Protokół XXXI/2020

z XXXI Sesji Rady Powiatu w Jaśle

odbytej w dniu 9 października 2020 r. o godz. 15.30

 

Ad. 1. Otwarcie Sesji.

Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch.

Powitał Radnych Rady Powiatu oraz  Zarząd Powiatu w Jaśle.

Ad. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

Przewodniczący poinformował, że zgodnie z listą obecności w obradach uczestniczy
20  radnych, w związku z tym Rada może podejmować prawomocne uchwały.

Ad.3. Przyjęcie protokołów z XXIX i XXX sesji Rady Powiatu w Jaśle.

Przewodniczący poinformował, że radni otrzymali protokoły w wersji elektronicznej oraz były do wglądu w Biurze Rady Powiatu. Do protokołów nie wpłynęły uwagi.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad zatwierdzeniem protokołu z XXIX sesji Rady Powiatu w Jaśle.

W głosowaniu brało udział 13 Radnych.

- za przyjęciem protokołu głosowało 13 Radnych.

- nie głosowało  4 Radnych.

Protokół został przyjęty.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad zatwierdzeniem protokołu z XXX sesji Rady Powiatu w Jaśle.

W głosowaniu brało udział  17 Radnych.

- za przyjęciem protokołu głosowało  17 Radnych.

- nie głosował 1 Radny.

Protokół został przyjęty.

Ad. 4. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.

Przewodniczący przedstawił wniosek Zarządu Powiatu w Jaśle o zmianę porządku obrad:

WNIOSEK O ZMIANĘ PORZĄDKU OBRAD

Zarząd Powiatu w Jaśle zwraca się z wnioskiem o zmianę porządku obrad XXXI Sesji Rady Powiatu w Jaśle, w dniu 9 października 2020 roku, poprzez dodanie w pkt. 6 podpunktów: d) i e), które otrzymują brzmienie:

„d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2020 – 2027,

 1. e) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w 2020 roku z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej”.

Przewodniczący poddał pod głosowanie zmianę porządku obrad XXXI Sesji Rady Powiatu w Jaśle:

Głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2020 – 2027.

W głosowaniu brało udział 19 Radnych.

- za przyjęciem zmian głosowało 16 Radnych.

- przeciw 2 Radnych.

-wstrzymał się 1 Radny.

Podpunkt „d” został wprowadzony.

Głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w 2020 roku z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej.

W głosowaniu brało udział 19 Radnych.

- za przyjęciem zmian głosowało 19 Radnych.

Podpunkt „e” został wprowadzony.

Zmieniony porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z XXIX i XXX sesji Rady Powiatu w Jaśle.
 4. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Wnioskowej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie:
  a) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad przyznawania stypendium studentom kształcącym się w szkole wyższej na kierunku lekarskim,
  b) 
  zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2020 r.,
  c) 
  zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle za rok obrotowy 2019.
  d) 
  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2020 – 2027,
  e) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w 2020 roku z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej.
 7. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 8. Interpelacje.
 9. Wnioski i zapytania radnych.
 10. Sprawy różne.
 11. Zamknięcie obrad.

 

Ad. 5. Wybór Komisji Wnioskowej.

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Anna Nigborowicz zgłosiła do Komisji Wnioskowej

radnych: Irena Baciak, Jan Czajka, Magdalena Stasiowska.

Zgłoszeni Radni wyrazili zgodę na pracę w Komisji Wnioskowej.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad wyborem członków Komisji Wnioskowej.

W głosowaniu brało udział 19 Radnych.

- za wyborem zaproponowanego składu Komisji Wnioskowej głosowało 19 Radnych.

Skład Komisji został uchwalony.

Ad. 6. Podjęcie uchwał w sprawie:

6a. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad przyznawania stypendium studentom kształcącym się w szkole wyższej na kierunku lekarskim.(Druk Nr 230).

Przewodniczący otworzył dyskusję oraz poprosił o opinie Komisje Stałe.

Przewodniczący Komisji Społecznej – Radny Stanisław Święch – Na komisji został założony wniosek, aby zwiększyć zapis do 5 studentów. 3- „za”, 1 „wstrzymujących”, 2 „przeciw”.

Przewodniczący Komisji Finansowo- Budżetowej – Radny Jan Czajka- Komisja wyraziła pozytywną opinię - 6 „za”.

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury- Radna Irena Baciak – Komisja pozytywnie opiniuje projekt głosami 5 -„za”, 4- „wstrzymujące”.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu – Radny Sławomir Madejczyk- Komisja nie zajęła stanowiska z uwagi na pewne wątpliwości  dotyczące zapisów umownych.

Radna Ewa Wawro - Moje uwagi do tej proponowanej zmiany w regulaminie przedstawiłam zarówno na KSS jak i KE, ale powtórzę je również na forum całej Rady.

Nie zmienia się reguł w trakcie gry, to zasada, która obowiązuje a raczej powinna obowiązywać wszystkich i wszędzie.  W ub. roku przyjęliśmy regulamin przyznawania stypendiów  i obowiązywał nas w momencie ogłoszenia tegorocznego naboru, który określa, że w danym roku akademickim  możemy przyznać maks. 3 stypendia.  I teraz, już po ogłoszeniu naboru i wpłynięciu wniosków, nie mamy prawa wprowadzać zmian w regulaminie tylko dlatego, że okazało się, iż mamy 4 a nie 3 chętnych studentów.
A jak w przyszłym roku sytuacja się powtórzy, ogłosimy nabór wniosków i po tym okaże się że mamy 5 chętnych a nie 4 to co? Znowu będziemy zmieniać reguły w takcie gry?

Żeby było jasne, doskonale rozumiem potrzeby szpitala, braki kadrowe wśród lekarzy, jestem za przyznawaniem stypendiów, dzięki którym być może uda nam się pozyskać lekarzy do pracy w Sz S w Jaśle, ale niech nasze stypendia będą uzupełnieniem dobrze prowadzonej polityki kadrowej a nie próbą łatania dziur w siatce kadrowej Szpitala powiatowymi pieniędzmi.

Użyłam przed chwilą określenia „być może uda nam się pozyskać lekarzy” celowo, bowiem nie mamy żadnej pewności, że nasz stypendysta będzie chciał pracować w jasielskim szpitalu dłużej niż to będzie wynikało z popisanej umowy. Jaką mamy pewność, że taki opłacany przez nas student, po odpracowaniu tych 5 obowiązujących go lat i zrobieniu w tym czasie specjalizacji będzie chciał u nas zostać dłużej? Żadnej nie mamy, a biorąc pod uwagę fakt, że na inne ciekawe zachęty nie będzie mógł liczyć, to z bardzo dużym prawdopodobieństwem odejdzie do innego większego ośrodka. Patrząc na to, jak dobrzy, młodzi lekarze od nas uciekają, jak tracimy wyszkolonych już specjalistów, to chyba bardziej niż prawdopodobne. Zostali u nas jeszcze dobrzy lekarze specjaliści, którzy mają już za sobą lata praktyki, którzy są związani bardzo mocno nie tylko z jasielskim szpitalem, ale przede wszystkim z Jasłem, tu mają swoje domy, rodziny, różne zobowiązania, prywatne gabinety, które funkcjonują tu od lat i dobrze prosperują. Im zapewne decyzja o pożegnaniu się z jasielskim szpitalem tak łatwo by nie przyszła. Ale oni prędzej czy później odejdą na emeryturę i kto u nas zostanie?  Nasze stypendia nie zapewnią nam młodej kadry specjalistów, nasze stypendia zatkają na chwilę dziury w siatce dyżurów, i jak widać to jest dla dyrekcji szpitala najważniejsze.
A chyba nie o to tylko powinno tu chodzić.

Wracając do wprowadzanej teraz zmiany w regulaminie, jak się dowiedzieliśmy, na wielką prośbę pana dyrektora, i prośbę kierownika chirurgii dra Szymona Niemca, mamy zmienić regulamin łamiąc przy tym reguły gry? Skoro ta czwarta studentka, tak jest tak bardzo potrzebna na chirurgii, tak bardzo zależy na niej panu dyrektorowi, to nie powinien prosić nas o łamanie prawa, ale powinien ufundować stypendium np. dyrektora szpitala. A środki na  to stypendium powinny pochodzić z innych źródeł poprzez darowizny do budżetu powiatu na określony cel – sfinansowanie stypendium kierunkowego.

Słyszeliśmy na komisjach, że to przecież nie są żadne wielkie pieniądze, 1500 zł x 9 miesięcy x 3 lata to daje 40,5 tys. zł rozłożone na trzy lata (od IV roku do VI roku). Jestem przekonana, że przy dobrej woli, w obliczu wielkiej potrzeby, szpital mógłby sfinansować takie co najmniej jedno stypendium.  I taki wniosek na komisji SS złożyłam, by zwrócić się do pana dyrektora o rozważenie możliwości przyznania takiego szpitalnego stypendium wypłacanego przez budżet powiatowy.  Wniosek tylko o rozważenie, bo jako Rada nie mamy takich uprawnień, by wnioskować do pana dyrektora o jego przyznanie i sfinansowanie, a dyrektor może to zrobić?  Niestety mój wniosek został odrzucony głosami radnych PiS. Na zasadzie nie bo nie. Ale chyba nikogo to już nie dziwi, wszystko co proponuje radny z opozycji z góry skazane jest na „nie bo nie”. To ja w takim razie teraz zwracam się z pytaniem, na które proszę o odpowiedź:

Co stoi na przeszkodzie by zwrócić się do pana dyrektora Michała Burbelki o rozważenie możliwości ustanowienia chociaż 1 stypendium, którego wypłata zostanie sfinansowania środkami pozyskanymi przez Szpital, jako przyszły pracodawca, który z tego tytułu będzie mógł osiągać określony dochody z tytułu świadczenia usług przez przyszłego lekarza?

I jeszcze tylko odniosę się już konkretnie do argumentacji, że ta czwarta studentka, która ze względu na niższą średnią nie znalazła się w regulaminowej trójce naszych stypendystów, jest tak bardzo potrzebna chirurgii i do deklaracji dra Niemca, że weźmie ją pod swoje skrzydła, że będzie ją szkolił. Skoro jest tak zdeterminowana by przyjść do jasielskiego szpitala i u nas robić specjalizację, to zapewne – niezależnie od tego czy dostanie stypendium czy nie, to to zrobi i przyjdzie do nas na wakacyjną praktykę.  O ile wiem praktyki studenckie to 1 miesiąc w roku akademickim (na marginesie stypendium dostaje przez 9  miesięcy), to przecież może ubiegać się o nie w przyszłym roku. Chyba, że z góry zakładamy, że ma tak niską średnią ocen, że i tak się nie ”załapie” na nasze stypendium i dlatego musimy znaleźć jeszcze w tym roku wytrych by jej to stypendium przyznać.

I dla jasności dodam jeszcze tylko, że absolutnie nie mam nic przeciwko tej konkretnej studentce, której nie znam, cieszę się bardzo, że chce związać się z jasielskim szpitalem, jestem tylko przeciwna zmienianiu zapisów regulaminu już po ogłoszeniu naboru,
a właściwie już po zamknięciu naboru. Jeśli jest taka potrzeba to zmieńmy regulamin, ale niech ta zmiana obowiązuje dopiero od przyszłego roku. Zgodnie z prawem i zgodnie z przyjętymi zasadami.

Starosta Jasielski Adam Pawluś -  wypowiem się jako przewodniczący komisji, która przesłuchiwała tych kandydatów, ale na wstępie muszę podziękować Wysokiej Radzie, że to stypendium zostało uchwalone i ono działa. Należy się cieszyć, że jest zainteresowanie studentów. W ubiegłym roku mieliśmy trzy miejsca, zgłosiły się tylko dwie osoby, więc nie zgłosiło się te regulaminowe trzy osoby, tylko dwóch studentów, jeden z miasta Jasła, drugi z powiatu jasielskiego, a w tym roku mieliśmy większe zainteresowanie zgłosiły się cztery osoby, jedna osoba, która studiuje na śląsku w Katowicach, pochodzi z Kaszub i rozmawialiśmy z tą osobą ona ma najwyższą średnią 4,8 i podoba jej się ta okolica i chce tu po prostu rozpocząć swoją karierę zawodową i jeżeli podpisze tą umowę to przez 5 lat będzie pracować, natomiast nikt nie jest przywiązany ani da warsztatu pracy, ani do miejsca, żyjemy w wolnym demokratycznym kraju, o który również ja walczyłem i mamy prawo przemieszczania się, czy po całej Europie w ramach Unii Europejskiej, nie ma problemu z pracą, czy również do innych państw. Trzeba właśnie zabiegać o to, żeby ci młodzi ludzie mieli szanse na pracę tu i chcieli tu zostać, więc to stypendium spełnia swoją rolę i oprócz tego studenta, o którym mówiłem, który jest z poza naszych stron, zgłosiły się trzy osoby, jedna osoba z miasta Jasła, jedna z Majscowej, czyli tuż pod Jasłem i czwarta osoba z tą najniższą średnią, ale to jest średnia o ile pamiętam 3,8, prawie 4, która jest z Krosna, a gdy rozmawiałem z doktorem panem Szymonem Niemcem mówiłem, że ta osoba zadeklarowała, bo wszystkich pytaliśmy jakie chcieliby wykonywać specjalizacje, niektóre osoby nie sprecyzowały swoich zamiarów, powiedzieli, że jest zbyt wcześnie, nie chcą jeszcze się wypowiadać w tym temacie. Natomiast ta pani z Krosna, która studiuje na Uniwersytecie Rzeszowskim stwierdziła, że ją interesuje chirurgia i tak z ciekawości pytałem doktora Niemca jakie jest zainteresowanie chirurgią? Powiedział, że jest bardzo małe i jeżeli jest ktoś to należy tą osobę przyciągnąć, żeby ta osoba zachciała po prostu tą specjalizację robić i podjąć w niej pracę. Również dyrektor szpitala, który jest członkiem komisji wypowiedział się, że jest za tym, żeby zwiększyć ten limit jeżeli Wysoka Rada wyrazi na to zgodę. Na dzień dzisiejszy jest czworo studentów chętnych na te stypendia jeżeli Wysoka Rada poprze ten wniosek, jeżeli jest za wnioskiem Zarządu to proszę o poparcie i umożliwienie przyznania stypendium również dla tej  czwartej studentki.

Radny Grzegorz Pers- odnośnie tych stypendiów nie było mnie na Komisji Społecznej za co przepraszam, bo pracowałem w tym czasie, ale odnośnie tych stypendiów w kwestii merytorycznej, wiecie państwo, że brakuje lekarzy na obsadzenie dyżurów nocnych w  opiece  całodobowej, zwłaszcza w szpitalu, jest do obsadzenia średniomiesięcznie ze Żmigrodem 90 dyżurów i taka jest moja propozycja. Skoro my dajemy jak tutaj jak pani Radna Wawro zauważyła i poprzednicy, którzy się wypowiadali w tej kwestii 1500 zł miesięcznie przez 9 miesięcy to nie jest mała kwota i moja propozycja jest taka, to już ja z panią mecenas konsultowałem, to jest kwestia umowy trójstronnej zawieranej przez szpital, starostwo i studenta, żeby wpisać w taką umowę, myśmy z tymi studentami rozmawiali też byłem w komisji, większość deklaruje chęć dyżurowania, tylko to jest kolokwialnie mówiąc na buzię i żeby w takiej umowie wpisać, że przez ten okres 5 lat taka osoba zobowiązuje się do co najmniej trzech dyżurów w podstawowej opiece zdrowotnej, my dajemy dużo to i oczekujmy też od drugiej strony, a nie żeby okazało się tak, że ktoś przyjdzie na 5 lat, bo lekarze też zmieniają miejsce zamieszkania, po prostu zrobi tu specjalizację i odejdzie, więc mówiąc brzydko wykorzystajmy trochę ten potencjał tych młodych ludzi, bo dziś szanowni państwo jest tak, że rezydentura nie obliguje do dyżurowania, po prostu lekarz nie chce, powie nie dziękuje, do widzenia. Zarząd, szpital jaki by nie był, nie ma na to wpływu. Skoro ustanawiamy takie stypendia uważam, że to jest niezmiernie ważna sprawa, tym bardziej, że po stronie finansowej naszej, czyli powiatu nie rodzi to, żadnych skutków finansowych wyższych, bo stypendium jest jakie jest. Jeszcze dwa słowa, chciałem się odnieść co do tej ilości co tutaj państwo rozważają, czy jeden szpital, czy dwa? Takie założenia mieliśmy, że te trzy roczne, tutaj starosta wcześniej mówił w zeszłym roku było 2 osoby teraz 4, czyli tak średniorocznie tak wychodzi 3, gdybyśmy zwiększyli do 4 szanowni państwo, dzisiaj jest rynek usług medycznych, po prostu, mówiąc inaczej lekarze są podkupywani z jednego szpitala do drugiego i jakby tak popatrzył tak jak pani Radna Wawro powiedziała najważniejsze dokładnie 40.500,00 złotych,  to czasem robimy różne imprezy, dożynki powiatowe, czy są dni miasta, czy inne, gdzie za parę godzin wydaje się tak naprawdę 100 tys. i my kruszymy kopie o tak naprawdę niewielkie pieniądze w skali budżetu powiatu, a korzyść jest wymierna i myślę, że warto to jednak przemyśleć i przychylić się do tego wniosku.

Radny Janusz Przetacznik- chciałbym zwrócić uwagę, że dyskutujemy w tej chwili o zmianie uchwały z 26 sierpnia 2019 roku, przyjęliśmy przepisy przejściowe, tak aby możny było przyznać stypendia już w trakcie roku akademickiego 2019/2020. Tak jak wspomniał Pan Starosta zgłosiły się dwie osoby wypełniliśmy wszystkie możliwe normy, zapisy regulaminowej tej uchwały, przyznaliśmy dwa stypendia. Czym to skutkuje, a tym, że w budżecie na rok 2020 zapisaliśmy po stronie wydatków kwotę 40.500,00 zł. czyli tych dwóch studentów przez 9 miesięcy plus 3 studentów przez trzy miesiące to 40.500,00 zł. Teraz wróćmy do stypendium, całej tej filozofii skąd one się wzięły? Jak wiemy po nowelizacji ustawy, a przede wszystkim napisaniu na nowo kodeksu szkolnictwa wyższego przez pana Premiera Gowina, mamy zupełnie inną sytuację, o czy powiedział pan Radny Grzegorz Pers, ja się w 100 % z nim zgadzam/ Zostały wprowadzone pewne rygory związane z podkupywaniem najlepszych studentów. Nowelizacja ustawy o szkolnictwie wyższym wskazała, że podmiotami, które mogą, że tak powiem fundować stypendia są skarb państwa przez dotacje dla uczelni oraz samorządy. O tym rozmawialiśmy, to poprawiło naszą sytuację, odsunęło wprost  pewnego rodzaju prywatne kliniki, niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej do pozyskiwania najlepszych studentów i tak jak dawniej to było do zawierania tzw. umów stypendialnych. Wiemy, że tak było i długo rozmawialiśmy na temat tej uchwały, przyjęliśmy pewne założenia, nie do końca precyzyjne i teraz próbujemy szukać pewnych rozwiązań. Zgadzam się z tym co powiedziała pani Radna Ewa Wawro, absolutnie nie możemy zmieniać reguł w trakcie gry, to o tym mówi praworządność i nie zgodzę się z  taką sytuacja, że my będziemy dla potrzeb jednej czy drugiej chwili zmieniać nasze założenia, prawo. Proszę popatrzeć co stanowi nasza uchwała i nasz regulamin, jeżeli popatrzymy na wszystkie zapisy dotyczące zasad ustalania stypendiów to cały proces zgodnie z tą regulacją, którą przyjęliśmy 26 sierpnia 2019 roku Zarząd powinien skończyć najpóźniej 30 września 2020 roku przedstawiając Wysokiej Radzie wyniki związane z przyznaniem stypendium i podpisaniem stosownych umów, miał delegacje na trzy i tak też się stało. Jeżeli popatrzymy na strony internetowe, na nabory wniosków, jak to było i jakie są regulacje. Jesteśmy fundatorem, jeżeli otworzymy stronę internetową Szpitala Specjalistycznego w Jaśle, zachęcam państwa, 18 sierpnia pokazuje się ogłoszenie, że właśnie samorząd będzie fundował stypendia  i co w tym, że czytamy, że to Zarząd Powiatu Jasielskiego, nawet nie potrafią przepisać prawidłowej nazwy organu, że to Zarząd Powiatu w Jaśle realizując uchwałę Rady Powiatu w Jaśle, natomiast tu czytamy o Zarządzie Powiatu Jasielskiego i dalej są inne kwestie. Wróćmy do tej sytuacji, że mamy zmieniać regulamin, możemy zmieniać i tak jak powiedziała pani Radna Ewa Wawro z mocą obowiązującą od następnego roku akademickiego. Przypomnę jedną dyskusję sierpniową w roku ubiegłym dlaczego ma fundować samorząd powiatowy i dlaczego nie możemy się zwrócić do pozostałych samorządów gminnych, które mogły by wspomóc tą akcje w końcu mówimy o Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle. W związku z tym jeżeli mówimy, że są potrzeby, to te dyżury o których mówimy obejmują, czy praca szpitala cały powiat łącznie, w takim razie również samorządy gminne. Mówiliśmy i wnioskowaliśmy jako radni, aby Pan Starosta i  Zarząd podjął temat związany m.in. z tym, aby zachęcić samorządy również gminne do tego, że mogą partycypować w kosztach fundowania stypendium, akcji zapoczątkowanej przez samorząd powiatowy. Mówi o tym, tak jak Pan Starosta powiedział, uchwała, ale tak jak przypomnę swoje słowa stypendia ma być wisienką na torcie polityki kadrowej jeżeli chodzi o służbę zdrowia, szpital, podstawowe zakłady opieki zdrowotnej, bo  o tym mówiliśmy. Przypomnę wypowiedz Radnego Krzysztofa Buby, który również zasugerował między innymi rozważenie możliwości pozyskiwania, czy ewentualnie fundowania stypendium dla pielęgniarek, czy położnych jeżeli chcieliśmy wzmacniać oddział nasz ginekologiczno-położniczy. Teraz mamy sytuację następującą. Chcemy zmienić reguły w trakcie gry, przyznać czwarte stypendium, czyli nie wiem w jaki sposób chcemy to zrobić, bo Zarząd powinien rozstrzygnąć konkurs definitywnie na podstawie tych umocowań, które miał  do 30 września najpóźniej. Od 1 października powinny być stypendia wypłacane. Mamy sytuację taką, że w tej chwili chcemy zmienić reguły i uznać, że Zarząd rozstrzygając postępowanie konkursowe w sprawie przyznania stypendium tak naprawdę przyznał cztery. I co ? jeszcze raz ma Zarząd robić nabór na czwarte, piąte, szóste? Jakie są to efekty finansowe w tym roku 4,5 tys., czyli w sumie wydamy 45 tys., ale przy przyjęciu tego zapisu w formule takiej, że jest to stałe uregulowanie, a nie na daną edycję stypendium, bo  miałbym wiele uwag to tego regulaminu, ale tak jak państwo pamiętacie wszystkie nasze poprawki zostały odrzucone, nie chcieliście dyskutować, zapisy tego regulaminu są nieprecyzyjne, bo powinniśmy mówić o kolejnej edycji stypendiów, skoro są one na rok akademicki, a jakby się tylko zgłosił student 5 roku to co? W roku 2021 musimy zapisać przy takim zaspie wydatek 99 tyś. złotych w roku 2022 121 lub 162 tys. zł , bo tak to będzie narastać. W związku z tym moje stanowisko jest następujące: Nie należy rozważać tego projektu uchwały, należy zastanowić się o zmianie tego regulaminu w sposób nazwijmy to spokojny, rozważny, zaprosić samorządy gminne do współpracy i współtworzenia tego systemu stypendialnego dla pozyskania lekarzy na terenie powiatu jasielskiego i dla szpitala specjalistycznego, to o czym mówiliśmy, żadnej umowy trójstronnej nie ma, nie otrzymaliśmy umowy trójstronnej. Jeżeli szpital specjalistyczny nie zapewni pracy to stypendium nie podlega zwrotowi, ale może by, któryś z podstawowych zakładów opieki zdrowotnej przyjął lekarza i było by to w formie np. bardzo intratnej i interesującej oferty. Moglibyśmy stworzyć dodatkowe elementy, tak jak robiły uczelnie,  dbały o  ośrodki akademickie poprzez np. tanie wynajmowanie mieszkań dla tego typu osób, o których Pan Starosta powiedział np., z Katowic zachęcić do podejmowania pracy. Uważam, że nie możemy, jako samorząd podejmować uchwały wstecz legalizując, czy nie, bo my zamknęliśmy proces rekrutacji, trzech najlepszych studentów ma otrzymać stypendia, a nie czterech i uważam, że jeżeli będziemy podejmować tą uchwałę to naprawdę łamiemy zasadę praworządności.                                                                                                                                                                                                                   

Radny Grzegorz Pers - jeszcze dwa słowa, tutaj pan Radny Janusz Przetacznik twierdzi,
że my złamiemy prawo, regulamin itd. Natomiast proszę się dobrze zastanowić, te osoby, które są, bo pochodzą z powiatu jasielskiego potencjalnie ich możemy nie stracić, natomiast jeżeli osoba z powiatu krośnieńskiego deklaruje chęć, podpisania umowy i przyjścia nie do Krosna do szpitala tylko do Jasła, to my mamy stricte chronić regulamin? Oczywiście to wszystko jest ważne, tutaj moje pytanie też do pani mecenas, ale wydaje mi się, że Rada ma uprawnienia do zmiany uchwały jako organ stanowiący w każdej chwili, tak mi się wydaje, nie wiem, czy pani mecenas podziela mój pogląd? Szanowni państwo naprawdę nie tylko samorząd jasielski, bo wiem, że w Gorlicach, w Polsce są takie stypendia fundowane dla przyszłych lekarzy, więc naprawdę to jest kwestia w tym roku 13,5 tys. a za nie możemy stracić tego lekarza na 5 lat, który będzie robił tu specjalizacje i dyżurował jak 5 lat przyjdzie i zasiedli się, czy jak starosta mówił, ze śląska, czy sąsiedniego Krosna to jest naprawdę in plus. Czy warto tak stricte przestrzegać tych rozporządzeń, uchwał? Proszę państwa, to nie jest uchwała w sejmie, czy rozporządzenie ministra to jest tylko uchwała Rady Powiatu i jako organ stanowiący wydaje mi się, że w każdej chwili taką uchwałę możemy zmienić.

Radny Jan Urban - już byłem skłonny w 100% zgodzić się z moim przedmówcą panem Radnym Persem. Jeżeli chodzi o potrzeby, bardzo twórcze było to zasugerowanie o tym aby wpisać te dyżury, znajomość specyfiki zawodu pana radnego jest tutaj znana. Nie zgodzę się z tą ostatnią częścią wypowiedzi, umowa, uchwała jest tak samo ważna, czy to jest ustawa głosowana w sejmie, czy akt prawa miejscowego, czy uchwała Rady Powiatu, ponieważ to buduje pewien ład prawny. Zadaję pytanie, nie chce tego, że tak powiem dalej drążyć, ale zwróćcie państwo uwagę, nie było by najmniejszego problemu, gdyby w okresie, kiedy trwała procedura naboru to też było by dyskusyjne dokonać takowej zmiany. Proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz, wiem, że przegłosujecie to też tylko sami. Została zakończona procedura przyznawania stypendiów, został wyczerpany tok postępowania, a teraz jakby dorabiamy papirologię i papiery wstecz, nie uchodzi to, na każdym szczeblu organu stanowiącego. Szanowni państwo, zadaje pytanie co się stanie jeżeli osoba z Polski, która zobaczyła, że było napisane, przyrzeczone, ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej, czyli daje wiarę powadze urzędu, że raptem z trzech zrobiło się cztery i po rozstrzygnięciu. Czy ona w tym momencie nie może dochodzić, że nie skorzystała z tego, ponieważ miała niską średnią, więc stwierdziła, że nie może tego dostać? Tu jest cały galimatias prawny proszę państwa i nikt mnie nie przekona. Proszę państwa to tak jakbyśmy wymogi do matury zmienili po niej,
8 maja po maturze zmieniamy określone kryteria, bo co do idei jestem zgodny, trzeba ściągać, zgodzę się, że trzeba wpisać te dyżury, słuszna bardzo uwaga, ale wiem, że to przegłosujecie, ale my wychodzimy na niepoważny organ stanowiący. Po zakończeniu rozgrywek my wracamy do punktu wyjścia. Tak się nie powinno robić z punktu widzenia organu, radnego i odbioru jednostki samorządu terytorialnego jaką jest powiat jest niegodne, zrobicie państwo jak chcecie, tylko nad jedną rzeczą tą sugestia, która złożyła na komisji pani Radna Wawro mówiąca o tym, że ustalimy górną granicę, wiem, że to będzie nas kosztować, ale jeżeli interes jest taki, żebyśmy spróbowali bodajże na te 5 lat ściągnąć lekarza, który po zrobieniu specjalizacji pójdzie w świat, ale pięć lat to zawsze jest coś, ale to zwiększy, co do zasady na przyszły rok wydatki, wiem, że to będzie przegłosowane, pokazuję wam pewne niechlujstwo prawne z naszej strony, tak to jest niegodziwość polegająca na tym, że może jeszcze ktoś inny chciał się zgłosić, ale skoro zobaczył, że jest tylko trzy miejsca to po prostu nie składał papierów.

Radna Ewa Wawro - chciałam tylko dopytać o jedną rzecz, bo tutaj cały czas szafuje się argumentem mówiącym o tym w przypadku tej czwartej studentki, nie ważne, czy to studentki, czy studenta, czwartego naszego stypendysty, że jest tak małe zainteresowanie chirurgią, a ta kandydatka akurat deklaruje chęć robienia specjalizacji z chirurgii. Mam pytanie takie: czy taka deklaracja robienia specjalizacji z danej dziedziny, czyli w tym wypadku z chirurgii, obliguje takiego studenta naszego, stypendystę do tego, że po skończeniu studiów będzie akurat faktycznie tą specjalizację robił? Tutaj może Pan Przewodniczący odpowie, czy to tak jest, że to obliguje? Czy po ukończeniu studiów nie powie nagle mi się odwidziało, ja nie chce być chirurgiem. Jednak nie pozyskacie państwo nawet na te 5 lat chirurga.       

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch - jeśli chodzi o specjalizację to należy wybór do lekarza oczywiście.

Radna Ewa Wawro -  ale dopiero po skończeniu studiów. Ja pytałam tylko, czy taka deklaracja wstępna studentki na 4 roku, że mówi będzie chciała robić specjalizację z chirurgii oznacza, że ona będzie tą specjalizację robiła?

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch- plany się zmieniają, zamiłowanie, to nie jest jakieś ostateczne.   

Starosta Jasielski Adam Pawluś -  „lex retro non agit”- prawo nie działa wstecz,  to wtedy, gdy ono miało by szkodzić. W tym przypadku prawo poprawia tą sytuację, więc myślę, że tu nie ma kolizji, będzie jeszcze kontrola ze strony Urzędu Wojewódzkiego, wydziału prawnego, polepszamy sytuację, nie pogarszamy sytuacji, więc to przełamanie tej zasady „lex retro non agit”, wydaje się zasadne. Wracając do zobowiązań to jest taka sama deklaracja jak przy ślubie „przyrzekam ci, że nie opuszczę cię aż do śmierci”, ale niestety zdarzają się przypadki, że można unieważnić to małżeństwo, podając przykłady konkretne, więc musimy po prostu wierzyć, że ta deklaracja jest na tyle poważna, że ona nie ulegnie zmianie, ale jeżeli ulegnie zmianie to niestety nie mamy na to wpływu, tak jak my podejmujemy się również pewnych działań, a później zmieniamy w trakcie, bo ze względu na taką, czy inną sytuację, więc należy domniemywać, że skutek będzie taki jaki jest deklarowany, ale co do pełnej pewności to nie ma takiej.                                                 

Radny Janusz Przetacznik - nie tylko z tym do czynienia mamy, ale ostatnio osoby publiczne miały unieważnione śluby kościelne po urodzeniu nie jednego, a kilku dzieci. Takie to dziwnym trafem życie nam płata figle. Natomiast wracając do stypendium, ale nie wracania i nie działania prawa wstecz w kategoriach nazwijmy to nie szkodzenia to przypominam, że to wiążę się z ze zwiększonymi wydatkami finansowymi. Powiedziałem, że w przypadku stałej zmiany, czyli nie trzech, a czterech stypendystów w danej edycji może się okazać, że  mamy w ostatnim V roku w sumie 12  naszych stypendystów razy 9 razy 1500 to jest to jest 162 tys. złotych to jest dodatkowe 40 tys. więcej niż pierwotnie planowaliśmy z punktu widzenia tej samej uchwały w związku z tym proszę nie mówić, że nie rodzi to skutków, bo  rodzi to skutki zobowiązaniowe. W związku z tym chcąc o tym mówić w Wieloletniej Prognozie w wydatkach bieżących powinno się znaleźć, to jest zobowiązanie wieloletnie, które będzie skutkowało przez najbliższe trzy lata, bo Pan Starosta, czy Zarząd podpisze umowę ze stypendystą na okres od początku IV roku do końca studiów. Także to jest kwestia naszego regulaminu. Teraz chciałbym powiedzieć jeszcze jedną istotna rzecz, oczywiście my możemy sobie wszystko zmienić, tak jak tu państwo mówicie, bo to jest nasza, że tak powiem uchwała.  Proszę państwa można by powiedzieć nic bardziej mylnego czy nieprawdziwego, to jest akt prawa miejscowego. Zapominamy o jednej rzeczy, że tworzymy akt prawa miejscowego, który podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa  Podkarpackiego, tworzymy prawo ogólnodostępne w kategoriach aktu prawnego, który obowiązuje nie wewnętrznie nas tutaj, tylko to jest akt prawa miejscowego powszechnie obowiązujący i my go teraz chcemy łamać, bo co? Tak jak proponowaliśmy zamiast wyższej średniej mogliśmy wpisać element  lokalizacyjny co proponowaliśmy, czyli związanie z powiatem jasielskim, nie chcieliśmy, przyjęliśmy, że chcemy wybitne jednostki, studentów z najwyższymi średnimi, to teraz mamy wybitne jednostki, studentów i „mówimy bee”. To w takim razie ogłośmy, że każdy student, który ma średnią powyżej 3,5 może dostać stypendium w Jaśle pod jednym warunkiem byle miał znajomego lekarza, który powie, że będzie u niego robił specjalizację w szpitala jasielskim, o to chodzi? Panie Starosto uważam, że jeżeli chcemy, powtarzam raz jeszcze, jeżeli chcemy zwiększać liczbę studentów, wzajemnie się szanować, nie ma problemu siądźmy nad tym regulaminem, zwiększmy liczbę stypendystów od następnej edycji, czy od następnego roku akademickiego, przemyślmy tak naprawdę kto nam jest potrzebny. Zaprośmy samorządy gminne, stowarzyszenia i fundacje tak jak to robią inne szpitale, kliniki korzystając z tego, że właśnie mają fundacje i dają darowiznę na rzecz samorządu wskazując czy dedykując, że jest to darowizna na rzecz wypłaty stypendium dla takiej i takiej osoby. Dlaczego my tego nie chcemy i idziemy po najmniejszej linii oporu, bo co, bo mamy większość w Radzie?

Radny Grzegorz Pers -  jeszcze króciutko Panie Przewodniczący odnośnie tych skutków finansowych, jeżeli chodzi o skutki finansowe to co pan Radny Janusz Przetacznik mówił to państwo wiecie, że na każdy kolejny rok budżet uchwala Rada i jeśli Rada nie uchwali takich pieniędzy, po prostu nie będzie tych stypendiów.

 Radny Janusz Przetacznik - panie Radny to jest zobowiązanie wieloletnie, o tym mówimy.

Radny Grzegorz Pers- ale my możemy dać stypendium, bo to jest co najwyżej
3 czy 4 osobom, możemy dać 2, 1, jeśli będzie brakowało pieniędzy. Pan radny mówi o maksymalnej kwocie. Ja tylko chciałem powiedzieć, że o skutkach finansowych Rada też ma wpływ na to ile tych stypendiów będzie przyznawane. Maksymalnie ile, natomiast jeśli chodzi panie Januszu odnośnie sugestii samorządów  gminnych, to Rada Powiatu jest organem prowadzącym, czyli powiat jest organem prowadzącym szpital, czy tworzącym, ale też nadzorującym i samorządy gminne wielokrotnie dokładają się do sprzętu medycznego, do karetek. Obciążanie jeszcze samorządów gminnych, to już tak jest jak ze związkiem komunikacyjnym, bo to co po 500 zł weźmiemy? Panowie to nie są, aż takie duże kwoty, żeby tutaj angażować, to nie jest zakup karetki za 400 tys. to nie są, aż takie duże kwoty, dlatego „kruszymy kopie”. Ja nie jestem prawnikiem chciałbym, aby ewentualnie pani mecenas się wypowiedziała odnośnie tego tworzenia prawa miejscowego w tej kwestii nie czuje się do końca dobrze, więc też bym chciał usłyszeć głos.

Radca Prawny obecny na sesji - trudno w tej chwili wypowiedzieć się jednoznacznie co do tej uchwały zmiany w regulaminie. Należało by przyznać rację, że raczej się nie zmienia „reguł w trakcie gry”, czyli w zasadzie, kiedy już do 30 września powinny być stypendia przyznane, niemniej jednak to jest takie wyważenie troszeczkę, czy interes ewentualnie społeczny, czy interes szpitala w tej chwili przeważałby na szali tego, żeby to zmienić. Natomiast istnieje to niebezpieczeństwo, bo uchwała trafi do nadzoru jako prawo miejscowe i wypowie się w tej kwestii też nadzór, dopóki uchwała nie będzie uchylona, czy nie stwierdzi się nieważności to uchwała taka jaka będzie przyjęta przez Rade będzie obowiązywała i będzie w obrocie prawnym. Także na pewno są tutaj cenne te uwagi, że możemy pracować nad regulaminem w przyszłości, to jest kwestia w tej chwili decyzji Wysokiej Rady, czy wprowadzić te zmiany, bo jest taka potrzeba nadzwyczajna, ale zawsze jest ryzyko, tak jak powiedziałam, że w nadzorze ta uchwała może być negatywnie oceniona, to jest w gestii organu w nadzorze.
Tu jest ta data właśnie 30 września, kiedy powinny być już te decyzje podjęte przez Zarząd Powiatu, niemniej jednak jeżeli wnioski były złożone wcześniej do tych stypendium przez więcej niż trzy osoby, które mamy w regulaminie to jest tam ewentualnie taka kwestia, że Zarząd mógł się nad tym pochylać i ewentualnie zastanawiać nad w tym okresie, czy rzeczywiście wprowadzać jakiekolwiek zmiany i zastanowić się nad wzięciem większej liczby kandydatów, właśnie tymi stypendiami. Uchwała jest dotknięta troszeczkę niepewnością prawą, są to na pewno uwagi takie, które trzeba mieć na uwadze podejmując tą uchwałę. Niemniej jednak tak jak powiedziano jest to kwestia wyważenie tego interesu uchwały z tym zastrzeżeniem, że może być w nadzorze to jednak negatywnie oceniona ta uchwała.

Radny Krzysztof Buba - mam pytanie do Pana Starosty, czy będzie ogłoszony nowy konkurs na to jedno miejsce, na stypendium, bo jeszcze jestem skłonny się zgodzić jeżeli państwo ogłosicie nowy konkurs to jeszcze można by było moim zdaniem uznać, że jest to możliwe do zrealizowania dodatkowe stypendium? A jeżeli nie będzie ogłoszony nowy konkurs to myślę, że tu nie mamy żadnych podstaw prawnych do tego aby uwzględnić czwarte stypendium.

Radny Jan Urban - tutaj chodzi o podejście merytoryczne z punktu widzenia formalnoprawnego i tutaj cenie sobie bardzo, wyrażoną wypowiedz pani radczyni, która podzieliła się tutaj swoimi obawami jako długoletni radca. Tylko cały czas co do idei nie mam zastrzeżeń, trzeba ściągać. Tylko w tym momencie „strzeliliśmy sobie w stopę”, nie obronimy wyższego interesu, że jest to interes powiatu na taką skalę, który pozwala na łamanie przepisów przez Radę uchwalonych, a nawet idąc tym tokiem myślenia, o którym powiedział pan Krzysztof Buba przed momentem, musielibyśmy dokonać gruntownej zmiany regulaminu aby móc ogłosić to czwarte stypendium. Proszę państwa mamy regulamin, który podaje terminy określone i całą  procedurę z tym związaną i tutaj jeżeli chcemy, bodaj na malutką jakąś, taką naprawdę odrobione przyzwoitości, jeżeli chodzi o stanowienie aktów prawa miejscowego, czy podejmowanie uchwał, to po prostu nie narażajmy się na taką niekonsekwencję, bo to przecież też wbrew pozorom ludzie na to patrzą. Były takie sytuacje ze statutem powiatu kiedyśmy zwracaliśmy uwagę, mamy w historii tej kadencji, bodajże cztery uchwały uchylone prze nadzór wojewody. Czy my naprawdę nie możemy być poważną Radą? Ja nie wiem, czemu „kruszymy kopie” o rzecz, która została przespana, niemiałbym najmniejszej wątpliwości jeżeli by to było przed 30 września, w sierpniu jak mieliśmy sesję i wiedzieliście, że to zmieniamy i nie ma, żadnych wątpliwości z punktu widzenia formalnoprawnego. Proszę państwa, podzieliłem swoimi uwagami, państwo decydujecie tak jak przewiduje, że zdecydujecie, szkoda, że niekiedy nie słuchacie takich naprawdę szczerych i serdecznych wypowiedzi.

Radna Ewa Wawro - mam jeszcze taką jedną małą uwagę nasz stypendysta będzie mógł dyżurować dopiero  po ukończeniu studiów? Dobrze to rozumiem, czyli najwcześniej za 3 lata?

Przewodniczący Rady powiatu Robert Snoch – po ukończeniu 13- miesięcznego stażu.

Radna Ewa Wawro - czyli za 4 lata dopiero? A my tutaj cały czas posługujemy się i odwołujemy się do naszego rozsądku mówiąc, że nie mamy czym zapełnić siatki dyżurów tu i teraz, więc ja mam pytanie: jak to ze sobą się koreluje w tym momencie?

Wicestarosta Stanisław Pankiewicz - tak wsłuchuję się w te wypowiedzi, to tyle jest takich sprzecznych wypowiedzi, czy ocen, czy będą lekarze chcieć pracować, a nie mamy lekarzy? Starzy odchodzą, czy ci z większym stażem itd. A ja bym wrócił do tego momentu, Komisja warunkowo oceniła w sensie takim, że nie przyznała tego stypendium, tylko warunkowo uznała, że ta osoba może być tym kandydatem na stypendystę w tej sytuacji. I teraz jest pytanie, czy idziemy do przodu, tak jak tutaj mówił doktor Pers, czy Pan Starosta, że chcemy poprawić tą sytuację w szpitalu, że nie będzie takiej sytuacji, że będą lekarze z większym stażem odchodzili, gdzieś tam leczyli, czyli otwieramy się na nowych lekarzy tym bardziej, gdzie te specjalizacje są rzadkie, to idźmy do przodu, bo ten wymiar społeczny jest ważniejszy, nawet jak, dość często robimy instytucje z pewnego toku myślenia, że się nie da zrobić. Jeżeli nadzór wojewody uzna, to wtedy jest inna sytuacja, ale szanse trzeba  by dać, dla tych osób, które chcą tutaj pracować u nas, żeby mogły poprawić tą sytuację, ten wyraz społeczny jest ważniejszy jak zastanawianie się na tym. Też było wiele wypowiedzi to nas będzie tyle kosztować, ale ci ludzie ci lekarze jak będą w szpitalu to oni odrobią, bo oni będą pracować i tą wartość dodaną dadzą, bo będą lekarze, którzy będą leczyć i pomagać naszym chorym w szpitalu, czy też w przychodniach naszych powiatowych.

Radny Jan Urban – już się miałem nie odzywać, ale znowu beztroska wypowiedz pan Pankiewicza Wicestarosty spowodował, że muszę się odezwać. Dobrze to teraz zadam pytanie: co będzie jeżeli nadzór uchyli rzeczoną uchwałę? Są określone terminy do podpisania umowy w jaki sposób wtedy my daną osobę wystawimy do wiatru, czy to będzie poważne? Szanowni państwo, jestem zwolennikiem, abyśmy coś robili, ale róbmy to zgodnie z prawem. Działamy w obszarze administracji, a ona działa w granicach prawa i na podstawie prawa, nie naginajmy tego prawa i jeszcze opowieść pana starosty, który przywołał sentencje łacińską zasady niedziałania prawa wstecz, to tutaj jakby w żaden sposób nie miała być zastosowania, ponieważ prawo funkcjonuje było i zostało rozstrzygnięte, terminy określone w dokumencie jakim żeśmy potwierdzili uchwałą Rady Powiatu, zostały dopełnione. Zarząd Powiatu przekraczając swoje kompetencje, bo pan Wicestarosta Pankiewicz uznał, że warunkowo, tam w regulaminie nie ma, żadnej mowy o warunkowych itp. rzeczy. Wiem, że możecie robić co chcecie, ale w granicach prawa i na jego podstawie, a regulamin na podstawie, którego przyznaliście te trzy stypendia pozwalał wam na trzy stypendia i dzisiaj się okazało, że „mleko się rozlało” jest czwarta osoba i teraz będziemy naginać i będziemy próbowali dorobić teorię. Szanujmy się z punktu widzenia formalnoprawnego tylko tyle.                               

 

Wicestarosta Stanisław Pankiewicz -  jak z tego co wiem nikt nie podpisał, żadnej umowy, warunkowo ta osoba zostało oceniona, że może uzyskać stypendium jeżeli ten projekt uchwały, czy ta zmiana uchwały Rady Powiatu da taką szansę i zatrudnienia, czy dania stypendium.

  

Radny Janusz Przetacznik - chciałbym wrócić do tego tematu, bo my tradycyjnie przy okazji szpitala, zdrowia gramy na emocjach i nutkach nazwijmy to emocjonalnych, bo kiedyś tam możemy trafić. Chciałbym abyśmy o tym zapomnieli. My w tej chwili mówimy o aktach prawa miejscowego i powinniśmy te elementy ze sobą przedyskutować, powtarzam raz jeszcze jestem gotowy i tak jak rok temu deklarowałem jestem w stanie usiąść, poprawić ten regulamin, tak aby to był naprawdę dobry regulamin, abyśmy wiedzieli w jaki sposób wypłacamy te stypendia, że są to kolejne edycje, a my tak naprawdę nie wiemy, która jest to edycja? I nie możemy mówi o tym, czy nas stać, czy nie. Mówimy o stypendyście, na którego samorząd powiatowy wyda po podpisaniu umowy 40.500,00 zł., bo taka jest globalna kwota tego stypendium dla jednego studenta. Chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz, że dzisiaj mówimy o czterech, w przyszłym roku będzie pięciu, później sześciu, czy siedmiu. M.in. zgłaszaliśmy wniosek, abyśmy odbyli debatę na temat kondycji naszego szpitala, o jasielskiej służbie zdrowia. Proszę sobie przypomnieć o co wnioskowaliśmy, a co dostaliśmy, jak się ta debata odbyła? Natomiast zwracam uwagę na jedną rzecz oceniając działalność jasielskiego szpitala m.in. Zarząd Powiatu zobowiązał dyrekcję szpitala co wielokrotnie powtarzałem do pisemnej polityki kadrowej, bo jej brak. Zresztą mamy sprawozdania, programy naprawcze i te elementy wychodzą i co się okazuje? Mimo zaleceń Zarządu my nie otrzymujemy, Zarząd i dyrekcja szpitala nie pokazuje nam polityki kadrowej, my nie wiemy tak naprawdę, czy mówimy o trzech studentach, czy o czterech, pięciu, czy sześciu w kategorii kolejnego roku akademickiego, bo nie wiemy tak naprawdę o jakiej materii możemy mówić z punktu widzenia naszego szpitala jasielskiego, nie znamy tej polityki mimo, że Zarząd do tego zobowiązywał dyrektora przy dwóch kolejnych ocenach działalności szpitala, niestety do tej pory nie doczekaliśmy się i na sesji na ten temat właśnie kadry też nie mówiliśmy.
Ta inicjatywa o stypendiach w roku ubiegłym wyszła od nas, szukaliśmy pewnych rozwiązań, natomiast nie chcieliście państwo słuchać podpowiedzi, szkoda. Mamy taki regulamin jaki mamy, podjęliście państwo  taką decyzję i podjęliśmy słusznie. Mówimy, że trzeba szukać pewnych rozwiązań, to w takim razie szukajmy, ale na przyszły rok, usiądźmy znajdźmy czas, żebyśmy wreszcie mogli porozmawiać na te tematy szczerze, szukając naprawdę rozwiązań fajnych, kompromisowych, natomiast nie szukać rozwiązania, że będziemy dla czwartej osoby niewidomo dlaczego przyjmować rozwiązanie. Dlatego, że jest z Krosna? To dlatego właśnie mamy przyjąć i złamać nasze dotychczasowe uregulowania, że jest z Krosna? Ja bym prosił naprawdę o ściągnięcie tego tematu i nie dajmy do nadzoru sprawdzenia, czy nam ta uchwała przejdzie, czy nie? Myśmy powinni 30 września ogłosić kto został naszym stypendystą i podpisać umowy. I teraz jest pytanie takie, czy stypendium ma być wypłacane z dołu, z góry? Proszę zwrócić uwagę, czy my to mamy napisane?                               

Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania w sprawie podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad przyznawania stypendium studentom kształcącym się w szkole wyższej na kierunku lekarskim.

W głosowaniu brało udział 20 Radnych.

- za podjęciem uchwały głosowało 14 Radnych.

- przeciw głosowało 4 Radnych.

- wstrzymało się 2 Radnych.

- nie głosował 1 Radny.

Uchwała została podjęta.

Ad. 6b. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2020 r. (Druk Nr 231). Z Autopoprawką

Przewodniczący poprosił Skarbnik Powiatu Teresę Połeć o przedstawienie.

Głos zabrała Skarbnik Powiatu Jasielskiego Teresa Połeć, która omówiła projekt uchwały Rady Powiatu w Jaśle w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2020 rok. Z Autopoprawką.

Przewodniczący poprosił o opinie Komisje Stałe.

Przewodniczący Komisji Finansowo- Budżetowej – Radny Jan Czajka- Komisja opiniowała projekt bez Autopoprawki, wyraziła pozytywną opinię. 7 radnych głosowało, 6 było „za”,
1 „wstrzymał się”.

Przewodniczący Komisji Społecznej – Radny Stanisław Święch – Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w dziale 852.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu – Radny Sławomir Madejczyk- Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury- Radna Irena Baciak – Komisja w dziale 801 pozytywnie opiniuje projekt.

Przewodniczący otworzył dyskusję.

Radny Janusz Przetacznik - zadawałem pytania i zabierałem głos w dyskusji podczas posiedzenia Komisji Rozwoju, niemniej jednak chciałbym tutaj do tematu wrócić i do wydatków przewidzianych na zakup skutera zimowego, chciałbym uzyskać informacje po co, na co i czemu to służy? Po raz kolejny potwierdzają się nasze prognozy, że z każdym rokiem wydatki bieżące na tym zadaniu będą coraz wyższe. Moje pytanie jest takie: kto ewentualnie, proszę mi osobowo wskazać, będzie odpowiedzialny za majątek powiatu jasielskiego i dla kogo kupujemy tą zabawkę, bo żadne z zadań samorządu powiatowego opisane w ustawie o samorządzie powiatowym do ich realizacji nie potrzebuje zakupu skutera śnieżnego.  
Z zaskoczeniem przyjmuję tego typy wydatek, jeżeli porównamy, pan Radny Grzegorz Pers się uśmiecha, wydatki to wolę przyznać stypendium czwartej, czy piątej osobie, która będzie kosztować w perspektywie trzech lat 40, 5 tys. zł., a nie wydawać 50 tys. na zabawkę, nie wiem jeszcze dla kogo? Ponieważ z punku widzenia ekonomii, organizacji czy zdrowego rozsądku, czy czegokolwiek, przede wszystkim logiki, do której pana radnego namawiam, to łatwiej jest nam wypożyczać skutery zimowe jeżeli będziemy przy okazji potrzebować coś zorganizować i będzie nam to potrzebne. Zdecydowanie taniej to będzie nas kosztować.
To jest jeden temat, drugi  to jest kwestia autopoprawki i drogi. To jest ta słynna droga i ta kwestia, o której rozmawialiśmy i z panią skarbnik spierałem się o zadania zapisane w uchwale budżetowej, przypominam drogę 1845 z określonym zakresem rzeczowym i pomimo zmiany zakresu rzeczowego przez Zarząd nie zmienialiśmy uchwały budżetowej. Teraz zmieniamy, może i dobrze, wreszcie późno niż wcale. Zalecenia Rady z 2015 roku dotyczące zmian w zakresie rzeczowym są szczegółowo opisywane przez Zarząd Powiatu, niemniej jednak wskakuję, że Zarząd traktuje te wytyczne i pewne działania wybiórczo jak im jest wygodnie, a nie tak jak powinno być? W związku z tym oczekuję na odpowiedz dotyczącą tych zmian zakresu, dlaczego akurat w tym przypadku to robimy, a w innych tego niestosowaliśmy uznając cały czas, że  realizujemy w sposób prawidłowy i poprawny uchwalę Wysokiej Rady. Przypominam droga 1845 z tzw. „schetynówki” i skuter śnieżny wydatek 50 tys. komu i czemu to będzie służyć?                     

Radna Bożena Macek- Lubaś-  chciałabym się odnieść do tej autopoprawki punkt 4 i mam takie pytanie bardzo mi zależy, żeby uzyskać na nie odpowiedz: kiedy będzie realizowane zadanie przebudowa drogi powiatowej numer 1844 R Niepla - Przybówka, o której tu jest mowa i czy to zadanie będzie polegało tylko na poprawie nawierzchni? Czy jest też brana pod uwagę budowa chodnika przynajmniej z jednej ze strony tej jezdni,  ponieważ  tam jest bardzo gęsta zabudowana po obu stronach i było by powiedziałabym wręcz koniecznością, żeby przynajmniej po jednej stronie wybudować chodnik, nie musiałby być zbyt szeroki, ale naprawdę poprawił  by on sytuację mieszkańców, bo tam pobocza, prawie, że ich nie ma i dlatego bardzo proszę o odpowiedz. Kiedy będzie to zadanie realizowane i oprócz poprawy nawierzchni czy coś jeszcze jest w zamyśle? 

   

Starosta Jasielski Adam Pawluś -  jeżeli chodzi o przebudowę tej drogi to tam nie przewidujemy chodnika, ona będzie prawdopodobnie zrealizowana w tym roku, mówię prawdopodobnie dlatego, że gdybyśmy chcieli tą przebudowę realizować w tym momencie musielibyśmy wykonać kanał technologiczny, a wystąpiliśmy o zmianę  zgodę na odstępstwo od budowy tego kanału. Ministerstwo Cyfryzacji uległo likwidacji, więc nie wiemy dokładnie, kiedy otrzymamy taką zgodę, a to są zbędne koszty, prawo nie zawsze jest, że tak powiem sensowne i w tym wypadku budowanie kanałów i takie zobowiązanie, które ciąży przy inwestycjach jeżeli mamy inwestycję punktową, bo mamy tu inwestycję na odcinku, zobaczę dokładnie od 1000 do 1888 metrów,  to co z pozostałym odcinkiem? Więc musimy zaczekać na zgodę na to odstępstwo, jeżeli uzyskamy je to zrealizujemy tą inwestycję. Głównie to bardzo zależy gminie na tym, żeby tą inwestycję zakończyć i wydaje się, że w tym roku są bardzo dobre ceny na realizację dróg, a wynika to m.in. z tego, że ceny asfaltu są bardzo tanie, bo to jest podstawowe tworzywo używane do budowy dróg. Patrzyłem na giełdę około 40 dolarów kosztuje cena ropy za baryłkę, a to ma wpływ na cenę asfaltu, czyli tak jak w poprzednich latach mieliśmy około 70 i więcej za baryłkę, czyli ceny były dwukrotnie wyższe, więc te ceny na rynku są w tej chwili bardziej korzystne, mamy przykład drogi wojewódzkiej 993, gdzie cena kosztorysowa prawie 16 mln, a 9,600 za 7,5 km drogi wojewódzkiej, więc chcieliśmy wykorzystać tą koniunkturę w każdym razie to są środki gminy i nasze, możemy z tych jeżeli nie będziemy mieć odpowiedniej ceny możemy zrezygnować z jej realizacji.                

Przewodniczący zamknął dyskusję oraz zarządził głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2020 r. Z Autopoprawką.

W głosowaniu brało udział 19 Radnych.

- za podjęciem uchwały głosowało 16 Radnych.

- przeciw głosowało 2 Radnych.

- wstrzymało się 1 Radnych.

- nie głosowało 2 Radnych.

Uchwała została podjęta.

6c. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle za rok obrotowy 2019. (Druk Nr 232).

Przewodniczący poprosił o opinie Komisje Stałe.

Przewodniczący Komisji Finansowo- Budżetowej – Radny Jan Czajka- Komisja wyraziła pozytywną opinię. 5- głosów „za”, 2- „wstrzymały się”.

Przewodniczący Komisji Społecznej – Radny Stanisław Święch – Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 3- „za”, 3- „wstrzymujące”.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu – Radny Sławomir Madejczyk- Komisja nie podejmowała stanowiska w tej sprawie.

Przewodniczący otworzył dyskusję.

Radny Janusz Przetacznik- mamy w trakcie dzisiejszych obrad punkt dotyczący zatwierdzenie sprawozdania, mamy do czynienia z drukiem 232 i ten druk jest, pewnie każdy ma, ci którzy chcieli się zapoznać, zapoznali mimo, że te druki nie są czytelne, są zaciemnione, można by powiedzieć absolutnie z punktu widzenia osoby, która ma rozpatrywać tego typu dokument nieczytelne absolutnie, ale trudno taki urok mamy tak się traktuje radnych przedstawiając im takie dokumenty jakie są. Na co chciałbym zwrócić uwagę? Przede wszystkim na podstawę prawną i będę tutaj zadawał pytanie Panu Staroście i Zarządowi, bo jak pan Radny Grzegorz Pers powiedział nadzorujemy pracę szpitala. W związku z tym chciałbym, abyśmy do tego nadzoru i kontroli nawiązali. W podstawie prawnej czytamy m.in.,  że będziemy zatwierdzać to sprawozdanie na podstawie art. 12 naszej ustawy samorządowej, art.53 ust.1 ustawy z dnia 29 września o rachunkowości, jak również statutu szpitala oraz ustawy o działalności leczniczej. Teraz proszę państwa co czytamy w art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, na który powołujemy się w preambule i podstawie prawnej przedmiotowej uchwały na druku 232 czytamy: Roczne sprawozdanie finansowe jednostki, z zastrzeżeniem ust. 2b, podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.

Przed zatwierdzeniem roczne sprawozdanie finansowe jednostek, o których mowa w art. 64 podlega badaniu zgodnie z wymogami określonymi w rozdziale 7.

To proszę państwa  stanowi przepis ustawy, na który w tej podstawie prawnej się powołujemy. Dzisiaj mamy 9 października, a my mamy zatwierdzać sprawozdanie ponad trzy miesiące później niż ustawy termin, na który się powołujemy. Jeżeli popatrzymy na działalność dyrektora Burbelki i to w odróżnieniu od roku ubiegłego w tym roku pełen szacunek, wszystkie terminy ustawowe zostały przez pana dyrektora dotrzymane, co potwierdził m.in. składając sprawozdanie 23 marca, te dokumenty są zgodne ze sprawozdaniem finansowym przesłanym w roku ubiegłym o czym rozmawialiśmy, czyli o tym obowiązkowym formacie. Ale teraz druga część tego artykułu 53 ust 1. mówi o sprawozdaniu z badania i co się okazuje? Radni już tego sprawozdania nie mają, mimo, że obowiązek badania sprawozdania na szpitalu spoczywa. Komisja Rewizyjna badając dokumenty w zakresie wykonania i realizacji budżetu za rok 2019 i wniosek o udzielenie, lub nie, absolutorium Zarządowi za rok 2019 po wnioskach radnych otrzymała sprawozdanie biegłego rewidenta z czynności sprawdzających, Komisja Rewizyjna dostała ten dokument,  jest to zamieszczone w protokole  z 17 czerwca, radni, którzy mają zatwierdzić takiej informacji i dokumentu  nie mają, więc moje pytanie pierwsze: co robił Zarząd i Pan Starosta, który jest zwierzchnikiem dyrektora Burbelki, że do tych materiałów nam tego dokumentu nie przedłożył? W tym roku mówię pan dyrektor Burbelka wywiązał się wzorowo, w terminie do 31 marca złożył sprawozdanie, poddał go badaniu, do 31 maja przekazał raport wskaźnikowy i do 30 września przekazał Program Naprawczy. Co robi organ sprawujący nadzór w imieniu Rady? Nic, proszę państwa. Mając dokumenty od 23 marca, a Komisja Rewizyjna miała pierwszy raz bodajże 7 czerwca, radni nie otrzymują tego sprawozdania łącznie ze sprawozdaniem. Patrząc na podstawę prawną co się okazuje? Że przyjmujemy sprawozdanie z trzymiesięcznym opóźnieniem. Oczywiście mamy COVID, nie ulega wątpliwości, że on przesuwa nam te terminy, mówi o tym m.in. rozporządzenie Ministra Finansów z 31 marca, które na podstawie art. 15 zzb podejmuje pewne rozstrzygnięcia i przesuwa terminy z uwagi na ogłoszony stan epidemii. Co proszę państwa w tej materii mówimy, co mówi minister i dziennik ustaw? Dziennik ustaw w pozycji 570 w tymże rozporządzeniu ministra z 31 marca w paragrafie 3 ustępie 4 przesuwa termin przedłożenia sprawozdań do ich zatwierdzenia o 3 miesiące, czyli do 30 września, ale w podstawie prawnej na to się nie powołujemy. W związku z tym Zarząd nie przedkładając nam do 30 czerwca, a nie dając w podstawie prawnej tego uprawnienia złamał ustawę o samorządzie powiatowym. Nie przedłożył Radzie do zatwierdzenia w terminie ustawowym, pomimo, że posiadał i był w posiadaniu sprawozdania biegłego rewidenta z przeprowadzenia sprawozdań oraz sprawozdania finansowego sporządzonego prawidłowo przez dyrektora Michała Burbelkę dokładnie 23 marca 2020 roku. Dlaczego Zarząd to robi, nie daje radnym? Czyli wykazuje bezczynność, ale wcześniej omawiając stypendia martwi się o to w związku z tym chciałbym aby wreszcie Zarząd zaczął realizować swoje uprawnienia, a przede wszystkim obowiązki ustawowe i zapytam Pana Starostę dlaczego akurat ta transmisja dzisiaj nie jest upubliczniona? Może mi pan to powiedzieć, nie jest to pierwszy przypadek, ale dlaczego  akurat ta nie jest upubliczniona?

Kierownik Biura Rady Anna Bara - mamy problem techniczny panie przewodniczący
i transmisja będzie upubliczniona niezwłocznie.                               

 

Radny Janusz Przetacznik - problemy techniczne są, ale pytanie pozostaje, kiedy radni otrzymają sprawozdanie biegłego rewidenta z przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych, bo to, że jest integralną częścią tego procesu zatwierdzenia skoro w podstawie prawnej mówimy o art. 53 ust. 1 i dlaczego tego nie wykonaliśmy do 30 czerwca tak jak stanowi ustawa? O podstawie prawnej i możliwościach przesunięcia państwo milczycie, mimo, że tego typu ustawy termin minął.

Radny Jan Urban - pogratulować taktyki, najlepiej przemilczeć, nie odpowiadać. I tu jest kolejny przykład takiego przedmiotowego traktowania Rady. Ja wiem, że jest to „głos wołającego na pustyni”, ale przecież nic się nie dzieje, czy w badaniu biegłego były jakieś tajne przez poufne dane? Jeżeli ustawodawca przewidział, że powinno, że ma być to zapisane, dlaczego nie dajemy radnym? Bo radni to mają być maszynką do głosowania? I tak mamy większość to przegłosujemy co chcemy, gratuluję podejścia do tematu. Termin przesunięty, podstawa jest zmieniona, to detal, najwyżej Przetacznik z Urbanem się będą czepiać. I to jest cały mechanizm funkcjonowania organu wykonawczego Powiatu Jasielskiego. Nie szanujemy się, szkoda, tak samo jak dobijałem się o głos przy zmianie budżetu, nie byłem dopuszczony, dlaczego ? Ponieważ wstydziliście się.

Starosta Jasielski Adam Pawluś - to insynuacje.         

Radny Jan Urban -   ponieważ wstydziliście się, że będziemy pytać o wstydliwą rzecz
o zabawkę, nikt nawet nie raczył odpowiedzieć po co? Nie użył, żadnego argumentu „za”. Wykonać, kupić za 50 tys. Brakuje na wszystko pieniędzy, zobaczcie jaka nas przyszłość czeka, nikt nie wie jaka nas przyszłość czeka w tym roku, widzimy co się w kraju dzieje, a my wydajemy na zabawkę dla pana Radnego Muzyki, bo jak powiedział na Komisji będzie ratrakował trasy biegowe. Proszę państwa to jest takie nierozsądne podejście, nie życzę wam abyście doświadczyli takiej bezsilności jak ci, którzy chcą coś wspólnie mądrze zrobić, doświadczają  tego. Naprawdę, przecież nic by się nie stało jeżeli ten komplet dokumentów byłby podany, to ustawy obowiązek, powołujecie się na ten zapis ustawy, który określa co powinno być w materiale, który teraz procedujemy, nie ma tego i tak po kolei. Dla mnie to jest niezrozumiałe. Wiemy co nas czeka jeżeli chodzi o to, że mamy problemy finansowe, że nie wiemy jaka będzie sytuacja służby zdrowia lada moment, bo wszyscy o tym mówią, a myśmy lekką ręką przed chwilą wydali 50 tys. zł na zabawkę śnieżną i nikt nawet słowem się nie odezwał na pytania mojego kolegi radnego w tym punkcie, ale o tym mówiłem wracamy do tematu sprawozdanie finansowe zatwierdzenie sprawozdania. Czemu nie dostaliśmy kompletu dokumentów jak mówi przepis dotyczący tej materii? Czemu się boicie, czemu nam nie dostarczacie co nam się ustawowo należy? To jest wzajemne szanowanie radnych? Naprawdę skoro przepis mówi, że to powinno być załączone, to powinno być, „nie, bo nie”.                  

 

Starosta Jasielski Adam Pawluś - to są insynuacje i apropo o kulturę  dyskusji, praca Rady nie tylko przebiega na sesji, ale również  przebiega na komisjach i była ta sprawa dyskutowana na komisjach pan Jan Urban wie, a teraz udaje takiego, który nic nie wie, po to, żeby tylko po prostu robić insynuacje, sensację robić. Panie Janie trzeba mieć większość i podejmować decyzje wtedy i odpowiadać za budżet i działać, a insynuacjami co pan zgotował w swoim życiu proszę pokazać i jakie dokonania pan ma? Jeżeli będziemy taki sposób przyjmować dyskusji. Była sprawa omawiana dokładnie na poszczególnych komisjach, każdy mógł się wypowiadać, ale oczywiście możemy powtarzać 10 razy to samo po to, żeby przeciągać w nieskończoność i oczywiście wychwytywać różne drobne szczegóły. Jeżeli ktoś z radnych chce to nie ma, żadnego problemu dostarczymy badanie biegłego i każdy je otrzyma, więc tu zobowiązuje się, że każdy radny otrzyma nie ma, żadnej tajemnicy, krycia tematów, rozmawiamy z otwartą przyłbicą i prowadzimy pełny dialog i odpowiadamy za swoje działania przed wyborcami.                 

 

Radny Jan Urban -  Panie Starosto po pierwsze, żadnych insynuacji, nikogo nie obrażam i nie podnoszę głosu, jak pan przed momentem, ale ja to przyjmuje, że po prostu się pan zdenerwował i nie będę miał o to pretensji. Proszę pana nie można użyć słowa „jeżeli radny chce”,  jest przepis, który mówi co powinno być załączone, to nie jest moje chciejstwo, naprawdę to jest napisane w tym paragrafie, że my mamy wraz z… sprawozdaniem badanie. I tu nie chodzi o to, że my się czepiamy tylko znowu nie zostało to wypełnione, także proszę naprawdę nie krzyczeć na mnie, bo ja naprawdę niestrachliwy chłopak jestem, ale rozumiem, że niektórym nerwy puszczają, bo są ciężkie czasy, bo jest stan zagrożenia i przyjmuje to na karb zmęczenia i nie obrażam się w tej materii, ale to nie, że radny chce tam jest po prostu zapisane w tej materii, że wraz z… powinno być to nie, że my się czepiamy.

Radny Jan Muzyka - ja odnośnie tego skutera odpowiem, bo nie jesteśmy w tym punkcie, też chciałem zabrać głos i podobnie jak pan Jan może Przewodniczący nie zauważył, też mnie nie zauważył i ciebie, ale powiem ci, że, bo powiedziałeś tylko tyle, że ja chcę kupić sobie zabawkę. Wczoraj na komisji mnie obraziłeś, bo powiedziałeś, że za państwowe pieniądze chcę sobie pojeździć na skuterze i ty będziesz mi zdjęcia robił. Powiem tylko tyle, mam prywatny motor swój, który używam do ścisłe określonego celu nie do tego, którego jeżdżą motocykliści na motorze, wiecie o co chodzi, a jak mam chwile wolnego czasu to wsiadam na rower, podobnie jak ty na konia i tu się wyżywam i skuter śnieżny mnie nie podnieca i nie po to jest potrzebny, żeby sobie na nim pojeździć i to tylko chciałem ci powiedzie, a jeżeli chcecie to w sprawach różnych odpowiem trochę na temat tego skutera śnieżnego i Ożennej, czy potrzeba tam jest, czy nie? Bardzo chętnie odpowiem, jeżeli będzie taka wola.                 

 

Radny Janusz Przetacznik - nie otrzymałem odpowiedzi dlaczego zaniechał Zarząd swoich obowiązków? Dlaczego w terminie ustawowym nie przedłożył radnym sprawozdania finansowego szpitala specjalistycznego za 2019 rok w ustawowym terminie?
Nie otrzymaliśmy odpowiedzi. To, że sprawozdanie biegły niezależny sporządził powtarzam raz jeszcze członkowie Komisji Rewizyjnej otrzymali ten dokument, on był. Dlaczego to nie było przedmiotem obrad Wysokiej Rady? Tego nie wiem? Za to pan odpowiada kierując pracami Zarządu wnosząc o określone projekty uchwały pod porządek obrad. Podaję panu podstawę prawna, bo nie kto inny tylko Zarząd wnioskuje o przyjęcie tego projektu uchwały i zawnioskował o agendę dzisiejszej Rady, że przygotowuje i przedkłada Radzie uchwały niezgodnie z przepisanymi prawa, nie przestrzega obowiązków ustawowych, które są  na niego narzucone i przekazuje nam sprawozdanie, które nie jest czytelne, powtarzam raz jeszcze, nie jest czytelne i członkowie Komisji Rozwoju to potwierdzili, nikt nie mógł tych tabel odczytać, bo są zaciemnione, to jest po pierwsze, po drugie nie było sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta, a tak powinniśmy te dokumenty przyjmować.
Jeżeli mówimy o statucie, mówimy o pewnych elementach zwianych z działalnością jasielskiego szpitala, powiedziałem w tym roku dyrektor Burbelka wywiązał się ze swoich obowiązków ustawowych w sposób perfekcyjny, nie trzeba było pisać skarg. Odpuściłem skargę, po tych swoich już doświadczeniach, że 1 października Zarząd złamał ustawę i nie przedłożył do zatwierdzenia sprawozdania, bo okazałoby się, że Komisja Skarg, Wniosków by uznała za skargę za bezzasadną mimo, że terminy ustawowe łącznie z Rozporządzeniem Ministra Finansów zostały przez Pana Starostę i Zarząd złamały. Dlaczego? Nie wiem?                          

Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle za rok obrotowy 2019.

W głosowaniu brało udział 19 Radnych.

- za podjęciem uchwały głosowało 15 Radnych.

- przeciw głosowało 3 Radnych.

- wstrzymał się 1 Radny.

- nie głosowało  2 Radnych.

Uchwała została podjęta.

Ad. 6d. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2020 — 2027.

Przewodniczący poprosił Panią Teresę Połeć Skarbnik Powiatu o wprowadzenie.

Głos zabrała Skarbnik Powiatu Jasielskiego Teresa Połeć, która przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Jaśle w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2020 — 2027.

Starosta Jasielski Adam Pawluś- ta uchwała dotyczy zadania, którego podjęliśmy się w związku z tym, że ta droga 992 na odcinku od ronda przy Wojska Polskiego do ronda przy ulicy Floriańskiej i Kasprowicza zmieni układ ruchu w mieście, prawdopodobnie droga zostanie oddana już w tym roku i cały ruch tranzytowy w kierunku centralnej Polski od Barwinka i w drugą stronę na kierunku północ- południe będzie się przemieszczał po tej drodze. Natomiast fragment ulicy Kasprowicza w tym ciągu jest jeszcze drogą powiatową i droga ta nie jest dostosowana do takiego tonażu, który będzie się po tej drodze przemieszczał, jak również ze względu na zwiększenie natężenia ruchu uznaliśmy, bo to było przedmiotem obrad Rady, żeby podjąć się poszerzenia tego skrzyżowania o jeden pas, czyli prawo skręt. Chcę państwu wyjaśnić, że część tych 140 m, tego odcinka 140 m jest w obszarze kolejowym mimo, że ten projekt jest tak mały to wymaga wielu uzgodnień i zatwierdzeń, że jeszcze nie wszystkie te uzgodnienia posiadamy. Okazuje się, że trzeba będzie wykonać szereg przekładek instalacji sanitarnej, telekomunikacyjnej i elektrycznej, więc nawet, gdy prawdopodobnie 15 października już  będziemy mieli decyzję ZRID-owską, bo w takim trybie procedujemy ten projekt, to trudno będzie wykonać to zadanie w bieżącym roku, jak również wartość tego zadania wzrasta w stosunku do naszych ocen, które mieliśmy na początku przy podejmowaniu tej decyzji, więc zmiana tej inwestycji z jednorocznej na wieloletnią wydaje się konieczna. Selekcja ruchu zwłaszcza dojeżdżjącego od strony południowej na trzy pasy, czyli na jazdę w lewo, wprost i prawo, a jej czwarty pas będzie na wjazd na ulicę Kasprowicza i dalej na drogę 992, więc prawdopodobnie ta inwestycja zostanie zakończona w przyszłym roku. Czy uda nam się w tym roku przeprowadzić przetarg i rozpocząć tą inwestycję w tej chwili trudno to nam odpowiedzieć. Rozmawiałem z wykonawcami, którzy pracują w tamtym rejonie to mówią, że w zależności od tego jaka ta telekomunikacja jest, ale okazuje się, że to nie jest kabel międzynarodowy tylko telekomunikacja krajowa głównie rzędu marszałkowskiego i firmy „ORANGE” to może nie będzie takich zbyt długich terminów na uzgodnienie, przeniesienia tej instalacji, wykonanie tych prac. Jeżeli Wysoka Rada wyrazi taką zgodę, żeby tą inwestycję realizować również w przyszłym roku, to uważam, że warto ten temat podjąć, gdybyśmy tą inwestycje zakończyli to moim zdaniem należy wystąpić do samorządu województwa o przekazanie tego odcinka drogi na rzecz całego ciągu drogowego, drogi wojewódzkiej 992, bo obecnie ten ciąg drogowy kończy się na rondzie i …drogi powiatowej oddzielają od drogi 28 i ta droga teoretycznie będzie przebiegać po naszej drodze powiatowej i następnie drogą 28 do KG2 i to będzie dochodzić, aż do ronda solidarności, więc chcielibyśmy uzyskać taki konsensus, żeby władze wojewódzkie przejęły ten odcinek i cały ciąg drogowy 992 będzie spełniał wymogi techniczne i łączył się bezpośrednio z drogą krajową. Taki motyw, który w pewnym sensie  kierował Zarządem, żeby zając się tą inwestycją to był taki właśnie, że w terenie zamkniętym jakim jest teren kolejowy te procedury są niezwykle trudne, wymagają wielu uzgodnień, są czasochłonne i to się sprawdziło, to nawet przerosło nasze wyobrażenia, bo mimo takich osobistych wyjazdów, kontaktów i próśb udało się to częściowo przyspieszyć, ale wszystko to jednak trwało bardzo długo, dodatkowo uzyskaliśmy deklarację nieodpłatnego przekazania masy 106 ton asfaltu zmodyfikowanego od firmy „LOTOS ASFALT” z takim zobowiązaniem, że to ma być na takim odcinku, na którym będzie duże natężenie ruchu i to zobowiązanie w tej chwili staramy się przenieść na rok następny, żebyśmy mogli z tego asfaltu zmodyfikowanego skorzystać, to jest w pewnym sensie nowość i dla firmy będzie to sprawdzian jak ten asfalt się sprawdza w trudnych warunkach. Chcemy część z tego asfaltu wykorzystać na drodze Niepla- Szebnie na tym odcinku jeżeli się nam to uda zrealizować w tym roku.                                               

Przewodniczący otworzył dyskusję.

Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2020 — 2027.

W głosowaniu brało udział  19 Radnych.

- za podjęciem uchwały głosowało 16 Radnych.

- przeciw głosowało  1  Radnych.

- wstrzymało się 2  Radnych.

- nie głosowało  2 Radnych.

Uchwała została podjęta.

Ad.6e. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w 2020 roku z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej.

Przewodniczący poinformował, iż niniejszą uchwałę podejmuje się w związku z przesunięciami środków finansowych związanych z sytuacją epidemiologiczną, czyli niewykorzystane środki na uczestnictwo w turnusach rehabilitacyjnych, rezygnacja z dofinasowania sportu, kultury, rekreacji, a przesuniecie na to na co jest duże zapotrzebowanie, czyli sprzęt rehabilitacyjny, likwidacje barier architektonicznych.     

Przewodniczący otworzył dyskusję.  

Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania w sprawie podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w 2020 roku z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej.

W głosowaniu brało udział  19 Radnych.

- za podjęciem uchwały głosowało 19 Radnych.

- nie głosowało  2 Radnych.

Uchwała została podjęta.

Ad.7. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu w okresie  międzysesyjnym.

 

Radny Janusz Przetacznik- na komisjach, bo Pan Starosta mówił, że od tego są komisje, ale chciałbym zwrócić uwagę, że od tego jest przede wszystkim jest posiedzenie Rady i tu się podejmuje decyzje. Na komisjach wypracowuje się pewne wnioski i opinie, ponieważ chciałbym zwrócić uwagę, że wnioski i zapytania Komisji Rozwoju chociażby w zakresie umów stypendialnych, czy skutera nie spotkały się z wyjaśnieniami. Panie Starosto jeżeli mamy mieć do siebie przytyki to najpierw popatrzmy, czy uwagi i wnioski komisji kierowane do Zarządu są realizowane.

Chciałbym zwrócić uwagę na sprawozdanie na jedną rzecz o tym rozmawialiśmy na Komisji Rozwoju tj. str. 10 pkt.14 nie wyraził zgody na zawarcie porozumienia trójstronnego w sprawie budowy nowego mostu wraz z dojazdami na rzece Jasiołce. Pan starosta Lisowski wyjaśnił o jakiej treści porozumienie trójstronne chodzi i w jakiej materii. Niemniej w tym sprawozdaniu to nie było czytelne, jasne i budziło pewne wątpliwości i prosiłbym w takim razie Pana Starostę, aby nam przekazał tą informację, że chodzi o inne porozumienie, a nie to, do którego m.in. Pan Starosta 28 sierpnia 2020 roku m.in. wyraził się w zakresie trójstronnego porozumienia między PKP, Miastem Jasło, a Powiatem Jasielskim pana wypowiedz w zatwierdzonym protokole, który już zatwierdziliśmy, Ze „my możemy nie podpisać tego porozumienia i co wtedy będziemy się zachowywać jak burmistrz”. Tak Pan Starosta odpowiedział na temat trójstronnego porozumienia. Przeczytawszy to sprawozdanie stwierdziłem i zadałem pytanie na Komisji Rozwoju, czy właśnie pana groźby wypowiedziane 28 sierpnia na XXIX sesji stały się faktem? Mówię,  pan starosta Lisowski, wyjaśnił chodzi o porozumienie z gminną Tarnowiec, gminną miasto Jasło i powiatem Jasielskim. W związku z tym aby nie było niedomówień Panie Starosto gorąca prośba, aby przekazać informację dotyczące ewentualnej nowej lokalizacji mostu na rzece Jasiołce, czego dotyczyło to porozumienie i czy ewentualnie te kwestie są uregulowane w naszej Strategii Rozwoju Powiatu Jasielskiego?                      

 

Starosta Jasielski Adam Pawluś,- to trójporozumienie, które jest w sprawozdaniu Zarządu dotyczy propozycji, którą przedstawił Wójt Gminy Tarnowiec otrzymaliśmy opinię radcy prawnego, która dotyczy tego, iż nie za bardzo są postawy, żebyśmy przystąpili do tego trójporozumienia, ponieważ tam jest jeszcze wiele nieokreślonych danych rzeczowych.
My stanęliśmy na takim stanowisku, że jeżeli ta inwestycja będzie realizowana to oczywiście powiat zrealizuje skrzyżowanie, czyli włączenie drogi gminnej do drogi powiatowej i to dotyczy mostu pomiędzy Gminą Tarnowiec, a Miastem Jasłem na przedłużeniu ulicy Fabrycznej, a dokładnie dotyczy terenu, który przebiega po obu stronach rzeki Jasiołki należy do gminy Tarnowiec, natomiast ulica Fabryczna kończy się przed więzieniem i ponieważ to jest droga i most inwestycja gminna, bo nam proponowano, żebyśmy do tego trój porozumienia włączyli projekt ronda na drodze powiatowej, do którego będzie włączona droga gminna, ustaliśmy, że jesteśmy wstanie wykonać skrzyżowanie i włączyć drogę gminną jeżeli taka powstanie, natomiast nie za bardzo są postawy, żebyśmy się włączali do inwestycji mostowej. Natomiast jeżeli chodzi o inwestycje na przedłużeniu ulicy Żniwnej i Towarowej to według mojej wiedzy wszystkie warunki zostały przyjęte przez miasto, przez nas i kolej. Tam są jeszcze jakieś formalne przeszkody, ponieważ jest chyba niewielki błąd w uchwale Rady Miasta co do nazwy PLK Oddział Rzeszów, bo to jest Zakład Rzeszów. Ja dokładnie nie znam szczegółów, nie wypowiem się w tej chwili. Jesteśmy gotowi to trójporozumienie podpisać, niezależnie od tego, czy będzie przystanek kolejowy, czy nie, zrealizujemy drogę, niezależnie od tego, czy miasto podpisze to porozumienie, czy nie. W projekcie będzie przystanek, takie mam zapewnienie od kolejarzy jak również zaprojektowany będzie tunel pod torami kolejowymi na stacji Jasło. To również była taka moja sugestia, żeby zgłosić taki wniosek o zaprojektowanie takiego tunelu, który umożliwiłby dojście na perony, czy przejście na druga stronę do ulicy Kolejowej. Natomiast, czy kolej wykona to zadanie, kolej uzależnia wykonanie tej inwestycji od wykonania przez powiat zjazdu z drogi i Zarząd taki zjazd zaprojektował i od wykonania przez Miasto parkingu, nie mówi tutaj  o jakiejś wielkiej ilości tych parkingów, nie wiem, czy to będzie 10, czy 20 miejsc parkingowych, ale co do treści tego trójporozumienia ono jest gotowe tak jak mówię. Są tam spory pomiędzy miastem, a PKP, ponieważ PKP występuje tam w dwóch postaciach, czyli PLK Zakład Rzeszów i tam jest chyba błąd w nazwie i PLK Oddział Inwestycji Kraków, ja nie pamiętam w tej chwili dokładnych i precyzyjnych nazw. My jesteśmy gotowi do podpisania, nas nie obciąża to dodatkowymi kosztami. Inwestycja będzie na pewno o wiele droższa od tej propozycji, którą my proponowaliśmy jako powiat, czyli na przedłużeniu od ulicy Żniwnej do ulicy Hankówka, radni mieszkańcy Osiedla Hankówka nie wyrażali na to zgody i burmistrz się zwrócił, żeby ten przebieg był inny, żeby przebiegał po trasie innej, czyli przedłużeniu ulicy Towarowej w prostej linii, ale to wiąże się z dwoma takimi poważnymi zakrętami i przejściem przez rów w okolicy śmietnika, tamtego śmietnika byłego składowiska śmieci i wiąże się to z wysokim nasypem. Jeżeli miasto się zaangażuje bardzo poważnie do tego projektu i uzyskamy decyzje środowiskową, pozwolenie wodnoprawne, decyzje ZRID-owską do 12 lutego to będziemy mogli wniosek złożyć do Rezerwy Subwencji, ale na dzień dzisiejszy nie możemy tego kategorycznie stwierdzić, czy te wszystkie czynniki, które mają wpływ na wydanie tej decyzji zostaną zrealizowane.                                         

Ad.8.  Interpelacje.

Radni nie składali interpelacji na XXXI sesji Rady Powiatu.

Ad.9. Wnioski i zapytania radnych.

Radny Janusz Przetacznik- mam zapytanie oraz wniosek. Zacznę od zapytania dotyczącego rozbudowy serwera o możliwość nagrywania rozmów, ponieważ nie otrzymałem odpowiedzi na piśmie pomimo takiej deklaracji złożonej przez Pana Starostę podczas XXIX sesji. Przypominam, że Pan Starosta wypowiedział się wtedy, że nie wie odpowiem na piśmie, nie jestem przygotowany na odpowiedz dotyczyło rozbudowy serwera o możliwość nagrywania rozmów w związku z powyższym zadaję te trzy pytania.

Radny Janusz Przetacznik dołączył  - wyciąg z protokołu XXIX sesji 28 sierpnia 2020 r.

XXIX sesja 28 sierpnia 2020 r.

Radny Krzysztof Buba- strona 4 sprawozdania punkt 11 interesuje mnie taka rzecz, że będziemy wydawać środki na rozbudowę serwera o możliwość nagrywania rozmów.  Czy jako starostwo planujemy jakieś nagrywanie rozmów wychodzących, przychodzących ze starostwa, tak to mam rozumieć, dobrze to rozumiem, że po to zmieniamy serwer, że będziemy te rozmowy nagrywać?      

Starosta Jasielski Adam Pawluś- to jest nie tylko nagrywanie rozmów, ale również poprawa systemu tego, który funkcjonuje  w starostwie.

Radny Janusz Przetacznik- kontynuując, mamy zapis mówiący o możliwości nagrywania rozmów, czyli jeżeli mówimy o kontunuowaniu to potwierdzamy, że są rozmowy nagrywane i teraz zwiększamy ich ilość. Czy w takim razie rozbudowując serwer będzie on poszerzony dodatkowo, nie tylko poprzez centralę analogową, ale również przez bramkę nagrywając rozmowy z telefonów komórkowych, czy tylko ograniczy się do telefonii analogowej?

Starosta Jasielski Adam Pawluś -  nie wiem, odpowiemy na piśmie, nie jestem przygotowany na odpowiedź.   

Starosta Jasielski Adam Pawluś -  dokumentu jako takiego jeszcze nie ma, są trzy strony, więc trudno powiedzieć jaki ten dokument będzie, dopóki miasto nie zajmie stanowiska.

Radny Janusz Przetacznik - ale dlaczego mają projekt, a my nie? 23 lipca o to prosiłem.

Starosta Jasielski Adam Pawluś-  ale my możemy im nie podpisać tego trójporozumienia i co wtedy? Będziemy się zachowywać tak jak burmistrz?  

Radny Janusz Przetacznik - Panie Starosto my się nie rozumiemy, pan nie jest partnerem, a my nie jesteśmy dla pana partnerem i tu jest cały problem. Pan nie rozumie tematu, czy istoty problemu, my nie mówimy o zadaniu, tylko o dokumentach, o tym, żeby nas informować i być współgospodarzem podejmowania decyzji, a te decyzje podejmuje pan sam za naszymi plecami. 

XXX sesja 11 września 2020 r.

Radny Janusz Przetacznik - złożył zapytanie o treści:

 

Z A P Y T A N I E nr 21/2020

Dotyczy:    rozbudowy serwera o możliwość nagrywania rozmów

 

            W trakcie XXIX sesji Rady Powiatu w Jaśle, która odbyła się w dniu 28 sierpni br.  radny Krzysztof Buba, w nawiązaniu do przesłanego radnym „Sprawozdania z wykonania uchwał Rady Powiatu w Jaśle oraz prac Zarządu w okresie między sesyjnym” zwrócił uwagę na decyzję Zarządu Powiatu w Jaśle opisaną na stronie 4 w punkcie 11, a dotyczącą rozbudowy serwera o możliwość nagrywania. W uzupełnieniu pytania radnego Krzysztofa Buby zwróciłem uwagę na fakt, że poprzez opisaną „rozbudowę” potwierdzamy, że w Starostwie Powiatowym w Jaśle rozmowy są nagrywane, a nasz rozmówca o tym nie jest poinformowany. Kontynuując temat nagrywania rozmów chciałem się dowiedzieć czy rozbudowa serwera poza nagrywaniem rozmów łączonych przez centralę będzie umożliwiać również nagrywanie rozmów łączonych na telefony komórkowe czy nagrywanie ograniczy się tylko do tzw. telefonii stacjonarnej? Pomimo deklaracji Pana Starosty i udzielonej na sesji odpowiedzi: cytuję: „nie wiem, odpowiemy na piśmie, nie jestem przygotowany na odpowiedź” ani radny Krzysztof Buba ani ja nie otrzymałem żadnej odpowiedzi w tym temacie.

            W związku z powyższym proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

 1. Czy została zakończona rozbudowa serwera telekomunikacyjnego LIBRA będącego na stanie Starostwa Powiatowego w Jaśle przeprowadzona przez firmę Handlowo-Usługową „TELENET” o możliwość nagrywania rozmów? (decyzja Zarządu z dnia 7 lipca br. o udzieleniu zamówienia w/w firmie)
 2. Jakie są efekty rozbudowy, o której mowa w pytaniu nr 1 i ile wynosił koszt rozbudowy, a ile będą wynosić miesięczne koszty eksploatacji rozbudowanego serwera?

W odpowiedzi proszę przedstawić informację dotyczącą stanu przed i po rozbudowie serwera o możliwość nagrywania rozmów telefonicznych tj. ilość nagrywanych: numerów wewnętrznych, numerów miejskich i numerów komórkowych, archiwizowania i udostępniania nagrań. Ponadto proszę do odpowiedzi dołączyć odpowiedni dokument regulujący sprawy nagrywania i udostępniania nagrań rozmów telefonicznych.

 1. Czy dokonana rozbudowa serwera telekomunikacyjnego LIBRA umożliwia nagrywanie rozmów prowadzonych przy użyciu telefonów komórkowych (służbowych) będących w dyspozycji pracowników Starostwa Powiatowego w Jaśle na terenie budynku i poza nim? Jeżeli tak to w odpowiedzi proszę dodatkowo podać ilu pracowników to dotyczy.

Podpis radnego: Janusz Przetacznik.

 

Radny Janusz Przetacznik- to jest kontynuacja sprawozdania i decyzji Zarządu z 7 lipca bieżącego roku dotycząca rozbudowy serwera telekomunikacyjnego realizowanego przez firmę „TELENET”. To jest zapytanie. Natomiast chciałbym dodatkowo złożyć wniosek, jest on sformułowany przez kluby radnych „Porozumienie Samorządowe Ponad Podziałami” oraz „Samorząd Dla Mieszkańców”. Wniosek kierujemy do jedynego uprawnionego, czyli do autora Programu naprawczego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na lata 2020-2021 – aktualizacja, gdyż w świetle uregulowań ustawowych, jedyną osobą, która sporządza i przedkłada Radzie taki program jest dyrektor. W związku z tym wnioskujemy do pana dyrektora, za pośrednictwem Pana Adama Pawlusia Starosty Jasielskiego, który jest zwierzchnikiem służbowym pana dyrektora, aby w ramach zwierzchnictwa służbowego i tak jak pan Radny Grzegorz Pers również wspomniał, również nadzoru, te sprawy zlecił, ponieważ w roku ubiegłym przyjęty, czy zatwierdzony program naprawczy nie uwzględniał pewnych naszych propozycji. W związku z tym teraz, aby formalności stało się zadość taki wniosek formułujemy na sesji i kierujemy do autora, bo tylko autor może dokonać zmian w programie naprawczym, ale za pośrednictwem starosty, który jest zwierzchnikiem służbowym pana dyrektora             

 

Kluby Radny: PSPP oraz  SDM - złożyły wniosek o treści:

Pan

Michał BURBELKA

Dyrektor

Szpitala Specjalistycznego w Jaśle

za pośrednictwem

                                                                          Pana

                                                                                              Adama PAWLUSIA

                                                                                                    Starosty Jasielskiego                                                        

W N I O S E K

                                                                   

W imieniu klubów radnych Rady Powiatu w Jaśle: Porozumienie Samorządowe Ponad Podziałami i Samorząd Dla Mieszkańców wnioskujemy o uzupełnienie przedłożonego przez Szpital Specjalistyczny w Jaśle w dniu 29 września br. „Programu Naprawczego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na lata 2020 – 2021 – Aktualizacja” o:

 • ocenę aktualnej struktury organizacyjnej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle zwanego dalej Szpitalem oraz stopień jej efektywności,
 • charakterystykę miejsc powstawania kosztów tzw. mpk-ów w Szpitalu oraz analizę efektywności miejsc powstawania kosztów (medycznych i niemedycznych), dla których istnieją alternatywy w postaci outsourcingu oraz ocenę obecnie obowiązujących umów outsourcingowych pod względem ekonomicznym i organizacyjnym,
 • politykę kadrową pod względem stopnia zabezpieczenia udzielania świadczeń zdrowotnych zgodnego z wymaganiami NFZ (ryczałt),
 • optymalny poziom zatrudnienia oraz strukturę zatrudnienia (wykształcenie, kompetencje, wiek, system wynagrodzeń, sposób organizacji pracy) z rozdziałem na oddziały, poradnie, zakłady a także administrację oraz gospodarkę i obsługę, umożliwiający realizację ryczałtu oraz świadczenie dodatkowych (dodatkowo płatnych) usług medycznych,
 • potrzeby inwestycyjne Szpitala w mienie ruchome i nieruchome, w tym analizę pod kątem podniesienia jakości świadczonych usług w oparciu o ryczałt z NFZ (świadczenie konkretnych usług, na określonym przez płatnika poziomie) oraz pod kątem ewentualnych dodatkowych przychodów, w tym poza kontraktem z NFZ,
 • określenie czynników ryzyka bieżącej działalności i przedstawienie sposobów ich eliminacji, redukcji lub dywersyfikacji,
 • szczegółową identyfikację i analizę ewentualnych nieefektywności występujących
  w Szpitalu,
 • analizę i efekt działań naprawczych przygotowanych przez Szpital w „Programie Naprawczym Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na lata 2019-2020" za cały 2019 rok oraz za bieżący okres tj. od stycznia do września 2020 r., zwłaszcza w odniesieniu do świadczeń odrębnie finansowanych (w tym Tomografii Komputerowej i badań endoskopowych przewodu pokarmowego), funkcjonowania Oddziału Diabetologicznego i  nowych Poradni – Neonatologicznej i Geriatrycznej w ramach działań naprawczych przygotowanych przez Szpital w „Programie Naprawczym Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na lata 2020-2021"
 • określenie potencjału Szpitala do wykonywania dodatkowych świadczeń odpłatnych, finansowanych ze źródeł innych niż NFZ,
 • ewentualne propozycje działań reorganizacyjnych w ramach istniejących struktur organizacyjnych Szpitala,
 • propozycje zmian w polityce kadrowej Szpitala w zakresie kadry medycznej, administracji oraz gospodarki i obsługi,
 • przygotowanie harmonogramu wdrażania działań naprawczych,
 • opis efektów każdego działania naprawczego oddzielnie.

U z a s a d n i e n i e     w n i o s k u

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U.
z 2019 r. poz. 351) w związku z § 25 ust. 3 Statutu Szpitala Specjalistycznego w Jaśle (opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego w 2018 r. poz. 116) Dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Jaśle zapewnia sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego i przedstawia Radzie Powiatu w Jaśle do zatwierdzenia. Rada Powiatu w Jaśle zatwierdza przedłużone sprawozdaniem finansowe  nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.

Zgodnie z art. 59 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej (Dz.U. z 2020 r. poz. 295 ze zmianami), jeżeli w sprawozdaniu finansowym wystąpiła strata netto, kierownik spzoz, w terminie 3 miesięcy, od upływu terminu do zatwierdzania sprawozdań finansowych, sporządza program naprawczy, na okres nie dłuższy niż trzy lata i przedstawia go podmiotowi tworzącemu w celu zatwierdzenia. Program naprawczy winien uwzględniać raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej spzoz. Taki raport za 2019 rok radni otrzymali w ustawowym terminie tj. 29 maja br.

W przedłożonym Sprawozdaniu finansowym Szpitala Specjalistycznego w Jaśle za rok obrotowy 2019 wystąpiła strata netto w wysokości 3 572 250,24 zł, a więc zachodzą przesłanki do sporządzenia programu naprawczego, o których mowa w art. 59 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej. Również za 2018 rok Szpital Specjalistyczny w Jaśle zanotował stratę netto w wysokości 2 370 670,63 zł i to było powodem, że Rada Powiatu w Jaśle w dniu 30 października u.br., uchwałą nr XVIII/144/2019 w sprawie zatwierdzenia Programu naprawczego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na lata 2020 -2021, zatwierdziła sporządzony przez dyrektora program naprawczy.

Dyrektor Szpitala, na mocy brzemienia art. 59 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej, zobowiązany był w terminie do 30 września 2020 roku, do sporządzenia i przedłożenia Radzie Powiatu w Jaśle „Programu naprawczego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle” na okres nie dłuższy niż trzy lata i z tego obowiązku się wywiązał sporządzając i przedkładając Przewodniczącemu Rady „Programu naprawczego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na lata 2020 -2021 - Aktualizacja”. Powyższy program radni Rady Powiatu w Jaśle otrzymali za pośrednictwem Przewodniczącego rady przy piśmie z dnia 30 września br. znak: BR.0004.12.2020.

Zarząd Powiatu w Jaśle, który w świetle przepisów ustawy o samorządzie powiatowym jest organem wykonawczym powiatu (art.26 ust.1), jest ciałem kolegialnym (art. 13 ust.1), do którego zadań (obowiązków) należy m.in. przygotowywanie projektów uchwał rady (art. 32 ust. 2 pkt 1), w tym również przedłożenie Radzie Powiatu w Jaśle projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu naprawczego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na lata 2020 -2021 – aktualizacja”.

 Najważniejszą rolę w Zarządzie Powiatu w Jaśle odgrywa starosta, który z mocy przepisów prawa jest przewodniczącym zarządu (art. 26 ust.2), organizuje jego pracę i starostwa powiatowego, kieruje bieżącymi sprawami powiatu oraz reprezentuje powiat na zewnątrz (art.34 ust.1) i który jest zwierzchnikiem Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle - art.35 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r., poz. 920), tak więc wniosek kierowany do autora programu naprawczego za pośrednictwem zwierzchnika służbowego i przewodniczącego Zarządu Powiatu w Jaśle jest w pełni uzasadniony.

      Janusz Przetacznik                                                                    Jan Urban

Przewodniczący Klubu PSPP                                         Przewodniczący Klubu SDM 

 

Radna Anna Nigborowicz -  swoje zapytanie chcę skierować do Powiatowego Zarządu Dróg, czy po dokonaniu oględzin szkód spowodowanych ulewą w czerwcu 2020 roku sporządził protokół o powstałych szkodach w ciągu drogi Siepietnica- Lisów na dokładnie na przysiółku Przekopy został  tam uszkodzony przepust, powstała ogromna wyrwa, która jest zagrożeniem dla użytkowników dróg i jest tylko zabezpieczenie. Kiedy będą podjęte prace zabezpieczą to niebezpieczne miejsce?    

Starosta Jasielski Adam Pawluś - odpowiem krótko, ponieważ temat znam dokładnie, dzisiaj rozmawiałem z panią dyrektor na temat zakresu rzeczonego na tej drodze, która znajduje się w protokole szkodowym zweryfikowanym przez Wojewodę. Dzisiaj otrzymaliśmy informację, że prawdopodobnie otrzymamy 2 mln złotych na likwidację skutków klęsk żywiołowych właśnie powstałych w miesiącu czerwcu m.in. na tej drodze. Tam są dwa przepusty także ten przepust, o którym pani przewodnicząca mówi znajduje się w tym zakresie i jeżeli te pieniążki wpłyną do nas, jutro będzie prawdopodobnie ogłoszony przetarg. Jeżeli zdążą przygotować to myślę, że w najbliższych tygodniach otrzymamy decyzje ministra finansów o tych 2 mln, o których mówi nam pani wojewoda i będziemy mogli podpisać umowy i  zainicjować naprawy na tej drodze, wartość szacunkowa tych napraw tj. około 470 tys., w kilometrażu od 3965 do 4775, czyli blisko 800 metrów i tak jak mówię dwa przepusty i również na tym odcinku będą przeczyszczone przepusty i częściowo rowy, więc stan tej drogi mam nadzieję, że się poprawi. Te informacje o tych środkach spływają do nas w ostatnich dniach. Tak jak mówiłem na dzień dzisiejszy nie mamy jeszcze decyzji finansowej, mamy tylko zapowiedz, nie mamy również promesy, ale mamy informacje, że w tym roku promes nie będzie, tylko już będą konkretne decyzje finansowe i prawdopodobnie będą w niedługim czasie. Zgłosiliśmy również inne drogi do likwidacji, też są zweryfikowane m.in. w miejscowości Nienaszów tj. blisko 400 m, na ulicy Mickiewicza jesteśmy w trakcie realizacji takiej wyrwy, dziury w okolicy „Biedronki” i to jesteśmy wstanie zrealizować jeszcze w tym roku. Natomiast pozostały odcinek ulicy na Bryłach nie zdołamy zrealizować w tak krótkim czasie. Tam naprawa wymaga rozbudowy przepustów i wykonania umocnień skarpy i jest zbyt duże ryzyko, że może nam się to nie udać.
Inna droga to jest 1830R Lipnica -Lisów-Skołyszyn i tam mamy prawie 1300 m, wartość tego remontu prawie 800 tys. Mamy również zakwalifikowany do prac remontowych most w miejscowości Myscowa, co prawda był on wcześniej uszkodzony, ale wraz z tymi wszystkimi szkodami został zweryfikowany pozytywnie, to nie jest wielka praca,  tam trzeba po prostu umocnić i wymienić odeskowanie pomostu. Most jest drewniany i około 30 m nawierzchni na jednym dojeździe, most jest posadowiony prawdopodobnie, to chyba był jakaś czyn społeczny, bardzo nisko i przy gwałtownych wzrostach wody, ona przepływa i jest w stanie go uszkodzić, ale ta ulewa była rzeczywiście duża i te szkody zostały zakwalifikowane pozytywnie przez służby wojewody.                       

Ad.10.Sprawy różne. 

Radny Janusz Przetacznik - już tutaj padały na tej sali kwestie związane z coraz trudniejszą sytuacją z jaką mamy do czynienia na terenie kraju, w tym również na terenie naszego województwa związanego  z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19. Wnioskowałem m.in. przed sesją, która odbyła się już po ogłoszeniu stanu epidemii o ostrożność. Przypomnijmy ona odbyła się 3 kwietnia, na której został zmieniony w sposób szybki, przez zaskoczenie, Statut Powiatu Jasielskiego, który tak naprawdę wprowadził to co ustawa COVID-owska nam gwarantowała, czyli możliwość podejmowania decyzji za pośrednictwem środków zdalnego przekazu, bezpośredniego porozumiewania się tzw. „zdalne obradowanie”, można było to bez zmiany statutu zrobić, ewentualnie zastanowić się tak jak inne samorządy jak zmodyfikować kwestie związane z regulacjami innych dokumentów, kiedy mówimy o naszej obecności bądź nie na sesji. Dzisiaj mieliśmy kwestie związane chociażby z awarią systemu liczącego, stąd te kwestie, które proponowaliśmy dotyczące zmian statutu i w jaki sposób weryfikowane, że nie tylko jest głosowanie elektroniczne, ale mówimy o podniesieniu ręki, o pewnych elementach dotyczących testowania aparatury. Okazuje się, że radni są wykluczani, a przypominam, że to jest prawo radnego brania udziału w głosowaniu. Natomiast tego prawa jesteśmy często, czy niejednokrotnie pozbawiani, to warto się zastanowić nad pewnymi rzeczami, ale przede wszystkim nad kwestią związaną z hybrydowym odbywaniem posiedzeń, czy to Rady, czy komisji. Może być pełny tryb zdalny, może być reprezentacja i zdalny, abyśmy zwrócili uwagę na to, że mogą być wśród nas radni, którzy mieli kontakt z osobą zarażoną i pomimo tego, że mogą być w tej chwili na kwarantannie chętnie by  uczestniczyli w posiedzeniu Rady, podejmowali decyzje, a nie mogą, ponieważ tych wykluczamy poprzez tradycyjne obrady, a mogli by wziąć udział.
W związku z tym zwracam się do pana przewodniczącego jak również przewodniczących komisji, ale głównie do przewodniczącego, aby spróbować od tej sesji realizować sesję w sposób inny niż tradycyjny, umożliwiając potencjalnie radnym i osobom udział w posiedzeniu z wykorzystaniem środków do porozumiewania się na odległość. Jeżeli będzie taka potrzeba również mówię to w imieniu klubu „SDM” jesteśmy wstanie usiąść i opracować wspólnie zasady, metodologię, które z dokumentów na czas epidemii powinniśmy zmienić w tym m.in. dotyczące, czy to wypłaty diet, bo tam mówimy o nieobecnościach i teraz jest pytanie takie, czy taka obecność związana z tym, że mamy kwarantannę może być zagrożeniem zarażania innych osób, nie organizowanie sesji z udziałem  środków do porozumiewania się ma wykluczać danego radnego z udziału w sesji, czy obradach komisji? Zwracam uwagę na to inne samorządy korzystają z tego rozwiązania i może i u nas warto skorzystać, możemy podejmować decyzje w formie elektronicznej za pomocą internetu. Dzisiaj na Komisji Rewizyjnej m.in. ten temat omawialiśmy i wydaje się, że znaleźliśmy pełen konsensus i następne posiedzenia Komisji Rewizyjnej będą się odbywały za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość w tym również przekazywania sobie dokumentów, stanowisk i prowadzenia chociażby tej kontroli funkcjonalnej na podstawie otrzymanych zeskanowanych dokumentów, nie narażając pracowników, czy inne instytucje na zarażenie, czy ewentualnie wykluczenie w postaci nie wypełniania mandatu radnego.

 

Starosta Jasielski Adam Pawluś - popieram tutaj pana Radnego Janusza Przetacznika, żeby rzeczywiście przystąpić do takich obrad hybrydowych, dlatego ze swojej strony chciałbym zaapelować, żeby radni zadeklarowali w jaki sposób będą korzystać ze sprzętu, czy z własnego, czy będziemy musieli zabezpieczyć jakiś sprzęt? Do Pana Przewodniczącego się zwracam w imieniu Zarządu o to, aby najbliższa sesja odbyła się już 23 października i moglibyśmy się już przygotować do takich obrad. Ta sesja jest nam niezbędna w takim terminie, żebyśmy mogli wywiązać się z zaplanowanych działań. Niektóre działania rzeczywiście trudno jest wykonać w zakreślonym czasie dlatego, że są te warunki pandemii i przede wszystkim musimy mieć na pierwszym miejscu to bezpieczeństwo, dzisiaj pozwoliłem sobie pracowników zwolnić z części zajęć tak, że by nie było kontaktu, żeby była ta przerwa. To też są pewne niedogodności. Ja też czasem nie potrafię na wszystkie pytania odpowiedzieć, bo nie mam takiej wiedzy i nie wchodzę też we wszystkie szczegóły i nie ukrywam, że jestem tak mądry, że wszystko potrafię pojąć i na wszystko odpowiedzieć, bo mamy cały zespół ludzi i naczelników, do których mamy też zaufanie, a niestety jak na innych poprzednich sesjach byli tu wśród nas i odpowiadali, jest to wtedy łatwiejsze, także proszę nam tu nie zarzucać, że my chcemy coś ukryć, lub chcemy w jakiś sposób ukryć dostęp do wiedzy, nie absolutnie. Czasami to wynika właśnie z tej ostrożności. Nie dalej jak wczoraj dowiedzieliśmy się, że pracownik ma chorą matkę ma stwierdzony pozytywny wynik i też musieliśmy urząd zabezpieczyć, żeby nie doszło do jakiejś bardziej poważnej sytuacji, że będą urzędnicy wyłączeni. Wprowadziliśmy przyjmowanie dokumentów bez kwarantanny do naszych wydziałów, inne starostwa tego nie robią. Przeprowadziliśmy remont tak, żeby umożliwić bezpośrednią weryfikację dokumentów w wydziale komunikacji, bo składanie dokumentów do skrzynki, otwieranie ich po dwóch dniach, czasami po czterech jak jest weekend i stwierdzenie, że są duże braki i kontakt z tymi ludźmi utrudniony powodowało, że pracownicy mieli o wiele więcej pracy i wydłużało to czas pracy, więc zmieniliśmy ten system jest on ryzykowny, ale podjęliśmy go. Oczywiście są środki odkażające, pilnujemy, żeby były osłony, niemniej jednak nie przestrzegamy tej kwarantanny, nie ma jej na dokumenty, one są przenoszone przez petentów bezpośrednio do wydziału komunikacji i ci ludzie z tymi dokumentami się stykają. Na razie nic się złego nie dzieje, ale sami państwo wiecie, że największe ryzyko spoczywa na pracodawcy, konkretnie nam mnie, bo ja odpowiadam za to bezpośrednio i na razie nam się udaje, nie ma jakiś większych zakłóceń w pracy urzędu. Również urząd pracy przyjmuje bardzo dużo wniosków i podań, bo sytuacja na rynku zwłaszcza tych mikro przedsiębiorców jest trudna, więc apeluje tutaj o takie zrozumienie, empatię, żebyśmy wspólnie działali, żeby ten powiat mimo tej sytuacji zrealizował również inwestycje. Realizujemy je, jest naprawdę dużo już zrealizowanych i dalej są realizowane. W niedługim czasie będziemy mieli odebrane cztery obiekty mostowe, tych obiektów mostowych jest w powiecie jasielskim dużo, były w bardzo złym stanie, ale udaje się nam uzyskiwać środki, udaje się doprowadzać te przeprawy do takiego stanu, że znikają ograniczenia i ten powiat staje się bardziej przyjazny, otwarty i powstaje wiele alternatywnych ciągów komunikacyjnych, bo taki jest zamysł, żeby nie koncentrować tego wszystkiego tylko na jednym, czy dwóch, trzech ciągach komunikacyjnych, bo wiadomo, że droga 28, czy drogi wojewódzkie stanowią niewielki procent w sieci dróg w powiecie, a otworzyliśmy wiele połączeń, które umożliwiają przejazd mniej kolizyjny, mniej niebezpieczny i w przewidywanym czasie, chcemy to również zrobić w mieście Jaśle dlatego jest ten prawo skręt, ten most, który chcemy zrealizować, jeżeli dobrze wszystko pójdzie to w przyszłym roku w grudniu będziemy mieli przejazd i połączenie między Hankówką, a Sobniowem i alternatywę w stosunku do drogi 992 praktycznie to już jest ukończony projekt drogi do Święcan, czekamy tylko na wyjaśnienie jednego elementu mianowicie kanału technologicznego. Czy mamy wydać te 70 tys. na ten kanał, bo tyle wstępnie jest on szacowany? Czy uda nam się uzyskać zgodę, nie ministra w tej chwili, bo jego już nie ma, kompetencje przeszły do premiera, ale trwają nowe upoważnienia dla nowych pełnomocników, czy nowych pracowników, czy tych samych, ale też w innym układzie i otrzymają te upoważnienia i otrzymamy zwolnienia z tych kanałów, bo mamy oświadczenia firm, które się zajmują telekomunikacją i one przedstawiają opinię, że te kanały są dla nich zbędne, że w tej chwili jest wystarczająca sieć i nie muszą być te kanały wykonane, ale prawo nam nakłada na nas taki obowiązek i dopóki to prawo nie ulegnie zmianie to musimy występować o odstępstwo, albo po porostu projektować i wykonywać te kanały. Także bardzo proszę o podanie informacji w jaki system będziemy mogli tutaj zrealizować. Ja jestem gotów na pełną prace z radnymi w tym zakresie, moja wiedza jest tutaj skromna, ale służby techniczne, które się tym zajmują przedstawią w jaki sposób będziemy korzystać ze „Skype”, czy z innego systemu. Pani wojewoda urządza dosyć często telekonferencje zwłaszcza w sprawach COVID-u i one są bardzo przydatne. Krótko tylko mogę powiedzieć, że w naszym szpitalu mamy na dzień dzisiejszy 24 łóżka pod COVID i trwają przygotowania pod zmianę dermatologii i na oddziale tym prawdopodobnie powstaną nowe łóżka 19, dlatego, że te 24 są już zapełnione. Nie ma wolnych miejsc. Widzicie państwo my nie jesteśmy na razie jeszcze w żółtej strefie, nie jesteśmy jeszcze tak zagrożeni jak Dębica, ale miejsc nie ma. Tu muszą być również podjęte działania, żeby pulmonologia w Krośnie została zamieniona na łóżka COVID-owskie, a to już mówił tutaj pan doktor Radny Grzegorz Pers i członek Zarządu, że brakuje lekarzy na dyżury. I jest pytanie, czy obstawimy te łóżka lekarzami, bo to będzie problem, mamy wstępną deklarację, że lekarze z geriatrii podejmą się tego zadania. Dzisiaj otrzymałem polecenie od służb Pani Wojewody, przygotowania wolontariuszy lub pracowników, którzy zadeklarują prace w DPS Folusz ja ten wykaz muszę sporządzić, gdyby doszło do sytuacji kryzysowej, gdy pracownicy będą skierowani na kwarantannę, kto się zajmie tymi pensjonariuszami na Foluszu? Zakładamy, że do tego nie dojdzie, ale może. Te restrykcje, które wprowadził dyrektor te wszystkie obostrzenia spowodowały, że na razie ten DPS jest w dobrej sytuacji, ale ciągle pacjenci, czy pensjonariusze DPS-u jeżdżą na badania, czy są leczeni w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle potem przechodzą testy, ale wszystko się może zdarzyć. I nie ma pracowników, którzy wykonują pracę więcej niż w jednym miejscu, to się udało dyrektorowi osiągnąć również dzięki środkom, które zostały przeznaczone na ten cel prze Wojewodę, ale będziemy się musieli przygotować, listę nazwisk ludzi, którzy na wypadek w sytuacji zagrożenia będą chcieli podjąć tam pracę. Widzieliście państwo co się działo w przekazie telewizyjnym, medialnym, co się działo w innych województwach DPS-ach, że nie było chętnych, wtedy siostry, czy zakony podejmowały się tych zadań, bo to jest narażanie swojego życia i w tej sytuacji niełatwo będzie nakłonić ludzi do gotowości do takiej pracy, więc bardzo proszę o takie podejście, żebyśmy w zgodzie działali, żebyśmy ten trudny okres przetrwali z jak najmniejszym uszczerbkiem dla naszego zdrowia, naszych rodzin i naszych mieszkańców.                                                                                                  

Ad.11 Zamknięcie obrad.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch zamknął obrady XXXI Sesji Rady Powiatu w Jaśle o godzinie 18:15.

Imienne wyniki głosowań stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Protokolant: Marzena Trębacz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Przewodniczący Rady

Robert Snoch

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony. czwartek, 19, listopad 2020 08:50 Paweł Krajciewicz
Artykuł został zmieniony. czwartek, 19, listopad 2020 10:15 Paweł Krajciewicz
Artykuł został zmieniony. czwartek, 19, listopad 2020 10:16 Paweł Krajciewicz