karta informacyjna wg stanu na dzień 15.11.2019

Podstawa prawna:

Art. 22 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. 2017 r. poz. 1161).

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek.
2. Dowód stwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością (lub kserokopia potwierdzona urzędowo za zgodność z oryginałem).
3. Projekt techniczny rekultywacji zawierający opis projektowanych prac rekultywacyjnych, ze wskazaniem funkcji pełnionej przez obszar wymagający rekultywacji.
4. W przypadku decyzji określającej stopień ograniczenia lub utraty wartości użytkowej gruntów dwie odrębne opinie rzeczoznawców ustalające rozmiar ograniczenia wartości użytkowej gruntów.
5. Pełnomocnictwo- w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa (lub kserokopia potwierdzona urzędowo za zgodność z oryginałem).

Formularz/wnioski do pobrania:

Nie dotyczy

Opłaty:

Opłata skarbowa za wydanie decyzji w sprawach rekultywacji 10,00 zł.
Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa 17,00 zł.
Opłaty skarbowej można dokonać w kasie Urzędu Miasta w Jaśle ul. Rynek 12 lub na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Bieczu, Oddział w Jaśle 33 8627 1011 2001 0048 6891 0003. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku.

Komórka odpowiedzialna za prowadzenie sprawy:

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa pok. nr 208, tel. (13) 4486452

Miejsce składania dokumentów:

Osobiście w Punkcie Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Jaśle, ul. Rynek 18, (parter)
Pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Jaśle, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło

Termin załatwienia sprawy:

W ciągu 30 dni od daty uzyskania stosownych opinii wydanych przez właściwe organy wymienione w art. 22 ustawy
z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych .

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem Starosty Jasielskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

 INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest:

Starosta Jasielski, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych:

Starostwo Powiatowe w Jaśle, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło, pokój nr 218;

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu ustalenia kierunku rekultywacji, osoby zobowiązanej do rekultywacji i terminu jej zakończenia .

Podstawą prawną  przetwarzania Państwa danych jest obowiązek ciążący na Administratorze wynikający z ustawy z dnia
3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do ustalenia kierunku rekultywacji. Dane osobowe przetwarzane będą w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej.

Odbiorcami danych będą: Wójt i Okręgowy Urząd Górniczy.

Dane będą przetwarzane przez czas określony przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach zgodnie z uznaną kategorią archiwalną BE5.

Posiadają Państwo następujące prawa:

  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii – na podstawie art. 15 RODO,
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych – na podstawie art. 16 RODO,
  • prawo żądania usunięcia danych osobowych – na podstawie art. 17 RODO,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych – na podstawie art. 18 RODO,
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego wydawania decyzji, w tym profilowania.

Informacje dodatkowe:

Zgodnie z art. 20 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych osoba powodująca utratę lub ograniczenie wartości użytkowej gruntów jest obowiązana do ich rekultywacji na własny koszt. Stosownie do art. 22 ust. 2 w/w ustawy osoby obowiązane do rekultywacji gruntów zawiadamiają starostę, w terminie do dnia 28 lutego każdego roku o powstałych w ubiegłym roku zmianach w za-kresie gruntów podlegających rekultywacji.