Protokół XXXIII/2020

z XXXIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Jaśle

odbytej w dniu 6 listopada 2020 r. o godz. 15.30

 

Ad. 1. Otwarcie Sesji.

Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch.

Przewodniczący poinformował, iż sesja będzie przebiegać w oparciu o przepisy ustawy o samorządzie powiatowym jak również ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz Statutu Powiatu Jasielskiego, zwołana została i przeprowadzona będzie z umożliwieniem zdalnego trybu odbycia posiedzenia, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Przewodniczący przytoczył przepis prawny:

„Jeżeli z przyczyn technicznych głosowanie z wykorzystaniem systemu elektronicznego nie może zostać przeprowadzone, przewodniczący rady zarządza głosowanie imienne wg listy obecności. Imienne wykazy głosowań radnych ujmuje się w protokole sesji. Przewodniczący ogłasza wyniki głosowania. Z chwilą ogłoszenia wyników, głosowanie uważa się za zakończone, a ponowne głosowanie w tej sprawie nie jest możliwe.”

Przewodniczący na podstawie §43 pkt. 4 Statutu Powiatu Jasielskiego zarządził głosowanie imienne, które polegało na wyczytaniu wg listy obecności zarówno radnych obecnych na sesji jak i połączonych w sposób zdalny.

Następnie Przewodniczący powitał Radnych Rady Powiatu w Jaśle łączących się drogą online, Naczelników, Dyrektorów, Kierowników jednostek organizacyjnych oraz wszystkich mieszkańców zainteresowanych przebiegiem sesji.

Przewodniczący przedstawił wniosek o zwołanie Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Jaśle z którym wystąpiło 11 radnych, co stanowi, jak wskazał Przewodniczący, co najmniej ¼ ustawowego składu Rady Powiatu w Jaśle i spełniło warunek zwołania sesji:

 

WNIOSEK O ZWOŁANIE SESJI

My niżej podpisani Radni PiS Rady Powiatu w Jaśle, na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), wnosimy o zwołanie sesji i podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego z powodu nieposiadania prawa wybieralności w dniu wyborów.

Projektu uchwały w sprawie przekazujemy w załączeniu.

Przewodniczący dodał, że na niniejszym wniosku jest 11 czytelnych podpisów.

 

Przewodniczący przedstawił następnie wniosek wnioskodawców o zmianę porządku obrad, podpisany przez wszystkich:

WNIOSEK O ZMIANĘ PORZĄDKU OBRAD

Radni PiS Rady Powiatu w Jaśle zwracają się z wnioskiem o zmianę porządku obrad XXXIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Jaśle, w dniu 6 listopada 2020 roku, poprzez dodanie pkt. 5, który otrzymuje brzmienie:

„5. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2020 rok”.

Pozostałe punkty porządku obrad zmieniają odpowiednio swoją numerację.

Zmieniony Porządek obrad:

Otwarcie sesji.

 1. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór Komisji Wnioskowej.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego z powodu nieposiadania prawa wybieralności w dniu wyborów.
 4. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2020 rok”.
 5. Zamknięcie obrad.

Ad. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

Przewodniczący poinformował, że zgodnie z listą obecności podpisaną przez 11 radnych oraz na podstawie liczby zalogowanych radnych do zdalnego systemu w ilości 9, stwierdził, że w posiedzeniu bierze udział 20 Radnych, tak więc obrady są prawomocne.

 Ad. 3. Wybór Komisji Wnioskowej.

Przewodniczący Rady Robert Snoch  zgłosił do Komisji Wnioskowej

radnych: Mateusz Lechwar, Grzegorz Pers, Ryszard Papciak.

Zgłoszeni Radni wyrazili zgodę na pracę w Komisji Wnioskowej.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad wyborem członków Komisji Wnioskowej.

W głosowaniu brało udział 20 Radnych.

- za wyborem zaproponowanego składu Komisji Wnioskowej głosowało 20 Radnych.

Skład Komisji został uchwalony.

Ad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego z powodu nieposiadania prawa wybieralności w dniu wyborów.

Przewodniczący poprosił pana Adama Pawlusia – Starostę Jasielskiego o zabranie głosu.  

 

Starosta Jasielski Adam Pawluś -  w dniu 13 października Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Jaśle pan Józef Rosół złożył do Zarządu w Jaśle wniosek o podjecie inicjatywy uchwałodawczej mającej na celu wygaszenie mandatu Radnej Powiatowej pani Doroty Woźniak do wniosku dołączył postanowienie Sądy Rejonowego w Jaśle sygn. akt. I Ns 128/20 z dnia 24 września 2020 roku wraz z uzasadnieniem. Dotyczyło to umorzenia postępowania w przedmiocie skargi na wykreślenie z rejestru wyborców pani Doroty Woźniak z gminy Skołyszyn. W tym uzasadnieniu postanowienia Sąd stwierdził, że faktycznym stałym miejscem zamieszkania pani Doroty Woźniak co najmniej od 1 kwietnia 2012 roku do chwili obecnej jest dom znajdujący się na terenie powiatu krośnieńskiego, bowiem w tym miejscu koncentrują się jej sprawy rodzinne, a miejsce pracy w Skołyszynie nie może mieć decydującego znaczenia i na podstawie artykułu 383 paragraf 1 punkt 2 ustawy kodeks wyborczy, podstawą do wygaśnięcia mandatu radnego jest brak prawa wybieralności w dniu wyborów i w takim wypadku po stwierdzeniu przez sąd w tym postanowieniu, o którym wcześniej wspomniałem najpóźniej w ciągu miesiąca od wystąpienia przyczyny wygaśnięcia mandatu Rada powinna podjąć uchwałę stwierdzającą wygaśnięcie mandatu.

Przewodniczący otworzył dyskusję.

Radna Bożena Macek - Lubaś- jestem mocno zniesmaczona faktem, że dzisiejsza nadzwyczajna sesja Rady Powiatu została zwołana w celu udowodnienia naszej koleżance radnej Dorocie Woźniak, że jej centrum życiowe i społeczne nie jest w powiecie jasielskim,
a gdzieś indziej i wygaszenia jej mandatu radnej. W dobie pandemii pan radny Józef Rosół pozwolił sobie na ciąganie po sądach lekarza, który od ćwierćwiecza leczy mieszkańców powiatu jasielskiego: Krempna, Skołyszyn i Jasło - czyż nie są to miejscowości jasielszczyzny?
Pani Dorota jest lekarzem nie tylko w gabinecie lekarskim. Ja osobiście  zawdzięczam jej to, że po jednej z sesji RP zdiagnozowała u mnie boreliozę, przepisała skuteczny antybiotyk i pomogło. Nie tylko ja mam powody do wdzięczności. Inni radni, jak na przykład pan Ryszard, który dzięki szybkiej reakcji doktor Doroty, wyszedł z poważniejszej niż ja opresji. 
Radna Dorota Woźniak związana jest mocno z powiatem jasielskim, czemu wielokrotnie dała wyraz swoją aktywnością na sesjach RP, merytorycznym przygotowaniem jak ostatnio w przypadku planów budowy strzelnicy w Cieklinie, czy lądowiska dla helikopterów przy szpitalu i wiele innych. Proszę państwa, społeczeństwo Gminy Skołyszyn po raz kolejny wybrało panią Dorotę Woźniak na swojego przedstawiciela do Rady Powiatu. O czym to świadczy?
Jest to najlepszy dowód na to, że pani Dorota właśnie tam zapuściła korzenie i wrosła w to środowisko.
Pomyślcie państwo Radni, czy mieszkańcy Gminy Skołyszyn wybaczą Radzie odwołanie ich radnej? A czy radny Józef Rosół wziął pod uwagę taką sytuację, że radna Dorota Woźniak uwierzy w to, że jej centrum życiowe powinno być w powiecie krośnieńskim i zrezygnuje z pracy w powiecie jasielskim, zatrudni się w powiecie krośnieńskim, będzie odprowadzać podatki do Urzędu Skarbowego w Krośnie, a co najboleśniejsze mieszkańcy Gminy Skołyszyn i Jasła stracą swojego zaufanego lekarza z długoletnim doświadczeniem. 
Panie Józefie, bohaterowie Barei w komedii " Poszukiwany, poszukiwana" mówili, że badają" jaka jest zawartość cukru w cukrze?" Ja dzisiaj stawiam pytanie jaka powinna być zawartość człowieka w człowieku, żeby można było odnieść do niego słowa Gorkiego z dramatu "Na dnie" "Człowiek to brzmi dumnie". Zwracam się do państwa Radnych o chwilę refleksji przed głosowaniem.

Radna Ewa Wawro -  Najistotniejsze pytanie, które należy tu zadać i je zadam na początek: 

Kto i kiedy ujawnił dane z oświadczeń majątkowych? Bo ewidentnie zostały ujawnione i to jest złamanie prawa. Czy pan radny Rosół miał dostęp do informacji utajnionych? A może nie, może pani Dorota Wożniak była śledzona - dzień i noc - przez pana radnego i na tej podstawie wysnuł wniosek, że nie mieszka tam gdzie jest zameldowana?

Jakie prawo, skąd taka legitymacja dla pana Radnego Rosoła do takiego doniesienia i potem skarżenia decyzji wójta Skołyszyna?

Panie radny Rosół, czy może radna Dorota Woźniak startując w wyborach odebrała panu głosy? Przecież pan reprezentuje zupełnie inny okręg wyborczy, a więc nie o to chodziło.

Pytam wprost: dlaczego nie zrobili tego pani radna Anna Nigborowicz albo pan radny Stanisław Święch, startujący z tego samego okręgu co pani radna Dorota Woźniak, którzy mogliby podjąć wątpliwość, czy pani Dorota Woźniak zamieszkuje w Skołyszynie? To może udałoby się to jakoś zrozumieć ale pan radny Rosół?

Nasuwa mi się tu jedno wytłumaczenie oparte o obserwację działań pana Starosty i radnych PiS, słuchających w ciemno swojego wodza. Prikaz! Tu jednak mogła odezwać się ludzka przyzwoitość pani radnej Nigborowicz i pana radnego Święcha, mogli odmówić złożenia takiego wniosku a potem skargi na decyzję wójta i dlatego to pan radny Rosół został wyznaczony do podjęcia tych czynności, albo - co jeszcze gorzej o nim świadczy - sam się zgłosił na ochotnika, bo ma dług wdzięczności za dobrze płatną pracę do spłacenia.

I co Klubowi PiS daje takie odwołanie radnej Doroty Wożniak? Przecież i tak macie państwo większość, i tak przegłosujecie wszystko co zechcecie. I proszę mi tu nie wciskać kitu, ani opinii publicznej, powtórzę z całą stanowczością proszę nie wciskać kitu, że chodzi tylko o praworządność. Bo gdyby praworządność miała dla państwa znaczenie, to nie dopuszczalibyście państwo do łamania prawa w zasadzie nagminnie, bo co rusz mamy przykłady podejmowanych przez radę albo Zarząd decyzji, podejmowanych głosami radnych PiS, które ewidentnie łamią prawo i przeczą zasadom praworządności.

Przykładów innych można podać całą listę, ale wrócę do meritum: skoro nie chodzi tu o praworządność to o co?

I nie o to, że ten jeden głos więcej jest PiS-owi potrzebny to o co, bo najpierw to będzie głos SDM-u, ale znając praktykę obecnej kadencji PiS, to może liczy na kolejny łup i kolejną przysłowiową szablę? Kolejny okręg wyborczy wolny od opozycji?

Dlaczego pani radna Dorota Woźniak jest dla Państwa tak niewygodna? Czy dlatego, że jest bardzo pracowitą radną, solidnie przygotowującą się do sesji, często zabierającą głos, a co zatem przekaz o nieprawidłowościach w postępowaniu Zarządu albo w decyzjach Rady – dzięki aktywności radnej Woźniak - dociera do opinii publicznej? Stwierdzając wygaśnięcie mandatu a de facto odwołując radną nie chodzi o odebranie 1 głosu opozycji, ale o odebranie głosu docierającego do wyborców.

Jak można z taką zajadłą premedytacją dowodzić, że gruszki rosną na wierzbie? Rodzina, przyjaciele, wyborcy pani radnej Woźniak dobrze ją znają, wiedzą, że od lat pracuje i mieszka w powiecie jasielskim.  Tu jest jej centrum życiowe i zawodowe. A to, że w wolnych chwilach spędza czas u syna to co w tym dziwnego? Nienaturalnego? Jest współwłaścicielem domu, ale czy to oznacza, że tam ma obowiązek mieszkać? A jak ktoś jest właścicielem domu nad morzem, albo w górach i tam spędza każdą wolną chwilę bo tak lubi, to znaczy, że mieszka nad morzem a nie tu gdzie naprawdę mieszka?

Jak państwo radni, którzy poprą odwołanie radnej Woźniak, będą mogli patrzeć sobie w lustro, to trudno sobie po ludzku wyobrazić.

 

Starosta Jasielski Adam Pawluś - pani radna powołuje się na praworządność, to jak mamy rozumieć tą praworządność, że to, iż pani tak uważa, że to jest praworządne to ma być praworządność, czy to co postanowił sąd Rzeczypospolitej Polskiej? Tu mamy z taką sytuacją do czynienia, że to ustalił sąd, nie Józef Rosół, nie Zarząd Powiatu tylko Sąd Rzeczypospolitej Polskiej, mamy legalne postanowienie, a do obowiązków pani Doroty Woźniak należało wymeldowanie się z pod adresu, w którym zamieszkała inna osoba, do obowiązków Wójta Gminy Skołyszyn należało wymeldowanie i wyrejestrowanie z rejestru pani Doroty Woźniak. Jeżeli pani Woźniak chciała swoje życie skoncentrować w Skołyszynie mogła sobie wynająć jakieś mieszkanie, nie czynić z fikcji  faktów. Podawanie fikcyjnych adresów, pod którymi się nie mieszka, bo tak to wynika z tego postanowienia to jest podawanie nieprawdy. To osoba wykształcona z dyplomem powinna o tym wiedzieć. I pani również powinna wiedzieć, że to nie wójt zdecydował o tym jak sąd i sędzia Sepioł wydał postanowienie, także nie wszyscy mają taki sposób rozumowania, że im się wydaje, że jeżeli jakaś grupa działa i postępuje wspólnie w interesie społecznym to od razu musi mieć wodza, który po prostu wszystkim steruje, ma ciemne jakieś moce i wpływa na te działania. Także radziłbym odrzucić te teorie spiskowe, a rzetelnie podejść do tego postanowienia sądu. Pani radna mogła skorzystać z pomocy prawnej odpowiedniej i uargumentować swoją linię obrony, niestety tak się nie stało, więc jeżeli mamy postanowienie sądu, które jednoznacznie stwierdza jaka jest sytuacja pani radnej, że w chwili wyboru nie miała prawa wybieralności, więc nam nic nie pozostaje tylko przestrzegać tego prawa, które obowiązuje w tym kraju, czyli art. 383 i postanowienie sądu.

 

Radny Krzysztof Buba - dlaczego nie otrzymaliśmy w materiałach wniosku grupy radnych o zwołanie sesji nadzwyczajnej? Uważam, że zwołanie sesji nadzwyczajnej, a później dorzucenie zmian budżetowych związanych z Covid-em to nie jest powód, żeby zwoływać sesję nadzwyczajną, można to procedować na zasadzie sesji zwyczajnej, po co to wszystko jest robione? Uważam, że powinniśmy się zastanowić, gdzie i po co brniemy? Pani Dorota Woźniak jest radną o ile sobie dobrze policzyłem od czterech kadencji, co wybory kilkaset osób na nią głosuje, ponad 600. Chcecie państwo teraz udowadniać tak jak pan Starosta mówi, że pani Dorota Woźniak nie jest związana życiowo z powiatem jasielskim? Dla mnie mistrzostwo świata. Apeluję do państwa, do przynajmniej paru rozsądnych radnych, żeby się zastanowić, kobieta tyle włożyła serca i własnego zaangażowania w rozwój tego powiatu, że ręce opadają jak to wszystko słyszę i czytam, nie rozumiem tego po co jest to wszystko potrzebne i dlaczego? Po prostu brak mi jest słów.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch - mnie też jest brak słów, że pan jest związany ze służbą zdrowia i pan praktykowanych rzeczy polegających na zamianie porządku obrad wnioskodawców zwołania sesji nadzwyczajnych dotyczących aparatu, który może bada w ciągu 4 godzin zakażenia Covid przy pandemii jest skandaliczne, zwracam panu radnemu uwagę, że to było nie na miejscu. Wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej wpłynął na ręce Przewodniczącego Rady jest do wglądu jak się pan zwróci z pismem dostanie pan ja przytoczyłem jego treść.

 

Radny Krzysztof Buba - ad vocem- panie Przewodniczący przypominam panu sesję na której składaliśmy wniosek, który pan Przewodniczący nie chciał rozpatrywać i stan epidemii mamy nie od wczoraj, tylko jest dłużej i tak się zastanawiam, „czy leci z nami pilot?” Czy będziemy coś myśleć o tym poważnie i podejdziemy do tematu poważnie i zaczniemy myśleć do przodu z Covid-em, a nie w tej chwili doraźne działania. To mogliśmy wcześniej robić. To co nagle to wyszło?

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch - tak to wyszło nagle, bo jest taka możliwość zakupu aparatu jest to sprawa bardzo pilna aparat idzie ze Stanów Zjednoczonych.

Radny Franciszek Miśkowicz - jest mi bardzo przykro z takiego podejścia pana Rosoła, bo widzę, że tutaj zadziałały jakieś czynniki poza merytoryczne jak wspomnieli moi przedmówcy pani Radna Woźniak to nie jest radna, która w tej kadencji została wybrana. Ona pełni tą funkcję już po raz kolejny 4 kadencję i wszyscy ją doskonale poznali i jak była zaangażowana w sprawy powiatu, to nie tylko sprawa zamieszkania na terenie gminy Skołyszyn, ale wcześniej też była zaangażowana w sprawy naszego powiatu będąc na terenie gminy Krempna i to wszyscy mogą potwierdzić, że jest to bardzo uczciwa pracowita lekarka, która świadczy pomoc. Panie Starosto, czy powołując się na to postanowienie sądu, ja tam czytałem, że sąd postanawia umorzyć postępowanie to, że są tam różne uzasadnienia to jest inna kwestia. Czyli nie ma w postanowieniu, że należy to stwierdzić jednoznacznie co wnioskował pan Rosół, nie ma takiego stwierdzenia. I druga sprawa to, czy tak analizujemy życiorysy i miejsca zamieszkania wszystkich radnych tutaj obecnych na sali, czy wszyscy byli poddani takiej analizie? Bo śmiem twierdzić, że tylko jedna pani Radna Dorota Woźniak, nie wiem co było przyczyną tego, ale na pewno nie to, że pani Dorota Woźniak jest solidną radną i wykonuje swoje obowiązki należycie dbając o wszystkie sprawy powiatu jasielskiego nie tylko gminy Skołyszyn, dlatego mi bardzo przykro z takiego powodu, że taki wniosek wpłynął do Rady Powiatu i jest dzisiaj procedowany.

 

Radny Jan Urban - boleje nad faktem, że nie jestem dzisiaj obecny na sali, bo spojrzałbym
w oczy tym wszystkim, którzy próbują obedrzeć człowieka z jego miejsca, służby jego miejsca życia, jego miejsca aktywności społecznej. Spojrzałbym wam w oczy i powiedział tylko tyle, że w tej historii jasielskiej Rady Powiatu Jasielskiego jest to działanie bez precedensu, bo jeszcze nie mam takiej amnezji i przypomnę wam, że wielu radnych nie pełniło i nie było w centrum swojej aktywności życiowej i nikomu do głowy nie przyszło.
I nikt się tutaj w tym wypadku nie obrazi jeżeli wspomnę pana Starostę, który strzygł trawniki w Stanach Zjednoczonych będąc jednocześnie w tym czasie radnym rady Powiatu Jasielskiego. Nikomu do głowy nie przyszło występowanie do sądu o stwierdzenie, że jego miejsce aktywności życiowej jest gdzieindziej. Nie uchodzi tak proszę państwa, chcecie kolejnych przykładów, wszyscy wiedzieliśmy, że przez długie lata centrum aktywności życiowej Radnego Grzegorza Persa było w Krośnie, a miejsce zameldowania były Przysieki, ale tu się realizował, pracował, tutaj się angażował, nikomu do głowy by nie przyszło
i niechęcę wspominać wielu radnych, którzy w historii tych kilku kadencji mieli swoje centrum aktywności życiowej, zawodowej na powiecie jasielskim, a miejsce zamieszkania faktyczne było gdzieindziej. Nie wiem i tutaj się głęboko zastanawiam, nawet dzisiaj bezsennie w nocy dumałem nad tym komu na tym tak bardzo zależało, żeby człowieka obedrzeć z jego dorobku życiowego? Mój przedmówca Franciszek Miśkowicz wspomniał o służbie pani doktor na rzecz gminy Krempna, gdzie była radną gminy Krempna. Czy tu jest może negatywne zaleganie afektu u pana Starosty, który jako syn ziemi Skołyszyńskiej przegrywa w wyborach stosunkiem  690 głosów do 270 na korzyść pani doktor? Czy to tak ma wyglądać? Tak to była ta kadencja 2010-2014 jak dobrze pamiętam. Ludzie jestem na czarno ubrany, czarne myśli mam, siedzę zamknięty przerażony jestem, że dożyłem takiego momentu, że nie stanowimy wspólnoty radnych powiatowych, bo różniły nas poglądy, grupy z którymi byliśmy radnymi, ale zawsze staraliśmy się służyć powiatowi i dożyłem takiego momentu, że człowieka obdziera się z jego 30 lat życia w ziemi jasielskiej. Nie wiem czyim mocodawcą, bo nie posadzam pana Radnego Józefa Rosoła o taki polot, żeby się bawił z własnej inicjatywy, ale niech to wezmą na sumienie ci, którzy mu kazali to zrobić.
Sąd umorzył postępowanie, ale wy i tak brniecie w to wszystko obdzierając człowieka z godności, bo pozbawienie dorobku 30 lat służby na rzecz społeczności jasielskiej, lekarza społecznika osoby, która ma mieszkanie w Jaśle, która tutaj ma swoje centrum aktywności zawodowej jest co najmniej nietaktem. Strasznie żałuję, bo spojrzałbym wam w oczy i błagał o to, żebyście się zastanowili nad spolegliwością wobec swoich mocodawców, bo radnym się bywa, człowiekiem się jest i o to do was apeluję, bo jest to kuriozum, po raz pierwszy dożyłem takiego momentu, które będzie miało miejsce w radzie Powiatu Jasielskiego. Boję się, że wynik głosowania jest już znany, ale człowiek zawsze może zmienić swoje poglądy. Proszę państwa naprawdę, jeżeli społeczność lokalna doceniała tą panią, nasza koleżankę radną przez tyle lat, przez cztery razy dawała się zweryfikować społeczności lokalnej i ci ludzie obdarzali ją zaufaniem i zdobywała najwyższe wyniki na swoim okręgu wyborczym to o czymś świadczy. To wy w te 11 osób będziecie człowieka pozbawiać dorobku życiowego i mówić, że ona tu nie ma nic z ziemią jasielską wspólnego? Apeluję do tych wszystkich, którzy mają jeszcze odrobinę takiego samodzielnego myślenia, zastanówcie się kochani, bo naprawdę nie uchodzi, bo to nie jest kwestia dobić człowieka z opozycji, bo wam to nic nie da oprócz dzikiej satysfakcji, że w nierównym pojedynku żeście człowieka pozbawili jego dorobku życiowego, to łza się w oku kręci, włos się jeży, a pamiętajcie o tym, że nic nie trwa wiecznie.

 

Radny Janusz Przetacznik - w pierwszej kolejności chciałbym się odnieść do kwestii formalnych dzisiejszego posiedzenia przede wszystkim sesji nadzwyczajnej. Przypominam, że jeżeli pan Starosta, pan Radny Adam Pawluś wspomina i mówi o praworządności to na nas jako organach publicznych, przestrzeganie i działanie w granicach prawa jest wymagane  przede wszystkim, przypominam, aby sesja nadzwyczajna mogła być zwołana występuje z takim wnioskiem Zarząd bądź jedna czwarta składu radnych. Pan Przewodniczący na początku wskazał, że z wnioskiem wystąpiło 11 radnych. Chciałbym powiedzieć, że zgodnie z naszym statutem ten wniosek winien stanowić podstawę naszego rozpatrywania, my otrzymaliśmy zawiadomienie i projekt uchwały bez stosownego wniosku potwierdzającego inicjatywę i że zostały spełnione warunki formalne związane ze zwołaniem dzisiejszej nadzwyczajnej sesji. Panie Przewodniczący to nie jest pierwszy raz takie uchybienie, że radni nie otrzymują materiałów kompletnych zgodnych z naszym statutem, czy ustawą o samorządzie powiatowym.

Teraz odniosę się do samego projektu uchwały, chciałbym powiedzieć, że niestety jakość nagrań transmisji naszej sesji jest fatalna, nie mogłem dokładnie śledzić wypowiedzi wszystkich radnych, nie wszystko mogłem sobie dokładnie zanotować niemniej jednak postaram się odpowiedzieć na projekt uchwały, który mam.

Radny Janusz Przetacznik przedstawił:                                                                        

Tezy wypowiedzi dotyczące projektu uchwały RPJ w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego z powodu nieposiadania prawa wybieralności w dniu wyborów

 • podstawy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu – nieposiadania prawa wybieralności w dniu wyborów.

     Przypomnijmy fakty;

 1. wybory samorządowe m.in. do rad powiatów zostały zarządzone na dzień 18 października 2018 roku – to fakt,
 2. Pani Dorota Woźniak została zarejestrowana jako kandydat na radną Rady Powiatu w Jaśle z okręgu nr 3 z list KKW „Samorząd Dla Mieszkańców”, bierne prawo wyborcze p. Doroty Woźniak zostało potwierdzone zarejestrowaniem listy do Rady Powiatu w Jaśle – lista nr 10 KWW  „Samorząd Dla Mieszkańców” pozycja nr 1 – to kolejny fakt,
 3. Pani Dorota Woźniak została ujęta rejestrze wyborców prowadzonym przez Gminę Skołyszyn i w dniu 18 października 2018 roku osobiście wzięła udział w głosowaniu – to kolejny fakt,
 4. Pani Dorota Woźniak w dniu wyborów tj. 18 października 2018 roku nie tylko posiadała czynne prawo wyborcze i oddała swoje głosy w wyborach do sejmiku województwa podkarpackiego, rady powiatu w Jaśle, rady gminy Skołyszyn i wyborów Wójta Gminy Skołyszyn (należy dodać, że w Gminie Skołyszyn wybory wójta zakończyły się już w I turze) – to kolejny fakt,
 5. Biorąc czynny udział w głosowaniu w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 18 października 2018 r. co na pewno potwierdzą członkowi Obwodowej Komisji Wyborczej oraz złożony podpis pani Dorota Woźniak potwierdzający udział w wyborach i odbiór kart wyborczych - potwierdziła fakt zamieszkiwania nie tylko w dniu wyborów na terenie Skołyszyna, ale i wcześniej, gdyż to jest już kolejna, czwarta kadencja, w której pani Dorota Woźniak osiąga wysokie poparcie społeczne zdobywając 630 głosów tj. trzeci wynik po panu Mariuszu Sepiole (777) i pani Annie Nigborowicz, która uzyskała 699 głosów poparcia,
 6. Pan Adam Pawluś w wyborach samorządowych na kadencję 2014 – 2018 w okręgu nr 3 otrzymuje 270 głosów, pani Dorota Woźniak – 690 głosów. Tak ocenili wyborcy czy jak mawia PiS „SUWEREN” negatywnie ocenił fakt przebywania radnego Adama Pawlusia poza granicami kraju (USA) kadencji poprzedzającej tj. 2010 – 2014.

     Mity – na jakiej podstawie mamy stwierdzić, że pani Dorota Woźniak w dniu wyborów tj. w dniu 18 października 2018 r. (konkretna data) nie posiadła biernego i czynnego prawa wyborczego!!

     Przypominam, że art. 20 § 4 i 5 kodeksu wyborczego (Dz.U z 2019 r. poz. 684 oraz 1504) – przewiduje tryb wyborczy dla rozpatrzenia skargi na decyzję wójta – postępowanie nieprocesowe  - w terminie 3 dni od dnia doręczenia skargi. Od rozstrzygnięcia sądu nie przysługuje środek odwoławczy.

 • Tak, jak już powiedziałem mit, gdyż Rada Powiatu w Jaśle tą uchwałą chce pozbawić panią Dorotę Woźniak konstytucyjnego prawa wyborczego – art. 62 Konstytucji RP.
 • Teraz sam projekt uchwały i zaproponowane uzasadnienie:

 

 • Moc wiążącą ma tylko orzeczenie sądu, nie zaś jego uzasadnienie. Uzasadnienie żadnego wyroku nie wiążące (ustalenia sądu) – art. 365 – kpc (podać wyroki sądów),
 • Sprzeczność ustaleń Sądu w zebranym materiale dowodowym.

            Sąd w uzasadnieniu stwierdził cyt. że : „..od co najmniej 1 kwietnia 2012 r. do chwili obecnej” stałym miejscem zamieszkania był budynek w Moderówce..”  A jak do tego ma się bezsporny fakt kupna mieszkania w Jaśle i fakt zamieszkiwania w nim bez stałego zameldowania?

 • Posiłkując się orzecznictwem sądów, zarówno powszechnych jak i administracyjnych decydujące znaczenie w ocenie „stałego zamieszkiwania” osoby ma czynnik rodzinny.

       Należy się zastanowić jakie są kryteria tej oceny w przypadku osoby pozostającej w wolnym związku? Mającej pełnoletnie dzieci, które maja swoje rodziny i mieszkają samodzielnie? Łatwe jest do ustalenia i wręcz graniczące z bardzo dużym prawdopodobieństwem  gdy mamy do czynienia z małymi (niepełnoletnimi) dziećmi (szkoła, przedszkole) albo z małżeństwem (możemy ustalić gdzie mieszka mąż, a gdzie żona) – to jeden adres zamieszkania. W przypadku wolnego związku i pełnoletnich dzieci  już takiej absolutnej pewności nie mamy.

 • Nie można pominąć aktywności zawodowej – nieobecność na sesji – jako odpowiedzialny  lekarz, w dobie dużego zagrożenia wybiera walkę o zdrowie i życie mieszkańców Powiatu Jasielskiego a nie obronę własnego dobrego imienia i utrzymanie mandatu,
 • projekt uchwały i uzasadnienie:
 1. uchwała ma być należycie uzasadniona. W szczególności uzasadnienie to winno również zawierać ocenę złożonych przez radnego wyjaśnień – II SA/Sz 123/20 WSA Szczecin – wyrok z dnia 14 maja 2020 r. ,
 2. ocena winna być dokonana w oparciu o okoliczności ustalone w sposób nie budzący wątpliwości i znajdujące potwierdzenie w zebranych dowodach, co do których radny miał możliwość wypowiedzenia się jeszcze przed podjęciem uchwał – III SA/Łd 604/17 wyrok WSA Łódź z dnia 11 stycznia 2018 r.,
 3. okoliczności sprawy pozwolą przeciętnemu obserwatorowi na sformułowania wniosku, że określona miejscowość jest aktualnie głównym miejscem, w którym skupia się działalność osoby fizycznej, w którym jest jej centrum życiowe –II OSK 689/16 – wyrok NSA z dnia 19 maja 2016 r.,
 4. aby stwierdzić wygaśnięcie mandatu radnego musi istnieć pewność, że radny nie posiada lub nie posiadał dniu wyborów biernego prawa wyborczego – III SA Lu 123/15  - wyrok  WSA Lublin.
 • W świetle przedstawionego stanowiska (pseudo uzasadnienia) brak jest jednoznacznych dowodów, podkreślam dowodów, na fakt niezamieszkiwania w dniu 18 października 2018 roku w Skołyszynie czy mieście Jaśle, a więc w miejscowościach Powiatu Jasielskiego. Jeżeli nie mamy jednoznacznych dowodów to nie możemy stosować tak surowej sankcji jak pozbawienie pani Doroty Woźniak posiadającej duży autorytet i uznanie wśród mieszkańców Gminy Skołyszyn, mandatu radnej. Należy z całą stanowczością powiedzieć, że aby stwierdzić wygaśniecie mandatu radnego musi istnieć pewność, a nie tylko domniemanie czy zwykła bezinteresowna zawiść.

 

Radny Janusz Przetacznik - na co zwrócił uwagę sąd w postanowieniu? Na to, że jest niedopuszczalne stwierdzenie nieważności, 13 listopada 2019 roku Sąd Najwyższy zajął stanowisko, że próba podważenia spisu wyborców po dniu wyborów jest niedopuszczalna, mamy to w uzasadnieniu i również w projekcie uchwały, mamy ten zapis wprowadzony, proszę zwrócić uwagę skąd ten temat się wziął? Pan Radny Józef Rosół wystąpił do Wójta Gminy Skołyszyn o skorygowanie zamieszczenia w rejestrze wyborców prowadzonym przez gminę Skołyszyn pani Doroty  Woźniak. Decyzją z 25 lutego br. Wójt bardzo precyzyjnie odpowiedział, że nie może dokonywać korekty mało tego, że spis wyborców został sporządzony prawidłowo w oparciu o te postanowienia, mało tego wójt pouczył Józefa Rosoła o możliwości złożenia skargi i tą skargę winien rozpatrywać Sąd Okręgowy w trybie wyborczym. Przypomnijmy jeżeli popatrzymy na kodeks wyborczy, który pan Radny Adam Pawluś się powołuje, mamy jednoznaczną procedurę określoną w jaki sposób sąd ma rozpatrywać taką skargę na decyzję wójta dotyczącą spisu wyborców, tryb nieprocesowy w terminie 3- dniowym. Dlaczego akurat sąd prowadził postępowanie? Jest to już słodka tajemnica sądu. Sąd wydał postanowienie, że przedmiotowa skarga jest bezprzedmiotowa. 4 marca br. pani Dorota Woźniak  została umieszczona w spisie wyborców Miasta Jasła.
Od roku 2018 mieszka w Jaśle w związku z tym te uzasadnienia, czy te dowody tak jak powiedziałem sądu nie wiążą i my jako Rada Powiatu podejmując uchwałę stwierdzającą wygaśniecie mandatu w dniu wyborów, powtarzam raz jeszcze mamy przeprowadzić dowód, mamy mieć pewność, że czynnego i biernego prawa wyborczego nasz obywatel RP nie ma, jest skazany prawomocnym wyrokiem, zostaje pozbawiony praw publicznych, Chciałbym abyśmy to zrozumieli dokładnie w dniu wyborów. Jaki mamy dowód, że 18 października 2018 roku Dorota Woźniak  nie mieszkała w gminie Skołyszyn i w gminie Jasło. To o czym mówił m.in. pan Radny Jan Urban miałem również okazję z panem Radnym Adamem Pawlusiem pracować, kiedy zastąpił po rezygnacji z mandatu pana Jacka Źrebca w Radzie Miejskiej Jasła, Komisji Rewizyjnej również w tym czasie Radny Adam Pawluś nie był obecny na sesjach Rady Powiatu za nieobecność został pozbawiony diety tak samo jak i w kadencji, kiedy był Radnym powiatowym, wtedy Rada zmieniła decyzje i za nieobecność karała radnego 30% obniżeniem wysokości diety, teraz mamy 10%. Nikt nie występował z pomysłem aby wygasić mandat, ponieważ on pochodził od suwerena tak mocno i głośno wskazywanego przez „Prawo i Sprawiedliwość”. Teraz popatrzmy na kolejną rzecz to uzasadnienie, które z wyjaśnień i kiedy można powiedzieć, że wyjaśnienia złożyła Radna Dorota Woźniak  i czy my jako Rada Powiatu do nich się odnosimy? Nie odnieśliśmy się w żaden sposób, nie umożliwiliśmy Dorocie  Woźniak  udzielenia nam pełnych wyjaśnień. Dorota Woźniak  jest dzisiaj nieobecna. Nie jest to jej pierwsza nieobecność na sesji, ponieważ jako lekarz w okresie pandemii leczy i ratuje zdrowie i życie mieszkańców powiatu jasielskiego, wykonuje swój zawód, który jest jej powołaniem. Proszę zwrócić uwagę od okresu pandemii praktycznie Dorota  Woźniak  nie uczestniczy w sesji, udziela porad, ratuje zdrowie i życie mieszkańców powiatu jasielskiego. Uważam, że przygotowanie tego projektu uchwały w trybie nadzwyczajnym z naruszeniem elementarnych zasad naszego statutu, elementarnych zasad dotyczących uzasadnienia i przede wszystkim pewności Rady
w podejmowaniu decyzji i zabierania konstytucyjnych praw wyborczych Dorocie przez Radę uważam za nie zasadne i będę głosował przeciwko tej uchwale. Wręcz haniebne.

Starosta Jasielski Adam Pawluś - pan radny kluczy, krąży, a nie odnosi się do konkretnych faktów to sad ustalił, że i państwo możecie to sprawdzić w oparciu o to postanowienie, że pani Dorota, że czasem ta pani nie wiem jak ona się nazywa w tej chwili wyjeżdżała gdzieś na weekend to podobno gdzieś tam nocowała w Skołyszynie w tym mieszkaniu takie są fakty, więc o tych faktach trzeba mówić, a nie krążyć i powoływać się na uzasadnienia i orzeczenie, które nie mają nic wspólnego z  tymi faktami. Nie mamy prawa precedensu w Polsce, ale mamy konkretne rozstrzygnięcia i tu sąd ustalił pewne fakty pani Dorota Woźniak miała możliwość i brała udział w tym postępowaniu mogła składać swoje dowody, powoływać się na świadków i oni zeznali, to wszystko państwo macie w tych dokumentach łącznie  z opłatami za śmieci za użytkowanie budynku tam są wszystko zebrane dokładne fakty, a uchwała Rady nie kończy postępowania, pani Dorota będzie mogła się odwołać w trybie odwoławczym i dochodzić swoich praw jeżeli udowodni to są normalne procedury i zarzucanie nam tutaj, że łamiemy prawo odzieramy kogoś z dorobku życiowego to nikt nikogo nie obdziera tylko przyzwoitość i prawo nakazuje, żeby stan faktyczny rejestrować również w odpowiednim stanie prawnym i tylko tyle. Gdyby pani Dorota miała po prostu jakiś lokal, który był by na terenie gminy Skołyszyn, czy na terenie powiatu jasielskiego pod którym by rzeczywiście mieszkała nie było by żadnego problemu, nie było by dzisiaj dyskusji na ten temat.

 

Radny Franciszek Miśkowicz-   wobec tego panie  Starosto niech mi pan odpowie, kto wpadł na taki pomysł, żeby tą sprawę tak sprawdzać dogłębnie, bo to się nie wzięło bez przyczyny, bo pan mówi, że zwróciliśmy się i sąd itd., ale wśród nas są te osoby, które to zrobiły najpierw do wójta, potem do sądu kto wpadł na taki genialny pomysł?

 

Radny Jan Urban-  pan Starosta tak namiętnie mówi o przestrzeganiu prawa, ja wiem jak przestrzega pan Starosta prawo, jak respektuje wyroki sądu nawet jeżeli chodzi o kwestie związane z wyrokami np. dyrektora liceum, że przyznał sad rację, że była bezprawnie odwołana, więc tutaj mówienie przez pana Starostę o przyzwoitości to już jest gruba przesada. Proszę państwa, zarzucał pan Starosta Radnemu Przetacznikowi, że manipuluje. Nie, boli to, że w sposób prosty logicznie wywiódł, że to jest wszystko „grubymi nićmi szyte”, ponieważ przedmiot, który był w pierwszej fazie ustalający, czy pani radna miała pełnię praw wyborczych został umorzony, czyli w takim wypadku w dniu wyborów posiadała bierne i czynne prawo wyborcze, właściwym rejestrem był rejestr spisu wyborców gminy Skołyszyn. Ja wiem, że zapadły decyzje i będzie głosowanie takie jakie będzie, ale tutaj to jest poniżej krytyki. To są sytuacje takie z którymi po raz pierwszy mam do czynienia i tylko tyle powiem, to co już wcześniej podczas swojego wystąpienia mówiłem, wiele takich sytuacji było, gdzieindziej realizował swoje potrzeby, a gdzieindziej miał miejsce zameldowania, pomijam fakt, że pani doktor, Radna Woźniak  mieszka na terenie powiatu jasielskiego ma meldunek na terenie powiatu jasielskiego, czy wam się to podoba, czy nie. Ci którzy ją śledzili i sprawdzali przeoczyli, że ma mieszkanie w Jaśle, zwróćcie jakie ma rejestracje samochodu, gdzie płaci podatki, gdzie ma to wszystko zarejestrowane. Jeżeli to nie jest realizacją swoich potrzeb życiowych to „konia z rzędem temu”, który podniesie rękę i będzie miał czyste sumienie, że kogoś pozbawia mandatu z racji tego, że nie realizuje swoich potrzeb życiowych na terenie powiatu jasielskiego. To sobie bierzecie na własne sumienie, wasz wybór, wola trudno. Kiedyś wam przyjdzie się zmierzyć i staniecie przed lustrem i się zastanowicie, czy dobrze zrobiliście?

 

Radny Janusz Przetacznik -  ad vocem- również do wypowiedzi pana Starosty. Przede wszystkim zacytowałem panu artykuł 365 kpc, że uzasadnienia sądu nie wiążą. Pan mówił o precedensie. Mówimy o orzeczeniach, wyrokach, ale nie o uzasadnieniu panie Starosto. Każda sprawa wymaga dogłębnego zbadania i co do tego to nie ulega wątpliwości. My nie powinniśmy mieć wątpliwości, tylko pewność. Jeżeli ma pan dowody proszę je pokazać. Natomiast zwracam uwagę na cały tryb postępowania, przeczytam jedną rzecz artykuł 21, żebyśmy wiedzieli tak naprawdę, w którym miejscu jesteśmy, od decyzji w sprawie odmowy  wpisania do rejestru wyborców, bo mówimy o rejestrze wyborców, o kodeksie wyborczym można wnieść skargę, taka  skargę wniósł Radny Józef Rosół za pośrednictwem do sądu i proszę zwrócić uwagę paragraf 5 art. 20 stanowi, że „Sąd rozpoznaje skargę, o której mowa w § 4, w postępowaniu nieprocesowym…”. Mam nadzieję, że panu Radnemu Adamowi Pawlusiowi nie muszę tłumaczyć co to jest tryb nieprocesowy. 

„…w terminie 3 dni od dnia jej doręczenia. Odpis postanowienia sądu doręcza się osobie, która wniosła skargę oraz wójtowi. Od postanowienia sądu nie przysługuje środek prawny.”, tak stanowi kodeks wyborczy, który jednoznacznie precyzuje prawa stron i tutaj mamy kwestię jednoznaczną i panie Starosto proszę nie mamić opinii publicznej i powoływać się na postanowienie sądu, które w tej sprawie nie wiąże. Sąd miał to rozpatrzyć w trybie nieprocesowym w terminie 3-dniowym. Sprawa była, jeżeli popatrzymy na daty 3 marca wnoszona, 24 września zostało wydane postanowienie o umorzeniu postępowania. To jest postanowienie sądu, dlaczego tak w długim trybie trudno powiedzieć, sąd zdecydował jest on niezawisły i niezależny w swoich postępowaniach, ale zadecydował, miał to zrobić
w postępowaniu nieprocesowym w terminie 3-dniowym. Zrobił jak zrobił po wyręczał Radę Powiatu, która powinna to uzasadnić i dowieść, że w dniu wyborów, czyli 18 pazdziernika 2018 roku Radna Dorota Woźniak, nie miała czynnego i biernego prawa wyborczego, to w takim razie kto komisarz wyborczy się pomylił rejestrując i sprawdzając dokumenty potwierdzające prawo wybieralności pani Radnej Doroty  Woźniak, która została umieszczona na pierwszym miejscu listy NR 10 KWW SDM. Chciałbym abyśmy na prawdę popatrzyli na to w sposób jednoznaczny, że postanowienia sadu nas nie wiążą. Radna Dorota Woźniak powinna złożyć wyjaśnienia i odnieść się do konkretnych zarzutów, które my jako Rada Powiatu jej stawiamy, nie ma takiej możliwości. Radna Woźniak zamieściła dokumenty, że zamieszkuje, pan Radny Adam Pawluś kwestionuje jej oświadczenie.
Tak samo ja mogę kwestionować oświadczenia pana Radnego Adam Pawlusia, że był związany z powiatem jasielskim pracując w Stanach Zjednoczonych. Nie może być sytuacji następującej, że jeżeli my mamy usta pełne frazesów dotyczących rodziny, nie podejmujemy kwestii związanych z uregulowaniem spraw związków partnerskich, to teraz mówimy, że w wolnym związku ktoś ma tam rodzinę? Panie Starosto przynajmniej w ramach ideologii Prawa i Sprawiedliwość proszę o jednoznaczność i prosiłbym o konsekwencję. Jak możemy dowieść osobie w wolnym stanie rodzinę?. Prosiłbym abyśmy popatrzyli na fakt następujący popełniliśmy błędy związane z tą uchwałą, po pierwsze nie powiadomiliśmy radnych, że z inicjatywą wychodzą radni, kto jest inicjatorem, nie przekazaliśmy projektu uchwały, konkretnych zarzutów i nie poprosiliśmy Doroty Woźniak o wyjaśnienia. Mówimy o uzasadnieniu sądu, materiale dowodowym, na jakiej podstawie to akurat Zarząd przygotowywał to on wie dlaczego przygotowywał. To Radny Józef Rosół sfotografował komplet akt sprawy tak? Teraz chcę zwrócić uwagę z jaką materią mamy do czynienia?
My mamy udowodnić, mieć pewność, że tak się stało, że Dorota Woźniak w dniu wyborów nie posiadała czynnego i biernego prawa wyborczego. Ocena dowodów, o tym myślę, że każdy prawnik wie jest różna. Różnie może sąd podchodzić do oceny dowodów, można te same dowody inaczej interpretować i prosiłbym aby w tym wypadku postępować w sposób po pierwsze zgodny z naszymi ustaleniami, po drugie z naszymi dokumentami. Jeżeli zwołujemy sesję nadzwyczajną to dołączajmy wniosek, jeżeli prosimy kogoś o wyjaśnienia to dajmy mu szansę, powiedzmy co i dlaczego ma wyjaśniać, dlaczego podważamy fakt utraty prawa wybieralności? Nie ocenę sądu, ocena sadu nas w tym wypadku nie wiąże. Sąd wydał postanowienie o umorzeniu postępowania i to jest dla nas wiążące.

Radny Józef Rosół - chciałem się odnieść tutaj do dzisiejszej dyskusji jeżeli chodzi o postanowienie sądu i o panią Radną Dorotę Woźniak. Ja tak jak tutaj panie radne zarzucały, że pani Dorota  Woźniak jest lekarzem specjalistą dobrym, leczy ludzi, ja tego nie neguję.
Ja tylko składałem wniosek do Wójta Gminy Skołyszyn, że pani Dorota Woźniak nie ma prawa wybieralności, a później tak jak tutaj mi pani Wawro zarzucała, że tam gdzieś śledziłem panią Dorotę Woźniak w Moderówce pod domem, noce nie przespane miałem tylko tam gdzieś czaiłem, czy ona przyjedzie, czy nie to są bzdury. Jeżeli chodzi o wypowiedz pana Radnego Janusza Przetacznika wiadomo, że sąd musiał umorzyć, bo prawo nie działa wstecz panie przewodniczący, nie można wykreślić w jakimś tam czasie z rejestru wyborców panią Dorotę Woźniak, bo nie ma takiej opcji, dopiero później została wykreślona jak się zameldowała na terenie Jasła, to jest chyba oczywiste i tutaj nie ma jakiejś polemiki dyskusji. Jeżeli chodzi o dokumenty, które gdzieś sąd zgromadził, dopuścił wiele rzeczy i ja byłem na ostatniej rozprawie, była pani Radna Dorota Woźniak, czy świadkowie koleżanki pani Doroty powiedziały wyraźnie, że ona tam nie mieszka. Sąd nawet nie wiem, czy tam w tym postanowieniu, ale sędzia wyraźnie powiedział pracować my możemy w każdym zakątku świata, ale tutaj centrum życiowe od 2012 roku koncentrowało się pani Doroty Woźniak, zresztą pani Dorota Woźniak przyznała, że ona ma syna, ma konkubenta tak jak w uzasadnieniu także tutaj nie ma jakiś rzeczy, które ona nie… Tutaj nie było udokumentowane pani Doroty Woźniak, że ona zamieszkuje, wcześniej pomieszkiwała w lokalu, który wynajmowała, a później nie było podnajęcie lokalu, także tutaj sąd musiał sprawę umorzyć, a dowiódł, że centrum życiowe znajduje się pani Doroty Woźniak w Moderówce tam mieszka i tam ma rodzinę od 2012 roku. Jeżeli chodzi o uzasadnienie takie było i jeżeli chodzi o kodeks wyborczy z tym art. 383 to sąd wyraźnie powiedział, że Rada ma prawo Dorotę  Woźniak odwołać z funkcji radnej. Nie mówię, bo w tamtej kadencji też byłem z panią Dorotą  Woźniak w Radzie Powiatu, razem współpracowaliśmy, ale jeżeli było by uzasadnienie sądu całkowite inne, tutaj nie było by o czym dyskutować, czy zbierać się na tej sesji. Pani Dorota Woźniak ja ją bardzo szanuję i nie, że ja się gdzieś tam zdenerwowałem na nią, uparłem, żeby sprawę kierować do sądu itd., ale pani Dorota Woźniak jeżeli się odwoła do 7 dni ma takie prawo zadecyduje sąd administracyjny w Rzeszowie. Proszę nie zarzucać, że ktoś mną kierował i coś w tym rodzaju, że tu Zarząd, czy pan Starosta, ja z takim wnioskiem wyszedłem i proszę nie mieć jakiś tam domniemywań tak jak niektórzy radni, że zostałem kimś pokierowany itd. podpisałem, chodziłem i dociekałem, gdzie pani Dorota Woźniak jest centrum życiowe, czy jakieś inne rzeczy?

Radny Franciszek Miśkowicz- panie Radny Józef Rosół to niech mi pan tak szczerze powie,
to co panem kierowało, że pan z taką inicjatywą nagle wystąpił?                                                                 

 

Radny Józef Rosół - panie radny, po prostu chciałem sprawdzić, gdzie pani Dorota Woźniak zamieszkuje? To jest cała moja odpowiedź.

 

Radny Franciszek Miśkowicz - ale dziwi mnie to bardzo, bo tak jak gdybyśmy się wszyscy wszystkimi interesowali, gdzie kto? To pan jakiś cel miał w tym? 

Radny Józef Rosół-   nie zrozumiałem.

Radny Franciszek Miśkowicz-  dla mnie jest to bardzo dziwne, pan chciał sprawdzić, gdzie pani Dorota mieszka. Jaki pan cel w tym miał?

Radny Janusz Przetacznik - w odpowiedzi do pana Radnego Rosoła, bo użył sformułowania rodzina. Gdzie jest centrum rodzinne właśnie cytowałem, że w tym przypadku nie ma jednoznaczności, Dorota Woźniak nie tworzyła rodziny. W majątku, bo była współwłaścicielem części budynku mieszkał jej syn, na dzisiaj była i jest w stanie wolnym i w wolnym związku. Tak jak powiedziałem nie ma ustawy o rodzinie, związkach partnerskich to proszę mi pokazać tą ustawę, że wreszcie została ta ustawa przez sejm przeprowadzona z punktu widzenia kwestii formalnej, bo wtedy będziemy mówić o rodzinie. Natomiast sama uchwała i uzasadnienie zwracam uwagę panie radny, że my mamy należycie uzasadnić, a nie przepisywać uzasadnienie sądu, powtarzam ocena co do art.365 kpc wynika jednoznacznie, że to my mamy ocenić, bo to my mamy podjąć uchwałę i ta ocena winna być dokonana w oparciu o okoliczności ustalone w sposób niebudzący wątpliwości, znajdujące potwierdzenie w zebranych materiałach co do których radny miał możliwość wypowiedzenia się jeszcze przed podjęciem uchwały. Takiej możliwości radni nie mieli i Radna pani Dorota Woźniak, ponieważ nie otrzymała projektu uchwały podobnie jak my. Cytuję wyroki sądów i prosiłbym abyśmy na to zwracali uwagę, że sądy podejmują tego typu uchwały wskazują na rodzinę, na miejsce zamieszkania, natomiast przede wszystkim na uzasadnienie uchwały, na danie możliwości wyjaśnienia osobie i tak stanowi również kodeks wyborczy, że my możemy podjąć taką uchwałę po wysłuchaniu wyjaśnień radnych. Jak mogliśmy tych wyjaśnień wysłuchać? Nie wysłuchaliśmy ich, bo radna złożyła jednoznaczne oświadczenie, że jej centrum życiowe i zamieszkuje w powiecie jasielskim koniec kropka. Proszę zwrócić uwagę jeżeli pan Adam Pawluś mówi o Skołyszynie i ewentualnie innej miejscowość w powiecie jasielskim to ma i mieszka w mieście Jaśle. Miasto Jasło to nie jest powiat jasielski? Między innymi to co powiedziała pani Radna Ewa Wawro, że w naszych oświadczeniach majątkowych okazuje się, że czasem mamy po dwie nieruchomości, to w takim razie co każda nieruchomość wymieniona jako własność powoduje, że tam mieszkamy? Czy zamieszkiwanie w hotelu, czy spanie w hotelu to jest zamieszkiwanie w nim?

Radny Jan Urban - szanowni państwo zawsze starałem się być legalista w sensie procedowania itp. Rzeczy Rada nie przyjęła, Rada powtarzam nie przeprowadziła stosownego wyjaśnienia i tu zwróćcie na to uwagę państwo, czy stanowisko Radnego Rosoła, Radnego Pawlusia i innych, którzy podniosą rękę za tym jest takie, że przeprowadziliście państwo tak jak kolega Radny Rosół dochodzenie z własnej nieprzymuszonej woli i jesteście w stanie stwierdzić, że pani radna nie mieszka na terenie powiatu jasielskiego, bądźcie pewni,
że w sytuacji, kiedy dokonacie tej czynności bez należytej staranności, bo to jest zarzut barku należytej staranności. Rada nie przeprowadziła. Uzasadnienie, to które się powołuje to jest przepisanie uzasadnienia z sądu, mało tego nie daje się osobie możliwości wyjaśnienia, mamy oświadczenie koleżanki radnej, że jej centrum życiowe stanowi ziemia jasielska. Jakby to nie był piątek wierzcie mi państwo, że pani doktor była by obecna na posiedzeniu tej sesji, w piątek pani doktor przyjmuje pacjentów i ona w sposób odpowiedzialny podchodzi do swoich obowiązków, a z uporem godnym maniaka mamy w piątki godz. 15.30, a pani doktor o 15.00 przyjmuje w przychodni swoich pacjentów do późnych godzin nocnych, ona wybiera to do czego jest powołana, czyli służyć ludziom jako lekarz, dlatego nie miała nawet możliwości tutaj być. Nie jestem jej adwokatem, ale oświadczam państwu, że podejmując tą decyzję nie wypełniliście przesłanki podstawowej dochowanie należytej staranności i uzasadnienie to jest raz, czy państwo jesteście pewni, gdzie pani mieszka? Czy wiecie gdzie mieszka Franciszek Miśkowicz, Krzysztof Buba, Janusz Przetacznik? Proszę państwa to naprawdę jest „grubymi nićmi szyte”. Chcieliście człowieka upodlić, upokorzyć, pozbawić dorobku życiowego, to przynajmniej postarajcie się dokumenty zrobić takie, żeby one nie budziły wątpliwości. To dajcie tak jak przepis prawa stanowi możliwość wyjaśnienia, dlaczego, bo może brak wam odwagi spojrzeć w oczy koleżance radnej i powiedzieć, że ty tu nie masz czego szukać. Nie uchodzi nawet w takiej sytuacji w kraju jakim się obecnie znajdujemy.

Radna Magdalena Stasiowska- podczas tej sesji wielokrotnie pada słowo sąd umorzył postępowanie tutaj na sali jest obecny pan radca prawny proszę tylko, żeby mi przyznał rację, lub powiedział, że jestem w błędzie jeżeli moje rozumowanie jest złe. Czytając i zapoznając się z dokumentacją z tego postanowienia sądu rozumiem, że gdyby w czasie trwania postępowania pani Dorota Woźniak nie zameldowała się w Jaśle, tylko nadal była zameldowana pod tamtejszym adresem sąd wydałby postanowienie, że skreśla ją z rejestru wyborców i uzasadnienie było by takie samo? Proszę mi tylko powiedzieć, czy jestem
w błędzie, czy dobrze to pojmuję?

Radca Prawny obecny na sesji-  tak jak wskazuje pani Radna Stasiowska dokładnie by tak było, czyli w momencie trwania postępowania jeżeli pani Radna Woźniak nie miałaby miejsca zameldowania w Jaśle, czyli w domyśle też miejsca zamieszkania to zostałaby skreślona z listy wyborców, postanowienie sądu brzmiało by tak, że zostaje skreślona z listy wyborców, natomiast uzasadnienie tego postanowienia było by takie samo.

 

Radna Magdalena Stasiowska- czyli można by nawet domniemać, że w czasie trwania postępowania wymeldowała się z miejscowości, w której rzeczywiście nie mieszkała, a zameldowała się na terenie powiatu jasielskiego, bo tak by pasowało, to już jest takie moje stwierdzenie i interpretacja. Jasno też dla nas jest to pokazane, że nie pozostała nadal pod tym samym adresem zamieszkania, czyli w momencie kiedy była w rejestrze wyborców również tam nie mieszkała, więc wtedy chyba skłamała, nie wiem? Tak myślę.

Radna Ewa Wawro- chciałam przysłuchując się temu wszystkiemu jeszcze raz zadać pytanie, które zdałam na początku, bo niestety nie dostałam odpowiedzi: kto i kiedy ujawnił dane z oświadczeń majątkowych? Bo tylko na tej podstawie możemy wiedzieć, jaki jest adres zameldowania pani Doroty Woźniak. I dlaczego, na jakiej podstawie, bo też ja pytałam i koledzy, na jakiej podstawie pan Radny Rosół wysnuł wniosek, że pani Dorota nie mieszka tam, gdzie jest zameldowana? Te dwa pytania, które  padały i niestety wciąż nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Radny Józef Rosół-  pani radna ja nie wysnułem wniosku, wniosek wysnuł, gdzie znajduje się centrum życiowe sąd i dopuszczał różne dowody, czy pani Dorota Woźniak podpisała umowę z zakładem komunalnym, kiedy dom był wybudowany, czy jest kanalizacja itd. To sąd dopuszczał takie dowody, później wydała takie, a nie inne uzasadnienie. 

Radna Ewa Wawro- ad vocem- panie Radny Rosół dobrze, ale proszę mi powiedzieć, na jakiej podstawie ta sprawa, z czyjej inicjatywy ta sprawa w ogóle trafiła do sądu? Przecież sąd z ulicy nie zainteresował się tym, gdzie pani radna Dorota Woźniak mieszka, gdzie jest zameldowana, gdzie jest jej centrum życiowe.

Radny Krzysztof Buba- mam pytanie do kolegi Radnego Józefa Rosoła, dlaczego pan osobiście nie, nie sporządził projektu uchwały tylko widzę, że projekt opracował Zarząd Powiatu Jasielskiego?

Radny Józef Rosół-  panie radny ja przedstawiłem tylko swój wniosek, Zarząd decyzję podjął, żeby zwołać sesję, nie rozumiem?

Radny Janusz Przetacznik - panie Przewodniczący mam skargę pana Józefa Rosoła z 2 marca i chciałby kontynuując wypowiedz pani Radnej Wawro zapytać skąd pan Józef Rosół powziął informację, że pani Dorota Woźniak mieszka pod tym adresem w Moderówce, jest to na ostatniej stronie, podaje w swojej skardze do sądu i sąd już kieruje tą skargę wraz z pismem procesowym na adres wskazany przez pana Józefa Rosoła? Natomiast chciałbym aby może mi pan radny wyjaśnił w taki razie SMS kierowany do pani radnej przeczytam go i myślę, że radni też powinni się na ten moment chwilę zastanowić „ Dzień dobry pani, po otrzymaniu uzasadnienia z sądu będę składał wniosek do Przewodniczącego Rady Powiatu o wygaśnięcie pani mandatu na najbliższej sesji dnia 23 października 2020 roku, chyba, że pani sama złoży rezygnację z bycia radną w Radzie Powiatu” to jest pana SMS z 12 października br. I teraz może nam się wyjaśnia dlaczego zapowiedz pana Radnego Adama Pawlusia przewodniczącego klubu PIS na sesji w dniu 9 października, że najbliższa sesja odbędzie się 23 października, teraz już wszystko jasne.                        

Przewodniczący zamknął dyskusję oraz zarządził głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego z powodu nieposiadania prawa wybieralności w dniu wyborów.

Przewodniczący odczytał treść procedowanej uchwały:

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego z powodu nieposiadania prawa wybieralności w dniu wyborów.

Na podstawie art. 383 § 1 pkt 2 i § 2 w zw. z art. 10 § 1 pkt 3 oraz art. 11 § 1, pkt  5 ustawy z 05.01.2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1319 ze zm.) w zw. z art. 12pkt 11 ustawy z 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920) Rada Powiatu w Jaśle uchwala, co następuje:

 • § 1

Stwierdza się wygaśnięcie mandatu radnego Rady Powiatu w Jaśle Pani Doroty Woźniak z powodu nieposiadania prawa wybieralności w dniu wyborów.

Uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 • § 2

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Powiatu w Jaśle do niezwłocznego przesłania niniejszej uchwały Wojewodzie Podkarpackiemu, Komisarzowi Wyborczemu w Krośnie oraz doręczenia jej radnej Pani Dorocie Woźniak.

 • § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu brało udział 20 Radnych.

- za podjęciem uchwały głosowało 11 Radnych.

- przeciw głosowało 8 Radnych.

- wstrzymał się 1 Radny.

Uchwała została podjęta.

Ad.5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego
na 2020 r.

Przewodniczący poprosił panią Teresę Połeć Skarbnik Powiatu o przedstawienie.

Głos zabrała Skarbnik Powiatu Jasielskiego Teresa Połeć, która omówiła projekt uchwały Rady Powiatu w Jaśle w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2020 rok.

Przewodniczący otworzył dyskusję.

Radny Sławomir Madejczyk- (…) Krzysztof Buba odnośnie właśnie tego punktu porządku obrad, artykuł 15 ustawy o samorządzie powiatowym stanowi, że do zawiadomienia o zwołaniu sesji dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał i zmiana tego porządku uchwał wymaga zgody Rady bezwzględnej większości głosów, czy w związku z tym nie powinniśmy przegłosować tej zmiany porządku obrad, który otrzymaliśmy wraz z zawiadomieniem o sesji?

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch - wnioskodawcy wyrazili zgodę to nie wymaga głosowania porządku obrad, nie ma takiego obowiązku.

Radny Janusz Przetacznik- akurat mam odmienne zdanie niż pan, że to akurat wnioskodawcy to jest warunek w ogóle konieczny i bezwzględny do tego aby procedować, czyli wnioskodawcy. Jeżeli byśmy wiedzieli panie przewodniczący zwołując posiedzenie Rady, że to jest na wniosek radnych, to proszę mi wierzyć, że te kwestie były by inaczej procedowane. Proszę w tej chwili udowodnić osobom biorącym udział w zdalnym głosowaniu, że po pierwsze wniosek o sesję nadzwyczajna podpisało 11 radnych i po drugie,  że tych 11 radnych wyraziło zgodę na zmianę porządku obrad. Jak powiedział pan Radny Sławomir Madejczyk, czy się to panu podoba, czy nie jest to zmiana panie Przewodniczący porządku obrad. Proszę zwrócić uwagę, pani Radna Irena Baciak pokazała nam m.in. rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody Lubelskiego, przesłałem je po tym naszym próbnym łączeniu radnym, którzy uczestniczyli w zdalnym. Wyraźnie w rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewoda wskazał, że radny wraz z zawiadomieniem powinien otrzymać projekt uchwały, aby wiedzieć nad czym proceduje. Teraz jeżeli mamy tryb nadzwyczajny my go musimy zachować, w związku z tym jaką  mamy gwarancję, poza pana słowem, że jest 11 radnych podpisanych pod tym samym dokumentem? Ja akurat mam w historii V samorządu zdjęcia, gdzie zupełnie inne osoby wnioskowały o sesję nadzwyczajną, a inne podpisały wniosek o zmianę porządku obrad m.in. w tej sprawie składałem skargę, która notabene została odrzucona, ale dokumenty i fotografie do dokumentów składanych  wniosku o sesję nadzwyczajną pozostają bez zmian.

Teraz wracając do tego projektu uchwały jeżeli już możemy rozmawiać na temat projektu uchwały w dniu dzisiejszym, czyli 6 listopada Zarząd i pan Dyrektor Burbelka się obudził? Przypominam, że 19 marca, czyli po ogłoszeniu stanu epidemii na terenie RP, klub PSPP złożył do pana Starosty interpelację w sprawie działań Starosty Jasielskiego i Zarządu Powiatu w Jaśle w sprawie podjęcia niezbędnych czynności przeciwdziałających zagrożeniom zdrowiu i życiu mieszkańców powiaty jasielskiego oraz ochrony interesu publicznego, wskazaliśmy m.in. w interpelacji na pewne działanie, proszę zwrócić uwagę w marcu 19, które powinniśmy podjąć i jak informować aby można było ułagodzić, bo nie uda się łagodzić kwestie związane z zagrożeniem epidemii. 26 marca, czyli jeszcze przed sesją zwołaną na dzień 3 kwietnia pokazuje się Zarządzenie Nr 20 Starosty Jasielskiego w sprawie obsługi interesantów oraz przyjmowaniem dokumentów składanych do Starostwa Powiatowego w Jaśle w związku ze stanem epidemii, starostwo się zamyka, nie mamy kontaktu ze starostwem, później odbywa się sesja 3 kwietnia i pan Przewodniczący traktuje jak traktuje o czym mogły osoby oglądające sesję obserwować Radnego Krzysztofa Bubę, który w naszym imieniu składał wniosek, przypomnę ten wniosek, który pan nie dopuścił do procedowania wbrew naszym ustaleniom statutowym oraz ustawie o samorządzie powiatowym. Wniosek z 3 kwietnia brzmiał w  sposób następujący:                

Wniosek

klubów radnych PSPP i SDM RPJ (bez uzasadnienia) złożony do Komisji Wnioskowej wybranej podczas XXIV sesji Rady Powiatu  w Jaśle w dniu 3 kwietnia 2020 r. przez radnego Krzysztofa Bubę, który decyzją Przewodniczącego Rady radnego Roberta Snocha, nie był przedmiotem obrad Rady Powiatu w Jaśle

 1. Zmniejszyć wydatki majątkowe Starostwa Powiatowego w Jaśle – dział 750 rozdział 75020 na zadaniu: „modernizacji pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego
  w Jaśle” które jest przeznaczona kwota 1.150.000,00 zł o kwotę 400.000,00 zł do kwoty 750.000,00 zł, w tym z tytułu „modernizacji pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle” w miejsce zmniejszonych wydatków majątkowych:

       zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę 400.000,00 zł  na zdaniu:

            „Dział 851 Ochrona zdrowia rozdział „Szpitale ogólne” – dotacja celowa dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na zakup sprzętu niezbędnego do diagnostyki i leczenia pacjentów zarażonych wirusem COVID-19 w wysokości 400.000,00 zł.”

 1. Zmniejszyć wydatki majątkowe Starostwa Powiatowego w Jaśle – dział 750 rozdział 75020 na zadaniach:
 2. a) „podniesienie efektywności energetycznej w budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle, na które jest przeznaczona kwota 900.000,00 zł o kwotę
  o 600.000,00 zł do kwoty 300.000,00 zł
 3. „modernizacji pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle” które jest przeznaczona kwota 1.150.000,00 zł o kwotę 400.000,00 zł do kwoty 750.000,00 zł,

zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 1.000.000,00 zł  na zdaniach:

     „1. Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne” rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe” -   zakup środków ochrony osobistej i badań diagnostycznych płuc tomografem dla pracowników zaangażowanych  w zapobieganie epidemii na terenie Powiatu Jasielskiego oraz zakup wyposażenia dla służb ratowniczych w kwocie: 700.000,00 zł,

 1. Dział 852 Pomoc Społeczna w kwocie 300.000,00 zł, w tym:
 2. Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej” - Dom Pomocy Społecznej
  w Foluszu – wydatki bieżące związane z zakupem leków oraz środków ochrony osobistej dla pracowników i pensjonariuszy DPS w Foluszu
  w kwocie: 200.000,00 zł
 3. Rozdział 85295 „Pozostała działalność” - wydatki bieżące – dotacje celowe dla powiatowych jednostek związane z zakupem środków ochrony osobistej i badań diagnostycznych płuc tomografem dla pracowników zaangażowanych  w zapobieganie epidemii na terenie Powiatu Jasielskiego w kwocie: 100.000,00 zł.”

 

Radny Janusz Przetacznik - przypominam to był 3 kwietnia, początek pandemii, wnioskowaliśmy o przyjęcie pewnych działań zapobiegawczych i co ? Ten wniosek nawet nie został odczytany mimo, że został prawidłowo złożony do komisji uchwał i wniosków i pani Radna Anna Nigborowicz chciała ten wniosek przedstawić, mało tego na kolejnej sesji ten wniosek nawet nie był rozpatrywany i brany pod uwagę przez Zarząd. Proszę zwrócić uwagę ten wniosek wyprzedzająco pokazywał pewne działania, które powinniśmy podjąć. Jeżeli popatrzymy na uzasadnienie wniosku, które tam złożyliśmy powiedzieliśmy, żeby nie robić działań piar-owskich, które były na tej sesji zrealizowane, przypomnijmy, że w ramach uzasadnienia tej sesji organizowanej 3 kwietnia, po ogłoszeniu stanu epidemii, kiedy interweniowała policja i okazało się, że były zachowane teoretycznie bezpieczne warunki, inaczej, osoby uczestniczące w tym posiedzeniu miały maseczki i były odległości. Proszę sobie przypomnieć 9 października też była sesja, maseczki, klimatyzacja i ilu radnych zostało zarażonych? Proszę zwrócić uwagę pokazywaliśmy na pewne działania, nie piar-owskie, a rozwiązania dotyczące ewentualnie sanatoriów, hoteli mówienie o izolatoriach tlenowych, a co my teraz dowiadujemy się, że teraz przeprowadzamy instalację tlenową na oddziale zakaźnym, że mamy ponad 70 osób zarażonych w DPS-ie? Teraz kupujemy, teraz potrzebuje szpital środki, gdzie myśmy proponowali, aby wyposażyć szpital i służby ratownicze w sprzęt, teraz się budzimy? Nie pamiętamy o tym, że 3 kwietnia PSPP i SDM taki wniosek złożył, na następnych sesjach już tego nie zrobiliśmy. Robimy tylko i wyłącznie działania piar-owskie. Teraz popatrzmy na szpital, co zrobił wystąpił do samorządów gminnych i co najpotrzebniejszy był USG za 278 tys. na oddział zakaźny, a nie akurat te kwestie, które są dzisiaj potrzebne dla ratowania zdrowia i życia naszych mieszkańców powiatu jasielskiego? Jeżeli tych aparatów USG, bo w ramach dostępu do informacji publicznej otrzymałem ją
w jaki sposób to zostało realizowane: Czy państwo widzieliście z jakim wnioskiem występował Dyrektor Michał Burbelka? Jaką umowę podpisał Zarząd Powiatu ze Szpitalem Specjalistycznym w Jaśle na jaki zakup sprzętu? Może panie Starosto prosiłbym o ujawnienie tej umowy, bo jej nie otrzymałem, może wreszcie jest pora, czas i miejsce, aby pokazać akurat co zostało kupione i dlaczego akurat te elementy? Dlaczego tak późno się zabieramy za te elementy? Tak samo jak dotyczy to przygotowania szkół przed 1 września 2020 roku. Może warto tak naprawdę usiąść, porozmawiać, posłuchać, nie podejmować decyzji tylko i wyłącznie propagandowo, bo są wygodne, bo kupujemy kontenery, my kładziemy propozycje takie, które mogą zapobiegać epidemii, chronić naszych ludzi. Co teraz mamy powiedzieć pensjonariuszom Domu Pomocy Społecznej? Proponowaliśmy konkretne działania, zamierzenia, zakup i co dzisiaj będziemy zmieniać uchwałę budżetową, bo to jest modne, po siedmiu miesiącach od ogłoszenia stanu epidemii na terenie kraju?

Radna Magdalena Stasiowska-  cała Europa mierzy się teraz z pandemią i panie Radny Przetacznik pan mówi, że mogliśmy podjąć środki zapobiegawcze, jakie mamy dowody na to, że te środki zapobiegawcze uchroniłyby DPS, czy inne jednostki od zarażenia wirusem? Cała Europa zmierza się teraz z tym problemem, większość krajów wprowadza ponowny lockdown. Dla mnie teraz jako Radnego jest ważne co ta aparatura, którą mamy zamiar zakupić da dla mieszkańca powiatu jasielskiego, jak wpłynie to na ratowanie zdrowia naszych mieszkańców, proszę tu o odpowiedz przybliżyć mi po prostu ten sprzęt?

 

Starosta Jasielski Adam Pawluś- rozumiem słowo propaganda to jest z minionej epoki, pan Janusz jest dobrze związany z minioną epoką, więc wie co to jest dokładnie propaganda.  Natomiast ja chciałem przypomnieć, że listek figowy, czyli te kontenery, początkowo mięliśmy inny zamiar, czyli wyremontować pomieszczenia po byłych garażach, w których  dusili się ratownicy medyczni. Zakupiliśmy kontenery, pozyskaliśmy środki z zewnątrz również na dofinansowanie tych kontenerów i załogi ratownicze z zespołów medycznych są  izolowane w ten sposób, ale trzeba też pamiętać o szeregu innych działań, które podejmuje szpital i tu wielkie brawa i podziękowania należą dla załogi szpitala, która podejmuje i również Zarząd pod moim kierownictwem, bo płyną duże środki rządowe na wyposażenie szpitala również środki z Urzędu Marszałkowskiego wpłynęły do jasielskiego szpitala również są przeznaczone środki na stałe badania na testy dla mieszkańców powiatu jasielskiego. Natomiast to urządzenie ma usprawnić pracę szpitala, ono pojawiło się w takiej dyskusji ze środowiskiem medycznym.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch-  bo na wynik czekamy 4 doby aktualnie,
w niedzielę o 8 rano pobrany test, wynik był wczoraj o 12.

 

Starosta Jasielski Adam Pawluś-  te kolejki się wydłużyły, ja rozmawiałem z Dyrekcją Szpitala w Krośnie jak to tam funkcjonuje i działa? Ten aparat nie zastąpi tych testów, które są prowadzone, czy zlecane przez sanepid przez lekarzy POZ-ów, bo to nie wiem dokładnie nie potrafię się w tej chwili wypowiedzieć ile tych badań będzie możliwych w ciągu doby może 8, może 16 nie jestem wstanie w tej chwili na to pytanie odpowiedzieć, bo nie taka jest moja rola i wiedza w tym zakresie. Natomiast w pewnych sytuacjach bardzo skomplikowanych tutaj są panowie doktorzy to na pewno lepiej ode mnie to wyjaśnią, że jest niezbędnym szybkie podjęcie decyzji, gdzie pacjenta umieścić i ta maszyna ten aparat będzie do tego służył. Mamy pewne oszczędności w wydatkach na drogach, dlatego, że dostaliśmy dobre dofinansowanie, bo inwestycje przecież idą 4 mosty mamy już prawie na ukończeniu, nie mówiąc już o drogach, które też są już prawie ukończone, a nowe prawie 10 km dróg zostanie w najbliższym czasie wykonanych z nową nawierzchnią to tylko tak gwoli wtrącenia. Dlatego jeszcze raz bardzo dziękuję załodze szpitala, że pracują w trudnych warunkach, że w pewnym momencie nie było administracji, na wiosnę nie było pana dyrektora Burbelki, ale on dzisiaj prawie sam został na palcówce i naprawdę panie dyrektorze podziwiam pana za pana poświęcenie za to, że pan dzisiaj po prostu próbuje to wszystko ogarnąć, gdy jest duża panika, gdy na wewnętrznym oddziale prawie wszyscy byli zakażeni. To naprawdę nie mamy na to wpływu i wykażmy odrobinę empatii. To urządzenie za te 170 tys., które zostanie zakupione w trybie mam nadzieję bardzo szybkim, bo nie jest łatwo też zdobyć te urządzenia, bo albo brakuje testów, albo czegoś innego. Mam nadzieję, że podejmiemy tu jednogłośnie uchwałę w interesie nas wszystkich mieszkańców powiatu jasielskiego, pacjentów szpitala, którzy w tej chwili przyjeżdżają nie tylko z powiatu jasielskiego do szpitala jasielskiego i również tu pan Urban będzie mógł się wykazać taką solidarnością w sprawach powiatowych i przeznaczymy te 170 tys. zdejmiemy z dróg i mostów, które byśmy i tak nie wydali w tym roku, bo już jest za późno, a dyrektor kupi urządzenie, które pozwoli na to, żeby w sytuacjach trudnych, niebezpiecznych wyselekcjonować tych pacjentów i zdecydować, czy oni mają iść na określone badania, czy na określony oddział po wykonaniu testu. Tu już pan doktor Snoch pan Przewodniczący mówił już o tym, że te wyniki będą szybkie, ale tak jak mówię to nie wpłynie, że te wyniki będą szybkie dla wszystkich mieszkańców powiatu jasielskiego tylko w takich stanach nadzwyczajnych. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję lekarzom, pracownikom służby zdrowia, dyrektorowi za wielką pracę w tym trudnym okresie i z naszej strony możemy pomóc w ten sposób, więc postarajmy się umożliwić zakup tego sprzętu.

Radny Grzegorz Pers-  tak w uzupełnieniu do wypowiedzi pana Starosty odnośnie tych pieniędzy i zakupu tego aparatu do diagnostyki molekularnej, czyli to jest do szybkiego testu antygenowego i to nie na masowa skalę na pewno. Natomiast, bo te testy PCR, które z tych popularnych wymazów, gdzie lekarze rodzinni głównie kierują to ten aparat tego nie zastąpi. Natomiast to co pan Starosta mówił może on służyć głównie do badań personelu medycznego, był teraz kłopot na oddziale wewnętrznym, gdzie duża część personelu medycznego została zakażonych lekarzy i oczywiście sypie się grafik jak gdyby dyżurowy, bo wyłączeni są na wewnętrznym to na SOR-ze nie ma kto i takie były przekładanki. Dyrektor rzeczywiście należą się słowa uznania i podziękowania ponieważ w stałym kontakcie z lekarzami dyżurnymi i naprawdę od rana do wieczora siedzi chłop i próbuje jak młodzież mówi temat ogarnąć, a nie jest uwierzcie państwo łatwo, bo z opieki całodobowej czasem nie ma gdzie kłaść pacjentów, trzeba przesyłać do innych szpitali i te testy naprawdę szybkie antygenowe ułatwią diagnostykę, głównie mogą usprawnić na SOR-ze i na opiece całodobowej w weryfikacji pacjentów, bo jest pacjent przykładowo w ciężkim stanie ma gorączkę i nie wiadomo, czy go położyć na oddział Covid-owy, czy nie? A gdyby trafił na nie Covid-owy to wiadomo, ze jest możliwość potencjalna zakażania innych pacjentów, więc myślę, że tu chyba nie ma wątpliwości co do sensu zakupu takiego aparatu, na pewno to nie będzie na dużą skalę, ale w dużej mierze ułatwi pracę SOR-u i szpitala. Także jeszcze raz podziękowania tutaj przyłączam się do podziękowań pana Starosty, bo rzeczywiście w tej trudnej sytuacji jakoś szpital sobie radzi z pacjentami.                  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch- tylko dla uściślenia my chcemy kupić aparat PCR, bo szybkie testy antygenowe już robimy na SOR-ze także tu, żeby nie było jakiś pomyłek.

 

Radny Grzegorz Pers-  panie Przewodniczący testy kasetkowe robimy na SOR-ze.

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch-  nie, antygenowe już od kilku tygodni, antygenowe szybkie testy robimy mamy aparat do tego, także są robione, a my chcemy kupić aparat PCR.

 

Radna Ewa Wawro- ja może też tak zacznę, od podziękowań nie dla pana dyrektora absolutnie tylko dla ciężko pracujących pracowników służby zdrowia, szpitala: lekarzy, pielęgniarek, salowych. Doświadczyłam tego sama, ponieważ po sesji 9 października byłam ofiarą Covid-a i stało się tak, że wylądowałam w szpitalu.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch-   ofiarą to nie, tylko osobą zakażoną.

 

Radna Ewa Wawro- ofiarą w cudzysłowie, jeżeli pan tak chce.

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch -ofiarą to się jest napaści np.

Radna Ewa Wawro- dlatego mówię w cudzysłowie, nie musi już pan dalej tego komentować. Natomiast tutaj faktycznie miałam okazję przyjrzeć się od środka, jak ci ludzie ciężko pracują, z jakim narażeniem życia i wielki „szacun”, ukłon, podziękowanie nie tylko w moim imieniu, ale także wszystkich pacjentów, którzy są przez nich obsługiwani. Natomiast jak słyszę, widząc to co się tam działo i obserwując od pół roku, od początku pandemii to, w jaki sposób jasielski szpital i my podchodzimy do zabezpieczenia się przed kolejnymi falami, to po prostu, aż mnie nerwy poniosły w tym momencie. Mówimy tutaj o tym, że te epicentrum zachorowań w szpitalu, jeżeli chodzi o personel był na wewnętrznym, ale dlaczego tam?
Bo była totalnie zła organizacja pracy, to na ośrodku mówią wszyscy, lekarz z którym obok na łóżku leżałam z oddziału wewnętrznego, który przyznał, że kombinezony dla pacjentów Covid-owych zobaczył dopiero tutaj na oddziale zamkniętym geriatrycznym przeznaczonym na oddział jednoimienny, a wcześniej tam, gdzie się zraził na oddziale wewnętrznym, pacjenci Covid-owi, o którym wiedzieli, że są Covid-owi, byli leczeni  na tym samym oddziale z pacjentami nie Covid-owymi ze zwykłą maseczką i fartuchem. Wiedzieliście o tym  państwo? Mówię o szpitalu. Czy mam dalej przytaczać panie Przewodniczący to, w jaki sposób w tej chwili, kiedy jest druga fala, kiedy jest takie ogromne niebezpieczeństwo, w jaki sposób organizacyjnie pan dyrektor podszedł do zorganizowania braku możliwości kontaktowania się ludzi z oddziału Covid-owego z nie Covid-owym? Ja mogę tutaj opowiedzieć, jak to wyglądało, to państwu wszystkim „włosy na głowie staną”, to jest raz. Kolejna rzecz w tym momencie odniosę się tutaj do naszego wniosku złożonego 3 kwietnia, który usiłowaliśmy złożyć, ale pan Przewodniczący nie dopuścił do procedowania mimo, że pani wiceprzewodnicząca Anna Nigborowicz chociaż chciała go odczytać, pan na to nie pozwolił. Pani Stasiowska odnosząc się do tego na początku powiedziała tak, zanotowałam sobie: jaki dowód mamy na to, że gdybyśmy te działania przez nas zaproponowane wdrożyli, czy by to pomogło temu, żeby ta epidemia się nie rozszerzyła? A ja pytam o to inaczej pani Radna Stasiowska, a jaki mamy dowód na to, żeby to nie pomogło? Chyba zdecydowanie więcej możemy uznać, że to faktycznie mogło coś pomóc. Kolejna rzecz, od marca wszyscy wiedzieliśmy, że się możemy spotkać z tym i musimy się liczyć z kolejną falą epidemii, może pierwszą, drugą, koleją, nie wiedzieliśmy kiedy ona nastąpi. Nie wiedzieliśmy, że ona będzie teraz październik - listopad, początkowo było mówione, że to będzie lipiec – sierpień, takie też były głosy i moje pytanie takie: teraz w miesiącu, kiedy druga fala epidemii się zaczęła, my w październiku, te miesiące jesienne, my w tej  chwili robimy remont oddziału zakaźnego, dlatego, że tam nie ma centralnego tlenu, bez którego leczenie pacjentów Covid-owych jest niemożliwe? Ja widziałam na oddziale Covid-owym teraz jak byłam, jak to wygląda z dostępem do tlenu dla pacjentów, gdzie na oddziale 26-łóżkowym leży 26 osób i wszystkie te osoby potrzebują tlenu, a to jest niewystarczające to co tam jest. Jak biedne pielęgniarki muszą dźwigać same, bo nie ma nawet kto im pomóc, butle z tlenem, żeby przełączyć pacjentowi, bo się butla skończyła. Jak kobiety, które nie mają uprawnienia do tego, żeby podłączać butle z tlenem, bo mogą wysadzić szpital w powietrze, zmuszane są do tego, żeby takie rzeczy robić. Mam dawać kolejne przykłady tych wielkich podziękowań dla pana dyrektora Burbelki za organizacje tego, co się tam dzieje. Przyznam szczerze, że zdenerwowała się trochę słysząc te wielkie ogromne podziękowania „ochy i achy”, ale chyba państwo na prawdę nie zdajecie sobie sprawy, jak to wygląda od środka? Nikomu nie życzę, ani z państwa, ani nikomu na świecie, żeby musiał doświadczyć tego, co się dzieje w szpitalu na oddziale Covid-owym i nie Covid-owym, jak to tam wygląda? Jeszcze raz mówię ogromny wielki „szacun” dla pracowników służby zdrowia, dla pielęgniarek, które nawet sobie państwo nie zdajecie sprawy, ja tego doświadczyłam, bo mam ręce do tej pory pokłute całe, jak można się wkłuć komuś w żyłę będąc w maseczkach, goglach, w zaparowanym wszystkim co jest tylko możliwe, w rękawiczkach podwójnych, bo takie są wytyczne. Jak ci ludzie ciężko pracują mogę przytoczyć naprawdę wiele przykładów organizacyjnych, poświęcenia tych ludzi, którzy tam naprawdę oddają swoje własne zdrowie i życie i to nie w cudzysłowie panie Przewodniczący, dla ludzi, którzy tego potrzebują.                            

 

Radny Krzysztof Buba-  mam pytanie do pana Starosty i prosiłbym o odpowiedź, w zależności od tego zadam panu Staroście jeszcze jedno pytanie: Czy Zarząd na podstawie upoważnień do zmian budżetu jakie otrzymał od Rady ma możliwość samodzielnego dokonania zmian
w budżecie? To co jest w tej chwili procedowane. I czy ustawy Covid-owe dają możliwość Zarządowi, żeby takie zmiany sam dokonał? Prosiłbym pana Starostę o odpowiedz.

 

Skarbnik Powiatu Teresa Połeć-   jeżeli chodzi o te zmiany bez ustawy Covid-owej Zarząd nie ma, bo to jest między działami. Natomiast proszę państwa, ponieważ ten wniosek wpłynął od dyrektora przed sesją, więc Zarząd zaproponował, że wniesie na sesję te zmiany, także, żeby nie koniecznie trzeba było procedować Covid-ową, bo było by to w tym samym czasie, bo musiało by dzisiaj na posiedzeniu Zarządu, czy dzisiejszym Rady to ten temat musiałby i tak zaistnieć, bo to jest sprawa świeżuteńka.  

 

Radny Krzysztof Buba-  to pani Skarbnik to ile już dokonaliśmy takich zmian, tych które przekazywaliśmy środki na zakup wyposażenia sprzętu itd.? Panie Starosto powiem panu szczerze uważam, że piar to pan w tej chwili prowadzi, bo myśmy w kwietniu to co proponowaliśmy to było wyjście naprzeciw. Myśleliśmy do przodu co się może stać?
Ja nie jestem specjalistą, ale troszkę logicznego myślenia, wydaje mi się, że powinno nas wszystkich do pewnych rzeczy zobligować i mam takie nieodparte pytanie „ czy leci z nami pilot?”       

Starosta Jasielski Adam Pawluś- sytuacja się zmienia, jeżeli porównamy to co się działo na wiosnę do tego co w tej chwili się dzieje to chyba wszyscy widzą różnicę, nikt z nas nie był wtedy chory z wyjątkiem dyrektora Burbelki. Było też szereg programów,  o które aplikowaliśmy i które procedowaliśmy, to ponad 750 tys. pierwsza transza od wojewody zakupione za te pieniądze respiratory były zakupione ochrony osobiste, były środki od różnych darczyńców to są miliony złotych, to są również środki z Urzędu Marszałkowskiego ja o tym mówiłem, więc tak samo jak w DPS-ie. Dzisiaj otrzymaliśmy decyzję od pani Wojewody na 116 tys. zł., na wydatki bieżące, tu mi pan Janek Muzyka podpowiada, że ponad 1 mln w sumie, więc to są środki, które spływają cały czas i jednostki nasze na bieżąco uzupełniają, niektóre rzeczy. Oczywiście nie wszystkie nasze wnioski zostały zrealizowane, niemniej jednak bardzo wiele zostało, ja tu podałem ten przykład tych kontenerów, które zostały sfinansowane również przez fundację m.in. LOTOS, ale i wiele innych fundacji, cz PGNiG-e, czy PGE z innych podmiotów te środki spłynęły do szpitala i nie było takiej potrzeby w tej chwili rozważaliśmy i dyskutowaliśmy czy ten aparat jest potrzebny, czy nie? On służy nie tylko do identyfikacji genetycznej wirusa on może służyć po pandemii do innych badań, ja nie mam na ten temat zbyt wielkiej wiedzy, ale przeprowadziłem długa dyskusję z panią  kierownik pracowni mikrobiologii w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle pani chyba Skok i ona tłumaczyła mi na czym ta sprawa polega, ze jest to ważne i potrzebne urządzenie i że da się do kupić w krótkim czasie, będzie służyć w takich pomocach, o których mówił tutaj doktor Pers w takich dość krytycznych sytuacjach. Także, żeby mieć całokształt cały obraz to trzeba by było zsumować te wszystkie nasze działania od marca 2020 roku i wszystkie wnioski, które składaliśmy, środki, o które zabiegaliśmy i staraliśmy się w różnych instytucjach i urzędach nie zawsze skutecznie, ale to są  jednak miliony złotych, które trafiły do jasielskiego szpitala i do DPS-u i SDŚ-u.                                

Przewodniczący zamknął dyskusję oraz zarządził głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2020 r.

W głosowaniu brało udział 20 Radnych.

- za podjęciem uchwały głosowało 19 Radnych.

- przeciw głosował 1 Radny.

Uchwała została podjęta.

 

W trakcie głosowania dwóch radny złożyło następujące oświadczenia:

 

Radny Janusz Przetacznik- jestem przeciw, oświadczam i prosiłbym zapisać w protokole, że ta uchwała nie powinna być przyjęta, ponieważ porządek obrad naszej sesji nie został prawidłowo zmieniony - art. 15 ust. 8 ustawy o samorządzie powiatowym że „Do zmiany porządku obrad sesji zwołanej w trybie określonym w ust. 7 stosuje się przepis ust. 2, z tym że dodatkowo wymagana jest zgoda wnioskodawcy.” Czyli bezwzględna większość ustawowego składu Rady.

Radny Sławomir Madejczyk - jestem za, ale panie Przewodniczący podtrzymuję moją uwagę, która na wstępie zgłosiłem.

Kończąc sesję głos zabrał Przewodniczący Rady Powiatu w Jaśle Robert Snoch.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch - bardzo nisko kłaniam się przede wszystkim w chwili obecnej, uważam ratownikom medycznym, których praca w tej chwili jest najbardziej narażona, bo ratownicy nie wiedzą do kogo jadą, po co, ludzie do końca nie mówią prawdy. Kłaniam się nisko paniom salowym, które obsługują personel, chorych na oddziałach Covid-owskich w naszym szpitalu. Kłaniam się nisko niedocenionym anestezjologom, którzy obsługują pacjentów respiratorowych, mają ogromne sukcesy wychodzą ludzie z bardzo ciężkiego stanu, a o nich po prostu się zapomina.        

Ad.6. Zamknięcie obrad.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch zamknął obrady XXXIII Sesji Rady Powiatu w Jaśle o godzinie 17.38.

Imienne wykazy głosowań  stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Protokolant: Marzena Trębacz                                                                                                     Przewodniczący Rady

                                                                                                                                                          Robert Snoch

                                                                            

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony. czwartek, 03, grudzień 2020 09:19 Paweł Krajciewicz