karta informacyjna wg stanu na dzień 12.03.2018

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018r. poz. 142 ze zm.) Art. 64.
1. Posiadacz zwierząt, o których mowa w art. 61 ust. 1, zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków, a także prowadzący ich hodowlę, jest obowiązany do pisemnego zgłoszenia ich do rejestru.
2. Obowiązek zgłoszenia do rejestru, o którym mowa w ust. 1 nie dotyczy:
a) ogrodów zoologicznych;
b) podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie handlu zwierzętami, o których mowa w art. 61 ust. 1;
c) czasowego przetrzymywania zwierząt w celu leczenia i rehabilitacji.
3. Rejestr, o którym mowa w ust. 1, prowadzi starosta właściwy ze względu na miejsce przetrzymywania zwierząt lub prowadzenia ich hodowli.
4. Obowiązek zgłoszenia do rejestru lub wykreślenia z rejestru powstaje z dniem nabycia lub zbycia, wwozu do kraju lub wywozu za granicę państwa, wejścia w posiadanie zwierzęcia, jego utraty lub śmierci. Wniosek o dokonanie wpisu lub wykreślenia z rejestru powinien być złożony właściwemu staroście w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku.

Wymagane dokumenty:

Wniosek wraz z dokumentem potwierdzającym legalność pochodzenia roślin lub zwierząt.

Formularz/wnioski do pobrania:

Wniosek o wpisanie do rejestru zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej

Wniosek o wykreślenie z rejestru zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej

Wniosek o zmianę danych w rejestrze zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej

Opłaty:

Wpisanie do rejestru oraz wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis podlega opłacie skarbowej 26 zł.
Opłatę skarbową należy wnieść z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty, tj. z chwilą złożenia wniosku, w kasie lub na konto Urzędu Miasta Jasła, 38-200 Jasło Nr rachunku bankowego: Bank Spółdzielczy w Bieczu, Oddział w Jaśle 33 8627 1011 2001 0048 6891 0003

Komórka odpowiedzialna za prowadzenie sprawy:

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pok. 207, tel. (13) 4486450

Miejsce składania dokumentów:

Osobiście w Punkcie Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Jaśle, ul. Rynek 18, (parter)
Pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Jaśle, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie, w ciągu 14 dni od momentu złożenia kompletnego wniosku.

Tryb odwoławczy:

Nie dotyczy

Informacje dotyczące przetwarzanych danych osobowych:

Administrator: Starosta Jasielski, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.: 13 4486423
Cel przetwarzania: Rejestracja roślin i zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej.
Podstawa prawna przetwarzania: Art. 64 ustawy Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. O ochronie przyrody (Dz. U.z 2018r. poz. 142 ze zm.) .
Informacje o odbiorcach (kategoriach odbiorców): --
Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do dokonania wpisu do rejestru i wydania zaświadczenia.
Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: kategoria archiwalna BE10.
Macie Państwo prawo:
- dostępu do własnych danych osobowych oraz ich sprostowania
- wniesienia skargi do organu nadzorczego
Więcej informacji w Polityce prywatności Starostwa Powiatowego w Jaśle na stronie www.powiat.jaslo.pl w zakładce STAROSTWO POWIATOWE/OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Informacje dodatkowe:

-