Drukuj

 

karta informacyjna wg stanu na dzień 14.02.2018

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017r. poz.788 zm.): Art. 23. Ust.1. Zmiana planu urządzenia lasu lub uproszczonego planu urządzenia lasu może być dokonana aneksem, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4 oraz zachowaniem przepisów art. 22. Ust.2 Zwiększenie rozmiaru pozyskania drewna w nadleśnictwie ponad wielkość określoną w planie urządzenia lasu może nastąpić tylko w związku ze szkodą lub klęską żywiołową. Ust.3 W razie braku możliwości utrzymania przewidzianego w planie urządzenia lasu etatu cięć użytków głównych z przyczyn wymienionych w ust. 2, dokonuje się zmiany planu urządzenia lasu w trybie określonym w ust. 1. Ust.4 Pozyskanie drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, niezgodnie z uproszczonym planem urządzania lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3, jest możliwe wyłącznie w przypadkach losowych; decyzje w tej  Sprawie, na wniosek właściciela lasu, wydaje starosta.

 


Wymagane dokumenty:

 

Wniosek

 


Formularz/wnioski do pobrania:

 

Nie dotyczy

 


Opłaty:

 

Opłata skarbowa za wydanie decyzji wynosi 10 zł.
Opłatę skarbową należy wnieść z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty, tj. z chwilą złożenia wniosku o wydanie decyzji, w kasie lub na konto Urzędu Miasta Jasła, Rynek 12. Nr rachunku bankowego: Bank Spółdzielczy w Bieczu, Oddział w Jaśle 33 8627 1011 2001 0048 6891 0003

 


Komórka odpowiedzialna za prowadzenie sprawy:

 

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pok. 207, tel. (13) 486450

 


Miejsce składania dokumentów:

 

Osobiście w Punkcie Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Jaśle, ul. Rynek 18, (parter)
Pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Jaśle, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło

 


Termin załatwienia sprawy:

 

Nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia złożenia kompletnej dokumentacji, w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż w ciągu dwóch miesięcy

 


Tryb odwoławczy:

 

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium odwoławczego w Krośnie ul. Bieszczadzka 1, 38 – 400 Krosno, za pośrednictwem Starosty Jasielskiego. Pisemne odwołanie należy składać drogą pocztową lub osobiście na Dzienniku Podawczym urzędu w terminie 14 dni od dnia doręczenie decyzji

 


Informacje dotyczące przetwarzanych danych osobowych:

Administrator: Starosta Jasielski, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.: 13 4486423
Cel przetwarzania: Wydanie decyzji.
Podstawa prawna przetwarzania: Art. 23 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2017 r. poz. 788 ze zm.)
Informacje o odbiorcach (kategoriach odbiorców): --
Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do wydania decyzji.
Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: kategoria archiwalna BE10.
Macie Państwo prawo:
- dostępu do własnych danych osobowych oraz ich sprostowania
- wniesienia skargi do organu nadzorczego
Więcej informacji w Polityce prywatności Starostwa Powiatowego w Jaśle na stronie www.powiat.jaslo.pl w zakładce STAROSTWO POWIATOWE/OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 


Informacje dodatkowe:

 

-