Protokół XXV/2020 z XXV Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 29.05.2020 r. o godz. 15.00

 

Ad. 1. Otwarcie Sesji.

Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch.

Powitał Radnych Rady Powiatu w Jaśle oraz Zarząd Powiatu w Jaśle.

Ad. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

Przewodniczący poinformował, że zgodnie z listą obecności w obradach uczestniczy
22 radnych, w związku z tym Rada może podejmować prawomocne uchwały.

Ad.3.Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Powiatu w Jaśle. Przewodniczący poinformował, że radni otrzymali protokół w wersji elektronicznej oraz był do wglądu w Biurze Rady Powiatu. Do protokołu Radny Janusz Przetacznik złożył wniosek zawierający uwagi i poprawki do protokołu dotyczące polegające m.in. na zawarciu informacji dotyczących złożenia do Komisji Wnioskowej wniosku przez Pana Krzysztofa Bubę. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch - zgodnie z § 34 Statutu Powiatu Jasielskiego wysłuchałem protokolanta oraz przeanalizowałem nagranie. Prośba Radnego Janusza Przetacznika o dokonanie zmian w protokole nie została przeze mnie uwzględniona, gdyż Pan Krzysztof Buba nie podpisując listy obecności na sesji oraz nie podejmując karty do głosowania formalnie nie brał udziału w posiedzeniu Rady Powiatu jako radny i jego wniosek do Komisji Wnioskowej nie był skutecznie złożony.

   

Radny Janusz Przetacznik- jeżeli cytuje pan Statut to proponuję piętro niżej. O rozpatrzeniu uwag wniesionych do protokołu powinien pan zawiadomić radnego. Radnemu przysługuje sprzeciw, który rozpatruje Rada. W związku z powyższym protokół na dzisiejszej sesji nie może być rozpatrywany i zatwierdzany, proponuję aby pan stosował się do rygorów naszego Statutu. Proszę o informację na piśmie, przygotuję sprzeciw i będzie to przedmiotem obrad Rady na następnym posiedzeniu.

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch- absolutnie nie zgadzam się z panem. Pan jako radny powinien znać Statut i o możliwości sprzeciwu pan powinien wiedzieć. W związku
z tym pytam: Czy pan zgłasza sprzeciw do protokołu?

Radny Janusz Przetacznik- tak Panie Przewodniczący zgłaszam sprzeciw tylko, że pan powinien mnie o tym poinformować  w jaki sposób  pan rozpatrzył moje uwagi?

Radny Janusz Przetacznik - złożył sprzeciw o treści:

 

Rada Powiatu w Jaśle

S  P  R  Z  E  C  I  W

Działając na podstawie § 34 ust. 2 Statutu Powiatu Jasielskiego składam sprzeciw od rozstrzygnięcia Przewodniczącego Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 maja br. w sprawie nie dokonania korekty projektu protokołu z XXIV sesji Rady Powiatu w Jaśle zwołanej na dzień 3 kwietnia 2020 r., zgodnie z moją prośbą z dnia 22 maja br. i zwracam się z prośbą
o dokonanie następujących zmian, poprawek i uzupełnień:

1) str. 1 w zdaniu wyraz: „Pan” zastępuje się wyrazem „Radny”,

 

Na posiedzenie Rady Powiatu w Jaśle przybył Radny Pan Krzysztof Buba, który nie podpisał się na liście radnych uczestniczących w sesji i nie podjął karty do głosowania.”

Uzasadnienie:

Zwyczajowo w protokołach z posiedzenia Rady Powiatu w Jaśle w przypadku radnych posługujemy się sformułowaniem „Radna (-y) imię i nazwisko”, a nie „Pan(-i) imię i nazwisko. Natomiast w przypadku osób funkcyjnych używamy sformułowań „stanowisko funkcyjne imię i nazwisko’. Zresztą tę praktykę potwierdzają sformułowania na kolejnych stronach projektu protokołu.

Wracając do faktów to na salę posiedzeń przybył radny Rady Powiatu w Jaśle Krzysztof Buba, co nie zmiana faktu, że jest mężczyzną i formie grzecznościowej można użyć dodatkowo wyrazu „Pan”, ale nie zapominając o wyrazie „radny” użytym w odpowiedniej formie i przypadku. Należy pamiętać, że sesja Rady Powiatu została zwołana w trybie art. 15 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym, po ogłoszeniu na ternie całego kraju stanu epidemii. Pan Krzysztof Buba, który jest radnym Rady Powiatu w Jaśle, otrzymał zawiadomienie o zwołaniu na ten dzień i w tym miejscu posiedzenia Rady stąd Jego obecność w tym dniu i w tym miejscu. 

Sesja odbywała się w dniu 3 kwietnia br., a więc w okresie stanu epidemii, gdy Starostwo Powiatowe w Jaśle zostało zamknięte przed wszystkimi interesantami (cytuję Pana słowa: „istnieje możliwość oglądania obrad naszej sesji na monitorze od strony parkingu”), dostępne tylko dla pracowników Starostwa oraz  wg opinii radcy prawnego również osób wykonujących mandat radnego.

2)  str. 1 zmodyfikowanie zadania:

     „Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch zwrócił się do Radnego Pana Krzysztofa Buby: Pan kim jest przepraszam?” 

          Uzasadnienie  j.w. – pkt 1

3) str. 1 na końcu zdania dodać wyraz: „wniosku

4) str. 4 – po wyrażeniu „Komisja Finansowo-Budżetowa –”  dodać wyraz „Radna”,

         Uzasadnienie  j.w. w pkt 1.

5) str. 4 po wyrażeniu: „jest pozytywna jednogłośnie.”  Dodać:

Do Komisji Wnioskowej Radny Krzysztof Buba złożył wnioski klubów radnych PSPP
i SDM dotyczące proponowanych zmian w projekcie uchwały zmieniającej budżet Powiatu Jasielskiego na 2020 rok wraz z Autopoprawką Zarządu Powiatu w Jaśle o treści:

 

R A D A  P O W I A T U w  Jaśle

za pośrednictwem Komisji Wnioskowej wybranej na XXIV sesji

Rady Powiatu w Jaśle

Mając na względzie planowane zmiany w uchwale budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2020 rok, który Zarząd Powiatu w Jaśle przedstawia w druku nr 171 wraz z autopoprawką
w imieniu i z upoważnienia radnych tworzących Kluby Radnych PSPPSDM wnioskuję do Rady o rozpatrzenie i przyjęcie wniosków, których przyjęcie, w tych trudnym okresie tj. po ogłoszeniu na terenie kraju stanu epidemii i mając na względzie
aktualną sytuacją epidemiologiczną dotyczącą zakażeń wirusem SARS-CoV-2 na terenie Powiatu Jasielskiego winno w znacznym stopniu przyczynić się do poprawy sytuacji na terenie Powiatu Jasielskiego w tym zakresie, w szczególności Szpitala Specjalistycznego w Jaśle oraz innych jednostek uczestniczących w opanowaniu i nierozprzestrzenianiu się epidemii na ternie naszego powiatu:

Wnioski poniższe proszę rozpatrywać odrębnie.

 1. Jest to wniosek formalny, aby zdjąć z porządku obrad Rady Powiatu w Jaśle Projekt uchwały Rady Powiatu w Jaśle w sprawie zmiany w uchwale budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2020 rok, który Zarząd Powiatu w Jaśle przedstawia w druku nr 171 wraz z autopoprawką (poz.8 lit.a agendy XXIV sesji RPJ).

U Z A S A D N I E N I E

Biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiologiczną oraz ogłoszony na terenie całego kraju stan epidemii oraz wprowadzone w związku z tym stanem ograniczenia dotyczące możliwości spotkań, organizowania zebrań a co za tym idzie praktycznie „zerowe” możliwości wymiany zdań i poglądów przed p[odjęciem tak ważnej w skutkach finansowych uchwały, w tym wprowadzenia do budżetu powiatu wolnych środków finansowych w kwocie 13.800.000,00 zł bez żadnej dyskusji i wymiany zdań uważamy za bezzasadne i obarczone poważnym błędem w zakresie dbałości o finanse publiczne naszego samorządu.

Zarząd Powiatu w Jaśle dysponuje, zgodnie z ustawowymi kompetencjami, rezerwa ogólną, która wynosi 274.000,00 zł i w czasach epidemii, winna być w pierwszej kolejności skierowana na ochronę zdrowia i życia mieszkańców naszego powiatu.  Ponadto Zarząd Powiatu w Jaśle posiada uprawnienia do przesuwania środków w trakcie roku budżetowego, stosownie do upoważnień przekazanych przez Radę Powiatu w Jaśle w uchwale budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2020 rok (uchwała Rady Powiatu w Jaśle  Nr XX/161/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. - § 8).

Argumentem, za zdjęciem tego projektu jest fakt, że do dnia dzisiejszego Przewodniczący Rady Powiatu w Jaśle radny Robert Snoch oraz Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu w Jaśle radna Anna Nigborowicz nie udzieliła żadnych odpowiedzi na wnioski, pytania kierowane przez kluby radnych PSPP i SDM, jak również na indywidualne wystąpienia radnych, na temat zasadności zwołania tej sesji na dzień 3 kwietnia br.

Dodatkowym argumentem za zdjęciem tego projektu wraz z autopoprawką jest przede wszystkim poważane rozpatrzenie sprawy i udzielenie realnej, a nie wirtualnej, PR-owskiej  pomocy społeczeństwu Powiatu Jasielskiego i pracownikom medycznym i służbo odpowiedzialnych za nasze bezpieczeństwo.

Naszym zdaniem powinniśmy realnie  zastanowić się na uruchomieniem, w oparciu
o nieczynne obiekty sportowe (hale sportowe wyposażone w zapłaczą sanitarne, magazynowe, sale konferencyjne)  na potrzeby utworzenia
„izolatoriów tlenowych”. Jest taka możliwość, gdyż w oparciu o te obiekty można stworzyć miejsca, w których powierzchnia przypadająca na 1 łóżko zgodna byłaby z wytycznymi i normami Ministerstwa Zdrowia w tym zakresie. Tlen medyczny dostarczany byłby z butli tlenowych wyposażonych w reduktor z nawilżaczem. Utworzeniem oraz organizacją funkcjonowania powstałych punktów medycznych zajęłyby się jednostki samorządowe z terenu powiatu oraz oczywiście jasielski szpital. Takie próby powołania „izolatoriów tlenowych” na swoim terenie podejmuje gorlicki samorząd powiatowy oraz samorząd Biecza. Warto skorzystać z ich doświadczeń, podpowiedzi i wsłuchać się w opinie specjalistów, którzy upatrują ratunek w tzw. terapii tlenowej.  Nie wolno nam nie skorzystać i z tego możliwego rozwiązania.

W przypadku odrzucenia wniosku formalnego i kontynuowania procedowania Rady Powiatu
w Jaśle nad zgłoszonym projekt uchwały druk nr 171 wraz z autopoprawką w imieniu klubów PSPP i SDM zgłaszam i w
nioskuję do Rady o rozpatrzenie i przyjęcie 2 wniosków, których przyjęcie, w tych trudnym okresie tj. po ogłoszeniu na terenie kraju stanu epidemii i mając na względzie aktualną sytuacją epidemiologiczną dotyczącą zakażeń wirusem SARS-CoV-2 na terenie Powiatu Jasielskiego winno w znacznym stopniu przyczynić się do poprawy sytuacji na terenie Powiatu Jasielskiego w tym zakresie, w szczególności Szpitala Specjalistycznego
w Jaśle oraz innych jednostek uczestniczących w opanowaniu i nierozprzestrzenianiu się epidemii na ternie naszego powiatu. Uzasadnienie dotyczy obu wniosków:

 1. Zmniejszyć wydatki majątkowe Starostwa Powiatowego w Jaśle – dział 750 rozdział 75020 na zadaniu: „modernizacji pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego
  w Jaśle” które jest przeznaczona kwota 1.150.000,00 zł o kwotę 400.000,00 zł do kwoty 750.000,00 zł, w tym z tytułu „modernizacji pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle”

     w miejsce zmniejszonych wydatków majątkowych:

 1. zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę 400.000,00 zł na zdani:

            „Dział 851 Ochrona zdrowia rozdział „Szpitale ogólne” – dotacja celowa dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na zakup sprzętu niezbędnego do diagnostyki i leczenia pacjentów zarażonych wirusem CO VID-19 w wysokości 400.000,00 zł.

 1. Zmniejszyć wydatki majątkowe Starostwa Powiatowego w Jaśle – dział 750 rozdział 75020 na zadaniach:
 2. „podniesienie efektywności energetycznej w budynku Starostwa Powiatowego
  w Jaśle, na które jest przeznaczona kwota 900.000,00 zł o kwotę
  o 600.000,00 zł do kwoty 300.000,00 zł
 3. „modernizacji pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle” które jest przeznaczona kwota 1.150.000,00 zł o kwotę 400.000,00 zł do kwoty 750.000,00 zł,

zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 1.000.000,00 zł  na zdaniach:

     „1. Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne” rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe” -   zakup środków ochrony osobistej i badań diagnostycznych płuc rezonansem magnetycznym dla pracowników zaangażowanych  w zapobieganie epidemii na terenie Powiatu Jasielskiego oraz zakup wyposażenia dla służb ratowniczych
w kwocie: 700.000,00 zł,

 1. Dział 852 Pomoc Społeczna w kwocie 300.000,00 zł, w tym:
 2. Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej” - Dom Pomocy Społecznej
  w Foluszu – wydatki bieżące związane z zakupem leków oraz środków ochrony osobistej dla pracowników i pensjonariuszy DPS w Foluszu
  w kwocie: 200.000,00 zł
 3. Rozdział 85295 „Pozostała działalność” - wydatki bieżące – dotacje celowe dla powiatowych jednostek związane z zakupem środków ochrony osobistej
  i badań diagnostycznych płuc rezonansem magnetycznym dla pracowników zaangażowanych  w zapobieganie epidemii na terenie Powiatu Jasielskiego
  w kwocie: 100.000,00 zł

U Z A S A D N I E N I E

Biorąc pod uwagę aktualna sytuację epidemiologiczną oraz doniesienia medialne mówiące o tym iż co 6 osoba zakażona koronawirusem w naszym kraju jest pracownikiem służby zdrowia (ok. 460 osób, stan na dzień 02 kwietnia 2020 r.) oraz mając na względzie trudną sytuację w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle (potwierdzone zakażenia, kwarantanna, przymusowe urlopy, zwolnienia i opieki pracowników, wstrzymana działalność kliku oddziałów i przychodni),  zachodzi konieczność wsparcia naszego szpitala dodatkowymi środkami finansowymi przeznaczonymi na zakup szeroko rozumianych środków ochrony indywidualnej (ŚOI), (maska, półmaska twarzowa (co najmniej FFP2), okulary, gogle, przyłbica, fartuch barierowy, kombinezon i rękawiczki ochronne - zarówno spełniających szczególne wymagania jak i do tzw. codziennego użytku.

Z informacji docierających do Radnych z naszych klubów wynika, że ilość tych środków ochrony osobistej jest niewystarczająca, a w naszej ocenie w tym szczególnym okresie musimy osobom czuwającym nad naszym zdrowiem i życiem tj. lekarzom, pielęgniarkom, położnym, ratownikom medycznym, diagnostom laboratoryjnym, technikom analityki medycznej i innym zawodom medycznym zapewnić jak najlepsze warunki pracy
i wyposażenie. W tym zakresie nie może być oszczędności, gdyż ma to bezpośrednie przełożenie na wszystkich mieszkańców naszego powiatu. Jeżeli nie zadbamy o służby medyczne to w najczarniejszych scenariuszach nie będzie miał kto nas leczyć i udzielać pomocy. Służby medyczne w tym okresie nie mogą się zastanawiać czy korzystać z tych środków czy zostawić je na tzw. „gorsze czasy”.

Zdecydowanie uważamy, że w tym trudnym okresie powinniśmy znacznie ograniczyć wydatki majątkowe w budynek Starostwa lub w ogóle odłożyć jego modernizację
i przebudowę  na dogodniejszy termin, po zakończeniu stanu epidemii w Polsce. W tym miejscu należy też pamiętać o innych służbach codziennie zaangażowanych w walce
z pandemią koronawirusa jak: Policja, Straż Pożarna, Sanepid, Ośrodki Zdrowia a ostatnio również Straż Miejska, którym także należy zapewnić tego typu sprzęt.

Z sygnałów docierających do radnych jednoznacznie wynika, że w pierwszej kolejności należy zapewnić jak największą ilość wszelkiego sprzętu jednorazowego użytku,
w tym rury do respiratorów, zamknięte zestawy do odsysania i inne – co jest niezbędne do ustalenia z lekarzami.

Dotacja celowa winna trafić na zakup testów potwierdzających lub negujących zakażenie koronawirusem, tak aby wszyscy pracownicy służby zdrowia oraz innych zaangażowanych służb przynajmniej raz w tygodniu lub w uzasadnionych przypadkach byli badani. To jest standardowa procedura obowiązująca w wielu szpitalach na terenie naszego kraju.

Zdecydowanie lepszym, a przede wszystkim skuteczniejszym rozwiązaniem jest zakup na potrzeby służb ratunkowych pralek i suszarek do suszenia ubrań oraz odpowiednie środki piorące i czyszczące, tak aby sami pracownicy po dyżurach mogli wyprać swoje ubrania
i stroje służbowe. Przy braku jednorazowych środków ochrony osobistej daje poczucie bezpiecznego wypełniania swoich obowiązków wynikających z służby dla społeczeństwa. Zakup pralek i suszarek jest zdecydowanie skuteczniejszy niż rekomendowana przez Zarząd Powiatu w Jaśle autopoprawka, która miała uzasadnić konieczność zwołania XXIV sesji na dzień 3 kwietnia br. tj. wprowadzenie zadania: „Przebudowa budynku warsztatowo-garażowo-socjalnego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na potrzeby ratowników medycznych oraz kierowców ratowników w związku ze stanem epidemii (dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle).” Należy także w tym miejscu wspomnieć o prośbie jaką na swojej stronie umieścił nasz Szpital, apelując o wsparcie finansowe i rzeczowe. pozwolimy sobie zacytować jedno zdanie z tej prośby „ W tym szczególnym czasie, każda – nawet najdrobniejsza pomoc jest na wagę złota”, a więc dotacja celowa na „
zakup sprzętu niezbędnego do diagnostyki i leczenia pacjentów zarażonych wirusem CO VID-19
w wysokości 400.000,00 zł.”
oraz inne proponowane zmiany wychodzą naprzeciw oczekiwaniom Szpitala i jego pracowników oraz pacjentów, mieszkańców Powiatu Jasielskiego.

W sposób szczególny powinniśmy także zadbać o Domu Pomocy Społecznej w Foluszu, któremu także powinniśmy zapewnić wszystko co potrzebuje i jest niezbędne do prawidłowego jego funkcjonowania.

Na koniec apelujemy do kolegów Radnych o naprawdę poważne podejście do sprawy, to decyzje jakie zostaną podjęte przez radnych będą w okresie późniejszym mieć ogromne znaczenia dla naszych mieszkańców i całego Powiatu. Za kluby radnych”

Podpisy radnych: Krzysztofa Buby. Janusza Przetacznika – Przewodniczącego klubu PSPP, Jana Urbana – Przewodniczącego Klubu SDM.

Uzasadnienie:

Należy podkreślić, że opisany wyżej fakt miał miejsce tj. radny Krzysztof Buba będący w tym dniu i w pomieszczeniu, w którym odbywała się XXIV sesja Rady,  w imieniu Wnioskodawców tj. Klubów radnych PSP i SDM, złożył na piśmie wnioski sformułowane przez te kluby do Komisji Wnioskowej wybranej przez Radę w składzie: Anna Nigborowicz, Józef Rosół, Grzegorz Pers, co można odtworzyć. Potwierdzają to również dalsze proponowane zapisy
w projekcie protokołu, w którym Przewodnicząca Komisji Wnioskowej radna Anna Nigborowicz informuje o tym fakcie Radę Powiatu, a Przewodniczący Rady radny Robert Snoch dyskredytuje ten fakt. Zgodnie z naszymi wewnętrznymi przepisami protokół
z posiedzenia Rady Powiatu  powinien odpowiadać uregulowaniom zawartym w naszym Statucie - § 33. Natomiast zgodnie z treścią § 33 ust.2 lit.e  protokół zawiera: „przebieg obrad, a w szczególności teksty zgłoszonych, jak również uchwalonych wniosków oraz odnotowanie faktów zgłoszenia pisemnych wystąpień”.

Również przepisy naszego Statutu (§ 20) bardzo dokładnie precyzują tryb działania wybranej przez Radę komisji wnioskowej oraz zgłaszania wniosków i przedstawiania ich Radzie. Należy zaznaczyć, że wnioski klubów radnych Rady Powiatu w Jaśle PSPP i SDM odpowiadały statutowym wymaganiom.

 • § 49 Statutu stanowi: „Radni potwierdzają swoją obecność na sesjach i posiedzeniach podpisem na liście obecności.” Nie mam mowy o żadnych kartach, systemie logowania itp. Takie rozwiązania m.in. proponowałem, ale nie znalazły uznania w oczach a właściwie rękach Rady Powiatu w Jaśle, gdyż w całości zostały odrzucone.

Ponadto podkreślam, że brak podpisu radnego na liście obecności komisji bądź Rady skutkuje zmniejszeniem wysokości należnej radnemu diety, a nie pozbawianiem radnego jego praw związanych z wykonywaniem mandatu radnego, w tym np. składaniem wniosków.  Niejednokrotnie w trakcie posiedzeń Rady to podnosiłem, że udział w głosowaniu radnego jest jego uprawnieniem i obowiązkiem, a radny wykonuje swój mandat nie tylko na sesji Rady czy posiedzeniu komisji, a obowiązkiem Przewodnicza Rady jest m.in.  czuwanie nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania  przez radnych ich mandatu.”

6) str. 4 po w/w zdaniu dodać zdanie: „Przed zamknięciem dyskusji Przewodniczący nie zwrócił się do wybranej Komisji Wnioskowej, z pytaniem: czy do Komisji Wnioskowej wpłynęły wnioski dotyczące przedmiotowego projektu uchwały wraz z autopoprawką? Głosowanie na projektem uchwały wraz z Autopoprawką Zarządu zostało przeprowadzone bez wysłuchania Przewodniczącego Komisji Wnioskowej, odczytania złożonych wniosków i przeprowadzenia nad zgłoszonymi wnioskami głosowania.”

 

Uzasadnienie

Należy podkreślić, że taki fakt miał miejsce i w protokole należy to odnotować.

 

7) str. 4 – po wyrażeniu „Komisja Finansowo-Budżetowa –”  dodać wyraz „Radna”,

8) str. 5 – po wyrażeniu „Komisja Finansowo-Budżetowa –”  w pkt 8c i 8d dodać wyraz „Radna”,

9) str. 5  (ad 8e)  po wyrazie: „poprosił” zamienić słowo: Panią” na wyraz „Radną”,

10) str. 5  (ad. 8e) po wyrażeniu: „Wszelkie konsultacje” dodać wyrażenie: „wśród członków Komisji Statutowej”

 

 

W uzasadnieniu proponowanej zmiany należy podkreślić, że „Radni Rady Powiatu w Jaśle nie będący członkami Komisji Statutowej, nie otrzymali projektu uchwały zmieniającej  uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Jasielskiego ani w formie elektronicznej ani nie zostali poinformowania przez Przewodniczącą Komisji Statutowej Irenę Baciak oraz Biuro Rady Powiatu o prowadzonych konsultacjach w formie elektronicznej za pomocą dostępnych komunikatorów.” Proponowany zapis odpowiada zdarzeniom, które miały miejsce.

Dodatkowo, w tym miejscu należy zadać pytanie, a przede wszystkim usłyszeć na nie odpowiedź: kiedy nieobecni na tym posiedzeniu Rady  Powiatu w Jaśle radni podjęli informację o wprowadzonych zmianach Statutu Powiatu  Jasielskiego i jakie działania w tym zakresie podjął Pan Przewodniczący Rady? Nawet najgorętszy zwolennik zmian statutu
i obserwator tego posiedzenia nie dowiedział się jakie zmiany są wprowadzane, gdyż projekt uchwały nie został odczytany i podany do publicznej wiadomości.”

11)  (ad. 18) po wyrażeniu: „Przewodnicząca Komisji Wnioskowej” dodać wyraz: „Radna”,

12) (ad. 18) w pięciu przypadkach po wyrazie; „Wiceprzewodnicząca”  dodać wyrażenie: „Rady Powiatu”

13) (ad. 20) po wyrazie: „Przewodniczący”  dodać wyrażenie: „Rady Powiatu”

          Uzasadnienie pkt. 11-13 jak w pkt 1 – konsekwentne zapisy.

Proponowane wyżej zmiany i uzupełnienia, moim zdaniem powinny być umieszczone
w protokole,  odzwierciedlają rzeczywisty przebieg i stan faktyczny, który miał miejsce podczas XXIV sesji RPJ zwołanej na dzień 3 kwietnia 2020 r. i są zasadne, zgodne z naszymi uregulowaniami, a rozstrzygnięcie Przewodniczącego Rady radnego Roberta Snocha
w zakresie odrzucenia w całości moich poprawek  nie jest zasadne i nie znajduje oparcia
w naszych wewnętrznych regulacjach

Podpis radnego: 

Z poważaniem

Janusz Przetacznik Radny Rady Powiatu w Jaśle.

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch- został pan przed chwilą poinformowany.

Radny Janusz Przetacznik- gratuluję, to w takim razie w jaki sposób pan zamierza procedować sprzeciw? Ponieważ radni powinni otrzymać  to na piśmie, tak jak to robiliśmy
w V kadencji? Jak pan sobie to wyobraża, żeby radni w tej chwili rozpatrywali sprzeciw?

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch- - a gdzie to jest napisane Panie Radny?

Radny Janusz Przetacznik- to jak pan sobie to wyobraża? Będę w takim razie wnioskował konkretnie o każdy punt tak jak panu wysłałem  i tak będziemy to rozpatrywać?

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch- ależ oczywiście jak pan sobie życzy, pan ma różne możliwości proceduralne. Nasz Statut nie mówi o możliwościach jak rozpatrujemy sprzeciw? Rada głosując nad protokołem w przedstawionej wersji pośrednio odniesie się do pana sprzeciwu. Czyli jeśli przyjmie protokół w zaproponowanej przeze mnie wersji, pana sprzeciw zostanie odrzucony.     

 

Radny Jan Urban - Panie Przewodniczący trudno mi się zgodzić z takim tokiem rozumowania, albowiem raz, że o odrzuceniu sprzeciwu i możliwości ustosunkowania się, już pomijam zapisy i można się sprzeczać o litery w Statucie, ale dobra praktyka i dobre obyczaje to raz i dwa na szczęście są jawne i dostępne nagrania z sesji i nie umieszczając pewnych rzeczy będziemy zaklinać rzeczywistość.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch - można zobaczyć.

 

Radny Janusz Przetacznik - Panie Przewodniczący jak można przechodzić do następnego punktu nie dając mi się wypowiedzieć w kategoriach sprzeciwu.

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch - pani mecenas proszę się odnieść do tej sprawy, nasz statut nie mówi jak mamy rozpatrywać sprzeciw?

Radca Prawny – Statut nie mówi jak rozpatrywać sprzeciw, niemniej jednak jest wskazane,
że na najbliższej sesji radni przyjmują protokół, ale wcześniej mogą zgłaszać poprawki do tego protokołu. W takiej sytuacji jeżeli radny zgłosi zmiany do protokołu one zostaną przedstawione Radzie. Rozumiem, że one nie zostały przedstawione? Na tej zasadzie.

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch - zostały przekazane przez Pana Radnego
w formie elektronicznej wszystkim radnym.

Radny Janusz Przetacznik - nie tylko do Pana Przewodniczącego, ponieważ tak stanowi statut, wskazuje tylko do pana. Pan ma mnie poinformować, a ja wtedy formułuję sprzeciw, który rozpatruje Rada. Wszystkim radnym przekazuję co pan rozpatrzył, a co nie. W sumie zgłosiłem 14 poprawek, a pan się tylko odniósł do jednej, 14 poprawek zgłosiłem.

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch - tamte to są takie graficzne, literowe poprawki.

Nie ma tam merytorycznych rzeczy.

 

Radny Janusz Przetacznik - ale moje uwagi zostały zgłoszone 22 maja.

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch- pani mecenas, czy mogę przejść do głosowania w takim razie zatwierdzenia protokołu?

Radca Prawny - jeżeli zostały zgłoszone jakiekolwiek uwagi do protokołu.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch - zostały odrzucone przeze mnie.

Radca Prawny - zostały przedstawione, jeżeli radni mieli możliwość zapoznania się,
lub ewentualnie wniesienia w tej chwili jakichkolwiek uwag do protokołu z poprzedniej sesji to  jak nasz statut stanowi ten wniosek może być uwzględniony lub nie uwzględniony i o tym rozstrzyga przewodniczący po zapoznaniu się z protokołem i tymi uwagami, po wysłuchaniu protokolanta.  Jeżeli według stanowiska przewodniczącego po wysłuchaniu protokolanta, nie powinny być takie zmiany przeprowadzone to w takiej sytuacji o tym wszystkim rozstrzyga przewodniczący. Niemniej jednak jeżeli tych zmian i uwag  było by dużo to można by było państwu radnych to przedstawić w tej chwili na sesji, ale jeżeli te uwagi według oceny
i stanowiska przewodniczącego nie wnoszą wiele do protokołu to w takiej sytuacji ten głos rozstrzygający ma przewodniczący. Natomiast wnioskodawca może wnieść sprzeciw do Rady i w mojej ocenie powinno być to wniesione dzisiaj, może być do protokołu, czy do wszystkich, czy do części odrzuconych tych uwag do protokołu.  Pan radny ma zastrzeżenia to powinien to zgłosić, wnieść sprzeciw, natomiast rada przyjmuje protokół z sesji po wyczerpaniu trybu postępowania, czyli sprzeciw może być wniesiony. Natomiast radni rozstrzygają jak się do tej kwestii odniosą, czy ten protokół może być przyjęty.

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch- w formie głosowania, czy zatwierdzają protokół, czy go nie zatwierdzają, oczywiście.            

Radny Janusz Przetacznik - mam nadzieję, że została ta kwestia wyjaśniona. W związku
z tym wnioskodawca, który wnioskuje o naniesienie poprawek powinien otrzymać informację
i pouczenie przez pana przewodniczącego, że dana poprawka została, lub nie została uwzględniona i pouczyć mnie, że przysługuje mi prawo wniesienia sprzeciwu
i rozstrzygnięcie przez Radę.

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch- proszę mnie nie uczyć, co przysługuje komu? Bo pan jako radny powinien znać Statut.    

 

Radny Janusz Przetacznik- ja to wiem, natomiast do dnia dzisiejszego pan tego
nie powiedział.

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch - i niech pan nie tworzy prawa.

Przewodniczący zamknął dyskusję oraz zarządził głosowanie nad zatwierdzeniem protokołu z XXIV sesji Rady Powiatu w Jaśle w przedstawionej wersji z odrzuceniem wszystkich poprawek zgłoszonych przez Radnego Janusza Przetacznika, bez wcześniejszego rozpatrzenia przez Radę treści wniesionego sprzeciwu przez Radnego Janusza Przetacznik.

W głosowaniu brało udział 22 Radnych.

- za przyjęciem protokołu głosowało 15 Radnych.

- przeciw głosowało 7 Radnych.

Protokół został przyjęty.

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch- pan zna doskonale Panie Radny jakie ma pan drogi prawne to proszę korzystać z nich i nie tworzyć własnego prawa, to jest tylko moja prośba.

Radny Janusz Przetacznik- Panie Przewodniczący na ten temat porozmawiamy w wolnej chwili.

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch- jak będzie to rozmowa merytoryczna i która coś wniesie, a nie będzie tylko zabijać czas.

 

Radny Janusz Przetacznik- pana zdaniem wszystko zabija czas.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch- nie raczej pana. Szanowani państwo to nie jest dyskusja na temat, nie w  tym miejscu.

Jest przypominam pandemia, dzisiaj bardzo proszę o zabieranie czasu zgodnie ze Statutem pierwsza wypowiedz w danym temacie 10 minut, ewentualnie druga wypowiedz 5 minut.

Zanim przejdziemy do punktu w porządku obrad dzisiejszej sesji dotyczącego wprowadzenia zmian do porządku obrad informuję, że na podstawie art. 15 ustęp 11 ustawy o samorządzie powiatowym wprowadzam do porządku obrad dzisiejszej sesji w punkcie 6 litera „l projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie powiatu”. Wprowadzony punkt nie wymaga głosowania nad zmianą porządku obrad, a wyjaśnienie dotyczące tego punktu obrad przedstawię jak dojdziemy do tego punktu.

Ad. 4. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.

Starosta Jasielski Adam Pawluś – w imieniu Zarządu chciałbym prosić o zmianę porządku obrad, ponieważ podpisaliśmy umowę dosłownie przed chwilą na 944.801,00 złotych. Otrzymaliśmy dofinasowanie do drogi Dobrynia- Zawadka Osiecka- Załęże- Dębowiec Załęże – Osiek Jasielski. To zadanie jest realizowane z Funduszu Dróg Samorządowych, więc bardzo bym prosił o zmianę porządku obrad i zamianę punkt „k określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w 2020 roku z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej (druk nr 194)”, umieścić pod pozycją „a”, „natomiast  zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2020 r. (druk nr 184)” umieścić w pozycji „k” i również proszę o zmianę punktu „b zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej”.

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch - odwrotnie to „j” będzie chyba?

 

Starosta Jasielski Adam Pawluś – tak więc, „a” będzie na „j” zamienione, natomiast „b” będzie zamienione na „k”. Czym to jest spowodowane? Mianowicie te środki wprowadzając do budżetu będziemy mogli wykorzystać na realizację inwestycji powiatowych. Tylko chcę Wysoką Radę poinformować, że jesteśmy w trakcie realizacji przetargu na rozbiórkę i budowę dwóch mostów w miejscowości Cieklin to jest zadanie na ponad 4 mln złotych według ceny kosztorysowej, po przetargu, czyli 3,5 miliona złotych w zaokrągleniu.        

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch - to pewnie musimy głosować ten wniosek?

Czy ktoś jest przeciwny temu wnioskowi?

Czyli w puncie 6 podpunkt „a” będzie podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia i wyrażenia zgody, czyli (druk nr 193) dotycząca uchwała urzędu pracy.
W punkcie „b” będzie uchwała dotycząca PCPR-u na (druku nr 194), podpunkt „c” to będą szkoły po kolei szkoła branżowa II stopnia numer 1 numer 2 i numer 3, czyli „c”, „d”, „e”, podpunkt „f” będzie dotyczył herbu Magurskiego Parku Narodowego podpunkt,  „g” będzie dotyczył zakupu gazu dla Starostwa Powiatowego, podpunkt „h” będzie dotyczył zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, podpunkt „i” to będzie ta pierwsza uchwała powiatowego urzędu pracy (druk nr 192) i wtedy na podpunkt „j”- wskoczy nam zmiana uchwały budżetowej i na podpunkt „k”- zmiana wieloletniej prognozy finansowej, chyba dobrze?

 Starosta Jasielski Adam Pawluś – wraz z Autopoprawką.

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch - z Autopoprawką do budżetu. I wprowadzony podpunkt „l” ta wprowadzona uchwała dotycząca określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie powiatu.  

Zmieniony Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Powiatu w Jaśle.
 4. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Wnioskowej.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmieniająca Uchwałę w sprawie zatwierdzenia i wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Jasielski/Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle do realizacji projektu pod nazwą „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jasielskim (V)”. (Druk Nr 193).
  2. określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w 2020 roku z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej. (Druk Nr 194).
  3. utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia nr 1 w Jaśle,
  4. utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia nr 2 im. Generała Józefa Hallera w Jaśle,
  5. utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia nr 3 w Jaśle,
  6. wyrażenia zgody na umieszczenie herbu Powiatu Jasielskiego na sztandarze Magurskiego Parku Narodowego,
  7. wyrażenia zgody na zaciągnięcie na 2021 rok zobowiązania na pokrycie kosztów związanych z zakupem gazu dla Starostwa Powiatowego w Jaśle oraz dla jednostek organizacyjnych Powiatu Jasielskiego,
  8. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Powiatu Jasielskiego, położonej w Jaśle,
  9. zmieniająca Uchwałę w sprawie zatwierdzenia i wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Jasielski/Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle do realizacji projektu pod nazwą „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jasielskim (IV)”,
  10. zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2020 r. (Druk Nr 184).
   Z Autopoprawką.
  11. zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2020 – 2027. (Druk Nr 185).
  12. określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie powiatu.
 7. Raport Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaśle o stanie bezpieczeństwa sanitarnego w Powiecie Jasielskim w roku 2019.
 8. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle za rok 2019.
 9. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2019 w Powiecie Jasielskim.
 10. Informacja o stanie bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej i zagrożenia pożarowego w Powiecie Jasielskim.
 11. Stan dróg powiatowych.
 12. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 13. Wnioski i zapytania radnych.
 14. Sprawy różne.
 15. Zamknięcie obrad.

 

Ad. 5. Wybór Komisji Wnioskowej.

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Anna Nigborowicz zgłosiła do Komisji Wnioskowej

radnych: Magdalena Stasiowska, Sławomir Madejczyk, Jan Czajka.  

Zgłoszeni Radni wyrazili zgodę na pracę w Komisji Wnioskowej.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad wyborem członków Komisji Wnioskowej.

W głosowaniu brało udział 20 Radnych.

- za wyborem zaproponowanego składu Komisji Wnioskowej głosowało 20 Radnych.

Skład Komisji został uchwalony.

Ad. 6. Podjęcie uchwał w sprawie:

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch poinformował obecnych, że we wszystkich uchwałach na dzisiejszej sesji Rady Powiatu, które w podstawie prawnej powołują się na ustawę o samorządzie powiatowym, zmienia się ich publikator, gdyż 25 maja br. ogłoszono tekst jednolity tej ustawy, więc będzie to Dz. U. z 2020 roku, poz. 920.

Ad. 6a. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie zatwierdzenia i wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Jasielski/Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle do realizacji projektu pod nazwą „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jasielskim (V)”. (Druk Nr 193).

Przewodniczący otworzył dyskusję oraz poprosił o opinie Komisje Stałe.

Przewodniczący Komisji Społecznej- Radny Stanisław Święch – Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Finansowo- Budżetowej – Radny Jan Czajka - Komisja wyraziła pozytywną opinię jednogłośnie.

Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmieniającej Uchwałę w sprawie zatwierdzenia i wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Jasielski/Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle do realizacji projektu pod nazwą „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jasielskim (V)”.

W głosowaniu brało udział 21 Radnych.

- za podjęciem uchwały głosowało 21 Radnych.

- nie głosował 1 Radny.

Uchwała została podjęta.

Ad. 6b. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w 2020 roku z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej. (Druk Nr 194).

Przewodniczący otworzył dyskusję oraz poprosił o opinie Komisje Stałe.

Przewodniczący Komisji Społecznej- Radny Stanisław Święch – Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Finansowo- Budżetowej – Radny Jan Czajka - Komisja wyraziła pozytywną opinię jednogłośnie.

Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w 2020 roku z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej.

W głosowaniu brało udział 22 Radnych.

- za podjęciem uchwały głosowało 22 Radnych.

Uchwała została podjęta.

Ad. 6c. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia nr 1
w Jaśle.(Druk Nr 186).

Przewodniczący otworzył dyskusję oraz poprosił o opinie Komisje Stałe.

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury- Radna Irena Baciak – Komisja pozytywnie opiniuje projekt.

Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia nr 1 w Jaśle.

W głosowaniu brało udział 22 Radnych.

- za podjęciem uchwały głosowało 22 Radnych.

Uchwała została podjęta.

Ad. 6d. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia nr 2
im. Generała Józefa Hallera w Jaśle. (Druk Nr 187).

Przewodniczący otworzył dyskusję oraz poprosił o opinie Komisje Stałe.

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury- Radna Irena Baciak – Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały.

Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia nr 2 im. Generała Józefa Hallera w Jaśle.

W głosowaniu brało udział 22 Radnych.

- za podjęciem uchwały głosowało 22 Radnych.

Uchwała została podjęta.

Ad. 6e. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia nr 3
w Jaśle.(Druk Nr 188).

Przewodniczący otworzył dyskusję oraz poprosił o opinie Komisje Stałe.

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury- Radna Irena Baciak – Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II Stopnia nr 3 w Jaśle.

W głosowaniu brało udział 22 Radnych.

- za podjęciem uchwały głosowało 22 Radnych.

Uchwała została podjęta.

Ad. 6f. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie herbu Powiatu Jasielskiego na sztandarze Magurskiego Parku Narodowego. (Druk Nr 189).

Przewodniczący otworzył dyskusję oraz poprosił o opinie Komisje Stałe.

Przewodniczący Komisji Społecznej- Radny Stanisław Święch – Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu – Radny Sławomir Madejczyk- Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie herbu Powiatu Jasielskiego na sztandarze Magurskiego Parku Narodowego.

W głosowaniu brało udział 22 Radnych.

- za podjęciem uchwały głosowało 22 Radnych.

Uchwała została podjęta.

Ad. 6g. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie na 2021 rok zobowiązania na pokrycie kosztów związanych z zakupem gazu dla Starostwa Powiatowego w Jaśle oraz dla jednostek organizacyjnych Powiatu Jasielskiego. (Druk Nr 190).

Przewodniczący otworzył dyskusję oraz poprosił o opinie Komisje Stałe.

Przewodniczący Komisji Finansowo- Budżetowej – Radny Jan Czajka - Komisja wyraziła pozytywną opinię jednogłośnie.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu – Radny Sławomir Madejczyk- Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie na 2021 rok zobowiązania na pokrycie kosztów związanych z zakupem gazu dla Starostwa Powiatowego w Jaśle oraz dla jednostek organizacyjnych Powiatu Jasielskiego.

W głosowaniu brało udział 22 Radnych.

- za podjęciem uchwały głosowało 22 Radnych.

Uchwała została podjęta.

Ad. 6h. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Powiatu Jasielskiego, położonej w Jaśle. (Druk Nr 191).

Przewodniczący otworzył dyskusję oraz poprosił o opinię Komisje Stałe.

Przewodniczący Komisji Finansowo- Budżetowej – Radny Jan Czajka - Komisja wyraziła pozytywną opinię jednogłośnie.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu – Radny Sławomir Madejczyk- Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Powiatu Jasielskiego, położonej w Jaśle.

W głosowaniu brało udział 22 Radnych.

- za podjęciem uchwały głosowało 22 Radnych.

Uchwała została podjęta.

Ad. 6i. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie zatwierdzenia i wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Jasielski/Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle do realizacji projektu pod nazwą „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jasielskim (IV)”. (Druk Nr 192).

Przewodniczący otworzył dyskusję oraz poprosił o opinie Komisje Stałe.

Przewodniczący Komisji Społecznej- Radny Stanisław Święch – Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Finansowo- Budżetowej – Radny Jan Czajka - Komisja wyraziła pozytywną opinię jednogłośnie.

Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania w sprawie podjęcia uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie zatwierdzenia i wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Jasielski/Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle do realizacji projektu pod nazwą „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jasielskim (IV)”.

W głosowaniu brało udział 19 Radnych.

- za podjęciem uchwały głosowało 19 Radnych.

- nie głosowało 3 Radnych.

Uchwała została podjęta.

Starosta Jasielski Adam Pawluś poprosił o 10 minut przerwy.

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch zarządził 10 minutową przerwę.

Przewodniczący wznowił obrady po przerwie XXV Sesji Rady Powiatu w Jaśle.

Ad. 6j. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego
na 2020 r. (Druk Nr 184). Z Autopoprawką

Przewodniczący poprosił Skarbnik Powiatu Teresę Połeć o przedstawienie.

Głos zabrała Skarbnik Powiatu Jasielskiego Teresa Połeć, która omówiła projekt uchwały Rady Powiatu w Jaśle w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego
na 2020 rok. Z Autopoprawką.

Przewodniczący otworzył dyskusję oraz poprosił o opinie Komisje Stałe.

Przewodniczący Komisji Finansowo- Budżetowej – Radny Jan Czajka- Komisja wyraziła jednogłośnie pozytywną opinię.

Przewodniczący Komisji Społecznej – Radny Stanisław Święch – Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu – Radny Sławomir Madejczyk- Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury- Radna Irena Baciak – Komisja pozytywnie opiniuje projekt w dziale 801 - Oświata i Wychowanie oraz w dziale 926 - Kultura Fizyczna.

Przewodniczący zamknął dyskusję oraz zarządził głosowanie dotyczące podjęcia uchwały
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2020 r.

W głosowaniu brało udział 22 Radnych.

- za podjęciem uchwały głosowało 15 Radnych.

- przeciw głosowało 2 Radnych.

- wstrzymało się 5 Radnych.

Uchwała została podjęta.

Ad. 6k. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2020 — 2027. (Druk Nr 185).

Przewodniczący poprosił Panią Teresę Połeć Skarbnik Powiatu o wprowadzenie.

Głos zabrała Skarbnik Powiatu Jasielskiego Teresa Połeć, która przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Jaśle w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2020 — 2027.

Przewodniczący otworzył dyskusję oraz poprosił o opinie Komisje Stałe.

Przewodniczący Komisji Finansowo- Budżetowej – Radny Jan Czajka - Komisja wyraziła jednogłośnie pozytywną opinię.

Przewodniczący Komisji Społecznej – Radny Stanisław Święch – Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury – Radna Irena Baciak – Komisja pozytywnie opiniuje projekt.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu – Radny Sławomir Madejczyk- Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2020 — 2027.

W głosowaniu brało udział 22 Radnych.

- za podjęciem uchwały głosowało 16 Radnych.

- przeciw głosowało 2 Radnych.

- wstrzymało się 4 Radnych.

Uchwała została podjęta.

Ad. 6l. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie powiatu.

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch- wypełniając zapisy art. 15 ust. 1 ustawy
o samorządzie powiatowym projekt przedmiotowej uchwały został uwzględniony w porządku obrad XXIII sesji Rady Powiatu w Jaśle.

Zgodnie z sugestią radnych o braku zaopiniowania projektu uchwały przez komisje stałe Rady Powiatu w Jaśle, na wniosek radnego Jana Czajki projekt został jednogłośnie ściągnięty z porządku obrad tejże sesji celem zaopiniowania przez komisje stałe.

Do komisji wnioskowej powołanej na tej samej sesji wpłynął również wniosek o uwzględnienie autopoprawki do ściągniętego z porządku obrad projektu uchwały.

Komisje stałe, w związku z panującą w naszym kraju sytuacją epidemiologiczną, od dnia zakończenia sesji Rady Powiatu w dniu 6 marca do dnia 25 maja br. nie obradowały na posiedzeniach, co też nie pozwalało na zaopiniowanie przedłożonego projektu uchwały. Jednocześnie uniemożliwiło to wprowadzenie tej sprawy pod obrady Rady Powiatu na sesji zwołanej na dzień 3 kwietnia br.

W bieżącym tygodniu, od dnia 25 maja do dzisiaj odbyły się posiedzenia wszystkich komisji stałych, które w porządku obrad uwzględniły opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie powiatu. Komisje obradowały, zgodnie z decyzją podjętą na sesji w dniu 6 marca br., nad pierwotnym projektem uchwały wraz ze złożoną do niego autopoprawką. Jednocześnie pragnę wyjaśnić, że Kluby PSPP oraz SDM po sesji w dniu 6 marca br. złożyły drugi wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie powiatu. Jednakże projekt uchwały ściągnięty z porządku obrad, po uwzględnieniu wniesionej autopoprawki był tożsamy z projektem uchwały złożonym pod drugim wnioskiem. Ten projekt uchwały stanowi tekst jednolity po autopoprawce.

Uznałem więc, że skoro nie można procedować odrębnie nad tożsamymi projektami uchwał, a skoro pierwotny wniosek nie został wycofany przez wnioskodawców, to należy te wnioski rozpatrywać łącznie, bo chociaż złożone w różnych terminach, to zawierają tę samą treść uchwały.

Przewodniczący otworzył dyskusję oraz poprosił o opinie Komisje Stałe.

Przewodniczący Komisji Społecznej – Radny Stanisław Święch – Komisja negatywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu – Radny Sławomir Madejczyk- Komisja negatywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Finansowo- Budżetowej – Radny Jan Czajka - Komisja wyraziła negatywną opinię.

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury – Radna Irena Baciak – Komisja negatywnie opiniuje projekt.

Zarząd Powiatu w Jaśle wyraził negatywną opinię o projekcie uchwały.

 

Starosta Jasielski Adam Pawluś – Zarząd Powiatu w Jaśle negatywnie opiniuje projekt uchwały Rady Powiatu w Jaśle w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu
o stanie powiatu wraz z Autopoprawką, gdyż zapisy zawarte w przedmiotowej uchwale nie wnoszą niczego co nie jest zawarte w przepisach ustawy o samorządzie powiatowym, a w zapisie § 4 wykraczają poza zakres kompetencji Rady. Dodatkowo pragnę poinformować, że Zarząd skierował przygotowywany Raport do Komisji Rozwoju i był on jej przedmiotem obrad.      

Radny Janusz Przetacznik- mamy tutaj do czynienia z dziwną sytuacją tak delikatnie to nazwę, ponieważ art. 15, na który się Pan Przewodniczący powołuje w ust. 11 zobowiązuje pana do umieszczenia w porządku najbliższej sesji Rady projektu uchwały, który złożyły, czy składa klub radnych jest to uprawnienie, które weszło od tej kadencji władz samorządowych, nie ma tutaj możliwości uznaniowej, interpretacji Pana Przewodniczącego, czy jak teraz jest modnie powiedziane narracji Pana Przewodniczącego. W związku z tym należy przepis ustawy stosować wprost, jest pan do tego zobowiązany. Przypomnijmy, że 6 marca złożyły dwa kluby projekt uchwały w związku z tym wypełniliśmy normy określone w artykule 15 ustęp 11, aby ten projekt i ten wniosek złożony przez kluby został umieszczony
w najbliższym porządku obrad Rady. Po 6 marca została zwołana XXIV sesja Rady Powiatu na dzień 3 kwietnia w porządku obrad projekt uchwały się nie znalazł.

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch-bo nie było, żądanych opinii komisji stałych, Panie Radny.            

Radny Janusz Przetacznik- ja panu, Panie Przewodniczący nie przeszkadzałem. Ja bym miał taką gorącą do pana prośbę, abyśmy się wzajemnie szanowali.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch- pan przekłamuje różne rzeczy, przecież pan nie zrozumiał co ja mówię, że państwo żądali opinii komisji stałych, skoro komisje stałe nie zebrały się to nie było tych opinii, nie można było wprowadzić tego do porządku obrad, Panie Radny, czy pan myśli logicznie?   

Radny Janusz Przetacznik- proszę mi przeczytać nasz wniosek, czy my żądaliśmy zaopiniowania przez komisje stałe? Proszę nie wprowadzać w błąd opinii publicznej oraz radnych, proszę pana, proszę naprawdę zachować zdrowy rozsądek, to jest po pierwsze. Po drugie stosować przepisy ustawy o samorządzie powiatowym i przede wszystkim prowadzić obrady. Zwoływać i prowadzić obrady zgodnie z ustalonym porządkiem obrad w związku
z tym z art. 15 ust. 11 był pan zobowiązany.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch - przejdźmy dalej, to już pan wyartykułował.

Radny Janusz Przetacznik- proszę pana, najpierw musimy to wyjaśnić na jakiej podstawie
w dniu dzisiejszym uzupełnił pan porządek obrad? To mnie interesuje najbardziej, aby pan wyjaśnił, ponieważ w materiałach z 19-ego?

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch- Panie Radny na podstawie takiej, że uzyskałem opinie komisji stałych i w końcu miałem możliwość włożenia tego projektu uchwały do porządku obrad, ostatnia komisja opinie wyraziła dzisiaj przed sesją. Ja spełniam tylko życzenie radnych i taka była logiczna wola radnych, przegłosowana jednogłośnie o zdjęcie  
z porządku obrad w celu uzupełnia o opinie komisji stałych.

Radny Janusz Przetacznik - Panie Przewodniczący podnosił pan rękę za zatwierdzeniem protokołu 3 kwietnia, proszę jeszcze raz.

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch - z pełną świadomością jesteśmy w punkcie odnośnie raportu powiatu.

       

Radny Janusz Przetacznik- wniosek brzmiał o zdjęcie z porządku obrad i przekazanie do komisji celem uzyskania opinii, tyle koniec, kropka. Natomiast nie wnioskodawcy organizują prace komisji. Panie Przewodniczący mam do pana gorącą prośbę,  tak jak w tym wypadku jest to po raz kolejny kwestia uznaniowa, kiedy przewodniczący zechcą zaopiniować, bądź nie dany projekt uchwały, to jest tylko i wyłącznie kwestia uznaniowa nie poleceniowa, nie ma pan zapisu ani w statucie, ani w ustawie o samorządzie powiatowym.        

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch- absolutnie nie zgadzam się, Rada zadecydowała o opinii.

 

Radny Janusz Przetacznik- Panie Przewodniczący mam gorącą prośbę, proszę nie przerywać.

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch-   pan kłamie i mówi nie merytorycznie, proszę merytorycznie na temat projektu uchwały o raporcie powiatu. Co pan ma jeszcze do powiedzenia?

Radny Janusz Przetacznik- proszę pana niczym zacznę rozmawiać merytorycznie na temat projektu uchwały chcę wyjaśnić podstawy prawne dyskutowania tego projektu uchwały.

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch-   podstawy prawne  ma pan takie jakie pan chce. Pan tworzy podstawy prawne takie jakie pan chce. Proszę merytorycznie.    

Radny Janusz Przetacznik- Panie Przewodniczący jeszcze raz panu przypominam, pan ma organizować pracę rady, a nie utrudniać pracę rady.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch-  zawsze jestem przygotowany, ja nigdy w życiu nie podchodziłem lekko do niczego, zawsze podchodzę do swoich obowiązków z powagą.

 

Radny Janusz Przetacznik- proszę się naprawdę przygotowywać, sytuacja jest tego typu,
że kultura wymaga aby pan wysłuchał mnie.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch-  kultury mnie pan uczył, nie będzie.  

         

Radny Janusz Przetacznik- będę pana uczył kultury i mam nadzieję, że w końcu pan zrozumie swoją postawę i najwyższa pora, żeby pan złożył dymisję, bo pan nie potrafi kierować Radą
i nie potrafi pan prowadzić porządku obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch-  ja dymisji składał nie będę, pan może złożyć wniosek o odwołanie, przecież pan doskonale zna przepisy prawne. 

 

Radny Janusz Przetacznik- znam przepisy prawne i będę się starał złożyć wniosek. Natomiast mam do pana pytanie: dlaczego nie umieścił pan w porządku obrad XXIV i XXV sesji projektu uchwały złożonego przez kluby radnych zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym art. 15 ust. 11?

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch-  w tej sprawie dostał pan już kilka odpowiedzi e-mailowo z Biura Rady Powiatu, myślę, że jeszcze raz może pan ją otrzymać, a w tej chwili nie będę już odpowiadał, bo to nie ma sensu.

Radny Janusz Przetacznik- proszę pana nic z Biura Rady Powiatu nie otrzymałem. Proszę zwrócić uwagę, że w dniu dzisiejszym, jak również w materiałach nie otrzymaliśmy wniosku, który kluby złożyły na pana ręce z datą 6 marca podpisane proszę pana przez wnioskodawców. Nie otrzymaliśmy takiego dokumentu.

 Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch- ale przed chwilą pan dostał po raz kolejny,
bo na e-mailu wielokrotnie przychodziły te pana wnioski.

Radny Janusz Przetacznik- proszę pana to dostałem dzisiaj i proszę zobaczyć, że to nie są dokumenty podpisane, jeżeli pan potrzebuje to ja panu pokażę dokumenty, które złożyliśmy
6 marca. Proszę pana są podpisane i również mamy je zeskanowane. W związku z tym proszę przekazywać radnym dokumenty, które mają być podstawą obrad, a nie proszę pana dokumenty, które przekazuje biuro rady. To są dokumenty autoryzowane przez wnioskodawców, a nie proszę pana zeskanowane bądź w PDF-ie zrobione. Jeżeli pan tego nie rozumie to proszę wybaczyć. Jaką mam gwarancję, że przedmiotem obrad jest dokument, który złożyły kluby i podpisały się pod tym autoryzując swoimi podpisami. Dlaczego przedmiotem obrad nie jest projekt uchwały złożony przez kluby radnych łącznie z tzw. koszulką, dokumentami i pismem przewodnim? Czy może mi to pan łaskawie wytłumaczyć? Natomiast wracając do przedmiotu samego projektu uchwały, bo widzę, że większego to nie ma sensu. Nie ma woli rozmowy o raporcie. W związku z tym jeżeli nie ma woli rozmowy
o raporcie to trudno w tym wypadku dyskutować o projekcie uchwały w kategoriach merytorycznych jeżeli nie ma woli aby prawa radnych przestrzegać. Rozmawialiśmy przy okazji statutu i m.in. wymieniałem poglądy z Panem Radnych Stanisławem Pankiewiczem pokazując właśnie element, że ta ustawa i ta nowela wprowadziła zmiany. Mamy  uprawnienie, a przewodniczący ma obowiązek umieścić w porządku obrad, wskazywałem właśnie na to, na nasz przywilej, który został wprowadzony w tej kadencji, tymi przepisami. Jak również wskazywałem, że pan przewodniczący dostał kolejne uprawnienia, że może wydawać polecenia pracownikom starostwa w zakresie wypełniania mandatu przez radnego, wielokrotnie w korespondencji z panem na ten temat się powoływałem, nie tylko na uprawnienia radnych klubów, ale również i na pana uprawnienia, które w świetle nowelizowanej ustawy o samorządzie powiatowym pan zdobył i dziwi mnie, że nie chce pan pomóc radnym w wypełniana ich mandatu.

Radny Jan Urban- trochę jest mi przykro, że dyskutujemy w takiej atmosferze o rzeczy, która z punktu widzenia powiatu jest ważna. Nie wiem czemu nie ma woli zrobienia fajnego dokumentu, który będzie na lata regulował zasady i stworzył ramy opracowania Raportu
o Stanie Powiatu? Raport o Stanie Powiatu ktoś może powiedzieć, że to jest kolejny dokument. Nie, on dobrze przygotowany winien odzwierciedlać rzeczywisty stan powiatu za dany rok. Wypełniając obowiązki radnych chcieliśmy ileś rzeczy, mając doświadczenie
z roku ubiegłego doprecyzować w tym materiale, aby można było w sposób jasny, przejrzysty
i zawrzeć w tym dokumencie rzeczy, które coś wnoszą. Istotnym elementem jest również novum, które się pojawiło, mianowicie udział grupy obywateli. Wiem, że nie przepisuje się,  nie cytuje się przepisów ustawowych i tutaj opinia prawna, która wybiórczo tylko pokazała ten obszar, ale proszę mi wskazać, gdzie mieszkaniec powiatu jasielskiego, gdzie jest zapisane, że będzie się mógł zapoznać z tym raportem wcześniej, zebrać stosowną ilość podpisów i pojawić się na sesji na ten czas, kiedy będzie rozpatrywany raport.
Ja rozmawiałem z panem starostą na Komisji Społecznej nawet były pewne wskazania, tutaj myślę, że pełen konsensus jest aby wraz z porządkiem obrad, odpowiednio wcześniej jako załącznik ten raport wisiał i to było merytoryczne dyskutowanie. Nie wiem, czemu nie ma chęci, aby zrobić fajny dokument? W pierwszej kadencji siedzący pan przewodniczący, obok po mojej lewej ręce Ania Nigborowicz stworzyliśmy wspólnie fajny statut, który naprawdę przetrwał wiele lat i nie było tutaj jakiś takich zbędnych dysput. Było więcej klubów w owym czasie i jakoś potrafiliśmy znaleźć rozwiązanie. Kolejno pikanterii dodaje fakt, że będziemy dzisiaj procedować nad dokumentem, który nie chcę użyć tego słowa, ale tak i tak „psu na buty się przyda”, albowiem usłyszeliśmy przed momentem z ust pana starosty, że już projekt raportu został skierowany do komisji bodajże rozwoju, więc to tak naprawdę mówiąc popularnie „popił wodą”, bo dokument jest zrobiony, to jest jeden aspekt sprawy. Teraz nie chciałbym tutaj być źle zrozumiany i wdawać się w polemikę, ale ustalmy fakty, wpłynął wniosek na Radę, ona może zdecydować z propozycją wszystko, ściągnęła to na wniosek jednego z radnych projekt A, ale na zakończenie sesji został złożony wniosek w tym samym temacie, ale został złożony nowy wniosek. Mamy fakt, kolejnym elementem jest zapis ustawowy, który nie daje przewodniczącemu fakultatywnego, uznaniowego wprowadzenia, bądź nie, bo jeżeli jest spełniony termin jak dobrze pamiętam na siedem dni przed najbliższą sesją, to jest obowiązek. I teraz trzeba „przyjąć na klatę”, bo to jest i tak rzecz wtórna.
Ten obowiązek nie został wypełniony. Nie ważnym jest i siedmiu radców prawnych może próbować napisać interpretację, ale chyba nie wiem już jak daleko będą chcieli  swojemu mocodawcy się przypodobać takie coś mogą napisać. Wniosek wpłyną i rzeczony wniosek jako odrębny byt prawny winien być z mocy zapisu artykułu 15 z tymi punktami przyjęty
i złożony na najbliższą sesję. Nigdzie nie ma mowy w tym przepisie, że jeżeli wniosek dotyczy tego samego to tutaj jest uznaniowość przyjęcia przez pana przewodniczącego
i mamy stan taki jaki mamy dzisiaj 29 maja odbywa się kolejna sesja i przedmiotowy wniosek, który był złożony, nie został wprowadzony i tu jest „kruszenie kopi” o to wszystko. Wiem, że od tego raport tegoroczny już żaden sposób nie należy, mam świadomość, że nie ma woli opracowania dokumentu, trudno skoro tyle razy się Zarząd Powiatu chwali swoimi sukcesami i osiągnięciami to warto było by uwypuklić pewne obszary i je pokazać, bo sami doskonale wiecie, że w tym raporcie są rzeczy, które są do niczego nie potrzebne tylko poszedł jakiś szimel i się tam wbija po to, żeby zrobić tylko wypełnienie treścią, ale „na miłą biedę”, jesteśmy samorządowcami i wszyscy myślę, po to żeśmy startowali do tego powiatu, aby coś z siebie dać i coś zrobić. Chwała za to grupie radnych, że chciała przygotować, miała swoje przemyślenia, aby zrobić materiał, nad którym można było by podyskutować, które można by było określić, ale jest zapis, że to rada określa zasady udziału mieszkańców, ale widocznie takiej woli nie ma. I nie ma się tutaj co przekrzykiwać, tylko trzeba „przyjąć na klatę” wpłynął wniosek, nie został uwzględniony i teraz wystarczyło by zrobić taką sytuację
i tutaj naprawdę, chyba, że znajdą państwo jakiegoś radcę, który powie, że wniosek, który wpływa nie został ujęty w określonym terminie, bo tamten wniosek był osobnym bytem prawnym ten wniosek spełniał wszystkie wymogi wniosku, nie został, włożony. Nikt nie będzie tutaj atakował, czy próbował w jakiś sposób krzyżować kogokolwiek za takie rzeczy, ale trzeba stwierdzić fakt, że nie zostały wypełnione zapisy tego paragrafu i tyle. Dzisiaj nie ma woli, nie ma chęci. Jest przygotowany już, jest przygotowana szczotka raportu, a my będziemy „kruszyć kopię”. Drogi Robercie Panie Przewodniczący fakty są takie, a nie inne, ten wniosek wiadomo, że stan dziwny, stan taki jaki był, ale wniosek złożony na ręce Przewodniczącego Rady Powiatu zawierający wszystkie wymogi dotyczące wniosku był złożony i on nie został wprowadzony z automatu, ani na sesję, która była zwołana w czasie, kiedy nie wolno było nam wyłazić z domów, ani na sesję, na której uczestniczymy dzisiaj i to są fakty i z faktami nie będziemy dyskutować.

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch- chciałem powiedzieć, że tak do końca  to może nie jest aż tak źle, bo uważam, że pierwszy wniosek musi być skonsumowany jeżeli drugi dotyczy tego samego także to różnie też będziemy interpretować, bo myślę, że kroki prawne znowu będą poczynione.

Radny Krzysztof Buba- Krzysztof Buba Radny Rady Powiatu, jakby ktoś nie wiedział kim jestem? Chciałem się spytać o taką rzecz, bo dla mnie jest to troszkę dziwne, że materiały, opinie radców prawnych, Zarządu, Skarbniczki otrzymuje po komisji i teraz na sesji następne materiały w sprawie, o której tutaj mówimy. Ciekawi mnie jedna rzecz? Dobrze był złożony wniosek w lutym, czy w marcu dla mnie to w tej chwili może nie ma znaczenia, ale mam takie pytanie: Jaka była przyczyna, że nagle zaczynamy w trybie ekspresowym to wszystko procedować. Opinia prawna 20 maja, to nawet biorąc pod uwagę, że wpłynęło 6 marca na sesji dwa miesiące ponad, nic się nie dzieje. To samo Pani Skarbnik, Zarząd Powiatu sami sobie państwo odpowiedzcie, czy chcemy współpracować tutaj na tej sali stworzyć coś co by nam ułatwiło pracę? Później będziemy wszyscy podczas debaty o stanie raportu pasowałoby stworzyć uchwałę, określić zasady tak jak było w tamtym roku. Do czego dochodzimy wszyscy widzimy.

              

Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie powiatu.

W głosowaniu brało udział 22 Radnych.

- za podjęciem uchwały głosowało 8 Radnych.

- przeciw głosowało 11 Radnych.

- wstrzymało się 3 Radnych.

Uchwała nie została podjęta.

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch - teraz Pan Radny Janusz Przetacznik Przewodniczący powinien być zadowolony.

Ad.7. Raport Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaśle o stanie bezpieczeństwa sanitarnego w Powiecie Jasielskim w roku 2019. (Druk Nr 195).

Przewodniczący poinformował obecnych, że w razie uwag, można je zgłaszać i zostaną przesłane do Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Ad.8. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle za rok 2019. (Druk Nr 196).

Przewodniczący zaznaczył, że sprawozdanie z działalności jest bardzo obficie i pięknie uwzgledniające wszystkie jej aspekty. Podobnie w razie uwag zostaną przekazane dyrektorowi.

Ad.9. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2019 w Powiecie Jasielskim. (Druk Nr 197).

Przewodniczący nadmienił, iż informacja była radnym również przedstawiona.

Ad.10. Informacja o stanie bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej i zagrożenia pożarowego w Powiecie Jasielskim. (Druk Nr 198).

Przewodniczący poinformował, że Komenda Powiatowa Straży Pożarnej bardzo pięknie opracowała ten raport i został on przedstawiony radnym.

Ad.11. Stan dróg powiatowych. (Druk Nr 199).

Przewodniczący poinformował, iż w razie uwag można je zgłaszać do Pani Dyrektor Katarzyny Kaszowicz.

Ad.12. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu
w okresie międzysesyjnym. (Druk Nr 200).

Radny Krzysztof Buba- prosiłbym o więcej informacji, żeby przedstawić dla mnie, mogą być kserokopie, wytyczne z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie przebudowy ulicy Kasprowicza, było coś takiego, mamy?

Starosta Jasielski Adam Pawluś – tak otrzymaliśmy warunki.

Radny Krzysztof Buba- tak, to prosiłbym te warunki, żeby mi po prostu przekazać i tak samo dotyczy koncepcji budowy mostu na Jasiołce, jakby można było, bardzo bym prosił.

 

Starosta Jasielski Adam Pawluś – to już nie jest koncepcja, tylko to już jest zrealizowany projekt.

 

Radny Krzysztof Buba- projekt, ale to też bym prosił, żeby przedstawić koncepcję, żebym też  sobie zobaczył. Jakby Pan Starosta powiedział coś na temat boisk. To będziemy wszystko z naszych środków robić boiska szkolne? Wszystko z naszych środków, czy będziemy występować o jakąś pomoc? Do kogo? Jakby Pan Starosta coś w tym zakresie mi przedstawił.

Starosta Jasielski Adam Pawluś – chciałem tylko wyjaśnić, że złożyliśmy wniosek na ponad 4 mln złotych do Ministra Sportu i oczekujemy na zakwalifikowane tego wniosku. W tym wniosku przewidujemy dwa boiska do realizacji w 2020 roku i trzy boiska w 2021 r.
W 2020 r. mam nadzieję, że będą środki na realizację tych projektów i że otrzymamy to dofinasowanie. Nie mnie jednak  z uwagi na dużą liczbę uczniów, zwłaszcza przy ulicy Szkolnej i przy ulicy Staszica, PZD dokonało rozbiórki boisk asfaltowych, które nie były dopuszczone do rozgrywek do użytkowania, ten materiał zostanie wykorzystany na budowę dróg, na remonty dróg. Bardzo dużo asfaltu jak również i pospółki i ogłosiliśmy przetarg na realizację boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Usługowych i Spożywczych. Czekamy na rozstrzygniecie końcowe, zgłosiło się ponad 14 podmiotów. Cena jest o 30% po niżej ceny kosztorysowej, nie całe 500 tys. złotych za to boisko, więc mam nadzieję, że podpiszemy umowę i firma, która jest na pierwszym miejscu to jest firma z Krynicy w tej chwili nie pamiętam dokładnie nazwy, ale pani naczelnik z inwestycji sprawdzała tą firmę, ma dobre referencje, więc mam nadzieję, że to boisko zostanie zrealizowane w przewidzianym terminie. Drugie boisko, które rozpoczęliśmy realizację. To jest boisko do piłki nożnej przy Zespole Szkół Budowlanych, tam również ściągnęliśmy nawierzchnię asfaltową, również pod budowę. Firma wykonała meliorację, tu muszę podziękować MPGK w Jaśle za to, że pozwolili nam tą meliorację podłączyć, odwodnienie tego boiska do sieci miejskiej i ogłosiliśmy już przetarg, więc również realizacja tego boiska nastąpi w tym roku. Rozmawiałem tydzień temu z Panem Wiceministrem Jackiem Osuchem na temat szans na realizację tych obiektów na  dofinasowanie, więc jeżeli będą środki i te środki zostaną nam przyznane to również te dwa boiska  zostaną w 50% dofinasowane oczywiście w cenach po przetargowych, więc już mamy tutaj oszczędności więc te dofinasowania będą mniejsze jak również nasz udział będzie mniejszy, a jeżeli nie uda nam się uzyskać dofinasowania to chyba w tej sytuacji taka była sugestia zresztą pana radnego również, żeby te boiska realizować. Myślę, że do końca września, lub do końca października, bo to wszystko będzie zależało jak te rozstrzygnięcia będą, jeżeli będzie szansa, że te rozstrzygnięcia będą później nie możemy zapłacić faktury przed ostatecznym rozstrzygnięciem, przynajmniej końcowej faktury, więc przewidujemy fakturowanie częściowe i mam nadzieję, że uzyskamy dofinasowanie to tak wygląda w  skrócie  cały ten proces. Jeżeli uzyskamy dofinasowanie i Wysoka Rada wyrazi taką wolę to w przyszłym roku dokończymy pozostałe boiska.   

Radny Krzysztof Buba – Panie Starosto, czyli jak to dobrze rozumię nawet jak nie dostaniemy tego dofinasowania to będziemy się starali te przynajmniej dwa boiska nawet z własnych środków dokończyć tak?  

 Starosta Jasielski Adam Pawluś – tu już nie ma odwrotu.

Radny Krzysztof Buba – bardzo się cieszę z tego powodu, uważam, że ta infrastruktura sportowa jest w tych szkołach potrzebna. Miałbym jeszcze prośbę jakby Pan Starosta kopie wniosku jaki złożyliśmy do Ministerstwa Sportu, żebym mógł otrzymać.

Radny Janusz Przetacznik- mam następujące pytania do dwóch sprawozdań, pierwsze dotyczy decyzji Zarządu: zobowiązał Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle do przewozu modelu rzeźby upamiętniającej żołnierzy niezłomnych z pracowni odlewniczej w Niepołomicach do Muzeum Rzeźby Andrzeja Pityńskiego w Ulanowie, moje pytanie jest takie: Jakie zadanie własne zrealizowaliśmy tym poleceniem i tą decyzją Zarządu?  Ile nas to kosztowało? Pytanie drugie również do sprawozdania wywołało to co najmniej moje zdziwienie z 11 lutego, gdzie m.in. Zarząd wydał pozytywną opinię z zastrzeżeniami dotyczącą przebiegu dróg wojewódzkich na terenie powiatu jasielskiego i m.in. cyt. „podjąć w porozumieniu
z Zarządem Powiatu” w związku z tym moje pytanie jest takie: Jak to Zarząd podejmując decyzję w porozumieniu z Zarządem zamierza to zrobić jakby Pan Starosta był łaskaw?

Starosta Jasielski Adam Pawluś – który punkt?

Radny Janusz Przetacznik- to jest proszę pana strona 10 punkt 12, ale to w tym pierwszym sprawozdaniu, który był przedłożony 3 kwietnia.

Starosta Jasielski Adam Pawluś – tam jest pomyłka pisarska, chodzi o Powiatowy Zarząd Dróg.

 

Radny Janusz Przetacznik- chyba, że tak.           

Starosta Jasielski Adam Pawluś – jeżeli chodzi o rzeźbę to mogę odpowiedzieć krótko.

Radny Janusz Przetacznik- jakie zadanie własne powiatu?

Starosta Jasielski Adam Pawluś – wykonawca sam zobowiązał się do przewiezienia tej rzeźby, więc  nie ma takiej potrzeby przewożenia tego projektu.

Radny Janusz Przetacznik - następne pytania do sprawozdań, część zawarłem w zapytaniach, bądź w interpelacji, ale chciałbym aby mi Pan Starosta wyjaśnił zapis na stronie 3 decyzja numer 6 nieodpłatne udostępnienie dla 33 Batalionu Lekkiej Piechoty w Dębicy dwóch pomieszczeń w budynku Ośrodka Edukacji w Ożennej. Rozumiem, że to są kwestie związane ze Strażą Graniczną po wprowadzeniu stanu epidemii, pytanie: kto pokrywa koszty związane z eksploatacją i utrzymaniem budynku? Rozumiem, że czynszu nie bierzemy, ale mnie interesują koszty związane z bieżącą eksploatacją i utrzymaniem tych dwóch pomieszczeń? Następne kwestie związane ze stroną 8: zaakceptował projekt umowy dotacji na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą dostawa wraz z montażem kontenerów socjalnych na potrzeby ratowników medycznych oraz kierowców Szpitala Specjalistycznego w Jaśle w związku ze stanem epidemii. Zupełnie inaczej brzmi tytuł inwestycyjny i uchwała zmieniająca budżet, która została przyjęta 3 kwietnia również w sprawozdaniu z 23 marca jest to inaczej opisane to stąd  pytanie: Na jakiej podstawie prawnej Zarząd zmienia te kwestie?
I ostatnie pytanie do sprawozdania, bo pozostałe jak powiedziałem będą w zapytaniach, strona 10 sprzeciw do planu budowy drogi wewnętrznej jako łącznika, pomiędzy drogą wewnętrzną, a drogą, gminną w związku z wszczęciem przez Pana Burmistrza Kołaczyc postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji dla celu publicznego polegającego na budowie przedszkola gminnego, czy coś w tej materii mógł by Pan Starosta powiedzieć: Dlaczego sprzeciw? Czy w takim razie jest inna alternatywna możliwość obsługi tego przedszkola jeżeli tutaj się sprzeciwiamy? To tyle jeżeli chodzi o sprawozdania Zarządu.               

Starosta Jasielski Adam Pawluś – chciałem poinformować, że jeżeli chodzi o zakup kontenerów to skorzystaliśmy z „Tarczy” i zmieniliśmy uchwałę budżetową, która ta zmiana była możliwa w oparciu o te przepisy. Zrezygnowaliśmy z przebudowy pomieszczeń garażowych na zakup kontenerów. Zostały one zakupione, dzisiaj zamontowane
i w najbliższych dniach zostaną przekazane do użytkowania. Kontenery są wyposażone
w klimatyzację, każdy. To trzy zestawy o powierzchni 30 m2, każdy  jest zgodny z przepisami sanitarnymi i wszystkie trzy kontenery mają oddzielne wejścia. Każdy zespół kierowców
i ratowników ma oddzielne pomieszczenia, ze względów sanitarnych jest to wskazane. 100 tys. zł., ze środków budżetu powiatu jasielskiego, 70 tys. zł., z Fundacji LOTOS, więc tu muszę od razu złożyć wyrazy podziękowania i uznania dla fundacji, która przeznaczyła te środki przed podjęciem decyzji o przeznaczeniu tych 70 tys. zł., fundacja zwróciła się o opinię do Ministra Zdrowia i on uznał celowość zakupu i pozytywną opinię wyraził co do celowości tej inwestycji. Dyrektor w celu zabezpieczenia tych, którzy walczą na pierwszej linii frontu, czyli ratowników i kierowców karetek wynajął, a w zasadzie uzyskał użyczenie pomieszczeń na terenie Miasta Jasła i na terenie Gminy Jasło, mianowicie w strażnicy OSP w Warzycach w pomieszczeniach Komendy Powiatowej Straży Pożarnej i trzecie pomieszczenie, to nie pamiętam w tej chwili, ale również tym wszystkim użyczającym te pomieszczenia bardzo serdecznie pragnę podziękować, bo dzięki temu jesteśmy bardziej bezpieczni i nie doszło tam do jakiejś katastrofy. Jeżeli chodzi o sprzeciw wobec decyzji celu publicznego w Kołaczycach to bez naszej zgody i wiedzy Burmistrz postanowił zaprojektować w tej decyzji drogę publiczną, czy wewnętrzną przez teren Liceum Ogólnokształcącego w Kołaczycach, poprosiliśmy w tej sprawie o opinię Dyrektora szkoły liceum jak również Dyrektora Domu Dziecka w Kołaczycach i oboje dyrektorzy wyrazili negatywną opinię i tym Zarząd się kierował podejmując sprzeciw, ponieważ gdybyśmy nie podjęli tego sprzeciwu to Burmistrz mógłby nas wywłaszczyć z tej części gruntu, przeprowadzić drogę przed wejściem do liceum i wiemy, że w przedszkolu będą dzieci, natomiast w liceum jest młodzież już bardziej dorosła, więc wskazane jest raczej oddzielenie tych dwóch instytucji niż łączenie w jedną całość.                       

Radny Janusz Przetacznik- jest alternatywna możliwość przeprowadzenia drogi?

Starosta Jasielski Adam Pawluś – myślę, że jest. Jeżeli by padła propozycja, żeby to umieścić w innym miejscu to myślę, że moglibyśmy taką decyzję uzgodnić. Natomiast w tym miejscu na pewno nie, taka jest negatywna opinia obu dyrektorów.

Radny Jan Urban-  też sobie zanotowałem w tym sprawozdaniu ze strony 3 punkt
2 w ostatnim sprawozdaniu właśnie związanym z tym, że wtedy na gwałt jak była ta sesja zwoływana pamiętna, aby ją uzasadnić COVID-em, więc wprowadzono to zadanie i mam pytanie, bo tutaj pan starosta już wyjaśnił dzisiaj rano, widziałem o godzinie wpół do ósmej już dojechały składy z kontenerami. Czy te kontenery tam zostaną już na stałe? Troszkę to tak wygląda przy szpitalu, który mieni się być szpitalem powiatowym, specjalistycznym te kontenery będą raziły, to jest taka uwaga. Tutaj pomogę Panu Staroście na ulicy Kasprowicza na tym budynku było trzecie rozśrodkowanie zespołów ratowniczych w czasie tych nazwijmy to ciężkich chwil, kiedy były te mocne obostrzenia COVID-owe, więc to jest jakby kontynuacja, czy te kontenery już tam zostaną. Ja przypomnę proszę państwa dla tych, którzy nie wiedzą, a  może by się chcieli dowiedzieć, że w tamtym miejscu jest zaplanowany
i parking wraz z zapleczem warsztatowo- technicznym i pomieszczeniem dla ratowników.  Skoro stać nas na różne dziwne rzeczy, można było odgrzebać ten projekt, który by naprawdę w ładnym świetle stanowił by idealne uzupełnienie. To nie koniecznie należałoby szydzić
z makiet tylko niektórzy mogliby zobaczyć te makiety i można by rzeczywiście w tamtym miejscu już docelowo to robić. Kontenery zawsze mają swoją tymczasowość, ale to jest jedna kwestia z tym związana. To jest temat tego sprawozdania, ale jakoś tak we wcześniejszych sprawozdaniach, które się pojawiło na tą sesję rzeczoną temat, który stanowił  okręt flagowy dla państwa był przedmiotem zdjęć i szerokiej propagandy, bo nawet nie nazwę tego informacją. Mianowicie rzeczona strzelnica w Cieklinie, bardzo cicho już bez błysków fleszy Zarząd podjął decyzję o odstąpienia od budowy tego przedsięwzięcia myślę, że tutaj najlepiej będzie zorientowany Radny Jan Muzyka, który z tego co pamiętamy nadzorował to przedsięwzięcie, czyli pytanie jedno: czy te kontenery zostaną po wsze czasy, czy tylko to jest element chwilowy? Coś szerzej na temat tej chybionej póki co inwestycji związanej
ze strzelnicą w Cieklinie.                             

 

Starosta Jasielski Adam Pawluś – Panie, Panowie Radni, Szanowni uczestniczy w internecie, jeżeli chodzi o kontenery to podłoże jest przygotowane, one nie są na trwale związane
z gruntem, można je przenieść, mogą funkcjonować kilkanaście, albo kilkadziesiąt lat są to kontenery komfortowe z klimatyzacją, ogrzewaniem, węzłem sanitarnym, kuchenką, lodówką to wszystko już jest, wysoki standard. Rozważaliśmy przebudowę, więc przebudowa według wstępnych wycen przez firmy budowlane kosztowałaby nas ponad 400 tys. złotych i nie była by zrealizowana w krótkim czasie, natomiast widzicie państwo kontenery są, sanepid je ocenił i będą funkcjonować, można jeszcze dwa piętra kontenerów położyć w górę, nie ma żadnych przeszkód, czyli mamy 90 m to jeszcze możemy 180 m dołożyć. Możemy je sprzedać przenieść, możemy je w dalszym ciągu korzystać, ale najważniejszy cel został osiągnięty. Jeżeli chodzi o strzelnicę w Cieklinie to nie ma jeszcze rezygnacji z tej strzelnicy, nie byliśmy przygotowani dlatego, że nie uzyskaliśmy uzgodnień do oceny balistycznej, więc tu jest poważny problem, uzyskaliśmy ocenę na strzelnicę garnizonową i to by nas kosztowało bardzo drogo. W tej chwili skierowaliśmy pismo do Ministra Obrony o podanie informacji, gdzie możemy taką ocenę uzyskać, ponieważ ta ocena, którą uzyskaliśmy na Wojskowej Akademii Technicznej to jest bardzo restrykcyjna, musielibyśmy strefę bezpieczeństwa wydzielić, krótko mówiąc na 8 hektarach i koszt bardzo wysoki tunel praktycznie na 50 m betonowy bunkier, więc to są warunki trudne do przejścia. Moglibyśmy taką strzelnicę wybudować, mamy 30 kilka hektarów w Samoklęskach i spokojnie by się to zmieściło, tylko jest pytanie, czy to była pomyłka, czy to było celowe działanie? Tego nie potrafię udzielić. Takie pytanie zadaliśmy Ministrowi Obrony, zobaczymy jak będzie odpowiedz i ten projekt, który mamy na pewno, jeżeli uzyskamy warunki na strzelnicę cywilną to będziemy realizować.                       

Radny Jan Urban-  ad vocem- Panie Starosto ja tylko przypomnę jakbyśmy odczytali, przypomnieli sobie protokoły myśmy już o tym mówili, dokładnie teraz pan cytuje te stwierdzenia, zawsze to tak dobrze się przyrychtować do pewnych rzeczy, a myśmy to tak na hura zrobili, ale tutaj Pan Starosta powiedział o terenie dużym, fajnym, także mówię żadnej to satysfakcji nie daje, „a nie mówiliśmy”, ale taka to prawda. Z tego co pamiętam warunki konkursów ogłaszanych to tam jest określone zobowiązanie w określonym terminie od upływu konkursu podpisać umowę itp., rzeczy po prostu, póki co nie wypełniliśmy kwitów
i wymagań, a dwa jeżeli chcielibyśmy je wypełnić to kosztuje to coś my również mówili kosmiczne pieniądze.

Radny Krzysztof Buba-  jeszcze sobie pominąłem dwie sprawy strona 7 sprawozdania punkt
5 w kwestii przedłużenia terminu na wykonanie dokumentacji projektowej ronda na Soboniowie tak ogólnie, to wydłużenie czasu jest spowodowane uzgodnieniami, są jakieś problemy w tym zakresie? Jakby Pan Starosta coś przybliżył. I strona 2 sprawozdania punkt 7 to ile nas teraz kosztował ten ostatni wyrok z panem Chrzanowskim? Jakby Pan Starosta powiedział. Myślę, że chyba już damy sobie spokój z odwołaniami w tej sprawie?

Starosta Jasielski Adam Pawluś – prześlemy odpowiedz pisemną, czekamy jeszcze ciągle na uzasadnienie, ponieważ sądy ze względu na COVID, na pandemię nie pracują, więc nie mamy tego uzasadnienia jeszcze. Natomiast jeżeli chodzi o skrzyżowanie w Sobniowie  to tam jest poważny problem, ponieważ jest bardzo rozbudowana infrastruktura sieci i tu mamy poważne problemy tzn. w naszym imieniu projektant, więc musimy czekać. Mam nadzieję, że w końcu dojdzie do uzgodnienia. To nie są łatwe sprawy, tak samo jak w przypadku tego prawoskrętu Generalna Dyrekcja narzuciła nam twarde warunki, chociaż to jest ich zadanie tak prawdę mówiąc, nie nasze zadanie, ale tłumaczyłem już  powody, dla których przejęliśmy na siebie ten ciężki obowiązek. To też jest problem uzyskać zgody zwłaszcza w tym obszarze zamkniętym, nie są to proste sprawy. Jedne idą szybko, inne idą wolniej, a zwłaszcza jeżeli jest kolizja to właściciele tych urządzeń stawiają trudne warunki, czasami bardzo trudne
i kosztowne.

Radny Krzysztof Buba-  rozumiem, zdaję sobie sprawę z tego, ale jak Pan Starosta sobie przypomni kwestie prawoskrętu, ja sygnalizowałem mówiłem, że będą z tym problemy. Widziałem wczoraj samochód na rzeszowskich numerach, tam na zieleńcu, na poboczu stał najprawdopodobniej robili pomiary ruchu, tak mi się coś obiło o uszy, bo na tym skrzyżowaniu Kasprowicza, Piłsudzkiego mamy problem z lewoskrętem, ja to sygnalizowałem, on jest za krótki. Wybudowanie prawoskrętu na naszej drodze spowoduje, że trzeba będzie też zmieniać sygnalizację za tym pójdą nowe projekty. Nie widomo, czy sterownik, który tam jest będzie spełniał wymagania? I w tym zakresie, czy się go da? Będą tego duże koszty. Wiem, że z Generalną Dyrekcją się bardzo ciężko rozmawia, droga krajowa, oni mają swoje wytyczne i przepisy, na pewno ten prawoskręt coś by ułatwił, ale to nie jest rozwiązanie, które spowoduje, że ta droga stanie się dla mieszkańców jakoś przejezdna, wszyscy wiemy. Myślę, że Pan Jan wie jak to wygląda. Teraz było trochę spokoju, mniejsze natężenie ruch, ale jak wróci szkoła, wszystko do normalności to co tam będzie się działo wszyscy się domyślamy. Polecam można sobie zobaczyć jak fajnie wygląda problem lewoskrętu na ulicy Piłsudzkiego w kierunku właśnie naszej drogi. Jadące samochody od ronda drogi wojewódzkiej od mostu stoją, bo przejazd jest zablokowany przez pojazdy, które zatrzymały się i chcą skręcić w lewo w kierunku naszej drogi.

Radny Jan Urban- mam taką prośbę serdeczną do Pana Starosty, bo Pan Starosta się często
i bardzo fajnie odwołuje do radnych i tych, którzy nas oglądają w intrenecie. Wiadomo ileś tam oglądających jest, ludzie żyją problemami. To niech pan powie jak pyta radny nie odsyła go do tego, że odpowiemy na piśmie. Jaki to jest rząd kwot, czy to jest 50, 60 tys. zł., czy więcej zapłacimy tych kar, bo te kary będą płacone z budżetu powiatu? Dlatego mówię odwołujemy się do, a jak jest niewygodne pytanie to napiszemy. Myślę, że siedząca z tyłu Pani Skarbnik będzie wiedziała, jak pan nie wie? Niech ci ludzie, którzy na bieżąco słuchają online to niech się dowiadują. Widzę, że jest fajna taktyka zastosowana, jak coś nie wygodnego odpowiemy na piśmie. Szanujmy się nawzajem. 

 

Starosta Jasielski Adam Pawluś – Panie Radny, nie wiem dokładnej kwoty w tej chwili, nie mogę podać. Natomiast nie są to, żadne kary, żeby była jasność w tym przedmiocie. Projektant nie wywiązał się z wykonania, czy z usunięcia  usterek w czasie aneksowym
i obowiązkiem Zarządu było naliczyć te kary. My naliczyliśmy te kary w oparciu
o obowiązującą umowę.

Radny Jan Urban - ale ile my zapłacimy to co sąd nakazał?

Radny Janusz Przetacznik - 69.200,00 zł już zapłaciliśmy.

Starosta Jasielski Adam Pawluś – „nieznane są wyroki Boskie”, według wyliczeń należało się nam 390 tys. zł., taka jest należność i taka jest opinia radców prawnych, którzy kierowali sprawę, ponieważ projektant nie zapłacił tej kwoty dobrowolnie to musieliśmy skierować na drogę postępowania sądowego, gdybyśmy tego nie zrobili naruszylibyśmy dyscyplinę finansów publicznych, więc to nie są kary, tylko to był nasz obowiązek. Natomiast sąd uznał, że reprezentanci starostwa przyczynili się do wydłużenia tego terminu zlecając dodatkowe prace w tym czasie, w którym miał przewidziane projektant na usuniecie tych wad.
My zarzucaliśmy, że w takiej sytuacji powinien projektant, żądać zmiany terminu i nie było by problemu, nie było by obowiązku naliczania kar, ale taka była wola sądu, że pracownicy, czy przedstawiciele Zarządu w tamtym czasie przyczynili się do tego, że projektant nie mógł się wywiązać przez dodatkowe zlecenia z tego terminu i dlatego uznał, że te kary w 95 % zmiarkował. Przyznał nam tylko 5 %  tej kary, więc sprawa została wygrana przez Powiat i te pieniążki, które wpłacamy to idą do budżetu państwa.

Radny Jan Urban- my przegraliśmy z tą pracownią, płacimy normalnie wyrokiem sądu? 

Starosta Jasielski Adam Pawluś – mówię Panie Radny, że nie przegraliśmy, tylko wygraliśmy, sprawa dotyczyła kar umownych i co do zasady sprawa została wygrana.                                                     

Ad.13. Interpelacje.

Radny Janusz Przetacznik- przygotowałem na dzisiejszą sesję trzy interpelacje zacznę od tej dotyczącej strzelnicy w Powiecie Jasielskim w miejscowości Cieklin, tak jak tutaj już Radny Jan Urban przypomniał m.in. po raz pierwszy temat był na XV i później XVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu, pierwsza sesja odbyła się 26 sierpnia, ta XVII była 14 października
i z protokołu zacytuje wypowiedz Pana Radnego Jana Urbana, którą kierował do Pana Starosty i Zarządu Powiatu.

 

Radny Janusz Przetacznik- złożył interpelację o treści:

I N T E R P E L A C J A

dotyczy:     strzelnicy w Powiecie Jasielskim - Cieklin

O strzelnicy w Powiecie Jasielskim znowu zaczęło być głośno za sprawą przyjęcia podczas XV sesji Rady Powiatu w Jaśle zwołanej na dzień 26 sierpnia 2019 r. uchwały o przyjęciu darowizny od osoby fizycznej w postaci działek w Cieklinie.  Na nic się zdały argumenty i wątpliwości pojawiające się wystąpieniach radnych z klubów radnych: SDM i PSPP dotyczące lokalizacji, koncepcji architektonicznej, montażu finansowego dotyczącego budowy i późniejszej eksploatacji, a pytanie: czy w związku z położeniem działek, logiczne jest planowanie budowy strzelnicy otwartej w Cieklinie ? pozostało bez odpowiedzi, ale z rządzącą większością  Temat ponownie odżył podczas XVII nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu zwołanej na dzień 14 października ubr.  Podczas tej sesji radny Jan Urban  w wypowiedzi kierowanej do Zarządu Powiatu w Jaśle argumentował cyt. „ … składanie wniosku zgodnie z ogłoszonym konkursem ofert przez MON jest do 22 października i jak rozumiem przygotowując się do tego dokumentu służby podległe Panu Staroście zapoznały się z wymogami, które dotyczą przedmiotowego wniosku, bo tam są  one dosyć mocno i rygorystycznie określone w ogłoszeniu o konkursie, te wszystkie kwestie, które winny spełniać organizacje, czy jednostki samorządu terytorialnego wszystkich szczebli, które aplikują w przedmiotowym konkursie, czyli strzelnica w każdym powiecie, tym bardziej, że dzisiaj mamy 14 także nie wiele zostało, bo tylko 8 dni. Czyli  rozumiem, że prace są tak daleko zaawansowane, że Zarząd będzie się starał o złożenie do tego 22-ego wniosku, prawda? Po odrzuceniu wniosku formalnego „za” przyjęciem głosowało 13 Radnych, „przeciw” głosowało 7 Radnych i 1 Radny nie wziął udziału w głosowaniu. Uchwała została podjęta.

           30 listopada ubr. na oficjalnej stronie Starostwa Powiatowego została zamieszczona informacja (komunikat) pod tytułem „Projekt budowy strzelnicy otrzymał dofinansowanie”,  
w którym mogliśmy m.in. przeczytać cyt. : „W dniu 27 listopada br. Starosta Jasielski Adam Pawluś odebrał z rąk Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka zapewnienie dofinansowania budowy strzelnicy w powiecie jasielskim w wysokości 1 360 000, 00 zł. Dofinansowanie dla projektu zostało przyznane w ramach konkursu ofert pn. „Strzelnica
w powiecie
”.

                                                                   

W materiale zostało zamieszczone też powyższe zdjęcie potwierdzające ten fakt.

W dniu 26 lutego 2020 r. Zarząd Powiatu w Jaśle podjął decyzję (pkt 12) cyt.: „w związku z brakiem opinii balistycznej i wzrostem kosztów realizacji inwestycji pn. „Budowa strzelnicy w powicie jasielskim”, Zarząd Powiatu w Jaśle przychylił się do propozycji Wydziału Inwestycji i odstąpił od złożenia dokumentów do Ministerstwa Obrony Narodowej w celu podpisania umowy oraz zdecydował o ubieganiu się o środki finansowe na ten cele w następnym naborze.” I znowu cisną się na usta słowa, które padły podczas XV sesji Rady Powiatu w Jaśle „a nie mówiłem”, tym razem wypowiedziane przez Radnego Jana Urbana!

Ale na tym nie koniec. Na kolejnym posiedzeniu, tym razem w dniu 23 marca br. Zarząd Powiatu (poz.3) cyt. „wyraził zgodę na aneksowanie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej, kosztorysów inwestorskich oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych strzelnicy sportowo-rekreacyjnej w ramach zadania pn. „Budowa strzelnicy w powiecie jasielskim” w miejscowości Cieklin, gmina Dębowiec, w zakresie przedłużenia terminu wykonania umowy do dnia 30.06.2020 r.”

            Biorąc powyższe pod uwagę zwracam się do Pana Starosty z prośbą o udzieleni odpowiedzi na poniższe pytania:

 1. Który z członków Zarządu Powiatu w Jaśle odpowiadał i „pilotował” zadnie pn. „Budowa strzelnicy w powiecie jasielskim” i czy z tego tytułu pobierał i nadal pobiera dodatkowe wynagrodzenie np. dodatek specjalny, w jakiej wysokości i przez jaki okres?
 2. Na podstawie jakiej decyzji i wykonaniu jakiej uchwały Rady Powiatu w Jaśle Zarząd Powiatu w Jaśle zmienił cel inwestycyjny zadania i zlecił opracowanie dokumentacji projektowej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej w ramach zadnia pn. „Budowa strzelnicy w powiecie jasielskim”?

Do odpowiedzi proszę dołączyć kserokopie dokumentów (wnioski, opinie, koncepcje projektowe, wyciągi z protokołów, ekspertyzy itp.)

 1. Czy nowe zadanie ma szansę na dofinasowanie?

Jeżeli tak to w odpowiedzi proszę wskazać źródło środków pomocowych i przedstawić zasady i warunki ich otrzymania.

 1. Czy jest rozważana zmian lokalizacji zadania pn. „Budowa strzelnicy w powiecie jasielskim”, które spełniałoby kryteria MON do jego dofinasowania?

Niezleżenie od odpowiedzi na powyższe pytania wnioskuję do Pana Starosty o:

 1. przekazanie mi kserokopii „zapewnienia dofinasowania”, o którym mowa w cytowanym komunikacie i prezentowanym na zdjęciu,
 2. kserokopii umów na prace projektowe i sporządzenie niezbędnych opinii.

Podpis radnego: Z poważaniem Janusz Przetacznik.

Radny Janusz Przetacznik- Interpelacja druga, która również tutaj po części jest zamieszczana dotyczy rozbudowy Szpitala Specjalistycznego i m.in. kwestii związanych z tym procesem, o który państwo tutaj pytacie dość szczegółowo. Omawiam te kwestie m.in. wskazując, ponieważ już wcześniej na ten temat Panu Staroście sygnalizowałem, że wykonawcą dokumentacji projektowej była firma, która by miała obowiązek zweryfikowania dokumentacji. Była to firma Biuro Projektów Służby Zdrowia „PRO-MEDICUS” z Krakowa, która po konkursie ofert ogłoszonym 10 stycznia, 13 stycznia już podpisała umowę na wykonanie dokumentacji projektowej Rozbudowy Szpitala Specjalistycznego w Jaśle po uchyleniu decyzji o rozbudowie tego szpitala, czyli firma, która miała wszystko w wersji elektronicznej zaraz będę o tym mówił i o tym dokładnie pisze i Pana Starostę informowałem, żeby dokładnie przyjrzeć się całemu procesowi, jednak Zarząd zlekceważył pewne, czy sugestie, czy ewentualnie uwagi radnych. Przypomnijmy, że ta firma zobowiązała się zweryfikować dokumentację projektową i za tą weryfikację dokumentacji projektowej otrzymała wynagrodzenie w kwocie 69.200,00 zł. M.in. cytuję, kiedy i jakie dokumenty zostały przekazane? Stąd pytałem Pana Starostę, kiedy potwierdziliśmy błąd, czy wadę projektową? Ta wada projektowa została stwierdzona po drugiej już zweryfikowanej dokumentacji projektowej. Przypomnijmy to biuro w lipcu 2015 badało i weryfikowało projekt budowy bloku operacyjnego  wraz z salą nadzoru poznieczuleniowego, centralną sterylizatornią, szatnią dla personelu, pomieszczeniami technicznymi oraz dwoma oddziałami 25-łóżkoymi i w grudniu 2015 roku to somo biuro, ta sama pani architekt ponownie, bo zmienialiśmy pozwolenie na budowę ten sam projekt bloku operacyjnego weryfikowała oraz dodatkowo projekt techniczny adaptacji pomieszczeń zwalnianych w wyniku przeniesienia do nowego budynku bloku operacyjnego, oddziałów i poradni. Dlatego to podaję wszystko było w wersji elektronicznej, można było skorzystać z tych dokumentów stąd pewnie czas na przygotowanie oferty dla szpitala specjalistycznego jeden dzień w zupełności wystarczył. Jeżeli popatrzymy na to 10 lutego komisja w pełnym składzie, czyli rok później, po wykonaniu weryfikacji 10 lutego 2016 roku komisja w pełnym składzie odebrała dokumentację projektową. Natomiast błąd, który został zauważony, jak mi tutaj Pan Starosta podał, mamy potwierdzony 16 marca, czyli po odbiorze, cały czas bazujemy na tej dokumentacji, która miała. Zadałem panu pytanie: dlaczego w tym wypadku udzielając opinii prawnej firmie Kancelaria Radcy Prawnego Łukasza Skoczka, na dokonanie analizy dokumentacji projektowej związanej m.in. z wadliwym wykonaniem, czy tak jak pan mówi z karami umownymi. Dlaczego analizie prawnej nie została poddana umowa dotycząca weryfikacji dokumentacji projektowej, bo tą dokumentacji projektową i ten błąd tzw. zasadniczy, który powodował konieczność wydania nowego pozwolenia na budowę nie wyłapała ta firm weryfikacyjna? Natomiast tej firmie weryfikacyjnej „lekką ręką” zleciliśmy kolejny projekt. I teraz pytanie było Pan Radnego Urbana, więc w przypadku kwestii związanych ze sporem sądowym, który został wytoczony, dokładna informacja macie państwo na stronie internetowej odpowiedz na moje zapytanie wydatki po stronie powiatu łącznie, czyli z wynagrodzeniem kancelarii prawnej, wpisami od pozwu i tak jak Pan Starosta potwierdził pozew opiewał 390.000,00 zł.,  sam wpis tj.19.500,00 zł., łączna sumaryczna wysokość wydatków Powiatu z tego tytułu, że wnieśliśmy pozew wyniosła 69.210,38 zł., natomiast firmie audytorskiej wypłaciliśmy 69.200,00 zł., czyli w sumie weryfikacja dokumentów, egzekwowanie kar prawie 140 tys. zł. Zadaję Panu Staroście takie pytanie:  
Czy firma, która sporządzała opinię prawną oraz była pełnomocnikiem procesowym Powiatu Jasielskiego w sprawie przeciwko firmie „Architects & CO” Andrzej Chrzanowski dokonała oceny i badała zawarte umowy z dnia: 15 lipca 2015 r. oraz 12 listopada 2015 r. na dokonanie szczegółowej weryfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych pod kątem wywiązania się ze swoich umownych obowiązków? Tu podaje, które to paragrafy regulują to jest druga interpelacja. Przy okazji otwierająca, czy rzucająca światło na ten proces.

Treść interpelacji złożonej przez Radnego Janusza Przetacznika:

INTERPELACJA

Tym razem pominę moje ulubione motto  „Aby trwać należy się zmieniać”, poruszając temat wydatkowanych środków z budżetu Powiatu Jasielskiego na zadanie pn. „Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle”, które ostatecznie, na podstawie uchwały Rady Powiatu w Jaśle nr XXXIII/248/2016 z dniu 22 grudnia 2016 r. uchylającej uchwałę w sprawie zamiaru przystąpienia do zadania pn. „Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle” podjętej na wniosek Zarządu Powiatu w Jaśle, zostało zaniechane.

W interpelacji z dnia 12 marca 2019 r. m.in. wskazywałem na Biuro Projektów Służby Zdrowia „PRO-MEDICUS” z Krakowa, z którym w dniu 13 stycznia 2017 r. Szpital Specjalistyczny w Jaśle na podstawie zapytania ofertowego z dna 10 stycznia 2017 r. zawarł umowę na wykonanie projektu rozbudowy, nadbudowy i przebudowy budynku Szpitala Specjalistycznego w Jaśle ramach zadania: „Rozbudowa i doposażenie Bloku Operacyjnego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle wraz z niezbędną infrastrukturą na rzecz zapewnienia kompleksowej opieki zdrowotnej”.

W interpelacji zwróciłem uwagę, że w/w Spółka była wykonawcą weryfikacji dokumentacji projektowej wykonanej Andrzeja Chrzanowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: „Architects & CO” Andrzej Chrzanowski, ul. Canaletta 2/33, 51-450 Wrocław”. Dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) opracowana przez „Architects & CO” Andrzej Chrzanowski została zweryfikowana przez Biuro Projektów Służby Zdrowia „PRO-MEDICUS” z Karkowa  
na podstawie dwóch umów z dnia: 15 lipca 2015 r. oraz 12 listopada 2015 r. Szczegółowy zakres weryfikacji został dokładnie określony w obu umowach w § 1 ust.4. Spółka za szczegółową weryfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanej na podstawie otrzymało wynagrodzenie zgodnie z wystawionymi fakturami:

 1. nr 3/10/2015 z dnia 30.10.2015 r. w wysokości 49.200,00 zł.,
 2. nr 2/12/2015 z dnia 10.12.2015 r. w wysokości 20.000,00 zł.

Łącznie za weryfikację dokumentacji projektowej powiat zapłacił 69.200,00 zł. 

Po powzięciu informacji o złożeniu przez Powiat Jasielski pozwu przeciwko  firmie „Architects & CO” Andrzej Chrzanowski zwróciłem się do Starosty Jasielskiego m.in.
z pytaniem:

Czy Zarząd Powiatu w Jaśle rozważał możliwość pozwania Biura Projektów Służby Zdrowia „PRO-MEDICUS” sp. z o.o. w Krakowie za nierzetelną realizację umów
w zakresie weryfikacji  dokumentacji projektowej opracowanej przez Andrzeja Chrzanowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Architects & CO Andrzej Chrzanowski” ?

            W odpowiedzi na pytanie Starosta Jasielski w piśmie z dnia 19 marca 2019 r. znak: BR.0003.21.2019 stwierdził cyt.: „Zarząd Powiatu w Jaśle nie widzi podstaw do pozwania Biura Projektów Służby Zdrowia „PRO-MEDICUS” sp. z o.o. w Krakowie, bowiem biuro to wywiązało się z umowy w szczególności wytknęło wiele błędów w dokumentacji projektowej, wykonanej w pierwotnej jej wersji.”

            W zapytaniu nr 12/2020 z dnia 21 kwietnia br. zwróciłem się do Starosty Jasielskiego z pytaniem kiedy został potwierdzony błąd w dokumentacji projektowej „Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle” Etap I – segment „E” (pozwolenie na budowę - decyzja nr 3.38.2014 z dnia 1 czerwca 2015 r. z późniejszymi zmianami) skierowanej do realizacji (ogłoszenie przetargu – 25 marca 2016 r.)? Wada, wg treści komunikatu z dnia 7 kwietnia br. cyt.: „została stwierdzona w czasie postępowania przetargowego w 2016 r. Polegała ona głównie na błędnych rzędnych posadzki piwnic i posadowienia planowanego budynku w stosunku do budynku szpitala.”, a formalnie potwierdzony operatem technicznym z dnia 16 maja 2016 r. sporządzonym przez uprawnionego geodetę.

            Tak, jak już wspomniałem Biuro Projektów Służby Zdrowia „PRO-MEDICUS” sp.
z o.o. Kraków, na podstawie zawartych umów o szczegółową weryfikację dokumentacji projektowej, dokonało weryfikacji dokumentacji projektowej m.in.:

 1. w lipcu 2015 r. (arch. Marzena Ulak - Opalska) - PT „budowy bloku operacyjnego  wraz z salą nadzoru poznieczuleniowego, centralną sterylizatornią, szatnią dla personelu, pomieszczeniami technicznymi oraz dwoma oddziałami minimum 25-łóżkoymi)”,
 2. w grudniu 2015 ( Marzena Ulak - Opalska) – PT „budowy bloku operacyjnego wraz z salą nadzoru poznieczuleniowego, centralną sterylizatornią, szatnią dla personelu, pomieszczeniami technicznymi oraz dwoma oddziałami minimum 25-łóżkoymi” oraz PT „adaptacji pomieszczeń zwalnianych w wyniku przeniesienia do nowego budynku bloku operacyjnego, oddziałów i poradni.”

Miałem okazję zapoznać się z tymi opracowaniami. W żadnym z w/w opracowań pt. „Weryfikacja dokumentacji projektowej” nie znalazłem informacji, że „projekt wykonany przez firmę Architects & Co zawiera wadę”, o której mowa w powyższym komunikacie.

            Nie ulega wątpliwości, że  „błędne rzędne posadzki piwnic i posadowienia planowanego budynku w stosunku do budynku szpitala” należy zaliczyć do poważnych uchybień i błędów, gdyż taki błąd wymusza wszczęcie postępowania administracyjnego zmieniającego pozwolenie na budowę i moim zdaniem,  na etapie weryfikacji dokumentacji, powinien być wychwycony, a przy kolejnej to już raczej bezwzględnie. Tak jak już wspomniałem, weryfikacja dokumentacji technicznej zakończyła się sporządzeniem i przekazaniem Powiatowi Jasielskiemu 5 (słownie: pięć) opracowań pt. „Weryfikacja dokumentacji projektowej” i wystawieniem faktur zgodnie z zawartymi umowami.

Powtórzę, że dopiero po zweryfikowaniu dokumentacji projektowej, w dniu 10 lutego  2016 r. komisja w pełnym składzie  powołana przez Zarząd Powiatu w Jaśle w dniu 31 marca 2015 r. (protokół Zarządu nr 20/2015) dokonała końcowego odbioru dokumentacji projektowej i sporządziła wraz z wykonawcą stosowny protokół, który został podpisany bez zastrzeżeń przez obie strony.

            Zasadnym było dokonanie weryfikacji zawartych ww. umów  z dnia: 15 lipca 2015 r. oraz 12 listopada 2015 r. na dokonanie szczegółowej weryfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych pod kątem wywiązania się ze swoich umownych obowiązków, które mogły uchronić Powiat Jasielski przed dokonaniem zapłaty za przedmiot umowy przed ostatecznym skorygowanie błędu projektowego - cytuję Pana odpowiedź z dnia 18 maja 2018 r. „ .. Przedmiot umowy dostarczony był do Zamawiającego etapami zgodnie z umową. Fakt dostarczenia dokumentowany był protokołami zdawczo-odbiorczymi. Dokumentacja projektowa i STWiORB weryfikowane były przez Biuro Projektów Służby Zdrowia „PRO-MEDICUS” sp. z o.o.  w Krakowie.  W dniu 10.02.2016 r. Komisja powołana przez Zamawiającego podpisała w dniu 10.02.2016 r. protokół odbioru przedmiotu umowy, który był podstawą do zapłacenia faktury.”

            Nie mogę się zgodzić z wybiórczym (uznaniowym) stosowaniem przez  Zarząd Powiatu w Jaśle przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych i skierowaniem przez Powiat Jasielski pozwu tylko przeciwko firmie „Architects & CO” Andrzej Chrzanowski, z którym związane były całkowite wydatki Powiatu Jasielskiego w łącznej wysokości 69.210,38 zł, a więc w wysokości wręcz identycznej stanowiącej wynagrodzenie za szczegółową weryfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (69.200,00 zł).

            Reasumując proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie:

Czy firma, która sporządzała opinię prawną oraz była pełnomocnikiem procesowym Powiatu Jasielskiego w sprawie przeciwko firmie „Architects & CO” Andrzej Chrzanowski dokonała oceny i badała zawarte umowy z dnia: 15 lipca 2015 r. oraz 12 listopada 2015 r. na dokonanie szczegółowej weryfikację dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych pod kątem wywiązania się ze swoich umownych obowiązków?

Jeżeli tak to do odpowiedzi proszę dołączyć uwierzytelniony fragment z tej opinii, jeżeli nie to proszę uzasadnić dlaczego przedmiotem analizy prawnej nie były umowy zawarte ze spółką Biuro Projektów Służby Zdrowia „PRO-MEDICUS” z Krakowa.

Podpis radnego: Janusz Przetacznik.

 

Radny Janusz Przetacznik- I kolejna interpelacja również z tym związana trochę minęło już czasu, ale też było to efektem ostatnich publikacji na stronie internetowej 7 kwietnia tego roku. Ja przypomnę zwracałem się do Pana Starosty z pytaniem w roku jeszcze 2018.

 

Radny Janusz Przetacznik- złożył interpelację o treści:

 

INTERPELACJA

 „Aby trwać należy się zmieniać” – c.d.

To motto, które po raz kolejny powtarzam, niech będzie i tym razem mottem przewodnim mojej interpelacji.  Ostatni raz posiłkowałem się nim składając w dniu 11 marca 2019 r

Na trzecią interpelację z dnia 27 marca 2018 r. dotyczącą wypełnienia ustawowych obowiązków związanych z koniecznością dostosowania infrastruktury Szpitala Specjalistycznego w Jaśle do przepisów Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie szczególnych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą odpowiedź otrzymałem, po prawie dwóch miesiącach, tj. w dniu 23 maja 2018 r. znak pisma: BR.0003.140.2018, w której Pan Starosta Jasielski Adam Pawuluś udzielił następującej odpowiedzi na m.in. pierwsze zadane pytanie, które w całości przytoczę:

 1. Czy Zarząd Powiatu w Jaśle zweryfikował zasadność wystawienia a następnie dokonania płatności za fakturę nr 1/02/2016 z dnia 8 lutego 2016 r. w wysokości  300.000,00 zł.?

 

Zapisy umowy dotyczące warunków zapłaty za przedmiot umowy: § 8 pkt 3: „Zapłata wynagrodzenia o którym mowa ust.1 nastąpi po wykonaniu przez wykonawcę całości przedmiotu umowy, określonego w §1 ust.1 oraz po potwierdzeniu jej należytego wykonania protokołem końcowym na zasadach określonych w § 6 niniejszej umowy.”

Przedmiot umowy dostarczony był do Zamawiającego etapami zgodnie z umową. Fakt dostarczenia dokumentowany był protokołami zdawczo-odbiorczymi. Dokumentacja projektowa i STWiORB weryfikowane były przez Biuro Projektów Służby Zdrowia „PRO-MEDICUS” sp. z o.o.  w Krakowie.  W dniu 10.02.2016 r. Komisja powołana przez Zamawiającego podpisała w dniu 10.02.2016 r. protokół odbioru przedmiotu umowy, który był podstawą do zapłacenia faktury.” (Podkreślenia i wytłuszczenia w cytowanej odpowiedzi są moje).

I jakież było moje zdziwienie gdy w komunikacie z dnia 7 kwietnia br. zamieszczonym na oficjalnej stronie starostwa pn. „Zastrzeżenia do artykułu w Faktach Jasielskich”

(https://www.powiat.jaslo.pl/aktualnosci/inne-informator/1088-zastrzezenia-do-artykulu-w-faktach-jasielskich) znalazło się m.in. zdanie: cyt.: „ …. że projekt wykonany przez firmę Architects & Co i odebrany przez Zarząd Powiatu pod kierownictwem ówczesnego starosty jasielskiego Mariusza Sepioła i wicestarosty Tadeusza Górczyka, zawierał wadę …” (podkreślenie i wytłuszczenie moje). Zawarte w tym zdaniu stwierdzenie (pogrubienie i podkreślenie) jest nieprawdziwe i jak wyżej zacytowałem niezgodne z Pana odpowiedzią na moją interpelacje z dnia 27 marca 2018 r.

W dniu 8 kwietnia br. kategorycznie zażądałem usunięcia tych nieprawdziwych stwierdzeń i ich sprostowania. W żądaniu polecałem Panu Staroście dokładne zapoznanie się z protokołem odbioru dokumentacji projektowej z dnia 10 lutego 2016 r., na który Starosta Jasielski się powoływał w swoim piśmie z dnia 23 maja 2018 r. znak pisma: BR.0003.140.2018.

 Dla odświeżenia pamięci w załączeniu kserokopia „Protokołu końcowego odbioru dokumentacji projektowej” z dnia 10 lutego 2016 r. Komisja w pełnym składzie powołana przez Zarząd Powiatu w Jaśle w dniu 31 marca 2015 r. (protokół Zarządu nr 20/2015) dokonała końcowego odbioru dokumentacji projektowej i sporządziła wraz z wykonawcą stosowny protokół, który został podpisany bez zastrzeżeń przez obie strony.

W swoim żądaniu, wskazywałem również na treść postanowienia Sądu Okręgowego w Krośnie z dnia 11 października 2018 r. syg. Akt.I Ns 180/18, w którym Sąd zakazał uczestnikowi postępowania (p. Janusz Pacher)  „rozpowszechniania nieprawdziwych informacji o rzekomym udziale Mariusza Sepioła przy podpisywaniu odbioru dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy Szpitala Specjalistycznego w Jaśle” oraz nakazał sprostowanie powyższych nieprawdziwych informacji w formie  opublikowania na stronie portalu wirtualnejaslo.pl w zakładce wiadomości, dziale I ogłoszenia o treści „Janusz Pacher pełnomocnik Komitetu Prawa i Sprawiedliwości w Gminie Skołyszyn, oświadcza, że rozpowszechnione przez niego informacje o rzekomym udziale Mariusza Sepioła, kandydata do Rady Powiatu Jasielskiego z ramienia KWW Porozumienie Samorządowe Ponad Podziałami w podpisywaniu odbioru dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy Szpitala Specjalistycznego w Jaśle są nieprawdziwe” przez okres 2 dni od chwili jego zamieszczenia. Ponadto poinformowałem Pana Starostę, że Sąd Apelacyjny w Rzeszowie I Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 16 października 2018 r. oddalił zażalenie i w uzasadnieniu bardzo dokładnie i dobitnie wyjaśnił dlaczego wniesione przez p. Janusza Pachera zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

W dniu 28 maja br. powyższy link był nadal aktywny i nadal opinia publiczna jest wprowadzana w błąd i „karmiona” nieprawdziwymi informacjami dotyczącymi odbioru dokumentacji projektowej przez Zarząd Powiat w Jaśle pod kierownictwem p. Mariusza Sepioła i p. Tadeusza Górczyka. Panie Starosto to nie jest moja subiektywna opinia, ale przemawiają za tym fakty i tak jak w motcie – czas się zmienić.

(Radny Janusz Przetacznik- na wszelki wypadek jeżeli Pan Starosta tego nie ma, bądź  zagubił w roku 2018 dołączam z moim uwiarygodnionym podpisem kserokopię protokołu odbioru dokumentacji projektowej). 

Reasumując proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

 1. Dlaczego wprowadza Pan opinię publiczną w błąd podając nieprawdziwe dane dotyczące rzekomego udziału Zarządu Powiatu w Jaśle pod kierownictwem
  p. Mariusza Sepioła i p. Tadeusza Górczyka w odbiorze dokumentacji projektowej wykonanej przez
  firmę „Architects & CO” Andrzej Chrzanowski?
 2. Kiedy na oficjalnej stronie zostanie zamieszczone sprostowanie?

Podpis radnego: Janusz Przetacznik.

 

Radny Janusz Przetacznik- które wysłałem do pana tak z skrzynki mailowej jak również profilem zaufanym, prosząc jednocześnie i dając do wiadomości Pana Przewodniczącego Rady, aby również skorzystał ze swoich uprawnień aby mandat radnego został w sposób prawidłowy wypełniony. To są te trzy interpelacje, które przekazuję i prosiłbym o udzielenie odpowiedzi na nie.

Ad.14. Wnioski i zapytania radnych.

Radna Ewa Wawro- ja na dzisiejszą sesję przygotowałam dwa zapytania odnoszące się do zapytań, które już wcześniej składałam i niestety nie dostałam na nie, satysfakcjonującej odpowiedzi. Pierwsze zapytanie dotyczy wyjaśnienia organizacji i przebiegu imprezy plenerowej, która odbyła się na Górze Liwocz w nocy z 31 grudnia 2019 r.  na 1 stycznia 2020 r. Dla przypomnienia tylko wspomnę, że 30 stycznia skierowałam do Pana Starosty takie zapytanie dotyczące tej imprezy, pozwoliłam sobie, żeby wkleić skan tego zapytania do dzisiejszego zapytania, żeby było prościej Panu Staroście i służbom na nie odpowiadać.
I z odpowiedzi, którą otrzymałam dowiedziałam się oraz opinia publiczna, że te religijne uroczystości były związane z pożegnaniem starego roku i powitaniem nowego roku i czy one były współfinasowane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle i kolejne informacje uzyskałam,
że to oczywiście cytuję Pana Starostę: „że jesteśmy za pełnym wyjaśnieniem wszelkich okoliczności związanym z uszkodzeniem ciała jednej z uczestniczek tego wydarzenia przez uprawnione organy”. Pozostałe moje pytania, a było ich siedem zostały pominięte, powiem wręcz zlekceważone, ale w dalszym ciągu oczekując poważnego potraktowania moich pytań złożyłam w dniu 7 lutego kolejne zapytanie w tej sprawie dotyczące tym razem poniesionych wydatków i osiągnięć celów promocyjnych przy tym zadaniu i dostałam wtedy kalkę, dosłownie kalkę poprzedniej odpowiedzi  informującej mnie, że była to uroczystość religijna
i że jednocześnie zostałam poinformowana, że jesteśmy za pełnym wyjaśnieniem wszelkich okoliczności tego zdarzenia przez uprawnione do tego organy.

W ślad za tym, moimi trzykrotnymi zapytaniami w sprawozdaniu teraz wynikający z Zarządu Powiatu w Jaśle za 2019 rok na promocję Powiat wydał 113.832.00 zł., w tym na przygotowanie materiałów promocyjnych narzędzi do publikacji promocyjnych i informacyjnych  prawie 11.500,00 oraz na promocję powiatu na imprezach i uroczystościach ponadlokalnych ponad 65.500,00 zł., w związku z powyższym zwracam się ponownie z pytaniem i proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

 1. W jakiej wysokości została sfinansowana z budżetu Powiatu Jasielskiego uroczystość religijna związana z pożegnaniem Starego i powitaniem Nowego Roku?
 2. Czego dotyczyły wydatki, o których mowa w pytaniu nr 1? Czy te wydatki dotyczą tylko zakupu sztucznych ogni, o których była mowa w Sprawozdaniu Zarządu? Jeżeli nie, to w odpowiedzi proszę wskazać inne wydatki wraz z wysokością wydatkowanych środków – np. płatne ogłoszenia, plakaty, zaproszenia, poczęstunek, transport uczestników albo zaproszonych gości itp.
 3. Kto był organizatorem publicznego pokazu sztucznych ogni? Komu Pan Starosta lub osoba upoważniona przez Starostę przekazała zakupione sztuczne ognie?
  Do odpowiedzi proszę dołączyć kserokopie odpowiednich dokumentów (np. wyciąg
  z protokołu Zarządu, decyzje, upoważnienia, fakturę zakupu, protokół przekazania, zlecenie organizacji pokazu albo stosowna umowę). 
 4. Czy wydatki, o których mowa w pytaniu nr 1 zostały ujęte tylko w ramach wydatków zakwalifikowanych do wydatków działu 750 rozdział 75075?
  Jeżeli nie, to w odpowiedzi proszę wskazać inne wydatki wraz z wysokością wydatkowanych środków i wskazać ich klasyfikacje budżetową.

Radna Ewa Wawro- złożyła zapytanie o treści:

 

Z A P Y T A N I E

dotyczący wyjaśnienia organizacji i przebiegu imprezy plenerowej, która odbyła się na Górze Liwocz w nocy z 31 grudnia 2019/1 stycznia 2020.

Dla przypomnienia, w dniu 30 stycznia 2020 r. skierowałam do Pana Starosty zapytanie dotyczące szeroko nagłaśnianej przez Pana Starostę imprezy plenerowej, która odbyła się na Górze Liwocz w nocy z 31 grudnia 2019/1 stycznia 2020, która finalnie niestety zakończyła się ludzką tragedią, której chyba można było uniknąć. 

Pytań i wątpliwości było wiele i zadałam Panu Staroście 7 konkretnych pytań.

W odpowiedzi na to zapytanie w dniu 11 lutego br. otrzymałam bardzo lakoniczną odpowiedź:

z której dowiedziałam się oraz opinia publiczna, że cytuję za pismem znak: BR.0003.11.2020:

 • uroczystości religijne związane z pożegnaniem Starego i powitaniem Nowego Roku, współfinansowało Starostwo Powiatowe w Jaśle,
 • jesteśmy za pełnym wyjaśnieniem wszelkich okoliczności związanych
  z uszkodzeniem ciała jednej z uczestniczek tego wydarzenia, przez uprawnione organy
  .”

Pozostałe pytania pozostały pominięte wręcz zlekceważone.  Nie zrażona tak lekceważącym potraktowaniem radnego, w dniu 7 lutego br. skierowałam do Pana Starosty dwa kolejne zapytania w tej sprawie, w tym jedno dotyczące poniesionych wydatków
i osiągniętych celów promocyjnych. W obu przypadkach otrzymałam identycznie brzmiącą odpowiedź, że odpowiedzi na pytania związane z organizacją uroczystości religijnych
w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju na Górze Liwocz zostały już  mi udzielone!
Znalazło się tam też drugie zdanie o treści: „jednocześnie informuję, że jesteśmy za pełnym wyjaśnieniem wszelkich okoliczności tego zdarzenia przez uprawnione organy.”

Ponieważ w wszystkich trzech odpowiedziach znalazło się sformułowanie „jesteśmy za pełnym wyjaśnieniem wszelkich okoliczności” oraz potwierdzeniem przez Pana Starostę faktu, że publiczne środki finansowe z budżetu Powiatu Jasielskiego zostały skierowane na współfinansowanie tej uroczystości, a konkretnie na … ? Niestety na to, jak również kilkanaście innych pytań nie otrzymałam dotychczas żadnej odpowiedzi.

Z otrzymanego Sprawozdania wynika, że Zarząd Powiatu w Jaśle w 2019 roku na promocję wydał 113.832,79 zł (dział 750 rozdział 75075), w tym na:

 1. przygotowanie materiałów, narzędzi do publikacji promocyjnych i informacyjnych 487,90 zł,
 2. promocję Powiatu na imprezach i uroczystościach ponadlokalnych 549,62 zł.

W związku z powyższym zwracam się ponownie z pytaniem i proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

 1. W jakiej wysokości została sfinansowana z budżetu Powiatu Jasielskiego uroczystość religijna związana z pożegnaniem Starego i powitaniem Nowego Roku?
 2. Czego dotyczyły wydatki, o których mowa w pytaniu nr 1? Czy te wydatki dotyczą tylko zakupu sztucznych ogni, o których była mowa w Sprawozdaniu Zarządu? Jeżeli nie, to w odpowiedzi proszę wskazać inne wydatki wraz z wysokością wydatkowanych środków – np. płatne ogłoszenia, plakaty, zaproszenia, poczęstunek, transport uczestników albo zaproszonych gości itp.
 3. Kto był organizatorem publicznego pokazu sztucznych ogni? Komu Pan Starosta lub osoba upoważniona przez Starostę przekazała zakupione sztuczne ognie?
  Do odpowiedzi proszę dołączyć kserokopie odpowiednich dokumentów (np. wyciąg
  z protokołu Zarządu, decyzje, upoważnienia, fakturę zakupu, protokół przekazania, zlecenie organizacji pokazu albo stosowna umowę). 
 4. Czy wydatki, o których mowa w pytaniu nr 1 zostały ujęte tylko w ramach wydatków zakwalifikowanych do wydatków działu 750 rozdział 75075?
  Jeżeli nie, to w odpowiedzi proszę wskazać inne wydatki wraz z wysokością wydatkowanych środków i wskazać ich klasyfikacje budżetową.

Podpis radnej: Ewa Wawro.

Radna Ewa Wawro- I powiem Panie Starosto liczę na to, że tak jak pan deklarował, wszystkie te wątpliwości, informacje zostaną przez państwa sprawdzone, na pewno już do tej pory wszystko pan wie, bardzo byśmy prosili, ja też proszę oczywiście tutaj w imieniu swoim
i radnych, żebyśmy takie informacje uzyskali to jest pierwsze zapytanie i drugie moje zapytanie również odnoszące się do wcześniej składanych zapytań o wydatki promocyjne
i cele promocyjne.

 

Radna Ewa Wawro- złożyła kolejne zapytanie o treści:

 

Z A P Y T A N I E

dotyczący wydatków promocyjnych i celów promocyjnych

         W związku z brakiem oczekiwanych i satysfakcjonujących  odpowiedzi na moje zapytania z dni  17 stycznia br., a także wcześniejszych z 11 marca 2019 r. i 12 lipca 2019 br. na które nie otrzymałam wyczerpujących odpowiedzi, a dotyczących wydatków promocyjnych związanych ze strategią promocyjną Powiatu Jasielskiego lub jej brakiem, po przedłożeniu przez Zarząd Powiatu w Jaśle „Sprawozdania z  wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2019 rok” składam niniejsze zapytanie.

         Dla przypomnienia przytoczę tylko treść mojego ostatniego zapytania w tym temacie:

Cytuję:

W nawiązaniu do moich wniosków z 17 stycznia br. oraz 6 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2019 rok w części dotyczącej ograniczenia wydatków promocyjnych, które w stosunku do 2018 r. wzrastają z 60.000,00 zł do kwoty 138.000,00 zł w roku bieżącym oraz informacji zamieszczonej w przedłożonym „Sprawozdaniu z wykonania uchwał Rady Powiatu w Jaśle oraz prac Zarządu w okresie międzysesyjnym” z dnia 26 lutego 2019 r. – na str. 8 poz. 5,  zwracam się z następującymi zapytaniami:

 • ile Powiat Jasielski wydatkował publicznych środków finansowych (ile kosztowało) przygotowanie projektu „Strategii wizerunkowej i promocji Powiatu Jasielskiego”?
 • czy i kiedy Zarząd Powiatu w Jaśle przedstawi Radzie Powiatu w Jaśle taką strategię czy chociażby główne cele dotyczące promocji powiatu na 2019 rok?
 • co kryje się pod nazwą „materiały promocyjne”, na które Zarząd Powiatu w Jaśle w dniu 25 lutego 2019 r. postanowił przeznaczyć 37.000,00 zł?
 • czy cele dotyczące promocji powiatu na 2019 rok, w tym zakres „materiałów promocyjnych” były przedmiotem zaopiniowania przez Komisję Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu RPJ?

W odpowiedzi na to zapytanie w dniu 18 marca 2019 r.  otrzymałam bardzo lakoniczną odpowiedź, która w całości cytuję:

            Tak jak wspomniałam, po przedłożeniu przez Zarząd Powiatu w Jaśle „Sprawozdania
z  wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2019 rok” , w tym bardzo lakoniczną  informacje o wysokości wydatków promocyjnych z której nie wynika informacja jak te  środki publiczne są wykorzystywane, czy  celowo i właściwie?

W związku z powyższym proszę o udzielenie informacji, na co konkretnie zostały wydatkowane te środki, o których mowa w sprawozdaniu, czyli:

 1. przygotowanie materiałów, narzędzi do publikacji promocyjnych
  i informacyjnych 487,90 zł,
 2. promocję Powiatu na imprezach i uroczystościach ponadlokalnych               549,62 zł. 

Proszę jednoczenie określić, jakie to były wydatki rzeczowe,  jaki cel promocyjny dzięki tym wydatkom został osiągnięty.

Podpis radnej: Ewa Wawro.

 

Radny Krzysztof Buba- ma do Pana Starosty zapytanie dotyczące realizacji „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata 2016-2019”. Pozwolę je sobie odczytać:

Radny Krzysztof Buba- złożył zapytanie o treści:

 

ZAPYTANIE

Dotyczy: Realizacji „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata 2016 -2019”

W nawiązaniu do moich pytań zadanych podczas z XXII Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 20 lutego 2020 roku, a dotyczących wydatków związanych z realizacją „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata 2016-2019”, na które do dnia dzisiejszego nie otrzymałem żadnej odpowiedzi, mając na względzie transparentność działań, a przede wszystkim finansów publicznych, zwracam się do Pana Starosty o udzielenie informacji i odpowiedź na poniższe pytania:

 1. Jakie środki finansowe i w jakiej wysokości były wydatkowane z budżetu Powiatu Jasielskiego lub innych źródeł na realizację w/w programu?

W odpowiedzi proszę o podanie wysokości wydatkowanych środków w rozbiciu na poszczególne lata (z uwzględnieniem planu i wykonania - rozdział 75495) i źródeł finansowania. W przypadku dokonywania zmian w uchwałach budżetowych oraz wykonawczych planach finansowych w poszczególnych latach proszę o podanie: kiedy, kto i na jakiej podstawie dokonał zmian. Do informacji proszę dołączyć potwierdzone kserokopie stosownych uchwał i decyzji.

 1. Proszę o podanie jakie działania profilaktyczne i zapobiegawcze z w/w programu były realizowane, przez jakich uczestników, w jakim okresie i jakie były źródła ich finansowania?
 2. Proszę o podanie, które działania profilaktyczne i zapobiegawcze zawarte w/w programie były finansowane ze środków Powiatu Jasielskiego? Co w ramach ich realizacji zostało zakupione lub sfinansowane? Jakie instytucje, organizacje lub uczestnicy otrzymały pomoc lub wsparcie finansowe, w jakiej wysokości oraz na które działania?

Do odpowiedzi proszę dołączyć uwierzytelnione kserokopie zawartych umów,

porozumień lub pism o wsparcie, a także faktur (za zakupione towary lub usługi) oraz potwierdzeń otrzymania przez beneficjentów środków finansowych lub rzeczowych w poszczególnych latach. Ponadto proszę o dołączenie do odpowiedzi uwierzytelnionych kserokopie stosownych uchwał i decyzji organów Powiatu Jasielskiego oraz wyciągi z protokołów z posiedzeń tych organów zatwierdzających wysokość wydatków, o których mowa.

Podpis radnego: Krzysztof Buba.

Radny Janusz Przetacznik – również przygotowałem cztery zapytania tak jak wspomniałem  wynikają one m.in. ze sprawozdań, które już mieliśmy okazje zobaczyć. Dwa zapytania dotyczą wycinki drzew, pierwszy na terenie użyczonym Stowarzyszeniu Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy, jak wiemy mieliśmy z tym Stowarzyszeniem niezbyt miłe doświadczenia oraz drugie dotyczy wycinki drzew dokonanych przez Powiatowy Zarząd Dróg na terenie Szpitala Specjalistycznego w Jaśle w przypadku tym drugim mamy rozbieżne decyzje zgoda Zarządu jest na 49 drzew, wycinka jest 48 tutaj są kwestie związane z konserwatorem. W obu przypadkach pytam jakie były motywy wystąpienia przez stowarzyszenie, jak również szpital? To już Pan Starosta po części odpowiedział, że to była kwestia związana z kontenerami oraz jakie były konkretne działania zmierzające do zadbania o mienie powiatu w postaci pozyskanego drewna z tej wycinki? Jak wiemy to było przedmiotem m.in. rozpatrywania przez Radę skargi na działalność Zarządu. To są dwa zapytania omówiłem je.

 

Radny Janusz Przetacznik- złożył zapytania o następującej treści:

 

ZAPYTANIE  nr  13/2020

dotyczy: wycinki drzew na terenach użyczonych Stowarzyszeniu Absolwentów Szkół           Rolniczych w Trzcinicy - Zespół Szkół w Trzcinicy

W dniu 20 stycznia 2020 r. Zarząd Powiatu w Jaśle wyraził zgodę na wystąpienie do Wojewódzkiego Podkarpackiego Konserwatora Zabytków o wyrażenie zgody na usunięcie drzew z działki nr ewidencyjny 1791/15 położonej w Trzcinicy, która jest własnością Powiatu Jasielskiego użyczoną Stowarzyszeniem Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy.
Z uwagi, że dotychczas mieliśmy z ww. Stowarzyszeniem niezbyt miłe doświadczenia związane z mieniem Powiatu Jasielskiego tj. drewnem po wycince drzew, zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące zapytania:

 1. Jakie były motywy wystąpienia przez Stowarzyszenie z wnioskiem dotyczącym zamiaru usunięcia drzew na terenach będących własnością powiatu a przekazanych w użyczenie Stowarzyszeniu Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy?

Bardzo proszę odpowiedź poprzeć odpowiednimi dokumentami.

 1. Jakie prace zamierza podjąć Stowarzyszenie przy zabytkach będących parkami?
 2. Czy już i jakie konkretnie decyzje podejmował Zarząd Powiatu w Jaśle w zakresie wycinki drzew rosnących na terenach będących własnością powiatu a przekazanych w użyczenie Stowarzyszeniu Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy, w tym zagospodarowania drewna pochodzącego z tej wycinki?

Proszę o podanie konkretnych informacji dotyczących podjętych decyzji w przedmiocie trybu i sposobu realizacji wycinki drzew oraz zagospodarowania mienia powiatu po tej wycince, w tym podanie osób nadzorujących ze strony Zarządu Powiatu w Jaśle, przebieg procesu wycinki drzew.

Podpis radnego: Janusz Przetacznik.

 

ZAPYTANIE  nr  16/2020

dotyczy:   wycinki drzew przez Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle 48 drzew rosnących przy Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle

 

W dniu 29 kwietnia 2020 r. Zarząd Powiatu w Jaśle wyraził zgodę na wycinkę drzew przez PZD w Jaśle 48 sztuk drzew rosnących na terenach będących własnością Powiatu Jasielskiego, przekazanym w zarząd Szpitalowi Specjalistycznemu w Jaśle. Ponieważ kwestie związane z zagospodarowaniem mienia Powiatu Jasielskiego były przedmiotem skargi na działania Zarządu Powiatu w Jaśle i działalność Starosty Jasielskiego Adama Pawlusia działającego jako Przewodniczący Zarządu Powiatu w Jaśle, zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące zapytania:

 1. Jakie były motywy wystąpienia przez Szpital Specjalistyczny w Jaśle z wnioskiem dotyczącym zamiaru usunięcia drzew na terenach będących własnością Powiatu Jasielskiego przekazanym w trwały zarząd Szpitalowi?

Bardzo proszę odpowiedź poprzeć odpowiednimi dokumentami.

 1. Czy już i jakie konkretnie decyzje podejmował Zarząd Powiatu w Jaśle w zakresie wycinki drzew rosnących na terenach będących własnością Powiatu Jasielskiego przekazanym w trwały zarząd Szpitalowi, w tym zagospodarowania drewna pochodzącego z tej wycinki?

Proszę o podanie konkretnych informacji dotyczących podjętych decyzji w przedmiocie trybu i sposobu realizacji wycinki drzew oraz zagospodarowania mienia powiatu po tej wycince, w tym podanie osób nadzorujących ze strony Zarządu Powiatu w Jaśle, przebieg procesu wycinki drzew.

Podpis radnego: Janusz Przetacznik.

Radny Janusz Przetacznik – jeżeli chodzi o to zapytanie jedno dotyczące kosztów m.in. ile nas kosztowała cała procedura związana z przygotowaniem dokumentacji i zadania pod nazwą Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle, prosiłem o to przypomnijmy te prace trwały od 2014 roku można by powiedzieć do dnia dzisiejszego, jeszcze jak Pan Starosta nas poinformował jeszcze nie wiadomo poczekamy na uzasadnienie, może jeszcze będą kwestie związane z apelacją. 4 maja otrzymałem od Pana Starosty odpowiedz, że łączne wydatki na zadanie, które zostało zaniechane w 22 grudnia w 2016 roku na ten dzień wyniosły 1 496.561,29 zł., i przy wyegzekwowaniu przez Zarząd Powiatu kar umownych wraz z odsetkami i kosztami egzekucyjnymi w łącznej wysokości 23.552,70 zł. W pozycji dotyczącej pozwu tutaj Panie Starosto prośba o dokonanie korekty wpisał pan kwotę 19.500,00 zł., w pozycji piątej powinno być 69.210,38 zł., stosownie do pana odpowiedzi numer pisma 22 łącznie, gdybyśmy dodali to mamy łącznie 1 546.271,67 zł., tyle nas na dzisiaj kosztowała kwestia związana z zaniechaniem inwestycji pod nazwą rozbudowa szpitala specjalistycznego. Pisze jeszcze do Pana Starosty w zapytaniu, bo brakuje mi jednej pozycji opłaty przyłączeniowej dotyczy ona, bo nie znalazłem tej informacji na X sesji Rady Powiatu, która odbyła się 9 lipca ona była poświęcona m.in. rozbudowie szpitala specjalistycznego m.in. Rada warunkowała wykonaniem audytu tej dokumentacji, była umowa przyłączeniowa z 18 marca, mieliśmy opłacić wtedy 20.000,00 zł., do sesji ona w terminie nie została uiszczona. Miała być uiszczona w terminie późniejszym, po podjęciu przez Radę stosownej uchwały. Nie mam informacji, czy ta opłata została podjęta? Przypomnijmy energetyka wydała na wniosek szpitala, czy warunki w tym korzystniejsze z opłatami bieżącymi. W związku z tym, czy z tytułu realizacji zadania pod nazwą „Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle” Powiat Jasielski lub szpital specjalistyczny poniósł wydatki związane z uzgodnieniem dokumentacji projektowej i uzyskaniem pozwolenia na budowę w tym z tytułu opłat administracyjnych oraz opłat przyłączeniowych? Wymieniam te wszystkie uzgodnienia, które w tym czasie zostały dokonane, czyli MPGK, PGE, MPGK Podkarpacki Zarząd Melioracji, Polska Spółka Gazownicza, ORANGE oraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podaję uzgodnienia stąd tej pozycji nie miałem prosiłbym ewentualnie Pana Starostę o sprawdzenie przez służby wtedy mielibyśmy kompletny wniosek, to jest trzecie zapytanie. Czyli przypomnijmy mamy kwotę już zidentyfikowaną 1 546.271,67 zł., przy odzyskaniu kwoty 23.552,70 zł.

 

Radny Janusz Przetacznik- złożył zapytania o treści:

 

ZAPYTANIE  nr  14/2020

dotyczy:  wysokości całkowitych wydatków Powiatu Jasielskiego  związanych z przygotowaniem i następnie odstąpieniem od realizacji zadania pn. „Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle” – uchwała Rady Powiatu w Jaśle nr XXXIII/248/2016 z dniu 22 grudnia 2016 r. uchylająca uchwałę w sprawie zamiaru przystąpienia do zadania pn. „Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle” podjęta na wniosek Zarządu Powiatu w Jaśle

W dniu 21 kwietnia br. skierowałem do Starosty Jasielskiego zapytanie nr 10/2020 dotyczące wysokości poniesionych wydatków przez Powiat Jasielski związanych z przygotowaniem od realizacji zadania pn. „Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle”.  Zapytanie to było konsekwencją wcześniej składanych interpelacji i zapytań. W zapytaniu zwracałem się o podanie całkowitej sumą wydatków związanych z tym zadaniem inwestycyjnym z wyszczególnieniem poszczególnych wydatków na:

 1. zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu architektonicznego i wyłonienie laureata,
 2. wykonanie dokumentacji projektowej,
 3. opłaty związane z uzgodnieniem dokumentacji projektowej, opłaty przyłączeniowe,
 4. weryfikację dokumentacji projektowej,
 5. wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wypłaconych wynagrodzeń wypłacone osobie zatrudnionej od dnia 2 marca 2016 r. na stanowisku pn. „Samodzielne Stanowisko ds. Rozbudowy Szpitala Specjalistycznego w Jaśle” do czasu jego likwidacji,
 6. pozew przeciwko „Architects & CD Andrzej Chrzanowski”

oraz sumą uzyskanych dochodów na ich pokrycie, w tym z tytułu wypłaconych odszkodowań czy kar.

W dniu 4 maja br. otrzymałem odpowiedź (pismo znak: BR.0003.20.2020) na powyższe zapytanie, z której wynika, że łączna suma wydatków  wyniosła 1.496.561,29 zł przy wyegzekwowaniu kar umownych wraz z odsetkami i kosztami egzekucyjnymi w łącznej kwocie 23.552,70 zł.

Przedstawione w odpowiedzi pozycje a, b i d są zgodne z danymi zawartymi w „Karcie kontowej – analitycznie” – symbol konta: 080-851-85111-6050-01(02), rejestr księgowy:  W-INW (Inwestycje) łącznie obroty zaksięgowane na tym koncie (zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle”), które na dzień 12 października 2016 r. wyniosły łącznie  1.391.368,00 zł. (słownie: jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem złotych), w tym:

 • 2014 rok –     22.168,00 zł. –  zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu architektonicznego i wyłonienie laureata (lit.a),
 • 2015 rok –      69.200,00 zł. – weryfikację dokumentacji projektowej (lit.d),
 • 2016 rok – 1.300.000,00 zł. – wykonanie dokumentacji projektowej (lit.b).

Przygotowując dokumentację techniczną wykonawca tej dokumentacji w dniu 23 października 2014 r. otrzymał od Zarządu Powiatu w Jaśle pełnomocnictwo do reprezentowania Powiatu Jasielskiego przed organami administracji samorządowej i rządowej, wobec innych instytucji, osób fizycznych i prawnych w celu uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień, postanowień, decyzji, pozwoleń i innych dokumentów niezbędnych do opracowania kompletnego projektu budowlanego i uzyskania pozwoleń na budowy w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle”. Wykonawca przygotował odpowiednie wnioski

i uzyskał wymagane uzgodnienia dokumentacji od:

 • MPGK sp. z o.o. w Jaśle – warunki dostawy wody i odbioru ścieków,
 • PGE Dystrybucja S.A. – warunki dostawy energii elektrycznej wraz z umową przyłączeniową (zwiększona moc),
 • MPGK sp. z o.o. w Jaśle – warunki przyłączenia do sieci cieplnej – zwiększenie zapotrzebowania na energię cieplną,
 • Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych – warunki odprowadzania wód opadowych,
 • Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. – warunki prowadzenia prac zewnętrznych,
 • Orange Polska S.A. Dostarczanie i Serwis Usług – warunki na przebudowę istniejącej sieci teletechnicznej,
 • GDDKiA – warunki skomunikowania terenu Szpitala Specjalistycznego w Jaśle – połączenie z drogą krajową nr 73.

            W zapytaniu z dnia 21 kwietnia br. prosiłem o podanie wysokości poniesionych wydatków na opłaty związane z uzgodnieniem dokumentacji projektowej, opłat przyłączeniowych ale w odpowiedzi nie znalazłem informacji dotyczącej tych wydatków, w tym związanych z dostawą energii elektrycznej w zwiększonej mocy. Zgodnie z informacją uzyskaną na X sesji Rady Powiatu w Jaśle, która odbyła się w dniu 9 lipca 2015 r.  (prot. nr X) i umową przyłączeniową z dnia 18 marca 2015 r. opłata przyłączeniowa wynosiła 20.000,00 zł, która ostatecznie nie została sfinalizowana przed tą sesją. Powiat Jasielski miał jeszcze w lipcu 2015 r. otrzymywać nowe, aktualne warunki przyłączenia wraz z umową przyłączeniową.

            W związku z powyższym zwracam się z pytaniem:

Czy z tytułu realizacji zadania pn. „Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle” Powiat Jasielski lub Szpital Specjalistyczny w Jaśle poniósł wydatki związane z uzgodnieniem dokumentacji projektowej i uzyskaniem pozwolenia na budowę, w tym z tytułu opłat administracyjnych oraz opłat przyłączeniowych? Jeżeli tak to w jakiej wysokości wraz ze wskazaniem roku i podmiotu, który poniósł te wydatki.

            Jednocześnie wnioskuję o dokonanie korekty w udzielonej odpowiedzi i w miejsce kwoty w wysokości 19.500  zł (pozycja nr 5) proszę wpisać rzeczywistą, całkowitą wielkość poniesionych wydatków Powiatu Jasielskiego związanych ze złożeniem pozwu w wysokości 69.210,38 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dziesięć złotych i 38/100) – zgodnie z przesłanym zestawieniem – pismo z dnia 4 maja br. znak: BR.0003.22.2020.  Po dokonaniu tej korekty łączna suma wydatków Powiatu Jasielskiego wyniosła 1.546.271,67 zł (słownie: jeden milion pięćset czterdzieści sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden złotych i 67/100) bez ewentualnych wydatków, o które pytam w niniejszym zapytaniu.

Podpis radnego: Janusz Przetacznik.

 

ZAPYTANIE  nr  15/2020

Dotyczy: kompetencji i uprawnień dyrektorów powiatowych jednostek organizacyjnych

Na podstawie Kodeksu Cywilnego (art. 509 k.c. i następne) wierzytelność (dług) może zostać przelana do majątku osoby trzeciej. Cesja dokonywana jest na podstawie pisemnej umowy zawieranej pomiędzy Cedentem (który przelewa zobowiązanie), a Cesjonariuszem (który wchodzi w prawa wierzyciela). Do dokonania przelewu nie potrzeba zgody dłużnika. Wierzytelność jest prawem majątkowym wierzyciela, który może swobodnie nim dysponować.

Poprzestając na tych informacjach ogólnych dotyczących przelewu wierzytelności oraz

po zapoznaniu się z decyzjami Zarządu Powiatu* podjętymi w dniu:

 1. 10 marca 2020 r., pozycja nr 10 - cyt.:„przyjął stanowisko, iż decyzja dokonania przez MPGK w Jaśle przelewu wierzytelności z zawartych umów sprzedaży na rzecz NFOŚiGW  w Warszawie podjęta może zostać przez Radę Powiatu  w Jaśle dopiero po przyjęciu przez nią sprawozdania Szpitala Specjalistycznego w Jaśle za rok 2019”,
 2. 3 kwietnia 2020 r., pozycja nr 8  - cyt. „wyraził zgodę na wystąpienie Młodzieżowego Domu Kultury w Jaśle do Starosty Jasielskiego z wnioskiem o wydanie decyzji wyrażającej zgodę na usunięcie drzew z terenu działki ew 202/3 położonej w miejscowości Folusz

proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

 1. Na podstawie jakich przepisów Zarząd Powiatu przyjął stanowisko, że to Rada Powiatu w Jaśle ma decydować o dokonaniu przez  MPGK sp. z o.o. w Jaśle przelewu wierzytelności z zawartych umów sprzedaży przez Szpital Specjalistyczny
  w Jaśle na rzecz NFOŚiGW w Warszawie?
 2. Jakie kompetencje zarządcze posiadają dyrektorzy powiatowych jednostek organizacyjnych w świetle cytowanych decyzji Zarządu Powiatu?
 3. Od kiedy Zarząd Powiatu w Jaśle VI kadencji przejął obowiązki zarządzania  Szpitalem Specjalistycznym w Jaśle oraz Młodzieżowym Domem Kultury w Jaśle i który z etatowych członków Zarządu otrzymuje z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie (dodatek specjalny) i w jakiej wysokości?

Podpis radnego: Janusz Przetacznik.

 

(*źródło - „Sprawozdania z wykonania uchwał Rady Powiatu  w Jaśle oraz prac Zarządu w okresie międzysesyjnym” z dnia 23 marca i 18 maja 2020 r.)

Ad.15. Sprawy różne. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch- zanim przedstawię swoją wątpliwość dotyczącą dalszej pracy to chciałem oczywiście przeprosić mojego kolegę Pana Przewodniczącego Janusza Przetacznika, że niepotrzebnie się uniosłem, ale myślę, że chyba sytuacja pandemiczna wyzwala w nas takie nieraz emocje, których nie powinno być nie zważywszy na to kto miał rację, także ja ze swojej strony przepraszam Pana Przewodniczącego.
Natomiast wątpliwość moja jest taka: w związku z przeprowadzonym głosowaniem i niepodjęciem przez Radę Powiatu w Jaśle uchwały w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie powiatu, zwracam się do Pana Przewodniczącego Przetacznika i Urbana, czy złożony po sesji w dniu 6 marca 2020 roku ten drugi wniosek dotyczący wprowadzenia do porządku obrad najbliższej sesji projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie powiatu, który zawiera projekt tożsamy z niepodjętą w dniu dzisiejszym uchwałą nadal ma być procedowany? Może była by taka propozycja, żeby kluby wycofały ten wniosek, a powrócilibyśmy do niego w przyszłym roku na spokojnie od lutego, żeby to zrobić. To może kilka dni, żeby państwo się zastanowili, żeby kluby przeanalizowały i ewentualnie, bo będzie potrzeba wprowadzenia tego samego projektu uchwały na najbliższej sesji. Z mojej strony tyle.  

Starosta Jasielski Adam Pawluś – krótkie informacje na temat tego co się dzieje w starostwie i w powiecie jeżeli chodzi o wsparcie finansowe dla przedsiębiorców realizowane jest przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach rządowej Tarczy Antykryzysowej.

Wsparcie finansowe dla przedsiębiorców. Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle
realizuje zadania rządowej Tarczy Antykryzysowej.

 • W dn. 2 kwietnia br. Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle rozpoczął w naborze
  ciągłym przyjmowanie i realizowanie wniosków o przyznanie pożyczek dla
  mikroprzedsiębiorców w kwocie do 5 tys. zł z możliwością umorzenia. Na dzień 28.05.2020 r. przedsiębiorcom wypłacono 3400 pożyczek na łączną kwotę
  17 mln zł.
 • Od dnia 17 kwietnia br. realizowane jest dofinasowanie części
  kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych, dofinasowanie części wynagrodzeń pracowników oraz
  należnych od nich składek ZUS dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców
  oraz organizacji pożytku publicznego. Na dzień 28 maja 2020 r. złożono ok. 650 wniosków, obejmujących ok. 3 tys. pracowników na kwotę ponad 11 mln zł,
  które są realizowane na bieżąco.

Oferowane wsparcie cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem
lokalnych przedsiębiorców. Do tej pory na powyższe formy wsparcia, mające na
celu ochronę miejsc pracy rozdysponowano łącznie kwotę ponad 28 mln zł.

Wysokość przyznanych środków dla Powiatu Jasielskiego wynosi 40 mln zł,  
z rządową gwarancją zwiększenia tej kwoty w razie potrzeby.

PUP realizował powyższe wsparcie również w godzinach nadliczbowych
oraz w soboty. Wnioski przyjmowane są w formie elektronicznej i papierowej
(do skrzyń umieszczonych przy wejściu do budynku Starostwa Powiatowego w 
Jaśle przy rampie wjazdowej, od strony Banku Spółdzielczego).

Starosta Jasielski Adam Pawluś – ja ze strony starostwa skierowałem trzech pracowników również trzech pracowników zostało skierowanych ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Żmigrodzie. Dlatego tu należą się wysokie słowa uznania za dobrze zorganizowana pracę dla Pana Dyrektora i Pani Zastępcy Dyrektora jak i również dla wszystkich pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. Widzicie państwo, że w innych miastach nawet wielkich są duże opóźnienia, a my jesteśmy tutaj na bieżąco, urząd funkcjonuje, pomimo tych różnych ograniczeń wynikających z pandemii.     

Jeżeli chodzi o szpital w okresie pandemii to:

W okresie od 01.02.2020 r. do 15.05.2020 r. w czasie trwania pandemii koronawirusa w Szpitalu w Jaśle:

      1)  przyjęto 3 515 pacjentów w oddziałach  szpitalnych oraz 3 647 w SOR

      2)  na Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym i WZW było leczonych 238 pacjentów

 • wykonano ogółem 522 testy w kierunku Covid-19 w tym: 194 dla pacjentów hospitalizowanych,

 283 dla pacjentów zgłaszających się do Punktu Konsultacyjnego – niehospitalizowanych,

 • dla osób przebywających na kwarantannie zgłaszających się w 12 dniu do Punktu Pobrań)
 • w powyższym okresie wykonano 767 zabiegów operacyjnych

W ramach walki z epidemią COVID – 19 Szpital otrzymał dofinansowanie Ministra Finansów (poprzez Urząd Wojewódzki, realizacja i rozliczenie Powiat Jasielski) decyzją z dnia 09.03.2020 r. nr MF/FS1/4143.3.24.2020.MF.63. Dotacja pochodzi z rezerwy ogólnej i przeznaczona jest na realizację zadań związanych zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem ASRS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi.

 Kwota dotacji wynosi 780.055,00 zł w tym na wydatki bieżące 78.655,05 zł a na zakupy majątkowe 701.399,95 zł.

W zakres rzeczowy wchodzą  środki ochrony osobistej tj. kombinezony, półmaski, przyłbice, osłony na buty, fartuchy, maseczki, rękawice, gogle oraz sprzęt i aparatura medyczna : urządzenie do fumigacji, dekontaminator powietrza, respiratory (2 szt.) centrala wraz z 3 kardiomonitorami, pompy infuzyjne (2 szt.), łóżka do intensywnej terapii (2 szt.), ssaki (2 szt.) pulsoksymetry (2 szt.) oraz aparat RTG do zdjęć przyłóżkowych.

Dotacja na dzień dzisiejszy została wykorzystana w 90 %. Zakończenie realizacji tego zadania planuje się na koniec czerwca 2020 r.

Szpital jest także partnerem w projekcie pn. ‘Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego na terenie województwa podkarpackiego w związku z pojawieniem się korona wirusa SARS – CoV-2” , gdzie rolę lidera projektu pełni Urząd Marszałkowski. Projekt jest finansowany w ramach Regionalnego programu operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 Podziałanie 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia.

Planowana wysokość wparcia wynosi 820.249,93 zł w tym wydatki bieżące 171.099,96 zł a zakupy majątkowe 649.149,97 zł.

Zakres rzeczowy projektu wchodzą; środki ochrony osobistej: fartuchy, gogle, kombinezony, maski, rękawice, przyłbice. Środki dezynfekcyjne: chusteczki, gaziki, pianki, naboje. Sprzęt i aparatura medyczna: respiratory (2 szt.), bronchofiberoskop, termometry bezdotykowe (12 szt.), dekontaminatory ( 2 szt. do powietrza i 1 szt. do powierzchni).

Projekt w zakresie zakupu środków ochrony osobistej i środków dezynfekcyjnych został zrealizowany. W zakresie sprzętowym realizacja nastąpi po uzgodnieniu z liderem projektu. Zgodnie z projektem umowy partnerskiej projekt winien zakończyć się do 31.12.2020 r.

Oprócz wsparcia instytucjonalnego szpital otrzymał darowizny pieniężne i rzeczowe.

Darczyńcami są fundacje, stowarzyszenia, bank, instytucje państwowe, przedsiębiorcy i osoby prywatne z terenu powiatu a także spoza niego. Wysokość tego wsparcia szacuje się na około 2 mln zł a liczba darczyńców wynosi około 200. W zakres darowizn rzeczowych wchodzą aparatura, sprzęt medyczny środki ochrony osobistej, środki dezynfekcyjne a także artykułu spożywcze.

Do grona darczyńców,  którzy udzielili największego wparcia należą:

1

Fundacja Grupy PERN ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock

pieniężna

na zakup łóżek do intesywnej terapii 6szt, kamora laminarna

280 000,00

2

Spółka FORMIKA Sp. z o.o. ul. Św. Jerzego 9, 05-808 Parzniew

rzeczowa

maseczki i fartuchy ochronne

217 246,50

3

Zakład Farmaceutyczne Polfarma S.A.

rzeczowa

respirator 2szt.

132 791,90

4

CARITAS Diecezji Rzeszowskiej

pieniężna

respirator

105 000,00

5

CARITAS Diecezji Rzeszowskiej

pieniężna

USG

80 000,00

6

Fundacja SIĘ POMAGA

rzeczowa

środki ochrony osobistej

74 699,06

7

FUNDACJA LOTOS ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk

pieniężna

dofinansowanie do kontenerów

70 000,00

8

Fundacja PGNiG S.A. Warszawa

rzeczowa

respirator

59 400,00

9

OTCF S.A. ul. Grottgera 30, 32-020 Wieliczka

rzeczowa

środki ochrony osobistej

49 500,00

10

NSG TM sp. z o.o. ul. Pużaka 49, 38-400 Krosno (wchodząca w skład Nowy Styl Group)

rzeczowa

urządzenia do oczyszczania powietrza

47 881,80

11

Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy ul. Dominikańska 19c, 02-738 Warszawa,

rzeczowa

pakiet ochrony osobistej 120 szt.

46 489,85

12

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego ul. Poniatowskiego 4, 35-026 Rzeszów

rzeczowa

maska chirurgiczna z gumką 20000 szt.

44 200,00

13

KOSMEPOL Sp. z o.o.

rzeczowa

żel dezynfekcyjny

32 640,00

14

Bank Spółdzielczy w Bieczu

pieniężna

respirator do karetki

31 792,26

15

Fundacja Otwartych Serc

pieniężna

dofinansowanie do aparatury medycznej

27 460,00

16

Naturex ul. Baczyńskiego 29, 38-200 Jasło

rzeczowa

środki ochrony osobistej

24 696,00

17

Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej

ul. Targowa 25, 03-728 Warszawa

rzeczowa

samochód

21 500,00

18

LAMELA Sp. z o.o. ul. Poznańska 4, 99-400 Łowicz

rzeczowa

przyłbice

20 910,00

Łącznie jest to kwota: 1 366 207, 37 zł.

      Na zakup aparatu USG darowizny przekazało Miasto Jasło100 tys. oraz poszczególne gminy: Gmina Jasło 32.858,00 zł, Gmina Skołyszyn 20.000,00 zł, Gmina Brzyska 6.600,00 zł, Gmina Nowy Żmigród 10.000,00 zł, Gmina Tarnowiec 9.300,00 zł, Gmina Osiek Jasielski 6.000,00 zł, Gmina Kołaczyce 10.000,00 zł

Ministerstwo Zdrowia przekazało na rzecz szpitala wsparcie rzeczowe w postaci środków ochrony osobistej i środków dezynfekcyjnych.

Dziękuję wszystkim, którzy byli i są zaangażowani w pomoc dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. Szczególne podziękowania i wyrazy uznania składam wszystkim wymienionym wyżej darczyńcom oraz dyrekcji i pracownikom szpitala.

W imieniu dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle Michała Burbelki przekazuję podziękowania wszystkim Radnym Rady Powiatu w Jaśle obecnej i poprzedniej kadencji za środki finansowe na  przebudowę Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, inwestycji  realizowanej w latach 2018-2020 w ramach zadania pn.: „Modernizacja Szpitala Specjalistycznego w Jaśle” za kwotę 5 mln 100 tys. zł. Oddział został oddany do użytku w dniu 18 maja 2020 r. w  100 rocznicą urodzin Ojca Świętego Jana Pawła II.

 

To jeżeli chodzi o takie główne informacje, krótko jeszcze powiem, że inwestycje z Funduszu Dróg Samorządowych są realizowane i będą wykonane na pewno w krótszym czasie mówiłem tu już o inwestycjach sportowych na tej sesji spodziewamy się również dofinasowania do inwestycji rozbiórka i budowana dwóch mostów w miejscowości Cieklin, także te wszystkie zadania są realizowane na bieżąco jak również urząd funkcjonuje z tymi ograniczeniami wynikającymi z pandemii na bieżąco wszystkie sprawy załatwiamy, stosujemy kwarantannę dla dokumentów, które są przyjmowane do skrzynek znajdujących się w starostwie. Tu jeszcze prosiłbym o parę zdań Pana Wicestarostę Stanisława Pankiewicza, który jest zarazem Przewodniczącym Powiatowo-Gminnego Związku Komunikacyjnego „JASIEL” na temat uzyskanych środków i realizowanych połączeń Panie Wicestarosto bardzo serdecznie dziękuję za to, że w tym trudnym okresie ta firma się spisała, że prywatne firmy przestały jeździć, a nasza jednostka, mówię nasza, bo jesteśmy częścią tego powiatowo-gminnego związku podjęła się tych trudnych zadań i realizowała te połączenia bardzo proszę o informację. Panie Przewodniczący o umożliwienia głosu Panu Wicestaroście.

Wicestarosta Stanisław Pankiewicz- tak jak Pan Starosta powiedział jesteśmy organizatorem publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu jasielskiego, oczywiście zadanie to realizujemy poprzez dwóch operatorów: operatora spółkę JASIEL i MKS Jasło, którego właścicielem jest Miasto Jasło. Sytuacja epidemiologiczna spowodowała zastój w transporcie, ale oczywiście my zabezpieczyliśmy przewozy dla naszych mieszkańców. Może tak obrazowo chcę podać, że w miesiącu styczniu dziennie przewożono przez spółkę JASIEL 1800, luty 1600, ale marzec już na poziomie 900, kwiecień prawie 600. Jeżeli chodzi o przewozy miesięczne w całości to tak dla przykładu JASIEL przewoził na poziomie 180- 200 tys. pasażerów miesięcznie, MKS na poziomie 70-80. Na dzień dzisiejszy te przewozy oczywiście są niższe, bo wynoszą stosownie na poziomie tak jak powiedziałem 80 dla JASIEL-a, 30-40 dla MKS-u. Wszystko to się przekłada na koszty, ale ci przewoźnicy tak może w skrócie powiem, korzystają  z wszystkich środków pomocowych, oczywiście środki pomocowe to w pierwszej kolejności refundacja funduszu płac, a druga rzecz to tutaj Pan Starosta wniósł wniosek do Pana Ministra Infrastruktury Adamczyka o zwiększenie dopłaty do przewozów publicznych ze złotówki, myśmy tam wnosili na 3,20. Na wniosek Pana Ministra ustawą zostały zwiększone dopłaty od miesiąca kwietnia 1 do końca roku 2020 do 31 grudnia na 3 zł, czyli szacunki nasze wiele nie chybiły, bo takie są rzeczywiste koszty. Może też tak dla porównania powiem, że koszt wozokilometra jeżeli chodzi o miesiąc styczeń czy luty dla MKS-u to jest powyżej 5 złotych, dla JASIEL-a powyżej 3, ale na dzień dzisiejszy to jest już kwota dla MKS-u ponad 8 złotych, dla JASIEL-a blisko 6 złotych, wiąże się to z tym, że tych pasażerów jest coraz mniej, ale tak chce podkreślić, że dla tych dwunastu tysięcy mieszkańców w miesiącu zabezpieczamy dojazdy do pracy pod potrzeby i osobiste, czy wszelkiego rodzaju inne. Tak jak Pan Starosta zaznaczył komercyjni przewoźnicy zrezygnowali z wykonywania tych przewozów, ale my byliśmy już przed tą pandemią przed tym kryzysem już po konkretnych rozmowach z komercyjnymi przewoźnikami, bo chcę powiedzieć o otwartości, jaką stosujemy i chcemy ich włączyć w strukturę tych przewozów oczywiście zaplanować jako transport publiczny, aby korzystali z tych dopłat, będzie to w formie takiej, że będą podwykonawcami JASIELA-a dlatego, że musimy mieć kontrole nad wydatkowaniem środków finansowych, ale przede wszystkim nad przychodami to jest taka sprawa i ci wszyscy przewoźnicy z terenu naszego powiatu, bo jeszcze i też funkcjonują –przewoźnicy z innych powiatów, są chętni do takiej współpracy i to nas bardzo cieszy, bo złożyliśmy właśnie dzisiaj wniosek do Wojewody rzeszowskiego, gdzie jest kolejny nabór na nowe linie obejmujące dopłaty i będzie sześć nowych linii, oczywiście chcemy właśnie włączyć te linie, które były obsługiwane przez  przewoźników komercyjnych oprócz tego, że mamy swoje linie, gdzie ich jest tak jak pamiętam, chyba 19 tych linii to dodatkowo włączamy te 6 i to wszystko już będzie liczone po 3 złote. Liczymy, że obciążenia, czy też planowane dopłaty wynikające z pewnych tam przeliczników, o czym decydowało zgromadzenie nie przekroczą planowanych kwot dopłat na ten rok, ale też pragnę państwu jakby tak obrazowo przedstawić, że ten pierwszy wniosek i drugi wniosek koszty przewozów szacowane w pierwszym wniosku to było 12 i poł miliona, deficyt 7  200.000,00 zł.,  Fundusz Przewozów Autobusowych to prawie 3 mln, koszty dopłat samorządów to 4 mln 300 mówię tak w zaokrągleniu. Drugi wniosek to są koszty przewozów tych 6 nowych linii na poziomie 2 mln, deficyt  1 mln 700. Fundusz przewozów już po 3 zł liczony to jest prawie 1 mln 600 i planowana dopłata 188 tys. zł., przy czym te wartości, które podawałem w pierwszym wniosku nie zostały jeszcze skorygowane o wielkości 3 zł. Oczywiście to nam się wszystko zmieni to w czasie musi się dokonać, bo jest taki układ, że my dostajemy dopiero zwroty tych pieniędzy po kwartale, nasze firmy muszą w jakiś sposób zabezpieczyć sobie te środki. Mieliśmy przejściowy kryzys, ale interwencja tutaj Pana Starosty i Pana już Europosła Bogdana Rzońcy spowodowała to, że mieliśmy zaległości płatnościowe od urzędu marszałkowskiego listopad, grudzień i styczeń, dopiero w marcu to zostało wyrównane, ale to już się wszystko uspokoiło tak jak mówię, ale wracając do pierwszej mojej myśli budżet związku to 14 mln 600 prawie, którym na dzień dzisiejszy, obraca, czy przerabia 4 osoby, ale to są wszystko zorganizowane prace, większość chcemy, żeby wykonywali  ci przewoźnicy i też chcę podziękować Panu Staroście, bo jest decyzja Zarządu oczywiście, że zmienimy siedzibę naszego biura na ulicy Modrzejewskiego, gdzie będziemy mieć trzy pomieszczenia, a na dzień dzisiejszy przy stadionie ul. Śniadeckich w jednym pomieszczeniu cztery osoby pracuje, warunki są ciężkie. Nie chcieliśmy wychodzić dokąd nie unormujemy sobie tej sytuacji organizacyjnej, bo powiem tak, że mieliśmy spotkanie w styczniu, gdzie były mocne naciski ze strony przewoźników komercyjnych i części tutaj kolegów wójtów aby w jakiś sposób, żeby to zlecić komercyjnym przewoźnikom. Jednak myślę, że myśl, ta która przyświecała założeniu tego związku i później tutaj decyzje obecnego Zarządu i Pana Starosty, bo już Wysoka Rada wcześniej podejmowała decyzje była słuszna, bo ten transport publiczny jest niezmiernie potrzebny, a włączając przewoźników komercyjnych, nie będzie tak, że będzie jeden wiózł co dziesięć minut 7 pasażerów, a drugi 8 skoordynujemy to i będzie jeden przewoźnik wiózł załóżmy 15, czy 10, czy 20 i będą zupełnie inne koszty obsługi tego publicznego transportu. Zupełnie inne koszty i do tego przekonali się przewoźnicy komercyjni i nasi członkowie zgromadzenia  za co wszystkim dziękuję.

Starosta Jasielski Adam Pawluś – chciałem jeszcze uzupełnić podziękowania i przekazać bardzo ważne informacje mianowicie chciałem podziękować Panu Bogdanowi Rzońcy i Pani senator Alicji Zając jak również dyrektorom dwóch jednostek, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie, Panu Bogdanowi Tarnowskiemu
i pracownikom tej dyrekcji jak również Pani Małgorzacie Wajda Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ponieważ jeżeli chodzi o drogę 73 to jest uzgodnienie przebiegu tej drogi. Czekamy po prostu na dokumenty środowiskowe i mam nadzieję, że w tym roku zostanie uzyskana decyzja środowiskowa na cały przebieg drogi od Trzcinicy do Pilzna, wartość tego projektu, który został podzielony na trzy zadania w zasadzie na cztery zadania. Pierwsze to obwodnica zachodnia Miasta Jasła, drugie zadanie obwodnica Kołaczyc i Brzostku,  trzecie zadanie obwodnica Pilzna te są na liście podstawowej 100 obwodnic programu rządowego. Natomiast Obwodnica Północna Miasta Jasła jest na liście rezerwowej. To zadanie tak jak mówię jest w granicach 7 mln złotych oczywiście będziemy wiedzieć o rzeczywistych kosztach dopiero po przetargu. Zadanie jest niezwykle ważne dla Powiatu Jasielskiego, ponad 20 km nowego przebiegu drogi jeżeli chodzi o odcinek od Krajowic do Zawadki Brzosteckiej to będzie przejście na lewą stronę rzeki Wisłoki i dwa kilometry po wale pod Brzostkiem, między Kleciami, a Brzostkiem to był oczywiście wielki spór, problem, ale udało się doprowadzić do porozumienia i ta inwestycja mam nadzieję, że zostanie zrealizowana w najbliższych latach
i druga inwestycja to są już środki na dokumentację projektową zbiornika Kąty-Myscowa.
Tu idą również prace w dużym tempie, będziemy na pewno musieli decydować i rozmawiać również o zmianie przebiegu drogi powiatowej, mamy ponad 10 km tej drogi w miejscowości zarówno Kąty jak  Myscowa i Polany, bo według koncepcji ta droga musi przebiegać powyżej 350 poziomicy i również w ten sposób mam nadzieje, że będziemy zaangażowani w proces związany z realizacją tej inwestycji. To jest wielki sukces i mam nadzieję, że Powiat na tym bardzo dużo skorzysta, ponieważ dojazd do Powiatu od strony północnej będzie łatwiejszy. Mam nadzieję, że w następnym etapie będziemy mogli realizować i ubiegać się o zjazd
z autostrady, ta odległość nie jest wielka od Pilzna do miejscowości Borowa tj.14 km taki zjazd został wykonany, czy jest w trakcie wykonywania dla miejscowości Niepołomice na tej samej autostradzie. Jeżeli państwo jedziecie tą autostradą możecie zobaczyć, że nie cały kilometr dzieli ten zjazd od MOP-u Podłęże, więc na pewno tam było odstępstwo. Według tych informacji jakie były w prasie, to ten zjazd, czy budżet na ten zjazd kosztował tj. 30 mln zł, więc tu jest wielkie zadanie przed nami jak również z Interreg-u są realizowane drogi. Droga 992 na terenie Miasta Jasła i droga 993 i w najbliższym czasie będzie przetarg na ponad 7 km od Żmigrodu do granicy z gminą Dębowiec po stronie powiatu gorlickiego jest również realizowana inwestycja trochę w mniejszym zakresie, bo tam jest stan tej drogi lepszy, więc zdecydowanie poprawi się nawierzchnia na tej drodze i komfort dla mieszkańców. Tu chciałbym podziękować Marszałkowi Ortylowi, Zarządowi Województwa Podkarpackiego za przychylność za umożliwienie realizacji tych projektów. Jak również Zarząd Województwa wyraził zgodę w związku z naszą planowaną inwestycją, czyli budową mostu pomiędzy osiedlami Hankówka i Sobniowem na zmianę w projekcie rewitalizacji linii 108. Jest zgoda Zarządu Województwa, żeby został umiejscowiony tam przy ulicy Żniwnej przystanek kolejowy Jasło- Sobniów. To ma na pewno znaczenie w kontekście tych również sporów jasielsko- krośnieńskich, pociągi będą mogły dalekobieżne zwłaszcza intercity kursować w dalszym ciągu przez Jasło bez wjazdu na stację główną. Nie jest to daleka odległość do stacji głównej jest to 2 km tam jest przewidziany duży parking i będziemy stosowne porozumienie podpisywać z kolejami w najbliższym czasie i burmistrz miasta również, więc to jest szansa na to, żeby ten węzeł jasielski funkcjonował, żeby te pociągi nas nie omijały. Zwłaszcza pociągi dalekobieżne, które będą jechać przez Rzeszów. Nie wiemy, kiedy i czy powstanie łącznica pomiędzy Jedliczami, a Szebniami,  więc to jest jakaś alternatywa i również ta łącznica Sobniów-Towarowa będzie poprawiana w ramach tej rewitalizacji i to jest dobra informacja. Także dziękuję za te wszystkie dobre wieści.

Radny Jan Urban- cieszę się z postawy kolegi Przewodniczącego Roberta, bo to co powiedział do mego kolegi Przewodniczącego Klubu PSPP przyznając się, że niekiedy nerwy poniosą. Myślę, że dwa dni temu było święto dziś jest 29, 27 było święto samorządu w ogóle, samorządowców. My jesteśmy samorządowcami i powinniśmy szukać rozwiązań. Przewodniczący zadał pytanie co będziemy robić dalej, ja bym do przewodniczego jednego klubu i drugiego zadałbym sobie pytanie szerzej, czy jest wola i czy jest chęć? Od tego trzeba zacząć. Zauważyliście, że dzisiaj jak i wielokroć na pozostałych sesjach, pewne tematy, które nie budzą kontrowersji przechodzą jednogłośnie, to nie jest tak, a ja pamiętam takie czasy w powiecie, że strona opozycyjna niezależnie, czy to było dobre, czy złe głosowała wszystko totalnie przeciw. Po tej stronie przez was nielubianej są ludzie, którzy mają duże doświadczenie samorządowe. Nie odpowiem teraz przewodniczącemu i myślę podobnie jak kolega przewodniczący drugiego klubu, bo my rozmawiamy z ludźmi, to jest ich wola i my w ich imieniu występowaliśmy, ale wy spróbujcie sobie sami odpowiedzieć, czy chcecie dialogu w tematach, które nie budzą wątpliwości, które są dla dobra ogólnego? Wtedy możemy normalnie jak biali ludzie rozmawiać. Zwróćcie uwagę, że my potrafimy na komisjach rozmawiać, bardzo szczerze, bardzo fajnie po koleżeńsku, bo przecież jesteśmy w większości kolegami, czy koleżankami i wtedy jeżeli będzie wola, słuchajcie zróbmy jakiś dokument. Nam już kadencja podejrzewam minie, a ten dokument na lata zostanie, jeżeli na to sobie odpowiemy wspólnie po koleżeńsku, to łatwiej nam będzie procedować. To nie jest tak, że radni naszych klubów są czepialskimi, czepiają się byle tylko wbić szpile i zacząć jątrzyć. Nie, wynika to z doświadczenia, wiedzy, chęci podzielnia się i właściwego wypełniania mandatu radnego, naprawdę to wtedy może się okazać, że uda nam się zrobić. Stwierdzam, że ta sesja była bardzo potrzebna, dlaczego? Ponieważ Pan Starosta mógł pięknie poopowiadać, pochwalić się,  zrelacjonować o tych wszystkich wydarzeniach. Powiedzieć co się w szpitalu  działo. Panie Starosto to dobrze, że ileś inwestycji będzie szło. Dzisiaj, ani pan, ani ci, którzy sprawują władze nie są w stanie, bo nie wiadomo jakie będą dalsze konsekwencje ekonomiczne tego wszystkiego? Dałby Bóg i na równi z panem trzymam kciuki, żeby się udało zrobić, ale szkoda, że brakło powiatu w tych trudnych dniach, kiedy nasz powiat wyglądał miejscowości i wioski jak wyludnione, że brakło informacji, że strona starostwa powiatowego na temat działań związanych z tu i teraz z pandemią to tylko komunikat i nic poza tym, brakło tej relacji, tego przekazu. Naprawdę bardzo często mieliśmy telefony, co gdzie? Bo wiadomo, że „strach ma wielkie oczy”, wiemy też doskonale i tu pan nie zaprzeczy, że główne źródło zakażeń wychodziło z obszarów przy ulicy Lwowskiej, czyli przy szpitalu, brakło nam takiej bieżącej informacji, takiego raportowania. Siedząc w domu obserwowałem jak inne samorządy na bieżąco, czy przez komunikatory, czy przez strony swojego miasta, gminy, powiatu zdawały relacje, żeby uspokoić nastroje, tego nam w naszym powiecie brakło, szkoda.

Jak już jestem przy głosie to wstanę nie podniosę tego mikrofonu, a garbaty będzie źle wyglądał. Wszystkim koleżankom i kolegom samorządowcom, organowi wykonawczemu Zarządowi, który niech pamięta, że jest organem wykonawczym, a nad organem wykonawczym jest Rada.

Z okazji minionego święta samorządowca, ale jeszcze mieścimy się w tej cenzurze, rozsądnych i mądrych decyzji, abyśmy się potrafili różnić pięknie, ale i dochodzić do konsensusu na rzecz dobra naszej społeczności lokalnej i abyśmy wszyscy mogli wypełniać słowa ślubowania radnego. Mądrości dla zarządzających, chęci dialogu, współpracy, a myślę, że wiele byśmy byli wstanie zrobić więcej. Dziękuję serdecznie wszystkim koleżankom
i kolegom takie powinszowania składam.

 

Radny Janusz Przetacznik- po takich życzeniach to ciężko dalej dyskutować, niemniej jednak nie byłbym sobą, gdybym nie zabrał głosu w pewnych kwestiach, chociażby na przyszłość
i tu gorąca prośba do Pana Przewodniczącego, aby popatrzeć na pewne sprawy w sposób obiektywny. Dzisiaj przyjęliśmy protokół i od tego się zaczęło, bez wyczerpania formuły określonej w naszym statucie, mówiła o tym  pani radca prawny i naprawdę wyrażam ubolewanie, bo od tego się zaczęło, że nie szanujemy siebie nawzajem. Ktoś potrafił nanieść korekty, napisać odpowiednio wcześnie. 7 dni przed posiedzeniem wniosłem odpowiednie korekty było ich 14. Z tego tak naprawdę dwie dość istotne, natomiast pozostałe można by powiedzieć tak jak Pan Przewodniczący powiedział porządkowe, które można było przyjąć automatycznie, natomiast wyrazić sprzeciw co do dwóch istotnych i ważnych. Nie mniej jednak zwracam uwagę, że dotyczy to Krzysztofa Buby Radnego, który nie podpisał się 3 kwietnia na sesji. Natomiast zwracam uwagę, że w zmianach do statutu Powiatu Jasielskiego proponowaliśmy pewne zmiany dookreślające, dotyczące udziału. Natomiast poza podpisem, nie ma, żadnych innych obowiązków. To nie jest wymóg Panie Przewodniczący, czy wniosek złożony w sposób prawidłowy, bo tak mamy zapisane w naszym statucie będzie procedowany, czy nie? Pana decyzja, pan go nie mógł wziąć. Natomiast protokół i w nim każdy wniosek złożony przez radnego, czy klub radnych powinien być odnotowany. Natomiast co do kwestii, o której pan zaapelował w kategoriach dyskusji nad projektem uchwały. Tak jak powiedział Pan Radny Jan Urban oczywiście do tematu wrócimy. Nie ma tutaj w tej chwili dwóch radnych, którzy jednogłośnie opowiedzieli się za tym projektem uchwały, natomiast chciałbym zwrócić uwagę, że niezależnie od decyzji, którą podejmiemy dziwne jest, że 6 marca odbywa się posiedzenie  i jeżeli popatrzymy na sesje nadzwyczajną dostajemy jako radni dokumenty kompletne przez pana przewodniczącego dopilnowane, aczkolwiek mówię wyrażałem wątpliwości, czy do sesji nadzwyczajnej zwoływanej na wniosek powinien być zamieszczony projekt uchwały wnoszony przez klub? Przekonywał mnie pan, że tak. Ok i komplet dokumentów dostaliśmy jako radni wraz z wnioskiem Zarządu. Natomiast już na kolejne sesje zapomnieliśmy o tym, że w międzyczasie zostały podjęte inne decyzje, uregulowania. Art. 19a, na który się Panie Przewodniczący powoływałem, który daje panu pewne uprawnienia, bardzo istotne i ważne, którego wcześniej niebyło, jest pan zwierzchnikiem i może pan wydawać polecenia nawet Panu Staroście o ile jest to związane z realizacją zadań Rady jak również radnych, istotna i ważna rzecz. Wydawało się, że jeżeli wcześniej zawnioskowaliśmy do Pana Przewodniczącego  
o wydawanie stosownych opinii, że to będzie w sposób naturalny przebiegało, natomiast okazało się, że dopiero po uwagach, które przekazaliśmy jako radni na komisji rozwoju wskazując na uchybienia formalne, ustawowe, o nie ujęciu tego w porządku obrad, zrobiło się zamieszanie. Również z faktem takim, że w dniu dzisiejszym nie obradowaliśmy nad prawdziwym, czy poprawnym wnioskiem złożonym przez kluby radnych, ten wniosek zaginął. Jest potrzeba, ja go mogę zostawić w dniu dzisiejszym do zeskanowania, a wcześniej mogliśmy go wysyłać. Każdy z radnych naszego klubu miał taki wniosek. W związku z tym, chciałbym zwrócić uwagę na to co powiedział Pan Radny Urban, czy będzie wola rozmowy, bo nie jest to kwestia powiedzenia „nie, bo nie”. Na dzisiaj jeżeli dla pana jest wiążąca opinia autora projektu raportu, bo tak to trzeba powiedzieć, bo raport sporządza Zarząd Powiatu,
w związku z  tym Zarząd Powiatu, nie jest zainteresowany, żeby mu organ stanowiący dawał wytyczne do raportu, on będzie robił raport, który jest dla niego w danej chwili wygodny.
W związku z tym w naszym interesie było przygotować taki dokument, z którego będziemy dumni, mało tego, w którym zachęcimy naszych mieszkańców do aktywności obywatelskiej, której tak naprawdę nam ostatnio brakuje. Do tego namawiam, my chcemy rozmawiać, zresztą nie od dziś jesteśmy znani z tego, że staramy się merytorycznie rozmawiać
i pracować. Proszę zwrócić uwagę na ilość dokumentów, czy propozycji, które składamy przewodniczącym komisji, w których pracujemy, po prostu staramy się być aktywni, natomiast chcielibyśmy z drugiej strony, aby porozmawiać jeżeli, gdzieś błądzimy to pokażmy, gdzie, bo jeżeli pewne elementy naszych propozycji, rozwiązań są dobre, to je
w takim razie postarajmy się spełnić. Natomiast uważam i mam nadzieję Panie Przewodniczący, że kwestie związane z zatwierdzaniem protokołu już nie będą miały miejsca, że pan i ja dokładnie przeczytamy sobie paragraf 34 ust. 1, 2 i 3 statutu, który jednoznacznie stanowi o tym, że dopiero po wyczerpaniu procedury Rada może zatwierdzić protokół. Niestety w dniu dzisiejszym nie dopuścił pan do rozpatrzenia sprzeciwu, powinna być przerwa, sprzeciw miałem przygotowany, Panie Przewodniczący, zna mnie pan i wie, że nie zostawiam rzeczy nie przygotowanych, po prostu byłem przygotowany na sprzeciw, że każdy radny otrzyma dokument i będzie mógł popatrzeć, czy dodanie wyrazu radny, przed słowem Anna Nigborowicz to było takie uchybienie? Nie, zwyczajowo wszędzie pisaliśmy. Także do tego naprawdę namawiam. Nie czuje się obrażony, nie mniej jednak powtarzam raz jeszcze konsekwentnie będę działał na gruncie przestrzegania prawa i egzekwował od pana obowiązków ustawowych i statutowych.                                                        

Starosta Jasielski Adam Pawluś – bardzo serdecznie dziękuję drogi Janku najstarszy samorządowcu powiatowy, bo taka jest prawda, obiektywna. Za te życzenia nam nadzieję,
że to są życzenia szczere i tak je traktuję, chciałbym żeby ta współpraca rzeczywiście przynosiła dobre owoce. Trochę mamy nieporozumienia, bo na tych komisjach, gdzie była omawiana sprawa tego raportu, niestety autorów nie było, więc nie mogliśmy próbować nawet zmienić ten projekt, bo bez zgody autorów nie moglibyśmy tego zrobić, musielibyśmy złożyć swój własny projekt.

Na koniec chciałbym się przyłączyć do tych wszystkich życzeń, które złożyłeś i chciałbym wszystkim radnym obecnej i poprzedniej kadencji podziękować za pracę na rzecz naszej wspólnoty samorządowej. Może różnimy się czasami w sposobach dojścia do pewnych celów, ale uważam, że wszyscy mamy w pierwszej kolejności na względzie dobro naszego powiatu i tak działajmy, żeby po nas coś zostało w tym powiecie.            

 

Radny Jan Urban- jedno słowo Adamie, znasz mnie i wiesz, że wolę zamilknąć niż powiedzieć coś nieszczerze. Dzięki, że zapamiętałeś, że jestem najstarszym samorządowcem powiatowym, wiem, że dla wielu często byłem solą w oku, ale kochani popatrzcie, niekiedy mówiliśmy, pokazywaliśmy zagrożenia i później wcale mnie to nie cieszyło, kiedy musiałem powiedzieć, „a nie mówiłem”, bo wolałbym, żebyśmy wspólnie tak dopracowali, żeby było dobrze. Myślę, że ta sesja się w bardzo milej i sympatrycznej atmosferze, zdrowej wytrwałości dla nas wszystkich, a jeszcze wiele rzeczy przed nami.      

Ad.16. Zamknięcie obrad.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch zamknął obrady XXV Sesji Rady Powiatu w Jaśle o godzinie 18:30.    

Imienne wyniki głosowań stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Protokolant: Marzena Trębacz                                                                                                

Przewodniczący Rady

Robert Snoch

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony. wtorek, 28, lipiec 2020 08:44 Paweł Krajciewicz
Artykuł został zmieniony. wtorek, 28, lipiec 2020 08:47 Paweł Krajciewicz