Protokół XXVIII/2020
z XXVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Jaśle
odbytej w dniu 7 sierpnia 2020 roku o godz. 15.30.

Ad. 1. Otwarcie Sesji.
Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch.
Powitał Radnych Rady Powiatu oraz członków Zarządu Powiatu w Jaśle.

Przewodniczący przedstawił wniosek o zwołanie Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Jaśle.
Na podstawie § 13 ust. 2 Statutu Powiatu Jasielskiego, Zarząd Powiatu w Jaśle zwraca się z prośbą o zwołanie Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Jaśle, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Wybór Komisji Wnioskowej.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a. zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2020 r.,
b. przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych,
c. przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu pt. „Odkryte dziedzictwo kulturalne i przyrodnicze powiatu jasielskiego i miasta Svidnik”,
d. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2020 – 2027,
e. ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Jasielskiego w 2020 roku.
5. Zamknięcie obrad.
UZASADNIENIE
Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu wynika z konieczności złożenia do dnia 8 sierpnia br. wniosku w ogłoszonym przez Wojewodę Podkarpackiego naborze na budowę, przebudowę lub remont dróg powiatowych i gminnych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, w ramach którego Powiat Jasielski może uzyskać 60% dofinansowania.
Ponadto zwołana sesja Rady Powiatu umożliwi podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu pt. „Odkryte dziedzictwo kulturalne i przyrodnicze powiatu jasielskiego i miasta Śvidnik” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG VA Polska – Słowacja 2014 - 2020.

Ad. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący poinformował, że zgodnie z listą obecności na sali jest 18 radnych
w związku z tym Rada może podejmować prawomocne uchwały.

Ad. 3. Wybór Komisji Wnioskowej.
Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Anna Nigborowicz zgłosiła do Komisji Wnioskowej
radnych: Irena Baciak, Jan Czajka, Sławomir Madejczyk.
Zgłoszeni Radni wyrazili zgodę na pracę w Komisji Wnioskowej.
Przewodniczący zarządził głosowanie nad wyborem członków Komisji Wnioskowej.
W głosowaniu brało udział 17 Radnych.
- za wyborem zaproponowanego składu Komisji Wnioskowej głosowało 17 Radnych.
- nie głosował 1 Radny.
Komisja Wnioskowa została uchwalona.

Kolejnych dwóch przybyłych na sesję radnych podpisało listę obecności.

Ad. 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
Ad. 4a. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego
na 2020 r. (Druk Nr 210).
Przewodniczący poprosił Panią Teresę Połeć Skarbnik Powiatu o wprowadzenie.
Głos zabrała Skarbnik Powiatu Jasielskiego Teresa Połeć, która omówiła projekt uchwały Rady Powiatu w Jaśle w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2020 rok.
Przewodniczący otworzył dyskusję.

Radny Janusz Przetacznik - mam dwa tematy do poruszenia, jeżeli chodzi o tryb nadzwyczajny będę się wypowiadał nieco później, bo myślę, że mógłby być jak najbardziej trybem zasadnym, gdybyśmy np. w projekcie uchwały dotyczącej zmian budżetowych Powiatu Jasielskiego na 2020 rok, poza oczywistymi rzeczami, czyli zwiększeniem po stronie przychodów wypłaconych odszkodowań z tytułu nawałnic i automatycznie wydatków przez te jednostki, które akurat te przypadłości dotyczą, ale tak naprawdę zbliża się 1 września, a co za tym idzie rok szkolny i wydawało mi się, że w tym projekcie uchwały, radni będą podejmować decyzję jakie środki zaradcze podjąć, aby naszą młodzież szkolną przyjąć w godziwych warunkach w stanie epidemii? Nic bardziej błędnego, akurat tego nie znalazłem w tym projekcie uchwały, żadnych działań, ani dodatkowych środków, które by pozwalały, żeby w dniu dzisiejszym w przededniu można by powiedzieć roku szkolnego, nasze szkoły powiatowe będą szkołami bezpiecznymi, przygotowanymi i ilość sanitariatów, punktów dezynfekcyjnych dla młodzieży się zwiększy. Także mam nadzieję, że jeszcze w miesiącu sierpniu tuż przed pierwszym września jeszcze raz będziemy mieć okazje się spotkać.
Moje drugie pytanie związane ze zmianą uchwały budżetowej wiąże się z pytaniem o dbałość o mienie powiatu, interesuje mnie temat dotyczący ubezpieczenia naszego majątku w tym dróg, ponieważ tutaj nie widzę takiej pozycji, a większość majątku, czy większość szkód mogła by być również pokryta przez ubezpieczyciela. Mówię to z pełną świadomością, ponieważ jako zarządca nieruchomości, mam ubezpieczone drogi, parkingi i z tej furtki,, możliwości korzystamy. W związku z tym, jeżeli powiat nie ubezpieczył mienia w postaci dróg i parkingów to mam pytanie: dlaczego tego akurat nie zrobił? Także prosiłbym najpierw o odpowiedź na te dwa pytania dotyczące o stan przygotowań i braku takiej informacji, czy generalnie pozycji w wydatkach budżetowych na rok 2020. Czy wszystkie środki, które na dzisiaj mamy zagwarantowane w budżecie wystarczają nam, aby przygotować nasze szkoły do rozpoczęcia roku szkolnego w stanie epidemii? I drugie: Czy mienie powiatowe na rok 2020 zostało ubezpieczone, w tym z tytułu właśnie klęsk żywiołowych, nawałnic? Tu m.in. jednym z zadań jest ul. Mickiewicza, gdzie akurat będziemy odbudowywać koronę i jest to wynikiem klęski żywiołowej, czyli nawałnic z 27 i 29 czerwca br.

Starosta Jasielski Adam Pawluś - ubezpieczenie, które posiadamy dróg rzeczywiście nie obejmuje. Mamy nadzieję, że odbudowa ulicy Mickiewicza prawie na kilometrowym odcinku zostanie sfinansowana w 100% ze środków na likwidację skutków klęsk żywiołowych.
Taki wniosek złożyliśmy i dlatego zmieniliśmy nazwę tego zadania, z takim wnioskiem wystąpiliśmy do Wojewody i do Ministra Spraw Wewnętrznych również. To, czyli prawie kilometr drogi oraz wymycie pobocza i części nawierzchni na samym już Osiedlu Gamrat.
Tam jest niebezpieczne wymycie głębokie prawie na 9 m i przygotowujemy się do realizacji tego zadania. Mam nadzieje, że w szybkim terminie zlikwidujemy zagrożenie na tej drodze. Większość samorządów nie ma ubezpieczenia dróg, takie ubezpieczenie na pewno by kosztowało, nie ma w tej chwili tutaj pracownika i brokera, który się zajmuje przygotowaniem ubezpieczenia, również nie są objęte ubezpieczeniem budynki, które są wyłączone z użytkowania. Taki budynek i nieruchomość np. przy ulicy 3-go Maja, czy budynek Skarbu Państwa w Skołyszynie, który od wielu lat wystawiany jest do sprzedaży i na razie nie udaje się go sprzedać, a jest ciągle zalewany. Dlatego mam nadzieję, że w wyniku środków, które co roku uzyskiwaliśmy na likwidację skutków klęsk żywiołowych, również uda się nam, jeżeli nie w tym roku to w przyszłym uzyskać dofinasowanie. Ten rok jest specyficzny, ponieważ rezerwa jest przeznaczona głownie na likwidację zagrożeń związanych z COVIDE-em i również będziemy przygotowywać nasze szkoły do przyjęcia uczniów.
Ta informacja, że szkoły będą otwarte ukazała się w dniu wczorajszym, więc nie wiedzieliśmy jakie działania podjąć i jak przygotować te szkoły? Na dzień dzisiejszy wiemy, jeżeli sytuacja w powiecie jasielskim się nie pogorszy, nie powstaną jakieś ogniska i powiat nie będzie w czerwonej strefie to zajęcia będą w naszych szkołach prowadzone. Dzisiaj rozpoczęliśmy już konkretny nabór do poszczególnych szkół. Krótko mogę powiedzieć, że zainteresowanie naszymi szkołami jest dobre. Tu chciałem podziękować Panu Staroście Pankiewiczowi, który reprezentuje powiat w Powiatowo-Gminnym Związku Komunikacyjnym i dzięki właśnie tym liniom, które obsługuje Spółka „JASIEL” udaje się właśnie przyciągać tą młodzież do naszego powiatu. Bilans jest dodatni około 1300 młodzieży zadeklarowało do naszych szkół, a około 90 zadeklarowało poza naszym powiatem, więc bilans jest dodatni, pozytywny po raz pierwszy, chyba w takim zakresie. Mam nadzieję, że jeszcze zdążymy przygotować sesję w miesiącu sierpniu, o to będziemy się zwracać do Przewodniczącego, żeby zabezpieczyć również środki potrzebne na walkę z COVID-em i przygotowaniem szkół, żeby mogły one bezpiecznie przyjąć uczniów, ale chcielibyśmy wiedzieć najpierw ile tej młodzieży i w jakich szkołach będzie? Na dzień dzisiejszy już jesteśmy bliżej odpowiedzi na to pytanie, nabór się udał, większość jednak młodzieży chce iść do liceów, częściowo tylko do techników, a gorzej jest z naborem do szkół branżowych. Także tyle mogę na dzień dzisiejszy odpowiedzieć, a ewentualnie przygotujemy jakąś odpowiedz na piśmie co do celowości ubezpieczenia dróg.

Radny Krzysztof Buba - rozumiem, że droga 1313 R tylko będzie remont tych miejsc, które uległy uszkodzeniu? Mnie bardziej ciekawi, kiedy całościowo podejdziemy do tematu przebudowy tej drogi? Tą drogą codziennie porusza się mnóstwo osób, które wjeżdża do miasta. Uważam, że powinniśmy ją doprowadzić do jak najlepszego stanu, mam co do niej troszeczkę zastrzeżeń.

Radna Ewa Wawro - Pan Starosta odpowiadając na wcześniejsze pytania, już odpowiedział częściowo na moje pytanie. Chciałam właśnie zapytać o przygotowanie szkół o to, czy jeszcze w sierpniu będzie sesja, na której jeszcze raz będziemy się zajmować zmianami budżetowymi po to, żeby przygotować środki na zabezpieczenie szkół?

Starosta Jasielski Adam Pawluś - ja krótko Panie Przewodniczący, chciałem tylko odpowiedzieć, że będziemy się zwracać o taką sesję, ale wszystko zależy od Pana Przewodniczącego oczywiście i mam nadzieję, że państwo będziecie uczestniczyć w tej sesji, mam nadzieję, że to będzie na koniec sierpnia i również poinformujemy wtedy o wszystkich działaniach związanych z zabezpieczeniem szkół przed COVID-em.

Radna Ewa Wawro - w takiej sytuacji poproszę o głos. Panie Starosto, bo jestem zaskoczona tym co w tej chwili pan powiedział. Mówi pan, że sesja, na której będziemy zabezpieczać środki na przygotowanie szkół do rozpoczęcia roku szkolnego od września, odbędzie się w ostatnich dniach sierpnia? Na dobrą sprawę w tym momencie to, „sztuka dla sztuki”, udawanie że chcemy przygotować szkoły faktycznie i zabezpieczyć nasze dzieci?

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch – to chyba po 18-ym, bo taki chyba jest kalendarz rekrutacji, to potem policzą, czyli około 25-ego się uda, ale wcześniej chyba nie?

Radna Ewa Wawro - Panie Przewodniczący rozumiem, natomiast uważam, że tego typu działania powinny być działaniami wyprzedzającymi, bo my jesteśmy wstanie już w tej chwili oszacować jakie te środki mogłyby być? Powinniśmy mieć to już przygotowane, jakiś program, który będziemy mogli wprowadzić, nie w ostatnich dniach sierpnia, tylko my powinniśmy już być do tego przygotowani, środki mieć zabezpieczone, a nie czekać do momentu, czy się dowiemy, czy dzieci będziemy mieć 30, 40- cioro?

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch - akurat z panią radną się nie zgodzę, bo nie mamy wytycznych odgórnych: Czy będziemy na dwie zmiany dzieci uczyć? Czy WF się będzie odbywał, czy nie? Pani radna, ja zajmuję się ochroną zdrowia i wiem jak chronić się przed wirusem.

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch – i wiem co trzeba kupić do szkoły, żeby szkoła działała, przede wszystkim trzeba rozdzielić dzieci.

Radna Ewa Wawro - Właśnie o to chodzi, to chciałam usłyszeć. Czy my mamy zabezpieczone środki jakieś na przygotowania, już w tej chwili?

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch – myślę, że Komisja Edukacji może już od dziś zacząć pracować nad tym tematem, jeśli zna wytyczne odgórne to nie ma problemu.

Radna Ewa Wawro - my nie rozumiemy się Panie Przewodniczący, bardzo przepraszam.
Mnie chodziło o to, czy my jako powiat mamy już w tej chwili i czy będziemy mieli wdrożone jakieś środki przygotowawcze do sytuacji, która nas zastanie jak już będą te wytyczne? Czy my będziemy musieli po prostu na szybko to robić? Takie miałam pytanie.

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch – będą wytyczne, będziemy postępować.

Starosta Jasielski Adam Pawluś - tu głównie będzie odpowiedzialność spoczywać na dyrektorach. To są środki bieżące, więc nie będzie problemu ewentualnie z zakupem w ramach wydatków bieżących, natomiast później uzupełnimy ewentualnie środki już, ale decyzję będą podejmować głównie dyrektorzy szkół w oparciu o wytyczne jak to zabezpieczenie ma wyglądać. Także tu będzie tylko z naszej strony pomoc w zakresie ewentualnie zakupu środków, czy przygotowaniu odpowiednich pomieszczeń, informacji
i działań.

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch – tak i ścisła współpraca dyrektora placówki
z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym oczywiście.

Radna Irena Baciak - właśnie chciałam się w tym temacie wypowiedzieć, ponieważ wytyczne ukazały się wczoraj i tam jest napisane, że to dyrektor szkoły ma opracować regulamin zgodny z wytycznymi, który pozwoli na edukację dzieci w jego placówce, oczywiście zgodnie z tym co jest napisane we współpracy z sanepidem. Wszelkie środki ochrony do dezynfekcji zarówno pomieszczeń, czy stolików, blatów, czy do dezynfekcji rąk już były przesyłane przez ministerstwo do szkół w maju i w czerwcu. Wszystkie szkoły, które wyraziły taką chęć i przystąpiły do programu, otrzymały darmowy dyspenser do dezynfekcji rąk i zapas płynów i to wszystko już jest w szkołach i teraz po prostu tylko do dyrektorów należy opracować regulamin i ewentualnie zgłosić do starostwa jeżeli wynikają z tego jakieś problemy?

Radny Janusz Przetacznik - chciałbym zwrócić uwagę, że temat jest istotny, ważny z punktu widzenia, nie tylko budżetowego, ale przede wszystkim społecznego. Nie mogę zgodzić się, że najlepszym rozwiązaniem jest kolokwialnie mówić „spychotechnika”, że tak naprawdę cała odpowiedzialność będzie spoczywać na dyrektorach jednostek, jeżeli nie zostają wyposażeni w odpowiednie narzędzia. Przypominam dzisiaj mamy 7 sierpnia, do rozpoczęcia roku mamy niewiele czasu, stąd pewne informacje, czy pewne założenia powinny być już poczynione wcześniej, bo to co powiedział Pan Przewodniczący Rady chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz, że o liczbie uczniów klas II, III, i IV, czy V techników to my wiemy, natomiast brakuje nam informacji o naborze do I klasy. W związku z tym tak naprawdę my możemy przygotowywać się organizacyjnie do tej sytuacji. Patrząc, to o czym powiedział Pan Starosta m.in. o aktualnej mapie zagrożeń, czy będziemy i w jakiej strefie żółtej, czy czerwonej? Sytuacja będzie na pewno dynamiczna i będzie nabierać pewnie różnych zwrotów w różnych powiatach, niemniej jednak powinniśmy pewne elementy z punktu widzenia jako Rada Powiatu, ponieważ mamy to w swoim zakresie obowiązków, pewne rzeczy omówić i rozstrzygnąć. Jeżeli uważamy, że to jest normalna rzecz, że to będą robić dyrektorzy, to zobaczymy, bo ja tutaj na tej sali widziałem jak ręcznie sterujemy pracą dyrektorów.

Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2020 r.
W głosowaniu brało udział 19 Radnych.
- za przyjęciem głosowało 13 Radnych.
- przeciw głosowało 3 Radnych.
- wstrzymało się 3 Radnych.
- nie głosował 1 Radny.
Uchwała została podjęta.

Ad.4b. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. (Druk Nr 211).
Przewodniczący poprosił Panią Teresę Połeć Skarbnik Powiatu o wprowadzenie.
Głos zabrała Skarbnik Powiatu Jasielskiego Teresa Połeć, która omówiła projekt uchwały Rady Powiatu w Jaśle w sprawie przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
Przewodniczący otworzył dyskusję.

Radny Janusz Przetacznik - chciałbym się odnieść do tego projektu uchwały, przede wszystkim do trybu obradowania i trybu zwołania dzisiejszej sesji, tak jak już wspomniałem, dlaczego akurat do tego tematu wracam? Ponieważ warto w tym przypadku powiedzieć słowo sprawdzam. W takim trybie m.in. została zwołana 19 czerwca sesja nadzwyczajna i zacytuję uzasadnienie zwołania tej sesji z wniosku o zwołanie sesji nadzwyczajnej podpisanej przez Pana Starostę, a wnioskowanej przez Zarząd :
„został złożony w związku z koniecznością wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej zadania inwestycyjnego pn. „Budowa mostu na rzece Jasiołce łączącego osiedla Sobniów i Hankówka w Jaśle”. Na podstawie przedmiotowego zadania inwestycyjnego wykonany zostanie dojazd od strony osiedla Sobniów do nowo projektowanego peronu na przystanku kolejowym o roboczej nazwie Jasło – Sobniów. Budowa peronu przez PKP PLK S.A. jest uzależniona od wybudowania przez Powiat Jasielski drogi dojazdowej wraz ze zjazdem z tej drogi oraz od wybudowania przez Miasto Jasło dojazdów i dojść do ww. peronu wraz z miejscami postojowymi. Podjęcie przedmiotowej uchwały stanowić będzie podstawę do zawarcie z PKP PLK S.A. i Miastem Jasłem porozumienia na wybudowanie kolejowego przystanku osobowego o roboczej nazwie Jasło – Sobniów.”
Tyle czytaliśmy w uzasadnieniu, spotykaliśmy się, 19 czerwca podjęliśmy uchwałę. Tak jak państwu powiedziałem wystarczy powiedzieć sprawdzam, więc sprawdziłem zadając pytanie: Czy to porozumienie jest i kiedy zostało zawarte? 23 lipca od Pana Starosty otrzymałem odpowiedź następującej treści:
„Porozumienie dotyczące realizacji przez PKP PLK S.A. we współpracy z Powiatem Jasielskim i Miastem Jasłem peronu o roboczej nazwie Jasło – Sobniów nie zostało jeszcze podpisane. Pismem znak IREK3.0.10.IPS00894-I.0702.13/2020 z dnia 21.05.2020 r. (data wpływu do tut. urzędu 28.05.2020 r.) PKP PLK S.A. przedstawiło projekt porozumienia, do którego Powiat Jasielski wprowadził swoje uwagi i w dniu 09.06.2020 r. przekazał do Burmistrza Miasta Jasła. Prace nad ostateczną formą porozumienia nadal trwają.”
Tak wyglądała realność i rzeczywistość złożenia wniosku o sesję nadzwyczajną i pilność jej zwołania, bo porozumienie było potrzebne zawarcia z dnia na dzień. Teraz również
w uzasadnieniu czytamy, że musimy podjąć tę uchwałę w kategoriach naszych zobowiązań, zabezpieczenia środków w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Podstawą jest m.in. nabór wniosków do Funduszu Dróg Samorządowych i jak sobie przypominam 10 lipca na ostatniej sesji Pan Starosta informował, że trzeba będzie się jeszcze spotkać, aby ten wniosek złożyć. Cóż proszę państwa czytamy w komunikacie z 9 lipca Wojewody Podkarpackiego?
Wnioski należy składać 30 dni od dany ukazania, czyli tak jak Pan Starosta w imieniu Zarządu podpisał, czyli do 8 sierpnia, dzisiaj mamy 7 sierpnia, a co czytamy w komunikacie Pana Wojewody? Otóż czytamy w komunikacie na drugiej stronie Pana Wojewody rzecz następującą: „wypełnione wnioski, wzór w złączniku do niniejszego komunikatu, wraz z załącznikami należy składać osobiście w sekretariacie Infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w godzinach od 7.30 do 15.30, we wtorki od 8.00 do16.00, lub przesłać pocztą na adres Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Infrastruktury i termin składania wniosków 30 dni, data wpływu liczona jest, jako data dostarczenia wniosku do Wydziału Infrastruktury, lub w przypadku dostarczenia pocztą data stempla kancelarii ogólnej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, wnioski złożone po tym terminie pozostawione zostaną bez rozpatrzenia”. Przypominam, że składamy osobiście od poniedziałku do piątku, lub przesyłamy pocztą, obowiązuje stempel kancelarii ogólnej Podkarpackiego Urzędu. Obradujemy 7 czerwca o godzinie 15.30, kiedy już kancelaria ogólna Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego jest zamknięta i nieczynna, tyle komunikat. Wracając dalej do tematu, czytając te dokumenty, bo wszystkie dokumenty przejrzałem, zobaczyłem, czy jesteśmy w stanie je spełnić, wypełnić i proszę państwa na co zwracam szczególną uwagę? Wnioskodawca żąda szczegółowych informacji, o co niejednokrotnie zwracałem się na tej sali do Pana Starosty i Zarządu, żebyśmy również traktowali radnych jako podmiot, a nie przedmiot w sprawie, czyli abyśmy byli bardzo dokładnie informowani. Okazuje się, że do wniosku do Funduszu Dróg Samorządowych, które składamy do Wojewody do 8 sierpnia należy złożyć dokładny opis zadania, a radni co otrzymują? Numer drogi i ewentualnie kilometraż, słowa komentarza, rysunku, ocena. Mam takie pytanie do Pana Starosty i Zarządu Powiatu dotyczące: jak na podstawie tych trzech propozycji, bo powiat może zgodnie z komunikatem złożyć trzy wnioski i każdy wniosek może być na inwestycje, bądź na remont: wygląda klasyfikacja, ocena wniosku? Szczególnie interesuje mnie pkt 2- zapewnienie spójności dróg publicznych, pkt 4 i 5 zwiększenie dostępności transportowej jednostek administracyjnych i poprawa dostępności terenów inwestycyjnych i komplementarności z programami rządowymi? Jak na podstawie tych kryteriów, które przedstawił Wojewoda do kwalifikowania do finasowania z Funduszu Dróg Samorządowych przedstawiają się te trzy nasze propozycje? Przypominam, że aby te kryteria ocenić Pan Starosta był zobowiązany dostarczyć szczegółowe opisy, albo pozwolenie na budowę, albo decyzję, czytaj zezwolenie ZRID-owskie, albo ewentualnie podpisać zobowiązanie.
To o czym powiedziała Pani Skarbnik w załączniku nr 2 w oświadczeniu Pana Starosty, który również kontrasygnuje Pani Skarbnik, mówimy o zapewnieniu, przeczytam dokładnie jak to brzmi i w takim razie możemy tutaj dyskutować z punktu widzenia, czy jest to złamanie dyscypliny, czy nie zapewnienie środków, bo mówimy o środkach zapewniających zrealizowanie wnioskowanego zadania, wysokości rzeczywistych środków po otrzymaniu dotacji, nie mówimy o zaangażowaniu 40 %, tylko samorząd musi podjąć zobowiązanie,
że zawnioskowane zadanie w danym zakresie rzeczowym zrealizuje bez względu na wysokość po przetargową, czyli ma zapewnić wszystko powyżej tego co otrzyma. Czyli co będzie kosztem kwalifikowanym, czy niekwalifikowanym to wszystko mamy? Proszę zwrócić uwagę Wojewoda rozpatrując wniosek ma kryteria, ma ich pięć, radni nie znają żadnego z kryteriów. Przypomnę, że na początku tej kadencji Panie Starosto zwróciłem się w imieniu klubów „PSPP” i „SDM” do Pana Starosty z następującym wnioskiem przy okazji omawiania budżetu naszego powiatu na rok 2019, żebyśmy podeszli do tego tematu kompleksowo i było to m.in. wniosek, czy podsumowanie pracy Komisji Rozwoju V Kadencji i z tym wnioskiem zwróciliśmy się do Pana Starosty i Zarządu, formalnie złożyliśmy w ramach dyskusji nad budżetem na rok 2019, przypomnę brzmienie tego wniosku:
„Zobowiązać Zarząd Powiatu w Jaśle, aby w zakresie planowania i realizacji zadań inwestycyjnych na VI Kadencję:
a) przygotować program w tym projekt harmonogramu modernizacji, przebudowy remontu, czy budowy dróg powiatowych w ramach strategii rozwoju powiatu jasielskiego na lata 2016-2022.
b) dokonać analizy warunków i zasad kwalifikowania dróg powiatowych do udziału w projektach, programach umożliwiających częściowe dofinasowanie podejmowanych działań.”
Proszę zwrócić uwagę jak Komisja V Kadencji przewidziała, że nie tylko będą jedne programy, ale tzw. „schetynówki”, czy likwidacja klęsk powodziowych, ale inne programy rządowe wspomagające inicjatywy lokalne.
Po trzecie „dokonać na podstawie warunków i zasad, o których mowa wyżej oceny posiadanych zasobów i wskazać możliwe do realizacji zadania w tym określić warunki ich realizacji np. poprawa bezpieczeństwa ruchu, projekt techniczny, uregulowania stanów prawnych, czyli wykup gruntów, wykonanie oświetlenia drogi, współpraca z innymi gminami, szacowany koszt realizacji i przygotować listę zadań, o których mowa wyżej z podziałem na zadania, które są najpilniejsze, mogą uzyskać największą punktację otrzymają dofinasowanie z samorządu gminnego, albo samorząd gminy po zakończeniu okresu trwałości projektu przejmie do eksploatacji, bieżącego utrzymania zrealizowane zadanie, drogę, chodnik.”
Proszę zwrócić uwagę to był 17 styczeń 2019 roku, kiedy z takim wnioskiem wyszliśmy. Również Komisja Rozwoju V Kadencji zostawiła ten wniosek do realizacji podsumowując swoją pracę przez 4 letnią kadencję. Proszę zwrócić uwagę w tej chwili mamy rozpatrywać coś o czym nic nie wiemy, natomiast Zarząd już zdecydował. Podejrzewam, że te wnioski są wypełnione i już zawiezione, jeżeli nie to proszę w takim razie o odpowiedz na pytanie w jaki sposób my to zrobimy, że te wnioski w terminie dotrą? Jeżeli już nie zostały zrealizowane i dlaczego radni nie otrzymali tej informacji jaką powinni otrzymać? Po raz kolejny wnioskuję do Zarządu, aby naprawdę zastanowić się nad siecią dróg lokalnych patrząc na te kategorie jakie mamy oraz przepisy ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych, która funkcjonuje już drugi rok z rzędu. Mamy doświadczenia, wiemy w jaki sposób możemy z tych środków korzystać, a tego nie robimy. I teraz jeżeli popatrzymy na dalszą sprawę, bo to jest związane z Wieloletnią Prognoza Finansową, o której Pani Skarbnik była łaskawa powiedzieć m.in. w objaśnieniach czytamy, że na rok 2021 przyjęto prognozowaną wysokość maksymalną dotacji, którą otrzyma powiat jako wsparcie lokalnej inwestycji to ponad 3 mln 800 tys. zł. Przypomnijmy, że jest to już 23 lipca Rada Ministrów popełniła rozporządzenie w wyniku, którego rozpoczął się nabór, dzisiaj mamy 7 sierpnia, nabór do pierwszych 6 mld zł na wsparcie inicjatyw lokalnych. Mija 10 sierpnia, do 31 sierpnia Wojewoda ma przekazać Panu Premierowi skorygowane wnioski składane przez samorządy powiatowe i gminne, a już w miesiącu wrześniu zgodnie z tym rozporządzeniem mają trafić środki finansowe na konta wszystkich samorządów. We wrześniu roku 2020 podkreślam i to możemy przeczytać na oficjalnej stronie ministerstwa. W związku z tym moje pytanie jest następujące: Czy wystąpiliśmy z wnioskiem o te 3 mln 800 tys. zł ? I dlaczego je planujemy w roku 2021? Skoro na stronie rządowej jest informacja, że te środki samorządy otrzymają jeszcze we wrześniu 2020, a samorząd ma złożyć oświadczenie, że odsetki uzyskane z tytułu lokowania tych środków niewykorzystanych, które będą wykorzystywane w latach późniejszych, w całości mają być przeznaczone na cel inwestycyjny. W związku z tym Panie Starosto pierwsze pytanie dotyczące tych dróg: jak zamierza Zarząd Powiatu złożyć te wnioski skoro jutro jest nieczynny Podkarpacki Urząd zgodnie z komunikatem, który mam przed sobą, bo pracuje do 15.30 7 sierpnia? I drugie, czy Zarząd już złożył wniosek o wsparcie inicjatyw lokalnych tych samorządowych zgodnie z tą ofertą, którą mamy w Wieloletniej Prognozie? Będę o niej szczegółów mówił omawiając to rozporządzenie.

Starosta Jasielski Adam Pawluś - odpowiem po kolei, jeżeli chodzi o budowę ciągu drogowego Jasło-Sobniów- Hankówka to te prace trwają cały czas, jest już prawie projekt porozumienia gotowy, ono jest trójstronne i ta deklaracja z naszej strony była potrzebna w tamtym czasie, myśmy ją złożyli i również mogę zapewnić pana radnego, że istnieje coś takiego jak zaufanie i miasto z pewnym opóźnieniem przystąpiło do podjęcia zobowiązań budowy parkingu. Takie zobowiązanie zostało podjęte, trwają jeszcze uzgodnienia szczegółowe na temat zrzeczenia się odszkodowania za zajęte ewentualnie grunty, tam jeszcze ta korespondencja trwa, nie wszystko zależy tylko od nas i to trójporozumienie zostanie prawdopodobnie na najbliższych dniach podpisane, ale najważniejsze jest to, że zarówno samorząd województwa podkarpackiego zaakceptował, że ten przystanek tam powstanie, jak również projektant projektuje, prowadzi prace projektowe, one zakończą się prawdopodobnie późną jesienią i to zadanie zostanie wprowadzone na linie 108. Natomiast z naszej strony trwają prace projektowe na uzyskanie decyzji środowiskowej nad wykonaniem w całości projektu, są uzgodnienia. Po urlopie zapoznałem się z niweletą projektowanej drogi, tam wychodzi nasyp od planowanego mostu do torów kolejowych, w niektórych miejscach to ponad 4 m, natomiast na większości odcinka 2 m i nie wiem, czy to jest zasadne? Tłumaczono mi, że tam są wody powierzchniowe Jasiołki, że to musi tak być, wychodzi na to, że to może być zadanie droższe niż przewidywaliśmy, ale ostatecznie będziemy widzieli dopiero, gdy projekt zostanie wykonany. Nie wszystko da się przewidzieć, nie wszystko się da uzyskać w odpowiednim czasie. Dzisiaj np. otrzymaliśmy zgodę ministra na odstępstwo dla warunków technicznych dla budowy chodnika w Święcanach, więc dopiero ten projekt nadal może być kontynuowany. Pewne sprawy wynikają w trakcie projektowania i one również mają wpływ, że te zadania są wykonane z opóźnieniem. Jeżeli chodzi o Fundusz Inwestycji Samorządowych to jesteśmy po złożeniu wniosku, mamy oddzielne konto, także nie ma obaw, że środki, które będą na tym koncie zostaną wykorzystane na inwestycje. Na razie nie musimy określać na co te środki zostaną przeznaczone. Czynimy również wielkie starania o to, aby zapewnić finasowanie wielkiej inwestycji, czyli Rozbudowy Szpitala Specjalistycznego w Jaśle o oddział psychiatryczny, takie rozmowy prowadziłem w ostatnich dniach zarówno z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego jak i z Panią Wojewodą i również z ministrami w tym zakresie. Pewne działania należy podejmować szybko i jeżeli jest szansa uzyskać dofinasowania to trzeba z tego korzystać. Mam nadzieję, że Pani Wojewoda i Marszałek nas wesprą w działaniach, żeby uzyskać dofinasowanie od Ministra Finansów, wieloletnie. Jeżeli się to uda, to się nam uwolnią środki, które są przewidziane w naszym budżecie na realizację tej inwestycji, na pomniejszenie jak gdyby udziału własnego, bo do tej pory przewidywaliśmy finasowanie tylko i wyłącznie ze środków powiatu jasielskiego, ale czynimy wiele starań, żeby to zadanie sfinansować z innych środków, na pewno Fundusz Inwestycji Samorządowych jest takim funduszem, który pozwoli przeznaczyć środki na zadanie szpitalne. Chcemy również skorzystać ze środków Funduszu Sprawiedliwości i ze środków budżetu państwa. Jeżeli będzie ogłoszony nabór, a prawdopodobnie zostanie ogłoszony dodatkowy nabór na Fundusz Inwestycji Samorządowych to jesteśmy przygotowani, mamy kosztorysy, pozwolenie budowlane i to najważniejsze zadanie, które Wysoka Rada przyjęła do realizacji, będziemy wstanie zrealizować.
Jeżeli chodzi o to zadanie, o którym wcześniej, zostało przyjęte tak jak już mówiłem wcześniej droga 1313 na odcinku od sklepu w Bryłach do bramy Gamrackiej prawdopodobnie zostanie sfinansowana w 100 % ze środków powodziowych łącznie z tą dziurą przy „Biedronce” w centrum Osiedla Gamrat. Wracając jeszcze do tej drogi 1313 to dzisiaj zorganizowałem konferencję prasową na prośbę Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, ponieważ został zakończony kolejny etap związany z realizacją tej drogi, więc tu musimy się zastanowić jak rozwiązać problem w kontekście planowanej budowy. Ta budowy będzie trwała i ta droga będzie wykorzystana do budowy tej drogi krajowej 73, która będzie przebiegać na terenie powiatu jasielskiego w dużej mierze po lewej stronie Rzeki Wisłoki. Zarówno nowy odcinek od Trzcinicy do Podzamcza jak i również ten odcinek od Wróblowej do Skurowej z przejściem przez Wisłokę, więc to będzie wielkie zdanie i jest szansa na ukończenie tego zadania do 2027 roku, mam nadzieję, że się nam uda nawet wcześniej to zadanie wykonać. Oczywiście jest ono krajowe, ale bez naszego zaangażowania i pomocy ta wielka inwestycja, nie przebiegałaby w takim zakresie i tempie. Naprawdę czasami przy projektowaniu wychodzą różne problemy, to jest również przyczyna, której po prostu nie jesteśmy wstanie sprostać.
Jeżeli chodzi o termin, to jest generalna zasada kodeksu cywilnego, że jeżeli termin wypada w dzień wolny od pracy to z mocy prawa ten termin przesuwa się na pierwszy dzień pracy, więc takim dniem jest poniedziałek i w poniedziałek nasz wniosek zostanie dowieziony do Urzędu Wojewódzkiego dostarczony bezpośrednio i spełnimy formalny wymóg dostarczenia w terminie.

Radny Sławomir Madejczyk - jeśli miałby się nie spełnić te groźne wizje, które tutaj Pan Radny Przetacznik przedłożył to moje wystąpienie pewnie nie miałoby sensu, ale tak jak Pan Starosta powiedział myślę, że nasze wnioski zostaną przyjęte w poniedziałek. Przedstawię tutaj moje uwagi, co do których się przygotowałem w tej sprawie. Rzeczywiście o zamiarze składania wniosków do FDS-u jako radni dowiedzieliśmy się przed sesją 10 lipca, a więc do terminu składania wniosków tj. miesiąc, sezon urlopowy i chciałem, żeby radni, przynajmniej Komisja Rozwoju dowiedziała się coś na ten temat, tych planów wnioskowych, dlatego też przy współpracy z panią Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg, która udzieliła nam pomocy merytorycznej i technicznej, wybraliśmy się z komisją w dniu 30 lipca w te obszary, gdzie planowane są te inwestycje mostowa i drogowe. Było nas 5 osób, nie wszyscy mogli być do końca, czas też nas ograniczał, ale chcieliśmy się dowiedzieć jak najwięcej na ten temat, żeby dzisiaj nie było tak, jak tutaj było wspomniane, że głosujemy nad czymś czego nie znamy. Gdybym wiedział, że tych radnych z komisji będzie tak mało, to może bym poprosił jeszcze szerzej z grona Rady, z tych radnych, którzy tam zamieszkują bliżej tych planowanych inwestycji, ale być może na przyszłość będę mądrzejszy. Inwestycje w ramach funduszu to przeważnie, nie będę mówił o moście, bo most to akurat jest grubsza sprawa, ale jeżeli chodzi o drogi to jest przeważnie przebudowa, rozbudowa dróg, a przy okazji, ponieważ jest dobre dofinasowanie to robimy chodniki, również regulację rowów przy drogach poprzez betonowanie płytami ażurowymi, takie dotychczas inwestycje już były. W związku z tym, że to są inwestycje kosztowne jeżeli chodzi o finanse sięgające setek tysięcy, a nawet ponad mln zł, więc warto by było głosować nad tym świadomie i pomyśleć jak to będzie wyglądać w przyszłości? Nie znamy na obecną chwilę pewnie, żadnych projektów, bo nie widzieliśmy, ale chciałem tutaj przy okazji właśnie tego tematu zapoznać radnych z moimi doświadczeniami, jeżeli chodzi o takie budowy, które mam z roku ubiegłego. Jeżeli budujemy chodniki to przeważnie są tam jakieś problemy w związku z budową zjazdów dla mieszkańców. Nie zawsze, albo przeważnie zawsze te zjazdy nie pasują, więc tam też na etapie budowy czasem jakieś różne, ukłony w stosunku do mieszkańców trzeba zrobić i dopilnować, żeby oni byli zadowoleni. Jeżeli chodzi o grubsze rzeczy, żeby tylko to pół biedy, ale budując chodnik podnosimy grunt dość sporo do góry od strony ogrodzeń, wynosimy krawężnik przynajmniej z 30 cm wyżej i powstaje taka po prostu zapora, a wcześniej oczywiście kryjemy rów, który musi być przykryty, żeby przeważnie chodnik powstał i teraz w związku z tymi błyskawicznymi powodziami, które nas nawiedzają, dochodzi do sytuacji, kiedy zalewane są podwórka i aż po zabudowania w związku z tym, że ta woda nie odpływa do rowu tylko dochodzi do krawężnika. Z takimi sytuacjami możemy się spotkać i to miejmy też na uwadze właśnie na etapie tego projektowania. Następnie trzeba być przygotowanym na pytania mieszkańców, a szczególnie ci radni, którzy mieszkają tam w pobliżu. Dlaczego tak zrobiono, a nie inaczej? Bo tak musiało być zrobione i to trzeba będzie czasem mieszkańcom wytłumaczyć, szczególnie w tych sytuacjach takich kryzysowych, tak jak ja miałem możliwość tłumaczyć się w warunkach powodzi błyskawicznej dwa lata temu. Trzeba również mieć odpowiedz na pytanie co bardziej wrażliwych mieszkańców rok, albo dwa lata po oddaniu tej inwestycji, wybudowaniu tej drogi, czy uregulowaniu rowu: Kiedy przyślecie kogoś aby zadbał o to co wykonaliście takim wielkim trudem, taki wielkim kosztem? Bo w sytuacji kiedy po dwóch latach zachwaszczony będzie chodnik, czy też rów wyłożony płytą ażurową zarośnie tak lasem, jak tam na tych zdjęciach, które dałem na tym pomocniczym zdjęciu, to nie dziwmy się, że ludzie co bardziej wrażliwi jak powiedziałem nie mogą na to patrzeć. Ja też należę do takich wrażliwych mieszkańców i radnych. Chciałbym, żeby tutaj już dzisiaj Zarząd Powiatu z Panem Starostą jak również i radni, którzy tam będą w to zaangażowani już dzisiaj przyglądnęli się bliżej tym projektom, bardziej tam doglądali proces budowy, żebyśmy już dzisiaj pomyśleli o tym, że to co zrealizujemy to musi być dobrze zrobione, funkcjonalne, żeby nie było narzekań to raz, a drugie, żebyśmy już dzisiaj pomyśleli o konserwacji tych przebudowanych ciągów komunikacyjnych, żeby one nie wyglądały tak jak te, które tam na zdjęciu przedstawiłem. Zaniedbania jeżeli się zrobi rok, dwa, to potem już jest trudno to po prostu doprowadzić do takiego stanu jak powinno być. Jeżeli te rowy załóżmy tak jak wyglądają na tych zdjęciach mają tak wyglądać to jest pytanie: Po co tam angażować takie środki i betonować te rowy? Kiedy równie dobrze one by mogły sobie zarastać, bez tych nakładów, tych płyt, które tam
w środku są. Żeby tą płytę co na zdjęciu widzimy to ja wczoraj musiałem chwilę popracować kosiarką, żeby odsłonić i pokazać co niektórym, że tam jest płyta ażurowa i ona powinna być widoczna, bo wtedy byłoby to estetycznie i wyglądało, że ktoś o to dba. Ja będę o tym mówił do skutku, czy tutaj, czy na komisjach, aż o to zaczniemy lepiej dbać, bo to jest mój punkt widzenia, ale też ludzi, którzy mieszkają przy tych drogach i znając właśnie koszty tych inwestycji, bo przecież tam tablice są, dziwią się, że nie dbamy o to, a powinniśmy lepiej zadbać i tutaj jest wielka rola Zarządu, żeby w przyszłym roku w budżecie zaplanować jakieś lepsze środki na to, aby tam weszli ludzie i zrobili porządek z tym, ponieważ z roku na rok będzie coraz gorzej.

Radna Ewa Wawro - chciałam się odnieść tutaj do trybu zwoływania tej sesji i procedowania nad tym projektem. Jestem oczywiście bardzo za wszelkimi inwestycjami drogowymi, które się odbywają u nas na terenie powiatu i powiem szczerze, że chciałabym móc powiedzieć i pochwalić Zarząd za te wszystkie działania, które są podejmowane, ale pojawia się u mnie to wielkie „ale”, które bardzo często powoduje, że inwestycje, za którymi chciałabym zagłosować, biorąc pod uwagę formę przygotowania, albo tryb procedowania, aż się prosi powiedzieć, „nie”, bo dzieje się to poza plecami radnych, z pominięciem poinformowania nas o wszystkim. Tutaj jeżeli popatrzymy chociaż na ten projekt uchwały: informacja o tym, że Wojewoda Podkarpacki ogłosił nabór na te projekty, które my chcemy złożyć jest z 9 lipca. Pan Starosta przed chwileczką opowiadając bardzo ładnie i szeroko na temat prowadzonych inwestycji odnosił się wielokrotnie do tego, że pewne działania należy podejmować szybko, nie zastanawiać się, przygotować się do tego wcześniej. Czy tego typu rozumowanie, ta zasada nie obowiązuje przygotowywania i składania wniosków? Czy w tej chwili pozostawienie złożenia przygotowanych wniosków na ostatni możliwy dzień – z wykorzystaniem tego, tak jak tutaj zostaliśmy poinformowani, że jeżeli wypada to w ostatni wolny dzień, to wtedy termin przesuwa się na poniedziałek. Czy my musimy zostawiać to na ostatnią chwilę? A jeżeli się coś np. „nie daj Boże” wydarzy? Chociażby nie wiem, nagła powódź, oberwanie chmury, które sprawi, że te nasze wnioski jednak nie zostaną dostarczone? Poza tym ponownie zapytam: Czy musiała być to sesja nadzwyczajna? Jeżeli już 9 lipca wiedzieliśmy o tym, że jest taka możliwość, przygotowywaliśmy się do tego, że takie wnioski będziemy składać. Czy musieliśmy poczekać dosłownie trzy dni przed ostatecznym terminem, czy cztery, żeby zwołać Radę i nas poinformować o tym w bardzo lakoniczny sposób, nie pokazując nam więcej nic na temat tych inwestycji? Podsumowując to co teraz powiedziałam, naprawdę chciałabym móc powiedzieć i pochwalić Zarząd za to, że podejmuje i wykorzystuje wszelkie możliwe środki, żeby inwestować w naszą infrastrukturę drogową, to naprawdę jest potrzebne i podpisuje się pod tym obiema rękami. Natomiast nie mogę się zgodzić z tym, że te decyzje, które w sumie należą do Rady na dobrą sprawę, a można powiedzieć, że Rada jest pomijana, że jesteśmy traktowani jak maszynki do głosowania, które zwołuje się w ostatniej chwili, bo taki jest wymóg formalny, żeby to radni podjęli uchwałę, która dopełni cały ten wniosek. Naprawdę ja osobiście i myślę, że moi koledzy i koleżanki radni, również z klubu „PiS”, my chyba możemy się czuć naprawdę jako maszynki do głosowania.

Radny Janusz Przetacznik - chciałbym kontynuować swoją wypowiedź i w odpowiedzi przy okazji do Pana Starosty. Najpierw pierwszy temat PKP. Przypominam, że otrzymaliśmy tego typu szkic projektowy, a mieliśmy podpisywać porozumienie, więc prosiłem Pana Starostę, aby radni otrzymali informację o tym wspólnym, trójstronnym zadaniu inwestycyjnym i zadaniach dla poszczególnych stron, czyli PKP PLK, Miasto Jasło i Powiat Jasielski, nie ma nic. Po raz kolejny powtarzam, że chciałbym abyśmy byli partnerami w rozmowie, dyskusjach, abyśmy mogli pewne elementy przedstawić, podpowiedzieć, poszukać.
To o czym mówił Pan Przewodniczący Komisji Rozwoju Pan Radny Sławomir Madejczyk obiema rękami się podpisuję, bo to są elementy, które przy okazji każdej sesji budżetowej wskazujemy, że ilość środków na bieżącą eksploatację i utrzymanie dróg jest niewystarczająca, a przede wszystkim tych dróg, które już wyremontowaliśmy, zmodernizowaliśmy, bądź zbudowaliśmy. Proszę zwrócić na to uwagę, to było bolączką naszą od zawsze. Wskazywaliśmy, że nie sztuką jest wybudować za środki finansowe, które częściowo pozyskujemy w formie pomocowej, ale później to utrzymać i w sposób sensowny eksploatować. Tutaj pan radny pokazał zdjęcia, my o tym mówiliśmy, obiema rękami się podpisuję i będę pana radnego wspierał we wszystkich możliwych działaniach, aby ilość środków związanych z bieżącą eksploatacją i utrzymaniem, a przede wszystkim odwodnienia nowo wykonanych nawierzchni po prostu utrzymywać w stanie dobrym, bo nic nie jest gorszego jak to, że te rakowiny, które nam powstają to nie tylko z tytułu złego wykonania, czy złej podbudowy, ale przede wszystkim podciągania wód i okresu zimowego. Kontynuując temat realizacji dróg w ramach Funduszu Dróg Samorządowych chciałbym podkreślić jedną rzecz. Pan Przewodniczący Komisji Rozwoju zaprosił Komisję Rozwoju na przejazd nie iluś dróg powiatowych tylko tych konkretnych trzech wytypowanych przez Zarząd. Tutaj nie było, żadnej możliwości dyskusji, zmiany, dlatego nie wziąłem udziału, pomimo moich czynności zawodowych teoretycznie mogłem dojechać, ale jednak stwierdziłem, że jaka jest moja rola, żeby popatrzyć co Zarząd już w tym wypadku wybrał i zdecydował za mnie jako radnego. Tak powiedziałem, że jeżeli by była ta informacja wcześniej, że mamy przygotowany program, możemy obejrzeć i w sumie rekomendujemy Zarządowi pewne rozwiązania. Tu mamy sytuacje odwrotną, że Zarząd narzuca pewne rozwiązania i wskazuje, że to mamy przegłosować, dlatego powiedziałem, że zdecydowanie nie zgadzam się z tym trybem. Przypomnę troszkę wcześniejszy temat, do którego Pan Starosta pewnie z niechęcią jak również Pan Starosta Pankiewicz wraca, droga 1848. Wpisanie w tzw. „schetynówkę” tej drogi Szebnie-Chrząstówka było poprzedzone długą dyskusją Rady, bo trwała ona półtora roku wytypowania tej drogi i wspólnej decyzji, co się okazało, że Rada podjęła taką uchwałę właśnie intencyjną, natomiast Zarząd bez zgody Rady ją zmienił.

Starosta Jasielski Adam Pawluś- nieprawda, to akurat Rada zmieniła.

Radny Janusz Przetacznik - tak prawda Panie Starosto i proszę akurat, nie przeczyć, bo nie uchylił pan tej uchwały w zakresie rzeczowym, pan tego nie zmienił i proszę nie zakłamywać rzeczywistości. Zakres rzeczowy w uchwale intencyjnej i tak jak tutaj z kilometrażem był jasno i precyzyjne określony. Pan wprowadził zmiany rzeczowe poprzez zmiany budżetowe i tym się proszę pana różnimy.

Starosta Jasielski Adam Pawluś - uchwała budżetowa jest uchwałą Rady.

Radny Janusz Przetacznik - przeczytałem panu skargę m.in. i uchwałę Rady Powiatu na rozpatrzenie skargi w jaki sposób Zarząd Powiatu został zobowiązany przez Wysoką Radę do wprowadzenia zmian w inwestycjach drogowych? Wskazałem polecenie Rady i co zrobiliście Państwo? Nic nie robicie. Jest uchwała Rady, która was zobowiązuje do pewnych czynności i tego nie wykonujecie i tutaj mamy identyczną sytuację, 9 lipca ogłoszono nabór, w związku z tym w trybie normalnym, jeżeli już decyzje zapadły można było zwołać sesję i przedstawić to o czym mówi komunikat Wojewody, czyli co ma być do wniosku dołączone. My nie mamy nic, mamy tylko i wyłącznie projekt uchwały. Nie mamy dokumentów o zakresie rzeczowym, to o czym mówi Pan Przewodniczący. My nie wiemy, w którym projekcie będzie droga, chodnik? Czy jeszcze będziemy robić ścieżkę rowerową, żeby szukać dodatkowych punktów? Jakie jest skomunikowanie? Czy będą tereny inwestycyjne, powstaną dodatkowe miejsca pracy? Nic absolutnie. Nawrzuca nam Zarząd Powiatu takie, a nie inne rozwiązanie, nie pokazując jakie będą wpływy do budżetu, jaki będzie to miała wpływ na rozwój powiatu poszczególna inwestycja? Tego proszę państwa się domagamy, jako radni rozmawiajmy, szukajmy rozwiązań, pokazujmy pewne elementy i z tym wychodziła Rada V Kadencji.
Wracając do tego Monitora, to o czym Pan Starosta powiedział i do uchwały Rady Ministrów z 23 lipca, bo to mamy niby fundusz COVID-owski, a tak naprawdę będziemy realizować, dofinasowanie będzie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, tak jak Pan Starosta powiedział mamy po 6 mld w dwóch transzach, pierwsza przez Wojewodę, druga bezpośrednio przez Pana Prezesa Rady Ministrów i tak jak tutaj wspomniałem, sytuację mamy następującą w § 7 mamy do 31 sierpnia 2020 roku, czyli wiemy, że wniosek starostwo złożyło o środki finansowe w wysokości 3 878.576,00 zł., a Prezes Rady Ministrów
w terminie 30 dni od otrzymania wniosków od Wojewody przekazuje pieniążki na konto, tak jak pan powiedział subkonto wydzielone, które ma być przeznaczone w całości na inwestycje. To mówi uchwała, jest szczegółowo określony tryb i te środki powinny być. W Wieloletniej Prognozie nie wiadomo, dlaczego te środki są zapisane w roku 2021, ale pewnie przy WPF-ie się dowiemy? Dlatego wracając do tej uchwały dotyczącej przystąpienia i zabezpieczenia środków do dróg samorządowych uważam, że o tego typu uchwale mogliśmy rozmawiać w normalnym trybie 10 lipca już wtedy te propozycje były znane, bo się nie zmieniły, powtarzam Zarząd nam je narzucił bez opisu, bez uzasadnienia. Chciałbym tak naprawdę te wnioski zobaczyć, tak wnioskuję Panie Przewodniczący i na piśmie się zwrócę, aby wnioski, które złoży Powiat Jasielski do Wojewody na finasowanie zadań w całości z kompletem dokumentów o jakich mówi komunikat, aby otrzymała Komisja Rozwoju i ja osobiście.

Wicestarosta Stanisław Pankiewicz - odniósł bym się tutaj do wypowiedzi Pana Przewodniczącego Madejczyka, oczywiście taka sytuacja nie powinna mieć miejsca, ale rodzi się pytanie: Czy jeżeli są środki finansowe i przy nakładach powiatu poprawią się drogi w ramach przebudowy, a nie remontu i buduje się chodniki to, czy to wykorzystać, czy nie?
Z tego wniosek jest, że ludzie nie korzystają z tych chodników, tu pytanie po co budować? Jeżeli trawa rośnie, bo jeżeli mieszkańcy chodzą chodnikami to trawy nie ma, to jest taka święta prawda. Oczywiście to te korytka wyłożone, czy jumby w rowach zarośnięte, to nie powinno mieć miejsca, ale na pewno jest i taki warunek, że ta woda będzie lepiej spływać i jakby drożność odpływu tej wody i zabezpieczenie skarpy tak jak Pan Starosta podpowiada też ono będzie, to się nam nie zniszczy, tak jak się niszczy i załóżmy zasypuje, czy zamula rów, który jest tylko wybrany jako rów przydrożny, ziemny. I jeszcze trzecia sprawa, to można będzie przedstawić tu Wysokiej Radzie jakie będą koszty utrzymywania i konserwacji tych dróg, czy pielęgnacji chodników w skali powiatu to potem się okaże, że nie będziemy mieć na remonty, czy na dofinasowanie tych dróg, tak trzeba powiedzieć to jest „coś za coś”.

Starosta Jasielski Adam Pawluś - jest sytuacja nadzwyczajna, przepraszam Panie Przewodniczący dodam, że w tym roku służby PZD miały ręce pełne roboty. Likwidacja różnych zagrożeń na drogach, działanie poza godzinami pracy. Przypomnę tylko, że baza była zalana na ponad metr, sprzęt trzeba było czyścić, bazę czyścic i usuwać muły, a później trzeba było likwidować najgroźniejsze miejsca na naszej sieci dróg i to było nie przewidziane. Tego się nie da określić w żadnych harmonogramach i to przerwało również koszenie poboczy, a nie przeznaczmy takich środków jak np. na drogach wojewódzkich, gdzie w ramach usług zewnętrznych jadą trzy kosiarki i równocześnie koszą przeciw skarpy. Staramy się, ja apeluję o to, żeby przeciw skarpy kosić, ale czasami tego czasu brakuje, a jest również napór duży, żeby wykonać chodniki i staramy się te chodniki również wykonywać z służbami PZD, bo jest to zdecydowanie taniej, niż w wyniku zlecenia na zewnątrz, to tyle celem usprawiedliwienia. Chciałbym podziękować służbom PZD za szybkie zlikwidowanie najważniejszych zagrożeń i utrzymanie przejezdności dróg z pewnymi ograniczeniami, które jeszcze występują.

Radny Jan Urban - z pewnym takim niedowierzaniem przysłuchiwałem się dyskusji podczas tego punktu obrad, bo otóż naszym uszom, pojawiły się słowa krytyki ze strony radnego obozu rządzącego, czy wskazanie pewnych błędów i przeleciało mi w pamięci jak właśnie m.in. głosami kolegi Przewodniczącego Komisji Rozwoju został odrzucony wniosek, który przygotowaliśmy na zwiększenie środków na bieżące utrzymanie w tym koszenie poboczy. Będę trzymał za słowo kolegę Sławomira jeżeli taki wniosek w przyszłym budżecie złożymy to wtedy nie będzie rozdwojenia jaźni, skoro sam o to apeluje, to słowa dotrzyma.
Kolejną rzeczą która dla mnie jest niezrozumiała, proszę państwa nie będę się czepiał w tym momencie przepisów z KPA, że jeżeli termin przypada w dzień wolny to przechodzi to w pierwszym dniu roboczym, tutaj problematycznym jest ten zapis, bo są podane daty, godziny. Ale nie czas i miejsce zważywszy na porę i podejrzewam to, że urzędnicy przez nas siedzą i czekają, aby mogli pójść do domów. Tu nie chodzi o to, bo może się mylę „daj Boże”, ale ja podejrzewam, że ten wniosek jest już złożony w Urzędzie Wojewódzkim,
a dlaczego podejrzewam, że jest złożony?

Starosta Jasielski Adam Pawluś - nie jest.

Radny Jan Urban - to zobaczymy, okaże się data stempla w poniedziałek, ale do czego zmierzam, proszę państwa jak dobrze przeczytałem wytyczne to ta uchwała do złożenia dokumentów jest niepotrzebna, bo w tych wytycznych, w zestawie dokumentów, nie ma wymogu uchwały. Widzę, że Pani Skarbnik głową kręci, ale to jest działanie prewencyjne, bo pani by się nie podpisała pod oświadczeniem, które jest niezbędne, więc my jeszcze mamy krótkie doświadczenie samorządowe, ale wiemy o co chodzi, więc ta uchwała nie jest potrzebna ale to jest „plecochron” skarbnika, który nie podpisze jeżeli nie ma takiej uchwały. Tak jest, oświadczenie w pkt 6 w wykazie, więc tam nie ma mowy o uchwale, ale do czego zmierzam? Zwołaliście państwo w trybie nadzwyczajnym, praktycznie w terminie, kiedy składaliście wnioski. Te wnioski podejrzewam są gotowe. Zadaję więc pytanie: Co stało na przeszkodzie, żeby dać wyczerpujący materiał informacyjny, który zwiera poszczególny wniosek, jest tylko lakoniczny opis, a przecież macie gotowca, bo będziecie składać te wnioski? Rozumiem, radnych opozycji trzeba ustawić do kąta, ale moglibyście swoim dać, przynajmniej, żeby oni wiedzieli. Więc jeżeli mówimy o takim wspólnym działaniu, tutaj przed chwilą koleżanka Ewa powiedziała, że się obydwoma rękami podpisze pod inwestycjami drogowymi, pod inwestycjami, które z punktu widzenia strategii powiatu są istotne i ważne, aby nie dochodziło do sytuacji takich jak Przewodniczący Komisji Rozwoju dostarcza nam zdjęcia, pokazując że chodnik z 2019 wybudowany zarasta trawą, a jumby dobrze, że rozchylił, sam mówi, że wykonał prace społeczną i kosił te trawniki. Jeżelibyśmy się nawzajem poważnie traktowali i chcieli coś wspólnie zrobić, to naprawdę jest wola, macie gotowce, materiały, skoro w poniedziałek rano pojadą to co stało nawet w ramach uzupełnienia dzisiaj przy wydawaniu materiałów dać radnym? „Nie, bo nie” , bo „moja racja jest mojsza” i nikt nie będzie tutaj wiedział o co chodzi? To idziemy drogą donikąd, nie zbudujemy wspólnoty powiatowej, samorządowej, jeżeli będziemy sobie robić nawzajem takie udry, bo nie o to chodzi, apeluję ku rozwadze.

Radny Krzysztof Buba - przypomnę, że od dwóch lat na Komisji Rozwoju podczas prac nad budżetem zwracamy uwagę, że te środki na bieżące utrzymanie dróg są niewystarczające, sama pani dyrektor mówiła, że nie wystarcza, przecież przekazywaliśmy jej dodatkowe środki finansowe, także podejdźmy do tematu poważnie, drogi trzeba utrzymywać. Wiem, Pan Starosta też ma rację, że nie wszystko się da od razu zrobić, nie wszystko w takim stanie jakim byśmy sobie życzyli, ale pewne rzeczy wymagają tego, żeby to zrobić w odpowiedni sposób. Mam pytanie do Pana Starosty, czy tylko te drogi, które mamy w uchwale w sprawie przystąpienia do realizacji zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych spełniają wymogi, które są zawarte tutaj w rozporządzeniu Wojewody? Czy mamy inne drogi, czy można inne też zgłosić? Powiem tak: Jaka zasadność jest budowy mostu, co zyskujemy? Jakie problemy komunikacyjne sobie tutaj rozwiążemy? Mnie zastanawia jedna rzecz na rzece Ropie odległości strzelę 9 km, może przesadziłem, może mniej, mamy most na drodze powiatowej w Skołyszynie, mamy most na drodze do Osobnicy, nagle mniej więcej pośrodku chcemy budować następny most, to bym prosił Pana Starostę, żeby mnie przekonał dlaczego i jaka jest potrzeba budowy tego mostu? Dlaczego nie dostajemy informacji, materiałów to co Pan Przewodniczący Janusz Przetacznik mówił, czy kolega Jan Urban? Nie mamy nic. Dobrze, że Pan Przewodniczący Komisji zaprosił nas, zrobiliśmy objazd, byłem może w dwóch miejscach, ale tak się akurat złożyło, że nie mogłem być w trzecim. Uważam, że jest zasadna druga, czy trzecia pozycja z tego, ale nie wiem, czy są inne drogi, które wymagają tego, żeby to robić w pierwszej kolejności na pewno, przebudowa tej drogi powiatowej Osobnica – Pagórek przyczyni się, będzie chodnik, będzie szersza, fajnie tak powinniśmy robić.
Na pewno kontynuacja drogi Jasło- Łajsce- Zręcin tak samo ta przebudowa jest potrzebna, ale my nie dostajemy nic, jako radni, tylko suchą informację. Przecież tak jak Pan Radny Przetacznik mówił, ten wniosek na pewno jest już prawie przygotowany, albo już jak co niektórzy komentują, że został złożony, nie o to chodzi, ale przecież możemy dostać nawet przebieg, jaki zakres prac, co będzie robione itd.? To nie wymaga wielkich rzeczy, problemów, żeby takie materiały nam przekazać i bardzo bym prosił Pana Starostę, żeby mnie przekonał do tego, że zasadność budowy tego mostu jest nam w tej chwili niezbędna, bo patrząc na, to które mosty są najbardziej potrzebne to uważam, że ten który jest projektowany przez Jasiołkę ul. Żniwna, Towarowa to jest bardzo potrzebne. Wszyscy widzimy co się
w tym mieście dzieje i powinniśmy dążyć właśnie do tego, żeby te największe problemy jakie mamy komunikacyjne, jak najszybciej rozwiązać.

Starosta Jasielski Adam Pawluś- odpowiadając na pytanie, czy ten most jest potrzebny?
Na pewno jest potrzebny, odległość między mostem w Skołyszynie, a mostem w Osobnicy to ponad 10 km. Jest miejscowość Przysieki podzielona na dwie części i żeby po prostu nawet dojechać z tej jednej części do Przysiek to trzeba przejechać, albo przez Osobnicę – Trzcinicę, albo przez Pustą Wolę –Skołyszyn i Sławęcin. Powstanie nowy ciąg drogowy, który w razie zagrożenia, czy jakiejś katastrofy na drodze krajowej 28, będzie stanowił alternatywę przejazdu na kierunku Biecz- Przysieki, także połączy Miasto Biecz i umożliwi przejazd w kierunku drogi 28, takim niewielkim skrótem, ale w razie jakiegoś zatoru na drodze 28, udrożni ten przejazd tak jak kiedyś udrożniliśmy przejazd przez drogę Bączalską, jak udrożniliśmy przejazd, czy w tej chwili kończymy udrożnienie przejazdu przez Przechody, to są takie ciągi, które powstają i tworzą nowe możliwości, tak jak udrożniliśmy przejazd Chrząstówka. Tą drogę do Chrząstówki zrealizowaliśmy nie w 50% dofinasowania, tylko nawet w części w 100 % dofinasowania ze środków zewnętrznych taka jest prawda i w stronę Tarnowca, więc to są nowe ciągi. Ten ciąg do Sobniowa i Hankówki on jest ważny, ale jeszcze jest daleka droga do jego realizacji, mam nadzieję, że się uda uzyskać decyzję ZRID-owską jeszcze w tym roku, ale mamy skromne zasoby kadrowe, jednego człowieka z uprawnieniami mostowymi, który był nieobecny, to również spowodowało pewne zawirowania w pracy starostwa, więc te zasoby kadrowe są skromne, nie jesteśmy konkurencyjni na rynku. Na rynku firmy prywatne płacą zdecydowanie więcej tym ludziom, którzy po prostu mają wiedzę i uprawnienia do wykonawstwa i nadzoru w zakresie budowy dróg, więc mając nawet te skromne zasoby, które mamy jesteśmy wstanie przygotować. Jesteśmy w trakcie przygotowania, tak mogę powiedzieć tego wniosku, żeby tu już konkretnie wyjaśnić. Jestem w pełni przekonany, że zdążymy i mam nadzieję, że również minister i premier się przychylą do tego, żeby to dofinasowanie było dla nas korzystne, bo ono w ostatnich latach było rzeczywiście korzystne, powyżej tego wskaźnika, bo przy pierwszym naborze otrzymaliśmy dofinasowanie w 80% w tym ostatnim naborze otrzymaliśmy 70% dofinasowania, więc mam nadzieję, że również będzie to dofinasowanie na 2021-y również korzystne i że nasze wnioski uzyskają poparcie i spełnią wszystkie kryteria, o których tutaj państwo mówicie. Przypomnę, że jeszcze oprócz Funduszu Dróg Samorządowych są środki na likwidację skutków klęsk żywiołowych i mamy szereg dróg wpisanych, które się kwalifikują do tego dofinasowania, jest ono w 80% i jest o wiele łatwiejsze do realizacji niż przy Funduszu Dróg Samorządowych, ponieważ przy nim obowiązują kryteria techniczne i nie zawsze się to udaje spełnić. Takie wielkie pretensje mieliśmy np. w miejscowości Zawadka, gdzie ciąg drogowy był z przerwami, dlatego, że płoty stoją prawie, że w pasie drogowym i nie jesteśmy w stanie w szybkim czasie uregulować, czy poszerzyć pas drogowy i takie części musimy wyłączyć z wniosków, więc tu jest szereg różnych elementów, które mają wpływ na to, żebyśmy mogli ten wniosek złożyć, aby uzyskał dofinasowanie, ale przypomnę, że Rada wyraziła swoją wolę zarówno w sprawie przygotowania projektu mostu w Przysiekach i w sprawie mostu Jasło Hankówka-Sobniów. Również inne drogi były procedowane w sposób legalny, to nie ulega wątpliwości, więc nic tu się nie dziej poza Radą, radni są informowani, natomiast mogę tylko czasem przeprosić za to, że pewne decyzje zapadają dosyć szybko i są dostosowane do warunków, żebyśmy mogli to dofinasowanie uzyskać, tak jak w przypadku dróg, które są w protokołach do dofinasowania w ramach likwidacji skutków klęsk żywiołowych, to możemy tylko te drogi zgłosić, które są po weryfikacji Wojewody, a tych dróg jeszcze mamy sporo i mam nadzieję, że uzyskamy dofinasowanie w przyszłym roku, w tym roku tego dofinasowania nie ma, ponieważ wypadła nieprzewidziana sytuacja związana z likwidacją pandemii COVID- 19 i nic na to nie poradzimy. To co przewidzieliśmy w projekcie mieliśmy zawnioskowane 5 dróg, gdyby te drogi były dofinasowane z tych skutków to naprawdę już nie wiele tych dróg by już zostało w powiecie jasielskim do poprawy, bo jeżeli chodzi o infrastrukturę drogową to rzeczywiście ten stan jest znacznie lepszy i tak samo jak mieszkańcom Sobniowa i Hankówki należy się godny przejazd przez Jasiołkę, tak również mieszkańcom Przysiek, długo oczekiwana inwestycja. Jestem szczególnie może jakoś zaangażowany osobiście dlatego, że tą rzekę przechodziłem wiele razy, nie kiedy musiałem po prostu brnąć w wodzie po szyję, to nie jest snucie jakiś opowieści, tylko tak jest. Z tego błota i tej wody doszedłem do Uniwersytetu Jagiellońskiego i New Yorku, więc mój tutaj jakiś też sentyment do tej przeprawy i chciałbym, żeby mieszkańcy Przysiek mieli możliwość odwożenia dzieci do szkoły w Przysiekach, a nie pomijać Przysieki, czy dojeżdżając przez kilka wsi okrężnymi drogami i jest na to szansa i bardzo bym prosił również pana radnego, żeby to zrozumieć, żeby poprzeć ten wniosek i umożliwić realizację tej ważnej inwestycji, nie tylko dla mieszkańców Przysiek, nie tylko dla mieszkańców Przysieczek, ale również tak jak wcześniej wspomniałem tych, których będą się poruszać drogą 28, w razie zatoru będą mogli przyjechać alternatywnym szlakiem.

Radny Grzegorz Pers - chciałem też kilka słów powiedzieć na temat tego mostu w Przysiekach, właściwie chciałem się zwrócić do wszystkich państwa radnych o poparcie tego wniosku, ponieważ tak jak tutaj kolega Krzysztof, pewnie nie zna do końca usytuowania tej wsi Przysieki. Ja tak jak Pan Starosta pochodzę stamtąd i wielu moich kolegów do szkoły podstawowej, to było ponad 30 lat temu, chodziło przez tą ławę, a czasem przez rzekę, żeby dojść do szkoły. Szanowni państwo minęło ponad 30 lat, XXI wiek i nic się nie zmieniło.
Tak jak Pan Starosta powiedział, dzisiaj rodzice chcąc dowieść do swojej miejscowości dziecko do szkoły, albo przez Skołyszyn, albo przez Osobnicę to jest około 10 km. To jest też jedna parafia, wiele osób starszych chcąc pójść do kościoła, dzisiaj dużo oczywiście korzysta z samochodu, ale naprawdę szanowni państwo, bo tak jak mówię nie każdy ma obowiązek i wie jakie jest usytuowanie tego przysiółka i to nie tylko chodzi o Przysieczki, ale tam jest Pusta Wola. Nie będę powtarzał tego co Pan Starosta mówił o ciągu komunikacyjnym nowo wytworzonym łączącym powiat jasielski z gorlickim i często dochodzi do zdarzeń jak państwo obserwujecie te portale lokalne na drodze krajowej i jest to naprawdę alternatywa, tak jak droga Skołyszyn - Bączal stała się alternatywą i wiele osób dzisiaj jak był remont drogi krajowej korzysta z tych różnych łączników, tak również tutaj będzie, przy okazji poprawa ciągu komunikacyjnego i myślę, że powinniście państwo poprzeć ten wniosek. Dziękuje również Panu Staroście Adamowi Pawlusiowi, bo nie wypada mu samemu mówić o tym, ale to jego inicjatywa i bardzo dziękuję Panie Starosto, wiadomo, że pan też stamtąd pochodzi o czym pan wspominał. Natomiast bardzo bym się cieszył, gdyby ten wniosek doszedł do skutku i został zrealizowany, także bardzo panu dziękuję w imieniu swoim i mieszkańców Przysiek.

Radny Jan Muzyka - chciałem tylko przypomnieć radnym, że jeżeli budujemy, gdzieś chodnik przy drodze w jakiejś gminie, to zwykle obowiązek utrzymania tego chodnika przejmuje gmina, tak zimowe jak i bieżące i ona dostaje na te rzeczy pieniądze, co prawda skromne, ale dostaje. Druga rzecz to chciałem powiedzieć na temat tego, że tak to w ostatniej chwili z tymi wnioskami jest. Pani Radnej Ewie chciałem powiedzieć, że tak bywało, a Panu Radnemu Janowi tylko przypomnieć, bo nie wierzę, że on nie pamięta. Powiem tylko tak obrazowo, że nieraz sesję kończyliśmy, a kierowca już grzał silnik, żeby wieźć wniosek do Rzeszowa. Tak to bywało panie Jaśku i nie czarujmy się. Jeszcze jedna rzecz, Zarząd mówi prawdę zwykle, zawsze mówi prawdę i odnośnie tego wniosku, który ma jechać do Rzeszowa w poniedziałek, on nie jest zawieziony. Powiem tylko, że dzisiaj dorabialiśmy np. takie rzeczy, o których pan Janusz Przetacznik mówił, że jakie tam ma spełniać droga warunki i odnośnie biznesu, strefy ekonomicznej itd. Tak dzisiaj wykazywałem jeszcze jako mieszkający przy tej drodze, jakie są zakłady przy niej i pracownik z wydziału inwestycji to spisywał, także tyle mam do powiedzenia w tym temacie. Żeby przerwać tą dyskusję, co do tego, czy wniosek pojechał, czy nie? To nie pojechał.

Radny Krzysztof Buba - jestem ogromnym zwolennikiem lokalnych połączeń, nie mamy co czekać na wielkie obwodnice, my powinniśmy właśnie myśleć o tym jak usprawnić ruch lokalnymi połączeniami itd. Niech Pan Starosta sobie wyobrazi co będzie jak, któryś z mostów na Jasiołce, coś się stanie, i nie będzie przejezdny? To wtedy tragedia, miasto stoi. Jak najszybciej powinniśmy właśnie myśleć o tym, żeby te lokalne połączenia usprawniać i jak najszybciej robić. Przypominam, że dwa lata temu na samym początku naszej kadencji składałem interpelację i prosiłem, żeby do tematu podejść bardzo poważnie, kwestia mostów jest ogromnie ważna, taki mamy układ, miasto trzy rzeki i powinniśmy jak najwięcej myśleć o tym, żeby te lokalne połączenia robić. Jeszcze taka uwaga, bo o ile sobie przypominam to chyba oba mosty były w jednym czasie zgłoszone do projektowania? Tak Panie Starosto, czy było coś wcześniej?

Starosta Jasielski Adam Pawluś - tak w jednym czasie.

Radny Krzysztof Buba - to dziwi mnie, że jeden tak szybko już mamy pełną dokumentację, a drugi to tak powoli, może by to przyspieszyć troszkę, żeby było szybciej?

Starosta Jasielski Adam Pawluś - Wójt Gminy Skołyszyn dołożył wszelkich starań, żeby decyzje środowiskową wydać w ciągu paru tygodni, to jest naprawdę duża pomoc, tak to wyglądało.

Radny Krzysztof Buba - Pan Starosta wie, bo niedawno też otrzymałem z racji tego, że zajmuję się u nas organizacją ruchu na terenie miasta, projekt sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Kasprowicza i 3-go Maja. Coś tam to może poprawi, niewiele, ale mam takie pytanie: Kiedy Generalna Dyrekcja w ogóle ma zamiar cokolwiek zrobić z przebudową geometrii tego skrzyżowania, bo dobrze myśmy poczynili jakieś kroki, powstanie nowy pas, tylko tak naprawdę to nie wiele usprawni bez przebudowy geometrii tego skrzyżowania, zresztą z tego co się orientuję to i Powiatowy Zarząd Dróg też takie uwagi do projektu wnosił. Za chwileczkę będziemy mieli pewnie oddaną tą drogę 992 i wtedy w tym rejonie bez dodatkowego mostu na Jasiołce to będzie tragedia, zresztą można zobaczyć co się dzieje
w tej chwili.

Radna Anna Nigborowicz - tylko tak króciutko chciałam jeszcze w sprawie planowanej budowy mostu na rzece Ropie, ponieważ uczestniczyłam w tym objeździe i pan Krzysztof też był i być może to co zobaczył, a nie wiele tam było widać, ponieważ zarośla są tak obfite i można by odnieść wrażenie, że to jest most donikąd, może stąd pewne wątpliwości pana, ale tak jak już tutaj Pan Starosta i pan Pers powiedzieli, jest to most, który właśnie łączy jedną miejscowość. Uważam, że najwyższy czas, żeby spełnić prośby mieszkańców, bo jak sobie przypomnę przez wszystkie lata, w których brałam udział w tych spotkaniach w Przysiekach to pierwszy temat zawsze to most, bo jest to rzecz bardzo potrzebna dla tych mieszkańców.

Radny Jan Urban - drogi członku Zarządu Janie bardzo się cieszę, że przyznałeś, że Zarząd zwykle mówi prawdę, to jest takie optymistyczne.

Radny Jan Muzyka - zawsze mówi prawdę.

Radny Jan Urban - nie będziemy się bawić, poprawił się później, więc to jest miłe, ale do czego zmierzam. Znam życie, wiem, że niekiedy wychodzi tak, że czegoś się nie da, ale tu od miesiąca myśmy wszyscy o tym wiedzieli i nie mam pretensji o to, że się spotkaliśmy w ostatniej chwili, tylko o to, że nie dostajemy materiałów. To żeście dorabiali chwała wam za to, 30 dni było na to. Zgodzę się z moją przedmówczynią Anną, że mosty zawsze łączą, to trzeba powiedzieć szczerze z punktu widzenia zachowań społecznych, jeżeli jedna wieś jest przedzielona na pół nawet drogą szybkiego ruchu, nie mówiąc już o rzece to już jest istotne utrudnienie w integracji społeczności lokalnej. Z takim rozrzewnieniem wsłuchałem się w opowieści Pana Starosty jak brnął przez tą rzekę docierając do uniwersytetu i później do New Yorku, mało tego zostając Starostą Jasielskim, więc to jest piękne. Przypomina mi się taka zabawa z dzieciństwa „budujemy mosty dla pana starosty”. Nie tu nie budujemy most dla Pana Starosty, tylko budujemy most dla społeczności lokalnej i się zgadzam w 100 %. Tylko wiem, że „czyja kosa szersza, tego łąka większa” i dlaczego traktujemy po macoszemu innych? Skoro rozpoczęliśmy równolegle projektowanie dwóch bardzo istotnych, nie będę tu robił wyliczenia, co do ilości populacji ludzkiej, którą połączy jeden, czy drugi most, ale ja jako mieszkaniec miasta Jasła, po prostu są w Jaśle mosty, to idąc tym samym tokiem myślenia to będziemy mówić, że w innych gminach są, tylko w Jaśle mieszka proszę państwa ponad 35 tys. ludzi. Powiat to jest 114 tys. ludzi, więc wiemy jak to jest skala. Do Jasła ścigamy ruch z terenu całego powiatu, bo póki co jest to istotny ośrodek o znaczeniu ponad lokalnym i siedziba powiatu. Ja bym się nie wahał w momencie, gdyby był zaangażowany na podobnym poziomie ten most, przemyślany jeżeli chodzi o lokalizacje łączący Osiedle Sobniów z Hankówką, bo wychowałem się tak jak Pan Starosta w Przysiekach i znam specyfikę tego terenu i wiem jak to odciąży na kierunku krośnieńskim cały ruch lokalny, który wyprowadzimy z miasta. Dzisiaj mamy taką sytuacje, że tutaj jesteśmy głęboko zaawansowani, a tutaj czekaj „tatka latka, aż kobyłkę wilki zjedzą”. Radny Buba, który jest ekspertem jeżeli chodzi o organizację ruchu pokazuje niebezpieczeństwa, które lada moment nas na kierunku południowo - wschodnim dopadną jeżeli chodzi o wjazd do Jasła. To my zaś wartościujemy na lepszych i gorszych i nie widomo, kiedy będziemy mieć okazje sfinalizować w takim tempie ten drugi most? Cały czas, mówię, że po to jesteśmy wyposażeni w naszą mowę, abyśmy rozmawiali, szukali wspólnych rozwiązań, gdzie będziemy mogli zgodnie, bez większych wątpliwości po przeanalizowaniu, w mniejszych, czy większych zespołach podnieść rękę z czystym sumieniem, więc jeszcze raz o to apeluję rozmawiajmy w sposób taki naprawdę, bo to nie jest to, że ktoś kogoś szuka i próbuje za wszelką cenę wypunktować, tylko pokazujemy wam jedną rzecz. Nie było by tej dyskusji, gdybyśmy mieli te materiały, wiedzieli, co za czym przemawia, jakie są realia, nawet jak, żeście dzisiaj jak to Jan powiedział dorabiali określone rzeczy wynikające z rozporządzenia, żeby miały dobrą punktacje, ale „nie, bo nie” i o to mam żal.

Starosta Jasielski Adam Pawluś - krótko tylko odpowiem, że proces uzgadniania, chociażby
z radnymi miejskimi, którzy protestowali przeciwko pierwotnej wersji przebiegu drogi ulicy Towarowa – Hankówka spowodował, że ten projekt trochę się opóźnił i również uzgodnienia z Koleją trwały dosyć długo, który przejazd będziemy mogli wykorzystać, naprawdę te rozmowy trwały długo i nie byliśmy pewni, gdzie PKP pozwoli nam zorganizować przejazd przez tory kolejowe? Wcześniej planowaliśmy ten przejazd przy nastawni, po rozmowach i po uzgodnieniach wyszła jeszcze sprawa przystanku, więc tu nie ma, żadnej złośliwości, żadnego mieszania jak gdyby ważnością. Mam nadzieję, że ten projekt jeszcze zostanie w tym roku ukończony, będzie pozwolenie budowlane i w przyszłym roku most zostanie oddany do użytku.

Radny Janusz Przetacznik - chciałbym wrócić do tego tematu, bo opowiadamy teraz i poruszamy się wokół mostu w Przysiekach, a tak naprawdę jeżeli podjęliśmy decyzję o przystąpieniu do projektowania to już uznaliśmy most za słuszny i zasadny skoro przeznaczyliśmy pewne środki finansowe. Natomiast generalnie to o czym powiedział Pan Radny Jan Urban, trzeba popatrzeć na sytuację następującą, że składając wniosek i o tym mówiłem, trzeba popatrzeć na pewne kryteria z punktu widzenia możliwości jego powodzenia, nie mówię o tym, czy powinniśmy realizować most, bo tak jak tutaj wszyscy moi przedmówcy powiedzieli, mosty są ważne, budujmy je. Co prawda jeden z radnych powiedział, że z Jasła nie będziemy robić Wenecji, niemniej jednak, uważam, że Wenecję trzeba robić, pokazują remonty, jak włączamy poszczególne mosty. Przypomnę, że Jasło stało jednym mostem, na rzece Jasiołce na Kazimierza Wielkiego, dopiero samorząd II Kadencji wybudował most i dzięki temu mamy, to co mamy. Przypomnijmy I Kadencja oczyszczalnia ścieków.

Starosta Jasielski Adam Pawluś- na które m.in. ja załatwiałem środki.

Radny Janusz Przetacznik - Panie Starosto, trochę znam historię, bo wtedy byłem, członkiem Zarządu Miasta i planowałem przebieg trasy z tym mostem włącznie z uzyskaniem pozwolenia na budowę przez Wojtka Kwilosza. Natomiast nie chcę wracać do rozporządzenia Rady Ministrów w tamtych czasach i niech pan mnie nie ciągnie za język, żebym za dużo nie powiedział w tej sprawie, akurat o realizacji tego mostu. Najważniejsze, że ten most powstał i ważne, że jest. Przypomnijmy, że V kadencja Rady Powiatu zaprzepaściła most na rzece Wisłoce i dużych środkach finansowych, gdzie mogliśmy to zrobić. Robi to teraz samodzielnie samorząd gminy, szkoda. Tu właśnie wychodzi ten element braku współpracy, wizji, wspólnej rozmowy i porozumiewania. Do czego akurat zmierzam i do czego państwa namawiam, to już jest decyzja podjęta, państwo podjęliście decyzję tak jak powiedziałem, poza radnymi wskazując te, a nie inne drogi, natomiast my formalnie mamy je przegłosować nie znając zakresu rzeczowego. Natomiast składając wnioski, tak jak powiedziałem, aby mówić o kryteriach oceny, Pan Starosta jest zobowiązany dołączyć mapę poglądową, z której mają wynikać wg zasad przyznawania i oceny poszczególnych kryteriów, tak abyśmy mogli na ten temat porozmawiać. Mało tego przy kryterium nr 3, o którym mówił Pan Przewodniczący Madejczyk, jest potrzebny projekt zagospodarowania terenu wskazujący, że powstaje infrastruktura towarzysząca nawierzchni drogowej typu np. poprawa skrzyżowania, chodnik, sygnalizacja, ścieżka rowerowa. Co otrzymujemy, proszę zwrócić uwagę jak wygląda projekt uchwały. Tak jak pani Skarbnik powiedziała nasz 40% udział, który wynosi prawie 7 mln 620 tys. zł., i tak Wysoka Rada zaciąga zobowiązania na lata 2021-2022, nie mając absolutnie, powtarzam absolutnie, żadnej informacji dotyczącej zakresu rzeczowego. Później się okaże, że Zarząd to robi, bo ma uchwałę Rady, tak uchwałę ma ale poprzez zmianę Wieloletniej Prognozy, bądź zmianę uchwały budżetowej, zapominając o pewnej rzeczy dotyczącej zakresu rzeczowego, stąd mówiłem o wniosku. Oczywiście można by było Panie Starosto tak jak Zarząd doskonale wybrnął w sprawie gospodarowania mieniem, czyli wycince drzew, że w szczególnych wypadkach pan nie stosuje przepisów, które pozwalają na staranność w zakresie gospodarowania mieniem powiatu, wystarczy dodać taki punkt, tak jak przy ustawie COVID-owskiej, żeby zwolnić wszystkich z odpowiedzialności.
Można w takim razie Panie Starosto i tak panu proponuję, żeby taką pan uchwałę przygotował, że Zarząd nie tylko zawsze mówi prawdę, ale zawsze ma rację i w takim razie my będziemy tutaj tylko i wyłącznie przychodzić, żeby pana oglądać i to potwierdzać, natomiast wszystkie decyzje będą zapadać u pana w gabinecie.

Radny Jan Muzyka - chciałem dopowiedzieć to co częściowo już Pan Starosta powiedział, porównując te dwa mosty, sercem też jestem za tym mostem w kierunku Hankówki, ale chyba wszyscy rozumieją to, że sprawa mostu w Przysiekach jest o wiele łatwiejsza, wiadome źródło finasowania, ewentualnie pomoc gminy, a tutaj jest miasto, powiat i kolej itd. Jest skomplikowana sprawa i proszę się nie dziwić, że trochę dłużej sprawy przygotowania trwają. Wnoszę o zamknięcie dyskusji, bo ona już nic dobrego, nowego, nie wnosi.

Wobec braku głosów przeciwnych Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
W głosowaniu brało udział 18 Radnych.
- za przyjęciem głosowało 14 Radnych.
- przeciw głosowało 3 Radnych.
- wstrzymał się 1 Radny.
- nie głosowało 2 Radnych.
Uchwała została podjęta.

Ad.4c. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu pt. „Odkryte dziedzictwo kulturalne i przyrodnicze powiatu jasielskiego i miasta Svidnik”. (Druk Nr 212).
Przewodniczący poprosił Pana Adama Pawlusia Starostę Jasielskiego o wprowadzenie.

Starosta Jasielski Adam Pawluś - jest szansa pozyskania środków w kwocie 50 tys. euro na mikroprojekt dofinasowanie w 90%. Tu jest pan inspektor z pozyskiwania funduszy, który przygotowywał ten projekt, ponieważ kryteria wymagają uzyskania partnera po stronie słowackiej, takiego partnera pozyskaliśmy, prawdę mówiąc w tym tygodniu i podpisaliśmy porozumienie t. j. konkretnie Miasto Svidnik, żeby spełnić te kryteria początkowo myśleliśmy o wykorzystaniu tej bazy, która jest przy Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Ożennej, ale nie mamy tam do końca gotowych projektów i zdecydowaliśmy się na wykorzystanie tego obiektu, który jest na Foluszu i tu w ramach działań miękkich zostanie zorganizowany festiwal pieśni folklorystycznych, będzie występ zespołów folklorystycznych z Polski
i Słowacji właśnie z rejonu Svidnika. Będzie również wspólna konferencja w Ożennej i w ramach działań inwestycyjnych proponujemy wykonanie przebudowy budynku byłej świniarki na Foluszu, czyli dostosowanie do warunków sanitarnych tak, żeby mogły się tam odbywać również imprezy plenerowe. Jeżeli były by jakieś pytania szczegółowe, lub więcej informacji to bardzo bym prosił pana inspektora o udzielenie informacji.

Przewodniczący otworzył dyskusję.
Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu pt. „Odkryte dziedzictwo kulturalne i przyrodnicze powiatu jasielskiego i miasta Svidnik”.
W głosowaniu brało udział 16 Radnych.
- za przyjęciem głosowało 15 Radnych.
- wstrzymał się 1 Radny.
- nie głosowało 2 Radnych.
Uchwała została podjęta.

Ad.4d. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2020–2027. (Druk Nr 213) .
Przewodniczący poprosił Panią Teresę Połeć Skarbnik Powiatu o przedstawienie.
Głos zabrała Skarbnik Powiatu Jasielskiego Teresa Połeć, która przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Jaśle w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2020–2027.
Przewodniczący otworzył dyskusję.

Radny Janusz Przetacznik - Pani Skarbnik, tak jak wspomniałem uchwała numer 102 Rady Ministrów z 23 lipca określa bardzo precyzyjnie zasady przekazywania środków, przypomniałem i pytałem Pana Starostę, by odpowiedział, że wypełnił kryteria określone w § 6, czyli złożył wniosek, bo miał być złożony przez powiat między 27 lipca, a 10 sierpnia. Tak jak wspomniałem środki mają być przekazane jeszcze we wrześniu br. Stąd nie przyjmuje informacji, czy pani wyjaśnień, że to zaliczymy po dochodach roku 2021, skoro te środki finansowe wpłyną na odrębny rachunek, mogą być wykorzystywane w roku 2021, ale jednoznacznie Uchwała Rady Ministrów precyzuje, że te środki i odsetki od nich zwiększają wydatki inwestycyjne, majątkowe i do tego tutaj jest potrzebne pani oświadczenie, jak również Zarządu jednostki, czy Pana Starosty, że wszystkie środki finansowe w kwocie nie wyższej niż te 3 mln 800 tys. zł., bo jest to w załączniku w całości zostaną na cele inwestycyjne przeznaczone. Miasto Jasło dostanie np. m.in. 3,5 mln, a gminy naszego powiatu nie mniej niż każda po 500 tys. zł., to duże środki. Mało tego, jeszcze Prezes Rady Ministrów ogłosi dwa kolejne nabory na kolejne 6 mld złotych i tak jak Pan Starosta powiedział trzeba będzie trzymać i mocno zaciskać kciuki, aby ewentualnie z tej drugiej puli już pana Prezesa Rady Ministrów otrzymać dodatkowe środki na określoną, konkretną inwestycję w tym wypadku oddział psychiatryczny. Co prawda nie jesteśmy w wolnych wnioskach, niemniej jednak często czytałem w sprawozdaniu z prac Zarządu, że Pan Starosta i Zarząd zobowiązywał dyrektora szpitala do występowania z wnioskami o dofinasowanie budowy oddziału, czy tam rozbudowy szpitala, a budowy oddziału psychiatrycznego. Mam nadzieję, że w normalnym trybie otrzymamy informację, bo tych zobowiązań pana dyrektora było sporo, natomiast informacji nie otrzymaliśmy w tej materii więcej. Także jeszcze raz prosiłbym Pani Skarbnik w kontekście uchwały 102 wyjaśnić mi dlaczego to jest w roku 2021 skoro pieniądze na rachunek wyodrębniony wpłyną do powiatu w roku 2020 we wrześniu, bo tak samo rozumiem, że Rada Ministrów i Pan Premier nie kłamie.

Skarbnik Powiatu Teresa Połeć - są zapisane jako dochody majątkowe, a więc nie są to dochody bieżące i od razu panu odpowiedziałam, są przewidziane na nowe zadania inwestycyjne, a więc nowych zadań inwestycyjnych w tym roku Zarząd nie zamierza realizować z tych środków, więc są przypisane do roku następnego. Odpowiadam bardzo prosto, bo gdyby były nie przypisane, powiat nie mógłby zaciągnąć zobowiązań, na tym etapie na nowe zadania, te które składa do Fundusz Dróg Samorządowych, bardzo prosta odpowiedz, nie było by nas już stać.

Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2020 – 2027.
W głosowaniu brało udział 14 Radnych.
- za przyjęciem głosowało 11 Radnych.
- przeciw głosowało 3 Radnych.
- nie głosowało 4 Radnych.
Uchwała została podjęta.

Ad.4e. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Jasielskiego w 2020 roku. (Druk Nr 214).
Przewodniczący stwierdził, że jest to uchwała, która jest podawana rokrocznie, porządkująca, układająca harmonogram i godziny pracy aptek na terenie powiatu.
Przewodniczący otworzył dyskusję.
Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Jasielskiego w 2020 roku.
W głosowaniu brało udział 15 Radnych.
- za przyjęciem głosowało 15 Radnych.
- nie głosowało 3 Radnych.
Uchwała została podjęta.

Ad. 5. Zamknięcie obrad.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch zamknął obrady XXVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Jaśle o godzinie 17:35.

Imienne wyniki głosowań stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Protokolant: Marzena Trębacz

Przewodniczący Rady
Robert Snoch

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony. wtorek, 08, wrzesień 2020 11:44 Paweł Krajciewicz
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 12, październik 2020 11:03 Paweł Krajciewicz