Karta informacyjna wg stanu na dzień 15.11.2019

Podstawa prawna:

art. 180 pkt 1, art 221 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019 r. poz. 1396 ze zm.)

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie pozwolenia winien zawierać:

1.oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby,
2. adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji,
3. informację o tytule prawnym do instalacji,
4. informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji,
5. ocenę stanu technicznego instalacji,
6. informację o rodzaju prowadzonej działalności,
7. opis możliwych wariantów funkcjonowania instalacji,
8. blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska,
9. informację o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację,
10. wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji - aktualnych i proponowanych - w trakcie  normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach odbiegających od normalnych, w szczególności takich jak: rozruch i wyłączenia (powinno się znaleźć określenie wielkości emisji w zakresie gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza, wyrażonej w kg/h i w Mg/rok, a w przypadku instalacji, dla której są ustalone standardy emisyjne, także w jednostkach, w jakich wyrażone są te standardy),
11. informację o planowanych okresach funkcjonowania instalacji w warunkach odbiegających od normalnych,
12. informację o istniejącym lub przewidywanym oddziaływaniu emisji na środowisko,
13. wyniki pomiarów wielkości emisji z instalacji, jeżeli przeprowadzenie pomiarów było wymagane,
14. zmiany wielkości emisji, jakie nastąpiły po uzyskaniu ostatniego pozwolenia dla instalacji,
15. planowane działania, w tym wyszczególnienie środków technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji, a jeżeli działania mają być realizowane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie – również proponowany termin zakończenia tych działań,
16. proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji (powinno się wskazać usytuowanie stanowisk do pomiaru wielkości emisji w zakresie gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz proponowany zakres, metodykę i sposób wykonywania tych pomiarów),
17. deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części, niestwarzający zagrożenia dla środowiska, jeżeli zakończenie eksploatacji jest przewidywane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie,
18. deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji instalacji, jeżeli ma on wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska, oraz deklarowany sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji,
19. deklarowany termin oddania instalacji do eksploatacji w przypadku określonym w art. 191a Poś,
20. czas, na jaki wydane ma być pozwolenie,
21. czas pracy źródeł powstawania i miejsc wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza w ciągu roku,
22. określenie wprowadzanych do powietrza rodzajów i ilości gazów lub pyłów przypadających na jednostkę wykorzystywanego surowca, materiału, paliwa lub powstającego produktu,
23. opis terenu w zasięgu pięćdziesięciokrotnej wysokości najwyższego miejsca wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, z uwzględnieniem obszarów poddanych ochronie na podstawie przepisów ustaw o ochronie przyrody oraz ustawy o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym,
24. określenie aerodynamicznej szorstkości terenu,
25. aktualny stan jakości powietrza,
26. określenie warunków meteorologicznych,
27. wyniki obliczeń stanu jakości powietrza, z uwzględnieniem metodyk modelowania, o których mowa w art. 12 Poś, wraz z graficznym przedstawieniem tych wyników.

Formularz/wnioski do pobrania:

Nie dotyczy - wniosek jest dokumentacją.

Opłaty:

Za wydanie pozwolenia 2011 zł, a w przypadku mikro przedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców 506 zł, za zmianę pozwolenia opłata wynosi 50% wysokości opłaty określonej powyżej. Opłatę skarbową należy wnieść z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty, tj. z chwilą złożenia wniosku o wydanie pozwolenia, w kasie lub na konto Urzędu Miasta Jasła, 38-200 Jasło. Nr rachunku bankowego: Bank Spółdzielczy w Bieczu, Oddział w Jaśle 33 8627 1011 2001 0048 6891 0003.
Za złożenie pełnomocnictwa (upoważnienia) tytułem: pełnomocnik - pełnomocnictwo - 17 zł. W przypadku gdy, pełnomocnikiem będzie mąż, żona, rodzic, dziecko, dziadkowie, wnuki - pełnomocnictwo jest bezpłatne.

Komórka odpowiedzialna za prowadzenie sprawy:

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa pok. 207, tel. 13 448 64 50.

Miejsce składania dokumentów:

Osobiście w Punkcie Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Jaśle ul. Rynek 18 (parter)
Pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Jaśle, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło.

Termin załatwienia sprawy:

Nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia złożenia kompletnej dokumentacji, w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1, 30-400 Krosno, za pośrednictwem Starosty Jasielskiego.
Pisemne odwołania należy składać drogą pocztową lub osobiście w Punkcie Obsługi Klienta w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest:

Starosta Jasielski, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych:

Starostwo Powiatowe w Jaśle, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło, pokój nr 218;

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu  wydania pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza. Podstawą prawną  przetwarzania Państwa danych jest obowiązek ciążący na Administratorze wynikający z ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do wydania pozwolenia. Dane osobowe przetwarzane będą w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej.

Odbiorcami danych będą tylko: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowska, i Ekoportal.

Dane będą przetwarzane przez czas określony przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach zgodnie z uznaną kategorią archiwalną BE10.

Posiadają Państwo następujące prawa:

  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii – na podstawie art. 15 RODO,
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych – na podstawie art. 16 RODO,
  • prawo żądania usunięcia danych osobowych – na podstawie art. 17 RODO,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych – na podstawie art. 18 RODO,
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego wydawania decyzji, w tym profilowania.

 

 

Informacje dodatkowe:

Jeżeli wniosek dotyczy instalacji nowo uruchamianych lub w sposób istotny zmienianych, powinien on zawierać informacje o spełnianiu wymogów, o których mowa w art. 143 ustawy Prawo ochrony środowiska. Do wniosku o wydanie pozwolenia należy dołączyć:
1. dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną,
2. streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym.