Protokół XXIII/2020
z XXIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Jaśle
odbytej w dniu 6 marca 2020 roku o godz. 15.30

Ad. 1. Otwarcie Sesji.
Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch.
Powitał przybyłych na sesję Radnych Rady Powiatu w Jaśle, Zarząd Powiatu, Naczelników, Dyrektorów, Kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Jasielskiego.

Przewodniczący przedstawił wniosek o zwołanie Sesji Nadzwyczajnej.
Na podstawie § 13 ust. 2 Statutu Powiatu Jasielskiego, Zarząd Powiatu w Jaśle zwraca się
z prośbą o zwołanie Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Jaśle, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Wybór Komisji Wnioskowej.
4. Przyjęcie stanowiska Rady Powiatu w Jaśle w sprawie przygotowania i realizacji inwestycji „Port Solidarność – Centralny Port Komunikacyjny dla Rzeczpospolitej Polskiej”.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu pn. „TELLaSTORY – Storytelling, jako podstawa inspirującego nauczania i efektywnego uczenia się w szkołach podstawowych. Przygotowanie nauczycieli do nowych wyzwań w edukacji”.
6. Zamknięcie obrad.

UZASADNIENIE

Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu został złożony w związku z możliwością zgłoszenia do dnia 10 marca br. uwag oraz wniosków do projektu dokumentu pn. „Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego”, którego opracowanie oraz realizacja związanych z nim inwestycji infrastrukturalnych przyczyni się do rozwoju Powiatu Jasielskiego.

Zwołana Sesja Nadzwyczajna umożliwi również podjęcie przez Radę Powiatu uchwały intencyjnej w celu realizacji przez POEN w Jaśle projektu, na który termin złożenia wniosku upływa z dniem 25 marca 2020 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch - jednocześnie na ostatniej sesji na ręce Przewodniczącego wpłynął wniosek Klubu Radnych i na podstawie art. 15 ust. 11 ustawy
o samorządzie powiatowym, przewodniczący jest obowiązany wprowadzić do porządku obrad najbliższej sesji rady powiatu projekt uchwały, zgłoszony przez klub radnych, jeżeli wpłynął on do rady powiatu co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji rady. W trybie,
o którym mowa w zdaniu pierwszym, każdy klub radnych może zgłosić nie więcej niż jeden projekt uchwały na każdą kolejną sesję rady powiatu. Dlatego też wniosek dwóch Klubów Radnych Rady Powiatu Jasielskiego został dołączony i wprowadzony punkt dotyczący uchwały o określeniu szczegółowych wymogów raportu o stanie powiatu jasielskiego
co państwo otrzymali w zaproszeniu na dzisiejszą sesję.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Wybór Komisji Wnioskowej.
4. Przyjęcie stanowiska Rady Powiatu w Jaśle w sprawie przygotowania i realizacji inwestycji „Port Solidarność – Centralny Port Komunikacyjny dla Rzeczpospolitej Polskiej”.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu pn. „TELLaSTORY – Storytelling, jako podstawa inspirującego nauczania i efektywnego uczenia się w szkołach podstawowych. Przygotowanie nauczycieli do nowych wyzwań w edukacji”.
b) określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie powiatu.
6. Zamknięcie obrad.

Ad. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący poinformował, że zgodnie z listą obecności na sali jest 18 radnych
w związku z tym Rada może podejmować prawomocne uchwały.

Ad. 3. Wybór Komisji Wnioskowej.
Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Anna Nigborowicz zgłosiła do Komisji Wnioskowej
radnych: Bożena Macek-Lubaś, Jan Urban, Franciszek Miśkowicz.
Zgłoszeni Radni wyrazili zgodę na pracę w Komisji Wnioskowej.
Przewodniczący zarządził głosowanie nad wyborem członków Komisji Wnioskowej.
W głosowaniu brało udział 18 Radnych.
- za wyborem zaproponowanego składu Komisji Wnioskowej głosowało 18 Radnych.
Komisja Wnioskowa została uchwalona.

Ad. 4. Przyjęcie stanowiska Rady Powiatu w Jaśle w sprawie przygotowania i realizacji inwestycji „Port Solidarność – Centralny Port Komunikacyjny dla Rzeczpospolitej Polskiej”.(Druk nr 169).
Przewodniczący poprosił Pana Adama Pawlusia Starostę Jasielskiego o wprowadzenie.

Starosta Jasielski Adam Pawluś - trwają konsultacje ogłoszone właśnie w sprawie Przygotowania i realizacji inwestycji „Port Solidarność – Centralny Port Komunikacyjny dla Rzeczpospolitej Polskiej”, w ramach tych konsultacji powiat zgłosił wnioski a mianowicie
o rozszerzenie również spraw związanych z połączeniem drogi 73 od Pilzna w stronę autostrady, żeby również w tych planach ująć możliwość połączeń drogowych, nie tylko kolejowych, ponieważ w tych konsultacjach założono zmianę połączeń komunikacyjnych, drogowych tylko w obrębie miasta stołecznego Warszawy, jak również o wpisanie
w szprychy linii 106 i linii 166. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 września 2019 roku zmieniające Rozporządzenie w sprawie wykazu linii kolejowych o znaczeniu państwowym m.in. na wniosek Zarządu Powiatu w tym wykazie w załączniku mamy linie
o szczególnym znaczeniu dla powiatu jasielskiego, czyli linia 106 Rzeszów – Jasło i ona według tych projektów związanych z CPK ma być przebudowywana, skrócona i jej przebieg ma być wyprostowany i w ten sposób ten przejazd z Jasła do Rzeszowa znacznie by się skrócił. Jest również linia 122, która dotyczy w zasadzie Sanoka, Rzeszów- Sanok, czyli włączenie w rejonie Babicy, jest również linia 108 jako linia o znaczeniu państwowym na odcinku Jasło- Sanok, czyli na całym przebiegu od Stróż do Krościenka na granicy z Ukrainą, ale na odcinku właśnie Jasło – Sanok, natomiast dla nas niezwykle interesującą jest linia, która została wpisana pod pozycją 108, linia, której numer jest 166 Dębica- Jasło.
My zgłaszaliśmy jako Zarząd jeszcze w poprzedniej kadencji. Zarząd opracował koncepcję przebiegu tej linii kolejowej, linia ta około 40 kilometrów z założeniem prędkości 160 km dla pociągów osobowych i 120 km dla pociągów towarowych jedynie na odcinku miasta Jasła prędkość by wynosiła około 40 km. Według tej koncepcji przejazd z Jasła do Tarnowa na przykład trwałby 33 minuty. Przejazd do Krakowa 1 godzina 15 minut pociągu pospiesznego i do Rzeszowa 40 minut, więc to jest niezwykle istotna linia, inwestycja, a zwłaszcza dla rozwoju przemysłu w naszej części powiatu, ponieważ różnica terenu pomiędzy odcinkiem początkowym, a końcowym, czyli na linii Kraków - Przemyśl to jest około 20 metrów,
5 przepraw mostowych. W przypadku włączenia tej linii z kierunkiem na drugi most na Rzece Wisłoce bezpośrednio do rafinerii oczywiście w kierunku Krosna, zwłaszcza, że jest realizowana inwestycja przez Orlen Południe w Jedliczu, gdzie będą zwożone duże ilości materiałów, odpadów takich jak słoma, czy kukurydziane kolby i z tego będzie produkowane biopaliwo, więc groziło by to całkowitą blokadą dróg. Na dzień dzisiejszy mogę tylko powiedzieć, że trwają prace projektowe związane z modernizacją linii 108 od Jasła do Sanoka i jest założona elektryfikacja linii od Jasła do Krosna, więc to się zmieni w ciągu tej jeszcze perspektywy finansowej, czyli 2021 plus 2, czyli do 2023 roku inwestycja musi być zakończona i rozliczona, żeby skorzystać z dofinasowania ze środków europejskich, ale to jest w ramach RPO. Natomiast nas interesuje ten Centralny Port Komunikacyjny, na pewno wpłynie na poprawę skomunikowania wszystkich rejonów Polski, ale przede wszystkim jest to również szansa dla nas i również szansa dla Polskiej gospodarki. Jeżeli będą jakieś szczegółowe pytania to spróbuję na nie odpowiedzieć.

Radny Janusz Przetacznik - chciałbym wypowiedzieć się na ten temat, a przede wszystkim po raz kolejny zadać pytanie dlaczego w trybie nadzwyczajnym obradujemy. Czy jeżeli prawdą jest to co mówi Pan Starosta, tak istotne i ważne rzeczy, które będą rzutować na przyszłość
i rozwój naszego powiatu, będzie związany z tym stanowiskiem, czy z tymi planowanymi pozycjami, to warto by było to omówić w trybie zwyczajnym na normalnych sesjach to jest taka pierwsza zasadnicza uwaga. Druga uwaga jest następująca, że jeżeli mówimy o naszym wyrażaniu opinii to każdy z nas każdy z mieszkańców może aktywnie, poprzez stronę Centralnego Portu Komunikacyjnego, wejść na stronę, zapoznać się z materiałem i złożyć swoje uwagi. Ta konsultacja społeczna trwa od 10 lutego, przypomnę do 10 marca, czyli cały miesiąc był czas abyśmy mogli na ten temat rozmawiać, chociażby 20 lutego można było na ostatniej sesji ten temat poruszyć, że warto do tego tematu wrócić tak abyśmy mogli zająć wspólne bardzo wyważone i zrównoważone stanowiska, a nie dotyczące Centralnego Portu Komunikacyjnego. Port Komunikacyjny związany jest z tzw. specustawą, która została podjęta przez nasz parlament, przez Sejm Rzeczypospolitej 10 maja 2018 roku, 250 posłów głosowało za tą ustawą 190 było przeciw, czyli nie jest to jednogłośna decyzja, nie wszyscy uważają, że Centralny Port Komunikacyjny to jest panaceum na państwo w ruinie jakie zastaliśmy po roku 2015, chciałbym na to zwrócić uwagę. 10 maja 2018 roku, kiedy Sejm podejmował tą decyzję były różnego rodzaju lokalizacje, propozycje m.in. w 100 punktowej skali lokalizacji wybrano Baranów. Mamy modę od ubiegłej kadencji sejmu na centralizację. Wszystko centralizujemy zapominając o ty, że wzmacnialiśmy dotychczas, po wejściu Polski do Unii Europejskiej, regiony. Natomiast teraz jest moda na centralizm i wszystko centralizujemy. Będę miał tutaj pytanie w kategoriach rozwoju podkarpacia: Co z naszą Jasionką? Co z portami lotniczymi w Lublinie, Łodzi, Krakowie, Katowicach, które rozbudowaliśmy nie małymi środkami? Porty regionalne, lotniska w roku 2018 przewiozły ponad 55 % pasażerów, nasze Okęcie 17 800.000. To są liczby, które mówią jednoznacznie, że warto byłoby się zastanowić, czy stać nas na poprawę infrastruktury lotniczej i budowanie mega portu, mega lotniska przewozowego, transferowego dla innych przewoźników. Czy stać nas jako Polskę na wydatek między 35, a 40 miliardów złotych, aby być lotniskiem transferowym? I teraz proszę państwa jeszcze wróćmy do tej ustawy i dat. Przypomnijmy,
że w kwietniu 2018, jeszcze przed głosowaniem w sejmie, odbywa się referendum w gminie Baranów, którą to gminę dotknięto dobrodziejstwem wstępnej lokalizacji. Na 100 możliwych punktów lokalizacyjnych gmina otrzymała 46, ale i tak więcej niż Tarczyn, czy Grójec,
ale do czego zmierzamy? Mieszkańcy wypowiedzieli się w referendum negatywnie i co?
Nic. Większość, 250 głosów zadecydowało, że specustawą, bez względu na to jakie są odczucia społeczne realizujemy tą inwestycję. Miałem okazję zapoznać się z tym strategicznym studium lokalizacyjnym inwestycji CPK jak również z ciekawości zajrzałem, przede wszystkim do naszych regionalnych, czyli województwa podkarpackiego i obszaru numer 6 linii kolejowej. Mam nadzieję, że państwo radni zapoznaliście się z tym materiałem, bo jedna nowa linia to jest tylko i wyłącznie Rzeszów - Sanok realizowana w perspektywie po 2030 roku, w pozostałym przypadku przypomnijmy to co Pan Starosta powiedział są modernizowane istniejące linie 106 i 108. Przypomnijmy, że m.in. Konwent Wójtów Powiatu Jasielskiego był przeciwny budowie łącznika Jedlicze – Szebnie, przypomnijmy, że to stanowisko było w kategoriach wykluczenia komunikacyjnego miasta Jasła. Przypomnijmy, że mieliśmy Jasło jako potężny port przeładunkowy kolejowy Jasło - Towarowa. Rozmawialiśmy na równi z portem Przemyśl-Medyka, teraz co? Nie ma Jasła Towarowej,
są Stróże i teraz my rozmawiamy o skończeniu z wykluczeniem komunikacyjnym? W 2030 roku będzie nowa linia kolejowa Sanok przez Brzozów, czyli Franciszek Józef doczekał się realizacji linii kolejowej przez Brzozów, do Rzeszowa. Mówimy o wykluczeniu komunikacyjnym, w jakim kontekście ma się Centralny Port Komunikacyjnym do tego,
że małe regionalne lotniska, które nie małymi środkami publicznymi zostały wzmocnione, będą ulegać likwidacji i stopniowej marginalizacji. Proszę zwrócić uwagę na konsekwencje, tylko się o tym nie pisze, w tym strategicznym studium lokalizacyjnym inwestycji. Dobrze,
że przy okazji, inne regionalne lotniska zamówiły ekspertyzy i warto również i tam sięgnąć, to nie jest tak jak mówimy. Teraz popatrzmy na tą linię, o której Pan Starosta wspominał,
że 17 września u.br. została ujęta jako linia 166 planowana pod pozycją 108 Dębica – Jasło
i wiążemy to ze stanowiskiem w sprawie Centralnego Portu Komunikacyjnego.
W założeniach i w studium słowa na ten temat nie ma. Również słowa na ten temat nie ma czytając ten dokument, konkretnie od strony 150 do strony 155, mamy wybrane efekty budowy nowych linii, mówimy o ciągu numer 6 Centralnego Portu Komunikacyjnego Rzeszów – Sanok. Mamy rozrysowane linie, opisy, mamy zdjęcia, wszystko, nie ma mowy proszę państwa o budowie nowej linii, jest przebudowa, modernizacja. Teraz proszę państwa popatrzmy co jest związane z Centralnym Portem Komunikacyjnym? Jest z nim związana tylko linia Rzeszów - Sanok, pozostała modernizacja linii kolejowych ma się odbywać
w ramach środków finansowych PKP. Niedawno Pan Prezydent Andrzej Duda podpisał tzw. ustawę „kolej plus”. Jeżeli popatrzymy na tę ustawę, to kolejnych 20 miejscowości jest wyłączonych z wykluczenia komunikacyjnego. Nie doczytałem się tam i nie znalazłem miasta Jasła. 6,5 miliarda zł dodatkowych środków jest przeznaczone dla PKP, jako inwestora tych działań. Jeżeli mamy przyjmować stanowisko łączące nas z CPK prosiłbym abyśmy rozmawiali o tym właśnie dokumencie, a nie o hipotetycznym rozporządzeniu Rady Ministrów, które tak naprawdę uaktualnia potencjalne linie, które były już wbudowane
w strategię rozwoju Polski, kiedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej, warto o tym pamiętać. Teraz wróćmy do pozostałych elementów związanych ze stanowiskiem. Przygotowałem się na dzisiejsze posiedzenie i szkoda, że odbywamy to w trakcie posiedzenia Rady, a nie np. na Komisji Rozwoju, gdzie moglibyśmy na ten temat znacznie szerzej porozmawiać, pokazywać materiały, ekspertyzy. Przypomnijmy, że w pierwszym roku, jeżeli ktoś się zapoznał z tym dokumentem, maksymalnie możemy obsłużyć 45 mln pasażerów. Lotnisko Okęcie po rozbudowie docelowo może obsłużyć 40 mln, a przy połączeniu z Modlinem 45 mln i to przy nakładach dwa miliardy. Tylko dwa miliardy i utrzymujemy wszystkie regionalne lotniska, możemy dalej budować kolej, autostrady. Należy na to popatrzyć z punktu widzenia, czy stać Polskę na tym etapie rozwoju, aby budować mega lotnisko dla innego przewoźnika.
Jeżeli popatrzymy na analizy, kto przewozi najwięcej, które lotnisko? Proszę bardzo, również w tym centrum strategicznym, w różnych opracowaniach różnych ekspertów, jedno lotnisko na świecie przyjmuje sto milionów pasażerów, pozostałe w Europie od 60 do 85 milionów. Natomiast kto jest największym przewoźnikiem? Chyba nie mówimy, że tutaj jest Polska Linia Lotnicza LOT. My będziemy szukać innego przewoźnika. Czyta się o przewoźniku chińskim, który mógłby być naszym strategicznym partnerem, czy z punktu widzenia gospodarki Polski to wytrzymamy? Czy nas stać aby budować Centralny Port Komunikacyjny jak port transferowy, przerzutowy dla innych, kosztem ubożenia naszych lokalnych lotnisk, naszych lokalnych połączeń. Proszę zwrócić uwagę, coraz więcej podróżujemy, wzrasta liczba przewozów regionalnych. Tak jak powiedziałem, szukamy naszego najbliższego wylotu z lotniska z Jasionki, Krakowa, Katowic. Co zrobi nam Centralny Port Komunikacyjny? Te lotniska, gdzie środki samorządu województwa podkarpackiego, łódzkiego, małopolskiego, czy katowickiego poszły duże aby budować infrastrukturę, abyśmy tam budowali przemysł, co z nimi, co będziemy mieć? Jeżeli popatrzymy na projekty techniczne powiatu jasielskiego, krośnieńskiego proszę zwrócić uwagę, jak w tym kontekście wygląda lotnisko w Krośnie i możliwość jego budowy i rozwoju? Gdzie my jesteśmy,
na którym etapie? Czy nie ważniejsza z naszego punktu widzenia jest dyskusja o drodze, tak jak Pan Starosta powiedział 73, ale tak naprawdę o obwodnicy wschodniej, o której zapomnieliśmy, licząc, że będziemy realizować zachodnią. Widać w tej chwili w jaki sposób miasto Jasło, będzie ogrywane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad,
że na kierunku Jasło-Krosno ruch nadal idzie ulicą Lwowską, droga krajowa 73 kończy się na „Rondzie Solidarności”, a przypomnijmy zgodnie z naszymi przepisami, droga krajowa 73 powinno się kończyć na światłach na ulicy Lwowskiej, a nie na „Rondzie Solidarności”. Proszę zwrócić uwagę na oznakowanie na „Rondzie Solidarności”, droga 73 znikła, mamy drogę 28 i nie ma kierunku krośnieńskiego, ten ruch nadal idzie przez miasto Jasło. Chciałbym abyśmy rozmawiali o rozwoju powiatu, ale nie na sesjach nadzwyczajnych. Chciałbym abyśmy przyjmowali stanowiska, rozmawiali o strategii rozwoju powiatu jasielskiego, ale nie pod szyldem, że popieramy Rząd. Prosiłbym abyśmy nie wpinali polityki w elementy regionalnego rozwoju, chciałbym abyśmy o tym rozmawiali w sposób zrównoważony, znając argumenty „za” i „przeciw”. Nie wszystko jest tylko czarno-białe, są również inne kolory, są szarości, ale prosiłbym, abyśmy nie mieszali polityki do takich spraw. Był na czas od 10 lutego do 10 marca, mógłbym państwu przedstawić materiały, bo opisałem się po analizie tych dokumentów, jak również o opinii, czy ekspertów w zakresie lotnictwa
i rozwoju infrastruktury kolejowej i komunikacyjnej, ale na to nie wystarcza czasu, mamy wypowiedź do 10 minut.

Radny Jan Urban - wiele już stanowisk, wiele petycji podejmowała Rada Powiatu
w przeciągu swoich ostatnich 20 lat istnienia, ale czegoś takiego jeszcze sobie nie przypominam, żebyśmy podejmowali w takim wydaniu, gdzie Rada Powiatu wyraża poparcie dla działań Rządu. Nie czas i miejsce na takie działania jeżeli my jesteśmy samorządem lokalnym, powiatowym, my winniśmy wpleść w takie stanowiska rzeczy, które są istotne dla społeczności lokalnej. Już nie będę się tutaj pastwił nad procedowaniem w tej materii albowiem: Dlaczego? Zadaję pytanie: Dlaczego wiedząc, że są konsultacje od 10 lutego robimy w trybie nadzwyczajnym dwa dni przed zamknięciem terminu? Przecież to jest temat bardzo istotny związany, jeżeli chodzi o infrastrukturę komunikacyjną, który po aktywizacji zawodowej jest drugim tematem, o którym ludzie z nami rozmawiają. Panie Starosto przecież wiedzieliście od kiedy jest i można było ten temat również zgłębić na komisjach. Nie wiem co się stało? Nie mnie w tym wypadku się zgłębiać to, ale jest taki szybki strzał, ponieważ wiemy, że dzisiaj, czy wczoraj procedowały samorządy wielu gmin z terenu powiatu jasielskiego, a można to było zrobić i obgadać, bo to są tematy istotne i przeanalizować wiele kwestii. Dla mnie to stanowisko jest nie do przyjęcia. Dlaczego? Ponieważ nie mówimy
o istotnych kwestiach związanych patrząc z punktu widzenia szerokiej infrastruktury komunikacyjnej również w połączeniu z Centralnym Portem Komunikacyjnym jakie
są kwestie drogowe, czyli tu droga 73 tu zjazd na autostradę. Chylę czoła przed mądrością Rady Miejskiej Jasła, która w swoim stanowisku, bo widzę, że szimel chyba odgórnie przyszedł, ale która w swoim stanowisku wyraźnie odniosła się do kwestii związanych
z siecią dróg i autostrad i pokazała wyraźnie te elementy, które nas tutaj dotyczą, czyli zjazd
z autostrady na wysokości Pilzna i to o czym kolega radny mówił o fragmencie drogi obwodowej w naszym wydaniu nazywanej obwodnicą Północną, to co powinno odciążyć ruch komunikacyjny i spowodować płynne połączenie z Krosnem, z Sanokiem,
z Bieszczadami. Mamy 5 akapitów z tego jest jeden przypomnienie jaką ustawę chodzi, później jest mowa trawa i praktycznie fragment, który dotyczy tych rzeczonych linii kolejowej 106 i jakby o linii 166, która w rozporządzeniu co prawda jest, ale w załączniku
i w opracowaniu dotyczącym CPK nie widnieje, nie jest umieszczona. Proszę Państwa myślę, że jakbyśmy mieli chociaż troszkę czasu, to można by, jak wszyscy tu siedzimy, i nie ważne
z której strony, mówić jednym głosem o zjeździe z autostrady. Wszyscy mówimy o tym,
że ten ruch na drodze 73 winien mieć systemowe rozwiązanie. Da Bóg, że w perspektywie 10 lat będzie tzw. droga zachodnia, która będzie szła wzdłuż Doliny Wisłoki, ale cały czas jest temat nierozwiązany, czyli obwodnicy Północnej Jasła. Jeżeli popieramy stanowisko
w działaniach związanych z infrastrukturą komunikacyjną Centralnego Portu Komunikacyjnego to te dwa elementy winny również wybrzmieć w tych stanowiskach. Powinniśmy się odnieść do zjazdu z A4 i powinniśmy się odnieść do kompleksowych rozwiązań komunikacyjnych dotyczących drogi 73. Rada Miasta Jasła wczoraj podejmowała uchwałę, gdzie znalazł się ten zapis, który mówi wyraźnie o tych problemach i apeluje
o ujęcie. W naszych nie ma. Nie będę składał wniosku, ponieważ wiem, że ten wniosek też przepadnie, bo znam zdyscyplinowanie kolegów radnych, ale grzechem zaniedbania jest to, że my w tym stanowisku nie odnosimy się zupełnie do zjazdu z A4 i do 73-ki. Jeszcze jedna rzecz proszę państwa. Wiem, że miłościwie panujący nam Franciszek Józef jest dumny,
że plany jego i projekty są realizowane po ponad 100 latach. Zwróćcie Państwo uwagę,
że ta linia, która będzie szła do Sanoka, to już przestaniemy proszę Państwa być, tak jak
w przewodnikach, czy w informatorach o Jaśle, znaczącym węzłem komunikacyjnym. Rozwiązania komunikacyjne, za którymi będziemy podnosić łapki, które się pojawią
w ramach CPK., będzie nas jakby oddalać od tych istotnych elementów jakim jest węzeł komunikacyjny, bo zwróćcie uwagę, że ruch na Sanok przechodził przez Jasło i tym podobne rzeczy. Nie ma ulubionej linii kolejowej Pana Starosty z Jasła do Dębicy wpisanej, wierzę,
że koleżanki i koledzy wgłębiliście się w materiał, ale oprócz rozporządzenia to tylko tam jest zasygnalizowane Jasło - Dębica, ale już w załącznikach czegoś takiego nie ma, czyli w tych, takich planach bardziej skonkretyzowanych oprócz mowy trawy w rozporządzeniu to trasy Jasło-Dębica nie ma. Brak mi jest w tym stanowisku ważnego sygnału o A4 i zjeździe
na Pilzno i remontu drogi 73.

Starosta Jasielski Adam Pawluś - krótko ad vocem, słusznie radny zaznaczył, że są konsultacje i nikt nikomu nie broni złożyć w ramach tych konsultacji wniosków. Na początku mówiłem, że Zarząd Powiatu taki wniosek złożył, który dotyczy również zjazdu z autostrady
i połączenia z Pilznem, jak również w sprawie linii kolejowej, ale dla wzmocnienia również Zarząd skierował i przygotował stanowisko na dzisiejszą Radę. Oczywiście można nam zarzucać, że jest tryb nadzwyczajny, ale właśnie postanowiliśmy wzmocnić to nasze stanowisko Zarządu właśnie odpowiednią uchwałą Rady. Wydaje mi się, że nie ma, żadnego zagrożenia dla portów regionalnych, bo porty regionalne mają inną funkcję i one dzisiaj funkcjonują. Centralny Hub jest w tej chwili w Warszawie na lotnisku Okęcie, a w jeszcze większym stopniu stanowi taki Centralny Hub dla nas Monachium i Frankfurt. To ja przez lata latałem i wiem, że specjalnie były ustawiane połączenia lotnicze LOT-u tak, żeby
z Warszawy do Rzeszowa po przylocie z Nowego Yorku, czy z Chicago czekać 5 lub 6 godzin. Natomiast nie było, żadnego problemu, żeby się przesiąść z Monachium w ciągu 0,5 godziny. Nie było, to się zmieniło dopiero nie dawno, gdy powstał „Rząd Dobrej Zmiany”,
a wcześniej tak to wyglądało. Ja tego wielokrotnie doświadczyłem i byłem zdziwiony.
Po co mam jechać do Warszawy i czekać tam 6 godzin, żeby się dostać do Krakowa, albo prosić o samochód, żeby ktoś przyjechał po mnie do Warszawy? Tak właśnie działaliście, tak właśnie działaliście, taka była procedura na to, żeby zniszczyć Polskie Lotnictwo, Polską Firmę Przewozową. To było celowe działanie, bo inaczej się nie da tego wytłumaczyć.
Jeżeli Niemcy potrafili zrobić, że w ciągu 30, czy 50 minut można się było przesiąść na samolot do Nowego Yorku, czy do Chicago, czy w drodze powrotnej, kiedyś samolot się spóźnił, a wracaliśmy z całą rodziną i nie było, żadnego problemu, żeby godzinę samolot
w Monachium czekał na nas i przywiózł nas w odpowiednim czasie do Krakowa. To są fakty i ja o tych faktach mogę wiele, wiele powiedzieć. Są też bezpośrednie połączenia pod potrzeby określonych turystów z Rzeszowa do Newarku, są też połączenia z Krakowa do Chicago i będą też z Krakowa do Nowego Yorku, więc tu jeżeli chodzi o zagrożenia to nie ma, natomiast niewątpliwie ilość pasażerów wzrośnie gwałtowanie i jeżeli chcemy zaistnieć w tej części Europy środkowo-wschodniej to jeżeli my tego nie zrobimy to Ukraińcy nas wyprzedzą. Nie dawno byłem na Ukrainie i tam lotnisko, które powstało we Lwowie w tej chwili już przewozi, ponad blisko półtora miliona pasażerów, więc wyprzedziło Jasionkę. Jeżeli my nie będziemy mieli przygotowanych sprawnych połączeń, to rzeczywiście może tak się stać, że zejdziemy na peryferia. Czy to jest poparcie Rządu? Na pewno jest to program rządowy, ale jest to program również przyjęty przez polski parlament i uważam, że jest korzystny również dla nas, dlatego zajmujemy to stanowisko, żeby nas tam uwzględnili, jeżeli my nie będziemy się dopominać to nikt nas nie zauważy, dzisiaj linia 166 jest w dokumentach państwowych, ale jak przyleciałem ze Stanów 3 lata temu, to nikt na ten temat nawet nie mówił i nie myślał, był tylko protest, żeby zablokować Krosno. To ja powiedziałem po co mamy blokować Krosno? Lepiej zróbmy połączenie do Dębicy wtedy Krosno będzie prosić, żeby przejechać przez Jasło, więc takie myślenie trzeba przyjąć, nie żeby wszystkim po prostu zabraniać tylko, żeby po prostu iść do przodu i szukać lepszych rozwiązań. Na pewno będziemy walczyć skutecznie jeżeli chodzi o obwodnicę wschodnią miasta Jasła, ona jest na liście rezerwowej jeżeli ten program zostanie przyjęty. Jeżeli się uda szybko zrealizować inne odcinki to myślę, że ta inwestycja również zostanie zrealizowana. Ona jest niezwykle ważna dla miasta Jasła i mam nadzieję, że zostanie zrealizowana, ale ze względów takich społecznych została wypchana w las, głęboko w las i ze względu na te protesty jest droższa
o ponad chyba 30 % od tej obwodnicy zachodniej. Dlaczego? Chociaż tu mamy przeprawę mostową łączącą Krajowice z miejscowością Kaczorowy, ale tam są potrzebne potężne wykopy, estakady, bo tak ta obwodnica, ze względów społecznych, ze względu na protesty, została zepchana i jest w kosztorysach około 200 mln, a ta kosztuje 130 mln według STEŚ, który jest opracowany, ale jest ten STEŚ, na pewno jest to dokument, który pozwoli przygotować w szybkim czasie postępowanie w trybie projektu i wybuduj, kwestia zabezpieczenia tylko środków, więc jeżeli chcemy, żeby nasz głos był słyszalny, może był błąd Zarządu, że wcześniej nie podjęliśmy takiej inicjatywy, żeby dyskutować o tym na sesji, ale dyskutowaliśmy na Zarządzie od miesiąca dokładnie zaraz jak się pojawiła informacja powołaliśmy zespół i ten zespół przygotował te m.in. projekty. Dlatego bardzo proszę
o zabranie głosu w tej sprawie i ma nadzieje, że nasz głos będzie tam zauważony przy tej inwestycji.

Radny Janusz Przetacznik - chciałbym powiedzieć o jednej rzeczy. W tej chwili mówimy
o Centralnym Porcie Komunikacyjnym i tak jak Pan Starosta zauważył, kwestie komunikacyjne w tymże dokumencie, które ujmują globalnie całość kosztów, nie tylko organizacyjnych, ale również i społecznych dotyczą tylko najbliższego regionu warszawskiego. Natomiast jeżeli chodzi o kolej, są wyraźnie określone. Tak jak podałem, na których stronach i mało tego, w regionalnych konsultacjach strategicznych województwa podkarpackiego, linie poszczególne są omówione i tam również można te nasze głosy, czy stanowiska przekazać. Chciałbym zwrócić uwagę, że w tym dokumencie, o którym w tej chwili mówimy, w strategicznym studium lokalizacyjnym, nie ma analizy dotyczącej portów regionalnych, jest natomiast i odnosimy się do portu lotniczego w Radomiu, który został przyjęty, najpierw przypomnijmy sobie był to jeden wielki niewypał, a teraz na czas budowy, czy oddawania Baranowa ma być lotniskiem zapasowym. Mamy Okęcie z możliwością rozbudowy do 40 mln, 45 plus Modlin i te dwa lotniska mogłyby nam ten temat załatwić. Powtarzam, nie znalazłem dokumentów analizy ekonomicznej, gospodarczej, które by potwierdzały zasadność CPK. Jak już powiedziałem, te dane są następujące, tak jak Pan Starosta był łaskaw zauważyć, kto ma największy port, największy przewoźnik? Powiedziałem Hartsfield-Jackson w Atlancie 100 milionów, Pekin 95 milionów, Dubaj 83.
A jak to wygląda to w Europie? Heathrow Londyn 75, Paryż, Amsterdam, Frankfurt ponad 60 mln pasażerów. Teraz popatrzmy na rzecz następującą Centralny Port Komunikacyjny, który mamy uruchomić w 2027 roku. Tak jak Pan Starosta zauważył, również inni nie śpią.
Jeżeli widzą w tym biznes to rozwijają swoje porty lotnicze i starają się o nowe połączenia.
Z punktu widzenia Centralnego Portu Komunikacyjnego, czy my mamy być tylko miejscem tylko i wyłącznie tranzytowym, przewozowym i mamy komuś fundować Hub,
czyli większemu przewoźnikowi? Teraz popatrzmy kto, i to myślę, że Pan Starosta zapoznał się z tymi analizami, kto jest największym przewoźnikiem i ile przewozi pasażerów, bo nie tylko korzysta z Huby, czyli z lotniska transferowego tylko również z lotnisk docelowych, to nie wyglądamy w tym wypadku bardzo okazale i uśmiechamy się między innymi do Chińczyków, bądź szukamy strategicznego operatora i doradcę w Japonii. Proszę zwrócić uwagę, to są potentaci, którzy również nie śpią i też nie zasypują gruszek w popiele, też starają się pozyskać potencjalnego klienta w postaci Huby, czyli lotniska transferowego, przewozowego. Zadaję po raz kolejny pytanie, czy na tym etapie stać nas na wydawanie tak dużych środków finansowych, aby komuś innemu w postaci o operatora, czy przewoźnika robić dobrze, bo sama płyta lotniska nic nie zrobi, nie samo lotnisko, czy możliwości związane z transferem towarów i ludzi. To wszystkie instytucje, czy obiekty towarzyszące, ale przede wszystkim operator lotniczy. Jeżeli nie będziemy mieć operatorów, nie będziemy mieć linii to trudno mówić o sensownym Centralny Porcie Komunikacyjnym, który obsłuży nam 100 mln pasażerów. Akurat miałem okazje bywać na tych lotniskach, tak samo jak i Pan Starosta, na tych największych i wiem jak się to odbywa i mniej więcej mam skalę porównawczą. Jeżeli patrzymy i będziemy traktować, że mamy być Hub-ą i tylko czekać na przejazdy, to tak naprawdę popatrzmy skąd Polacy podróżują w większości? Z lokalnych lotnisk regionalnych i wzrost jaki nastąpił w Krakowie, Katowicach, czy Jasionce Panie Starosto to nie jest 8,9 % w skali Europy, czy świata 3,5%, nasze regionalne to jest od 20-35 % wzrost pasażerów, czyli widać, że lokalny mieszkaniec wybiera lokalne lotnisko, bo ma blisko, bo ma infrastrukturę, tam funkcjonujemy i nie zgodzę się z Panem Starostą, że jeżeli powstanie Centralny Port Komunikacyjny to naszym regionalnym portom się nic nie stanie. Właśnie się stanie, jeżelibyśmy sprowadzili różnych operatorów i tak jak Pan mówi mielibyśmy połączenia bezpośrednie, to proszę mi wierzyć, że Rzeszów nie będzie już atrakcyjnym lotniskiem. Chciałbym zwrócić uwagę, że jeżeli podejmujemy tego typu stanowiska, tego typu dyskusję, warto by było porozmawiać, zobaczyć jak to wygląda.
W studium strategicznym naprawdę proszę państwa nie ma analizy ekonomicznej. Trudno mi w tej chwili dyskutować, na ile te elementy będą dla nas istotne i ważne. Jeżeli popatrzymy teraz na rozbudowę linii kolejowej tak jak powiedziałem to z CKP-em jest związana linia Rzeszów-Sanok ale realizowana po 2030 roku, a więc kiedy już Centralny Port Komunikacyjny powinien osiągnąć 60 % zdolność, dopiero wtedy będzie budowana nowa linia. Natomiast modernizowana ma być linia Rzeszów – Jasło ze środków PKP, których w tej chwili nie ma i teraz jest pytanie, kiedy to będzie i w jaki sposób będzie realizowane?
Pan Starosta wspomniał, że ma to być realizowane do 2023 roku. W tym programie, czy ustawie o modernizacji kolei Jasła i Podkarpacia tam nie ma, oprócz tego odcinka, o którym mówimy przeznaczonego do modernizacji. Chciałbym abyśmy mogli i tutaj się zgadzam
z moimi przedmówcami i również z wypowiedzią Pana Starosty i obiema rękami deklaruję swoją pomoc przy wypracowaniu stanowiska dotyczącego rozwiązania problemów komunikacyjnych dla miasta Jasła i Powiatu Jasielskiego m.in. zachęcałem abyśmy w ramach tzw. zrównoważonego transportu lokalnego na ten temat porozmawiali, ale niestety na wniosku się skończyło i jesteśmy w miejscu tu i teraz.

Radny Jan Urban - bardzo króciutko, ponieważ wszyscy Państwo się spieszymy krótka rzecz Pan Starosta powiedział, że jest stanowisko Zarządu, które ujmuje kwestie związana ze zjazdem z autostrady i rozwiązaniem drugiej odnogi tej drogi 73. Po pierwsze, wierzę Zarządowi, przepraszam chciałbym wierzyć, ale od czasu jak Zarząd dyskutuje z sądami to trudno mi w to wierzyć. Nie ma odwołania się w tym stanowisku, że Rada popiera stanowisko wyrażone przez Zarząd dotyczące rozwiązań komunikacyjnych to jest raz i dwa - Żałuję, bardzo żałuje, bo ja nie będę lewitował na temat lotnisk, bo jesteśmy tu i teraz w mieście Jaśle i Powiecie Jasielskim i nie ma w naszym stanowisku, wzorem stanowiska Rady Miejskiej Jasła, odniesienia się do tych dwóch istotnych elementów związanych z ruchem kołowym, czyli to co oni zawarli w swoim projekcie dotyczącym zjazdów z autostrady i właśnie rzeczonej drogi 73. Boleję nad faktem, że Państwo tego nie chcecie umieścić, to jest problem dla miasta Jasła, to jest problem dla środowiska Powiatu Jasielskiego, ale to jest wersja max,
a wersja minimum. Skoro Pan Starosta mówił, że Zarząd przyjął takie stanowisko, to czemu nie wpisaliście w tym stanowisku, że Rada Powiatu w całej rozciągłości, czy jak to sobie sformułujecie popiera stanowisko Zarządu Powiatu z dnia tego i tego wyrażone pismem, czy wyrażone uchwałą? Proszę Państwa szanujmy się nawzajem. To po co Pan Starosta wnioskował do Przewodniczącego, żeby zwoływać sesję i przyjmować takie stanowisko jeżeli my jako organ uchwałodawczy nie mamy tutaj, żadnej możliwości, żeby poprzeć na to wasze stanowisko, które mam nadzieje takie jest, żeby w tym stanowisku wybrzmiało, że Rada popiera jako organ stanowiący. Nie ma czegoś takiego, dwóch rzeczy mi tu brakuje, więc uważam, że skoro mamy być konkretni to ten dokument nie jest konkretny.

Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania w sprawie podjęcia stanowiska Rady Powiatu w Jaśle w sprawie przygotowania i realizacji inwestycji „Port Solidarność – Centralny Port Komunikacyjny dla Rzeczpospolitej Polskiej”.
W głosowaniu brało udział 15 Radnych.
- za przyjęciem głosowało 13 Radnych.
- przeciw głosowało 2 Radnych.
- nie głosowało 3 Radnych.
Stanowisko zostało podjęte.

Ad. 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
Ad. 5a. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu pn. „TELLaSTORY – Storytelling, jako podstawa inspirującego nauczania i efektywnego uczenia się w szkołach podstawowych. Przygotowanie nauczycieli do nowych wyzwań w edukacji”. (Druk Nr 170).
Przewodniczący otworzył dyskusję.
Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu pn. „TELLaSTORY – Storytelling, jako podstawa inspirującego nauczania i efektywnego uczenia się w szkołach podstawowych. Przygotowanie nauczycieli do nowych wyzwań w edukacji”.
Przewodniczący nadmienił, iż w projekcie uchwały został podany niewłaściwy publikator, bo był Dz.U.2019.511 t. j. , a jest już zmiana, więc ma być pozycja 511 ze zmianami
w podstawie prawnej.
W głosowaniu brało udział 18 Radnych.
- za przyjęciem głosowało 18 Radnych.
Uchwała została podjęta.

Ad. 5b. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie powiatu. (Druk Nr 171).
Przewodniczący otworzył dyskusję.

Radny Jan Czajka - chciałem złożyć wniosek w sprawie proponowanej uchwały, aby na dzisiejszym posiedzeniu Sesji Rady Powiatu, nie procedować nad tą uchwałą, tylko przekazać ją do opiniowania wszystkim Komisjom Stałym Rady Powiatu.

Radny Janusz Przetacznik - ze zdziwieniem przyjąłem ten temat, że w trybie nadzwyczajnym obradujemy nad istotną i ważną uchwałą, czyli szczegółowości dotyczącej raportu o stanie powiatu. Przepis jak chcemy ustawowy to możemy go różnie interpretować, czy czytać,
bo rozmawialiśmy na ten temat przy okazji planu pracy Rady, gdzie proponowaliśmy określony tryb i określone terminy tak, aby kluby mogły skorzystać ze swoich uprawnień ustawowych aby mogły na określone, wyznaczone terminy posiedzeń zwyczajnych skierowywać projekty uchwał, które powinny stanowić element dyskusji całej Rady. Tutaj przyjmuje z zadowoleniem wniosek Pana Radnego Jana Czajki, żeby na ten temat dyskutować w terminie późniejszym tak aby mogły się wypowiedzieć wszystkie komisje. Nie mniej jednak do Komisji Uchwał i Wniosków składam autopoprawkę w imieniu klubów, gdzie po zapoznaniu się z opinią Zarządu oraz radcy prawnego modyfikujemy projekt. Wydawało nam się, że na etapie dyskusji merytorycznej mogliśmy do pewnych tematów wrócić, a przede wszystkim pokazać uszczegółowienie raportu, ale dając wolną rękę Zarządowi. Jeżeli Zarząd nie chce, możemy zaproponować bardzo szczegółowy tryb, tak jak Pani Radca proponuje w związku z tym powołujemy się na art. 4 ustawy o samorządzie powiatowym oraz dodatkowe zadania, które na powiat narzucają inne przepisy i ustawy, jeżeli chcemy tak procedować, a nie określać w określonych obszarach, bo przypomnijmy,
że o kwestiach związanych z raportem to jest domena debaty publicznej powinien być to dokument publiczny, a co za tym idzie dokument, który powinien być zrozumiały. Przygotowaliśmy jako kluby dodatkowy wniosek do Pana Przewodniczącego nie wiedząc jak się potoczą losy, bo konsekwentnie złożylibyśmy projekt kolejnej uchwały tyle,
że w kierunku właśnie takim w jakim teraz złoże autopoprawkę. Jeżeli jest taka wola to możemy dyskutować o dokumencie wraz z autopoprawką, bądź nowym projekcie uchwały, który również do autopoprawki został dołączony. Jak powiedziałem mamy również wniosek sformułowany, który po dzisiejszej sesji wspólnie z Panem Przewodniczącym Janem Urbanem zostawilibyśmy Panu Przewodniczącemu. Z naszej strony proponowaliśmy dyskusję merytoryczną, aby zamiast powoływać się na art.4 ustawy o samorządzie powiatowym, który enumeratywnie wylicza zadania własne, określić obszary łącząc niektóre elementy, aby można było ten raport zrobić dokumentem przejrzystym, jasnym, czytelnym, zrozumiałym dla mieszkańca powiatu tak, aby go zachęcić do udziału i wymianie poglądów
i dyskusji, biorąc pod uwagę, że trzeba przyjąć jedną rzecz, aby wziąć udział w debacie publicznej trzeba zebrać 300 głosów poparcia, czyli musi być określony pewien tryb. Jako wnioskodawcy zaproponowaliśmy pewien element, aby ułatwić Zarządowi rozumiem,
że sobie Zarząd z tym samodzielnie poradzi, natomiast musimy pamiętać o tym, że mieszkaniec chcąc wziąć udział w debacie publicznej powinien być poinformowany jakie warunki musi spełnić, aby Pan Przewodniczący, nie odrzucił jego zgłoszenia i zawiadomił go o debacie i możliwości zabraniam głosu nad raportem, to o tym musimy pamiętać. Przypomnijmy te naszą dyskusję rok temu, gdzie krytykowaliśmy ten temat jak przygotowywaliśmy raport, gdzie była informacja? Nie było, żadnej informacji, że mieszkańcy powiatu jasielskiego i na jakich zasadach mogą brać udział w tej debacie publicznej? Jak zbierać podpisy poparcia, a jeżeli ktoś wysłuchał obrad naszej Rady
i dowiedział się z wypowiedzi Pana Starosty dotyczącym RODO imion, nazwisk, adresów zamieszania Rady Rodziców, to tak naprawdę już miał poważne obiekcje, czy by był dopuszczony do takiej dyskusji. W związku z tym składam do Komisji Uchwał i Wniosków autopoprawkę do projektu uchwały wraz z uchwałą już w wersji uwzględniającej autopoprawkę, to jest jeden temat. I drugi temat ewentualnie to już w dyskusji będziemy rozmawiać, abyśmy ewentualnie rozmawiali, że §2 ust. 4 warto się zastanowić, czy nie wskazać jakie obszary szczególnie istotne powinny być wymienione w raporcie, a nie wszystkie, o których mowa w art. 4 ustawy o samorządzie powiatowym.

„A U T O P O P R A W K A
do projektu
UCHWAŁY Nr …/…./2020
RADY POWIATU W JAŚLE
z dnia ….. marca 2020 r.

w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie powiatu
wnoszonej przez
Kluby Radnych Rady Powiatu w Jaśle: Porozumienie Samorządowe Ponad Podziałami i Samorząd Dla Mieszkańców.

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

㤠2
Raport winien przedstawiać podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w Jaśle oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Jasielskiego, zwanego dalej powiatem, w roku sprawozdawczym i w szczególności winien zawierać:
1) podstawowe informacje dotyczące powiatu w szczególności
a) rok kalendarzowy którego dotyczy raport,
b) liczbę mieszańców wg stanu na 30 czerwca/30 września* roku, którego raport dotyczy (tj. według dostępnych danych GUS),
c) krótki opis sytuacji demograficznej,
d) powierzchnię i podział administracyjny powiatu,
e) informację czy w porównaniu do roku poprzedzającego rok sprawozdawczy doszło do zmiany granic powiatu. Jeżeli tak wskazać zakres zmian,
f) podstawowe dane finansowe w układzie porównawczym na koniec sprawozdawczego i roku poprzedzającego,
2) informację o wykonaniu uchwał Rady Powiatu w Jaśle:
a) podjętych w roku sprawozdawczym,
b) podjętych przed rokiem sprawozdawczym, ale obejmujące swym zakresem rok sprawozdawczy,
3) informację o wykonaniu posiadanych polityk, strategii i innych dokumentów programowych wyznaczających ogólne kierunki rozwoju powiatu oraz kierunki działania Zarządu Powiatu w Jaśle w szczególności:
a) nazwa polityki, strategii albo innego dokumentu programowego
b) tryb i data przyjęcia polityki, strategii albo innego dokumentu programowego, ze wskazaniem ewentualnych zmian dokumentu,
c) podstawowe założenia posiadanych polityk, strategii albo innych dokumentów programowych,
d) realizacja założeń przyjętych w dokumentach, o których w pkt 3 wg stanu na koniec roku sprawozdawczego,
e) najważniejsze działania podejmowane w roku sprawozdawczym,
4) informację o realizacji zadań własnych Powiatu Jasielskiego, o których mowa w art. 4 ustawy
o samorządzie powiatowym, uzupełnioną o inne zadania realizowane przez powiat na podstawie odrębnych przepisów w szczególności::
a) nazwa zadania lub grupa zadań,
b) informacja czy dla zadania albo grupy zadań została opracowana i przyjęta polityka, strategia, dokument programowy wyznaczający ogólne kierunki rozwoju powiatu oraz kierunki działania Zarządu Powiatu w Jaśle. Jeżeli tak, to należy wskazać nazwę, datę, tryb przyjęcia danego dokumentu oraz jego podstawowe założenia i stan realizacji na koniec roku sprawozdawczego Jeżeli nie, to należy wskazać czy w innym dokumencie powiatu o takim charakterze są odniesienia do realizacji zadania z danego obszaru i wskazać stan realizacji na koniec roku sprawozdawczego,
c) jednostki organizacyjne powiatu, komórki organizacyjne w tych jednostkach realizujące zadanie. Przy informacji o jednostkach organizacyjnych powiatu należy określić zasoby jakimi dysponują te jednostki przy realizacji danego zadania publicznego (majątkowe, organizacyjne) oraz o budżecie na dane zadanie, jeżeli takie wyodrębnienie jest możliwe,
d) najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadania lub grupy zadań w roku sprawozdawczym, w tym wysokość budżetu,
e) inwestycje realizowane w obszarze, którego dotyczy zadanie lub grupa zadań (jeżeli dotyczy) w roku sprawozdawczym,
5) informację na temat gospodarki nieruchomościami powiatu, w tym utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
6) informację na temat spraw wniesionych w roku sprawozdawczym i wydanych decyzji administracyjnych,
7) informację na temat wniesionych w roku sprawozdawczym interpelacji i zapytań radnych
i sposobie ich rozpatrzenia,
8) informację na temat zadań kontrolnych oraz audytu wewnętrznego zrealizowanych w roku sprawozdawczym.”

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

㤠4
Zarząd Powiatu w Jaśle do dnia 31 maja roku następującego po roku będącym przedmiotem sprawozdania:
1) zamieszcza raport na stronie internetowej Starostwa Powiatowego,
2) podaje do publicznej wiadomości zasady udziału mieszkańców powiatu w publicznej debacie nad raportem.”

3) § 5 otrzymuje brzmienie:
㤠5
W trakcie debaty, o której mowa w § 4 pkt 2, będzie mogło zostać dopuszczonych do głosu maksymalnie 20 mieszkańców powiatu.”

4) § 6 otrzymuje brzmienie:
㤠6
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Jaśle.”

5) Skreśla się § 7.

Za Wnioskodawców:
Podpisali: Jan Urban i Janusz Przetacznik”.
Do autopoprawki Wnioskodawców został załączony projekt uchwały uwzględniający autopoprawkę.

„Projekt UCHWAŁA Nr …/…./2020
RADY POWIATU W JAŚLE
z dnia ….. marca 2020 r.
w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie powiatu

Na podstawie art. 30a ust.3 i ust. 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:
§ 1
Określa się szczegółowe wymogi „Raportu o stanie Powiatu Jasielskiego” zwanego dalej raportem.

§ 2
Raport winien przedstawiać podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w Jaśle oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Jasielskiego, zwanego dalej powiatem, w roku sprawozdawczym i w szczególności winien zawierać:
9) podstawowe informacje dotyczące powiatu w szczególności
g) rok kalendarzowy którego dotyczy raport,
h) liczbę mieszańców wg stanu na 30 czerwca/30 września* roku, którego raport dotyczy (tj. według dostępnych danych GUS),
i) krótki opis sytuacji demograficznej,
j) powierzchnię i podział administracyjny powiatu,
k) informację czy w porównaniu do roku poprzedzającego rok sprawozdawczy doszło do zmiany granic powiatu. Jeżeli tak wskazać zakres zmian,
l) podstawowe dane finansowe w układzie porównawczym na koniec sprawozdawczego i roku poprzedzającego,
10) informację o wykonaniu uchwał Rady Powiatu w Jaśle:
c) podjętych w roku sprawozdawczym,
d) podjętych przed rokiem sprawozdawczym, ale obejmujące swym zakresem rok sprawozdawczy,
11) informację o wykonaniu posiadanych polityk, strategii i innych dokumentów programowych wyznaczających ogólne kierunki rozwoju powiatu oraz kierunki działania Zarządu Powiatu w Jaśle w szczególności:
f) nazwa polityki, strategii albo innego dokumentu programowego
g) tryb i data przyjęcia polityki, strategii albo innego dokumentu programowego, ze wskazaniem ewentualnych zmian dokumentu,
h) podstawowe założenia posiadanych polityk, strategii albo innych dokumentów programowych,
i) realizacja założeń przyjętych w dokumentach, o których w pkt 3 wg stanu na koniec roku sprawozdawczego,
j) najważniejsze działania podejmowane w roku sprawozdawczym,
12) informację o realizacji zadań własnych Powiatu Jasielskiego, o których mowa w art. 4 ustawy
o samorządzie powiatowym, uzupełnioną o inne zadania realizowane przez powiat na podstawie odrębnych przepisów w szczególności::
f) nazwa zadania lub grupa zadań,
g) informacja czy dla zadania albo grupy zadań została opracowana i przyjęta polityka, strategia, dokument programowy wyznaczający ogólne kierunki rozwoju powiatu oraz kierunki działania Zarządu Powiatu w Jaśle. Jeżeli tak, to należy wskazać nazwę, datę, tryb przyjęcia danego dokumentu oraz jego podstawowe założenia i stan realizacji na koniec roku sprawozdawczego Jeżeli nie, to należy wskazać czy w innym dokumencie powiatu o takim charakterze są odniesienia do realizacji zadania z danego obszaru i wskazać stan realizacji na koniec roku sprawozdawczego,
h) jednostki organizacyjne powiatu, komórki organizacyjne w tych jednostkach realizujące zadanie. Przy informacji o jednostkach organizacyjnych powiatu należy określić zasoby jakimi dysponują te jednostki przy realizacji danego zadania publicznego (majątkowe, organizacyjne) oraz o budżecie na dane zadanie, jeżeli takie wyodrębnienie jest możliwe,
i) najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadania lub grupy zadań w roku sprawozdawczym, w tym wysokość budżetu,
j) inwestycje realizowane w obszarze, którego dotyczy zadanie lub grupa zadań (jeżeli dotyczy) w roku sprawozdawczym,
13) informację na temat gospodarki nieruchomościami powiatu, w tym utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
14) informację na temat spraw wniesionych w roku sprawozdawczym i wydanych decyzji administracyjnych,
15) informację na temat wniesionych w roku sprawozdawczym interpelacji i zapytań radnych
i sposobie ich rozpatrzenia,
16) informację na temat zadań kontrolnych oraz audytu wewnętrznego zrealizowanych w roku sprawozdawczym.
§ 3
Raport powinien uwzględnić również inne, istotne w ocenie Zarządu Powiatu, informacje
w szczególności niezbędne do uzyskania dokładnego i rzetelnego obrazu ogólnej sytuacji Powiatu Jasielskiego oraz przedstawić dane o wszystkich ważnych aspektach funkcjonowania powiatu.
§ 4
Zarząd Powiatu w Jaśle do dnia 31 maja roku następującego po roku będącym przedmiotem sprawozdania:
6) zamieszcza raport na stronie internetowej Starostwa Powiatowego,
7) podaje do publicznej wiadomości zasady udziału mieszkańców powiatu w publicznej debacie nad raportem.
§ 5
W trakcie debaty, o której mowa w § 4 pkt 2, będzie mogło zostać dopuszczonych do głosu maksymalnie 20 mieszkańców powiatu.
§ 6
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Jaśle.
Przewodniczący
Rady Powiatu w Jaśle
Robert Snoch”

Radny Jan Urban - jeszcze nie jako Komisja Wnioskowa, ponieważ można zabrać jeszcze głos w tym momencie, Pan Przewodniczący mi udzielił. Byłem przerażony jak Pan Przewodniczący w sesji zwołanej w trybie nadzwyczajnym chciał procedować rzeczony projekt uchwały, którego byliśmy wnioskodawcami. Wiem, że nie jest doprecyzowane, że ten złożony wniosek ma być na najbliższej sesji. Najbliższa sesja i Pan Przewodniczący z bólem serca wprowadził go. Chciałbym, to takie moje marzenie i prośba, aby poważnie traktować ten dokument, który wymagał przepracowania, przegadania w komisjach, takiego szczerego, normalnego. Pamiętamy jak wszyscy uczyliśmy się i tworzyć raport o stanie powiatu rok temu, więc wnioskodawcy, czyli nasze połączone dwa kluby przedłożyły swój projekt, swój pomysł, swoją propozycję uchwały określającą te rzeczy i ta inicjatywa, którą tutaj oczywiście z inspiracji mocodawców swoich, kolega radny złożył, aby ściągnąć to, bo ja nie uwierzę, że tu się dzieje cokolwiek z inicjatywy własnej, chociaż chciałbym w to wierzyć. Jest to takim podejściem nazwijmy to w miarę rozsądnym z prostej przyczyny, że albo nam zależy, że coś tu się będzie normalnie działo, robiło, albo będzie od początku do końca dyktat. Raport o stanie powiatu to jest dokument, który angażuje społeczność lokalną, a my jesteśmy przedstawicielami tej społeczności lokalnej, więc zróbmy taki dokument, że nie ważne, czy to będzie radny z PiS-u, czy to będzie radny z innej opcji, jeżeli się zwróci do nas nasz wyborca, przedstawiciel społeczności lokalnej, będziemy mu mogli w pełni powiedzieć jak to wygląda, będziemy mieli syntetyczny opis tych rzeczy, które powinny być w raporcie o stanie powiatu. Mamy teraz taką sytuację, że został złożony wniosek, jeżeli będzie przegłosowany to przedmiotowa autopoprawka, którą tutaj, żeśmy przygotowali stanie się bezprzedmiotowa
z prostej przyczyny, że nie będziemy dalej procedować nad tym dokumentem, bo jest wniosek, proszę państwa, o zdjęcie z porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie powiatu i przekazanie projektu do komisji stałych Rady Powiatu. To jest oczywiście wniosek najdalej idący i w momencie,
w którym ten wniosek zostanie przez państwa przyjęty to jakby rzeczony dokument
z autopoprawką stanie się bezprzedmiotowy. Zwarzywszy na to, że jeszcze do 18, a tylu nas dzisiaj jest na sesji, umiem liczyć i wiem jakie będzie rozstrzygniecie tego słusznego wniosku, myślę że ten materiał, który jest przygotowany po autopoprawce będzie uwzględniony później już w toku normalnego procedowania. Wierzę i tutaj mój apel
do zacnego Pana Przewodniczącego Roberta, że w roku 2020 może będziemy procedować w trybie zwyczajnym i uda nam się normalnie komisje zwołać, porozmawiać, bo to nie jest taki sobie a muzom dokument. W opinii prawnej przeczytaliśmy pewne uwagi radcy prawnego, ale to wszystko jest kwestią dobrej woli, czy my chcemy mieć fajny raport o stanie powiatu, czy chcemy mieć dokument co najmniej takiej wartości jaki był przyjmowany na ostatniej sesji, z pustymi polami, brakiem jakby konsekwencji w tworzeniu tego typu dokumentów. Rozumiem, cieszę się, że w pewnym momencie ktoś podszedł do tematu, aby to ściągnąć, bo to można było również w inny sposób załatwić, wystarczyło do wnioskodawców się zwrócić, czy chcemy, aby to było procedowane na sesji nadzwyczajnej i byśmy tego problemu dzisiaj w ogóle nie mieli, ale jest wniosek, który wpłynął do Komisji, czyli w kolejności wpłynięcia
i to jest najdalej idący, czyli wniosek Pana Radnego Jana Czajki, który przeczytałem przed momentem o zdjęcie z porządku obrad sesji właśnie rzeczonego projektu uchwały.

Przewodniczący zamknął dyskusję oraz zarządził głosowanie nad wnioskiem radnego Jana Czajki: Wniosek o zdjęcie z porządku obrad proj. Uchwały w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie powiatu i przekazanie do opiniowania Komisji Stałych.
W głosowaniu brało udział 18 Radnych.
- za przyjęciem wniosku głosowało 18 Radnych.
Wniosek został przyjęty.
Przewodniczący stwierdził, iż punkt ten został usunięty z porządku obrad.

Ad. 5. Zamknięcie obrad.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu zamknął obrady XXIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Jaśle o godzinie 16:39.

Imienne wyniki głosowań stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Protokolant: Marzena Trębacz

Przewodniczący Rady
Robert Snoch

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony. czwartek, 30, kwiecień 2020 12:51 Paweł Krajciewicz