Karta informacyjna wg stanu na dzień 15.11.2019

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U. z 2020 r. poz.67 t.j.). art. 10. posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców wymaga zezwolenia starosty.

Wymagane dokumenty:

Wniosek zawierający następujące informacje:

 1. imię, nazwisko, adres albo nazwę i siedzibę wnioskodawcy
 2. rasa psa, nazwa psa (imię), płeć, kolor umaszczenia, data urodzenia, sposób i nr oznakowania, pochodzenie psa (dokument potwierdzający jego pochodzenie)
 3. opis warunków i sposobu hodowania i utrzymywania chartów rasowych oraz ich mieszańców.
 4. miejsce przetrzymywania psa

Do wniosku należy dołączyć:

 • oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej.
 • pełnomocnictwo - oryginał lub urzędowo poświadczony odpis w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty skarbowej.

 Formularz/wnioski do pobrania:

 Nie dotyczy

Opłaty:

Opłata skarbowa za wydanie decyzji wynosi 82 zł. Opłatę skarbową należy wnieść z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty, tj. z chwilą złożenia wniosku o wydanie decyzji, w kasie lub na konto Urzędu Miasta Jasła, Rynek 12 Nr rachunku bankowego: Bank Spółdzielczy w Bieczu, Oddział w Jaśle 33 8627 1011 2001 0048 6891 0003
Za złożenie pełnomocnictwa (upoważnienia) tytułem: pełnomocnik - pełnomocnictwo - 17 zł. W przypadku gdy, pełnomocnikiem będzie mąż, żona, rodzic, dziecko, dziadkowie, wnuki - pełnomocnictwo jest bezpłatne.

Komórka odpowiedzialna za prowadzenie sprawy:

 Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pok. 207, tel. (13) 4486450

Miejsce składania dokumentów:

Osobiście w Punkcie Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Jaśle, ul. Rynek 18, (parter)
Pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Jaśle, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło

Termin załatwienia sprawy:

Nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególne skomplikowanej nie później niż dwa miesiące od dnia wszczęcia postępowania, z zastrzeżeniem dodatkowych terminów na wykonanie czynności wynikających z wymogów ustawy.

 Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie ul. Bieszczadzka 1, 38 – 400 Krosno, za pośrednictwem Starosty Jasielskiego. Pisemne odwołanie należy składać drogą pocztową lub osobiście na Dzienniku Podawczym urzędu w terminie 14 dni od dnia doręczenie decyzji.

 INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest:

Starosta Jasielski, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych:

Starostwo Powiatowe w Jaśle, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło, pokój nr 218;

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania zezwolenia na posiadanie, hodowanie lub utrzymanie chartów rasowych i ich mieszańców. Podstawą prawną  przetwarzania Państwa danych jest obowiązek ciążący na Administratorze wynikający z ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie.

Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do wydania zezwolenia. Dane osobowe przetwarzane będą w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu,o którym mowa powyżej.

Nie przewiduje się przekazywania danych innym odbiorcom.

Dane będą przetwarzane przez czas określony przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach zgodnie z uznaną kategorią archiwalną BE10.

Posiadają Państwo następujące prawa:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii – na podstawie art. 15 RODO,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych – na podstawie art. 16 RODO,
 • prawo żądania usunięcia danych osobowych – na podstawie art. 17 RODO,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych – na podstawie art. 18 RODO,
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego wydawania decyzji, w tym profilowania.