Karta informacyjna wg stanu na dzień 15.11.2019

Podstawa prawna:

art. 41 ust. 1 i art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. odpadach (Dz. U. z 2019r. , poz. 701 ze zm.).

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów wydaje się na wniosek posiadacza odpadów, który zawiera:

 1. numer identyfikacji podatkowej (NIP) posiadacza odpadów,
 2. wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do przetwarzania,
 3. określenie masy odpadów poszczególnych rodzajów poddawanych przetwarzaniu i powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku,
 4. oznaczenie miejsca przetwarzania odpadów,
 5. wskazanie:
  a) miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów,
  b) maksymalnej masy poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalnej łącznej masy wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku;
  c) największej masy odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów,
  d) całkowitej pojemności (wyrażonej w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów,
 6. szczegółowy opis stosowanej metody lub metod przetwarzania odpadów, w tym wskazanie procesu przetwarzania, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do ustawy o odpadach, oraz opis procesu technologicznego z podaniem rocznej mocy przerobowej instalacji lub urządzenia, a w uzasadnionych przypadkach, w szczególności w przypadku instalacji do termicznego przekształcania odpadów – także godzinowej mocy przerobowej,
 7. przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie przetwarzania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska,
 8. oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie przetwarzania odpadów,
 9. opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej zezwoleniem,
 10. opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej zezwoleniem i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była prowadzona,
 11. informacje dotyczące:
  a) minimalnej i maksymalnej ilości odpadów niebezpiecznych, ich najniższej i najwyższej wartości kalorycznej oraz maksymalnej zawartości zanieczyszczeń, w szczególności PCB, pentachlorofenolu (PCP), chloru, fluoru, siarki i metali ciężkich,
  b) środków, które zostaną podjęte w celu zagwarantowania, że ciepło wytworzone w trakcie termicznego przekształcania odpadów będzie odzyskiwane w zakresie, w jakim jest to wykonalne, przez produkcję ciepła, wytwarzanie pary technologicznej lub energii elektrycznej,
  c) sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko,
  d) dalszego sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów,

      - w przypadku zezwoleń dotyczących instalacji do termicznego przekształcania odpadów;

 1. informacje, o których mowa w art. 98 ust. 1 ustawy o odpadach - w przypadku zezwoleń na przetwarzanie dotyczących unieszkodliwiania odpadów pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów, przez ich składowanie - do ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla środowiska;
  a) informacje, o których mowa w art. 102a ust. 1 pkt 1-4 ustawy o odpadach - w przypadku zezwolenia na przetwarzanie dla prowadzącego zakład recyklingu statków;
  b) proponowaną formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń, o którym mowa w art. 48a ustawy o odpadach;
 2. informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty, o których mowa w art. 42 ust. 3a, 4a, 4b, 5, 6a ustawy o odpadach.

Opłaty:

 1. zezwolenie podlega opłacie skarbowej w wysokości 616 zł,
 2. przedłużenie terminu ważności zezwolenia lub zmiana warunków wydanego zezwolenia podlega opłacie skarbowej w wysokości 50% stawki określonej w punkcie 1. opłatę skarbową należy wnieść z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty, tj. z chwilą złożenia wniosku o zatwierdzenie programu, w kasie lub na konto Urzędu Miasta Jasła, Rynek 12, 38-200 Jasło. Nr rachunku: Bank Spółdzielczy w Bieczu, Oddział w Jaśle 33 8627 1011 2001 0048 6891 0003,
 3. od złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii dla osoby załatwiającej sprawę (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej) 17 zł – od każdego stosunku pełnomocnictwa.

Komórka odpowiedzialna za prowadzenie sprawy:

 Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pok. 208, tel. 13 448 64 52

Miejsce składania dokumentów:

Osobiście w Punkcie Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Jaśle ul. Rynek 18 (parter)
Pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Jaśle, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło

Termin załatwienia sprawy:

Zgodnie z K.p.a. do 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku a w sprawach szczególnie skomplikowanych – do 2 miesięcy.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1, 30-400 Krosno, za pośrednictwem Starosty Jasielskiego. Pisemne odwołanie należy składać drogą pocztową lub osobiście w Punkcie Obsługi Klienta w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest:

Starosta Jasielski, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych:

Starostwo Powiatowe w Jaśle, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło, pokój nr 218;

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów dla przedsięwzięć innych niż mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. Podstawą prawną  przetwarzania Państwa danych jest obowiązek ciążący na Administratorze wynikający z ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do wydania zezwolenia. Dane osobowe przetwarzane będą w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej.

Odbiorcami danych będą: Marszałek Województwa Podkarpackiego, Ekoportal i CEIDG. 

Dane będą przetwarzane przez czas określony przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach zgodnie z uznaną kategorią archiwalną B5.

Posiadają Państwo następujące prawa:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii – na podstawie art. 15 RODO,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych – na podstawie art. 16 RODO,
 • prawo żądania usunięcia danych osobowych – na podstawie art. 17 RODO,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych – na podstawie art. 18 RODO,
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego wydawania decyzji, w tym profilowania.