Protokół XXXVII/2020

z XXXVII Sesji Rady Powiatu w Jaśle

odbytej w dniu 30 grudnia 2020 r. o godz. 15.00

 

Ad. 1. Otwarcie Sesji.

Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch.

Powitał radnych Rady Powiatu oraz Zarząd Powiatu w Jaśle.

Ad. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

Przewodniczący poinformował, że na podstawie listy obecności, podpisanej przez 23 radnych, obrady są prawomocne.

Ad.3. Przyjęcie protokołu z XXXVI Sesji Rady Powiatu w Jaśle.

Przewodniczący poinformował, że radni otrzymali protokół w wersji elektronicznej oraz był do wglądu w biurze Rady Powiatu w Jaśle. Do protokołu z XXXVI sesji nie wpłynęły żadne uwagi.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad zatwierdzeniem protokołu z XXXVI sesji Rady Powiatu w Jaśle.

W głosowaniu brało udział 22 radnych.

- za przyjęciem protokołu głosowało 22 radnych,

Protokół z XXXVI sesji Rady Powiatu w Jaśle został przyjęty.

Ad. 4. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.

Przewodniczący odczytał wniosek Zarządu Powiatu w Jaśle pod przewodnictwem pana starosty Adama Pawlusia, o zmianę porządku obrad XXXVII sesji Rady Powiatu w Jaśle.

WNIOSEK O ZMIANĘ PORZĄDKU OBRAD

Zarząd Powiatu w Jaśle zwraca się z wnioskiem o zmianę porządku obrad XXXVII Sesji Rady Powiatu w Jaśle, w dniu 30 grudnia 2020 roku, poprzez dodanie w pkt. 6 podpunktu 4), który otrzymuje brzmienie:

„4) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego łącznie z planem finansowym tych wydatków, które nie wygasają z końcem 2020 roku”.

Przewodniczący poinformował, iż wcześniej rozdano radnym jeszcze inną zmianę w programie sesji. Następnie poprosił pana starostę o zabranie głosu.

 

Wcześniejszy wniosek rozdany radnym o treści:

 

WNIOSEK O ZMIANĘ PORZĄDKU OBRAD

Zarząd Powiatu w Jaśle zwraca się z wnioskiem o zmianę porządku obrad XXXVII Sesji Rady Powiatu w Jaśle, w dniu 30 grudnia 2020 roku, poprzez dodanie w pkt. 6 podpunktu 3), który otrzymuje brzmienie:

„3) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle”.

Starosta Jasielski Adam Pawluś - Zarząd wycofuje swój wniosek o zmianę porządku obrad
w sprawie uzupełnienia, powołania członka Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego
w Jaśle, czyli w punkcie 3, proponujemy, aby była uchwała zmieniająca uchwałę Rady Powiatu w Jaśle w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego łącznie z planem finansowym tych wydatków, które nie wygasają z końcem 2020 roku. Tylko krótko powiem, że serwer, który  miał dotrzeć nie dotarł. Informatycy mi powiedzieli, że ten serwer nie dotrze. Tak więc proszę, wybaczyć, że taka jest reakcja spóźniona. Chcieliśmy tą autopoprawkę na ostatniej sesji wprowadzić, ale informatycy mieli ustalone, że dotrze ten serwer, a jednak nie dotarł. Także bardzo przepraszam.      

  

Radna Ewa Wawro - tylko tak z ciekawości chciałam zapytać, bo uchwała została przygotowana, projekt uchwały. Wczoraj na komisji, na Radzie Społecznej Szpitala pan zapowiedział, że będziemy to dzisiaj głosować i tylko tak chciałbym wiedzieć co się wydarzyło wczoraj, że rezygnujemy z tej uchwały?

Starosta Jasielski Adam Pawluś - taki był wniosek na Zarządzie, żeby ściągnąć i został przegłosowany.

Radna Ewa Wawro - ale to będziemy procedować w późniejszym czasie?

 

Starosta Jasielski Adam Pawluś- będziemy w późniejszym czasie procedować, ale nie dzisiaj.

Głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego łącznie z planem finansowym tych wydatków, które nie wygasają z końcem 2020 roku.

W głosowaniu brało udział 23 radnych.

- za podjęciem uchwały głosowało 23 radnych.      

Podpunkt 3 został wprowadzony.

Zmieniony porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVI Sesji Rady Powiatu w Jaśle.
 4. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Wnioskowej.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1) zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2020 rok,

   2) odwołania radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Powiatu w Jaśle:
   a) wybór Komisji Skrutacyjnej,
   b)rozpatrzenie wniosku o odwołanie radnego Roberta Snocha z funkcji Przewodniczącego Rady Powiatu w Jaśle,
   c)przeprowadzenie tajnego głosowania nad wnioskiem o odwołanie radnego Roberta Snocha z funkcji Przewodniczącego Rady Powiatu w Jaśle,
   d)ogłoszenie wyników tajnego głosowania.

   3) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego łącznie z planem finansowym tych wydatków, które nie wygasają z końcem 2020 roku.

7. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu w okresie międzysesyjnym.
8. Interpelacje
9. Wnioski i zapytania radnych.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad.

Ad. 5. Wybór Komisji Wnioskowej.

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Anna Nigborowicz zgłosiła do Komisji Wnioskowej

radnych: Sławomir Madejczyk, Magdalena Stasiowska, Irena Baciak.

Zgłoszeni radni wyrazili zgodę na pracę w Komisji Wnioskowej.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad wyborem członków Komisji Wnioskowej.

W głosowaniu brało udział 22 radnych.

- za wyborem zaproponowanego składu Komisji Wnioskowej głosowało 22 radnych,

- nie głosował 1 radny.

Skład Komisji został uchwalony.

Ad. 6. Podjęcie uchwał w sprawie:

Ad.6.1) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego
na 2020 r. (Druk Nr 266). Z autopoprawką.

Przewodniczący poprosił Skarbnik Powiatu Teresę Połeć o wprowadzenie.

Głos zabrała Skarbnik Powiatu Jasielskiego Teresa Połeć, która omówiła projekt uchwały Rady Powiatu w Jaśle w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego
na 2020 rok. Z autopoprawką.

Przewodniczący otworzył dyskusję.

Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2020 r. z  autopoprawką.

W głosowaniu brało udział 23 radnych.

- za podjęciem uchwały głosowało 21 radnych,

- przeciw głosował 1 radny,

- wstrzymał się 1 radny.                                                      

Uchwała została podjęta.

Ad.6.2)Podjęcie uchwały w sprawie odwołania radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Powiatu w Jaśle, (Druk Nr 267):

Ad.6.2a) Wybór Komisji Skrutacyjnej.

Przewodniczący przeszedł do wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Anna Nigborowicz zgłosiła do Komisji Skrutacyjnej radnych: Ryszard Lisowski, Józef Rosół.

Przewodniczący zapytała obecnych na sali obrad radnych, czy zgłaszają kandydaturę do Komisji Skrutacyjnej, gdyż powinny być 3 osoby.

Radny Jan Urban zaproponował pana radnego Krzysztofa Bubę.

Zgłoszeni radni wyrazili zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad wyborem członków Komisji Skrutacyjnej.

W głosowaniu brało udział 23 Radnych.

- za wyborem zaproponowanego składu Komisji Skrutacyjnej głosowało 22 radnych,

- wstrzymał się 1 radny.

Przewodniczący stwierdził, że Komisja Skrutacyjna została powołana.

Ad.6.2b) Rozpatrzenie wniosku o odwołanie radnego Roberta Snocha z funkcji Przewodniczącego Rady Powiatu w Jaśle.

Przewodniczący poinformował, że w dniu 11 grudnia 2020 r. do Rady Powiatu w Jaśle wpłynął wniosek grupy radnych, a następnie go odczytał:

 

Rada Powiatu

w Jaśle

 

WNIOSEK

My niżej podpisani - radni Rady Powiatu w Jaśle, na podstawie art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) wnosimy
o odwołanie Radnego Roberta SNOCHA z funkcji Przewodniczącego Rady Powiatu w Jaśle.

Czytelne podpisy wnioskodawców:

Janusz Przetacznik, Urban Jan, Bożena Macek-Lubaś, Ewa Wawro, Dorota Woźniak, Antoni Zwierzyński.

Przewodniczący stwierdził, iż na wniosku jest 6 czytelnych podpisów wnioskodawców- radnych co stanowi co najmniej ¼ ustawowego składu Rady.

Następnie przewodniczący zarządził 10 minutową przerwę w celu ukonstytuowania się Komisji Skrutacyjnej i opracowania zasad głosowania. Dodatkowo wietrzenie sali obrad.

 

Przewodniczący wznowił obrady po przerwie XXXVII sesji Rady Powiatu w Jaśle.

Ad.6.2c). Przeprowadzenie tajnego głosowania nad wnioskiem o odwołanie radnego Roberta Snocha z funkcji Przewodniczącego Rady Powiatu w Jaśle.

Komisja Skrutacyjna w składzie: Ryszard Lisowski  - Przewodniczący, Józef Rosół, Krzysztof Buba- członkowie.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej- radny Ryszard Lisowski  przedstawił zasady głosowania:

Odwołanie radnego powiatowego z funkcji przewodniczącego Rady, następuje na wniosek co najmniej ¼ ustawowego składu Rady Powiatu, bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym. Na karcie do głosowania  opatrzonej pieczęcią Rady, należy w jednej kratce postawić głos, znak X , „za” kto jest za dowołaniem pana przewodniczącego, lub znak X „przeciw”, kto jest przeciwny odwołaniu, lub „wstrzymuje się od głosu”.

Powtórzę, są trzy znaki „za”, „przeciw”, lub „wstrzymuję się”. Skreślenie dwóch, lub więcej kratek, również nie skreślenie żadnej, dopiski na karcie do głosowania spowodują, że głos będzie nieważny.         

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej będzie wyczytywał nazwiska radnych z listy
w kolejności alfabetycznej, a członkowie Komisji Skrutacyjnej, będą wręczali radnym karty do głosowania, na których prosimy o skreślenie znaku X w jednej kratce. Następnie przewodniczący Komisji Skrutacyjnej ponownie będzie wyczytywał nazwiska radnych z listy w kolejności alfabetycznej, a radnych prosimy o podeście do urny wyborczej i  wrzucenie skreślonych kart do głosowania, lub skreślić przy urnie wyborczej. Po przeliczeniu głosów
i sporządzeniu protokołu Komisji Skrutacyjnej z procedury głosowania, przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczyta  protokół Wysokiej Radzie.  Mamy 23 karty do głosowania.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej radny Ryszard Lisowski, poprosił o rozdanie kart do głosowania, wszystkim wyczytanym przez niego z listy w porządku alfabetycznym, obecnym na sesji radnym.

Radny Jan Urban - proszę państwa, ale co to za paranoja, a kiedy dyskusja?

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch - trwa procedura głosowania.

Radny Janusz Przetacznik - panie przewodniczący, a co w porządku obrad mamy?

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch - jest wypełniony. Jeszcze będą sprawy różne, wnioski, zapytania.

 

Zostały rozdane 23 karty do głosowania, następnie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej radny Ryszard Lisowski poprosił o podejście do urny w celu oddania głosu kolejno wyczytanych z listy w porządku alfabetycznym radnych.

Randa Ewa Wawro - w związku z nie wypełnieniem punktu 6 b) porządku obrad odmawiam udziału w głosowaniu.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch - punkt został wypełniony. Jest jednobrzmiąco sformułowany.

 

Radny Janusz Przetacznik - rozpatrzenie wniosku, to jest jednobrzmiąco sformułowany?

 

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch - tak o odwołanie jednobrzmiący. Nie ma alternatywy.

 

Radni oddali swoje głosy, kilku radnych, po odebraniu kart do głosowania, odmówiło udziału w głosowaniu.

Następnie Komisja Skrutacyjna udała się na przeliczenie głosów.

Przewodniczący zarządził 10 minutową przerwę.

Przewodniczący wznowił obrady po przerwie XXXVII sesji Rady Powiatu w Jaśle.

Ad.6. 2d) Ogłoszenie wyników tajnego głosowania.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej radny Ryszard Lisowski odczytał protokół z posiedzenia Komisji Skrutacyjnej w sprawie odwołania Roberta Snocha z  funkcji Przewodniczącego Rady Powiatu w Jaśle. Komisja Skrutacyjna w składzie:  przewodniczący- Ryszard Lisowski, Józef Rosół, Krzysztof Buba- członkowie, po wyjęciu kart z urny i ich przeliczeniu Komisja stwierdziła co następuje:

Liczba radnych Rady Powiatu w Jaśle obecnych na sesji uprawnionych do głosowania - 23.

Minimalna liczba głosów do dokonania odwołania przewodniczącego Rady Powiatu wynosi 12.

Liczba radnych, którym wydano kartę do głosowania - 23.

Liczba kart wyjętych z urny - 15.

Liczba kart nieważnych - 0.

Liczba głosów ważnie oddanych za odwołaniem Roberta Snocha z funkcji Przewodniczącego Rady Powiatu w Jaśle - 0 .

Liczba głosów oddanych przeciw odwołaniu Roberta Snocha z funkcji Przewodniczącego Rady Powiatu w Jaśle - 15.

Liczba głosów wstrzymujących się od odwołania Roberta Snocha z funkcji Przewodniczącego Rady Powiatu w Jaśle - 0.

Komisja stwierdziła, że wniosek o odwołania Roberta Snocha z funkcji Przewodniczącego Rady Powiatu w Jaśle  nie uzyskał wymaganej prawem bezwzględnej większości głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady i radny nie został odwołany z funkcji Przewodniczącego Rady Powiatu w Jaśle.

Protokół zakończono i podpisano przez wszystkich członków Komisji Skrutacyjnej.

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch -  dziękuję państwu, którzy wyrazili jakby aprobatę dla mojej dalszej działalności na stanowisku przewodniczącego Rady Powiatu. Myślę, że będziemy jakoś wspólnie, dalej brnąć. Realizować wielkie zdania, jakie są przed nami.      

Ad.6.3) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego łącznie z planem finansowym tych wydatków, które nie wygasają z końcem 2020 roku.

Przewodniczący poprosił Skarbnik Powiatu Teresę Połeć o wprowadzenie.

Głos zabrała Skarbnik Powiatu Jasielskiego Teresa Połeć, która omówiła projekt uchwały Rady Powiatu w Jaśle zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego łącznie z planem finansowym tych wydatków, które nie wygasają z końcem 2020 roku.

Przewodniczący otworzył dyskusję.

Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania w sprawie podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego łącznie z planem finansowym tych wydatków, które nie wygasają z końcem 2020 roku.

W głosowaniu brało udział 22 radnych.

- za podjęciem uchwały głosowało 22 radnych,

- nie głosował 1 radny.         

Uchwała została podjęta.

Ad.7. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu w okresie  międzysesyjnym.

Przewodniczący zwrócił się do radych, czy mają jakieś pytania odnośnie sprawozdania, do pana starosty, czy Zarządu? Radni nie zabierali głosu w niniejszej kwestii.

Ad.8.  Interpelacje.

Radni nie składali interpelacji na XXXVII sesji Rady Powiatu.

Ad.9. Wnioski i zapytania radnych.

 

Radny Janusz Przetacznik odczytał złożony wniosek:

 

Rada Powiatu

w Jaśle

 

WNIOSEK

 

My niżej podpisani - radni Rady Powiatu w Jaśle, na podstawie art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym wnosimy o odwołanie Radnego Roberta SNOCHA z funkcji Przewodniczącego Rady Powiatu w Jaśle.

Podpisy wnioskodawców:

Janusz Przetacznik, Ewa Wawro, Franciszek Miśkowicz, Bożena Macek-Lubaś, Antoni Zwierzyński, Urban Jan,  Dorota Woźniak, Krzysztof Buba.

Do wniosku załączono 3 (słownie: trzy) załączniki, które zostaną uzupełnione załącznikiem nr 4 zawierającym cytaty z protokołów obrad Rady Powiatu w Jaśle na X, XVIII,XXIV.

Treść wniosku i załączniki przesłane drogą elektroniczną do Biura Rady Powiatu:

                                                                                                                                                          Jasło, dnia 30 grudnia 2020 r.

Rada Powiatu

w Jaśle

 

WNIOSEK

 

My niżej podpisani - radni Rady Powiatu w Jaśle, na podstawie art. 14 ust. 4 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym wnosimy o odwołanie Radnego Roberta SNOCHA z funkcji Przewodniczącego Rady Powiatu  w Jaśle.

Podpisy wnioskodawców:

8 czytelnych podpisów radnych Rady Powiatu w Jaśle z klubów radnych RPJ PSPP i SDM

PSPP –  Ewa Wawro, Dorota Woźniak, Janusz Przetacznik

SDM –  Krzysztof Buba, Bożena Macek – Lubaś, Franciszek Miśkowicz, Jan Urban, Antoni Zwierzyński

 

Załącznik nr 1 do wniosku z dnia 30 grudnia 2020 r.

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Jaśle

(wybrane przepisy i regulacje prawne)

Kolor czarny – ustawa

Kolor granatowy – Statut Powiatu Jasielskiego

Art. 8a. 1. Działalność organów powiatu jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.

 1. Jawność działania organów powiatu obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje rady powiatu i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów powiatu i komisji rady powiatu.
 2. Zasady dostępu do dokumentów i korzystania z nich określa statut powiatu.

Art. 14.3.   Zadaniem przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie pracy rady oraz prowadzenie obrad rady. Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań wiceprzewodniczącego. W przypadku nieobecności przewodniczącego i niewyznaczenia wiceprzewodniczącego, zadania przewodniczącego wykonuje wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem.

 

 • § 10
 1. Przewodniczący rady organizuje pracę rady i prowadzi jej obrady.
 2. W ramach realizacji obowiązków, o których mowa w ust. 1, do zadań przewodniczącego należy w  szczególności:

     -     zwoływanie sesji rady,

     -     przewodniczenie obradom,

     -     kierowanie obsługą kancelaryjną posiedzeń rady,

     -     zarządzanie i przeprowadzanie głosowania nad projektami uchwał,

     -     podpisywanie uchwał rady,

           -    czuwanie nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania  przez radnych ich
                 mandatu,

     -     współpraca z przewodniczącymi komisji rady.

 1. W przypadku nieobecności przewodniczącego jego zadania wykonuje wyznaczony przez niego wiceprzewodniczący.

 

 • § 14
 1. Sesje przygotowuje przewodniczący.
 2. Przygotowanie sesji obejmuje:
 • 1) ustalenie porządku obrad,

       2)   ustalenie czasu i miejsca obrad,

       3) zapewnienie dostarczenia radnym materiałów, w tym projektów uchwał, dotyczących
              poszczególnych punktów porządku obrad.

 

 • § 20
 1. Rada wybiera trzyosobową komisję wnioskową, której zadaniem jest rejestrowanie zgłoszonych przez radnych pisemnych wniosków oraz przedstawianie ich radzie.
 2. Komisja precyzuje i ogłasza radzie proponowaną treść wniosku w taki sposób, aby jego redakcja była przejrzysta, a wniosek nie budził wątpliwości co do intencji wnioskodawcy.

 

 • § 34
 1. W trakcie obrad lub nie później niż na najbliższej sesji radni mogą zgłaszać poprawki lub uzupełnienia do protokołu, przy czym o ich uwzględnieniu rozstrzyga przewodniczący rady po wysłuchaniu protokolanta i zapoznaniu się z nagraniem przebiegu sesji.
 2. Jeżeli wniosek wskazany w ust. 1 nie zostanie uwzględniony, wnioskodawca może wnieść sprzeciw do rady.
 3. Rada przyjmuje protokół z poprzedniej sesji po wyczerpaniu trybu postępowania określonego
  w ust. 1 i 2.
 • § 49

Radni potwierdzają swoją obecność na sesjach i posiedzeniach podpisem na liście obecności.

 

 

            Art. 14.4.   Odwołanie przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady następuje na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu rady powiatu, w trybie określonym w ust. 1.

 Art. 15.7.   Na wniosek zarządu lub co najmniej 1/4 ustawowego składu rady powiatu przewodniczący obowiązany jest zwołać sesję na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. Wniosek o zwołanie sesji powinien spełniać wymogi określone w ust. 1.

 1. 8. Do zmiany porządku obrad sesji zwołanej w trybie określonym w ust. 7 stosuje się przepis ust. 2, z tym że dodatkowo wymagana jest zgoda wnioskodawcy.

 

 • § 13
 1. Rada odbywa sesje zwyczajne z częstotliwością potrzebną do wykonania zadań rady, nie rzadziej niż raz na kwartał.
 2. Na wniosek zarządu  lub co najmniej  ¼ ustawowego składu rady,   przewodniczący zobowiązany jest zwołać sesję nadzwyczajną w ciągu 7 dni   od daty złożenia wniosku.
 3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, powinien zawierać propozycję porządku obrad oraz uzasadnienie potrzeby zwołania sesji nadzwyczajnej.

 

Art. 15.9.  Na wniosek starosty przewodniczący rady powiatu jest obowiązany wprowadzić do porządku obrad najbliższej sesji rady powiatu projekt uchwały, jeżeli wnioskodawcą jest zarząd powiatu, a projekt wpłynął do rady powiatu co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji rady.

 1. Na wniosek klubu radnych przewodniczący rady powiatu jest obowiązany wprowadzić do porządku obrad najbliższej sesji rady powiatu projekt uchwały, zgłoszony przez klub radnych, jeżeli wpłynął on do rady powiatu co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji rady. W trybie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, każdy klub radnych może zgłosić nie więcej niż jeden projekt uchwały na każdą kolejną sesję rady powiatu.

 

Art. 19a.11) Przewodniczący rady powiatu w związku z realizacją swoich obowiązków może wydawać polecenia służbowe pracownikom starostwa wykonującym zadania organizacyjne, prawne oraz inne zadania związane z funkcjonowaniem rady powiatu, komisji i radnych. W tym przypadku przewodniczący rady powiatu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników, o których mowa w zdaniu pierwszym.

Art. 15. 1.    Rada powiatu obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego rady powiatu w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Do zawiadomienia o zwołaniu sesji dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał.

1a.   Obrady rady powiatu są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej powiatu oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

1b.   Do transmisji i utrwalania obrad rady powiatu mogą być wykorzystywane urządzenia służące do transmisji lub rejestracji czynności obwodowej komisji wyborczej, o których mowa w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy. W tym celu rada powiatu zawiera z Szefem Krajowego Biura Wyborczego porozumienie określające zasady korzystania z urządzeń, o których mowa w zdaniu pierwszym.

 1. Rada powiatu może wprowadzić zmiany w porządku bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady.

 

 

Art. 20. 1. Radny przed objęciem mandatu składa ślubowanie:

Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu Polskiego, strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej”.

Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania:

„Tak mi dopomóż Bóg”.

Dodatkowo przepisy dotyczące skarg wnoszonych do Rady Powiatu (ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. poz. 256, 695, 1298): art. 35, art. 36, art. 237 § 2

Art. 237. [Termin załatwienia skargi]

 • § 1. Organ właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.
 • § 2. Posłowie na Sejm, senatorowie i radni, którzy wnieśli skargę we własnym imieniu albo przekazali do załatwienia skargę innej osoby, powinni być zawiadomieni o sposobie załatwienia skargi, a gdy jej załatwienie wymaga zebrania dowodów, informacji lub wyjaśnień – także o stanie rozpatrzenia skargi, najpóźniej w terminie czternastu dni od dnia jej wniesienia albo przekazania.
 • § 3. O sposobie załatwienia skargi zawiadamia się skarżącego.
 • § 4. W razie niezałatwienia skargi w terminie określonym w § 1 stosuje się przepisy art. 36–38.

 

 

Załącznik nr 2 do wniosku z dnia 30 grudnia 2020 r.

USTAWA

z dnia 14 czerwca 1960 r.

Kodeks postępowania administracyjnego

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. poz. 256, 695, 1298)

….

….

Rozdział 7

Załatwianie spraw

Art. 35. [Terminy do załatwiania spraw]

 • § 1. Organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki.
 • § 2. Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu
  o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ.
 • § 3. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.
 • § 4. Przepisy szczególne mogą określać inne terminy niż określone w § 3.
 • § 5. Do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Art. 36. [Zwłoka w załatwieniu sprawy]

 • § 1. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 lub w przepisach szczególnych organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.
 • § 2. Ten sam obowiązek ciąży na organie administracji publicznej również w przypadku zwłoki w załatwieniu sprawy z przyczyn niezależnych od organu.

Art. 37. [Zażalenie na niezałatwienie sprawy w terminie]

 • § 1. Na niezałatwienie sprawy w terminie określonym w art. 35, w przepisach szczególnych, ustalonym w myśl art. 36 lub na przewlekłe prowadzenie postępowania stronie służy zażalenie do organu wyższego stopnia, a jeżeli nie ma takiego organu – wezwanie do usunięcia naruszenia prawa.
 • § 2. Organ wymieniony w § 1, uznając zażalenie za uzasadnione, wyznacza dodatkowy termin załatwienia sprawy oraz zarządza wyjaśnienie przyczyn i ustalenie osób winnych niezałatwienia sprawy w terminie, a w razie potrzeby także podjęcie środków zapobiegających naruszaniu terminów załatwiania spraw w przyszłości. Organ stwierdza jednocześnie, czy niezałatwienie sprawy w terminie miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa.

Art. 38. [Odpowiedzialność pracownika za zwłokę]

Pracownik organu administracji publicznej, który z nieuzasadnionych przyczyn nie załatwił sprawy w terminie lub nie dopełnił obowiązku wynikającego z art. 36 albo nie załatwił sprawy w dodatkowym terminie ustalonym w myśl art. 37 § 2, podlega odpowiedzialności porządkowej lub dyscyplinarnej albo innej odpowiedzialności przewidzianej w przepisach prawa.

 

….

Art. 227. [Przedmiot skargi]

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Art. 228. [Składanie skarg]

Skargi składa się do organów właściwych do ich rozpatrzenia.

Art. 229. [Organy właściwe do rozpatrywania skarg]

Jeżeli przepisy szczególne nie określają innych organów właściwych do rozpatrywania skarg, jest organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności:

1) rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa – wojewoda, a w zakresie spraw finansowych – regionalna izba obrachunkowa;

2) organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego oraz kierowników powiatowych służb, inspekcji, straży i innych jednostek organizacyjnych w sprawach należących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – wojewoda lub organ wyższego stopnia;

3) wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem spraw określonych w pkt 2 – rada gminy;

4) zarządu powiatu oraz starosty, a także kierowników powiatowych służb, inspekcji, straży
i innych jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem spraw określonych w pkt 2 – rada powiatu;

5) zarządu i marszałka województwa, z wyjątkiem spraw określonych w pkt 2 – sejmik województwa;

6) wojewody w sprawach podlegających rozpatrzeniu według kodeksu – właściwy minister, a w innych sprawach – Prezes Rady Ministrów;

7) innego organu administracji rządowej, organu przedsiębiorstwa państwowego lub innej państwowej jednostki organizacyjnej – organ wyższego stopnia lub sprawujący bezpośredni nadzór;

8) ministra – Prezes Rady Ministrów;

8a) [3] konsula – minister właściwy do spraw zagranicznych;

9) organu centralnego i jego kierownika – organ, któremu podlega.

…..

Art. 237. [Termin załatwienia skargi]

 • § 1. Organ właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.
 • § 2. Posłowie na Sejm, senatorowie i radni, którzy wnieśli skargę we własnym imieniu albo przekazali do załatwienia skargę innej osoby, powinni być zawiadomieni o sposobie załatwienia skargi, a gdy jej załatwienie wymaga zebrania dowodów, informacji lub wyjaśnień – także o stanie rozpatrzenia skargi, najpóźniej w terminie czternastu dni od dnia jej wniesienia albo przekazania.
 • § 3. O sposobie załatwienia skargi zawiadamia się skarżącego.
 • § 4. W razie niezałatwienia skargi w terminie określonym w § 1 stosuje się przepisy art. 36–38.

Załącznik nr 3 do wniosku z dnia 30 grudnia 2020 r.

Robert  SNOCH

Przewodniczący Rady Powiatu w Jaśle

U w a g i   i   zastrzeżenia do działalności R.Snocha kwestionujące Jego kompetencje i zgodne z prawem działania, podstawy złożenia wniosku o odwołanie z funkcji

           Kursywa – wyciągi z protokołów obrad Rady

 1. Wniosek klubów o zwołanie sesji i przygotowanie materiałów określonych we wniosku (wypełnianie mandatu radnego – art. 19a i § 14 ust.2 Statutu).

Przykład:

X Nadzwyczajna sesja Rady zwołana na dzień 28 marca 2019 r. na godz.9.00 – wniosek w imieniu grupy 8 radnych składa radna Ewa Wawro

Radna Ewa Wawro - czyli Pan Przewodniczący już na samym początku sesji, jeszcze dobrze nie zaczęliśmy dyskusji już ogranicza możliwości debaty, tego co debata ma osiągnąć. ….. Zacznę może od tego, że w ogóle o zajęcie się problemem i umieszczenie tego punktu w jednej sesji wnioskowałam jeszcze 17 stycznia. Zostało mi to odmówione i dlatego z grupą radnych, nazywanych przez Państwa opozycją postanowiliśmy złożyć wniosek o zwołanie takiej sesji. Drodzy Państwo i Szanowni Radni to wszyscy doskonale Państwo o tym wiecie, że szczególnie w przypadku szpitala, również innych ważnych rzeczy dla powiatu jasielskiego, nie ma podziału na ludzi z prawa i lewa, na opozycje, czy rządzących i my chcielibyśmy w ten sposób być traktowani, niestety uniemożliwia się nam to. Odwołując się do wniosku i pytań, które składaliśmy przyznam szczerze, że jestem zaskoczona tym, iż Pan uważa, że informacje, które otrzymaliśmy są przejrzyste i jasne. To powiem inaczej: wnioskowaliśmy o szczegółowe informacje dotyczące zadań inwestycyjnych, szczególnie konkretnego zadania związanego z blokiem operacyjnym, wnioskowaliśmy również o szczegółowe informacje dotyczące sytuacji kadrowej i te informacje, które otrzymaliśmy są informacjami bardzo krótkimi, lakonicznymi, które nie uwzględniają faktycznie całego przebiegu, realizacji tej inwestycji, a co najważniejsze efektów tych inwestycji. Do tej sprawy mam nadzieje odniosą się koledzy radni nie tylko z grupy radnych, którzy wnioskowali o zwołanie sesji nadzwyczajnej.

….

Radny Janusz Przetacznik ….. Teraz chciałbym odnieść się do dzisiejszej sesji i pewnych tematów, czy wątków, które tu powinniśmy poruszyć. Tak jak powiedziała Pani Radna Ewa Wawro z tym tematem występowaliśmy w styczniu, podkreślaliśmy że warto przede wszystkim rozmawiać. Chciałbym historycznie wrócić do pewnych rzeczy i powiedzieć, że warto rozmawiać. Natomiast postępowania, czy z tą sesją, czy inne, po prostu bardzo niepokoją, że Rada Powiatu w Jaśle staje się przedmiotem, a nie podmiotem rozstrzygnięć, w tym również nie bez znaczenia jest kwestia zwołania dzisiejszej sesji, zaproszenia i innych spraw. …. Pan Przewodniczący ograniczył dyskusję widzę, że jest to zły sposób jeżeli chcemy rozmawiać o pewnych problemach, bo po to mamy m.in. statut, po to mówimy o sesjach również okolicznościowych, aby na pewien temat rozmawiać szerzej, by je wyjaśnić. Wróćmy do materiału i wniosku radnych. Jeżeli popatrzymy na kwestie związane z inwestycjami, to Panie Starosto wniosek był jednoznaczny: inwestycje prowadzone przez szpital bądź na terenie szpitala specjalistycznego w związku z tym prosiłbym o uzupełnienie tej informacji o kolektory słoneczne wydatek w budżecie powiatu to dokładnie  1 163.722,16 zł w roku 2016, w roku 2015 – 23.370,00 zł. Dostaliśmy dotację Związku Gmin Wisłoka 874.636,62 złote. I kolejne przypomnienie  o rozbudowie: w roku 2014 wydaliśmy  22.168,00 zł,   2015 - 69.200,00 zł,  2016 - 1 300.000,00 zł, łącznie na dokumentację projektową rozbudowa szpitala 1 391.368,00 zł. To są konkretne wydatki, ja nie mówię o dalszych wydatkach związanych z późniejszymi sprawami, w tym również kwestiami projektowymi. Kolejna Sesja Wysokiej Rady 24 czerwca 2016 r., gdzie na temat rozbudowy szpitala, jego kierunków rozwoju wtedy mówiliśmy, czy mogliśmy mówić wszyscy. Niestety zabrakło osób zainteresowanych. Jeżeli popatrzymy w protokół i w dokumentację z tej sesji, to mamy wypowiedź i pisma Pana Dyrektora Michała Burbelki, który przekazał jednoznaczne informacje. Jest to w dokumentach, że szpital nie uczestniczył w projektowaniu i pracach projektowych związanych z rozbudową szpitala, martwi to. Jeżeli są potrzeby, to warto aby je artykułowali lekarze stąd popełniliśmy sporo błędów projektowych. …

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch - Pani mówi o szpitalu? Wszystkie argumenty są przeciwko mojej osobie.

 

Radna Ewa Wawro - w piśmie  wnioskowaliśmy, ja się odnoszę do wniosku, będziemy mówić o szpitalu, wnioskowaliśmy o to, żeby zaprosić pracowników, kierowników oddziałów, kierowników zakładów, przewodniczących związków zawodowych po to żeby ci ludzie mogli wziąć udział w tej jakże ważnej debacie dla całego powiatu. Czy zostali zaproszeni, poinformowani ci ludzie o tym, że dzisiaj  jest sesja?

 

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch - zostali poinformowani, przyszli tutaj, listę zaproszonych gości ustala Przewodniczący we współpracy z Panem Starostą.

 

Radna Ewa Wawro – dobrze, to ja tylko dodam w takim razie na zakończenie, Pan Starosta skarżył się, że nie może dzisiaj wziąć udziału w bardzo poważnym spotkaniu w Rzeszowie dlatego, że sesja jest zwołana na godzinę 9.00. Czy zwołanie jej na godzinę 16.00 nie było by lepszym rozwiązaniem również dla  Pana Starosty?

 

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch -   Pani Radna niestety było tylko 8 osób chętnych na 16.00, pozostałym radnym, żadnemu nie pasowała godzina 16.00, Zarządowi Powiatu również.

 

Radna Ewa Wawro - a od kiedy Pan Przewodniczący pyta się czy radnym pasuje godzina ?

 

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch - przynajmniej 12 radnych się pytam.

 

Radna Ewa Wawro - czyli rozumiem, że my nie jesteśmy radnymi?

 

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch - ja powiedziałem, że Pani jest Radną bardzo zasłużoną, pytam 12 - przynajmniej połowy, żeby było kworum.

 

Radna Ewa Wawro - Czyli rozumiem, że Pan Przewodniczący, jest Przewodniczącym tylko i wyłącznie radnych z „PiS”, a pozostali radni już po prostu są poza.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch – nie, ja Panią bardzo szanuję, jest Pani nr 1 Radną. Pani ma wobec mojej osoby tyle złośliwości, że ja też nie pozostanę dłużny.

 

Radna Ewa Wawro - ale absolutnie żadna złośliwość.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch - Pani odsłucha sobie na początku słowa wobec mojej osoby jakie Pani wypowiedziała.

 

XVIII sesja Rady zwołana na dzień 30 października 2019 r. na godz.13.30 – np. petycja, skarga, program naprawczy

… Radny Janusz Przetacznik - mamy teraz rozpatrzyć m.in. sprawę złożonej petycji.  W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy tę petycję. Po raz pierwszy spotykam się z taką tradycją świecką w tej Radzie, czy samorządzie, że temat, który ma być rozpatrywany przez Wysoką Radę, bo to jest jej obowiązek ustawowy, dopiero dostajemy w trakcie posiedzenia. Z punktu widzenia ustawy o samorządzie powiatowym ten temat jak również pozostałe nie powinny w ogóle znaleźć się w porządku obrad, gdyż radni nie otrzymali wraz z zawiadomieniami pisemnymi również kompletu materiałów, które będą rozstrzygane na posiedzeniu plenarnym Rady Powiatu w Jaśle. To jest poważne uchybienie i teraz warto się zastanowić, czy za to uchybienie odpowiada Przewodniczący, który organizuje pracę Rady i umożliwia radnym podejmowanie świadomych decyzji, czy Zarząd Powiatu, który występuje z wnioskiem o zwołanie sesji przedkładając stosowne dokumenty.  ...

… Radny Jan Urban - wsłuchałem się w głos kolegi radnego, źle się stało, że nie dostajemy materiałów źródłowych, ale o tym będę mówił przy skargach również. …

… Radny Janusz Przetacznik - będziemy obradować nad drukiem 131, czyli nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi i chciałbym w tym momencie zapytać Wysoką Radę: Jak można rozpatrywać skargę nie znając jej treści? I teraz czytając §1 tejże uchwały, „uznaje się za niezasadną skargę radnego Rady Powiatu w Jaśle na działalność Dyrektora Szpitala w Jaśle Michała Burbelki i Starosty Jasielskiego Adama Pawlusia w zakresie nieterminowego przedłożenia radnym Programu Naprawczego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle” i uzasadnienie stanowiska mamy w załączeniu. Dopiero w dniu dzisiejszym otrzymaliśmy proszę Państwa skargę i chwała za to, bo gdyby nie posiedzenie Komisji Społecznej pewnie tej skargi nie otrzymalibyśmy, ale jeżeli poprosimy o wynik opiniowania Komisji Społecznej okaże się proszę Państwa, że wynik głosowania jest 4:4, czyli za uznaniem skargi za bezzasadną głosowało 4 radnych, przeciw 4 radnych. W gronie 4 radnych głosujących „za” głosował sam zainteresowany Starosta Adam Pawluś. Mistrzostwo świata z punktu widzenia nazwijmy to zasad opiniowania i bycia sędzią we własnej sprawie.

 

M.in. Pan Radny Ryszard Papciak 24 czerwca, czyli na sesji, kiedy po raz drugi zatwierdzaliśmy sprawozdanie finansowe szpitala za 2018 rok, zwrócił się do Zarządu Powiatu za pośrednictwem Pana Roberta Snocha Przewodniczącego Rady aby Zarząd Powiatu udzielił szczegółowych informacji dotyczących m.in. spraw związanych z działalnością szpitala, zacytuję ten wniosek i odpowiedź Starosty, bo jest ona tu bardzo istotna i ważna.

„W nawiązaniu do corocznego obowiązku dokonania przez Radę Powiatu w Jaśle oceny działalności Szpitala Specjalistycznego w Jaśle za 2018 rok oraz w związku ze stratą na działalności na rok 2018 zachodzi konieczność opracowania przez Szpital Specjalistyczny w Jaśle Programu Naprawczego w trybie artykułu 15 ustęp 7 ustawy o samorządzie powiatowym oczekuję przygotowania  i przekazania mi materiałów w postaci wypełnionych tabel, które opracowałem i przesyłam w załączeniu.”

Te tabele Pan Radny Ryszard Papciak opracował, posłużyć nam miały do prawidłowej oceny, ponieważ przypomnijmy sobie dyskusję na temat działalności szpitala, prosiliśmy o materiały sprawozdawcze i jak mają wyglądać,  niestety tych materiałów sprawozdawczych się nie doczekaliśmy.

…..

Na pewno należy zacząć od analizy bazy łóżkowej mając na względzie, że nieobłożone puste łóżko w sensie kosztów stałych generuje koszty, więc istotne jest określenie ile łóżek jest niezbędnych do realizacji kontraktu by nie utrzymywać nadmiernej ich liczby, bardzo ważna jest też analiza zasobów personalnych dla racjonalnego gospodarowania posiadanymi fachowcami.”

Dalej Pan Ryszard Papciak szczegółowo analizuje poszczególne tabele, istotne i ważne z punktu widzenia naszej dyskusji merytorycznej oraz osiągniętych wyników. Był ten wniosek i te zalecenia. Cóż 15 lipca Pan Starosta Adam Pawluś w imieniu Zarządu odpowiedział na wniosek radnego? Skądinąd  wniosek radnego bardzo zasadny, celowy, uzasadniający tak naprawdę merytoryczną dyskusję na temat sytuacji szpitala. 

„W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 22 czerwca informuję, że zgodnie z artykułem 53a ustęp 2 ustawy o działalności leczniczej szpital na podstawie sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrachunkowy, sporządza raport o sytuacji ekonomiczno- finansowej oraz prognozę ekonomiczno- finansową na kolejne trzy lata obrachunkowe, analiz oraz prognoz dokonuje się na podstawie wskaźników ekonomiczno-finansowych określonych w drodze rozporządzenia Ministra Zdrowia z uwagi na specyfikę działalności, ponad to zgodnie z ustawą o działalności leczniczej szpital w terminie trzech miesięcy od upływu terminu do zatwierdzenia sprawozdania finansowego tj. do 30 września sporządzi program naprawczy. Jednocześnie informuję, że szpital opracowując program naprawczy uwzględni w nim analizę kosztów w tym sugestie przedstawione w przedmiotowym wniosku.”

Taka jest odpowiedź, czyli mogliśmy liczyć wszyscy, że tak będzie przygotowany program naprawczy, że to będzie program, który będzie programem naprawczym, a nie programem, który nam został przedłożony w roku 2018, a dotyczył wyniku ujemnego za rok 2017.

Wniosek grupy radnych (zgłoszony przez Dorotę Woźniak) – wniosek złożony 30.10.2019 r.  XVIII sesja Rady – uzupełnienie Programu Naprawczego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle kierowany do Dyrektora – Przewodniczący

Radny Mateusz Lechwar - do Komisji Wnioskowej wpłynął wniosek:

Nadmienię tylko, że wniosek podpisała grupa siedmiu radnych.

Podpisy radnych: Dorota Woźniak, Franciszek Miśkowicz, Krzysztof Buba, Bożena Macek- Lubaś, Janusz Przetacznik, Ewa Wawro, Antoni Zwierzyński.

Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na lata 2020 – 2021.

W głosowaniu brało udział 22 Radnych.

- za podjęciem uchwały głosowało 14 Radnych.

- przeciw głosowało 7 Radnych.

- wstrzymał się 1 Radny.

Uchwała została podjęta.

 

Radny Janusz Przetacznik - a czemu wniosek nie był głosowany?

 

Przewodniczący Rady Robert Snoch - wniosek jest do Dyrektora, a nie do uchwały.

 

I aż się prosi zadać pytanie osobie, która pełni funkcję kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej:   „a kto jest zobowiązany w terminie do 30 września sporządzić i przedłożyć Radzie Powiatu w Jaśle na okres nie dłuższy niż 3 lata program naprawczy?

Wniosek klubów radnych SDM i PSPP z dnia 6 marca 2020 r. o dodatkowe konsultacje dotyczące złożonej autopoprawki.  Radni nie otrzymali tego pisma, nie otrzymali wniosku klubów złożonego w dniu 6 marca 2020 r.

 1. Prawo radnego do uczestniczenia w każdej sesji rady, podobnie jak osób nie będących radnymi – działalność rady jest jawna (art.8a i § 49 Statutu – potwierdza obecność).

Przykład:

 1. Krzysztof Buba – 3 kwietnia 2020 r. XXIV sesja Rady – str. 5 i 7 („niezasadny wniosek, proszę następny, bo Pan Radny nie podpisując się na liście obecności, nie uczestniczy w sesji” - str. 7 protokołu z XXIV sesji RPJ) wniosek oraz str.8 ( „ale nie został odrzucony, bo nie był procedowany w ogóle”)

Ad. 1. Otwarcie Sesji.

Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch.

Na posiedzenie Rady Powiatu w Jaśle przybył Pan Krzysztof Buba, który nie podpisał się na liście radnych uczestniczących w sesji i nie podjął karty do głosowania.

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch zwrócił się do Pana Krzysztofa Buby:  A Pan kim jest przepraszam? 

Radny Krzysztof Buba - chcieliśmy złożyć jako klub, Panie Przewodniczący wniosek.

Radny Krzysztof Buba - Pan Przewodniczący odmawia mi przyjęcia tego?

 

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch - odmawiam.

 

 1. XVIII sesja Rady zwołanej na dzień 30 października 2019 r.

 

… Nadmienię tylko, że wniosek podpisała grupa siedmiu radnych.

Podpisy radnych: Dorota Woźniak, Franciszek Miśkowicz, Krzysztof Buba, Bożena Macek- Lubaś, Janusz Przetacznik, Ewa Wawro, Antoni Zwierzyński.

     Porównajmy (zestawmy) wniosek grupy radnych z klubów SDM i PSSP z wnioskami składanymi przez radnych PiS-u np. dotyczący zwołania Nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu na dzień 6 listopada 2020 r. XXXIII sesja RPJ:  

     0.24.40 - 0.25.12 – R.Snoch – polemika o służbie zdrowia, którą kończy stwierdzeniem, że jak pan wystąpi z pisemnym wnioskiem to taki wniosek zostanie udostępniony. (nagranie niżej).

 3. Prawo radnego do zapewnienia odpowiednich warunków umożliwiających wykonywanie mandatu radnego (art. 19a i § 10 ust. 2 i 14 ust.2 Statutu).

Przykład:

 1. 7 grudnia 2018 rok – III sesja RPJ

… O głos poprosił Radny Janusz Przetacznik, który stwierdził, że w Statucie Powiatu jest zapis, że wniosek o ewentualne odroczenie sesji może być złożony przed punktem dotyczącym uzupełnienie porządku obrad, dlatego poprosił o udzielenie głosu w tej sprawie.

Radny Janusz Przetacznik - tak jak wspomniał Pan Przewodniczący na początku, III Sesja została zwołana z naruszeniem naszych wewnętrznych uregulowań. Zgodnie z § 14 Statutu Powiatu Jasielskiego mamy w ustępie 3 zapis, że zawiadomienie o terminie, miejscu i ustalonym porządku obrad wraz z materiałami, w szczególności projektami uchwał, doręcza się na 7 dni przed terminem obrad. Wyraźne sformułowanie Rady jako uchwałodawcy było, aby użyć słowa „doręcza”. Nie wysyła, nie przesyła, a doręcza. A więc w tym momencie mają Radni co najmniej 7 dni czasu, aby zapoznać się z wszystkimi dokumentami. Materia, która jest w porządku obrad III Sesji jest dość bogata i obfituje w tematy, które powinny stanowić przedmiot wnikliwej i bardziej zdecydowanej dyskusji w gronie Radnych, biorąc pod uwagę, że jest to początek VI Kadencji. To jest pierwsza uwaga dotycząca doręczenia. Druga kwestia, która jest z tym materiałem związana, Pan Przewodniczący co prawda zastrzegł na początku, że ta sytuacja więcej się nie powtórzy, natomiast już czytając projekt Statutu, Radny uważa, że akurat będzie to miało miejsce w dalszym ciągu. Zaznaczył, że wywodzi to z tego gdyż uprawnienia, które nadaje Klubom Radnych Ustawa, między innymi o tym, że jeżeli do ogłoszonego porządku obrad Zarząd Powiatu, bądź Klub Radnych zgłosi projekt uchwały, Przewodniczący jest zobowiązany uzupełnić porządek obrad zwołanej Sesji. Ma to nastąpić w terminie 7 dni. Jeżeli byśmy przyjmowali taki tryb jak dotychczas okazałoby się, że nic bardziej trudnego i możemy zdecydowanie liczyć, że będziemy mieć kłopoty z organizacją sesji, a nie z kwestiami związanymi z prawidłowym funkcjonowaniem. Jeszcze jedna uwaga, w czwartek odbyła się Sesja Nadzwyczajna, a już w piątek Pan Przewodniczący zwołuje Sesję Zwyczajną. Można było w tym momencie zaplanować, przewidzieć i poinformować Radnych, że taka sesja będzie miała miejsce. Stąd uważa, że w tym momencie było to zaskakiwanie Radnych, że otrzymują w poniedziałek materiały dotyczące III Sesji. Drogą email potwierdza, otrzymał zawiadomienie z porządkiem obrad i projekt Statutu z naniesionymi poprawkami, ale to nie wyczerpuje literalnie zapisów przepisu po pierwsze ustawy po drugie również naszych uregulowań w Statucie. Zwrócił również uwagę, że od Przewodniczącego otrzymał zawiadomienie o zwołaniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu, gdzie między innymi również w porządku obrad były kwestie związane z omówieniem budżetu. Zaznaczył, że pierwsze posiedzenia każdej Komisji w celu ukonstytuowania zwołuje Przewodniczący Rady. Przewodniczący Rady nie ma prawa ingerować w dalszy tok prac Komisji, już Komisja sama podejmuje decyzje w jakich sprawach chce obradować.

W związku z tym, korzystając z uprawnień, wynikających z § 14 ust. 4, czyli niedotrzymania terminów przekazania materiałów, zwrócił się i zawnioskował do Wysokiej Rady o odroczenie terminu posiedzenia III Sesji do przyszłego tygodnia, tak aby był czas na wymianę poglądów i dyskusję w tych, jak wspomniał Przewodniczący, trudnych materiach w tym także uregulowaniach Statutu aby później nie było takich wątpliwości. …

 1. 3 kwietnia br. – XXIV sesja RPJ – po ogłoszeniu stanu epidemii na terenie całego kraju
 1. kolejne sesje zwoływane i odbywane w czasie trwania epidemii po zmianie statutu PJ oraz istniejących uregulowaniach ustawowych dotyczących możliwości podejmowania decyzji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość
 2. 9 października br. – XXXI sesja RPJ (zakażenia)
 3. 6 listopada br. – XXXII Nadzwyczajna sesja RPJ – brak przy zawiadomieniu wniosku grupy radnych, brak informacji o uzasadnieniu trybu zwołania sesji

Fragmenty wideo z przebiegu XXXIII sesji Rady Powiatu w Jaśle zwołanej na dzień 6 listopada 2020 r. potwierdzające, że przewodniczący Rady odczytał tylko wniosek grupy 11 radnych PiS bez uzasadnienia (!) oraz, że radni nie otrzymali wraz z zawiadomieniem wniosku grupy radnych wnioskujących o zwołanie sesji Rady wraz z uzasadnieniem.

https://powiat.jaslo.pl/tmp/poczatek_sesji_RS.mp4

https://powiat.jaslo.pl/tmp/wypowiedz_RS.mp4

https://powiat.jaslo.pl/tmp/wypowiedz_KB.mp4

 

 

 1. 30 grudnia br. – XXXVII sesja RPJ (nowe, zwiększone obostrzenia i zakazy od 28 grudnia do 17 stycznia 2021 r.)

Dodatkowo obowiązek informowania osób skarżących, które są radnymi o sposobie załatwienia skargi, a gdy jej załatwienie wymaga zebrania dowodów, informacji lub wyjaśnień – także o stanie rozpatrzenia skargi, najpóźniej w terminie czternastu dni od dnia jej wniesienia albo przekazania.

Pomijam fakt zaproszenia osób zainteresowanych do udziału w postepowaniu wyjaśniającym czy informacji o terminie rozpatrzenia skargi (wokanda sądowa tez jest jawna, ale Sąd wysyła stronom zawiadomienie o terminie rozprawy).

 1. Bożena Macek Lubaś – droga
 2. Janusz Przetacznik - wycinka drzew, Program Naprawczy Szpitala Specjalistycznego w Jaśle
 1. Prawo radnego do zgłoszenia  na piśmie wniosku do rady za pośrednictwem komisji wnioskowej, który winien być rozpatrzony przez Radę – adresatem wniosku jest Rada (§ 20 Statutu).

Przykłady nie rozpatrzenia przez Radę wniosków, które wpłynęły na piśmie do komisji wnioskowej:

 1. Krzysztof Buba – 3 kwietnia 2020 r. XXIV sesja Rady – str. 5 i 7 („niezasadny wniosek, proszę następny, bo Pan Radny nie podpisując się na liście obecności, nie uczestniczy w sesji” - str. 7 protokołu z XXIV sesji RPJ) wniosek oraz str.8 ( „ale nie został odrzucony, bo nie był procedowany w ogóle”)
 2. Wniosek grupy radnych (zgłoszony przez Dorotę Woźniak) – wniosek złożony 30.10.2019 r. XVIII sesja Rady – uzupełnienie Programu Naprawczego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle kierowany do Dyrektora – Przewodniczący

Wniosek nie był głosowany („Wniosek jest do dyrektora nie do uchwały”) - str. 47 protokołu z XVIII sesji RPJ.

 1. Prawo klubów radnych do składania projektów uchwał i występowanie z wnioskiem (żądaniem) o umieszczenie w porządku obrad projektu uchwały wnoszonej przez Klub radnych – art. 15 ust.11
 1. Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad najbliższej sesji Rady Powiatu w Jaśle projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie powiatu został złożony 20 lutego 2020 r. przez kluby radnych SDM i PSPP I jak wygląda realizacja ustawowych uprawnień klubów radnych?

 

Przewodniczący zwołał XXIII Nadzwyczajną Sesję Rady Powiatu w Jaśle nadzień 6 marca br. z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wybór Komisji Wnioskowej.
 4. Przyjęcie stanowiska Rady Powiatu w Jaśle w sprawie przygotowania i realizacji inwestycji „Port Solidarność – Centralny Port Komunikacyjny dla Rzeczpospolitej Polskiej”.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
 6. przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu pn. „TELLaSTORY – Storytelling, jako podstawa inspirującego nauczania i efektywnego uczenia się w szkołach podstawowych. Przygotowanie nauczycieli do nowych wyzwań w edukacji”,
 7. określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie powiatu.
 8. Zamknięcie obrad.

 Cytat z protokołu:

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch - jednocześnie na ostatniej sesji na ręce Przewodniczącego wpłynął wniosek Klubu Radnych i na podstawie art. 15 ust. 11 ustawy o samorządzie powiatowym, przewodniczący jest obowiązany wprowadzić do porządku obrad najbliższej sesji rady powiatu projekt uchwały, zgłoszony przez klub radnych, jeżeli wpłynął on do rady powiatu co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji rady. W trybie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, każdy klub radnych może zgłosić nie więcej niż jeden projekt uchwały na każdą kolejną sesję rady powiatu. Dlatego też wniosek dwóch Klubów Radnych Rady Powiatu Jasielskiego został dołączony i wprowadzony punkt dotyczący uchwały o określeniu szczegółowych wymogów raportu o stanie powiatu jasielskiego co państwo otrzymali w zaproszeniu na dzisiejszą sesję.” 

 

     Z uwagi na tryb (na wniosek Zarządu) przed tą sesją nie odbyły się posiedzenia komisji. Wnioskodawcy w trakcie posiedzenia, po zapoznaniu się z opiniami do wnoszonego projektu uchwały, złożyli autopoprawkę do wnoszonego projektu uchwały. 

       Efekt – cytata z protokołu sesji:

„Przewodniczący zamknął dyskusję oraz zarządził głosowanie nad wnioskiem radnego Jana Czajki: Wniosek o zdjęcie z porządku obrad proj. Uchwały w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie powiatu i przekazanie do opiniowania Komisji Stałych.

W głosowaniu brało udział 18 Radnych.

- za przyjęciem wniosku głosowało 18 Radnych”.

                  Ale na tym nie koniec. Mamy XXV sesja zwołaną na dzień 29 maja 2020 r. i … ?

                  Cytuję za protokołem z XXV sesji:

                        „Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch - nie raczej pana. Szanowani państwo to nie jest dyskusja na temat, nie w  tym miejscu. Jest przypominam pandemia, dzisiaj bardzo proszę o zabieranie czasu zgodnie ze Statutem pierwsza wypowiedz w danym temacie 10 minut, ewentualnie druga wypowiedz 5 minut. Zanim przejdziemy do punktu w porządku obrad dzisiejszej sesji dotyczącego wprowadzenia zmian do porządku obrad informuję, że na podstawie art. 15 ustęp 11 ustawy o samorządzie powiatowym wprowadzam do porządku obrad dzisiejszej sesji w punkcie 6 litera „l projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie powiatu”. Wprowadzony punkt nie wymaga głosowania nad zmianą porządku obrad, a wyjaśnienie dotyczące tego punktu obrad przedstawię jak dojdziemy do tego punktu.

I dalej wyjaśnienia procedowania. Też cytuję za protokołem z XXV sesji Rady z dnia 29 maja br.:

 „Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch - wypełniając zapisy art. 15 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym projekt przedmiotowej uchwały został uwzględniony w porządku obrad XXIII sesji Rady Powiatu w Jaśle.

Zgodnie z sugestią radnych o braku zaopiniowania projektu uchwały przez komisje stałe Rady Powiatu w Jaśle, na wniosek radnego Jana Czajki projekt został jednogłośnie ściągnięty z porządku obrad tejże sesji celem zaopiniowania przez komisje stałe.

Do komisji wnioskowej powołanej na tej samej sesji wpłynął również wniosek o uwzględnienie autopoprawki do ściągniętego z porządku obrad projektu uchwały. Komisje stałe, w związku z panującą w naszym kraju sytuacją epidemiologiczną, od dnia zakończenia sesji Rady Powiatu w dniu 6 marca do dnia 25 maja br. nie obradowały na posiedzeniach, co też nie pozwalało na zaopiniowanie przedłożonego projektu uchwały. Jednocześnie uniemożliwiło to wprowadzenie tej sprawy pod obrady Rady Powiatu na sesji zwołanej na dzień 3 kwietnia br.

W bieżącym tygodniu, od dnia 25 maja do dzisiaj odbyły się posiedzenia wszystkich komisji stałych, które w porządku obrad uwzględniły opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie powiatu. Komisje obradowały, zgodnie z decyzją podjętą na sesji w dniu 6 marca br., nad pierwotnym projektem uchwały wraz ze złożoną do niego autopoprawką. Jednocześnie pragnę wyjaśnić, że Kluby PSPP oraz SDM po sesji w dniu 6 marca br. złożyły drugi wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie powiatu. Jednakże projekt uchwały ściągnięty z porządku obrad, po uwzględnieniu wniesionej autopoprawki był tożsamy z projektem uchwały złożonym pod drugim wnioskiem. Ten projekt uchwały stanowi tekst jednolity po autopoprawce.

Uznałem więc, że skoro nie można procedować odrębnie nad tożsamymi projektami uchwał, a skoro pierwotny wniosek nie został wycofany przez wnioskodawców, to należy te wnioski rozpatrywać łącznie, bo chociaż złożone w różnych terminach, to zawierają tę samą treść uchwały.

 

Przewodniczący otworzył dyskusję oraz poprosił o opinie Komisje Stałe.

Przewodniczący Komisji Społecznej – Radny Stanisław Święch – Komisja negatywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu – Radny Sławomir Madejczyk- Komisja negatywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji Finansowo- Budżetowej – Radny Jan Czajka - Komisja wyraziła negatywną opinię.

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury – Radna Irena Baciak – Komisja negatywnie opiniuje projekt.

Zarząd Powiatu w Jaśle wyraził negatywną opinię o projekcie uchwały.

 

Starosta Jasielski Adam Pawluś – Zarząd Powiatu w Jaśle negatywnie opiniuje projekt uchwały Rady Powiatu w Jaśle w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie powiatu wraz z Autopoprawką, gdyż zapisy zawarte w przedmiotowej uchwale nie wnoszą niczego co nie jest zawarte w przepisach ustawy o samorządzie powiatowym, a w zapisie § 4 wykraczają poza zakres kompetencji Rady. Dodatkowo pragnę poinformować, że Zarząd skierował przygotowywany Raport do Komisji Rozwoju i był on jej przedmiotem obrad.     

 

Radny Janusz Przetacznik - mamy tutaj do czynienia z dziwną sytuacją tak delikatnie to nazwę, ponieważ art. 15, na który się Pan Przewodniczący powołuje w ust. 11 zobowiązuje pana do umieszczenia w porządku najbliższej sesji Rady projektu uchwały, który złożyły, czy składa klub radnych jest to uprawnienie, które weszło od tej kadencji władz samorządowych, nie ma tutaj możliwości uznaniowej, interpretacji Pana Przewodniczącego, czy jak teraz jest modnie powiedziane narracji Pana Przewodniczącego. W związku z tym należy przepis ustawy stosować wprost, jest pan do tego zobowiązany. Przypomnijmy, że 6 marca złożyły dwa kluby projekt uchwały w związku z tym wypełniliśmy normy określone w artykule 15 ustęp 11, aby ten projekt i ten wniosek złożony przez kluby został umieszczony w najbliższym porządku obrad Rady. Po 6 marca została zwołana XXIV sesja Rady Powiatu na dzień 3 kwietnia w porządku obrad projekt uchwały się nie znalazł.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch - bo nie było, żądanych opinii komisji stałych, Panie Radny.           

 

Radny Janusz Przetacznik - ja panu, Panie Przewodniczący nie przeszkadzałem. Ja bym miał taką gorącą do pana prośbę, abyśmy się wzajemnie szanowali.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch - pan przekłamuje różne rzeczy, przecież pan nie zrozumiał co ja mówię, że państwo żądali opinii komisji stałych, skoro komisje stałe nie zebrały się to nie było tych opinii, nie można było wprowadzić tego do porządku obrad, Panie Radny, czy pan myśli logicznie?    

 

Radny Janusz Przetacznik - proszę mi przeczytać nasz wniosek, czy my żądaliśmy zaopiniowania przez komisje stałe? Proszę nie wprowadzać w błąd opinii publicznej oraz radnych, proszę pana, proszę naprawdę zachować zdrowy rozsądek, to jest po pierwsze. Po drugie stosować przepisy ustawy o samorządzie powiatowym i przede wszystkim prowadzić obrady. Zwoływać i prowadzić obrady zgodnie z ustalonym porządkiem obrad w związku z tym z art. 15 ust. 11 był pan zobowiązany.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch - przejdźmy dalej, to już pan wyartykułował.

 

Radny Janusz Przetacznik - proszę pana, najpierw musimy to wyjaśnić na jakiej podstawie w dniu dzisiejszym uzupełnił pan porządek obrad? To mnie interesuje najbardziej, aby pan wyjaśnił, ponieważ w materiałach z 19-ego?

 

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch - Panie Radny na podstawie takiej, że uzyskałem opinie komisji stałych i w końcu miałem możliwość włożenia tego projektu uchwały do porządku obrad, ostatnia komisja opinie wyraziła dzisiaj przed sesją. Ja spełniam tylko życzenie radnych i taka była logiczna wola radnych, przegłosowana jednogłośnie o zdjęcie  z porządku obrad w celu uzupełnia o opinie komisji stałych.

 

Radny Janusz Przetacznik - Panie Przewodniczący podnosił pan rękę za zatwierdzeniem protokołu 3 kwietnia, proszę jeszcze raz.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch - z pełną świadomością jesteśmy w punkcie odnośnie raportu powiatu.

      

Radny Janusz Przetacznik- wniosek brzmiał o zdjęcie z porządku obrad i przekazanie do komisji celem uzyskania opinii, tyle koniec, kropka. Natomiast nie wnioskodawcy organizują prace komisji. Panie Przewodniczący mam do pana gorącą prośbę,  tak jak w tym wypadku jest to po raz kolejny kwestia uznaniowa, kiedy przewodniczący zechcą zaopiniować, bądź nie dany projekt uchwały, to jest tylko i wyłącznie kwestia uznaniowa nie poleceniowa, nie ma pan zapisu ani w statucie, ani w ustawie o samorządzie powiatowym.        

 

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch- absolutnie nie zgadzam się, Rada zadecydowała o opinii.

 

Radny Janusz Przetacznik- Panie Przewodniczący mam gorącą prośbę, proszę nie przerywać.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch -   pan kłamie i mówi nie merytorycznie, proszę merytorycznie na temat projektu uchwały o raporcie powiatu. Co pan ma jeszcze do powiedzenia?

 

Radny Janusz Przetacznik - proszę pana niczym zacznę rozmawiać merytorycznie na temat projektu uchwały chcę wyjaśnić podstawy prawne dyskutowania tego projektu uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch -   podstawy prawne  ma pan takie jakie pan chce. Pan tworzy podstawy prawne takie jakie pan chce. Proszę merytorycznie.   

 

Radny Janusz Przetacznik- Panie Przewodniczący jeszcze raz panu przypominam, pan ma organizować pracę rady, a nie utrudniać pracę rady.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch -  zawsze jestem przygotowany, ja nigdy w życiu nie podchodziłem lekko do niczego, zawsze podchodzę do swoich obowiązków z powagą.

 

Radny Janusz Przetacznik - proszę się naprawdę przygotowywać, sytuacja jest tego typu, że kultura wymaga aby pan wysłuchał mnie.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch -  kultury mnie pan uczył, nie będzie. 

        

Radny Janusz Przetacznik - będę pana uczył kultury i mam nadzieję, że w końcu pan zrozumie swoją postawę i najwyższa pora, żeby pan złożył dymisję, bo pan nie potrafi kierować Radą i nie potrafi pan prowadzić porządku obrad.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch -  ja dymisji składał nie będę, pan może złożyć wniosek o odwołanie, przecież pan doskonale zna przepisy prawne. 

 

Radny Janusz Przetacznik- znam przepisy prawne i będę się starał złożyć wniosek. Natomiast mam do pana pytanie: dlaczego nie umieścił pan w porządku obrad XXIV i XXV sesji projektu uchwały złożonego przez kluby radnych zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym art. 15 ust. 11?

 

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch -  w tej sprawie dostał pan już kilka odpowiedzi e-mailowo z Biura Rady Powiatu, myślę, że jeszcze raz może pan ją otrzymać, a w tej chwili nie będę już odpowiadał, bo to nie ma sensu.

 

Radny Janusz Przetacznik - proszę pana nic z Biura Rady Powiatu nie otrzymałem. Proszę zwrócić uwagę, że w dniu dzisiejszym, jak również w materiałach nie otrzymaliśmy wniosku, który kluby złożyły na pana ręce z datą 6 marca podpisane proszę pana przez wnioskodawców. Nie otrzymaliśmy takiego dokumentu.

 

 Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch -  ale przed chwilą pan dostał po raz kolejny, bo na e-mailu wielokrotnie przychodziły te pana wnioski.

 

Radny Janusz Przetacznik - proszę pana to dostałem dzisiaj i proszę zobaczyć, że to nie są dokumenty podpisane, jeżeli pan potrzebuje to ja panu pokażę dokumenty, które złożyliśmy 6 marca. Proszę pana są podpisane i również mamy je zeskanowane. W związku z tym proszę przekazywać radnym dokumenty, które mają być podstawą obrad, a nie proszę pana dokumenty, które przekazuje biuro rady. To są dokumenty autoryzowane przez wnioskodawców, a nie proszę pana zeskanowane bądź w PDF-ie zrobione. Jeżeli pan tego nie rozumie to proszę wybaczyć. Jaką mam gwarancję, że przedmiotem obrad jest dokument, który złożyły kluby i podpisały się pod tym autoryzując swoimi podpisami. Dlaczego przedmiotem obrad nie jest projekt uchwały złożony przez kluby radnych łącznie z tzw. koszulką, dokumentami i pismem przewodnim? Czy może mi to pan łaskawie wytłumaczyć? Natomiast wracając do przedmiotu samego projektu uchwały, bo widzę, że większego to nie ma sensu. Nie ma woli rozmowy o raporcie. W związku z tym jeżeli nie ma woli rozmowy o raporcie to trudno w tym wypadku dyskutować o projekcie uchwały w kategoriach merytorycznych jeżeli nie ma woli aby prawa radnych przestrzegać. Rozmawialiśmy przy okazji statutu i m.in. wymieniałem poglądy z Panem Radnych Stanisławem Pankiewiczem pokazując właśnie ten element, że ta ustawa i ta nowela wprowadziła zmiany. Mamy  uprawnienie, a przewodniczący ma obowiązek umieścić w porządku obrad, wskazywałem właśnie na to, na nasz przywilej, który został wprowadzony w tej kadencji, tymi przepisami. Jak również wskazywałem, że pan przewodniczący dostał kolejne uprawnienia, że może wydawać polecenia pracownikom starostwa w zakresie wypełniania mandatu przez radnego, wielokrotnie w korespondencji z panem na ten temat się powoływałem, nie tylko na uprawnienia radnych klubów, ale również i na pana uprawnienia, które w świetle nowelizowanej ustawy o samorządzie powiatowym pan zdobył i dziwi mnie, że nie chce pan pomóc radnym w wypełniana ich mandatu.

          XXVII sesja Rady Powiatu w Jaśle zwołana na dzień 10 lipca 2020 r. w agendzie
brak projektu uchwały zgłoszonej przez kluby radnych w dniu 6 marca br!  A co mamy w agendzie ustalonej przez przewodniczącego? Mamy punkt dotyczący „Rozpatrzenie Raportu o stanie Powiatu Jasielskiego za 2019 rok.

 1. debata,
 2. podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Jaśle.”
 1. Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad najbliższej sesji Rady Powiatu
  w Jaśle projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie powiatu
  został złożony 6 marca 2020 r. przez kluby radnych SDM i PSPP

Wniosek klubów z dnia 6 marca 2020 r. do tej pory nie był przedmiotem obrad Rady.

 1. Protokół z obrad Rady - prawo radnego do wniesienia poprawek a później sprzeciwu – jasno określona procedura, która powinna być wyczerpana w całości - (§ 34 Statutu).
 1. Protokół z XXIV sesji – poprawki i sprzeciw złożony na XXV sesji w dniu 29 maja – Janusz Przetacznik – niewyczerpany tryb

Ad.3.Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Powiatu w Jaśle. Przewodniczący poinformował, że radni otrzymali protokół w wersji elektronicznej oraz był do wglądu w Biurze Rady Powiatu. Do protokołu Radny Janusz Przetacznik złożył wniosek zawierający uwagi i poprawki do protokołu dotyczące polegające m.in. na zawarciu informacji dotyczących złożenia do Komisji Wnioskowej wniosku przez Pana Krzysztofa Bubę. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch - zgodnie z § 34 Statutu Powiatu Jasielskiego wysłuchałem protokolanta oraz przeanalizowałem nagranie. Prośba Radnego Janusza Przetacznika o dokonanie zmian w protokole nie została przeze mnie uwzględniona, gdyż Pan Krzysztof Buba nie podpisując listy obecności na sesji oraz nie podejmując karty do głosowania formalnie nie brał udziału w posiedzeniu Rady Powiatu jako radny i jego wniosek do Komisji Wnioskowej nie był skutecznie złożony.

   

Radny Janusz Przetacznik- jeżeli cytuje pan Statut to proponuję piętro niżej.
O rozpatrzeniu uwag wniesionych do protokołu powinien pan zawiadomić radnego. Radnemu przysługuje sprzeciw, który rozpatruje Rada. W związku z powyższym protokół na dzisiejszej sesji nie może być rozpatrywany i zatwierdzany, proponuję aby pan stosował się do rygorów naszego Statutu. Proszę o informację na piśmie, przygotuję sprzeciw i będzie to przedmiotem obrad Rady na następnym posiedzeniu.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch - absolutnie nie zgadzam się z panem. Pan jako radny powinien znać Statut i o możliwości sprzeciwu pan powinien wiedzieć. W związku z tym pytam: Czy pan zgłasza sprzeciw do protokołu?

 

Radny Janusz Przetacznik - tak Panie Przewodniczący zgłaszam sprzeciw tylko, że pan powinien mnie o tym poinformować  w jaki sposób  pan rozpatrzył moje uwagi?

….

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch - został pan przed chwilą poinformowany.

 

Radny Janusz Przetacznik - gratuluję, to w takim razie w jaki sposób pan zamierza procedować sprzeciw? Ponieważ radni powinni otrzymać  to na piśmie, tak jak to robiliśmy w V kadencji? Jak pan sobie to wyobraża, żeby radni w tej chwili rozpatrywali sprzeciw?

 

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch - a gdzie to jest napisane Panie Radny?

 

Radny Janusz Przetacznik - to jak pan sobie to wyobraża? Będę w takim razie wnioskował konkretnie o każdy punt tak jak panu wysłałem  i tak będziemy to rozpatrywać?

 

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch - ależ oczywiście jak pan sobie życzy, pan ma różne możliwości proceduralne. Nasz Statut nie mówi o możliwościach jak rozpatrujemy sprzeciw? Rada głosując nad protokołem
w przedstawionej wersji pośrednio odniesie się do pana sprzeciwu. Czyli jeśli przyjmie protokół w zaproponowanej przeze mnie wersji, pana sprzeciw zostanie odrzucony.    

 

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch - pani mecenas proszę się odnieść do tej sprawy, nasz statut nie mówi jak mamy rozpatrywać sprzeciw?

 

Radca Prawny – Statut nie mówi jak rozpatrywać sprzeciw, niemniej jednak jest wskazane, że na najbliższej sesji radni przyjmują protokół, ale wcześniej mogą zgłaszać poprawki do tego protokołu. W takiej sytuacji jeżeli radny zgłosi zmiany do protokołu one zostaną przedstawione Radzie. Rozumiem, że one nie zostały przedstawione? Na tej zasadzie.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch - zostały przekazane przez Pana Radnego w formie elektronicznej wszystkim radnym.

 

Radny Janusz Przetacznik - nie tylko do Pana Przewodniczącego, ponieważ tak stanowi statut, wskazuje tylko do pana. Pan ma mnie poinformować, a ja wtedy formułuję sprzeciw, który rozpatruje Rada. Wszystkim radnym przekazuję co pan rozpatrzył, a co nie. W sumie zgłosiłem 14 poprawek, a pan się tylko odniósł do jednej, 14 poprawek zgłosiłem.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch - tamte to są takie graficzne, literowe poprawki. Nie ma tam merytorycznych rzeczy.

 

Radny Janusz Przetacznik - ale moje uwagi zostały zgłoszone 22 maja.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch- pani mecenas, czy mogę przejść do głosowania w takim razie zatwierdzenia protokołu?

 

Radca Prawny - jeżeli zostały zgłoszone jakiekolwiek uwagi do protokołu.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch - zostały odrzucone przeze mnie.

 

Radca Prawny - zostały przedstawione, jeżeli radni mieli możliwość zapoznania się, lub ewentualnie wniesienia w tej chwili jakichkolwiek uwag do protokołu z poprzedniej sesji to  jak nasz statut stanowi ten wniosek może być uwzględniony lub nie uwzględniony i o tym rozstrzyga przewodniczący po zapoznaniu się z protokołem i tymi uwagami, po wysłuchaniu protokolanta.  Jeżeli według stanowiska przewodniczącego po wysłuchaniu protokolanta, nie powinny być takie zmiany przeprowadzone to w takiej sytuacji o tym wszystkim rozstrzyga przewodniczący. Niemniej jednak jeżeli tych zmian i uwag  było by dużo to można by było państwu radnych to przedstawić w tej chwili na sesji, ale jeżeli te uwagi według oceny i stanowiska przewodniczącego nie wnoszą wiele do protokołu to w takiej sytuacji ten głos rozstrzygający ma przewodniczący. Natomiast wnioskodawca może wnieść sprzeciw do Rady i w mojej ocenie powinno być to wniesione dzisiaj, może być do protokołu, czy do wszystkich, czy do części odrzuconych tych uwag do protokołu.  Pan radny ma zastrzeżenia to powinien to zgłosić, wnieść sprzeciw, natomiast rada przyjmuje protokół z sesji po wyczerpaniu trybu postępowania, czyli sprzeciw może być wniesiony. Natomiast radni rozstrzygają jak się do tej kwestii odniosą, czy ten protokół może być przyjęty.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch- w formie głosowania, czy zatwierdzają protokół, czy go nie zatwierdzają, oczywiście.            

 

Radny Janusz Przetacznik - mam nadzieję, że została ta kwestia wyjaśniona.
W związku z tym wnioskodawca, który wnioskuje o naniesienie poprawek powinien otrzymać informację i pouczenie przez pana przewodniczącego, że dana poprawka została, lub nie została uwzględniona i pouczyć mnie, że przysługuje mi prawo wniesienia sprzeciwu i rozstrzygnięcie przez Radę.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch- proszę mnie nie uczyć, co przysługuje komu? Bo pan jako radny powinien znać Statut.   

 

Radny Janusz Przetacznik- ja to wiem, natomiast do dnia dzisiejszego pan tego nie powiedział.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch - i niech pan nie tworzy prawa.

 

Przewodniczący zamknął dyskusję oraz zarządził głosowanie nad zatwierdzeniem protokołu z XXIV sesji Rady Powiatu w Jaśle w przedstawionej wersji z odrzuceniem wszystkich poprawek zgłoszonych przez Radnego Janusza Przetacznika, bez wcześniejszego rozpatrzenia przez Radę treści wniesionego sprzeciwu przez Radnego Janusza Przetacznik.

 1. Protokół z XXXIII sesji – poprawki i sprzeciw złożony na XXXIV sesji w dniu 27 listopada – Janusz Przetacznik – potwierdzenie nieprawdy – zdjęcia i fragmenty z sesji z 6 listopada br.

Użyty w projekcie protokołu wyraz: „przedstawił” jest niestosowny i nie odzwierciedla przebiegu sesji, jest wręcz nadużyciem, gdyż wniosek o przytoczonej treści  faktycznie został tylko odczytany przez Przewodniczącego Rady  a nie przedstawiony radnym Rady Powiatu w Jaśle.  Żaden z radnych uczestniczących w przedmiotowej sesji z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość nie miał możliwości sprawdzić czy potwierdzić autentyczność wniosku a tym samym zamieszczoną jej treść w niniejszym projekcie protokołu. 

W uzasadnieniu dodaję, że radni otrzymali zawiadomienie o zwołaniu w dniu 2 listopada br. (pismo znak: BR.0002.13.2020) przez Pana Przewodniczącego Rady XXXIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Jaśle na dzień 6 listopada br. (piątek) godz. 15.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle ul. Rynek 18. Do zawiadomienia o zwołaniu XXXIII Nadzwyczajnej Sesji RPJ został dołączony projekt uchwały opracowany przez Zarząd Powiatu w Jaśle.  Ponadto do ww. zawiadomienia została dołączona kserokopia korespondencji kierowanej przez Wiceprzewodniczącą Rady do radnej p. Doroty Woźniak z ujawnieniem wrażliwych danych osobowych oraz odpowiedź radnej p. Doroty Wożniak na to pismo z dnia 14 października br. Do ww. zawiadomienia nie został dołączony wniosek podmiotu uprawnionego do zwołania sesji w trybie określonym w art. 15 ust. 7, na który na początku sesji powołał się Przewodniczący Rady. Z treści ww. zawiadomienia również nie wynikało, który z podmiotów uprawnionych do występowania z wnioskiem o zwołanie sesji z takim wnioskiem występował i jakie były przesłanki zwołania sesji w tym trybie.

O konieczności podania uzasadnienia potrzeby zwołania sesji nadzwyczajnej stanowią przepisy naszego statutu a dokładnie - § 13 ust. 3 w brzmieniu: „Wniosek, o którym mowa w ust. 2, powinien zawierać propozycję porządku obrad oraz uzasadnienie potrzeby zwołania sesji nadzwyczajnej.”
W dotychczasowej praktyce działalności powiatowego samorządu do zawiadomień o zwołaniu sesji w trybie przepisów art. 15 ust. 7 ustawy o samorządzie powiatowym załączany był wniosek podmiotu uprawnionego do występowania do Przewodniczącego Rady o zwołanie sesji, a w protokole z obrad Rady zwołanej w tym trybie sesji cytowany był wniosek w pełnym brzmieniu.
Proponowane uzupełnienia w projekcie protokołu są potwierdzeniem, rzeczywistym opisem organizacyjnym związanym ze zwołaniem i odzwierciedlają przebieg i stan faktyczny XXXIII nadzwyczajnej sesji RPJ zwołanej na dzień 6 listopada 2020 r., a szczególnego znaczenia nabiera takie odzwierciedlenie rzeczywistości, gdy spotykamy się w okresie ogłoszonego na terenie kraju stanu epidemii.

(wybrane wypowiedzi podczas XXXIII sesji RPJ, które złożyłem do protokołu z dnia 11 grudnia br.)

 • 0.03.44 – 0.03.58 – wniosek o sesję nadzwyczaj 11 grupy radnych, w tym:
  0.03.53 – 0.03.57 – „odczytam wniosek” – wypowiedź R.Snocha,
 • 0.22.50 – 0.24.15  - K.Buba – sesja nadzwyczajna, brak wniosku o jej zwołanie,
 • 0.24.40 - 0.25.12 – R.Snoch – polemika o służbie zdrowia, którą kończy stwierdzeniem, że jak pan wystąpi z pisemnym wnioskiem to taki wniosek zostanie udostępniony!!
 • 0.25.50 – 0.25.55 – R.Snoch – sytuacja nagła, „aparat idzie ze Stanów Zjednoczonych”
 • 1.28.40 – 1.29.45 – Skarbnik Powiatu – p. T.Połeć – potwierdza fakt wpływu wniosku w dniu odbywania sesji RPJ
 • 1.29.45 – 1.30.32 – S.Madejczyk – potrzeba przegłosowania zmiany porządku obrad, podaje co dostał!
 • 1.30.35 – 1.30.42 – wypowiedź R.Snocha – nie ma potrzeby głosowania zmiany porządku obrad
 • 1.30.45 – 1.32.30 – wypowiedź J.Przetacznika – tryb zwołania sesji nadzwyczajnej, udowodnienie, że jest taki wniosek i kto go podpisał?
 • 1.38.00 – 1.38.40 – wypowiedź J.Przetacznika – prezentacja wniosku
 • 1.46.15 – 1.50.45 – wypowiedź Starosty Jasielskiego – pilna potrzeba
 • Zmiana porządku obrad podanego w zawiadomieniu o zwołaniu sesji, poza przypadkami określonymi w ustawie (art. 15.9 i 11), wymagana zgoda bezwzględnej większości ustawowego składu rady.

Przykład:

Sesja XXXII – 6 listopada br.

 1.29.45 – 1.30.32 – S.Madejczyk – potrzeba przegłosowania zmiany porządku obrad,
                                  podaje co dostał!

            1.30.35 – 1.30.42  –  wypowiedź R.Snocha – nie ma potrzeby głosowania zmiany porządku obrad

               1.30.45 – 1.32.30 – wypowiedź J.Przetacznika – tryb zwołania sesji nadzwyczajnej, udowodnienie, że jest taki wniosek i kto go podpisał?

 1.38.00 – 1.38.40 – wypowiedź J.Przetacznika – prezentacja wniosku

 • Rota ślubowania – praworządność.

Na przykład:

X Nadzwyczajna sesja Rady zwołana na dzień 28 marca 2019 r. na godz.9.00 :

… Radna Ewa Wawro - a od kiedy Pan Przewodniczący pyta się czy radnym pasuje godzina ?

 

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch - przynajmniej 12 radnych się pytam.

 

Radna Ewa Wawro - czyli rozumiem, że my nie jesteśmy radnymi?

 

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch - ja powiedziałem, że Pani jest Radną bardzo zasłużoną, pytam 12 - przynajmniej połowy, żeby było kworum.

 

Radna Ewa Wawro - Czyli rozumiem, że Pan Przewodniczący, jest Przewodniczącym tylko i wyłącznie radnych z „PiS”, a pozostali radni już po prostu są poza.

 

             XXIV sesja Rady zwołana na dzień 3 kwietnia 2020 r.  godz. 15.30.

Ad. 1. Otwarcie Sesji.

Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch.

Na posiedzenie Rady Powiatu w Jaśle przybył Pan Krzysztof Buba, który nie podpisał się na liście radnych uczestniczących w sesji i nie podjął karty do głosowania.

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch zwrócił się do Pana Krzysztofa Buby:  A Pan kim jest przepraszam? 

Radny Krzysztof Buba - chcieliśmy złożyć jako klub, Panie Przewodniczący wniosek.

Radny Krzysztof Buba - Pan Przewodniczący odmawia mi przyjęcia tego?

 

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch - odmawiam.

 

 

XXXII Nadzwyczajna sesja RPJ 6 listopada br.

        Przewodniczący Rady odczytał tylko wniosek grupy 11 radnych PiS bez uzasadnienia (!) oraz, że radni nie otrzymali wraz zawiadomieniem wniosku grupy radnych wnioskujących o zwołanie sesji Rady wraz z uzasadnieniem.

https://powiat.jaslo.pl/tmp/poczatek_sesji_RS.mp4

https://powiat.jaslo.pl/tmp/wypowiedz_RS.mp4

https://powiat.jaslo.pl/tmp/wypowiedz_KB.mp4

Na uwagę zasługuje i takie stwierdzenie przewodniczącego: „jak pan wystąpi z pisemnym wnioskiem to taki wniosek zostanie udostępniony”.  

Czy po takich słowach (stwierdzeniu) można w dalszym ciągu mieć zaufanie do przewodniczącego i wierzyć, że przy prowadzeniu obrad Rady z wykorzystaniem środków do porozumiewania się na odległość, że kolejny wniosek o uzupełnienie obrad Rady złożyła ta sama grupa radnych? W trakcie sesji Rady można było wysyłać skany dokumentów dlaczego z takiej możliwości nie skorzystał przewodniczący tylko zażądał pisemnego wniosku?  W trakcie sesji została podjęta uchwała dotycząca zmian budżetu powiatu w Jaśle na 2020 rok z naruszeniem prawa. W trakcie sesji co najmniej trzech radnych (Krzysztof Buba, Sławomir Madejczyk i Janusz Przetacznik) zwracało uwagę na uchybienia proceduralne i naruszanie obowiązujących przepisów (RIO to potwierdziła w swoim rozstrzygnięciu). Cóż buta i arogancja zwyciężyła.

PROTOKOLShow Gallery

 

Załącznik nr 4 do wniosku z dnia 30 grudnia 2020 r.

 

Protokół X/2019

z X Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Jaśle

odbytej w dniu 28 marca 2019 roku o godz. 9.00

 

…….

Radna Ewa Wawro - czyli Pan Przewodniczący już na samym początku sesji, jeszcze dobrze nie zaczęliśmy dyskusji już ogranicza możliwości debaty, tego co debata ma osiągnąć. Panie Przewodniczący tak, zgadzam się z Panem, że troska o szpital, miejsce do którego wszyscy trafimy kiedyś jest naszą powinnością, naszym obowiązkiem i przyznam, że w tym momencie jestem zaskoczona Pana zachowaniem, które powiem szczerze wcale nie potwierdza tego co Pan przed chwileczką powiedział. Zacznę może od tego, że w ogóle o zajęcie się problemem i umieszczenie tego punktu w jednej sesji wnioskowałam jeszcze 17 stycznia. Zostało mi to odmówione i dlatego z grupą radnych, nazywanych przez Państwa opozycją postanowiliśmy złożyć wniosek o zwołanie takiej sesji. Drodzy Państwo i Szanowni Radni to wszyscy doskonale Państwo o tym wiecie, że szczególnie w przypadku szpitala, również innych ważnych rzeczy dla powiatu jasielskiego, nie ma podziału na ludzi z prawa i lewa, na opozycje, czy rządzących i my chcielibyśmy w ten sposób być traktowani, niestety uniemożliwia się nam to. Odwołując się do wniosku i pytań, które składaliśmy przyznam szczerze, że jestem zaskoczona tym, iż Pan uważa, że informacje, które otrzymaliśmy są przejrzyste i jasne. To powiem inaczej: wnioskowaliśmy o szczegółowe informacje dotyczące zadań inwestycyjnych, szczególnie konkretnego zadania związanego z blokiem operacyjnym, wnioskowaliśmy również o szczegółowe informacje dotyczące sytuacji kadrowej i te informacje, które otrzymaliśmy są informacjami bardzo krótkimi, lakonicznymi, które nie uwzględniają faktycznie całego przebiegu, realizacji tej inwestycji, a co najważniejsze efektów tych inwestycji. Do tej sprawy mam nadzieje odniosą się koledzy radni nie tylko z grupy radnych, którzy wnioskowali o zwołanie sesji nadzwyczajnej. Natomiast przyznam szczerze, że najbardziej jestem zaskoczona tym, że gdyby nie fakt, że naprawdę bardzo poważnie podchodzimy do naszego obowiązku wypełniania mandatu radnego jaką nam społeczeństwo powierzyło i troski o szpital właśnie w związku z tym przygotowywaliśmy się do dzisiejszej  sesji,  po to aby móc Państwu przedstawić nasze zdanie, naszą opinię i gdyby nie to przyznam szczerze, że z tego co usłyszeliśmy do tej pory to uważałabym, że żyjemy w jakimś raju dosłownie. Piękne słowa podziękowań, koncert podziękowań, wychwalanie wszystkiego co jest dobrze. Jeżeli tak jest dobrze, to pytam: Dlaczego jest źle? Proszę się zapytać pracowników z różnych szczebli, pacjentów, mieszkańców, czy w jasielskim szpitalu jest naprawdę dobrze. Dlaczego lekarze, pielęgniarki, personel innych grup zawodowych zwraca się do nas z prośbą o to, żeby przyjrzeć się sytuacji szpitala. To nie jest nasz wymysł nasze widzimisie, że akurat o ten temat prosiliśmy, tylko to są prośby ludzi, którzy są związani bezpośrednio ze szpitalem. Ja myślę, że dyskusja się rozwinie i bardzo bym prosiła Pana Przewodniczącego, jeżeli już się spotkaliśmy tutaj, jeżeli już tutaj jesteśmy, o nie ograniczanie czasu zabierania głosu. Jeszcze tylko jedno, byłam bardzo zaskoczona, co może powinnam była powiedzieć na początku, tym, że zwołał Pan sesję, bo miał Pan taki obowiązek, natomiast my w piśmie zwracaliśmy się do Pana Przewodniczącego o to, aby ta sesja była  zwołana na godzinę 16.00. Po to, żeby umożliwić pracownikom i ludziom zainteresowanym, którzy mogliby faktycznie coś wnieść, wypowiedzieć się na ten temat, uczestnictwo w tej sesji, byliśmy nawet u Pan bezpośrednio po sesji w tamtym tygodni  z prośbą jako grupa 8 radnych i obiecał nam Pan, że tak będzie zwołana sesja na godziny popołudniowe, bo faktycznie będzie można się w ten sposób przygotować. Zwołanie sesji na godzinę 9.00 z góry przekreśliło to, że mogli przyjść pracownicy zainteresowani.

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch - Pani mówi o szpitalu? Wszystkie argumenty są przeciwko mojej osobie.

 

Radna Ewa Wawro - w piśmie  wnioskowaliśmy, ja się odnoszę do wniosku, będziemy mówić o szpitalu, wnioskowaliśmy o to, żeby zaprosić pracowników, kierowników oddziałów, kierowników zakładów, przewodniczących związków zawodowych po to żeby ci ludzie mogli wziąć udział w tej jakże ważnej debacie dla całego powiatu. Czy zostali zaproszeni, poinformowani ci ludzie o tym, że dzisiaj  jest sesja?

 

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch - zostali poinformowani, przyszli tutaj, listę zaproszonych gości ustala Przewodniczący we współpracy z Panem Starostą.

 

Radna Ewa Wawro – dobrze, to ja tylko dodam w takim razie na zakończenie, Pan Starosta skarżył się, że nie może dzisiaj wziąć udziału w bardzo poważnym spotkaniu w Rzeszowie dlatego, że sesja jest zwołana na godzinę 9.00. Czy zwołanie jej na godzinę 16.00 nie było by lepszym rozwiązaniem również dla  Pana Starosty?

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch -   Pani Radna niestety było tylko 8 osób chętnych na 16.00, pozostałym radnym, żadnemu nie pasowała godzina 16.00, Zarządowi Powiatu również.

 

Radna Ewa Wawro - a od kiedy Pan Przewodniczący pyta się czy radnym pasuje godzina ?

 

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch - przynajmniej 12 radnych się pytam.

 

Radna Ewa Wawro - czyli rozumiem, że my nie jesteśmy radnymi?

 

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch - ja powiedziałem, że Pani jest Radną bardzo zasłużoną, pytam 12 - przynajmniej połowy, żeby było kworum.

 

Radna Ewa Wawro - Czyli rozumiem, że Pan Przewodniczący, jest Przewodniczącym tylko i wyłącznie radnych z „PiS”, a pozostali radni już po prostu są poza.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snochnie, ja Panią bardzo szanuję, jest Pani nr 1 Radną. Pani ma wobec mojej osoby tyle złośliwości, że ja też nie pozostanę dłużny.

 

Radna Ewa Wawro - ale absolutnie żadna złośliwość.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch - Pani odsłucha sobie na początku słowa wobec mojej osoby jakie Pani wypowiedziała.

 

Radny Jan Urban - nie wiem jak zacząć w tym momencie, bo troszkę nam się atmosfera niepotrzebnie psuje, nie potrzebnie będziemy wiecować, a zawsze byłem zwolennikiem, że są rzeczy, które winniśmy jako odpowiedzialni radni, którzy mają służyć swojej społeczności lokalnej, zajmować się problemem. To nie jest tak, że inicjatywa, którą złożyliśmy do Pana Przewodniczącego w przedmiotowej kwestii miała na celu jakiekolwiek ataki,  szukanie i tym podobne rzeczy. We wniosku, który był przedłożony były dwa punkty mianowicie:   zadania inwestycyjne realizowane w latach 2015–2019 oraz działalność Szpitala Specjalistycznego w Jaśle w kontekście zasobów, potrzeb i roszczeń i tym podobnych rzeczy. Jestem radnym, który od początku powiatu i na tej sali jestem jedynym, który ma nieprzerwanie zaszczyt wykonywać mandat radnego i sami państwo wiecie, ci którzy też już mają za sobą kilka lat, nie było problemów, które by powodowały, że  Rada nie czuje odpowiedzialności za zadania z zakresu służby zdrowia. Mamy nasz szpital powiatowy i we wszystkich kadencjach o tym pamiętamy. Od 1 stycznia 1999 roku, znajdowały się w budżetach środki na remonty, na inwestycje zawsze to szpital stanowił poważny element budżetu, śmiem twierdzić, że drugi po oświacie. Była duża inwestycja, Pan Starosta w swojej wypowiedzi i panowie, którzy występowali w tych punktach podkreślali o historycznym znaczeniu tej  inwestycji o jej jakże wielkiej sprawie. Wnosiliśmy o ten punkt obrad po to aby radni i społeczność lokalna dowiedziała się, ponieważ to jakby przeszło w blasku fleszy i nie było informacji na temat zakończonej inwestycji. Ja pamiętam z poprzedniej kadencji był wniosek jednego z radnych, który chciał się również zapoznać z efektem końcowym tej inwestycji. Jesteśmy radnymi i winniśmy mieć wiedzę na  temat  tak poważnego zdania. Kolejną kwestią istotną, spotykamy się, funkcjonujemy w obszarze społeczności lokalnej i wiemy, że szpital jasielski również boryka się z problemami kadrowymi, dochodzą informacje o odejściach lekarzy, o protestach itp. Kwestiach zwianych z trudną sytuacją kadrową, którą tutaj dyrektor i przedstawiciele Zarządu przedstawili. Również powodowani tą troską chcieliśmy dzisiaj dowiedzieć się i porozmawiać. Nie wchodźmy w kwestę ataków i konfliktów ponieważ dla mnie szpital był, jest i będzie istotnym elementem w całym procesie zabezpieczenia zbiorowych potrzeb.

…..

Protokół XVIII/2019

z XVIII Sesji Rady Powiatu w Jaśle

odbytej w dniu 30 października 2019 roku o godz. 13.30

 

….

Radny Janusz Przetacznik - mamy teraz rozpatrzyć m.in. sprawę złożonej petycji.  W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy tę petycję. Po raz pierwszy spotykam się z taką tradycją świecką w tej Radzie, czy samorządzie, że temat, który ma być rozpatrywany przez Wysoką Radę, bo to jest jej obowiązek ustawowy, dopiero dostajemy w trakcie posiedzenia. Z punktu widzenia ustawy o samorządzie powiatowym ten temat jak również pozostałe nie powinny w ogóle znaleźć się w porządku obrad, gdyż radni nie otrzymali wraz z zawiadomieniami pisemnymi również kompletu materiałów, które będą rozstrzygane na posiedzeniu plenarnym Rady Powiatu w Jaśle. To jest poważne uchybienie i teraz warto się zastanowić, czy za to uchybienie odpowiada Przewodniczący, który organizuje pracę Rady i umożliwia radnym podejmowanie świadomych decyzji, czy Zarząd Powiatu, który występuje z wnioskiem o zwołanie sesji przedkładając stosowne dokumenty. Myślę, że o tej sprawie będziemy jeszcze rozmawiać, ale teraz wróćmy do samej petycji. Pozwoliłem sobie zaglądnąć na stronę internetową jak otrzymałem zawiadomienie o zwołaniu dzisiejszej sesji na dzień 30 października. Po pierwsze przyjąłem z dużym zaskoczeniem datę dzisiejszego posiedzenia, jak również przewidywany porządek obrad, ale zagadnąłem również na stronę Biuletynu Informacji Publicznej m.in. na zakładkę, gdzie obowiązkowo są zamieszczane petycje i tam znalazłem tę rzeczoną petycję jak również znalazłem inne petycje, które wcześniej wpływały do naszego samorządu i były tam umieszczane. Na niektóre petycje bezpośrednio odpowiedzi udzielał Pan Starosta, w tym, również na tę petycję. Nie wiem, czy Wysoka Rada zapoznała się z tym dokumentem. 15 października Starosta Jasielski był łaskaw udzielić odpowiedzi stronie wnoszącej tą petycję, czyli Panu Konradowi Cezaremu Łakomemu z kancelarii prawnej z Lublina i przeczytam, bo pewnie Państwo tej petycji nie mają, bo nie została nam dostarczona w materiałach.

„W nawiązaniu do wniesionej w dniu 31.07.2019 r. do Rady Powiatu w Jaśle i Zarządu Powiatu w Jaśle petycji dot. wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Jaśle Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów, opublikowania jej treści na stronie BIP, wyznaczenia w starostwie osoby odpowiedzialnej za egzekwowanie treści niniejszej polityki, wprowadzenia mechanizmu kontroli naruszeń Polityki oraz wprowadzenia konsekwencji za nieprzestrzeganie Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów informuję, że niezwłocznie podjęto działania mające na celu rozpatrzenie przedmiotowej petycji i stwierdzono co następuje:

 

 1. zgodnie z treścią art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 511 ze zm.) Starosta jest kierownikiem starostwa powiatowego oraz zwierzchnikiem służbowym pracowników starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz zwierzchnikiem powiatowych służb, inspekcji i straży,
 2. wprowadzenie jakichkolwiek regulacji wewnętrznych dotyczących pracowników starostwa powiatowego, wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za kontrolę i egzekwowanie tych regulacji oraz wprowadzenie ewentualnych sankcji za ich nieprzestrzeganie przez pracowników należy do wyłącznej kompetencji Starosty, jako kierownika starostwa powiatowego i zwierzchnika służbowego zatrudnionych tam pracowników,
 3. Rada Powiatu w Jaśle i Zarząd Powiatu w Jaśle nie posiadają uprawnień do wprowadzenia w starostwie powiatowym regulacji będących przedmiotem wniesionej petycji,
 4. na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 870) adresat petycji, który jest niewłaściwy do jej rozpatrzenia, przesyła ją niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję.

 

Wskazać jednocześnie należy, iż wniesione przez Pana drogą mailową w dniu 20 sierpnia 2019 r. uzupełnienie złożonej w dniu 31.07.2019 r. petycji, o przekazanie pierwotnej wersji petycji wyłącznie Radzie Powiatu – ze względu, że wskazane regulacje winny odnosić się do radnych powiatu wybieranych w wyborach powszechnych, a nie do pracowników starostwa powiatowego – oznacza wycofanie przez Pana petycji skierowanej do Rady Powiatu i Zarządu Powiatu, skutkiem czego zakończono postępowanie w tej sprawie.

 

W świetle powyższego, petycję z dnia 20.08.2019 r. potraktowano jako nową petycję i przekazano do Zarządu Powiatu w celu skierowania jej za pośrednictwem Biura Rady Powiatu w Jaśle do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, a następnie poddania pod obrady Rady Powiatu w Jaśle.”

 

Radny Janusz Przetacznik - to jest materiał, który radni również powinni otrzymać, a który nie otrzymali. Teraz zajmijmy się samą petycją, a później projektem uchwały.

Petycja w interesie publicznym. M.in. wnoszący petycję wnosi, że wprowadzenie w życie w starostwie powiatowym polityki zrządzania konfliktem interesów zgodnie z zaleceniami Centralnego Biura Antykorupcyjnego zawartymi w dokumencie pod tytułem „Korupcja polityczna wskazówki dla przedstawicieli organów władzy wybieranych w wyborach powszechnych”. Wyznaczenie w starostwie osoby odpowiedzialnej za egzekwowanie tej polityki, wprowadzenie mechanizmu kontroli, ustanowienie konsekwencji za nie przestrzeganie. I tak jak już czytałem 20 sierpnia nastąpiło uzupełnienie tej petycji.  

W uzupełnieniu złożonej petycji o wprowadzenie Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów wnoszący petycję wnosi, aby regulacje wnioskowanej Polityki odnosiły się do radnych powiatowych, a nie do pracowników starostw powiatowych, gdyż to radni powiatowi wybierani są w wyborach powszechnych i to m.in. do nich adresowane są przywoływane przeze mnie rekomendacje Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Radny Janusz Przetacznik - tak stanowi petycja, a teraz popatrzmy na projekt uchwał. Co mamy w projekcie uchwały? Czytamy: „Nie uwzględnia się petycji wniesionej 20 sierpnia przez Konrada Cezarego Łakomego dotyczącego wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Jaśle regulacji w zakresie Polityki Zarządzania Konfliktem.”

I w uzasadnieniu mamy to co mamy m.in. te kwestie poruszane w piśmie, czy odpowiedzi udzielone przez Pana Starostę, jak również cytaty z ustawy o samorządzie powiatowym. Niemniej jednak pokusiłem się i zajrzałem na stronę, którą rekomendował wnoszący petycję, w tym pewnych wytycznych, czy instrukcji Centralnego Biura Antykorupcyjnego, abyśmy mogli w tych kategoriach, ponieważ nie mamy kodeksu etyki postępowania radnego, abyśmy mogli w życiu zawodowym, w życiu radnych reprezentujących naszych wyborców, pewne elementy z tych zaleceń stosować. Myślę, że akurat w przypadku naszego samorządu jest to bardzo trafne stwierdzenie, abyśmy się zastanowili, czy w naszym gronie nie zachodzą tego typu elementy, gdzie mamy do czynienia,  może nie, aż brutalnie wprost z korupcją polityczną, ale pewne zasady etyki zostały naruszone, przede wszystkim  przy zatrudnieniu niektórych radnych. W związku z tym nie uważam abyśmy tak ważny temat pozostawili w ten sposób. Powinniśmy na ten temat porozmawiać, rozstrzygnąć go. Abyśmy mogli tak naprawdę wcześniej porozmawiać powinni poznać sprawę.  Jako radni otrzymaliśmy tylko i wyłącznie projekt uchwały, nie znając treści petycji i gdyby nie to, że dociekliwie wszedłem na stronę i poznałem materiał, czyli tą instrukcję, czy zalecenia Centralnego Biura Antykorupcyjnego nie wiedziałbym czego dotyczy materia. Szkoda, że tak podchodzimy pobieżnie do bardzo istotnych i ważnych spraw skoro Centralne Biuro Antykorupcyjne zwraca się z prośbą i przekazuje nam pewne instrukcję, ostrzega nas przed tym, żebyśmy zachowywali się etycznie jako osoby posiadające mandat w wyborach powszechnych czy publicznych.               

Radny Jan Urban - wsłuchałem się w głos kolegi radnego, źle się stało, że nie dostajemy materiałów źródłowych, ale o tym będę mówił przy skargach równie. Stawiam Wysokiej Radzie takie pytanie: Czy zasadne będzie nie uwzględnić tej petycji i odrzucić  skoro ta petycja nie jest petycją, która by w jakikolwiek sposób szkodziła komukolwiek, a przede wszystkim pokazuje dobre praktyki i działania, które jak tutaj kolega przytoczył są nawet rekomendowane i zalecane przez ten ważny centralny urząd?  Nie wiem co stało u podstaw, że Komisja Skarg, Wniosków i Petycji wzięła i zasugerowała aby tej petycji nie uwzględnić i odrzucić. Tylko taka rzecz, która jest sugerowana. Zastanawiam się proszę Państwa, przecież my nie mamy nic do ukrycia, to są dobre praktyki, które mam  nadzieję są tutaj stosowane, ta petycja w interesie publicznym nie powodowała tutaj, żadnych komplikacji, a jedynie dawała wskaźnik do zachowań i odnośnik do dobrych praktyk. Chciał bym od Pani Przewodniczącej Komisji Skarg Wniosków i Petycji usłyszeć wypowiedź co kierowało Komisją, że z definicji zawartej w § 1 zostało ujęte, że nie uwzględnia się petycji wniesionej? Jak już jestem przy głosie to zastosujmy dobrą praktykę. Bardzo proszę, jeżeli mamy rozpatrywać skargę, jeżeli mamy rozpatrywać cokolwiek co jest przedmiotem ocennym, to jak można robić to bez dokumentów źródłowych? Będąc na posiedzeniu Komisji Społecznej to sygnalizowałem i dziękuję Panu Przewodniczącemu Komisji Społecznej, że wymógł, że to wysyłał Pan Starosta. Nie można rozpatrywać petycji, skargi nie mając skargi przedmiotowej. Proszę Państwa Komisja Rewizyjna, jestem chwilę w tym samorządzie i wtedy nie było komisji skarg i petycji, gdy dawała swoje stanowisko to tam był cały wywód i wszystkie materiały źródłowe, a my dzisiaj otrzymujemy w druku 130 projekt uchwały wraz z uzasadnieniem i nie ma odniesienia się do stanu faktycznego. Podejrzewam, że Państwo byliście zorientowani, znaliście korespondencje wszyscy radni, którzy są jakby „bliżej dworu”, znaliście treść wniosku Pana Łakomego, znaliście korespondencje, bo z takiego materiału jaki otrzymaliśmy w druku 130 to nie wiadomo o co chodzi. Dlaczego my się boimy i nie uwzględniamy tej petycji skoro ona jest tylko potwierdzeniem lansowanych społecznych zachowań w chwili obecnej? Czemu my się boimy zastosować zaleceń Centralnego Biura Antykorupcyjnego, które widnieje w przywołanym linku i odrzucamy? Bbyłbym wdzięczny jeżeli Pani Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji powiedziałby nam radnym, którzy są niezorientowani co stało u źródła nie uwzględnienia owej petycji, która niczego złego nie wnosi? Bardzo bym prosił jeżeli w swojej dobroci będziecie Państwo mi wstanie na to odpowiedzieć, będziemy dozgonnie wdzięczni.

……

Radny Janusz Przetacznik - będziemy obradować nad drukiem 131, czyli nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi i chciałbym w tym momencie zapytać Wysoką Radę: Jak można rozpatrywać skargę nie znając jej treści? I teraz czytając §1 tejże uchwały, „uznaje się za niezasadną skargę radnego Rady Powiatu w Jaśle na działalność Dyrektora Szpitala w Jaśle Michała Burbelki i Starosty Jasielskiego Adama Pawlusia w zakresie nieterminowego przedłożenia radnym Programu Naprawczego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle” i uzasadnienie stanowiska mamy w załączeniu. Dopiero w dniu dzisiejszym otrzymaliśmy proszę Państwa skargę i chwała za to, bo gdyby nie posiedzenie Komisji Społecznej pewnie tej skargi nie otrzymalibyśmy, ale jeżeli poprosimy o wynik opiniowania Komisji Społecznej okaże się proszę Państwa, że wynik głosowania jest 4:4, czyli za uznaniem skargi za bezzasadną głosowało 4 radnych, przeciw 4 radnych.  W gronie 4 radnych głosujących „za” głosował sam zainteresowany Starosta Adam Pawluś. Mistrzostwo świata z punktu widzenia nazwijmy to zasad opiniowania i bycia sędzią we własnej sprawie.

….

Czego dotyczyła skarga, aby Komisja Skarg, Wniosków i Petycji się nie męczyła starałem się to zrobić w reasumpcji wnosząc i opisując dokładnie czego skarga dotyczy, a nie tylko nie terminowego złożenia programu, ale także innych elementów związanych z działalnością Pana Michała Burbelki jak również Starosty, który jest zwierzchnikiem służbowym kierowników jednostek powiatowych. Proszę zwrócić uwagę mamy cztery czynności co do, których skarżący wnosi skargę:

 • jako radny Rady Powiatu w Jaśle, z uwagi na osiągnięcie i wykazanie w sprawozdaniu finansowym straty netto z dzia1alności Szpitala Specjalistycznego w Jaśle w roku obrotowym 2018 w wysokości 2.370.670,63 zł, wielokrotnie informowałem o konieczności sporządzenia i przedłożenia, w terminie to 30 września 2019 r., przez Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle do zatwierdzenia przez Rady Powiatu w Jaśle „Programu naprawczego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle”. Program naprawczy Szpitala Specjalistycznego w Jaśle nie został przedstawiony Radzie Powiatu w Jaśle w wymaganym ustawowym terminie, który upłynął w dniu 30 września br.,
 • brak w/w programu naprawczego i nieprzedrożenie go Radzie Powiatu w Jaśle w terminie do 30 września br. narusza przepisy  ustawy  o działalności leczniczej  (Dz.U. 
  z 2018 roku, poz. 2190). Zgodnie z art.59 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej kierownik spzoz ma obowiązek sporządzić oraz przedłożyć organowi stanowiącemu program naprawczy w terminie 3 miesięcy od upływu terminu do zatwierdzania sprawozdań finansowych,
 • na brak nadzoru Starosty Jasielskiego, który jest zwierzchnikiem Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle, nad działalnością Dyrektora w zakresie sporządzenia sprawozdania finansowego Szpitala za rok obrotowy 2018 (art. 53 ust.1 i art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości — co skutkowało dwukrotnym podejmowaniem uchwał przez Rad ) oraz sporządzenia i przedstawienia Radzie Powiatu w Jaśle „Programu naprawczego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle” (art. 59 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej) - art.35 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r., poz. 51 I),
 • na zaniechanie lub nieprawidłowe działanie Starosty Jasielskiego w zakresie organizacji pracy Zarządu Powiatu w Jaśle w przedmiocie sporządzenia i przedłożenia projektu uchwały Rady Powiatu w Jaśle wraz z „Programem naprawczym Szpitala Specjalistycznego w Jaśle” (art. 34 ust.1 i art. 32 ust.2 pkt 1 ustawy o samorządzie powiatowym w związku z art. 59 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej).

4 zarzuty, a my mówimy o nieterminowym przekazaniu radnym informacji. Proszę zwrócić uwagę, tutaj dziękuję Panu Przewodniczącemu, bo zachował się bardzo odpowiedzialnie, ponieważ 3 października materiał przekazuje nam nie Przewodniczący Rady, który nas reprezentuje. Dopiero 3 października Starosta, a nie Przewodniczący Rady przekazuje nam materiały potwierdzając, że przedłożony materiał trafił 30 września do biura. Proszę Państwa 30 września odbywała się sesja, może zacytujmy protokoły, które w dniu dzisiejszym Wysoka Rada zatwierdziła i mamy dokładne sformułowania, że 30 września radni: Janusz Przetacznik, Jan Urban i Ewa Wawro zwracali się z pytaniem dotyczącym przekazania  materiałów związanym z programem naprawczym. Przypomnijmy, że 30 września Pan Michał Burbelka osobiście przekazał Panu Przewodniczącemu Rady dyskietki z koncepcją oddziału psychiatrycznego, a miał to zrobić 18 września zaraz po posiedzeniu Komisji i tego nie zrobił.


W protokole, który Wysoka Rada zatwierdziła mamy dokładne cytaty i wnioskuję abyśmy do dzisiejszej sesji dołączyli ten wyciąg z protokołu, który ja przygotowałem z sesji z 30-ego, gdzie padają konkretne pytania o program naprawczy do Pana Starosty oraz Dyrektora Michała Burbelki: Dlaczego nie został ten program przedłożony Radzie? Nie złożony. Po raz kolejny w protokole mamy zapis, że pytam i proszę Pana Starostę o udzielenie konkretnej odpowiedzi, czy program naprawczy został złożony przez dyrektora, a jeżeli został złożony to, czy zawinił Zarząd, że nie przekazał tego programu dalej?

……

Radny Jan Urban -  szczególnie adresuję moje ciepłe słowa do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, aby ograniczyła tak szerokie uzasadnienie i używała krótkich określeń np. „nie, bo nie”. Dlaczego ? Skoro zaklinacie rzeczywistość, proszę Państwa tu nie chodzi o jedną prostą rzecz, to co zaprzeczycie, że skarga dotyczyła 4 kwestii w reasumpcji tak to zostało enumeratywnie wymienione.

…..

Tu nikt nikogo się nie czepia, tylko jesteśmy w obszarze administracyjnym, gdzie pewne rzeczy muszą znaleźć odzwierciedlenie w zapisach skoro podnosiliśmy i przyjmowaliśmy i po raz drugi zatwierdzaliśmy sprawozdanie finansowe, czyli był błąd, który został potwierdzony ponownym zgłoszeniem itd. Skarga dotyczy 4 zagadnień w uzasadnieniu odnosimy się do jednego, stąd też stawiam wniosek Panie Przewodniczący o ściągniecie tych skarg celem uzupełnienia i dalszego przeprocedowania zgodnie ze sztuką i dobrymi praktykami, które się powinno przyjąć.    

……

Radny Janusz Przetacznik -  chciałbym przypomnieć jedną rzecz, że owszem ustawa stanowi, że każdy z klubów ma prawo, a nie obowiązek zasiadania w Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i to jest niepodważalne prawo tak samo jak w Komisji Rewizyjnej. Natomiast przypomnę również okoliczności, że Pan Radny Franciszek Miśkowicz i Janusz Przetacznik złożyli rezygnację z uwagi na styl pracy tejże Komisji i sposób rozpatrywania skarg. Przypomnijmy kwestie dotyczące skargi złożonej przez Stowarzyszenie Wolica, kiedy na posiedzeniu komisji nie mając skargi otrzymaliśmy rozstrzygnięcie w postaci projektu uchwały wraz z uzasadnieniem. Na taki styl pracy, kiedy członkowie komisji nie otrzymują kompletnej skargi pomimo zalecenia Pana Przewodniczącego, że ta skarga ma trafić w ręce członków komisji, to po prostu trudno pracować w takiej komisji Panie Radny Madejczyk i dlatego złożyliśmy rezygnację, w farsie i cyrku jak nazwał to Pan Radny Miśkowicz po prostu uczestniczył nie będę, to jest ta kwestia. Wracając do wyciągu:

WYCIĄG

z protokołu z XVI Sesji Rady Powiatu w Jaśle

odbytej w dniu 30 września 2019 roku o godz. 13.00

 

Str. 8

Radny Janusz Przetacznik - … Teraz jeszcze jedna kwestia dość istotna i ważna. Panie Starosto, Panie Dyrektorze Michale Burbelka. Dzisiaj jest 30 września i jest to ustawowy termin, do którego Wysoka Rada powinna otrzymać i rozpatrzyć program naprawczy szpitala, ponieważ działalność szpitala w roku 2018 zakończyła się wynikiem ujemnym. To nie jest wymysł Radnego Janusza Przetacznika, jest to wymysł ustawowy. Na to zwracałem uwagę  m.in. apelowałem abyśmy trzy dokumenty, które wzajemnie mówią o pewnych kwestiach związanych z działalnością szpitala rozpatrywać na sesji wrześniowej. Dzisiaj mamy 30 września, czyli ostatni ustawowy termin i nawet w ramach wniosku Pana Starosty składanego w imieniu Zarządu o uzupełnienie porządku obrad takiego programu naprawczego nie mamy, a radni powinni otrzymać ten program nieco wcześniej. Podmiot tworzący powinien taki program zatwierdzić, czyli Rada. My takiego programu nie mamy i do tej pory nie widać, żadnych przesłanek, że taki program otrzymamy. Przypomnijmy, że jest to program na lata, czyli w kontekście prognozy wieloletniej dotyczącej roku 2020, 2021 i 2022 jakże istotny z punktu widzenia również stabilności finansów publicznych samorządu powiatowego. Bardzo łatwo wydawać publiczne pieniądze, bo to są nie swoje pieniądze. Namawiałem tutaj niejednokrotnie, na tej sali, abyśmy wydawali je w sposób rozsądny, powtarzam to jeszcze raz, rozsądny i po przeprowadzeniu merytorycznej dyskusji na temat zasadności budowy
i źródeł jej sfinansowania. Tak jak wspomniałem mieliśmy otrzymać koncepcję nie otrzymaliśmy, owszem otrzymaliśmy program użytkowy napisany przez Pana Dyrektora, natomiast już koncepcji funkcjonowania nie mamy.  ……… Stawiam wniosek aby zdjąć ten punkt z porządku obrad. ”

 

Starosta Jasielski Adam Pawluś -  wniosek jest absolutnie niezasadny Pana Radnego Przetacznika.  Temat był szeroko dyskutowany, była zwołana specjalna komisja w tym celu i opinia komisji była za dalszym procedowaniem rozbudowy szpitala, więc to jest tylko taka retoryka sesyjna, tak że wnoszę o odrzucenie tego wniosku. 

 

Radny Jan Urban -  to nie jest kwestia retoryki sesyjnej, jest to kwestia odpowiedzialności i takiego rzeczowego podejścia do bardzo ważnego wyzwania, ponieważ podejmując uchwałę zawartą w projekcie oznaczonym numerem druku 115 podejmujemy określone zobowiązania, które będą spoczywały na nas jako organie stanowiącym i mówienie, że to jest retoryka, kiedy mamy bardzo wiele niewiadomych  jest takim troszeczkę, ja nie chce być adwokatem tutaj kolegi radnego, bo on sobie doskonale radzi sam, ale jest to temat, który powinien przynajmniej być w sposób kompleksowy i całościowy przedstawiony wszystkim radnym. …..  Jest 30 września, jest kwestia związana z brakiem wiedzy o stanie oświaty, nie ma programu naprawczego szpitala. Wiem, że w każdej chwili możemy taki program naprawczy dostać. Już jeden żeśmy dostali, który w momencie zatwierdzania był już daleki od realizmu i to jest kwestia takiego odpowiedzialnego podejścia. ….

 

Radny Janusz Przetacznik -  na tej sali przywoływałem m.in. wypowiedz Przewodniczącego Klubu „PiS” Radnego Adama Pawlusia z 2012 roku, kiedy była dyskutowana uchwała intencyjna dotycząca przystąpienia przez samorząd powiatowy do rozbudowy i modernizacji Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. ….. Natomiast prosiłbym Panie Starosto o konkretną odpowiedź: Dlaczego i jak Zarząd zamierza postąpić jeżeli chodzi o program naprawczy? Czy Dyrektor szpitala złożył ten program naprawczy, a to Zarząd Powiatu nam nie przedłożył w ustawowym terminie? Na to pytanie nie otrzymałem ja, ani radni odpowiedzi i drugie pytanie, które kierowałem do Dyrektora Szpitala Specjalistycznego dotyczące 30 września i ewentualnych wypowiedzeń lekarzy składanych na koniec roku, czyli z tym dniem za trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia.

 

Radna Irena Baciak - …

 

Radna Ewa Wawro - jestem zdziwiona tym co w tej chwili koleżanka powiedziała  … Pytamy o to jak przedstawia się sytuacja szpitala i dlaczego nie dostaliśmy do tej pory informacji o planie naprawczym, który jest ustawowym obowiązkiem. Jeszcze raz podkreślam my naprawdę nie chcemy siedzieć w fotelu, nie chcemy pić kawy …..    

 

Radny Jan Urban - …

 

Starosta Jasielski Adam Pawluś -  …. Bardzo proszę o kontunuowanie dyskusji w sposób rzeczowy i podjęcie uchwały, która ma duże znaczenie dla rozwoju naszego szpitala.                          

 

Radny Janusz Przetacznik -  … W dniu dzisiejszym Pan Dyrektor Burbelka przekazał Panu Przewodniczącemu dyskietki, gdzie ta koncepcja pewnie jest. Mieliśmy ją dostać zaraz po  komisji, nawet na komisji ten materiał nie został członkom komisji udostępniony. …

 

Radny Jan Urban -    …

 

Starosta Jasielski Adam Pawluś -  bardzo proszę Pana Dyrektora o zabranie głosu.

 

Dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Jaśle Michał Burbelka - najpierw odpowiem Panu Januszowi Przetacznikowi w kwestii składanych wypowiedzeń przez lekarzy, … w każdym razie do godziny 13.00, żaden z lekarzy na szczęście nie złożył podania o  wypowiedzenie i mam nadzieję, że tak będzie.  … Natomiast jeszcze raz powtarzam sytuacja kadrowa szpitala jest trudna, tak jak zresztą wszystkich szpitali powiatowych, natomiast do godziny 13.00 żaden lekarz nie złożył wypowiedzenia. Nie wiem skąd w ogóle taki pomysł i takie epatowanie tutaj mieszkańców i radnych tego typu problemami?                    

 

Przewodniczący zarządził głosowanie nad wnioskiem Radnego Janusza Przetacznika o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany WPF.

W głosowaniu brało udział 22 Radnych.

- za przyjęciem wniosku głosowało 9 Radnych.

- przeciw przyjęciu wniosku głosowało 13 Radnych.

Wniosek  nie został przyjęty.

 

Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016 – 2027. 

W głosowaniu brało udział  22 Radnych.

- za przyjęciem głosowało 15 Radnych.

- przeciw głosowało 6 Radnych.

- wstrzymał się 1 Radny.

Uchwała została podjęta.

 

…..

Ad.10 Sprawy różne

 

Starosta Jasielski Adam Pawluś -  chciałem poinformować, że z naszej inicjatywy m.in. Zarządu „Firma Kruszgeo” rozpoczęła prace poszukiwawcze na terenie złoża piaskowców warstw istebniańskich w miejscowości Nawsie Kołaczyckie. Mam nadzieję, że te prace poszukiwawcze będą pozytywne, zakończą się powstaniem  kamieniołomu jest to inwestycja niezwykle potrzebna, ponieważ zamierzamy realizować wiele inwestycji drogowych infrastrukturalnych i kolejowych, więc pozyskiwanie takiego surowca na miejscu może przyczynić się również do obniżenia kosztów takich inwestycji.

 

Radny Mateusz Lechwar -  taka krótka informacja, członków Komisji Rewizyjnej proszę o pozostanie na sali po zakończonej sesji.

 

Ad.11. Zamknięcie obrad.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady XVI Sesji Rady Powiatu w Jaśle o godzinie 15:01.

 

Imienne wyniki głosowań stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

 

Protokolant: Marzena Trębacz                                           

Radny Janusz Przetacznik -  to są wyciągi z protokołu, które w dniu dzisiejszym Wysoka Rada zatwierdziła, przypomnijmy rozpoczęliśmy sesje o  godzinie 13.00 zakończyliśmy w 11 punkcie o godz. 15.01; żadnej informacji na temat programu naprawczego nie było i nie ma. 
W związku z tym chciałbym abyśmy wiedzieli o czym rozmawiamy. Rada ma rozpatrzyć skargę, 30 września w ustawowym terminie tego tematu nie było, Pan Starosta jako zwierzchnik nie dopilnował i nie wyegzekwował, zadawałem tego pytanie:

…….

M.in. Pan Radny Ryszard Papciak 24 czerwca, czyli na sesji, kiedy po raz drugi zatwierdzaliśmy sprawozdanie finansowe szpitala za 2018 rok, zwrócił się do Zarządu Powiatu za pośrednictwem Pana Roberta Snocha Przewodniczącego Rady aby Zarząd Powiatu udzielił szczegółowych informacji dotyczących m.in. spraw związanych z działalnością szpitala, zacytuję ten wniosek i odpowiedź Starosty, bo jest ona tu bardzo istotna i ważna.

„W nawiązaniu do corocznego obowiązku dokonania przez Radę Powiatu w Jaśle oceny działalności Szpitala Specjalistycznego w Jaśle za 2018 rok oraz w związku ze stratą na działalności na rok 2018 zachodzi konieczność opracowania przez Szpital Specjalistyczny w Jaśle Programu Naprawczego w trybie artykułu 15 ustęp 7 ustawy o samorządzie powiatowym oczekuję przygotowania  i przekazania mi materiałów w postaci wypełnionych tabel, które opracowałem i przesyłam w załączeniu.”

Te tabele Pan Radny Ryszard Papciak opracował, posłużyć nam miały do prawidłowej oceny, ponieważ przypomnijmy sobie dyskusję na temat działalności szpitala, prosiliśmy o materiały sprawozdawcze i jak mają wyglądać,  niestety tych materiałów sprawozdawczych się nie doczekaliśmy.

…..

Na pewno należy zacząć od analizy bazy łóżkowej mając na względzie, że nieobłożone puste łóżko w sensie kosztów stałych generuje koszty, więc istotne jest określenie ile łóżek jest niezbędnych do realizacji kontraktu by nie utrzymywać nadmiernej ich liczby, bardzo ważna jest też analiza zasobów personalnych dla racjonalnego gospodarowania posiadanymi fachowcami.”

Dalej Pan Ryszard Papciak szczegółowo analizuje poszczególne tabele, istotne i ważne z punktu widzenia naszej dyskusji merytorycznej oraz osiągniętych wyników. Był ten wniosek i te zalecenia. Cóż 15 lipca Pan Starosta Adam Pawluś w imieniu Zarządu odpowiedział na wniosek radnego? Skądinąd  wniosek radnego bardzo zasadny, celowy, uzasadniający tak naprawdę merytoryczną dyskusję na temat sytuacji szpitala. 

W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 22 czerwca informuję, że zgodnie z artykułem 53a ustęp 2 ustawy o działalności leczniczej szpital na podstawie sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrachunkowy, sporządza raport o sytuacji ekonomiczno- finansowej oraz prognozę ekonomiczno- finansową na kolejne trzy lata obrachunkowe, analiz oraz prognoz dokonuje się na podstawie wskaźników ekonomiczno-finansowych określonych w drodze rozporządzenia Ministra Zdrowia z uwagi na specyfikę działalności, ponad to zgodnie z ustawą o działalności leczniczej szpital w terminie trzech miesięcy od upływu terminu do zatwierdzenia sprawozdania finansowego tj. do 30 września sporządzi program naprawczy. Jednocześnie informuję, że szpital opracowując program naprawczy uwzględni w nim analizę kosztów w tym sugestie przedstawione w przedmiotowym wniosku.”

Taka jest odpowiedź, czyli mogliśmy liczyć wszyscy, że tak będzie przygotowany program naprawczy, że to będzie program, który będzie programem naprawczym, a nie programem, który nam został przedłożony w roku 2018, a dotyczył wyniku ujemnego za rok 2017.

….

Radny Mateusz Lechwar - do Komisji Wnioskowej wpłynął wniosek:

                                                                                           Jasło, dnia 28 października 2019 r.

Dyrektor

Szpitala Specjalistycznego w Jaśle

za pośrednictwem Zarządu Powiatu w Jaśle

Wniosek o uzupełnienie „Programu Naprawczego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na lata

2020-2021”

Wnosimy o uzupełnienie „Programu Naprawczego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na lata 2020-2021" o:

          1)   ocenę struktur organizacyjnych Szpitala oraz stopień ich efektywności,

 • charakterystykę miejsc powstawania kosztów tzw. mpk-ów w Szpitalu oraz analizę efektywności miejsc powstawania kosztów (medycznych i niemedycznych), dla których istnieją alternatywny w postaci outsourcingu oraz ocenę obecnie obowiązujących umów outsourcingowych
 • Politykę kadrową pod względem stopnia zabezpieczenia udzielania świadczeń zdrowotnych zgodnego z wymaganiami NFZ (ryczałt),
 • Optymalny poziom zatrudnienia oraz struktury zatrudnienia (wykształcenie, kompetencje, wiek, system wynagrodzeń, sposobu organizacji pracy) z rozdziałem na oddziały, poradnie, zakłady a także administrację oraz gospodarkę i obsługę umożliwiający realizację ryczałtu oraz świadczenie dodatkowych (dodatkowo płatnych) usług medycznych,
 • potrzeby inwestycyjne Szpitala w mienie ruchome i nieruchome, w tym analizę pod kątem podniesienia jakości świadczonych usług w oparciu o ryczałt z NFZ (świadczenie konkretnych usług, na określonym przez płatnika poziomie) .oraz pod ewentualnych dodatkowych przychodów w tym poza kontraktem z NFZ,
 • określenie czynników ryzyka bieżącej działalności i przedstawienie sposobów ich eliminacji, redukcji lub dywersyfikacji,
 • szczegółową identyfikację i analizę ewentualnych nieefektywności występujących w Szpitalu,
 • analizę i efekt działań naprawczych przygotowanych przez Szpital w „Programie Naprawczym Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na lata 2019-2020” za okres styczeń do września 2019r., zwłaszcza w odniesieniu do świadczeń odrębnie finansowanych (w tym TK ambulatoryjnych i badań endoskopowych przewodu pokarmowego). Funkcjonowania Oddziału Diabetologicznego i nowych Poradni – Neonatologicznej i Geriatrycznej,
 • określenie potencjału Szpitala do wykonywania dodatkowych świadczeń odpłatnych, finansowanych ze źródeł innych niż NFZ,
 • ewentualne propozycje działań reorganizacyjnych w ramach istniejących struktur organizacyjnych,
 • przedstawienie innych, niż wymienione w Programie, działań,
 • przygotowanie harmonogramu wdrażania działań naprawczych,
 • opis efektów każdego działania naprawczego oddzielnie.

Nadmienię tylko, że wniosek podpisała grupa siedmiu radnych.

Podpisy radnych: Dorota Woźniak, Franciszek Miśkowicz, Krzysztof Buba, Bożena Macek- Lubaś, Janusz Przetacznik, Ewa Wawro, Antoni Zwierzyński.

Przewodniczący Rady Robert Snoch - ponieważ to są wnioski takie bardzo obszerne, wymagające przygotowania to dołączamy do nich wniosek, zapytanie Pana Radnego Krzysztofa Buby, żeby nie był wykluczony, bo nie był wykluczony, tylko wiedziałem, bo też zarządzam zakładem 21 lat i wiem ile trzeba czasu, żeby napisać co się zrobiło w ciągu ostatniego roku, żeby to było zrobione z głową i zgodnie z prawdą. 

Radny Janusz Przetacznik - chciałbym wrócić jeszcze do pewnych elementów programowych, bo tutaj już koleżanki i koledzy pewne tematy poruszyli, natomiast na Komisji Społecznej ..

Starosta Jasielski Adam Pawluś - wniosek formalny, dyskusja była już Panie Przewodniczący zamknięta.

Radny Janusz Przetacznik -  byłem zgłoszony Panie Starosto, ja Panu nie przeszkadzałem.
W związku z tym, chciałbym abyśmy rozpatrując wniosek grupy radnych do tego wrócili, bo o tym rozmawialiśmy 7 grudnia ubr.  ……. Naprawdę powinniśmy sobie dać czas przeanalizować, nie róbmy tak jak zrobiliśmy sesję o działalności szpitala, a w sposób taki, że bazowaliśmy na niepełnych materiałach, czy dokumentach. Spróbujmy zrobić to w sposób profesjonalny, dobry,  pouzupełniajmy program o te elementy, o których tu mówiliśmy,  pokażmy na zagrożenia i oceńmy ryzyka. Naprawdę na to warto poświęcić jeszcze trochę czasu, myślę, że ten czas, który dyskutowaliśmy na Komisji Społecznej dwukrotnie, czy na dzisiejszej Radzie nie jest czasem straconym, po prostu warto posłuchać i spróbować wyciągać pewne wnioski na przyszłość.                                                               

Przewodniczący zamknął dyskusję oraz przeszedł do głosowania w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na lata 2020 – 2021.

W głosowaniu brało udział 22 Radnych.

- za podjęciem uchwały głosowało 14 Radnych.

- przeciw głosowało 7 Radnych.

- wstrzymał się 1 Radny.

Uchwała została podjęta.

 

Radny Janusz Przetacznik - a czemu wniosek nie był głosowany?

Przewodniczący Rady Robert Snoch- wniosek jest do Dyrektora, a nie do uchwały.

Protokół XXIV/2020

z XXIV Sesji Rady Powiatu w Jaśle

odbytej w dniu 3 kwietnia 2020 roku o godz. 15.30

 

Ad. 1. Otwarcie Sesji.

Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch.

 

Na posiedzenie Rady Powiatu w Jaśle przybył Pan Krzysztof Buba, który nie podpisał się na liście radnych uczestniczących w sesji i nie podjął karty do głosowania.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch zwrócił się do Pana Krzysztofa Buby:

A Pan kim jest przepraszam? 

 

Radny Krzysztof Buba - chcieliśmy złożyć jako klub, Panie Przewodniczący wniosek.

 

……

 

Radny Krzysztof Buba - Panie Przewodniczący chciałem złożyć formalny wniosek.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch - kim Pan jest? Podpisał się Pan na liście obecności?

 

Radny Krzysztof Buba - Pan Przewodniczący odmawia mi przyjęcia tego?

 

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch - odmawiam.

……

 

Radny Krzysztof Buba - do widzenia.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch - do widzenia Panie Buba.

 

…..

Głos zabrała Skarbnik Powiatu Jasielskiego Teresa Połeć, która omówiła projekt uchwały Rady Powiatu w Jaśle w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2020 rok z Autopoprawką.

Przewodniczący otworzył dyskusję oraz poprosił o opinię Komisję Stałą.

Komisja Finansowo-Budżetowa – Magdalena Stasiowska - opinia Komisji na posiedzeniu w dniu dzisiejszym jest pozytywna jednogłośnie.

Więcej głosów w dyskusji nie było, więc Przewodniczący zamknął dyskusję oraz zarządził głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2020 r. wraz z Autopoprawką.

Poniżej proponowana przez Radnego Janusza Przetacznika treść zapisu w protokole, która nie została zaakceptowana przez Przewodniczącego Rady i nie została uwzględniona w protokole  przyjętym przez Radę Powiatu w Jaśle: 

„Przed zamknięciem dyskusji Przewodniczący nie zwrócił się do wybranej Komisji Wnioskowej, z pytaniem: czy do Komisji Wnioskowej wpłynęły wnioski dotyczące przedmiotowego projektu uchwały wraz z autopoprawką?  i nie poddał ich pod głosowanie. Głosowanie na projektem uchwały wraz z Autopoprawką Zarządu zostało przeprowadzone bez wysłuchania Przewodniczącego Komisji Wnioskowej, odczytania złożonych wniosków i przeprowadzenia nad zgłoszonymi wnioskami.”

 

W głosowaniu brało udział 13 Radnych.

-  za podjęciem uchwały głosowało 13 Radnych.

Uchwała została podjęta.

…..

Ad.18. Wnioski i zapytania radnych.

Przewodnicząca Komisji Wnioskowej – Anna Nigborowicz -  wpłynął wniosek do Komisji Wnioskowej od Radnych klubów, jest to wniosek formalny, aby zdjąć z porządku obrad Rady Powiatu w Jaśle, Projekt uchwały Rady Powiatu w Jaśle w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu jasielskiego na 2020 rok, który Zarząd Powiatu w Jaśle przedstawia w  druku numer 171 wraz z Autopoprawką pozycja 8 litera a agendy XXIV sesji Rady Powiatu w Jaśle.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch - niezasadny wniosek, proszę następny, bo Pan Radny nie podpisując się na liście obecności, nie uczestniczy w sesji.

Wiceprzewodnicząca Anna Nigborowicz - tak.

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch - także jakby ten wniosek nie będzie.

Wiceprzewodnicząca Anna Nigborowicz -  to jest wniosek, który złożył Pan Krzysztof Buba, ale jest to wniosek klubu Radych „PSPP” i „SDM”.

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch - to już jesteśmy w punkcie 18. I następny.

Wiceprzewodnicząca Anna Nigborowicz-  tutaj jest jeszcze taka uwaga, że jeżeli ten wniosek zostanie odrzucony przez Radę Powiatu, Radni składają dwa kolejne wnioski.

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch - ale nie został odrzucony, bo nie był procedowany w ogóle.

Wiceprzewodnicząca Anna Nigborowicz - nie był procedowany tak, więc myślę, że na tym zakończymy.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch -  na tym zakończymy, tak. Więcej wniosków nie ma?

 

Wiceprzewodnicząca  Anna Nigborowicz - nie ma.  …”

Kontynuując omawianie składanego wniosku radny Janusz Przetacznik – siedem imiennych podpisów. Chciałbym zaznaczyć, że nasz wniosek posiada uzasadnienie tak merytoryczne, jak również faktyczne. Chciałbym podkreślić, że do tego wniosku dokładamy dodatkową informację o naruszeniach przepisów prawnych oraz naszego statutu w następujących punktach art. 8a, art. 14 ust. 3 ustawy o samorządzie powiatowym, następnie art. 14 ust. 4, art. 15 ust. 7, 8, 9 i 11, następnie art. 19a,  art. 15 ust.1 oraz art. 20 ust. 1 to jest rota ślubowania. Jeżeli chodzi o przepisy statutu, które swoją działalnością narusza radny Robert Snoch, który pełni funkcję przewodniczącego Rady to jest §10, §14, §20, §34, §49 naszego statutu, jak również chciałbym powiedzieć o §13, który potwierdza, że przepisy są naruszane w związku ze zmianą porządku obrad i przesłaniem uzasadnienia dotyczącego zwołania sesji. W dniu dzisiejszym usłyszeliśmy, że wniosek grupy radnych nie zawierał uzasadniania, bądź podania szczegółowych informacji. Informuję pana przewodniczącego, że radni obradując 6 listopada, nie tylko nie otrzymali wniosku grupy 11 radnych, ale również uzasadnienia, o którym mówi statut w §13 ust. 3, że to jest wymóg formalny. Pan tego nie dopilnował w związku z tym, trudno w tej chwili wymagać, aby traktować pana poważnie, panie przewodniczący jeżeli żadne przepisy ustawowe nie wymagają uzasadnienia wniosku o odwołanie radnego z funkcji przewodniczącego. Jedyny wymóg ustawowy jak również nasz statutowy, to jest opowiedzenie się za tym wnioskiem co najmniej ¼ ustawowego składu Rady, co uczyniliśmy. Jeżeli chodzi o dalsze merytoryczne udokumentowanie działania pana przewodniczącego od pierwszej sesji. Zacznę, że pierwsza sesja, taka na której już nastąpiły konflikty, była to III sesja Rady Powiatu zwołana na dzień 7 grudnia 2018 roku, gdzie zostały naruszone zasady naszego statutu, gdzie radni nie otrzymali odpowiednio wcześniej materiałów, nie mogli zapoznać się z nimi, a był to początek VI kadencji. W sumie tak jak już wspomniałem, tych materiałów jest sporo, mam przygotowane, całą dokumentację, również pozostali radni, mamy na piśmie uzasadnienie. Chciałbym przypomnieć Wysokiej Radzie, że w punkcie przyjętym, w którym mieliśmy m.in. „rozpatrzenie wniosku”, tak jak rozpatrzenie skargi  czy rozpatrzenie raportu. W związku z tym w tym punkcie, czy w tej materii nie ma wątpliwości, że zawsze odbywaliśmy dyskusję na ten temat, w związku z tym dziwie się, że w tej materii akurat tego nie robimy, a tym bardziej, że ten punkt obrad prowadzi osoba, która jest żywotnie zainteresowana. Przypomnijmy, że art. 21 ust. 7 wskazuje, że radny nie może brać udziału w głosowaniu jeżeli dotyczy jego interesu prawnego. Tu oczywiście wykładnie są różne, różnie interpretowane. Niemniej jednak w kategoriach moralnych i etycznych przynajmniej do prowadzenia obrad warto by było wyznaczyć innego wiceprzewodniczącego, który by te sprawy zrobił. Reasumując, bo nie będę tutaj państwu czytał, aczkolwiek mam ochotę przeczytać ten wniosek, bo trochę tych stron jest, bo jeżeli już przyszliśmy i poświeciliśmy czas to powinniśmy wysłuchać wszystkich argumentów i rozpatrzeć, ale podam następujące elementy.

Wniosek klubów o zwołanie sesji, przygotowanie materiałów określonych we wniosku to jest wypełnianie mandatu radnego art. 19b i §14 ust. 2 statutu, prawo radnego do uczestniczenia w każdej sesji Rady podobnie jak osób niebędących radnymi, działalność Rady jest jawna to jest art. 8a  i § 49 statutu, który określa, że radny potwierdza swoją obecność, a nie jest warunkiem uczestniczenia w sesji, potwierdza swoją obecność. Natomiast to o czym państwu i Wysokiej Radzie mówiłem, zgłaszałem do komisji wnioskowej, że te kwestie związane z potwierdzeniem, odbieraniem kart nie mamy uregulowane. Po trzecie prawo radnego do zapewnienia odpowiednich warunków umożliwiających wykonywanie mandatu radnego to jest art. 19a, §10 ust. 2 i §14 ust. 2 statutu, to te przykłady i mamy wyciągi i cytaty z posiedzeń naszej Rady zatwierdzonych protokołach, które są na stronie internetowej, gdzie mamy udokumentowany sposób działania, prowadzenia sesji przez pana przewodniczącego, a przede wszystkim wypełniania, czy umożliwiania nam wypełniania obowiązków wynikających z posiadania mandatu radnego. Po czwarte prawo radnego do zgłaszania na piśmie wniosku do Rady za pośrednictwem Komisji Wnioskowej, który winien być rozpatrzony przez Radę. Adresatem wniosku jest Rada o tym stanowi §20, każdy wniosek złożony na piśmie winien być przedstawiony Radzie, bo to jest adresat, tu znowu podaję i cytuję przypadki, kiedy to nie zostało zrealizowane. Prawo klubów radnych do składania projektów uchwał i występowanie z wnioskiem żądania o umieszczenie w porządku obrad projektu uchwały, wnoszonej przez kluby radnych tj. uprawnienie wynikające z art. 15 ust. 11. M.in. 7 grudnia i 17 stycznia prowadziłem polemikę z radnym Stanisławem Pankiewiczem wskazując, że to są nowe kwestie uregulowane w znowelizowanej ustawie o samorządzie powiatowym, gdzie mamy zagwarantowane prawo, ale okazuje się, że pod kierownictwem pana przewodniczącego Rady Powiatu, tak już nie jest i tutaj znowu cytuję wszystkie nasze wyciągi z posiedzeń sesji, dowolne podejmowanie decyzji, czy interpretowanie przepisów statutowych. Kolejny szósty temat dotyczy protokołu z obrad i  prawa radnego do wniesienia poprawek, a później sprzeciwu. W naszym statucie w §34  jest jasno określona procedura postępowania z zatwierdzaniem protokołów, która powinna być wyczerpana w całości i mieliśmy przykłady jak to się odbywało pod kierownictwem i przewodnictwem radnego Roberta Snocha. Spraw siódma dotycząca nieprzestrzegania pewnych zasad, to jest zmiana porządku obrad Rady w podanego w zawiadomieniach o zwołaniu sesji, poza przypadkami określonymi w ustawie,  przypomnijmy jest to art. 15 ust. 9 i 11 tylko wtedy może pan przewodniczący po wysłaniu zawiadomień dokonywać zmiany, w pozostałych przypadkach zmiana porządku obrad wymaga bezwzględnej większości głosów ustawowego składu Rady. W dniu dzisiejszym nic nie stało na przeszkodzie i Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej, wojewoda informował i instruował, że nic nie stoi na przeszkodzie mając 15 głosów,  poddać punkt pod głosowanie, aby wszystko było legalne. My w dalszym ciągu brniemy, naruszamy przepisy prawa, ale mamy bezwzględną większość, 15 głosów. Powtarzam i pytam dlaczego? Ostatni element, który jest w tym wypadku istotny związany z rotą ślubowania, że każdy z nas składa, przystępując do wypełniania mandatu radnego bo od tego momentu jest się radnym Rady Powiatu 24 godziny na dobę, dopóki mu kadencja nie upłynie, chyba że Wysoka Rada zadecyduje podjąć uchwałę o wygaśnięciu mandatu radnego, ale to już jest specyfika Rady tej kadencji. Natomiast radym się jest przez całą kadencję, dopóki jego mandat nie wygaśnie i na to bym chciał zwrócić uwagę, że każdy z nas przystępując do wypełniania mandatu radnego złożył stosowne ślubowanie, nawet z dodatkiem „Tak mi dopomóż Bóg” i w związku z tym możemy teraz ocenić na ile to przestrzeganie przepisów prawa, ustaw i naszych wewnętrznych regulacji było przestrzegane w tym również w dniu dzisiejszym. Materiał dotyczący rozpatrzenia wniosku radnych jest bardzo bogaty. Natomiast proszę zwrócić uwagę od 6 listopada br. i tu muszę pana przewodniczącego przeprosić, że zawiodłem jego oczekiwania, gdyż oczekiwał, że ten wniosek wpłynie wcześniej. Ja chciałbym poinformować, że ten wniosek będzie wpływał na każdej sesji, jeżeli nie będzie rozpatrywany w sposób dotychczas zwyczajowo przyjęty, czyli abyśmy mogli wyartykułować, wypowiedzieć się za. Także w tym momencie te materiały, które tu mam dołączam do tego wniosku. Również chciałbym zwrócić uwagę, że pana podstawowym obowiązkiem jako przewodniczącego Rady jest organizowanie pracy Rady i prowadzenie jej obrad, w związku z tym Rada to jest 23 radnych, a nie 15 radnych zrzeszonych w klubie Prawa i Sprawiedliwość. Chciałbym, aby pan o tym pamiętał, bo już pierwsze sesje, dotyczące m.in. sesji nadzwyczajnej na temat działalności szpitala jasielskiego wskazywały, że niestety będzie pan przewodniczącym, ale klubu radnych PiS, bo już wszelkie konsultacje i uzgodnienia dokonuje pan w tych materiałach.

 Starosta Jasielski Adam Pawluś- to są insynuacje.

 

Radny Janusz Przetacznik – to nie są insynuacje, to są dokumenty na podstawie, których te …

Starosta Jasielski Adam Pawluś - panie przewodniczący, ja proponuję przerwać tą dyskusję, te insynuacje.

 

Radny Janusz Przetacznik – to nie są insynuacje to są zapisy w protokole panie starosto, za którymi pan zagłosował za, to są wszystko cytaty z protokołów z posiedzeń Rady Powiatu, które pan przegłosował, dokładnie 29 maja 2019 roku i proszę tutaj nie dyskutować, że to są insynuacje. Proszę nie głosować za protokołami, z którymi się teraz pan nie zgadza. 

Radna Dorota Woźniak - panie przewodniczący ja chciałam wcześniej, tylko poprosić o przestrzeganie tej kolejności przyjętej na sesji, bo faktycznie nie było tego punktu 6 podpunkt b, a chciałabym powiedzieć, że rozpatrzenie to nie jest przedstawienie wniosku. Pan przewodniczący przeczytał wniosek radnych, natomiast rozpatrzenie to jest przeanalizowanie w celu oceny zasadności wniosku i podjęcie decyzji, ale zgłosiłam się wcześniej do głosu, a pan nie zechciał tego zauważyć.

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch - ja nie mam kolejki, bardzo przepraszam.

    

Radny Jan Urban - ja po prostu do tej pory nie mogę dojść do siebie. Wiem, że wynik głosowania był znany, ale dożyliśmy czasów takich, że zapis w porządku obrad, nie został zrealizowany. Tutaj moja przedmówczyni pani doktor Dorota Woźniak, dała panu definicję rozpatrzenia. Już pomijam fakt, że nie zachował pan dobrego obyczaju i prowadził pan sesję w punkcie, w którym to pana dotyczyło. Kolejną rzeczą to nie dopuścił pan do zrealizowania punktu, ponieważ głosowanie było aktem i uchwała w tym momencie, jakby została skonsumowana przez głosowanie, do tego aby przeprowadzić dyskusję nad wnioskiem. Głosowanie, to nie jest rozpatrzenie, ponieważ to jest akt i to mnie przeraża. Ponieważ dobre standardy, utarte rzeczy, nie miały zastosowania. Przykro mi jest, bo prywatnie uważam cię Robercie za kolegę i tego nie spodziewałem się, że dzisiaj państwo doprowadzicie do takiej sytuacji. To czego się boicie, że opinia publiczna się dowie o rzeczach, które wam są niewygodne? Jest to przykre, ale trzeba pewne rzeczy brać na klatę. Co mam na myśli? Ano fakt, kiedy pandemia szalała na pierwszym rzucie, pan pomimo sugestii, żeby zrobić sesje zdalne, brał pan i zwoływał sesję w pomieszczeniach. Dzisiaj pan kazał wietrzyć salę, ale wtedy chodziła pięknie klimatyzacja, czego efektem były określone zarażenia, ale to nie ten temat. Dla mnie z przerażeniem zobaczyłem na ekranie monitora, jak pan do radnego, którego pan nie zna miesiąc, czy dwa, tylko lata i wie, że jest radnym. Pan się pyta, kim pan jest? Dlatego zastanawiałem się, czy za każdym razem się nie przedstawić. Jest to przykre. Wiem, że uśmiech pana starosty wędruje daleko, ale to jest przykre.

W porządku panie starosto są wnioski i zapytania. Przed momentem był złożony wniosek przez radnego i odczytany, a w związku z powyższym, realizując porządek obrad, ja wypowiadam się za tym wnioskiem i jestem w tym punkcie. Jest pan ostatnią osobą, która będzie mnie pouczała, jeżeli chodzi o przestrzeganie regulaminu i porządku obrad, więc mam prawo i wypowiadam się. Czego, żeście się państwo bali? Tego, że wypomnimy właśnie to, że wtedy pan zwołał ludzi? Od 28, jak dobrze pamiętam, weszły obostrzenia dodatkowe i pan zwołuje radnych, mówiąc, że nie ma takich możliwości. Są takie możliwości. Wystarczyło zasięgnąć opinii, co do głosowania w mieście Jaśle jak zadanie dokonywali aktu tajnego głosowania. Zmieniliście państwo Statut, nie racząc nam dać propozycji zmian, pan przewodniczący ma obowiązek dostarczać nam materiały. Zmieniliście państwo Statut, kiedy były usankcjonowane zdalne obrady. Nikt nam tych materiałów nie dostarczył i to jest też wina pana przewodniczącego, gdzie mamy również możliwości korespondencyjnego głosowania. Dlaczegoś my nie skorzystali z formy korespondencyjnej, tylko dzisiaj zwołujemy wszystkich? Dziękować Bogu większość z nas już przeszła ową zarazę, więc może nie będzie kolejnych zarażeń. I to proszę państwa były argumenty za tym, aby złożyć wniosek o odwołanie pana przewodniczącego Roberta Snocha. Jestem szefem klubu, jest drugi szef klubu. Kiedyś w zwyczaju było, że niezależnie  jakie ugrupowanie przewodniczący Rady reprezentował, zapraszał szefów klubów, wspólnie ustalaliśmy, dyskutowaliśmy. To już przeszło do historii. Tak samo jak przeszedł do historii dobry obyczaj, który nakazuje aby we własnej sprawie nie być sędzią i dać jednym z dwóch wiceprzewodniczących możliwość prowadzenia sesji,  w punkcie który mnie dotyczy, ale myśmy poszli dalej. Myśmy nie dali się wypowiedzieć w tym punkcie i rozpatrzenie polegało na akcie głosowania.                                                      

 

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch - rozpatrzenie polegało na podtrzymaniu wniosku, bo wniosek jest jednoznaczny.

Ad.10. Sprawy różne.

Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch odczytał pismo od Dyrektora Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, dotyczące udzielenia przez Sejmik Województwa Podkarpackiego w 2020 roku dotacji z budżetu województwa podkarpackiego na dofinasowanie prac remontowo-konserwatorskich obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Powiatu Jasielskiego.

Starosta Jasielski Adam Pawluś -  jest informacja od pani wojewody, żeby przeprowadzić debatę na temat szczepień, ta debata będzie w formie online i ten termin panie przewodniczący bardzo bym prosił, żeby pan uzgodnił ze służbami pani wojewody do końca lutego, mamy taki termin, żeby taką informację, na temat szczepień na sesji przeprowadzić. Chciałbym również też podzielić się kilkoma informacjami, na temat etapów rozbudowy Szpitala Specjalistycznego w Jaśle, oddziału psychiatrycznego z poradniami, więc tylko przypomnę, że wykonano projekt budowlany wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, uzyskaliśmy prawomocne pozwolenie na budowę, uzyskaliśmy pozytywną opinię Marszałka Województwa Podkarpackiego jak i również konsultanta z zakresu psychiatrii, krajowego. Powiat Jasielski posiada środki na wkład własny, ujęte w uchwale wieloletniej. Na początku grudnia został wykonany program inwestycji zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 2 grudnia w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finasowania inwestycji z budżetu państwa. Na podstawie tego programu został sporządzony i przekazany do wojewody wniosek o wydanie opinii o celowości  inwestycji w obszarze ochrony zdrowia tzw. IOWISZ. Ta procedura jeszcze trwa i w ostatnią środę byliśmy z panem wicestarostą, złożyliśmy wniosek do wojewody o dofinasowanie inwestycji z rezerwy celowej budżetu państwa na kwotę ponad 10 mln zł. Również w dniu 28 grudnia złożyliśmy wniosek na 8 mln złotych do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, który pochodzi z funduszu przeciwdziałania covid -19. Jest to nabór konkursowy, więc nie wiemy jaki będzie efekt, ale próbujemy na kilku polach, żeby tą inwestycję zabezpieczyć, jeżeli chodzi o środki zewnętrzne. Chciałbym również podziękować z tego miejsca pani wojewodzie Ewie Leniart i służbom wojewody za przyznane środki, na likwidację czerwcowej nawałnicy, jak również panu marszałkowi i samorządowi województwa podkarpackiego, ponieważ wykonaliśmy 13 zadań, na sumę 3 345.282,62  zł, z czego wartość dotacji otrzymanej z urzędu wojewódzkiego na realizację tych prac wyniosła 1 969.681,00 zł. Z urzędu marszałkowskiego otrzymaliśmy 230 tys. zł,  
i dofinasowanie udzielone przez gminy  tj. 30 tys. zł. Tylko w skrócie powiem, że na gminie Nowy Żmigród tj. 400 m na drodze Nienaszów- Faliszówka, na drodze Lipnica Górna –Skołyszyn prawie półtora kilometra ponad 1300 m, naprawa drogi wraz z przełomami.
Na ulicy Mickiewicza na osiedlu Gamrat zatkaliśmy dziurę, która powstała 9 m wyrwa w chodniku i częściowo w jezdni. W Desznicy do Świątkowej wykonaliśmy blisko 4 km nawierzchni wraz z rowami, piękna droga, ona jest w tej chwili kamienna, mam nadzieję,
że uda nam się ją przykryć destruktem, który pozyskamy z rozbiórki boisk. Remont mostu w miejscowości Kąty-Myscowa, to jest mały most, ale bardzo potrzebny, on był zniszczony, tam zalało również i remizę, ale ta droga już została naprawiona. Odbudowujemy korpus drogi na osiedlu Bryły, w ciągu drogi 1313 ulica Mickiewicza, te prace już dobiegły na jednym korpusie, a drugi już jest na ukończeniu. Wykonaliśmy remont mostu na rzece Wisłoce, m.in. naprawiliśmy tą dylatację. Zupełnie w tej chwili jest bardziej komfortowy przejazd. Odbudowaliśmy korpus drogi w Trzcinicy, na drodze przy obiekcie mostowym, na Młynówce, tam była potężna wyrwa, jak i również na drodze w Niepli, w miejscowości Niepla, gdzie była uszkodzona droga wraz z przepustem i odbudowa korpusu drogi w miejscowości Bączal Dolny obok szkoły, więc tych uszkodzeń było sporo, ale udało nam się je zlikwidować, pozostała nam jeszcze nawierzchnia na prawie kilometrowym odcinku od sklepu w Bryłach do bramy Gamrackiej. Mam nadzieję, że z funduszu solidarności uda nam się tą drogę naprawić. Także bardzo dziękuję wszystkim służbom Powiatowego Zarządu Dróg na czele z panią dyrektor Kaszowicz  i naszym inwestycjom, za sprawne przeprowadzenie przetargów i sprawne zrealizowanie. Już mamy te zadania rozliczone i środki spłynęły od wojewody to szybko się działo, w tempie takim dosyć błyskawicznym i dzisiaj również podpisywaliśmy ostatnie faktury i dokumenty do rozliczenia. Jeszcze na chodnikach było wiele też wykonanych tych przebudów chodników, czy budowy nowych chodników w sumie prawie  za 1 mln 100 tys., zł i pozyskaliśmy środki od gmin za kwotę ponad 430 tys. Jest duży w tej chwili napór na budowę chodników, częściowo chodniki będziemy starli się realizować w ramach zadań, które będziemy realizowali z Funduszu Dróg Samorządowych, czy z innych środków. Natomiast Zarząd podjął uchwałę, że w przypadku realizacji chodników z poza projektów realizujemy je przy udziale 50/50, czyli 50% środków powiatu 50% środków gmin. Ważne jest bezpieczeństwo myślę, że gminy będą wspierać najbardziej niebezpieczne miejsca i podołamy tym wszystkim oczekiwaniom mieszkańców naszego powiatu.

Z mojej strony tyle tych informacji. Jeszcze w związku z tym, że mamy jeden dzień do zakończenia starego roku, chciałbym podziękować za pracę w tym bardzo trudnym roku, którego nigdy wcześniej nie mogliśmy przewidzieć i doświadczyć, takiej sytuacji jak ta epidemia, która pojawiła się i sparaliżowała nasze życie, utrudniła pracę. Najwięcej tych utrudnień było w szpitalu, również w naszym urzędzie, wiele osób zmarło, ale szpital zdołał zrealizować wiele inwestycji związanych właśnie z  walką z covidem. Nawet dzisiaj przekazywaliśmy środki w wysokości 380 tys. m.in. na instalację tlenową. 237 tys. udało się pozyskać, ta instalacja jest niezbędna do funkcjonowania oddziału zakaźnego, na którym są aparaty do podawania tlenu pacjentom, którzy maja trudności z oddychaniem. Takich pacjentów mamy i nawet w ostatnich dniach również, związanych z naszymi pracownikami z powiatu, więc to jest na pewno bardzo potrzebne. Szpital nasz jasielski został wyznaczony do krajowego programu szczepień i jak otrzyma te szczepionki, to są przygotowani do wykonania tych szczepień i będziemy po prostu w pierwszej kolejności szczepić ludzi, tych z grupy zero, czyli związanych z bezpośrednim kontaktem z chorymi, szczególnie personel szpitala i innych jednostek ochrony zdrowia. Także tu należą się wielkie podziękowania szpitalowi za ciężką pracę, za to, że udało się przetrzymać ten wielki napór, że nie było takich większych zagrożeń dla funkcjonowania szpitala, a były sytuacje dramatyczne, bo i kadra zarządzająca była na kwarantannie, część na wiosnę, na szczęście, a część w okresie tej drugiej fali. W dniu wczorajszym przyjęliśmy zmianę planu finansowego na 2020 rok, przychody ogółem wynoszą na ponad 123 mln złotych z tego na same wynagrodzenia to jest siedemdziesiąt kilka milionów, a jeżeli państwo dobrze pamiętacie to jeszcze kilka lat temu, cały budżet przychodów to było około 70 mln. Przewidujemy stratę niestety, czy uda się tą stratę zamknąć do wysokości odpisu amortyzacyjnego, trudno na dzień dzisiejszy przewidzieć, w palnie przewidujemy ten wynik na 5 mln 33 tys. zł, straty, natomiast odpis amortyzacyjny mieści się również w takiej kwocie, ale prawdopodobnie przekonamy się za kilka miesięcy, że ta strata może być troszkę większa i wtedy będziemy musieli debatować nad pokryciem tej straty. Ten rok jest wyjątkowo trudny i zobaczymy jak to wszystko zostanie rozliczone przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Na nowy rok składam państwu najserdeczniejsze życzenia, przede wszystkim zdrowia
i jeszcze raz zdrowia, obyśmy spotykali się tutaj w zdrowiu, zgodzie i działali dla dobra powiatu, żeby również w waszych rodzinach działo się dobrze, panowała miłość, zgoda
i szczęście. Dziękuje jeszcze raz za współpracę w 2020 roku.          

                                                          

Radny Sławomir Madejczyk - chciałem zabrać głos przed panem starostą, zanim zamknie jakby klamrą, ten rok mijający. Niemniej jednak jest taka sprawa, która leży mi na uwadze już od pewnego czasu, zanim jeszcze nawet była tutaj przedmiotem i wspomniane o niej w niedawnej interpelacji. Chodzi o uchwały Rady Powiatu, które czasem zostają uchylone.
My jako Rada jesteśmy odpowiedzialni za wszystkie uchwały, które podejmujemy, za te, które wchodzą w życie i za skutki, które wywołują, ale również za te, które gdzieś tam w trybie nadzoru czasem są unieważnione i oczywiście taka uchwała, informacja jest dostępna. Niemniej jednak myślę, że nie wszyscy radni śledzimy los uchwały, jaki ona tam przechodzi po podjęciu na sesji i nie wiemy czasem, kiedy ona, czy wchodzi w życie, czy zostaje uchylona. Zatem tutaj mam taką sugestię w kierunku pana przewodniczącego, żeby jeżeli coś się zdarzy w przyszłych latach, tak sytuacja, żeby nam radnym jednak przekazywać taką informację w miarę niezwłocznie, nawet forma mailowa z podaniem dziennika urzędowego wojewody i przesłanie tego rozstrzygnięcia nadzorczego jest wystarczająca. Uważam, że pomylić się jest rzeczą ludzką, każdy się może pomylić, bo jednak jako Rada Powiatu, jako taki umysł zbiorowy, powinniśmy się mylić rzadziej, bo to jest jednak tutaj 23 umysły. Niemniej jeżeli się to jednak zdarzy, to powinniśmy się uczyć na błędach, a żeby się właśnie uczyć na tych błędach, to musimy czytać te rozstrzygnięcia nadzorcze. One wnoszą bardzo wiele, mówią, wskazują na to jak poprawnie tworzyć prawo, wskazują na pewne zasady, którymi się powinniśmy kierować, tworząc poprawnie prawo, jak również wskazują na te również sprawy szczegółowe dotyczące danej materii uchwały. I właśnie nie wyobrażam sobie, żeby  pomijać pewne sprawy, które są w tych rozstrzygnięciach i za jakiś czas, może za rok, za dwa pomylić się w podobny sposób. To by było już wtedy niewybaczalne, więc taką mam sugestię, abyśmy jako radni otrzymywali informacje, jak tylko biuro Rady ma taką informację o tym, że nasza uchwała została uchylona, żeby radnym to przesyłać. Mam taką prośbę. Myślę, że będę wyrazicielem większości w kierunku pana przewodniczącego, żeby od przyszłego roku, takie informacje nam przesyłać.                                   

Ad.11. Zamknięcie obrad.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu Robert Snoch zamknął obrady XXXVII Sesji Rady Powiatu w Jaśle o godzinie 16.23.

Pliki dźwiękowe z fragmentami przebiegu XXXIII sesji Rady Powiatu w Jaśle, udostępnione przez radnego Janusza Przetacznika, zostaną dołączone do protokołu.

Imienne wykazy głosowań stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Protokolant: Marzena Trębacz                                                                

Przewodniczący Rady

Robert Snoch

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony. czwartek, 21, styczeń 2021 14:07 Paweł Krajciewicz
Artykuł został zmieniony. czwartek, 21, styczeń 2021 14:27 Paweł Krajciewicz
Artykuł został zmieniony. piątek, 22, styczeń 2021 10:25 Paweł Krajciewicz
Artykuł został zmieniony. piątek, 22, styczeń 2021 10:27 Paweł Krajciewicz
Artykuł został zmieniony. piątek, 22, styczeń 2021 10:30 Paweł Krajciewicz