Protokół XXVI/2020 z XXVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 19 czerwca 2020 roku o godz. 15.00

 

Ad. 1. Otwarcie Sesji.

Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch.

Powitał członków Zarządu Powiatu oraz Radnych Rady Powiatu w Jaśle.

Przewodniczący przedstawił wniosek o zwołanie Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Jaśle.

Na podstawie § 13 ust. 2 Statutu Powiatu Jasielskiego, Zarząd Powiatu w Jaśle zwraca się
z prośbą o zwołanie Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Jaśle, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wybór Komisji Wnioskowej.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2020 r.,
  b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2020 – 2027,
  c) wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Jasielskiego, położonej w Nowym Żmigrodzie,
  d) zmieniająca Uchwałę w sprawie zatwierdzenia i wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Jasielski/Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle do realizacji projektu pod nazwą „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie jasielskim (VI),
  e) zmiany Uchwały Nr XLII/273/06 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 2 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutów jednostkom budżetowym.
 5. Zamknięcie obrad.

UZASADNIENIE

Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu został złożony w związku z koniecznością wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej zadania inwestycyjnego pn. „Budowa mostu na rzece Jasiołce łączącego osiedla Sobniów i Hankówka w Jaśle”.

Na podstawie przedmiotowego zadania inwestycyjnego wykonany zostanie dojazd od strony osiedla Sobniów do nowo projektowanego peronu na przystanku kolejowym o roboczej nazwie Jasło – Sobniów. Budowa peronu przez PKP PLK S.A. jest uzależniona od wybudowania przez Powiat Jasielski drogi dojazdowej wraz ze zjazdem z tej drogi oraz od wybudowania przez Miasto Jasło dojazdów i dojść do ww. peronu wraz z miejscami postojowymi.

Podjęcie przedmiotowej uchwały stanowić będzie podstawę do zawarcie z PKP PLK S.A. i Miastem Jasłem porozumienia na wybudowanie kolejowego przystanku osobowego o roboczej nazwie Jasło – Sobniów.

Zwołana Sesja Nadzwyczajna umożliwi również wprowadzenie do budżetu Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle dodatkowych środków w ramach RPO na walkę z COVID-19, po dokonaniu zmian w Uchwale Nr XXII/176/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie zatwierdzenia i wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Jasielski/Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle do realizacji projektu pod nazwą „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie jasielskim (VI).

Proponowana zmiana zwiększy wartość projektu z kwoty 2 579 929,60 zł do kwoty 8 177 659,74 zł.

Ad. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

Przewodniczący poinformował, że zgodnie z listą obecności na sali jest 21 radnych
w związku z tym Rada może podejmować prawomocne uchwały.

Ad. 3. Wybór Komisji Wnioskowej.

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Anna Nigborowicz zgłosiła do Komisji Wnioskowej

radnych: Magdalena Stasiowska, Ewa Wawro, Stanisław Święch.

Zgłoszeni Radni wyrazili zgodę na pracę w Komisji Wnioskowej.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad wyborem członków Komisji Wnioskowej.

W głosowaniu brało udział 19 Radnych.

- za wyborem zaproponowanego składu Komisji Wnioskowej głosowało 19 Radnych.

Komisja Wnioskowa została uchwalona.

Ad. 4. Podjęcie uchwał w sprawie:

Ad. 4a. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego
na 2020 r. (Druk Nr 201).

Przewodniczący poprosił Panią Teresę Połeć Skarbnik Powiatu o wprowadzenie.

Głos zabrała Skarbnik Powiatu Jasielskiego Teresa Połeć, która omówiła projekt uchwały Rady Powiatu w Jaśle w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2020 rok.

Przewodniczący otworzył dyskusję.

 

Radny Janusz Przetacznik - niczym przejdę do tego tematu, czyli projektu uchwały w sprawie zmian budżetowych druk 201, chciałbym podzielić się pewną uwagą dotyczącą trybu zwołania dzisiejszej sesji. Mamy do czynienia z trybem nadzwyczajnym, czytając uzasadnienie jak również zapoznając się z projektami dokumentów, które są przedmiotem obrad, nie znajduję żadnego uzasadnienia dotyczącego trybu nadzwyczajnego poza tym, że nie odbyły się normalne posiedzenia komisji, które mogły omówić przedmiotowe projekty uchwał, w tym tę istotną i zasadniczą wynikająca z Wieloletniej Prognozy Finansowej. Przypominam Wysokiej Radzie i Panu Staroście ten temat miał być przedmiotem obrad Komisji Rozwoju Gospodarczego. Pan Starosta deklarował, że ten temat przybliży radnym powiatowym, bo więcej o inwestycji i o pewnych zamierzeniach, czy porozumieniach wiedzą radni miejscy, niż radni powiatowi, którzy mają podejmować stosowne decyzje. Stąd po raz kolejny zwracam się do Zarządu, aby nie szermował tym hasłem i korzystał z uprawnień dotyczących sesji nadzwyczajnej, wtedy kiedy taki element nie musi być wykorzystany, kiedy mamy ustawy tarczowe, COVID-owskie, kiedy Zarząd ma uprawnienia do dokonywania stosownych przesunięć i uregulowań, ale to już tyle na marginesie samego trybu
i dokumentów, które mamy dzisiaj procedować.

Chciałbym się zająć projektem druk 201, dość istotnym z punktu widzenia kolejnych obciążeń budżetu. Interesuje mnie temat w dziale 900 rozdział 90095 – „Możliwość pozyskania wody geotermalnej dla potrzeb leczniczych i grzewczych na terenie Powiatu Jasielskiego”, wydatek inwestycyjny 15 000,00 zł. Z tego co ja wiem, a tym tematem interesował się m.in. Związek Gmin Dorzecza Wisłoki, zresztą nie tylko, były opracowane badania przez Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie łącznie z mapą geotermalną, temat upadł, tematu nie było. Czy Pan Starosta jest nam w stanie przybliżyć, dlaczego teraz po tylu latach, kiedy pierwsze badania wskazywały, że niestety nie posiadamy odpowiednej temperatury, zasobów? Nie chciałbym się teraz wymądrzać na ten temat, ale również badania, czy inaczej inwestycje powiatowe, poczynione w DPS-ie w pompy ciepła udowodniły, że nie mamy możliwości i tak naprawdę tylko i wyłącznie, przez to, że korzystaliśmy z opcji OZE, czyli Odnawialnych Źródeł Energii doszło do tej realizacji. Tak naprawdę inwestycja w DPS-ie w pompy ciepła była inwestycją chybioną i ekonomicznie nieuzasadnioną. Moje pytanie jest następujące: Co teraz mamy w zanadrzu, że będziemy wydawać 15 000,00 zł? Pytanie: To jest koncepcja, projekt, dokumentacja? Wiemy kto jest wykonawcą ? Wiemy, gdzie to będziemy realizować? Skoro badania prowadzone przez AGH na terenie Powiatu Jasielskiego pod potrzeby Związku Gmin Dorzecza Wisłoki były i nie przyniosły pożądanych efektów.
Co w tej materii się zmieniło jeżeli chodzi o temperaturę ziemską na naszym terenie?                     

 

Starosta Jasielski Adam Pawluś - odnosząc się do tych zarzutów krótko powiem, że nie wprowadzamy, żadnych nowych inwestycji jeżeli chodzi o główną przyczynę zwołania tej sesji mianowicie związaną z koniecznością podpisania porozumienia z PKP PLK S.A przy uczestnictwie przy budowie przystanku kolejowego Jasło-Sobniów, ponieważ prowadziliśmy szereg rozmów z przedstawicielami kolei odnośnie zlokalizowania przejazdu kolejowego przy realizacji właśnie inwestycji, którą właśnie Wysoka Rada zaakceptowała, czyli budowę łącznika wraz z mostem pomiędzy ulicą Towarową, a ulicą Żniwną. Te spotkania, które miały wyłonić najlepsze rozwiązania z przejściem przez właśnie tory kolejowe na terenie osiedla Sobniów  trwały kilka tygodni i po informacjach uzyskanych od PKP PLK S.A. okazało się, że jedynym przejściem możliwym do realizacji to jest obecne przejście w ciągu ulicy Żniwnej i taka koncepcja została zaakceptowana i będzie realizowana mam nadzieję, że wspólnie
z miastem i że uda się ją zrealizować już w przyszłym roku. Rozmawialiśmy na temat właśnie budowy peronu Jasło-Sobniów, czy byłoby to możliwe w ramach realizacji rewitalizacji linii kolejowej 108 na odcinku Jasło – Nowy Zagórz i takie argumenty m.in. z mojej strony padły, że pociągi Intercity, czy inne pociągi, które by mogły przejeżdżać przez Jasło przejeżdżając przez ulice skracałyby czas przejazdu o ponad 20 minut, to wynika z pewnych przepisów technicznych kolejowych w przypadku zmiany kierunku jazdy trzeba robić badania hamulców, czy przepinać pojazd ciągnący, czyli lokomotywę, więc w ten sposób moglibyśmy uniknąć tych działań na stacji kolejowej Jasło Główne, PLK opiniuje pozytywnie wykonanie takiego  przystanku on może być zrealizowany w ramach tych działań, które w tej chwili PLK prowadzi mianowicie „Firma Multiconsult”, projektuje modernizację tej linii
i prawdopodobnie do końca października musi ten projekt wykonać, natomiast modernizacja tej linii musi być zakończona w perspektywie finansowej 2013- 2020 plus 2 czyli do 2022 roku. Z uwagi na to, że są prowadzone poważne inwestycje w Jedliczu przewidziano również elektryfikację odcinka linii 108 do Krosna, żeby właśnie te pociągi, które będą transportować masę różnych towarów do Jedlicza mogły bezpośrednio jechać już po linii zelektryfikowanej. PLK uzależnia wykonanie tego peronu od zobowiązania się przez dwa podmioty samorządowe, czyli przez Powiat Jasielski i przez Miasto Jasło celem zabezpieczenia tej inwestycji, żeby się nie okazało, że oni wybudują peron, natomiast ten peron będzie stał
w krzakach i nie  będzie możliwości z jego korzystania ani z możliwości dojazdu, więc żebyśmy mogli takie zobowiązanie podpisać dlatego zwróciliśmy się do Wysokiej Rady
o zmianę z inwestycji jednorocznej na wieloletnią, bo ona tak będzie, w tej chwili idą prace projektowe, zostaną prawdopodobnie ukończone w okresie jesieni i w tym trójporozumieniu, w którym stroną będzie również Miasto Jasło na nas będzie ciążył obowiązek ewentualnego zwrotu poniesionych nakładów na budowę peronu, gdybyśmy nie wykonali drogi dojazdowej i zatok autobusowych, takie zobowiązanie chcemy podjąć, bo zatoki autobusowe będą naprzeciw tego peronu, natomiast prośba PLK do Miasta jest taka, żeby Miasto zobowiązało się przekazać tereny, bo to są tereny Miasta Jasła na poszerzenie pasa kolejowego pod budowę tego peronu i żeby również zobowiązało się do wykonania projektu i miejsc postojowych. Nie mówią tu ile tych miejsc postojowych ma być. Rozmawiałem na ten temat
z Burmistrzem Miasta Jasła, był na posiedzeniu Zarządu w ubiegłym tygodniu na tym posiedzeniu z udziałem Burmistrza zadeklarował on, że te tereny będą przekazane dla PLK pod ten peron jak również zobowiąże się do wybudowania co najmniej 20, chyba kilkudziesięciu miejsc postojowych. Cały ten teren łącznie z byłym śmietniskiem jest terenem miejskim w tej chwili nie ma znacznej wartości, po wybudowaniu nowego ciągu drogowego ten teren stanie się rzeczywiście bardziej atrakcyjny, natomiast dla Miasta Jasła jest szansa,
że  pociągi, a zwłaszcza Intercity na pewno, kiedyś będzie ich jeździć więcej, nie będą omijać Jasła, bo łącznica Jedlicze-Szebnie jest w trakcie projektowania i ta inwestycja prawdopodobnie zostanie zrealizowana, ale poprzez budowę tego, jej celowość będzie w znacznym stopniu mniej celowa tak bym powiedział z naszego punktu widzenia.
To tyle jeżeli były by jeszcze jakieś pytania to chętnie na to odpowiem.

Jeżeli chodzi o to zadanie związane z możliwością pozyskania wody geotermalnej dla potrzeb leczniczych i grzewczych na terenie Powiatu Jasielskiego, to podzielę się taką informacją, że taki nabór jest w tej chwili ogłoszony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej. My nie zamierzamy przynajmniej w tym roku uczestniczyć w tym naborze, bo nie jesteśmy przygotowani. Ja osobiście byłem z Przewodniczącym Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Dębicy, żeby sprawdzić efekty prac poszukiwawczych, które tam zostały wykonane przez Miasto Dębica. Tam został wykonany otwór na 3200 m przez „Firmie Exalo Drilling”, niestety nie udało się znaleźć wody, natomiast skała ma temperaturę 95 stopni Celsjusza. Jest woda na 2700 m i będą jeszcze dodatkowe jakieś ekspertyzy, opinie jak ewentualnie ten otwór zagospodarować lub wykorzystać. W tej chwili rozpoczęły się prace na terenie małopolski w Gminie Sękowa konkretnie w samej Sękowej tylko jeszcze krótko dodam, że otwór w Dębicy kosztował około 22 mln złotych, w 100 % został pokryty ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Wydatki Miasta Dębicy związane
z przygotowaniem dokumentacji to było około ponad 300 tys. złotych. Jeżeli chodzi o gminę Sękową to będziemy bacznie to obserwować. Ja będę bacznie obserwował, jestem
w kontakcie z Panią Wójt zobaczymy jakie będą rezultaty. Natomiast przeprowadziłem wiele rozmów również na Akademii Górniczo- Hutniczej z profesorem Góreckim jak i również
z nowym jego następcą na Katedrze Geofizyki z panią Sowiżdżał. Oni się tym zajmują, ale wydaje mi się, żeby uzyskać jakieś informacje, aby  mieć orientacje, czy rzeczywiście jest możliwość pozyskania takich wód termalnych to musimy mieć dostęp do danych, oficjalny dostęp do danych i prowadzimy rozmowy z PIG-iem, czyli Państwowym Instytutem Geologii w Krakowie to jest firma państwowa. Oni nam mogą zrobić takie opracowanie, gdzieś
w granicach 10 tys. złotych i dowiemy się już na podstawie oficjalnych informacji, które są
w zasobie państwowym  jaka jest szansa. Według tych map, które oni przekazali to największe szanse na temperaturę stu kilku stopniu Celsjusza są w okolicach Umieszcza
i Tarnowca, takie mapy mamy na głębokości niestety 3000, ale takie opracowanie pozwoli nam ewentualnie przedstawić później Wysokiej Radzie, czy chcemy do takiego projektu przystąpić wspólnie z innymi samorządami, bo takie pismo wystosowałem do Burmistrza Miasta Jasła do Wójta Gminy Jasło i Wójta Gminy Tarnowiec na dzień dzisiejszy rozmawiałem również z prezesem  jasielskiego ciepłownictwa są bardzo zainteresowani tym tematem i gdyby rzeczywiście udało się zebrać takie dane i opinie, bo jeżeli zostaną takie środki przyznane, gdybyśmy złożyli taki wspólny wniosek to wielu naukowców i ekspertów musi się nad tym pochylić. Ta Dębica jest taką przestrogą, że to nie jest łatwy temat, tak, że tu z panem radnym się zgadzam. Ale gdyby się okazało, że jednak takie wody są to można by było to wykorzystać do celów leczniczych w naszym szpitalu jeżeli chcielibyśmy uruchomiać rehabilitację jak i również do innych celów w porozumieniu z innymi samorządami. Ja myślę, że ryzyko tych 10 tys. zł nie jest wielkie, a firma jest państwowa, więc wesprzemy również firmę państwową i będziemy mieli więcej informacji, czy możemy się dalej starać
i podejmować jakieś działania, czy nie? Jeżeli te informacje państwu wystarczą to bardzo proszę o poparcie tych wszystkich zmian, które są przewidziane w projekcie uchwały na dzisiejszą sesję.                                                                        

Radny Janusz Przetacznik - do ostatniego tematu. Rozumiem, że  te 15 tys. złotych, które planujemy w wydatkach to jest zapłacenie za ciekawość, bo tak to traktuję na dzisiaj. Natomiast jeżeli mówimy o Państwowym Instytucie Geologicznym przypomnijmy, jest to jednostka budżetowa finansowana z budżetu. Jakoś nie do końca Panie Starosto mnie pan przekonuje, żeby samorząd akurat ma finansować jednostkę, która z budżetu ma środki na tego typu wspieranie działań i przekazywanie ich do samorządu. Ale to jest moje zdanie
i zupełnie inaczej to odbieram, natomiast tych badań mamy sporo, czyli za ciekawość płacimy 15 tys. zł. Mam nadzieję, że będziemy później na temat tej ciekawości rozmawiać już
w normalnym trybie, natomiast nie w trybie nadzwyczajnym, czy przez zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej. Wracając do tej Wieloletniej Prognozy Finansowej i trybu nadzwyczajnego, tak jak wspomniałem nigdzie nie zobaczyłem terminu, że akurat musimy odbywać w dniu dzisiejszym sesję, że akurat porozumienie mamy podpisywać np. do końca czerwca, czy  do 10 czy 15 lipca. Wcale nie wynika z tych pana wypowiedzi, że jest potrzebny tryb nadzwyczajny. 22 czerwca odbywa się sesja XXX sesja Rady Miejskiej
i każdy może na stronie internetowej zapoznać się z porządkiem obrad. Z tych materiałów, które pan nam przekazuje Panie Starosto, ani jeden temat  związany ze wspólną inwestycją
i zawarciem porozumienia nie jest przedmiotem obrad Rady Miejskiej, która została zwołana
w normalnym trybie z wykorzystaniem środków zdalnego porozumiewania się na dzień 22 czerwca. Natomiast ja chciałbym wrócić do tego tematu, o którym mówimy o tej bocznicy,
o szprysze, czy jak o tym będziemy mówić, o rozwiązaniach komunikacyjnych Krosno- Jedlicze. Przypomnijmy, że na ten temat rozmawialiśmy m.in. 6 marca też na  nadzwyczajnej sesji i wskazywałem na pewne dokumenty, materiały i Panie Starosto zobowiązał się pan,
że o tych tematach będziemy rozmawiać i coś więcej się dowiemy. Od tamtego czasu, czyli od 6 marca br. mija prawie trzy miesiące, a my w dalszym ciągu drepczemy i dowiadujemy się o kolejnych dodatkowych informacjach i ewentualnie o zobowiązaniach, że na samorządzie powiatowym będzie spoczywał obowiązek zwrotu nakładów poczynionych na peron Jasło- Sobniów jeżeli nie zostaną wykonane zatoki drogi dojazdowej  i jeszcze inne rzeczy, o których pan wspomniał, a o których wcześniej Wysoka Rada nie wiedziała. Po raz kolejny wracam do tematu Panie Starosto z prośbą, że nie negujemy pewnych działań tylko poprosimy o informację. I tak jak w przypadku zamiany gruntów, konsultacji dotyczących,
w którym miejscu ma być przeprawa, gdzie, jak? Więcej informacji posiadają radni Rady Miejskiej, posiadają mieszkańcy Osiedla Sobniów i Hankówka, a nie radni powiatowi,
na których będzie spoczywał obowiązek, tak jak Pan Starosta był łaskaw powiedzieć, pokrycia potencjalnych zobowiązań jeżeli coś nam z inwestycji nie wyjdzie. Chciałbym abyśmy porozmawiali na ten temat, dlatego się pytałem, dlaczego tego tematu nie było na Komisji Rozwoju Gospodarczego? Bo dobrym zwyczajem, jeżeli to ma być porozumienie trójstronne, tak jak bywało w Radzie V Kadencji, można było odbyć dwa spotkania lub jedno wspólne spotkanie miejskiej komisji rozwoju z komisją powiatową tak jak bywało w V kadencji łącznie z udziałem Pana Starosty i Burmistrza, abyśmy mogli na ten temat powiedzieć i usłyszeć, mało tego zadeklarować, że jest to nasz wspólny cel. Ja chciałbym, abyśmy rozmawiali o wspólnych inwestycjach, szukali rozwiań kompromisowych, które będą korzystane dla samorządu powiatowego i jego mieszkańców. Natomiast nie chciałbym, abyśmy podejmowali decyzje pod szyldem zmian i sesji nadzwyczajnych. Chciałbym, aby te informacje wpływały do nas, aby to odbywało się w sposób taki jak dotychczas bywało i o to prosiłem, nie neguję zasady, czy zasadności tej inwestycji, natomiast neguję sposób podchodzenia do niej i sposób informowania radych i Wysokiej Rady o podejmowanych decyzjach wielomilionowych.                          

Radny Jan Urban -  rozumiem, że Pan Starosta się przejęzyczył mówiąc, że 10 tys. zł, bo tu
w budżecie mamy 15 tys. zł., na zaspokojenie naszej ciekawości i snów o potędze, że będziemy kolejnym  jakimś imperium geotermalnym, bo to jest takie „chodzenie
w chmurach”, trzeba sobie odpowiedzieć, gdzie jesteśmy?

 Starosta Jasielski Adam Pawluś- my jesteśmy w domu.

 

Radny Jan Urban - tak, to jest taka nie wiem, mania wielkości i sny o potędze, ale rozumiem, że to co jest napisane to jest ta właściwa kwota, a nie to co pan powiedział, bo pan powiedział 10 tys. zł.,  a tutaj pisze 15 tys. i tu te 15 dajemy, tak? Bo tu jest wpisane z tego co ja widzę 15, a Pan Starosta mówił o 10. Rozumiem, że to wyniknęło z przejęzyczenia, to jest jedna kwestia. Druga kwestia, może spróbuję jeszcze swoje pytanie tak w bardzo prosty sposób zadać: Co było przyczyną zwołania, prościej się nie da, zwołania sesji 19 czerwca w piątek godz. 15.00 w trybie nadzwyczajnym? Bo dla mnie, jeżeli jest jakiś wiążący termin,
że musieliście w poniedziałek panowie coś podpisać, więc dlatego zadaję pytanie, co było przyczyną? I tutaj nie chciałbym jakby powtarzać tego co mówił kolega radny Janusz Przetacznik, ale zwróćcie państwo uwagę, że dokonujemy zmiany, są informacje, są „opowieści dziwnej treści”. Wiem, że państwo przegłosujecie wszystko bez pytania, ale to jest ważna sprawa, ponieważ tutaj akurat chyba byliśmy wszyscy zgodni co do potrzeby budowania tego ciągu komunikacyjnego, żeby więcej ludzie, którzy są przedstawicielami
i działają w organie uchwałodawczym się dowiedzieli. Brak takiej dyskusji, tutaj mówię dla mnie to jest zaskoczenie, że jeżeli czegoś tam nie wybudujemy to będziemy pokrywać straty. Czy będziemy zobowiązani później pokryć ileś rzeczy, to się dowiadujemy teraz  na sesji. Przypominam zwołanej w trybie nadzwyczajnym. Rozumiem, wiem dlaczego jest wygodna sesja w trybie nadzwyczajnym i tutaj myślę, że wielu kolegów się ze mną zgodzi, że to jest idealny czas, ponieważ na sesji nadzwyczajnej nie ma niewygodnych pytań, nie ma interpelacji i zapytań, ale kiedyś przyjdzie czas na zwykłą sesję, gdzie te zapytania
i interpelacje się skumulują. Niech mi Pan Starosta odpowie: Jaki był termin graniczny, który spowodował, że w piątek o godzinie 15.00 spotykamy się w trybie nadzwyczajnym? Chociaż jeden termin, że nas to zmusiło, żeby to zrobić dzisiaj? Bez większej informacji, bez dyskusji na komisjach, na Komisji Rozwoju, która po to jest. Bardzo bym prosił o odpowiedz.                    

Starosta Jasielski Adam Pawluś - nie ma żadnych snów o potędze, natomiast jest realne stąpanie po ziemi. Tak samo jak były zarzuty, że poprawa warunków socjalnych to jest „listek figowy” i też fałszywa przyczyna do zwołania sesji nadzwyczajnej. Byliśmy świadkami
w ubiegłym tygodniu oddania do użytkowania  kontenerów. Ratownicy, kierowcy mogą funkcjonować w bardziej bezpieczny sposób, więc Wysoka Rada, każdy z osobna rozważy, czy te nasze działania są  merytoryczne, czy nie? Tak jak wcześniej mówiłem, projektowanie już trwa i  projektanci wierzą nam na słowo  honoru, więc to jest bardzo ważne, żeby  
w krótkim terminie dać odpowiedz w tym zakresie, jeżeli chodzi o peron w Sobniowie, więc, żebyśmy my mogli podjąć jakiekolwiek działania to musimy mieć do tego podstawę formalną. Pan Burmistrz oświadczył, że na przekazanie terenu on nie musi mieć zgody Rady, tak się wypowiadał na Radzie, że on taką deklarację może złożyć co do zamiarów przekazania gruntów pod ewentualny peron. Natomiast również zwiększenie środków w ramach tarczy dla Powiatowego Urzędu Pracy umożliwi mu sprawne działanie i to jest bardzo ważne, pracujemy na bieżąco, wszystkie wnioski są realizowane na bieżąco. Jako kierownik jednostki, przekazałem pracowników na okres przejściowy, którzy wsparli merytorycznie pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, w tej chwili  ci pracownicy powrócili, dlatego,
że urząd pracy swoimi siłami jest w stanie tego dokonać i te środki są potrzebne i niezbędne. Jeżeli państwo uważacie, że to jest fanaberia to możecie takie zdanie mieć, natomiast trzeba pomagać przedsiębiorcom, pracownikom, żeby miejsca pracy w powiecie jasielskim zostały zachowane.                        

Radny Janusz Przetacznik- Panie Starosto bardzo bym prosił bez demagogii, naprawdę bardzo bym prosił bez demagogii, bo nie usłyszałem tutaj żadnej wypowiedzi, że radni jasielscy są przeciwni pomaganiu przedsiębiorcom. Tak jak wspomniałem, jeżeli mówimy o zmianach budżetowych, czy uchwale dotyczącej zwiększenia środków na programy, ma pan uprawnienia i Zarząd ma uprawnienia bez zgody Rady, zresztą tutaj tych decyzji Wysoka Rada nie podejmuje. Również z zaskoczeniem w takim razie mogę zadać Panu Starocie pytanie, dotyczące: dlaczego w tej sesji znalazł się projekt uchwały wyrażający zgodę na darowiznę na rzecz Gminy Nowy Żmigród, a na PKP nie będzie miasto potrzebowało?
Panie Starosto prosiłbym aby nas traktować co najmniej poważnie, jeżeli nie odpowiedzialnie, po prostu bez zgody organu stanowiącego, gospodarka nieruchomościami przez okres dłuższy niż trzech lat nie może być przez pana Burmistrza realizowana, a  już trwały zarząd przede wszystkim. Druga kwestia dotycząca tzw. „osłony”, o której był pan łaskaw powiedzieć.  Przypomnijmy tak jak mówi tutaj kolega radny Jan, rzeczona sesja odbyła się 3 kwietnia,
a Pan Starosta był łaskaw powiedzieć, że trzy kontenery zostały postawione 18 czerwca, czyli w dniu wczorajszym. Gratuluję po prostu sprawności organizacyjnej. Jeżeli od 3 kwietnia kwestie związane, po pierwsze z innym celem wydatkowania pieniędzy i dowiedzieliśmy się Panie Starosto dopiero od pana, bo Wysoka Rada podjęła decyzję o dotacji na remont
i modernizację istniejącego budynku, gdzie starostwo posiada kompletną dokumentację
i projekt techniczny na budowę. Natomiast, co dowiedziałem się na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej? Dowiedziałem się, że Pan Starosta i Zarząd skorzystał z ustawy COVID-owskiej i zmienił cel dotacji z rozbudowy i remontu budynków obecnie zajmowanych przez służby ratownicze, na zakup kontenerów, czyli potrafi pan, kiedy pan potrzebuje i gratuluję panu pomysłu od 3 kwietnia do 18 czerwca.                     

 

Radny Grzegorz Pers -  w kilku słowach chciałem się odnieść tutaj do tych zarzutów.
Myślę, że nie potrzebne są takie złośliwości i wypowiedzi typu „był pan łaskaw”, czy wcześniejsze wypowiedzi o „listku figowym”. Odniosę tylko do tych kontenerów, szanowni państwo, ponieważ pracownicy służby zdrowia, ratownicy w tych ciężkich czasach walki
z koronawirusem, byli rozlokowani w kilku punktach powiatu jasielskiego, szukaliśmy dla nich lokum i sami państwo wiecie, że proces inwestycyjny trwa, modernizacja tych pomieszczeń, gdzie obecnie stacjonują pracownicy trwałaby dłużej, zresztą pan dyrektor zdeklarował się, że będą te pomieszczenia remontować. Natomiast miałem przyjemność być na przekazaniu i tutaj do Pana Radnego Przetacznika, te kontenery nie stanęły 18, bo plac był utwardzony, wcześniej przygotowany, więc podejrzewam, że te kontenery, nie wiem, 3 tygodnie wcześniej zostały zainstalowane na terenie szpitala.

 

Radny Janusz Przetacznik -  Panie Starosto, przecież o 18-ym to Pan Starosta odpowiedział, nie ja.

Radny Grzegorz Pers-  ale ja wypowiadam się Panie Radny za siebie, nie za Starostę, mówię w swoim imieniu, wiec proszę mi nie przerywać i szanowni państwo był przedstawiciel szpitala, ratowników medycznych, kierownik, dziękował za tą inwestycję, oglądaliśmy te kontenery w środku, może one z zewnątrz nie robią jakiegoś takiego wrażenia nie wiadomo jakich budowli, natomiast w środku są ergonomiczne, jest klimatyzacja, są miejsca do spania, jest węzeł sanitarny to wszystko było w porozumieniu z sanepidem, więc myślę, że nie warto tak krytykować wszystkiego a priori, bo tu „listek figowy”. Pan Starosta też wypowiadał się na temat, bo państwo zarzucacie, dlaczego sesja w piątek o 15.00? Ja myślę, że wszyscy z nas jak tutaj siedzimy zobowiązaliśmy się, czy mieliśmy taką wolę, aby startować do samorządu powiatowego, więc w statucie jest mowa o sesjach nadzwyczajnych, zwyczajnych. Myślę,
że rozmowy na temat budowy stacji Miasta Jasła, gdzie państwo też jesteście radnymi miasta Jasła i przedstawicielami tych mieszkańców, to jest istotny temat, żeby zwołać sesję nadzwyczajną. Szanowni państwo, czy przyjść tutaj na 2 godziny to jest taki problem? A już słyszę piąty, czy dziesiąty raz, dlaczego w piątek o 15.00? Myślę, że po to zostaliśmy wybrani, żeby merytorycznie tutaj pracować. Odnoszę wrażenie, że państwo nieraz krytykujecie wszystko z góry a priori, złośliwie.                            

Radny Jan Urban-  po pierwsze strasznie się cieszę, że kolega radny użył słowa merytoryczne, właśnie rozmawiajmy merytorycznie i trudno mieć wyrobiony pogląd
i zadanie, kiedy tutaj następuje różnica w informacjach, kiedy Komisja Rozwoju Gospodarczego, która jest jakby merytoryczną komisją w tej materii, się nie wypowiedziała, kiedy temat jest tak jak tutaj radny Przetacznik powiedział o tym, że bardziej zorientowani są radni miejscy w temacie, niż przedstawiciele tutejszego organu, którego jesteśmy członkami.  Na sesji dzisiaj nie ma w punkcie obrad dyskusji na ten temat tylko jest zmiana
w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Myśmy jak, gdyby już wyprzedzili dyskusję, która się powinna odbyć w tym drugim punkcie. Tutaj Pan Starosta nam poopowiadał o tych obostrzeniach, o tym, że z PLK będzie podpisywane porozumienie itp. rzeczy to są ważne rzeczy, ponieważ m.in. budowa tego mostu i skrótu przyczyni się do rozładowania
i w znaczny sposób rozwiąże problem komunikacyjny tamtej części miasta i nikt z nas siedzących tutaj w tej materii jakby nie ma uwag. Jeżeli chodzi o merytorykę to trudno nam zarzucić, że my się nie wypowiadamy merytorycznie. Zwróćcie państwo uwagę, jeżeli wywołaliście w tym momencie temat to trudno, żebym pozostawił to bez dyskusji. Wskazywaliśmy merytorycznie na błędy w statucie. Uparliście się, przegłosowaliście, Wojewoda uchylił uchwałę. Ileś tych elementów, które myśmy wskazywali merytorycznie, było uchylane przez nadzór Wojewody, więc trudno nam i to będzie niesprawiedliwe, że my jesteśmy nie merytoryczni i się tylko czepiamy, nie bo nie. Jeżeli jest coś dobre to podnosimy zgodnie ręce, czego dowodem są wyniki głosowań, to nie jest tak. To, że jest piątek, że jest 15.00 to był tylko symbol tego, że procedujemy w trybie nadzwyczajnym, a nie zwyczajnym
i przy punkcie, kiedy jest zmiana budżetu my dyskutujemy o rzeczach, które nie powinny mieć miejsca, tak naprawdę, bo one powinny być w zwykłym trybie wygadane na komisjach merytorycznych, więc trudno i się nie zgodzę z hasłem, że nie jesteśmy merytoryczni
i wszystko torpedujemy. Ile razy było tak, że jednogłośnie podejmowaliśmy decyzję,
a jeżeliśmy wiedzieli z doświadczenia i wiedzy, że są źle przygotowane dokumenty to nie my tylko nadzór waszego Wojewody wam te dokumenty uchylał. To nie jest tak, że my się czegoś czepiamy i też z przyjemnością tutaj byśmy podyskutowali, czy na komisjach jeżeli chodzi szczególnie dla radnych z terenu Gminy Miejskiej Jasło. Pan Starosta z lubością cytuje słowo „listek figowy”, tak, ponieważ dawaliście jako przykład owej sesji zwoływanej
w trybie nadzwyczajnej w tym dziwnym czasie i wrzuciliście coś, żeby było na walkę
z COVID-em, efektem było co innego, nie była rozbudowa tylko później, korzystając
z waszych uprawnień żeście zmienili, bo mieliście takie prawo wtedy i ustawa COVID-a pozwalała wam z tej inwestycji przerzucić na zakup kontenerów. Dobrze, była okazja do otwarcia, zgromadziło się, były zdjęcia były piękne artykuły, sam miałem to szczęście,
że przejeżdżałem samochodem i widziałem całą ekipę przy tych budowlanych kontenerach, które się szybciej stawia. Jeżeli prawdą jest to co mówi doktor Grzegorz Pers, że są wszyscy zadowoleni, to ja się bardzo z tego cieszę. Ludziom się należą godziwe warunki w baraku budowlanym, w kontenerze budowlanym w którym ma pracownik przyjść, przebrać się, wyjść na budowę,  wrócić, zjeść, przebrać się, pójść. Jeżeli one spełnią wymogi, nie pytam
w tym momencie, czy mają wszystkie standardy, jeżeli chodzi o wymogi sanepidowskie,
bo  widocznie mają skoro są postawione. Jednych stać na budynki, innych na kontenery. Ważne, że ludzie będą mogli być skoncentrowani, będą mieszkać. Jeżeli wam jest wygodnie skorzystać z pewnych rzeczy, które wam dają przepisy związane z pandemią to korzystacie,
a jeżeli nie, to nie i my tu się nie czepiamy takich rzeczy, bo mówię, dobrze jest mieć takie uprawnienie, które daje ustawodawca, proszę bardzo i proszę mi tu nie wmawiać, czy nam, że my wszystko potępiamy w czambuł, bo tak nie jest. Naprawdę, i to mogę pokazać na wynikach głosowań, wiem, że się w tym momencie powtórzyłem, ale to mnie zabolało. Pamiętacie jak przy statucie było, myśmy już wtedy przewidywali, że można procedować za pośrednictwem zdalnej komunikacji, to żeście wycieli, bo bez sensu pochylając się nad statutem, a później się okazało, że w trybie kosmicznym wprowadziliście, chociaż nie trzeba było wtedy w statucie wprowadzać, bo lex specialis pozwalał  na wprowadzenie takich rzeczy, bez dokonywania zmian w statucie, więc nie mówcie, że nie chcemy się włączyć
w tryb normalnego funkcjonowania i współpracy w tej Radzie, bo to jest krzywdzące. Jeżeli uznajecie, że macie rację, to proszę bardzo, ale ja tutaj w imieniu moich kolegów i koleżanek z klubu twierdzę, że jest zupełnie inaczej. Dajemy do dyspozycji swoją wiedzę, umiejętność, doświadczenie wieloletnie, ludzi z długim stażem samorządowym, którzy chcą coś zrobić i to nie jest tak, że my się czepiamy, bo się czepiamy  tylko mówię, są tematy, gdzie warto rozmawiać, gdzie byśmy nawet wszyscy jako radni byli zorientowani, bo zapytają nie wiem? Radnego pierwszego z brzegu, jak będzie szła ta droga, o której mówicie, jak ta  łącznica kolejowa na Sobniowie jak to będzie wyglądało? Tutaj będą Intercity, bo słyszeliśmy
w internecie i co? Czy jest wstanie np. radny Papciak, czy radna Stasiowska odpowiedzieć na ten temat? Czy jest w pełni zorientowana? Dobrze, ja mogę powiedzieć, sorry, nie jestem
w opcji rządzącej, więc nie dopuścili mnie do informacji, ale czy wy wiecie o co to biega?
To tak po ludzku, po prostu mówię decyzje, decyzjami, ale wiedza, żeby radny był zorientowany i mniemam, że pan radny Jan Muzyka nawet jako członek Zarządu nie jest
w pełni zorientowany, co do kwestii związanych z tym procedowaniem, z tą drogą itp. rzeczy., ale to pokazuje pewien mechanizm. Proszę państwa przepraszam, bo się rozgadałem, a to nawet nie jest w tym temacie, bo jesteśmy w punkcie zmiany budżetu.                                                     

 

Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2020 r.

W głosowaniu brało udział 20 Radnych.

- za przyjęciem głosowało 16 Radnych.

- przeciw głosował 1 Radny.

- wstrzymało się 3 Radnych.

- nie głosował 1 Radny.

Uchwała została podjęta.

Ad.4b. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2020–2027. (Druk Nr 202).

Przewodniczący poprosił Panią Teresę Połeć Skarbnik Powiatu o przedstawienie.

Głos zabrała Skarbnik Powiatu Jasielskiego Teresa Połeć, która przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Jaśle w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2020–2027.

Przewodniczący otworzył dyskusję.

 

Radny Janusz Przetacznik - akurat mamy temat Wieloletniej Prognozy. Tak jak pani Skarbnik wprowadzając nas do tematu powiedziała, że już Wysoka Rada temat tego mostu i zadania omawiała, natomiast tak jak powiedziałem wcześniej mieliśmy otrzymać dokładną informację jak to te trasy i drogi dojazdowe będą przebiegać? W dniu dzisiejszym dowiedzieliśmy się, że ten most dodatkowo będzie powiązany z innymi zadaniami i jeszcze z innymi obostrzeniami. Co do zadania pod nazwą: „Budowa mostu na Rzece Jasiołce łączącego osiedla Sobniów
i Hankówka”, Wysoka Rada jednogłośnie podejmowała decyzję w związku z tym będę głosował za tym projektem uchwały, niemniej jednak wyrażam naprawdę po raz kolejny stanowczy sprzeciw, o takim trybie procedowania. Deklarował Pan Starosta, że do tematu wrócimy, że to zaufanie, którym Rada obdarza Zarząd do wykonywania pewnych zadań powierzonych przez Radę w zakresie budżetu, ale mieliśmy przed konkretnymi rozwiązaniami zobaczyć koncepcję. Teraz dowiadujemy się, że nie tylko jest koncepcja
i łączenie dwóch Osiedli Sobniów i Hankówka, powiązane przypomnijmy z zamianą własności dróg gminnych na powiatowe i odwrotnie, ale aby te tematy mogły być zrealizowane. Ta koncepcja dodatkowo ma być powiązana z inwestycjami PKP. Po prostu warto by było Panie Starosto Radzie przedstawić te informacje. Odnosząc się do wypowiedzi pana radnego Grzegorza Persa powtórzę raz jeszcze, nie chodzi o sesję nadzwyczajną, piątek, o godzinę 15.00, bo staram się być na każdej sesji i uczestniczyć aktywnie na każdej. Natomiast mi chodzi o tryb zwoływania, który nie jest poprzedzony po pierwsze konsultacją, dodatkowymi materiałami, możliwością zadawania pytań. Stąd sesja przeradza się przede wszystkim w przepytywanie pana Starosty, bądź panią Skarbnik lub innych pracowników, kiedy radni nie dysponują żadnymi materiałami dodatkowymi, czy koncepcjami. O tym mówimy, a nie o piątku o 15.00. Mówimy o trybie, sposobie procedowania, podejmowania decyzji i informowania o podejmowanych działaniach.                 

Radny Franciszek Miśkowicz - mam pytanie do pana Starosty odnośnie tych kwot, ponieważ
z tego co mi było widomo w poprzednim podejściu do tego tematu, ten most miał być budowany przy udziale środków z rezerwy państwowej. Natomiast z tego co mi jest wiadome ta rezerwa jest rezerwą, którą należy wykorzystać w ciągu jednego roku, a tutaj jest rozbite na 3 lata?    

 

Starosta Jasielski Adam Pawluś- odpowiadając na to pytanie powiem krótko, że to wynika
z pewnej ostrożności, gdyby wyszły jakieś przeszkody z uzyskaniem decyzji ZRID-owskiej, na projekt mostu i nie zdążymy, czy nie otrzymamy dofinansowania w roku 2021, to wtedy będziemy się starać w roku 2022, więc, gdy rzeczywiście uda nam się wykonać projekt
i uzyskać decyzję i wszystkie pozwolenia związane z przekroczeniem Rzeki Jasiołki. Przekroczenie jest niewielkie, ten most nie będzie kosztowny cały projekt obejmuje odcinek 997 metrów, czyli mieści się w kryteriach naboru do rezerwy subwencji. Ten nabór będzie prawdopodobnie styczeń 2021 r. i gdyby rzeczywiście było dofinasowanie tak jak w tym roku to wtedy możemy ten obiekt zrealizować w 2021 roku. To nie jest wielki obiekt 40 m jedno przęsło, oba przyczółki poza brzegiem rzeki. Natomiast ryzyko jest dla nas takie, jeżeli podpiszemy to zobowiązanie, gdybyśmy nie zdarzyli zrealizować 2021 to będziemy musieli zrealizować 2022 lub zrealizujemy fragment tej drogi tak, żeby był dojazd do parkingu, to może być około 150 m. Natomiast w drugim etapie to jak już Wysoka Rada będzie decydować będziemy przebudowywać drogę, czy ulicę Żniwną, która nie spełnia kryteriów drogi powiatowej klasy „Z”. Przejście przez tory będzie wykonane przez PKL PKP, dlatego jest tak ważnym, bo oni się spieszą z tym projektowaniem, żeby zdąrzyć jeszcze wyłonić wykonawcę i wykonać zadanie w tej perspektywie finansowej. Perspektywa się kończy w tym roku plus dwa do rozliczenia, więc w tym roku już muszą rozpocząć procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy. Ta decyzja tak trochę niespodziewanie przyszła od dyrektora
z PLK –i działu inwestycji w Krakowie, że oni jednak chcą ten peron wykonać, to jest dobra wola z ich strony, dlatego apeluję również tutaj poprzez media do pana Burmistrza, żeby podejść poważnie do tego tematu jeżeli chcemy, żeby ten peron był, żeby PKP wydało ten milion złotych to oni chcą mieć zabezpieczenie, że ten peron nie będzie w krzakach, bo w tej chwili   to jest rzeczywiście tam pustynia zielona oddalona od centrów, ale to się zmieni, gdy zrobimy tą drogę to się zmieni, więc możemy zakładać, że z rezerwy subwencji wykonamy ten most 2021. Jeżeli nie, to wtedy możemy składać również do  Funduszu Dróg Samorządowych na 2022. Inwestycja jest do wykonania w ciągu jednego roku co pokazało nam działanie przy drodze Szebnie-Tarnowiec- Jedlicze, bo tam jeszcze dodatkowo była rozbiórka starego mostu  i budowa  nowego, jeszcze dodatkowo utrudnienia, bo pod ruchem w części odcinków  drogowych. Tu takich obciążeń nie będzie, bo droga pójdzie praktycznie po nowym śladzie może i rzeczywiście powinniśmy, to przegapiliśmy, powinniśmy tą koncepcję tutaj dołączyć, która została przyjęta wspólnie z miastem przez Zarząd i przez Burmistrza, więc jest projektowana według tej koncepcji,  przebiega śladem ulicy Towarowej z odejściem na prawo, żeby ominąć budynki mieszkaniowe tak jak jest linia wysokiego napięcia wychodzi za śmietniskiem po stronie Sobniowskiej i  później łukiem wzdłuż śmietniska do ulicy Żniwnej i tam ten cały teren, olbrzymi teren Miasta Jasła, może być wykorzystany na parkingi, miejsca postojowe, zatoki autobusowe jak również nie wiem, czy nawet Powiatowo-Gminny Związek Komunikacyjny nie będzie mógł tam parkować autobusów? Bo teren jest duży,  blisko i szybko będzie można dojechać, a zejść z terenów komercyjnych, gdzie trzeba płacić opłaty wysokie, więc wszystko jest niepewne, ale gdy nie będziemy podejmować ryzyka i nie będziemy przygotowani to nic nie zrobimy. Dlatego nie wiem, czy moja odpowiedz Pana zadowala? Takie jest ryzyko.                              

 

Radny Franciszek Miśkowicz- tak zadowala, ponieważ wiem, dlaczego jest to rozłożone
na 3 lata.

 

Radny Jan Muzyka- ponieważ Pan Radny Jan Urban wspomniał o mnie w poprzedniej dyskusji, prosiłem o głos, ale chyba Pan Przewodniczący mnie nie zauważył, więc tak chciałem po koleżeńsku odpowiedzieć. Ja może nie we wszystkim jestem do końca zorientowany na każdym zarządzie, ale staram się dużo wiedzieć na tematy, które, że tak powiem mi podlegają, którymi obdarzył mnie obowiązkiem Pan Starosta, ale w tym temacie akurat dobrze jestem zorientowany, byłem w terenie, przeszedłem na nogach tą trasę, wiem jak będą ulice i droga przebiegać, jak będzie posadowiony most, gdzie będą parkingi.
Także jeżeli kolego Janku byś chciał skorzystać chętnie z tobą się wybiorę i pokaże ci to
w terenie.        

 

Radny Janusz Przetacznik- nie złośliwie, ale prosiłbym, aby nie apelować za pośrednictwem mediów do pana Burmistrza tylko tak jak sugerowałem i proponowałem, spotkajmy się, porozmawiajmy i przedstawmy koncepcje. Mówię w V kadencji dwukrotnie spotykały się komisie miejskie i powiatowe, gdzie mogliśmy pewne sprawy sobie wzajemnie przedstawiać. To o czym pan mówi, o terenie, wysypisku. Obydwaj wiemy, że jakiekolwiek inwestycje wymagają sprawdzenia w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego. To nie jest temat taki, że na wysypisku pan zrobi, bo ma pan wolny teren, miejsca parkingowe, czy ewentualnie dla JASIELA parking, czy stację obsługi autobusów, po prostu to muszą być uregulowania planistyczne. Za ład przestrzenny na terenie gminy odpowiada rada gminy.
W związku z  tym warto naprawdę Panie Starosto rozmawiać. Do niczego innego pana nie namawiam, tylko do tego abyśmy ze sobą rozmawiali, przedstawiali, szukali rozwiązań kompromisowych. I naprawdę nie musimy apelować do poszczególnych władz samorządowych tworzących powiat jasielski, samorząd powiatowy, tylko po prostu spotykać się, rozmawiać, media nam tutaj są nie potrzebne w tej sprawie.        

 

Radny Jan Urban- miałem się w tym punkcie nie odzywać, ponieważ tutaj też akurat trzeba być konsekwentnym i jak się powiedziało „A” przy inwestycji to powie się „B”. Tylko chciałem uwiadomić mego imiennika, który będzie miał za kilka dni imieniny, że nie wykazywałem ci Janku niewiedzy, tylko podawałem przykład, że radni po prostu nie wszyscy wiedzą, a że utkwiłem swój wzrok, wzmocniony okularami na ciebie to, dlatego też pozwoliłem sobie zwróć uwagę, że jeszcze kilka innych nazwisk, więc ja wiem, że ty jesteś bardzo uczulony na jakiekolwiek zarzuty, braku fachowości, a tutaj nie wynikało z braku fachowości.
Doceniam twoją fachowość i wiedzę, bo jesteś doświadczonym samorządowcem, teraz jak  już osiągnąłeś III piętro, więc tym bardziej jesteś  w pełni tematu blisko związanych, ale tutaj ci nie zarzucałem w żaden sposób, że nie wiesz, bo jeżeli Zarząd jako organ wykonawczy,
a to, że przeszedłeś to tylko dobrze o tym świadczy. Myślałem, że jeszcze na rowerze przejechałeś, chociaż tam są krzaki to trudno by ci było twoją kolarzówką się tam przedostać, więc to nie odbierz, że ci zarzuciłem, że jesteś niedouczony, czy „broń Boże” coś nie wiesz, bo nie śmiałbym tego zrobić członkowi Zarządu i to Etatowemu.               

 

Starosta Jasielski Adam Pawluś- krótko tylko odpowiem, sprostuję informację Pana Janusza Przetacznika tam nie ma wysypiska, także tutaj tą informację, którą pan podaje, że budujemy drogę, czy parkingi na wysypisku to jest nieprawdziwa. My omijamy wysypisko, obok wysypiska, natomiast wzdłuż torów kolejowych są potężne tereny Miasta Jasła i można je wykorzystać na parkingi, czy na miejsca postojowe, nie ma problemu, żadnego, nie trzeba robić żadnych wykupów, a nasza droga, która będzie przebiegać, przez środek tego terenu pozwoli na dogodny dojazd, czy nawet dojście, zarówno z jednej jak i z drugiej strony, bo przecież ta droga pod torami kolejowymi, która prowadzi do ulicy Floriańskiej, to jest naprawdę bardzo blisko do tej stacji, również tak jak powiedziałem 997 metrów to jest od połowy ulicy Towarowej jak pan patrzy na mapę za torami kolejowymi, między na tym prostym odcinku mniej więcej na połowie będzie skręt w prawo, odejście w prawo, takie bardzo łagodne odejście w prawo i do strażnicy przy torach kolejowych tj. dokładnie 997 metrów i tak projektant projektuje, żebyśmy mogli skorzystać właśnie z tego kilometra, na które jest możliwość uzyskania dofinasowania.                   

 

Radny Janusz Przetacznik- właśnie te niedomówienia, czy te kwestie dotyczące lokalizacji wynikają z tego, że radni nie otrzymują koncepcji. Pan o czymś opowiada, natomiast ja mam ten przywilej, czy może to szczęście, ze mój dom rodzinny jest przy ulicy Ceramicznej
w związku z tym do tego rozjazdu kolejowego jest mi niedaleko. Wiem, gdzie było pierwotne wysypisko i należę do nielicznych samorządowców, którzy porządkowali sprawy terenowo -prawne wokół starego i nowego wysypiska. W związku z tym, wiem o jakich terenach rozmawiamy. Natomiast Panie Starosto warto by było tą koncepcję przedstawić pokazać
i przedstawić co jest w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego. Wiadomo, że nie będzie pan budował drogi przez wysypisko, aczkolwiek wszystko jest możliwe, gdybyśmy się tak uparli i tak postanowił Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, bądź inaczej wykorzystując specustawę drogową też możemy przez taki teren przeprowadzić drogę. Pytanie: ile ona by kosztowała, czy i komu by służyła? W związku z tym powtarzam - czy potwierdza pan jedną zasadniczą rzecz, że warto tą koncepcję przedstawić, o tym rozmawiać, aby poszła informacja. Ktoś kto się przysłuchuje dzisiejszej sesji naprawdę nie wie o czym rozmawiamy i proszę wybaczyć, gdyby był kawałek schematu organizacyjnego mówiąc kolokwialnie, można by było to ładnie opisać i te pana wywody obrazowe można by było zlokalizować czy umiejscowić w konkretnym miejscu, na konkretnej działce w oparciu
o zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.             

Radny Sławomir Madejczyk- w imieniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji,
która rzeczywiście dzisiaj na tej komisji niewiele wie na temat tego zadania, które się szykuje, ale uważam, że nie jest nic na razie za późno, ponieważ to dopiero jest początek tego. Jeżeli Panie Starosto są jakieś dokumenty, które jako komisja moglibyśmy otrzymać to bardzo proszę w miarę szybko nam przekazać, zapoznamy się z tym, a najlepiej jeżeli się wybierzemy w teren i zobaczymy jak to wygląda na miejscu. Tutaj Pan Starosta Jan z tego co mówi jest zorientowany, jest członkiem naszej komisji, wybierzemy się i zobaczymy jak to wszystko wygląda, bo naprawdę  warto by było wiedzieć więcej dla siebie, czy też jeżeli ktoś nas zapyta na temat przebiegu tych dróg, przeprawy, w którym miejscu rzeczywiście ma iść przez rzekę i tych spraw dotyczących infrastruktury kolejowej.        

 

Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2020 – 2027.
W głosowaniu brało udział 21 Radnych.

- za przyjęciem głosowało 21 Radnych.

Uchwała została podjęta.

Ad.4c. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Jasielskiego, położonej w Nowym Żmigrodzie. (Druk Nr 203).

Przewodniczący otworzył dyskusję oraz zwrócił się do Pana Radnego Grzegorza Persa członka Zarządu Powiatu o wprowadzenie.

Radny Grzegorz Pers- w związku z tym, że jestem też radnym z tamtego terenu to chciałem państwu przybliżyć, bo część państwa radnych na pewno kojarzy, to jest 6,5 ara przylegających do drogi wojewódzkiej jak jest krzyżówka w Nowym Żmigrodzie, gdzie się skręca na Gorlice jadąc od Jasła, to tam jak szanowni państwo kojarzycie jest taki skwerek szutrowy, tam powstała nowa apteka. Myślę, że większość z państwa radnych kojarzy o czym mówimy.
To jest teren w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego jako teren komunikacji istniejącej drogi głównej i tam jest problem taki szanowni państwo,
bo mieszkańcy się zwracali do Pana Wójta, do mnie, bo tam jak są ulewy, nawet mieliśmy przykład wczoraj, czy przedwczoraj jak była taka mocna ulewa w Nowym Żmigrodzie, zalewa te domostwa. Oczywiście to nie jest jakiś mój prywatny interes, niewątpliwie tam też jest usytułowany niżej ośrodek zdrowia, ale nie ma tam odwodnienia. Pan Wójt zadeklarował, że zrobiłby odwodnienie tego terenu i tam miejsca parkingowe, tam przylega też droga gminna, więc ewentualnie by ją wyasfaltował. Jak państwo kojarzycie to jest taki zakrzaczony teren 6,5 ara, gdzie wiadomo w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego my tam nic nie zrobimy, nic nie wybudujemy, jedynie co to możemy zainwestować środki powiatowe. Takim argumentem, bo mogą być głosy przeciw, dlaczego dajemy za darmo itd.? Wiele razy tutaj w samorządzie były sytuacje takie, że oddawaliśmy miastu za przysłowiową złotówkę budynki, tam przy szkole na pomoc społeczną, Pan Burmistrz elegancko to zagospodarował, sięgnął po środki zewnętrzne i myślę, że na takiej zasadzie współpracy samorządowej. Ja osobiście jako członek Zarządu, radny z tamtego terenu, bardzo bym państwa radnych prosił, Wysoką Radę o poparcie tego wniosku.                 

Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Jasielskiego, położonej w Nowym Żmigrodzie.

W głosowaniu brało udział  21 Radnych.

- za przyjęciem głosowało 21 Radnych.

Uchwała została podjęta.

Ad.4d. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie zatwierdzenia i wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Jasielski/Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle do realizacji projektu pod nazwą „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie jasielskim (VI). (Druk Nr 204).

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch stwierdził, iż w przedmiotowej uchwale występuje znaczące zwiększenie środków przeznaczonych na tą pomoc z 2 579.929,60 zł do 8 177.659,74 zł.

Przewodniczący otworzył dyskusję.

Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania w sprawie podjęcia uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie zatwierdzenia i wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Jasielski/Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle do realizacji projektu pod nazwą „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie jasielskim (VI).

W głosowaniu brało udział 21 Radnych.

- za przyjęciem głosowało 21 Radnych.

Uchwała została podjęta.

Ad.4e. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/273/06 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 2 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutów jednostkom budżetowym. (Druk Nr 205).

Przewodniczący zwrócił się do Pana Adama Pawlusia Starosty Jasielskiego o wprowadzenie.

Starosta Jasielski Adam Pawluś- Powiat Jasielski ma szereg nieruchomości, gruntów, które nie są zarządzane przez jednostki powiatowe, jak również mamy grunty i nieruchomości należące do Skarbu Państwa, które są w kompetencji starosty jako organu przedstawiciela Skarbu Państwa w Powiecie Jasielskim. Procedura organizowania przetargów, czasami one nie dochodzą do skutków, jest trochę uciążliwa i wymaga dodatkowego czasu, prostszym rozwiązaniem wydaje się poszerzenie kompetencji Powiatowego Zarządu Dróg właśnie
o zadania wynikające z ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami i o gospodarce nieruchomościami i wtedy wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości mógłby zlecać wykonanie niektórych tych obowiązków, czy niektórych takich pilnych napraw w trybie bezprzetargowym i PZD obciążałoby notą za wykonanie tych zadań. Dodatkowo PZD może wykorzystać sprzęt, którym dysponuje jak kosiarki, czy inne urządzenia. Kupowanie, czy tworzenie takich sekcji w wydziale geodezji byłoby trudne i wydaje się, że zbyteczne.
Tego mienia mamy dużo, a nawet takie włamanie, które było w Wolicy to musimy organizować procedurę na naprawę drzwi, czy  na wymianę bramy itd. Takie rzeczy może PZD wykonać szybciej i znacznie taniej, więc zwracam się do Wysokiej Rady o przyjęcie tej niewielkiej zmiany w statucie, a która może powodować, że będziemy mogli korzystać ze sprzętu i pracowników Powiatowego Zarządu Dróg.           

 

Przewodniczący otworzył dyskusję.

Radny Janusz Przetacznik- oczywiście należy popierać każde działania, które mają usprawnić nasze działania, niemniej  jednak pojawia się wątpliwość, ponieważ decydujemy teraz
o zmianie statutu, czyli tworzymy prawo. Moje pytanie jest następujące: Czy w naszym samorządzie w świetle ustawy o samorządzie powiatowym istnieje zarząd powiatu jasielskiego? Zadałem pytanie: Czy istnieje zarząd powiatu jasielskiego? Bo Pan Adam Pawluś jest Przewodniczącym Zarządu Powiatu w Jaśle, Starostą Jasielskim. To jest paragraf 1 ustęp 1 podpunkt 2. Po raz drugi zwracam państwu uwagę, że nie ma zarządu powiatu jasielskiego, organem wykonawczym Powiatu Jasielskiego jest Zarząd Powiatu w Jaśle.
To tak dla przypomnienia i ciekawości. I to jest nie merytoryczna uwaga, prawda?

   

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch- Pan Starosta zgłosi autopoprawkę, żeby było dobrze?

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch w związku z pytaniem radnego Janusza Przetacznika zwrócił się w przedmiotowej kwestii do Radcy Prawnego obecnego na sesji: Pani mecenas to trzeba jakoś robić, czy to jako błąd literacki, poprawimy?

Radca Prawny obecny na sesji- w tym wypadku w gestii państwa radnych w tej chwili jest wprowadzenie tej zmiany przy naturalnej propozycji wniosków Zarządu, bo faktycznie jest to błąd taki może i z przejęzyczenia, gdzieś przeoczenia to wynikało, że Zarząd Powiatu w Jaśle powinien być w miejsce tego co jest w tej chwili napisane, więc można by było to uznać
za błąd taki troszeczkę literacki.

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch - Pani mecenas jakbym odczytał uchwałę w całości tak jak mam być, czy będzie prawnie wtedy dobrze?

Radca Prawny obecny na sesji- tzn. z tą poprawką w tej chwili.

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch -to ja odczytam uchwałę w takiej wersji w jakiej chciałbym, aby Rada ją przyjęła.

Przewodniczący Rady Powiatu zwrócił się do radnych z pytaniem o inne głosy w dyskusji.

Radny Jan Urban- to mamy jedną nie merytoryczną przez kolegę wskazaną, a ja nie żebym się czepiał. Proszę państwa, czy my wiemy jaką uchwałę podejmujemy, bo mi się wydaje, że w koszulce przygotowujący nie wiedział w jakiej materii uchwałę przygotowujemy? To nie jest, że się czepiamy, bo cokolwiek byśmy nie chcieli dobrego zrobić, to się okaże, że się czepiamy, więc wymyśliliśmy, że jest tak jak tutaj kolega prezes powiedział, że jest Zarząd Powiatu w Jaśle, to nie jest przejaw czepiania się. Teraz proszę zwrócić uwagę na koszulkę, proszę państwa i to jest  przejaw czepiania się przez nas?  Panie Starosto Pankiewicz proszę przeczytać, a nie, o co chodzi? Proszę zwrócić uwagę na opinię prawną podpisaną przez Pana Leszkiewicza. Opinia do projektu uchwały Rady Powiatu w Jaśle, w jakiej sprawie jest?
W sprawie bieżącego utrzymania konserwacji mienia i prac zleconych przez zarząd powiatu jasielskiego i Starostę Jasielskiego, taką uchwałę przyjmujemy? Czy przyjmujemy  uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu jednostkom budżetowym? Też się czepiliśmy tego? Proszę państwa, proszę zwrócić uwagę, pod tym projektem uchwały podpisał się radca prawny, nie ma go tutaj, tylko wysłali weterana samorządowego, który by takich rzeczy nie zrobił w postaci pani radczyni, która nas obsługuje. Jest wyraźnie napisane, sprawdzono pod względem formalnym, prawnym radca prawny Miłoszek nazwiska nie doczytuję.  I tu mamy tak, to jest bardzo poważny błąd i trudno nazwać to błędem literackim, ale rozumiemy, że będzie konsensus i to zmienimy, ale nawet popatrzcie w koszulce nikt sobie nie zadał trudu, żeby zobaczyć, czego uchwała dotyczy? To tak w ramach serdecznej koleżeńskiej przysługi.          

 

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch odczytał treść poprawionego na sesji projektu przedmiotowej uchwały:

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/273/06 Rady Powiatu w Jaśle  z dnia 2 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutów jednostkom budżetowym

 

Na podstawie art. 11 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 8 lit. i) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920), Rada Powiatu w Jaśle uchwala, co następuje:

 • § 1.
 1. W Uchwale Nr XLII/273/06 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 2 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutów jednostkom budżetowym, wprowadza się następujące zmiany:
 • Dotychczasowy § 3 Statutu Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle stanowiącego załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/273/06 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 2 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutów jednostkom budżetowym staje się § 3 ust. 1 Statutu Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle stanowiącego załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/273/06 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 2 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutów jednostkom budżetowym,
 • W § 3 Statutu Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle stanowiącego załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/273/06 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 2 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutów jednostkom budżetowym po ust. 1 dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle realizuje również zadania Powiatu Jasielskiego polegające na bieżącym utrzymaniu i konserwacji mienia oraz wykonywaniu prac zleconych przez Zarząd Powiatu w Jaśle i Starostę Jasielskiego”.

 1. Pozostała treść Uchwały Nr XLII/273/06 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 2 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutów jednostkom budżetowym pozostawia się bez zmian.
 • § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Radny Jan Urban- Panie Przewodniczący, myślę, że takim konsensusem będzie,
to iż uznamy, że ta koszulka będzie zmieniona. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch- tak, że ona jakby nie istnieje w tej chwili.

 

Radny Jan Urban- nie istnieje.

Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania w sprawie podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/273/06 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 2 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutów jednostkom budżetowym.

W głosowaniu brało udział 21 Radnych.

- za przyjęciem głosowało 21 Radnych.

Uchwała została podjęta.

Przewodniczący podziękował obecnym na sesji radnym za podjęcie przedmiotowej uchwały.

Ad. 5. Zamknięcie obrad.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch zamknął obrady XXVI Nadzwyczajnej  Sesji Rady Powiatu w Jaśle o godzinie 16.30.

Imienne wyniki głosowań stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Protokolant: Marzena Trębacz                                                                                              

Przewodniczący Rady

                                                                                                                                 Robert Snoch

 

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony. wtorek, 28, lipiec 2020 08:46 Paweł Krajciewicz
Artykuł został zmieniony. wtorek, 28, lipiec 2020 08:47 Paweł Krajciewicz
Artykuł został zmieniony. wtorek, 28, lipiec 2020 08:50 Paweł Krajciewicz