karta informacyjna wg stanu na dzień 15.11.2019

Podstawa prawna:

Art. 152 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 ze zm.)

Wymagane dokumenty:

Zgłoszenie powinno zawierać:
1. oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby,
2. adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji,
3. rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług,
4. czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny),
5. wielkość i rodzaj emisji,
6. opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji,
7. informację, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

Formularz/wnioski do pobrania:

Nie dotyczy - zgłoszenie jest dokumentacją.

Opłaty:

Za przyjęcie zgłoszenia 120 zł.
Opłatę skarbową należy wnieść z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty, tj. z chwilą złożenia kompletnego zgłoszenia, w kasie lub na konto Urzędu Miasta Jasła, 38-200 Jasło. Nr rachunku bankowego: Bank Spółdzielczy w Bieczu, Oddział w Jaśle 33 8627 1011 2001 0048 6891 0003
Za złożenie pełnomocnictwa (upoważnienia) tytułem: pełnomocnik - pełnomocnictwo - 17 zł. W przypadku gdy, pełnomocnikiem będzie mąż, żona, rodzic, dziecko, dziadkowie, wnuki - pełnomocnictwo jest bezpłatne.

Komórka odpowiedzialna za prowadzenie sprawy:

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pok. 207, tel. (13) 4486450

Miejsce składania dokumentów:

Osobiście w Punkcie Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Jaśle, ul. Rynek 18, (parter)
Pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Jaśle, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło

Termin załatwienia sprawy:

W ciągu 30 dni od daty doręczenia zgłoszenia

Tryb odwoławczy:

Nie dotyczy

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest:

Starosta Jasielski, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych:

Starostwo Powiatowe w Jaśle, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło, pokój nr 218;

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przyjęcia zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a która wymaga zgłoszenia .

Podstawą prawną  przetwarzania Państwa danych jest obowiązek ciążący na Administratorze wynikający z ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do przyjęcia zgłoszenia instalacji.

Dane osobowe przetwarzane będą w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej.

Odbiorcami danych będą tylko: Ekoportal. 

Dane będą przetwarzane przez czas określony przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach zgodnie z uznaną kategorią archiwalną BE5.

Posiadają Państwo następujące prawa:

  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii – na podstawie art. 15 RODO,
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych – na podstawie art. 16 RODO,
  • prawo żądania usunięcia danych osobowych – na podstawie art. 17 RODO,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych – na podstawie art. 18 RODO,
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego wydawania decyzji, w tym profilowania.

Informacje dodatkowe:

Prowadzący instalację jest obowiązany do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem jej eksploatacji.
Prowadzący instalację jest obowiązany przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia, w terminie 14 dni, informacje o:

  1. rezygnacji z rozpoczęcia albo zakończenia eksploatacji instalacji,
  2. zakończeniu eksploatacji instalacji, 
  3. zmianie danych, o których mowa w art. 152 ust. 2 ustawy Poś.

Do rozpoczęcia eksploatacji instalacji można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.