Protokół XIX 2019
z XIX Sesji Rady Powiatu w Jaśle
odbytej w dniu 28 listopada 2019 roku o godz. 12.00

Ad. 1. Otwarcie Sesji.
Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch.
Powitał Radnych Rady Powiatu w Jaśle, Zarząd Powiatu, Naczelników, Dyrektorów, Kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Jasielskiego.

Ad. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący poinformował, że zgodnie z listą obecności na sali jest 22 radnych w związku z tym Rada może podejmować prawomocne uchwały.

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Powiatu w Jaśle.
Przewodniczący stwierdził, że Radni otrzymali protokół w wersji elektronicznej oraz był do wglądu w Biurze Rady Powiatu. Nie wpłynęły żadne uwagi do treści protokołu.
Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z sesji Nr XVIII.
Protokół XVIIII/2019 z XVIIII Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 30 października 2019 roku.
W głosowaniu brało udział 20 Radnych.
- za przyjęciem protokołu głosowało 20 Radnych.
Protokół został przyjęty.

Ad. 4. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.
Przewodniczący przedstawił wniosek Zarządu Powiatu w Jaśle o zmianę porządku obrad:
Zarząd Powiatu w Jaśle zwraca się z wnioskiem o zmianę porządku obrad XIX Sesji Rady Powiatu w Jaśle, w dniu 28 listopada 2019 roku, poprzez dodanie w pkt. 6 podpunktów: i) i j), które otrzymują brzmienie:
„i) ustalenia obowiązujących na terenie Powiatu Jasielskiego w 2020 r. wysokości opłat
za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywania na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
j) wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji zadania inwestycyjnego oraz zaciągnięcie zobowiązań finansowych na jego realizację”.
Przewodniczący poddał pod głosowanie zmianę porządku obrad XIX Sesji Rady Powiatu
w Jaśle:
Głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie ustalenia obowiązujących na terenie Powiatu Jasielskiego w 2020 r. wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywania na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
W głosowaniu brało udział 22 Radnych.
- za przyjęciem zmian głosowało 22 Radnych.
Podpunkt „i” został wprowadzony.

Głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji zadania inwestycyjnego oraz zaciągnięcie zobowiązań finansowych na jego realizację.
W głosowaniu brało udział 21 Radnych.
- za przyjęciem zmian głosowało 21 Radnych.
- nie głosował 1 Radny.
Podpunkt „j” został wprowadzony.
Zmieniony porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Powiatu w Jaśle.
4. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.
5. Wybór Komisji Wnioskowej.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a. zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2019 r.,
b. wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji zadania inwestycyjnego
oraz zaciągnięcie zobowiązań finansowych na jego realizację,
c. wyrażenia zgody na zaciągnięcie na rok 2020 zobowiązań na pokrycie kosztów związanych z konserwacją dźwigów, urządzeń PPOŻ i transmisji alarmów, konserwacją kotłowni oraz zakupem żywności dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Foluszu,
d. zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Żmigrodzie działającego w strukturach Domu Pomocy Społecznej w Foluszu w odrębną jednostkę organizacyjną Powiatu Jasielskiego,
e. powierzenia Gminie Kołaczyce realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej,
f. uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020,
g. wyrażenia zgody na używanie herbu Powiatu Jasielskiego przez posła
do Parlamentu Europejskiego,
h. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego i przedmiotu działania stałych komisji Rady Powiatu w Jaśle,
i. ustalenia obowiązujących na terenie Powiatu Jasielskiego w 2020 r. wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywania na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku odstąpienia
od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
j. wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji zadania inwestycyjnego
oraz zaciągnięcie zobowiązań finansowych na jego realizację.
7. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
8. Interpelacje
9. Wnioski i zapytania radnych.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad.

Ad. 5. Wybór Komisji Wnioskowej.
Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Anna Nigborowicz zgłosiła do Komisji Wnioskowej
radnych: Bożena Macek-Lubaś, Krzysztof Buba, Jan Urban.
Zgłoszeni Radni wyrazili zgodę na pracę w Komisji Wnioskowej.
Przewodniczący zarządził głosowanie nad wyborem członków Komisji Wnioskowej.
W głosowaniu brało udział 22 Radnych.
- za wyborem zaproponowanego składu Komisji Wnioskowej głosowało 22 Radnych.
Komisja Wnioskowa została uchwalona.

Ad. 6. Podjęcie uchwał w sprawie:

Ad. 6a. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2019 r. (Druk Nr 138). Wraz z Autopoprawką.
Przewodniczący poprosił Panią Teresę Połeć Skarbnik Powiatu o wprowadzenie.
Głos zabrała Skarbnik Powiatu Jasielskiego Teresa Połeć, która omówiła projekt uchwały Rady Powiatu w Jaśle w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2019 rok wraz z Autopoprawką Zarządu.
Przewodniczący otworzył dyskusję oraz poprosił o opinie Komisje Stałe Rady.
Przewodniczący Komisji Finansowo- Budżetowej - Jan Czajka. Komisja wyraziła pozytywną opinię.
Przewodniczący Komisji Społecznej - Stanisław Święch. Komisja wydała pozytywną opinię.
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury - Irena Baciak. Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu - Sławomir Madejczyk. Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Radny Janusz Przetacznik - chciałbym zwrócić się do Zarządu, Pana Starosty o udzielenie odpowiedzi, zresztą w punkcie interpelacje, zapytania formalnie złożę to zapytanie,
ale ponieważ jesteśmy przy okazji zmian w uchwale budżetowej na rok 2019 i Pani Skarbnik poinformowała, że otrzymaliśmy uzupełnienie subwencji oświatowej z przeznaczeniem na nauczycieli stażystów, moje pytanie dotyczy naszego wystąpienia i uzupełnienia subwencji oświatowej o obowiązkowe regulacje płacowe dla nauczycieli, które zostały wprowadzone
1 września 2019 roku. Przypomnę brakująca kwota do wdrożenia ustaleń rządowych to kwota 150.309,84 zł., tej kwoty tutaj, w tym projekcie zmian uchwały budżetowej na rok 2019
nie widzę.

Starosta Jasielski Adam Pawluś - rzeczywiście taki wniosek na taką kwotę został skierowany przez Zarząd, ale na dzień dzisiejszy otrzymaliśmy tylko taką kwotę, więc taką mogliśmy przyjąć do zmian w budżecie.

Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2019 r. wraz z Autopoprawką.
W głosowaniu brało udział 22 Radnych.
- za przyjęciem głosowało 17 Radnych.
- przeciw głosowało 2 Radnych.
- wstrzymało się 3 Radnych.
Uchwała została podjęta.

Ad. 6b. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji zadania inwestycyjnego oraz zaciągnięcie zobowiązań finansowych na jego realizację. (Druk Nr 139).
Przewodniczący otworzył dyskusję oraz poprosił o opinie Komisje Stałe.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu - Sławomir Madejczyk. Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Finansowo- Budżetowej - Jan Czajka. Komisja wyraziła pozytywną opinię.

Radny Janusz Przetacznik - wczoraj na Komisji Rozwoju rozważaliśmy ten projekt uchwały, jak również pewne sugerowane rozwiązania komunikacyjne i tak jak stwierdziliśmy na Komisji, każde rozwiązanie, które może nam ułatwić, czy poprawić komunikację jest ze wszech miar pożądane i warte wsparcia. Zwracaliśmy uwagę, że newralgicznymi punktami będzie zjazd z drogi krajowej Mamy w tym miejscu wiadukty i liczymy, że inwestor, czyli Wojewódzki Zarząd Dróg przedstawi nam rozwiązanie, które powinno upłynnić ruch komunikacyjny. Jeżeli chodzi o to rondo, bo tak nazywamy tą inwestycję „od ronda do ronda”, to warto rozważyć inne możliwe rozwiązania techniczno-organizacyjne, aby upłynnić ruch na tym odcinku do ronda przy ulicy Wojska Polskiego.

Radny Krzysztof Buba - miałbym jedno pytanie: Jak Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
I Autostrad do tego rozwiązania się zapatruje? I czy Generalna Dyrekcja będzie robiła przebudowę istniejącej sygnalizacji świetlnej w tamtym rejonie?

Starosta Jasielski Adam Pawluś - mamy warunki wydane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Rzeszowie, są bardzo trudne dla nas, ponieważ całość zagadnień związanych również z przebudową, czy z przemieszczeniem słupa sygnalizacji zrzucają na nasze barki. Gdy będziemy mieli gotowy projekt to wtedy będziemy rozmawiać również z Miastem w partycypacji kosztów, nie wiemy na dzień dzisiejszy ile to będzie kosztować, była też sugestia, żeby przekazać to zadanie Województwu z tym odcinkiem drogi, ale proces uzgodnień mógłby się wydłużyć na bardzo długo, dlatego, że przy drogach wojewódzkich obowiązują inne warunki techniczne. Przy drogach powiatowych warunki techniczne są dla drogi kategorii „Z”, czyli 6 metrów, czyli 3 metry pas drogowy. Przy drodze krajowej, czy drodze wojewódzkiej to jest już 3,5 metra kategoria drogi „G”, więc to by się nie zmieściło i województwo by musiało załatwiać wtedy odstępstwo w Ministerstwie Infrastruktury od tych warunków technicznych. Jest pytanie, czy my z tym skromnym odcinkiem, bo my zostajemy ze skromnym odcinkiem, mamy w to wchodzić, czy nie, więc dlatego zwracam się do Wysokiej Rady tutaj o wsparcie tego działania, myślę, że jest to bardzo konieczne. Generalna Dyrekcja na nasz wniosek odpisała, myśmy zawnioskowali przebudowę tego odcinka od Topolin, czyli od tego co się kończy w tej chwili do Warzyc i Generalna Dyrekcja uznała, że to jest bardzo słuszny wniosek, ale nie podała terminu realizacji, więc ten termin realizacji będzie na pewno nie prędki, a jeżeli chcemy częściowo, chociaż rozładować ten problem to uważam, że z naszej strony poniesiemy wydatki, mamy zgodę Generalnej Dyrekcji, trudne warunki tak jak mówię, ale jest szansa na stworzenie czterech pasów, czyli trzy pasy w stronę ciągu ulicy Kasprowicza i jeden pas w stronę Sobniowa, czyli były by cztery pasy one się tam zmieszczą i nie będziemy musieli załatwiać dodatkowych warunków na odstępstwa, więc tak to wygląda. Myślę, że samorząd miejski nas wesprze i razem to, w krótkim czasie zrealizujemy. Dodam tylko jeszcze, że mamy problem związany z realizacją 992, mówię my, bo również jesteśmy współinwestorem niewielkiej części, ponieważ konserwator wstrzymał inwestycję do 15 grudnia ze względu na występujące tam zabytki okresu brązu, jak również Komisja Rabiniczna stoi na stanowisku, że szkielet, który się tam znajduje to jest pochówek religijny Żydowski i nie należy go ruszać. Juto będziemy o tych sprawach rozmawiać w Warszawie. Ja jako przedstawiciel i skarbu państwa, bo jestem wpisany jako Skarb Państwa na cmentarzu i również jako współinwestor. Jak to się rozstrzygnie, tego nie wiemy? W każdym bądź razie już jest dwa miesiące opóźnienia, inwestor twierdzi, że jest w stanie to nadrobić, gdy będą odpowiednie warunki zimowe. Cała inwestycja tj. łącznie z wykupami to ponad 30 mln. Sama inwestycja, którą w tej chwili realizuje Jasielskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych tj. ponad 26 mln złotych, więc widzicie Państwo to jest naprawdę wielkie przedsięwzięcie ważne dla Miasta i Powiatu Jasielskiego i dla ruchu tranzytowego północ-południe, ale jest pytanie, czy się podejmować tego prawoskrętu? Uważam, że należy się tego podejmować, bo jeżeli my się nie podejmiemy, to będziemy czekać bardzo długi okres czasu zanim ta machina centralistyczna się uruchomi i przyznane zostaną środki na przebudowę tego odcinka od Trzcinicy do Warzyc.

Radny Krzysztof Buba - w pełni się tu z Panem zgodzę, że konieczność przebudowy ulicy Kasprowicza jest i musimy to zrobić. Z mojej strony deklaruje tu pełne poparcie tych działań. Chciałem tylko zwrócić uwagę, że bez przebudowy istniejącej sygnalizacji świetlnej mogą być tam duże problemy. Wydaje mi się, że będą potrzebne sygnalizatory kierunkowe. Tak samo mamy problem na tym skrzyżowaniu z lewoskrętem, czyli jadąc od kierunku Krosna w kierunku ulicy Kasprowicza, tam w tej chwili pas do lewoskrętu jest niewystarczający i co tam się dzieje to chyba wszyscy wiemy, jakie są utrudnienia i jak kierowcy narzekają. To powinno w mojej ocenie być w tej chwili uzgodnione z Generalną Dyrekcją, żeby, albo ten pas do lewoskrętu troszeczkę wydłużyć, bo jest za krótki do tych natężeń ruchu i powinien być dłuższy. W mojej ocenie będzie potrzebna przebudowa sygnalizacji świetlnej, mogę się mylić, ale wydaje się, że tutaj do tych naszych trzech, czterech pasów będą potrzebne sygnalizatory kierunkowe.

Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji zadania inwestycyjnego oraz zaciągnięcie zobowiązań finansowych na jego realizację.
W głosowaniu brało udział 22 Radnych.
- za podjęciem uchwały głosowało 22 Radnych.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad. 6c. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie na rok 2020 zobowiązań na pokrycie kosztów związanych z konserwacją dźwigów, urządzeń PPOŻ
i transmisji alarmów, konserwacją kotłowni oraz zakupem żywności dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Foluszu. (Druk Nr 140).
Przewodniczący otworzył dyskusję oraz poprosił o opinie Komisje Stałe.
Przewodniczący Komisji Społecznej - Stanisław Święch. Komisja wydała pozytywną opinię.
Przewodniczący Komisji Finansowo- Budżetowej - Jan Czajka. Komisja wyraziła pozytywną opinię.
Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie na rok 2020 zobowiązań na pokrycie kosztów związanych z konserwacją dźwigów, urządzeń PPOŻ i transmisji alarmów, konserwacją kotłowni oraz zakupem żywności dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Foluszu.
W głosowaniu brało udział 22 Radnych.
- za podjęciem uchwały głosowało 22 Radnych.
Uchwała została podjęta.

Ad. 6d. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przekształcenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Żmigrodzie działającego w strukturach Domu Pomocy Społecznej w Foluszu w odrębną jednostkę organizacyjną Powiatu Jasielskiego. (Druk Nr 141).
Przewodniczący otworzył dyskusję oraz poprosił o opinię Komisję Stałą.
Przewodniczący Komisji Społecznej - Stanisław Święch. Komisja wydała pozytywną opinię.

Radny Sławomir Madejczyk - Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu wczoraj procedowała na temat projektu tej uchwały, padła propozycja, aby w statucie w § 2 pkt 9 przenieść znak logo
do załącznika, zamiast umieszczać go w treści statutu. Po prostu ten znak logo umieścić
w załączniku. Była również propozycja, aby w punkcie wcześniejszym tj. pkt 8, gdzie mówi się o pieczęciach używanych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Żmigrodzie zamiast słowa „lub” użyć słowa „oraz” i takie propozycje zostały przez Komisję zawnioskowane w protokole z posiedzenia do ewentualnego rozpatrzenia jeszcze przez Zarząd przed ostatecznym głosowaniem w dniu dzisiejszym.

Przewodniczący poprosił Zarząd Powiatu, aby odniósł się do przedstawionego wniosku
Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu.

Starosta Jasielski Adam Pawluś - Zarząd podtrzymuję treść tego projektu uchwały w takim kształcie jak ona została zgłoszona.

Przewodniczący Rady Powiatu – Robert Snoch. Panie Przewodniczący, czy to jest wniosek Komisji? Głosowany był na Komisji?

Radny Sławomir Madejczyk - Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu- tak wniosek był przegłosowany.

Przewodniczący Rady Powiatu – Robert Snoch - bardzo proszę, żeby Pan je sprecyzował,
bo to będą dwa wnioski odnośnie logo i odnośnie pieczęci.

Radny Janusz Przetacznik - jeżeli chodzi o propozycję Komisji Rozwoju w sprawie zmian, chciałbym odnieść się do obecnie obowiązującego zapisu dotyczącego §2 ust. 8, proszę zwrócić uwagę mamy następujący zapis w ust. 8 ŚDS używa pieczęci o treści „lub”. Mamy dwa rodzaje pieczęci. Mamy możliwość wyboru, jeżeli statut jest aktem wewnętrznym regulującym nasze działania i postępowania, powinien jednoznacznie wskazywać. Używamy, to jeżeli już to dajemy treść jednej pieczęci i opisujemy, kiedy używamy, treść drugiej pieczęci i kiedy używamy. Gdy mówimy o statucie, a konkretnie o używaniu, bądź nadawaniu treści pieczęci. Stąd propozycja Komisji Rozwoju była następująca, aby ten zapis w pkt 8 używa pieczęci o treściach dwukropek jednej „oraz” drugiej i wtedy decyzję podejmował by wtedy dyrektor tego ośrodka, którą użyć. Mamy dwie zatwierdzone treści obu pieczęci, nie „lub” tylko dwie zatwierdzone treści pieczęci. To jest pierwsza uwaga dotycząca ustępu 8. Natomiast w przypadku ustępu 9, proszę zwrócić uwagę będziemy mieć do czynienia z pierwszym statutem, który w treści statutu i jego ustępów będzie miał logo.
Jeżeli przeczytamy proponowany zapis proszę zwrócić uwagę „Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Żmigrodzie używa logo o następującej treści”. Powiem uczciwie,
że w przypadku loga i treści, czyli dwóch złączonych dłoni w serce to, taki zapis ma się moim zadaniem tak sobie. Jeżeli już logo to mówimy o znaku graficznym i w związku z tym propozycja, aby znak graficzny, czy logo, które jest wizualnym elementem, może być używane za zgodą konkretnego podmiotu, który takim logiem się posługuje. Logo powinno być w formie załącznika, ewentualnie później księga promocji, bądź księga znaków, które
są wykorzystywane przez dany podmiot.

Radny Jan Urban - większość rzeczy już tutaj Pan Janusz Przetacznik poruszył, ale dziwię się, że Zarząd się nie przychylił do czysto takich technicznych kwestii, ponieważ statut jest dokumentem, który jasno powinien określać pewne rzeczy, stąd też konsekwencją powinny być zapisy obligatoryjne, a nie fakultatywne, więc ta propozycja, która była zgłoszona przez Komisję Rozwoju, jest ze wszech miar słuszna ponieważ to słowo „lub” to, to jest takie sformułowanie fakultatywne. Tutaj wymieniamy treści dwóch pieczęcie i jest z głowy.
Tak samo jest kolejna rzecz. Nie przyjmuje się zapisu, że o „następującej treści”, to nie jest treść loga, tylko zapis tej 9-tki mógłby być następujący Środowiskowy Dom Samopomocy
w Nowym Żmigrodzie używa loga, wzór loga określa załącznik. Ta propozycja jest nielogiczna. Nie jest to treść, to jest określony opis i tym podobne rzeczy, a tu jest znak graficzny i tutaj o określonym znaku graficznym jeżeli już, należałoby zapisać, a nie o treści. Ktoś może powiedzieć, że to są detale, nie. Powagą Rady Powiatu w Jaśle zatwierdzamy dokument, który jest podstawą do funkcjonowania tej naszej placówki i co do idei, zasady, nikt nie ma tutaj, żadnych wątpliwości tylko zwykłe czynności techniczne robione zgodnie
z zasadami technik prawotwórczych przemawiają za tym, żeby te rzeczy zrobić, ponieważ nie pamiętam, ale również jeżeli chodzi np. o statut szpitala w załączniku są określone znaki graficzne, które się używa, więc teraz tak: Jaka to jest treść? Czy tu jest kolor? Czy to jest szare? Jakie tu mamy odcienie tej szarości? Dlatego określenie tego i odesłanie do załącznika jest wygodniejszym dla wszystkich. Tu tylko w trosce o dobrze przygotowany dokument organizacyjny w postaci statutu, który będzie tej placówce „daj Boże” przez lata służył.
Skoro to była tylko normalna podpowiedz wynikająca z praktyki i ogólnych zasad tworzenia tego typu dokumentów. To powinno być wrzucone jako załącznik i wtedy można by było uszczegółowić, czy może to w kolorze być, jeżeli przyjmiemy tak jak mamy teraz to, to mają być te odcienie szarości, nic więcej. To tylko dla poprawności tworzenia tego typu dokumentów, było to zasugerowane. Ucieszyłem się, że Komisja Rozwoju tak
to zaproponowała, bo to jest zdecydowanie lepsze i zgodnie z przyjętymi praktykami
w tworzeniu tego typu dokumentów. Tu nie ma złej woli, tylko tu jest pochylenie się i troska, żeby to fajnie wyglądało.

Starosta Jasielski Adam Pawluś - krótko jeżeli chodzi o punkt 8 w § 2 tutaj decydujemy,
że będą dwie pieczęcie i nie ma wątpliwości, jak te pieczęcie mają wyglądać.
Natomiast dyrektor będzie decydował sam kiedy, którą użyć. Czy NIP w stosunkach z innymi podmiotami będzie potrzebny lub nie. I my nie mamy tu w tej chwili prawa ustalać, kiedy
i jaką pieczęć ma używać, więc to będzie w gestii dyrektora i myślę, że nie ma błędu stylistycznego w tej treści. Natomiast co do samego znaku graficznego to bym poprosił Panią Dyrektor o wypowiedz.

Małgorzata Łysik - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Żmigrodzie- ten statut jest unowocześniony, czy zmieniony z tego względu, że zmieniało się rozporządzenie Ministra Pracy Rodziny i Polityki Społecznej dotyczące nomenklatury.
Jeżeli już zmieniany był statut to razem z Panem Dyrektorem Podstawskim doszliśmy do wniosku, że warto by było wprowadzić logo, które umieszczamy na naszych pracach, które są wykonywane przez uczestników Środowiskowego Domu w ramach terapii zajęciowej, my nimi się chwalimy, więc takie otwarte złączone w serce ręce, świadczą o tym, że jesteśmy przychylni dla tych osób niepełnosprawnych i zawsze chcemy dobrze wszystkiemu służyć. Ono będzie umieszczane właśnie na tych pracach, ten taki znak, gdzie wykonujemy te prace
i prezentujemy umiejętności naszych uczestników. Jeżeli chodzi o to, że Państwo tutaj mówicie, że powinno być nie o treści, tylko o znaku graficznym to może jest tam jakaś pomyłka słowna. Ten znak będzie w kolorze szarym takim jak tutaj jest i będzie umieszczany na pracach, które wykonuje Środowiskowy Dom w ramach terapii zajęciowej z uczestnikami.

Radna Ewa Wawro - chciałam się odnieść tak samo do tych dwóch punktów, jeżeli już Pani Dyrektor mówiła tutaj o potrzebie wprowadzenia tego znaku graficznego, który będzie wykorzystywany. Jak najbardziej uważam to za słuszne. Natomiast sugerowałabym, żeby jednak zrezygnować z nazwy logo, bo to jest znak graficzny, logo jest zupełnie czymś innym
i tutaj może Komisja Rozwoju Gospodarczego i Promocji powinna się na ten temat wypowiedzieć, ale to nie jest logotyp tylko to jest znak graficzny, to jest po pierwsze. Po drugie jeżeli chodzi o punkt 8 nie mam uwag oczywiście co do treści, tylko chciałam zapytać: Jaki cel jest wprowadzania dwóch różniących się od siebie pieczęci? Czy we wszystkich tych sytuacjach, gdzie Pani Dyrektor będzie musiała korzystać z pieczęci coś się stanie jeżeli będzie umieszczony NIP i REGON? W większości instytucji, fundacji, gdziekolwiek się posługują to jedną pieczęcią, na której jest NIP, REGON. Czemu to służy, żeby posługiwać się dwoma i wprowadzać takie zamieszanie, to naprawdę nie wiem? Proszę mi to wyjaśnić.

Małgorzata Łysik - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Żmigrodzie
- jeżeli chodzi o wprowadzenie tych dwóch pieczątek to wiąże się to z tym, że jeżeli realizujemy zakupy, czyli występuje tak zwane zaangażowania środków, gdzie jesteśmy zobowiązani do pracy w ramach VAT-u, gdzie nabywcą jest Powiat Jasielski, a odbiorcą, płatnikiem Środowiskowy Dom Samopomocy wtedy używamy tych pieczęci. Ponieważ na pieczęciach Powiatu Jasielskiego widnieje NIP, a na naszych odbiorcy nie widnieje i tutaj pojawiały się takie błędy jeżeli chodzi o naszych odbiorców, że wpisywali niewłaściwy NIP, ale w pozostałych sytuacjach, które dotyczą tego, kiedy Środowiskowy Dom jako jednostka, jako zakład, jako pracodawca to używamy właśnie tej pieczątki, która wskazuje na NIP i na REGON.

Radna Ewa Wawro - Pani dyrektor, rozumiem to wyjaśnienie, tylko proszę mi powiedzieć
co się stanie jeżeli zmienicie Państwo zwyczaje i wprowadzicie jedną pieczęć, którą się będziecie posługiwać wszędzie? Co się stanie? Nie rozumiem? Czy jest to jakimś błędem prawnym?

Małgorzata Łysik - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Żmigrodzie
- błędem prawnym prawdopodobnie nie jest, ale w taki sposób do tej pory pracowaliśmy
i chciałabym taką wersję utrzymać.

Radna Ewa Wawro - ale to uprościłaby sobie Pani sytuację korzystania z pieczęci, jeżeli była by to jedna pieczęć, nie byłoby potrzeby zastanawiania się, którą używać, tylko była by jedna.

Radny Janusz Przetacznik - w nawiązaniu do tego o czym rozmawiamy, czyli §2 ustęp 8
po tych wyjaśnieniach, tym bardziej wypowiedź Pani Kierownik upewnia mnie,
że te proponowane zapisy są nieprawidłowe i Panie Starosto naprawdę mówimy o dwóch różnych uregulowaniach, czy o dwóch różnych regulacjach to jest jednoznacznie akt wewnętrzny. Podmiot tworzący nadający statut ma jednoznacznie określić, jakich pieczęci używa, a nie dawać alternatywy. Proszę zwrócić uwagę jeżeli Pan daje alternatywę proszę to opisać. Jeżeli tak jak Pani dyrektor chce używać różnych pieczęci w dwóch różnych przypadkach, to w takim razie należy napisać i tak statut powinien stanowić,
że w przypadkach korespondencji prowadzonej z .. i wtedy sobie wpisujemy Środowiskowy Dom Samopomocy używa pieczęci podajemy wzór, w przypadku prowadzenia korespondencji z … używa wzór i to jest prawidłowy zapis statutowy.
Natomiast proponowałem o wiele lepszą i rozsądniejszą wersję, że ŚDS używa pieczęci, nie pieczęć, tylko pieczęci o treści, czyli dwóch pieczęci jednej „oraz” drugiej. Zastosowanie należy już do kierownika jednostki możemy go nie instruować. Co do ustępu 8 jeżeli chodzi
o logo to Pani Radna Wawro o tym dokładnie powiedziała. Również na ten temat rozmawialiśmy na Komisji Rozwoju, nikt nie kwestionuje, że może być znak graficzny, może być logo, mówimy o tym, że po raz pierwszy spotykam się, po raz pierwszy powtarzam, spotykam się z taką sytuacją aby w akcie wewnętrznym, wewnątrz konkretnego uregulowania prawnego pojawia się znak graficzny, to jest pierwsza uwaga. Druga istotna i też ważna,
o której mówiliśmy na Komisji Rozwoju proszę zwrócić uwagę w §1 zapisaliśmy następujące uregulowania, że Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Żmigrodzie zwany dalej ŚDS. Zwracałem uwagę, że wszędzie te skróty, jako konsekwencja zapisu w §1, używamy, natomiast w §2 ustęp 9 używamy pełnej nazwy. Bądźmy konsekwentni, czyli tutaj też powinno być ŚDS tak jak proponowaliśmy. ŚDS używa, czy może używać znaku graficznego według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego statutu, nic by się nie działo. Mamy statut, jak najbardziej komisja rozpatrywała, przyjęła za zasadne i ważne, że jest konieczność zmiany, bo należy go dostosować do ogólnych potrzeb i zmian,. Jednak jak tworzymy prawo, tak jak powiedział Pan Radny Jan Urban, róbmy to dobrze, poprawnie, abyśmy się tego nie wstydzili. Jeżeli wszędzie używamy ŚDS to w takim razie również w § 9 ustęp 9 jest taki zapis potrzebny lub wykreślmy ten §1. Znaki graficzne, logotypy i inne znaki promocyjne należy umieszczać poza statutem jako załączniki.

Skarbnik Powiatu Teresa Połeć - odniosę się tutaj do ustępu 8 w § 2 mianowicie nie wiem, czy by nie było tutaj złotego środka, żeby zastosować pieczęć bez REGONU i nie było by tu, żadnego problemu, wtedy Pani Kierownik też nie miałaby. Rzeczywiście proszę Państwa
ja odpowiem Pani Radnej dlaczego Pani Kierownik chciała, żeby stosować jedną
z REGONEM, drugą nie, ponieważ doświadczenia nasze ostatnie po centralizacji VAT-u, kiedy umowy są z Powiatem, bo wszystkie jednostki nie zawierają jako Środowiskowy Dom, tylko Powiat Jasielski, a płatkiem jest Środowiskowy Dom - ŚDS w tym wypadku, czy każda inna jednostka i potem, często się zdarza, że jeżeli by się pojawił REGON i NIP Środowiskowego Domu na pieczęci to później w dokumentach, fakturach i w innych rzeczach pojawiają się nie REGON-y i NIP-y Powiatu, tylko tej jednostki. Niestety ustawa
o centralizacji VAT-u wprowadziła pewne uregulowania, które na co dzień po prostu muszą być i tutaj Powiat jest podatnikiem VAT. Myślę, że to co Pani Kierownik zaproponowała
w tym rozwiązaniu, statucie miało charakter taki bym powiedziała organizacyjny. Natomiast według mnie to już Zarząd podejmie decyzję. Nic się nie stanie, kiedy będzie pieczęć bez NIP-u i REGON-u, a placówka wtedy, kiedy trzeba będzie REGON i NIP przybije, ja to tak nazywam kolokwialnie po księgowemu, to sobie taką pieczątkę wyrobi, to nie jest pieczęć, tylko pieczątka i wtedy numer NIP i REGON, bo kiedy NIP i REGON stosuje się tak naprawdę? Wtedy, kiedy używa się pracodawcy w stosunku do pracowników, czyli tylko wtedy ma prawo wystąpić NIP i REGON Środowiskowego Domu, czy Starostwa jako urzędu, czy DPS-u, każdej ze szkół i innych placówek. Natomiast w pozostałych przypadkach, bo jak już taka była dyskusja to wyjaśnię, w pozostałych przypadkach używa się wyłącznie NIP-u
i REGON-u Powiatu, bo to Powiat jest płatnikiem VAT-u. Ja myślę, że dlatego Pani Kierownik zaproponowała takie rozwiązanie, także ja tylko tyle chciałam wyjaśnić.

Radny Jan Urban - tu wcale nie chodziło o to, że my chcieliśmy na siłę uszczęśliwiać kogokolwiek. Tutaj dyskutujemy o VAT- ach. Życie pokazuje, że takie dwie pieczęcie są i my też mówimy, że może tak istnieć, tylko zróbmy to tak, żeby było to dobrze napisane. To nie jest kwestia, że komuś się chce życie utrudnić, bo ja rozumiem przesłanki, które tym kierowały. Tylko jeżeli był by zapis ŚDS używa pieczęci o treściach i są dwie wymienione to nie mamy, żadnego problemu. Sami sobie niepotrzebnie komplikujemy życie. Jeżeli sugerujemy, żeby to było proste, lekkie, łatwe i przyjemne, żeby to ułatwiało życie.
Nasz wniosek, czy wniosek Komisji Rozwoju miał to na celu, nie dyskutowaliśmy tu o VAT-ach. Są potrzebne dwie pieczęcie to zróbmy to po polsku, czyli ŚDS używa pieczęci
o treściach, mamy wymienione obydwie i wszystko gra. A my tutaj będziemy się zaś zbijać
o hasło- „lub”, „oraz”. A to jest zgodne wtedy z zasadą technik prawotwórczych, dokumentu typu statut i jest to wymienione i jak to wygląda. Po co my marnujemy wspólnie czas? Wszyscy chcemy to samo. Jeżeli chodzi o ten znak graficzny, to jest zapis, który mówi, że może używać znaku graficznego, którego wzór stanowi załącznik, jest z tyłu i wtedy jest to zgodnie z tematem. Chcecie Państwo sobie wrzucić te łapki chroniące serduszko to wasza wola przegłosujecie. Chodziło tylko, żeby to było dobrze zrobione „po Bożemu”, tak jak się tworzy tego typu dokumenty i tego typu były te nasze wnioski, a jeżeli nie chcecie to sobie przegłosujecie w takim wydaniu. Logo będzie miało treść, wszystko sobie zrobicie, ale tu chodziło o takie normalne gospodarskie i zgodne z regułami gry stworzenie fajnego dokumentu. Potrzebne są dwie pieczęcie, proszę bardzo niech mają, tylko napiszmy, żeby to było po polsku. Może używać pieczęci o treści i wymieniamy te dwie pieczęci, zamknięty temat.
Będziemy tu dyskutować, zgadzam się, bo to są czynności administracyjno- techniczne i po to są dwie potrzebne, jeżeli świadectwo pracy, czy coś musimy wbić NIP itp. rzeczy,
czy te zakupowe, jak chcą, więc mają. Tylko zróbmy to dobrze, po polsku, czyli może używać pieczęci o treściach i pyk jeden, dwa i jest wszystko. Czemu nie chcemy zrobić dobrze dokumentu? Pod tym podnoszą łapkę 22 osoby i każdy kto przyjdzie powie, aleście zrobili. To tylko wynikało z normalnego, takiego serdecznego podejścia do tematu, tym bardziej, że to było we wniosku komisji. Tak samo z tym logiem ono jest piękne, takie serdeczne, wszyscy go używamy i bardzo często jak widzimy jak coś z ŚDS-iem występuje to logo. To wpiszmy tak jak oni chcieli, że może używać znaku graficznego, którego treść określa załącznik i zrobić dokładnie ksero tego w tych odcieniach szarości, wtedy mamy fajnie przygotowany dokument i będziemy dumni, żeśmy coś wspólnie razem zrobili.
To nie, że ktoś chce udowadniać wyższość Świąt Bożego Narodzenia nad Świętami Wielkanocy. Tylko to jest takie praktyczne i doświadczenie przemawia za tym. Piszmy te dwie pieczęcie, bo one są potrzebne, a to można by wewnętrznym zarządzeniem dyrektora uregulować, ale nie wchodźmy tak głęboko. ŚDS używa pieczęci o treściach dwukropek, jeden, dwa i jest pozamiatane, jest tak jak to stosuje. I po co my sobie życie komplikujemy? Zamiast tego logo, nazwijmy to znak graficzny i przenieśmy to jako załącznik, który to określa i jest ładnie, a nie proszę Państwa tak. Tu mamy paragrafy, punkty, podpunkty, tak jak się tworzy dokument i raptem wyskakujemy z tym serduszkiem, pomiędzy paragrafem 2, a paragrafem 3 na zakończenie punktu 9. To tylko wynikało z takiej szczerej podpowiedzi, zrobicie Państwo co zdecydujecie, proszę bardzo.

Starosta Jasielski Adam Pawluś - Zarząd przyjął przed chwilą Autopoprawki i proponujemy w treści § 2 ustęp 8 ŚDS używa pieczęci o treści i wykreślamy ten Środowiskowy Dom
i lub, zostawiamy tylko Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Żmigrodzie ulica Gorlicka 10, 38-230 Nowy Żmigród, telefon, faks 134464107 i w ustępie 9 Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Żmigrodzie używa następującego znaku graficznego. Zarząd jednogłośnie przegłosował taką Autopoprawkę. Jeżeli Państwa to zadowala to byśmy może przegłosowali w takiej postaci.

Przewodniczący Rady Powiatu- Robert Snoch - czyli załącznik ze znakiem graficznym nie?

Starosta Jasielski Adam Pawluś - Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Żmigrodzie używa następującego znaku graficznego.

Przewodniczący Rady Powiatu - Robert Snoch- czyli zostałby ten znak w treści.

Radny Janusz Przetacznik - a co z §1 Panie Starosto? Dlatego mówię jak już poprawia Pan statut i nowelizujemy to bądźmy konsekwentni.

Starosta Jasielski Adam Pawluś - ale, gdzie niekonsekwentni? Niech będzie ŚDS, przegłosujmy.

Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania w sprawie podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przekształcenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Żmigrodzie działającego w strukturach Domu Pomocy Społecznej
w Foluszu w odrębną jednostkę organizacyjną Powiatu Jasielskiego. Z Autopoprawką Zarządu (trzema).
W głosowaniu brało udział 22 Radnych.
- za podjęciem uchwały głosowało 18 Radnych.
- wstrzymało się 4 Radnych.
Uchwała została podjęta.

Ad. 6e. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Kołaczyce realizacji zadania
z zakresu pomocy społecznej. (Druk Nr 142).
Przewodniczący otworzył dyskusję oraz poprosił o opinie Komisje Stałe.
Przewodniczący Komisji Społecznej - Stanisław Święch. Komisja wydała pozytywną opinię.
Przewodniczący Komisji Finansowo- Budżetowej - Jan Czajka. Komisja wyraziła pozytywną opinię.
Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie powierzenia Gminie Kołaczyce realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej.
W głosowaniu brało udział 22 Radnych.
- za przyjęciem głosowało 22 Radnych.
Uchwała została podjęta.

Ad. 6f. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020. (Druk Nr 143).
Przewodniczący otworzył dyskusję oraz poprosił o opinie Komisje Stałe.
Przewodniczący Komisji Społecznej - Stanisław Święch. Komisja nie podjęła, żadnego stanowiska na ten temat.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu - Sławomir Madejczyk. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.
W głosowaniu brało udział 21 Radnych.
- za przyjęciem głosowało 16 Radnych.
- wstrzymało się 5 Radnych.
- nie głosował 1 Radny.
Uchwała została podjęta.

Ad. 6g. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Powiatu Jasielskiego przez posła do Parlamentu Europejskiego. (Druk Nr 144).
Przewodniczący otworzył dyskusję.

Radny Janusz Przetacznik - rozmawialiśmy na ten temat w dniu wczorajszym.
Zapis dotyczący w §1, że wyrażamy zgodę na używanie herbu przez Pana Bogdana Rzońcę Posła do Europarlamentu w jego biurach poselskich w Brukseli i Strasburgu, po prostu staje się uchwałą można by powiedzieć bezprzedmiotową, czy nie określającą tego do czego obliguje nas ustawa o samorządzie powiatowym, że do wyłącznej właściwości Rady należy określanie, czy podejmowaniu uchwał o używaniu logo. W przypadku wywieszenia, bo tak mamy podane w uzasadnieniu, tak jak również mamy w §1 chodzi o wywieszenie, czy powieszenie herbu Powiatu Jasielskiego w biurach poselskich. Uważam, że każdy z nas może, po to mamy statut, mamy załącznik do statutu, jasno określony, że każda osoba, która utożsamia się z Powiatem Jasielskim może taki herb powiesić i wykorzystać, bo jest to publicznie dostępne, jest to publiczne dobro mieszkańców powiatu jasielskiego. Herbu powinniśmy czy możemy też używać do konkretnych działań. Na to, jak najbardziej byłaby zgoda, bo jest to w naszym interesie, aby Europoseł z naszego regionu, jak najbardziej, promował powiat jasielski i w związku z tym proponowaliśmy, aby zmienić i rozszerzyć ten zapis „w ramach prowadzonej działalności na materiałach reklamowych, promocyjnych wynikających z pracy posła do Parlamentu Europejskiego”, że wyraża się zgodę na używanie. Mają to być jakieś nagrody, grawertony i inne podobne rzeczy, ale to jest działalność, nie biuro poselskie. W biurze poselskim wieszamy godło na ścianie i na tym koniec. Każdy z nas może to godło, czy herb powiesić jeżeli jest to i stanowi to element naszego statutu powiatowego, a tak stanowi. Mamy wzór zatwierdzony. W związku z tym uważam, że w tej treści uchwała jest bezprzedmiotowa. Rozszerzenie używania herbu na działalność Pana Europosła, do używania w materiałach reklamowych, informacyjnych jak najbardziej tak i tak to określmy, natomiast nie w biurze, czy w biurach.

Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Powiatu Jasielskiego przez posła
do Parlamentu Europejskiego.
W głosowaniu brało udział 21 Radnych.
- za podjęciem uchwały głosowało 18 Radnych.
- przeciw głosował 1 Radny.
- wstrzymało się 2 Radnych.
- nie głosował 1 Radny.
Uchwała została podjęta.

Ad. 6h. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego
i przedmiotu działania stałych komisji Rady Powiatu w Jaśle. (Druk Nr 145).
Przewodniczący poinformował radnych, że Pan Radny Mateusz Lechwar złożył rezygnację
z pracy w Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu.
Przewodniczący przeszedł do głosowania nad odwołaniem M. Lechwara ze składu Komisji Rozwoju.
W głosowaniu brało udział 21 Radnych.
- za odwołaniem głosowało 20 Radnych.
- wstrzymał się 1 Radny.
- nie głosował 1 Radny.
Pan Mateusz Lechwar został wykreślony ze składu Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Promocji Powiatu.

Starosta Jasielski - Adam Pawluś - w imieniu Klubu Prawo i Sprawiedliwość zgłaszam Pana Roberta Snocha w skład Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu.

Zgłoszony Radny wyraził zgodę na pracę w Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu.
Przewodniczący przeszedł do głosowania nad powołaniem Roberta Snocha do składu Komisji Rozwoju.
W głosowaniu brało udział 21 Radnych.
- za powołaniem głosowało 20 Radnych.
- wstrzymał się 1 Radny.
- nie głosował 1 Radny.
Pan Robert Snoch wszedł w skład Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu
w Jaśle.

Ad. 6i. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia obowiązujących na terenie Powiatu Jasielskiego w 2020 r. wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywania na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
Przewodniczący otworzył dyskusję.
Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie ustalenia obowiązujących na terenie Powiatu Jasielskiego w 2020 r. wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywania na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
W głosowaniu brało udział 19 Radnych.
- za podjęciem uchwały głosowało 19 Radnych.
- nie głosowało 3 Radnych.
Uchwała została podjęta.

Ad. 6j. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji zadania inwestycyjnego oraz zaciągnięcie zobowiązań finansowych na jego realizację.
Przewodniczący poprosił o wprowadzenie Starostę Jasielskiego Adama Pawlusia.

Starosta Jasielski Adam Pawluś - sprawa projektu na rozbudowę skrzyżowania o tyle się skomplikowała, że są pewne urządzenia podziemne, które w chwili rozpoczynania tego działania nie były zinwentaryzowane, czy nie były przewidziane. Jest tam kabel średniego napięcia, który ma być przesunięty i trwają uzgodnienia z PGE, nie są to łatwe rozmowy według tych informacji, które mam przekazane, więc termin wykonania tego projektu się musi zmienić i dlatego prosimy o wyrażenie zgody na zaciągnięcie środków, zobowiązań na 2020 r. i gdy będzie już ten projekt to wtedy przystąpimy do jego realizacji.

Przewodniczący otworzył dyskusję.

Radny Krzysztof Buba - prosiłbym troszkę o uzupełnienie, jaka jest koncepcja przyjęta budowy tego ronda? Jaka będzie średnica wyspy? Czy będą tam wyspy dzielące?
Czy przewidywane są przejścia dla pieszych? Jakby Pan Starosta coś bliżej w tym zakresie powiedział.

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle - Katarzyna Kaszowicz - tak jak wczoraj mówiłam na komisji, na pewno są i będą przejścia, na pewno to będzie trochę pochyłe rondo
w związku z tym, że tam są spore spadki, a resztę szczegółów nie znamy, cały czas jesteśmy w kontakcie z projektantem i jest parę wersji, więc czekamy jak będzie przebudowa tej linii wysokiego napięcia, wtedy będziemy znać więcej szczegółów.

Radny Krzysztof Buba - do Pani Dyrektor jeszcze pytanie: Jaka jest przewidywana średnica wyspy?

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle - Katarzyna Kaszowicz - nie znam tak na pamięć, można podejść do nas i zobaczyć tą wstępną koncepcję, bo to jest na razie wstępna koncepcja.
Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji zadania inwestycyjnego
oraz zaciągnięcie zobowiązań finansowych na jego realizację.
W głosowaniu brało udział 20 Radnych.
- za podjęciem uchwały głosowało 20 Radnych.
- nie głosowało 2 Radnych.
Uchwała została podjęta.

Ad. 7. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu
w okresie międzysesyjnym.
Przewodniczący stwierdził, iż radni otrzymali materiał tego sprawozdania.

Radny Janusz Przetacznik - na stronie 3 mamy punkt 14 dotyczący umowy dotacji
ze szpitalem na dwa zadania inwestycyjne. Przypominam, że m.in. w zatwierdzonym programie naprawczym tych dwóch zadań inwestycyjnych nie było, ale to już taki szczegół drobny, bo były inne zapisane, w związku z tym bardzo bym prosił o przekazanie mi kserokopii umowy dotacyjnej. Kolejny temat dotyczy strony 6 i moje pytanie o punkt 3 - nierozszerzania grupy upoważnionych do dodatku za wychowawstwo klas w CKZ-cie i Bursie Międzyszkolnej: „Kto występował z takim wnioskiem i dlaczego taką decyzje Zarząd Powiatu podjął w stosunku do innych grup?”
Strona 7 punkt 15 dotyczy – Zarząd zdecydował o zwiększeniu planu zadania pod nazwą przebudowa drogi powiatowej 1845R, oczekiwaliśmy na zakres rzeczowy tego zadania
i trochę czasu już minęło. W dalszym ciągu otrzymujemy tylko informacje zdawkowe, że coś jest robione, a tak naprawdę nie wiemy jaki jest zakres rzeczowy który jest realizowany i jaki będzie ostatecznie wykonywany. Przypomnę, że on jest znacznie inny od tego co Wysoka Rada uchwalała przyjmując po pierwsze uchwałę intencyjną, po drugie uchwałę budżetowa na rok 2019. Interesuje mnie punkt 18 również na tej stronie dotyczący utwardzenia i wyrównania terenu wokół budynku administracyjnego: Czego dotyczy i jak to ma wyglądać? I dlaczego akurat my wyrażamy zgodę jako Zarząd, a nie jest to w czynnościach w tym przypadku, jeżeli nie zmienia się przeznaczenia, dyrektora, to jest zakres zwykłego zarządu. W związku z tym od czego mamy dyrektora, który powinien takie decyzje podejmować, a nie pytać się właściciela terenu, jeżeli przeznaczenie terenu się nie zmienia. Chyba że zmienia się przeznaczenie? Stąd moje pytanie.
Dalej punkt 20 wycinka drzew rosnących na terenie parku w Nowym Żmigrodzie: Czego to dotyczy? Jeżeliby można by było otrzymać trochę więcej informacji na temat tej wycinki prowadzonej w parku.

Starosta Jasielski Adam Pawluś - odpowiem tylko krótko, że na te wszystkie pytania odpowiemy pisemnie, jeżeli chodzi o punkt 15 strona 7 zwiększenie planu zadania przebudowa drogi powiatowej 1845R Szebnie – Chrząstówka - Przybówka w km od 0400 do 1370, chodzi tu konkretnie o nieprzewidzianą wcześniej w projekcie wymianę przepustu.
Projektant po prostu uznał, że przepust jest w dobrym stanie. Okazało się, że przepust jest popękany, więc zostawienie go w takim stanie technicznym było by nieodpowiedzialnością.
Na tyle zwiększyliśmy zadanie, ponieważ wymagało to szybkiego podjęcia działań i przepust został wykonany i jest bezpieczny przejazd. To jest w odległości już nie pamiętam dokładnie, ale około 400 m od cmentarza, czyli taki rów melioracyjny, który tam przebiegał.
Niestety straciliśmy na to dofinasowanie z Funduszu Dróg Samorządowych, bo gdyby to było w projekcie to byśmy mogli otrzymać dofinasowanie, ale niektórych rzeczy się nie da przewidzieć i w tym wypadku trzeba było podejmować decyzję, a w tym wypadku trochę kosztowną i trudną, ale niestety konieczną.

Ad. 8. Interpelacje.
Radni nie składali interpelacji na XIX Sesji Rady Powiatu w Jaśle.

Ad. 9. Wnioski i zapytania radnych.

Radny Janusz Przetacznik - chciałbym wrócić do tematu subwencji oświatowej i tak jak zapowiedziałem przy okazji omawiania zmian w projekcie budżetu na rok 2019, chciałem zapytać Pana Starostę.

Radny Janusz Przetacznik złożył zapytania o następującej treści:

ZAPYTANIE 1

Dotyczy: uzupełnienia subwencji oświatowej
W nawiązaniu do złożonego podczas XVI sesji Rady Powiatu w Jaśle w dniu 30 września 2019 r. zapytania dotyczącego regulacji płac nauczycieli i otrzymanych odpowiedzi (pismo z dnia 8 października br. znak: BR.003.359.20199) oraz informacji przekazanej przez Pana Starostę podczas XVIII sesji o wystąpieniu w dniu 15 października br. Zarządu Powiatu w Jaśle do Pana Dariusza Piątkowskiego Ministra Edukacji Narodowej Aleja Szucha 25 w Warszawie o zwiększenie części subwencji oświatowej dla Powiatu Jasielskiego do wysokości rzeczywiście poniesionych kosztów związanych z realizacją podwyżek wynagrodzeń nauczycieli od dnia 1 września 2019 r. tj. o kwotę 150 309,84 zł. Przypominam, że otrzymaliśmy na ten cel dodatkową kwotę subwencji oświatowej w wysokości 967 758,00 zł., a rzeczywiste koszty, które powiat poniesie w okresie od 1 września do 31 grudnia 2019 r. związane z regulacja płac nauczycieli to jest 1 118 067,84 zł.
W związku z powyższym zwracam się o udzielenie odpowiedzi na następujące zapytania:
1. Czy na rachunek bankowy Powiatu Jasielskiego wpłynęła uzupełniająca subwencja oświatowa w kwocie 150 309,84 zł? Jeżeli nie to proszę o informacje jakie dalsze kroki zamierza podjąć Zarząd Powiatu w Jaśle aby wyegzekwować należną subwencję oświatową.
2. Czy projektowana wysokość subwencji oświatowej na 2020 rok dla Powiatu Jasielskiego w całości uwzględnia wprowadzone od 1 września 2019 r. i planowane do wprowadzenia w 2020 roku, zgodnie z podpisanym porozumieniem placowym, podwyżki wynagrodzenia nauczycieli?
Podpis radnego: Janusz Przetacznik.

Radny Janusz Przetacznik - drugie zapytanie jest w nawiązaniu do przebiegu naszej ostatniej sesji. Przypominam to pierwsze zapytanie o nauczycielach zadaję dlatego, że 15 października Zarząd Powiatu wystosował stosowne pismo do ministerstwa. Dzisiaj jest 28 listopada, czyli te 30 dni administracyjnych minęło i stąd powinniśmy otrzymać informację w jaki sposób będziemy ten temat rozstrzygać?
Drugie pytanie, nawiązując do przebiegu ostatniej naszej sesji, dotyczyło m.in. dofinasowania do studiów podyplomowych dla Dyrektora Szpitala Specjalistycznego. M.in. informowałem o ustawie tzw. kominowej, mówiłem o świadczeniach dodatkowych, które są enumeratywnie i jasno wymienione. Sprawdziłem całą dokumentacje w tej materii. Nie ulega wątpliwości, że Dyrektor Szpitala Specjalistycznego podlega pod ustawę kominową, jego wynagrodzenie jest jawne, świadczenia dodatkowe należą się osobie, która pełni funkcję kierowniczą wymienioną w tzw. ustawie kominowej. Poza wynagrodzeniem osoba taka może otrzymać tylko i wyłącznie świadczenia dodatkowe, na które enumeratywnie wyraził zgodę Prezes Rady Ministrów w postaci formalnego rozporządzenia. W związku z powyższym zadaję pytanie, tu oczywiście w zapytaniu jest więcej uzasadnienia całego trybu postępowania, ale zapytania w końcowej treści brzmią.

ZAPYTANIE 2

Dotyczy: dofinansowania studiów podyplomowych Dyrektora Szpitala Specjalistycznego
w Jaśle

Osobom objętym ustawą z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2136)., w tym kierownikom podmiotu leczniczego zdrowotnej (Dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Jaśle), niezależnie od podstawy nawiązania stosunku pracy lub rodzaju umowy cywilnoprawnej stanowiącej podstawę zatrudnienia przysługuje wyłącznie wynagrodzenie miesięczne. Osobom tym poza wynagrodzeniem może być przyznana nagroda roczna jak również mogą być też przyznane świadczenia dodatkowe, na zasadach określonych w/w ustawie oraz w jej aktach wykonawczych tj. Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowego wykazu świadczeń dodatkowych, które mogą być przyznane osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi, oraz trybu ich przyznawania (Dz. U. z 2013 r. Nr 14, poz. 139 z późniejszymi zmianami).
Uchwałą Zarządu Powiatu w Jaśle z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru kandydata na stanowisko Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle Zarząd Powiatu nawiązał stosunek pracy z kandydatem wybranym w drodze konkursu na to stanowisko i zawarł umowę o pracę na okres 6-ciu lat oraz ustalił wysokość miesięcznego wynagrodzenia w wysokości zgodnej z przepisami art. 8 pkt 5 lit. b) ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi. Ponadto Zarząd Powiatu w Jaśle wyraził zgodę na udzielanie przez Dyrektora Szpitala dodatkowo płatnych świadczeń zdrowotnych.
Według przepisów art. 47 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, kierownik podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą, z którym podmiot tworzący nawiązał stosunek pracy na podstawie powołania, umowy o pracę albo zawarł umowę cywilnoprawną, wykonujący zawód medyczny, może udzielać świadczeń zdrowotnych, jeżeli zawarta z nim umowa przewiduje taką możliwość. Wówczas umowa określa również warunki udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym wymiar czasu pracy. Do tych warunków należy też zaliczyć m.in. wynagrodzenie i inne należności z tego tytułu.
Podczas XVIII sesji Rady Powiatu w Jaśle dowiedziałem się, że Zarząd Powiatu
w Jaśle wyraził zgodę Dyrektorowi Szpitala na studia podyplomowe odbywane na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego – Prawo medyczne i bioetyka z 50% dofinansowaniem w wysokości 2.000,00 zł. Dofinansowanie ma obejmować tylko opłatę za studia podyplomowe, pozostałe wydatki z tym związane ma pokrywać zainteresowany.

Tak jak już wspomniałem Dyrektor Szpitala podlega rygorom ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami oraz wydanych na jej przepisom wykonawczym. Tak więc Dyrektorii Szpitala poza wynagrodzeniem może być przyznana nagroda roczna jak również mogą być też przyznane świadczenia dodatkowe, na zasadach określonych w/w ustawie oraz w jej aktach wykonawczych tj. Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowego wykazu świadczeń dodatkowych, które mogą być przyznane osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi, oraz trybu ich przyznawania. W/w rozporządzenie dotyczące świadczeń dodatkowych nie przewiduje możliwości przyznania Dyrektorowi Szpitala dofinansowania do studiów podyplomowych. Podnoszenie kwalifikacji, niewątpliwie jest ważne i istotne dla menadżera, ale nie może się odbywać na koszt podmiotu, którym się zarządza.
W związku z powyższym, ponieważ pomimo złożonej deklaracji, nie otrzymałem odpowiedzi oraz mając na względzie, że w świetle art. 15 w/w ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi informacje o wynagrodzeniu, nagrodach rocznych, świadczeniach dodatkowych i odprawach są jawne i nie podlegają ochronie danych osobowych ani tajemnicy handlowej, proszę o udzielenie odpowiedzi na następuje pytania:
1. Na jakiej podstawie Zarząd Powiatu w Jaśle wyraził zgodę Dyrektorowi Szpitala na studia podyplomowe z 50% ich dofinansowaniem w wysokości 2.000,00 zł?
W odpowiedzi proszę wskazać podstawę prawną tej decyzji.
2. Czy Zarząd Powiatu w Jaśle w umowie o pracę z Dyrektorem Szpitala dopuścił możliwość udzielania przez Dyrektora Szpitala dodatkowo płatnych świadczeń zdrowotnych i określił warunki ich udzielania, w tym wymiar czasu pracy, wynagrodzenie i inne należności z tego tytułu? I kontynuując ten temat: Kto w imieniu Pracodawcy tj. Szpitala Specjalistycznego w Jaśle ustala wysokość dodatkowego wynagrodzenia dla Dyrektora Szpitala za świadczenie usług zdrowotnych oraz wyznacza termin ich udzielania?
3. Czy i w jaki sposób Zarząd Powiatu w Jaśle sprawuje nadzór i kontrolę nad udzielaniem świadczeń zdrowotnych przez Dyrektora Szpitala stosownie do warunków określonych w umowie o pracę?
Podpis radnego: Janusz Przetacznik.

ZAPYTANIE 3

Dotyczy: remontu drogi powiatowej Nr 1909R Krempna - Żydowskie – Grab (popularna nazwa „droga przez Ożenną”)
O remoncie drogi powiatowej Nr 1909R Krempna - Żydowskie – Grab (popularna nazwa tej remontowanej drogi to „droga przez Ożenną”) na tej sali często rozmawialiśmy, niejednokrotnie Pan Starosta Jasielski zapewniał nas, że ten wręcz „flagowy remont” drogi powiatowej jest poprawnie realizowany, jest zapewnione pełne sfinansowanie tego remontu przy minimalnym udziale środków własnych i z dużym wsparciem środkami zewnętrznymi, że kłopoty ze środowiskiem ekologów zostały zażegnane, a wyłoniony w drodze przetargu Wykonawca gwarantuje wysokiej jakości usługę przy stosunkowo niskim wynagrodzeniu.
Miałem okazję obserwować Wykonawcę remontu w trakcie jego pracy i na bieżąco dzieliłem się swoimi uwagami z Panią Katarzyną Kaszowicz Dyrektorem PZD. Ze zrozumieniem przyjmowałem jej wyjaśnienia ale jednocześnie wskazywałem na pewne niedociągnięcia organizacyjne i techniczne. Posiadam zgromadzoną dokumentację fotograficzną w tym zakresie. Ale nie o tym teraz chciałem mówić, gdyż pewnie służby PZD skutecznie sobie poradziły z Wykonawcą i wyegzekwowały poprawne przeprowadzenie remontu.
Panie Starosto mam następujące zapytania związane z tym remontem:
1. Kiedy jest przewidywany ostateczny termin zakończenia zadania i odbioru prac remontowych?
2. Czy PZD dokonywał częściowych płatności za wykonane i odebrane prace? Jeżeli tak, to: Kiedy i w jakiej wysokości zostały uregulowane na rzecz Wykonawcy żądane należności?
3. Jak wygląda rzeczywisty montaż finansowy remontu drogi powiatowej Nr 1909R Krempna - Żydowskie – Grab? Kiedy i w jakiej wysokości możemy spodziewać się środków zewnętrznych na częściowe sfinansowanie tych prac? Do odpowiedzi proszę dołączyć kserokopię umowy (porozumienia) o dofinansowanie kosztów przeprowadzenia remontu drogi powiatowej Nr 1909R Krempna - Żydowskie – Grab albo inny dokument (np. promesę) potwierdzający uzyskanie środków finansowych
4. Czy i w jakiej wysokości zostanie zatrzymana część wynagrodzenia Wykonawcy i na jaki okres na poczet zabezpieczenie należytego wykonania zamówienia?
Podpis radnego: Janusz Przetacznik.

Radny Janusz Przetacznik - dysponuję częściowo zdjęciami czarnobiałymi z tego remontu. Jeżeli będzie potrzeba w wersji kolorowej i w pełnej rozdzielczości, to te zdjęcia dotyczące przebiegu remontu na początku października br., to jestem do dyspozycji, mogę udostępnić.

Radny Jan Urban - jakby kontynuując wątek, który mieliśmy okazję rozpocząć na Komisji Społecznej, a mianowicie dotyczył on zagadnień związanych z akredytacją Szpitala Specjalistycznego w Jaśle, pozwoliłem sobie przedłożyć do Pana Starosty zapytanie.
Scharakteryzuje czego owo zapytanie dotyczy, mianowicie rozmawialiśmy na Komisji dlaczego szpital po uzyskaniu i posiadaniu przez lata akredytacji w chwili obecnej jej nie posiada? Myślę, że Państwo z przyjemnością wysłuchają, czym jest akredytacja
w przypadku placówek medycznych?

Radny Jan Urban złożył zapytanie o treści:

ZAPYTANIE

dotyczy: akredytacji Szpitala Specjalistycznego w Jaśle

Akredytacja to usystematyzowany proces zewnętrznej oceny jednostek ochrony zdrowia prowadzony w oparciu o dostępne i opublikowane standardy. Ocena dotyczy szpitala jako funkcjonalnej całości, przeglądowi podlega pełne spektrum działalności klinicznej, zarządzania i administracji. Program akredytacji szpitali funkcjonuje w Polsce od 1998 roku.
Akredytacja polega głównie na wyszukiwaniu zagadnień, które w największym stopniu wpływają na poziom świadczeń i bezpieczeństwo pacjentów. W tych obszarach są stworzone mierzalne kryteria oceny szpitala, zwane standardami akredytacyjnymi. Standardy te mają charakter dynamiczny, podlegają okresowej modyfikacji, zależnie od szybkości wywoływania pożądanych efektów. Dzięki temu spełnione jest założenie akredytacji polegające na stałym stymulowaniu do osiągania poziomu optimum, jaki wyznaczają standardy akredytacyjne. Każdorazowo wymogi standardów muszą być na poziomie możliwie wysokim, a przy tym jednak realnie osiągalnym. Najcenniejszym elementem systemu akredytacji jest to, że szpital ma możliwość dokonania samooceny poprzez porównanie się z wzorcami dobrego postępowania jakimi są standardy akredytacyjne.
Określenie w ten sposób własnych słabych stron pozwala osobom, zajmującym się jakością, na poszukiwanie sposobów poprawy funkcjonujących wewnątrz jednostki procesów.
Akredytacja jednostek ochrony zdrowia jest nadzorowana przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, którego Zespoły Akredytacyjne przeprowadzają kontrolę szpitala i oceniają w punktach spełnienie wymogów zawartych w Zestawie Standardów Akredytacyjnych.
Posiadanie przez szpital akredytacji, to także zwiększenie wysokości finansowania o dodatkowe od 1% do 2% wysokości kontraktu, zależnie od wyniku uzyskanego w procesie akredytacji ( art. 5 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2135).
Szpital Specjalistyczny w Jaśle posiadał akredytację Ministra Zdrowia od maja 2009 r. do maja 2012 r. a następnie do grudnia 2015 r. 25 lipca 2017 r. Minister Zdrowia odmówił Szpitalowi Specjalistycznemu w Jaśle przedłużenia akredytacji.
Ubiegając się o akredytację w 2009 r. Szpital otrzymał 90 na 100 możliwych punktów – vide wypowiedź dr Szymona Niemca dla portalu jaslu4u. Gdyby akredytacja została utrzymana na tym poziomie punktacji, to w 2018 r. jasielski szpital zyskałby dodatkowo ok. 1 600 000,00 zł.
Szpitalem Specjalistycznym w Jaśle zarządza i kieruje oraz ponosi odpowiedzialność za całokształt jego działalności dyrektor (§ 12 ust.1 lit. a i b Statutu Szpitala).
Dyrektorem Szpitala Specjalistycznego w Jaśle jest p. Michał Burbelka, który na podstawie zawartej w dniu 22 stycznia 2013 r. umowy o pracę, został przez Zarząd Powiatu
w Jaśle zatrudniony na okres 6-ciu lat na stanowisku Dyrektora Szpitala Specjalistycznego
w Jaśle. Ponowne zatrudnienie przez Zarząd Powiatu w Jaśle p. Michała Burbelki na tym stanowisku nastąpiło 10 kwietnia br.
W świetle przepisów ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym starosta jest kierownikiem starostwa powiatowego oraz zwierzchnikiem służbowym pracowników starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu (art. 35 ust. 2) oraz zwierzchnikiem powiatowych służb, inspekcji i straży (art. 35 ust. 3).
W związku z powyższym proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące zapytania dotyczące działalności Szpitala Specjalistycznego w Jaśle zwanego dalej Szpitalem:
1) jaką ilość punktów uzyskał Szpital w postępowaniu akredytacyjnym w 2012 r.?
2) jaką ilość punktów uzyskał Szpital w postępowaniu akredytacyjnym w 2017 r.? Udzielając odpowiedzi na to zapytanie proszę o podanie punktacji w poszczególnych obszarach podlegających ocenie i odpowiednie zestawienie do punktacji za 2009 rok i 2012 rok.
3) czy Zarząd Powiatu w Jaśle został poinformowany o przeprowadzonym postępowaniu akredytacyjnym w 2017 r. i o jego wynikach? Jeżeli tak, to do odpowiedzi proszę dołączyć odpowiednie dokumenty potwierdzające ten fakt.
4) czy Zarząd Powiatu w Jaśle został poinformowany o decyzji z dnia 25 lipca 2017 roku dotyczącym odmowy przedłużenia akredytacji?
5) czy w protokole z przeprowadzonego audytu z działalności Szpitala w 2017 rok jest informacja audytorów o przeprowadzonej procedurze akredytacyjnej i odmowie przedłużenia akredytacji i skutkach finansowych takiej decyzji?
6) kto zajmował się wdrażaniem personelu Szpitalu w standardy akredytacyjne odpowiednio w latach 2009 – 2019?
7) czy Zarząd Powiatu w Jaśle zlecił Dyrektorowi Szpitala lub audytorom wewnętrznym dokonanie analizy przyczyn niskiej oceny Szpitala przez Zespół Akredytacyjny CMJ w 2017 r. z podaniem punktacji w poszczególnych obszarach oraz wypracowaniem w związku z tym wniosków?
8) czy Dyrektor Szpitala i kiedy uruchomił procedury umożliwiające ponowne ubieganie się Szpitala o akredytację? I drugie w tym punkcie pytanie: Czy
o swoich działaniach Dyrektor Szpitala informował na bieżąco Zarząd Powiatu albo Starostę Jasielskiego? Jeżeli nie to proszę o wyjaśnienie przyczyn takiego stanu oraz proszę o informacje jakie działania zamierza lub podjął Zarząd Powiatu w Jaśle albo Starosta Jasielski w tym zakresie. Jeżeli tak, to do odpowiedzi proszę dołączyć odpowiednie dokumenty potwierdzające ten fakt. Ponadto w ramach tego zapytania proszę o udzielenie odpowiedzi na kolejne, szczegółowe zapytania:
8a) jaki jest skład zespołu zajmującego się wdrożeniem akredytacji?
8b) na jakim etapie są prace wdrożeniowe standardów akredytacyjnych?
8c) kiedy Dyrektor Szpitala planuje złożyć do CMJ wniosek o udzielenie akredytacji?
Podpis radnego: Jan Urban.

Radny Jan Urban - Proszę Państwa, dlaczego ten temat poruszam? Albowiem wynikł
on podczas naszej dysputy na Komisji Społecznej, a posiadanie akredytacji to są wymierne pieniążki, których nasza placówka medyczna, której jesteśmy podmiotem tworzącym, nie otrzymuje. Stąd też pochylając się w trosce o dobro nas wszystkich, bo to są duże pieniądze i jak Państwo, którzy sobie zadali trud słuchania mnie, tam były wymienione kwoty, bo, czy 1%, czy 2% od bardzo dużych pieniędzy na jakie opiewa kontrakt, to są realne pieniążki. Pozwolę sobie skierować to na ręce Pana Starosty za pośrednictwem Pana Przewodniczącego, co niniejszym czynię.

Starosta Jasielski - Adam Pawluś - Zarząd oczywiście zapoznał się ze sprawą akredytacji Szpitala Specjalistycznego w Jaśle i udzielimy szczegółowej odpowiedzi na postawione przez Radnego pytania w formie pisemnej. Niemniej jednak jest wśród nas tutaj obecny Pan Dyrektor to bardzo proszę, jeżeli Pan Przewodniczący pozwoli, o krótkie wyjaśnienie całego procesu, jest on skomplikowany i wiemy, że szpital był w trakcie dużej poważnej inwestycji.

Dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Jaśle - Michał Burbelka - odniosę się pokrótce
do tego co Pan Radny Urban był łaskaw powiedzieć. Otóż rzeczywiście w 2008 roku, powstało Centrum Monitorowania Jakości w Krakowie jako organ Ministra Zdrowia, to centrum zajmuje się przyznawaniem tzw. akredytacji, czyli takiego stopnia dążenia szpitala do doskonałości tutaj zostały spełnione tzw. punkty. Szpital nie uzyskuje punktów Panie Radny, tylko uzyskuje procent zgodności ze standardami akredytacyjnymi, to jest zasadnicza różnica między tym co Pan mówił, a rzeczywistością. I tak jak się to stało w roku 2009 szpital wystąpił o możliwość akredytowania, otrzymał wtedy akredytację na poziomie 90%, to była tzw. akredytacja opisowa, ona wtedy raczkowała, wtedy po prostu brano pod uwagę opisową charakterystykę szpitala. Już w roku 2012 jak byłem Dyrektorem szpitala, to powtórnie on przeszedł akredytację, wtedy otrzymaliśmy 80% punktacji, czyli tak jakby ta ilość punktów się zmniejszyła. Natomiast co ciekawe, obszary, które były kontrolowane przez komisję akredytacyjną właściwie nie uległy zmianie, o ile nie uległy poprawie, mając już doświadczenie w tej materii. Także widać było, że inna waga, nacisk jest kładziony na poszczególne obszary, a tych standardów akredytacyjnych jest 15, a w każdym standardzie akredytacyjnym z reguły po dziesięć, dwanaście punktów, które należy realizować. W 2017 roku na wiosnę, bo to był bodajże kwiecień, powtórnie Komisja Akredytacyjna z Krakowa przyjechała do nas, żeby audytować szpital. Wtedy to szpital po tej komisji otrzymał 68% punktów akredytacyjnych, czyli zabrakło 7%, żeby tą akredytację otrzymać. Ważny jest ten termin to jest wiosna, kwiecień 2017 roku, wtedy jeszcze nie było w ogóle mowy o jakichkolwiek pieniądzach związanych z akredytacją, to był rodzaj prestiżu dla szpitala, świadczący o tym, że szpital dąży do tego, żeby realizować wszystkie standardy akredytacyjne, natomiast o pieniądzach nie było najmniejszej mowy. I było widać wyraźnie w ocenie tej akredytacyjnej, że wszystkie punkty, które były analogicznie realizowane jak do tej pory z ogromną starannością. Niestety, na przykład to podam taki z życia, jeżeli mieliśmy centralną sterylizatornię taką jaka była wtedy, na jaką nas było stać to w pierwszej akredytacji była oceniona bardzo dobrze, w drugiej już tylko na 3% czyli na trzy punkty jako dobrą, natomiast w trzeciej akredytacji oceniona była negatywnie na jeden punkt. Okazało się bowiem, że bez nowego bloku operacyjnego, nowej centralnej sterylizatorni nie ma co marzyć o tym, bo już sama dobrze prowadzona dokumentacja nie wystarczyła do tego, żeby dostać tą akredytację, brakło nie dużo 7%, ale zabrakło. Okazuje się, że niestety ważna się stała również infrastruktura. Co do pytania Pana Radnego Urbana dotyczącego poszczególnej ilości punktów za poszczególne standardy, to jest trudny temat do udzielenia odpowiedzi ponieważ, każdy standard ma różną wagę, to nie jest tak powiedziane, że jeden standard ma taką samą wagę jak inny, więc ta ilość punktów może być całkiem różna w różnych standardach, ponieważ są różne wagi, które są tajemnicą w ocenie audytorów, to nie jest jawne. I biorąc pod uwagę historie dopiero na jesień 2017 roku ukazało się rozporządzenie Ministra Zdrowia, które mówiło o tym, że jeżeli szpital zdobędzie pomiędzy 75%, a 79% zgodności z normami akredytacyjnymi otrzyma wtedy 1% dodatkowo z NFZ-tu wartości ryczałtu, nie kontraktu, tylko ryczałtu, a to jest znacząca różnica. Jeżeli między 89% - 1,5 % wartości ryczałtu i powyżej od 90% do 100% – 2% wartości ryczałtu. W Polsce obecnie na 1000 funkcjonujących szpitali z czego 600 jest w sieci, 211 ma akredytację, czyli powiedzmy sobie 20% szpitali ma akredytację z czego najwyższą punktację akredytacyjną dającą rzeczywiście 2% wartości ryczałtu, nie kontraktu ma 17 szpitali w Polsce, 1 szpital w Polsce ma 95 % zgodności, 3 szpitale mają 94%, pozostałe 12 szpitali ma po 91 %.
Także akredytacja to jest trudna sprawa, bardzo wymagająca obecnie, nawet mnogość dokumentacji, która była przy pierwszej akredytacji, na którą nawet pracownicy szpitala dosyć narzekali, że tyle się dokumentacji nowej pojawiło, już nie wystarczy i co do tego nie należy mieć złudzeń. Mamy blok operacyjny i centralną sterylizatornię uruchomiliśmy w styczniu tego roku, jest powołany Zespół do Spraw Jakości, jest Pełnomocnik Dyrektora do Spraw Jakości, ale temat jest bardzo trudny, to wymaga przygotowania praktycznie wszystkich pracowników i zrozumienia ze strony wszystkich pracowników szpitala. Do tej pory była ta akredytacja, dopóki nie szły za tym pieniądze, była troszkę w inny sposób przeprowadzana, teraz to jest czek na pieniądze, jest bardzo duże zaostrzenie kryteriów, ale my zbliżamy się do tego, żeby tą akredytację dostać ze względu na to, że mamy nowoczesny blok operacyjny i nową centralną sterylizatornię. Mamy oczywiście, stworzyłem ten Zespół do Spraw Jakości, my się spotykamy, uzgodniliśmy dokument, który jest takim, sposobem dojścia do akredytacji z wyznaczeniem pewnych ram czasowych. Co do jeszcze ilości szpitali akredytowanych to w województwie podkarpackim 1 szpital wojewódzki tylko szpital Nr 1 w Rzeszowie ma akredytację i 4 szpitale powiatowe na 22 szpitale ogółem w województwie podkarpackim. To wcale nie oznacza, że do tej akredytacji nie należy dążyć, ale żeby poszukiwać pieniędzy. Jak Pan Radny Urban słusznie zauważył, że szpital musi poszukiwać dodatkowych pieniędzy. Również w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 2017 roku z jesieni ukazał się taki zapis, który mówi, że jeżeli z kolei laboratorium szpitala i zakład mikrobiologii o ile szpital posiada taki zakład spełniają kryteria akredytacji Polskiego Towarzystwa zajmującego się badaniem laboratoryjnymi i mikrobiologicznymi, jeżeli uzyska akredytację tych stowarzyszeń to za każde z tych miejsc może dostać również po pół procent zwiększenia wartości ryczałtu i muszę się Państwu pochwalić, że w związku z tym, że mamy bardzo dobre laboratorium analityczne oraz na bardzo wysokim poziomie Zakład Mikrobiologii, po pół procent uzyskaliśmy zwiększenia ryczałtu, także to co ewentualnie moglibyśmy zyskać na akredytacji, zyskaliśmy na analityce i na mikrobiologii. Oczywiście mógłbym powiedzieć, że posiadanie akredytacji nie jest, żadnym obowiązkiem szpitala i tutaj nie mając akredytacji, nie tracimy pieniędzy co najwyżej ich nie zyskujemy, natomiast szpital zyskał rzeczone pieniądze, poprzez bardzo dobre oceny mikrobiologii i analityki. Oczywiście staramy się, żeby ten certyfikat CMJ- tu otrzymać i do tego szpital dąży, ale tak jak mówię standardy są ogromie wysokie i wymagające współpracy już w tym momencie całej załogi. Do tej pory to byli audytorzy, na każdym oddziale, był Pełnomocnik Dyrektora do Spraw Jakości, teraz musimy przemodelować w ogóle ten sposób dojścia do tego. Jest powołany Zespół do Spraw Jakości, Pełnomocnik Dyrektora do Spraw Jakości i musimy, staramy się angażować każdego, cały personel szpitala. Tym niemniej uważam, że jest zasadnym, żeby starać się o certyfikat CMJ- tu, choćby z tego względu, że przy wzrastających niestety roszczeniach ze strony pacjentów taki certyfikat zawsze pomaga w udowodnieniu, pokazaniu, że procedury są zachowane, dochowane i powtarzalne. Dodam tylko jeszcze, że posiadamy certyfikaty ISO, one podlegają corocznej recertyfikacji, badaniom kontrolnym i chociaż wszyscy mówią, że ISO ma dużo wspólnych cech z akredytacją to jak sami Państwom widzicie był problem z otrzymaniem akredytacji, natomiast ISO, co roku mamy badane, sprawdzane i certyfikaty są powtarzane, rozszerzane i ISO szpital posiada. Natomiast do akredytacji niestety zabrakło 7% straciliśmy, mamy to o co się staraliśmy pozytywną opinię dotyczącą laboratorium analitycznego, które się przełożyło na pieniądze, pozytywne opinie zakładu mikrobiologii, która się również przełożyła na pieniądze, mamy powtarzane co roku normy ISO, które szpital otrzymuje i tutaj nie ma problemu. Natomiast odkąd pojawiło się przełożenie finansowe, chociaż wtedy, kiedy była ta certyfikacja negatywna CMJ-tu to jeszcze wtedy nie było mówione o finansach w ogóle, nam wtedy zabrakło te 7% natomiast dopiero na jesień pół roku później ukazało się rozporządzenie, które przyznawało szpitalom maksymalnie do 2% wartości ryczałtu.

Radna Ewa Wawro - mam dwa zapytania, które dzisiaj składam na sesji. Pierwsze dotyczy podnoszenia kwalifikacji przez pracowników zatrudnionych w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle, to moje zapytanie jest jakby kontynuacją tego o co pytałam Pana Dyrektora na poprzedniej sesji w tym punkcie, gdzie dowiedzieliśmy się o dofinasowaniu dla Pana Dyrektora studiów w wysokości 50% i zadawałam właśnie wtedy pytania jak to jest z dofinasowaniem i możliwością skorzystania z takiego dofinasowania przez innych pracowników? Te odpowiedzi przyznam szczerze, że absolutnie mnie nie zadowalały, dlatego składam zapytanie z konkretnymi pytaniami.

Radna Ewa Wawro złożyła zapytania o treści:

ZAPYTANIE 1

Dotyczy: podnoszenia kwalifikacji przez pracowników zatrudnionych w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle

Podczas XVIII sesji Rady Powiatu w Jaśle dowiedziałam się, że Zarząd Powiatu
w Jaśle wyraził zgodę Dyrektorowi Szpitala na studia podyplomowe z 50% dofinansowaniem
w wysokości 2.000,00 zł. W trakcie dyskusji w tym punkcie Dyrektor Szpitala p. Michał Burbelka udzielał odpowiedzi na pytania radnych dotyczące podnoszenia kwalifikacji przez inne grupy zawodowe i wysokości dofinansowania.
Ponieważ temat nie został ostatecznie przez Dyrektora Szpitala wyjaśniony bardzo proszę o spowodowanie udzielenia odpowiedzi na następujące zapytania:
1. Czy i jakie zasady obowiązują w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle w zakresie podnoszenia kwalifikacji przez pracowników? W odpowiedzi proszę wskazać odpowiednie uregulowania w tym zakresie i dołączyć kserokopie odpowiednich wewnętrznych aktów prawnych regulujących zasady podnoszenia kwalifikacji, w tym pokrywania przez Szpital całości lub części wydatków z tym związanych.
2. Czy wysokość wydatków związanych z podnoszeniem kwalifikacji pracowników jest uwzględniana w rocznych planach rzeczowo-finansowych Szpitala? Jeżeli tak to proszę o wskazanie takich wydatków w planie Szpitala na 2018, 2019 rok oraz 2010 rok. Do odpowiedzi proszę dołączyć stosowne zarządzenie (decyzję) Dyrektora Szpitala ustalającego roczny plan finansowy Szpitala (§ 21 ust.2 Statutu Szpitala).
3. Czy i w jaki sposób Dyrektor Szpitala informuje pracowników o możliwości podnoszenia kwalifikacji i ubiegania się całościowe albo częściowe pokrycie wydatków z tym związanych w ramach rocznego planu finansowego Szpitala?
4. Ile osób w latach 2017 -2019 podniosło swoje kwalifikacje zawodowe i w jakiej wysokości Szpital poniósł wydatki z tym związane? Czy poniesione wydatki przez Szpital uwzględnione były w rocznym planie finansowym. W odpowiedzi proszę uwzględnić każdy rok kalendarzowy odrębnie podając:
a) grupę zawodową wg struktury organizacyjnej Szpitala,
b) tryb (forma) podnoszenia kwalifikacji (np. studia, szkolenia, kursy, konferencje itp.),
c) nazwa (tytuł, przedmiot) formy podnoszenia kwalifikacji,
d) całkowite wydatki związane z podniesieniem kwalifikacji,
e) wydatki obciążające działalność Szpitala,
f) uzasadnienie (opinia) skierowania pracownika do podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych,
g) efekt końcowy podniesienia kwalifikacji zawodowych (weryfikacja),
h) informacja, czy gdy Szpital udziela pomocy (rzeczowej, finansowej) przy podnoszeniu kwalifikacji przez pracowników żąda określonych zabezpieczeń lub świadczeń np. raport (publikacja), szkolenie wewnętrzne, zatrudnienie na czas określony, zwrot poniesionych wydatków itp.
5. Czy i ilu pracowników Szpitala w latach 2017 - 2019 zrezygnowało z podniesienia swoich kwalifikacje zawodowych z uwagi na odmowę ich sfinansowania lub przyznania dofinansowania?
Podpis radnej: Ewa Wawro.

Radna Ewa Wawro - drugie pytanie też związane z działalnością szpitala. Chciałam wrócić do sesji marcowej, która była poświęcona omówieniu sytuacji Szpitala Specjalistycznego
w Jaśle, wówczas w trakcie dyskusji zadawałam pytanie odnośnie kadry szpitala i tego, że z Jasielskiego Szpitala uciekają najlepsi lekarze, przytoczyłam przykład Pana Doktora Bogdana Naszkiewicza, który właśnie złożył rezygnację, w kontekście tego, że nie będziemy mieli tak wysoko cenionego lekarza operatora w Jasielskim szpitalu. Wówczas Pan Dyrektor zapewnił nas wszystkich, że Pan Doktor Naszkiewicz cały czas będzie prowadził u nas operacje, wykonywał zabiegi, a tym samym szpital nie straci tak cennego lekarza i w takim razie zadaję pytanie: Ile od kwietnia, bo w marcu była sesja, czyli liczmy od kwietnia.
Ile od kwietnia bieżącego roku Pan Doktor Naszkiewicz wykonał operacji zarówno jako główny operator oraz jako asysta?

ZAPYTANIE 2

Dotyczy: operacji wykonanych w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle przy udziale lekarza medycyny Bogdana Naszkiewicza

28 marca br. odbyła się X nadzwyczajna sesja Rady Powiatu w Jaśle poświęcona m.in. działalności Szpitala Specjalistycznego w Jaśle w kontekście zasobów, potrzeb i roszczeń pracowniczych, której byłam głównym inspiratorem zwołania. Podczas dyskusji dyskutowaliśmy o trudnej sytuacji kadrowej naszego Szpitala, o rotacji kadry, o odejściu z pracy lek. Bogdana Naszkiewicza. Nie mogłam się zgodzić wówczas wypowiedziami, że tylko kwestie finansowe zaważyły na wyborze nowego miejsca pracy przez doktora Naszkiewicza, a co za tym idzie rezygnacji z pracy w naszym szpitalu.

Dyrektor Szpitala p. Michał Burbelka, na tej sesji m.in. powiedział cyt.:
„ … Kiedyś, kiedy nie miał rzeczywiście dostępu do drugiej sali operacyjnej mówił, że jest kłopot, bo chciałby więcej operować, teraz ten kłopot zniknął, chce on po prostu zmienić formę zatrudnienia i jeżeli w Szpitalu Jasielskim absolutnie nie jest codziennie tylko raz, dwa
w tygodniu, to jemu nie będzie przeszkadzało być na umowie kontraktowej, czy od procedury również, tylko po prostu nie będzie zatrudniony. Nie mówię tego Pani Ewo, żeby stanowić jakąś kontrę, czy kontrolować Pani wypowiedzi. Ja mam na myśli pacjentów, bo w tych Pani wypowiedziach o ile tu wszyscy jak siedzimy, bo każdy z nas musi mieć grubą skórę, ale mnie chodzi tylko o pacjentów, bo takimi hasłami jednak według mnie nieodpowiedzialnymi wypowiedziami na temat rezygnacji z pracy dotyczącej bardzo dobrego fachowca. Kogo Pani starszy, nas? Przecież pacjentów, bo on ma porejestrowane mnóstwo pacjentów, wpisanych do zabiegów. Muszę tu uspokoić, nie was tylko pacjentów. Doktor Naszkiewicz będzie operował. Choćby nie wiem jak ktoś chciałby zaklinać rzeczywistość i wykorzystywać zmiany proceduralne. Drodzy pacjenci nie martwcie się, będzie doktor Naszkiewicz was operował, również inni doskonali fachowcy ortopedzi, chirurdzy, ginekolodzy, laryngolodzy będą was leczyć interniści, geriatrzy, diabetolodzy i wielu innych lekarzy. Nie dajmy się wzajemnie manipulować, choćby to nawet wynikało z ogromnej troski.”
Od tamtej sesji i tych wypowiedzianych słów już trochę czasu minęło. Z tego co mi wiadomo szpital stracił lekarza, który był ikoną jasielskiej ortopedii, a co za tym idzie cytowany wyżej dyrektor Burbelka na wyrost albo pod potrzeby tamtej sesji zapewniał, że wszystko jest pod kontrolą, że społeczność jasielska w dalszym ciągu będzie mogła korzystać w jasielskim szpitalu z wiedzy, talentu i doświadczenia doktora Naszkiewicza. Zarzucił mi wówczas nieodpowiedzialność, wprowadzanie opinii publicznej w błąd, wręcz jej straszenie.
Zwracam się do Pana Starosty, aby skorzystał ze swoich uprawnień i zobowiązał Dyrektora Szpitala Specjalistycznego p. Michała Burbelkę do udzielani odpowiedzi na następujące zapytanie:
1. Kiedy umowa o pracę z doktorem Naszkiewiczem została rozwiązana?
2. Ile operacji w jasielskim szpitalu wykonał doktor Bogdan Naszkiewicz od dnia rozwiązania umowy o pracę? W odpowiedzi proszę podać ich liczbę z podziałem na miesiące, z uwzględnieniem czy był wówczas głównym operatorem czy asystował podczas operacji.
Podpis radnej: Ewa Wawro.

Radny Janusz Przetacznik - chciałbym się odnieść do wypowiedzi Pana Dyrektora Szpitala Michała Burbelki dotyczącego akredytacji oraz samego zapytania, które złożył Pan Radny Jan Urban. Między innymi Pan Dyrektor był łaskaw użyć, że to nie są punkty, tylko procenty, czyli mówiąc brutalnie punkty procentowe. Natomiast chciałbym również sprostować Pana Dyrektora w tej kwestii, że Dyrektorem Pan był od 22 stycznia 2013 roku. Natomiast w roku 2012 pełnił Pan obowiązki. Potwierdził to m.in. Wojewoda i wykazała kontrola, nie było takiego stanowiska jak pełniący obowiązki Dyrektora. W związku z tym jeżeli Pan używa sformułowania Dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Jaśle to 22 stycznia 2013 roku, od tego momentu może Pan sobie przypisywać funkcję dyrektora szpitala jak również od 10 kwietnia 2019 roku, to jest pierwsza uwaga. Druga o wiele bardziej istotniejsza i ważna. Rozmawialiśmy o programie naprawczym, o ocenie działalności szpitala, proszę zwrócić uwagę, w dniu dzisiejszym dzięki wypowiedzi Pana Radnego Jana Urbana, dowiedzieliśmy się, że był czy jest temat akredytacyjny. W programie naprawczym ani słowa na ten temat, że będziemy podejmować działania zmierzające do zwiększenia ryczałtu. Przypomnijmy, że m.in. w programie naprawczym, który przyjmowaliśmy w roku 2018, a dotyczył roku 2017 podkreślałem wielokrotnie i Pan Dyrektor Szpitala Michał Burbelka w swoim autorskim programie naprawczym podkreślał skuteczność zmiany sposobu finasowania szpitala, przejścia na ryczałt. I co z tego ryczałtu wynikało? Właśnie nic. Teraz dowiadujemy się, że mogliśmy ubiegać się o dodatkowe środki finansowe. Przypomnijmy m.in., że program naprawczy za wygenerowanie straty za rok 2017 zamiast planowanej 234.000,00 zł straty, przyniósł ponad 2 300.000,00 zł., czyli bazowanie na tych danych było po pierwsze nieprawidłowe, po drugie szpital nie podjął i nie zamierzał podjąć działań zwiększających,
czy zmierzających do uzyskania dodatkowych środków z tytułu ryczałtu. Jeżeli popatrzymy na program naprawczy, który na ostatniej sesji przyjmowaliśmy i materiał, który łaskaw był uzupełnić Pan Dyrektor i który otrzymaliśmy po ostatnich posiedzeniach komisji. W dniu dzisiejszym niektórzy radni, którzy nie uczestniczyli w posiedzeniach komisji, dowiedzieli się o mikrobiologii i analityce w roku 2018, czyli o zwiększonych ewentualnie kwestiach ryczałtu. W programie naprawczym, to co powiedziałem podczas sesji w dyskusji, było to przysłowiowe „CTRL C”, czyli przepisanie tylko i wyłącznie programu za rok 2018 na rok 2019 z jednym urealnieniem, podaniem wreszcie prawdy, że celem szpitala jest osiągnięcie straty poniżej amortyzacji, o żadnych innych dodatkowych działaniach szpitala podnoszących kwalifikację, zmierzających do zwiększonych dochodów nie było. Chciałbym na to koniecznie zwrócić uwagę i mówimy o punktach procentowych.

Radny Jan Urban - kontynuując inny temat, dostałem dzisiaj z terenu gminy Nowy Żmigród zapytanie, Pan Starosta jakby odpowiadając Panu Radnemu Przetacznikowi, powiedział, że na piśmie odpowie, ale emocje wzbudza fakt ogłoszenia, które było z 19 listopada mówiące
o wycince 109 drzew na obszarze parku tam na dole w Żmigrodzie, więc to jest temat, który dosyć istotnie poruszył opinię publiczną Żmigrodczyzny, ponieważ 109 drzew to nie jest tak mało i nie są to małe krzaczki, tylko tam są niektóre drzewa, które mają bardzo dużą średnicę na wysokości, na tak zwanej „piersiówce”, więc to jest temat, który bardzo mocno interesuje społeczność Żmigrodu. 109 drzew w tym dęby, lipy, klony, jesiony dużych rozmiarów. Dostałem pocztą e-mailową to ogłoszenie z terenu Żmigrodu od ludzi, jest tego bardzo dużo, więc prosiłbym bardzo Panie Starosto o jak najszybsze udzielenie informacji w tej materii, ponieważ budzi to emocje. Tam są drzewa, które mają średnicę 214 centymetrów, 245 centymetrów, niektóre dęby są jeszcze większe, 301 cm, ale to jest klon zwyczajny, więc to budzi emocje i mieszkańcy zwrócili się do mnie z prośbą o interwencję w tej sprawie i o udzielenie jak najszybciej informacji bym prosił.

Starosta Jasielski Adam Pawluś - oczywiście szczegółowo odpowiemy na wszystkie pytania na piśmie. Wracając do tematu drzew w Nowym Żmigrodzie to tylko chcę wyjaśnić, że ten park jest pod nadzorem konserwatorskim i bez jego zgody nie wolno niczego wykonać. Mamy polecenie od konserwatora do wykonania prac właśnie zmierzających do wycinki tych wszystkich nasadzeń, które są niezgodne z założeniami projektowymi parku. Park nie był konserwowany, nie był prowadzony przez wiele lat, więc tam nasiało się, czy narosło wiele drzew, które nie są drzewami zgodnymi z tymi nasadzeniami. Oczywiście wszelakich informacji udzielimy na piśmie, również wszelkie dokumenty, które są od konserwatora możemy skopiować i przekazać.

Ad. 10. Sprawy różne.

Starosta Jasielski Adam Pawluś chciałem się podzielić dobrą informacją, mianowicie w dniu wczorajszym na zaproszenie Ministra Obrony Narodowej Pana Mariusza Błaszczaka byłem
w Warszawie, konkretnie w Zielonce w Ośrodku Wyszkolenia i Uzbrojenia Technicznego Wojska Polskiego, otrzymaliśmy promesę na 1 360.000,00 zł., jako dofinasowanie do naszego projektu, do naszego wniosku, czyli nasz wniosek w konkursie strzelnica w powiecie uzyskał pozytywną ocenę i uzyskaliśmy dofinasowanie, więc czeka nas projektowanie
i realizacja. Zaprosiłem Pana Ministra, bo na jesieni 2020 roku prawdopodobnie odbędzie się uroczyste oddanie do użytku tej strzelnicy i prawdopodobnie już w roku szkolnym 2020/2021 młodzież z naszych klas mundurowych będzie mogła korzystać z tej strzelnicy, będzie mogła wykonywać ćwiczenia. Przypomnę tylko, że tej młodzieży uczącej się w trzech naszych szkołach, dwie szkoły są prowadzone przez stowarzyszenie, ale my finansujemy te szkoły to jest blisko 300 osób. Są to klasy mundurowe wojskowe, policyjne, strażackie i te profile się troszeczkę różnią w poszczególnych szkołach, najszerszy profil to jest chyba w Kołaczycach i następnie w Trzcinicy tam istnieją związki strzeleckie i one organizują ćwiczenia, uczestniczą w paradach, również asystując w naszych obchodach świąt narodowych, chociażby ostatnio 11 listopada. Ten program ma na celu podnieść właśnie zdolności obronne i popularyzację posługiwania się bronią, zwłaszcza wśród młodzieży. Młodzież będzie stanowić kadrę w przyszłości tych formacji mundurowych, które służą, bezpieczeństwu i obronie naszej ojczyzny.
Również jak Państwo wiecie, trwają te prace związane z drogą 992 na odcinku „od ronda do ronda”, mam nadzieję, że uda nam się porozumieć z Komisją Rabiniczną, żeby te prace zostały szybko wznowione. Mamy bogaty materiał historyczny i wiele źródeł pozwalających przyjąć odpowiednie stanowisko, mam nadzieję. Tu wspieram samorząd województwa, zostałem o to poproszony, ale również jako przedstawiciel Skarbu Państwa w moim zarządzie jest Cmentarz Żydowski, który jest wpisany w naszym zasobie geodezyjnym jako Skarb Państwa.
Jeszcze jedna informacja, bardzo ważna dotycząca drogi 73, tak jak już wcześniej informowałem droga ta ma ustalony przebieg w tak zwanym „STEŚ – u”, czyli Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe, założeń. Wynikł spór pomiędzy Wodami Polskimi, a Generalną Dyrekcja w sprawie realizacji tzw. wałów cewkowych, ponieważ ta droga na odcinku gminy Brzostek będzie stanowić również nasyp wału przeciwpowodziowego i tu wynikł taki problem, że ten wał spowoduje spiętrzenie wody i poprzez mosty na trzech dopływach, ta woda będzie się przedostawać i zalewać tereny przy tych potokach, konkretnie potok Dębówka tj. od Błażkowej, potok Słony, potok Gogołówka, więc te trzy potoki. Wstępnie udało nam się doprowadzić do porozumienia, że dwa obwałowania cewkowe zostaną wykonane przez Burmistrza Gminy Brzostek, natomiast trzecie obwałowanie najdłuższe przy potoku Gogołówka prawdopodobnie zostanie wykonane przez Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie i ta droga ma szanse na realizację. Jest nowy program rozmawiałem w tej sprawie z dyrektorem oddziału rzeszowskiego i ta droga została zgłoszona do nowego programu Rządowego 100 obwodnic, więc tutaj było by 4 obwodnice plus została złożona również obwodnica północna, więc jest wielka szansa, że ta droga 73 łącznie z nowym przebiegiem drogi 28 może zostać zrealizowana. Zobaczymy jak to będzie wszystko przebiegało, ponieważ decyzja środowiskowa też nie będzie łatwa, bo Teren Doliny Rzeki Wisłoki jest obszarem chronionym i będzie wymagał dosyć skomplikowanych procedur.
I jeszcze ostatnia informacja, szpital przeprowadził przetarg na zakup dwóch aparatów RTG i jest w trakcie realizacji, również otrzymał, karetkę.
Nasze inwestycje związane z pozyskanymi środkami na realizację odcinków dróg z Funduszu Dróg Samorządowych dobiegają końca. Ulica Kraszewskiego, to już dość dawno została zrealizowana prawie w 100 % ze środków zewnętrznych, również niektóre odcinki dróg na gminie Jasło zostały zrealizowane w 100% ze środków zewnętrznych, na niektóre niestety wójtowie nam nie udzielili na razie wsparcia albo odpowiedzi, więc nie ma żadnych zagrożeń dla tych zadań, jak również dla tego, które prowadzi Powiatowy Zarząd Dróg w gminie Krempna. Tamto zadanie jest realizowane jako remont, natomiast te zadania z wyjątkiem Niepli są realizowane jako inwestycyjne zadania. Tak jak już wcześniej mówiłem przy realizacji tej drogi Szebnie-Chrząstówka pojawił się problem związany z naprawą przepustu i to były dodatkowe koszty, które nie zostały zakwalifikowane, bo wyszły już po całej procedurze naboru, więc nie ma zagrożeń dla realizacji wszystkich zadań i mam nadzieję, że wszystkie te zadania zostaną rozliczone do końca roku zgodnie z przyjętymi umowami.

Ad. 11. Zamknięcie obrad.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu zamknął obrady XIX Sesji Rady Powiatu w Jaśle o godzinie 14.05.

Imienne wyniki głosowań stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Protokolant: Marzena Trębacz

Przewodniczący Rady
Robert Snoch

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony. piątek, 10, styczeń 2020 10:15 Paweł Krajciewicz
Artykuł został zmieniony. piątek, 10, styczeń 2020 10:23 Paweł Krajciewicz
Artykuł został zmieniony. piątek, 10, styczeń 2020 10:26 Paweł Krajciewicz