Protokół XXXIV/2020

z XXXIV Sesji Rady Powiatu w Jaśle

odbytej w dniu 27 listopada 2020 r. o godz. 15.30

 

Ad. 1. Otwarcie Sesji.

Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch.

Powitał obecnego na sesji europosła Bogdana Rzońcę, Zarząd Powiatu pod przewodnictwem pana starosty Adama Pawlusia oraz radnych Rady Powiatu  w Jaśle.

Ad. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

Przewodniczący poinformował, że na podstawie listy obecności podpisanej przez 10 radnych oraz na podstawie liczby zalogowanych radnych do zdalnego systemu w ilości 13, stwierdzam, że w posiedzeniu bierze udział 23 radnych, tak więc obrady są prawomocne.

Przewodniczący poprosił o zabranie głosu, pana europosła Bogdana Rzońcę na temat aktualnej sytuacji.

Europoseł Bogdan Rzońca- jestem dzisiaj waszym gościem, ale oczywiście też chciałbym powiedzmy, podziękować za cały rok dobrej współpracy, pomiędzy Powiatem Jasielskim, Zarządem, radnymi, a również polskim parlamentem, jak również europejskim parlamentem. Dzisiaj chcę tylko krótko powiedzieć państwu o tej dobrej nowinie, której źródłem jest parlament europejski. W miniony poniedziałek odbyło się głosowanie nad kwestią związaną z Polską, a w szczególności z Podkarpaciem, ponieważ jak wszyscy pamiętamy dramat z czerwca tego roku, na skutek, którego ponad 2000 domów ucierpiało, zniszczonych zostało 250 km dróg, są ogromne straty u osób fizycznych i osób prawnych etc. Rząd polski, natychmiast po wizycie tutaj pana prezydenta i ministrów oraz na skutek działania wojewody podkarpackiego, złożył w Brukseli stosowne dokumenty, które stały się podstawą dyskusji o pomocy z tzw. „Funduszu Solidarności”. Jest taki fundusz, który co roku jest uruchamiany w Brukseli, na okoliczność różnego rodzaju dramatów w Unii Europejskiej.
W tym roku największym beneficjentem tego budżetu jest Chorwacja, pamiętamy o tym, że tam było ogromne trzęsienie ziemi. Ale też inne kraje, jak chociażby Niemcy, Hiszpania, czy Włochy, również korzystały z tego funduszu i wymienione tam były Polska oraz wniosek rządu polskiego dotyczący zniszczeń, po tym dramacie czerwcowym, po powodziowym właśnie na podkarpaciu. I parlament europejski prawie, że jednogłośnie, w zasadzie dwie osoby, być może przez pomyłkę głosowały przeciw. Stąd też cała pula, która została przegłosowana dla polski wędruje na podkarpacie tj. około 7,07 mln euro. W zależności od tego jaki będzie kurs tego euro. Wojewoda Podkarpacki będzie miał do dyspozycji te środki, a wszyscy, którzy zgłaszali straty spowodowane tą tragedią, powodzią, ulewami, tym kataklizmem, będą mogli otrzymywać oczywiście z tego funduszu i z tych pieniędzy rekompensaty. Ta kwestia jest już na biegu, nawet można już sięgać  po zaliczki, gdyby była taka potrzeba, ale z uwagi na to, że parlament to bardzo jednoznacznie przegłosował i szybko te środki zostaną przesłane do polski, poszkodowani z powiatu jasielskiego, ale także z innych powiatów podkarpackich będą mogli po te środki sięgnąć. Straty były oczywiście na podkarpaciu wielokrotnie większe, niż jest ta pomoc, ale pomoc wynika z algorytmu i ona mogła być taka, a nie inna, bo ona jest zawsze pomocą szacowaną na podstawie pewnych wskaźników ekonomicznych. Tylko tyle powiem, że te 7 mln, to też jest na pewno jakaś pomoc dla samorządowców, osób, które straciły mienie w tym dramatycznym wydarzeniu. Oby ich było jak najmniej, ale parlament europejski w takich sytuacjach wykazuje z sobą solidarność i chcę, wyraźnie powiedzieć, że tu też tak w tym wypadku było. Dziękuję bardzo jesteśmy myślę, że w takiej sytuacji  i warto zakończyć każde wystąpienie życzeniami zdrowia. Ja też państwu tego życzę, trochę doświadczony tymi sytuacjami, które są w tej chwili i się dzieją, ale skupmy się oczywiście na najważniejszych problemach, pokonajmy koronawirusa i myślę, że wszystko będzie działo się dobrze u państwa w domach, powiecie jasielskim i wśród samorządowców naszego województwa i Polski. Dziękuje panie przewodniczący za zaproszenie.

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch - dziękuje panu europosłowi za dobre wiadomości.  

Przewodniczący zapytał radnych, czy mają jakieś zapytania do pana europosła Bogdana Rzońcy.

Starosta Jasielski Adam Pawluś-  panie pośle do parlamentu europejskiego, to jest dobra wiadomość dziękujemy za te działania, które pozwolą nam skorzystać ze środków pomocowych. W infrastrukturze powiatowej, to mamy duże straty spowodowane przez tą nawałnicę m.in. w naszym jasielskim szpitalu. Został on podtopiony i na pewno te środki, jeżeli będzie możliwość skorzystania z tych środków to pozwolą na poprawę zwłaszcza odwodnienia, zabezpieczenia głównego budynku przed zalewaniem. Nie wiem, czy da się wszystko zabezpieczyć,  bo ta nawałnica była niezwykła i wiele domów, w tym również mój i wiele domów w mieście Jaśle zostało zalanych, więc to jest bardzo dobra informacja i prosimy o więcej i bardzo serdecznie dziękujemy.

Chciałbym jeszcze skorzystać z okazji i podziękować za pomoc i wsparcie w tych wszystkich naszych staraniach o budowę nowej linii kolejowej Jasło - Dębica. Linia ma numer 166, jest wpisana do rozporządzenia o linii o znaczeniu krajowym i przeszła pierwszy etap naboru.
I mój apel jest taki, żeby wspierać dalsze te działania. Oczywiście zarząd województwa jest głównym wnioskodawcą, bo ta linia wychodzi poza powiat jasielski, obejmuje również powiat dębicki, ale ma niezwykłe znaczenie dla powiatu jasielskiego. Inwestycja, liczę na miliard, miliard dwieście. Rozmawialiśmy z panem ministrem Bittelem, on mówił, że nie będzie chyba tyle kosztować, według jego orientacji jakie są ceny na rynku w Polsce to w granicach jednego miliarda. Czyli to jest poważna inwestycja, ale ona może przyczynić się do rozwoju powiatu jasielskiego, umożliwić przewóz ciężkich towarów do m.in. rozbudowywanej bio-rafinerii w Jedliczu, która będzie współpracować z Trzebinią.  Tu mamy poparcie pana prezesa Obajtka i wielu przedsiębiorców z terenu powiatu jasielskiego, krośnieńskiego i  sanockiego. Także ta linia będzie miała bardzo wielkie znaczenie. Bardzo proszę o poparcie, żeby nam się udało ją zrealizować, żeby województwo podkarpackie nie wycofało się z tej inicjatywy, także również panu marszałkowi Ortylowi i całemu zarządowi województwa podkarpackiego składam podziękowania i wszystkim, którzy się przyczynili, że ta linia staje się realnym faktem, który może być zrealizowany i służyć rozwojowi powiatu jasielskiego. Jeszcze raz bardzo dziękuję.                                              

Europoseł Bogdan Rzońca - na koniec tylko powiem, że unia europejska zamierza ogłosić rok 2021, rokiem kolei. Także różne rzeczy będą widziane w budżetowym  polu widzenia  Unii Europejskiej na następne lata, ale kolej także będzie dobrze widziana. Jest to po prostu trwałe, bezpieczne źródło transportu i tego świadomość funkcjonuje, tam na zachodzie bardzo dobrze, stąd też bądźmy optymistami. Mam nadzieję, że gdy już zapadną ostatnie decyzje w stosunku do tej linii, to ta nowa linia, inwestycja jak i inne potrzebne inwestycje kolejowe uzyskają na pewno wsparcie z budżetu Unii Europejskiej.     

Przewodniczący podziękował panu europosłowi za przybycie i poświecenie swojego czasu.

Ad.3. Przyjęcie protokołów z XXXII i XXXIII sesji Rady Powiatu w Jaśle.

Przewodniczący poinformował, że radni otrzymali protokoły w wersji elektronicznej oraz były do wglądu w biurze Rady Powiatu w Jaśle. Do protokołu z XXXII sesji nie wpłynęły żadne uwagi.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad zatwierdzeniem protokołu z XXXII sesji Rady Powiatu w Jaśle.

W głosowaniu brało udział  23 radnych.

- za przyjęciem protokołu głosowało 21 radnych,

- przeciw 1 radny,

- wstrzymał się 1 radny.

Protokół z XXXII sesji Rady Powiatu w Jaśle został przyjęty.

Przewodniczący poinformował, że do protokołu z XXXIII sesji wpłynęły uwagi: radnej Ewy Wawro, które zostały uwzględnione. Wpłynęły także uwagi radnego Janusza Przetacznika, które po wysłuchaniu protokolanta i przeanalizowania nagrania sesji, zostały odrzucone przez przewodniczącego w całości, o czym radny Janusz Przetacznik został poinformowany.
W związku z tym przewodniczący poprosił o zabranie głosu przez radnego Janusza Przetacznika w tej sprawie.

Radny Janusz Przetacznik - potwierdzam, że otrzymałem w dniu dzisiejszym pana rozstrzygnięcie o odrzuceniu zgłaszanych przeze mnie poprawek, jak również przyjęciu do wiadomości informacji, że przysługuje mi prawo wniesienia sprzeciwu do Rady w tym temacie. Korzystając ze swoich uprawnień, chciałbym taki sprzeciw do Wysokiej Rady wnieść, ponieważ to co rozstrzygnął pan przewodniczący a dotyczących moich uwag i poprawek nie znajduje odzwierciedlenia w rzeczywistym przebiegu XXXIII sesji. Co myślę, że również osoby, które oglądały tą sesję mogą potwierdzić. Sprzeciw złożyłem w formie pisemnej drogą elektroniczną, który wysłałem na adres biura Rady i do wiadomości 21 radnych, dwóch radnych nie miałem adresu mailowego tj. pana radnego Józefa Rosoła oraz pana radnego Stanisława Pankiewicza, na pozostałe adresy o ile są adresami aktualnymi, ten sprzeciw został wysłany i powinien być na skrzynkach mailowych.          

Radny Janusz Przetacznik przedstawił złożony sprzeciw o treści:

SPRZECIW

Działając na podstawie § 34 ust. 2 Statutu Powiatu Jasielskiego składam sprzeciw od rozstrzygnięcia Przewodniczącego Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 listopada br. w sprawie nie dokonania korekty projektu protokołu z XXXIII nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Jaśle zwołanej na dzień 6 listopada 2020 r., zgodnie z moim wnioskiem z dnia 26 listopada br. i zwracam się wnioskiem do Rady Powiatu w Jaśle o dokonanie następujących dwóch zmian, poprawek i uzupełnień w protokole z XXXIII nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Jaśle, które wnioskuję o rozpatrzenie odrębnie:

1) str. 1 jest następujący fragment, który w całości przytaczam:

„Przewodniczący przedstawił wniosek o zwołanie Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Jaśle z którym wystąpiło 11 radnych, co stanowi, jak wskazał Przewodniczący, co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady Powiatu w Jaśle i spełniło warunek zwołania sesji:

WNIOSEK O ZWOŁANIE SESJI

My niżej podpisani Radni PiS Rady Powiatu w Jaśle, na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), wnosimy o zwołanie sesji i podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego z powodu nieposiadania prawa wybieralności w dniu wyborów.

Projektu uchwały w sprawie przekazujemy w załączeniu.

Przewodniczący dodał, że na niniejszym wniosku jest 11 czytelnych podpisów."

W miejsce wyżej przytoczonego fragmentu protokołu proponuję dokonanie korekty tego fragmentu poprzez dokonanie uzupełnień i przyjęcie nowego brzmienia tego fragmentu (kursywa i kolor czerwony czcionki — uzupełnienia tego fragmentu protokołu):

„Przewodniczący odczytał wniosek, który nie został dołączony do zawiadomienia z dnia 2 listopada 2020 r. o zwołaniu XXXIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu, o zwołanie Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Jaśle z którym wystąpiło 11 radnych, co stanowi, jak wskazał Przewodniczący, co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady Powiatu w Jaśle i spełniło warunek zwołania sesji:

WNIOSEK O ZWOŁANIE SESJI

My niżej podpisani Radni Pi5 Rady Powiatu w Jaśle, na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), wnosimy o zwołanie sesji i podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego z powodu nieposiadania prawa wybieralności w dniu wyborów.

Projektu uchwały w sprawie przekazujemy w załączeniu.

Przewodniczący dodał, że na niniejszym wniosku jest 11 czytelnych podpisów nie podając do publicznej wiadomości danych tych radnych. Wniosek o zwołanie sesji w trybie art. 15 ust. 7 nie zawierał uzasadnienia, o którym mowa w § 13 ust. 3 Statutu Powiatu Jasielskiego. "

Uzasadnienie proponowanych zmian

Użyty w projekcie protokołu wyraz: „przedstawił” jest niestosowny i nie odzwierciedla przebiegu sesji, jest wręcz nadużyciem, gdyż wniosek o przytoczonej treści faktycznie został tylko odczytany przez Przewodniczącego Rady a nie przedstawiony radnym Rady Powiatu w Jaśle. Żaden z radnych uczestniczących w przedmiotowej sesji z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość nie miał możliwości sprawdzić czy potwierdzić autentyczność wniosku a tym samym zamieszczoną jej treść w niniejszym projekcie protokołu.

W uzasadnieniu dodaję, że radni otrzymali zawiadomienie o zwołaniu w dniu 2 listopada br. (pismo znak: BR.0002.13.2020) przez Pana Przewodniczącego Rady XXXIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Jaśle na dzień 6 listopada br. (piątek) godz. 15.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle ul, Rynek 18. Do zawiadomienia o zwołaniu XXXIII Nadzwyczajnej Sesji RPJ został dołączony projekt uchwały opracowany przez Zarząd Powiatu w Jaśle. Ponadto do ww. zawiadomienia została dołączona kserokopia korespondencji kierowanej przez Wiceprzewodniczącą Rady do radnej p. Doroty Wożniak z ujawnieniem wrażliwych danych osobowych oraz odpowiedź radnej p. Doroty Wożniak na to pismo z dnia 14 października br. Do ww. zawiadomienia nie został dołączony wniosek podmiotu uprawnionego do zwołania sesji w trybie określonym w art. 15 ust. 7, na który na początku sesji powołał się Przewodniczący Rady. Z treści ww. zawiadomienia również nie wynikało, który z podmiotów uprawnionych do występowania z wnioskiem o zwołanie sesji z takim wnioskiem występował i jakie były przesłanki zwołania sesji w tym trybie.

O konieczności podania uzasadnienia potrzeby zwołania sesji nadzwyczajnej stanowią przepisy naszego statutu a dokładnie - § 13 ust. 3 w brzmieniu: „Wniosek, o którym mowo w ust. 2, powinien zawierać propozycję porządku obrad oraz uzasadnienie potrzeby zwołania sesji nadzwyczajnej.” W dotychczasowej praktyce działalności powiatowego samorządu do zawiadomień o zwołaniu sesji w trybie przepisów art. 15 ust. 7 ustawy o samorządzie powiatowym załączany był wniosek podmiotu uprawnionego do występowania do Przewodniczącego Rady o zwołanie sesji, a w protokole z obrad Rady zwołanej w tym trybie sesji cytowany byt wniosek w pełnym brzmieniu.

Proponowane uzupełnienia w projekcie protokołu są potwierdzeniem, rzeczywistym opisem organizacyjnym związanym ze zwołaniem i odzwierciedlają przebieg i stan faktyczny XXXIII nadzwyczajnej sesji RPJ zwołanej na dzień 6 listopada 2020 r., a szczególnego znaczenia nabiera takie odzwierciedlenie rzeczywistości, gdy spotykamy się w okresie ogłoszonego na terenie kraju stanu epidemii.

2) str. 1 jest kolejny następujący fragment, który w całości przytaczam:

„Przewodniczący przedstawił następnie wniosek wnioskodawców o zmianę porządku obrad, podpisany przez wszystkich:

 

WNIOSEK O ZMIANĘ PORZĄDKU OBRAD

Radni PIS Rady Powiatu w Jaśle zwracają się z wnioskiem o zmianę porządku obrad XXXIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Jaśle, w dniu 6 listopada 2020 roku, poprzez dodanie pkt. 5, który otrzymuje brzmienie:

„5. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2020 rok".

Pozostałe punkty porządku obrad zmieniają odpowiednio swoją numerację. Zmieniony Porządek obrad.”

W miejsce wyżej przytoczonego fragmentu protokołu proponuję dokonanie korekty tego fragmentu poprzez dokonanie uzupełnień i przyjęcie nowego brzmienia tego fragmentu (kursywa i kolor czerwony czcionki — uzupełnienia tego fragmentu protokołu):

„Przewodniczący poinformował Radę o kolejnym wniosku i następnie odczytał, wniosek wnioskodawców o zmianę porządku obrad, nie podając do publicznej wiadomości danych tych radnych, którzy podpisali wniosek o zmianę porządku obrad.

WNIOSEK O ZMIANĘ PORZĄDKU OBRAD

Radni PIS Rady Powiatu w Jaśle zwracają się z wnioskiem o zmianę porządku obrad XXXIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Jaśle, w dniu 6 listopada 2020 roku, poprzez dodanie pkt. 5, który otrzymuje brzmienie:

„5. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2020 rok".

Pozostałe punkty porządku obrad zmieniają odpowiednio swoją numerację. Przewodniczący Rady nie zwrócił się publicznie do radnych, którzy mieli podpisać przedmiotowy wniosek o zmianę porządku o potwierdzenie wyrażenia zgody na zmianę porządku obrad oraz nie poddał pod głosowanie wniosku o zmianę porządku obrad. Przewodniczący odczytał zmieniony porządek obrad:

Uzasadnienie proponowanych zmian

Użyty w projekcie protokołu wyraz „przedstawił” jest niestosowny i nie odzwierciedla przebiegu sesji i tak jak napisałem wcześniej jest wręcz poważnym nadużyciem, gdyż wniosek o tej treści faktycznie został jedynie tylko odczytany przez przewodniczącego Rady a nie przedstawiony radnym Rady Powiatu w Jaśle, Żaden z radnych uczestniczących w przedmiotowej sesji z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość nie miał możliwości sprawdzić czy potwierdzić autentyczności kolejnego wniosku a przede wszystkim potwierdzić, że wszyscy Wnioskodawcy, którzy wystąpili z wnioskiem o zwołanie sesji w trybie art. 15 ust 7 wyrazili zgodę na zmianę porządku obrad. Tym samym użyte w projekcie protokołu wyrażenie: „podpisany przez wszystkich” należy skreślić jako sformułowanie niewiarygodne i nie potwierdzone. Należy zaznaczyć, że odczytany wniosek nie tylko nie był przedstawiony radnym Rady Powiatu w Jaśle, ale i nie był publicznie pokazany co w przypadku hybrydowego trybu posiedzenia i jego transparentności powinno być normą.

Ponadto należy zwrócić uwagę na konkretny fragment wniosku odczytanego przez Przewodniczącego Rady cyt.: „Radni PiS Rady Powiatu w Jaśle…” Z tego cytatu z wniosku można jednoznacznie tylko stwierdzić, że prawdopodobnie radni PiS RPJ podpisali ten wniosek, bo tylko radni PiS-u uczestniczyli poprzez osobisty udział w tym posiedzeniu i byli fizycznie obecni na sali obrad, ale należy dodać, że 2 radnych PiS uczestniczyło w sesji zdalnie, a kolejnych 2 radnych PiS-u było nieobecnych w tym punkcie. Zestawienie tych danych może tylko potwierdzać prawdziwość wypowiedzi Przewodniczącego Rady o użytym w projekcie protokołu sformułowania „podpisaniu przez wszystkich”, które w tych okolicznościach należało uzupełnić poprzez dodanie „obecnych na sali radnych PIS” co pewnie było by uprawdopodobnione, gdyż stwierdzenie, że podpisy złożyły te same osoby co czytelnie podpisały się pod wnioskiem o zwołanie sesji w trybie art. 15 ust. 7 bez okazania lub publicznego potwierdzenia jest nieprawidłowe i nie odzwierciedla faktycznego przebiegu sesji.

Należy dodać, że z przebiegu już samej sesji i wypowiedzi Starosty Jasielskiego oraz Przewodniczącego Rady wniosek Szpitala Specjalistycznego w Jaśle w sprawie dotacji na zakup aparatu do diagnostyki molekularnej był tematem „świeżym", aktualnym, który wpłynął w dniu sesji.

W tej szczególnej sytuacji, w jakiej przychodzi nam działać, dopuszczam formę „publicznego potwierdzenia" choć zasada jest taka: „w jakiej formie jest składny wniosek to i w takiej zmiany", gdyż w dobie czy okresie pandemii takie uchybie jest i powinno być dopuszczalne. Należy przypomnieć, ze do zmiany porządku obrad sesji zwołanej w trybie ar-t. 15 ust. 7 ustawy należy stosować postanowienia art. 15 ust. 8 pod warunkiem, że zgodę na zmianę porządku obrad wyrazi wnioskodawca (wszyscy rad ni, którzy wnioskowali o zwołanie sesji w trybie art. 15 ust.7).

Proponowane uzupełnienia w projekcie protokołu są odzwierciedlają przebieg i stan faktyczny, w tej części, przebiegu XXXIII Nadzwyczajnej sesji RPJ zwołanej na dzień 6 listopada 2020 r, a szczególnego znaczenia nabiera takie odzwierciedlenie rzeczywistości, gdy spotykamy się w okresie ogłoszonego na terenie kraju stanu epidemii.

Reasumując proponowane korekty i nowe brzmienie aktualnych zapisów w projekcie protokołu z XXXIII Nadzwyczajnej Sesji RPJ odzwierciedlają rzeczywisty tryb i sposób zwołania oraz faktyczny przebieg XXXIII Nadzwyczajnej Sesji RPJ zwołanej na dzień 6 listopada 2020 r, są zgodne z naszymi uregulowaniami i dotychczasową praktyką działania i dokumentowania naszej pracy.

Z poważaniem Janusz Przetacznik.

Radny Janusz Przetacznik - tak rzeczywiście przebiegały obrady, nie poddawał pan tego wniosku pod głosowanie, odczytał pan zmieniony porządek obrad. W związku z tym jak najbardziej poprawki, które rekomenduję Wysokiej Radzie, czyli odrzucenie pana rozstrzygnięcia, powinny być uwzględnione. Te elementy, które w tych dwóch przypadkach proponuję wraz z pełnym uzasadnieniem, sprzeciw który państwu wysłałem na skrzynkę mailową, będzie również dokumentem z obrad XXXIV sesji. Jeżeli państwo zechcą to dokładnie odczytam treść uzasadnieniem, dlaczego akurat takie wnioski, czy takie uzupełnienia proponuję. Przypomnę raz jeszcze, że w świetle naszych uregulowań statutowych, na które pan przewodniczący się powołuje, protokół ma odzwierciedlać przebieg sesji i właśnie te propozycje, które podaję właśnie je odzwierciedlają, czyli np. potwierdzają w drugim wniosku, że pan nie poddał pod głosowanie, tego wniosku, a tylko ten wniosek i uzupełniony porządek obrad, odczytał i według już uzupełnionego porządku obrad, została poprowadzona XXXIII  sesja. Konsekwencje tego, to już ja rozumiem,
że będziemy rozstrzygać w innym trybie. Natomiast to jest, konkretna zmiana do projektu protokołu, potwierdzająca przebieg obrad. Jeżeli pan miał okazję po moich poprawkach odsłuchać i przyjrzeć się na przebiegu sesji, to właśnie akurat te elementy, które proponuję w całości odzwierciedlają przebieg i dokumentują prawidłowo przebieg XXXIII sesji Rady Powiatu w Jaśle.       

Przewodniczący zarządził głosowanie za odrzuceniem sprzeciwu radnego Janusza Przetacznika.

W głosowaniu brało udział  23 radnych.

- za odrzuceniem sprzeciwu głosowało 14 radnych,

- przeciw odrzuceniu sprzeciwu 8 radny,

- wstrzymał się 1 radny.

Sprzeciw radnego Janusza Przetacznika zostało odrzucony.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad zatwierdzeniem protokołu z XXXIII sesji Rady Powiatu w Jaśle.

W głosowaniu brało udział 23 radnych.

- za przyjęciem protokołu głosowało 14 radnych,

- przeciw 7 radnych,

- wstrzymało się 2 radnych.

Protokół z XXXIII sesji Rady Powiatu w Jaśle został przyjęty.

Ad. 4. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.

Przewodniczący przedstawił wniosek Zarządu Powiatu w Jaśle o zmianę porządku obrad:

WNIOSEK O ZMIANĘ PORZĄDKU OBRAD

Zarząd Powiatu w Jaśle zwraca się z wnioskiem o zmianę porządku obrad XXXIV Sesji Rady Powiatu w Jaśle, w dniu 27 listopada 2020 roku, poprzez dodanie w pkt. 6 podpunktów: u), v) i w), które otrzymują brzmienie:

„u) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w 2020 roku z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej,

 1. v) powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Tarnowiec,
 2. w) wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań finansowych na 2021 rok na realizację zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy Tarnowiec”.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad zmianą porządku obrad XXXIV sesji Rady Powiatu w Jaśle:

Głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały Rady Powiatu w Jaśle zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w 2020 roku z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej.

W głosowaniu brało udział 23 radnych.

- za przyjęciem zmian głosowało 23 radnych.

Podpunkt „u” został wprowadzony.

Głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały Rady Powiatu w Jaśle w sprawie powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Tarnowiec.

W głosowaniu brało udział 23 radnych.

- za przyjęciem zmian głosowało 23 radnych.

Podpunkt „v” został wprowadzony.

Głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały Rady Powiatu w Jaśle w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań finansowych na 2021 rok na realizację zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy Tarnowiec.

W głosowaniu brało udział 23 radnych.

- za przyjęciem zmian głosowało 23 radnych.

Podpunkt „w” został wprowadzony.

Zmieniony porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z XXXII i XXXIII sesji Rady Powiatu w Jaśle.
 4. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Wnioskowej.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 7. a) zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2020 r.(Druk Nr 236).
 8. b) wyrażenia zgody na wynajęcie części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Powiatu Jasielskiego, położonej w Trzcinicy.(Druk Nr 237).
 9. c) wyrażenia zgody na wynajęcie części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Powiatu Jasielskiego. (Druk Nr 238).
 10. d) uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021. (Druk Nr 239).
 11. e) ustalenia obowiązujących na terenie Powiatu Jasielskiego w 2021 r. wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywania na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu. (Druk Nr 240).
 12. f) powierzenia Gminie Kołaczyce realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej.(Druk Nr 241).
 13. g) wyrażenia zgody na zaciągnięcie na rok 2021 zobowiązań na pokrycie kosztów związanych z konserwacją dźwigów, konserwacją urządzeń PPOŻ i transmisji alarmów, konserwacją kotłowni, zakupem żywności oraz utylizacją nieczystości w Domu Pomocy Społecznej w Foluszu. (Druk Nr 242).
 14. h) wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji oraz zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie wkładu własnego w projekcie pn. „AKTYWNOŚĆ szansą na zatrudnienie w powiecie jasielskim” przez Powiat Jasielski/Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle. (Druk Nr 243).
 15. i) powierzenia Gminie Krempna zadania zarządzania drogami powiatowymi wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Krempna. (Druk Nr 244).
 16. j) powierzenia Gminie Nowy Żmigród zadania zarządzania drogami powiatowymi wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Nowy Żmigród. (Druk Nr 245).
 17. k) powierzenia Gminie Osiek Jasielski zadania zarządzania drogami powiatowymi wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Osiek Jasielski. (Druk Nr 246).
 18. l) powierzenia Gminie Dębowiec zadania zarządzania drogami powiatowymi wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Dębowiec. (Druk Nr 247).
 19. m) powierzenia Gminie Dębowiec zadania zarządzania drogą powiatową Nr 1882R Droga przez wieś Dębowiec w km 0+020 – 0+369 strona prawa w miejscowości Dębowiec w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania chodnika. (Druk Nr 248).
 20. n) powierzenia Gminie Jasło zadania zarządzania drogami powiatowymi wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Jasło. (Druk Nr 249).
 21. o) powierzenia Gminie Skołyszyn zadania zarządzania drogami powiatowymi wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Skołyszyn. (Druk Nr 250).
 22. p) powierzenia Gminie Brzyska zadania zarządzania drogami powiatowymi Nr 1835R Kołaczyce – Brzyska – Brzyska przez wieś w km 3+378 – 3+671 strona lewa w miejscowości Brzyska i Nr 1313R Jasło – Błażkowa – Jodłowa w km 15+807 – 15 +947, strona prawa w miejscowości Błażkowa w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania chodników. (Druk Nr 251).
 23. q) wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań finansowych od 2021 r. do 2029 r. na udzielenie dotacji celowych dla Gminy Brzyska, Dębowiec, Osiek Jasielski, Nowy Żmigród, Skołyszyn, Jasło i Krempna na realizację zadania zarządzania drogami powiatowymi w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania chodników. (Druk Nr 252).
 24. r) powierzenia Gminie Brzyska realizacji zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych, położonych na terenie Gminy Brzyska. (Druk Nr 253).
 25. s) wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań finansowych na 2021 rok na realizację zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy Brzyska. (Druk Nr 254).
 26. t) zatwierdzenia Programu Naprawczego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na lata 2020 – (Druk Nr 255).
 27. u) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w 2020 roku z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej.
 28. v) powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Tarnowiec.
 29. w) wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań finansowych na 2021 rok na realizację zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy Tarnowiec.
 30. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych. (Druk Nr 256).
 31. Informacja o zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie zimowym 2020/2021. (Druk Nr 257).
 32. Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Jasielskiego na lata 2017 – 2020 z perspektywą na 2024 roku za lata 2017 – 2019. (Druk Nr 258).
 33. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 34. Interpelacje.
 35. Wnioski i zapytania radnych.
 36. Sprawy różne.
 37. Zamknięcie obrad.

Ad. 5. Wybór Komisji Wnioskowej.

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch zgłosił do Komisji Wnioskowej

radnych: Mateusz Lechwar, Grzegorz Pers, Sławomir Madejczyk.

Zgłoszeni radni wyrazili zgodę na pracę w Komisji Wnioskowej.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad wyborem członków Komisji Wnioskowej.

W głosowaniu brało udział  23 radnych.

- za wyborem zaproponowanego składu Komisji Wnioskowej głosowało 23 radnych.

Skład Komisji został uchwalony.

Ad. 6. Podjęcie uchwał w sprawie:

Ad. 6a. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2020 r. (Druk Nr 236 ). Z Autopoprawką.

Przewodniczący poprosił Skarbnik Powiatu Teresę Połeć o wprowadzenie.

Głos zabrała Skarbnik Powiatu Jasielskiego Teresa Połeć, która omówiła projekt uchwały Rady Powiatu w Jaśle w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2020 rok. Z autopoprawką.

Przewodniczący poprosił o opinie Komisje Stałe.

Przewodniczący Komisji Społecznej – radny Stanisław Święch – Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury- radna Irena Baciak – Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt.

Przewodniczący Komisji Finansowo- Budżetowej – radny Jan Czajka- Komisja wydała pozytywną opinię jednogłośnie.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu – radny Sławomir Madejczyk- Komisja wydała pozytywną opinię.

Przewodniczący otworzył dyskusję.

Przewodniczący zamknął dyskusję oraz zarządził głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2020 r. Z Autopoprawką.

W głosowaniu brało udział 23 radnych.

- za podjęciem uchwały głosowało 18 radnych,

- wstrzymało się 5 radnych.

Uchwała została podjęta.

Ad. 6b. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Powiatu Jasielskiego, położonej w Trzcinicy.(Druk Nr 237).

Przewodniczący poprosił o opinie Komisje Stałe.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu – radny Sławomir Madejczyk- Komisja wydała pozytywną opinię.

Przewodniczący Komisji Finansowo- Budżetowej – radny Jan Czajka- Komisja wydała pozytywną opinię.

Przewodniczący otworzył dyskusję.

Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność  Powiatu Jasielskiego, położonej w Trzcinicy.

W głosowaniu brało udział  23 radnych.

- za podjęciem uchwały głosowało 23 radnych.

Uchwała została podjęta.

Ad. 6c. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Powiatu Jasielskiego. (Druk Nr 238).

Przewodniczący poprosił o opinie Komisje Stałe.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu – radny Sławomir Madejczyk- Komisja wydała pozytywną opinię.

Przewodniczący Komisji Finansowo- Budżetowej – radny Jan Czajka- Komisja wydała pozytywną opinię.

Przewodniczący otworzył dyskusję.

Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Powiatu Jasielskiego.

W głosowaniu brało udział  23 radnych.

- za podjęciem uchwały głosowało 23 radnych.

Uchwała została podjęta.

Ad. 6d. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021. (Druk Nr 239).

Przewodniczący poprosił o opinie Komisje Stałe.

Przewodniczący Komisji Społecznej – radny Stanisław Święch – Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu – radny Sławomir Madejczyk- Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury- radna Irena Baciak – Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt.

Przewodniczący otworzył dyskusję.

Radny Janusz Przetacznik - wypełniamy obowiązek ustawowy, czyli w terminie do końca miesiąca, taki program uchwalamy. Nie ulega wątpliwości, że program jest. Natomiast pytanie, za co będziemy realizować? Ta praktyka powtarza się już kolejny rok z rzędu, ponieważ w ślad za tym programem, można by powiedzieć przedłożonym do konsultacji organizacjom, nie idą konkretne środki, czy wskazanie środków  w projekcie budżetu.
Projekt budżetu Powiatu na każdy rok kalendarzowy, zgłasza jednostka wykonawcza samorządu w terminie do 15 listopada każdego roku. Stąd tak naprawdę ten roczny program powinien odnosić się do przedłożonych projektów. Tu mamy dobre intencje, tematy, czy cele. Natomiast tak naprawdę, nawet najlepszy program bez środków finansowych, nie jesteśmy w stanie zrealizować. Na Komisji Rozwoju wnioskowałem m.in. poruszałem temat, że warto aby, w tym roku już pewnie nie, ale w przyszłym roku aby przed wystawieniem tego typu rocznego programu również wskazać, te kwestie związane z monitoringiem, które mamy w tym dokumencie, aby można pokazać, czy i jak został zrealizowany ubiegłoroczny program, czy ten plan współpracy z organizacjami w roku mijającym. I jakie przewidujemy środki finansowe, bądź jakie źródła pomocy dla organizacji, aby można było wspólnie różne cele realizować. Wskazywałem m.in., że pozyskiwanie różnych środków poza budżetowych związane jest z nawiązaniem takiej współpracy. Jest parę programów, przy aplikowaniu o pewne środki, pomaga nam współpraca z organizacjami pozarządowymi. W związku z tym warto by było, można by się zastanowić, czy przy aplikowaniu nie powinniśmy troszkę więcej poświęcić uwagi i współpracy np. poprzez radę pożytku publicznego zwrócić się do organizacji, mamy nieodpłatną pomoc prawną.  Próbować szukać takich rozwiązań, abyśmy tą współprace mieli realną, a nie tylko tą ustawową.                 

Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.

W głosowaniu brało udział 23 radnych.

- za podjęciem uchwały głosowało 18 radnych,

- wstrzymało się 5 radnych.

Uchwała została podjęta.

Ad. 6e. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia obowiązujących na terenie Powiatu Jasielskiego w 2021 r. wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywania na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu. (Druk Nr 240).

Przewodniczący otworzył dyskusję oraz poprosił o opinie Komisje Stałe.

Przewodniczący Komisji Finansowo- Budżetowej – radny Jan Czajka- Komisja wydała pozytywną opinię jednogłośnie.

Przewodniczący Komisji Społecznej – radny Stanisław Święch – Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu – radny Sławomir Madejczyk- Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie ustalenia obowiązujących na terenie Powiatu Jasielskiego w 2021 r. wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywania na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku odstąpienia od wykonania dyspozycji            usunięcia pojazdu.

W głosowaniu brało udział 23 radnych.

- za podjęciem uchwały głosowało 23 radnych.

Uchwała została podjęta.

Ad. 6f. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Kołaczyce realizacji zadania
z zakresu pomocy społecznej. (Druk Nr 241).

Przewodniczący otworzył dyskusję oraz poprosił o opinie Komisje Stałe.

Przewodniczący Komisji Społecznej – radny Stanisław Święch – Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Finansowo- Budżetowej – radny Jan Czajka- Komisja wyraziła pozytywną opinię.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu – radny Sławomir Madejczyk- Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie powierzenia Gminie Kołaczyce realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej.

W głosowaniu brało udział 23 radnych.

- za podjęciem uchwały głosowało 23 radnych.

Uchwała została podjęta.

Ad. 6g. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie na rok 2021 zobowiązań na pokrycie kosztów związanych z konserwacją dźwigów, konserwacją urządzeń PPOŻ i transmisji alarmów, konserwacją kotłowni, zakupem żywności oraz utylizacją nieczystości w Domu Pomocy Społecznej w Foluszu. (Druk Nr 242).

Przewodniczący otworzył dyskusję oraz poprosił o opinie Komisje Stałe.

Przewodniczący Komisji Finansowo- Budżetowej – radny Jan Czajka- Komisja wydała pozytywną opinię jednogłośnie.

Przewodniczący Komisji Społecznej – radny Stanisław Święch – Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały jednogłośnie.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu – radny Sławomir Madejczyk- Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały jednogłośnie.

Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie na rok 2021 zobowiązań na pokrycie kosztów związanych z konserwacją dźwigów, konserwacją urządzeń PPOŻ i transmisji alarmów, konserwacją kotłowni, zakupem żywności oraz utylizacją nieczystości w Domu Pomocy Społecznej w Foluszu.

W głosowaniu brało udział 23 radnych.

- za podjęciem uchwały głosowało 23 radnych.

Uchwała została podjęta.

Ad. 6h. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji oraz zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie wkładu własnego w projekcie pn. „AKTYWNOŚĆ szansą na zatrudnienie w powiecie jasielskim” przez Powiat Jasielski/Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle. (Druk Nr 243). Z autopoprawką.

Przewodniczący poinformował o treści autopoprawki dotyczącej tytułu niniejszej uchwały,
w którym zamiast: środków „finansowanych”, ma być, środków „finansowych”.  

Przewodniczący otworzył dyskusję oraz  poprosił o opinie Komisje Stałe.

Przewodniczący Komisji Finansowo- Budżetowej – radny Jan Czajka- Komisja wydała pozytywną opinię jednogłośnie.

Przewodniczący Komisji Społecznej – radny Stanisław Święch – Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały jednogłośnie wraz z autopoprawką.

Radna Bożena Macek-Lubaś - chciałam zapytać o autopoprawkę do tej uchwały, ponieważ tu jest trzy razy ten sam tekst i po prostu nie wiem, na czym polega ta autopoprawka?
Bo w i projekcie niniejszej uchwały, wprowadza się zmianę w tytule uchwały z dotychczasowej nazwy. Przytoczona jest ta nazwa i później niżej jest,  na nową nazwę o brzmieniu, która jest identyczna, jak ta dotychczasowa. Na czym polega tutaj ta zmiana?

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch -  pani radna to ja dzisiaj czytałem trzy razy
i też, nie widziałem tej różnicy.

Radna Bożena Macek-Lubaś - ja też nie widzę, cztery teksty identyczne.

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch - jedno słowo, „finansowanych” zamieniamy na „finansowych”. Na nową nazwę o brzmieniu w drugiej linijce.

Radna Bożena Macek-Lubaś - „finansowanych”, na „finansowych”. Teraz widzę dopiero. Dziękuje bardzo nie mogła się tego doszukać. Pan Janusz jak zwykle z pomocą biegnie.

Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji oraz zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie wkładu własnego w projekcie pn. „AKTYWNOŚĆ szansą na zatrudnienie w powiecie jasielskim” przez Powiat Jasielski - Powiatowy Urząd Pracy w  Jaśle. Z autopoprawką.  

W głosowaniu brało udział 23 radnych.

- za podjęciem uchwały głosowało 23 radnych.

Uchwała została podjęta.

Ad. 6i. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Krempna zadania zarządzania drogami powiatowymi wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Krempna. (Druk Nr 244). Z autopoprawką.

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch- w paragrafie 3 zamiast, na mocy porozumienia zawartego między „Zarządem Powiatu w Jaśle”, ma być, pomiędzy „Powiatem Jasielskim”.

Przewodniczący otworzył dyskusję oraz poprosił o opinie Komisje Stałe.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu – radny Sławomir Madejczyk - rozpoczynając od Gminy Krempna i powierzenia obowiązków, właśnie w sprawie utrzymania chodników, Komisja wyraziła pozytywną opinię. I tutaj właśnie został ten błąd wykryty przez jednego z radnych, członków Komisji, który dzisiaj prostujemy, ale jak najbardziej opinie są pozytywne co do wszystkich tych uchwał dotyczących przekazania obowiązków utrzymania chodników powiatowych w okresie zimowym oraz okresie bieżącego utrzymania.

Przewodniczący Komisji Finansowo- Budżetowej – radny Jan Czajka- Komisja wydała pozytywna opinię.

Radny Janusz Przetacznik - ponieważ jest autopoprawka dotycząca brzmienia paragrafu 3 „na mocy porozumienia zawartego pomiędzy „Powiatem Jasielskim”, a „Gminą Krempna”, a nie wójtem. I konsekwentnie, ponieważ są to porozumienia między samorządami, a nie jednostkami wykonawczymi tych samorządów  i to samo należy skorygować w paragrafie 1 porozumienia, które stanowi załącznik. Chciałbym wskazać, że w druku 241 w sprawie powierzenia Gminie Kołaczyce realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej, tam sformułowania są prawidłowe, czyli jest to porozumienie zawarte pomiędzy Powiatem Jasielskim i Gminą Kołaczyce i w treści porozumienia też prawidłowo mamy Powiat i Gminę. Także prosiłbym jeżeli dokonujemy zmian w formie autopoprawki, to dokonujmy na nazwy samorządu: Powiat Jasielski i Gmina Krempna i w porozumieniu konsekwentnie tak samo.    

 

Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie  powierzenia Gminie Krempna zadania zarządzania drogami powiatowymi wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Krempna. Z autopoprawką w §3. I dodał, że automatycznie potem nastąpi zmiana w porozumieniu. W brzmieniu „między Powiatem Jasielskim, a Gminą Krempna”.

W głosowaniu brało udział 23 radnych.

- za podjęciem uchwały głosowało 23 radnych.

Uchwała została podjęta.

Ad. 6j. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Nowy Żmigród zadania zarządzania drogami powiatowymi wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Nowy Żmigród. (Druk Nr 245). Z autopoprawką.

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch- z  autopoprawką, tak jak powiedział pan przewodniczący Janusz Przetacznik, że będzie w § 3 brzmienie „między Powiatem Jasielskim, a Gminą Nowy Żmigród”.

Przewodniczący otworzył dyskusję oraz poprosił o opinie Komisje Stałe.

Przewodniczący poinformował, że Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu –wyraziła już pozytywną opinię.

Przewodniczący Komisji Finansowo- Budżetowej – radny Jan Czajka- Komisja wyraziła pozytywną opinię.

Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie powierzenia Gminie Nowy Żmigród zadania zarządzania drogami powiatowymi wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Nowy Żmigród. Z autopoprawką.

W głosowaniu brało udział 21 radnych.

- za podjęciem uchwały głosowało 21 radnych.

Uchwała została podjęta.

Ad. 6k. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Osiek Jasielski zadania zarządzania drogami powiatowymi wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Osiek Jasielski. (Druk Nr 246). Z autopoprawką.

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch- w § 3 porozumienie będzie zawarte „między Powiatem Jasielskim, a Gminą Osiek Jasielski”.

Przewodniczący otworzył dyskusję oraz poprosił o opinie Komisje Stałe.

Przewodniczący poinformował, że Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu –wyraziła już pozytywną opinię.

Przewodniczący Komisji Finansowo- Budżetowej – radny Jan Czajka- Komisja wyraziła pozytywną opinię.

Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie powierzenia Gminie Osiek Jasielski zadania zarządzania drogami powiatowymi wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Osiek Jasielski. (Druk Nr 246).
Z autopoprawką.

W głosowaniu brało udział 22 radnych.

- za podjęciem uchwały głosowało  22 radnych.

Uchwała została podjęta.

Ad. 6l. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Dębowiec zadania zarządzania drogami powiatowymi wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Dębowiec. (Druk Nr 247). Z autopoprawką.

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch- z autopoprawką polegającą na tym, że w § 3. będzie zawarte porozumienie „między Powiatem Jasielskim, a Gminą Dębowiec”.

Przewodniczący otworzył dyskusję oraz poprosił o opinie Komisje Stałe.

Przewodniczący poinformował, że Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu –wyraziła już pozytywną opinię.

Przewodniczący Komisji Finansowo- Budżetowej – Radny Jan Czajka- Komisja wyraziła pozytywną opinię.

Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie powierzenia Gminie Dębowiec zadania zarządzania drogami powiatowymi wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Dębowiec. Z autopoprawką.

 W głosowaniu brało udział 22 radnych.

- za podjęciem uchwały głosowało 22 radnych.

Uchwała została podjęta.

Ad. 6m. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Dębowiec zadania zarządzania drogą powiatową Nr 1882R Droga przez wieś Dębowiec w km 0+020 – 0+369 strona prawa w miejscowości Dębowiec w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania chodnika. (Druk Nr 248). Z autopoprawką.

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch - z autopoprawką, tutaj będzie ona polegać na dodaniu §3 bowiem w ogóle był nie umieszczony ten zapis, że „Powierzenie zdania, o którym mowa w §1, nastąpi na mocy porozumienia zawartego między  Powiatem Jasielskim, a Gminą Dębowiec”. I wtedy paragraf 3, będzie paragrafem 4, a paragraf 4, paragrafem 5.   

Przewodniczący otworzył dyskusję oraz poprosił o opinie Komisje Stałe.

Przewodniczący Komisji Finansowo- Budżetowej – radny Jan Czajka- Komisja wydała pozytywną opinię.

Przewodniczący poinformował, że Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu –wyraziła już pozytywną opinię.

Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie powierzenia Gminie Dębowiec zadania zarządzania drogą powiatową Nr 1882R Droga przez wieś Dębowiec w km 0+020 – 0+369 strona prawa w miejscowości Dębowiec w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania chodnika. Z autopoprawką.

W głosowaniu brało udział 23 radnych.

- za podjęciem uchwały głosowało 23 radnych.

Uchwała została podjęta.

Ad. 6n. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Jasło zadania zarządzania drogami powiatowymi wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Jasło. (Druk Nr 249).
Z autopoprawką.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch- w § 3 będzie zapis, że porozumienie będzie zawarte „między Powiatem Jasielskim, a Gminą Jasło”.

Przewodniczący otworzył dyskusję oraz poprosił o opinie Komisje Stałe.

Przewodniczący Komisji Finansowo- Budżetowej – Radny Jan Czajka- Komisja wyraziła pozytywną opinię.

Przewodniczący poinformował, że Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu –wyraziła już pozytywną opinię.

Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie powierzenia Gminie Jasło zadania zarządzania drogami powiatowymi wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Jasło. Z autopoprawką.

 W głosowaniu brało udział  22 radnych.

- za podjęciem uchwały głosowało  22 radnych.

Uchwała została podjęta.

Ad. 6o. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Skołyszyn zadania zarządzania drogami powiatowymi wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Skołyszyn. (Druk Nr 250). Z autopoprawką.

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch- w § 3 na mocy porozumienia zawartego będzie „między Powiatem Jasielskim, a Gminą Skołyszyn”.

Przewodniczący otworzył dyskusję oraz poprosił o opinie Komisje Stałe.

Przewodniczący poinformował, że Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu –wyraziła już pozytywną opinię.

Przewodniczący Komisji Finansowo- Budżetowej – radny Jan Czajka- Komisja wydała pozytywną opinię.

Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie powierzenia Gminie Skołyszyn zadania zarządzania drogami powiatowymi wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Skołyszyn. Z autopoprawką.

W głosowaniu brało udział 23 radnych.

- za podjęciem uchwały głosowało 23 radnych.

Uchwała została podjęta.

Ad. 6p. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Brzyska zadania zarządzania drogami powiatowymi Nr 1835R Kołaczyce – Brzyska – Brzyska przez wieś w km 3+378 – 3+671 strona lewa w miejscowości Brzyska i Nr 1313R Jasło – Błażkowa – Jodłowa w km 15+807 – 15 +947, strona prawa w miejscowości Błażkowa w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania chodników. (Druk Nr 251). Z autopoprawką.

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch- w § 3 porozumienie zawarte „między Powiatem Jasielskim, a Gminą Brzyska”.

Przewodniczący otworzył dyskusję oraz poprosił opinie Komisje Stałe.

Przewodniczący Komisji Finansowo- Budżetowej – Radny Jan Czajka- Komisja wyraziła pozytywną opinię.

Przewodniczący poinformował, że Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu –wyraziła już pozytywną opinię.

Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie p) powierzenia Gminie Brzyska zadania zarządzania drogami powiatowymi Nr 1835R Kołaczyce – Brzyska – Brzyska przez wieś w km 3+378 – 3+671 strona lewa w miejscowości Brzyska i Nr 1313R Jasło – Błażkowa – Jodłowa w km 15+807 – 15 +947, strona prawa w miejscowości Błażkowa w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania chodników. Z autopoprawką.

W głosowaniu brało udział  23 radnych.

- za podjęciem uchwały głosowało  23 radnych.

Uchwała została podjęta.

Ad. 6q. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań finansowych od 2021 r. do 2029 r. na udzielenie dotacji celowych dla Gminy Brzyska, Dębowiec, Osiek Jasielski, Nowy Żmigród, Skołyszyn, Jasło i Krempna na realizację zadania zarządzania drogami  powiatowymi w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania chodników. (Druk Nr 252 ).

Przewodniczący otworzył dyskusję oraz poprosił o opinie Komisje Stałe.

Przewodniczący Komisji Finansowo- Budżetowej – radny Jan Czajka- Komisja wyraziła pozytywną opinię.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu – radny Sławomir Madejczyk- Komisja wyraziła pozytywną opinię.

Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań finansowych od 2021 r. do 2029 r. na udzielenie dotacji celowych dla Gminy Brzyska, Dębowiec, Osiek Jasielski, Nowy Żmigród, Skołyszyn, Jasło i Krempna na realizację zadania zarządzania drogami          powiatowymi w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania chodników.

W głosowaniu brało udział 23 radnych.

- za podjęciem uchwały głosowało 23 radnych.

Uchwała została podjęta.

Ad. 6r. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Brzyska realizacji zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych, położonych na terenie Gminy Brzyska. (Druk Nr 253).

Przewodniczący otworzył dyskusję oraz poprosił o opinie Komisje Stałe.

Przewodniczący Komisji Finansowo- Budżetowej – radny Jan Czajka- Komisja wyraziła pozytywną opinię.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu – radny Sławomir Madejczyk Komisja wyraziła pozytywną opinię.

Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie powierzenia Gminie Brzyska realizacji zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych, położonych na terenie Gminy Brzyska.

W głosowaniu brało udział 22 radnych.

- za podjęciem uchwały głosowało 22 radnych.

Uchwała została podjęta.

Ad. 6s. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań finansowych na 2021 rok na realizację zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy Brzyska . (Druk Nr 254 ).

Przewodniczący otworzył dyskusję oraz poprosił o opinie Komisje Stałe.

Przewodniczący Komisji Finansowo- Budżetowej – radny Jan Czajka- Komisja wyraziła pozytywną opinię.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu – radny Sławomir Madejczyk- Komisja wyraziła pozytywną opinię.

Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań finansowych na 2021 rok na realizację zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy Brzyska.

W głosowaniu brało udział 20 radnych.

- za podjęciem uchwały głosowało 20 radnych.

Uchwała została podjęta.

Ad. 6t. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na lata 2020 - 2021. (Druk Nr 255).

Przewodniczący otworzył dyskusję oraz poprosił o opinie Komisje Stałe.

Przewodniczący Komisji Społecznej – radny Stanisław Święch – Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 5- „za”, 1- „wstrzymujący się”, 1- „ nie głosował”.

Przewodniczący Komisji Finansowo- Budżetowej – radny Jan Czajka- Komisja wyraziła pozytywną opinię. 8 obecnych, 7 głosowało: 6- „za”, 1- „wstrzymał się”.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu – radny Sławomir Madejczyk- Komisja wyraziła pozytywną opinię. Na 8 obecnych: 5-„za”, 2-„przeciw”,1-„wstrzymujący się”.

Radny Janusz Przetacznik-  mamy do czynienia już w tej kadencji z trzecim programem naprawczym, ponieważ mamy okazję jako Rada VI Kadencji przyjmować po raz trzeci program naprawczy. Tak się złożyło, że rozpoczęliśmy kadencję w roku 2018, gdy szpital skończył swoją działalność za rok 2017 stratą. Przypomnę, że przezapis ustawowy, który nas obliguje do przyjmowania programu naprawczego, jest m.in. zacytowany w naszej podstawie prawnej uchwały. Chciałbym się odnieść do konkretnego zapisu. Na jednej z sesji zatwierdzaliśmy i ocenialiśmy działalność szpitala, podkreślałem wtedy, że w roku 2020 dyrektor szpitala wywiązał się, w sposób można by powiedzieć wzorcowy, z ustaleń, czy zobowiązań ustawowych, czyli do przepisów ustawy z 15 kwietnia o działalności leczniczej, czyli w terminie do 31 maja sporządził i przekazał nam Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej oraz złożył sprawozdanie finansowe za rok ubiegły i do 30 września, czyli w terminie do 3 miesięcy od terminu umownego przyjęcia sprawozdań finansowych za dany rok kalendarzowy złożył program naprawczy nazwany jako „aktualizacja” programu naprawczego na lata 2020-2021. Czyli w tych terminach ustawowych złożył dokumenty i tyle tytułem pochwały pana dyrektora, że akurat w odróżnieniu od lat wcześniejszych tym, razem wszystko nazwijmy to zostało zrealizowane w sposób poprawny w terminach ustawowych. Proszę zwrócić uwagę na brzmienie artykułu 59, na który się powołujemy w przedmiotowej uchwale. „Jeżeli w sprawozdaniu finansowym wystąpiła strata netto, kierownik samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w terminie 3 miesięcy od upływu terminu do zatwierdzenia sprawozdania finansowego, sporządza program naprawczy z uwzględnieniem raportu, o którym mowa w art., 53a ust. 1, ten o którym mówiłem do 31 maja, na okres nie dłuższy niż 3 lata i przedstawia go podmiotowi tworzącemu w celu zatwierdzenia.” To jest ustawa, teraz kiedy popatrzymy na projekt uchwały, to tak jak powiedziałem na komisji „strach się bać”, albo po prostu strach pokazywać ten dokument. Proszę zwrócić uwagę, w § 1 uchwały zatwierdza się program naprawczy stanowiący załącznik do  niniejszej uchwały. Patrzymy na załącznik do niniejszej uchwały, jest to jedna strona z tabelką. Mamy zatwierdzić program sporządzony, przedstawiony i przedłożony do zatwierdzenia przez dyrektora szpitala. Muszę przyznać doszukiwałem się autora tego programu naprawczego, który stanowi załącznik do projektu uchwały druk nr 255 i muszę przyznać, że nie bardzo się doszukałem, ale opracowanie samego projektu uchwały już tak tj. stanowisko ds. audytu wewnętrznego oraz samodzielne stanowisko ds. kontroli wewnętrznej. Na temat tego stanowiska i tej komórki wyrażałem się przy okazji protokołów z kontroli oraz tego, że uchwały podmiotu tworzącego nie są realizowane i zalecenia wydawane dyrektorowi nie są realizowane. Wróćmy do programu naprawczego i jego historii, pierwszy program naprawczy przyjmowaliśmy 7 grudnia 2018 roku. Jak pamiętacie po raz pierwszy przecieraliśmy się przez ten program naprawczy, sporo krytycznych słów wtedy padło na  ten temat m.in. wypowiadaliśmy się, że będziemy  starać się ten program naprawczy pokazywać, tak po stronie przychodowej jak również kosztowej. Mam przed sobą wypowiedz pana radnego Ryszarda Papciaka, obecnego pracownika szpitala, który wydawało się, że wprowadzi novum do szpitala i te programy będą takie, które będą odpowiadać nie tylko w kwestiach przychodowych, ale przede wszystkim kosztowych z punktu widzenia racjonalności, a przede wszystkim realności wyniku. Popatrzmy na te dwa programy, czy na analizę przyjmowanych programów, pomimo naszych uwag.  Przypomnijmy pierwszy program, który został przez nas przyjęty na lata 2019- 2020, zakładał wtedy m.in., że za rok 2019 wynik finansowy netto będzie 0, wynik finansowy za 2020 rok będzie 0. Przyjmując nasz ppierwszy program, wskazywaliśmy na duże uchybienia, pewne elementy dotyczące nieścisłości programu, niespójność z materiałami, które wcześniej sprawozdaliśmy.

Rzeczywiście byliśmy troszkę w gorszej sytuacji, bo sprawozdanie za rok 2017 przyjmowała Rada V kadencji. Nam przyszło przyjmować, na podstawie negatywnego wyniku, program naprawczy na lata 2019-2020 nie znając specyfiki szpitala. Chciałabym wrócić akurat do lat 2018-2019, których Rada VI kadencji już oceniała i chciałbym  nawiązać do tych programów naprawczych, które mamy, a przede wszystkim zwrócić uwagę na pewne wskaźniki, później odniosę do tych programów przez nas przyjętych. Jeżeli chodzi o przychody ogółem rok 2018 tj. ponad 91 mln, za 2019 r. ponad 105 mln, zresztą macie to państwo w materiałach, które nam przysłał dyrektor Burbelka. Chciałbym zwrócić uwagę na takie elementy jak koszty działalności, o których m.in., pan radny Papciak mówił, że bez ich sprawdzenia i pokazania rzeczywistych źródeł powstawania kosztów i tej analizy kosztowej trudno mówić o realnym programie. Myślę, że w dalszej części dyskusji, jeżeli będą jeszcze wypowiedzi przytoczę fragmenty wypowiedzi pana radnego Papciaka, bo były bardzo interesujące, ciekawe i miały zaowocować w dalszej działalności. Niestety tak się nie stało. Jakie były koszty działalności w roku 2018- ponad 94 mln, w 2019- 109 mln. Jeżeli tutaj popatrzymy na przychody oraz na koszty, to strata na sprzedaży to jest ta, o której powinniśmy rozmawiać, bo to jest wynikiem skuteczności naszego zarządzania, operowania środkami, przepływami. Tutaj sytuacja wygląda wręcz źle, ponieważ w roku 2018 ta strata ze sprzedaży tj. 4 mln 868, ale już za rok 2019 tj. ponad 7,5 mln zł. Ta strata można by powiedzieć ze sprzedaży operacyjnej jest ponad 2 mln 700 tys. wyższa niż rok wcześniej. Straty netto bilansowe wynosiły: tj. 2 mln 370 i 3 mln 572 tys. za rok 2018 i 2019. Teraz proszę zwrócić uwagę na odpisy amortyzacyjne 2 mln 600 w roku 2018 i prawie 4 mln 200 w roku 2019. Jeżeli popatrzymy teraz na program naprawczy, mieliśmy pewien margines, powiedziałem przy przyjmowaniu po raz pierwszy programu naprawczego na lata 2020- 2021, że po raz pierwszy dyrektor Burbelka nas nie skłamał i nie wprowadził w błąd. Przynajmniej szczerze napisał w tym pierwszym programie 2020- 2021, który przyjmowaliśmy w ubiegłym roku, że będzie dążył nie do straty zerowej, jak to miał wcześniej w zwyczaju mówić i pisać.  W analizie SWOT, jako mocą stronę, zapisał sobie po stronie mocnej, determinację dotyczącą zmian. Niemniej jednak przynajmniej szczerze, że będzie osiągał stratę, poniżej amortyzacji. Teraz proszę zwrócić uwagę. Rok 2018 starta netto 2 mln 370, odpis amortyzacyjny 2 mln 599, czyli zapasu (margines) mieliśmy 228. 342,00 zł, czyli pełny sukces. Na ten sukces złożyła się załoga. Dlaczego się złożyła załoga, ponieważ do tego sukcesu przyczyniły się związki zawodowe i pracownicy jasielskiego szpitala, którzy zgodzili się na obniżenie ustawowego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o 453.473,41 zł. Gdyby nie determinacja związków zawodowych i pracowników, strata jasielskiego szpitala przekroczyłaby ten próg ustawowy, z którego tak się szczycimy i wyniosłaby minus dodatkowe 225, 131,18 zł.
Więc tak naprawdę „król jest nagi”, pokazuje słabość zarządzania i to co miało być mocną stroną, czyli determinacja w wprowadzaniu zmian, okazuje się nieprawdziwa w zderzeniu z zwartymi porozumieniami i zmniejszonym odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za rok 2018. Teraz to samo ale do roku 2019, tutaj wynegocjowany zmniejszony odpis wyniósł 404.034,30 zł, a tą rezerwę między stratą netto, a zapasem, czyli marginesem bezpieczeństwa, a wysokością odpisu amortyzacyjnego, mieliśmy tylko 185 tys. Proszę zwrócić uwagę, znowu, gdyby nie związki zawodowe i pracownicy, to prawie mielibyśmy stratę równą amortyzacji. Teraz zwróćmy uwagę na te straty, tak jak powiedziałem na te straty ze sprzedaży, z przychodów operacyjnych. Mamy też pozostałe przychody operacyjne,  może nie każdy to zrozumie,  zwracał na to uwagę m.in. pan radny Ryszard Papciak,
a  dotyczą  dodatkowych przychodów  operacyjne, które posiadamy, są to przychody w większości  księgowe. Nie chcę tutaj państwa zanudzać i cytować co to są przychody operacyjne. Mam nadzieję, że poznaliśmy te elementy czytając program naprawczy oraz zapoznając się z bilansem, aczkolwiek trochę trudniej czytać sprawozdanie finansowe, jak ktoś w tym nie siedzi i jeżeli nie ma raportu z badania biegłego rewidenta.  Teraz to sprawozdanie jest praktycznie sprawozdaniem z badania, a przedtem mieliśmy jeszcze raport, w związku z tym raport szczegółowo opisywał pozostałe przychody operacyjne, czyli w jaki sposób następowały odpisy aktualizacji wielkości aktywów, to o czym mówiliśmy, pamiętamy te przeksięgowania i zmiany ustawowe, czy otrzymane nieodpłatne darowizny.
W związku z tym jeżeli popatrzymy na te pozostałe przychody operacyjne w 4 mln 663 tys. za rok 2019, czyli, można by powiedzieć zapisy księgowe i porównamy z protokołem z kontroli wewnętrznej, to tak naprawdę patrzymy na zakres zarządzania działalnością szpitala w roku 2019, dość ułomnie i trudno tutaj mówić, że mamy sytuację dobrą. Pisząc program naprawczy i przedstawiając Wysokiej Radzie druk 255, pewnie chcieliśmy uniknąć kolejnej kompromitacji, żeby publikować ten program, który sporządził i przedstawił Radzie do zatwierdzenia pan dyrektor, a już z programem aktualizacyjnym w taki sposób w jaki nam przekazał. Trochę wstyd, zamieszczać na naszej stronie, że Rada zatwierdziła taki program. Niemniej jednak chciałbym zwrócić uwagę, że ustawa jednoznacznie wskazuje, jak powinna wyglądać uchwała w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego. Będziemy w wolnych wnioskach mówić na  temat innych dokumentów Wysokiej Rady, które podejmowała, po zasięgnięciu opinii radcy prawnego na wniosek Zarządu, niemniej nadzór wojewody,
czy nadzór pod względem poprawności legislacyjnej podejmowanych przez nas aktów prawnych, te rzeczy kwestionował w tym m.in.  również uchwały w zakresie sprawozdania finansowego szpitala za rok 2018, o czym Wysokiej Radzie przypominam i przed czym przestrzegałem. W dniu dzisiejszym mamy program naprawczy, który znowu jest dokumentem sprzecznym z wymaganiami stawianymi przez ustawę i możemy mieć znowu problem z organem nadzorczym. Nie chcę się pastwić nad samym programem, ponieważ już wiele tematów i wiele razy zabierałem głos, praktycznie przy każdym roku. Niemniej jednak nasze uwagi i wnioski nie są wysłuchiwane przez pana dyrektora oraz jego służby i z uporem godnym lepszej sprawy przedstawia nam ten program naprawczy, praktycznie można by powiedzieć w wersji niezmienianej. Natomiast za każdym razem w analizie SWOT, mamy „determinacje we wprowadzeniu zmian”. Tak jak powiedziałem, Rada dokonując corocznej oceny dzielności szpitala, o czym informowałem 23 października, wydawała zalecenia, a żadne z tych zaleceń nie zostało zrealizowane. Natomiast okazuje się, że pomimo tego  dyrektor jest pozytywnie oceniany. Jeszcze raz zwracam uwagę, że projekt uchwały przedłożony przez Zarząd, odbiega od norm i obowiązków wynikających z ustawy o działalności leczniczej, to co powiedziałem i cytowałem.

                

Radna Ewa Wawro - chciałam się wypowiedzieć, nawiązując oczywiście bardzo skromnie do wypowiedzi mojego przedmówcy, radnego Przetacznika. Też analizowałam te wszystkie informacje, które dostaliśmy w programie naprawczym, tym za 2018 rok i 2019, jak również aktualizację, którą dostaliśmy. Powiem jedno podsumowanie najważniejsze: ten cały nasz program naprawczy, to jest po raz kolejny, jakaś fikcja. Co my tu mamy? Na dobrą sprawę, zupełnie co innego pokazujemy, że chcemy osiągnąć, a zupełnie coś innego mamy osiągnięte. W 2018 roku przyjęty program naprawczy, który miał obejmować lata 2019-2020, żeby nie być gołosłowną, przytoczę efekty działania wdrożonego programu naprawczego w 2019, później 2020 roku. Zakładany przez nas wynik finansowy netto, mamy 0 zł i kolejny rok 0 zł. A co my mamy w tej chwili? Blisko 4 mln zł straty - wynik finansowy netto za 2019 rok. To w takim razie, po co wprowadzaliśmy w ogóle ten program naprawczy, skoro on de facto nie dał nam tego, czego oczekiwaliśmy, co założyliśmy? To jest po prostu jakaś fikcja. My się w tym momencie, sami z siebie nabijamy! Nie z przepisów, tylko sami z siebie? To jest raz. Dwa, analizowałam również, te analizy SWOT. Śmiem przypuszczać, że trzy kolejne analizy, które dostaliśmy były robione przez te same osoby, za każdym razem. Śmiem przypuszczać, dlatego, że większość tych fragmentów, to jest na zasadzie „kopiuj, wklej i przeklej”. Zauważyłam, też, że mamy tutaj pewne drobne zmiany, o które chciałam zapytać, czy ja je dobrze rozumiem.? W 2018 roku w programie naprawczym szpitala, który przyjmowaliśmy, jako mocna strona na pozycji numer 1 mamy silne przywództwo. W 2019 roku, silnego przywództwa już nie mamy. W aktualizacji również, nic nie ma o silnym przywództwie. Natomiast co mamy? Mamy de facto, bardzo dużą stratę, zbliżającą się do odpisu amortyzacyjnego, czyli do sytuacji krytycznej dla nas. I co gorsze strata, która jest poniżej odpisu amortyzacyjnego, jest tylko dlatego, że my po raz kolejny zabieramy pracownikom, obniżając im ustawowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. De facto od trzech lat, to pracownicy ratują szpital, tym, że się im zabiera świadczenia. Podejrzewam, że oczywiście te wszystkie, obniżenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, musiały być uzgodnione ze związkami zawodowymi i z pracownikami, ale przyznam szczerze, że bardzo bym chciała przeczytać i o takie opinie wnioskuję, żebyśmy mogli zapoznać się z opiniami związków zawodowych dotyczących obniżenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przez kolejne lata. Rok temu, o ile opamiętam, też o to się zwracałam. Prosiliśmy o przekazanie nam, takich opinii związków zawodowych, ale nie otrzymaliśmy. Jeszcze raz pytam, jak my mamy rozumieć to, że w tej chwili w tych analizach SWOT, które są „kopiuj, wklej” praktycznie, zostało usunięte silne przywództwo? Czy mamy to rozumień wprost, że tego silnego przywództwa nie mamy i dlatego mamy w tej chwili taki  wynik finansowy, taką duża stratę, a nie mamy tego co zakładaliśmy, że będzie na poziomie zero zł?                                   

 

Radny Grzegorz Pers - chciałem się odnieść w kilku słowach, nie tylko do programu naprawczego, ale i ogólnej sytuacji, bo my tak mówimy o programie naprawczym rok po roku. To jest niezmiernie istotne i ważne. Natomiast chciałem zwrócić uwagę w jakich warunkach teraz szpital działa i powiem o tych czynnikach zewnętrznych. Tutaj pan radny Janusz Przetacznik mówił o kosztach, porównywał to rok po roku. Przeczytałem ten cały program naprawczy dosyć wnikliwie i będę mówił z głowy, bo teraz nie będę przerzucał tych kartek. Szanowni państwo jakbyście porównali rok 2018 do roku 2019, to wzrost na samych płacach, wyniósł około 10 mln złotych, na ubezpieczeniach społecznych i innych świadczeniach, adekwatny wzrost procentowy. Z czego to wynika? Z rozporządzeń dotyczących wynagrodzeń służby zdrowia, m.in. pielęgniarek, położnych i innego personelu medycznego i niemedycznego. To rzutuje na koszty, w znacznym stopniu i dyrektor szpitala nie ma na to wpływu. Zobaczcie państwo na zużycie materiałów i energii. I są czynniki zewnętrzne, które mają istotny wpływ na strukturę kosztów. Szanowni państwo, nikt nie planował pandemii. W związku z tym, że mamy Covid, w tej chwili mamy dodatkowe 42 łóżka Covid-owe, mamy stanowiska respiratorowe. System budżetowania jednostek szpitalnych jest w tej chwili budżetowy, nie tak jak wcześniej było za procedury, tylko budżetowy, niektóre tylko procedury, jak stawy biodrowe, czy jak protezy stawów kolanowych są płacone odrębnie, za ilość wykonanych zabiegów. Weźcie państwo pod uwagę to, w jakich warunkach szpital działał. Te przychody, które mogły być zrealizowane, nie były. Łatwo krytykować szanowni państwo. Postawcie się w sytuacji osoby zarządzającej szpitalem. Pani radna Ewa Wawro wyciąga, że oczywiście, pracownicy przyłożyli się, powiem do tego sukcesu, że jednostka samorządowa nie dopłaca do tego i ustąpili. Szanowni państwo, to nie tylko u nas w jasielskim szpitalu pracodawcy rozmawiają ze związkami zawodowymi, ale właśnie po to, aby utrzymać poniekąd miejsca pracy w szpitalu, tego niższego, niemedycznego personelu. Trzeba moim zdaniem, patrzeć na sprawę obiektywnie, a nie wybiórczo. Ja bym sobie też życzył, alby pełny zakres te 2 % Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, mógł być wypłacany, ale zadajcie sobie pytanie co lepiej? Czy utrzymać miejsca pracy, czy lepiej dogadać się ze związkami zawodowymi? I ciągniemy ten wózek w jedna stronę. Szanowni państwo, budżetowanie, zwiększenie nakładów na służbę zdrowia w latach 2020-2021, jest zapisane ustawowo. Nie pamiętam dokładnie, ale 5,06 i 5,35, tak te wskaźniki mają wzrastać i na pewno przełoży się również to na przychody szpitala. Powiem państwu, łatwo krytykować, ale zobaczcie państwo, że oddział diabetologii, który powstał za rządów, mogę tak powiedzieć, dyrektora Burbelki, to jest jedyny oddział diabetologii w województwie podkarpackim. Dla mnie to jest sukces. Oddział geriatryczny, mamy konsultanta wojewódzkiego, pana doktora Królika w zakresie geriatrii. To jest też sukces, tego szpitala. My krytykujemy, a nie umiemy chwalić. Moim zdaniem, trzeba pochwalić tutaj dyrekcje, zarząd szpitala za jego rozwój merytoryczny, nawet te dwa oddziały, o których wspomniałem, nie mówiąc już o inwestycjach. Nie mówię, bo to przy współudziale też, dzięki państwu, samorządowi powiatu wiele inwestycji w tym szpitalu za te 8 lat dyrektora Burbelki powstało. Blok operacyjny, remont chirurgii, jedno i drugie skrzydło, teraz przymierzamy się do realizacji budowy bloku psychiatrycznego, remontu pediatrii. Szanowni państwo, jak ja się tak przysłuchuję, to się tak wydaje, że jest tak źle w tym naszym szpitalu, a ja uważam, że w tych warunkach otoczenia zewnętrznego, naprawdę jest dość dobrze. Nie mówię, że jest super, bo żeby nie być takim, że tak tylko w jedną stronę, powiem państwu, jak przeglądałem to należałoby pewnie zwrócić uwagę na jedną rzecz, obłożenie łóżek. Nie wiem, czy państwo zwróciliście uwagę, są oddziały, gdzie obłożenie łóżek jest około 50% i trzeba by było się temu przyjrzeć. Czy nie warto pomyśleć o oddziale rehabilitacji, czy jakimiś innym oddziale, skoro na niektórych oddziałach obłożenie jest 50%? Na oddziałach zabiegowych, nie można patrzeć na rok, który mija, bo mamy pandemię. Natomiast w latach poprzednich też, trzeba popatrzeć na liczbę zabiegów, bo jak mamy liczbę zabiegów na oddziałach typu ginekologia, laryngologia to przychody, czy kontrakt kolejny szpitala jest liczony na podstawie wykonania budżetu poprzedniego roku, bo jest tzw. system budżetowy, więc im więcej będziemy robić tych zabiegów, im większe będzie obłożenie na oddziałach zabiegowych, tym można wywalczyć, że tak powiem o lepszy kontrakt. Co mnie uderza też, nie wiem, bo w szczególnych warunkach działamy dzisiaj, że nie ma  nikogo z dyrekcji teraz, bo wiadomo pandemia, ale tak jak przeglądałem z tego co pamiętam, centrum rehabilitacji fizjoterapii, że przynosi dosyć spore straty. Pewnie chciałbym zadać tu kilka pytań, ale nie ma nikogo z dyrekcji. Szanowni państwo, popatrzmy na to wszystko obiektywnie. Ja nie mówię o programie naprawczym,  bo w dzisiejszych warunkach, trudno powiedzieć jak długo potrwa pandemia, to jest takie trochę wróżenie z fusów, ten rok 2020, 2021 naprawdę ciężko coś zaplanować. Natomiast na pewno jest parę rzeczy, na które warto zwrócić uwagę, które trzeba poprawić.                                                 

 

Radny Jan Urban - tak przysłuchiwałem się wypowiedzi pan radnego Grzegorza Persa
i uderzyła mnie jedna rzecz, „trzeba by było, się temu przyjrzeć”. Z całym szacunkiem szanowni państwo, ale to pan jako członek Zarządu i Zarząd Powiatu powinien być tym pierwszym elementem, który przygląda się realizacji planu naprawczego. W swoim życiu miałem okazję przygotowywać plany naprawcze. Również i tam był cały system sposobu monitorowania odpowiedzialności itp., rzeczy. Nie dzisiaj, nie czas i miejsce, bo widzę,
że tutaj pan doktor Pers ma zdiagnozowane obszary problematyczne, tylko powinno się to robić w trakcie, kiedy Zarząd wykonuje czynności nadzorcze nad jednostką, jaką jest szpital powiatowy. Przyjmujemy program naprawczy, ale to powtórzę po raz kolejny, „sztuka dla sztuki”, ponieważ jeżeli jest strata, to mamy obowiązek. Tutaj dzisiaj przewijały się takie elementy, czy jak pan doktor Pers, myślę, że i Zarząd ma zdiagnozowane te obszary problemowe i wykonując swoją rolę jako organu nadzoru poniekąd, użyje takiego z kodeksu handlowego określenia, powinien pilnować, nadzorować i próbować coś zrobić. Przyjdzie czas, że się pandemia skończy, dzisiaj to jest temat, z którym wszyscy jesteśmy w miarę obeznani i wiemy, że służba zdrowia ma określone problemy, ale nie będziemy w nieskończoność pewnych rzeczy zwalać. Była tu mowa o inwestycjach, jakby nie one i pompownie pieniędzy, to już było by jeszcze gorzej i tu jest kolejny problem, o którym powinniśmy kiedyś porozmawiać na ten temat. To nie jest tak, że się wszystko potępia w czambuł, tylko tu pokazujemy realne problemy. Zresztą z wypowiedzi mojego przedmówcy, nomem omen członka Zarządu, widać gdzie te problemy są. Tylko ja bym zadał pytanie, co w tej materii Zarząd robi? W jaki sposób, rozlicza kierującego tą jednostką? Nie odniosę się, bo nie wiem, nie pisałem tej analizy SWOT, dlaczego to mocne przywództwo, to jakby już zniknęło? Nie  wiem co to ma oznaczać, ale to tylko autorzy tego tekstu, wpisu, usunięcia tego mocnego przywództwa, będą wiedzieli, co poeta miał na myśli? Powiedzmy sobie szczerze jedną rzecz, to Zarząd jest tym podmiotem, który winien egzekwować program naprawczy. To jeżeli ktoś, coś napisał, jeżeli podmiot tworzący jakim jest Powiat Jasielski, Rada Powiatu przyjęła, to organ wykonawczy w postaci Zarządu, powinien stać na straży, realizacji zawartego w programie naprawczym, sposobu na uzdrowienie szpitala.                 

Radny Krzysztof Buba - miałbym kilka uwag do wypowiedzi pana radnego Grzegorza Persa. Po pierwsze, o ile mnie pamięć nie myli, to te około 10 mln, o które w 2019 był wzrost wynagrodzenia, to poszło również na inne, poszczególne grupy zawodowe w szpitalu.
Jaki był podział tych środków, radni dostali tą informację? Myślę, że pielęgniarki, położne, ratownicy medyczni, inne zawody medyczny, nie do końca były zadowolone z tego podziału. Przypomnę też, że w 2019 roku, te grupy zawodowe mocno protestowały w naszym szpitalu. To tak tylko na marginesie tych środków finansowych, o które wzrosły wynagrodzenia w szpitalu. Chciałbym zwrócić uwagę, że to jest mój trzeci program naprawczy szpitala i tak jak w poprzednich tak i w tym, niewiele jest rzeczy, które by mnie napawały optymizmem, w którym widziałbym sens, że szpital wyjdzie z tych wszystkich kłopotów. Chciałbym zwrócić uwagę, co będzie jeżeli Powiat Jasielski przestanie współfinansować inwestycje szpitalne, to wtedy dopiero będziemy mieli problem, bo jak braknie naszych środków, z których później robiony jest odpis amortyzacyjny, to będziemy mieli wtedy problem i wtedy nasza Rada stanie przed dylematem, skąd wziąć środki finansowe na pokrycie tej całej straty?                

Radna Bożena Macek-Lubaś - ja tak króciutko, chciałam odnieść się do tego co pan radny Pers mówił, że o koronawirusie, pandemii itd. Tu pod tabelką jest taki zapis, że odnosząc się do przedstawionego programu naprawczego, należy wskazać, iż został on opracowany jeszcze przed wybuchem pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, to jest jedna moja uwaga. Po drugie, któryś raz z kolei zwracam uwagę, na pozbawianie pracowników szpitala Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Jest to proszę zwrócić uwagę, efekt finansowy, jest 2 mln 59.200,00 zł, a fundusz socjalny zmniejszony o 559.200,00 zł. Proszę państwa, to ponad ¼ tego efektu finansowego, to są pieniądze, które zostały zabrane pracownikom. I to co pan powiedział, że chyba wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że nie jest to w porządku wobec pracowników, a pan radny Pers sam powiedział, że lepiej się jest dogadać ze związkami zawodowymi, one się zgodzą, jak się z nimi dogadacie, ale pracownicy nigdy nie będą z tego zadowoleni. Dlatego już po raz kolejny jest ta pozycja, zmniejszenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Przecież ci pracownicy naprawdę nie zarabiają kokosów, zwłaszcza ci na niższym szczeblu, że tak powiem. I to mi się bardzo nie podoba, bo te ponad pół mln, należałoby dać pracownikom, bo to są ich pieniądze, a im się te pieniądze zabiera. Mówi się im, że to jest dla dobra ich i szpitala. Może poszukać tych pieniędzy, gdzieindziej, a ludziom, którzy niekoniecznie zarabiają godziwe pieniądze, dać dofinasowanie z Funduszu Świadczeń Socjalnych.                         

 

Radny Janusz Przetacznik- jeszcze raz chciałbym zwrócić uwagę, że my rozmawiamy
o programie naprawczym, czyli obowiązku ustawowym, gdy szpital za rok 2019 zanotował stratę, tak jak wspomniałem ponad 3 mln 570.000,00 zł.  W związku z tym powinien z mocy ustawy opracować program naprawczy, na okres do trzech lat, mamy przedłożony okres dwuletni.  Jeżeli popatrzymy na ten dokument, zwracam państwu uwagę, że my mamy nad dokumentem zagłosować, zatwierdzać program naprawczy, który stanowi załącznik do tej uchwały, a m.in. pan radny Pers i na to zwracała m.in. uwagę pani radna Bożena Macek, że ten program, załącznik, czyli ta jedna strona, był opracowana przed marcem 2020 roku, czyli przed Covid-em. W związku z tym proszę państwa trzeba, żebyśmy byli konsekwentni, tak naprawdę czego chcemy, bo może jeżeli jest Covid, wszystko nam przechodzi, np. pan przewodniczący nie zarządza głosowania nad zmianą porządku obrad, to może również można nie wprowadzać do porządku obrad realizacji programu naprawczego, bo jest Covid i będziemy wszyscy zadowoleni.

Chciałbym zwrócić uwagę, na to co pan radny Grzegorz Pers powiedział, że od 1 października 2017 roku zmienił się system finasowania szpitala z kontraktu na ryczałt.
W wielu programach naprawczych, programach działania mamy napisane, że jest to duża szansa dla jasielskiego szpitala, poprawia się płynność finansowa. Znamy plany dotyczące tego, że rok rocznie  budżet państwa sygnuje coraz więcej środków finansowych na ochronę służby zdrowia. Pokazywałem przy okazji ostatniej zwyczajnej sesji m.in., że na przestrzeni lat procent PKB był niższy, jeżeli chodzi o przekazywanie środków na służbę zdrowia,
a niemniej jednak działalność jasielskiego szpitala kończyła się nieco inaczej. Chciałabym zwrócić uwagę, porównując rok 2018 do roku 2019, właśnie przychody z samego ryczałtu, ja pomijam dodatkowe przychody operacyjne, wzrosły w jasielskim szpitalu z 88 mln 600 tys. do ponad 100 mln 400 tys., czyli sam ryczałt na przestrzeni jednego roku, wzrósł prawie 12 mln złotych. Jeżeli chodzi o wzrost wynagrodzeń, na co zwracaliśmy uwagę. Pani radna Ewa Wawro w roku 2018 składając m.in. interpelację dotycząca wynagrodzeń pracowniczych i później m.in. nasz wniosek, jako grupy radnych PSPP i SDM na temat zwołania sesji  poświęconej działalności jasielskiego szpitala. Czym się temat skończył, sami wiemy, ale wskazywaliśmy m.in. na tą trudną sytuację. Teraz chciałbym zwrócić uwagę na kwestie związane z funduszem wynagrodzeń oraz m.in. na to, o czym mówiła pani Bożena Macek-Lubaś, tzn. liczbą etatów. Na przestrzeni 2017, a 2019 roku, bo o tym  roku mówimy, ilość pracowników jasielskiego szpitala wzrosła z 903 osoby do 977, prawie 998 etatów, czyli wzrost nastąpił zatrudnienia prawie o  64, 65 etatów i w tych etatach proszę sobie wyobrazić zgodnie z protokołem z kontroli, ubyło prawie 10 etatów lekarskich. W związku z tym wzrost zatrudnienia w etatach nielekarskich tj. 75 etatów, czyli to jest bardzo dużo. Stąd przywoływałem wypowiedz pan radnego Ryszarda Papciaka z roku 2018, aby popatrzeć na strukturę kosztów, nie można bezkrytycznie mówić, że tylko kwestia, że ryczałt z Narodowego Funduszu Zdrowia nie pokrywa wzrostu wynagrodzeń, bo to m.in. mamy przy okazji oświaty. Mamy tu ewidentny przykład, że rząd podpisuje porozumienia płacowe, natomiast subwencja ogólna w części oświatowej nie pokrywa tych zobowiązań. To samo mamy tutaj również, w przypadku różnych porozumień branżowych, niemniej jednak wysokość wynagrodzeń i tego ryczałtu tak jak wspomniałem, jest stosunkowo wysoka, natomiast działań organizacyjnych tutaj nie widzę. Wracając do samego programu naprawczego, jeżeli popatrzymy na ten dokument, bo nie otrzymałem, żadnej odpowiedzi, czy tak naprawdę pod tym załącznikiem może podpisać się radca prawny? Pani Krystyna Seredyńska podpisał się pod projektem uchwały i teraz może z całą stanowczością powiedzieć, że tak. Ta uchwała z drukiem 255 to jest program naprawczy, o którym mowa w ustawie o działalności leczniczej, gdzie szpital osiągnął stratę netto w wysokości 3 mln 572.250, 24 zł. i spełnia wymagania po pierwsze ustawowe oraz wytycznych tj. dotyczących, po pierwsze sporządzenia raportu o sytuacji ekonomicznej i programu o działalności szpitala. Jeżeli uważamy, że jest tak trudno i ciężko to lepiej nie przyjmować takiego dokumentu, niż się nim ośmieszać. Tak jak dotychczas to robiliśmy, to na co wskazywała pani radna Ewa Wawro, o tym zresztą mówiliśmy w roku 2018, 2019. Mogę zacytować wypowiedzi radnych zabierających głos, że program sobie, życie sobie, bo i tak nikt z tego nie rozlicza. I to co powiedział pan radny Jan Urban, mamy kontrole, audyty wewnętrzne, to jest dokument podmiotu tworzącego. W związku z tym organem wykonawczym jest Zarząd Powiatu, który ma jednostki,  właśnie m.in. tą komórkę dotyczącą audytu i kontroli wewnętrznej. Proszę zwrócić uwagę, mieliśmy już do czynienia, jako Rada, z dwoma kontrolami prowadzonymi, ani jedna nie odnosiła się do: po pierwsze uchwał określających zalecenia i wytyczne dla kierownictwa szpitala, po drugie do przyjętego programu naprawczego. Jeżeli uważamy, że tak jest i mamy sytuację nnadzwyczajną, proponuję nie kompromitować się i nie przyjmować tego programu naprawczego na lata  2020-2021 w wersji zaproponowanej nam przez Zarząd Powiatu. Lepiej zrobimy nie przyjmując takiego programu, tak jak kiedyś nie przyjęliśmy oceny negatywnej działalności szpitala, aczkolwiek ona była wtedy bardzo zasadna, bardzo prawidłowo oceniona i dokonana, niemniej wtedy Rada odstąpiła od wydania takiej oceny, a szkoda, bo może byłby to kubeł zimnej wody na dyrektora szpitala i może wziąłby się do pracy.                                              

Radna Dorota Woźniak – bardzo dużo tutaj zostało powiedziane. Mam tylko taką uwagę, ponieważ program naprawczy był, jak tu padło, opracowany jeszcze przed Covid-em, a jednocześnie osoba, która napisała nam załącznik do uchwały twierdzi, że będzie monitorowana realizacja programu i etapowe analizowanie efektów. To mam taką prośbę, czy można by było przedstawić dla radnych, analizę powiedzmy sobie kwartalną, poszczególnych kosztów, przychodów Szpitala Specjalistycznego w Jaśle od początku roku. Mamy już trzy kwartały, co zostało zrobione nawet w nawiązaniu do tych przepisów przedstawionego programu naprawczego. Zwłaszcza, że Covid nam się w pewnym momencie, pandemia nam się nasiliła, część łóżek szpitalnych zostało zmienione na Covid-owe, zmieniło się finasowanie także. Tutaj myślę, że  dyrekcja powinna nam, na ten temat coś przedawnić.
Nie wiem jak długo będzie trwała pandemia i czy jest możliwość utrzymania płynności finansowej w taki sposób, żeby nie zmniejszać Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych? Tą analizę, skoro mamy pana Papciaka, który m.in. w zakresie obowiązków ma, przestawianie propozycji usprawniających system rachunków, kosztów, więc myślę,
że można by to było przeanalizować i przedstawić radnym.  

        

 Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na lata 2020 – 2021.

W głosowaniu brało udział 23 radnych.

- za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych.

- przeciw głosowało 7 radnych.

- wstrzymał się 1 radny.

Uchwała została podjęta.

Ad.6u.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w 2020 roku z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch - słowem wstępu w związku z sytuacją epidemiczną, niewykorzystaniem środków na turnusy rehabilitacyjne, bowiem sanatoria są zamknięte, pozostała do rozdziału kwota 33.877,00 zł, którą pan dyrektor proponuje rozdysponować na te zadania, na które jest największe zapotrzebowanie i są wnioski, a więc na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, likwidacje barier architektonicznych i zakup przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych. I druga kwota do rozdysponowania to jest kwota 20.000,00 zł, proponuje się aby tą kwotę z wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej, przenieść na przyznanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej.    

Przewodniczący otworzył dyskusję.

Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania w sprawie podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w 2020 roku z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej.

W głosowaniu brało udział 20 radnych.

- za podjęciem uchwały głosowało 20 radnych.

Uchwała została podjęta.

Ad. 6v. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Tarnowiec.

Przewodniczący otworzył dyskusję.

Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Tarnowiec.

W głosowaniu brało udział 20 radnych.

- za podjęciem uchwały głosowało 20 radnych.

Uchwała została podjęta.

Ad. 6w. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań finansowych na 2021 rok na realizację zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy Tarnowiec.

Przewodniczący otworzył dyskusję.

Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań finansowych na 2021 rok na realizację zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy Tarnowiec.

W głosowaniu brało udział 19 radnych.

- za podjęciem uchwały głosowało 19 radnych.

Uchwała została podjęta.

Ad.7.  Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych. (Druk Nr 256).

Przewodniczący poinformował, iż rani otrzymali obszerną informację przygotowaną przez Naczelnika Wydziału Edukacji oraz, że w razie pytań, zawsze służy on odpowiedzią.

Radni nie wypowiadali się co do niniejszej informacji.

Ad.8. Informacja o zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie zimowym 2020/2021. (Druk Nr 257).Przewodniczący poinformował radnych, że w razie pytań mogą się zwrócić do pani dyrektor PZD Katarzyny Kaszowicz oraz dodał, że ta informacja jest przedstawiana rok rocznie oraz była omawiana na Komisjach.

Radni nie mieli uwag.

Ad.9. Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Jasielskiego na lata 2017 – 2020 z perspektywą na 2024 roku za lata 2017 – 2019. (Druk Nr 258).

Radni nie zabierali głosów również w tej kwestii.

Ad.10. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu
w okresie  międzysesyjnym.

Radny Janusz Przetacznik-  ponieważ do innych tematów będę odnosił się w interpelacji, ale chciałbym wrócić do sprawozdania z 16 listopada, str. 9 pkt 12, pierwszy akapit dotyczy rozpatrzenia negatywnego wniosku dyrektora DPS-u o zabezpieczenie środków finansowych   z przeznaczeniem na naprawę windy hydraulicznej. Prosiłbym o ewentualnie ustosunkowanie się, bo w dniu dzisiejszym podejmowaliśmy uchwałę, że przeznaczamy i zabezpieczamy środki na ten cel. Czy teraz odmowa przyznania tych środków, nie powoduje, że mamy tam komplikacje w działalności DPS-u? Dzisiaj podejmowaliśmy uchwałę, że dajemy środki, a tu jest negatywna ocena. 

Starosta Jasielski Adam Pawluś- odpowiemy na piśmie.

 

Ad.11.  Interpelacje.

Radny Janusz Przetacznik- pozwoliłem sobie już interpelację przesłać na adres mailowy, natomiast teraz ją przedstawię. Również wiąże się to m.in. ze sprawozdaniem Zarządu z wykonania uchwał, a dotyczy to prezentowania wykonania i realizacji uchwał. Mieliśmy na tej sesji już obraz tego, że m.in. w jaki sposób Zarząd wykonuje uchwały, chociażby w zakresie kwestii związanych z egzekwowaniem programu naprawczego, czy oceny działalności szpitala.

Radny Janusz Przetacznik złożył interpelację o treści:

 

I N T E R P E L A C J A

Uchwałą nr XV/108/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia zasad przyznawania stypendium studentom kształcącym się w szkole wyższej na kierunku lekarskim, Rada Powiatu w Jaśle zdecydowała o możliwości udzielania przez samorząd stypendiów i określiła zasady ich przyznawania. Uchwała jako akt prawa miejscowego, została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego w 2019 roku pod pozycją 4362.

Zgodnie z w/w uchwałą w 2020 roku nastąpiła druga edycja naboru chętnych studentów kształcących się w szkole wyższej na kierunku lekarskim do ubiegania się o przyznanie stypendium. Zgodnie z § 5 ust. 8 Regulaminu określającego zasady przyznawania stypendium studentom kształcących się w szkole wyższej na kierunku lekarskim zwanego dalej regulaminem stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały, Zarząd Powiatu w Jaśle mógł przyznać stypendium maksymalnie trzem studentom.

Ogłoszenia o naborze chętnych Zarząd Powiatu w Jaśle przesłał do uczelni wyższych i zamieścił na swojej stronie internetowej w terminie określonym w uchwale tj. do 30 sierpnia br. Podobną informację o możliwości ubiegania się studentów o przyznanie stypendium na zasadach określonych w uchwale nr XV/108/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia zasad przyznawania stypendium studentom kształcącym się w szkole wyższej na kierunku lekarskim zamieścił również Szpital Specjalistyczny w Jaśle. W nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2020 r. chętni studenci mogli zgłosić swój akces (§ 4 ust. 3 regulaminu) ubiegania się o przyznanie stypendium poprzez złożenie odpowiedniego wniosku. O przyznaniu stypendium miał zdecydować Zarząd Powiatu w Jaśle w terminie do 30 września 2020 r. (§ 5 ust. 7 regulaminu).

Na wniosek Zarządu Powiatu w Jaśle, w dniu 9 października br. Rada Powiatu w Jaśle, wprowadziła zmiany ww regulaminu uchwałą nr XXXI/227/2020 umożliwiając przyznanie począwszy od roku akademickiego 2020/2021 stypendia nie trzem a czterem studentom stypendiów. Taka regulacja wynikała nie tylko z przyjętej zmiany regulaminu (§ 5 ust. 8), ale przede wszystkim od brzmienia § 3 przedmiotowej uchwały o treści: „Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązująca od 1 września 2020 r.

           

            Należy przypomnieć i zacytować słowa uzasadnienia do tego projektu uchwały Starosty Jasielskiego Adama Pawlusia z dnia 9 października br. na temat tej nowelizacji:

„….  wypowiem się jako przewodniczący komisji, która przesłuchiwała tych kandydatów,…

W ubiegłym roku mieliśmy trzy miejsca, zgłosiły się tylko dwie osoby, więc nie zgłosiło się te regulaminowe trzy osoby, tylko dwóch studentów, jeden z miasta Jasła, drugi z powiatu jasielskiego, a w tym roku mieliśmy większe zainteresowanie zgłosiły się cztery osoby, …., zgłosiły się trzy osoby, jedna osoba z miasta Jasła, jedna z Majscowej, czyli tuż pod Jasłem i czwarta osoba z tą najniższą średnią, ale to jest średnia o ile pamiętam 3,8, prawie 4, która jest z Krosna, a gdy rozmawiałem z doktorem panem Szymonem Niemcem. … Również dyrektor szpitala, który jest członkiem komisji wypowiedział się, że jest za tym, żeby zwiększyć ten limit jeżeli Wysoka Rada wyrazi na to zgodę. Na dzień dzisiejszy jest czworo studentów chętnych na te stypendia jeżeli Wysoka Rada poprze ten wniosek, jeżeli jest za wnioskiem Zarządu to proszę o poparcie i umożliwienie przyznania stypendium również dla tej  czwartej studentki. ” Wypowiedzi innych radnych, członków Zarządu pomijam z braku czasu, ale są do zapisane w protokole z tej sesji.

            W „Sprawozdaniu z wykonania uchwał Rady Powiatu w Jaśle oraz prac Zarządu
w okresie międzysesyjnym” z dnia 12 października br. znak: OK-I.0021.7.202 w zakresie wykonania ww. uchwały czytamy cyt.: „Na podstawie podjętej Uchwały przyznane zostaną stypendia wszystkim studentom, którzy złożyli wnioski w ogłoszonym konkursie.” W dalszej części wymienionego sprawozdania nie zostały podane żadne dalsze dodatkowe informacji dotyczące wykonania tej uchwały wraz z dokonaną jej nowelizacją pomimo, że zgodnie z przyjętym przez Radę Powiatu w Jaśle stosownym regulaminem  stypendia winny być przyznane przez Zarząd Powiatu w Jaśle w terminie nie dłuższym niż do 30 września 2020 r. (§ 5 ust. 7 regulaminu) i wypłacane począwszy od miesiąca października br. podobnie jak stypendia z pierwszej edycji tj. roku akademickiego 2019/2020.

            Również w cytowanym sprawozdaniu z dnia 12 października br. oraz kolejnym
z dnia 16 listopada br. znak; OK-I-0021.8.2020 nie znalazłem informacji Zarządu
o wszczęciu postępowania nadzorczego Wojewody Podkarpackiego w sprawie stwierdzenia nieważności  uchwały Rady nr XXXI/227/2020 z dnia 9 października br. czy późniejszej  decyzji Wojewody Podkarpackiego w tej sprawie. Podobna sytuacja miała miejsce przy wcześniejszych rozstrzygnięciach nadzorczych Wojewody Podkarpackiego nr P-II.4131.2.258.2020 z dnia 2 października br. (publikacja pod pozycją 3767) i nr P-II.4131.2.259.2020 (publikacja pod pozycją 3768) dotyczących tzw. uchwał nauczycielskich przyjętych przez Radę Powiatu w Jaśle w dniu 28 sierpnia br. 

Rozstrzygnięciem nadzorczym nr P-II-4131.2.303.2020 Wojewody Podkarpackiego
z dnia 13 listopada 2020 r. opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego pod pozycją 4285 (w załączeniu) Wojewoda stwierdził nieważność uchwały nr XXXI/227/2020 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 9 października br. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad przyznawania stypendium studentom kształcącym się w szkole wyższej na kierunku lekarskim.

O takich możliwych rozstrzygnięciach nadzorczych przestrzegałem podobnie jak inni wypowiadający się w tych  sprawach podczas dyskusji na sesjach radni. Ale nie o tym teraz.

Liczę, że członkowie Zarządu Powiatu w Jaśle szczegółowo zapoznali się z treścią uzasadnienia rozstrzygnięcia nr P-II-4131.2.303.2020 Wojewody Podkarpackiego z dnia 13 listopada 2020 r., a szczególnie pod kątem kompetencji poszczególnych organów samorządu powiatowego. 

            W związku z powyższym zwracam się do Starosty Jasielskiego i proszę u udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie:

Jak wygląda czy wyglądało wykonanie uchwały  nr XV/108/2019 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia zasad przyznawania stypendium studentom kształcącym się w szkole wyższej na kierunku lekarskim w latach 2019 - 2020?

Do odpowiedzi proszę dołączyć kserokopie dokumentów potwierdzających wykonanie tej uchwały tj.: ogłoszenie o konkursie, decyzje o powołanie komisji konkursowej,  protokół z posiedzenia komisji konkursowej, decyzje Zarządu Powiatu w Jaśle zatwierdzające wyniki konkursu wraz z wyciągami z protokołów z posiedzeń Zarządu, na których te decyzje były podejmowane, zawarte umowy, potwierdzenia dokonania przelewów.

 

Ponadto zwracam się po raz kolejny do Zarządu Powiatu w Jaśle  z wnioskiem i przede wszystkim wręcz żądaniem o zamieszczanie w przedkładanych radnym „sprawozdaniach  z wykonania uchwał Rady Powiatu w Jaśle oraz prac Zarządu w okresie międzysesyjnym” pełnych informacji dotyczących wykonywania uchwał Rady Powiatu w Jaśle, w tym również przedkładania informacji o wszczętych czy toczących się postępowaniach nadzorczych.

Podpis radnego: Janusz Przetacznik.

 

Radny Janusz Przetacznik- ten wniosek nie pamiętam już, który raz kieruje do pana starosty, aby skończyć z fikcją, że uchwałę przekazano do konkretnego wydziału. Oczekuję konkretnego wykonana. Proszę bardzo, do tej interpelacji dołączam oczywiście rozstrzygniecie nadzorcze wojewody, ogłoszone w dzienniku urzędowym z 16 listopada dotyczące stypendium. Jak również dwa dzienniki urzędowe, dotyczące tzw. uchwał nauczycielskich. Przypominam zwracaliśmy uwagę, że debatujemy i dyskutujemy o uchwałach, które miały wprowadzić regulacje płacowe, dodatkowe począwszy od nowego roku szkolonego 2020/2021 i tak jak przewidywaliśmy organ nadzoru stwierdził uchybienia i rażące naruszenie prawa, ponieważ w jednym przypadku stwierdził nieważność uchwały, w drugim odkreślone punkty regulaminu. Zwracam na to uwagę chociażby w kontekście dzisiejszego zaklinania rzeczywistości, tzn. podejmowania głosowania o zmianie porządku obrad, czego nie robiliśmy na XXXIII sesji. Zwracam się do tych radnych, którzy głosowali za odrzuceniem mojego sprzeciwu, dlaczego w dniu dzisiejszym tak ochoczo podnosili rękę i wyrażali gotowość i potwierdzali głosowanie za przyjęciem zmiany porządku obrad, a za odrzuceniem ewidentnej poprawki potwierdzającej to, że zmieniony porządek obrad nie został poddany pod głosowanie  na sesji w dniu 6 listopada.              

Ad.12. Wnioski i zapytania radnych.

Radna Ewa Wawro złożyła  zapytanie o następującej treści:

 

Z A P Y T A N I E  

Dotyczy:    respiratorów dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle

 

 

                Podczas konferencji prasowej oraz na swoim Facebooku (7 listopada br.) premier Mateusz Morawiecki podał: „Oto jedyne oficjalne rządowe dane: W dyspozycji Agencji Rezerw Materiałowych znajduje się aktualnie 3500 zapasowych respiratorów (...)"

Jak wyjaśnił premier respiratory w dyspozycji ARM to sprzęt, którego zakupu dokonano „w lecie w ramach przygotowań do jesiennej fali COVID-19". Zapewnił ponadto, że „na bieżąco dokonywane są dodatkowe zakupy". Poinformował, że w samym październiku ARM wydała do szpitali 922 sztuki respiratorów, a w pierwszym tygodniu listopada około 1000 sztuk. Premier zapewnił również, że "wciąż mamy duży zapas respiratorów i są one wydawane według zapotrzebowania zgłaszanego przez służbę zdrowia".

Jesteśmy w okresie epidemii, czy jak się ostatnio mówi i pisze w środku jej drugiej fali. Niestety jej wielkość nas zaskakuje, a spływające do nas informacje wskazują na braki kadrowe i sprzętowe niezbędne do ratowania życia i zdrowia Polaków, do skutecznej walki z pandemią, w tym również na naszym lokalnym podwórku. Ostatnio dotarła do mnie informacja, że jasielski SOR i nasi ratownicy pilnie potrzebują respiratorów. W związku
z powyższym, w nawiązaniu do oświadczenia Premiera Mateusza Morawieckiego, zwracam się z następującymi zapytaniami dotyczącymi działań podejmowanych po 7 listopada br. :

 1. Czy, kiedy i z jakim skutkiem Dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Jaśle występował po 7 listopada br. do Agencji Rezerw Materiałowych z zapotrzebowaniem na respiratory dla jasielskiej służby zdrowia? Do odpowiedzi proszę dołączyć kserokopię odpowiednich wystąpień, zamówień, zleceń itp.
 2. Czy Zarząd Powiatu w Jaśle albo Starosta Jasielski otrzymał informację o podejmowanych przez Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle po 7 listopada br. próbach (działaniach) związanych z pozyskaniem na rzecz jasielskiej służby zdrowia sprzętu, środków wspomagających walkę ze stanem pandemii na terenie naszego powiatu? Do odpowiedzi proszę dołączyć kserokopię takich informacji.
 3. Czy Zarząd Powiatu w Jaśle albo Starosta Jasielski po 7 listopada br. podejmował działania związane z pozyskaniem na rzecz jasielskiej służby zdrowia sprzętu, środków wspomagających walkę ze stanem pandemii na terenie naszego powiatu? Jeżeli tak to: jakie i jakie są efekty tych prób?  Do odpowiedzi proszę dołączyć kserokopię odpowiednich dokumentów tj.: wystąpień, zamówień, zleceń itp., otrzymanych odpowiedzi czy zawartych umów.

Z poważaniem  Ewa Wawro

 

Radna Ewa Wawro dołączyła następujący link i wpis:

Poniżej link i wpis premiera Matusza Morawieckiego.

M.Morawiecki: w ARM jeszcze 3,5 tys. respiratorów | POLITYKA ZDROWOTNA

 

 

Radna Ewa Wawro - chciałam uzupełnić i doprecyzować moje zapytanie, które zadałam i złożę na piśmie. Oczywiście, żeby było tutaj wyraźnie zaznaczone, że chodzi mi, ponieważ odnosiłam się do informacji, które pan premier Mateusz Morawiecki podał na konferencji 6 i potem 7 listopada na swoim Facebook-u, jakie działania były podejmowane przez pana dyrektora czy przez pana starostę po 7 listopada w tym kierunku, żeby skorzystać z tej okazji?

Radna Ewa Wawro - I kolejna uwaga i pytanie dotyczące tym razem protokołów  z sesji: proszę się zdecydować, jak państwo piszecie w protokole "pani, pan". Bo raz jest z małej litery, raz z dużej ... i nawet nie ma tu reguły żadnej, bardziej "po uważaniu" piszącego. Zgodnie z zasadami ortografii powinny być pisane z małej litery wszędzie, bo przecież nikt nie mówi dużymi literami, a nie jest to też pismo adresowane do wybranego odbiorcy, któremu chcemy okazać szacunek, tylko jest do dokument urzędowy, protokół z obrad. I takie jest też moje zdanie w tej materii. Jeśli jednak przyjmujecie państwo, że ma być z dużej litery, to proszę być konsekwentnymi i tak używać w całym dokumencie, we wszystkich wypowiedziach, a nie wybiórczo.

Radny Jan Urban - kwestia, która już tutaj się przewinęła, w związku z tym, że ostatni rok, czy generalnie te dwa lata mamy wysyp unieważnia uchwał Rady przez nadzór wojewody, czegoś takiego nie było w poprzednich 5 kadencjach. Na palcach jednej ręki można wyliczyć ile zostało uchylonych uchwał. To dobrym obyczajem, nie tyle dobrym obyczajem, bo jeżeli jest zapis o realizacji uchwał Rady, powinno się w sprawozdaniach z prac Zarządu zamieszczać i to jako obligo. Ja wiem, że Zarząd się wstydzi, że przygotował kolejny bubel prawny, który nadzór ich wojewody usunął, ale bardzo bym prosił, aby już pojawiało się to w sprawozdaniach w okresie międzysesyjnym. Dlaczego, bo to jest sprawozdanie z realizacji uchwał Rady. My sobie damy radę, sprawdzamy, czytamy dzienniki urzędowe i wiemy, które uchwały zostały uchylone przez nadzór, ale to powinno się znajdować każdorazowo. Ja wiem, że jest wstyd dla Zarządu, ale takie rzeczy powinny się w sprawozdaniu z prac Zarządu znajdować, bo to również autorem większości tych uchwał, wszystkich można powiedzieć, był, czy  jest Zarząd Powiatu. Jeszcze jedna kwestia, z przykrością muszę stwierdzić tutaj fakt, że  jak była dyskusja nad projektem, to pan przewodniczący, nie wiem, czy przez roztargnienie nie zauważył, kiedy próbowałem zabrać głos, ponieważ wiem, że określona ilość ludzi da większość, ale my zaklinamy rzeczywistość. Proszę państwa, to wszystko te uwagi, które przedłożył pan radny Przetacznik, mają odzwierciedlenie w zapisie z przebiegu sesji, ale państwo stwierdziliście, że to nie tak jak jest to udokumentowane i po wsze czasy to będzie wisiało w nagraniach archiwalnych. Też po raz pierwszy, spotkałem się  w tej kadencji z tym, że tutaj są jakieś próby. Jeżeli kiedykolwiek były jakieś uwagi do protokołu wnoszone, to one były zazwyczaj przyjmowane, bo wnosząca osoba jakby miała tutaj określone powody aby, żądać czegoś takiego. Dzisiaj jest piękna praktyka, odrzucamy i dziękuję. Myślę, że ci, którzy zagłosowali za odrzuceniem tego, w ramach weekendu jak będą mieli wolne chwile z racji tego, że jest zakaz zgromadzeń, to niech sobie przeglądną na BIP-e na sesjach archiwalnych. Zobaczycie, że to nie było czepialstwo, tylko odzwierciedlenie stanu faktycznego jaki miał miejsce na tej sesji.                

Radny Franciszek Miśkowicz- odnośnie tego co słyszeliśmy na samym początku, jeżeli chodzi o poprawki pana Janusza Przetacznika do protokołu. Panie przewodniczący, niestety ale zapis zarówno dźwiękowy jak i wideo, jednoznacznie pokazuje przebieg sesji. W związku z tym mam prośbę na przyszłość, żeby protokolant pisał według tego protokół, a zwłaszcza, gdy ktoś wnosi swoje uwagi, bo nie ładnie jest potem przegłosowywać taki protokół, który nie odzwierciedla rzeczywistego przebiegu sesji, tak na przyszłość. Albo zróbmy tak, dograjmy wideo z takim przebiegiem jaki jest w protokole i wtedy będziemy mieli zgodność, to tyle.    

 

Radna Dorota Woźniak  złożyła wniosek do Przewodniczącego Rady  o udostępnienie informacji  publicznej w zakresie wsparcia działalności Szpitala Specjalistycznego w Jaśle przedmiocie zakupu aparatu do diagnostyki molekularnej wirusów SARS-CoV-2o treści:

 

Działając na podstawie przepisów art. 2 ust. 1 i art.10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1330, 1669) wnoszę o udostępnienie pisma Szpitala Specjalistycznego w Jaśle o wsparcie działalności Szpitala Specjalistycznego w Jaśle w przedmiocie zakupu aparatu do diagnostyki molekularnej wirusów SARS-CoV-2 poprzez przyznanie Szpitalowi dotacji celowej w wysokości 170.000,00 zł na ten cel wraz z ewentualną dodatkową korespondencją w tej sprawie, która jest w posiadaniu Biura Rady Powiatu w Jaśle albo Starostwa Powiatowego w Jaśle.

Przedmiotowy wniosek był podstawą przygotowania i wniesienia do porządku obrad XXXIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Jaśle zwołanej na dzień 6 listopada br. o godz. 1530 projektu uchwały Rady Powiatu w Jaśle w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2020 rok.

Jednocześnie na podstawie art. 14ust. 1 powołanej ustawy wnoszę o udostępnienie mi powyższej informacji pocztą elektroniczną w formie skanów dokumentów źródłowych w plikach .pdf z adnotacją, że są to skany oryginalnych dokumentów, które zostają mi udostępnione adres (….…) a ich oryginały znajdują się .... (proszę wskazać miejsce przechowywania oryginalnego dokumentu źródłowego).

Podpis radnej: Dorota Woźniak

Ad.13.Sprawy różne. 

 

Starosta Jasielski Adam Pawluś- mamy okres pandemii, trudny okres, szpital, dyrektor wraz z personelem pracują ciężko. Nasz szpital decyzją wojewody na dzień dzisiejszy ma 54 łóżka Covid-owe. Z tego miejsca chciałem podziękować panu dyrektorowi i całemu personelowi szpitala za walkę i pomoc jaką niosą dla mieszkańców naszego powiatu i innych osób, bo nasz szpital obsługuje, nie tylko pacjentów z powiatu jasielskiego.

Chciałem również krótko przedstawić sytuacje w DPS-ie w Foluszu i również podziękować dyrektorowi i pracownikom DPS-u, ponieważ tam było ognisko Covid-owe, zakażanych było ponad 80 mieszkańców. W tej chwili sytuacja jest już opanowana. Na dzień dzisiejszy mamy jeszcze tylko dwóch mieszkańców na izolacji i jednego mieszkańca w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle. Czyli sytuacja jest stabilna, tylko dwóch pracowników jeszcze przebywa na kwarantannie. Wysokie słowa uznania za ich dzielną postawę w tych bardzo trudnych warunkach.

Chciałem również poinformować Wysoką Radę, że to co już mówiłem na początku, tak się złożyło, że w święto kolejarzy, czyli patronki św. Katarzyny, minister Bittel ogłosił listę projektów, które przeszły do kolejnego etapu w programie Kolej Plus. Na nasz wniosek, na wniosek Zarządu, Marszałek Województwa Podkarpackiego wraz z zarządem złożyli wniosek na budowę linii Jasło –Dębica, linia ma numer 166. Tutaj bym prosił wszystkich radnych
i członków Zarządu o współdziałanie, wsparcie. Będziemy się zwracać również do parlamentarzystów, nie tylko z województwa podkarpackiego, do wszelkich instytucji, które będą nam wstanie pomóc w realizacji tego niezwykle ważnego przedsięwzięcia, które może dać szanse na rozwój i szybkie skomunikowanie nie tylko powiatu jasielskiego, bo w opinii jaką nam wystawił pan Daniel Obajtek prezes PKN ORLEN,  ta linia będzie mieć niezwykłe znaczenie dla budowanej bio-rafinerii w Jedliczu. Będzie ona współpracować z rafinerią w Trzebini. Te zakłady są w tym samym koncernie i skróci to drogę w przypadku drogi przez Rzeszów o połowę. Na pewno będą z tego tytułu efekty. Jeżeli chodzi o ruch osobowy, to przyspieszy dojazd do Rzeszowa, jak również pozwoli dojechać do Krakowa w ciągu 1godz. 15 min. Dlatego bardzo proszę, wszystkie samorządy, które są położone w dolinie Wisłoki, gdzie ma być wykonana ta linia, o współpracę, zabezpieczenie terenów i o wsparcie, tak abyśmy wspólnym wysiłkiem, doprowadzili do tego co się nie udało cesarzowi Franciszkowi Józefowi, czyli ponad 100 lat temu, m.in. radni miasta Pilzna, którzy w obronie interesów dorożkarzy, podjęli uchwałę, żeby nie realizować tej kolei Dębica- Jasło i żeby kolej w ogóle nie szła prze Pilzno. Dzisiaj jest wielka szansa, że może uda się zrealizować tą inwestycję.
Żeby nie było tak całkiem dobrze, to jeszcze wspomnę, że niestety nie możemy wykonać uchwały, która została podjęta na nadzwyczajnej sesji, ponieważ ta uchwała została zaskarżona do wojewody i zwrócił się on do nas o materiały z tej nadzwyczajnej sesji, wszystkie materiały zostały wysłane. Pragnę, więc poinformować pracowników szpitala, że dotacji w kwocie 170 tys. zł, na razie nie możemy przekazać na zakup aparatu potrzebnego do badań. Zwróciłem się do pani wojewody, żeby to rozstrzygnięcie było w jak najszybszym możliwym terminie i mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu uda nam się już środki przekazać, tak żeby bezpieczeństwo w szpitalu jasielskim wzrosło.

Jeszcze krótka informacja na temat stanu prac na drogach, trwają prace remontowe, pozyskaliśmy środki w kwocie 2 mln złotych na likwidację skutków klęski żywiołowej z 27 czerwca. To 6 zadań, które są już w tej chwili prawie na ukończeniu. 1200 m w lesie Lisowskim, to na odcinku drogi Lipnica Górna- Skołyszyn, 800 m na Przechodach nowej nawierzchni, 400 m w Nienaszowie w kierunku na Poraj i ta dziura przy „Biedronce” w „Gamracie”, została zlikwidowana. Tam były instalacje odkryte, bardzo niebezpieczne miejsce. Jeszcze jest w tej chwili remontowana droga Desznica- Świątkowa Wielka, konkretnie na odcinku od przełęczy Kolanin do Świątkowej Wielkiej, prawie 4 km drogi wraz z nowo przebudowanym, czy wybudowanym od nowa  mostem w Desznicy i odcinkiem do przełęczy. Będziemy mogli już swobodnie przejechać już za parę może tygodni do Świątkowej Wielkiej, więc na pewno skróci to dojazd tych mieszkańców do Gminy Nowy Żmigród i w odwrotnym kierunku.

Jeżeli chodzi o roboty budowlane w samym starostwie to, są w tej chwili trzy zadania realizowane, są to wielkie wyzwania. Pozwoliliśmy przerwać dzisiaj pracę ze względu na sesję, przy burzeniu sufitu w miejscu, gdzie ma powstać klatka między II, a III piętrem w skrzydle wschodnim, idzie bardzo dobrze wykonanie instalacji klimatyzacji i również wymiana, czy naprawa instalacji elektrycznej, ona będzie zakończona w tym roku, natomiast pozostałe zadania są wieloletnie i będą również w projekcie budżetu i będą realizowane, czy kończone w przyszłym roku. Zakończyliśmy realizację trzech obiektów mostowych, dwa mosty w Cieklinie, jeden w Desznicy, o którym już wcześniej mówiłem i czwarty obiekt jest realizowany w Umieszczu. Na trzy obiekty pozyskaliśmy środki z rezerwy subwencji i dofinasowanie z gmin, natomiast most wraz z drogą w Desznicy został zrealizowany wraz z drogą został zrealizowany z Funduszu Dróg Samorządowych.

Oczywiście pani Ewie Wawro odpowiemy na wszystkie pytania. Ja już tu mówiłem o tych naszych działaniach, które podejmowaliśmy i o tych środkach, to są miliony złotych, które zostały pozyskane przez szpital. W tych działaniach braliśmy, zarówno ja i Zarząd Powiatu jak i pracownicy powiatu. Wiele środków zostało pozyskanych na zakup ochron, urządzeń w szpitalu i w DPS-ie, więc nie ma tu, żadnych tajemnic, możemy taką informacje przedstawić. Wiele również fundacji, ja tu również mówiłem na sesji o tych środkach z fundacji. Dziękowałem za te środki, które spłynęły. Ta inwestycja, czyli kontenery, to była zrealizowana wspólnie z fundacją LOTOS i ze środków budżetu powiatu jasielskiego. Jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy angażują się w walkę z Covid- 19, za odwagę narażanie się i za to, że pomagacie aby powiat był bezpieczniejszy.                               

Radny Janusz Przetacznik- zwracam uwagę, że 6 listopada radni zagłosowali za zmianami budżetowymi, natomiast wskazywaliśmy łącznie z radnym Sławomirem Madejczykiem na błędy proceduralne. Przypominam, że pani skarbnik, jak również pan radny Krzysztof Buba wskazywał na ustawę Covid-owską, o czym rozmawialiśmy i mówiliśmy, że Zarząd bez uchwały, takiej uchwały Rady dotyczącej przesuwania środków finansowych między działami, może skorzystać tylko i wyłącznie na podstawie ustawy Covid –owskiej, ponieważ upoważnienie, które posiada, mógł realizować w ramach konkretnego działu. Nic nie stało na przeszkodzie panie starosto, żeby nie łamać praworządności, tylko postępować zgodnie z przepisami prawa. Radni byli gotowi pomóc, natomiast należało to po prostu zrobić w  sposób prawidłowy, formalny, a nie teraz zwalać winę na to, że wojewoda wszczął postępowanie nadzorcze. To jest jego obowiązek. Panie starosto, jeżeli jest łamane prawo to decyzją wojewody jest wszczęcie postępowania, tak jak zrobił to w sprawie stypendiów, czy w sprawie tzw. uchwał nauczycielskich, czy wcześniejszych już nie wspomnę, bo ta lista uchybień i działalności sprzecznej z prawem jest spora, tego samorządu powiatowego i Zarządu Powiatu. W związku z tym warto się wstydzić, a nie mówić, że przeprasza pan pracowników. Po prostu niech pan przeprosi za siebie, swoje działania, że jako starosta, nie potrafił pan podjąć decyzji dotyczącej przesunięcia środków, czy zakupu z środków odpowiedniej aparatury. Przypominam 3 kwietnia radni PSPP oraz SDM-u, przygotowali panu pewne propozycje rozwiązań organizacyjnych, budżetowych, finansowych, z których pan nie skorzystał. Proszę teraz nie zrzucać za swoją niekompetencję, nieodpowiedzialność, działań na nadzór pani wojewody, że wszczęła postępowanie nadzorcze, co do prawidłowości podjętej uchwały dotyczącej zmian budżetowych. Nie jest to prawdą, ma pan uprawnienia. Natomiast prosiłbym, aby pan radnym przedstawiał informację dotyczące zakupu tego aparatu, a nie informował dopiero na sesji, tak naprawdę nie wiedząc, czemu służy ten aparat? Dlaczego akurat w ten sposób ma być realizowany? W związku z tym panie staroto, prosiłbym o troszkę skromności. Przede wszystkim pokazywanie pewnych działań i wsłuchiwanie się również w to co mówią inni, a nie tylko pan, bo to co powiedziała pani radna Ewa Wawro również w zapytaniu i teraz również odpowiadając panu o setkach, milionach złotych. Ja mam pytanie, gdzie był dyrektor Burbelka od roku 2012, bo tutaj pan również radny Grzegorz Pers mówił o prawie 8 letniej działalności inwestycyjnej, gdzie doprowadził do tego, że tak wyglądają warsztaty i wyglądały pomieszczenia ratowników.
Od 13 stycznia 2013 roku formalnie jest dyrektorem i co dopuścił do takich zaniedbań organizacyjno-technicznych, że musieliśmy się ratować kontenerami? Z tego jest pan dumny panie starosto od 2016 roku? Pan popiera te działania? Ja bym prosił naprawdę o trochę zrozumienia sytuacji jaka jest zewnętrzna. I nie dmuchania w tą tubę propagandową, w którą pan ostatnio tylko i wyłącznie dmucha i zwija i zwala pan decyzje na to, że ktoś wystąpił do wojewody, czy ewentualnie sugerował wszczęcie postępowania o stwierdzenie nieważności. Proszę błędów nie robić, proszę wsłuchiwać się i poprawiać uchwały, tak samo jak i dzisiaj. Jeszcze raz wracam do naszych podjętych uchwał, poprzez autopoprawki dotyczące powiatu jasielskiego i gmin, prosiłbym również, bo pan przewodniczący nie zawsze dopowiadał, aby również tych korekt dokonać w porozumieniach, które stanowią załączniki do tych uchwał, żebyśmy nie mieli problemów. I teraz znowu co nie przyjęcie programu naprawczego?
To też będzie pan wojewoda zwalał na kogo?                             

  

Radny Grzegorz Pers- szanowni państwo, tak na koniec zrobiła się gęsta i nieprzyjemna atmosfera. Powiem państwu tak po dzisiejszej sesji. Jest zarzut, że są inwestycje w szpitalu. Zobaczylibyśmy, gdyby nie było amortyzacji w szpitalu, co by było? Szanowni państwo, jak nastał starosta Adam Pawluś, to się zaczęły duże inwestycje i przy tym staroście i Zarządzie nadal inwestycje będą. I czy chcecie tego, czy nie, amortyzacja będzie, bo w szpital się będzie inwestować, to pierwsze. Po drugie, przerzucanie się, że mieliśmy inna możliwość z Covid-owych środków, że starosta miał. Szanowni państwo, jak jest sytuacja nadzwyczajna, to ja bym nie dzielił włosa na czworo, szukał, pisał do wojewody, tylko po prostu kupiłbym aparat.          

Radny Janusz Przetacznik- to proszę było kupić, kto bronił?

Ad.14. Zamknięcie obrad.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch zamknął obrady XXXIV Sesji Rady Powiatu w Jaśle o godzinie 18.52.

Imienne wykazy głosowań stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Protokolant: Marzena Trębacz                                                                 

Przewodniczący Rady

Robert Snoch

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony. środa, 16, grudzień 2020 11:24 Paweł Krajciewicz