karta informacyjna wg stanu na dzień 14.02.2018

Podstawa prawna:

Art. 134 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2017r. poz. 2126 zm.).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25.02.2015r. w sprawie wzorów druków informacji dotyczącej opłat z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego (Dz.U. z 2015r. poz.406).

 


Wymagane dokumenty:

 

1. Informacje zamieszczone we wzorze wniosku zamieszczonym w Dz. U. z 2015r. poz.406)
2. Kopie dowodów dokonanych wpłat.

 


Formularz/wnioski do pobrania:

 

Nie dotyczy

 


Opłaty:

 

1. 40% kwoty opłaty eksploatacyjnej przedsiębiorca wpłaca na konto: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 3 A 
2. 60% kwoty opłaty eksploatacyjnej przedsiębiorca wpłaca na konto gminy (lub gmin) właściwej ze względu na miejsce lokalizacji eksploatowanego złoża.

 


Komórka odpowiedzialna za prowadzenie sprawy:

 

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pok. 208, tel. (13) 4486452

 


Miejsce składania dokumentów:

 

Osobiście w Punkcie Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Jaśle, ul. Rynek 18, (parter)
Pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Jaśle, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło

 


Termin załatwienia sprawy:

 

Nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia wymaganych dokumentów, w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

 


Tryb odwoławczy:

 

Od decyzji, w której organ koncesyjny na podstawie własnych ustaleń określa wysokość należnej opłaty eksploatacyjnej, przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1, 30-400 Krosno, za pośrednictwem Starosty Jasielskiego. Pisemne odwołania należy składać drogą pocztową lub osobiście na Dzienniku Podawczym urzędu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 


 

Informacje dotyczące przetwarzanych danych osobowych:


Administrator: Starosta Jasielski, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.: 13 4486423
Cel przetwarzania: Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu wydania decyzji korygującej.
Podstawa prawna przetwarzania: Art. 134 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne
i górnicze (Dz.U. z 2017r. poz. 2126 zm.).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25.02.2015r. w sprawie wzorów druków informacji dotyczącej opłat z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego (Dz.U. z 2015r. poz.406).
Informacje o odbiorcach (kategoriach odbiorców): --
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: kategoria archiwalna BE10.
Macie Państwo prawo:
- dostępu do własnych danych osobowych oraz ich sprostowania
- wniesienia skargi do organu nadzorczego
Więcej informacji w Polityce prywatności Starostwa Powiatowego w Jaśle na stronie www.powiat.jaslo.pl w zakładce STAROSTWO POWIATOWE/OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 


Informacje dodatkowe:

 

Przedsiębiorca ustala opłatę półrocznie we własnym zakresie i wnosi ją bez wezwania na rachunki bankowe gminy ze względu na miejsce eksploatacji złoża oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Opłatę eksploatacyjną przedsiębiorca wnosi przed upływem miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym, przedstawiając organowi koncesyjnemu oraz gminie i NFOŚiGW kopie dowodów dokonanych wpłat wraz z informacją zawierającą dane dotyczące: nazwy przedsiębiorcy, nazwy złoża, rodzaju i ilości wydobytej w półroczu kopaliny, przyjętej stawki opłaty eksploatacyjnej, wysokości ustalonej opłaty dla danej gminy. W przypadku, gdy wydobywanie prowadzone jest na terenie więcej niż jednej gminy, opłatę ustala się proporcjonalnie do ilości wydobytej kopaliny na terenie danej gminy.
W myśl art.137 ust.4 ustawy Prawo geologiczne i górnicze, jeżeli wysokość opłaty należnej za okres rozliczeniowy nie przekracza 300 zł obowiązek jej zapłaty nie powstaje. Nie zwalnia to z obowiązku przedłożenia informacji.