Protokół XXVII/2020
z XXVII Sesji Rady Powiatu w Jaśle
odbytej w dniu 10 lipca 2020 roku o godz. 15.30

Ad. 1. Otwarcie Sesji.
Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch.
Powitał Radnych Rady Powiatu oraz członków Zarządu Powiatu w Jaśle oraz uczestniczących w sesji drogą internetową online.

Ad. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący poinformował, że zgodnie z listą obecności w obradach uczestniczy
20 radnych, w związku z tym Rada może podejmować prawomocne uchwały.

Ad.3. Przyjęcie protokołów z XXV, XXVI sesji Rady Powiatu w Jaśle.
Przewodniczący poinformował, że do obydwu protokołów wpłynęły uwagi Radnego Janusza Przetacznika, które zostały po wysłuchaniu protokolanta i nagrania z przebiegu sesji uwzględnione. Zarówno uwagi do protokołu z XXV jak i z XXVI sesji Rady Powiatu w Jaśle, inne uwagi nie wpłynęły do protokołów.
Przewodniczący poddał pod głosowanie zatwierdzenie protokołów z XXV, XXVI sesji Rady Powiatu w Jaśle.
Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XXV Sesji Rady Powiatu w Jaśle.
W głosowaniu brało udział 19 Radnych.
- za przyjęciem protokołu głosowało 14 Radnych.
- przeciw głosowało 5 Radnych.
- nie głosował 1 Radny.
Protokół został przyjęty.

Głosowanie nad przyjęciem protokołu z XXVI Sesji Rady Powiatu w Jaśle.
W głosowaniu brało udział 19 Radnych.
- za przyjęciem protokołu głosowało 19 Radnych.
- nie głosował 1 Radny.
Protokół został przyjęty.

Ad. 4. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.

Do proponowanego porządku obrad nie wprowadzono zmian.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołów z XXV i XXVI sesji Rady Powiatu w Jaśle.
4. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.
5. Wybór Komisji Wnioskowej.
6. Rozpatrzenie Raportu o stanie Powiatu Jasielskiego za 2019 rok.
a) debata,
b) podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Jaśle.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2019 r.
a) wysłuchanie opinii o wykonaniu budżetu oraz wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,
b) wysłuchanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej,
c) wysłuchanie opinii Komisji Stałych Rady Powiatu o wykonaniu budżetu,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Jasielskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2019 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Jaśle z wykonania budżetu Powiatu za 2019 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2020 r.
10. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
11. Interpelacje.
12. Wnioski i zapytania radnych.
13. Sprawy różne.
14. Zamknięcie obrad.

Ad. 5. Wybór Komisji Wnioskowej.
Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Anna Nigborowicz zgłosiła do Komisji Wnioskowejradnych: Magdalena Stasiowska, Stanisław Święch, Sławomir Madejczyk.
Zgłoszeni Radni wyrazili zgodę na pracę w Komisji Wnioskowej.
Przewodniczący zarządził głosowanie nad wyborem członków Komisji Wnioskowej.
W głosowaniu brało udział 20 Radnych.
- za wyborem zaproponowanego składu Komisji Wnioskowej głosowało 20 Radnych.
Skład Komisji został uchwalony.

Ad. 6. Rozpatrzenie Raportu o stanie Powiatu Jasielskiego za 2019 rok.
Ad. 6a. Debata.

Radny Janusz Przetacznik- w imieniu Klubu Radnych „Porozumienie Samorządowe Ponad Podziałami”, chciałbym przedstawić nasze stanowisko dotyczące „Raportu o stanie Powiatu Jasielskiego za 2019 rok”:

S T A N O W I S K O
KLUBU RADNYCH
„Porozumienie Samorządowe Ponad Podziałami”

w przedmiocie rozpatrzenia „Raportu o stanie Powiatu Jasielskiego za 2019 rok” oraz udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Jaśle za 2019 rok
Klub radnych Rady Powiatu w Jaśle „Porozumienie Samorządowe Ponad Podziałami” negatywnie opiniuje „Raport o stanie Powiatu Jasielskiego za 2019 rok” i w związku z powyższym będzie konsekwentnie głosował przeciw przyjęciu uchwały w sprawie wotum zaufania dla Zarządu Powiatu (Druk nr 206).
Instytucja wotum zaufania dla zarządów jednostek samorządu terytorialnego to kolejne narzędzie, które winno służyć kontroli wykonywania przez organ wykonawczy jednostek samorządu terytorialnego strategii rozwoju samorządu i jego jednostek organizacyjnych, uchwał organu stanowiącego, przyjętych programów i polityk, a raport o stanie samorządu winien udzielić odpowiedzi co najmniej na pytanie: jak przebiega rozwój samorządu i jak wygląda realizacja przyjętych kierunkowych decyzji przez organ stanowiący na koniec roku budżetowego, gdy podsumowujemy wykonanie budżetu za rok miniony.
Udzielenie wotum zaufania winno być poprzedzone, tak zakłada ustawodawca, szeroką dyskusją i przeprowadzoną debatą publiczną na temat przedkładanego przez organ wykonawczy raportu.
Jest to już drugi rok, gdy mamy do czynienia z raportem o stanie samorządu oraz instytucją udzielenia lub nieudzielenia wotum zaufania dla jego organu wykonawczego. Próby rozmowy na temat raportu z radnymi klubu „Prawo i Sprawiedliwość” zakończyły się niepowodzeniem i tego tematu nie tylko nie uregulowaliśmy w zmienianym Statucie Powiatu Jasielskiego, jak również w ewentualnej uchwale Rady Powiatu w Jaśle określającej szczegółowe wymogi raportu o stanie powiatu. Podejmowane przez kluby radnych: PSPP i SDM wspólne próby wniesienia stosowanych projektów uchwał do porządku obrad Rady Powiatu w Jaśle skończyły się niepowodzeniem pomimo ustawowego obowiązku wprowadzenia przez Przewodniczącego Rady lub działającego w jego imieniu wyznaczonego Wiceprzewodniczącego Rady, do porządku obrad najbliższej sesji Rady wnioskowanego projektu uchwały.
Również przewodniczący stałych komisji Rady, poza wymienionym w Raporcie Przewodniczącym Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu, (którego muszę tu pochwalić za próby podejmowania działań, aby ten raport i dyskusja nad nim zdecydowanie inaczej wyglądał niż za rok 2018), bardzo marginalnie potraktowali przedkładany raport i jego rozpatrzenie sprawdziło się de facto do pozytywnego zaopiniowania przedkładanego raportu i udzielenia Zarządowi Powiatu w Jaśle wotum zaufania.
Podpis Radnego: Janusz Przetacznik Przewodniczący Klubu radnych PSPP.
Radny Janusz Przetacznik - to tyle jeżeli chodzi o stanowisko, później już w dyskusji na temat samego raportu zabiorę głos jeszcze jako Radny Janusz Przetacznik.
Starosta Jasielski Adam Pawluś – oczywiście Klub może mieć takie stanowisko, my stoimy na stanowisku, że raport odzwierciedla dokładnie to co się działo w 2019 roku, to był rok dobry dla powiatu, rok, który przyniósł rozwój szereg nowych inwestycji i tu poproszę pana Stanisława Pankiewicza o udzielenie więcej informacji na ten temat.

Wicestarosta Stanisław Pankiewicz - myślę, że będę chciał więcej powiedzieć w kwestii absolutorium dla Zarządu, ale nie zgodziłbym się z argumentem pana przewodniczącego Janusza Przetacznika, że nie jest odzwierciedlony rozwój powiatu, powiem globalnie tylko, że w roku 2019 wykonanych zostało 38 zadań inwestycyjnych na kwotę 28 mln 140 tys., zł przy środkach powiatu 9 mln 433 tys. złotych. Myślę, że będzie mi wygodnie mówić przy wykonaniu budżetu dlatego, że to dotyczy więcej kwestii finansowych. Uważam, że raport zawiera wszystkie elementy, które należy podać ze strony Zarządu Powiatu, dlatego, że mówi o wszystkich działach, czy też przedsięwzięciach wykonywanych przez Zarząd Powiatu jak i przez nasze instytucje, które wchodzą w skład powiatu. Jest wystarczająco wyczerpujący, aby można było z tego raportu wyczytać wszystkie informacje potrzebne dla społeczeństwa, czy też dla państwa radnych.

Radny Jan Urban - Raport o stanie powiatu jasielskiego za 2019; jest to drugi raz przyjmowany dokument, który ma przedstawić i dać społeczności lokalnej informacje
o powiecie jasielskim. Rok szybko minął, ten rok jest specyficzny, ponieważ przyjmujemy to troszeczkę później ze względów wiadomych i tak jak mówiliśmy, podejmując uchwałę, przyjmując raport o stanie powiatu jasielskiego, pierwszy raz było to novum, że tam są wady wieku niemowlęcego. Podchodząc w sposób odpowiedzialny radni obydwu klubów przygotowali projekt uchwały, który by określał i wypełniał te rzeczy, o których mówi się w ustawie, co powinien zawierać, czyli szczególnie odniesienie się do strategii, planów rozwojowych itp. rzeczy. Marzeniem nas wszystkich było, aby ten raport w sposób rzeczywisty odzwierciedlał organizm samorządowy, zwany powiatem jasielskim, ale nie udało się. Nieznane są losy propozycji i projektu uchwały, znaczy znane są losy, gdzieś tam oczekują w czyśćcu na łaskawe spojrzenie. Ten dokument jest zestawieniem różnych informacji, które co było możliwe do wpisania, do wypełnienia to zostało przyjęte. Dla mnie najistotniejszym elementem jest to, że nie odnosi się ten dokument tak jak powiedziałem, nie jest dokumentem pokazującym wyzwania, które są opisane w dokumentach strategicznych i sposób ich realizowania, ponieważ nie wiem jaki został przyjęty klucz? Wsłuchując się w wystąpienie pana wicestarosty Pankiewicza, on już jakby wyprzedził kwestie związaną z finansami, to będzie rzeczywiście przy sprawozdaniu finansowym, a tutaj ten dokument jest po raz kolejny takim dokumentem, który oczywiście będzie przyjęty przez państwa nie zważając na treści w nim zawarte. Stąd też radni Klubu SDM Samorząd Dla Mieszkańców raczej nie będą mogli z czystym sumieniem poprzeć tego projektu uchwały.

Radny Madejczyk - Komisja Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu miała możliwość współpracować przy opracowaniu tego dokumentu, członkowie komisji wnosili swoje propozycje indywidualne co do treści raportu i na posiedzeniu w dniu 12 maja z przedstawicielami Zarządu i Naczelnikiem Wydziału Rozwoju, Promocji i Spraw Społecznych omawiano wniesione propozycje. Niektóre z tych propozycji Zarząd uwzględnił w raporcie, niektóre zaś pominął zatem rozumiem, że nie wszyscy członkowie komisji są zadowoleni z tej współpracy, są niektórzy zadowoleni, niektórzy mniej. Jako radny i przewodniczący tej komisji oceniam to opracowanie jako pozytywne, lepsze niż to co w roku ubiegłym przyjmowaliśmy, a zatem jeżeli tamto poparłem to i to tym bardziej poprzeć muszę, jeżeli go oceniam jako lepsze, więc tak też uczynię. Jednak z tytułu, że współpracowałem też nad tym dokumentem mam kilka uwag, które jako konstruktywne zostaną przyjęte, żeby w przyszłym roku jeszcze lepszy dokument opracować. Dokument jest troszkę moim zdaniem rozbudowany ilościowo, więc należy dążyć do tego, żeby w przyszłym roku był nieco mniej objętościowo rozbudowany, bo tych stron jest trochę za dużo, można te niektóre opracowania tabelaryczne, czy też wykazy, albo wyłączyć, albo dać odnośniki na stronę internetową starostwa, gdzie te informacje w miarę na bieżąco są aktualizowane i można znaleźć i śledzić. Szanowni państwo, a w to miejsce tych stron, które rzeczywiście może umniejszymy, to powinno się znaleźć właśnie więcej tego o czym mówi art.32 pkt 2 ustawy o samorządzie powiatowym, czyli właśnie tych podsumowań, w każdym z tych obszarów działalności powiatu, które w roku poprzednim odnosząc się do założeń i strategii właśnie mamy uchwalone dla naszego powiatu. Jest namiastka tego o czym mowie w części dziewiątej zakończenie, ale to już jest takie podsumowanie, zakończenie. Było by dobrze, gdyby w treści raportu znalazł się taki rozdział właśnie mówiący o tych wszystkich podsumowaniach, dążeniach do obranych kierunków i te wszystkie oceny w związku z tym podjęte. Obecny raport oceniam troszkę za bardzo jako urzędniczy, natomiast, gdyby na przyszłość wzbogacić opracowanie o taki pierwiastek samorządowy, czyli więcej odniesień do realizowanych zadań wskazanie na jakieś trudności, typu brak finasowania z zewnątrz, być może jakieś bariery prawne, może jakieś trudności płynące ze środowisk lub też przychylność, takie właśnie ocenne sprawy, to myślę, że wówczas ten dokument z pewnością zyskałby na atrakcyjności. Będę otwarty jeżeli chodzi o współpracę, jeżeli komisja w przyszłym roku będzie dopuszczona to jak najbardziej jestem otwarty i myślę, że komisja do współpracy z Zarządem w kierunku właśnie jeszcze ulepszenia tego dokumentu.

Radny Krzysztof Buba – w ubiegłym roku po raz pierwszy w historii powiatu jasielskiego Wysoka Rada zajmowała się raportem o stanie powiatu. Na tej sali padło wówczas wiele krytycznych uwag na jego temat, broniąc raportu tłumaczono nam, że to pierwszy raport, należy dać szansę, że następne będą lepsze. Podczas debaty jaka odbyła się na tej sali, większość radnych stała na stanowisku, że te kwestie dotyczące spraw z zakresu raportu powinny być szczegółowo uregulowane uchwałą Rady Powiatu w Jaśle, niestety z naszych szumnych zapowiedzi nic nie zostało zrobione. W lutym i marcu br. Kluby Radnych Rady Powiatu w Jaśle Porozumienie Samorządowe Ponad Podziałami i Samorząd Dla Mieszkańców, złożyły dwa projekty uchwały w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie powiatu i z przykrością muszę stwierdzić, że do tej pory nie udało się w tej kwestii nic zrobić. W tym miejscu chciałbym podziękować panu przewodniczącemu Komisji Rozwoju i Promocji Powiatu panu Sławomirowi Madejczykowi, który tak jak już kolega radny Janusz Przetacznik mówił, bardzo zaangażował się w kwestie raportu za rok 2019. Myślę panie przewodniczący, że kilku z nas radnych bardzo poważnie podeszło do tematu i starało się, żeby ten raport miał jak najlepszy zakres, jak najwięcej potrzebnych materiałów w nim się znalazło. Tak jak pan przewodniczący wspomniał, zgłaszaliśmy nasze uwagi do raportu, nie wszystkie zostały uwzględnione, chociaż szkoda. Myślę, że z naszymi uwagami ten raport miałby odpowiednią zawartość. Osobiście liczyłem, że te zmiany będą miały i pozwolą, żeby ten raport miał jak najlepszy kształt. Niestety stwierdzam, że jak zwykle skończyło się na szumnych zapowiedziach, trochę szkoda, że chcieliśmy coś zrobić, a nie było z drugiej strony woli, żebyśmy do tego tematu podeszli poważnie i uregulowali tą kwestię. Myślę, że tutaj ogromną rolę odgrywa Zarząd Powiatu, chyba mu nie do końca zależy, żeby te kwestie związane z raportem o stanie powiatu były uregulowane szczegółowo w uchwale. W ubiegłym roku podczas debaty sygnalizowałem, że w raporcie brak jest wielu istotnych danych, a niektóre tematy są nadmiernie i niepotrzebnie rozbudowane. W raporcie nadal nic nie ma na temat strategii rozwoju powiatu jasielskiego na lata 2016-2022, nic nie wiadomo o celach, kierunkach i zadaniach jakie Zarząd Powiatu przyjął do realizacji w 2019 roku? Co z tych zamierzeń zostało zrealizowane, a co i z jakich powodów nie? Jakie są dalsze plany? Mam takie pytanie: dlaczego dane dotyczące demografii powiatu są z I półrocza 2019? Przecież są już dostępne dane na zakończenie roku 2019, można te dane, nawet jak ich nie było rozumiem koronawirus, nie wszystko udało się w terminach załatwić, ale przecież nasze gminy mają szczegółowe dane dotyczące liczby mieszkańców i to wszystko można sobie uaktualnić, żeby były jak najbardziej realne. Uważam, że ten punkt powinien być bardziej rozbudowany, powinna być informacja jak zmienia się w powiecie, gminach ludność według płci, wieku, czy też roku urodzenia, w mojej ocenie są to ważne informacje, które pozwolą kształtować kierunki rozwoju powiatu. W edukacji, podobnie jak to sygnalizowałem w ubiegłym roku, nadal brak jest porównań do lat poprzednich, jakie koszty? Ile wydajemy? Ile dopłacamy do zadań oświatowych? W 2018 roku dofinasowanie zadań oświatowych ze środków własnych powiatu wynosiło prawie 3 mln złotych, w 2019 ponad 4 mln 150 tys., nic nie wiem dlaczego? Jakie są powody i przyczyny zwiększenia wydatków? Uważam, że to powinno się w raporcie znaleźć. Nadal, brak jest w oświacie informacji o strukturze demograficznej o ilościach dzieci i młodzieży w przyszłych latach, o przewidywanych kosztach, zagrożeniach, o przeprowadzonej reformie edukacji? W bezpieczeństwie publicznym brak jest informacji na temat realizacji powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata 2016-2019. Uważam, że Komisja Bezpieczeństwa i Porządku powinna dokonać takiej oceny i ta ocena powinna się znaleźć w raporcie. Powinny być przedstawione środki finansowe jakie zostały wydane na realizację programu, na co te pieniążki były wydawane? Osobiście podczas prac Komisji Rewizyjnej byłem bardzo zainteresowany tym tematem, miałem wiele pytań i wątpliwości, które do chwili obecnej nie zostały rozwiane. Uważam, że środki na ten cel powinny być bardziej racjonalnie wydatkowane. Raport w mojej ocenie w dużej części jest wierną kopią z roku 2018. Jest w nim trochę niepotrzebnych materiałów, o których pan przewodniczący też mówił, nie uważam za potrzebne, żeby znajdowały się w raporcie wykazy stowarzyszeń, klubów sportowych, można pominąć, przecież mamy bazy danych są na stronie naszego starostwa, wystarczy zrobić odnośniki, kto będzie zainteresowany to sobie zobaczy, będzie wiedziała jakie kluby, stowarzyszenia działają na terenie naszego powiatu.
W raporcie jest też trochę błędów, nieścisłości, rozumiem błędy literowe każdemu się zdarzają, nie będę z tego tytułu robił większych problemów, ale czytając o drogach powiatowych dowiaduje się, że jest 384 km 310 m dróg powiatowych, a z realizacji zadań w 2019 roku wynika, że przebudowano łącznie, ja to tak osobiście odbieram 5063 km dróg powiatowych, wybudowano łącznie 2493 km chodników i wyremontowano 5609 km dróg powiatowych. Wiem, że jest pomyłka, powinien być przecinek, ale ja to czytam jako tysiące kilometrów, a nie tak jak to powinno być 5 km, 2 km z kawałkiem czy 5 z kawałkiem, brak przecinka moim zdaniem zmienia w istotny sposób wartości.
Na koniec chciałbym też troszkę, było trochę krytyki, chciałabym trochę pochwalić. W mojej ocenie dobrze przedstawiono Powiatowo-Gminny Związek Komunikacyjny w powiecie jasielskim, dla mnie osobiście brak jest jeszcze kosztów związanych z jego funkcjonowaniem oraz ilości kursów oraz ilości przewiezionych pasażerów na poszczególnych liniach. Szkoda, że radni nie otrzymali także planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatowo-Gminnego Związku Komunikacyjnego, choć osobiście dwa razy prosiłem, żeby jeżeli można taki dokument do wglądu otrzymać. Ponadto bardzo chwalę, pojawiły się pierwszy raz w raporcie dane statystyczne dotyczące komunikacji i transportu, bardzo dobry ruch, prosiłbym o ich dalsze rozbudowanie szczególnie w zakresie ilości zarejestrowanych przejazdów w poszczególnych gminach, co w mojej ocenie pozwoliłoby w sposób odpowiedzialny podejść do rozwoju sieci dróg powiatowych.

Radny Janusz Przetacznik - w nawiązaniu do wypowiedzi mojego przedmówcy muszę też potwierdzić i pochwalić, że raport za 2019 rok jest estetyczniejszy, na pewno obszerniejszy i lepiej zredagowany niż raport za 2018, choć raport za 2018 opracował i autorem jest prawidłowy organ Zarząd Powiatu w Jaśle, natomiast za rok 2019 już Zarząd Powiatu Jasielskiego, ale to taki drobny niuans już o tym rozmawialiśmy, takich błędów wartałoby unikać, a przede wszystkim przedstawić. Raport i ten raport o tej treści 23 czerwca został opublikowany na naszej stronie. Trochę to nie przystoi, aby organ wykonawczy zamieszczał taki dokument, po pierwsze ze złymi podstawami prawnymi, które na ostatniej sesji, chociażby Pan Przewodniczący weryfikował i uaktualniał. W raporcie nadal występuje niechlujne redagowanie tego dokumentu, z którego powinniśmy być dumni w kategoriach pewnego podsumowania. Nie ulega wątpliwości, że te kwestie związane z komunikacją, o których mówił, pan radny Krzysztof Buba, a przede wszystkim liczba pojazdów jest dobrze opisana i dobrze, że w tym roku się znalazła. Teraz kilka uwag ogólnych, bo trudno wpływać na treści raportu, nie my jesteśmy autorem, nie radni są jego autorem, my mamy dyskutować na temat stanu powiatu jasielskiego, za treść tego raportu całą odpowiedzialność bierze Zarząd Powiatu. My mamy dyskutować na ile na podstawie tego raportu i na podstawie tych danych w nim zawartych możemy sformułować wniosek o udzielnie wotum zaufania, bądź nie, Zarządowi Powiatu. Tak jak już pan radny Buba wspomniał, byliśmy, czy chcieliśmy inicjować dyskusję w ramach Komisji Rozwoju Gospodarczego na temat co powinien zawierać raport? Na czym powinien się koncentrować, aby ten raport był dokumentem dla nas zrozumiałym, czytelnym i przede wszystkim zachęcił mieszkańców powiatu jasielskiego do debaty. W tym roku po raz pierwszy pokazała się informacja, że mieszkańcy powiatu jasielskiego mogą brać udział w debacie. Liczymy, że może w przyszłym roku będzie zdecydowanie lepiej, ale zacznijmy od początku. To o czym już pan radny Buba powiedział niepokoić musi, że Rada, z uporem godnym lepszej sprawy, nie określiła szczegółowych wymogów jakie powinien określać ten raport. Może to wynika z tego, że trudno, aby mówiąc kolokwialnie „Karp głosował za przyspieszaniem Świat Bożego Narodzenia”, bo jeżeli w Radzie mamy pięciu członków Zarządu, to trudno, żeby członkowie Zarządu byli zainteresowani treścią, czy zawartością raportu i wymogami jakie powinien spełniać, bo radni zawsze mogą się do tego dokumentu się odnosić, podobnie jak do dokumentu związanego z uchwalaniem budżetu.
„Raport powinien przedstawiać podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w Jaśle oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Jasielskiego w roku sprawozdawczym i zawierać w swojej treści informacje dotyczące stanu realizacji polityk, programów i strategii oraz budżetu obywatelskiego realizowanych przez Powiat Jasielski i jego jednostki organizacyjne. Zamieszczone w przedkładanym przez Zarząd Powiatu w Jaśle raporcie”.
I proszę zwrócić uwagę, to jest zapis ustawowy, który zacytowałem i proszę odpowiedzieć sobie na to pytanie: czy dokument, który właśnie mamy przed oczyma odpowiada wymogom ustawowym? Czy odnosimy się do informacji jak wygląda realizacja strategii, stanu polityk, realizacji programów czy działań kierunkowych określonych przez organ stanowiącego?
Te informacje właśnie na temat realizacji: polityk, programów, strategii, uchwał kierunkowych, powinny być podstawą udzielenia lub nie, Zarządowi Powiatu w Jaśle wotum zaufania. I tak jak wspominaliśmy w raporcie należy unikać powtórzeń i kopiowania sprawozdań, analiz, które już wcześniej były przedmiotem obrad Rady. Niestety w tym raporcie to tutaj mamy. Również to, o czym powiedział już pan radny Buba, mamy wykazy, ewidencje, których powinniśmy unikać, odnosząc się, czy odnośnikami do stron internetowych. W większym stopniu powinniśmy skoncentrować się na informacji np. jeżeli chodzi o fundacje, stowarzyszenia, które działają i w jaki sposób my im pomagamy, tej informacji brakuje w jaki sposób te stowarzyszenia, czy fundacje wpływają na rozwój powiatu, co mogą i co wniosły w nasze życie?
Teraz uwagi szczegółowe dotyczące tego dokumentu. Prosiłem i wnioskowałem m.in. o podstawowe dane finansowe powiatu w układzie porównawczym na koniec roku sprawozdawczego i roku poprzedzającego, to o czym mówi pan Starosta Pankiewicz właśnie, dobrze by było, żeby w raporcie były odniesienia do pewnych wydatków finansowych abyśmy nie musieli do tych elementów wracać, po to ustawodawca wskazywał na realizację polityk, programów i wtedy też mówimy o wydatkach finansowych, łatwo wtedy te dwa dokumenty ze sobą porównywać. Przypomnijmy, że raport powinien zawierać informacje
o wykonaniu uchwał Rady Powiatu w Jaśle i uchwał podjętych przed rokiem sprawozdawczym, a obejmującym swym zakresem rok sprawozdawczy, podjętych w roku sprawozdawczym oraz podjętych w roku sprawozdawczym, ale obejmującym swym zakresem również lata przyszłe. Teraz popatrzmy co zawiera ten raport? Zawarta informacja nie może sprowadzać się do zamieszczenia w tym dokumencie wykazu uchwał podjętych przez Radę Powiatu w 2019 roku, a winna przedstawiać sposób realizacji podjętej czy podjętych uchwał. Informacja ta nie może sprowadzać się do zapisów „uchwały przekazano do realizacji np. wydziału organizacji i kadr oraz biura Rady Powiatu w Jaśle”. Jeżeli popatrzymy na ten wykaz, który mamy, proszę zwrócić uwagę większość uchwał jest tak opisana, że przekazaliśmy do określonego merytorycznego wydziału i co z tego wynika, że przekazaliśmy? Prosiliśmy i wnioskowaliśmy, aby ten dokument zmienić, bo wykaz podjętych uchwał Rady jest na stronie, pod każdą sesją, jest ogólnie dostępny, interesuje nas w jaki sposób te uchwały organu stanowiącego miały wpływ na rozwój powiatu? W jaki sposób będą miały i jaki wpływ na przyszły rozwój powiatu? Jeżeli nie realizujemy budżetu obywatelskiego, o tym rozmawialiśmy, zastanawialiśmy się, czy i jak go realizować? Ustawodawca wskazuje, że powinniśmy napisać jedno zdanie lub dwa, np. że rezygnujemy
i tego tematu, budżetu obywatelskiego, nie chcemy w tym czy w minionym roku realizować z uwagi na brak środków. Tak jak już wspomniałem w raporcie nie może zabraknąć o czym mówił już przewodniczący Komisji Rozwoju takiego podsumowania dotyczycącego stanu powiatu na koniec roku sprawozdawczego pod kątem posiadanych polityk, strategii, programów wieloletnich, czy innych dokumentów. Naprawdę z tego raportu nie wiemy, czy takie dokumenty mamy? Jakie będą miały wpływ na lata przyszłe? Prosiliśmy o zamieszczenie tych informacji, szczegółowo, aby te elementy były w wykazie, bardziej ważne, bardziej przydatne, niż to co w tej chwili raport zawiera. Tak jak wspomniałem wykaz uchwał podjętych i przekazanych do realizacji przez merytoryczny wydział. M.in. w planie pracy Rady przyjęliśmy, że będziemy podsumowywać strategię; minął kwiecień, maj. Mamy raport w dalszym ciągu o tym dokumencie nie mówimy, nie mówimy o przyszłości powiatu. Popatrzmy na raport i zadania, w jaki sposób realizowaliśmy zadania własne, inne zadania na podstawie odrębnych przepisów, czy na podstawie umów i porozumień? Słowa o tym nie ma, jak zrealizowaliśmy i jakie zadania na podstawie zawartych umów, czy porozumień? Prosiliśmy i wnioskowaliśmy, aby te dokumenty, czy te elementy powinien zawierać nasz dokument, raport. To samo dotyczy naszych jednostek organizacyjnych, aby m.in. w układzie na rozdziały, czy wg klasyfikacji budżetowej, abyśmy mogli według uznania już autorów, czyli w tym wypadku Zarządu Powiatu zwrócić uwagę na takie informacje jak nazwa zadania lub grupy zadań. Informacja, czy zadania lub grupa zadań jest objęta polityką, czy strategią, jednostki organizacyjne powiatu, komórki, które realizują określone zadanie, najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadania, w tym wysokość budżetu, inwestycje realizowane w obszarze omawianym. Tego nam proszę państwa zabrakło i tego nam brakuje w tym raporcie. Jest również kwestia dotycząca gospodarki nieruchomościami, tutaj w raporcie za rok 2019 mamy informację o posiadanym mieniu, zdecydowanie jest to lepiej zrobione niż za rok 2018, niemniej jednak brakuje informacji o możliwościach inwestycyjnych i współpracy z samorządami gminnymi, bo trzeba popatrzeć i tu o tym wspominaliśmy na Komisji Rozwoju, że raport o stanie powiatu to również raport o stanie po części gmin, czyli informacja o współpracy samorządu powiatowego z samorządami gminnymi i zawartymi porozumieniami, chociażby przy realizacji różnego rodzaju zadań inwestycyjnych warto by było to wymienić. Niezależnie od tych wszystkich zadań dotyczących polityk wnioskowałem i w dalszym ciągu wnioskuje, aby w raporcie zostały zamieszczone informacje dotyczące funkcjonowania powiatu i jego organów. Co to znaczy? Raport powinien zawierać informacje na temat spraw wniesionych w roku sprawozdawczym i wydanych decyzji administracyjnych, przeprowadzonych kontroli, czy postępowań administracyjnych związanych z wydawanymi decyzjami, wszczętych i zakończonych sporów sądowych, kontroli zewnętrznych i ich wyników, zadań kontrolnych oraz audytów wewnętrznych przeprowadzanych w roku sprawozdawczym w jednostkach organizacyjnych powiatu, zrealizowanej promocji powiatu poprzez przekazanie informacji dotyczącej przyjętej strategii promocyjnej, wysokości zrealizowanych wydatków i osiągniętych celach. Tak jak wspomniałem za raport odpowiada w całości odpowiada Zarząd Powiatu i trudno w tej chwili nam jako radnym mówić, że na tej stronie, są takie, a nie inne informacje. Mówię o ogólnych elementach, czego w tym raporcie zabrakło, abyśmy mogli powiedzieć tak, że ten raport w sposób prawidłowy opisuje stan powiatu na koniec roku budżetowego. Na podstawie tego raportu można wtedy świadomie podjąć decyzje, że udzielamy wotum zaufania wiedząc, że wszystkie zadania, które podjął, czy nakreślił organ stanowiący Zarząd Powiatu w trakcie mijającego roku zrealizował.
Po to m.in. prosiliśmy i wnioskowaliśmy o pewne dane porównawcze, abyśmy mogli powiedzieć i ocenić, czy w realizacji zadań powiatu w roku 2019 w stosunku do roku 2018 następuje progres, czy regres, to o czym mówił radny Krzysztof Buba. Jeżeli popatrzymy na sytuację w oświacie, edukacji i deficycie w wysokości ponad 4 mln 150 tys. przy niecałych 3 mln za rok 2018, słowo komentarza na pewno by się przydało, ale nie w kategoriach takich co było, bo częściowo mamy lub inaczej uniknęliśmy tego opisu w sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2019, ale jakie konsekwencje i jakie reperkusje będzie to niosło w roku 2020 i latach następnych? Ponieważ my prowadzimy szkoły nie roczne i to jest istotna i ważna uwaga, nie prowadzimy szkól rocznych, tylko są to szkoły wieloletnie, stąd nie można tutaj rozmawiać, czy mówić o stanie oświaty powiatowej tylko rocznej. Tak jak już wspomniałem w przypadku to o czym już Pan Starosta Pawluś powiedział, czy starosta Pankiewicz, o inwestycjach, że zostały zrealizowane, ale „konia z rzędem temu kto w tym raporcie znajdzie informację o tych inwestycjach i uzyskanych dodatkowych środkach, o czym mówiłem, że warto Zarząd Powiatu pochwalić, chociażby za inicjatywy i zwiększone środki w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, tego tutaj nie ma. Gdyby były te elementy dotyczące realizacji zadań z ich budżetowaniem, pewnie te dane by się znalazły, w jaki sposób realizowaliśmy dochody własne? Co nam się udało, czego nam się nie udało?
Jakie są szanse rozwoju, czy nie? Informacja, która została zawarta o naszych przedsiębiorstwach, czy firmach działających na terenie powiatu jest pewnie ciekawa, natomiast jest pytanie takie, co powiat zrobił dla tych firm? Aby te firmy tutaj były i w jaki sposób my z nimi współpracujemy z punktu widzenia zachęcenia ich do działalności inwestycyjnej i tworzenia dodatkowych miejsc pracy? Tego tu również zabrakło. Najbardziej brakuje jednej rzeczy: informacji o współpracy z samorządami gminnymi, tego w tym raporcie brakuje, a bez tego sobie nie wyobrażam funkcjonowania samorządu powiatowego. Dobrze się stało, powtarzam dobrze się stało, że po raz pierwszy pokazała się informacja o możliwości udziału w debacie publicznej przez zainteresowanych mieszkańców, natomiast źle się stało i to oceniam za negatywne działanie, że większość decyzji, które podejmowaliśmy w roku 2019 odbywała się w ramach zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, a nie decyzjami strategicznymi podejmowanymi przez Radę, jako zadanie celowe, pożądane, z określonym efektem tak ekonomicznym, gospodarczym jak również społecznym. Mam nadzieję, wyrażam taką nadzieję, aczkolwiek minęło już 6 miesięcy roku 2020, że ta praktyka ulegnie zmianie. Sposób procedowania nad projektami wnoszonymi przez Kluby Radnych pozostawia sporo do życzenia, jeżeli nie powiedzieć, że było to urąganie z naszych praw wynikających z przepisów ustawowych. Wniesione projekty 20 lutego oraz 6 marca nie zostały ujęte w porządku obrad, nie wiem, czy to przypadek, czy traf, że wiceprzewodnicząca Rady pani radna Anna Nigborowicz 3 kwietnia nie ujęła w porządku obrad wniesionego projektu uchwały, 6 marca jak również w dniu dzisiejszym w porządku obrad naszego wniosku nie ma, mimo, że dyskutowaliśmy na XXV sesji, że wniosek klubów jest nadal ze wszech miar aktualny i powinien być rozpatrzony. Uważam, że taka sytuacja nie może mieć miejsca, abyśmy dyskutowali w kategoriach zaufania, bądź nie dla Zarządu Powiatu jeżeli o dyskusjach i zadaniach powiatowych, wydatkach finansowych nie będziemy dyskutować na Radzie, a my będziemy zaskakiwani. Przykładem jest m.in. ta nasz decyzja dotycząca rozbudowy Szpitala Specjalistycznego w Jaśle, a którą to inwestycje zaniechaliśmy. Proszę zwrócić uwagę wydaliśmy publiczne pieniądze, będę o tym mówił w interpelacjach, ponad półtora mln złotych i co? Nie odbyła się żadna dyskusja i nie potrafimy ze sobą rozmawiać w jaki sposób wykorzystać ten potencjał, który już mamy, za który zapłaciliśmy publicznymi środkami.

Radny Janusz Przetacznik złożył pismo o treści:
Raport o stanie Powiatu Jasielskiego

UWAGI OGÓLNE
1. Raport o stanie powiatu ma charakter publiczny, bo jest publicznie udostępniany, bo w debacie nad przekładanym raportem mają prawo brać udział również mieszkańcy, którzy mogą być mniej zorientowani w działalności powiatu niż radni. Co najmniej z tych względów raport powinien być przejrzysty i maksymalnie czytelny. Forma raportu ma zainteresować mieszkańców i być wolna od urzędowej nowomowy czy specjalistycznego żargonu. Dlatego należy konkretnie przedstawić działania i efekty w każdej sferze zadań samorządu, wymienić osiągnięte cele oraz wskazać priorytety na kolejny rok. Konstrukcja raportu powinna być bardzo prosta i zawierać rzetelne dane.
2. W debacie publicznej nad raportem mają prawo wziąć udział mieszkańcy naszego powiatu. W udostępnianym dokumencie lub w innym dokumencie powinny być określone zasady udziału mieszkańców w takiej publicznej debacie. Przepisywanie w tym zakresie przepisów ustawy co do terminów i liczby osób popierających, podobnie jak w Statucie Powiatu Jasielskiego, nie ma sensu. W tekście raportu, dla osób zainteresowanych, może zostać umieszczony link do takich zasad, gdzie w sposób precyzyjny zostaną podane szczegółowe zasady dotyczące udziału mieszkańców w takiej debacie i zawierające informacje o koniecznych czy wymagalnych danych osobowych osób popierających, które potwierdzają wiarygodność osoby popierającej (ustawa w tej materii jest nieprecyzyjna i formułuje obowiązek zebrania co najmniej 300 podpisów poparcia pod pisemnym zgłoszeniem. A więc, jak można wywodzić, również i osób niepełnoletnich, które umieją się podpisać, bo przecież raport o stanie powiatu odnosi się również do osób niepełnoletnich, a więc żywotnie zainteresowanych swoim losem), sposób przechowywania i przetwarzania tych danych itp. Bez podania do publicznej wiadomości tych informacji i zasad ubiegania się mieszkańca powiatu o udział w publicznej debacie nad raportem trudno mówić czy pisać o transparentności, gdyż mamy wtedy do czynienia z formą uznaniowości Przewodniczącego Rady Powiatu w Jaśle, który przyjmuje pisemne zgłoszenie i ewentualnie umieszcza lub nie na liście mieszkańców zgłoszonych i dopuszczonych do głosu. Podobnie jak miało to miejsce z projektem uchwały wnoszonym przez dwa kluby radnych.
3. Rada Powiatu w Jaśle może, w drodze odrębnej uchwały, określić szczegółowe wymogi „Raportu o stanie Powiatu Jasielskiego” oraz określić maksymalną liczbę mieszkańców powiatu dopuszczonych do dyskusji nad przedkładanym przez Zarząd Powiatu w Jaśle raportem. Projekt takiej uchwały złożyła grupa 8 radnych w dniu 20 lutego br. i 6 marca br. Z niewiadomych przyczyn, albo właśnie z uznaniowości, o której piszę w pkt 2, złożony projekt uchwały wraz z autopoprawką z dnia 6 marca br., nie był przedmiotem obrad żadnej komisji stałej Rady Powiatu w Jaśle ani Rady Powiatu stosownie do jednogłośnie przyjętego wniosku podczas Nadzwyczajnej XXIII sesji Rady Powiatu w Jaśle. Również, wbrew ustawowemu obowiązkowi albo właśnie z uznaniowości Przewodniczącego Rady Powiatu w Jaśle, o której mowa w pkt 2, projekt uchwały Rady Powiatu w Jaśle w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie powiatu wniesiony przez kluby radnych: PSPP i SDM w dniu 6 marca br. nie został ujęty w porządku obrad XXIV sesji Rady Powiatu w Jaśle zwołanej na dzień 3 kwietnia br. – art. 15 ust. 11 ustawy o samorządzie powiatowym ani również w kolejnych sesjach Rady, w tym również tej XXVII-ej zwołanej na 10 lipca br.
4. Raport powinien przedstawiać podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w Jaśle oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Jasielskiego w roku sprawozdawczym i zawierać w swojej treści informacje dotyczące stanu realizacji polityk, programów i strategii oraz budżetu obywatelskiego realizowanych przez Powiat Jasielski i jego jednostki organizacyjne. Zamieszczone w przedkładanym przez Zarząd Powiatu w Jaśle raporcie informacje oraz odbyta publiczna debata nad nim stanowi podstawę udzielenia lub nie udzielania Zarządowi Powiatu w Jaśle wotum zaufania.
5. W raporcie należy unikać powtórzeń i kopiowania sprawozdań, raportów, analiz, zestawień itp. dostępnych w innych dokumentach, które są udostępnione na stronie internetowej powiatu. W miejsce powtórzeń należy zamieścić link do tych dokumentów, a osoby zainteresowane będą szukać tam szczegółów. Raport w tym zakresie winien ograniczyć się do syntetycznego podsumowania określonych zagadnień, nawiązywać do posiadanych dokumentów programowych (pkt 4), podjętych przez organy powiatu decyzji czy rozstrzygnięć.
6. W raporcie należy unikać również zamieszczania wykazu (ewidencji) Stowarzyszeń, Fundacji, klubów sportowych i Stowarzyszeń kultury fizycznej zarejestrowanych w Powiecie Jasielskim, które powinny być dostępne na stronie internetowej. Raport powinien zawierać podstawowe informacje o organizacjach pozarządowych działających na terenie powiatu w roku sprawozdawczym (stan, „przybyło”, „ubyło”, nowe obszary działalności programowe), informacje o współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi, realizacji przez te organizacje zadań własnych powiatu, informacje o możliwości deklarowania przekazania 1% podatku dochodowego na rzecz tych organizacji. W tym przypadku można rozważyć upublicznienie tych organizacji w specjalnej zakładce na stronie internetowej.

UWAGI SZCZEGÓŁOWE – WYMOGI - co powinien zawierać raport
1. Uwaga zasadnicza, która niezbyt dobrze świadczy o autorach raportu – kto jest autorem raportu? Za 2018 rok był Zarząd Powiatu w Jaśle, za 2019 rok jest Zarząd Powiatu Jasielskiego! Raport to nie uchwała czy program, do którego możemy wnosić uwagi czy poprawki. Raport jest autorskim dziełem i autor odpowiada za jego treść i niech się wstydzi za te błędy, za złą podstawę prawną itp. My możemy formułować uwagi do zawartości kolejnych raportów, które sporządzi organ wykonawczy powiatu.
2. Podstawowa uwaga szczegółowa - nie wgłębiając się w strukturę (spis treści - rozdziały, działy itp.) i zamieszczoną treść raportu wg przedstawionych przez Zarząd Powiatu w Jaśle propozycji – „Raport o stanie Powiatu Jasielskiego za 2019 rok” raport nie przedstawia podsumowania działalności Zarządu Powiatu w Jaśle oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Jasielskiego w roku sprawozdawczym i nie zawiera w swojej treści informacji dotyczących stanu realizacji polityk, programów i strategii oraz budżetu obywatelskiego realizowanych przez Powiat Jasielski i jego jednostki organizacyjne - art. 30a ust.2 ustawy o samorządzie powiatowym.
3. W dwóch pierwszych rozdziałach raportu powinny się znaleźć co najmniej podstawowe informacje dotyczące powiatu, a w szczególności:
I. Wstęp
W tym rozdziale powinny się znaleźć co najmniej informacje w zakresie:
a) rok kalendarzowy którego dotyczy raport,
b) podstawy funkcjonowania powiatu,
c) położenie geograficzne,
d) organ sporządzający raport (podać skład imienny, ewentualne zmiany w trakcie roku sprawozdawczego) i podstawy jego sporządzenia,
e) zasady udziału mieszkańców powiatu w debacie publicznej nad przedkładanym raportem – szczegóły w pkt 2.
II . Ogólna charakterystyka Powiatu Jasielskiego
W tym rozdziale powinny się znaleźć co najmniej informacje w zakresie:
a) liczbę mieszańców wg stanu na 30 września roku, którego raport dotyczy (tj. według dostępnych danych GUS),
b) krótki opis sytuacji demograficznej,
c) powierzchnię i podział administracyjny powiatu,
d) informację czy w porównaniu do roku poprzedzającego rok sprawozdawczy doszło do zmiany granic powiatu. Jeżeli tak wskazać zakres zmian,
e) podstawowe dane finansowe powiatu w układzie porównawczym na koniec roku sprawozdawczego i roku poprzedzającego.
4. Raport winien zawierać informacje o wykonaniu uchwał Rady Powiatu w Jaśle:
a) podjętych przed rokiem sprawozdawczym, ale obejmujące swym zakresem rok sprawozdawczy,
b) podjętych w roku sprawozdawczym,
c) podjętych w roku sprawozdawczym, ale obejmujące swym zakresem również lata przyszłe.
Informacja ta nie może się sprowadzać do zamieszczenia w tym dokumencie „Wykazu Uchwał podjętych przez Radę Powiatu w 2019 r.”, a winna przedstawiać sposób realizacji podjętej czy podjętych uchwał, nie może się sprowadzać do zapisu: „Uchwałę przekazano do realizacji do Wydziału Organizacji i Kadr oraz Biura Rady Powiatu w Jaśle”.
Wszystkie podjęte uchwały są dostępne na stronie internetowej i taką informację należy zamieścić w raporcie. Istotne jest samo wykonanie uchwał, czego one dotyczyły, jaki miały wpływ na stan powiatu na koniec roku sprawozdawczego, a jaki będą mieć wpływ na lata przyszłe. Nie ma się czym chwalić, ale w raporcie nie powinno zabraknąć informacji o uchylonych uchwałach Rady Powiatu w Jaśle czy Zarządu Powiatu w Jaśle przez organy nadzoru lub Sąd.
5. W raporcie nie powinno zabraknąć informacji poświęconej budżetowi obywatelskiemu, a gdy go nie realizujemy kilka zdań komentarza o takim stanie prawo-organizacyjnym.
6. W raporcie nie może zabraknąć informacji poświęconej powiatowi (stan powiatu na koniec roku sprawozdawczego) pod kątem posiadanych polityk, strategii, programów wieloletnich czy innych dokumentów programowych wyznaczających ogólne kierunki rozwoju powiatu oraz kierunki działania Zarządu Powiatu w Jaśle, która winna zawierać w szczególności:
a) nazwę polityki, strategii albo innego dokumentu programowego
b) tryb i datę przyjęcia polityki, strategii albo innego dokumentu programowego, ze wskazaniem ewentualnych zmian dokumentu,
c) podstawowe założenia posiadanych polityk, strategii albo innych dokumentów programowych,
d) realizację założeń przyjętych w dokumentach, o których w lit. a wg stanu na koniec roku sprawozdawczego,
e) najważniejsze działania podejmowane w roku sprawozdawczym.
7. Raport winien zawierać „Informację o realizacji zadań Powiatu Jasielskiego”:
a) własnych,
b) innych realizowanych przez powiat na podstawie odrębnych przepisów,
c) innych realizowanych przez powiat na podstawie umów, porozumień itp.
Zwracam uwagę na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień itp. Wykonanie wielu naszych zadań odbywa się przy wydatnej i owocnej współpracy z jednostkami samorządowymi czy innymi podmiotami. W raporcie nie może tych informacji zabraknąć.
Układ w tym rozdziale czy rozdziałach dowolny, według uznania autorów, ale należy zwrócić uwagę żeby w raporcie znalazły się w szczególności informacje:
a) nazwa zadania lub grupa zadań,
b) informacja czy dla zadania albo grupy zadań została opracowana i przyjęta polityka, strategia, dokument programowy wyznaczający ogólne kierunki rozwoju powiatu oraz kierunki działania Zarządu Powiatu w Jaśle. W informacji należy wskazać nazwę, datę, tryb przyjęcia dokumentu kierunkowego albo innego dokumentu oraz jego podstawowe założenia i stan realizacji na koniec roku sprawozdawczego,
c) jednostki organizacyjne powiatu, komórki organizacyjne w tych jednostkach realizujące zadanie lub zadania. W informacji o jednostkach organizacyjnych powiatu należy określić zasoby jakimi dysponują te jednostki przy realizacji danego zadania publicznego (majątkowe, organizacyjne) oraz o budżecie na dane zadanie, jeżeli takie wyodrębnienie jest możliwe,
d) najważniejsze informacje dotyczące realizacji zadania lub grupy zadań w roku sprawozdawczym, w tym wysokość budżetu,
e) inwestycje realizowane w obszarze, którego dotyczy zadanie lub grupa zadań (jeżeli dotyczy) w roku sprawozdawczym oraz ewentualnie z kontynuacja w latach przyszłych.
8. Niezależnie od zadań, o których mowa w pkt 5, odrębną i ważną informacją, która powinna znaleźć się w raporcie jest informacja na temat gospodarki nieruchomościami powiatu, w tym utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych.
9. Niezależnie od zadań, o których mowa w pkt 5, wnioskuję, aby z raporcie zostały zamieszczone informacje dotyczące:
a) funkcjonowania powiatu i jego organów. Raport winien zawierać informacje na temat spraw wniesionych w roku sprawozdawczym i wydanych decyzji administracyjnych, przeprowadzonych kontroli czy postepowań administracyjnych związanych z wydawanymi decyzjami, wszczętych i zakończonych sporów sądowych,
b) kontroli zewnętrznych i ich wyników, zadań kontrolnych oraz audytów wewnętrznych przeprowadzonych w roku sprawozdawczym w jednostkach organizacyjnych powiatu,
c) zrealizowanej promocji powiatu poprzez przekazanie informacji dotyczącej przyjętej strategii promocyjnej, wysokości zrealizowanych wydatków i osiągniętych celach.
Podpis radnego: Janusz Przetacznik.

Radny Jan Urban - kolega radny Przetacznik zwrócił uwagę na wiele kwestii. Chciałem się odnieść do wystąpienia kolegi radnego Madejczyka, który gdzieś tam pozwala mieć nadzieję, że będzie ten głos gdzieś usłyszany, bo jak i kolega Krzysztof Buba również wyraził wdzięczność i uznanie. To nie jest tak jak państwo zauważyliście, że potępiamy „wszystko w czambuł”, ponieważ na dwie rzeczy chciałem zwrócić uwagę, aby one wybrzmiały. Państwo byliście już przegotowani, żeby tutaj pokazywać sukcesy, „Bogu co boskie, Cezarowi co cesarskie” udało się ściągnąć dodatkowe środki, a w raporcie tak jak powiedział kolega radny Przetacznik nie ma o tym, a to są rzeczy, które jak sami państwo zapisaliście we wstępie, że ów raport przedstawia wszystkie istotne zagadnienia obrazujące szeroką problematykę spraw, którymi zajmował się Zarząd Powiatu i to była rzeczywiście szeroka problematyka spraw, którymi się Zarząd Powiatu tak do końca nie zajmował, bo wiele pozostawia do życzenia. Kwestia selekcji, nie wiem jak to nazwać? Wyboru przy enumeratywnym wymienianiu podmiotów gospodarczych funkcjonujących na terenie powiatu, a za chwilę ktoś to przeglądnie, przeczyta i może się poczuć urażony, że jego firma nie został ujęta, po co takie rzeczy? Aby wypełnić treścią, a nie wszystko co ma wiele stron jest dobrym dokumentem. Kolejną kwestią jest to, że nie ma tutaj odniesienia się do udziału samorządu powiatowego we wsparciu właśnie tych przedsiębiorców. Był wykaz przedsiębiorców, tak samo nie wiem, czy do końca istotnym elementem, który powinien zawierać raport o stanie powiatu jest wykaz np. stacji kontroli pojazdów? To jest drugi raport, chciałbym w to wierzyć, ale myślę że kolega Madejczyk niezależnie od tego, że będzie apelował, może nie zostać wysłuchany, bo tu nikomu nie chodzi o to, żeby się czepiać, chodzi o to abyśmy wszyscy podnieśli ręce, czy nacisnęli przycisk, że jest to dokument, który odzwierciedla funkcjonowanie powiatu. Jeżeli jest analiza demograficzna, ja już pomijam to o czym już powiedział kolega Krzysztof Buba, że są dane za pierwsze półrocze, ale trzeba się odnieść do tego, że mamy ujemy przyrost, więc tutaj brak mi jest takich analiz i nie potrzebnie wszystko wpisujemy, bo wykaz stowarzyszeń w ogóle nie jest potrzebny, przy oświacie nie mamy analizy długofalowym ujęciu, przecież tamten rok był rokiem pierwszym i jednym, gdzie weszły dwa roczniki i tym podobne rzeczy. Wierzę, że może będzie przy trzecim „do trzech razy sztuka” więcej woli, aby wspólnie, razem zrobić dokument, z którym będziemy się razem wzajemnie utożsamiać. Ponieważ ja mówię na wstępie, sami państwo wpisaliście rzecz, która tak naprawdę do końca nie odzwierciedla, bo na ileś rzeczy, które są tutaj ujęte Zarząd Powiatu nie miał, żadnego wpływu, a na wstępie przywołujecie, że istotne zagadnienia obrazujące szeroką problematykę spraw, którymi zajmował się Zarząd Powiatu. Jakbyśmy dokonali analizy tej zawartości to 50% to jakby nie wchodzi w jurysdykcję, czy zadania dla Zarządu Powiatu w Jaśle. Stąd też można by się było rozwodzić długo, ale chcieliśmy wskazać jedną kwestię, że jest wola, tylko dobrze by było aby ta wola była obustronna, by ten dokument naprawdę obrazował istotne elementy, które stymulują rozwój powiatu jasielskiego, a nie będzie to możliwe, kiedy się nie odniesiemy do programów rozwojowych, do strategii, nie będzie w poszczególnych jakby obszarach, które nakłada na nas ustawa o samorządzie powiatowym dokonana taka syntetyczna i później wyciągnięcie z tego wniosków. Czas jeszcze mamy, bo pół roku co prawda 2020 roku minęło, ale jest kwestia, że można popracować nad tym raportem, żebyśmy znowu się nie boksowali bez potrzeby w sytuacji jak staniemy, a to będzie lada moment nad podsumowaniem roku 2020.

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch - serdecznie dziękuję państwu radnym, którzy zabrali głos w tej dyskusji w trakcie debaty. Myślę, że będą to cenne uwagi, które weźmie Zarząd Powiatu, pan przewodniczący Komisji Rozwoju i ja do opracowania jeszcze lepszego raportu w przyszłym roku, także jeszcze raz bardzo dziękuję.

Przewodniczący zamknął debatę.

Kolejny przybyły na sesję radny podpisał listę obecności.

Ad. 6 b. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Jaśle.
(Druk Nr 206).
Przewodniczący otworzył dyskusję oraz poprosił o opinie Komisje Stałe.
Komisji Finansowo - Budżetowej – Radny Jan Czajka - Komisja wyraziła pozytywną opinię w posiedzeniu brało udział 8 Radnych , 7 - głosów „za”, 1 - „wstrzymujący”.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu – Radny Sławomir Madejczyk - Komisja w składzie 7 Radnych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, 5 głosów „ za”, 1 głos „przeciw” i 1 głos „wstrzymujący się”.
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury – Radna Irena Baciak - Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały w składzie 7 Radnych, 4 głosy „za”, 3 „przeciw”.
Przewodniczący zamknął dyskusję i przeszedł do głosowania w sprawie podjęcia Uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Jaśle.
W głosowaniu brało udział 21 Radnych.
- za podjęciem uchwały głosowało 15 Radnych.
- przeciw głosowało 5 Radnych.
- wstrzymał się 1 Radny.
Wotum Zaufania Zarządowi Powiatu w Jaśle zostało udzielone.

Ad. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2019 r.

Ad. 7 a. Wysłuchanie opinii o wykonaniu budżetu oraz wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium.
Przewodniczący Robert Snoch poprosił Panią Teresę Połeć Skarbnik Powiatu o przedstawienie treści uchwały RIO.

Skarbnik Powiatu Jasielskiego Teresa Połeć:

UCHWAŁA Nr 6/11/2020
z dnia 15 kwietnia 2020 r.
Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
w sprawie: sprawozdania rocznego Zarządu Powiatu w Jaśle z wykonania
budżetu powiatu za 2019 r.
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w osobach:
1. Edyta Gawrońska - przewodnicząca
2. Mariusz Hadel - członek
3. Piotr Świątek - członek
działając na podstawie art. 13 pkt 5 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992
r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137)
postanawia
pozytywnie zaopiniować sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu
Jasielskiego za 2019 rok.
UZASADNIENIE
W dniu 25 marca 2020 r. Zarząd Powiatu w Jaśle przedstawił Regionalnej
Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2019 r., czym wypełnił ustawowy wymóg wynikający z art.
267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 869 z późn. zm.).
Po zapoznaniu się z przedłożonym sprawozdaniem oraz będącymi w 
dyspozycji Regionalnej Izby Obrachunkowej sprawozdaniami budżetowymi oraz sprawozdaniami jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji
finansowych za 2019 r. oraz danymi wynikającymi z uchwał rady i zarządu powiatu
na dzień 31.12.2019 r. stwierdza się, co następuje:
1. Przedłożone sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu spełnia wymogi
wynikające z art. 269 ustawy o finansach publicznych, tj. uwzględnia w 
szczególności: dochody i wydatki w szczegółowości określonej jak w uchwale budżetowej, zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych
z udziałem środków „unijnych”, stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich. W tym miejscu należy zasygnalizować, że wskazanym byłoby aby
zmiany w planie wydatków na programy unijne wykazane w części dot. zmian w poszczególnych uchwałach organu stanowiącego znalazły odzwierciedlenie w 
tabeli nr 5: wykonanie planu wydatków budżetu z przeznaczeniem na
finansowanie programów i projektów realizowanych przy udziale środków Unii Europejskiej.
2. Z przedłożonego sprawozdania wynika, że budżet Powiatu Jasielskiego wg stanu
na 31.12.2019 r. po stronie planu dochodów wynosił 136 539 150,24 zł, a po
stronie planu wydatków - 142 334 150,24 zł.
• Dochody budżetowe wykonano w wysokości 138 055 876,82 zł, co stanowi
101,11% planu.
• Wydatki budżetowe wykonano w kwocie 134 505 320,09 zł, co stanowi 94,49% planu.
Dane wykazane w sprawozdaniu w zakresie dochodów i wydatków wykazują
zgodność z Rb-27S rocznym sprawozdaniem z wykonania planu dochodów
budżetowych j.s.t. i Rb-28S rocznym sprawozdaniem z wykonania planu
wydatków budżetowych j.s.t. za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2019
r. oraz z uchwałami rady i zarządu powiatu w sprawach budżetowych, które
wpłynęły do RIO i zostały zbadane przez Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Rzeszowie.
3. Wykonane wydatki bieżące na koniec roku 2019 są niższe od wykonanych
dochodów bieżących, co spełnia dyspozycję art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.
4. W wyniku realizacji dochodów i wydatków budżet Powiatu Jasielskiego na 2019
r. zamknął się nadwyżką w kwocie 3 550 556,73 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 5 795 000,00 zł.
5. Zadłużenie powiatu na dzień 31.12.2019 r. z tytułu kredytów i pożyczek wynosiło
32 565 000,00 zł, co stanowi 23,59% dochodów wykonanych w 2019 r.
Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie postanowił jak w sentencji.
Należy jednak zaznaczyć, że przedmiotowa opinia dotyczy jedynie oceny formalnoprawnej sprawozdania i nie może być uważana za równoznaczną z 
oceną prawidłowości wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2019 r.
Od niniejszej opinii służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Rzeszowie, w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej opinii.
Otrzymują:
1. Zarząd Powiatu w Jaśle
2. aa
Podpis: Przewodnicząca składu orzekającego: mgr Edyta Gawrońska.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Mateusz Lechwar przedstawił wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium i opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej.
Wniosek
Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Jaśle
z dnia 19 czerwca 2020 r.

w sprawie zaopiniowania wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2019 rok oraz wystąpienia w wnioskiem o udzielenie absolutorium.
1. Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Jaśle działając na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu Powiatu Jasielskiego za 2019 rok i wnioskuje do Rady Powiatu w Jaśle o udzielenie Zarządowi Powiatu w Jaśle absolutorium z tego tytułu.
2. Wniosek niniejszy podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Rzeszowie.
Podpis: Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Jaśle Mateusz Lechwar.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Mateusz Lechwar odczytał treść uchwały:

Uchwała Nr 1/2020
Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Jaśle
z dnia 19 czerwca 2020 r.

w sprawie wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2019 rok i wniosku
o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Jaśle z tego tytułu.
Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Jaśle po rozpatrzeniu:
1. Sprawozdania finansowego Powiatu Jasielskiego składającego się z:
a) bilansu z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2019 r. sporządzonego na dzień 31.12.2019 r.,
b) łącznego bilansu jednostek budżetowych Powiatu Jasielskiego sporządzonego na dzień 31.12.2019 r.,
c) łącznego rachunku zysku i strat jednostek budżetowych Powiatu Jasielskiego sporządzonego na dzień 31.12.2019 r.,
d) łącznego zestawienia zmian funduszu jednostek budżetowych Powiatu Jasielskiego sporządzonego na dzień 31.12.2019 r.,
e) informacji dodatkowej.
1. Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2019 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o tym sprawozdaniu.
2. Informacji o stanie mienia Powiatu Jasielskiego
działając na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920)
pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu Powiatu Jasielskiego za 2019 rok i zgłasza wniosek do Rady Powiatu w Jaśle o udzielenie absolutorium
z tego tytułu Zarządowi Powiatu

OPINIA
Zarząd Powiatu w Jaśle w ustawowym terminie przedłożył Radzie Powiatu sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 r. sprawozdanie finansowe oraz informację o stanie mienia Powiatu Jasielskiego. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie pozytywnie zaopiniował sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2019 r. w Uchwale Nr 6/11/2020 z dnia 15 kwietnia 2020 r.
1. Budżet Powiatu Jasielskiego uchwalony 17 stycznia 2019 r. Uchwałą Nr VI/26/2019 był wielokrotnie zmieniany w ciągu 2019 r. zarówno przez Radę jak i Zarząd Powiatu.
W wyniku tych zmian plan dochodów w wysokości 114 127 514,00 zł zwiększył się do kwoty 136 539 150,24, stanowi to kwotę zwiększenia dochodów o 22 411 636,24 zł. Dochody budżetowe wykonano w wysokości 138 055 878,82 zł, co stanowi 101,11 % planu.
Planowane wydatki w kwocie 117 307 514,00 zł zwiększyły się do wysokości 142 334 150,24 zł a wykonanie zrealizowano w łącznej wysokości 138 374 831,87 zł, co stanowi 94,50 % planu. Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 23 529 831,64 zł, co stanowi 17,49 % wydatków wykonanych ogółem.
Zadłużenie powiatu na dzień 31.12.2019 r. z tytułu kredytów i pożyczek wynosiło 32 565 000,00 zł, co stanowi 23,59 % dochodów wykonanych w 2019 roku. Spłata kredytów, pożyczek wraz z odsetkami wyniosła 6 149 214,83 zł, co stanowi 4,45 % planowanych dochodów na 31.12.2019 r.

2. Bilans z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego na dzień 31.12.2019 r. został przygotowany prawidłowo.
Suma aktywów na początek roku wynosiła 19 542 779,95 zł, a na koniec roku 18 541 816,13 zł. Suma pasywów jest takiej samej wielkości.
Kontrolujący stwierdzają, że przedstawione na dzień 31.12.2019 roku po stronie pasywów zobowiązania finansowe wynoszące 32 565 000,00 zł dotyczą zaciągniętych w latach wcześniejszych kredytów i odzwierciedlają zadłużenie Powiatu Jasielskiego na koniec 2019 roku, przy stanie 37 785 000,00 zł na początek roku. Kwota ta jest zgodna z danymi zawartymi w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok.

Łączny bilans jednostek budżetowych Powiatu Jasielskiego sporządzony na dzień 31.12.2019 r. nie budzi zastrzeżeń. Suma aktywów na początek roku wynosiła 220 962 086,74 zł a na koniec roku 229 624 805,42 zł. Stan pasywów kwotowo jest zgodny z aktywami.
Łączny rachunek zysków i strat jednostek budżetowych Powiatu Jasielskiego sporządzony na dzień 31.12.2019 r. określa zysk w kwocie 20 324 423,73 zł natomiast na koniec poprzedniego roku była to kwota 23 655 177,39 zł.
Łączne zestawienie zmian funduszu jednostek budżetowych Powiatu Jasielskiego sporządzonego na dzień 31.12.2019 r. przygotowano rzetelnie. Stan funduszu na koniec 2019 roku wynosi 217 274 063,07 zł przy kwocie 209 842 801,07 zł na koniec roku poprzedniego.
3. Informacja o stanie mienia Powiatu Jasielskiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku.
Powiat Jasielski posiada mienie nabyte z mocy prawa, na mocy decyzji uznaniowych, kupna, zamiany, darowizny, oraz nieodpłatnego przekazania. Nieruchomości Powiatu Jasielskiego są oddane w trwały zarząd powiatowym jednostkom organizacyjnym, w użytkowanie Szpitalowi Specjalistycznemu w Jaśle oraz w użyczenie Stowarzyszeniu Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy oraz Stowarzyszeniu „Kopernik” z siedzibą w Nowym Żmigrodzie.
Akt notarialny z dnia 08.04.2002 r. obejmujący akcje Małopolskiej Giełdy Rolno-Towarowej S.A. z siedzibą w Rzeszowie w ilości 20 akcji imiennych zwykłych serii B o wartości nominalnej 100 zł każda równej cenie emisyjnej tj. na łączną kwotę 2 000 zł.
Przedstawione tytuły dochodów i kwot są zgodne ze sprawozdaniami z wykonania budżetu za 2019 rok.
Dane o zmianach w stanie mienia Powiatu Jasielskiego w okresie 31.12.2018-31.12.2019 r.
Zbycie nieruchomości:
Powiat Jasielski w okresie 31.12.2018 - 31.12.2019 r. nie sprzedał nieruchomości.
Nabycie nieruchomości:
Darowizna:
- działka ewid. nr: 1821 o pow. 0,2172 ha, położona w miejscowości Cieklin, gmina Dębowiec, z przeznaczeniem na budowę strzelnicy wraz z niezbędną infrastrukturą,
- działka ewid. nr: 1892 o pow. 0,0788 ha, położona w miejscowości Cieklin, gmina Dębowiec, z przeznaczeniem na budowę strzelnicy wraz z niezbędną infrastrukturą,
- działka ewid. nr: 1905 o pow. 0,4465 ha, położona w miejscowości Cieklin, gmina Dębowiec, z przeznaczeniem na budowę strzelnicy wraz z niezbędną infrastrukturą,
- działka ewid. nr: 1906 o pow. 0,2017 ha, położona w miejscowości Cieklin, gmina Dębowiec, z przeznaczeniem na budowę strzelnicy wraz z niezbędną infrastrukturą,
- działka ewid. nr: 1895 o pow. 0,0829 ha, położona w miejscowości Cieklin, gmina Dębowiec, z przeznaczeniem na budowę strzelnicy wraz z niezbędną infrastrukturą,
- działka ewid. nr: 1904/2 o pow. 0,1369 ha, położona w miejscowości Cieklin, gmina Dębowiec, z przeznaczeniem na budowę strzelnicy wraz z niezbędną infrastrukturą.

Informacja zawiera zestawienie stanu mienia Powiatu Jasielskiego (grunty, budynki i budowle) w ujęciu tabelarycznym z uwzględnieniem miejsca ich użytkowania oraz zmian jakie zaszły w składnikach majątku w okresie 31.12.2018 r. – 31.12.2019 r. Informacja zawiera dane dotyczące jednostek organizacyjnych Powiatu oraz Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.
Według wartości księgowej brutto łączna wartość gruntów wg stanu na 31 grudnia 2019 wynosi 23 533 168,78 zł, a łączna wartość budynków i budowli wg stanu na 31 grudnia 2019 roku wynosi 324 773 430,63 zł.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie wyraziła pozytywną opinię o sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2019 r. poprzez Uchwałę Nr 6/11/2020 z dnia 15 kwietnia 2020 r. Składu Orzekającego RIO w Rzeszowie.
Zdaniem Komisji Rewizyjnej powyższe daje podstawę do wyrażenia pozytywnej opinii o wykonaniu budżetu Powiatu Jasielskiego za 2019 rok i wystąpienia do Rady Powiatu w Jaśle z wnioskiem jak w załączniku do niniejszej uchwały.
Podpis: Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Jaśle Mateusz Lechwar.

Ad. 7b. Wysłuchanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej- Mateusz Lechwar odczytał treść kolejnej uchwały:

UCHWAŁA Nr 6/36/2020
z dnia 1 lipca 2020 r.
Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
w sprawie: zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Jaśle o 
udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Jaśle za 2019 r.
Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w osobach:
1. Edyta Gawrońska - przewodnicząca
2. Mariusz Hadel - członek
3. Piotr Świątek - członek
po rozpatrzeniu wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Jaśle w sprawie
absolutorium - działając na podstawie art. 13 pkt 8 i art. 19 ust. 2 i ust. 3 ustawy z 
dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 2137) w związku z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920)
postanawia
pozytywnie zaopiniować
wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Jaśle o udzielenie absolutorium
Zarządowi Powiatu w Jaśle z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2019 r. z uwagą przedstawioną w uzasadnieniu.
UZASADNIENIE
W dniu 19 czerwca 2020 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie wpłynęły następujące dokumenty:
1. Uchwała Nr 1/2020 Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Jaśle z dnia 19 czerwca
2020 r. w sprawie wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2019 rok i wniosku
o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Jaśle z tego tytułu
2. Wyciąg z protokołu posiedzeń Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Jaśle w dniach
3, 17 i 19 czerwca 2020 r. wraz z listami obecności
3. Uchwała Nr II/5/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Jaśle
4. Uchwała Nr V/23/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 11 stycznia 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w 
Jaśle
5. Uchwała Nr IV/22/03 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Jasielskiego
6. Uchwała Nr III/12/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 7 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Jasielskiego
7. Uchwała Nr VI/29/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 17 stycznia 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Jasielskiego
8. Uchwała Nr XXIV/187/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 3 kwietnia 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Jasielskiego.
Z kolei w dniu 22 czerwca 2020 r. wpłynął wniosek (w formie dokumentu
elektronicznego) Janusza Przetacznika Radnego Powiatu Jasielskiego - Członka
Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Jaśle o uwzględnienie uwag do protokołu i 
wniosku KR RPJ z dnia 19 czerwca 2020 r. złożonych w formie załącznika - Uwagi
do „Protokołu z posiedzeń Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Jaśle odbytych w 
dniach 3, 17 i 19 czerwca 2020 r." i związanej z tym protokołem uchwały Komisji
Rewizyjnej z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie wykonania budżetu Powiatu
Jasielskiego za 2019 rok i wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w 
Jaśle z tego tytułu.
Ponadto w dniu 24 czerwca 2020 r. Biuro Rady Powiatu w Jaśle przedłożyło
protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Jaśle odbytych w dniach
3, 17 i 19 czerwca 2019 r. wraz z wnioskami 2 radnych - członków Komisji Rewizyjnej
o udostępnienie materiałów/dokumentów na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady
Powiatu w Jaśle w dniu 3 czerwca 2020 oraz protokół z wszystkich posiedzeń
Komisji przyjęty w dniu 19 czerwca 2020 r.
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie po
zapoznaniu się z przedłożonymi dokumentami ustalił, co następuje:
Komisja Rewizyjna przed sformułowaniem wniosku co do absolutorium
rozpatrzyła sprawozdanie finansowe Powiatu Jasielskiego, sprawozdanie z 
wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2019 r. wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o tym sprawozdaniu oraz informację o stanie mienia
Powiatu Jasielskiego.
W wyniku rozpatrzenia powyższych dokumentów, Komisja Rewizyjna
stwierdziła, że Zarząd Powiatu przedłożył je Radzie Powiatu w ustawowym terminie,
a Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie pozytywnie
zaopiniował sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za
2019 r. w Uchwale Nr 6/11/2020 z dnia 15 kwietnia 2020 r. Ustalono, m.in. że
dochody budżetowe wykonano w 101,11% planu, a wydatki w 94,50% planu.
Wskazano na stosunek wykonania dochodów własnych, dochodów z tytułu dotacji i 
środków przeznaczonych na cele bieżące i majątkowe oraz subwencji ogólnej do
dochodów ogółem. Odniesiono się też do wydatków majątkowych, zadłużenia
powiatu na 31.12.2019 r. oraz spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w roku
2019, wykonania wydatków bieżących do dochodów bieżących. Po szczegółowej
analizie sprawozdania finansowego Komisja uznała, że zostało ono przygotowane prawidłowo, rzetelnie i nie budzi zastrzeżeń. Komisja dokonała również dokładnej
analizy informacji o stanie mienia powiatowego. Poddano także analizie
sprawozdania: Rb-N, Rb-NDS, Rb-Z, Rb-ST, Rb-UZ, Rb-27S, Rb-28S. Znajduje to odzwierciedlenie w protokole z posiedzeń Komisji Rewizyjnej z dnia 19 czerwca 2020
r.
Z protokołu posiedzenia Komisji z dnia 3 czerwca br. wynika, że radni
zadawali szczegółowe pytania związane z wykonaniem budżetu, ostatecznie zwrócili
się z wnioskami o przekazanie dodatkowych dokumentów, materiałów, które
podlegać będą analizie Komisji. Zgodnie z wyciągiem z protokołu na posiedzeniu w 
dniu 17.06 br. omówiono całość przedłożonych dokumentów, zaś na pytania w 
zakresie przedłożonego materiału odpowiadali przedstawiciele zarządu obecni na posiedzeniu.

Natomiast z protokołu posiedzeń Komisji przyjętego w dniu 19.06 wynika m.in., iż
Komisja poddała analizie dokumenty, o których przedłożenie wnioskowali członkowie Komisji Rewizyjnej: Radny Krzysztof Buba oraz Radny Janusz Przetacznik (wnioski stanowią załącznik do protokołu), jak również sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle sporządzonego na dzień 31.12.2019 r. Protokół został podpisany przez wszystkich
członków Komisji Rewizyjnej obecnych na posiedzeniu w tym dniu, tj. 4 członków.
Ostatecznie Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Jaśle pozytywnie
zaopiniowała wykonanie budżetu Powiatu Jasielskiego za 2019 rok, wyrażając
stanowisko w uchwale własnej Nr 1/2020 z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie
wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2019 rok i wniosku o udzielenie
absolutorium Zarządowi Powiatu w Jaśle z tego tytułu. Przedmiotową uchwałę Komisja podjęła w głosowaniu jawnym - 4 członków głosowało za, tj. wszyscy obecni
na posiedzeniu Komisji.
Radny Janusz Przetacznik w dniu 22 czerwca 2020 r. przedłożył Uwagi do
„Protokołu z posiedzeń Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Jaśle odbytych w dniach
3, 17 i 19 czerwca 2020 r.” i związanej z tym protokołem uchwały Komisji Rewizyjnej
z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za
2019 rok i wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Jaśle z tego
tytułu stwierdzając m.in., nie brał udziału w posiedzeniu KR w dniu 19 czerwca i nie
mógł osobiście wyartykułować uwag do przesłanego projektu protokołu, który
zawierał techniczne dane dotyczące materii badania, nie uwzględniał wniesionych
uwag, które zostały zgłoszone w trakcie wcześniejszych posiedzeń, w tym przede
wszystkim w dniu 17 czerwca br.
Radny przedstawił swoje uwagi ogólne odnoszące się m.in. do instytucji absolutorium
i zadań Komisji Rewizyjnej w tym zakresie. Stwierdził też, że przyjęty w dniu 19.06
protokół w efekcie finalnym sprowadził się do formalnego wydania opinii i 
skierowania wniosku do Rady Powiatu w Jaśle bez uwzględnienia dokonanego
badania przedłożonych dokumentów i zgłoszonych uwag czy wątpliwości.
Następnie Radny sprecyzował uwagi szczegółowe odnoszące się m.in. do
niezrealizowanych dochodów w dziale 900 r. 90095 zadanie MDK - Ośrodek
Edukacji Ekologicznej w Ożennej, braku efektywnych działań w zakresie
zrealizowania uzupełniających (wyrównawczych) dochodów w rozdziale 75801,
odstąpienie, bez zgody Rady, od realizacji uchwały Rady Powiatu w Jaśle z dnia 13
września 2018 r. w sprawie przystąpienia i zabezpieczenia środków finansowych na
realizację projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1845R braku kontroli
Zarządu w zakresie realizacji wydatków w dziale 851, kontroli wydatkowania
udzielonych z budżetu dotacji.
W świetle powyższego Skład Orzekający zważył, co następuje:
W procedurze absolutoryjnej komisja rewizyjna pełni szczególną rolę. W 
pierwszej kolejności ma obowiązek rozpatrzyć określone dokumenty, tj.:
sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z wykonania budżetu wraz z opinią
regionalnej izby obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego (art. 270 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.). Zgodnie zaś z art.
16 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020
r. poz. 920) komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu powiatu i występuje z 
wnioskiem do rady powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium
zarządowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez regionalną
izbę obrachunkową.
W toku prac nad absolutorium komisja rewizyjna powinna sporządzić
stosowne dokumenty: protokół z posiedzenia (posiedzeń) komisji, opinię dotyczącą wykonania budżetu oraz wniosek o udzielenie bądź nieudzielanie absolutorium.
Protokół z posiedzeń powinien być tak sporządzony, aby wynikało z niego jakie
czynności komisja kolejno podejmowała. Wszystkie czynności komisji powinny być
rzetelnie odzwierciedlone w protokole, z którego powinno wynikać, że komisja
właściwie wypełniła swoje obowiązki. Treść protokołu stanowi bowiem podstawę do
oceny prac komisji rewizyjnej, wyrażonej przez regionalną izbę obrachunkową w 
opinii o wniosku tej komisji dotyczącym absolutorium.
Z wykazanego wyżej stanu faktycznego wynika, że Komisja Rewizyjna Rady
Powiatu w Jaśle wypełniła swoje obowiązki wynikające z postanowień art. 270 ust. 2
ustawy o finansach publicznych, tj. rozpatrzyła stosowne dokumenty, a także z 
postanowień art. 16 ust. 3 ustawy o samorządzie powiatowym - sformułowała opinię
w przedmiocie wykonania budżetu powiatu za 2019 r. oraz sporządziła wniosek w przedmiocie absolutorium.
UWAGA
Jednakże mając na uwadze to, że dwóch radnych - członków Komisji złożyła wnioski
w przedmiocie dostarczenia dodatkowych materiałów i uzyskania informacji w 
przedmiocie wykonania niektórych wydatków w roku 2019, uznać należy, że doszło
do pewnych uchybień. W protokole nie odniesiono się szczegółowo do zgłaszanych
pytań, uwag, czy uzyskanych odpowiedzi, wyjaśnień. Skwitowanie w protokole, że
poddano analizie dokumenty, o których przedłożenie wnioskowali członkowie Komisji Rewizyjnej oraz że w czasie posiedzenia omówiono całość przedłożonych
dokumentów, zaś na pytania w zakresie przedłożonego materiału odpowiadali
przedstawiciele zarządu obecni na posiedzeniu nie spełnia wymogu rzetelnego odzwierciedlenia w protokole każdej dokonanej czynności.
Pomimo tego powyższe uchybienia nie mają wpływu na ocenę wniosku
Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Jaśle z tytułu
wykonania budżetu za 2019 r. Komisja Rewizyjna rozpatrzyła stosowne dokumenty, pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu, miała wiedzę, co do złożonych pytań,
uwag, uzyskanych informacji, wyjaśnień. W wyniku tego podjęła uchwałę Nr 1/2020 z 
dnia 19 czerwca 2020 r., którą przyjęła głosowaniu jawnym, zwykłą większością
głosów w obecności co najmniej połowy składu komisji (4 członków komisji na 7-io osobowy skład) stosownie do postanowień §68 Statutu Powiatu Jasielskiego.
Dodatkowo należy zwrócić uwagę, że z wyciągu protokołu wynika, że Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie finansowe. Sprawozdanie
finansowe podlega rozpatrzeniu przez komisję rewizyjną, a opiniowanie dotyczy
wyłącznie wykonania budżetu powiatu.
W tym stanie rzeczy Skład Orzekający wydał opinię jak w sentencji.
Od niniejszej opinii służy odwołanie do Kolegium Regionalne) Izby
Obrachunkowej w Rzeszowie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Otrzymują:
l. Rada Powiatu w Jaśle
2. Zarząd Powiatu w Jaśle
3. aa
Podpis: Przewodnicząca składu orzekającego: mgr Edyta Gawrońska.

Ad. 7c. Wysłuchanie opinii Komisji Stałych Rady Powiatu o wykonaniu budżetu.
Przewodniczący Komisji Finansowo - Budżetowej – Radny Jan Czajka - opinia Komisji o wykonaniu budżetu jest pozytywna. Na obecnych 8 Radnych, 7 wyraziło pozytywną opinię, 1 głos wstrzymujący.
Przewodnicząca Komisji Edukacji - Radna Irena Baciak - Komisja wydała pozytywną opinię. Na 7 obecnych Radnych, 4 głosy „za”, 2 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”.
Przewodniczący Komisji Społecznej - Radny Stanisław Święch – Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu - Radny Sławomir Madejczyk- Komisja przyjęła pozytywną opinię o projekcie uchwały w składzie 7 Radnych, 5 głosów ”za”, 1 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”.

Ad. 7d. Dyskusja.
Przewodniczący otworzył dyskusję.

Radny Janusz Przetacznik - chciałbym przedstawić opinię Klubu Radnych „Porozumienie Samorządowe Ponad Podziałami”, pominę kwestie wstępu dotyczące instytucji absolutorium i zadań Komisji Rewizyjnej:
O P I N I A i W N I O S E K
KLUBU RADNYCH
„Porozumienie Samorządowe Ponad Podziałami”

w przedmiocie sprawozdania finansowego Powiatu Jasielskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2019 r. oraz wniosku o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Jaśle z wykonania budżetu Powiatu za 2019 r.
Instytucja absolutorium dla zarządów jednostek samorządu terytorialnego służy kontroli wykonywania budżetu przez organ wykonawczy jednostek samorządu terytorialnego, a zadaniem komisji rewizyjnej jest m.in. zaopiniowanie wykonania budżetu i wystąpienie z wnioskiem do rady o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium zarządowi. Przed zaopiniowaniem wykonania budżetu Komisja winna przeprowadzić kontrolę (badanie). Kontrola wykonania budżetu samorządu powiatowego jest najważniejszą kontrolą przeprowadzaną corocznie przez komisję rewizyjną, która w imieniu rady, jako organu stanowiącego samorządu powiatowego, kontroluje działalność zarządu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych. Jej celem jest dostarczenie niezależnej i obiektywnej informacji, jak kontrolowane jednostki oraz zarząd realizują budżet powiatu. Kontrole budżetowe powinny mieć charakter kompleksowy, obejmujący zarówno zagadnienia finansowe, jak i wykonanie zadań. Podstawą do wydania opinii przez komisję rewizyjną jest przede wszystkim analiza przedkładanych przez zarząd sprawozdań statystycznych i sprawozdania opisowego z wykonania budżetu wraz z opinią regionalnej izby obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz informacją o stanie mienia powiatu..
Komisja rewizyjna dokonuje również oceny wykonania budżetu przez zarząd na podstawie analizy jej pracy kontrolnej i opiniodawczej oraz opinii i wniosków innych komisji, a także wyników z przeprowadzonych kontroli przez państwowe organy administracji państwowej. Na podstawie zebranych materiałów, w tym również opinii i wniosków innych stałych komisji rady, komisja rewizyjna dokonuje oceny wykonania budżetu, biorąc pod uwagę nie tylko kryterium legalności, a więc zgodności z prawem podejmowanych przez zarząd decyzji, lecz także kryterium celowości, rzetelności i gospodarności. W wyniku przeprowadzonej analizy zebranych materiałów komisja rewizyjna jest obowiązana do sporządzenia opinii o wykonaniu budżetu przez zarząd i sformułowania wniosku o udzielenie bądź nieudzielenie absolutorium zarządowi.
Powyższy pogląd co do trybu pracy nad wydaniem opinii w przedmiocie wykonania budżetu i sformułowaniu wniosku do rady o udzielenie lub nieudzielenie zarządowi absolutorium z tego tytułu już w ubiegłym roku podzieliła Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie w uzasadnieniu do uchwały Nr 6/42/2019 z dnia 13 czerwca 2019 r. sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Jaśle o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Jaśle za 2018 rok.
Opinia:
Klub radnych Rady Powiatu w Jaśle „Porozumienie Samorządowe Ponad Podziałami” negatywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Jasielskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2019 rok (druk 207) i w związku z powyższym będzie konsekwentnie głosował przeciw przyjęciu uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Jaśle z wykonania budżetu Powiatu za 2019 rok (Druk nr 208)
i wskazuje na:
1. Narzucony przez radnych z Klubu radnych „Prawo i Sprawiedliwość”, którzy pełniąc kierownicze funkcje w Radzie Powiatu w Jaśle i jej komisjach odpowiadają za organizację pracy Rady i jej komisji, tryb pracy w zakresie rozpatrywania sprawozdania z wykonywania budżetu za 2019 rok, podobnie jak za 2018 rok, zaprzecza dotychczasowym dobrym obyczajom utrwalonych przez 5 kolejnych kadencji. Narzucony tryb pracy praktycznie uniemożliwił dokonanie kontroli wykonania budżetu za 2019 rok, a przede wszystkim sprowadził się do formalnego wydania opinii przez stałe komisje Rady na temat projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Jasielskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2019 rok (druk 207). Trudno się zgodzić z taką praktyką, aby bez rzetelnego dokonania badania i oceny wykonania budżetu, biorąc pod uwagę nie tylko kryterium legalności, a więc zgodności z prawem podejmowanych przez Zarząd Powiatu decyzji, lecz także kryterium celowości, rzetelności i gospodarności w obszarze działania każdej komisji Rady formułować jakąkolwiek opinię na temat wykonania budżetu. I naprawdę trudno się zgodzić z argumentem, że taki tryb pracy wynika z ogłoszonego na terenie całego kraju stanu epidemii. Przepisy ustawy tzw. covidowskiej z dnia 2 marca br. oraz wprowadzone w pośpiechu w dniu 3 kwietnia br. zmiany Statutu Powiatu Jasielskiego pozwalały na odbywanie obrad, sesji, posiedzeń komisji, a także podejmowanie rozstrzygnięć, w tym uchwał z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie (zdalny tryb obradowania). Wiele samorządów właśnie tak działało i nadal działa, czego nie można powiedzieć czy napisać o naszym samorządzie powiatowym. Zdecydowanie lepszym argumentem niż rzetelne organizowanie pracy organów samorządu powiatowego było i nadal jest zasłanianie się stanem epidemii.
2. W dniu 1 lipca br. została zwołana XXVII sesja Rady Powiatu w Jaśle, w agendzie której znalazł się m.in. punkt nr 8 „Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Jaśle z wykonania budżetu Powiatu za 2019 rok(druk nr 208)”. Stosowanie do naszych ustawowych i statutowych uregulowań radni wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji winni otrzymać materiały, w tym projekty uchwał. Wśród otrzymanych materiałów radni nie otrzymali żadnych materiałów z Komisji Rewizyjnej, w tym przede wszystkim Uchwały Nr 1/2020 z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2019 rok i wniosku o udzielenie absolutorium, które były przywołane w projekcie tej uchwały (druk nr 208). W tym miejscu należy przypomnieć, że w świetle art. 16 ust. 3 ustawy o samorządzie powiatowym komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu i występuje z wnioskiem do rady powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium. Znając skład Rady Powiatu w Jaśle i dotychczasowe rozstrzygnięcia i praktykę działania Rady nie trzeba być jasnowidzem, aby można było przewidzieć treść opinii czy wniosku, który sformułowali radni z Klubu radnych „Prawo i Sprawiedliwość” niemniej jednak wszyscy radni Rady Powiatu w Jaśle powinni otrzymać i zapoznać się z tymi materiałami, które stanowią podstawę zwołania tzw. sesji absolutoryjnej. Podobnie jak w przypadku projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Jasielskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2019 rok (druk 207) również wydanie przez komisje opinii do projektu uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Jaśle z wykonania budżetu za 2019 rok (druk nr 208) zostało sprowadzone do formalnego wydania opinii do tego projektu, bez poznania autorskiej opinii Komisji Rewizyjnej i podjętej na tej podstawie uchwały dotyczącej wystąpienia do Rady z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Jaśle z tego tytułu. Dzięki otrzymanej w dniu 6 lipca br. opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie (uchwała Nr 6/36/2020 z dnia 1 lipca 2020 r.) w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Jaśle o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Jaśle za 2019 rok radni mogli dowiedzieć się, a nie tylko snuć domysły, jaka była opinia i jaki wniosek Komisji Rewizyjnej.

3. W procesie opiniowania wykonania budżetu i udzielania absolutorium mamy uzyskać odpowiedź na pytanie: jaki jest stan planowanych dochodów i wydatków budżetowych do zrealizowanych, jakie są przyczyny rozbieżności pomiędzy stanem założonym a rzeczywistym, czy winą za owe rozbieżności można obciążyć organ wykonujący budżet?
Analizując przedłożone materiały sprawozdawcze za 2019 rok należy zwrócić uwagę na następujące zagadnienia, które nie zostały wyjaśnione i w całości obciążają Zarząd Powiatu w Jaśle:
a) niezrealizowane dochody w dziale 900 rozdział 90095 – dochody bieżące - plan: 185.092,00 zł wykonanie: 19.884,73 zł (10,74%) – dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – zadanie pn.: „MDK - Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Ożennej”,

W Sprawozdaniu Zarządu Powiatu w Jaśle nie została podana informacja czy i kiedy dochody bieżące zostaną zrealizowane.

b) brak efektywnych działań w zakresie zrealizowania uzupełniających (wyrównawczych) dochodów w dziale 756 rozdział 75801 w kwocie w wysokości co najmniej 150 309,84 zł,

Źródłem finansowania wydatków w obszarze edukacji są: subwencja oświatowe subwencji ogólnej wraz dochodami własnymi uzupełniona środkami z budżetu powiatu. W 2019 roku subwencja oświatowa wraz z dochodami wyniosła łącznie 47.981.241,11 zł, a wydatki oświatowe zamknęły się kwotą 52.145.699,21 zł. Powstały niedobór środków w wysokości 4.164.458,10 zł został pokryty środkami własnymi z budżetu Powiatu Jasielskiego ograniczając tym samym realizacje innych zadań własnych samorządu. Na uwagę zasługują też zwiększone w 2019 roku wydatki oświatowe, które były wynikiem, nie złej organizacji pracy powiatowych jednostek oświatowych, czy złego zarządzania, ale wynikają z podjętych decyzji rządowych dotyczących wprowadzenia regulacji płacowych dla nauczycieli bez zapewnienia odpowiednich środków finansowych na ten cel. Należy przypomnieć, że niedobór środków w obszarze oświaty zaczął się w naszym powiecie od początku tzw. reformy oświatowej.
Podczas XVI sesji Rady Powiatu w Jaśle została podjęta uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2019 rok, z której m.in. wynikało zwiększenie dochodów budżetu Powiatu Jasielskiego na 2019 rok w dziale 758 rozdział 75802 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” § 2920 „Subwencje ogólne z budżetu państwa” o kwotę 967.758,00 zł. Otrzymana subwencja miała pokryć zwiększone wydatki samorządu z tytułu wprowadzonych, na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 sierpnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U z 2019 r. poz. 1587), obowiązkowych regulacji płac nauczycieli począwszy od 1 września 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. Samorząd powiatowy, jako organ prowadzący, zobowiązany był wprowadzić regulacje płac we wszystkich powiatowych jednostkach oświatowych objętych ww Rozporządzeniem. Uwzględniając otrzymaną dodatkową część oświatową subwencji ogólnej przydzielonej dla Powiatu Jasielskiego w wysokości 967.758,00 zł. oraz skutki wprowadzonych od 1 września regulacji wynagrodzeń w budżecie Powiatu Jasielskiego na 2019 rok zabrakło 150 309,84 zł, które musiały zostać pokryte z innych źródeł, a Zarząd Powiatu w Jaśle nie podjął skutecznych działań zmierzających do wyrównania dochodów budżetu powiatu, które miały pokryć zwiększone wydatki wprowadzone na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 sierpnia 2019 r.
Brak podjęcia skutecznych i efektywnych działań przez Zarząd Powiatu w Jaśle zmierzających do zwiększenia wysokości części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego może pogłębiać deficyt środków w latach przyszłych.

c) odstąpienie, bez zgody Rady Powiatu w Jaśle, od realizacji uchwały Rady Powiatu w Jaśle Nr LX/422/2018 z dnia 13 września 2018 r. w sprawie przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1845R Szebnie – Chrząstówka - Przybówka”, - wydatki majątkowe w dziale 600 rozdział 60014 na zadaniu pn. „Przebudowa drogi nr 1845R Szebnie – Chrząstówka – Przybówka” – plan wg uchwały budżetowej 1.787.697,00 zł, realizacja 1.345.433,84 zł

Uchwałą Nr LX/422/208 z dnia 13 września 2018 roku Rada Powiatu w Jaśle wyraziła zgodę na przystąpienie do projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1845R Szebnie – Chrząstówka – Przybówka” i zaciągnięcie na 2019 rok zobowiązań finansowych w wysokości 1.787.697,00 zł. Wniosek w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 (tzw. schetynówka) złożony w dniu 17 września 2018 r. do Wojewody Podkarpackiego o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1845R Szebnie – Chrząstówka – Przybówka” w km 0+400 – 1+885, 2+000 – 2+300, 2+574 – 3+030.
Zarząd Powiatu w Jaśle, bez zgody Rady Powiatu w Jaśle, zdecydował o wycofaniu złożonego projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1845R Szebnie – Chrząstówka – Przybówka” w km 0+400 – 1+885, 2+000 – 2+300, 2+574 – 3+030 z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 (tzw. schetynówka), który został zakwalifikowany do realizacji i dofinansowania w wnioskowanej wysokości.
W 2019 roku zostało wykonane zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1845R Szebnie – Chrząstówka – Przybówka” w km 0+340 – 1+370 w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Tym samym uchwała budżetowa Powiatu Jasielskiego na 2019 r. przyjęta przez Radę Powiatu w Jaśle Nr VI/26/2019 z dnia 17 stycznia 2019 r. w części dotyczącej zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1845R Szebnie – Chrząstówka – Przybówka” w km 0+400 – 1+885, 2+000 – 2+300, 2+574 – 3+030 nie została wykonana.

d) brak kontroli Zarządu Powiatu w Jaśle w zakresie realizacji wydatków w dziale 851 „Ochrona zdrowia” - dotacje dla Szpitala Specjalistycznego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

W 2019 r. Szpital Specjalistyczny w Jaśle otrzymał dotacje z budżetu powiatu na realizację 4 zadań w łącznej wysokości 2.132.624,15 zł.
W grudniu 2019 r. został przeprowadzony audyt wewnętrzny z zakresu rozliczania otrzymanych dotacji, którego celem było sprawdzenie wykorzystania dotacji zgodnie z przeznaczeniem i termin rozliczenia. Sprawdzeniu podlegały wnioski Szpitala wraz załącznikami (faktury, protokoły, potwierdzenia zapłaty) i sprowadzały się do kontroli przestrzegania, zawartych w umowie o dotacje celową, terminów i kwot o które wnioskowano.
W umowach o datację celową na dofinansowanie zadania inwestycyjnego Zarząd Powiatu
w Jaśle poza nazwą zadania inwestycyjnego, które jest zgodne z nazwą zadania wymienioną w uchwale budżetowej, nie określał jego efektu rzeczowego, który winien osiągnąć inwestor tj. Szpital. Zasadniczymi elementami umów o dotację celową są harmonogramy płatności, a nie końcowy efekt rzeczowy, który określa cel publiczny dofinansowanego zadania.
W 2019 roku Zarząd Powiatu w Jaśle nie objął kontrolą wydatków Szpitala podlegających dofinansowaniu pod kątem oceny ich pod względem gospodarności.
Szczególnym wydatkiem w tej kategorii, świadczącym o niegospodarności, jest dotacja celowa w wysokości 30.000,00 zł udzielona na zadanie pn. „Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle Etap I – Oddział Psychiatryczny z Poradniami” na wykonanie koncepcji architektoniczno-budowalnej Oddziału Psychiatrycznego z Poradniami”, gdyż Powiat Jasielski jest w posiadaniu projektu technicznego pn. „Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle”. Etap II – budowa budynku „G” – oddziału psychiatrycznego i poradni psychiatrycznej wraz z przyłączeniami, drogami dojazdowymi i p.poż oraz placem manewrowym, który został wykonany pod kątem potrzeb Szpitala i w całości został sfinansowany z budżetu powiatu. Jeżeli Szpital nie był i nie jest zainteresowany wykorzystaniem posiadanej dokumentacji projektowej i ma inne koncepcje, inne plany to ryzyko opracowania koncepcji oraz nowej dokumentacji projektowej nie powinno stanowić przedmiotu dotacji z budżetu powiatu.
Ale nie tylko sam wydatek i jego wysokość za wykonaną koncepcję architektoniczną musi budzić poważne zastrzeżenia, ale sam tryb podejmowania decyzji dotyczących inwestycji wieloletnich i zapewnienia ich finansowania w dłużej perspektywie czasowej. W dniu 30 września 2019 r. odbyła się XVI sesja Rady Powiatu w Jaśle w porządku obrad której znalazł się punkt dotyczący podjęcia uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Jasielskiego na lata 2016 – 2027. Tą uchwałą Rada zdecydowała o wydatkach w latach 2019-2022 w łącznej wysokości 13.030.000,00 zł na zadanie realizowane przez Szpital Specjalistyczny w Jaśle pn. „Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle Etap I – Oddział Psychiatryczny z Poradniami”. Nie jest to pierwsza inwestycja realizowana przez samorząd powiatowy poprzez wprowadzenie jej jako wydatku wieloletniego, bez głębszej dyskusji, bez dyskusji o możliwym montażu finansowym, partnerach zadania, oczekiwanych celach i w konsekwencji o przyszłych wydatkach lub dochodach wynikających z realizacji zadania. Dopiero w tym dniu tj. 30 września u.br. radni otrzymali na dyskietkach przedmiotowa koncepcję.

e) szkoda na rzecz Szpitala Specjalistycznego w Jaśle wskutek podjęcia uchwały nr 3/19 Zarządu Powiatu w Jaśle z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie zatrudnienia Pana Michała Burbelki na podstawie umowy o pracę na stanowisku pełniącego obowiązki Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle i braku działań zmierzających do jej naprawie,

Zarząd Powiatu w Jaśle w dniu 18 stycznia 2019 r. podjął uchwałę nr 3/19 w sprawie zatrudnienia Pana Michała Burbelki na podstawie umowy o pracę na stanowisku pełniącego obowiązki Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. W tytule, jak i treści § 1, wskazano, że zatrudnia się p. Michała Burbelkę na podstawie umowy o pracę na stanowisku pełniącego obowiązki Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. Zarząd Powiatu w Jaśle ustalił miesięczne wynagrodzenie dla p. Michała Burbelki w wysokości 13.369,95 zł. (słownie: trzynaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych i 95/100). Na podstawie w/w uchwały Zarządu Powiatu w Jaśle została zawarta umowa o pracę pomiędzy Pracodawcą tj. Szpitalem Specjalistycznym w Jaśle a p. Michałem Burbelką. Ponadto Zarząd Powiatu w Jaśle wyraził zgodę na udzielanie przez lek. Michała Burbelkę świadczeń zdrowotnych w Dziale Pomocy Doraźnej, Szpitalnym Oddziale Ratunkowym wraz z Izbą Przyjęć, Oddziale Ortopedii, Traumatologii, Mikrochirurgii i Chirurgii Ręki, Nocnej i Świątecznej opiece w zakresie POZ oraz Poradni Ortopedyczno-Traumatologicznej Szpital Specjalistycznego w Jaśle w wymiarze maksymalnie 7 godzin i 35 minut tygodniowo.
Od 22 stycznia 2019 r. do 9 kwietnia 2019 r. w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle zatrudnionych było, na podstawie umowy o pracę, dwóch zastępców dyrektora Szpitala, którzy za swoją pracę otrzymywali wynagrodzenie stosowne do pełnionej funkcji i wykonywanej pracy i którzy w świetle statutowych uregulowań mogli kierować Szpitalem Specjalistycznym w Jaśle pod nieobecność Dyrektora, tak więc do czasu zatrudnienia dyrektora Szpitala zgodnie z przepisami art. 49 ust. 1 pkt 1 i art. 46 ust. 2 pkt 3 ustawy o działalności leczniczej. Zatrudnianie przez Szpital Specjalistyczny w Jaśle kolejnej osoby na stanowisku p.o. dyrektora było bezprzedmiotowe i nie znajdowało uzasadnienia w obowiązujących przepisach. Wojewoda Podkarpacki po wszczęciu postępowania nadzorczego zakończonego rozstrzygnięciem nadzorczym P-II.4131.2.142.2019 z dnia 15 kwietnia 2019 r. stwierdził nieważność przedmiotowej uchwały Zarządu Powiatu w Jaśle.
Według informacji Starosty Jasielskiego w okresie od 22 stycznia 2019 r. do 9 kwietnia 2019 r. p. Michał Burbelka z tytułu zawartej umowy o pracę na stanowisku p.o. dyrektora (na podstawie podjętej uchwały, która została unieważniona), otrzymał wynagrodzenie brutto w wysokości 52.250,09 zł, w tym za dyżury medyczne 15.606,00 zł. Ponadto w tym okresie p. Michał Burbelka wykorzystał jeden dzień urlopu wypoczynkowego (wynagrodzenie za ten 1 dzień wyniosło 931,29 zł brutto) oraz przebywał jeden dzień na wyjeździe służbowym (wynagrodzenie za ten 1 dzień wyniosło 898,99 zł brutto). Poza wynagrodzeniem brutto Szpital Specjalistyczny w Jaśle poniósł dalsze wydatki z tytułu zapłaconych pochodnych (narzutów) od wypłaconych wynagrodzeń. Zatrudnienie w w/w okresie lekarza Michała Burbelki, który przed zawarciem umowy okresowej, był zatrudniony w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle na stanowisku młodszego lekarza, pewnie znajdowało merytoryczne uzasadnienie i wynikało z potrzeb organizacyjnych Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. Jednakże już wypłacone wynagrodzenie w wysokości, o której mowa wyżej, znaczenie przekracza wynagrodzenie jakie mógłby uzyskać lekarz, który posiada I stopień specjalizacji (Ortopedia i Traumatologia - 24 maja 1999 r.) w wymiarze czasu pracy, wynikającym z aktualnych potrzeb Szpitala Specjalistycznego w Jaśle w tym zakresie, maksymalnie 7 godzin i 35 minut tygodniowo.
Osiągnięta strata netto z działalności Szpitala Specjalistycznego w Jaśle w 2019 roku w wysokości: – 3.572.250,24 zł (słownie: trzy miliony pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych i 24/100) w części została spowodowana niezgodnym z prawem działaniem Zarządu Powiatu w Jaśle (nie zostało zachowane kryterium legalności) poprzez wypłatę zawyżonego wynagrodzenia dla lek. Michała Burbelki za 7 godzin i 35 minut tygodniowo udzielanych świadczeń zdrowotnych.

f) szkoda na rzecz Szpitala Specjalistycznego w Jaśle poprzez przyznanie przez Zarząd Powiatu w Jaśle świadczeń dodatkowych Dyrektorowi Szpitala Specjalistycznego w Jaśle w formie dofinansowania studiów podyplomowych.

W 2019 r. Zarząd Powiatu w Jaśle przyznał Dyrektorowi Szpitala Specjalistycznego w Jaśle w formie 50% dofinansowania studiów podyplomowych odbywanych na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w wysokości 2.000,00 zł.
Dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Jaśle podlega rygorom ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2136) oraz wydanych na jej przepisom wykonawczym. Art. 5 i art. 11 w/w ustawy (lex specjalis). Ponadto należy zaznaczyć, że art. 1033 Kodeksu pracy stanowi cyt.: „Pracodawca może przyznać pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe dodatkowe świadczenia,
w szczególności pokryć opłaty za kształcenie, przejazd, podręczniki i zakwaterowanie.
Osobie kierującej niektórymi podmiotami prawnymi, a więc i Dyrektorowi Szpitala Specjalistycznego w Jaśle poza wynagrodzeniem może być przyznana nagroda roczna jak również mogą być też przyznane świadczenia dodatkowe, na zasadach określonych w/w ustawie oraz w jej aktach wykonawczych tj. Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego wykazu świadczeń dodatkowych, które mogą być przyznane osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi, oraz trybu ich przyznawania (Dz.U z 2003 r. poz. 139 z późniejszymi zmianami). W/w rozporządzenie dotyczące szczegółowego wykazu świadczeń dodatkowych nie przewiduje możliwości przyznania dofinansowania do opłaty za kształcenie (podnoszenie kwalifikacji). Natomiast jak najbardziej w/w rozporządzenie przewiduje możliwość przyznania osobom podlegającym pod przepisy ustawy „kominowej” – cytuję za § 2 ust. 1 pkt 2: „odprawy pieniężnej w razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, zwana dalej „odprawą pieniężną” jako świadczenie dodatkowe, które może być przyznane tym osobom. Przyznanie przez Zarząd Powiatu w Jaśle świadczenia dodatkowego w formie: „dofinansowania studiów podyplomowych” nie znajduje uzasadnienia w obowiązujących przepisach i według mnie jest działaniem na szkodę Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.

g) kontrole wydatkowania udzielonych z budżetu dotacji

Komisja Rewizyjna dokonuje oceny wykonania budżetu, biorąc pod uwagę nie tylko kryterium legalności, a więc zgodności z prawem podejmowanych przez zarząd decyzji, lecz także kryterium celowości, rzetelności i gospodarności. W przypadku udzielania dotacji z budżetu powiatu należy sprawdzić czy cel został osiągnięty przez podmiot dotowany, a wydatki nastąpiły zgodnie z obowiązującymi przepisami.
W przedkładanym Komisji Rewizyjnej i Radzie Powiatu w Jaśle „Sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2019 rok” występują wysokie wydatki w formie udzielanych dotacji tak na wydatki majątkowe jak i wydatki bieżące.
Wydatki na dotacje miały być przedmiotem kontroli Komisji Rewizyjnej, w oparciu o udostępnione materiały i dokumenty zgodnie ze złożonym wnioskiem radnego Janusza Przetacznika poz. nr 14 w brzmieniu: „protokół lub protokoły z kontroli przeprowadzonych w 2019 roku w podmiotach, które otrzymały w 2019 roku dotacje z budżetu powiatu.” Należy podkreślić, że na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 4 czerwca 2019 r. Starosta Jasielski oświadczył, że takie kontrole zostaną przeprowadzone w 2019 roku. Zgodnie z ta deklaracją należało się spodziewać, że takie kontrole faktycznie zostaną zlecone i przeprowadzone.
Z przekazanych materiałów wynika, że taka kontrola w zakresie prawidłowości pobrania i wydatkowania dotacji z budżetu Powiatu Jasielskiego została przeprowadzona w dniach 24 - 30 kwietnia 219 r. tylko w przypadku Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO w Jaśle, a więc jeszcze przed terminem złożonego przez Starostę Jasielskiego oświadczenia w tej sprawie.
Trudno na tej podstawie, tej jednej kontroli, dokonać realnej i rzetelnej oceny, czy udzielone z budżetu dotacje zostały wykorzystane w sposób prawidłowy i czy cel publiczny został, przy ich udziale, osiągnięty.

h) upoważnienie Zarządu do dokonywania zmian w uchwale budżetowej - § 8 Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2019 rok Rady Powiatu w Jaśle
Nr VI/26/2019 z dnia 17 stycznia 2019 r.

Na podstawie udostępnionych w dniu 17 czerwca 2020 r. materiałów należy stwierdzić, że dokonując zmian, w trakcie roku budżetowego, w uchwale budżetowej Zarząd Powiatu w Jaśle korzystał nie tylko z ustawowych uprawnień, ale również i upoważnień zawartych w tej uchwale.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w uchwale budżetowej organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może upoważnić zarząd do m.in.: „dokonywania innych zmian w budżecie, w zakresie określonym w art. 258 tej ustawy. W toku wykonywania budżetu zarząd może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego polegających na zmianach planu zgodnie z przepisami art. 257 ustawy. Inne zmiany w planie wydatków niż wymienione art. 257 wymagają upoważnienia, konkretnego wskazania określonych czynności, przez organ stanowiący tj. radę powiatu. Przyjęte w uchwale budżetowej upoważnienia z jednej strony pozwalały Zarządowi na skuteczną i płynną realizację przez Zarząd wydatków bieżących w ramach działu, ale z drugiej strony sprzyjały rozprężeniu dyscypliny budżetowej w obszarze „wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz ze składkami od nich naliczanymi”, które zostały przyjęte przez Radę w uchwale budżetowej – § 2 ust. 4 lit.a (wysokość wydatków na wynagrodzenie i składki od nich naliczane) - tabela nr 3 „Plan wydatków bieżących w jednostkach budżetowych” i bez zgody Rady wielkości te raczej nie powinny być zmieniane, gdyż przewidywane wykonanie planu po zmianach w tym obszarze stanowi podstawę sporządzenia projektu budżetu na kolejny rok budżetowy, a więc de facto pozostaje poza sferą decyzji Rady.
W tabeli (w załączeniu) zostały zestawione zmiany wysokości wydatków bieżących
w zakresie wynagrodzeń wybranych jednostek powiatowych:

Z przedłożonych i udostępnionych dokumentów wynika, że Zarząd skwapliwie skorzystał z upoważnienia Rady do zwiększenia wydatków z przeznaczeniem na „wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz ze składkami od nich naliczanymi. Zmiany te wymagają analizy pod względem ich zasadności wprowadzenia, gdyż uchwała budżetowa na 2019 rok bazowała na wykonaniu tych wydatków w 2018 roku oraz znanych i prognozowanych wydatkach. Z przedłożonych dokumentów wynika, że zmiany wysokości środków przeznaczonych na wynagrodzenia dla poszczególnych jednostek organizacyjnych powiatu zostały prawidłowo udokumentowane, a decyzje w tej sprawie podejmowały odpowiednie organy. Komisja nie miała możliwości w dniu 17 czerwca 2020 r. dokonać rzetelnej i dokładnej analizy czy kontroli pod kątem celowości i gospodarności wprowadzonych zmian.
Niezależnie od powyższych należy zwrócić uwagę na wysokość wydatków związanych z wypłatą wynagrodzeń ze stosunku pracy wraz ze składnikami od nich naliczanymi
w co najmniej dwóch jednostkach:
a) I LO,
b) Starostwo Powiatowe.

Ad. lit. a)
W przypadku I LO przyrost (wzrost) limitu środków przeznaczonych na wynagrodzenia
w 2019 roku w stosunku do przyjętego w styczniu u.br. planu wyniósł 578 592,05 zł. Na tle innych placówek nie jest to rażąco duży wzrost, ale niepokoją dwa, a nawet trzy wydarzenia, które miały wpływ na wysokość wydatków w 2019 roku oraz co za tym idzie konsekwentnie w latach przyszłych albo mogą mieć wpływ w br. lub latach przyszłych. Do tych niekorzystnych zdarzeń świadczących ocenianych pod katem kryterium legalności, a więc zgodności z prawem podejmowanych przez zarząd decyzji, lecz także uwzględniając kryterium gospodarności należy zaliczyć:
1) podjęcie w dniu 27 sierpnia 2019 r. Zarząd Powiatu w Jaśle uchwały nr 110/19 w sprawie unieważnienia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle. Podejmując przedmiotową uchwałę Zarząd Powiatu w Jaśle naruszył w/w cytowany przepis art. 63 ust. 10 ustawy prawo oświatowe oraz przepis § 8 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2010 r. nr 60 poz.373), według którego konkurs może być unieważniony przez organ prowadzący szkołę w razie stwierdzenia:
a) nieuzasadnionego niedopuszczenia kandydata do postępowania konkursowego,
b) przeprowadzenia przez komisję postępowania konkursowego bez wymaganego udziału 2/3 jej członków,
c) naruszenie tajności głosowania,
d) innych nieprawidłowości, które mogły mieć wpływ na wynik konkursu.
Unieważnienie konkursu na podstawie ww. przepisu nie jest dopuszczalne w sytuacji niewykazania nieprawidłowości oraz udowodnienia, że ta „inna nieprawidłowość” mogła mieć wpływ na wynik konkursu, a taka właśnie sytuacja zachodzi w/w uchwale Zarządu Powiatu o unieważnieniu konkursu.
Powyższe uwagi i zastrzeżenia, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, podzielił Wojewoda Podkarpacki, który w dniu 13 grudnia 2019 r. zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie uchwałę Zarządu Powiatu w Jaśle Nr 110/19 z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie unieważnienia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle i wniósł o stwierdzenie nieważności przedmiotowej uchwały. 27 lutego 2020 r. WSA w Rzeszowie rozpoznając skargi Barbary Wierdak Cyboroń i Wojewody Podkarpackiego w przedmiocie unieważnienia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały Zarządu Powiatu w Jaśle,
2) powołanie na okres od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r. p.o. dyrektora (uchwała Zarządu nr 114/19 z dnia 27 sierpnia 2019 r.) oraz 2 osób na stanowiska zastępców dyrektora I LO w Jaśle.
Aktualny Statut I LO w Jaśle oraz ten już historyczny z 2017 roku, bo obowiązujący do 29 listopada 2019 r. w § 11 stanowi: cyt.:
„1. W szkole tworzy się stanowisko wicedyrektora szkoły.
2. Wicedyrektor realizuje zadania przydzielone przez dyrektora szkoły.
3. W przypadku nieobecności dyrektora szkoły lub niemożliwości wykonywania przez niego jego zadań, zastępuje go wicedyrektor.”
i dalej w § 12 ust.6 dotyczącym „kompetencji rady pedagogicznej” w pkt 9 czytamy cyt.: „9) opiniowanie kandydata na stanowisko wicedyrektora szkoły oraz jego odwołanie,”.
Zgodnie z treścią art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2014 r. prawo oświatowe w brzmieniu: „1. W placówce, w której zgodnie z ramowym statutem może być utworzone stanowisko wicedyrektora i inne stanowiska kierownicze, powierzenia tych stanowisk i odwołania z nich dokonuje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady szkoły oraz rady pedagogicznej.” Ponadto art. 64 ust.1 w/w ustawy stanowi: „1. Jeżeli w szkole utworzono stanowisko wicedyrektora lub inne stanowiska kierownicze, powierzenia tych stanowisk i odwołania z nich dokonuje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady szkoły oraz rady pedagogicznej.” oraz dodał, że cyt.: „Zasady tworzenia stanowisk wicedyrektorów określa również § 14 w załącznik nr 4 do Rozporządzenia MEN w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. nr 61 poz. 624 ).”
I LO w Jaśle jest szkołą publiczną, działa na podstawie własnego statutu, nadanego jej przez organ prowadzący oraz nowelizowanego (a obecnie uchwalanego) przez Radę Szkoły I LO w Jaśle zgodnie z kompetencjami określonymi w art. 80 ust 2 pkt 1 oraz art. 88 ust. 7 ustawy prawo oświatowe, a nie ramowego statutu szkoły publicznej, który – jak sama nazwa wskazuje – jest jedynie ramowym wzorem określającym zawartość właściwego statutu. Statut I LO w Jaśle na dzień 1 września 2019 r. – tj. na dzień powołania nowego „Zastępcy dyrektora”, a nie wicedyrektora (!) – dopuszczał tylko jedno stanowisko wicedyrektora, tak więc utworzenie drugiego stanowiska wicedyrektora bądź innego stanowiska kierowniczego w I LO w Jaśle z dniem 1 września 2019 r. nie znajdowało prawnego uzasadnienia w obowiązujących uregulowaniach. Nowelizując statut I LO w 2019 r. nic nie stało na przeszkodzie aby dokonać stosownych zmian i uzależnić liczbę zastępców od ilości oddziałów.
Wg odpowiedzi uzyskanej od Starosty Jasielskiego – pismo z dnia 11 lutego 2020 r. znak: BR.0003.8.2020 generowało średniomiesięczne wydatki na 3 etaty od 1 września 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. w wysokości 16.681,38 zł przy średniomiesięcznych wydatkach na dwa etaty za okres od 1 stycznia do 31 sierpnia 2019 r. 8.585,77 zł. Uwzględniając obowiązkowe podwyżki płac nauczycieli od 1 września 2019 r. o 9,5% to z tytułu zatrudnienia trzeciej osoby oraz zastosowania obniżki godzin dla kadry kierowniczej i zlecenia godzin ponadwymiarowych tej kadrze generowało blisko dwukrotne zwiększenie niczym nieuzasadnionych wydatków.

Ad. lit.b
W przypadku Starostwa Powiatowego w Jaśle sytuacja wygląda inaczej, przyrost (wzrost) limitu środków przeznaczonych na wynagrodzenia w 2019 roku w stosunku do przyjętego w styczniu u.br. planu nie jest duży w porównaniu do wzrostu wynagrodzeń, który miał miejsce w 2018 r. Przyjęty w uchwale budżetowej na 2019 rok limit środków na wynagrodzenia na 2019 r. już konsumował wyższe wykonanie w 2018 r. (4.806.600,00 zł – wzrost o 241.013,00 zł) i uwzględniał przewidywany wzrost limitu wynagrodzeń o 3,13%.
W 2019 roku w Starostwie Powiatowym w Jaśle Starosta Jasielski przyznał dodatki specjalne (27 decyzji) etatowym pracownikom w łącznej kwocie 125.196,87 zł. Należy zaznaczyć, że dodatki specjalne powinny być dodatkami okresowymi, wypłacanymi w szczególnych okolicznościach. Z ww. kwoty wydatków przeznaczonych na wypłatę dodatków specjalnych 38.591,87 zł tj. 30,82% zostało zrefundowane środkami zewnętrznymi, głównie z środków UE czy NFOŚiGW przy realizacji projektów współfinansowanych, pozostałe dodatki specjalne zostały wypłacone z tzw. środków własnych Powiatu Jasielskiego. Na uwagę zasługuje fakt przyznania i wypłacenia dodatków specjalnych dla dwóch etatowych członków Zarządu w łącznej wysokości 76.165,00 zł co stanowiło 60,84% wypłaconych dodatków specjalnych w Starostwie Powiatowym w Jaśle. Pozostali pracownicy Starostwa wykonujący inne zadania w 2019 roku otrzymali dodatki specjalne w łącznej wysokości 10.440,00 zł co stanowi 8,34%!
Podstawą przyznania comiesięcznego dodatku specjalnego dla etatowych członków Zarządu w okresie:
a) od 11 stycznia 2019 r. do 10 lipca 2019 r. było cyt.:
„Powierzenie dodatkowych zadań związanych z przygotowaniem i nadzorowaniem realizacji inwestycji mostowych i drogowych w ramach następujących programów:
1) rezerwa subwencji ogólnej budżetu państwa,
2) Fundusz Dróg Samorządowych,
3) rezerwa celowa budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych,
4) Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019
oraz realizowanych ze środków własnych Powiatu Jasielskiego” - (2.760,00 zł/miesiąc)
oraz
„Powierzenie dodatkowych zadań związanych z przygotowaniem imprez sportowych: bieg narciarski Jaworze-Folusz 2019, imprezy biegowej pn. „Bieg Beskidnika” oraz innych wydarzeń sportu amatorskiego na terenie Powiatu Jasielskiego” - (3.760,00 zł/m-c)
b) 11 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
„Powierzenie dodatkowych zadań związanych z:
a) przygotowaniem i nadzorowaniem realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa strzelnicy w Powiecie Jasielskim,
b) nadzorem nad przygotowaniem inwestycji budowy parkingu na 200 miejsc postojowych przy Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle” - (2.760,00 zł/m-c)
oraz
„Powierzenie dodatkowych zadań związanych z przygotowaniem i nadzorowaniem realizacji zadań inwestycyjnych pn.:
a) „Adaptacja budynku byłego Internatu LO w Kołaczycach wraz z niezbędnymi instalacjami i przyłączami, na potrzeby całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego”
b) „Budowa ujęcia wody dla Domu Pomocy Społecznej w Foluszu” - (3.760,00 zł/m-c).

Poza wszelką dyskusją wyjaśnienia wymaga zasadność przyznania i wypłacenia wyżej opisanych dodatków specjalnych dla członków Zarządu Powiatu w Jaśle, nie tylko pod kątem wyników kontroli RIO w Rzeszowie z 2015 r. i wydanych na tej podstawie zaleceń. Dodatki specjalne powinny być dodatkami okresowymi, wypłacanymi w szczególnych okolicznościach.
Wniosek Klubu:
Rada winna rozważyć ograniczenie upoważnienia Zarządu do dokonywania zmian budżetowych w trakcie roku budżetowego, dla których Rada w uchwale budżetowej określiła limit wydatków.
Podsumowanie.
Reasumując, biorąc powyższe pod uwagę, będziemy głosować przeciw przyjęciu projektu uchwały :
a) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Jasielskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2019 rok (druk 207),
b) w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Jaśle z wykonania budżetu za 2019 rok (druk nr 208).
Podpis radnego: Janusz Przetacznik Przewodniczący Klubu radnych PSPP
Załącznik do opinii i wniosków klubu radnych PSPP
z dnia 10 lipca 2020 r.
L.P. Uchwała budżetowa Powiatu Jasielskiego na 2019 rok RPJ nr VI/26/2019 z dnia 17 stycznia 2019 r. Sprawozdanie Zarządu Powiatu – tabela nr 3 „Wykonanie planu wydatków bieżących
w jednostkach budżetowych w 2019 r. (plan po zmianach) Przyrost funduszu płac (wynagrodzeń) w 2019 roku
Nazwa jednostki Wykonanie za 2018 rok Limit wynagrodzeń - Tabela nr 3 (kolumna 6) wartość % wzrostu Dynamika 2019/2018
1. I LO 2 816 615,00 zł 2 701 255,00 zł 3 279 847,05 zł 578 592,05 zł 21,42% 116,45%
2. II LO 1 969 968,40 zł 1 822 093,00 zł 2 244 142,75 zł 422 049,75 zł 23,16% 113,92%
3. ZST 2 619 927,39 zł 2 688 624,00 zł 3 414 445,19 zł 725 821,19 zł 27,00% 130,33%
4. ZSUiS 3 273 531,77 zł 2 986 694,00 zł 3 597 790,53 zł 611 096,53 zł 20,46% 109,91%
5. ZS nr 3 3 012 276,77 zł 2 868 402,00 zł 3 588 212,02 zł 719 810,02 zł 25,09% 119,12%
6. ZS nr 4 2 495 601,00 zł 3 314 744,00 zł 4 307 128,93 zł 992 384,93 zł 29,94% 172,59%
7. ZSB 2 457 836,29 zł 2 089 308,00 zł 2 798 175,59 zł 708 867,59 zł 33,93% 113,85%
8. LO Kołaczyce 1 390 382,00 zł 1 352 751,00 zł 1 742 331,58 zł 389 580,58 zł 28,80% 125,31%
Razem oświata i wychowanie (801) 19 823 871,00 zł 24 972 073,64 zł 5 148 202,64 zł 25,97%
10. CKP 1 015 497,00 zł 1 211 751,00 zł 1 284 816,00 zł 73 065,00 zł 6,03% 126,52%
11. MDK 755 841,00 zł 891 318,00 zł 1 083 466,72 zł 192 148,72 zł 21,56% 143,35%
12. DPS 6 088 225,00 zł 5 953 035,00 zł 6 517 317,96 zł 564 282,96 zł 9,48% 107,05%
13. PUP 2 817 665,32 zł 2 695 685,00 zł 2 993 380,00 zł 297 695,00 zł 11,04% 106,24%
14. SP 4 806 600,00 zł 4 883 085,00 zł 4 956 971,10 zł 73 886,10 zł 1,51% 103,13%

Wicestarosta Stanisław Pankiewicz - odniósł bym się do paru kwestii, które zbadałem, bo zapoznałem się z treścią złożonego odrębnego zdania Pana Przewodniczącego Przetacznika. Wiele kwestii, które zostało poruszone w tym dokumencie stwierdzającym o tych nieprawidłowościach jakie tu w ciągu roku zostały wywołane przez działanie Zarządu, czy tam podobne sprawy było wyjaśniane, bo one oczywiście wpływały jako interpelacje indywidualne i Zarząd odnosił się do tych kwestii. Ja bym tylko powiedział do takiej kwestii co dotyczy subwencji oświatowej, bo chyba ten temat był poruszany jak pamiętam na dwóch sesjach i myśmy się zwracali i sądzę, że Pan Przewodniczący Przetacznik ma odpowiedzi i te dokumenty z Zarządu do Ministerstwa Edukacji i też przytoczę odpowiedź Pana Ministra Edukacji. Pan Adam Pawluś Starosta Jasielski, a tam jak pamiętam to było takie stwierdzenie, że nieskutecznie, czy nie domagaliśmy się odpowiedzi, czy wyrównania tej części subwencji w kwocie bodajże 150 tys. złotych. Odpowiadając na pismo w sprawie dofinasowania zadań oświatowych uprzejmie informuję jednostka samorządu terytorialnego jest zobowiązania do finasowania dotowania szkół zgodnie z zasadami przyjętymi w ustawie z dnia 27 października 2017 roku o finasowaniu zadań oświatowych zgodnie z artykułem 3 ustęp 2 tej ustawy środki niezbędne na realizacje zadań oświatowych zagwarantowane są w dochodach jednostek samorządu terytorialnego i w myśl art. 167 ustęp 2 konstytucji RP dochodami jednostek samorządu terytorialnego są dochody własne subwencje ogólne w tym oświatowa i dotacje celowe z budżetu państwa oznacza to, iż część oświatowa subwencji ogólnej jest jedynie jednym ze źródeł dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Kwoty subwencji oświatowej nie można zatem odnosić wprost do zadań oświatowych nałożonych na jednostki samorządu terytorialnego. W obowiązującym systemie prawnym nie ma przepisu, z którego wynikałoby, iż budżet państwa gwarantuje w ramach części subwencji oświatowej ogólnej środki na pokrycie wszystkich wydatków na realizacje zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego. I tu jest podana łączna kwota subwencji przekazanych dla jednostek, dochody i wszystkie inne rzeczy. Chciałbym też powiedzieć, że ta kwota, każdy samorząd praktycznie boryka się z tymi problemami, to jest różnica pomiędzy dotacją, a subwencją. Sądzę, że Pan Przewodniczący doskonale o tym wie dlatego, że wyraźnie zaznacza tam w piśmie, że dotyczy dochodów utraconych, że dotacja to jest obowiązek sfinansowania określonego zadania zleconego, a teraz subwencja oświatowa jest częścią dochodów własnych tak samorządy gminnego jak i powiatowego.
Teraz kwestią taką jest na jaki sposób zabezpieczyć sobie dana jednostka samorządu środki finansowe subwencji na pokrycie wydatków oświatowych to jest jej sprawa. Ja znam przypadki, że gminy otrzymują subwencje oświatową, a mają tak zorganizowaną sieć placówek oświatowych, że pozostające środki finansowe wydatkują na drogi. Nie ma tutaj przypisanej kwoty dotyczącej tej subwencji.
Kolejną sprawą do której też chciałbym się odnieść, bo tam Pan Przewodniczący odnosi się do tego, dotyczy to stanowiska wicedyrektora. Pan naczelnik wydziału edukacji zwrócił się z zapytaniem do biura radców prawnych przy MEN-ie i wydaje mi się, że Pan Przewodniczący też ma tą odpowiedź: Czy można utworzyć drugie stanowisko wicedyrektora szkoły, jeżeli w statucie szkoły mowa jest o jednym takim stanowisku? W statucie szkoły istnieje uregulowanie, że w szkole może funkcjonować stanowisko wicedyrektora. Pełniącego obowiązki dyrektora zwrócił się z wnioskiem do organu prowadzącego pełniącym funkcje nauczycielem po raz pierwszy uzasadniał swój wniosek wzrostem liczby oddziałów. Oczywiście to jest treść stanowiska pana naczelnika, pytanie: o zgodę na powołanie drugiego wicedyrektora w szkole? Uzyskał taką zgodę i od 1 września 2019 roku jest dwóch wicedyrektorów w szkole. Jeden z radnych zarzuca, iż skoro w statucie istnieje liczba pojedyncza, nie można było powołać drugiego. W naszej opinii statut określa rodzaj stanowisk w szkole, a za zgodą organu skoro w statucie istnieje takie stanowisko można było powołać drugiego wicedyrektora. Radny powtarza to pytanie jako zapytanie interpelacyjne, na które musimy kolejny raz odpowiadać. Czy w statusie rzeczywiście powinna być liczba mnoga wicedyrektorów? Odpowiedź, w statucie nie wskazuje się liczby wicedyrektorów informacja taka jest uwidoczniona w arkuszu organizacji szkoły. Uzasadnienie na podstawie artykułu 97 ustęp 1 i 2 z dnia 14 grudnia 2016 roku prawo oświatowe i tu podany jest dziennik ustaw w szkole, która liczy co najmniej 12 oddziałów tworzy się stanowisko wicedyrektora, dyrektor szkoły za zgodą organu prowadzącego, czytaj Zarządu Powiatu w Jaśle może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów, lub inne stanowiska kierownicze jak stanowi doktryna prawo oświatowe zarówno w odniesieniu do wicedyrektora jak i też innych stanowisk kierowniczych, które mogą być tworzone za zgodą organu prowadzącego. Nie stosuje się trybu, lub zmiany statutu funkcjonującej w szkole publicznej, ponadto należy wskazać, że liczbę nauczycieli zajmujących funkcje kierownicze określa arkusz organizacyjny szkoły zgodnie z zapisem §17 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia MEN-u w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli, tu dziennik ustaw jest podany. Prawidłowość powierzenia stanowiska wicedyrektora należy więc ocenić z uwzględnieniem formalnego wymogu uzyskania zgody organu prowadzącego oraz wskazania liczby stanowisk łącznie ze stanowiskiem wicedyrektora wynikającym z mocy prawa w arkuszu organizacyjnym, bądź w aneksie do arkuszu organizacyjnego. Podsumowując to wszystko to nie warunkuje przyznanie drugiego stanowiska wicedyrektora zapis w statucie, tylko kwestia liczby oddziałów. Zarząd posiada takowe uprawnienia, aby dokonał bieżącej zmiany obsady kierowniczej w danej placówce oświatowej, bo można by też zadać odwrotną sytuację, jeżeliby będziemy mieli w statucie zapisane, że mamy dwóch wicedyrektorów, a szkoła nie będzie mieć na tyle liczby oddziałów to co wtedy? Kolejna zmiana statutu i tak na okrągło? Jest to uprawnienie Zarządu i Zarząd z tego korzystał nie ma tutaj żadnego przekroczenia uprawnienia ani żadnej szkody.
Chciałbym jak jestem przy głosie, bo dość często odnosimy się na naszych spotkaniach, na sesjach i oczywiście wiele uwag jest i szczerze powiem Zarząd odbiera to pozytywnie odnosząc się do tego w odpowiedziach, czy tych interpelacjach, ale chce powiedzieć jakie są osiągniecia Zarządu na 2019 rok. I tak jak wspomniałem przy ocenie raportu o stanie powiatu jasielskiego za 2019 rok, dużo pracy zostało włożone i przez wszystkich urzędników, którzy są tutaj zatrudnieni, ale też trzeba powiedzieć przez Pana Starostę, który zabiegał o dodatkowe środki zewnętrzne, o czy za chwilę powiem i wykonaliśmy tak jak zasygnalizowałem 38 zadań inwestycyjnoremontowych, łączna kwota, czy też wartość, nakłady poniesione na te zadania inwestycyjne to Wysoka Rado 28 mln 140 tys. zł. środki powiatu to 9 mln 433 tys. zł., czyli środki zewnętrzne to jest 18 mln 706 tys. zł tj. 66,5 procenta dodatkowo pozyskanych pieniędzy z zewnątrz. Te pieniądze pochodziły z gmin, Fundusz Dróg Samorządowych, subwencji ogólnej, rezerwy celowej, budżetu państwa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Urzędu Wojewódzkiego 7 źródeł pochodzenia zewnętrznych środków finansowych. Jakie to były zadania? To też jest istotne ważne rzeczy są też, jeżeli patrzymy na kwestie proceduralne one są istotne, ale jakby oderwijmy się od takiej sztywnej, precyzyjnego spojrzenia na pewne sprawy, popatrzmy na to co zostało zrobione. Zadania drogi i chodniki wykonywane przez wydział inwestycji przebudowa dróg powiatowych 5 zadań inwestycyjnych, budowa chodników przez PZD 9 zadań inwestycyjnych, rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych 6 zadań inwestycyjnych, realizacja zadań ze środków przez Powiatowy Zarząd Dróg lokalnej tzw. „powodziówki” to oczywiście tu duże zadania Żydowskie - Krempna i Niepla również, kolejne zadania inwestycyjne dotyczyły remontów obiektów samorządowych będących na stanie powiatu edukacyjne 5 mln 316 tys. zł., remonty drobniejsze 183 tys. były 4 , 8 oświatowych, dotacje dla szpitala to ważna kwota 3mln 132 tys. zł., 1 mln z budżetu państwa 2 mln 132, 133 praktycznie to były środki powiatowe i te wszystkie zadania, które wymieniam to po prostu miały duży wpływ na poprawę bezpieczeństwa w powiecie jasielskim, bo przebudowano i rozbudowano w łącznej długości prawie 18 km dróg, wybudowano chodników 2,6 km i tak jak myślę, że Wysoka Rada pamięta, które zadania były realizowane w jakich gminach w jakich miejscowościach i z wielkim szacunkiem Zarząd odnosi się też do Wysokiej Rady, która przychylnie odnosi się do propozycji Zarządu, ale trzeba powiedzieć wielkie podziękowania naprawdę należą się dla Pana Starosty, który zabiega o te środki finansowe. Rok 2019 to rok bez kredytu i to kolejny rok bez kredytu i to są ogromne osiągniecia. Oczywiście nikt nie lekceważy tych uwag, bo rozważamy to na Zarządzie i pilnie się do tego odnosimy, ale myślę, że kto nie popełnia błędów? Są specjaliści, mistrzowie i też popełniają błędy. Pan Przewodniczący myślę, że nie odniesie tego, jeżeli powiem, że mistrzowie świata, którzy grają w piłkę nożną to też nie trafią bramkę, każdemu może się jakiś przypadek zdarzyć, czy siatkarze też, ale te uwagi na pewno będziemy rozpatrywać na Zarządzie, które Pan Przewodniczący wniósł. Jeszcze raz podkreślam wielkie dzięki dla Wysokiej Rady i Pana Starosty jako szefa Zarządu.

Radny Jan Urban - ja przepraszam za mój głos, ale wiek to już swoje robi. Z uwagą wsłuchiwałem się w wystąpienie wieloletniego samorządowca, który mówi, że zbyt duży formalizm niektórzy radni przykładają. Pragnę przypomnieć, że jesteśmy samorządem, a samorząd działa na podstawie prawa i w granicach prawa, to jest podstawa administracji, więc mówienie, że jest zbytni formalizm to jest troszeczkę „nie halo”. Odnosząc się do przedmiotowego punktu, czyli sprawozdania finansowego i udzielenia absolutorium, bo trzeba to zbiorczo powiedzieć, pan Starosta Pankiewicz używał kwot 28 mln zł pozyskanych tam z haczykiem. Jestem chwile w samorządzie i to nie są jakby rekordowe, ja wiem, że czas na chwalenie jest, ale były takie kadencje, które na wydatkach inwestycyjnych miały 138 mln globalnie w ciągu 4 lat, więc jakbyśmy to podzielili to średnio na rok jeszcze więcej wychodzi. Kolejna kwestia to jest kwestia związana z tym, że w wyniku błędnych decyzji będziemy wszyscy ponosić koszty finansowe. Tutaj w opinii bratniego klubu były wskazane pewne rzeczy i one nas będą kosztować. Bezprawne unieważnienie będzie nas kosztowało. Jakoś przeczytał pan Pankiewicz pismo z ministerstwa o te 150 tys. zł, o subwencję, ale jakby nie odnosi się do clou związanego np. z dodatkami specjalnymi, były dodatki za budowę parkingu koło szpitala, gdzie jest ten parking? Nie ma. Był dodatek za strzelnicę, Zarząd odstąpił samodzielnie od tej strzelnicy, nie ma, dodatki poszły. To nie jest tysiąc, czy dwieście złotych tylko tu usłyszeliśmy kwoty. Kolejna rzecz mówimy o prawie, o Radzie. Mamy uchwałę w sprawie utworzenia zadania i wskazane zadanie, a Zarząd po swojemu robi inny fragment, a co tam Rada. W tej kadencji wytworzył się nowy jakby trend, że jeżeli zespoły kontrolne pracowały, funkcjonowały, dzisiaj w tej kadencji jakby ten utarty i święty obyczaj samorządu i zadanie Komisji Rewizyjnej, nie przyjęło się. Kolejna kwestia związana z faktem szpitala wielokrotnie poruszanego. Mieliśmy dyrektora, dwóch zastępców to powoływaliśmy jeszcze pełniącego obowiązki to też skutkuje finansami, przedmiotem dzisiejszego posiedzenia jest rok 2019, więc poruszam tematy związane z 2019 rokiem. My niejednokrotnie wskazywaliśmy, że należy w sposób taki nazwijmy to wspólny podejmować pewne kwestie, a nie na zasadzie dyktatu, bo jeżeli są dobre rzeczy to zwrocie państwo uwagę, że w 2019 roku bardzo często podnosiliśmy rękę i głosowania były za słusznymi zadaniami i en block praktycznie wszyscy jednomyślnie. Pan starosta Pankiewicz mówił o zadaniach tylko jeżelibyśmy tak dokonali analizy pod kątem celowości tych wydatków poniesionych to też pozostałoby wiele do życzenia. Nie będę się rozwodził długo jeżeli chodzi o stanowisko klubu SDM-u, ale wobec takiego traktowania, nawet jeżeli chodzi o odpowiedzi na zadawane pytania związane z realizacją zdań budżetowych w minionym roku, przedmiotem, którego jest dzisiejsza sesja i ocena, nie będziemy głosowali za udzielaniem absolutorium, ani za przyjęciem sprawozdania finansowego.

Wicestarosta Stanisław Pankiewicz - miałem nie odnosić się do tych dodatków specjalnych, bo to dotyczy mojej osoby i tutaj kolegi członka Zarządu, ale dlatego, że pan przewodniczący Przetacznik, powołał się na zalecenia pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej i to będę musiał sprawdzić. Mam tutaj protokół, to w protokole nie było zawartych żadnych uwag, bo mam tutaj przed sobą, ale chce powiedzieć, że zasadność przyznawania i wypłacania dodatków specjalnych kompleksowo reguluje właśnie ustawa o pracownikach samorządowych i wypłacanie członkom Zarządu dodatku specjalnego jest zgodne z regulacjami właśnie zawartymi w tej ustawie, gdyż są przyznawane okresowo i w uzasadnionych okolicznościach i decyzja co do przyznania dodatku jest wyłączną prerogatywą starosty i wskazać przy tym należy, że tak jak zaznaczyłem, że w 2015 roku kontrola nie wykazała w protokole uwag dotyczących, ale moje takie ciche pytanie jest, czy chodzi o zasadność, czy o kwestie wynagrodzenia? Czy kwestie wypłaty wynagrodzenia, bo też na ten temat mam swoje zdanie, ale może będzie czas i powiem spokojnie na komisji.

Radny Krzysztof Buba – ja mam kilka takich drobnych uwag, po pierwsze to moje szczególne zainteresowanie, modernizacja pomieszczeń w budynku starostwa powiatowego w Jaśle, trwa już jak dobrze kojarzę 4 lata, pieniądze mamy, nic nie potrafimy zrobić, coś tam próbujemy, czasami te środki finansowe idą na rzeczy niezwiązane z modernizacją tych pomieszczeń.
Ja bym bardzo prosił Pana Starostę, żeby w tym roku temat zakończyć. Osobiście nie wierzę, że się uda, ale chciałbym się pomylić, żeby już nie wracać do tego tematu, bo były pieniążki na modernizacje instalacji, nic nie robimy, to odkładamy to wszystko. Te pieniążki w budżecie są i ja na pewno podniosę rękę za tym jeżeli trzeba będzie dołożyć, bo uważam, że to zadanie jest potrzebne, nie będę mówił na temat drugiego zadania, czyli podniesienia efektywności. Damy czas Zarządowi, myślę, że dobry kierunek, w którym idziemy tylko prośba realizujmy to, pieniądze są, realizujmy, róbmy te zapytania, przetargi w takich terminach, żebyśmy mogli je rzeczywiście zrealizować, nie na koniec, tylko trochę wcześniej, da się wszystko zrobić. Druga uwaga, sygnalizowałem to na Komisji Rewizyjnej, kwestie związane z zarzadzaniem kryzysowym i wydatkami na te cele. Uważam, że jeśli chodzi o zarządzanie kryzysowe, niektóre rzeczy możemy finansować i kupować wcześniej, nie musimy czekać do końca roku. Sam pracuję jako urzędnik i uważam, że to powinno być realizowane trochę wcześniej. Zakupy i trzymanie tych środków finansowych na koniec roku moim zdaniem nie jest do końca uzasadnione, tu bym prosił, żeby Zarząd też zwrócił na to uwagę. Następna uwaga to wydatki związane z dofinasowaniem programu przeciwdziałania przestępczości i innym patologiom społecznym w ramach powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony obywateli i porządku publicznego, prosiłbym Zarząd, żeby, to też sygnalizowałem na Komisji Rewizyjnej, żeby troszkę temu się przyglądnąć. Nie jestem przeciwnikiem dawania nagród dla najlepszego policjanta i strażaka, jestem za tym, ale przeglądając program, ja tam nic nie widzę na ten temat. Uważam, że albo wpiszmy w program takie nagrody, że będziemy to finansować i wtedy nie będę miał żadnych uwag. Jeżeli nie ma to uważam, że to nie powinno być finansowane. Ze wszech miar jestem za tym, ale z innych środków. Zgodziłbym się, żeby te nagrody były dla funkcjonariuszy policji i straży, którzy brali udział w tym programie przeciwdziałania przestępczości i wtedy powiedzmy, że byłbym skłonny to uznać. Tak samo mam duże wątpliwości co do czasu wydatkowania tych środków, to co mówiłem wcześniej, nie rozumiem dlaczego trzymamy te pieniążki na koniec grudnia dopiero wtedy kupujemy materiały, które służą do realizacji tego programu, można zrobić to na początku roku, niech policjanci i strażacy mają to do realizacji zadań w pierwszym półroczu w szkołach mamy wrzesień na drugie półrocze wszystko jest wtedy moim zdaniem w porządku. Można się zastanowić, czy porozmawiać
z funkcjonariuszami policji, straży pożarnej jakie te środki, bo widzę, że one się powtarzają, opaski itd. Jeżeli policja, straż pożarna za tym jest, nie ma problemu, tak samo uważam, że wykonacie terminarzy z nadrukiem to nie do końca moim zdaniem jest w zakresie tego zadania, ale mogę się mylić.

Radny Grzegorz Pers - chciałem się odnieść do poprzedników wypowiedzi, pan radny Jan Urban w swojej wypowiedzi powiedział tak, że, czy zadał takie otwarte pytanie o celowość niektórych inwestycji, więc ja powiem tak: w zeszłym roku oddaliśmy jak państwo wiecie remont jednego skrzydła chirurgii w tym roku drugi; łączna inwestycja 5,2 mln złotych. Około 28 mln inwestycji ogółem, z czego 9 mln ze środków własnych, naprawdę bardzo duże inwestycje w szpital. Przymierzamy się do rozbudowy bloku psychiatrii i poradni specjalistycznych, Zarząd teraz rozważa w zależności jeszcze od środków finansowych remont oddziału pediatrii: to ja bym zadał odwrotne pytanie: Które te ewentualnie te inwestycje drogowe, czy szpitalne uznaje pan za niecelowe? Ponieważ wydaje mi się, że jeśli chodzi o inwestycje to naprawdę trudno tutaj jakieś niecelowe inwestycje znaleźć jeśli pan potrafi wymienić z tych drogowych, czy szpitalnych to bardzo proszę. Szanowni państwo to już było powiedziane: dwa lata bez kredytu, to też świadczy o zarzadzaniu środkami finansowymi i chciałbym może też powiedzieć, to wicestarosta Pankiewicz mówił już o tym, że duża rola, a może główna rola pana Starosty Adama Pawlusia w pozyskiwaniu tych środków zewnętrznych, bo oprócz tego, że my się obracamy tutaj w tych inwestycjach powiatowych, drogowych, czy szpitalnych to zabieganie o te inwestycje zewnętrzne też: droga 73, czy gdyby się udało rzeczywiście wybudować tę linię kolejową 166 Jasło – Dębica na pewno ożywiłoby to w znacznym stopniu rozwój gospodarczy naszego powiatu nie mówiąc już o połączeniach linii kolejowych. Wiecie państwo jak z Dębicy można dojechać wszędzie, czy na wschód, czy na zachód. Ja bym też prosił, żeby patrzeć przez pryzmat takiego całokształtu i spojrzenia. Ja wiem, że macie państwo ustalone, że macie głosować przeciw i macie do tego święte prawo, natomiast wydaje mi się, że te dwa lata bez kredytu, duże inwestycje, naprawdę duże bo ja też jestem trzecią kadencje radnym i były lata słabsze, gorsze. Natomiast w tej chwili ten rok 2019 bez kredytu i duże inwestycje w szpital, drogi także myślę, że to merytorycznie broni wydatkowanie i wykonanie budżetu za rok 2019.
Co do takich szczegółów co państwo zarzucacie, że jeden wicedyrektor, czy dwóch, ja się zastanawiam, czy to jest aż tak istotne merytorycznie debatując nad tym punktem. Zgodzę się tutaj na pewno z przedmówcą z panem radnym Krzysztofem Bubą, że rzeczywiście w tym raporcie o stanie powiatu jasielskiego można jeszcze coś tam uzupełnić dodać i myślę, że w komisjach stałych powinniśmy nad tym pracować. Niemniej moim zdaniem tak jak mówię całokształt nie rzutuje i moim zdaniem po prostu wykonanie tego budżetu za rok 2019 i sprawność zarządzania przez Pana Starostę przez Zarząd. Myślę, że to predysponuje do głosowania za udzielaniem absolutorium Zarządowi.

Radna Irena Baciak - chciałabym króciutko zwrócić uwagę na aspekt społeczny wielu zadań inwestycyjnych, które zostały wykonane w 2019 roku, wiele z nich zostało oddanych do użytkowania i odzew społeczny w każdym przypadku był bardzo pozytywny. Mieszkańcy są wdzięczni za wykonane inwestycje, ponieważ służą one właśnie ludziom, mieszańcom okolicznych miejscowości, poprawiają infrastrukturę, bezpieczeństwo i wystarczy może czasem po prostu porozmawiać z ludźmi: Czy są zadowoleni, że ta droga została wykonana, czy ten chodnik, czy taki czy inny remont? Należy też zwrócić uwagę na bardzo dobrą współpracę Zarządu Powiatu oczywiście Starosty i całej Rady z władzami gminnymi na terenie powiatu, układa się ona znakomicie. Wielu wójtów bardzo chętnie inwestuje, dofinansowuje poszczególne zadania tzn., że jest to potrzebne mieszkańcom, a chyba o to nam chodzi, żeby służyć ludziom, bo do tego zostaliśmy powołani.

Radny Janusz Przetacznik- chciałbym się ustosunkować do kwestii, które poruszał pan starosta Pankiewicz, a dotyczących zatrudnienia drugiego zastępcy dyrektora, nie mogę się zgodzić z sytuacją taką, że zapisy statutu są nieważne. Co do rozporządzenia tak jak pisałem w swojej interpelacji, czy zapytaniu, podzielam jak najbardziej pogląd, że te kwestie są możliwe po wyrażeniu zgody przez organ prowadzący w tym wypadku starostę, a nie Zarząd Powiatu, bo to jest kompetencja Pana Starosty, niemniej jednak zwracam uwagę, że wraz z powołaniem kolejnego zastępcy, nauczyciela do kadry kierowniczej wydatki wzrosły 8,5 tys. miesięcznie to za 4 miesiące roku 2019 to nie jest już taka mała kwota, bo to jest już kwota prawie 50 tys. Jeżeli do tego dodamy pochodne od wynagrodzeń jeżeli uwzględnimy konsekwencje w roku 2020 zaczyna się robić już to poważna kwestia i zwracałem uwagę przede wszystkim na ograniczenie, czyli zastosowanie obniżki godzin dla kadry kierowniczej i zlecenie godzin ponadwymiarowych tej kadrze, które generowały właśnie wyższe wynagrodzenie. To państwo, udzielając mi odpowiedzi, potwierdzili, że te wygenerowane wydatki są większe. Przypomnijmy, że limit funduszu wynagrodzeń w liceum został przekroczony o 587 tys. zł. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę abyśmy się szanowali, bo jeżeli mówimy o statucie tj. akcie wewnętrznym to w takim razie moje pytanie jest: Po co zapisaliśmy w statucie Szpitala Specjalistycznego w Jaśle, że mamy dyrektora i dwóch zastępców konkretnie nazwanych? Jeżeli popatrzymy na inne jednostki jest to tożsame, także bym prosił aby popatrzeć na to nie z sytuacji, punktu widzenia, że możemy to zrobić, bo ja nie kwestionowałem tego, czy Pan Starosta może to zrobić, tylko trzeba popatrzeć na to na ile to uzasadnia organizacyjnie. W arkuszu godzin, to o czym pan starosta powiedział, który jest, właśnie generuje dodatkowe koszty związane z tym, że obniżamy pensum dydaktyczne dla takiej osoby, która pełni funkcję kierowniczą, lub jej przyznajemy godziny ponadwymiarowe. I to pokazywałem i ile jest to godzin w stosunku do arkusza z roku wcześniejszego. Prosiłbym także aby odpowiadać merytorycznie i patrzeć na całą tą kwestię związaną z całokształtem funduszu wynagrodzeń i działalności oświatowej. Co do subwencji Panie Starosto myślę, że prześlę panu raport opracowany przez Związek Powiatów Polskich jak również Związek Miast Polskich dotyczących zasad finansowania oświaty począwszy od 1995 roku, kiedy samorządy najpierw gminne, a później powiatowe przyjmowały prowadzenie szkół, jak to wyglądało w czasie. Natomiast tu mówimy o jednej konkretnej sytuacji dotyczącej wprowadzenia obowiązkowych regulacji. Te obowiązkowe regulacje zostały wprowadzone rozporządzeniem i narzucone samorządom. Nie samorząd negocjował wynagrodzenia, bo tak jak o tym rozmawiamy, mamy środki własne możemy pracownikom, czy nauczycielom regulować wynagrodzenie w ramach budżetu i to robimy, jeżeli mamy na to takie możliwości finansowe, co do tego nie ulega wątpliwości. Natomiast jeżeli jest to decyzja nie nasza, spowodowana decyzjami rządowymi, podpisanym porozumieniem, należało skutecznie egzekwować i tutaj akurat nie akceptuję takiego stanowiska, że my mamy za decyzje inne, nie związane z działalnością samorządu, ponosić konsekwencje. Panu Staroście przekażę te opinie i stanowiska, bo one są istotne i ważne i może w roku 2020, kiedy ten deficyt może się powiększać, może nam przyda się taka dodatkowa argumentacja dotycząca, że jednak rozjeżdża się część oświatowa w subwencji ogólnej, czy dodatkowych zadań, które zostały wprowadzone. Przypomnijmy, że dopóki nie było reformy oświatowej to samorząd powiatowy sobie doskonale radził i proszę pamiętać. Ja jestem drugą kadencję, tu są radni od początku, dotychczas nie mieliśmy tego typu problemów, tak prowadziliśmy organizacje oświaty na terenie samorządu powiatowego, że część oświatowa subwencji ogólnej wraz z dochodami własnymi wystarczała nam na realizację naszych zadań. Okazuje się, że teraz przy reformie oświatowej, która została wprowadzona albo rozprężeniu naszej organizacji systemu oświaty w samorządzie ten deficyt rośnie. Tak jak już wspomniał pan Krzysztof Buba poniżej 3 mln a teraz 4 mln 160 tys. Zobaczymy, ile będzie za rok 2020? Jeżeli chodzi o inwestycje, bo tutaj takie padały tematy chciałbym wskazać na jedną rzecz, nie mówimy o inwestycji drogowych, czy któraś z tych inwestycji nie została, czy źle została zrealizowana. Mówimy o konsultacjach, po pierwsze podejmowaniu wspólnych decyzji oraz jeżeli już decyzja jest podjęta to o samowolnym, bo tak to trzeba nazwać, zamianie uchwały Rady i o tej jednej inwestycji 1845/R, która była zakwalifikowana do „schetynówek”. Było to pokłosie kontynuacji decyzji samorządu V kadencji, w VI kadencji uchwaliliśmy to w uchwale budżetowej. Zarząd bez zgody Rady, powtarzam raz jeszcze dokonał samowolnie zmiany, zrezygnował z tego programu, przeszedł na program Funduszu Dróg Samorządowych zmieniając zakres rzeczowy wcześniej wydyskutowany i wynegocjowany z zobowiązaniem Zarządu do jego zrealizowania. To o to mamy pretensje, że nie może Zarząd zmieniać podjętych uchwał bez zgody Rady.

Starosta Jasielski Adam Pawluś- nieprawda.

Radny Janusz Przetacznik - Jak jest nieprawda Panie Starosto? To proszę mi pokazać zgodę Rady, że zmieniliśmy zakres rzeczowy Panie Starosto i uchyliliśmy tą uchwałę?

Starosta Jasielski Adam Pawluś - przecież było głosowanie i to jest oczywiste.

Radny Janusz Przetacznik - była głosowana zmiana uchwały budżetowej, a nie tej uchwały kierunkowej o inwestycjach?

Starosta Jasielski Adam Pawluś - a uchwała budżetowa jest inną uchwałą?

Radny Janusz Przetacznik - ale zakres rzeczowy panie radny był inny określony w uchwale wrześniowej i w uchwale budżetowej tej, którą przyjmowaliśmy na rok 2019.

Wicestarosta Stanisław Pankiewicz - z całym szacunkiem dla Pana Przewodniczącego Janusza Przetacznika, ale podanie porównawczego przykładu, że w szpitalu jest określone dwóch zastępców, a w placówkach oświatowych również tak, to nie jest to samo, bo płynność napływu młodzieży do szkół jest zupełnie inna i o tym decyduje się w projekcie organizacyjnym, a nie tam gdzie się przyjdzie na godzinę, tak nie musi się zmieniać statutu, a w tym przypadku był chyba dodatkowy nabór młodzieży było 5 oddziałów i to na bieżąco reguluje każdy organ prowadzący i tutaj nie było, żadnego naruszenia przepisu prawnego.

Radny Krzysztof Buba – zgodzę się z kolegą Grzegorzem, my chcemy pracować w komisjach, zresztą pan przewodniczący Sławomir Madejczyk myślę, że o tym coś wie jeśli dotyczy to kwestii inwestycji, szczególnie w drogach. Chcemy brać w tym udział, chcemy, żebyśmy na ten temat dyskutowali i szukali jak najlepszych rozwiązań z tym, że nie zawsze tak jest. Jesteśmy wielokrotnie zaskakiwani dopiero na sesji, że wprowadzamy zadnie inwestycyjne i tak w większości głosujemy za tym jesteśmy. Uważam, że komisje są od tego żeby dyskutować, które drogi w jakiej kolejności, co zrobić, żeby było jak najlepiej, a tu powiem szczerze tego mi brakuje.

Ad. 7 e. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Jasielskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2019 r. (Druk Nr 207).
Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Jasielskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2019 r.
W głosowaniu brało udział 21 Radnych.
- za podjęciem uchwały głosowało 15 Radnych.
- przeciw głosowało 6 Radnych.
Uchwała została podjęta.

Ad.8. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Jaśle z wykonania budżetu Powiatu za 2019 r. (Druk Nr 208).
Przewodniczący otworzył dyskusję.
Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Jaśle z wykonania budżetu Powiatu za 2019 r.
W głosowaniu brało udział 21 Radnych.
- za podjęciem uchwały głosowało 15 Radnych.
- przeciw głosowało 6 Radnych.
Uchwała została podjęta.

Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2020 r. (Druk Nr 209). Wraz z Autopoprawką.
Przewodniczący poprosił Panią Teresę Połeć Skarbnik Powiatu o wprowadzenie do uchwały i przedstawienie Autopoprawki.
Głos zabrała Skarbnik Powiatu Jasielskiego Teresa Połeć, która omówiła projekt uchwały Rady Powiatu w Jaśle w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2020 rok. Wraz z Autopoprawką.
Autopoprawka
do projektu uchwały Rady Powiatu w Jaśle w sprawie zmiany Uchwały budżetowej
Powiatu Jasielskiego na 2020 rok
W projekcie uchwały Rady Powiatu w Jaśle w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:
1. Wprowadza się paragraf 1 w brzmieniu „Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu Jasielskiego na 2020 rok o kwotę 132.103,87 zł zgodnie z tabelą Nr 1.
2.Wprowadza się Tabelę Nr 1 „Zmiany planu dochodów budżetu Powiatu Jasielskiego na 2020 rok” w brzmieniu:
Klasyfikacja budżetowa Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, źródła dochodów Jednostka realizująca dochody Zwiększenie Zmniejszenie
Dz. Rozdz. §
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
1 OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 10.000,00 ••
75421 Zarządzanie kryzysowe 10.000,00
Dochody bieżące, w tym: 10.000,00 -
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków
powiatowo-gminnych, związków powiatów),
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki z PKN ORLEN 10.000,00
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 122.103,87 -
853 1 1 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 122.103,87 -
Dochody majątkowe, w tym: 122.103,87 -
6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych
na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
jednostek sektora finansów publicznych Środki z PFRON 122.103,87
OGÓŁEM 132.103,87 ••
Dochody bieżące 10.000,00 -
Dochody majątkowe 122.103,87 -

3.Zmienia się numerację dotychczasowego paragraf Nr 1 na Nr 2, który otrzymuje brzmienie:
„1. Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2020 rok o kwotę
748.103,87 zł zgodnie z tabelą Nr 2.
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2020 rok o kwotę
616.000,00 zł zgodnie z tabelą Nr 2.”
4.Zmienia się dotychczasową numerację tabeli Nr 1 na Nr 2: „Zmiany planu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na 2020 rok”, ponadto w tabeli tej dokonuje się następujących zmian:
a) zwiększa się po stronie zmniejszeń wydatki w dziale 600 Transport i łączność
o 16.000,00 zł do kwoty 616.000,00 zł,
b) zwiększa się po stronie zmniejszeń wydatki w rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe, paragrafie 6050 o 16.000,00 zł do kwoty 616.000,00 zł,
c) wprowadza się po stronie zwiększeń wydatki w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa na kwotę 26.000,00 zł,
d) wprowadza się po stronie zwiększeń wydatki w rozdz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, paragrafie 6060 na kwotę 16.000,00 zł - wydatki KPPSP
w Jaśle,
e) wprowadza się po stronie zwiększeń wydatki w rozd.75421 Zarządzanie kryzysowe na kwotę 10.000,00 zł - wydatki Starostwa Powiatowego w Jaśle na zakup wyposażenia magazynu przeciwpowodziowego,
f) wprowadza się po stronie zwiększeń wydatki w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych paragrafie 6050 na kwotę 122.103,87 zł,
g) zwiększa się po stronie zwiększeń wydatki ogółem o 148.103,87 zł do kwoty
748.103,87 zł, w tym: bieżące na kwotę 10.000,00 zł oraz majątkowe do kwoty
138.103,87 zł,
h) zwiększa się po stronie zmniejszeń wydatki ogółem o 16.000,00 zł do kwoty 616.000,00 zł, w tym majątkowe do kwoty 616.000,00 zł.
5.Zmienia się dotychczasową numerację paragrafu Nr 2 na Nr 3 .
6.Zmienia się dotychczasową numerację tabeli Nr 2 na Nr 3:Zmiany planu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne na 2020 rok, w której dokonuje się następujących zmian:
a) zwiększa się po stronie zmniejszeń wydatki w dz. 600, rozdz. 60014 na zadaniu „Rozbiórka istniejących i budowa dwóch nowych mostów na potoku Bednarka w miejscowości Cieklin” o 16.000,00 zł do kwoty 616.0000,00 zł,
b)wprowadza się po stronie zwiększeń wydatki w dz. 754, rozdz. 75411 na zadanie „Zakup centrali telefonicznej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle” na kwotę 16.000,00 zł,
c)wprowadza się po stronie zwiększeń wydatki w dz. 853, rozdz. 8531 1 na zadanie: Modernizacja budynku użytkowanego przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Jaśle „Program wyrównywania różnic między regionami III” na kwotę 122.103,87 zł,
d)zwiększa się po stronie zwiększeń ogólną kwotę wydatków do 738.103,87 zł,
e)zwiększa się po stronie zmniejszeń ogólną kwotę wydatków do 616.000,00 zł.

7. Zmienia się numerację paragrafu Nr 3 na Nr 4 i Nr 4 na Nr 5.

8. Przedkłada się projekt Uchwały Rady Powiatu w Jaśle w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2020 rok po autopoprawce.
Jasło.2020-06-07

Przewodniczący otworzył dyskusję.
Przewodniczący zamknął dyskusję oraz zarządził głosowanie dotyczące podjęcia uchwały
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2020 r.
Wraz z Autopoprawką.
W głosowaniu brało udział 20 Radnych.
- za podjęciem uchwały głosowało 20 Radnych.
- nie głosował 1 Radny.
Uchwała została podjęta.

Ad.10. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu
w okresie międzysesyjnym.

Radny Krzysztof Buba - w sumie Panie Przewodniczący chciałem do poprzedniego, ale to nic się nie dzieje może na komisji dopytam Pana Starostę.
Sprawozdanie str. 2 kwestie związane z ustaleniem wynagrodzenia i innych warunków zatrudnienia Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle, prosiłbym coś bliżej na ten temat radnych przedstawić. Str. 4 pkt 7 podobnie jest kwestia szpitala i dodatkowych dyżurów i str. 6 pkt 7 też w kwestii szpitala i tego dodatkowego zatrudnienia. Czy mamy jakieś problemy związane z doborem lekarzy na dyżury? Jakby Pan Starosta w tej kwestii coś przekazał.

Radny Janusz Przetacznik - chciałbym, bo przeczytałem informacje, że Zarząd podjął m.in. uchwałę w sprawie zmiany procedury usuwania drzew będących własnością powiatu jasielskiego, w związku z tym wnioskuję, aby Pan Starosta przekazał radnym i Komisji Rewizyjnej znowelizowaną uchwałę, abyśmy mogli się zapoznać z procedurą usuwania drzew. O kwestiach kolejnych chciałbym dowiedzieć się str. 6 dotyczy Magurskiego Parku Narodowego i planach budowy kolei linowej na Wysokie, jaka tutaj zapadła deklaracja i jakie w realizacji przedmiotowej inwestycji, bo z tych informacji, które dotychczas mieliśmy, otrzymywaliśmy raczej, że nam Magurski Park nie sprzyjał i mieliśmy „pod górkę” to jaka jest w tym wypadku deklaracja i jaką pomoc deklaruje Zarząd Powiatu? Dobrze by było, żeby jeszcze Rada o tym coś wiedziała. Kolejna kwestia dotycząca str.11 to jest zadanie numer 17 m.in. wracamy do Ożennej i Ośrodka Edukacji Ekologicznej, przypominam, że jak rozmawialiśmy na ten temat, mówiłem i wskazywałem, że jeżeli robimy inwestycje to popatrzmy na temat kompleksowo i teraz wracamy do tematu zamykając jedno, zostawiając garaż, teraz okazuje się, że jednak faktycznie ten garaż szpeci mimo, że od razu mogliśmy kompleksowo temat załatwiać na co zwracaliśmy uwagę w tamtej kadencji, ale tu nas wtedy nikt nie słuchał. To kwestie ze sprawozdania, o które prosiłbym o ich wyjaśnienie.

Radny Grzegorz Pers - tutaj jeśli mogę odpowiedzieć, bo to było skierowane do Pana Starosty, natomiast jako członek Zarządu odnośnie tej dodatkowej pracy w opiece całodobowej. Szanowni państwo, zastępca dyrektora do spraw medycznych dyrektor Kowalski poinformował mnie bodajże w miesiącu kwietniu 4 lekarzy złożyło wypowiedzenia z dyżurów w POZ-cie i powiem państwu, że i rozmawiałem z dyrektorem Kowalskim i Burbelką, czy by nie wyrazili przynajmniej po dwa dyżury wziąć, ponieważ istnieje realne zagrożenie, że nie obstawimy tych dyżurów w POZ-tach, były ogłoszenia w prasie medycznej. Jeśliby ktoś z państwa miał, czy znał kogoś kto chce dyżurować w POZ-etach to bardzo proszę o pomoc i dlatego prosiłem, dyrektor się zwrócił z formalną prośba do Zarządu, natomiast ja prosiłem Zarząd, żeby wyraził taką zgodę oczywiście na okres przejściowy roku, bo to nie jest tak, że dyrektor się zwrócił z prośbą tylko myśmy się zwrócili, właściwie ja i zastępca dyrektora do spraw medycznych, bo układamy te grafiki dla całego powiatu. Nowy Żmigród szanowni państwo pewnie nie wszyscy radni wiedzą obsługuje Dębowiec, Osiek Jasielski, gminy Nowy Żmigród i Krempna, natomiast pozostałą część powiatu szpital. Jest do obsadzenia 90 dyżurów lekarskich medycznych w POZ-cie w ciągu miesiąca i są ogromne trudności, po pierwsze mało jest lekarzy, którzy przychodzą na rezydentury, a teraz w zawiązku z tą sytuacją COVID-19, to część lekarzy po prostu złożyło wypowiedzenia, nie chciało dyżurować. Znaczy, nie wiem jakie były przyczyny, czy tylko to, czy prywatne?
W każdym razie okresy wypowiedzenia są różne, bo i miesięczne i 3-miesięczne i Zarząd wyraził zgodę na okres roku na dodatkową prace w POZ-etach dlatego też proszę o wyrozumiałość w tej kwestii, bo tak jak mówię, bo jest ciężko złożyć ten grafik, a te dyżury w nocnej i świątecznej opiece całodobowej to jest opieka dla wszystkich pacjentów naszego powiatu.

Starosta Jasielski Adam Pawluś – na większość tych pytań odpowiemy pisemnie.
Jeżeli chodzi o aplikowanie o środki finansowe w doborze na dofinasowanie mikroprojektów to Wysoka Rada będzie jeszcze podejmować decyzje, ponieważ to są resztki środków finansowych, które pozostały w euroregionie karpackim i jest szansa jeszcze z tych środków skorzystać tam jest 90% dofinansowania, więc naprawdę to jest wysokie dofinasowanie, ale to są mikroprojekty. Nie wiem, czy będzie ta przebudowa istniejącego budynku garażu, bo zarówno inwestycja jak i pracownicy pozyskiwania funduszy stoją na innym stanowisku i próbują znaleźć, jak gdyby inny sposób przygotowania wniosku do tego mikroprojektu. Czasami nie jesteśmy do końca przygotowani do tego co się zdarza i musimy się dostosować do warunków naboru, tak bywa również w inwestycjach drogowych, gdzie pewne warunki techniczne wymagają określonych działań i określonych projektów, więc prawdopodobnie jeszcze w sierpniu będziemy musieli zorganizować sesję, na której Wysoka Rada podejmie decyzję, czy uchwałę o tym, czy przystępujemy do tego mikroprojektu, czy nie i w jakim zakresie? I jaki ten mikroprojekt będzie miał kierunek? W tej chwili nie jestem w stanie na to pytanie odpowiedzieć, trwają konsultacje również ze stroną słowacką, przez tą epidemię też jest to w pewnym sensie utrudnione, ale tak jak już wcześniej mówiłem warto by było z tego skorzystać, ponieważ jest to bardzo dobre dofinasowanie do 90%.

Ad.11. Interpelacje.

Radny Janusz Przetacznik - na ostatniej sesji składałem interpelacje, omawiając ją nie byłem zbyt precyzyjny, niemniej jednak, aby teraz już uniknąć ja przeczytam przynajmniej końcówkę, natomiast oczywiście interpelacja jest złożona tak jak ustawa przewiduje na piśmie, odniosę się do konkluzji tej interpelacji, mówimy o sprostowaniu nieprawdziwych informacji z 7 kwietnia.

Radny Janusz Przetacznik złożył interpelację o treści:
INTERPELACJA

„Aby trwać należy się zmieniać” – c.d.
Na XXV sesji Rady Powiatu w Jaśle w dniu 29 maja br., korzystając ze swoich ustawowych uprawnień, złożyłem do Przewodniczącego Rady Powiatu w Jaśle interpelację adresowaną do Starosty Jasielskiego a dotyczącą sprostowania nieprawdziwych danych zamieszczonych na oficjalnej stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Jaśle pn. „Zastrzeżenia do artykułu w Faktach Jasielskich” (https://www.powiat.jaslo.pl/aktualnosci/inne-informator/1088-zastrzezenia-do-artykulu-w-faktach-jasielskich). Do interpelacji załączyłem kserokopię „Protokołu końcowego odbioru dokumentacji projektowej” z dnia 10 lutego 2016 r., który został podpisany bez zastrzeżeń przez obie strony.
Stosownie do przepisu art. 21 ust. 12 i 13 ustawy o samorządzie powiatowym interpelację złożyłem na piśmie, a treść przekazanej interpelacji winna być podawana jest do publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną jej publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej powiatu.
Treść interpelacji wraz z załącznikiem oraz udzielona przez Starostę Jasielskiego odpowiedź została podana do publicznej wiadomości stosownie do w/w przepisów i w tej materii nie wnoszę uwag. Niestety treść udzielonej odpowiedzi całkowicie mija się z prawdą i nie odpowiada na zadane pytania.
W swojej interpelacji z dnia 29 maja br. przytoczyłem treść udzielonej przez Starostę Jasielskiego odpowiedzi (pismo z dnia 23 maja 2018 r. znak pisma: BR.0003.140.2018) na moje pytanie cyt.: „Czy Zarząd Powiatu w Jaśle zweryfikował zasadność wystawienia a następnie dokonania płatności za fakturę nr 1/02/2016 z dnia 8 lutego 2016 r. w wysokości 1.300.000,00 zł.?”, którą ponownie poniżej cytuję:
„Zapisy umowy dotyczące warunków zapłaty za przedmiot umowy: § 8 pkt 3: „Zapłata wynagrodzenia o którym mowa ust.1 nastąpi po wykonaniu przez wykonawcę całości przedmiotu umowy, określonego w §1 ust.1 oraz po potwierdzeniu jej należytego wykonania protokołem końcowym na zasadach określonych w § 6 niniejszej umowy.” Przedmiot umowy dostarczony był do Zamawiającego etapami zgodnie z umową. Fakt dostarczenia dokumentowany był protokołami zdawczo-odbiorczymi. Dokumentacja projektowa i STWiORB weryfikowane były przez Biuro Projektów Służby Zdrowia „PRO-MEDICUS” sp. z o.o. w Krakowie. W dniu 10.02.2016 r. Komisja powołana przez Zamawiającego podpisała w dniu 10.02.2016 r. protokół odbioru przedmiotu umowy, który był podstawą do zapłacenia faktury.”

Ponadto w interpelacji wskazywałem na treść postanowienia Sądu Okręgowego w Krośnie z dnia 11 października 2018 r. syg. Akt.I Ns 180/18, w którym Sąd zakazał uczestnikowi postępowania (Pełnomocnik Prawa i Sprawiedliwości w Gminie Skołyszyn) „rozpowszechniania nieprawdziwych informacji o rzekomym udziale Mariusza Sepioła przy podpisywaniu odbioru dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy Szpitala Specjalistycznego w Jaśle” oraz nakazał sprostowanie powyższych nieprawdziwych informacji w formie opublikowania na stronie portalu wirtualnejaslo.pl w zakładce wiadomości, dziale I ogłoszenia o treści „Janusz Pacher pełnomocnik Komitetu Prawa i Sprawiedliwości w Gminie Skołyszyn, oświadcza, że rozpowszechnione przez niego informacje o rzekomym udziale Mariusza Sepioła, kandydata do Rady Powiatu Jasielskiego z ramienia KWW Porozumienie Samorządowe Ponad Podziałami w podpisywaniu odbioru dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy Szpitala Specjalistycznego w Jaśle są nieprawdziwe” przez okres 2 dni od chwili jego zamieszczenia.
Przytoczone w mojej interpelacji z dnia 29 maja br. powyższe stwierdzenia tj.:
a) treść odpowiedzi Starosty Jasielskiego z dnia 23 maja 2018 r.,
b) postanowienie Sądu Okręgowego w Krośnie z dnia 11 października 2018 r. syg. Akt I Ns 180/18
dotyczyły potwierdzenia, że zawarte w komunikacie z dnia 7 kwietnia br. zamieszczonym na oficjalnej stronie starostwa pn. „Zastrzeżenia do artykułu w Faktach Jasielskich” (https://www.powiat.jaslo.pl/aktualnosci/inne-informator/1088-zastrzezenia-do-artykulu-w-faktach-jasielskich) zdanie: cyt.: „ …. że projekt wykonany przez firmę Architects & Co i odebrany przez Zarząd Powiatu pod kierownictwem ówczesnego starosty jasielskiego Mariusza Sepioła i wicestarosty Tadeusza Górczyka, zawierał wadę …” jest nieprawdziwe.
Nie tylko poprosiłem o udzielenie odpowiedzi na dwa pytania, ale w nawiązaniu do motta tej interpelacji cyt.: „Aby trwać należy się zmieniać” i przedstawionych w interpelacji faktów, zaapelowałem do Pana Starosty o zmianę.
Starosta Jasielski pismem z dnia 8 czerwca br. znak: BR.0003.26.2020 nie tylko nie zmienił swoje narracji, nie udzielił odpowiedzi na zadane pytanie, ale również odmówił sprostowania podanych do publicznej wiadomości nieprawdziwych informacji podając jako uzasadnienie cyt.: „Sąd Okręgowy w Krośnie w wydanym w dniu 11 października 2018 r. postanowieniu (sygn. akt I Ns 180/18) oddalił wniosek w zakresie przeprosin Pana Mariusza Sepioła a także stwierdził, że wypowiedzi Pełnomocnika Prawa i Sprawiedliwości w Gminie Skołyszyn nie naruszyły jakichkolwiek dób osobistych wnioskodawcy.”
Tak, jak wspominałem na wstępie, interpelację złożyłem w formie pisemnej. Może nie byłem zbyt precyzyjny, ale ponownie, z całą stanowczością, powtórzę: Sąd Okręgowy w Krośnie:
1) zakazał Pełnomocnikowi Prawa i Sprawiedliwości w Gminie Skołyszyn „rozpowszechniania nieprawdziwych informacji o rzekomym udziale Mariusza Sepioła przy podpisywaniu odbioru dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy Szpitala Specjalistycznego w Jaśle”
2) nakazał Pełnomocnikowi Prawa i Sprawiedliwości w Gminie Skołyszyn sprostowanie powyższych nieprawdziwych informacji w formie opublikowania ogłoszenia
o treści, które wyżej zacytowałem.
Należy dodać, że Sąd Okręgowy w Krośnie w uzasadnieniu zakazu rozpowszechniania nieprawdziwych informacji przez Pełnomocnika Prawa i Sprawiedliwości w Gminie Skołyszyn ustalił i zauważył cyt.: „Przede wszystkim jednak ta nieprawdziwa treść została powiązana z sugestią, że wnioskodawca wykazał się brakiem należytej staranności przy odbiorze dokumentacji, która obarczona była istotnym błędem czyniącym ją bezużyteczną, jak też że dokumentacja ta (bezużyteczna) pochłonęła znaczne koszty z budżetu.” I dodał cyt.: „Poza sporem powinno być, na co wskazuje uczestnik, że zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym to Starosta organizuje pracę zarządu i reprezentuje powiat na zewnątrz. Niemniej w chwili powołania wzmiankowanych komisji nie był starostą i nie uczestniczył w faktycznych czynnościach odbioru dokumentacji projektowej. Sąd nie podziela twierdzeń uczestnika, że podpis wnioskodawcy na fakturze Vat stanowi ostateczne zatwierdzenie wskazanego protokołu odbioru, szczególnie że istotne wady projektu zostały zauważone później, w istocie usunięte przez projektanta. Wydaje się, że czynność związana z podpisem wnioskodawcy na fakturze ma jedynie związek z uruchomieniem środków finansowych wynikających nie tyle z faktury Vat co z umowy łączącej powiat z firmą Architects Andrzeja Krzanowskiego.”(pisownia oryginalna)

Po przeczytaniu komunikatu z dnia 7 kwietnia br. „Zastrzeżenia do artykułu w Faktach Jasielskich” i zastosowanej w nim narracji pojawia się poważna wątpliwość czy refleksja kto był rzeczywistym autorem oświadczenia (wypowiedzi) Pełnomocnika Prawa i Sprawiedliwości w Gminie Skołyszyn z dnia 2 października 2018 r. zamieszczonym na portalu internetowym www.wirtualnejaslo.pl , a kto komunikatu?
Panie Starosto wydaje się rzeczą naturalną i nie podlegającą dyskusji czy negocjacji, że rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji nie przystoi funkcjonariuszom publicznym, a już raczej nie powinno się to przytrafiać działaczom spod szyldu „Prawa i Sprawiedliwości”, a przyzwoitość i dobre zwyczaje w takich przypadkach przewidują nie tylko zakaz rozpowszechniania nieprawdziwych informacji ale i przeproszenie pomawianych osób. Szczerze ubolewam, że do słowa „przepraszam” potrzebny jest wyrok Sądu a nie zwykłe poczucie wstydu i chęć naprawienia szkody.
W nawiązaniu do udzielonych odpowiedzi przez Starostę Jasielskiego odpowiednio
z dnia 23 maja 2018 r. (cytowana wyżej) i z 8 czerwca 2020 r. w zakresie dotyczącym przypisywania winy Staroście Jasielskiemu za zatwierdzenie do zapłaty faktury proszę się zdecydować na jednoznaczną odpowiedź co było podstawą zapłacenia faktury nr 1/02/2016 z dnia 8 lutego 2016 r. oraz proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:
1. Kiedy na oficjalnej stronie zostanie zamieszczone sprostowanie dotyczące nieprawdziwej informacji o udziale Mariusza Sepioła i Tadeusza Górczyka w odbiorze dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy Szpitala Specjalistycznego w Jaśle?
2. Czy Starosta Jasielski radny Adam Pawluś zatwierdzając do zapłaty fakturę nr FVS/39/2019 z dnia 20.12.2019 r. wystawioną przez firmę FHU „OKO-ROCK” za „fajerwerki sylwester Liwocz” ponosi odpowiedzialność za nieszczęśliwy wypadek, który miał miejsce podczas publicznego pokazu sztucznych ogni na Górze Liwocz?

Reasumując, tak na zakończenie jeszcze taka refleksja, takie retorycznie pytanie: czy nieprawdziwe informacje to nie kłamstwo, a osoba, która rozpowszechnia nieprawdziwe informacje to kłamca?
Podpis radnego: Janusz Przetacznik.

Radny Janusz Przetacznik- to jest pierwsza interpelacja ciąg dalszy z ostatniej i druga interpelacja, ponieważ Pan Starosta nie do końca się odniósł do tej interpelacji dotyczącej wydatków, więc przeczytam ją precyzyjnie.

Radny Janusz Przetacznik złożył i odczytał interpelację o treści:
INTERPELACJA

W dniu 21 kwietnia br. skierowałem do Starosty Jasielskiego zapytanie nr 10/2020 dotyczące wysokości poniesionych wydatków przez Powiat Jasielski związanych z przygotowaniem od realizacji zadania pn. „Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle”. Niezależnie od tego zapytania skierowałem zapytanie dotyczące podania wszystkich wydatków związanych ze złożonym pozwem przeciwko Architects & CD Andrzej Chrzanowski oraz wydatków związanych z uzgodnieniem dokumentacji projektowej i uzyskaniem pozwolenia na budowę, w tym z tytułu opłat administracyjnych oraz opłat przyłączeniowych.
Zgodnie z otrzymanymi odpowiedziami należy przyjąć, że łączna suma wydatków Powiatu Jasielskiego związanych z przygotowaniem i następnie odstąpieniem od realizacji zadania pn. „Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle” wyniosła 1.549.715,67 zł (słownie: jeden milion pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset piętnaście złotych i 67/100), w tym wydatki związane ze złożeniem pozwu wyniosły 69.210,38 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dziesięć złotych i 38/100) – zgodnie z przesłanym zestawieniem – pismo z dnia 4 maja br. znak: BR.0003.22.2020 przy wyegzekwowaniu kar umownych wraz z odsetkami i kosztami egzekucyjnymi w łącznej kwocie 23.552,70 zł. To słabe pocieszenie przy tej skali wydatków publicznych.
Przy zestawieniu tylko tych dwóch kwot to jest sumy poniesionych wydatków związanych z pozwem w łącznej wysokości 69.210,38 zł i kwoty wyegzekwowanych kar umownych wraz z odsetkami i kosztami egzekucyjnymi w łącznej wysokości 23.552,70 zł trudno mówić czy pisać o wygranej sprawie, tych kwot nie da się obronić.
Wydatki w łącznej wysokości 1.549.715,67 zł środków publicznych na zaniechaną inwestycję muszą nas martwić i powinny być dla nas motywem do głębszej refleksji nad trybem i zasadami uruchomiania procedury inwestycyjnej czy udzielania dotacji celowych z budżetu powiatu. Podejmowanie decyzji nie może się sprowadzać do szukania przysłowiowej większości w Radzie, bez dogłębnej analizy możliwości finansowych samorządu, późniejszych kosztów eksploatacji czy osiąganych dochodów, winno być poprzedzone wymianą zdań, poszukiwaniem najlepszych rozwiązań czy kompromisu. Może już czas aby wreszcie nie tylko opracować ale przede wszystkim wdrożyć jasne i czytelne zasady związane z przystępowaniem samorządu powiatowego do inwestycji wieloletnich czy udzielaniem dotacji celowych z budżetu Powiatu Jasielskiego.

Czy w najbliższym czasie Zarząd Powiatu w Jaśle zamierza opracować i wdrożyć:
a) procedury związane z przystępowaniem samorządu powiatowego do inwestycji rocznych i wieloletnich,
b) zasady udzielania dotacji celowych z budżetu Powiatu Jasielskiego ?
Podpis radnego: Z poważaniem Janusz Przetacznik.

Radny Janusz Przetacznik - przypominam, że to są wnioski, które kierowaliśmy przy okazji realizacji i dyskusji o uchwale budżetowej na rok 2019 i 2020 to są dwie interpelacje, które kieruję do Pana Starosty.

Starosta Jasielski Adam Pawluś – oczywiście odpowiemy na tą interpelację pisemnie, ale rozumiem, że pan Janusz Przetacznik domaga się w takiej sytuacji dochodzenia tych, którzy przyczynili się do tego, że nie uzyskaliśmy pełnej kwoty odszkodowania, a dlaczego nie otrzymaliśmy? Otóż sąd w uzasadnieniu stwierdził, że to pracownicy, przedstawiciele powoda, czyli przedstawiciele powiatu jasielskiego, którzy reprezentowali w kontaktach z panem Chrzanowskim przyczynili się do tego, zmieniając pewne postanowienia, więc jest pytanie: Czy mamy rozpocząć procedurę uzyskania odszkodowania 390- 370 tys. na taką szkodę. Pracownicy, czyli przedstawiciele powiatu przyczynili się do powstania szkody, bo naszym obowiązkiem było dochodzić kar, bo kary są obligatoryjne, natomiast sąd zmiarkował, przyznanie tych kar i stwierdził, że to pozwany nie mógł dochować tego terminu, ponieważ pracownicy, czyli przedstawiciele powoda zmieniali koncepcję, budowy wprowadzając liczne zmiany i jest pytanie: Czy w świetle ustawy o zamówieniach publicznych mieli do tego prawo? Czy przekroczyli swoje uprawnienia? Narażając właśnie powiat jasielski na takie straty, to możemy łatwo udowodnić, jeżeli się mamy ciągle grzebać w przeszłości to się tym zajmiemy, bo oczywiście rozumiem, że taki jest pana wniosek, żeby w tym kierunku działać i udowodnić to? Możemy to zrobić i udowodnimy, bo nie jest to trudne, bo mamy wyrok sądu, który jednoznacznie stwierdził kto jest winien. Kto do tego doprowadził i to sąd I instancji i II instancji wyraźnie stwierdził kto do tego doprowadził, kto się do tego przyczynił. Dlaczego nie mogliśmy uzyskać kwoty pełnej za opóźnienie, czyli te 390 tys., które było wyliczone i obligatoryjne. Więc pozostałą kwotę kto ma wrócić; teraz jest pytanie? Kto ma wrócić, według pana te 370 tys. złotych? Czy można zmieniać po prostu warunki zamówienia w sposób wielokrotny i nie wiem, czy uzasadniony? A takie zmiany sąd wykazał, na to są dowody, więc sprawa jest udowodniona, potwierdzona wyrokami sądowymi i można będzie wystosować odpowiednie działania w kierunku do tych, których sąd wskazał, bo on ich wskazał tam w uzasadnieniu z imienia i nazwiska. Także bardzo się proszę nad tym zastanowić i oczywiście udzielić sobie odpowiedzi.

Ad.12. Wnioski i zapytania radnych.

Radny Janusz Przetacznik - niczym złożę zapytanie to przede wszystkim w odpowiedzi do wypowiedzi Pana Starosty, proszę zwrócić uwagę, mówię o pewnych wydatkach dotyczących wydatków ze środków publicznych przekraczających ponad 1,5 mln i bez żadnej refleksji o tym mówi moja interpelacja. Proszę zwrócić uwagę podaje wszystkie wydatki, bo o to prosiłem, abyśmy popatrzyli w jaki sposób rozmawiamy ze sobą i podejmujemy decyzje. Mamy dokumentację projektową teraz pomijam kwestie kar, bo nie o to w tej chwili chodzi. Tylko w jaki sposób to co zapłaciliśmy wykorzystujemy. M.in. wskakując, że mamy dokumentacje na oddział psychiatryczny, na garaż wielopoziomowy, na remont pomieszczeń, na przychodnie i teraz jest rzecz następująca, my przechodzimy do tego nad porządkiem dziennym. Nie znam wyroków sądowych, uzasadnienia również samego pozwu, bo nie był pan łaskaw mi przekazać, aczkolwiek o to nie prosiłem, bo pan ponosi za to odpowiedzialność, ja pytałem o wysokość wniesionych wydatków, natomiast nie znam wyroków, nie znam uzasadnienia, bo o to nie prosiłem. Jeżeli chodzi o zapytanie dotyczy ono:

Radny Janusz Przetacznik złożył zapytanie o treści:

ZAPYTANIE nr 18/2020
Dotyczy: realizacji peronu Jasło – Sobniów

Nadzwyczajna XXVI sesji Rady Powiatu w Jaśle, która odbyła się w dniu 19 czerwca br., została zwołana na wniosek Zarządu Powiatu w Jaśle. W uzasadnieniu wniosku dotyczącym trybu nadzwyczajnego zwołania sesji można było m.in. przeczytać: „.. o konieczności wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej zadania inwestycyjnego pn. „Budowa mostu na rzece Jasiołce łączącego osiedla Sobniów i Hankówka w Jaśle” i dalej cyt.: „Na podstawie przedmiotowego zadania inwestycyjnego wykonany zostanie dojazd od strony osiedla Sobniów do nowo projektowanego peronu na przystanku kolejowym o roboczej nazwie Jasło – Sobniów. Budowa peronu przez PKP PLK S.A. jest uzależniona od wybudowania przez Powiat Jasielski drogi dojazdowej wraz ze zjazdem z tej drogi oraz od wybudowania przez Miasto Jasło dojazdów i dojść do ww. peronu wraz z miejscami postojowymi. Podjęcie przedmiotowej uchwały stanowić będzie podstawę do zawarcie z PKP PLK S.A. i Miastem Jasłem porozumienia na wybudowanie kolejowego przystanku osobowego o roboczej nazwie Jasło – Sobniów.”
Pomimo upływu czasu i złożonego wniosku podczas tej sesji m.in. przez Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu RPJ radni nadal nie otrzymali żadnych dokumentów dotyczących zadania, które ma być realizowane przez PKP PLK S.A. przy współpracy z miejskim i powiatowym samorządem na terenie miasta Jasła.
W związku z powyższym oraz uwzględniając składane przez Pana Starostę deklaracje zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:
1. Kiedy i w jakiej formie zostało podpisane porozumienie dotyczące budowy przez PKP PLK S.A. peronu o roboczej nazwie „Jasło – Sobniów”?
Do odpowiedzi proszę dołączyć uwierzytelnią kserokopię podpisanego porozumienia. W przypadku, gdyby jednak do zawarcia takiego porozumienia nie doszło proszę
w odpowiedzi podać informacje o przyczynach ewentualnych opóźnień i przewidywanym terminie jego zawarcia.
2. Kiedy radni Rady Powiatu w Jaśle otrzymają materiały dotyczące planowanej inwestycji, w tym dotyczące przebudowy przejazdu kolejowego oraz przebudowy ulicy Żniwnej?
Dotychczas radni, członkowie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu otrzymali bardzo oszczędną koncepcję budowy mostu na rzece Jasiołce Sobniów – Hankówka, która miała implikować zawarcie przedmiotowego porozumienia i dalsze prace planistyczne.
Podpis radnego: Janusz Przetacznik.

Ad.13. Sprawy różne.

Radny Sławomir Madejczyk- chciałem jeszcze w zapytaniach skierować pytanie ustne, bo chyba odpowiedz będzie dość krótka do Zarządu: Jaki jest kierunek działania w sprawie kompleksu nieruchomości w Wolicy po dawnym domu dziecka? Jaki jest właśnie zamysł co do tego placu i budynków, ewentualnie jak to utrzymanie tego obiektu teraz wygląda?

Starosta Jasielski Adam Pawluś – jeżeli chodzi o budynek w Wolicy to jest opracowana dokumentacja konserwatorska i planujemy ją sprzedać, ale warunkiem wyrażenia zgody przez konserwatora jest wykonanie tej dokumentacji, w tej chwili trwa procedura. Zwróciliśmy się do Gminy Jasło o przyjęcie tej nieruchomości w formie darowizny, ale Gmina Jasło nie wyraziła zgody na przejęcie m.in. dlatego, że z zabytkami to jest poważny kłopot, żeby wykonać remont, czy przebudowę takiego obiektu to jest bardzo kosztowne wymaga wielu zgód i z tego powodu nie będzie nam łatwo sprzedać ten budynek.
W sprawach różnych Panie Przewodniczący jeżeli mogę, chciałem poinformować Wysoką Radę, że w dniu wczorajszym Pani Wojewoda ogłosiła komunikat w sprawie naboru wniosków na budowę przebudowę obrębu dróg powiatowych i gminnych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Wnioski na ten fundusz muszą być skierowane do Pani Wojewody do 8 sierpnia i z tego powodu będzie konieczność zwołania sesji końcem pierwszego tygodnia sierpnia, żebyśmy w tym terminie zdążyli. Mamy szereg inwestycji rozpoczętych, ale jeszcze nie dokończonych, trwają procedury, kryteria są określone i spróbujemy zgłosić takie drogi jak Umieszcz - Glinik Polski, Czeluśnica - Tarnowiec, Niepla - Szebnie, jest jeszcze 800 m Osobnica - Pagórek, Zarzecze - Dębowiec, Zarzecze droga przez wieś, Nienaszów - Poraj, most Przysieki, Załęże – Zawadka - Pielgrzymka, droga 1313 Jasło – Błażkowa i Czekaj przez wieś. To są ewentualne zadania, które będziemy starali się przygotować jeżeli zostaną spełnione warunki do naboru to Wysokiej Radzie zaproponujemy.
Jeszcze chciałem w imieniu swoim własnym jak i Zarządu podziękować za okazane zaufanie i chciałem złożyć zobowiązanie, że będziemy pracować na to, żeby Powiat Jasielski się rozwiał, żeby osiągnąć zamierzone cele, a tych zadań do realizacji jest bardzo wiele. Proszę państwa w 2008 roku mieliśmy również bardzo ważne inwestycje zaplanowane w powiecie jasielskim, taka inwestycja sztandarowa jak zbiornik Kąty - Myscowa, ale przyjechał wtedy Pan Minister, czy Wiceminister Gawłowski stwierdził, że inwestycja jest nieprzygotowana i zostały środki przeniesione prawdopodobnie na inne inwestycje nie sprawdzałem tego, dlatego ważnym jest, żeby ten układ, który w tej chwili jest dalej przetrwał, ponieważ mamy bardzo wiele inwestycji w przygotowaniu m.in. droga krajowa 73 jest po STEŚ-iu, czyli po tzw. Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowych uwarunkowań, droga, która będzie miała znaczenie ogromne dla powiatu jasielskiego. Jest jeszcze wiele innych zadań do realizacji, również jest nabór do projektów do tzw. „programu kolej plus”, ja w tej chwili i Zarząd prowadzimy korespondencję z największymi przedsiębiorcami, które są zainteresowane właśnie rozbudową linii kolejowej 166, ja przytoczę tylko tutaj opinie PKP CARGO w nawiązaniu do pisma z 24 czerwca dotyczącego koncepcji budowy nowej linii kolejowej numer 166 Dębica – Jasło informujemy, że grupa PKP CARGO jako największy w Polsce i przodujący w unii europejskiej operator kolejowych przewozów towarowych jest zainteresowany rozwojem sieci kolejowej na terenie Polski zwłaszcza w obszarze europejskim korytarzy transportowych. Linia kolejowa 166 wpisuje się w korytarz transportowy prowadzący z północy kontynentu na południe w rejon Półwyspu Bałkańskiego zwanego powszechnie Via Carpatia i może stanowić doskonałe uzupełnienie dla budowanej trasy S19 towary przewożone tym korytarzem z portów Bałtyckich na południe kontynentu mogą zatem zostać częściowo przyjęte przez transport kolejowy i stać się ważną częścią tarasy przewozowej spółki tak jak to obecnie ma miejsce w ramach nowego jedwabnego szlaku. Analizując obecną sytuację w aspekcie regionalnym, należy zauważyć, że istniejące linie kolejowe 106, oraz 108 odcinek Zagórz –Jasło prowadzące do Jasła są liniami nie zelektryfikowanymi, o których transport towarów o znacznym tonażu jest niemożliwy, bądź wymaga wykorzystania dwóch lokomotyw spalinowych jednocześnie generując w ten sposób wysokie koszty. W chili obecnej wyżej wymienionymi liniami przewozi się takie towary jak kamień, węgiel oraz produkty chemiczne. Wybudowanie linii Dębica – Jasło spowoduje skrócenie odległości handlowych centralnej zachodniej i wschodniej Polski do odbiorcy na podkarpaciu około 100 km i będzie miało wpływ na szybkość dostaw towarów oraz ilość dostarczanej masy zwłaszcza materiałów budowlanych i drewna szacowane wielkości to około 20 tys. ton netto miesięcznie. Nowa zelektryfikowania linia 166 umożliwiająca przejazdy pociągów o dużym tonażu w znaczny sposób wpłynie na zmniejszenie kosztów transportu i obniży ceny dostaw towarów, szacunkowo około 20-25 % co może doprowadzić do powrotu klientów samochodowych do transportu szynowego. Przyczyni się to również do zmniejszenia obciążenia infrastruktury drogowej oraz uciążliwości dla mieszkańców regionu poprzez zmniejszenie ilości samochodów ciężarowych poruszających się po drogach podkarpacia. Oddanie do użytku omawianej linii kolejowej poprawi jakość obsługi odbiorców przesyłek kolejowych zlokalizowanych na dużych bocznicach zwłaszcza takich jak GRUPA LOTOS, Grupa Orlen, Grupa Kronospan, Grupa Nowy Styl oraz innych korzystających z obiektów infrastruktury użytkowej. Reasumując PKP CARGO S.A. popiera powstanie linii 166, o której mowa w przedmiotowym piśmie, gdyż będzie on miało wpływ na poprawę wyników ekonomicznych grupy PKP CARGO S.A. oraz przyczyni się do rozwoju społeczno-ekonomicznego regionu podkarpacia.
Proszę państwa to jest jedno z kilku opinii w sprawie tej linii, czekamy jeszcze na opinie PKN ORLEN podejmuje wielkie inwestycje, które są właśnie przy linach kolejowych m.in. w Jedliczu i w Trzebini. W Jedliczu będzie przerabiana duża ilość biomasy i część tych komponentów będzie przewożona do Trzebini, więc ta linia na pewno jest korzystna. Rozmawiałem z prezesami firmy Orlen Południe i dla nich była by to wielka ekonomiczna korzyść wymaga to oczywiście wielkiego lobbingu. Sam powiat jasielski zarówno tej drogowej inwestycji jak i tej kolejowej nie jest w stanie podołać, ale bez zabiegania w inwestycje bez naszego udziału, bez wspierania wszelkich działań nikt w Warszawie, czy w Rzeszowie tego nie podejmie, więc dlatego ważnym jest, żeby takie działania podejmować tak jak w przypadku drogi 73. Jesteśmy po zakończeniu ważnego etapu w tej chwili nastąpi skierowanie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej, a cały odcinek z tak zwaną zachodnią obwodnicą Miasta Jasła z obwodnicą Brzostku i Kołaczyc i trzecie zadanie obwodnica Pilzna są wpisane w program 100 obwodnic, więc to jest wielka szansa, że w najbliższych 3, 4 do 5 lat, te zadania mogą być zrealizowane. Kolej plus to jest program do 2028 roku, więc bardzo bym prosił o wspieranie tych inicjatyw tak, żeby te inwestycje znalazły swoje urealnienie.

Radny Janusz Przetacznik- chciałbym złożyć oświadczenie o następującej treści:
O Ś W I A D C Z E N I E
Sąd Okręgowy w Krośnie prawomocnym Postanowieniem z dnia 11 października 2018 r. postanowił:
I. zakazać uczestnikowi Januszowi Pacher rozpowszechniania nieprawdziwych informacji o rzekomym udziale Mariusza Sepioła przy podpisywaniu odbioru dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy Szpitala Specjalistycznego w Jaśle,
II. nakazać uczestnikowi Januszowi Pacher sprostowanie powyższych nieprawdziwych informacji w formie opublikowania na stronie portalu wirtualnejaslo.pl w zakładce wiadomości, dziale I ogłoszenia o treści „Janusz Pacher pełnomocnik Komitetu Prawa i Sprawiedliwości w Gminie Skołyszyn, oświadcza, że rozpowszechnione przez niego informacje o rzekomym udziale Mariusza Sepioła, kandydata do Rady Powiatu Jasielskiego z ramienia KWW Porozumienie Samorządowe Ponad Podziałami w podpisywaniu odbioru dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy Szpitala Specjalistycznego w Jaśle są nieprawdziwe” przez okres 2 dni od chwili jego zamieszczenia.
III. oddalić wniosek w pozostałym zakresie,
IV. stwierdzić, że strony ponoszą koszty postępowania związane ze swoim udziałem
w sprawie.

Na XXV sesji Rady w dniu 29 maja br. omawiając składaną w tym dniu już trzecią interpelację wyraziłem się nieprecyzyjnie i podałem, że Pełnomocnik PiS „miał przeprosić”. Ta informacja w świetle ww cytowanego postanowienia Sądu nie jest prawdziwa i wymaga sprostowania w wnioskowanym brzmieniu:

„Oświadczam, że podana przeze mnie w dniu 29 maja 2020 roku na XXV sesji Rady Powiatu w Jaśle informacja, iż Pełnomocnik Prawa i Sprawiedliwości w Gminie Skołyszyn miał na podstawie prawomocnego postanowienia Sądu Okręgowego w Krośnie dokonać przeprosin Pana Mariusza Sepioła jest nieprawdziwa i niezgodna z sentencją tego postanowienia”,

Nie ulega wątpliwości, że użyty przeze mnie w dniu 29 maja br. czasownik posiłkowy „mieć” używany jest często do podkreślenia, że czynność jest wykonywana na czyjeś zlecenie. Faktem jest, że takiego zlecenia nie było, to mój błąd i zamiast omawiać tę interpelację powinienem ją po prostu odczytać.
Wydaje się rzeczą naturalną i nie podlegającą dyskusji czy negocjacji, że rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji nie przystoi nikomu. Przyzwoitość i dobre zwyczaje w takich przypadkach przewidują nie tylko zakaz rozpowszechniania nieprawdziwych informacji i ich sprostowanie, ale równie naturalnym jest przeproszenie osoby pomówionej. Szczerze ubolewam, że do wyrażenia słowa „przepraszam” dla Pełnomocnika Prawa i Sprawiedliwości w Gminie Skołyszyn potrzebny jest wyrok czy postanowienie Sądu a nie zwykłe poczucie wstydu i chęć naprawienia szkody za rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji.
Liczę, oczekuję i wyrażam nadzieję, że Pełnomocnik Prawa i Sprawiedliwości w Gminie Skołyszyn Pan Janusz Pacher, skrupulatny i rzetelny człowiek, aktualnie zatrudniony na stanowisku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle, poda do publicznej wiadomości informację o wykonaniu nakazu Sądu Okręgowego w Krośnie z dnia 11 października 2018 r. o sprostowaniu nieprawdziwych informacji, o których mowa ww. prawomocnym postanowieniu Sądu tj. o opublikowaniu na swój koszt na stronie portalu wirtualnejaslo.pl ogłoszenia o treści: „Janusz Pacher pełnomocnik Komitetu Prawa i Sprawiedliwości w Gminie Skołyszyn, oświadcza, że rozpowszechnione przez niego informacje o rzekomym udziale Mariusza Sepioła, kandydata do Rady Powiatu Jasielskiego z ramienia KWW Porozumienie Samorządowe Ponad Podziałami w podpisywaniu odbioru dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy Szpitala Specjalistycznego w Jaśle są nieprawdziwe”.
Podpis radnego: Janusz Przetacznik.

Radny Janusz Przetacznik - to jest moje oświadczenie i jeszcze proszę państwa, jeszcze jedna uwaga do tej materii. Z dużym zdziwieniem muszę przyznać otrzymałem list polecony wysyłany z biura Rady, ze starostwa powiatowego, w którym znalazła się korespondencja bez pisma Pana Przewodniczącego Rady adresowana do mnie jako Radnego Rady, a w liście, czy w kopercie było pismo pełnomocnika Prawa i Sprawiedliwości czyli członka partii można domniemywać, bądź reprezentującego Prawo i Sprawiedliwość. Byłem zdziwiony, naprawdę szczerze zdziwiony, że biuro Rady bez pisma przewodniego wysyła bezpośrednio pisma partii do radnych. Korespondencja do radnego, którego adres domowy może być chroniony i jest chroniony, winna jak najbardziej być kierowana przez biuro Rady, ale za pośrednictwem Przewodniczącego Rady również tą drogą ja kieruje odpowiedz dla pana Janusza Pachera i do widomości Pana Przewodniczącego oraz pana Adama Pawlusia również tą odpowiedz kieruję.

Radny Krzysztof Buba - odnośnie jeszcze Funduszu Dróg Samorządowych: Pan Starosta wspomniał, że będziemy zgłaszać drogę 1313 Jasło – Błażkowa, a co z ulicą Mickiewicza i tym odcinkiem przez Dąbrówkę? To pójdzie wszystko w całości, czy tylko w Błażkowej będziemy coś robić? To jest jedno pytanie i drugie bardzo bym prosił, żebyśmy właśnie na Komisji Rozwoju poznali wcześniej zakres prac na poszczególnych drogach co będzie wykonywane? Myślę, że wtedy nie będzie, żadnych tutaj problemów.

Radny Grzegorz Pers - tutaj chciałem się odnieść do słów pana Radnego Janusza Przetacznika, właściwie to co pan mówił , na sesji 29 maja wydaje mi się, że to nie powinno być przedmiotem obrad sesji, bo to jest spór pomiędzy dwoma tak naprawdę prywatnymi osobami, bo ani pan Mariusz Sepioł nie jest członkiem Rady, ani pan Janusz Pacher nie jest bezpośrednio radnym, nie jest w strukturach tutaj Rady, więc nie wiem, czy to powinno być przedmiotem obrad sesji?

Starosta Jasielski Adam Pawluś - chciałbym w imieniu Zarządu zaprosić wszystkich radnych na skromny poczęstunek do restauracji „Imperial”.

Ad.14. Zamknięcie obrad.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch zamknął obrady XXVII Sesji Rady Powiatu w Jaśle o godzinie 18.48.

Imienne wyniki głosowań stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Protokolant: Marzena Trębacz
Przewodniczący Rady
Robert Snoch

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.