowych i/lub chodników w ciągu tych dróg dla Gmin: Tarnowiec, Jasło, Osiek Jasielski, Dębowiec, Skołyszyn, Krempna i Brzyska.

Przewodniczący otworzył dyskusję.

W związku z brakiem głosów w dyskusji, Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań finansowych na 2020 rok w celu zimowego utrzymania dróg powiatowych i/lub chodników w ciągu tych dróg dla Gmin: Tarnowiec, Jasło, Osiek Jasielski, Dębowiec, Skołyszyn, Krempna i Brzyska.

W głosowaniu brało udział 19 Radnych.

- za podjęciem uchwały głosowało 19 Radnych.

- nie głosował 1 Radny.

Uchwała została podjęta.

Ad. 4e. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych i chodników w ciągu tych dróg, położonych na terenie Gminy Tarnowiec.

Przewodniczący otworzył dyskusję .

 

Radny Janusz Przetacznik - tu co prawda mamy do czynienia z mniejszymi kwotami, jednak zwracam uwagę, że do projektu uchwały mamy treść porozumienia, wykaz, zasady i to są kwoty niewspółmiernie niższe, niż to o czym mówiliśmy przy okazji poprzedniego projektu uchwały dotyczącego zobowiązań wielomilionowych, bo aż sięgających ponad 13 milionów
w przypadku oddziału psychiatrycznego, czy kolejnych remontów szpitala. Tu mamy jasno określone zasady np. usuwania śliskości, mamy umowę, natomiast absolutnie w przypadku szpitala nie ma. W związku z tym prosiłbym, aby wzorować się na tych projektach uchwały i potwierdzić – można? Można!

Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania w sprawie podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych i chodników w ciągu tych dróg, położonych na terenie Gminy Tarnowiec.

W głosowaniu brało udział 19 Radnych.

- za podjęciem uchwały głosowało 19 Radnych.

- nie głosował 1 Radny.

Uchwała została podjęta.

Ad. 4f. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Jasło realizacji zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Jasło.   

Przewodniczący otworzył dyskusję .

W związku z brakiem głosów w dyskusji, Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie powierzenia Gminie Jasło realizacji zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Jasło.

W głosowaniu brało udział 19 Radnych.

- za podjęciem uchwały głosowało 19 Radnych.

- nie głosował 1 Radny.

Uchwała została podjęta.

Ad. 4g. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Osiek Jasielski realizacji zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania drogi powiatowej Nr 1894R Świerchowa – Osiek Jasielski – Samoklęski i chodników w ciągu dróg powiatowych, położonych na terenie Gminy Osiek Jasielski.   

Przewodniczący otworzył dyskusję .

W związku z brakiem głosów w dyskusji, Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania w sprawie powierzenia Gminie Osiek Jasielski realizacji zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania drogi powiatowej Nr 1894R Świerchowa – Osiek Jasielski – Samoklęski i chodników w ciągu dróg powiatowych, położonych na terenie Gminy Osiek Jasielski.

W głosowaniu brało udział 19 Radnych.

- za podjęciem uchwały głosowało 19 Radnych.

- nie głosował 1 Radny.

Uchwała została podjęta.

Ad. 4h. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Dębowiec realizacji zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Dębowiec.   

Przewodniczący otworzył dyskusję .

 

Radny Krzysztof Buba - miałbym tylko taką uwagę techniczną, prosiłbym o podanie na naszych stronach czy Powiatowego Zarządu Dróg jak już te wszystkie uchwały przejdą, o tym, że poszczególne samorządy przejęły od nas te zadania, żeby mieszkańcy byli zorientowani kto odpowiada za zimowe utrzymanie dróg powiatowych, tych odcinków i chodników. 

Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania w sprawie powierzenia Gminie Dębowiec realizacji zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Dębowiec.

W głosowaniu brało udział 18 Radnych.

- za podjęciem uchwały głosowało 18 Radnych.

- nie głosował 1 Radny.

Uchwała została podjęta.

Ad. 4i. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Skołyszyn realizacji zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Skołyszyn.   

Przewodniczący otworzył dyskusję .

W związku z brakiem głosów w dyskusji, Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania w sprawie powierzenia Gminie Skołyszyn realizacji zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych  położonych na terenie Gminy Skołyszyn.

W głosowaniu brało udział 19 Radnych.

- za podjęciem uchwały głosowało 19 Radnych.

Uchwała została podjęta.

Ad. 4j. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Krempna realizacji zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Krempna.   

Przewodniczący otworzył dyskusję .

W związku z brakiem głosów w dyskusji, Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania w sprawie powierzenia Gminie Krempna realizacji zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Krempna.

W głosowaniu brało udział 19 Radnych.

- za podjęciem uchwały głosowało 19 Radnych.

Uchwała została podjęta.

Ad. 4k. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Brzyska realizacji zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Brzyska.    

Przewodniczący otworzył dyskusję.

Radny Janusz Przetacznik- ponieważ jest to już ostatnia uchwała z tej serii, mam pytanie do Zarządu i Pana Starosty: Czy pozostałe dwie gminy Nowy Żmigród i  Gmina Miasto Kołaczyce odmówiły podpisania podobnych porozumień? Czy były podejmowane wcześniej rozmowy?

 

Starosta Jasielski Adam Pawluś - jest odmowa ze strony tych samorządów.

Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania w sprawie powierzenia Gminie Brzyska realizacji zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Brzyska.

W głosowaniu brało udział 18 Radnych.

- za podjęciem uchwały głosowało 18 Radnych.

- nie głosował 1 Radny.

Uchwała została podjęta.

Ad. 5. Zamknięcie obrad.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu zamknął obrady XVII Nadzwyczajnej  Sesji Rady Powiatu w Jaśle o godzinie 14.35.

Imienne wyniki głosowań stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Protokolant:

Marzena Trębacz                                                                        

Przewodniczący    Rady

          Robert Snoch

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony. czwartek, 14, listopad 2019 08:56 Paweł Krajciewicz
Artykuł został zmieniony. czwartek, 14, listopad 2019 08:58 Paweł Krajciewicz
Artykuł został zmieniony. wtorek, 19, listopad 2019 14:31 Paweł Krajciewicz