Karta informacyjna wg stanu na dzień 14.02.2018

Podstawa prawna:

art. 41 ust. 1 i art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. odpadach (Dz.U. z 2018r, poz.21 zm.).


Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów, który winien zawierać:

1) krótką charakterystykę podmiotu gospodarczego (pełna nazwa, status prawny, adres zamieszkania lub siedziby, numer KRS, REGON i NIP, o ile został nadany),
2) wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do zbierania,
3) oznaczenie miejsca zbierania odpadów,
4) wskazanie miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów,
5) szczegółowy opis stosowanej metody lub metod zbierania odpadów,
6) przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie zbierania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska,
7) oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie zbierania odpadów,
8) opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej zezwoleniem,
9) opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej zezwoleniem i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była prowadzona,
10) informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

Do wniosku dołącza się decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, o ile jest wymagana.


Formularz/wnioski do pobrania:

Nie dotyczy - wniosek jest dokumentacją.

 


Opłaty:

 

1) Zezwolenie podlega opłacie skarbowej w wysokości 616 zł.
2) Przedłużenie terminu ważności zezwolenia lub zmiana warunków
3) wydanego zezwolenia podlega opłacie skarbowej w wysokości 50% stawki określonej w punkcie 1. Opłatę skarbową należy wnieść z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty, tj. z chwilą złożenia wniosku o zatwierdzenie programu, w kasie lub na konto Urzędu Miasta Jasła, Rynek 12, 38-200 Jasło, nr rachunku bankowego: Bank Spółdzielczy w Bieczu, Oddział w Jaśle 33 8627 1011 2001 0048 6891 0003


Komórka odpowiedzialna za prowadzenie sprawy:

 

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pok. 208, tel. 13 448 64 52

 


Miejsce składania dokumentów:

 

Osobiście w Punkcie Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Jaśle, ul. Rynek 18, (parter)
Pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Jaśle, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło

 


Termin załatwienia sprawy:

 

Nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia złożenia kompletnej dokumentacji, w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

 


Tryb odwoławczy:

 

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1, 30-400 Krosno, za pośrednictwem Starosty Jasielskiego.
Pisemne odwołania należy składać drogą pocztową lub osobiście w Punkcie Obsługi Klienta w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 


Informacje dotyczące przetwarzanych danych osobowych:

Administrator: Starosta Jasielski, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.: 13 4486423
Cel przetwarzania: Udzielenie zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą będącej wnioskodawcą.
Podstawa prawna przetwarzania: Art. 41 ust. 1 i art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2018 r. , poz. 992 ze zm.).
Informacje o odbiorcach (kategoriach odbiorców): Marszałek Województwa Podkarpackiego, Ekoportal, CEIDG.
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: kategoria archiwalna B5.
Macie Państwo prawo:
- dostępu do własnych danych osobowych oraz ich sprostowania
- wniesienia skargi do organu nadzorczego
Więcej informacji w Polityce prywatności Starostwa Powiatowego w Jaśle na stronie www.powiat.jaslo.pl w zakładce STAROSTWO POWIATOWE/OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 


Informacje dodatkowe:

 

-