karta informacyjna wg stanu na dzień 15.11.2019

Podstawa prawna:

art.11 ust.1, art.5 ust.1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1161 t.j.)

Wymagane dokumenty:

1) Wniosek.

2) Dowód stwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością (lub kserokopia potwierdzona urzędowo za zgodność z oryginałem).

3) Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego właściwej gminy obejmujący przedmiotowy teren.

4) Projekt zagospodarowania wyrobiska poeksploatacyjnego z bilansem terenu i podziałem na klasy,

5) 3 egz. mapy uzupełniającej wraz z wykazem zmian dla gruntów objętych inwestycją.

6) Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa (lub kserokopia potwierdzona urzędowo za zgodność z oryginałem).

Formularz/wnioski do pobrania:

Nie

Opłaty:

Wniosek nie podlega opłacie zgodnie z ustawą z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz.1000 ze zm.).
Za złożenie pełnomocnictwa (upoważnienia) tytułem: pełnomocnik - pełnomocnictwo - 17 zł. W przypadku gdy, pełnomocnikiem będzie mąż, żona, rodzic, dziecko, dziadkowie, wnuki - pełnomocnictwo jest bezpłatne.

Komórka odpowiedzialna za prowadzenie sprawy:

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa pok. nr 208, tel. (13) 4486452.

Miejsce składania dokumentów:

Osobiście w Punkcie Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Jaśle, ul. Rynek 18, (parter)
Pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Jaśle, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło.

Termin załatwienia sprawy:

1 miesiąc, w przypadkach skomplikowanych – 2 miesiące.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem Starosty Jasielskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest:

Starosta Jasielski, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych:

Starostwo Powiatowe w Jaśle, ul. Rynek 18, 38-200 Jasło, pokój nr 218;

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu nietrwałego wyłączenia z produkcji rolniczej.

Podstawą prawną  przetwarzania Państwa danych jest obowiązek ciążący na Administratorze wynikający z ustawy z dnia
3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do nietrwałego wyłączenia z produkcji rolniczej. Dane osobowe przetwarzane będą w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej.

Odbiorcami danych będą: Urząd Marszałkowski i Ekoportal.

Dane będą przetwarzane przez czas określony przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach zgodnie z uznaną kategorią archiwalną BE10.

Posiadają Państwo następujące prawa:

  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii – na podstawie art. 15 RODO,
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych – na podstawie art. 16 RODO,
  • prawo żądania usunięcia danych osobowych – na podstawie art. 17 RODO,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych – na podstawie art. 18 RODO,
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego wydawania decyzji, w tym profilowania.

Informacje dodatkowe:

Przepisów ustawy nie stosuje się do gruntów rolnych stanowiących użytki rolne położonych w granicach administracyjnych miast. Osoba, która uzyskała zgodę na nietrwałe wyłączenie gruntu rolnego jest zobowiązana do uiszczenia opłat rocznych przez okres faktycznego wyłączenia, jednak nie dłużej jak przez okres 20 lat. Należność umniejsza się o wartość rynkową wyłączonego gruntu.