karta informacyjna wg stanu na dzień 15.11.2019

Podstawa prawna:

Art. 22 ust.2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 868 z. zm.),

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie decyzji, zawierający dane, o których mowa w art.18 oraz 20 ust. 1 i 2 ustawy Prawo geologiczne i górnicze, wraz z następującymi załącznikami:

  1. mapa projektowanego obszaru i terenu górniczego (min. 7 egz.); obowiązkowa przy ubieganiu się o udzielenie koncesji, fakultatywna przy jej zmianie,
  2. wyrys z mapy ewidencji gruntów z zaznaczonymi (w sposób nie zaciemniający granic nieruchomości) granicami projektowanego obszaru i terenu górniczego; obowiązkowy przy ubieganiu się o udzielenie koncesji, fakultatywny przy jej zmianie.
  3. wypis z rejestru gruntów pozwalający na ustalenie właścicieli (i ich adresów) nieruchomości położonych w granicach projektowanego obszaru i terenu górniczego; obowiązkowy przy ubieganiu się o udzielanie koncesji, fakultatywny przy jej zmianie
  4. dokumenty potwierdzające prawo wnioskodawcy do nieruchomości gruntowej; obowiązkowe przy ubieganiu się o udzielanie koncesji, fakultatywne przy jej zmianie,
  5. decyzja o zatwierdzeniu lub pismo o przyjęciu dokumentacji geologicznej złoża kopaliny oraz dowód istnienia prawa przysługującego wnioskodawcy do wykorzystania tej dokumentacji w celu ubiegania się o koncesję; obowiązkowe przy ubieganiu się o udzielanie koncesji, fakultatywne przy jej zmianie,

Wniosek o udzielenie koncesji powinien zawierać:

1) firmę przedsiębiorcy-wnioskodawcy, jego siedzibę i adres lub miejsce zamieszkania i adres  oraz adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej;

2) numer w rejestrze przedsiębiorców lub w ewidencji działalności gospodarczej oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);

3) rodzaj i zakres wykonywania działalności gospodarczej, na którą ma być udzielona koncesja;

4) stan prawny nieruchomości, w granicach których ma być wykonywana zamierzona działalność; w przypadku nieruchomości, których właściciel nie jest ujawniony w księdze wieczystej, przyjmuje się dane z ewidencji gruntów i budynków;

5) prawa wnioskodawcy do nieruchomości (przestrzeni), w granicach której ma być wykonywana zamierzona działalność, lub prawo, o ustanowienie którego ubiega się wnioskodawca;

6) czas, na jaki koncesja ma być udzielona, wraz ze wskazaniem terminu rozpoczęcia działalności;

7) środki, jakimi wnioskodawca dysponuje w celu zapewnienia prawidłowego wykonywania zamierzonej działalności;

8) obszary objęte formami ochrony przyrody;

9) sposób przeciwdziałania ujemnym wpływom zamierzonej działalności na środowisko;

10) złoże kopaliny lub jego część, która ma być przedmiotem wydobycia;

11) wielkość i sposób zamierzonego wydobycia kopaliny;

12) stopień zamierzonego wykorzystania zasobów złoża kopaliny, w tym kopalin towarzyszących i współwystępujących użytecznych pierwiastków śladowych, jak również środki umożliwiające osiągnięcie tego celu;

13) projektowane położenie obszaru górniczego i terenu górniczego, przedstawione zgodnie
z wymaganiami dotyczącymi map górniczych, z zaznaczeniem granic podziału terytorialnego kraju;

14) geologiczne i hydrogeologiczne warunki wydobycia;

15) przewidywany sposób prowadzenia ruchu zakładu górniczego, uwzględniający wymagania określone w art. 108 ust.
2, oraz prognozowany sposób likwidacji zakładu górniczego, uwzględniający obowiązki określone w art. 129 ust. 1 ustawy Prawo geologiczne i górnicze.

Opłaty:

Opłata skarbowa za udzielenie koncesji wynosi obecnie 616 zł.
Opłata skarbowa za zmianę koncesji w zakresie przedłużenia terminu ważności koncesji
lub rozszerzenia zakresu działalności wynosi obecnie 308 zł (za zmiany koncesji w innym zakresie opłata skarbowa wynosi 10 zł).
Opłatę tę należy wnieść przed złożeniem wniosku o koncesję a dowód wniesienia opłaty skarbowej załączyć do tego wniosku.
Opłatę tę można uiścić bezpośrednio gotówką w kasie Urzędu Miasta Jasła lub na konto : Bank Spółdzielczy w Bieczu, Oddział w Jaśle 33 8627 1011 2001 0048 6891 0003.
Za złożenie pełnomocnictwa (upoważnienia) tytułem: pełnomocnik - pełnomocnictwo - 17 zł. W przypadku gdy, pełnomocnikiem będzie mąż, żona, rodzic, dziecko, dziadkowie, wnuki - pełnomocnictwo jest bezpłatne.

 

Komórka odpowiedzialna za prowadzenie sprawy

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pok. 208, tel. (13) 4486452.

Miejsce składania dokumentów:

Osobiście w Punkcie Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Jaśle, ul. Rynek 18, (parter)
Pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Jaśle, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło.

Termin załatwienia sprawy:

Nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia wymaganych dokumentów, w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1, 30-400 Krosno, za pośrednictwem Starosty Jasielskiego
Pisemne odwołania należy składać drogą pocztową lub osobiście na Dzienniku Podawczym urzędu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest:

Starosta Jasielski, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych:

Starostwo Powiatowe w Jaśle, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło, pokój nr 218;

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż . Podstawą prawną  przetwarzania Państwa danych jest obowiązek ciążący na Administratorze wynikający z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do udzielenia koncesji. Dane osobowe przetwarzane będą w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu,
o którym mowa powyżej.

Odbiorcami danych będą tylko: Urząd Marszałkowski, Ministerstwo Środowiska, Prezes Wyższego Urzędu Górniczego, Wójt/Burmistrz, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Rejestr Obszarów Górniczych, Ekoportal i CEIDG.

Dane będą przetwarzane przez czas określony przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach zgodnie z uznaną kategorią archiwalną BE10.

Posiadają Państwo następujące prawa:

  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii – na podstawie art. 15 RODO,
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych – na podstawie art. 16 RODO,
  • prawo żądania usunięcia danych osobowych – na podstawie art. 17 RODO,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych – na podstawie art. 18 RODO,
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego wydawania decyzji, w tym profilowania.

 

Informacje dodatkowe:

Udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż oraz każda jej zmiana wymaga uzgodnienia z właściwym wójtem, burmistrzem albo prezydentem miasta. Uzgodnienie następuje na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a przypadku jego braku na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.