karta informacyjna wg stanu na dzień 14.02.2018

Podstawa prawna:

Art. 152 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519 zm.)

 


Wymagane dokumenty:

 

Zgłoszenie powinno zawierać:
1. oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby,
2. adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji,
3. rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług,
4. czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny),
5. wielkość i rodzaj emisji,
6. opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji,
7. informację, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

 


Formularz/wnioski do pobrania:

 

Nie dotyczy - zgłoszenie jest dokumentacją.

 


Opłaty:

 

Za przyjęcie zgłoszenia 120 zł.
Opłatę skarbową należy wnieść z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty, tj. z chwilą złożenia kompletnego zgłoszenia, w kasie lub na konto Urzędu Miasta Jasła, 38-200 Jasło. Nr rachunku bankowego: Bank Spółdzielczy w Bieczu, Oddział w Jaśle
33 8627 1011 2001 0048 6891 0003

 


Komórka odpowiedzialna za prowadzenie sprawy:

 

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pok. 207, tel. (13) 4486450

 


Miejsce składania dokumentów:

 

Osobiście w Punkcie Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Jaśle, ul. Rynek 18, (parter)
Pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Jaśle, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło

 


Termin załatwienia sprawy:

 

W ciągu 30 dni od daty doręczenia zgłoszenia

 


Tryb odwoławczy:

 

Nie dotyczy

 


 

Informacje dotyczące przetwarzanych danych osobowych:

 

W związku z dokonanym przez Państwa zgłoszeniem instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a która wymaga zgłoszenia, konieczne jest przetwarzanie Państwa danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Jasielski, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło.

W razie, gdybyście mieli Państwo jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości dotyczące sposobu w jaki przetwarzane są Wasze dane osobowe, możecie Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: Starostwo Powiatowe w Jaśle, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło, pokój nr 218; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przetwarzanie danych jest konieczne ze względu na obowiązek prawny ciążący na Administratorze, który wynika z:
- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,
- ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Podanie danych osobowych nie jest obowiązkiem ustawowym i jest dobrowolne, jednak niepodanie danych skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania. Zakres przetwarzanych danych określony jest w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: operator pocztowy, strony postępowania oraz Minister Środowiska.

Dane będą przetwarzane przez czas określony przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, zgodnie z nadana kategorią archiwalną BE5.

Posiadają Państwo następujące prawa:
- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii – na podstawie art. 15 RODO,
- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych – na podstawie art. 16 RODO,
- prawo żądania usunięcia danych osobowych – na podstawie art. 17 RODO,
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych – na podstawie art. 18 RODO,
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego wydawania decyzji i nie będą profilowane.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Powiatu Jasielskiego: www.powiat.jaslo.pl, w zakładce: „Starostwo Powiatowe” --> „Ochrona danych osobowych”.

 


Informacje dodatkowe:

 

Prowadzący instalację jest obowiązany do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem jej eksploatacji.
Prowadzący instalację jest obowiązany przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia, w terminie 14 dni, informacje o:
1. rezygnacji z rozpoczęcia albo zakończenia eksploatacji instalacji,
2. zakończeniu eksploatacji instalacji,
3. zmianie danych, o których mowa w art. 152 ust. 2 ustawy Poś.
Do rozpoczęcia eksploatacji instalacji można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.