Protokół XXXV/2020

z XXXV Sesji Rady Powiatu w Jaśle

odbytej w dniu 11 grudnia 2020 r. o godz. 15.30

 

Ad. 1. Otwarcie Sesji.

Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch.

Powitał radnych Rady Powiatu oraz Zarząd Powiatu w Jaśle.

Ad. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

Przewodniczący poinformował, że na podstawie listy obecności podpisanej przez 10 radnych oraz na podstawie liczby zalogowanych radnych do zdalnego systemu w ilości 11, stwierdził, że obrady są prawomocne, w posiedzeniu bierze udział 21 radnych.

Ad.3. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Powiatu w Jaśle.

Przewodniczący poinformował, że radni otrzymali protokół w wersji elektronicznej oraz był do wglądu w biurze Rady Powiatu w Jaśle. Do protokołu z XXXIV sesji nie wpłynęły żadne uwagi.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad zatwierdzeniem protokołu z XXXIV sesji Rady Powiatu w Jaśle.

W głosowaniu brało udział  21 radnych.

- za przyjęciem protokołu głosowało 21 radnych,

Protokół z XXXIV sesji Rady Powiatu w Jaśle został przyjęty.

Ad. 4. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.

Do porządku obrad nie wprowadzono żadnych zmian.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Powiatu w Jaśle.
 4. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Wnioskowej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie.
 7. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 8. Interpelacje 
 9. Wnioski i zapytania radnych.
 10. Sprawy różne.
 11. Zamknięcie obrad.

Do posiedzenia sesji w sposób zdalny dołączyła radna Dorota Woźniak.

Ad. 5. Wybór Komisji Wnioskowej.

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch zgłosił do Komisji Wnioskowej

radnych: Magdalena Stasiowska, Sławomir Madejczyk, Irena Baciak.

Zgłoszeni radni wyrazili zgodę na pracę w Komisji Wnioskowej.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad wyborem członków Komisji Wnioskowej.

W głosowaniu brało udział 22 radnych.

- za wyborem zaproponowanego składu Komisji Wnioskowej głosowało 22 radnych.

Skład Komisji został uchwalony.

Ad. 6.  Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie. (Druk Nr 259).

Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o wprowadzenie obecnego na sesji radcę prawnego.

Radca prawny obecny na sesji - zgodnie z przepisami prawa, w sytuacji, kiedy została złożona skarga do organu, istnieje konieczność przekazania skargi do sądu administracyjnego, za pośrednictwem organu, do którego ta skarga wpłynęła. Termin na przekazanie skargi wynosi 30 dni, od daty wniesienia skargi przez osobę do organu. W związku z tym liczy się ten termin od wniesienia, złożenia z tego co się orientuję jest to od 27 listopada, 30 dni.
W takiej sytuacji organ ma możliwość podjęcia stosownych też działań, tzn. są uprawnienia do tego, żeby zmienić, czyli w trybie jakby własnej rewizji, zmienić taką uchwałę, która jest w tej chwili zaskarżona, ewentualnie wnieść skargę wraz z materiałami zgromadzonymi w sprawie oraz z odpowiedzią na skargę do administracyjnego sądu w Rzeszowie. I w takiej sytuacji w gestii tego organu, jest podjęcie właśnie takich działań, podjęcie takiej decyzji i stąd jest ta uchwała, pozycja uchwały do złożenia wniesienia takiej skargi, do sądu administracyjnego w Rzeszowie.            

Przewodniczący otworzył dyskusję.

Radna Dorota Woźniak - chciałabym prosić o sprostowanie w odpowiedzi, które przygotowała Rada Powiatu, kierowanego do WSA. Jest napisane, że skargę złożyłam 27 listopada do biura Rady, skargę złożyłam 26 listopada to jest udokumentowane stemplem, potwierdzającym wpływ pisma wraz z podpisem osoby, która bezpośrednio odebrała pismo ode mnie. Nie był to dzień 27 listopada. Poza tym chciałabym się odnieść, jak państwo pozwolą, do przedmiotu uchwały. Pani wiceprzewodnicząca wezwała mnie do złożenia pisemnych wyjaśnień, powołując się na uzasadnienie Sądu Rejonowego w Jaśle, który lokalizował moje centrum życiowe, poza powiatem jasielskim. Do tego wezwania nie zostały dołączone, żadne inne dodatkowe materiały, jak chociażby wniosek Zarządu, czy projekt uchwały. Stąd udzieliłam odpowiedzi, wyjaśniając tak jak to jest i myślę, że będzie nadal, że moje centrum życiowe, czy centrum aktywności życiowej znajduje się w powiecie jasielskim. Jest to określone zarówno moimi związkami rodzinnymi, koleżeńskimi, pracą oraz związkami administracyjno-prawnymi. Nie przedstawiłam dowodów, co tutaj Rada mi zarzuca, na poparcie swojego stanowiska, ponieważ w wezwaniu nie było tego wymogu. Nie otrzymałam też wezwania o uzupełnienie odpowiedzi o dołączenie dowodów na poparcie moich wyjaśnień, miałam tylko się wytłumaczyć. Jest tutaj jeszcze jedna rzecz, do której chcę się odnieść, mianowicie jest napisane, że wbrew twierdzeniom skarżącej miała również możliwość, zaskarżenia postanowienia sądu w Jaśle. Nie twierdziłam, że nie miałam możliwości zaskarżenia postanowienia Sądu Rejonowego w Jaśle z dnia 24 września, bo oczywiście o takiej możliwości przez sąd zostałam poinformowana. Umorzenie sprawy wniesionej przez pana Rosoła, było tożsame praktycznie z tym o co ja zwracałam się do sądu, czyli o oddalenie sprawy. Tak więc nie uważam, że tutaj było zasadne, zwracanie się i zaskarżenie postanowienia sądu. Natomiast moje wątpliwości dotyczą uzasadnienia, które przedstawił sąd. Natomiast uzasadnienie nie podlega zaskarżeniu, tylko i wyłącznie postanowienie podlega zaskarżeniu. Ja nie zgadzam się ze stanowiskiem sądu przedstawionym w uzasadnieniu tegoż postanowienia, że moim centrum życiowym jest Moderówka.

Radny Janusz Przetacznik- tak jak na wstępie powiedziała pani radca prawny organ, który podjął uchwałę, może na podstawie złożonej skargi, zmienić swoją decyzję. Wydawało się,
że czytając skargę radnej Doroty Woźniak, wsłuchując się w dyskusję na sesji, wydawało się, że wszystko jest jasne. Jednak okazuję się, że jasne jest nie dla wszystkich. Stąd aby uchwała Rady, nie była prawomocna, należało nadać jej bieg, stąd konieczne było złożenie skargi. Pani radca prawny wyjaśniła, gdyby tej skargi nie było, uchwała by weszła w życie, po  upływie 7 dni od doręczenia, jeżeli by taka skarga nie wypłynęła w terminie 7 dni od doręczenia, tak stanowi kodeks wyborczy. Teraz wróćmy do materiału, który otrzymaliśmy jako przygotowany projekt uchwały na druku 259, czyli w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie. Tak jak już wspominała wcześniej pani radna Woźniak, dostaliśmy wraz z zawiadomieniem projekt uchwały jak również samą treść skargi i potwierdzam, że w treści skarga wpłynęła do organu 26 listopada, natomiast w uchwale mamy datę 27 listopada. Chciałbym powiedzieć, ponieważ głosowałem przeciwko przedmiotowej uchwale, konsekwentnie będę również głosował przeciwko tej uchwale i odpowiedzi na skargę, z uwagi na jej nie merytoryczność, to chciałbym, pokrótce wskazać i udowodnić. Kategorycznie sprzeciwiam się sformułowaniom zawartym na ostatniej stronie uzasadnienia, że w zawiadomieniu o zwołaniu sesji nadzwyczajnej Przewodniczący Rady Powiatu przekazał w materiałach wysłanych radnym, wniosek o zwołanie sesji. Jest to nieprawdą i chciałbym, aby to wybrzmiało bardzo głośno, że taki wniosek nie został radnym dostarczony. Dysponuję nagraniami z naszej sesji i w związku z tym będę je cytował podpierając się wypowiedziami pana przewodniczącego Rady, czy poszczególnych członków Rady. Podkreślam, że protokół przyjęty z obrad XXXIII sesji z 6 listopada, to jest po pierwsze i odrzucony mój sprzeciw do protokołu, fałszował rzeczywistość i rzeczywisty przebieg tych obrad. Przede wszystkim chciałbym zwrócić uwagę na początek sesji na 3 minutę 44 sekundę i 3 minuta 57 sekunda, kiedy padają znamienne słowa, dotyczące przedmiotowej sesji, przedmiotowego wniosku, które chciałbym na początek zacytować. Myślę, że wszyscy doskonale pamiętają. To wypowiada się pan Robert Snoch (radny Janusz Przetacznik udostępnił plik dźwiękowy zawierający treści cytowanych wypowiedzi – „IMG_początek sesji - RS - czytam wniosek”), który potwierdza, że odczytuje wniosek, który do niego wpłynął   – plik dźwiękowy stanowi załącznik do protokołu. Nie będę dalej puszczał, proszę zwrócić uwagę, pada sformułowanie odczytam wniosek, a co w sprzeciwie do protokołu jest i który Wysoka Rada odrzuciła większością głosów radnych PiS, że wniosek przedstawił, to pierwsza sprawa. Kolejna sprawa 22 minuta 50 sekunda do 24 minuty15 sekundy pan radny Krzysztof Buba prosi, o wyjaśnienie zwołania sesji nadzwyczajnej, braku wniosku o jej zwołanie. Liczę i warto, żeby ten wniosek i również ta wypowiedź dzisiaj padła publicznie, abyśmy zobaczyli w jaki sposób, można fałszować przebieg naszych obrad i wypowiedzi. Proszę bardzo tu również mamy wypowiedz (radny Janusz Przetacznik udostępnił plik dźwiękowy treści cytowanych wypowiedzi –„IMG_wypowiedź K.B - wniosek o sesją nadzwyczają – kompletny”) - plik dźwiękowy stanowi załącznik do protokołu.
Jest wypowiedz m.in. pana przewodniczącego Rady, że jeżeli chcemy wniosek, nie będę cytował, żeby tego przedłużać, gdy chcemy zobaczyć wniosek to pan radny Krzysztof Buba ma możliwość wystąpienia na piśmie i łaskawie pan przewodniczący Rady wniosek stosowny udostępni. Tak proszę państwa działać nie możemy. I teraz proszę zwrócić uwagę na kolejną wypowiedz pierwsza godzina 38 minuta do 40 sekundy wtedy wypowiadałem się m.in. ja również zwracając uwagę na sesję nadzwyczajną i brak wniosków. Tutaj w tym dokumencie i tym projekcie mamy, że taki wniosek otrzymaliśmy i co się okazuje? Pan przewodniczący prezentuje nam ten wniosek, a ja prezentuję zrzut z ekranu, przypominam to jest 1 godz. 38 minuta 40 sekunda, kiedy pan przewodniczący w ten sposób, uwiarygadnia, że wniosek wpłynął, wniosek jest podpisany przez osoby uprawnione, czyli 11 radnych, w tym również wniosek o zmianę porządku obrad. Tak wygląda procedowanie na sesji Rady Powiatu w Jaśle.

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch - Panie przewodniczący jesteśmy w punkcie podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi, wróćmy do tematu.

Radny Janusz Przetacznik - Wracając do dalszych elementów związanych z odpowiedzią na skargę i jej przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, nie ulega wątpliwości, że skarga jest elementem, czy szansą na to aby ktoś mógł obiektywnie popatrzeć na to, czy uchwała, którą podjęliśmy 6 listopada ma uzasadnienie tak merytoryczne, jak również prawne, gdzie m.in. niejednokrotnie, cytując uzasadnienie sądu rejonowego mamy wątpliwości, o których mówiłem 6 listopada a dotyczące przedstawienia własnej opinii i przede wszystkim potwierdzenia, że mamy pewność i gwarancję. Natomiast, chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz, która wielokrotnie w tym uzasadnieniu Rady czy to sądu, czy ewentualnie w innych materiałach pada, a dotycząca kwestii związanych z rachunkami, z umowami o dostawę prądu, energii elektrycznej, deklaracjami śmieciowymi. Mam pytanie do pana starosty lub innych radnych, czy nie łatwiej by było, aby poprosić osoby czy radnych, którzy składają oświadczenia majątkowe, że posiadają nieruchomość poza powiatem jasielskim, aby dostarczyli takie dokumenty. Może będzie łatwiej panie starosto. Jeżeli pan wystąpić na piśmie, tak jak to był pan przewodniczący Rady łaskaw odpowiedzieć panu radnemu Krzysztofowi Bubie, to ja jestem współwłaścicielem nieruchomości znajdującej się poza powiatem jasielskim, mam zawartą umowę na dostawę gazu, energii elektrycznej.

Starosta Jasielski Adam Pawluś -  nikogo to nie interesuje.                

Radny Janusz Przetacznik - złożyłem deklarację śmieciową, złożyłem deklarację na korzystanie z wody oraz z kanalizacji miejskiej. W związku z tym jeżeli jest taka potrzeba te dokumenty jestem w stanie w każdym momencie przedłożyć. Również deklarację podatku od nieruchomości jako współwłaściciel, czyli nieruchomości znajdującej się poza powiatem jasielskim. Mogę te dokumenty dostarczyć bez potrzeby angażowania sądu Tak jak powiedziała w swojej wypowiedzi pani radna Dorota Woźniak, to są kwestie administracyjne, na co również 6 listopada w swojej wypowiedzi zwróciła uwagę pani radna Ewa Wawro, że nie można od nieruchomości, która jest nieruchomością wpisywaną w oświadczeniu majątkowym radnego, wyciągać wnioski, że jest to centrum życiowe, znajdujące się poza powiatem jasielskim. Obiema rękami podpisuję się pod tymi argumentami, które stanowią, że skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego jest jak najbardziej zasadna, gdyż uchwała Rady Powiatu w Jaśle z 6 listopada nie znajduje absolutnie, żadnego uzasadnienia. Jeżeli popatrzymy też i na to, że m.in. pada argumentacja, że święta Bożego Narodzenia i Wielkanoc, pani radna spędziła poza powiatem jasielskim, budzi co najmniej  nie smak, jeżeli nie powiedzieć zniesmaczenie, bo jeżeli sobie przypomnę życzenia Bożonarodzeniowe i noworoczne, składane przez pana Starostę Jasielskiego, mieszkańcom powiatu jasielskiego za pośrednictwem mediów, to po prostu o tej rodzinie, czy o świętach rodzinnych, ten zarzut  co najmniej jest tu dziwny i wręcz niesmaczny. Jak można mówić, że w dniu Bożego Narodzenia mamy przebywać poza rodzinami, to już po prostu jest nie etyczne, nie moralne w świetle tego jakie te święta mają być, jeżeli w tej nieruchomości poza powiatem jasielskim był i zamieszkiwał starszy syn pani radnej Doroty Woźniak. Kategorycznie uważam, że powinniśmy przed odpowiedzą na tą skargę zastanowić się po raz kolejny i tak jak zwracała na to uwagę pani radna Woźniak, abyśmy samodzielnie dokonali oceny, czy jej centrum życiowe jest poza powiatem jasielskim, a nie w powiecie jasielskim, tak jak to udowadniałem i co udowadnialiśmy, jak również udowadnia w tym wypadku również wyborca oddając dużą liczbę głosów na osobę, której zaufał, która ma reprezentować mieszkańców, ich problemy  prezentować podczas obrad Wysokiej Rady. Chciałbym zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz, te wszystkie elementy, które tutaj powiedziałem można ewentualnie pokazywać, że od roku 2012, jej miejsce zamieszkania zlokalizowane jest poza powiatem jasielskim, to jest na drugiej stronie opinii do nadal. Kiedy wiemy, że pani Dorota Woźniak jest właścicielem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w Jaśle, tu mieszka, tu jest zameldowana.
W związku z tym można by powiedzieć jedno, że zażalenie, a później skarga na decyzję Wójta Gminy Skołyszyn, złożona przez pana radnego Józefa Rosoła zmobilizowała panią doktor do tego, aby uporządkować swoje sprawy meldunkowe, które nie są ani wykroczeniem ani przestępstwem, są po prostu fizycznym zaniedbaniem. Chciałbym zwrócić uwagę, szanownej Rady, że zawarcie nieprawdy i przesyłanie w odpowiedzi na skargę, nieprawdziwych danych, nie przystoi organowi uchwałodawczemu, który ma stanowić prawo, chyba, że przyjmiemy założenie, że tzw. praworządność w wykonaniu, o której słyszymy z ust pana premiera Mateusza Morawieckiego reprezentującego Rząd Zjednoczonej Prawicy, jest tzw. praworządnością, a nie obowiązkiem wynikającym z art. 7 Konstytucji naszej, że organy władzy państwowej, w tym organy władzy samorządowej, działają w granicach prawa i na podstawie prawa.

Radny Jan Urban -  zaś mamy kolejny spektakl, w którym uczestniczymy, dla mnie to już jest matrix. Przyjmiecie państwo za chwile uchwałę, podając nieprawdę. Bo weźcie przed siebie te uzasadnienie, materiał, który mamy i cytuję: „W zawiadomieniu o zwołanie sesji nadzwyczajnej przewodniczący Rady w Jaśle przekazał, w materiałach wysłanych radnym wniosek o zwołanie sesji i projekty uchwał wraz z uzasadnieniem.” Przecież nie zostało nam to przedstawione, jaki jest wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej? To jest jedna kwestia i państwo oczywiście za chwilę, będziecie zaklinać rzeczywistość i będziecie brnąć w to co jest tutaj napisane, a co jest nieprawdą, co przed momentem mój przedmówca, co prawda na początku nie było słychać z tego odtworzenia, ale w przepastnych zasobach internetu, nic nie ginie i jest tam minuta po minucie, sekunda po sekundzie, odzwierciedlenie faktycznie występujących zjawisk. Chcieliście państwo zaklinać rzeczywistość i również na ostatniej sesji, odrzuciliście propozycję zapisane w protokole, które, propozycje zmian, które zgłaszał m.in. radny Janusz Przetacznik, gdzie wiadomo przegłosowaliście, również zaklinając rzeczywistość. I dzisiaj będziemy zaklinać rzeczywistość przyjmując tą uchwałę, że jest tak jak tutaj jest napisane, a w rzeczywistości jest inaczej i zaś będziecie się później państwo tłumaczyć, z tego, że są to kwestie powiem krótko, kłamliwe nie oddające rzeczywistości.
I jeszcze jedna rzecz, to już jest jakoweś horendum, jeżeli się powołuje, czy informuje, że w czasie świąt przebywała poza powiatem jasielskim. Nie chcę być złośliwy, ale pan starosta Adam Pawluś ostatnie święta też przebywał poza powiatem jasielskim, mało tego poza Rzecząpospolitą Polską i co będziemy go pozbawiać mandatu? Ludzie to już dochodzimy do takiego absurdu, chcecie państwo za wszelka cenę udowodnić, to co żeście sobie założyliście jest prawdą. Zadaję pytanie np., bo państwo tutaj powołujecie się na materiały. Co pan radny Józef Rosół, zrobił z materiałami, które przy użyciu aparatu archiwizował? Czy w sposób właściwy zostały one zabezpieczone? Czy one zostały zanonimizowane? Dochodzimy do koszmarnych tutaj paranoicznych rzeczy. I zadaję ostatnie pytanie, był czas się proszę państwa wycofać z tej jakże nietrafionej uchwały, pani radczyni prawna powiedziała, że organ, zresztą jest to zgodne z przepisami, dlatego się za pośrednictwem organu składa odwołanie, że organ mógł w ramach własnej rewizji, odstąpić od tego, ale nie, Zarząd konsekwentnie przygotował propozycję takiej uchwały, jaką procedujemy. Już pomijam błędy daty, podawanie nieprawdy, przed chwilą przytoczone,
ale przecież zdarza się, że jeżeli się wnosi skargę za pośrednictwem organu, który ją wydał, czy jeżeli się skarży materiał, który dany organ wydał. Zawsze można odstąpić. Jeszcze nie jest za późno, zawsze można podjąć uchwałę o odstąpieniu od tamtej uchwały. Spróbujmy z tego skorzystać, ale widzę, że będziecie państwo dalej brnęli, kontestując fakt, że mówię 27, a nie 26, że są nieprawdziwe podane dane związane z przebiegiem sesji. Ja apeluję, a nóż może się rzeczywiście co niektórzy uderzą w piersi. Już pomijam jaki był odbiór społeczny tego, na pewno do was też dotarło, bo nie żyjecie na Marsie i chodzicie po ulicach i rozmawiacie z ludźmi, że można było by odstąpić. Więc, skoro od początku nie zgadzałem się z takim postawieniem sprawy, z takim głosowaniem, nie będę głosował za tą uchwałą. Dziękuję skończyłem.

Radna Ewa Wawro -  koledzy moi przedmówcy, dość szeroko mówili, dlaczego są przeciwni takiemu podejściu do sprawy i temu co się próbuje tutaj nam wmówić. Tylko podkreślę jeszcze raz z pełną stanowczością, to na co zwracaliśmy uwagę również na poprzedniej sesji i na wcześniejszej, że w zawiadomieniu o sesji nadzwyczajnej, to co mamy w uzasadnieniu, na co się powołuje autor uzasadnienia, informacja o tym, że dostaliśmy wniosek o zwołanie tej sesji wraz z informacją o tym, kto personalnie podpisał ten wniosek, jest nieprawdą. Jest kłamstwem, zaklinaniem, zakłamywaniem rzeczywistości, co państwu już przecież udowodniliśmy. Jeżeli ktoś popełnił błąd, jeżeli ktoś, tak jak kolega Urban powiedział przed chwileczką, zabrnął nie w tym kierunku, w którym należy, to w każdej chwili, zachowując się z klasą i z godnością można się z tego wycofać. Nie zakłamujmy, nie zaklinajmy rzeczywistości, nie mówmy, że jest inna. Jeżeli zabrnęliśmy za daleko, apeluję tutaj do sumienia kolegów i koleżanek radnych, zawszę możemy się z tej, nietrafionej uchwały wycofać.

Radny Krzysztof Buba - chciałbym powiedzieć, że w pełni popieram skargę pani Doroty Woźniak i całkowicie nie zgadzam się z przedstawionym do dzisiejszej uchwały uzasadnieniem, które stanowi załącznik do niej. Na sesji nadzwyczajnej, informowałem,
że nie otrzymaliśmy wniosku o zwołanie tej sesji. Dlatego ze zdziwieniem czytam w uzasadnieniu, że takie materiały otrzymałem. Kategorycznie informuję wszystkich państwa, że nie otrzymałem tego wniosku, poza tym chciałbym stwierdzić, że był na to czas, ten wniosek wpłynął do Rady, z materiałów, które Radni otrzymali 30 października 2020 roku. Zaznaczam, że materiały dotarły do mnie 2 listopada. W materiałach, które otrzymałem i w formie papierowej i mailowej – elektronicznej, tego wniosku nie ma, to jest jedna rzecz. Dlatego twierdzę, że w tym uzasadnieniu, mijamy się delikatnie mówiąc z prawdą. Podobnie jest i  tego całkowicie nie rozumiem, termin, kiedy została skarga doręczona organowi, skarga pani radnej Doroty Woźniak, z materiałów jednoznacznie wynika i to moi przedmówcy jednoznacznie też o tym informowali, to te materiały, ta skarga wpłynęła do powiatu jasielskiego 26 listopada, a nie 27. Mam też pytanie, bo jak przeglądałem te materiały ze zdziwieniem stwierdzam, że ciekawie adresujemy do pani radnej Doroty Woźniak korespondencję. Mam takie pytanie, rozmawiałem z panią Dorotą, nigdy nie podawała adresu do korespondencji, zamieszkania, czy też zameldowania, że mieszka w Moderówce. Dlaczego nagle pani wiceprzewodnicząca Anna Nigborowicz wysyła pismo z adresem na Moderówkę? a dalej  piszemy adres do korespondencji, który pani Dorota podała, co chcemy tym osiągnąć? To sama uchwała, którą pani Dorota też nam przekazywała, też podobnie została wysłana. Pytanie co chcemy tym osiągnąć? Uważam, że z takim podejściem, narażamy się na śmieszność. Zastanówmy się i weźmy przez wzgląd na panią Dorotę Woźniak, na jej zasługi, za te wszystkie lata, które poświęcała się dla pracy w Radzie Powiatu, dla mieszkańców,
dla swoich pacjentów i uszanujmy ją i odstąpmy od bezsensownego procedowania tej uchwały.

Radna Bożena Macek –Lubaś -  na sesji 6 listopada, próbowałam przekonywać państwa,
że centrum życiowe, radnej Doroty Woźniak jest w powiecie jasielskim. Jakoś nie umiałam państwa przekonać, mimo wszystko uważam, że skarga koleżanki Doroty Woźniak jest jak najbardziej zasadna. Uzasadnienie, w ogóle dokumenty, odpowiedź na skargę i jej uzasadnienie, które ma popłynąć do sądu, do Rzeszowa, przygotowane przez Radę Powiatu, naprawdę mnie absolutnie nie przekonuje. Widzę tu wiele nieścisłości, nie prawidłowości. Zgadam się całkowicie, z moimi przedmówcami i chcę powiedzieć, że co prawda dostałam zawiadomienie o sesji na 6 listopada, ale bez wniosku o zwołanie sesji, bez podpisów wnioskodawców i bez uzasadnienia trybu nadzwyczajnego. Upieram się cały czas przy tym, że pani Dorota powinna zostać w Radzie i jestem za tym, jak najbardziej, żeby radni do tego naszego głosu, jakoś się, może nie użyje tego, żeby się pokłonić, może by to było lepiej zrozumiałe. Więc zaryzykuję, państwo radni pokłońmy się nad tą propozycją, moich wcześniejszych przedmówców.                                                                                                                                                                     

Do posiedzenia sesji, na sali obrad dołączył radny Grzegorz Pers.

Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie.

W głosowaniu brało udział 22 radnych.

- za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych,

- przeciw głosowało 7 radnych,

- wstrzymało się 4 radnych,

- nie głosował 1 radny.                                                        

Uchwała została podjęta.

Ad.7. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu w okresie  międzysesyjnym.

Przewodniczący poinformował, że radni otrzymali sprawozdanie oraz zwrócił się do radych
z zapytaniem, czy mają jakieś uwagi do sprawdzania. Radni nie zabierali głosu w niniejszej kwestii.

Ad.8.  Interpelacje.

Radni nie składali interpelacji na XXXV sesji Rady Powiatu.

Ad.9. Wnioski i zapytania radnych.

Radna Ewa Wawro - ja chciałam się odnieść, przygotowałam zapytanie kolejne, odnoszące się do braku odpowiedzi na zapytania zadane, podczas XXXIV sesji, 27 listopada. Wprawdzie otrzymałam na skrzynkę mailową odpowiedz na moje zapytania, złożone na wspomnianej sesji. Nie miałam zbyt dużo czasu na to, żeby się temu dokładnie przyjrzeć, dlatego że odebrałam je na dobrą sprawę, chwilę przed sesją, ale przyznam, że po szybkim przejrzeniu osłupiałam z wrażenia i nie wiem naprawdę jak to nazwać? Bo, albo znowu się próbuje robić z radnego idiotę, który nie potrafi porównać treści zadanego pytania z otrzymaną odpowiedzią, a skoro z radnego to i z wyborców się robi idiotów. Wyborców, których ten radny reprezentuje, albo po raz kolejny wysyła się radnemu, odpowiedz na zadane pytania, które należy traktować na zasadzie, w cudzysłowie sztuki. Czyli jest pytanie, jest odpowiedz. Ale, czy jest to odpowiedz na zadane pytanie, to już praktycznie nie ma znaczenia. Panie starosto, to powiem tak, bardzo brzydko tak traktować radną, delikatnie mówiąc, bardzo brzydko. Radny ma ustawowe prawo zdawać pytania, a pan ma ustawowy obowiązek na nie odpowiadać. Odpowiadać, a nie wysyłać zmanipulowane odpowiedzi, na w cudzysłowie sztukę. Żeby nie być gołosłowną, porównam zadane przeze mnie pytanie do odpowiedzi jakie otrzymałam. Pytanie numer 1, to jest jedyne z trzech pytań, na które otrzymałam odpowiedz, na konkretne pytanie. Dziękuję bardzo, ale skoro tutaj nie mam uwag do tego pytania, więc ten temat pominę. Pytanie numer 2, przeczytam to pytanie jeszcze raz:  Czy Zarząd Powiatu w Jaśle albo Starosta Jasielski otrzymał informację o podejmowanych przez Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle po 7 listopada br. próbach (działaniach) związanych z pozyskaniem na rzecz jasielskiej służby zdrowia sprzętu, środków wspomagających walkę ze stanem pandemii na terenie naszego powiatu?  I co mamy tu w odpowiedzi, dalej patrzę, zaznaczę jeszcze raz, że zadałam precyzyjne pytanie o działania podjęte po 7 listopada br. i co my tu mamy w odpowiedzi? Wymieniono praktycznie wszystko, co można było zaliczyć do działań, związanych z pozyskaniem na rzecz jasielskiej służby zdrowia, sprzętu, środków wspomagających walkę ze stanem pandemii na terenie naszego powiatu, ale precyzyjnie, odpowiedz dotyczy wcześniejszego okresu, o który ja nie pytałam wcale. Mamy tu także określone wytyczne wprowadzone od początku pandemii, strategii rządowej i mam pytanie co autor odpowiedzi miał na myśli? Panie starosto, przecież ja o to nie pytałam. Czy zadałam takie pytanie? Nie. To na jakiej podstawie pan mi to wszystko przytacza, zamiast precyzyjnie odpowiedzieć na zadane pytania. Kolejne pytanie numer 3, przytaczam, czy Zarząd Powiatu w Jaśle albo Starosta Jasielski po 7 listopada br. podejmował działania związane z pozyskaniem na rzecz jasielskiej służby zdrowia sprzętu, środków wspomagających walkę ze stanem pandemii na terenie naszego powiatu? Jeżeli tak to:  jakie i jakie są efekty tych prób?  I popatrzmy, co mi pan tutaj odpowiada, informował mnie pan, że powiat jasielski w ramach zawartej 10 marca br. umowy, przekazał Szpitalowi Specjalistycznemu w Jaśle dotację, w łącznej wysokości 780.055,00 zł na zakup sprzętu i wyposażenia związanego z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem  SARS- CoV-2 z terminem realizacji do 31 grudnia. Panie starosto, ale czy ja o to pana pytałam? Nie. Stanowczo, nie o to pytałam. To doskonale wiem, bo jak pan z kolei wie, jestem radną i biorę udział w sesjach, w tym podejmuję decyzję, albo otrzymuję informacje o tym jak dysponowane są środki powiatu jasielskiego. Jako radna opozycji, wprawdzie, może nie mam, na to wpływu jak są rozdzielane, ale wiedzę o tym, jak są rozdzielane mam. Pytałam o to, czy Zarząd Powiatu w Jaśle albo Starosta Jasielski po 7 listopada br. podejmował działania związane z pozyskaniem na rzecz jasielskiej służby zdrowia sprzętu, środków wspomagających walkę ze stanem pandemii na terenie naszego powiatu? I gdzie jest odpowiedz na to pytanie, panie starosto? To jest kpina z radnej panie starosto, kpina z mandatu radnego, kpina z wyborców. Wiem, przysługuje mi teraz skarga, ale w kontekście tego co jest u nas praktykowane,
to z góry mogę przypuszczać, że Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, zachowa się tak samo jak pan. Jaka skarga? Jest odpowiedz, nie ważne, czy odpowiedz dotyczy zapytania, czy nie. Skarga jest bezzasadna, gdyż pytający otrzymał odpowiedz w ustawowym terminie, kropka. Kończąc podkreślam, że w dalszym ciągu oczekuję odpowiedzi na zadane na ostatniej sesji pytania, na które nie otrzymałam odpowiedzi. Przytaczam je, więc jeszcze raz. Pytanie numer 2, na które nie otrzymałam odpowiedzi Czy Zarząd Powiatu w Jaśle albo Starosta Jasielski otrzymał informację o podejmowanych przez Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle po 7 listopada br. próbach (działaniach) związanych z pozyskaniem na rzecz jasielskiej służby zdrowia sprzętu, środków wspomagających walkę ze stanem pandemii na terenie naszego powiatu? Do odpowiedzi proszę dołączyć kserokopię takich informacji.

I pytanie drugie, które jest pytaniem numer 3, z zapytania poprzedniego,

Czy Zarząd Powiatu w Jaśle albo Starosta Jasielski po 7 listopada br. podejmował działania związane z pozyskaniem na rzecz jasielskiej służby zdrowia sprzętu, środków wspomagających walkę ze stanem pandemii na terenie naszego powiatu? Jeżeli tak to:  jakie
i jakie są efekty tych prób?  Do odpowiedzi proszę dołączyć kserokopię odpowiednich dokumentów tj.: wystąpień, zamówień, zleceń itp., otrzymanych odpowiedzi czy zawartych umów.

Radny Janusz Przetacznik- rozumiem, że jesteśmy w punkcie dziewiątym wnioski i zapytania radnych. Wysoka Rado, chciałbym posiłkować się już taką świecką tradycją, która się stała na naszych obradach, w związku z tym pozwolicie państwo, że odczytam wniosek.

Radny Janusz Przetacznik odczytał złożony wniosek o następującej treści:

 

Rada Powiatu

w Jaśle

 

 

WNIOSEK

 

My niżej podpisani - radni Rady Powiatu w Jaśle, na podstawie art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) wnosimy o odwołanie Radnego Roberta SNOCHA z funkcji Przewodniczącego Rady Powiatu w Jaśle.

Podpisy wnioskodawców:

Janusz Przetacznik, Urban Jan, Bożena Macek-Lubaś, Ewa Wawro, Dorota Woźniak, Antoni Zwierzyński.

Radny Janusz Przetacznik- i następuje 6 podpisów czytelnych radnych i tak jak pan przewodniczący pokazuję Wysokiej Radzie wniosek, który podpisało 6 radnych, czyli został spełniony wymóg, co najmniej ¼ ustawowego składu Rady. Taki wniosek (pokazuje) i z takim wnioskiem do Wysokiej Rady występuję.

Ad.10.Sprawy różne. 

Starosta Jasielski Adam Pawluś- chciałem się podzielić kilkoma ważnymi informacjami, mianowicie w ramach rządowego programu inwestycji lokalnych, mamy przyznane środki na dwa zadania planowane w naszym budżecie. Mianowicie na modernizację oddziału położnictwa i alergologii 1 800.000,00 zł oraz na, nadbudowę strychu przy bursie szkolonej, pod adaptację, pod internat dla SOSW. Z panem posłem Bogdanem Rzońcą do parlamentu europejskiego byliśmy w ostatnią środę w Warszawie i tam również rozmawialiśmy w PFRON-ie na ten temat możliwości pozyskania środków i takie możliwości pozyskania środków dodatkowych, zwłaszcza dla tej inwestycji, budowy internatu SOSW, przynajmniej w dwóch częściach tego zadania są możliwe, czyli winda, podjazdy, więc to jest dodatkowa możliwość pozyskania około, ponad 200 tys. środków z PFRON-u. Więc wydaje się, że w raz z projektem budżetu, mamy w pełni zabezpieczone środki dla tych zadań, ale ostateczna kwota tego zadania, zostanie ustalona w wyniku przetargu i wyłonieniu wykonawcy. Inny ważny temat, może nawet niezwykle ważny temat. Jeszcze tylko dopowiem, że łącznie samorządy powiatu jasielskiego otrzymały prawie 17 mln złotych, to jest wielki sukces i wszystkim, którzy przyczynili się do niego, bardzo serdeczne dziękuje. Dziękuje naszym parlamentarzystą pani wojewodzie, panu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu wraz z całym rządem. Proszę państwa rysuje się, duża szansa na realizację linii kolejowej numer 166 Dębica- Jasło w twej sprawie również chciałbym tu podziękować, z twego miejsca panu posłowi Bogdanowi Rzońcy za umożliwienie spotkania z prezesem PLK, są to naprawdę duże możliwości skorzystania z tego programu. Wnioskodawcą jest samorząd województwa, zarząd województwa podkarpackiego, ale bez naszej inicjatywy, województwo podkarpackie na pewno by nie przystąpiło do wnioskowania o środki w ramach programu Kolej Plus. Przypomnę tylko krótko, że program Kolei Plus to jest możliwość uzyskania dofinasowania w wysokości 85 % środków. Byłem również na spotkaniu z panem ministrem Bittel-em który się zajmuje kolejami, więc według jego opinii, 40 km odcinek, takiej inwestycji może kosztować około 25 mln złotych razy 40, to jest jeden miliard, więc 150 mln trzeba było by wkładu własnego, czyli samorządu wojewódzkiego wraz z ewentualnymi partnerami. Rozmawiałem na ten temat z panem Marszałkiem Województwa Podkarpackiego, z panem Władysławem Ortylem, jest nam bardzo przychylny i popiera wszystkie działania i z góry mu dziękuję za tą jego przychylność i całemu zarządowi województwa podkarpackiego i sejmikowi. Potrzebujemy około 300 tys. na wykonanie Studium, musi być wykonane do 28 listopada, żeby uczestniczyć w dalszym procedowaniu w programie Kolej Plus. Rozmawiałem z samorządowcami ze Starostą Dębickim, jak również ze samorządowcami w Dolinie Rzeki Wisłoki, przez którą ma przebiegać ta linia, więc są chętni wspierać, gdybyśmy jako powiat wsparli samorząd województwa kwotą 25 tysięcy, samorząd Dębicy również taką kwotą, to w sumie byśmy uzbierali może 100 albo 150 tys. zł, czyli około 50 lub 30 % środków na to Studium. Czas jest krótki, więc wymaga szybkich działań, więc dzisiaj na zarządzie podjęliśmy odpowiednie działania i upoważnienia do rozmów i wspierania tej inwestycji. To może być wielką szansą dla powiatu jasielskiego, zwłaszcza dla rozwoju przemysłu. W naszym powiecie mamy zakłady, które rokują duży rozwój m.in. „Kronoflooring”, który będzie wypuszczał dwa pociągi tygodniowo z panelami podłogowymi. Mamy nową firmę w miejscowości Tarnowiec firma BAZALT, która jest innowacyjna, nowoczesna, ma technologie kosmiczne mogę tak powiedzieć i oni są również zainteresowani transportem kolejowym, również inne zakłady są zainteresowane, inne przedsiębiorstwa rozwojem tej linii. Lotos Kolei, Orlen Południe zwłaszcza w kontekście rozbudowywanej bio-rafinerii w Jedliczu. To będzie ponad 300 tys. ton rocznie biomasy, przewożonej do tej bio-rafinerii, więc żeby takie ilości towarów przewiesić, koniecznym jest budowa nowej linii. Ta linia jednotorowa umożliwi przejazd pociągów towarowych o pełnym tonażu z szybkością 120 km/h. Natomiast pociągi osobowe, będą mogły jechać z szybkością  160 km/h, może kiedyś w przyszłości nawet i więcej, więc proszę sobie wyobrazić, że przejazd z Jasła do Rzeszowa skróci się o połowę, bo w tej chwili pociąg jedzie 80 minut, a przez Dębicę dłuższą trasą będzie mógł jechał 40 minut, do Tarnowa 33 minuty, do Krakowa 1 godz. 15 minut. W tej chwili będzie 13 uruchamiane połączenie Zagórz- Kraków 2 godz. 57 minut. Taki jest planowany czas przejazdu  z Jasła do Krakowa. A tu widzicie państwo, ten czas może się skrócić prawie trzykrotnie, więc to jest wielka szansa dla powiatu jasielskiego. Przypomnę, że 133 lata temu, zaborca chciała wykonać tą inwestycję, ale lobby dorożkarskie w Pilznie, było przeciw i ta inwestycja nie została zrealizowana, więc bardzo bym prosił o wspieranie tej inicjatywy, wszelki sposobami i metodami. Mam nadzieje, że nam się uda zrealizować ten program, że w 2028 roku będzie jeździć pociąg po nowych torach. Po torze, który jest w Dolinie Wisłoki na równinie, prawie równej jak stół, bo różnica poziomów miedzy Dębicą, a Jasłem jest 20 m, na 40 km, to nie będzie prawie, że odczuwalne, więc to może nam zagwarantować rozwój. Przypomnę tylko, że to samo ministerstwo infrastruktury, ale Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, kończy w tej chwili STEŚ, czyli   Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe założenia przebiegu drogi 73 i w najbliższych tygodniach zostanie wydana decyzja środowiskowa, dla tej drogi, jest ustalony przebieg, więc wiele badań, które zostały przeprowadzone można wykorzystać, ponieważ tor kolejowy będzie biegł w tym samym korytarzu. Nieco dłuższy będzie odcinek, między Pilznem- a Grabinami, lub Czarną, to w zależności jaki wariant zostanie ostatecznie wybrany. Ale jeszcze raz z tego miejsca chciałbym podziękować panu posłowi Rzońcy, który był przewodniczącym Komisji Infrastruktury i ta jego wysoka pozycja, którą zajmował i w tej chwili, którą zajmuje, rokuje że jest duża szansa na realizację tej inwestycji i również dziękuję zarządowi na czele z panem marszałkiem Ortylem za przychylność, że ten wniosek został i będzie dalej procedowany, bo takie zapewnienie usłyszałem od pana marszałka. Chciałbym jeszcze powiedzieć, że dobiegły końca nasze inwestycje, mamy 4 mosty zrealizowane. Jeden most wraz z drogą z Funduszu Dróg Samorządowych, to jest wielki sukces w miejscowości Desznica. I w tej chwili jest na ukończeniu odcinek drogi blisko 4 km  do Świątkowej Wielkiej. Więc dzisiaj jechałem, po tej drodze zupełnie inny krajobraz i rzeczywistość. Otwieramy nowy kierunek, utrzymujemy nową przejezdność w tamtej części powiatu, poprawimy bezpieczeństwo mieszkańców. Poprawiamy dostępność turystów do Magurskiego Parku Narodowego, naprawdę warto się wybrać w tamten rejon powiatu, zobaczyć jak wygląda ta droga. Szkoda, że nie mamy zdjęć z poprzedniego, ale nie na wszystko jest czas. Kończymy również remonty, na które pozyskaliśmy środki od pani wojewody, 2 mln złotych, to są już ostatnie prace i już następują odbiory, także wszystko przebiega w terminie nie ma zagrożenia, dla tych ważnych inwestycji. Trwają jeszcze prace, przy naprawie korpusu drogi 1313 Jasło- Błażkowa, konkretnie w Jaśle, na Bryłach i w najbliższych dniach również jeden odcinek zostanie zakończony i przystąpimy do drugiego odcinka, który pozwoli na likwidację zwężeń i ruchu wahadłowego, będzie bezpieczniej. Mam nadzieję, że z Funduszu Solidarności, o którym mówił pan poseł na ostatniej sesji, uzyskamy środki na naprawę nawierzchni, więc wszystko idzie zgodnie z procedurami, nie ma zagrożenia. I mam nadzieję, że Wysoka Rada w najbliższy piątek podejmie uchwałę uchwalającą budżet na 2021 rok. W tym budżecie jest prawie 30 inwestycji, niezwykle ważnych inwestycji dla rozwoju powiatu, dla udrożnienia nowych szlaków komunikacyjnych. Nie wiemy jeszcze, jak się rozstrzygną sprawy termomodernizacji budynków szkolnych, ale to jest też przedsięwzięcie wieloletnie i gdybyśmy otrzymali te 70% dofinasowania, to zmienimy oblicze tych szkół, które nie były remontowane od kilkudziesięciu lat, więc bardzo dziękuje wszystkim za pomoc, zaangażowanie i do zobaczenia za tydzień.

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch- dziękuję panu staroście. Chciałem tylko nadmienić jeszcze, odnośnie wniosku o odwołanie przewodniczącego, będziemy musieli zrobić sesję,  przed sesją budżetową, a więc odbędzie się ona w przyszłym tygodniu, przed piątkiem i niestety nie będzie możliwości zdalnego uczestnictwa, ze względu na głosowanie tajne w tej sprawie. Oczywiście tylko zinterpretuje ten problem, że ja dziwię się, że tak późno wpłynął. Ja już w biurze Rady 3 tygodnie temu zgłaszałem, że on wpłynie, ale nie mam sobie nic do zarzucenia. Tyle tylko chciałem powiedzieć.

Radny Janusz Przetacznik - akurat jesteśmy w tym dobrym momencie. Na temat obradowania hybrydowego, byliśmy zainteresowani podjąć temat, w tym również m.in. takich elementów, czy takich kwestii związanych z tym, że może zachodzić konieczność głosowania tajnego.
Co m.in. przy wyborach prezydenckich, premier Sasin udowodnił, że można robić.
W związku z tym, jest tylko kwestia tzw. dobrej woli, abyśmy mogli również to zrobić. Również system, porozumiewania się na odległość, przewiduje i to jak najbardziej jest stosowane z powodzeniem w zakresie walnych zgromadzeń spółek, spółek akcyjnych, gdzie są programy, które anonimizują udział zdalnego, biorącego udział w tajnym głosowaniu. Także proszę nie przesadzać, są możliwości, pytanie tylko, czy chcemy to zrobić, procedować? Ale to jest inna kwestia. 

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch - ale ja już ogłosiłem, że nie będzie możliwości hybrydowego obradowania. To nie jest spółka, to jest samorząd. 

Radny Janusz Przetacznik - ok, panie przewodniczący, jak najbardziej, ale…

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch - czy pan jeszcze coś w sprawach różnych chciał powiedzieć ?    

 Radny Janusz Przetacznik -  praworządność i przestrzeganie przepisów prawa, których pan niestety nie przestrzega.

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch -ale pan tworzy dobre prawo prawda, najlepsze?

Radny Janusz Przetacznik -  chciałem w sprawach różnych jeszcze na dwa tematy zwrócić uwagę. W między czasie wysłałem wniosek do biura Rady dotyczący odwołania, skan, pomimo, że pan przewodniczący, tylko wydaje wnioski na pisemny wniosek i na żądanie. Również pliki z pana wypowiedziami z sesji wysłałem do biura Rady i prosiłbym, aby te dokumenty, te pliki dźwiękowe z przebiegu XXXIII sesji zostały dołączone, potwierdzające, że po raz kolejny mówimy i piszemy nieprawdę. W tym również informując Wojewódzki Sąd Administracyjny,  chociażby o przesłanym wniosku o zwołanie nadzwyczajnej sesji.

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch -na pewno dopełnimy, wszystkich formalności. Niech się pan nie martwi.

Radny Janusz Przetacznik -  tego wniosku panie przewodniczący nie otrzymaliśmy, a pana wypowiedz z ...

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch - czy jeszcze coś w sprawach różnych?

 Radny Janusz Przetacznik -   proszę?

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch - jeszcze coś w sprawach różnych?
Bo my dopełnimy wszelkich formalności, niech się pan nie martwi. My przestrzegamy prawa.

Radny Janusz Przetacznik -  tak proszę pana zdecydowanie w sprawach różnych mam, ale proszę mi nie zabierać głosu w sprawach różnych. 24 minuta 40 sekunda, jest pana wypowiedz dotycząca, że na wniosek pan ... .

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch - wszystko dołączymy do sądu. Niech się pan nie martwi.

Radny Janusz Przetacznik - dobrze, oczywiście dziękuje bardzo panie przewodniczący, jest pan nad wyraz dzisiaj uprzejmy w odróżnieniu od innych posiedzeń. Teraz w sprawach różnych, kieruje to moje wystąpienie do pana Adam Pawlusia Starosty Jasielskiego, działającego jako osoba odpowiedzialna za treść i formę strony powiat.jaslo.pl, jako Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Jasielskiego www.powiat.jaslo.pl.

Rady Janusz Przetacznik odczytał treść żądania:

Pan

Adam Pawluś

Starosta Jasielski

działający jako

Redaktor Naczelny

Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Jasielskiego www.powiat.jaslo.pl

Dotyczy: żądania sprostowania Informacji Starostwa Powiatowego w Jaśle z dnia 27

listopada 2020 r.

Szanowny Panie Redaktorze

Na stronie powiat.jaslo.pl, która jest Biuletynem Informacji Publicznej Powiatu Jasielskiego została zamieszczona informacja sygnowana przez Starostwo Powiatowe w Jaśle pn. „Czy upór Radnego Janusza Przetacznika jest ważniejszy od dobra pacjentów Jasielskiego Szpitala?" https://www.powiat.jaslo.pl/aktualnosci/inne-informator/1322-czy-upor-radnego-janusza-

przetacznika-jest-waznieiszy-od-dobra-pacjentow-jasielskiego-szpitala,  która narusza moje dobra osobiste, moje dobre imię.

Informacją tą, poprzez manipulację faktami Starosta Jasielski, który organizuje pracę zarządu powiatu i starostwa powiatowego, kieruje bieżącymi sprawami powiatu oraz reprezentuje powiat na zewnątrz (art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym — Dz.U. z 2020 r. poz. 920) wprowadza opinię publiczną w błąd wskazując mnie jako głównego winowajcę braku w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle nowoczesnego aparatu do diagnostyki molekularnej wirusów SARS-CoVV-2, a błędy i uchybienia formalne związane ze zwołaniem XXXIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu świadomie pomija i przemilcza, wskazując opinii publicznej wroga numer jeden radnego Janusza Przetacznika zapominając o roli jaką Starosta Jasielski odegrał i nadal odgrywa w tej sprawie.

Na podstawie art. 31a ustawy prawo prasowe z dnia 26 stycznia 1984 roku (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1914) wnoszę o niezwłoczne zamieszczenie sprostowania informacji nieprawdziwych, które dotyczą mnie osobiście. Zgodnie z prawem prasowym wnoszę o zamieszczenie treści sprostowania, jak w załączniku, w niezmienionej formie, taką samą czcionką jak tekst wymienionej wyżej informacji zamieszczonej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Jasielskiego www.powiat.jaslo.pl.

Podpis radnego: Z poważaniem  Janusz Przetacznik

Radny Janusz Przetacznik odczytał treść sprostowania:

Czy brak praworządności ma być normą w powiatowym samorządzie, bo radni PiS-u tak chcą i za takimi rozwiązaniami głosują?

11 grudnia 2020

Informacją Starostwa Powiatowego z dnia 27 listopada br. pn.: „Czy upór Radnego Janusza Przetacznika jest ważniejszy od dobra pacjentów Jasielskiego Szpitala?” opinia publiczna została wprowadzona w błąd poprzez wskazanie mojej osoby jako głównego sprawcy braku w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle nowoczesnego aparatu do diagnostyki molekularnej wirusów SARS-CoVV-2, a nie na poważne naruszenie prawa, błędy i uchybienia formalne związane ze zwołaniem XXXIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Jaśle, a może również i poważne błędy zaniechania dyrektora jasielskiego szpitala.

W trakcie XXXIII nadzwyczajnej sesji wskazywałem na rażące naruszenie prawa związane ze zwołaniem tej sesji oraz „ludzką" wrzutką radnych PiS -u mającą przykryć niegodny projekt uchwały stwierdzający wygaśnięcie mandatu radnej Doroty Woźniak.

Skoro to tak cenny i ważny aparat, to opinia publiczna, w tym pacjenci jasielskiego szpitala powinni otrzymać odpowiedź na pytania: Co robił dyrektor szpitala i nadzorujący go Starosta Jasielski od marca br., że tego aparatu jeszcze nie ma w jasielskim szpitalu? Na co i dlaczego czekali? A Agencja Rezerw Materiałowych? Tam nie ma takiej aparatury? To co, czyżby fachowcy z Ministerstwa Zdrowia nie wiedzieli co jest dobre dla dobra polskich pacjentów, co trzeba kupić? A może to kwestia pośrednika ...? Nie wiem, nie znam się na tym, ale moim obowiązkiem jest zadać pytania, starać się to wyjaśnić.

Po co kolejna zwłoka? 27 listopada br. odbyła się XXXIV sesja Rady Powiatu w Jaśle, a więc Zarząd Powiatu mógł wprowadzić do wnoszonego projektu uchwały zmieniającej budżet wcześniej przyjętą przez radnych zamianę dotyczącą dotacji dla szpitala, skoro nie chciał i nie skorzystał ze swoich uprawnień wynikających z tzw. przepisów „covidowskich", które takie działania dopuszczają. W miejsce racjonalnych działań Starosta Jasielski wybrał publikację zmanipulowanych informacji.

Na zakończenie Staroście Jasielskiemu absolwentowi nauk prawnych i opinii publicznej zacytuję stanowisko organu nadzoru:

„... Niniejszym informuję, że, jak stwierdził  NSA w wyroku z 15 stycznia 1992 r., sygn. akt. SA/Wr 22/92, postępowanie nadzorcze może być prowadzone jedynie z urzędu. Ewentualnie pisma osób trzecich wskazujące wadliwości prawne podjętych przez organy jednostek samorządu terytorialnego uchwał nie powodują powinności wszczęcia postępowania nadzorczego.. Organ nadzoru z założenia bada wszystkie przesłane uchwały organu stanowiącego…”

To nic, że stan epidemii, zasady, przyzwoitość i dobre obyczaje są nadal aktualne. Najwyższy już czas nauczyć się działać praworządnie, zgodnie z przepisami prawa. Zrzucanie na opozycję winy i odpowiedzialności za własne błędy, niekompetencję, brak profesjonalizmu i arogancję dobiega końca, tego już opinia publiczna „nie kupuje".

Podpis radnego: Janusz Przetacznik

Rady Janusz Przetacznik - tej treści sprostowania żądam, zamieszczenia na stronie powiat.jaslo.pl                          

Ad.11. Zamknięcie obrad.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch zamknął obrady XXXV Sesji Rady Powiatu w Jaśle o godzinie 16.50.

Pliki dźwiękowe z fragmentami przebiegu XXXIII sesji Rady Powiatu w Jaśle, udostępnione przez radnego Janusza Przetacznika, stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Imienne wykazy głosowań stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Protokolant: Marzena Trębacz                                                                 

 Przewodniczący Rady

     Robert Snoch

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony. poniedziałek, 28, grudzień 2020 08:40 Paweł Krajciewicz