karta informacyjna wg stanu na dzień 14.02.2018

Podstawa prawna:

Art.180a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017r. , poz. 519 zm.)

 


Wymagane dokumenty:

 

Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów winien spełniać wymagania art.184 ust. 2, 2a i 2b ustawy i zawierać

W części ogólnej:
1. oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby (pełna nazwa, status prawny, adres zamieszkania lub siedziby, numer KRS, REGON i NIP, o ile został nadany)
2. adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji,
3. informację o tytule prawnym do instalacji,
4. informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji (odpadów),
5. ocenę stanu technicznego instalacji,
6. informację o rodzaju prowadzonej działalności,
7. opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji,
8. blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska,
9. informację o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację,
10. wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji (odpadów) - aktualnych i proponowanych - w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach odbiegających od normalnych, w szczególności takich jak rozruch i wyłączenia,
11. proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji (odpadów),
12. deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części, niestwarzający zagrożenia dla środowiska, jeżeli zakończenie eksploatacji jest przewidywane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie,
13. deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji instalacji, jeżeli ma on wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska, oraz deklarowany sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji,
14. deklarowany termin oddania instalacji do eksploatacji, w przypadku określonym w art. 191a ustawy Prawo ochrony środowiska, tj. jeżeli wniosek dotyczy realizacji nowej instalacji,
15. czas, na jaki ma być wydane pozwolenie;

W części szczegółowej:
16. wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości ,
17. określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku,
18. wskazanie sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko (przykładowe środki służące zapobieganiu powstawaniu odpadów wskazano w załączniku nr 5 do ustawy z dnia 14 grudnia 2013 r. odpadach (Dz. U. 2013, poz. 21 ze zm.)),
19. szczegółowy opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów,
20. szczegółowe określenie miejsca i sposobu oraz rodzajów magazynowanych odpadów.

Jeżeli wniosek dotyczy instalacji nowo uruchamianych lub w sposób istotny zmienianych, powinien on zawierać dodatkowo informacje o spełnianiu wymogów, o których mowa w art. 143 ustawy Prawo ochrony środowiska .

Do wniosku o wydanie pozwolenia należy dołączyć:
1. dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną;
2. streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym.
3. w przypadku zmiany klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne – decyzję marszałka województwa zatwierdzającą zmianę klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne, uzyskana zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2013 r. odpadach.

 


Formularz/wnioski do pobrania:

 

Nie dotyczy - wniosek jest dokumentacją.

 


Opłaty:

 

Pozwolenie podlega opłacie skarbowej w wysokości:
a. 2011,00 zł - od pozwoleń wydawanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, z zastrzeżeniem pkt b,
b. 506,00 zł - od pozwoleń wydawanych w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikro przedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców.
Przedłużenie terminu ważności pozwolenia lub zmiana warunków wydanego pozwolenia podlega opłacie skarbowej w wysokości 50% stawki określonej w punkcie 1.
Opłatę skarbową należy wnieść z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty, tj. z chwilą złożenia wniosku o wydanie pozwolenia, w kasie lub na konto Urzędu Miasta Jasła, Rynek 12, 38-200 Jasło. Nr rachunku bankowego: Bank Spółdzielczy w Bieczu, Oddział w Jaśle 33 8627 1011 2001 0048 6891 0003

 


Komórka odpowiedzialna za prowadzenie sprawy:

 

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pok. 208, tel. (13) 4486452

 


Miejsce składania dokumentów:

 

Osobiście w Punkcie Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Jaśle, ul. Rynek 18, (parter)
Pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Jaśle, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło

 


Termin załatwienia sprawy:

 

Nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia złożenia kompletnej dokumentacji, w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

 


Tryb odwoławczy:

 

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1, 30-400 Krosno, za pośrednictwem Starosty Jasielskiego
Pisemne odwołania należy składać drogą pocztową lub osobiście na Dzienniku Podawczym urzędu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 


Informacje dotyczące przetwarzanych danych osobowych:


Administrator: Starosta Jasielski, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.: 13 4486423
Cel przetwarzania: Udzielenie pozwolenia w zakresie gospodarowania odpadami dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą będącej wnioskodawcą.
Podstawa prawna przetwarzania: Art. 180a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 ze zm.).
Informacje o odbiorcach (kategoriach odbiorców): Marszałek Województwa Podkarpackiego, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Ekoportal, CEIDG.
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: kategoria archiwalna BE10.
Macie Państwo prawo:
- dostępu do własnych danych osobowych oraz ich sprostowania
- wniesienia skargi do organu nadzorczego
Więcej informacji w Polityce prywatności Starostwa Powiatowego w Jaśle na stronie www.powiat.jaslo.pl w zakładce STAROSTWO POWIATOWE/OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 


Informacje dodatkowe:

 

Zgodnie z art. 181 ust. 1a, organ udzielający pozwolenia, na wniosek prowadzącego instalację, może objąć jednym pozwoleniem instalacje położone na obszarze swojej właściwości. Zgodnie z art. 192 ustawy Prawo ochrony środowiska, przepisy o wydawaniu pozwolenia stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany jego warunków.