karta informacyjna wg stanu na dzień 15.11.2019

Podstawa prawna:

Art.180a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019r. , poz. 1396 ze zm.)

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów winien spełniać wymagania art.184 ust. 2, 2a, 2b oraz 4 ustawy Prawo ochrony środowiska i zawierać:

1) oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;

1a) oznaczenie głównego prowadzącego instalację lub określenie zakresu odpowiedzialności poszczególnych prowadzących oznaczone części instalacji za eksploatację instalacji zgodnie z przepisami ochrony środowiska, w przypadku określonym w art. 183b ustawy Prawo ochrony środowiska,

2) adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji;

3) informację o tytule prawnym do instalacji;

4) informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji;

5) ocenę stanu technicznego instalacji;

6) informację o rodzaju prowadzonej działalności;

7) opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji;

8) blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska;

9) informację o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację;

10) wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji - aktualnych i proponowanych - w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach odbiegających  od normalnych, w szczególności takich jak rozruch i wyłączenia;

10a) warunki lub parametry charakteryzujące pracę instalacji, określające moment zakończenia rozruchu i moment rozpoczęcia wyłączania instalacji;

11) proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji oraz wymagań ochrony przeciwpożarowej w przypadku pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów;

12) deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części, niestwarzający zagrożenia dla środowiska, jeżeli zakończenie eksploatacji jest przewidywane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie;

a) deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji instalacji, jeżeli ma on wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska, oraz deklarowany sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji;

b) deklarowany termin oddania instalacji do eksploatacji w przypadku określonym w art. 191a ustawy Prawo ochrony środowiska.

13) czas, na jaki wydane ma być pozwolenie,

14) numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer REGON posiadacza odpadów, o ile został nadany;

15) wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości;

16) określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku;

17) wskazanie sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko;

18) opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów;

19) wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzajów magazynowanych odpadów.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

1) dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną;

2) streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym;

3) operat przeciwpożarowy spełniający wymagania określone w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;

4) postanowienie, o którym mowa w art. 42 ust. 4c ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;

5) zaświadczenie o niekaralności prowadzącego instalację:

a) za przestępstwa przeciwko środowisku,

b) będącego osobą fizyczną albo wspólnika, prokurenta, członka rady nadzorczej lub członka zarządu prowadzącego instalację będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej za przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia
6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600 i 2077 oraz z 2019 r. poz. 730, 858, 870 i 1135)

Formularz/wnioski do pobrania:

Nie dotyczy - wniosek jest dokumentacją.

Opłaty:

Pozwolenie podlega opłacie skarbowej w wysokości:

 1. 2011,00 zł - od pozwoleń wydawanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, z zastrzeżeniem pkt b,
 2. 506,00 zł - od pozwoleń wydawanych w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikro przedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców.
 3. przedłużenie terminu ważności pozwolenia lub zmiana warunków wydanego pozwolenia podlega opłacie skarbowej w wysokości 50% stawki określonej w punkcie 1.
  Opłatę skarbową należy wnieść z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty, tj. z chwilą złożenia wniosku o wydanie pozwolenia, w kasie lub na konto Urzędu Miasta Jasła, Rynek 12, 38-200 Jasło. Nr rachunku bankowego: Bank Spółdzielczy w Bieczu, Oddział w Jaśle 33 8627 1011 2001 0048 6891 0003
 4. od złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii dla osoby załatwiającej sprawę (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwulub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej) 17 zł – od każdego stosunku pełnomocnictwa.

Komórka odpowiedzialna za prowadzenie sprawy:

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pok. 208, tel. (13) 4486452

Miejsce składania dokumentów:

Osobiście w Punkcie Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Jaśle, ul. Rynek 18, (parter)
Pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Jaśle, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło

Termin załatwienia sprawy:

Do 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – do 2 miesięcy

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1, 30-400 Krosno, za pośrednictwem Starosty Jasielskiego
Pisemne odwołania należy składać drogą pocztową lub osobiście na Dzienniku Podawczym urzędu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

  INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest:

Starosta Jasielski, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych:

Starostwo Powiatowe w Jaśle, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło, pokój nr 218;

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu pozwolenia na wytwarzanie odpadów. Podstawą prawną  przetwarzania Państwa danych jest obowiązek ciążący na Administratorze wynikający z ustawy z dnia Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do wydania pozwolenia. Dane osobowe przetwarzane będą w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej.

Odbiorcami danych będą tylko: Marszałek Województwa Podkarpackiego, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowska, Ekoportal i CEIDG.

Dane będą przetwarzane przez czas określony przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach zgodnie z uznaną kategorią archiwalną BE10.

Posiadają Państwo następujące prawa:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii – na podstawie art. 15 RODO,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych – na podstawie art. 16 RODO,
 • prawo żądania usunięcia danych osobowych – na podstawie art. 17 RODO,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych – na podstawie art. 18 RODO,
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego wydawania decyzji, w tym profilowania.

Informacje dodatkowe:

Zgodnie z art. 181 ust. 1a, organ udzielający pozwolenia, na wniosek prowadzącego instalację, może objąć jednym pozwoleniem instalacje położone na obszarze swojej właściwości. Zgodnie z art. 192 ustawy Prawo ochrony środowiska, przepisy o wydawaniu pozwolenia stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany jego warunków.