Karta informacyjna wg stanu na dzień 15.11.2019

Podstawa prawna:

art. 41 ust. 1 i art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019r, poz.701 ze zm.).

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów, który powinien zawierać:

1. numer identyfikacji podatkowej (NIP) posiadacza odpadów;

2. wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do zbierania;

3. oznaczenie miejsca zbierania odpadów;

4. wskazanie:

a) miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów,

b) maksymalnej masy poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalnej łącznej masy wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku,

c) największej masy odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów

d) całkowitej pojemności (wyrażonej w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów;

5. szczegółowy opis stosowanej metody lub metod zbierania odpadów;

6. przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie zbierania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska;

7. oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie zbierania odpadów;

8. opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej zezwoleniem;

9. opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej zezwoleniem i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była prowadzona;

9a) proponowaną formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń, o którym mowa w art. 48a; ustawy o odpadach

10. informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty, o których mowa w art. 3a, 4a, 4b ustawy o odpadach.

Opłaty:

  • zezwolenie podlega opłacie skarbowej w wysokości 616 zł.
  • od złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii dla osoby załatwiającej sprawę (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej) 17 zł – od każdego stosunku pełnomocnictwa.
  • przedłużenie terminu ważności zezwolenia lub zmiana warunków wydanego zezwolenia podlega opłacie skarbowej w wysokości 50% stawki określonej w punkcie 1. Opłatę skarbową należy wnieść z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty, tj. z chwilą złożenia wniosku o zatwierdzenie programu, w kasie lub na konto Urzędu Miasta Jasła, Rynek 12, 38-200 Jasło, nr rachunku bankowego: Bank Spółdzielczy w Bieczu, Oddział w Jaśle 33 8627 1011 2001 0048 6891 0003

Komórka odpowiedzialna za prowadzenie sprawy:

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pok. 208, tel. 13 448 64 52

Miejsce składania dokumentów

Osobiście w Punkcie Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Jaśle, ul. Rynek 18, (parter)
Pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Jaśle, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło

Termin załatwienia sprawy:

Zgodnie z K.p.a. do 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – do 2 miesięcy

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1, 30-400 Krosno, za pośrednictwem Starosty Jasielskiego. Pisemne odwołania należy składać drogą pocztową lub osobiście w Punkcie Obsługi Klienta w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest:

Starosta Jasielski, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych:

Starostwo Powiatowe w Jaśle, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło, pokój nr 218;

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania zezwolenia na zbieranie odpadów . Podstawą prawną  przetwarzania Państwa danych jest obowiązek ciążący na Administratorze wynikający z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  

Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do wydania zezwolenia. Dane osobowe przetwarzane będą w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej.

Odbiorcami danych będą tylko: Marszałek Województwa Podkarpackiego, Ekoportal, oraz CEIDG.

Dane będą przetwarzane przez czas określony przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach zgodnie z uznaną kategorią archiwalną B5.

Posiadają Państwo następujące prawa:

  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii – na podstawie art. 15 RODO,
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych – na podstawie art. 16 RODO,
  • prawo żądania usunięcia danych osobowych – na podstawie art. 17 RODO,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych – na podstawie art. 18 RODO,
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego wydawania decyzji, w tym profilowania.