karta informacyjna wg stanu na dzień 15.11.2019

Podstawa prawna:

Art. 134 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2019 r. poz. 868 ze zm) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25.02.2015 r. w sprawie wzorów druków informacji dotyczącej opłat z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego (Dz.U. z 2019 r. poz.868 ze zm.).

Wymagane dokumenty:

  1. Informacje zamieszczone we wzorze wniosku zamieszczonym w (Dz.U. z 2019 r. poz.868 ze zm.).
  2. Kopie dowodów dokonanych wpłat.

Formularz/wnioski do pobrania:

Nie dotyczy

Opłaty:
1. 40% kwoty opłaty eksploatacyjnej przedsiębiorca wpłaca na konto: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 3 A 
2. 60% kwoty opłaty eksploatacyjnej przedsiębiorca wpłaca na konto gminy (lub gmin) właściwej ze względu na miejsce lokalizacji eksploatowanego złoża.

Komórka odpowiedzialna za prowadzenie sprawy:

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pok. 208, tel. (13) 4486452.

Miejsce składania dokumentów:

Osobiście w Punkcie Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Jaśle, ul. Rynek 18, (parter)
Pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Jaśle, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło.

Termin załatwienia sprawy:

Nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia wymaganych dokumentów, w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji, w której organ koncesyjny na podstawie własnych ustaleń określa wysokość należnej opłaty eksploatacyjnej, przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1, 30-400 Krosno, za pośrednictwem Starosty Jasielskiego. Pisemne odwołania należy składać drogą pocztową lub osobiście na Dzienniku Podawczym urzędu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest:

Starosta Jasielski, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych:

Starostwo Powiatowe w Jaśle, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło, pokój nr 218;

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wystawienia opłaty eksploatacyjnej. Podstawą prawną  przetwarzania Państwa danych jest obowiązek ciążący na Administratorze wynikający z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze. oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25.02.2015r. w sprawie wzorów druków informacji dotyczącej opłat z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego.

Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do wystawienia opłaty eksploatacyjnej. Dane osobowe przetwarzane będą w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu,
o którym mowa powyżej.

Nie przewiduje się przekazywania danych innym odbiorcom.

Dane będą przetwarzane przez czas określony przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach zgodnie z uznaną kategorią archiwalną BE10.

Posiadają Państwo następujące prawa:

  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii – na podstawie art. 15 RODO,
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych – na podstawie art. 16 RODO,
  • prawo żądania usunięcia danych osobowych – na podstawie art. 17 RODO,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych – na podstawie art. 18 RODO,
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego wydawania decyzji, w tym profilowania.

Informacje dodatkowe:

Przedsiębiorca ustala opłatę półrocznie we własnym zakresie i wnosi ją bez wezwania na rachunki bankowe gminy ze względu na miejsce eksploatacji złoża oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Opłatę eksploatacyjną przedsiębiorca wnosi przed upływem miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym, przedstawiając organowi koncesyjnemu oraz gminie i NFOŚiGW kopie dowodów dokonanych wpłat wraz z informacją zawierającą dane dotyczące: nazwy przedsiębiorcy, nazwy złoża, rodzaju i ilości wydobytej w półroczu kopaliny, przyjętej stawki opłaty eksploatacyjnej, wysokości ustalonej opłaty dla danej gminy. W przypadku, gdy wydobywanie prowadzone jest na terenie więcej niż jednej gminy, opłatę ustala się proporcjonalnie do ilości wydobytej kopaliny na terenie danej gminy.
W myśl art.137 ust.4 ustawy Prawo geologiczne i górnicze, jeżeli wysokość opłaty należnej za okres rozliczeniowy nie przekracza 300 zł obowiązek jej zapłaty nie powstaje. Nie zwalnia
to z obowiązku przedłożenia informacji.