Protokół XXIV/2020

z XXIV Sesji Rady Powiatu w Jaśle

odbytej w dniu 3 kwietnia 2020 roku o godz. 15.30

 

Ad. 1. Otwarcie Sesji.

Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch.

Na posiedzenie Rady Powiatu w Jaśle przybył Pan Krzysztof Buba, który nie podpisał się
na liście radnych uczestniczących w sesji i nie podjął karty do głosowania.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch zwrócił się do Pana Krzysztofa Buby:

A Pan kim jest przepraszam? 

 

Radny Krzysztof Buba- chcieliśmy złożyć jako klub, Panie Przewodniczący wniosek.

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch- w trosce o dobro i zdrowie mieszkańców Powiatu Jasielskiego w czasie epidemii i zachowaniem należytych standardów sanitarno- epidemiologicznych otwieram XXIV sesje Rady Powiatu w Jaśle. Witam przybyłych Radnych, witam naczelników, dyrektorów, kierowników, którzy śledzą nasze obrady przy komputerach drogą online. Witam również chętnych, którzy chcą oglądać obrady naszej sesji drogą internetową, jak również istnieje możliwość oglądania obrad naszej sesji na monitorze od strony parkingu.       

Ad. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

Przewodniczący poinformował, że zgodnie z listą obecności w obradach uczestniczy
13 radnych, w związku z tym Rada może podejmować prawomocne uchwały.

Ad.3. Przyjęcie protokołów z XXI, XXII i XXIII sesji Rady Powiatu w Jaśle. Przewodniczący stwierdził, że Radni otrzymali protokoły w wersji elektronicznej oraz były do wglądu
w Biurze Rady Powiatu. Nie wpłynęły uwagi do treści protokołów.

Przewodniczący poddał pod głosowanie zatwierdzenie protokołów z  XXI, XXII i XXIII sesji Rady Powiatu w Jaśle.

Przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady Powiatu w Jaśle.

 W głosowaniu brało udział 13 Radnych.

- za przyjęciem protokołu głosowało 13 Radnych.

Protokół został przyjęty.

Radny Krzysztof Buba- Panie Przewodniczący chciałem złożyć formalny wniosek.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch- kim Pan jest? Podpisał się Pan na liście obecności?

 

Radny Krzysztof Buba- Pan Przewodniczący odmawia mi przyjęcia tego?

 

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch- odmawiam.

Przyjęcie protokołu z XXII Sesji Rady Powiatu w Jaśle.

W głosowaniu brało udział 13 Radnych.

- za przyjęciem protokołu głosowało 13 Radnych.

Protokół został przyjęty.

Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Powiatu w Jaśle.

W głosowaniu brało udział 12 Radnych.

- za przyjęciem protokołu głosowało 12 Radnych.

- nie głosował 1 Radny.

Protokół został przyjęty.

Ad. 4. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.

Przewodniczący przedstawił wniosek Zarządu Powiatu w Jaśle o zmianę porządku obrad:

WNIOSEK O ZMIANĘ PORZĄDKU OBRAD

Zarząd Powiatu w Jaśle zwraca się z wnioskiem o zmianę porządku obrad XXIV Sesji Rady Powiatu w Jaśle, w dniu 3 kwietnia 2020 roku, poprzez dodanie w pkt. 8 podpunktu: e), który otrzymuje brzmienie:

„e) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Jasielskiego”.

Przewodniczący poddał pod głosowanie zmianę porządku obrad XXIV Sesji Rady Powiatu
w Jaśle:

Głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad projektu Uchwały Rady Powiatu w Jaśle zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Jasielskiego.

 W głosowaniu brało udział 13 Radnych.

- za przyjęciem zmian głosowało 13 Radnych.

Podpunkt e został wprowadzony.

Zmieniony porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przyjęcie protokołów z XXI, XXII i XXIII sesji Rady Powiatu w Jaśle.
  4. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.
  5. Wybór Komisji Wnioskowej.
  6. Informacja o sytuacji sanitarno – epidemiologicznej w Powiecie Jasielskim.
  7. Informacja o sytuacji w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle.
  8. Podjęcie uchwał w sprawie:
 2. zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2020 r.,
  b. zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2020 – 2027,
  c. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomości,
  d. wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości położonej w Jaśle,
 3. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Jasielskiego.
 4. Sprawozdanie z prac Komisji: Finansowo – Budżetowej; Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki; Społecznej; Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu oraz Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Jaśle za 2019 rok.
  10. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2019.
  11. Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2019 r.
  12. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie jasielskim oraz sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Jaśle za 2019 rok.
  13. Informacja o działaniach Prokuratury Rejonowej w Jaśle w 2019 roku.
  14. Informacja o stanie bezrobocia na terenie Powiatu Jasielskiego i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.
  15. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarno – weterynaryjnego w Powiecie Jasielskim.
  16. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
  17. Interpelacje.
  18. Wnioski i zapytania radnych.
  19. Sprawy różne.
  20. Zamknięcie obrad.

Ad. 5. Wybór Komisji Wnioskowej.

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch zgłosił do Komisji Wnioskowej

radnych: Anna Nigborowicz, Józef Rosół, Grzegorz Pers.

Zgłoszeni Radni wyrazili zgodę na pracę w Komisji Wnioskowej.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad wyborem członków Komisji Wnioskowej.

W głosowaniu brało udział 13 Radnych.

- za wyborem zaproponowanego składu Komisji Wnioskowej głosowało 13 Radnych.

Skład Komisji został uchwalony.

Ad.6.  Informacja o sytuacji sanitarno – epidemiologicznej w Powiecie Jasielskim.

Przewodniczący poinformował, że radni otrzymali informację od Pana mgr inż. Zbigniewa Paji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaśle na piśmie na dzień 30 marca. Przewodniczący podziękował służbom sanitarno- epidemiologicznym za ogromną, bardzo wytężoną pracę w zapobieganiu epidemii koronawirusa w powiecie jasielskim.

Radny Krzysztof Buba- do widzenia.

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch- do widzenia Panie Buba.

   

Ad.7.  Informacja o sytuacji w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle.

Przewodniczący oznajmił, że radni otrzymali informację od Pana Dyrektora Burbelki
o sytuacji w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle w związku z rozszerzaniem się zakażeń. Ponadto stwierdził, iż sytuacja jest płynna, zmienia się, nie mniej informacja na dzień 30 marca jest bardzo wyczerpująca.  

Ad. 8. Podjęcie uchwał w sprawie:

Ad. 8a. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2020 r. (Druk Nr 172) z Autopoprawką.

Autopoprawka

do projektu uchwały Rady Powiatu w Jaśle w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2020 rok

W projekcie uchwały Rady Powiatu w Jaśle w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

 1. W tabeli Nr 2 „Zmiany planu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2020 rok” wprowadza się następujące zmiany:

a)zmniejsza się po stronie zwiększeń wydatki w dziale 600 Transport i łączność
o 100.000,00 zł do kwoty 4.800.000,00 zł, poprzez zmniejszenie po stronie zwiększeń
 wydatków w rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe, paragrafie 6050 o 100.000,00 zł do kwoty 4.500.000,00 zł,

b)wprowadza się po stronie zwiększeń wydatki w dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdz. 85111 Szpitale ogólne, paragrafie 6220 na kwotę 100.000,00 zł.

 1. W tabeli Nr 3 „Zmiany planu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na inwestycje
  i zakupy inwestycyjne na 2020 rok”, wprowadza się następujące zmiany:

a)zmniejsza się po stronie zwiększeń wydatki w dziale 600, rozdz. 60014 na zadanie „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1905R Kąty — Desznica — Świątkowa Wielka — Świątkowa Mała w km 3+039 - 3+104; 3+304 - 3+750 w miejscowości Desznica wraz z mostem w km 3+069 na potoku Ryj” o 100.000,00zł do kwoty 1.900.000,00 zł,

b)wprowadza się po stronie zwiększeń wydatki w dziale 851 rozdz. 85111 na zadanie „Przebudowa budynku warsztatowo-garażowo-socjalnego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle
na potrzeby ratowników medycznych oraz kierowców ratowników w związku ze stanem epidemii (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle)” na kwotę 100.000,00 zł.

3.Przedkłada się projekt Uchwały Rady Powiatu w Jaśle w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2020 rok po autopoprawce.

Przewodniczący poprosił Panią Teresę Połeć Skarbnik Powiatu o przedstawienie.

Głos zabrała Skarbnik Powiatu Jasielskiego Teresa Połeć, która omówiła projekt uchwały Rady Powiatu w Jaśle w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2020 rok. Z Autopoprawką.

Przewodniczący otworzył dyskusję oraz poprosił o opinię Komisję Stałą.

Komisja Finansowo - Budżetowa – Magdalena Stasiowska- opinia Komisji na posiedzeniu
w dniu dzisiejszym jest pozytywna jednogłośnie.

Więcej głosów w dyskusji nie było, więc Przewodniczący zamknął dyskusję oraz zarządził głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2020 r. Z Autopoprawką.

W głosowaniu brało udział 13 Radnych.

- za podjęciem uchwały głosowało 13 Radnych.

Uchwała została podjęta.

Ad. 8b. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2020 — 2027. (Druk Nr 173).

Przewodniczący poprosił Panią Teresę Połeć Skarbnik Powiatu o wprowadzenie.

Głos zabrała Skarbnik Powiatu Jasielskiego Teresa Połeć, która omówiła projekt uchwały Rady Powiatu w Jaśle w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2020 — 2027.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch- dziękuję Pani Skarbnik, same dobre wiadomości dla budżetu Powiatu Jasielskiego.

Przewodniczący otworzył dyskusję oraz poprosił o opinię Komisję Stałą.

Komisja Finansowo - Budżetowa – Magdalena Stasiowska- Komisja na posiedzeniu w dniu dzisiejszym pozytywnie przyjęła przedmiotowy projekt uchwały.

Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2020 — 2027.

W głosowaniu brało udział 13 Radnych.

- za podjęciem uchwały głosowało 13 Radnych.

Uchwała została podjęta.

Ad. 8c. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomości. (Druk Nr 174).

Przewodniczący otworzył dyskusję oraz poprosił o opinię Komisję Stałą.

Komisja Finansowo - Budżetowa – Magdalena Stasiowska- Komisja pozytywnie zaopiniowała.

Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomości.

 W głosowaniu brało udział 13 Radnych.

- za podjęciem uchwały głosowało 13 Radnych.

Uchwała została podjęta.

Ad. 8d. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości położonej w Jaśle. (Druk Nr 175).

Przewodniczący otworzył dyskusję oraz poprosił o opinię Komisję Stałą.

Komisja Finansowo - Budżetowa – Magdalena Stasiowska- Komisja w dniu dzisiejszym pozytywnie zaopiniowała.

Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości położonej w Jaśle.

 W głosowaniu brało udział 13 Radnych.

- za podjęciem uchwały głosowało 13 Radnych.

Uchwała została podjęta.

Ad.8e. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Jasielskiego.

Przewodniczący otworzył dyskusję oraz poprosił Panią Irenę Baciak Przewodniczącą Komisji Statutowej o opinię.

Przewodniczącą Komisji Statutowej– Irena Baciak – Komisja Statutowa w dniu dzisiejszym pozytywnie zaopiniowała wprowadzane zmiany w Statucie Rady Powiatu.
Wszelkie  konsultacje na temat tych zmian były prowadzone w formie elektronicznej za pomocą dostępnych komunikatorów i e-maili. Proponowane zmiany będą wprowadzone ze względu na stan zagrożenia w jakim znalazła się obecnie nasza ojczyzna i proponowane zmiany dają Radzie Powiatu możliwość głosowania i porozumiewania się na odległość, czyli zdalny tryb obradowania. Zmiany te dotyczyć będą sesji Rady Powiatu, Zarządu Powiatu, Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i pozostałych Komisji, które jeżeli przepisy prawa będą to nakazywały, będą miały możliwość prowadzenia obrad
w sposób zdalny.         

W związku z brakiem zgłoszenia innych głosów w dyskusji, Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania w sprawie podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Jasielskiego.

W głosowaniu brało udział 13 Radnych.

- za podjęciem uchwały głosowało 13 Radnych.

Uchwała została podjęta.

Ad.9.  Sprawozdanie z prac Komisji: Finansowo – Budżetowej; Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki; Społecznej; Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu oraz Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Jaśle za 2019 rok. (Druk Nr 176).

Przewodniczący zaznaczył, że radni otrzymali sprawozdania. Wobec braku uwag, przeszedł do kolejnego punktu.

Ad.10. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2019. (Druk Nr 177).

Przewodniczący stwierdził, że wynika to z mocy ustawy i co roku taką informację radni otrzymują celem zapoznania się.

Ad.11. Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2019 r. (Druk Nr 178).

Przewodniczący poinformował, iż radni otrzymali również to sprawozdanie, ponieważ co rocznie jest ono przedkładane Radzie Powiatu. Uwagi nie wpłynęły, nie było żadnych niejasności.

Ad.12. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie jasielskim oraz sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Jaśle za 2019 rok. (Druk Nr 179).

Przewodniczący zaznaczył, iż Komenda Powiatowa Policji w Jaśle bardzo rzetelnie te informacje rok rocznie przygotowuje, radni otrzymali bardzo obszerny materiał. Uwag nie było.

Ad.13. Informacja o działaniach Prokuratury Rejonowej w Jaśle w 2019 roku. (Druk Nr 180).

Przewodniczący wskazał, że przedmiotowa informacja jest zawsze zwięzła, ale bardzo rzeczowa oraz zaznaczył, że Pan prokurator rejonowy zawarł w niej wszystkie swoje uwagi
i sugestie.

Ad.14. Informacja o stanie bezrobocia na terenie Powiatu Jasielskiego i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku. (Druk Nr 181).

Przewodniczący zakomunikował, że informację przygotowuje Powiatowy Urząd Pracy
i jest ona bardzo obszerna, ponadto nadmienił, że w razie uwag, czy zapytań Pan Dyrektor będzie bardzo chętnie odpowiadał, lub udzielał radnym wyjaśnień drogą elektroniczną.

  

Ad.15. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarno–weterynaryjnego w Powiecie Jasielskim. (Druk Nr 182).

Przewodniczący wskazał, że jest to informacja przekazana przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Jaśle,  jest szczegółowa i przedstawia najważniejsze zagadnienia z zakresu tego bezpieczeństwa.

Naczelnik Wydziału ds. Koordynacji Działań Powiatowych Służb, Inspekcji i Straży - Tadeusz Walczyk – przepraszam Panie Przewodniczący, bo mamy Komendę Powiatową Policji
w Jaśle, chcieli zobaczyć jak to się odbywa?

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch- proszę, żeby Komenda poczekała,
aż skończymy, dobrze? I akurat zawołamy.

 

Ad.16. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu
w okresie międzysesyjnym. (Druk Nr 183).

Radni otrzymali  również to sprawozdanie, nie mieli uwag dotyczących jego treści.

Ad.17. Interpelacje.

Radni nie składali interpelacji na XXIV Sesji Rady Powiatu w Jaśle.

Ad.18. Wnioski i zapytania radnych.

Przewodnicząca Komisji Wnioskowej- Anna Nigborowicz- wpłynął wniosek do Komisji Wnioskowej od Radnych klubów, jest to wniosek formalny, aby zdjąć z porządku obrad Rady Powiatu w Jaśle, Projekt uchwały Rady Powiatu w Jaśle w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu jasielskiego na 2020 rok, który Zarząd Powiatu w Jaśle przedstawia
w  druku numer 171 wraz z Autopoprawką pozycja 8 litera a agendy XXIV sesji Rady Powiatu w Jaśle.

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch- niezasadny wniosek, proszę następny, bo Pan Radny nie podpisując się na liście obecności, nie uczestniczy w sesji.

Wiceprzewodnicząca Anna Nigborowicz- tak.

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch- także jakby ten wniosek nie będzie.

Wiceprzewodnicząca Anna Nigborowicz- to jest wniosek, który złożył Pan Krzysztof Buba, ale jest to wniosek klubu Radych „PSPP” i „SDM”.

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch- to już jesteśmy w punkcie 18. I następny.

Wiceprzewodnicząca Anna Nigborowicz- tutaj jest jeszcze taka uwaga, że jeżeli ten wniosek zostanie odrzucony przez Radę Powiatu, Radni składają dwa kolejne wnioski.

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch- ale nie został odrzucony, bo nie był procedowany w ogóle.

Wiceprzewodnicząca Anna Nigborowicz- nie był procedowany tak, więc myślę, że na tym zakończymy.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch-  na tym zakończymy, tak. Więcej wniosków nie ma?

 

Wiceprzewodnicząca Anna Nigborowicz- nie ma.

Ad.19. Sprawy różne.

Starosta Jasielski Adam Pawluś – przede wszystkim chciałem bardzo podziękować za zwołanie tej sesji pomimo, że opozycja stosowała różne formy nacisku, grożąc odpowiedzialnością karną, że nie zapewniamy warunków sanitarnych. Jak Państwo widzicie zachowane są odległości, jesteśmy w stanie pracować normalnie i chciałem podziękować przede wszystkim za to, że będziemy mogli dalej pracować. Przede wszystkim będziemy mogli zapewnić pracę również firmom na terenie powiatu jasielskiego i kontynuować bardzo ważne inwestycje dla mieszkańców powiatu. Tu wszyscy Państwo słyszeliście o jakie to inwestycje chodzi, ale mam nadzieję, że te inwestycje będą zrealizowane w czasie, który jest przewidziany w umowach, ale mamy bardzo dobry czas jeżeli chodzi o rozstrzyganie tych przetargów, jeżeli dzisiejsza sesja już się kończy to będziemy mogli skorzystać z tych środków, które zostały uchwalone. Te środki zostały zaoszczędzone w skutek pozyskiwania środków w ubiegłym roku m.in. z Funduszu Dróg Samorządowych dlatego jeszcze raz składam wszystkim naszym parlamentarzystom, Rządowi Polskiemu Prawa i Sprawiedliwości za to, że otrzymaliśmy 80% dofinasowanie z Funduszu Dróg Samorządowych i bilans jest taki, że mamy prawie 14 mln środków wolnych. Po raz kolejny mamy budżet bez środków z kredytu, zrównoważony i możemy realizować inwestycje. Dziękuję również Komisji Statutowej i całej Radzie za umożliwienie zmiany Statutu i w ten sposób będziemy już mogli procedować następną sesję w sposób zdalny jak również będziemy mogli procedować posiedzenia komisji i posiedzenia Zarządu. Także bardzo serdecznie za to dziękuję. Chciałbym życzyć wszystkim mieszkańcom powiatu jasielskiego, żeby zachowali bezpieczeństwo i zdrowie w tym trudnym czasie. My ze swojej strony będziemy wszystko robić, żeby to zapewnić. Takim dzisiejszym działaniem to jest również te 100 tys. zł., na inwestycje w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle w ten sposób pomagamy ratownikom
i kierowcom, którzy mają trudne warunki sanitarne, one są przez wiele lat takie trudne, ale chcemy to zmienić, zapewnić im, aby mogli bezpiecznie przebierać się w te swoje mundury, czy urządzenia zabezpieczające, żeby mogli skorzystać z odpowiednich środków higienicznych i mogli bezpiecznie wrócić do domów. Oni pracują na pierwszej linii frontu.
To nie jest listek figowy. Chcę jeszcze tutaj Wysokiej Radzie powiedzieć i poinformować, że wspólnie ze szpitalem wystąpiliśmy o  blisko 10 mln środki z Regionalnego Programu Operacyjnego dla szpitala jasielskiego, po to, żeby poprawić warunki bezpieczeństwa i ludzi tam pracujących, pacjentów i dla wszystkich mieszkańców powiatu.

W związku z tym, że zbliżają się Święta Wielkiejnocy to, życzę wszystkim zdrowych, pełnych wiary i życzliwości oraz spędzonych w gronie rodzinnym Świąt Wielkanocnych.                          

 

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch- mamy gości z Komendy Powiatowej, proszę niech wejdą przed zakończeniem sesji.

Starosta Jasielski Adam Pawluś – zobaczyli przez drzwi Panie Przewodniczący.

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch- Państwo byli sprawdzić tylko,
czy są zachowane warunki sanitarno- higieniczne.

Starosta Jasielski Adam Pawluś – na dzisiejszą sesję był zaproszony Pan Zbigniew Paja Dyrektor Jasielskiego Sanepidu ze względu na okres epidemii i wiele ważnych obowiązków nie mógł przybyć za co przeprasza, ale przekazał nam informację. Także również jemu dziękuje oraz wszystkim pracownikom jasielskiej stacji sanepidu i wojewódzkiej stacji wszystkim pracownikom, którzy dbają o nasze bezpieczeństwo.  

Ad.20. Zamknięcie obrad.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady XXIV Sesji Rady Powiatu w Jaśle o godzinie 16:02.

Imienne wyniki głosowań stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Protokolant: Anna Bara                                                                                                                                                                                                                                                                                Przewodniczący Rady Robert Snoch

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony. piątek, 19, czerwiec 2020 14:32 Paweł Krajciewicz